Anda di halaman 1dari 7

GROUP: V

NAMA: ALDRIN ARAN BILONG NO. MATRIK: D20151069923

UNIT ASAS FALSAFAH DALAM PEMBENTUKAN


3 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK)

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran unit ini, anda dapat:


i. Menyatakan kandungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sejarah pembentukannya.
ii. Menerangkan ciri-ciri 4 cabang falsafah.
iii. Membezakan 4 mazhab falsafah umum barat..
iv. Membandingbezakan kriteria falsafah pendidikan barat dan Islam.
v. Menghubungkaitkan pembentukan FPK dengan falsafah pendidikan barat dan Islam.

TUGASAN: Merujuk kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK), Huraikan


bagaimanakah falsafah pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam memberikan
pengaruh yang besar terhadap pembentukannya yang bersifat eklektik.

3.0 Peta Minda


Unit 3: Asas Falsafah Dalam Pembentukan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan

3.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan: Kandungan & Pembentukan.

i. Pernyataan kandungan Falsafah Pendidikan Negara (FPN)

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan


potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


ii. Pernyataan kandungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)
Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

iii. Latar belakang pembentukan FPK


Apabila Malaysia mencapai kemerdekaan, satu aspek yang diberi perhatian ialah perpaduan.
Dilaksanakan melalui sistem pendidikan.
Ternyata dalam dokumen-dokumen utama yang menjadi asas dalam Akta Pelajaran 1961
iaitu Penyata Razak 1956, Laporan Rahman Talib 1960 dan Dasar Pelajaran Kebangsaan.
Tragedi 13 Mei 1969, merealisasikan perpaduan antara kaum di Malaysia semakin
mendesak.
Beberapa langkah dilaksanakan seperti Dasar Ekonomi Baru, Rukun Negara.Satu
jawatankuasa ditubuhkan pada September 1974 untuk mengkaji sistem pendidik
kebangsaan.
Sistem pendidikan mengalami perubahan dan KBSR diperkenalkan.
Falsafah Pendidikan Negara (FPN) secara bertulis telah digubal pada tahun 1987 dan
diperkenalkan pada tahun 1988.
FPN dimurnikan pada tahun 1996 dan dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Kebangsaan
(FPK).
FPK mengambarkan hasrat negara untuk menghasilkan warganegara yang baik dan menjadi
panduan bagi semua aktiviti pendidikan yang dilaksanakan di negara ini.

2
Unit 3: Asas Falsafah Dalam Pembentukan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan

3.2. Cabang Falsafah & Persoalan dalam Pendidikan


http://www.philosophy-religion.org/living/philosophy/1.pdf

Cabang Unsur Penjelasan & Contoh Persoalan Falsafah Dalam Pendidikan


Falsafah
Kebenaran Kebenaran sebenarnya hasil struktur kognitif dari minda manusia.
M Contoh : Apa dia pemikiran?
E
T
A Kewujudan Ingin mengkaji tentang kewujudan sesuatu perkara.
F Contoh : Apa dia alam semesta?
I
Z
I Ketuhanan Ingin mengetahui perkara yang bersifat ketuhanan.
K Contoh : Adanya Tuhan/ Tiada Tuhan

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


E Pengetahuan ­Asal usul pengetahuan,nagaimana seseorang boleh memperoleh
P pengetahuan berkenaan serta kesahihan.
I
S ­ Terdapat 5 jenis ilmu iaitu ilmu wahyu,ilmu empirikal,ilmu
T intuitif,autoritatif dan rasional.
E
M Ilmu wahyu – diperturunkan dari tuhan (alQuran dan hadis)
O Ilmu empirikal­ pengalaman deria manusia
L Ilmu intuitif­ celik akal / ilham
O Ilmu autoritatif – kuasa/autoriti yang dipunyai seseorang
G Ilmu rasional – pemikiran logik manusia
I
i. Nilai etika Memberi perhatian kepada kualiti moral dan tingkah laku
A Mengkaji kebaikan seseorang, kebaikan masyarakat dan kebaikan
K kehidupan.
S
I
O
L ii. Nilai Menentukan kriteria bagi kecantikan dalam kesenian, pengalaman
O estetika keseorangan.
G
I

i. Logik Bermula dengan butiran khusus, kemudian membuat penaklukan
L induktif terhadap butiran tersebut dan seterusnya membuat kesimpulan umum
O yang menjelaskannya.
G
I
K ii.  Logik Bermula dengan kesipulan umum, kemudian mencari contoh­contoh
deduktif yang relevan bagi menerangkan kesimpulan ini dan seterusnya butiran
yang terhasil secara logic.

