Anda di halaman 1dari 8

Architecture - Reaching for the Sky

Kiến trúc - Vươn đến bầu trời

cArchitecture is the art and science of Kiến trúc là nghệ thuật và khoa học về

designing buildings and structures. thiết kế các tòa nhà và công trình.

A building reflects the scientific and Một tòa nhà phản ánh những thành

technological achievements of the age tựu khoa học và công nghệ của thời

as well as the ideas and aspirations đại cũng như những ý tưởng và

of the designer and client. nguyện vọng của nhà thiết kế và

khách hàng.
The appearance of individual

buildings, however, is often Tuy nhiên, sự xuất hiện của các tòa

controversial. nhà riêng lẻ thường gây tranh cãi.

The use of an architectural style Việc sử dụng kiểu kiến trúc không thể

cannot be said to start or finish on a bàn đến ngày bắt đầu hoặc kết thúc

specific date. cụ thể.

Neither is it possible to say exactly Không thể nói chính xác những đặc

what characterises a particular trưng cho một phong trào riêng biệt

movement. nào.

But the origins of what is now Nhưng nguồn gốc của cái mà bây giờ

generally known as modern được biết đến như kiến trúc hiện đại

architecture can be traced back to the có thể được bắt nguồn từ những
social and technological changes of thay đổi về xã hội và công nghệ từ thế

the 18th and 19th centuries. kỷ 18 và 19.

Instead of using timber, stone and Thay vì sử dụng gỗ, đá và kỹ thuật

traditional building techniques, xây dựng truyền thống, các kiến trúc

architects began to explore ways of sư đã bắt đầu khám phá cách tạo nên

creating buildings by using the latest các tòa nhà bằng cách sử dụng công

technology and materials such as nghệ và vật liệu mới nhất như thép,

steel, glass and concrete strengthened thủy tinh và bê tông được tăng cường

steel bars, known as reinforced bởi thép, được gọi là bê tông cốt

concrete. thép.

Technological advances also helped Những tiến bộ về công nghệ cũng góp

bring about the decline of rural phần làm suy giảm các ngành công

industries and an increase in urban nghiệp nông thôn và gia tăng dân số

populations as people moved to the đô thị khi người ta chuyển đến các thị

towns to work in the new factories. trấn để làm việc trong các nhà máy

mới.
Such rapid and uncontrolled growth

helped to turn parts of cities into Sự tăng trưởng nhanh và không kiểm

slums. soát như vậy đã biến một phần của

các thành phố thành khu ổ chuột.


By the 1920s architects throughout

Europe were reacting against the Vào những năm 1920, các kiến trúc

conditions created by industrialisation. sư trên khắp châu Âu đã phản ứng lại

những điều kiện được tạo ra bởi quá


A new style of architecture emerged to
reflect more idealistic notions for the trình công nghiệp hoá.

future.
Một phong cách kiến trúc mới xuất

hiện để phản ánh những quan niệm

lý tưởng hơn về tương lai.


It was made possible by new materials

and construction techniques and was Đó là khả năng xây dựng bằng các vật

known as Modernism . liệu và các kỹ thuật xây dựng mới, và

được biết đến như chủ nghĩa hiện đại.


By the 1930s many buildings

emerging from this movement were Vào những năm 1930 nhiều tòa nhà

designed in the International Style . nổi lên từ phong trào này được thiết

kế theo phong cách quốc tế.


This was largely characterised by the

bold use of new materials and simple, Điều này phần lớn được đặc trưng

geometric forms, often with white hóa bởi cách sử dụng rõ nét các vật

walls supported by stilt-like pillars. liệu mới và các hình khối hình học

đơn giản, thường có tường màu trắng

được đỡ bằng các cột trụ.


These were stripped of unnecessary
Chúng được lược bỏ trang trí không
decoration that would detract from
cần thiết làm giảm mục đích cơ bản –
their primary purpose — to be used or
để sử dụng hoặc để ở.
lived in.

Walter Gropius, Charles Jeanneret


Walter Gropius, Charles Jeanneret
(còn gọi là Le Corbusier) và Ludwig
(better known as Le Corbusier) and
Mies van der Rohe là những người có
Ludwig Mies van der Rohe were
among the most influential of the many ảnh hưởng nhất trong số những kiến

architects who contributed to the trúc sư đóng góp vào sự phát triển

development of Modernism in the first của chủ nghĩa Hiện đại trong nửa đầu

half of the century. thế kỷ.

But the economic depression of the Nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế vào

1930s and the second world war thập niên 1930 và Thế chiến thứ hai

(1939-45) prevented their ideas from (1939-1945) đã ngăn cản những ý

being widely realised until the tưởng của họ được thực hiện rộng rãi

economic conditions improved and cho đến khi các điều kiện kinh tế được

war-torn cities had to be rebuilt. cải thiện và những thành phố bị

chiến tranh tàn phá được xây dựng


By the 1950s, the International Style
lại.
had developed into a universal

approach to building, which Vào những năm 1950, phong cách

standardised the appearance of new quốc tế đã phát triển hầu khắp các

buildings in cities across the world. công trình, việc này đã tiêu chuẩn hoá

diện mạo của các tòa nhà mới tại các


Unfortunately, this Modernist interest
thành phố trên khắp toàn thế giới.
in geometric simplicity and function

became exploited for profit. Thật không may, mối quan tâm về sự

đơn giản và chức năng hình học theo

trường phái hiện đại này đã bị khai


The rediscovery of quick-and-easy-
thác vì lợi nhuận.
to-handle reinforced concrete and an
Sự tái phát hiện bê tông gia cố nhanh
improved ability to prefabricate
building sections meant that builders (hay bê tông cốt thép nhanh), dễ sử

