Anda di halaman 1dari 157

i

ُ‫َّحو‬
ْ ‫ن‬ ‫ال‬
NAHU

RASHIDI BIN MOHD RAFEE


ii
ُ‫َّحو‬
ْ ‫ن‬ ‫ال‬
NAHU
Penulis Rashidi Bin Mohd Rafee
BA Bahasa Arab, Universiti Al-Azhar.
Penyemak Ustaz Mohd Shauki Bik Bin Mohd Kasim
Ketua Unit Kokurikulum Lembaga Maktab Mahmud.
Reka Bentuk Asrol Bin Mohd Rafee

Cetakan Pertama
8102
2018

© HAK CIPTA TERPELIHARA


ISBN 978-967-16039-0-1
-0-3
Hakcipta terpelihara. Sebarang bahagian dalam buku ini tidak dibenarkan
diterbitkan semula, ditiru dan disimpan dalam sistem pengeluaran semula
(retrievel system), ataupun dipancar dalam apa jua cara termasuk kaedah
elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman atau lain-lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada pihak penulis.

iii
ِّ
‫يق‬ ِّ
‫ق‬ ‫ح‬ َّ ‫ت‬
َّ ‫ال‬ ُ ‫ة‬
ُ ‫م‬ ِّ
‫د‬ َ ‫ق‬َ ‫م‬
ِّ ْ
‫يق‬ ‫ق‬
ِّ ‫ح‬ْ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫م‬
َ ‫د‬
َ ُ
ُِّ
‫ق‬ ‫م‬
ُ
ُ ُ‫للاُ َُوبََُرَُكاتُه‬ ُ‫حَةُُ ه‬ ُْ ‫لمُُ َُعُلَُْيكُ ُْمَُُوَُر‬
َُ ‫الس‬
َُّ
ُ ‫العَُرُبهُيَُّةَُ َُو َُع ُظَّ َُم َُها‬
َُ َُ‫فُاللُ ُغَُة‬ َُ ‫للُاُلَّ هُذ‬
َُ ‫يُشَُّر‬ ُ‫الَ ُْمدُُ ه‬
ُ
ََُ
ُ‫ُعلَْي هه َُو َسلَّ َمُالَّ هذيُ َكا َن‬َ ‫ُصلَّىُللا‬ َ ‫د‬ٍ ‫للاُُم َّم‬
َ
‫ولُ ه‬
ُ ُ ‫ىُرسُ ه‬
َُ َ‫لمُُ َُعُل‬ َُ ‫الس‬
َُّ ‫لةَُُُو‬
َُ ‫الص‬
َُّ ‫َُو‬
‫الَب هاه ه‬
ُ‫ني‬ ‫ُوالَّ هذيُأَيَّ َدهُللا ه ه ه ه‬،‫أَفْصحُالعر هبُوأَع َذ ََبمُمْن هط ًقا‬
ََ ‫ُ َو‬،‫ُِبل َّجةُالبَالغَُة‬ َ ْ ْ َ ََ َ َ
َ
ُ‫اتُإه ََلُالنوهر َُوَه َداه ْمُإه ََلُأَقْ َوهمُطَ هر ٍيق‬ ‫ُفَأَخرجُالنَّاس هُمنُالظلم ه‬،‫اطع هُة‬
َ َ َ َ َْ
‫الس ه‬
َ َّ
ُ .‫ني‬ َُ ‫َْجَعه‬ ْ ‫حاُبههُهُأ‬َُ ‫ص‬ ُْ َ‫ىُآلههُهَُُوُأ‬
ُ َ‫َُو َُعُل‬
Kesyukuran dipanjatkan ke hadhrat Allah SWT kerana dengan izin dan
rahmatNya, buku nahu ini berjaya disiapkan setelah menghadapi seribu satu
cabaran yang penuh getir selama sepuluh bulan.

Objektif penyusunan buku nahu ini adalah sebagai satu rujukan ilmiah yang
berguna dan berkekalan kepada masyarakat. Di samping itu, saya berusaha
semampu yang mungkin untuk mempersembahkan buku ini. Sudah menjadi
fitrah manusia yang serba kekurangan, oleh itu saya mengalu-alukan segala
nasihat dan teguran yang membina bagi memperbaiki dan mengemaskinikan
lagi buku nahu ini.

Buku nahu ini agak berbeza dengan buku-buku nahu yang lain kerana buku
ini dilengkapi dengan baris, disusun secara sistematik serta merangkumi
kesemua tajuk dalam ilmu nahu Bahasa Arab. Di samping itu, hampir
kesemua bab dilengkapi dengan jadual serta diletakkan peta minda di
beberapa bab bagi memudahkan para pembaca untuk memberikan tumpuan
yang baik terhadap bab yang ingin dipelajari.

Jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan
penerbitan buku nahu ini terutamanya Ustaz Mohd Shauki Bik Bin Mohd

iv
Kasim, adik saya Asrol Bin Mohd Rafee, Rabeah Yaacob dan kepada semua
yang terlibat membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di sini.

Semoga Allah SWT menerima usaha kecil saya ini sebagai satu amalan soleh
dan sumbangan ilmiah yang berguna yang ganjarannya berkekalan sehingga
Hari Kiamat. Juga semoga Allah SWT melimpahkan rahmatNya kepada
Bonda dan Ayahanda saya yang sentiasa memberikan sokongan dalam
menyiapkan buku nahu ini…….Amin.

RASHIDI BIN MOHD RAFEE

3 MUHARRAM 1440
13 SEPTEMBER 2018

v
‫س‬
‫ال ِّف ْه ِّر ُ‬
‫س ُم األَ َّو ُل‪ :‬ال ُمقَ ِّد َمةُ‪1.............................................................‬‬ ‫(‪ )0‬ال ِّق ْ‬
‫علُو ُم َها‪2...............................................‬‬ ‫اب األَ َّو ُل‪ :‬اللُّغَةُ العَ َربِّيَّةُ َو ُ‬ ‫البَ ُ‬
‫ظ َوالقَ ْو ُل َوالك َََل ُم َوال َك ِّل ُم‪3........................................‬‬ ‫اب الثَّا ِّني‪ :‬اللَّ ْف ُ‬ ‫ال َب ُ‬
‫سا ُم َها‪4......................................................‬‬ ‫ث‪ :‬ال َك ِّل َمةُ َوأَ ْق َ‬ ‫اب الثَّا ِّل ُ‬ ‫البَ ُ‬
‫اب‪5......................................................‬‬ ‫اإلع َْر ُ‬ ‫الرا ِّب ُع‪ :‬ال ِّبنَا ُء َو ِّ‬ ‫اب َّ‬ ‫البَ ُ‬
‫اء‪6..........................................................‬‬ ‫س َم ِّ‬ ‫ث‪ :‬بِّنَا ُء األَ ْ‬ ‫اب الثَّا ِّل ُ‬ ‫البَ ُ‬
‫اضي‪7...................................................‬‬ ‫ث‪ِّ :‬بنَا ُء ال ِّف ْع ِّل ال َم ِّ‬ ‫اب الثَّا ِّل ُ‬ ‫ال َب ُ‬
‫ض ِّارعِّ‪8.................................................‬‬ ‫ث‪ِّ :‬بنَا ُء ال ِّف ْع ِّل ال ُم َ‬ ‫اب الثَّا ِّل ُ‬ ‫البَ ُ‬
‫ث‪ِّ :‬بنَا ُء ال ِّف ْعل األَ ْم ِّر‪8......................................................‬‬ ‫اب الثَّا ِّل ُ‬ ‫البَ ُ‬
‫اء‪9.......................................................‬‬ ‫س َم ِّ‬ ‫اب األ ََ ْ‬ ‫ث‪ :‬إِّع َْر ُ‬ ‫اب الثَّا ِّل ُ‬ ‫البَ ُ‬
‫ض ِّارعِّ‪11............................................‬‬ ‫اب ال ِّف ْع ِّل ال ُم َ‬ ‫ث‪ِّ :‬إع َْر ُ‬ ‫اب الثَّا ِّل ُ‬ ‫ال َب ُ‬
‫سا ُمهُ‪11...................................................‬‬ ‫س ُم َوأَ ْق َ‬ ‫س ُم الثَّانِّي‪ :‬ا ِّال ْ‬ ‫(‪ )8‬ال ِّق ْ‬
‫ق‪12.....................................................‬‬ ‫شتَ ُّ‬ ‫ام ُد َوال ُم ْ‬ ‫اب األَ َّو ُل‪ :‬ال َج ِّ‬ ‫ال َب ُ‬
‫ث‪14....................................................‬‬ ‫اب الثَّانِّي‪ :‬ال ُمذَك َُّر َوال ُم َؤنَّ ُ‬ ‫البَ ُ‬
‫ث‪ :‬النَّ ِّك َرةُ َوال َم ْع ِّرفَةُ‪15....................................................‬‬ ‫اب الثَّا ِّل ُ‬ ‫البَ ُ‬
‫وص‪16.................................‬‬‫ور َوال َم ْمدُو ُد َوال َم ْنقُ ُ‬ ‫ص ُ‬ ‫الرا ِّب ُع‪ :‬ال َم ْق ُ‬ ‫اب َّ‬ ‫البَ ُ‬
‫ف‪17...........................................‬‬ ‫ص ْر ِّ‬ ‫ع ِّم َن ال َّ‬ ‫س‪ :‬ال َم ْمنُو ُ‬ ‫ام ُ‬ ‫اب ال َخ ِّ‬ ‫ال َب ُ‬
‫ِّس‪ :‬ال ُمثَنَّى‪23.............................................................‬‬ ‫ساد ُ‬ ‫اب ال َّ‬ ‫ال َب ُ‬
‫ق ِّبال ُمثَنَّى‪25..................................................‬‬ ‫ِّس‪ :‬ال ُم ْل َح ُ‬ ‫ساد ُ‬ ‫اب ال َّ‬ ‫البَ ُ‬
‫سا ِّل ِّم‪26................................................‬‬ ‫سا ِّب ُع‪َ :‬ج ْم ُع ال ُمذَك َِّّر ال َّ‬ ‫اب ال َّ‬ ‫البَ ُ‬
‫سا ِّل ِّم‪28.....................................‬‬ ‫ق ِّب َج ْم ِّع ال ُمذَك َِّّر ال َّ‬ ‫سا ِّب ُع‪ :‬ال ُم ْل َح ُ‬ ‫اب ال َّ‬ ‫ال َب ُ‬
‫سا ِّل ِّم‪29...............................................‬‬ ‫ث ال َّ‬ ‫ام ُن‪َ :‬ج ْم ُع ال ُم َؤنَّ ِّ‬ ‫اب الث َّ ِّ‬ ‫البَ ُ‬
‫سا ِّل ِّم‪31....................................‬‬‫ث ال َّ‬ ‫ق ِّب َج ْم ِّع ال ُم َؤنَّ ِّ‬ ‫ام ُن‪ :‬ال ُم ْل َح ُ‬ ‫اب الث َّ ِّ‬ ‫البَ ُ‬
‫ِّير‪31.......................................................‬‬ ‫س ُع‪َ :‬ج ْم ُع الت َّ ْكس ِّ‬ ‫اب التَّا ِّ‬ ‫البَ ُ‬
‫س ُع‪َ :‬ج ْم ُع ال ِّقلَّ ِّة‪32...........................................................‬‬ ‫اب التَّا ِّ‬ ‫ال َب ُ‬
‫س ُع‪َ :‬ج ْم ُع ال َكثْ َر ِّة‪33.........................................................‬‬ ‫اب التَّا ِّ‬ ‫ال َب ُ‬

