Anda di halaman 1dari 7

SMK TAMAN MEGAH RIA, PASIR GUDANG

UJIAN SUMATIF 1
PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN
TINGKATAN 4
[1 JAM]

NAMA:…………………………………………………………………..
TINGKATAN:……………….

BAHAGIAN A: 35 SOALAN 4. Tiga ciri utama wawasan diri ialah


(35 markah) seseorang itu perlu ada hala tuju diri, usaha
Arahan: Pilih jawapan yang tepat. yang cemerlang,dan
Tandakan jawapan anda di dalam borang A. Falsafah kendiri.
OMR yang disediakan. B. Rajin dan usaha
C. Matlamat hidup.
1. Apakah yang dimaksudkan dengan D. Sikap yang berwawasan.
wawasan?
A. Disiplin diri untuk mencapai sesuatu 5. Hala tuju jangka masa pendek mudah
B. Hala tuju untuk mencapai sesuatu yang dicapai kerana
dihajati I masanya singkat.
C. Usaha yang cemerlang untuk mencapai II usahanya sedikit
sesuatu kejayaan. III matlamatnya jelas
D. Pandangan masa depan untuk mencapai IV cakupannya khusus
sesuatu matlamat utama A.I dan II C. I, II dan III
B.II dan III D. I, III dan IV
2. Sikap berwawasan penting kerana
A. Membina keyakinan diri. 6. Perkembangan individu yang seimbang
B. Dapat mendisiplinkan diri. merangkumi aspek-aspek intelek, rohani,
C. Menjadi amalan yang baik jasmani dan
D. Menjadi panduan untuk mencapai A. Nilai
matlamat. B. Emosi
C. Moral
3.Rakyat yang berwawasan akan D. Akhlak
membantu negara
A. Menjadi maju 7. Insan yang mempunyai perkembangan
B. Mencapai wawasannya. individu yang lebih menonjol kepada aspek
C. Menyediakan peluang pekerjaan jasmani dapat dilihat melalui kesihatannya,
D. Membasmikan kemiskinan rakyatnya. kecergasannya, perkembangan bakatnya
dan................
A. Hobinya
B. Minatnya

1
C. Kemahiran asasnya A. Emosi
D. Kemahiran manipulasinya B. Sosial
C. Akademik
8. Perkembangan diri individu perlu D. Kokurikulum
dimiliki secara seimbang dan
A. Selari Audrey tidak melepaskan peluang untuk
B.Terpisah mengikuti program-program akademik dan
C.Sempurna kokurikulum yang dianjurkan oleh
D.Menyeluruh sekolahnya.
13. Antara yang berikut yang manakah
9. Perkembangan diri individu bermaksud berkaitan dengan Audrey?
A.Menghasilkan individu yang intelek I Mencari nama agar dikenal ramai
B.Tidak mengutamakan sesuatu aspek II Menimba ilmu sebanyak yang mungkin
sahaja III Berusaha merealisasikan wawasan
C. Memberi penekanan kepada sesuatu dirinya
aspek IV Meluangkan masa dengan perkara yang
D. Melahirkan insan yang berketerampilan berfaedah
A. I, II dan III C. I, III dan IV
10. Tanggungjawab untuk melahirkan B. I, II dan IV D. II, III dan IV
insan yang seimbang dan bersepadu
terletak pada institusi Khairul mengikuti pakej pembelajaran lanskap
I Sekolah dan nurseri di peringkat SPM sebagai
II Keluarga persediaan untuk menjadi pengusaha nurseri
III Masyarakat kelak.
IV Alam sekitar
14. Langkah yang diambil oleh Khairul
A. I dan II C. I, II dan III
B. III da IV D. I, III dan IV seperti di atas dapat diklasifikasikan
sebagai
11. Penetapan wawasan diri akan A. Melaksanakan usaha
mendorong seseorang menjadi individu B. Merancang hala tuju diri
yang C. Menetapkan matlamat hidup
A. Kreatif D. Mencapai wawasan diri
B. Berdisiplin
C. Berputus asa
Malaysia : WAWASAN 2020
D. Mementingkan diri sendiri

Vinishwaran ialah seorang Murid : WAWASAN DIRI


yang peramah dan disenangi
oleh rakan-rakan dan guru- 15.Pilih pernyataan yang berkaitan dengan
gurunya. maklumat di atas

12.Berdasarkan pernyataan di atas , I Wawasan penting untuk Berjaya


Vinishwaran dikatakan mempunyai ciri- II Wawasan diri ialah wawasan negara
ciri cemerlang dalam aspek III Wawasan akan mendorong cita-cita