3
Unit 3: Asas Falsafah Dalam Pembentukan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan

3.3 Asas Falsafah dalam Pembentukan Falsafah Pendidikan


Kebangsaan.
(http://www.ijern.com/journal/October-2013/18.pdf )

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


i. Penjelasan hubungkait di antara mazhab falsafah barat, falsafah
pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam terhadap FPK.

4
Unit 3: Asas Falsafah Dalam Pembentukan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan

3.4 FPK Sebagai Falsafah Eklektik.

i. FALSAFAH
PENDIDIKAN
ISLAM

Intelek,
Jasmani &
Emosi

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


FPK
(Eklektik)

ii. FALSAFAH iii. FALSAFAH


BARAT Kognitif, BARAT
TRADISIONAL Afektif & MODEN
Psikomotor

i. Definisi dan sebab Falsafah Pendidikan Kebangsaan dikategorikan


sebagai falsafah eklektik

i. Apakah maksud falsafah eklektik?

Falsafah eklektik ialah gabungan induktif dan deduktif serta pengajaran mengikut 
kebolehan dan kemampuan kanak­kanak.Juga berpegang kepada satu fahaman 
bahawa kaedah yang baik diterap dari berbagai­bagai­bagai sistem dan pendekatan. 

ii. Mengapakah FPK digolongkan sebagai falsafah eklektik?


FPK digolongkan sebagai falsafah eklektik kerana terdapat unsur dan elemen 
dalam FPK merentasi budaya,agama dan kepercayaan kaum di Malaysia. Terdapat 
gabungan nilai­nilai yang baik daripada pelbagai sumber dan falsafah. Gabungan 
pelbagai cabang falsafah iaitu idealisme,realisme,progresivisme dan 
eksistensialisme serta Falsafah Pendidikan Islam.

5
KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar
Unit 3: Asas falsafah dalam Pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

3.5 Perbandingan falsafah pendidikan barat, falsafah pendidikan Islam dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
ALIRAN FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT FALSAFAH FALSAFAH
KRITERIA Tradisional Moden PENDIDIKAN PENDIDIKAN
(Perenialisme & (Progresivisme & ISLAM KEBANGSAAN
Essensialisme) Rekonstruksionisme)
­mencari kebenaran yang ­berperanan mencorakkan manusia ­melatih akal, rohani, ­ warganegara yang baik
berkekalan sepanjang mengikut persekitaran dan jasmani, tingkah laku dan
Masyarakat peradaban manusia masyarakat akhlak
& Pendidikan ­latihan utk ­menyedarkan pelajar
memperkembangkan mental
manusia
­warisan budaya dan sejarah
­kebenaran adalah sejagat ­ mata pelajaran sains sosial dan ­dunia dan akhirat ­proses yang berterusan
Orientasi ­ilmu merentas disiplin
ilmu pengetahuan,kemahiran,nilai ­pendedahan terhadap masalah yang
dan sikap berlaku dalam masyarakat semasa
­kurikulum adalah sama untuk ­mengenal pasti keperluan dan minat ­beraraskan al­Quran ­pembangunan diri,insan dari
semua pelajar sendiri segi emosi,jasmani,rohanin dan
Pembelajaran ­fokus kepada subjek ­mengandungi masalah­masalah intelek
murid sosial ,ekonomi dan politik
­fokus terhadap pelajar

­orang yang berautoriti dalam ­fasilitator/pembimbing ­ pendidikan secara ­pendidikan secara berterusan


bidangnya ­agen perubahan dan pembaharuan berterusan
Pengajaran ­role model ­kandungan subjek secara bersepadu ­perkembangan individu
Guru ­kandungan subjek terbahagi secara bersepadu
kepada beberapa bidang

­menyampaikan ilmu kepada ­mencari jalan penyelesaian terhadap ­membina masyarakat ­FPK menjadi panduan bagi


Tujuan & generasi baru sesuatu masalah. harmoni,hormat­ semua aktiviti pendidikan yang
Program menghormati antara satu dilaksanakan di negara ini
sama lain.

6
KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar
Unit 3: Asas falsafah dalam Pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Anda mungkin juga menyukai