‫‪vi‬‬
‫ُ‬
‫وع‪34............................................‬‬ ‫س ُع‪ِّ :‬صيغَة ُم ْنتَ َهى ال ُج ُم ِّ‬ ‫اب التَّا ِّ‬ ‫ال َب ُ‬
‫س ُم ال َج ْم ِّع‪36..........................................................‬‬ ‫ش ُر‪ :‬اِّ ْ‬ ‫اب ال َعا ِّ‬ ‫ال َب ُ‬
‫الج ْن ِّس‪37.................................................‬‬ ‫س ُم ِّ‬ ‫عش ََر‪ :‬اِّ ْ‬ ‫اب ال َحادِّي َ‬ ‫البَ ُ‬
‫اإل ْف َرادِّي ِّ‪37.....................................‬‬‫الج ْن ِّس ِّ‬ ‫س ُم ِّ‬ ‫عش ََر‪ :‬اِّ ْ‬ ‫اب ال َحادِّي َ‬ ‫البَ ُ‬
‫الج ْن ِّس ال َج ْم ِّعي ِّ‪38......................................‬‬ ‫س ُم ِّ‬ ‫عش ََر‪ :‬اِّ ْ‬ ‫اب ال َحادِّي َ‬ ‫البَ ُ‬
‫عش ََر‪ :‬ال َع َد ُد َوال َم ْعدُو ُد‪41..............................................‬‬ ‫اب الثَّا ِّني َ‬ ‫ال َب ُ‬
‫ص ِّل ُّي‪41.................................................‬‬ ‫عش ََر‪ :‬العَ َد ُد األَ ْ‬ ‫اب الثَّانِّي َ‬ ‫البَ ُ‬
‫عش ََر‪ :‬العَ َد ُد الت َّ ْرتِّي ِّب ُّي‪48...............................................‬‬ ‫اب الثَّانِّي َ‬ ‫البَ ُ‬
‫سة َُ‪54............................................‬‬ ‫س َما ُء ال َخ ْم َ‬ ‫عش ََر‪ :‬األَ ْ‬ ‫ث َ‬ ‫اب الثَّا ِّل َ‬ ‫ال َب ُ‬
‫ع َها‪55..........................................‬‬ ‫ض َما ِّئ ُر َوأَ ْن َوا ُ‬ ‫عش ََر‪ :‬ال َّ‬ ‫الرا ِّب َع َ‬ ‫اب َّ‬ ‫ال َب ُ‬
‫ير البَ ِّار ُز ال ُمت َّ ِّص ُل‪56....................................‬‬ ‫ض ِّم ُ‬ ‫عش ََر‪ :‬ال َّ‬ ‫الرا ِّب َع َ‬ ‫اب َّ‬ ‫البَ ُ‬
‫ستَتِّ ُر‪57............................................‬‬ ‫ير ال ُم ْ‬ ‫ض ِّم ُ‬ ‫عش ََر‪ :‬ال َّ‬ ‫الرا ِّب َع َ‬ ‫اب َّ‬ ‫البَ ُ‬
‫َار ِّة‪58............................................‬‬ ‫اإلش َ‬ ‫س َما ُء ِّ‬ ‫عش ََر‪ :‬أ َ ْ‬ ‫س َ‬ ‫ام َ‬ ‫اب ال َخ ِّ‬ ‫البَ ُ‬
‫صولَةُ‪61......................................‬‬ ‫س َما ُء ال َم ْو ُ‬ ‫عش ََر‪ :‬األ َ ْ‬ ‫ِّس َ‬ ‫ساد َ‬ ‫اب ال َّ‬ ‫ال َب ُ‬
‫ستِّ ْف َه ِّام‪63...........................................‬‬ ‫س َما ُء ا ِّال ْ‬ ‫عش ََر‪ :‬أَ ْ‬ ‫سا ِّب َع َ‬ ‫اب ال َّ‬ ‫البَ ُ‬
‫س َما ُء الش َّْر ِّط‪65...............................................‬‬ ‫عش ََر‪ :‬أَ ْ‬ ‫ام َن َ‬ ‫اب الث َّ ِّ‬ ‫البَ ُ‬
‫س َما ُء ال ِّكنَا َي ِّة‪67...............................................‬‬ ‫عش ََر‪ :‬أَ ْ‬ ‫س َع َ‬ ‫اب التَّا ِّ‬ ‫ال َب ُ‬
‫س َما ُء األَ ْف َعا ِّل‪68...................................................‬‬ ‫ون‪ :‬أَ ْ‬ ‫اب ال ِّعش ُْر َ‬ ‫ال َب ُ‬
‫ت‪71....................................‬‬ ‫س َما ُء األَص َْوا ِّ‬ ‫ون‪ :‬أَ ْ‬ ‫اب ال َحادِّي َوال ِّعش ُْر َ‬ ‫البَ ُ‬
‫سا ُمهُ‪73...................................................‬‬ ‫ث‪ :‬ال ِّف ْع ُل َوأَ ْق َ‬ ‫س ُم الثَّا ِّل ُ‬ ‫(‪ )3‬ال ِّق ْ‬
‫ع َواألَ ْم ُر‪74........................................‬‬ ‫ض ِّار ُ‬ ‫اضي َوال ُم َ‬ ‫اب األَ َّو ُل‪ :‬ال َم ِّ‬ ‫البَ ُ‬
‫الَل ِّز ُم َوال ُمتَعَدِّي‪75....................................................‬‬ ‫اب الثَّانِّي‪َّ :‬‬ ‫البَ ُ‬
‫ث‪ :‬ال َم ْعلُو ُم َوال َم ْج ُهو ُل‪76.................................................‬‬ ‫اب الثَّا ِّل ُ‬ ‫ال َب ُ‬
‫ص ِّحي ُح َوال ُم ْعتَ ُّل‪78...................................................‬‬ ‫الرا ِّب ُع‪ :‬ال َّ‬ ‫اب َّ‬ ‫البَ ُ‬
‫س‪ :‬ال ُم َج َّر ُد َوال َم ِّزي ُد‪81..................................................‬‬ ‫ام ُ‬ ‫اب ال َخ ِّ‬ ‫البَ ُ‬
‫ف‪81..............................................‬‬ ‫ص ِّر ُ‬ ‫ام ُد َوال ُمتَ َ‬ ‫ِّس‪ :‬ال َج ِّ‬ ‫ساد ُ‬ ‫اب ال َّ‬ ‫البَ ُ‬
‫ض ِّارعِّ‪82..........................................‬‬ ‫ب ال ِّف ْع ِّل ال ُم َ‬ ‫اص ُ‬ ‫سا ِّب ُع‪ :‬نَ َو ِّ‬ ‫اب ال َّ‬ ‫ال َب ُ‬
‫ض ِّارعِّ‪84............................................‬‬ ‫ام ُن‪َ :‬ج َو ِّاز ُم ال ِّف ْع ِّل ال ُم َ‬ ‫اب الث َّ ِّ‬ ‫البَ ُ‬
‫سةُ‪88....................................................‬‬ ‫س ُع‪ :‬األ َ ْفعَا ُل ال َخ ْم َ‬ ‫اب التَّا ِّ‬ ‫البَ ُ‬
‫‪vii‬‬
‫ش ُر‪ :‬نَُونَا الت ََ ْو ِّكي ِّد َم َع ال ِّف ْع ِّل‪89............................................‬‬ ‫اب العَا ِّ‬ ‫البَ ُ‬
‫ب‪91................................................‬‬ ‫عش ََر‪ِّ :‬ف ْع ََل الت َّ َع ُّج ِّ‬ ‫اب ال َحادِّي َ‬ ‫ال َب ُ‬
‫عش ََر‪ :‬أَ ْف َعا ُل ال َمدْحِّ َوالذَّ ِّم‪91...........................................‬‬ ‫اب الثَّانِّي َ‬ ‫البَ ُ‬
‫اء‪93..............................................‬‬ ‫س َم ِّ‬‫الرا ِّب ُع‪َ :‬م ْرفُوعَاتُ األَ ْ‬ ‫س ُم َّ‬ ‫(‪ )4‬ال ِّق ْ‬
‫اب األَ َّو ُل‪ :‬الفَا ِّع ُل‪94.................................................................‬‬ ‫البَ ُ‬
‫ب الفَا ِّع ِّل‪96.........................................................‬‬ ‫اب الثَّانِّي‪ :‬نَائِّ ُ‬ ‫البَ ُ‬
‫ث‪ :‬ال ُم ْبتَ َدأ ُ‪97................................................................‬‬ ‫اب الثَّا ِّل ُ‬ ‫ال َب ُ‬
‫الرا ِّب ُع‪ :‬ال َخبَ ُر‪98.................................................................‬‬ ‫اب َّ‬ ‫البَ ُ‬
‫َان) َوأَ َخ َواتِّ َها‪111..........................................‬‬ ‫س ُم (ك َ‬ ‫س‪ :‬اِّ ْ‬ ‫ام ُ‬ ‫اب ال َخ ِّ‬ ‫البَ ُ‬
‫س ُم (كا َد) َوأَ َخ َواتِّ َها‪111...........................................‬‬ ‫ِّس‪ :‬اِّ ْ‬ ‫ساد ُ‬ ‫اب ال َّ‬ ‫البَ ُ‬
‫س ُم ( َما) َوأَ َخ َوا ِّت َها‪112..............................................‬‬ ‫سا ِّب ُع‪ :‬اِّ ْ‬ ‫اب ال َّ‬ ‫ال َب ُ‬
‫ام ُن‪َ :‬خبَ ُر ( ِّإ َّن) َوأَ َخ َواتِّ َها‪113..............................................‬‬ ‫اب الث َّ ِّ‬ ‫البَ ُ‬
‫سا ِب َع)‬
‫اجعِ ال ِق ْس َم ال َّ‬ ‫س ُع‪ :‬التَّا ِّب ُع ِّل ْل َم ْرفُوعِّ ( َر ِ‬ ‫اب التَّا ِّ‬ ‫البَ ُ‬
‫اء‪115.........................................‬‬ ‫س َم ِّ‬ ‫صوبَاتُ األَ ْ‬ ‫س‪َ :‬م ْن ُ‬ ‫ام ُ‬ ‫س ُم ال َخ ِّ‬ ‫(‪ )5‬ال ِّق ْ‬
‫اب األَ َّو ُل‪ :‬ال َم ْفعُو ُل ِّب ِّه‪116.........................................................‬‬ ‫البَ ُ‬
‫ق‪117..................................................‬‬ ‫اب الثَّانِّي‪ :‬ال َم ْفعُو ُل ال ُم ْطلَ ُ‬ ‫البَ ُ‬
‫(ألَ ْج ِّل ِّه)‪118..............................................‬‬ ‫ث‪ :‬ال َم ْفعُو ُل لَهُ ِّ‬ ‫اب الثَّا ِّل ُ‬ ‫ال َب ُ‬
‫الرا ِّب ُع‪ :‬ال َم ْفعُو ُل فِّي ِّه‪119.......................................................‬‬ ‫اب َّ‬ ‫البَ ُ‬
‫س‪ :‬ال َم ْفعُو ُل َمعَهُ‪111....................................................‬‬ ‫ام ُ‬ ‫اب ال َخ ِّ‬ ‫البَ ُ‬
‫ِّس‪ :‬ال َحا ُل‪111............................................................‬‬ ‫ساد ُ‬ ‫اب ال َّ‬ ‫البَ ُ‬
‫يز‪112.............................................................‬‬ ‫سا ِّب ُع‪ :‬الت َّ ْم ِّي ُ‬ ‫اب ال َّ‬ ‫ال َب ُ‬
‫ستَثْنَى‪114..........................................................‬‬ ‫ام ُن‪ :‬ال ُم ْ‬ ‫اب الث َّ ِّ‬ ‫البَ ُ‬
‫س ُع‪ :‬ال ُمنَادَى‪116............................................................‬‬ ‫اب التَّا ِّ‬ ‫البَ ُ‬
‫ب‬
‫الرابِ َع فِي البَا ِ‬
‫اجعِ ال ِق ْس َم َّ‬ ‫َان) َوأَ َخ َواتِّ َها ( َر ِ‬ ‫ش ُر‪َ :‬خبَ ُر (ك َ‬ ‫اب العَا ِّ‬ ‫البَ ُ‬
‫ص ْف َحة ‪)111‬‬ ‫َام ِس‪َ :‬‬ ‫ال َباب ال َعا ِشر‪ :‬الخ ِ‬
‫ب‬‫الرا ِب َع فِي البَا ِ‬
‫اجعِ ال ِق ْس َم َّ‬ ‫عش ََر‪َ :‬خبَ ُر (كَا َد) َوأ َ َخ َواتِّ َها ( َر ِ‬ ‫اب ال َحادِّي َ‬ ‫البَ ُ‬
‫ص ْف َحة ‪)111‬‬ ‫ساد ِِس‪َ :‬‬ ‫عش ََر‪ :‬ال َّ‬ ‫البَاب ال َحادِي َ‬
‫ب‬
‫الرابِ َع فِي البَا ِ‬
‫اجعِ ال ِق ْس َم َّ‬ ‫عش ََر‪َ :‬خبَ ُر ( َما) َوأَ َخ َواتِّ َها ( َر ِ‬ ‫اب الثَّانِّي َ‬ ‫البَ ُ‬
‫‪viii‬‬
‫ص ْف َحة ‪)112‬‬ ‫سابِعِ‪َ :‬‬ ‫عش ََر‪ :‬ال َّ‬ ‫البَاب الثَّانِي َ‬
‫ب‬
‫الرا ِب َع ِفي ال َبا ِ‬
‫اجعِ ال ِق ْس َم َّ‬ ‫س ُم ( ِّإ َّن) َوأَ َخ َوا ِّت َها ( َر ِ‬ ‫عش ََر‪ :‬اِّ ْ‬ ‫ث َ‬ ‫اب الثَّا ِّل َ‬‫ال َب ُ‬
‫ص ْف َحة ‪)113‬‬ ‫ام ِن‪َ :‬‬ ‫عش ََر‪ :‬الث َّ ِ‬ ‫ث َ‬ ‫ال َباب الثَّا ِل َ‬
‫سابِ َع)‬
‫اجعِ ال ِق ْس َم ال َّ‬ ‫ب ( َر ِ‬ ‫صو ِّ‬ ‫عش ََر‪ :‬التَّا ِّب ُع ِّل ْل َم ْن ُ‬ ‫الرا ِّب َع َ‬ ‫اب َّ‬ ‫البَ ُ‬
‫اء‪119.........................................‬‬ ‫س َم ِّ‬‫وراتُ األَ ْ‬ ‫ِّس‪َ :‬م ْج ُر َ‬ ‫ساد ُ‬ ‫س ُم ال َّ‬ ‫(‪ )6‬ال ِّق ْ‬
‫وف ال َج ِّر‪121........................................................‬‬ ‫اب األَ َّو ُل‪ُ :‬ح ُر ُ‬ ‫البَ ُ‬
‫وف ال َج ِّر‪121................................................‬‬ ‫ح ُح ُر ِّ‬ ‫اب األَ َّو ُل‪ :‬ش َْر ُ‬ ‫ال َب ُ‬
‫اف ِّإلَ ْي ِّه‪135......................................................‬‬ ‫ض ُ‬ ‫اب الثَّانِّي‪ :‬ال ُم َ‬ ‫البَ ُ‬
‫سا ِب َع)‬‫اجعِ ال ِق ْس َم ال َّ‬ ‫ور ( َر ِ‬ ‫ث‪ :‬التَّا ِّب ُع ِّل ْل َم ْج ُر ِّ‬ ‫اب الثَّا ِّل ُ‬ ‫البَ ُ‬
‫سا ِّب ُع‪ :‬الت َّ َوا ِّب ُع‪137.........................................................‬‬ ‫س ُم ال َّ‬ ‫(‪ )7‬ال ِّق ْ‬
‫اب األَ َّو ُل‪ :‬النَّ ْعتُ ‪138................................................................‬‬ ‫البَ ُ‬
‫اب الثَّانِّي‪ :‬الت َّ ْو ِّكي ُد‪141.............................................................‬‬ ‫البَ ُ‬
‫ث‪ :‬ال َب َد ُل‪143................................................................‬‬ ‫اب الثَّا ِّل ُ‬ ‫ال َب ُ‬
‫ف ‪144............................................................‬‬ ‫الرا ِّب ُع‪ :‬العَ ْط ُ‬ ‫اب َّ‬ ‫البَ ُ‬
‫اج ُع‪145...............................................................................‬‬
‫ال َم َر ِّ‬

‫‪ix‬‬
‫س ُم األ َ َّو ُل‬ ‫ال ِّق ْ‬
‫ال ُمقَ ِّد َمةُ‬
‫‪.١‬اللُغَةُ العَ َر ِّبيَّةُ َوعُلُو ُم َها‬
‫ظ َوالقَ ْو ُل َوالك َََل ُم َوال َك ِّل ُم‬ ‫‪.٢‬اللَّ ْف ُ‬
‫‪.٣‬ال َك ِّل َمةُ َوأ َ ْق َ‬
‫سا ُم َها‬
‫اب‬ ‫‪.٤‬ال ِّبنَا ُء َو ِّ‬
‫اإلع َْر ُ‬

‫‪1‬‬
‫اب األ َ َّو ُل‬
‫البَ ُ‬
‫اللُّغَةُ العَ َر ِّبيَّةُ َو ُ‬
‫علُو ُم َها‬
‫يف اللُّغَ ِّة العَ َر ِّبيَّ ِّة‪:‬‬
‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫ي ال َك ِل َمات الَّتِي يعَ ِبر ِب َها العَ َرب َع ْن أ َ ْغ َر ِ‬
‫اض ِه ْم‪.‬‬ ‫ِه َ‬

‫وم العَ َر ِّبيَّ ِّة‪:‬‬ ‫يف العُلُ ِّ‬ ‫ت َ ْع ِّر ُ‬


‫ان َوالقَلَ ِم َع ِن ال َخ َ‬
‫ط ِأ‪،‬‬ ‫س ِ‬‫الل َ‬ ‫صل ِب َها ِإلَى ِع ْ‬
‫ص َم ِة ِ‬ ‫ي العلوم الَّتِي يَت َ َو َّ‬ ‫ِه َ‬
‫ي ث َ ََلثَةَ َ‬
‫عش ََر ِّع ْل ًما‪:‬‬ ‫َو ِه َ‬
‫(‪)١‬‬
‫س ُم‬
‫الر ْ‬
‫‪َّ .٨‬‬ ‫‪.١‬النَّ ْح ُو‬
‫اإل ْنشَا ُء‬
‫‪ِّ .٩‬‬ ‫ف‬‫ص ْر ُ‬ ‫‪.٢‬ال َّ‬
‫‪.١١‬ال َخ َطابَةُ‬ ‫‪ِّ .٣‬ع ْل ُم ال َمعَانِّي‬
‫ب‬ ‫‪.١١‬ت َ ِّاري ُخ األ َ َد ِّ‬ ‫‪ِّ .٤‬ع ْل ُم البَيَ ِّ‬
‫ان‬
‫(‪)٢‬‬
‫الش ْع ِّر‬
‫ض ِّ‬ ‫‪.١٢‬قَ ْر ُ‬ ‫‪ِّ .٥‬ع ْل ُم البَد ِّ‬
‫ِّيع‬
‫ُ َ (‪)٣‬‬
‫‪َ .١٣‬متْ ُن اللغ ِّة‬ ‫وض‬
‫‪.٦‬العَ ُر ُ‬
‫‪.٧‬القَ َوافِّي‬

‫ص ِحي َح ِة‪.‬‬‫ت ال َّ‬ ‫الرسْم‪ :‬ه َو ال ِع ُْلم َالُذِي يد َْرس فِي ِه َ‬


‫ع ْن ِكتَاب ِة ال َك ِل َما ِ‬ ‫(‪َّ )١‬‬
‫الش ْع ِريَّ ِة ِم ْن َح ْيث ح ْسنِ َها َوقَ ْب ِح َها‪.‬‬
‫ت ِ‬ ‫الش ْع ِر‪ :‬ه َو ال ِع ْلم الَّذِي يد َْرس فِي ِه َع ْن أَ ْح َوا ِل ال َك ِل َما ِ‬‫(‪ )٢‬قَ ْرض ِ‬
‫(‪َ )٣‬متْن اللُّغَ ِة‪ :‬الكتب الَّ ِتي تَ ْج َمع ال َك ِل َما ِ‬
‫ت َوت َب ِين َم َعانِ َي َها‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫اب الثَّا ِّني‬
‫البَ ُ‬
‫اللَّ ْف ُ‬
‫ظ َوالقَ ْو ُل َوالك َََل ُم َوال َك ِّل ُم‬
‫يف اللَّ ْف ِّظ‪:‬‬
‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫وف‪:‬‬
‫ض الحر ِ‬ ‫ص ْوت الم ْشت َ ِمل َعلَى بَ ْع ِ‬ ‫ه َو ال َّ‬
‫علَى َم ْعنًى‪ِ ،‬مثْل‪ :‬زَ ْيد‬
‫‪ ‬يَ ُد ُّل َ‬
‫علَى َم ْعنًى‪ِ ،‬مثْل‪ :‬ر َمع‪َ ،‬وه َو َم ْقلوب ِم ْن َك ِل َم ِة (ع َمر)‪،‬‬ ‫‪َ ‬ال يَ ُد ُّل َ‬
‫علَى َم ْعنًى‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬ولَي َ‬
‫ْس لَه ال َم ْعنَى‪.‬‬ ‫‪َ ‬ال يَ ُد ُّل َ‬