2
menjadi realiti dipentingkan
IV Wawasan akan meningkatkan imej diri A. I, II dan III C. I, III dan IV
dan negara B. I, II dan IV D. II, III dan IV
A. I, II dan II C. II, III dan IV
B. I, III dan IV D. I, II, III dan IV 19. Antara berikut manakah kepentingan
insan yang seimbang kepada negara?
16. Setiap individu perlu seimbang dalam I Dapat melahirkan masyarakat yang
aspek berilmu
A. Nilai murni, sosial, agama dan fizikal II Dapat mewujudkan masyarakat yang
B. Intelek, rohani, emosi dan jasmani bermaruah
C. Intelek, sosial, nilai murni dan III Dapat mewujudkan barisan pemimpin
akademik yang berketerampilan
D. Disiplin, fizikal, agama dan moral IV Dapat melahirkan masyarakat yang
sihat fizikal dan mental.
17. Antara yang berikut individu manakah A. I, II dan III C. II, III dan IV
mempunyai perkembangan diri yang B. I, III dan IV D. I, II, III dan IV
seimbang?
I Bidin cekap menangkap ikan di sungai 20. Apakah aktiviti yang sesuai bagi murid
dan rajin sembahyang untuk mengembangkan diri dengan
II Azlan berusia 39 tahun, pengurus seimbang dalam aspek intelek, rohani,
syarikat swasta tetapi belum berkahwin emosi dan jasmani?
III Wah Keong bergiat cergas dalam Aspek Aktiviti
aktiviti kemasyarakatan dan seorang I. Intelek Menghayati
yang pemurah pelajaran di sekolah
IV Kuljit tidak menduduki peperiksaan II. Rohani Mengamalkan ajaran
SPM kerana ingin bekerja dengan agama
III. Intelek Mempertikaikan
rakan-rakannya.
jawapan guru
A.I dan II C.II dan IV IV. Jasmani Aktif dalam program
B.I dan III D.III dan IV kokurikulum
Negara X mementingkan
A. I, II dan III B. I, II dan IV
pembangunan fizikal dan kemajuan
C. I, III dan IV D. II, III dan IV
dalam negara. Rakyatnya kurang
diberi perhatian dari segi didikan
21. • Merupakan pemain skuasy
moral.
nombor satu dunia
18. Antara berikut yang manakah • Mendapat gelaran “Datuk”
kemungkinkan kesan jangka panjang daripada Yang Dipertua Negeri
kepada Negara X? Pulau Pinang
I Rakyat hidup bersatu padu
II Banyak golongan profesional di negara Pernyataan di atas merujuk kepada
itu. A. Datuk Lee Chong Wei
III Rakyat mempunyai taraf hidup yang B. Datuk Abdul Malik Mydin
tinggi C. Datuk Nicol Ann David
IV Budaya dan warisan negara kurang D. Datuk Dr. Jemilah Mahmood

3
B. keluarga besar
22. Apakah langkah-langkah yang boleh C. keluarga nukleus
diambil untuk mencapai wawasan diri? D. keluarga kembangan
I Melakukan perancangan
II Mengharapkan bantuan 27. Kerajaan menanggung kerugian kerana
III Menetapkan matlamat terpaksa menyelenggara dan membaiki
IV Melaksanakan tindakan dan usaha kemudahan yang disediakan.
A. I, II, dan III C. I, III, dan IV
B. I, II, dan IV D. II, III, dan IV Kerugian di atas adalah disebabkan oleh
perbuatan
23. Antara berikut merupakan prinsip- A. penyalahgunaan teknologi
prinsip untuk mencapai kejayaan, kecuali B. penyalahgunaan dadah
A. setiap individu haruslah berani mencuba C. gengsterisme
B. setiap individu haruslah lari daripada D. vandalisme
masalah
C. setiap individu haruslah mempunyai 28. Apakah faktor yang menyebabkan
perancangan masa depan remaja terlibat dalam gejala sosial?
D. setiap individu haruslah percaya I Kurang didikan agama
bahawa usaha yang gigih pasti II Pengaruh rakan sebaya
membuahkan kejayaan III Faktor persekitaran
IV Hubungan kekeluargaan yang erat
24. Keluarga penting bagi masyarakat dan A. I, II, dan III C. I, III, dan IV
negara dalam aspek B. I, II, dan IV D. II, III, dan IV
A. ekonomi, sosial dan politik
B. agama, ekonomi dan sosial 29. ‘Keluarga bahagia bermula di rumah’
C.ekonomi, kemakmuran dan kesihatan Slogan di atas menunjukkan
D. pembangunan, kesihatan dan kewangan A. rumah adalah tempat yang paling sesuai
untuk berehat
25. Antara berikut, agensi manakah yang B. masyarakat perlu membeli rumah
terlibat dalam menangani isu dan masalah sebelum mempunyai keluarga
sosial di negara kita? C. asas pembinaan keluarga yang mantap
I PEMADAM penting ketika bersama keluarga
II Bahagian Kemajuan Masyarakat D. pembinaan keluarga bahagia amat
( KEMAS ) penting kepada negara
III Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia
IV Kementerian Pembangunan Wanita, 30.
Keluarga, dan Masyarakat • Parut akibat sebatan
A I, II, dan III C I, III, dan IV • Kesan cucuhan puntung rokok
B I, II, dan IV D II, III, dan IV • Tangan terseliuh
26. Salah satu punca utama berlakunya
penderaan kanak-kanak adalah kerana Kesan penderaan di atas merujuk kepada
kebanyakan keluarga pada masa kini terdiri penderaan jenis
daripada A. emosi C. fizikal
A. keluarga asas B. seksual D. Pengabaian

