Anda di halaman 1dari 1

MODEL PROSES KREATIF TERARAH

Berfikir adalah perbuatan atau tindakan yang berlaku dalam minda seseorang. Proses berfikir kreatif
yang berlaku dalam minda seseorang tidak dapat dilihat dan ianya sangat kompleks (Mohd Azhar 2004).
Namun begitu, terdapat empat fasa bagaimana aktiviti berfikir secara kreatif ini berlaku dalam minda
seseorang. Rajah di bawah menjelaskan bagaimana proses tersebut berjalan;

Rajah 2.2: Model Proses Kreatif Terarah

Sumber: Kementerian Pelajaran Malaysia: Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum 2011 Buku
Panduan Kreativiti Pembangunan Dan Amalan Dalam Pengajaran & Pembelajaran

Model Proses Kreatif Terarah sesuai dijadikan model umum proses kreatif untuk diaplikasikan dalam
pengajaran dan pembelajaran. Model Proses Kreatif Terarah mempunyai ciri yang berikut:

1. Menggabungkan konsep pelbagai model pemikiran kreatif yang ada sebelum ini, termasuk
model penyelesaian masalah kreatif dan model membuat keputusan kreatif.

2. Terdapat keseimbangan antara imaginasi dan analisis.

3. Melibatkan pemikiran kritis dan kreatif.

4. Melibatkan kedua-dua proses mental, iaitu kognisi dan metakognisi.

Secara amnya, model yang digunakan boleh dijadikan satu pendekatan dan latihan yang berkesan untuk
melahirkan pelajar-pelajar yang kreatif. Kompenan yang digunakan juga dapat meningkatakan
keupayaaan guru secara tidak langsungnya untuk mewujudkan wacana dalam menyelesaikan masalah
yang timbul dalam pengajaran dan pembelajaran seperti menyelesaikan masalah, membuat inferens,
mencadangkan idea baru dan menilai sesuatu tindakan. Kesemua aktiviti ini ini mempunyai potensi yang
tinggi untuk mengurangkan masalah hilang minat untuk mempelajari mata pelajaran Sejarah. Selain itu,
penggunaan teori dan model yang bersesuai turut dapat membantu kedua-dua belah pihak iaitu guru
dan pelajar. Kaedah yang baik dapat melahirkan generasi yang mampu untuk mencorak sistem
pendidikan di Malaysia menuju ke arah pendidikan yang setaraf dengan negara maju yang lain.

Anda mungkin juga menyukai