‫يف القَ ْو ِّل‪:‬‬


‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫ه َو اللَّ ْفظ الدَّا ُّل َعلَى َم ْعنى‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬رجل – فَ َرس – ِكتَاب‬

‫يف الك َََل ِّم‪:‬‬


‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫سكوت َعلَ ْي َها‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬
‫اللَّ ْفظ الم ِفيد فِي ِه فَائِدَة ي ْح ِسن ال ُّ‬
‫ُم َح َّمد قَائِّم‬
‫َه ِذ ِه الج ْملَة م ِفيدَة ِِلَنَّ َها تَت َ َك َّون ِمنَ ال ُم ْبت َ َدأِّ َوال َخبَ ِّر‪.‬‬
‫نَ َج َح ُم َح َّمد‬
‫َه ِذ ِه الج ْملَة م ِفيدَة ِِلَنَّ َها تَت َ َك َّون ِمنَ ال ِّف ْع ِّل َوالفَا ِّع ِّل‪.‬‬

‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫يف ال َك ِّل ِّم‪:‬‬
‫ث َك ِل َمات أ َ ْو أ َ ْكث َ َر‪َ ،‬‬
‫س َواء‪:‬‬ ‫َج ْمع ال َك ِل َم ِة‪َ ،‬وه َو اللَّ ْفظ الم َر َّكب ِم ْن ث َ َل ِ‬
‫‪ ‬يُ ِّفي ُد‪ِ ،‬مثْل‪ :‬م َح َّمد َرسول ِ‬
‫للا‬
‫املَة)‪.‬‬ ‫س ْ‬
‫ت َك ِ‬ ‫ام زَ ْيد ِفي‪َ (...‬ه ِذ ِه الج ْملَة لَ ْي َ‬
‫‪َ ‬ال يُ ِّفي ُد‪ِ :‬إ ْن قَ َ‬
‫‪3‬‬
‫اب الثَّا ِّل ُ‬
‫ث‬ ‫البَ ُ‬
‫ال َك ِّل َمةُ َوأ َ ْق َ‬
‫سا ُم َها‬
‫ف‬
‫س ُم – َوال ِّف ْع ُل – َوال َح ْر ُ‬ ‫ت َ ْنقَسِم ال َك ِل َمة ِإلَى ث َ ََلث َ ِّة أ َ ْق َ‬
‫سام‪ :‬ا ِّال ْ‬

‫ه َو َما يَدلُ َعلَى َم ْعنى فِي نَ ْف ِس ِه َو َغ ْير م ْقت َ ِرن ِبزَ َمان‪.‬‬ ‫س ُم‬ ‫ا ِّال ْ‬
‫ع ََل َماتُ ا ِّال ْ‬
‫س ِّم‪:‬‬ ‫َ‬
‫ين‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬كتَ َ‬
‫ب م َح َّمد ِكتَابا‬ ‫ُد ُخو ُل الت َّ ْن ِّو ِّ‬ ‫‪‬‬
‫الرجل‬ ‫ُد ُخو ُل (أَ ْل)‪ِ ،‬مثْل‪َّ :‬‬ ‫‪‬‬
‫ساس النَّ َجاحِ‬‫س َر ِّة‪ِ ،‬مثْل‪ :‬أَ َ‬ ‫ُد ُخو ُل ال َك ْ‬ ‫‪‬‬
‫وف ال َج ِّر‪ِ ،‬مثْل‪ :‬أَ ْذهَب ِإلَى ال َم ْس ِج ِد‬ ‫ُد ُخو ُل ُح ُر ِّ‬ ‫‪‬‬

‫َُ‬
‫اء‪ِ ،‬مثْل‪ :‬يَا م َح َّمد‬ ‫وف النِّ َد ِّ‬ ‫ُد ُخو ُل ُح ُر ِّ‬ ‫‪‬‬

‫ال ِّف ْع ُل‬


‫ة‬ ‫م‬
‫َ‬
‫ه َو َما يَدلُ َعلَى َم ْعنى فِي نَ ْف ِس ِه َوم ْقت َ ِرن ِبزَ َمان‪.‬‬

‫ستَ ْذ َهب‬ ‫ين‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬‬


‫َ‬
‫عَل َماتُ ال ِّف ْع ِّل‪:‬‬
‫‪ِّ ‬‬
‫الس ُ‬
‫َ‬ ‫ل‬
‫ِّ‬ ‫ك‬
‫َ‬ ‫ال‬
‫ف نَ ْذ َهب‬ ‫س ْو َ‬ ‫ف‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬‬ ‫س ْو َ‬‫‪َ ‬‬
‫‪ ‬قَ ْد‪ِ ،‬مثْل‪ :‬قَ ْد قَ َ‬
‫ام‬
‫ير الفَا ِّع ِّل‪ِ ،‬مثْل‪ :‬ق ْمت‬ ‫ض ِّم ُ‬‫‪َ ‬‬
‫سا ِّكنَ ِّة‪ِ ،‬مثْل‪ :‬قَا َم ْ‬
‫ت‬ ‫ث ال َّ‬ ‫‪ ‬تَا ُء الت َّأ ْ ِّني ِّ‬
‫ون الت َّ ْو ِّكي ِّد‪ِ ،‬مثْل‪ :‬لَيَ ْكتبَ َّن‬ ‫‪ ‬نُ ُ‬

‫ه َو َما يَدلُ َعلَى َم ْعنى ِفي َغي ِْر ِه‪.‬‬


‫ف‬
‫لَ ْيالس َحلَه ْرالع َلمة‪ُُ.‬‬
‫َ َ‬ ‫َ‬

‫‪4‬‬
‫الرا ِّب ُع‬
‫اب َّ‬
‫البَ ُ‬
‫ال ِّبنَا ُء َوا ِّإلع َْر ُ‬
‫اب‬
‫أ َ َّو ًال‪ :‬ت َ ْع ِّر ُ‬
‫يف ال َم ْبنِّي ِّ‪:‬‬
‫ب‪.‬‬
‫اإلع َْرا ِ‬ ‫َما ََل تَتَغَيَّر َح َر َكة ِ‬
‫آخ ِر ِه َم َع تَغَي ُِّر َم ْوقِ ِع ِه ِمنَ ِ‬
‫ب‪:‬‬ ‫ثَانِّيًا‪ :‬ت َ ْع ِّر ُ‬
‫يف ال ُم ْع َر ِّ‬
‫ب‪.‬‬
‫اإلع َْرا ِ‬ ‫َما تَتَغَيَّر َح َر َكة ِ‬
‫آخ ِر ِه َم َع تَغَي ُِّر َم ْو ِق ِع ِه ِمنَ ِ‬

‫اء‪:‬‬ ‫ب ِّم َن األ َ ْ‬


‫س َم ِّ‬ ‫‪ )١‬ال َم ْب ِّن ُّي َوال ُم ْع َر ُ‬
‫اِل َ ْس َماء كلُّ َها م ْع َربَة ِإ ََّل‪:‬‬
‫ش ْر ِّط‬‫س َما َء ال َّ‬‫(‪ )٥‬أ ََ ْ‬ ‫ض َما ِّئ َر‬‫(‪ )١‬ال َّ‬
‫س َما َء الكنَايَ ِّة‬ ‫(‪ )٦‬أ ََ ْ‬ ‫ار ِّة‬
‫ش َ‬ ‫اإل َ‬
‫س َما َء ِّ‬ ‫(‪ )٢‬أ ََ ْ‬
‫ُ‬
‫س َما َء ََُ‬
‫األفُْعَا ِّل‬ ‫صولَةَُ‬
‫(‪ )٧‬أََ ْ‬ ‫س َما َء ال َم ْو ُ‬ ‫(‪ )٣‬األ ََ ْ‬
‫ت‬
‫ص َوا ِّ‬ ‫س َما َء األ َُ ْ‬ ‫(‪ )٨‬أ ََ ْ‬ ‫س ِّت ْفَ َه ِّام‬‫س َما َء ا ِّال ْ‬ ‫(‪َ )٤‬أَ ْ‬

‫ب ِّم َن األ َ ْفعَا ِّل‪:‬‬


‫‪ )٢‬ال َم ْبنِّ ُّي َوال ُم ْع َر ُ‬
‫اضي‪ :‬كلُّه َم ْبنِي‪.‬‬ ‫ال ِّف ْع ُل ال َم ِّ‬ ‫‪‬‬
‫ع‪ :‬كلُّه م ْع َرب ِإ ََّل الَّ ِتي ت َت َّ ِ‬
‫صل ِب ِه نونَا الت َّ ْو ِكي ِد َونون‬ ‫ض ِّار ُ‬‫ال ِّف ْع ُل ال ُم َ‬ ‫‪‬‬
‫ع‪ :‬النِ ْس َوةِ‪.‬‬‫ض ِّار ُ‬‫ال ِّف ْع ُل ال ُم َ‬ ‫‪‬‬
‫ال ِّف ْع ُل األ َ ْم ُر‪ :‬كلُّه َم ْبنِي‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫ب ِّم َن ال ُح ُر ِّ‬
‫وف‪:‬‬ ‫‪ )٣‬ال َم ْبنِّ ُّي َوال ُم ْع َر ُ‬
‫الحروف كلُّ َها َم ْبنِيَّة‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫اء‪:‬‬ ‫ِّبنَا ُء األ ََ ْ‬
‫س َم ِّ‬
‫اء‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫َ‬
‫ِّبنَا ُء األ ْ َ ِّ‬
‫س ُك ُ‬
‫ون‬ ‫ال ُّ‬ ‫ال َك ْ‬
‫س ُر‬ ‫الفَتْ ُح‬ ‫ال َّ‬
‫ض ُّم‬
‫اء‬
‫س َم ِّ‬ ‫ض أَ ْ‬ ‫بَ ْع ُ‬ ‫ف‬ ‫ض ال ُّ‬
‫ظ ُرو ِّ‬ ‫بَ ْع ُ‬
‫صولَةُ‬ ‫َار ِّة‬
‫اإلش َ‬
‫اء ِّ‬ ‫ض أَ ْ‬
‫س َم ِّ‬ ‫بَ ْع ُ‬ ‫س ِّت ْف َه ِّام‬
‫ا ِّال ْ‬
‫األ َ ْ‬
‫س َما ُء ال َم ْو ُ‬ ‫ِمثْل‪ :‬قَبْل ‪َ -‬ب ْعد ‪ -‬م ْنذ ‪-‬‬
‫ِمثْل‪َ :‬ه ِذ ِه ‪ -‬هَؤ ََل ِء‬ ‫ْف ‪ -‬أ َيْنَ‬
‫ِمثْل‪َ :‬كي َ‬ ‫َحيْث‬

‫ض ال ُّ‬ ‫ض َمائِّ ِّر‬ ‫ض ال َّ‬ ‫بَ ْع ُ‬


‫أ َ ْم ِس ‪ِ -‬حذَ ِار ‪ -‬نِزَ ا ِل‬ ‫ف‬
‫ظ ُرو ِّ‬ ‫بَ ْع ُ‬ ‫ال ُم ْنفَ ِّصل ِّةَ‬
‫اإلشَا َر ِّة‬ ‫أَ ْ‬
‫س َما ُء ِّ‬ ‫غيْر ذَلِكَ‬
‫َو َ‬ ‫ِمثْل‪ :‬اآلنَ‬
‫ِمثْل‪ :‬نَحْ ن‬

‫اء األ َ ْف َعا ِّل‬ ‫ض أَ ْ‬


‫س َم ِّ‬ ‫َب ْع ُ‬ ‫الر ْف ِّع‬ ‫ض َ‬
‫ض َما ِّئ َر َّ‬ ‫َب ْع ُ‬
‫ستِّ ْف َه ِّام‬ ‫أَ ْ‬
‫س َما ُء ا ِّال ْ‬
‫ِمثْل‪َ :‬‬
‫شتَّانَ‬ ‫ِمثْل‪ :‬تَاء الفَا ِع ِل المتَ َك ِل ِم‬

‫اء‬
‫س َم ِّ‬ ‫ض األ َ ْ‬‫بَ ْع ُ‬ ‫ال ُمنَادَى ال ُم ْف َر ُد‬
‫أَ ْ‬
‫س َما ُء الش َّْر ِّط‬ ‫صول ِّةَ‬ ‫ال َم ْو ُ‬
‫ِمثْل‪ :‬يَا ُم َح َّم ُد‬
‫ِمثْل‪ :‬الَّذِينَ‬

‫َّب ال َم ْز ِّج ُّي‬


‫ال ُم َرك ُ‬

‫‪6‬‬
‫ِّبنَا ُء ال ِّف ْع ِّل ال َم ِّ‬
‫اضي‪:‬‬
‫ِمثْل‪ :‬قَا َم ‪ -‬أَ ْك َر َم ‪ -‬اِّ ْنتَ َ‬
‫ص َر‬
‫إَُِّذا لَ ْم يَتََ ِّص ْل بِّ ِّ‬
‫آخ ِّر ِّه ش َْيء‬
‫ام ‪ -‬أ َ ْك َر َم ‪ -‬اِ ْنتَ َ‬
‫ص َر‬ ‫ِمثْل‪ :‬قَ َ‬
‫ْ‬
‫ث‬ ‫ث‬
‫ِّ‬ ‫ي‬ ‫ْ‬ ‫ن‬
‫ِّ‬ ‫أ‬‫َّ‬ ‫ت‬‫ال‬ ‫ء‬
‫ُ‬ ‫ا‬‫َ‬ ‫ت‬ ‫ه‬
‫ِّ‬
‫صلتْ بِّ ِّ ِّه تَا ُء التَّأنِّي ِّ‬ ‫ب‬ ‫تْ‬ ‫َ‬ ‫ل‬‫ص‬‫َ‬ ‫إِّذَاذَاات َّ َ‬
‫َّ‬ ‫ت‬‫ا‬
‫ث‬ ‫ص َل ِّب ِّهِمثْت َلا‪ُ :‬ءقَاالَمتَّأتْْنِّي ِّ‬ ‫ِّإذَا ات َّ َ‬ ‫ال َّ‬
‫ظا ِّه ُر‬
‫ت ‪َ -‬ر َم ْ‬
‫ت‬ ‫ت ‪ -‬دَ َع ْ‬ ‫ت ‪ -‬قَا َم ْ‬ ‫ص َر ْ‬ ‫ِمثْل‪ :‬نَ َ‬
‫ف ا ِّالثْنَ ْي ِّن‬ ‫صا ُل َبِّأ َ ِّل ِّ‬‫َ ا ِّالتِّ َ‬
‫ال ُمقَ َّد ُر‬
‫الفَتْ ُح‬
‫ف ا ِّالثْنَ ْي ِّن‬ ‫ِّإذا ات َّ َ‬
‫ص َْل ِّب ِّه َ أ ِّل ُ‬
‫عوا‬ ‫صرا ‪َ -‬د َ‬ ‫ِمثل‪ :‬ن َ‬
‫ِمثْل‪ :‬نَصرا ‪ -‬دَ َعو َا ‪ -‬رميَا َ‬
‫َ َ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫ِمثْل‪ :‬دَ َعا ‪َ -‬ر َمى‬
‫ص َرت َا اِّ‪ْ -‬نت َدَ َع َ‬
‫صتَ َارا‪َ -‬ر َمتَا‬ ‫ِمثْل‪ :‬نَ َ‬
‫ت َا ُء الفَا ِّع ِّل‬
‫ْ ت َا ُء الفَا ِّع ِّل‬
‫ت ‪ -‬ق ْمتَ ‪ -‬دَ َع ْوت ‪ -‬دَ َع ْوتَ ‪َ -‬ر َميْت ‪َ -‬ر َميْتَ‬
‫ِمثل‪ :‬ق ْمت ‪ -‬ق ْمتَ ‪ -‬دَ َع ْوت ‪-‬‬
‫ِمثْل‪َ :‬ر قَم ْيمْت‬ ‫ب ِّبنَنَاا ُء ُء‬
‫ِمثْل‪ :‬ق ْمت َما ‪ -‬دَ َع ْوت َما ‪َ -‬ر َميْت َما‬
‫ِمثْاللم‪:‬ث َقنَّ ْمت‬
‫ى ْم ‪ -‬دَ َع ْوت ْم ‪َ -‬ر َميْت ْم‬
‫ُ‬
‫س ُك ُ‬
‫ون‬
‫ِّ‬
‫ثْل‪ :‬ق ْمت َما نَ‪-‬ا دَ َالع ْفَوتا َما ِّع ِّل‪َ -‬ر َ‬
‫ين َميْت َما‬
‫ال ُّ‬ ‫الال ِّف ِّف ْع ْعل ِّل‬
‫ِمثْل‪ :‬ق ْمنَا ‪ -‬دَ َع ْونَا ‪َ -‬ر َم ْينَا‬
‫ال َج ْم ُع‬
‫ير‬
‫ض ِم ِ‬ ‫إِذَا اتَُ َ‬
‫ص َل ال ِف ْعل بِ َ‬
‫َر ْفع مت َ َح ِرك‪.‬‬
‫ِّ‬
‫س َ َرو َم ِّةيْت ْم‬
‫النِّ ‪ْ -‬‬ ‫َُ ُ‬
‫ِمثْل‪ :‬ق ْمت ْمن ‪-‬و دَن َع ْوت ْم‬ ‫اضيي‬ ‫اضِّ‬ ‫الالم َم‬
‫ِمثْل‪ :‬ق ْمنَ ‪ -‬ق ْمت َّن ‪ -‬دَ َع ْونَ ‪ -‬دَ َع ْوت َّن ‪َ -‬ر َميْنَ ‪َ -‬ر َميْت َّن‬
‫نُو ُن النِّ ْ‬
‫س َو ِّة‬ ‫َ ِّ‬
‫ثْل‪ :‬ق ْمنَ ‪ -‬ق ْمت َّن ‪ -‬دَ َع ْونَ ‪-‬‬

