Anda di halaman 1dari 12

SMK KOTA MASAI 2

JALAN TEMBIKAI UTAMA, TAMAN KOTA MASAI


81700 PASIR GUDANG, JOHOR

PERANCANGAN STRATEGIK TAHUN 2018 – 2020

TAJUK :
MEMPUNYAI BARISAN PEMIMPIN PENDIDIKAN YANG BERPRESTASI TINGGI

FOKUS: PEMBELAJARAN ABAD KE 21

DISEDIAKAN OLEH:

NURUL JANNAH BINTI MOKHTAR


NORASLINA BINTI ZAINAL
ZALALEYAH BINTI SLAMAT
PERANCANGAN STRATEGIK

BIDANG :Kurikulum

MATLAMAT STRATEGIK 1 :Mempunyai barisan pemimpin pendidikan yang berprestasi tinggi.

FOKUS UTAMA :PEMBELAJARAN ABAD KE 21

BIL JURANG/MASALAH/ISU PRESTASI / REALITI SEMASA SASARAN HASIL DALAM TEMPOH 3 TAHUN
1 Guru SMKKM2 kurang mahir menggunakan aktiviti pembelajaran Guru masih belum mencapai Semua guru SMKKM2 dapat melibatkan diri
berpusatkan murid, koperatif dan kolaboratif standarad prestasi yang disasarkan. secara aktif dalam Program Pembelajaran
Abad ke 21 menjelang tahun 2020
PERANCANGAN STRATEGIK

BIDANG :Kurikulum

MATLAMAT STRATEGIK 1 : Mempunyai barisan pemimpin pendidikan yang berprestasi tinggi.

FOKUS UTAMA :PEMBELAJARAN ABAD KE 21

BIL JURANG / MASALAH/ ISU MATLAMAT / OBJEKTIF KPI SASARAN STRATEGI PELAKSANA
SASARAN / HASIL TOV 2018 2019 2020
DALAM TEMPOH
3 TAHUN
1 Guru SMKKM2 kurang Semua guru Membantu 92% guru dapat 80% 84% 88% 92% Memastikan pdpc dijalankan -Semua guru SMKKM2
mahir menggunakan SMKKM2 dapat guru melibatkan diri dengan berkesan melalui - Semuapelajar
aktiviti pembelajaran melibatkan diri meningkatkan secara aktif perkongsian kemahiran dan SMKKM2
berpusatkan murid, secara aktif dalam kefahaman dalam Program pengalaman dalam kalangan
koperatif dan kolaboratif Program dalam Pembelajaran guru.
Pembelajaran pedagogi Abad ke 21
Abad ke 21 Pembelajaran menjelang
menjelang tahun Abad ke 21 tahun 2020
2020
PERANCANGAN STRATEGIK

BIDANG :Kurikulum

MATLAMAT STRATEGIK 1 : Mempunyai barisan pemimpin pendidikan yang berprestasi tinggi.

FOKUS UTAMA :PEMBELAJARAN ABAD KE 21

KPI JENIS HURAIAN KEBARANGKALIAN IMPAK LANGKAH TARIKH SIAP PIHAK BERTANGGUNGJAWAB
(ANCAMAN / BERLAKUNYA MITIGASI
PELUANG) RISIKO
PELAN TINDAKAN

OBJEKTIF 1 : Membantu guru meningkatkan kefahaman dalam pedagogi Pembelajaran Abad ke 21.

STRATEGIK 1 : Memastikan Pdpc dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman dalam kalangan guru.

ANJAKAN : Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.

ASPIRASI SISTEM : Akses -100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan menjelang tahun 2020.