could meet the budgets of dụng và có khả năng đúc sẵn được

commissioning authorities and các phần của công trình có nghĩa là

handle a renewed demand for những nhà xây dựng có thể đạt được

development quickly and cheaply. mục tiêu ngân sách của cơ quan vận

hành và giải quyết nhu cầu đổi mới


But this led to many badly designed
cho phát triển nhanh và rẻ.
buildings, which discredited the

original aims of Modernism. Nhưng điều này dẫn đến nhiều tòa

nhà được thiết kế tệ hại, làm mất đi

uy tín của các mục tiêu ban đầu của


Influenced by Le Corbusier’s ideas on
chủ nghĩa Hiện đại.
town planning, every large British city
Bị ảnh hưởng bởi những ý tưởng của
built multi-storey housing estates in
Le Corbusier về quy hoạch đô thị, mọi
the 1960s.
thành phố lớn của Anh đã xây dựng
Mass-produced, low-cost high-rises
các khu chung cư vào những năm
seemed to offer a solution to the
1960.
problem of housing a growing inner-
Sản xuất hàng loạt, chi phí thấp tăng
city population.
cao dường như cung cấp một giải
But far from meeting human needs,
pháp cho vấn đề nhà ở dành cho dân
the new estates often proved to be
cư nội thành đang tăng nhanh.
windswept deserts lacking essential
Nhưng khác với nhu cầu của con
social facilities and services.
người, những khu đất mới thường
chứng tỏ mình là những vùng sa mạc

lộng gió thiếu các cơ sở và dịch vụ


Many of these buildings were poorly
xã hội thiết yếu.
designed and constructed and have

since been demolished Nhiều trong số những tòa nhà này đã

được thiết kế và xây dựng kém và từ


By the 1970s, a new respect for the
đó đã bị phá hủy.
place of buildings within the existing

townscape arose. Vào những năm 1970, sự lưu tâm đến

các tòa nhà trong khu vực đô thị


Preserving historic buildings or
đang tổn tại đã phát sinh.
keeping only their facades (or fronts)

grew common. Việc bảo tồn các tòa nhà lịch sử hay

chỉ giữ lại mặt tiền (hoặc mặt trước)


Architects also began to make more
của chúng đã trở nên phổ biến
use of building styles and materials

that were traditional to the area. Kiến trúc sư cũng bắt đầu tạo ra nhiều

kiểu sử dụng mẫu kiến trúc và vật liệu


The architectural style usually referred
theo kiểu truyền thống trước đây.
to as High Tech was also emerging.

Phong cách kiến trúc thường được gọi

là High Tech cũng đang nổi lên.


It celebrated scientific and engineering
Nó tôn vinh các thành tựu khoa học và
achievements by openly parading the
kỹ thuật bằng cách phô trương rộng
sophisticated techniques used in
rãi các kỹ thuật tinh vi được sử dụng
construction.
trong xây dựng.
Such buildings are commonly made of
metal and glass; examples are Những tòa nhà như vậy thường được

Stansted airport and the Lloyd’s làm bằng kim loại và thuỷ tinh; Ví dụ là

building in London. sân bay Stansted và toà nhà của

Lloyd ở London.
Disillusionment at the failure of many

of the poor imitations of Modernist Vỡ mộng vì sự thất bại trong việc mô

architecture led to interest in various phỏng một cách nghèo nàn các kiến

styles and ideas from the past and trúc hiện đại dẫn tới dự quan tâm hơn

present. đến các phong cách và ý tưởng đa

dạng từ xưa đến nay.


By the 1980s the coexistence of

different styles of architecture in the Vào những năm 1980, sự đồng tồn

same building became known as Post tại của các kiểu kiến trúc khác nhau

Modern. trong cùng một tòa nhà được biết đến

như là thời kỳ Hậu hiện đại.


Other architects looked back to the

classical tradition. Các kiến trúc sư khác nhìn lại truyền

thống cổ điển.
The trend in architecture now favours

smaller scale building design that Xu hướng trong kiến trúc bây giờ ủng

reflects a growing public awareness of hộ thiết kế xây dựng quy mô nhỏ phản

environmental issues such as energy ánh sự nhận thức ngày càng tăng của

efficiency. công chúng về các vấn đề môi trường

như hiệu suất năng lượng.


Like the Modernists, people today

recognise that a well designed Cũng giống như người theo chủ nghĩa

environment improves the quality of Hiện đại, người dân ngày nay thừa
life but is not necessarily achieved by nhận rằng một môi trường được thiết

adopting one well defined style of kế tốt sẽ cải thiện chất lượng cuộc

architecture. sống nhưng không nhất thiết phải đạt

được bằng cách áp dụng một kiểu


Twentieth century architecture will
kiến trúc nhất định nào.
mainly be remembered for its tall

buildings. Kiến trúc thế kỷ 20 chủ yếu được nhớ

đến với các tòa nhà cao tầng.


They have been made possible by the

development of light steel frames and Chúng được xây dựng nhờ vào sự

safe passenger lifts. phát triển của khung thép nhẹ và

thang máy hành khách an toàn.


They originated in the US over a

century ago to help meet the demand Chúng khởi nguồn từ Mỹ cách đây

for more economical use of land. hơn một thế kỷ để giúp đáp ứng nhu

cầu sử dụng đất tiết kiệm hơn.


As construction techniques improved,

the skyscraper became a reality. Khi kỹ thuật xây dựng được cải thiện,

các tòa nhà chọc trời đã trở thành hiện

thực.