‫(‪)٢‬‬
‫ع ِّة‬
‫َّ‬
‫او َرالَمي َْتج َنما َ‬
‫صروا ‪َ -‬كتَبوا ‪ -‬دَ َع ْوا(‪َ - )١‬ر َم ْوا‬
‫ََدَ َع ْوََت َّن ‪ -‬رم ْينَ ‪-‬‬
‫ص َل َبِّ َِّه َو ُ‬ ‫إِّذا ات َ‬
‫ْ‬
‫ال َّ‬
‫ض ُّم‬
‫ع ِّة‬ ‫او ال َج َما َ‬ ‫ص َل ب ِّه َو ُ‬ ‫ِّ‬ ‫ِمثذَلا‪:‬انَت َّ َ َ‬
‫صروا ‪َ -‬كت َبوا ‪َ -‬ر َم ْوا ‪-‬‬‫ِمثْل‪ :‬نَ َ‬
‫دَ َع ْوا‬
‫ُم ََل َح َظات‪:‬‬
‫ع ِّة َويَ ْبقَى َما قَ ْب َل‬‫او ال َج َما َ‬ ‫ِّإذَا ات َّ َ‬
‫ص َل ِّبال ِّف ْع ِّل ال ُم ْعت َ ِّل َو ُ‬
‫ون)‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ك‬ ‫س‬‫ُّ‬ ‫ال‬ ‫ى‬ ‫َ‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫(َل‬ ‫َ‬
‫الوا ِّو َمفت ُ َو ًحا‬
‫ْ‬ ‫ِ َ‬ ‫َّر‬ ‫د‬ ‫َ‬ ‫ق‬ ‫الم‬ ‫م‬‫ضِ‬
‫ال َّ‬ ‫اضي َم ْبنِي َعلَى‬
‫(‪َ )١‬دع َْوا‪ :‬ال ِف ْعل ال َم ِ‬
‫َان (اِل َ ِلف‬ ‫سا َ ِ َك ْن ِ‬ ‫ف(دَ َعى ‪ْ +‬وا)‪ ،‬ا ِْجت َ َم َع َح ْر ِفَا ِع َلَّ َ ْة َ‬
‫مثْل‪ :‬رموا ‪ -‬دعوا(‪)١‬‬
‫ُ‬ ‫حا ْذ َع ِة‬ ‫ِحينَ ات َّ َ‬
‫ص َل ال ِف ْعل بِ َوا ِو الالَج َم َ‬
‫اء‬‫ورأْ ِةنِّي َمِّ ْنعا َِل ْلتِقَ ِ‬
‫ث َويَ ُكونُ فِّي ُم ْعت َ ِّل‬ ‫اء ال َت َّ‬
‫فالفالع َمل ْقبتَص‬
‫صا ِّل ِّ ْ ِّ ِّ ِّ‬
‫ف ااتِِّل ََ ِل ِ‬ ‫الواو)‪ .‬فَحذِف ح ْر‬
‫َ َ ِّع ْن َد‬ ‫آخ ِر ال ِف ْع ِل َو َ‬‫ورة فِي ِ‬ ‫ال َم ْقص َ‬
‫حذ َماوفَقَ ْب ِة َل‪ .‬ت َ ِّ‬
‫اء‬ ‫ور ِّنةِ َويَال ْب َمقَ ْى‬
‫ص ِّكنَ ْي َ‬‫سا‬‫اء َم ْقال َّ‬ ‫ىر ا ِّلعَِلَدَ ِل ِّم ا ِْل‬
‫فتِّقَال ِّ‬ ‫علَ ِّ‬
‫اآلخ ِّ‬ ‫ف ال َعي ِْن ِليَد َّل َ‬ ‫ظ َّل الفَتْح َعلَى َح ْر ِ‬ ‫سا ِكنَي ِْن‪َ ،‬و َ‬
‫ال َّ‬
‫التَّأْنِّي ِّ‬
‫ث َم ْفت ُو ًحا‬
‫ْ‬
‫(َلدَ َع َعتلَى ال ُّ‬ ‫اضي َم ْب ِني َعلَى ال َّ‬
‫ض ِم الم ِمثقَلد‪َ ِ :‬رَّر َم ْ َ‬
‫ْ‬ ‫ت‪-‬‬ ‫(‪)٢‬‬
‫ون)‪.‬‬
‫سك ِ‬ ‫(‪َ )٢‬ر َم ْوا‪ :‬ال ِف ْعل ال َم ِ‬
‫َان (اِل َ ِلف‬ ‫سا ِكن ِ‬ ‫(ر َمى ‪ْ +‬وا)‪ ،‬ا ِْجت َ َم َع َح ْرفَا ِعلَّة َ‬ ‫ِحينَ ات َّ َ‬
‫ص َل ال ِف ْعل بِ َوا ِو ال َج َما َع ِة َ‬
‫ور ِة َم ْنعا َِل ْل ِتقَ ِ‬
‫اء‬ ‫ف ال َم ْقص َ‬ ‫ِف َح ْرف اِل َ ِل ِ‬ ‫الواو)‪ .‬فَحذ َ‬ ‫آخ ِر ال ِف ْع ِل َو َ‬
‫ورة ِفي ِ‬ ‫ال َم ْقص َ‬
‫ورةِ ال َم ْحذوفَ ِة‪.‬‬ ‫ف ال َم ْقص َ‬ ‫الم ِيم ِليَد َّل َعلَى اِل َ ِل ِ‬
‫ف ِ‬ ‫ظ َّل الفَتْح َعلَى َح ْر ِ‬ ‫سا ِكنَي ِْن‪َ ،‬و َ‬
‫ال َّ‬
‫‪7‬‬
‫ِّبنَا ُء ال ِّف ْع ِّل ال ُم َ‬
‫ض ِّارعِّ‪:‬‬
‫ع‬ ‫ِّبنَا ُء ال ِّف ْع ِّل ال ُم َ‬
‫ض ِّار ِّ‬

‫سكُو ُن‬
‫ال ُّ‬ ‫الفَتْ ُح‬
‫س َو ِّة‬ ‫صا ِّل ِّه بُِّ ِّ‬
‫نون النِّ ْ‬ ‫ِّع ْنَ َد اتِّ َ‬ ‫صلَتْ بِّ ِّه ُنونُ التَُ ْو ِّكي ِّد‬ ‫إَُِّذا اتَُ َ‬
‫ِمثْل‪ :‬يَ ْكتبْنَ ‪ -‬يَ ْس َعيْنَ ‪ -‬يَن َْلنَ‬ ‫ِمثْل‪ :‬يَ ْنص َر َّن – يَ ْس َعيَ َّن‬
‫(نون الت َّ ْو ِكي ِد الث َّ ِقيلَ ِة)‬
‫ِمثْل‪َ :‬ي ْنص َر ْن ‪َ -‬ي ْس َع َي ْن‬
‫(نون الت َّ ْو ِكي ِد ال َخ ِفيفَ ِة)‬

‫األَ ْم ِّر‪:‬‬
‫ِّبنَا ُء ال ِّف ْع ِّل َ‬
‫ِّبنَا ُء ال ِّف ْع ِّل األ َ ْم ِّر‬

‫الفَتْ ُح‬ ‫ف ال ِّعلَّ ِّة‬ ‫ف النُّو ِّن َح ْذ ُ‬


‫ف َح ْر ِّ‬ ‫َح ْذ ُ‬ ‫س ُك ُ‬
‫ون‬ ‫ال ُّ‬
‫نونَ ْي التَُ ْو ِّكي ِّد‬‫صلَتْ بِّ ِّه إِّحْ دَى ُ‬‫إِّذَُا اتَُ َ‬ ‫ِم ْثُل‪ :‬ا ِْر ِم‬ ‫ِّف ا ِّالث ْنَ‬
‫ُي ِّْن‪،‬‬ ‫ص َل ِّب ِّه أَُل ُ‬‫‪ِّ )١‬إَُذا اتَُ َ‬ ‫ِم ُْ‬
‫ثل‪ :‬اُ ْكتُبْ‬
‫ِمثْل‪ :‬ا ْكتبَ َّن (نون التَّ ْو ِكي ِد الث ِقي َل ِة)‬
‫َّ‬ ‫مِ ثْل‪ :‬ا ْكتبَا‬

‫ِمثْل‪ :‬ا ْكتبَ ْن (نون التَّ ْو ِكي ِد ال َخ ِفيفَ ِة)‬ ‫ع ِّة‪،‬‬


‫او ال َج َما َ‬ ‫‪ )٢‬إِّذَا ات َّ َ‬
‫ص َل بِّ ِّه َو ُ‬
‫مِ ثْل‪ :‬ا ْكتبوا‬

‫‪ )٣‬إِّذَا ات َّ َ‬
‫ص َل بِّ ِّه يَا ُء ال ُم َخا َ‬
‫طبَ ِّة‪،‬‬
‫مِ ثْل‪ :‬ا ْكتبِي‬

‫‪8‬‬
‫س َما ُء ال ُم ْف َردَة َُ (مِ ثْل‪ :‬زَ يْد قَائِم)‬
‫األ َ ْ‬
‫اء‪:‬‬ ‫اب األ ََ ْ‬
‫س َم ِّ‬ ‫ِّإع َْر ُ‬
‫سال ِِّّم (مُِْثل‪ :‬الطَُا ِلبَات نَشِي َ‬
‫طات)‬ ‫َج ْم ُع ال ُمؤَنَُ ِّ‬
‫ث ال َّ‬
‫ض َّمةُ‬
‫ال َّ‬
‫سا ِّل ِّم (مِ ثْل‪َ :‬‬
‫س َعادَات نَشِي َ‬
‫طة)‬ ‫ث ال َّ‬ ‫ال ُمُْل َح ُ‬
‫ق ِّب َج ْم ِّع ال ُم َؤنَُ ِّ‬

‫ير (مِ ثْل‪ :‬ال ِر َجال يَ ْع َملونَ )‬ ‫َج ْم ُع الت َّ ْك ِّ‬


‫س ِّ‬

‫ال ُمث َنَّى (مِ ثْل‪َ :‬هذَ ِ‬


‫ان َرج َل ِن)‬
‫األ َ ِّل ُ‬
‫ف‬ ‫الر ْف ُع‬
‫َّ‬
‫ق بِّال ُمث َنَّى (مِ ثْل‪ِ :‬ك َل َو ِك ْلت َا)‬
‫ال ُم ْل َح ُ‬

‫َج ْم ُع ال ُمذَ َّك ِّر ال َّ‬


‫سا ِّل ِّم (مِ ثْل‪َ :‬هؤ ََلءِ َّ‬
‫الز ْيدونَ )‬

‫ق ِّب َج ْم ِّع ال ُمذَ َّك ِّر ال َّ‬


‫سا ِّل ِّم (مِ ثْل‪َ :‬هؤ ََلءِ ال َبنونَ )‬ ‫ال ُم ْل َح ُ‬ ‫او‬
‫الو ُ‬
‫َ‬
‫سةُ (مِ ثْل‪َ :‬هذَا أ َخوكَ )‬ ‫األ َ ْ‬
‫س َما ُء ال َخ ْم َ‬

‫األ َ ْ‬
‫س َما ُء ال ُم ْف َر َدةُ (مِ ثْل‪ :‬إِ َّن زَ ْيدا فِي ال َم ْس ِج ِد)‬
‫الفَتْ َحةُ‬
‫ير (مِ ثْل‪َ :‬رأ َ ْيت ِ‬
‫الر َجا َل قِيَاما)‬ ‫َج ْم ُع الت َّ ْك ِّ‬
‫س ِّ‬

‫سةُ (مِ ثْل‪َ :‬رأ َ ْيت أ َ َخاكَ )‬ ‫األ َ ْ‬


‫س َما ُء ال َخ ْم َ‬ ‫األ َ ِّل ُ‬
‫ف‬
‫ال ُمث َنَّى (مِ ثْل‪َ :‬رأ َ ْيت َّ‬
‫الز ْيدَ ْي ِن)‬
‫ب‬ ‫النَّ ْ‬
‫ِّإ ْع َر ُ‬
‫اب‬
‫ص ُ‬
‫األ َ ْ‬
‫َج ْم ُع ال ُمذَ َّك ِّر ال َّ‬
‫سا ِّل ِّم (مِ ثْل‪َ :‬رأ َ ْيت َّ‬ ‫اليَا ُء‬
‫اء‬
‫س َم ِّ‬
‫الز ْيدِينَ )‬

‫ق ِّب َج ْم ِّع ال ُمذَ َّك ِّر ال َّ‬


‫سا ِّل ِّم (مِ ثْل‪َ :‬رأ َ ْيت بَنِينَ )‬ ‫ال ُم ْل َح ُ‬

‫سا ِّل ِّم (مِ ثْل‪َ :‬رأ َ ْيت ال ِه ْندَا ِ‬


‫ت)‬ ‫َج ْم ُع ال ُم َؤنَّ ِّ‬
‫ث ال َّ‬
‫س َرةُ‬
‫ال َك ْ‬
‫سا ِّل ِّم (مِ ثْل‪َ :‬رأ َ ْيت َ‬
‫ع َرفَات)‬ ‫ال ُم ْل َح ُ‬
‫ق بِّ َج ْم ِّع ال ُم َؤنَّ ِّ‬
‫ث ال َّ‬

‫ف (مِ ثْل‪َ :‬م َر ْرت بِأ َحْ َمدَ)‬ ‫األ َ ْ‬


‫س َما ُء الَّتِّي َال ت َ ْن َ‬
‫ص ِّر ُ‬ ‫الفَتْ َحةُ‬
‫ال ُمث َنَّى (مِّ ثْ ُل‪َ :‬م َر ْرت ِب َّ‬
‫الز ْيدَ ْي ِن)‬

‫َج ْم ُع ال ُمذَ َّك ِّر ال َّ‬


‫سا ِّل ِّم (مِ ثْل‪َ :‬م َر ْرت بِ َّ‬
‫الز ْيدِينَ )‬ ‫اليَا ُء‬
‫ال َج ُّر‬
‫سةُ (مِ ثْل‪َ :‬م َر ْرت بِأ َخِ يكَ )‬ ‫األَ ْ‬
‫س َما ُء ال َخ ْم َ‬

‫اِل َبِْق َزَلي ِمْد)‬ ‫يردَة(ُمِ ثْ(مِلُْث‪:‬لنَ‪ْ :‬ك َتم َر‬


‫ب ْر ِب ْ‬
‫ت‬ ‫سُْ َ ِّ‬
‫فر‬ ‫األَُ ْم ْ‬
‫س ُع َماال ُءت َّ ْكال ُم ِّ‬ ‫َج‬ ‫س َرةُ‬
‫ال َك ْ‬
‫س َرةُ‬ ‫ال َك ْ‬
‫ِّير (مِ ثْل‪ :‬نَ ْكتب ِباِل َ ْق َل ِم)‬
‫َج ْم ُع الت َّ ْكس ِّ‬