BIL AKTIVITI PEGAWAI KOS / KPI OUTPUT PELAN KONTIGENSI


BERTANGGUNGJAWAB SUMBER TARIKH TARIKH
JANGKA LAKSANA
1 - Mewujudkan - Semua guru SMKKM2 -Kurikulum Bermula Jan Januari 2018
92% guru dapat Melebihi 92% guru -Mengadakan
persekitaran sekolah - Semua pentadbir -PIBG 2018 hingga
melibatkan diri dapat melibatkan diri perbincangan sesama
dan susun atur bilik SMKKM2 November
secara aktif dalam secara aktif dalam guru berkaitan
darjah yang memenuhi 2020 Program Program Pembelajaran Pembelajaran Abad ke
keperluan konsep Pembelajaran Abad ke 21 menjelang 21.
Pembelajaran Abad ke Abad ke 21 tahun 2020
21 menjelang tahun
2 Memberi kursus dan -Semua guru SMKKM2 Kurikulum Bermula Jan Januari 2018 2020 - Menjemput jurulatih /
bengkel bagi Program -Semua pentadbir -PIBG 2018 hingga penceramah luar untuk
Pembelajaran Abad ke SMKKM2 November memberikan penjelasan
dan maklumat terperinci
21 2020
berkaitan Pembelajaran
Abad ke 21.
3 Mengaplikasikan VLE -Semua guru SMKKM2 Kurikulum Bermula Jan Januari 2018 -Mengadakan
Frog / ICT dalam pdpc -Semua pentadbir -PIBG 2018 hingga perbincangan sesama
SMKKM2 November guru berkaitan
- Semua pelajar 2020 Pembelajaran Abad ke
21.
PELAN OPERASI

AKTIVITI : Mewujudkan persekitaran sekolah dan susun atur bilik darjah yang memenuhi keperluan konsep Pembelajaran Abad ke 21

RASIONAL : Mencapai sasaran dan objektif yang dirancang

OBJEKTIF AKTIVITI : Membantu guru meningkatkan kefahaman dalam pedagogi Pembelajaran Abad ke 21

ANJAKAN : Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.

ASPIRASI SISTEM : Akses -100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan menjelang tahun 2020.

BIL HURAIAN AKTIVITI TARIKH DAN KOS PENILAIAN TINDAKAN SUSULAN LAMPIRAN BERKENAAN
TEMPOH MASA PELAKSANAAN AKTIVITI
PELAKSANAAN
1 Membina kertas konsep dan Januari 2018
Kertas Kerja
2 Mengadakan Mesyuarat Jawatan Januari 2018 Kerja diagihkan mengikut AJK
kuasa Kerja
3 Mengumpul Bahan / Modul Januari 2018- Peruntukan Februari 2018 - Pemantauan berterusan Buku Laporan / laporan
Program November 2020 Kurikulum November setiap hujung tahun
2020
4 Menjalankan Pengurusan Januari 2018 Buku Laporan setiap hujung
Prapelaksanaan Program tahun
5 Menyediakan Pakej Program Januari 2018 - Peruntukan Februari 2018 - Februari 2018 -November 2020 Buku Laporan /laporan
November 2020 Kurikulum November setiap hujung tahun
2020
6 Mealaksanakan Program Januari 2018 - Peruntukan Februari 2018 - Februari 2018 -November 2020 Buku Laporan /laporan
November 2020 Kurikulum November setiap hujung tahun
PIBG 2020
7 Menyediakan Laporan Program Januari 2018 - Setiap kali Semakan oleh pentadbir Buku Laporan /laporan
November 2020 program setiap hujung tahun
dilaksanakan
8 Penilaian Setiap 3 bulan Peringatan dan pemantauan Buku Laporan /laporan
berterusan kepada pelajar setiap hujung tahun
PELAN OPERASI

AKTIVITI : Memberi kursus dan bengkel bagi Program Pembelajaran Abad ke 21

RASIONAL : Mencapai sasaran dan objektif yang dirancang

OBJEKTIF AKTIVITI : Membantu guru meningkatkan kefahaman dalam pedagogi Pembelajaran Abad ke 21

ANJAKAN : Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.

ASPIRASI SISTEM : Akses -100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan menjelang tahun 2020.

BIL HURAIAN AKTIVITI TARIKH DAN KOS PENILAIAN TINDAKAN LAMPIRAN


TEMPOH MASA PELAKSANAAN AKTIVITI SUSULAN BERKENAAN
PELAKSANAAN
1 Membina kertas konsep dan kertas Mac Kertas konsep /
kerja Kertas kerja
Carta Gantt
2 Mengadakan mesyuarat Mac 10 orang X RM10 Senarai
jawatankuasa kerja = RM100.00 jawatankuasa

3 Mengumpul bahan Mac

4 Melaksanakan program Fasa 1 - Mac 183 orang X RM10


= RM1830

Fasa 2 - September 183 orang X RM10


=RM1830
5 Menyediakan laporan program Oktober Pelaporan program

6 Penilaian November Pemantauan Rumusan


PELAN OPERASI

AKTIVITI : Mengaplikasikan VLE Frog / ICT dalam pdpc

RASIONAL : Mencapai sasaran dan objektif yang dirancang

OBJEKTIF AKTIVITI : Membantu guru meningkatkan kefahaman dalam pedagogi Pembelajaran Abad ke 21

ANJAKAN : Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.

