Anda di halaman 1dari 9

Jawab semua soalan

1. Di antara berikut, yang manakah bukan kemahiran saintifik?


A Mengelas
B Meramal C
Memerhati
DMembanding-beza
A n
2. g
B
Kucing, arnab dan kura-kura berkaki
i p
l
empat sementara ikan tidak berkakia
a d
Merujuk pernyataan di atas, apakah kemahiran saintif
n a
A Meramal g
B Membuat hipotesis
a t
C Mengelas n a
D Mengeksperimen h
3. p u
Apakah radas atauoperalatan sains yangn digunakan u
A Jam randik k
B Termometero 2
C Silinder k 0
1
D Pembaris
4 t 5
Semakin bertambah e kuantiti air, semakin cepat mas
yang diambil untukm garam larut. B
b
Apakah pemboleh ubahi manipulasi bagi
T penyataan d
A Masa yang diambil
k i
B Garam laut a n
C Kuantiti air i g
D Jenis garam g
Antara d i
5.
i
penyataan
r
berikut, yang a
m
manakah
a
menunjukkan l
kemahiran k
a
proses sains
n
iaitu
b
“Mengukur
e
menggunaka r
n nombor” ? k
u
r
a
Salman setelah diukur ialan
150cm
C Spring yang nipis

lebih mudah untuk

direngangkan D

Kura-kura

mempunyai

cangkerang yang

keras
6.

5.

Berdasarkan rajah di atas, apakah kemahiran manipulatif yang diterapkan?

A Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul


B Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat
C Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan dengan betul

D Melakarkan spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat

7. Jadual 1 menunjukkan keputusan suatu penyiasatan.

Masa pemanasan (minit) Suhu air (◦C)


2 20
4 30

6 40
8 50

10 60

Antara yang berikut, yang manakah merupakan hipotesis terbaik berdasarkan

penyiasatan di atas?
A Suhu air sentiasa bertambah ketika pemanasan
B Suhu air meningkat dalam tempohsepuluh minit
C Semakin lama tempoh pemanasan, semakin tinggi suhu air

D Tempoh pemanasan mempengaruhi suhu air

8. Di antaran berikut, yang manakah perkara yang dilarang di bilik sains?

A Pastikan kerusi disusun dengan teratur


B Murid hanya dibenarkan masuk ke bilik sains dengan kebenaran guru
C Sampah hendaklah dibuang ke dalam bakul sampah

D Makan dan minum di dalam bilik sains


9. Kura-kura saya
mempunyai cangkerang

Apakah kemahiran saintifik yang digunakan?

A Meramal
B Memerhati
C Mengelas

D Perhubungan ruang dan masa

10.
Apakah nama organ P?

A Peparu
B Hidung
C Kulit

D Trakea
11. Apakah gas yang disedut masuk ke dalam peparu semasa bernafas?

A Karbon dioksida B
Oksigen
C Angin D

Asap

12. Apakah yang berlaku pada pergerakan dada semasa menarik nafas?

A Dada naik dan mengembang B


Dada turun dan mengempis C
Peparu dipenuhi oksigen
DPeparu dipenuhi karbon dioksida
13.
Berdasarkan rajah di ata , apakah pemerhatian yang dapat dibuat selepas 3 hari?

A Pokok menjadi lay


B Daun pokok berw rna hijau

C Pokok hidup sibur


D Pokok itu mati
14. Antara berikut, yang manak h merupakan keperluan asas bagi manus a?

A B

C D

15. Antara berikut, yang mana ah bukan keperluan asas bagi tumbuha

A Air
B Udara
C Tanah
D Cahaya matahari

16. Rajah di bawah menunju kan hasi-hasil perkumuhan

P- Karbon di ksida
Q-Peluh
R-Air kencin
S-Wap air

Antara yang berikut , yang anakah merupakan hasil perkumuhan pe aru?

A P dan Q
B Q dan R
C R dan S
D P dan S
17. Antara yang berikut , ya g manakah merupakan tabiat yang perlu ielakkan?

A Merokok selepas makan


B Bersenam ketika waktu p gi

C
0 Makan makanan yang s imbang

18. Rajah 1 menunjukkan b hagian badan haiwan P yang berlabel A B, C, dan D. Yang manakah
Minumairsebanyaklapangelassehari
struktur pernaf san bagi haiwan P

DIAGRAM 1
RAJAH 1

19. Rajah 2 menunjukkan se uah eksperimen ringkas

minyak

Berudu hidup

selepas satu hari

RAJAH 2

Eksperimen di atas menunju kan bahawa haiwan memerlukan

A Cahaya matahari
B Makanan
C udara
D Air