‫‪9‬‬
‫اب ال ِّف ْع ِّل ال ُم َ‬
‫ض ِّارع‪:‬‬ ‫ِّإع َْر ُ‬
‫ََ‬
‫ال َّ‬
‫ظا ِّه َرةُ‬
‫ِمثْل‪َ :‬ي ْكتب‬
‫ض َّمةُ‬
‫ال َّ‬
‫ال ُمقَ َّد َرةُ‬
‫ِمثْل‪ :‬يَ ْدعو ‪ -‬يَ ْس َعى ‪ -‬يَ ْق ِ‬
‫ضي‬ ‫ث ُبُوتُ النُّ ِّ‬
‫ون‬ ‫الر ْف ُع‬
‫َّ‬
‫فِّي األ َ ْفعَا ِّل ال َخ ْم َ‬
‫س ِّة‬
‫ان ‪ -‬تَض ِْربونَ ‪ -‬تَض ِْر ِبينَ‬
‫ض ِربونَ ‪ -‬تَض ِْربَ ِ‬ ‫ِم ُْثل‪ :‬يَض ِْربَم ِ‬
‫ان ‪ -‬يَ ْ‬

‫ُا ِّه ُر‬


‫َ‬
‫الظ‬
‫ي‬ ‫ِم ُْثل‪ :‬لَ ْن يَ ْكت َ‬
‫ب ‪ -‬لَ ْن يَ ْدع َو ‪ -‬لَ ْن يَ ْم ِ‬
‫ض َ‬ ‫ِّإ ْع َر ُ‬
‫اب‬
‫ب‬ ‫النَّ ْ‬
‫ص ُ‬ ‫ال ِّف ْع ِّل‬
‫ون‬
‫س ُك ِّ‬
‫ِّبال ُّ‬ ‫ال ُمقَ َّد ُر‬
‫ِمثْل‪ :‬لَ ْم ت َأ ْك ْل‬ ‫ِمثْل‪ :‬لَ ْن يَ ْن َ‬
‫سى‬
‫ض ِّارعِّ‬ ‫ال ُم َ‬
‫ف ال ِّعلَّ ِّة‬ ‫ِّب َح ْذ ِّ‬
‫ف َح ْر ِّ‬ ‫ت َ ْج ِّز ُم ِّف ْع ًَل‬
‫ِمثْل‪ :‬لَ ْم تَن َْل‬ ‫اح ًدا‬
‫َو ِّ‬
‫ال َج ْز ُم‬
‫ِّب َح ْذ ِّ‬
‫ف النُّو ِّن‬ ‫ت َ ْج ِّز ُم فِّ ْعلَ ْي ِّن‬
‫ِمثْل‪ :‬لَ ْم ت َ ْر ِ‬
‫ضيَا‬
‫ت َ ْج ِّز ُم فِّ ْعلَ ْي ِّن‬

‫‪10‬‬
‫س ُم الثَّا ِّني‬
‫ال ِّق ْ‬
‫س ُم َوأ َ ْق َ‬
‫سا ُمهُ‬ ‫ا ِّال ْ‬
‫صولَةُ‬ ‫س َما ُء ال َم ْو ُ‬ ‫‪.١٦‬األ َُ ْ‬ ‫َ‬
‫شت َ ُ‬
‫ق‬ ‫ام ُد َوال ُم ْ‬ ‫‪.١‬ال َج ِّ‬
‫س ِّت ْف َه ِّام‬ ‫‪.١٧‬أ َ ْ‬
‫س َما ُء ا ِّال ْ‬ ‫‪.٢‬ال ُمذَك َُّر َوال ُم َؤنَّ ُ‬
‫ث‬
‫س َما ُء الش َّْر ِّط‬ ‫‪.١٨‬أ َ ْ‬ ‫‪.٣‬النَّ ِّك َرةُ َوال َم ْع ِّرفَةُ‬
‫س َما ُء ال ِّكنَايَ ِّة‬‫‪.١٩‬أ َ ْ‬ ‫ور َوال َم ْمدُو ُد َوال َم ْنقُ ُ‬
‫وص‬ ‫ص ُ‬‫‪.٤‬ال َم ْق ُ‬
‫س َما ُء األ َ ْفعَا ِّل‬
‫‪.٢١‬أ َ ْ‬ ‫ف‬ ‫ع ِّم َن ال َّ‬
‫ص ْر ِّ‬ ‫‪.٥‬ال َم ْمنُو ُ‬
‫ت‬
‫ص َوا ِّ‬‫س َما ُء األ َ ْ‬ ‫‪.٢١‬أ َ ْ‬ ‫‪.٦‬ال ُمثَنَّى‬
‫سا ِّل ِّم‬‫‪َ .٧‬ج ْم ُع ال ُمذَك َِّّر ال َّ‬
‫سا ِّل ِّم‬ ‫ث ال َّ‬‫‪َ .٨‬ج ْم ُع ال ُم َؤنَّ ِّ‬
‫‪َ .٩‬ج ْم ُع الت َّ ْكس ِّ‬
‫ِّير‬
‫س ُم ال َج ْم ِّع‬‫‪.١١‬اِّ ْ‬
‫الج ْن ِّس‬ ‫س ُم ِّ‬‫‪.١١‬اِّ ْ‬
‫‪.١٢‬العَ َد ُد َوال َم ْعدُو ُد‬
‫سةُ‬‫س َما ُء ال َخ ْم َ‬ ‫‪.١٣‬األ َ ْ‬
‫ع َها‬‫ض َمائِّ ُر َوأ َ ْن َوا ُ‬‫‪.١٤‬ال َّ‬
‫َار ِّة‬
‫اإلش َ‬‫س َما ُء ِّ‬ ‫‪.١٥‬أ َُ ْ‬

‫‪11‬‬
‫اب األ َ َّو ُل‬
‫البَ ُ‬
‫شت َ ُّ‬
‫ق‬ ‫ام ُد َوال ُم ْ‬
‫ال َج ِّ‬
‫ام ِّد‪:‬‬
‫س ِّم ال َج ِّ‬ ‫‪ )١‬ت َ ْع ِّر ُ‬
‫يف ا ِّال ْ‬
‫ه َو َما ََل يَكون َمأ ْخوذا ِمنَ ال ِف ْع ِل‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬
‫س ْقف – د ِْرهَم‬ ‫َح َجر – َ‬

‫شت َ ِّ‬
‫ق‪:‬‬ ‫س ِّم ال ُم ْ‬ ‫‪ )٢‬ت َ ْع ِّر ُ‬
‫يف ا ِّال ْ‬
‫ه َو َما َكانَ َمأْخوذا ِمنَ ال ِف ْع ِل‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬
‫َعا ِلم – مت َعَ ِلم – م ْجت َ َمع‬

‫ش َرةُ أ َ ْن َواع‪:‬‬ ‫َواِل َ ْس َماء الم ْشت َقَّة ِمنَ ال ِف ْع ِل َ‬


‫ع َ‬
‫س ُم الفَا ِّع ِّل‬ ‫(‪ )١‬اِّ ْ‬
‫س ُم ال َمفَْعُو ِّل‬ ‫(‪ )٢‬اِّ ْ‬
‫شبَّ َهة َُ‬ ‫الصفَة َُال ُم َ‬ ‫(‪ِّ )٣‬‬
‫(‪ِّ )٤‬صيغَة َُال ُمبَالَغَ ِّة‬
‫س ُم الت ََ ْف ِّضي ِّل‬ ‫(‪ )٥‬اِّ ْ‬
‫س ُم الت ََعَ ُّج ِّ‬
‫ب‬ ‫(‪ )٦‬اِّ ْ‬
‫س ُم الزََ َم ِّ‬
‫ان‬ ‫(‪ )٧‬اِّ ْ‬
‫ان‬ ‫س ُم ال َم َك ِّ‬ ‫(‪ )٨‬اِّ ْ‬
‫س ُم اآللَ ِّة‬ ‫(‪ )٩‬اِّ ْ‬
‫ص َد ُر‬‫(‪ )١١‬ال َم ْ‬

‫‪12‬‬
‫شتَقَّا ِّ‬
‫ت‪:‬‬ ‫أ َ ْن َوا ُ‬
‫ع ال ُم ْ‬
‫المثَا ُل‬‫ِّ‬ ‫ال َو ْزنُ‬
‫َكاتِب‬ ‫فَا ِّعل‬ ‫س ُم الفَا ِّع ِّل‬
‫‪ )١‬اِّ ْ‬
‫َم ْمدوح‬ ‫َم ْفعُول‬ ‫س ُم ال َم ْفعُو ِّل‬ ‫‪ )٢‬اِّ ْ‬
‫فَ ِرح‬ ‫فَ ِّعل‬ ‫شبَّ َهةُ‬
‫الصفَةُ ال ُم َ‬
‫‪ِّ )٣‬‬
‫أ َ ْح َمر‬ ‫أ َ ْفعَ ُل‬
‫صبور‬ ‫َ‬ ‫فَعُول‬
‫‪ِّ )٤‬صيغَةُ ال ُمبَالَغَ ِّة‬
‫َر ِحيم‬ ‫فَ ِّعيل‬
‫سن‬ ‫أ َ ْح َ‬ ‫أ َ ْفعَ ُل‬ ‫س ُم الت َّ ْف ِّضي ِّل‬ ‫‪ )٥‬اِّ ْ‬
‫َما أ َ ْج َم َل‬ ‫َما أ َ ْفعَ َل‬ ‫س ُم الت َّ َع ُّج ِّ‬
‫ب‬ ‫‪ )٦‬اِّ ْ‬
‫(‪)١‬‬
‫ضج‬ ‫َم ْن َ‬ ‫َم ْفعَل‬ ‫ان‬ ‫س ُم َّ‬
‫الز َم ِّ‬ ‫‪ )٧‬اِّ ْ‬
‫َم ْغ ِرب‬ ‫َم ْف ِّعل‬
‫َم ْكتَب‬ ‫َم ْفعَل‬ ‫َان‬
‫س ُم ال َمك ِّ‬
‫‪ )٨‬اِّ ْ‬
‫َم ْه ِبط‬ ‫َم ْف ِّعل‬
‫ِمض َْرب‬ ‫ِّم ْفعَل‬
‫ِم ْفتَاح‬ ‫ِّم ْفعَال‬ ‫س ُم اآللَ ِّة‬
‫‪ )٩‬اِّ ْ‬
‫سة‬ ‫ِم ْكنَ َ‬ ‫ِّم ْفعَلَة‬
‫سال َ ة‬
‫َغ َّ‬ ‫فَعَّالَة‬
‫فَتْح‬ ‫فَ ْعل‬ ‫صد َُر‬
‫‪ )١١‬ال َم ْ‬

‫ضج‪َ :‬و ْقت نَ ْ‬


‫ضجِ الفَ َوا ِك ِه‪.‬‬ ‫(‪َ )١‬م ْن َ‬
‫‪13‬‬
‫اب الثَّا ِّني‬
‫البَ ُ‬
‫ال ُمذَك َُّر َوال ُم َؤنَّ ُ‬
‫ث‬
‫اَل ْسم‪ِ :‬إ َّما ُمذَكَّر َو ِإ َّما ُم َؤنَّث‬
‫ِ‬

‫ال َح ِّقي ِّق ُّي‬


‫اس أَُ ِو‬
‫ه َو َما يَدلُ َعلَى ذَكَر ِمنَ النَّ ِ‬

‫ال ُمذَ َّك ُر‬


‫ان‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬رجل‬ ‫ال َح َي َو ِ‬

‫امل م َعا َملَةَ الذَُك َِر ِمنَ‬


‫ان‪،‬‬
‫ه َو َما ي َع ِ‬
‫اس أ َ ِو ال َحيَ َو ِ‬
‫ِمثْل‪َ :‬بدْر – لَيْل – َباب‬
‫النَّ ِ‬
‫ي‬
‫ال َم َج ِّاز ُّ‬ ‫ص ُّح أ َُ ْن تش َ‬
‫ِيرإِلَ ْي ِه‬ ‫َما يَ ِ‬

‫س ُم‬
‫ب ( َهذَا)‬

‫س ُم‬
‫اللَّ ْف ِّظ ُّي‬
‫َُ‬

‫اال ْ‬
‫س َواء‪:‬‬ ‫ث‪َ ،‬‬ ‫ه َو َما لَ ِحقَتْه َع َل َمةُالتَُأ ْنُِي ِ‬

‫ا ِّال ْ‬
‫اط َمة‬‫يَد ُّل َعلَى م َؤنَّث‪َ :‬خ ِدي َجة – فَ ِ‬
‫يَد ُّل َعلَى مذَ َّكر‪َ :‬ح ْمزَ ة – زَ َك ِريَّاء‬

‫ه َو الم َؤنَّث ال َخا ِلي ِم ْن ِإحْ دَى‬


‫ث‪،‬‬ ‫ت الت َّأ ْنِي ِ‬
‫َع َل َما ِ‬
‫ي‬ ‫َ‬
‫ال َم ْعن ِّ ُّ‬
‫و‬
‫ش ْمس – ِه ْند – س َعاد ‪ -‬دَار‬ ‫ِمثْل‪َ :‬‬

‫ال ُم َؤنَّ ُ‬
‫ث‬
‫ُثَى ِمنَ النَّ ِ‬
‫اس‬ ‫ه َو َما يَدلُ َعلَى أ ْن‬
‫ان‪ِ ،‬مثْل‪ :‬اِ ْم َرأَة – نَاقَة‬ ‫أ َ ِو ال َحيَ َو ِ‬ ‫ال َح ِّقي ِّق ُّي‬ ‫ص ُّح أَُ ْن تش َ‬
‫ِيرإِلَ ْي ِه‬
‫ب ( َه ِذ ِه)‬
‫َما يَ ِ‬

‫ي‬ ‫ال َم َج ِّاز ُّ‬


‫َُ‬

‫ان‪ِ ،‬مث ُْل‪:‬‬ ‫ُث َى ِمنَ النَّ ِ‬


‫اس أَُ ِو ال َحيَ َو ِ‬ ‫امل معَا َملَةَ اِل ْن‬ ‫ه َو َما يعَ ِ‬
‫ش ْمس – دَار – َع ْين – ِرجْ ل‬ ‫َ‬
‫ش ْمس‬ ‫َ‬ ‫َ‬
‫‪ ‬طل َع ال َّ‬
‫َّ‬
‫ت الش ْمس‬ ‫طلَعَ ِ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬

‫ع ََل َماتُ الت َّأ ْنِّي ِّ‬


‫ث‪:‬‬ ‫َ‬
‫طةُ‪ِ ،‬مثْل‪ :‬فَ ِ‬
‫اط َمة‬ ‫‪ )١‬الت َّا ُء ال َم ْربُو َ‬
‫ور ِّة‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬س ْل َمى‬
‫ص َ‬‫ث ال َم ْق ُ‬ ‫ف الت َّأ ْ ِّني ِّ‬‫‪ )٢‬أ َ ِّل ُ‬
‫ف التَّأْنِّي ِّ‬
‫ث ال َم ْم ُدو َد ِّة‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬ح ْسنَاء‬ ‫‪ )٣‬أ َ ِّل ُ‬
‫‪14‬‬
‫اب الثَّا ِّل ُ‬
‫ث‬ ‫البَ ُ‬
‫النَّ ِّك َرةُ َوال َم ْع ِّرفَةُ‬
‫يف النَّ ِّك َر ِّة‪:‬‬
‫‪ )١‬ت َ ْع ِّر ُ‬
‫ه َو ا ْسم الَّذِي يَد ُّل َعلَى َغي ِْر معَيَّن‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬
‫َرجل – ِكت َاب – دَ ْولَة‬

‫يف ال َم ْع ِّرفَ ِّة‪:‬‬


‫‪ )٢‬ت َ ْع ِّر ُ‬
‫ه َو ا ْسم الَّذِي يَد ُّل َعلَى معَيَّن‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬
‫م َح َّمد – َم َّكة – أ َ ْن َ‬
‫ت‬
‫س ْب َعةُ أ َ ْن َواع‪:‬‬ ‫فَال َمعَ ِ‬
‫ارف َ‬
‫(‪ )١‬العَلَ ُم‬
‫س ُم ال ُمقَْت َ ِّر ُن بـ (أَُ ْل)‬ ‫(‪ )٢‬ا ِّال ْ‬
‫َُ‬ ‫الضُ ِّم ُ‬
‫ير‬ ‫(‪َ )٣‬‬
‫ار ِّة‬
‫ش َ‬‫اإل َ‬
‫س ُم ِّ‬ ‫(‪ )٤‬اِّ ْ‬
‫صو ُل‬ ‫س ُم ال َم ْو ُ‬ ‫(‪ )٥‬ا ِّال ْ‬
‫اف إِّلَى َم ْع ِّر َُفة‬‫ض ُ‬ ‫(‪ )٦‬ال ُم َ‬
‫اء‬
‫صو ُد ِّبالنِّ َد ِّ‬ ‫(‪ )٧‬ال ُمنَا َدى ال َمقُْ ُ‬