4
33. Berikut merupakan agensi kerajaan
31. Mengapakah langkah kerajaan untuk yang memainkan peranan penting dalam
mengatasi masalah penderaan kanak-kanak menangani masalah penagihan dadah,
masih gagal? kecuali
I Kurang kesedaran dalam kalangan ibu A. Kementerian Pertahanan
bapa B. Kementerian Kesihatan
II Kursus keibubapaan yang kurang C. Kementerian Dalam Negeri
meluas D. Kementerian Pembangunan Wanita,
III Langkah kerajaan mendapat sambutan Keluarga dan Masyarakat
yang positif dalam kalangan ibu bapa
IV Kempen antipenderaan yang kurang 34. Masalah kewangan yang dialami oleh
berkesan keluarga boleh diatasi dengan cara
A. I, II, dan III C. I, III, dan IV I berhenti sekolah
B. I, II, dan IV D. II, III, dan IV II berbelanja dengan berjimat cermat
III mencari alternatif untuk mengurangkan
32. Pilih pernyataan yang betul. perbelanjaan keluarga
A. Ibu bapa menghalang anak-anak IV berkongsi makanan dengan rakan pada
bergaul dengan rakan sebaya agar anak- waktu rehat
anak mempunyai banyak masa di A. I dan II C. II dan III
rumah. B. I dan IV D. III dan IV
B. Ibu bapa memberi semangat kepada
anak-anak untuk mengembangkan 35. Apakah kesan penderaan terhadap
potensi diri ke tahap yang lebih tinggi. mangsa dari segi emosi?
C. Ibu bapa memberi hukuman yang A Suka menyeksa diri sendiri atau orang
berat lain
kepada anak-anak apabila mereka B Tidak berminat untuk belajar atau
melakukan sesuatu kesalahan agar bergaul dengan orang lain
mereka lebih berdisiplin. C Trauma atau fobia terhadap sesuatu
D. Ibu bapa hendaklah memberi pujian penderaan yang dialami
semasa anak-anak berjaya dan D Kesan parut, kabur penglihatan, patah
memarahi mereka jika tidak berjaya. tangan atau terseliuh

5
BAHAGIAN B : 15 MARKAH
Tandakan ( / ) pada kenyataan yang betul dan ( x ) pada kenyataan yang salah.

PERNYATAAN JAWAPAN

a. Menjadikan pengalaman lalu sebagai teladan

b. Menerima dan mendengar nasihat daripada individu


berpengalaman.
c. Keluarga bermaksud satu unit asas dalam masyarakat yang
terdiri daripada suami, isteri dan anak-anak.
d. Anak-anak yang dilahirkan dalam sebuah keluarga
menjadi aset yang penting jika kehidupan mereka diberikan
segala kemewahan.
e. Kegiatan merosakkan harta benda awam dikenali sebagai
gengsterisme.
(5 markah)
Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan petikan yang diberi. (10 markah)

Haziq merupakan seorang pelajar yang mundur di dalam kelasnya. Iqbal iaitu rakan
sekelasnya sering mengejek dan mentertawakan Haziq. Haziq sedar akan kelemahan dirinya,
lalu dia berazam untuk belajar bersungguh-sungguh. Dia mahu berjaya dengan cemerlang
dalam peperiksaan SPM. Haziq selalu mengulang kaji pelajaran tidak mengira tempat, baik di
sekolah atau di rumah. Di dalam kelas, Haziq akan memberi sepenuh
perhatian ketika guru mengajar. Perubahan sikapnya disedari oleh Iqbal dan rakan-rakan
sekelasnya yang lain. Berbekalkan semangat dan kecekalan yang kuat, akhirnya Haziq
berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan SPM.

(a)Berdasarkan petikan di atas, adakah Haziq memiliki wawasan diri? Jelaskan?(2 markah)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(b) Apakah matlamat yang ingin dicapai oleh Haziq? (1 markah)


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(c) Berikan dua sikap yang boleh dicontohi oleh Iqbal daripada Haziq jika dia ingin mencapai
matlamat seperti Haziq.(2 markah)
i.________________________________________________________________________

ii.________________________________________________________________________

(d) Apakah cabaran yang dihadapi oleh Haziq untuk menjayakan matlamat dirinya?
6
(2markah)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(e) Nyatakan tiga langkah yang perlu dilakukan sekiranya anda ingin menjadi pelajar yang
cemerlang. (3 markah)

i.________________________________________________________________________

ii.________________________________________________________________________

iii.________________________________________________________________________

KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

…………………………………… ………………………………….... …………………………………....


(PN AZIRA BINTI ZAKARIA) (PN. KASMAWATI BINTI CHA) (EN. RASHID BIN ABD RAHMAN)
KETUA PANITIA PSK GURU KANAN MATA PENOLONG KANAN
PELAJARAN SAINS PENTADBIRAN
KEMASYARAKATAN