ASPIRASI SISTEM : Akses -100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan menjelang tahun 2020.

BIL HURAIAN AKTIVITI TARIKH DAN KOS PENILAIAN TINDAKAN SUSULAN LAMPIRAN BERKENAAN
TEMPOH MASA PELAKSANAAN AKTIVITI
PELAKSANAAN
1 Membina kertas konsep dan Januari 2018
Kertas Kerja
2 Mengadakan Mesyuarat Jawatan Januari 2018 Kerja diagihkan mengikut AJK
kuasa Kerja
3 Mengumpul Bahan / Modul Januari 2018- Peruntukan Februari 2018 - Pemantauan berterusan Buku Laporan / laporan
Program November 2020 Kurikulum November setiap hujung tahun
2020
4 Menjalankan Pengurusan Januari 2018 Buku Laporan setiap hujung
Prapelaksanaan Program tahun
5 Menyediakan Pakej Program Januari 2018 - Peruntukan Februari 2018 - Februari 2018 -November 2020 Buku Laporan /laporan
November 2020 Kurikulum November setiap hujung tahun
2020
6 Mealaksanakan Program Januari 2018 - Peruntukan Februari 2018 - Februari 2018 -November 2020 Buku Laporan /laporan
November 2020 Kurikulum November setiap hujung tahun
PIBG 2020
7 Menyediakan Laporan Program Januari 2018 - Setiap kali Semakan oleh pentadbir Buku Laporan /laporan
November 2020 program setiap hujung tahun
dilaksanakan
8 Penilaian Setiap 3 bulan Peringatan dan pemantauan Buku Laporan /laporan
berterusan kepada pelajar setiap hujung tahun
BIDANG : MEMPUNYAI BARISAN PEMIMPIN PENDIDIKAN YANG BERPRESTASI TINGGI

RUMUSAN PERANCANGAN STRATEGIK

BIL MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF STRATEGI AKTIVITI HURAIAN


AKTIVITI

1 Mempunyai barisan pemimpin Membantu guru meningkatkan Memastikan Pdpc dijalankan - Mewujudkan -Pelajar kurang
pendidikan yang berprestasi kefahaman dalam pedagogi dengan berkesan melalui persekitaran sekolah bermotivasi.
tinggi. Pembelajaran Abad ke 21 perkongsian kemahiran dan dan susun atur bilik -Pelajar kurang
pengalaman dalam kalangan guru. darjah yang memenuhi berdisiplin
keperluan konsep (kerosakan alat
ANJAKAN Pembelajaran Abad ke bantu
a) Menyediakan kesamarataan 21 mengajar,
akses kepada pendidikan kerusi, dan
berkualiti bertaraf meja)
antarabangsa. - Memberi kursus dan
b) Transformasi keguruan bengkel bagi Program
sebagai profesion pilihan. Pembelajaran Abad ke
c) Memastikan kepimpinan 21
berprestasi tinggi ditempatkan
di setiap sekolah.
d) Memanfaatkan ICT bagi - Mengaplikasikan VLE
meningkatkan kualiti Frog / ICT dalam pdpc
Pembelajaran di Malaysia.
e) Mengupaya JPN, PPD, dan
Sekolah untuk menyediakan
penyelesaian khusus berasaskan
keperluan

ASPIRASI SISTEM
a) Akses -100% enrolmen
merentas semua peringkat
pendidikan menjelang tahun
2020
b) Kualiti – Negara dalam
kelompok sepertiga teratas
dalam pentaksiran
antarabangsa seperti TIMSS dan
PISA dalam tempoh 15
tahun
c) Ekuiti – 50 % pengurangan
dalam jurang pencapaian
(bandar-luar bandar, sosio
ekonomi, gender) menjelang
tahun 2020
d) Kecekapan – Sistem yang
memaksimumkan keberhasilan
murid mengikut peruntukan
sedia ada.