‫‪15‬‬
‫الرا ِّب ُع‬
‫اب َّ‬
‫البَ ُ‬
‫ور َوال َم ْمدُو ُد َوال َم ْنقُ ُ‬
‫وص‬ ‫ص ُ‬‫ال َم ْق ُ‬
‫ور‪:‬‬ ‫س ِّم ال َم ْق ُ‬
‫ص ِّ‬ ‫‪ )١‬ت َ ْع ِّر ُ‬
‫يف ا ِّال ْ‬
‫آخره أ َ ِلف ث َا ِبت َة‪:‬‬ ‫ه َو ا ْسم م ْع َرب ِ‬
‫ف‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬ع َ‬
‫صا‬ ‫ور ِّة األ َ ِّل ِّ‬
‫ص َ‬‫‪ ‬فَ ِّإ َّما َم ْكت ُوبَة ِّب ُ‬
‫سى‬‫اء‪ِ ،‬مثْل‪ :‬مو َ‬ ‫ور ِّة اليَ ِّ‬ ‫ص َ‬‫‪َ ‬وإِّ َّما َم ْكتُوبَة ِّب ُ‬

‫س ِّم ال َم ْمدُو ِّد‪:‬‬ ‫‪ )٢‬ت َ ْع ِّر ُ‬


‫يف ا ِّال ْ‬
‫آخره َه ْمزَ ة قَ ْبلَ َها أ َ ِلف زَ ائِدَة‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬
‫ه َو ا ْسم م ْع َرب ِ‬
‫ص ْح َراء‬
‫س َماء – ال َّ‬
‫ال َّ‬

‫س ِّم ال َم ْنقُ ِّ‬


‫وص‪:‬‬ ‫‪ )٣‬ت َ ْع ِّر ُ‬
‫يف ا ِّال ْ‬
‫آخره يَاء ث َا ِبت َة َم ْكسور َما قَ ْبلَ َها‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬
‫ه َو ا ْسم م ْع َرب ِ‬
‫الرا ِعي‬ ‫القَ ِ‬
‫اضي – َّ‬

‫ُم ََل َح َظات‪:‬‬


‫اَل ْسم ال َم ْنقوص نَ ِك َرة‪ ،‬ت ْحذَف اليَاء‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬ ‫‪ِ ‬إذَا َكانَ ِ‬
‫َجا َء قَاض‬
‫اَل ْسم ال َم ْنقوص م َع َّرفا بـ (أ َ ْل)‪ ،‬ت َ ْب ِقي اليَاء‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬ ‫‪ِ ‬إذَا َكانَ ِ‬
‫اضي‬ ‫َ‬ ‫ق‬‫جاء َالُ‬
‫ِ‬ ‫َ َ‬
‫ضافَ ِة‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬
‫اإل َ‬ ‫ف ِب ِ‬ ‫وص الم َع َّر ِ‬ ‫‪َ ‬وت َ ْب ِقي يَاء ِ‬
‫اَل ْس ِم ال َم ْنق ِ‬
‫اضي العَاقِل‬ ‫َجا َء قَ ِ‬
‫‪16‬‬
‫س‬ ‫اب ال َخ ِّ‬
‫ام ُ‬ ‫البَ ُ‬
‫ف‬
‫ص ْر ِّ‬ ‫ال َم ْمنُو ُ‬
‫ع ِّم َن ال َّ‬
‫ف‪:‬‬‫ص ْر ِّ‬ ‫يف ال َم ْمنُوع ِّم َن ال َّ‬ ‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫ُ يُنَ َّونُ َوع َََل َمةُ َج ِّر ِّه الفَتْ َحةُ ِع َوضا َع ِن ال َك ْس َرةِ‪.‬‬
‫ه َو ا ْسم م ْعرب َ َال‬

‫المثَا ُل‪:‬‬
‫ِّ‬
‫‪َ )١‬جا َء أ َ ْح َم ُد‪.‬‬
‫‪ ‬أ َ ْح َمد (✔) َو ََل نَقول أ َ ْح َمد (✖)‪.‬‬

‫‪َ )٢‬رأ َ ْيتُ أ َ ْح َم َد‪.‬‬


‫‪ ‬أ َ ْح َمدَ (✔) َو ََل نَقول أ َ ْح َمدا (✖)‪.‬‬

‫‪َ )٣‬م َر ْرتُ ِّبأ َ ْح َم َد‪.‬‬


‫وَل أ َ ْح َم ِد (✖)‪.‬‬
‫‪ ‬أ َ ْح َمدَ (✔) َو ََل نَقول أ َ ْح َمد (✖) َ‬

‫‪َ )٤‬كت َ ْبتُ قَ َ‬


‫صا ِّئ َد‪.‬‬
‫‪ ‬قَ َ‬
‫صا ِئدَ (✔) َو ََل نَقول قَ َ‬
‫صا ِئدا (✖)‪.‬‬

‫ظ ْر ِّفي قَ َ‬
‫صا ِّئ َد‪.‬‬ ‫‪ )٥‬ا ُ ْن ُ‬
‫وَل قَ َ‬
‫صا ِئ ِد (✖)‪.‬‬ ‫صا ِئد (✖) َ‬ ‫‪ ‬قَ َ‬
‫صا ِئدَ (✔) َو ََل نَقول قَ َ‬

‫‪17‬‬
‫سك ُُن فِّي َمكَّةَ‪.‬‬
‫‪ )٦‬أ َ ْ‬
‫‪َ ‬م َّكةَ (✔) َو ََل نَقول َم َّكة (✖) َ‬
‫وَل َم َّك ِة (✖)‪.‬‬

‫‪ )٧‬أ ُ َ‬
‫سا ِّف ُر ِّإلَى بَ ْيتَ لَ ْح َم‪.‬‬
‫ْت لَ ْح ِم (✖)‪.‬‬ ‫ْت لَ ْحم (✖) َ‬
‫وَل بَي َ‬ ‫ْت لَ ْح َم (✔) َو ََل نَقول بَي َ‬
‫‪ ‬بَي َ‬

‫علَى ُ‬
‫ع َم َر‪.‬‬ ‫سلَّ َم َ‬ ‫‪َ )٨‬جا َء أ َش َْر ُ‬
‫ف َو َ‬
‫‪ ‬أ َ ْش َرف (✔) َو ََل نَقول أ َ ْش َرف (✖)‪.‬‬
‫‪ ‬ع َم َر (✔) َو ََل نَقول ع َمر (✖) َ‬
‫وَل ع َم ِر (✖)‪.‬‬

‫‪َ )٩‬جا َء َر ُجل أ َ ْبيَ ُ‬


‫ض‪.‬‬
‫‪ ‬أ َ ْبيَض (✔) َو ََل نَقول أ َ ْبيَض (✖)‪.‬‬

‫‪َ )١١‬رأ َ ْيتُ َر ُج ًَل أ َ ْبيَ َ‬


‫ض‪.‬‬
‫ض (✔) َو ََل نَقول أ َ ْبيَضا (✖)‪.‬‬
‫‪ ‬أ َ ْبيَ َ‬

‫‪َ )١١‬م َر ْرتُ ِّب َر ُجل أ َ ْبيَ َ‬


‫ض‪.‬‬
‫وَل أ َ ْبيَ ِ‬
‫ض (✖)‪.‬‬ ‫ض (✔) َو ََل نَقول أ َ ْبيَض (✖) َ‬
‫‪ ‬أ َ ْبيَ َ‬

‫‪18‬‬
‫ف‪:‬‬
‫ص ْر ِّ‬ ‫أ َ ْن َوا ُ‬
‫ع ال َم ْمنُوعِّ ِّم َن ال َّ‬
‫احدَة‪:‬‬ ‫ب) َو ِّ‬ ‫ف ِّل ِّعلَّة (ال َّ‬
‫سب َ ُ‬ ‫ص ْر ِّ‬ ‫ع ِّم َن ال َّ‬ ‫‪ )١‬ال َم ْمنُو ُ‬
‫سى‬ ‫طفَى – مو َ‬ ‫ص َ‬ ‫ور ِّة‪ِ ،‬مثْل‪ :‬م ْ‬ ‫ص َ‬‫ث ال َم ْق ُ‬‫ف الت َّأ ْنِّي ِّ‬ ‫س ُم ال َم ْخت ُو ُم بِّأ َ ِّل ِّ‬ ‫‪ ‬ا ِّال ْ‬
‫سا – أ َ ْلبَانِيَا –‬‫س ْل َمى – ِذ ْك َرى – ت ْر ِكيَا – أ َ ْل َمانِيَا – نِ ْم َ‬ ‫سى – َ‬ ‫– ِعي َ‬
‫وريَا –‬ ‫طا ِليَا – رو ِس َيا – س ِ‬ ‫سا – ِإ ْسبَانِيَا – ِإي َ‬ ‫أ َ ْم ِري َكا – َكانَادَا – فَ َر ْن َ‬
‫طا –‬ ‫ط ْن َ‬
‫وريَا – َ‬ ‫يزيَا – ِإ ْندو ِني ِسيَا – ِإي ْنغو ِشي ِتيَا – أ َ ْست َرا ِليَا – ك ِ‬ ‫َما ِل ِ‬
‫شب َْرا‬
‫ث ال َم ْم ُدو َد ِّة‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬ح َّواء – زَ َك ِريَّاء –‬ ‫ف التَّأ ْ ِّني ِّ‬ ‫س ُم ال َم ْختُو ُم ِّبأ َ ِّل ِّ‬ ‫‪ ‬ا ِّال ْ‬
‫زَ ْه َراء – َع ْذ َراء – ح َمي َْراء – أ َ ْس َماء – َح ْسنَاء – َح ْو َراء – ِإي ِليَاء‬
‫ص ْف َراء –‬ ‫س ْودَاء – َح ْم َراء – َ‬ ‫ضاء – َ‬ ‫ص ْح َراء – بَ ْي َ‬ ‫س ْينَاء – َ‬ ‫– َ‬
‫ص ِدقَاء‬‫َخض َْراء – زَ ْرقَاء – أ َ ْن ِبيَاء – أ َ ْو ِليَاء – علَ َماء – شعَ َراء – أ َ ْ‬
‫وراء‬‫– ر َح َماء – تَاسو َعاء – َعاش َ‬
‫وع‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬م َ‬ ‫ُ‬
‫صا ِبيح‬‫سنَا ِبل – قَنَا ِديل – َم َ‬ ‫اجد – َ‬ ‫س ِ‬ ‫‪ِّ ‬صيغَة ُم ْنت َ َهى ال ُج ُم ِّ‬
‫– َم َرا ِكش‬

‫ف ِّل ِّعلَّت َ ْي ِّن‪:‬‬ ‫ع ِّم َن ال َّ‬


‫ص ْر ِّ‬ ‫‪ )٢‬ال َم ْمنُو ُ‬
‫(أ) العَلَ ُم‪:‬‬
‫علَى ث َ ََلث َة‪ِ ،‬مثْل‪ :‬آدَم –‬ ‫س ُم األ َ ْع َج ِّم ُّي الَّ ِّذي يَ ِّزي ُد َ‬
‫ع َد ُد ُح ُروفِّ ِّه َ‬ ‫‪ ‬ا ِّال ْ‬
‫أ َ ْخنوخ – ِإ ْد ِريس – ِإب َْرا ِهيم – ِإ ْس َما ِعيل – ِإ ْس َحاق – يَ ْعقوب –‬
‫سع –‬ ‫ِإ ْس َرائِيل – يوسف – أَيُّوب – هَارون – دَاود – ِإ ْليَاس – ِإ ْليَا َ‬
‫صموئِيل – دَ ْنيَال – قَا ِبيل – َها ِبيل – آزَ ر – فِ ْر َع ْون –‬ ‫يونس – َ‬
‫صر – هَاروت –‬ ‫طالوت – َجالوت – ب ْختَنَ َّ‬ ‫َر ْم ِسيس – قَارون – َ‬
‫َماروت – يَأْجوج – َمأْجوج – س ْق َراط – أ َ ْف َلطون – ِح َر ْقل –‬
‫َمجوس – َم ْديَن – بَا ِبل – بَ ْغدَاد – ِد َم ْشق‬
‫س ِعيد‬ ‫ض َر َم ْوت – بَ ْعلَبَ ُّك – ب ْ‬
‫ور َ‬ ‫س َم ْي ِّن‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬ح ْ‬ ‫ب ِّم َن ا ْ‬ ‫س ُم ال ُم َر َّك ُ‬‫‪ ‬ا ِّال ْ‬
‫ْت لَ ْحم – ِسيبَ َو ْي ِه – َع ْم َر َو ْي ِه – َم ْعدِي َك ِرب – تَا َج َم َح ُّل‬ ‫– بَي َ‬
‫‪19‬‬
‫ارة – آ ِسيَة – َخ ِدي َجة –‬ ‫س َ‬ ‫ث لَ ْف ِّظيًّا أ َ ْو َم ْعنَ ِّويًّا‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬‬ ‫س ُم ال ُم َؤنَّ ُ‬ ‫ا ِّال ْ‬ ‫‪‬‬
‫سة – َعاتِ َكة –‬ ‫اط َمة – رقَيَّة – نَ ِفي َ‬ ‫ص ِفيَّة – فَ ِ‬ ‫صة – َ‬ ‫شة – َح ْف َ‬ ‫َعائِ َ‬
‫ط ْل َحة – َع ْنت َ َرة –‬ ‫طة – َح ِلي َمة – ِكنَانَة – َو َرقَة – َح ْمزَ ة – َ‬ ‫َما ِشي َ‬
‫ظلَة – أ َميَّة – معَا ِويَة – أَب َْرهَة – َمنَاة – َم ْريَم – هَا َجر – ِه ْند –‬ ‫َح ْن َ‬
‫صر –‬ ‫ص َرة – كوفَة – ِم ْ‬ ‫سعَاد – زَ ْينَب – َك ْوثَر – َم َّكة – َجدَّة – بَ ْ‬
‫طر – َح ْلب‬ ‫قَ َ‬
‫س ُم ال َم ْخت ُو ُم ِّبـأ َ ِّلف َونُون َزائِّ َدت َ ْي ِّن‪ِ ،‬مثْل‪ :‬سلَ ْي َمان – ِع ْم َران –‬ ‫ا ِّال ْ‬ ‫‪‬‬
‫س ْل َمان – س ْفيَان – َع ْدنَان – ن ْع َمان – َم ْر َوان –‬ ‫ل ْق َمان – عثْ َمان – َ‬
‫ظان –‬ ‫طان – َح ْمدَان – َحا ِفي َ‬ ‫ور َخان – س ْل َ‬ ‫َها َمان – ر ْس َلن – أ ْ‬
‫ِميزَ ان – ذَ ْك َوان – ِإ ْخ َوان – فَ ْر َحان – ِسنَان – ت ْر َهان – جب َْران –‬
‫سان –‬ ‫صفَ َهان – َع ْسقَ َلن – خ َرا َ‬ ‫يران – أ َ ْ‬ ‫س ْي َحان – َج ْي َحان – ِإ َ‬ ‫َ‬
‫اخ ْست َان –‬‫اجي ِك ْست َان – َكازَ ِ‬ ‫ط ِ‬ ‫وز ِب ِك ْست َان – َ‬ ‫يَابَان – ت ْر ْك َما ِن ْست َانُ – أ ْ‬
‫ور ِد ْست َان –‬ ‫يز ْست َان – أ َ ِذ ْربَ ْي َجان – أ َ ْفغَانِ ْست َان – بَا ِك ْستَان – ك ْ‬ ‫ير ِغ ِ‬ ‫قِ ْ‬
‫شان – دَا ِغ ْست َان –‬ ‫ار ْست َان – بَ ْشك ْرت ْست َان – ِشي َ‬ ‫ت ْر ِك ْست َان – ت َت َ ِ‬
‫ضان‬ ‫ش ْعبَان – َر َم َ‬ ‫سان – َ‬ ‫ت َ ْل َم َ‬
‫س ُم الَّ ِّذي يَأ ْتِّي بِّ ِّصيغَ ِّة ال ِّف ْع ِّل‪ِ ،‬مثْل‪ :‬أ َ ْح َمد – أ َ ْك َرم – أ َ ْكبَر –‬ ‫ا ِّال ْ‬ ‫‪‬‬
‫أ َ ْش َرف – أ َ ْم َجاد – يَغوث – يَعوق – يَ ِزيد – ت َ ْغلَب – يَثْ ِرب‬
‫امر) –‬ ‫علَى َو ْز ِّن (فُعَ ُل)‪ِ ،‬مثْل‪ :‬ع َمر ( َم ْعدول َع ْن َع ِ‬ ‫س ُم ال َم ْع ُدو ُل َ‬ ‫ا ِّال ْ‬ ‫‪‬‬
‫ضر – ج َحا – هبَل‬ ‫ز َحل – م َ‬

‫الصفَةُ‪:‬‬
‫(ب) ِّ‬
‫علَى َو ْز ِّن (أ َ ْفعَ ُل)‪ِ ،‬مثْل‪ :‬أ َ ْبيَض – أ َ ْس َود – أ َ ْح َمر – أ َ ْ‬
‫صفَر –‬ ‫الصفَةُ َ‬ ‫‪ِّ ‬‬
‫طف‬ ‫سن – أ َ ْكثَر – أ َ ْج َمل – أ َ ْل َ‬ ‫ضر – أ َ ْز َرق – أ َ ْح َ‬ ‫أ َ ْخ َ‬
‫علَى َو ْز ِّن (فَ ْعلَى)‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬ ‫علَى َو ْز ِّن (فَ ْع ََلنُ ) َو ُم َؤنَّث ُ َها َ‬ ‫الصفَةُ َ‬ ‫‪ِّ ‬‬
‫ظ ْمأ َى –‬ ‫ظ ْمآن‪َ /‬‬ ‫ضبَى – َ‬ ‫ضبَان‪َ /‬غ ْ‬ ‫طشَى – َغ ْ‬ ‫شان‪َ /‬ع ْ‬ ‫ط َ‬ ‫َع ْ‬
‫فَ ْر َحان‪/‬فَ ْر َحى‬

‫‪20‬‬
‫علَى َو ْز ِّن (فُعَا ُل‪َ /‬م ْفعَ ُل)‪:‬‬
‫‪ ‬ال َم ْعدُو ُل ِّم َن العَ َد ِّد (‪ ١‬إِّلَى ‪َ )١١‬‬
‫أ َحاد‪َ /‬م ْو َحد – ثنَاء‪َ /‬مثْنَى – ث َلث‪َ /‬مثْلَث – ربَاع‪َ /‬م ْربَع –‬
‫خ َماس‪َ /‬م ْخ َمس – سدَاس‪َ /‬م ْسدَس – سبَاع‪َ /‬م ْسبَع – ث َمان‪َ /‬مثْ َمن –‬
‫سع – عشَار‪َ /‬م ْعشَر‬ ‫ساع‪َ /‬متْ َ‬‫ت َ‬
‫ط‪ :‬أخَر‬ ‫احدَة فَقَ ْ‬‫ي َك ِل َمة َو ِ‬ ‫الصفَةُ َ‬
‫علَى َو ْز ِّن (فُعَ ُل)‪َ ،‬و ِه َ‬ ‫‪ِّ ‬‬

‫ُم ََل َح َظات‪:‬‬


‫س َماء‪:‬‬ ‫س ْبعَةَ أَ ْ‬ ‫ف َما َعدَا َ‬ ‫ص ْر ِ‬ ‫اء َم ْمنو َعة ِمنَ ال َّ‬ ‫ك ُّل أ َ ْس َم ِ‬
‫اء اِل َ ْن ِبيَ ِ‬ ‫‪‬‬
‫صا ِلح – لوط – شعَيْب – م َح َّمد)‬ ‫( ِشيث – نوح – هود – َ‬
‫س َماء‪:‬‬ ‫ف َما َعدَا ث َ ََلثَةَ أ َ ْ‬ ‫ص ْر ِ‬ ‫اء ال َم َلئِ َك ِة َم ْمنو َعة ِمنَ ال َّ‬ ‫ك ُّل أ َ ْس َم ِ‬ ‫‪‬‬
‫( َما ِلك – م ْن َكر – نَ ِكير)‬
‫ف‪.‬‬ ‫ص ْر ِ‬ ‫َك ِل َمة ( ِإ ْب ِليس) َم ْمنو َعة ِمنَ ال َّ‬ ‫‪‬‬
‫ث ال َم ْمدودَ ِة ِبال َك ْس َر ِة ِإذَا َكانَ‬ ‫ُي ِ‬ ‫اَل ْسم ال َم ْختوم ِبأ َ ِلف التَّأ ْ ِن‬ ‫َوي َج ُّر ِ‬ ‫‪‬‬
‫معَ َّرفا بـ (أ َ ْل)‪ِ ،‬م ُْثل‪َ :‬ع ْن َُأ َُبِي الد َّْردَ ِ‬
‫اء‬
‫ث ال َم ْمدودَ ِة ِبال َك ْس َر ِة ِإذَا َكانَ‬ ‫ُي ِ‬ ‫ف التَّأ ْ ِن‬
‫اَل ْسم ال َم ْختوم ِبأ َ ِل ِ‬ ‫َوي َج ُّر َُ ِ‬ ‫‪‬‬
‫اء زَ يْد‬ ‫ص ِدقَ ِ‬ ‫سل َُ ْمت َعلَى أَُ ْ‬ ‫ضافا‪ِ ،‬م ُْثل‪َ :‬‬ ‫م َ‬

‫‪21‬‬
‫صة َُ‪:‬‬ ‫َُ َ‬
‫الخَل َ‬
‫ور ِّة‬
‫ص َ‬‫ث ال َم ْقَ ُ‬ ‫َ ِّ‬
‫ف التََأ َْنِّي ِّ‬ ‫ال َم ْخت ُو ُم ِّبأ َ ِّل‬
‫ِمثْل‪ِ :‬ذ ْك َرى ‪ -‬قَتْلَى ‪ -‬لَ ْيلَى‬
‫َ‬
‫َ‬ ‫‪:‬‬‫صةُ‬‫ال ُخ ََل َ‬
‫ََنِّي ِّ‬
‫ث ال َم ْمدُو َد ِّة‬
‫صحْ َراء ‪َ -‬ح ْم َراء‬
‫ال َم ْخت ُو ُم ِّبأََِّل ِّ‬
‫ف الت َأْ‬
‫ِمثْل‪ :‬أ َ ْس َماء ‪َ -‬‬
‫اح َدة‬ ‫َّ‬
‫ِّل ِّعلة َو ِّ‬
‫َُ‬
‫ِّصيغَة ُم ْنت َ َهى ال ُج ُم ِّ‬
‫وع‬
‫اجد‬
‫س ِ‬‫ِمثْل‪َ :‬م َ‬

‫ف‬
‫ص ْر ِّ‬
‫األ ََ ْع َج ِّم ُّي‬
‫ِمثْل‪ :‬آدَم ‪ -‬إِب َْرا ِهيم‬

‫ع ِّم َن ال َّ‬
‫التََ ْر ِّك ُ‬
‫ع ْم َر َو ْي ِه‬
‫يب ال َم ْز ِّج ُّي‬
‫ض َر َم ْوت ‪َ -‬‬ ‫ِمثْل‪ :‬بَ ْعلَبَ ُّك ‪َ -‬ح ْ‬ ‫العَلَ ِّميَّةَُ‬
‫َ‬‫َ ُ‬
‫يث‬ ‫َ ْنِّ‬
‫الت َأ‬

‫ال َم ْم َُنو ُ‬
‫ِمثْل‪ :‬فَ ِ‬
‫اط َمة ‪َ -‬ح ْمزَ ة ‪َ -‬م ْر َيم ‪ِ -‬ه ْند‬

‫ف َوالن َُ ِّ‬
‫ون‬ ‫َ ِّ‬
‫ِّزيَا َدةَُ األ َ ِّل‬
‫ِمثْل‪ :‬سلَ ْي َمان ‪ -‬عثْ َمان‬

‫َو ْزنُ ال ِّف ْع ِّل‬


‫ِمثْل‪ :‬أ َحْ َمد ‪ -‬أ َ ْك َرم ‪ -‬يَحْ يَى ‪ -‬يَ ِزيد‬
‫ال َع ْد ُل‬
‫ِمثْل‪ :‬ع َمر‬
‫ِّل ِّعلََت َ ْي ِّن‬
‫ون‬
‫الن ِّ‬ ‫األَ ِّل ِّ‬
‫ف َو َُ‬ ‫ِّزيَا َدة َُ َ‬
‫س ْك َران‬‫شان ‪َ -‬‬ ‫ط َ‬‫ع ْ‬‫ِمثْل‪َ :‬‬

‫َو ْزنُ ال ِّف ْع ِّل‬


‫ص ِّفيَّة َُ‬
‫الو ْ‬
‫َ‬
‫ِمثْل‪ :‬أ َحْ َمر ‪ -‬أ َحْ َ‬
‫سن‬

‫ال َع ْد ُل‬
‫ِمثْل‪ :‬أ َحاد ‪َ -‬م ْو َحد ‪َ -‬مثْنَى –‬
‫ث َلث ‪َ -‬م ْربَع ‪ -‬ربَاع ‪ -‬أ َخر‬

‫‪22‬‬
‫س‬
‫سا ِّد ُ‬
‫اب ال َّ‬
‫البَ ُ‬
‫أ َ َّو ًال‪ :‬ال ُمث َنَّى‬
‫يف ال ُمثَنَّى‪:‬‬
‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫ه َو ا ْسم م ْع َرب يَد ُّل َعلَى اثْنَ ْي ِن أ َ ِو اثْنَت َ ْي ِن ِب ِزيَادَةِ أ َ ِلف َونون أ َ ْو يَاء‬
‫اء م ْف َر ِد ِه‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬ ‫س َل َم ِة ِبنَ ِ‬
‫آخ ِر ِه َم َع َ‬
‫َونون ِفي ِ‬
‫ان‬
‫م ْس ِل َم ِ‬

‫اء‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬ ‫فَي ْرفَع ِباِل َ ِل ِ‬


‫ف َوي ْن َ‬
‫صب َوي َج ُّر ِباليَ ِ‬
‫َجا َء م ْس ِل َما ِن‪.‬‬
‫َرأَيْت م ْس ِل َم ْي ِن‪.‬‬
‫َم َر ْرت ِبم ْس ِل َم ْي ِن‪.‬‬

‫‪23‬‬
‫َط ِّريقَةُ التَّثْنِّيَ ِّة‪:‬‬
‫َط ِّريقَةُ التَّثْنِّيَ ِّة‬ ‫ال ِّمثَا ُل‬
‫ان‪.‬‬‫س ِ‬ ‫َجا َء م َه ْن ِد َ‬ ‫جاء‬ ‫جاء‬
‫س ْي ِن‪.‬‬‫َرأَيْت م َه ْن ِد َ‬ ‫م َه ْن ِدس‬ ‫ص ِّحي ُح‬
‫ال َّ‬
‫س ْي ِن‪.‬‬‫َم َر ْرت ِبم َه ْن ِد َ‬
‫ان‪.‬‬‫طفَيَ ِ‬‫ص َ‬‫َجا َء م ْ‬ ‫جاء‬ ‫جاء‬
‫ص َ‬
‫طفَيَ ْي ِن‪.‬‬ ‫َرأَيْت م ْ‬ ‫ص َ‬
‫طفَى‬ ‫م ْ‬ ‫ور‬
‫ص ُ‬‫ال َم ْق ُ‬
‫ص َ‬
‫طفَيَ ْي ِن‪.‬‬ ‫َم َر ْرت ِبم ْ‬
‫ان‪.‬‬‫اميَ ِ‬‫َجا َء الم َح ِ‬ ‫جاء‬
‫َرأَيْت الم َح ِ‬
‫اميَ ْي ِن‪.‬‬ ‫امي‬
‫الم َح ِ‬ ‫ال َم ْنقُ ُ‬
‫وص‬
‫اميَ ْي ِن‪.‬‬
‫َم َر ْرت بِالم َح ِ‬

‫َجا َء بَنَّ َاو ِ‬


‫ان‪.‬‬ ‫جاء‬ ‫جاء‬
‫َرأَيْت بَنَّ َاو ْي ِن‪.‬‬ ‫بَنَّاء‬ ‫ال َم ْم ُدو ُد‬
‫َم َر ْرت ِببَنَّ َاوي ِْن‪.‬‬

‫‪24‬‬
‫ق ِّبال ُمث َنَّى‬
‫ثَا ِّنيًا‪ :‬ال ُم ْل َح ُ‬
‫ق ِّبال ُمثَنَّى‪:‬‬
‫يف ال ُم ْل َح ِّ‬
‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫ه َو لَ ْفظ يَد ُّل َعلَى اثْنَ ْي ِن أ َ ِو اثْنَت َ ْي ِن يَ ْنت َ ِهي ِبأ َ ِلف َونون أ َ ْو يَاء َونون َولَ ْي َ‬
‫س‬
‫صب‬‫ف َوي ْن َ‬‫لَه م ْف َرد ِم ْن لَ ْف ِظ ِه َوي ْل َحق بِالمث َنَّى َوي ْع َرب ِإ ْع َرابَه‪ ،‬فَي ْرفَع بِاِل َ ِل ِ‬
‫اء‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬ ‫َوي َج ُّر ِباليَ ِ‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬
‫َجا َء َرج َل ِن ِك َله َما‪.‬‬ ‫جاء‬
‫َرأَيْت َرجلَي ِْن ِكلَ ْي ِه َما‪.‬‬ ‫ِّك ََل‬
‫َم َر ْرت ِب َرجلَي ِْن ِكلَ ْي ِه َما‪.‬‬

‫ان ِك ْلتَاه َما‪.‬‬ ‫ت ْام َرأَت َ ِ‬‫َجا َء ِ‬ ‫جاء‬


‫َرأَيْت ْام َرأَتَي ِْن ِك ْلت َ ْي ِه َما‪.‬‬ ‫ِّك ْلتَا‬
‫ام َرأَتَي ِْن ِك ْلت َ ْي ِه َما‪.‬‬‫َم َر ْرت بِ ْ‬

‫َجا َء َرج َل ِن اثْن ِ‬


‫َان‪.‬‬ ‫جاء‬
‫َرأَيْت َرجلَي ِْن اثْنَي ِْن‪.‬‬ ‫اِّثْنَ ِّ‬
‫ان‬
‫َم َر ْرت ِب َرجلَي ِْن اثْنَي ِْن‪.‬‬

‫ان‪.‬‬ ‫ان اثْنَت َ ِ‬‫ت ْام َرأَت َ ِ‬‫َجا َء ِ‬ ‫جاء‬


‫َرأَيْت ْام َرأَتَي ِْن اثْنَتَي ِْن‪.‬‬ ‫اِّثْنَت َ ِّ‬
‫ان‬
‫ام َرأَتَي ِْن اثْنَتَي ِْن‪.‬‬‫َم َر ْرت ِب ْ‬

‫‪25‬‬
‫سا ِّب ُع‬
‫اب ال َّ‬
‫البَ ُ‬
‫أ َ َّو ًال‪َ :‬ج ْم ُع ال ُمذَ َّك ِّر ال َّ‬
‫سا ِّل ِّم‬
‫يف َج ْم ِّع ال ُمذَك َِّّر ال َّ‬
‫سا ِّل ِّم‪:‬‬ ‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫ه َو ا ْسم م ْع َرب يَد ُّل َعلَى أ َ ْكث َ َر ِمنَ اثْنَ ْي ِن بِ ِزيَادَةِ َواو َونون أ َ ْو يَاء َونون‬
‫اء م ْف َر ِد ِه‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬ ‫س َل َم ِة ِبنَ ِ‬
‫آخ ِر ِه َم َع َ‬
‫فِي ِ‬
‫م ْس ِلمونَ‬

‫اء‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬ ‫فَي ْرفَع ِبال َوا ِو َوي ْن َ‬


‫صب َوي َج ُّر ِباليَ ِ‬
‫َجا َء م ْس ِلمونَ ‪.‬‬
‫َرأَيْت م ْس ِل ِمينَ ‪.‬‬
‫َم َر ْرت ِبم ْس ِل ِمينَ ‪.‬‬

‫‪26‬‬
‫َط ِّريقَةُ َج ْم ِّع ال ُمذَك َِّّر ال َّ‬
‫سا ِّل ِّم‪:‬‬
‫َط ِّريقَةُ ال َج ْم ِّع‬ ‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬
‫َجا َء م َه ْندِسونَ ‪.‬‬ ‫جاء‬ ‫جاء‬
‫َرأَيْت م َه ْن ِد ِسينَ ‪.‬‬ ‫م َه ْن ِدس‬ ‫ص ِّحي ُح‬
‫ال َّ‬
‫َم َر ْرت ِبم َه ْن ِد ِسينَ ‪.‬‬

‫طفَ ْونَ ‪.‬‬ ‫ص َ‬‫َجا َء م ْ‬ ‫جاء‬ ‫جاء‬


‫ص َ‬
‫طفَ ْينَ ‪.‬‬ ‫َرأَيْت م ْ‬ ‫ص َ‬
‫طفَى‬ ‫م ْ‬ ‫ور‬
‫ص ُ‬‫ال َم ْق ُ‬
‫طفَ ْينَ ‪.‬‬‫ص َ‬ ‫َم َر ْرت ِبم ْ‬
‫َجا َء الم َحامونَ ‪.‬‬ ‫جاء‬ ‫جاء‬
‫امينَ ‪.‬‬‫َرأَيْت الم َح ِ‬ ‫امي‬
‫الم َح ِ‬ ‫ال َم ْنقُ ُ‬
‫وص‬
‫امينَ ‪.‬‬ ‫َم َر ْرت بِالم َح ِ‬

‫َجا َء بَنَّاوونَ ‪.‬‬ ‫جاء‬ ‫جاء‬


‫َرأَيْت بَنَّا ِوينَ ‪.‬‬ ‫بَنَّاء‬ ‫ال َم ْم ُدو ُد‬
‫َم َر ْرت ِببَنَّا ِوينَ ‪.‬‬

‫‪27‬‬
‫ق ِّب َج ْم ِّع ال ُمذَك َِّّر ال َّ‬
‫سا ِّل ِّم‬ ‫ثَا ِّنيًا‪ :‬ال ُم ْل َح ُ‬
‫ق ِّب َج ْم ِّع ال ُمذَك َِّّر ال َّ‬
‫سا ِّل ِّم‪:‬‬ ‫يف ال ُم ْل َح ِّ‬
‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫ه َو ك ُّل َج ْمع يَ ْنت َ ِهي ِب َواو َونون أ َ ْو يَاء َونون َولَ ْي َ‬
‫س لَه م ْف َرد ِم ْن لَ ْف ِظ ِه‬
‫َوي ْل َحق بِ َج ْم ِع المذَ َّك ِر ال َّ‬
‫سا ِل ِم وي ْع َرب ِإع َْرابَه‪.‬‬

‫س َما ُء ال ُم ْل َحقَةُ ِّب َج ْم ِّع ال ُمذَك َِّّر ال َّ‬


‫سا ِّل ِّم‪:‬‬ ‫األ َ ْ‬
‫ست ُّ َ‬
‫ون‬ ‫ِّ‬ ‫ِّعش ُْر َ‬
‫ون‬ ‫ِّع ِّليُّ َ‬
‫ون‬ ‫أ ُولُو‬
‫(‪)١‬‬

‫س ْبعُ َ‬
‫ون‬ ‫َ‬ ‫ث َ ََلث ُ َ‬
‫ون‬ ‫عالَ ُم َ‬
‫ون‬ ‫َ‬ ‫أ َ ْهلُ َ‬
‫ون‬
‫ث َ َمانُ َ‬
‫ون‬ ‫أ َ ْربَعُ َ‬
‫ون‬ ‫بَنُ َ‬
‫ون‬ ‫ض َ‬
‫ون‬ ‫أ َ َر ُ‬
‫سعُ َ‬
‫ون‬ ‫ِّت ْ‬ ‫س َ‬
‫ون‬ ‫َخ ْم ُ‬ ‫ِّمئ ُ َ‬
‫ون‬ ‫سن ُ َ‬
‫ون‬ ‫ِّ‬

‫اء‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬ ‫الوا ِو َوي ْن َ‬


‫صب َوي َج ُّر ِباليَ ِ‬ ‫فَي ْرفَع ِب َ‬
‫َجا َء ِع ْشرونَ َرجل‪.‬‬
‫َرأَيْت ِع ْش ِرينَ َرجل‪.‬‬
‫َم َر ْرت ِب ِع ْش ِرينَ َرجل‪.‬‬

‫َجا َء أولوا اِل َ ْلبَا ِ‬


‫ب‪.‬‬
‫َرأَيْت أو ِلي اِل َ ْلبَا ِ‬
‫ب‪.‬‬
‫َم َر ْرت ِبأو ِلي اِل َ ْلبَا ِ‬
‫ب‪.‬‬

‫(‪ُ )١‬أولُو‪ِ :‬ب َم ْعنَى (أَُ ْ‬


‫ص َحاب)‬
‫‪28‬‬
‫اب الث َّ ِّ‬
‫ام ُن‬ ‫البَ ُ‬
‫سا ِّل ِّم‬ ‫أ َ َّو ًال‪َ :‬ج ْم ُع ال ُم َؤنَّ ِّ‬
‫ث ال َّ‬
‫سا ِّل ِّم‪:‬‬ ‫يف َج ْم ِّع ال ُم َؤنَّ ِّ‬
‫ث ال َّ‬ ‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫ه َو ا ْسم م ْع َرب يَد ُّل َعلَى أ َ ْكث َ َر ِمنَ اثْنَت َي ِْن ِب ِزيَادَةِ أ َ ِلف َوت َاء فِي ِ‬
‫آخ ِر ِه َم َع‬
‫َاء م ْف َر ِد ِه‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬
‫س َل َم ِة ِبن ِ‬
‫َ‬
‫م ْس ِل َمات‬

‫صب َوي َج ُّر ِبال َك ْس َرةِ‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬


‫ض َّم ِة َوي ْن َ‬
‫فَي ْرفَع ِبال َّ‬
‫ت م ْس ِل َمات‪.‬‬ ‫َجا َء ْ‬
‫َرأَيْت م ْس ِل َمات‪.‬‬
‫َم َر ْرت ِبم ْس ِل َمات‪.‬‬

‫‪29‬‬
‫سا ِّل ِّم‬
‫ث ال َّ‬ ‫ثَا ِّنيًا‪ :‬ال ُم ْل َح ُ‬
‫ق ِّب َج ْم ِّع ال ُم َؤنَّ ِّ‬
‫سا ِّل ِّم‪:‬‬
‫ث ال َّ‬ ‫يف ال ُم ْل َح ِّ‬
‫ق ِّب َج ْم ِّع ال ُم َؤنَّ ِّ‬ ‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫س لَه م ْف َرد ِم ْن لَ ْف ِظ ِه َوي ْل َحق ِب َج ْم ِع‬
‫ه َو ك ُّل َج ْمع يَ ْنت َ ِهي ِبأ َ ِلف َوت َاء َولَ ْي َ‬
‫سا ِل ِم وي ْع َرب ِإع َْرابَه‪.‬‬ ‫الم َؤنَّ ِ‬
‫ث ال َّ‬

‫سا ِّل ِّم‪:‬‬ ‫س َما ُء ال ُم ْل َحقَةُ ِّب َج ْم ِّع ال ُم َؤنَّ ِّ‬


‫ث ال َّ‬ ‫األ َ ْ‬
‫(‪)٥‬‬
‫عات‬ ‫أ َ ْذ ُر َ‬ ‫(‪)٤‬‬
‫ِّعنَايَات‬ ‫(‪)٣‬‬
‫سعَادَات‬ ‫َ‬ ‫(‪)٢‬‬
‫ع ََرفَات‬ ‫(‪)١‬‬
‫والت‬ ‫أُ َ‬
‫أ َ ْم َوات‬ ‫أ َ ْوقَات‬ ‫أ َ ْبيَات‬ ‫بَنَات‬ ‫أ َ َخ َوات‬

‫صب َوي َج ُّر ِبال َك ْس َرةِ‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬


‫ض َّم ِة َوي ْن َ‬
‫فَي ْرفَع ِبال َّ‬
‫ت أ َ َخ َوات‪.‬‬
‫َجا َء ْ‬
‫َرأَيْت أَخ ََوات‪.‬‬
‫َم َر ْرت بِأَخ ََوات‪.‬‬

‫احبَات)‬
‫ص ِ‬ ‫أوَلت‪ِ :‬ب َم ْعنَى ( َ‬ ‫(‪َ ُ )١‬‬
‫الرج ِل‪.‬‬ ‫(‪َ )٢‬ع َرفَات‪ :‬اِسْم َّ‬
‫س َعادَات‪ :‬اِسْم ال َم ْرأَةِ‬‫(‪َ )٣‬‬
‫(‪ِ )٤‬عنَايَات‪ :‬اِسْم ال َم ْرأَةِ‬
‫عات‪ :‬اِسْم القَ ْر َي ِة فِي ال َّ‬
‫ش ِام‬ ‫(‪ )٥‬أ َ ْذر َ‬
‫‪30‬‬
‫اب التَّا ِّ‬
‫س ُع‬ ‫البَ ُ‬
‫َج ْم ُع الت َّ ْك ِّ‬
‫س ِّير‬
‫يف َج ْم ِّع الت َّ ْكس ِّ‬
‫ِّير‪:‬‬ ‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫َاب َع ْن أ َ ْكث َ َر ِمنَ اثْنَي ِْن َوتَغَي ََّر ِبنَاء م ْف َر ِد ِه ِع ْندَ ال َج ْم ِع‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬
‫ه َو َما ن َ‬
‫ِكتَاب (ج) كتب‬
‫َرجل (ج) ِر َجال‬
‫َعا ِلم (ج) علَ َماء‬
‫بَيْت (ج) بيوت‬

‫صب ِبالفَتْ َح ِة َوي َج ُّر ِبال َك ْس َر ِة‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬


‫ض َّم ِة َوي ْن َ‬
‫فَي ْرفَع ِبال َّ‬
‫الر َجال‪.‬‬
‫َجا َء ِ‬
‫َرأَيْت ِ‬
‫الر َجا َل‪.‬‬
‫الر َجا ِل‪.‬‬
‫َم َر ْرت ِب ِ‬

‫أ َ ْن َوا ُ‬
‫ع َج ْم ِّع الت َّ ْك ِّ‬
‫س ِّير‪:‬‬
‫‪َ – ١‬ج ْم ُع ال ِّقلَّ ِّة‬
‫‪َ – ٢‬ج ْم ُع ال َكثْ َر ِّة‬
‫ُ‬
‫‪ِّ – ٣‬صيغَة ُم ْنت َ َهى ال ُج ُم ِّ‬
‫وع‬

‫‪31‬‬
‫أ َ َّو ًال‪َ :‬ج ْم ُع ال ِّقلَّ ِّة‬
‫يف َج ْم ِّع ال ِّقلَّ ِّة‪:‬‬
‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫ض َع ِل ْل َعدَ ِد القَ ِلي ِل‪َ ،‬وه َو يَ ْبت َ ِدئ ِمنَ الث َّ َلث َ ِة َويَ ْنت َ ِهي ِبالعَش ََر ِة‪،‬‬
‫ه َو َما و ِ‬
‫ِمثْل‪:‬‬
‫أ َ ْح َمال‬
‫ِل َج ْم ِع ال ِقلَّ ِة أ َ ْربَعَةُ أ َ ْو َزان‪:‬‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫الو ْزنُ‬
‫َ‬ ‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫الو ْزنُ‬
‫َ‬
‫ط ِع َمة‬‫طعَام (ج) أ َ ْ‬
‫َ‬ ‫نَ ْفس (ج) أ َ ْنفس‬
‫َر ِغيف (ج) أ َ ْر ِغفَة‬ ‫َعيْن (ج) أَعْين‬
‫أ َ ْف ِّعلَة‬ ‫أ َ ْفعُل‬
‫ِح َمار (ج) أ َ ْح ِم َرة‬ ‫َو ْجه (ج) أ َ ْوجه‬
‫عمود (ج) أَع ِْمدَة‬ ‫ذ َِراع (ج) أ َ ْذرع‬

‫فَتَى (ج) ِفتْيَة‬ ‫ِعنَب (ج) أ َ ْعنَاب‬


‫غ َلم (ج) ِغ ْل َمة‬ ‫ِّف ْعلَة‬ ‫َو ْقت (ج) أ َ ْوقَات‬ ‫أ َ ْفعَال‬
‫غَزَ ال (ج) ِغ ْزلَة‬ ‫َجد (ج) أ َ ْجدَاد‬
‫يرة‬‫ث َ ْور (ج) ِث َ‬ ‫بَيْت (ج) أ َ ْبيَات‬

‫‪32‬‬
‫ثَا ِّنيًا‪َ :‬ج ْم ُع ال َكثْ َر ِّة‬
‫يف َج ْم ِّع ال َكثْ َر ِّة‪:‬‬
‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫ه َو يَ ْبت َ ِدئ ِبالث َّ َلث َ ِة َو ََل ِن َهايَةَ لَه‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬
‫حمول‬
‫ستَّةَ َ‬
‫عش ََر َو ْزنًا‪:‬‬ ‫ِل َج ْم ِع ال َكثْ َرةِ ِّ‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫الو ْزنُ‬
‫َ‬ ‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫الو ْزنُ‬
‫َ‬
‫صائِم (ج) ص َّوم‬
‫َ‬ ‫فُعَّل‬ ‫أ َ ْح َمر (ج) ح ْمر‬ ‫فُ ْعل‬

‫َكاتِب (ج) كتَّاب‬ ‫فُعَّال‬ ‫صبور (ج) صبر‬


‫َ‬ ‫فُعُل‬

‫ث َ ْوب (ج) ثِيَاب‬ ‫فِّعَال‬ ‫غ ْرفَة (ج) غ َرف‬ ‫فُعَل‬

‫قَ ْلب (ج) قلوب‬ ‫فُعُول‬ ‫قِ ْ‬


‫طعَة (ج) قِ َ‬
‫طع‬ ‫فِّعَل‬

‫غ َلم (ج) ِغ ْل َمان‬ ‫فِّ ْع ََلن‬ ‫قَاض (ج) ق َ‬


‫ضاة‬ ‫فُعَ ْلة‬

‫ِجدَار (ج) ج ْد َران‬ ‫فُ ْع ََلن‬ ‫احر (ج) َس َح َرة‬


‫س ِ‬‫َ‬ ‫فَعَلَة‬

‫نَ ِبي (ج) أ َ ْن ِبيَاء‬ ‫أ َ ْف ِّع ََل ُء‬ ‫أ َ ِسير (ج) أ َ ْس َرى‬ ‫فَ ْعلَى‬

‫َعا ِلم (ج) علَ َماء‬ ‫فُعَ ََل ُء‬ ‫د ْرج (ج) د َِر َجة‬ ‫فِّعَلَة‬

‫‪33‬‬
‫وع‬‫م‬‫ُ‬ ‫ج‬
‫ُ‬ ‫ال‬ ‫ى‬‫ه‬‫َ‬ ‫َ‬ ‫ت‬‫ن‬‫ْ‬ ‫م‬
‫ُ‬ ‫ث َا ِّلث ًا‪ِّ :‬صيغَةُ‬
‫ِّ‬
‫يف ِّصيغَ ِّة ُم ْنت َ َهى ال ُج ُم ِّ‬
‫وع‪:‬‬ ‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫ان أ َ ْو ث َ َلث َة‬
‫ير الَّ ِذي يَ ْبدَأ ِب َح ْرفَ ْي ِن يَ ِلي َها أ َ ِلف‪َ ،‬وبَ ْعدَ َها َح ْرفَ ِ‬
‫ه َو َج ْمع الت َّ ْك ِس ِ‬
‫اجد – دَنَا ِنير – دَ َرا ِهم –‬ ‫س ِ‬ ‫سا ِكنَة‪ ،‬مثل‪َ :‬م َ‬ ‫أ َ ْحرف‪َ ،‬وأ َ ْو َسط َها يَاء َ‬
‫(‪)١‬‬
‫َم َرا ِكش‬

‫صب َوي َج ُّر ِبالفَتْ َح ِة‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬


‫ض َّم ِة َوي ْن َ‬
‫فَي ْرفَع ِبال َّ‬
‫اجد‪.‬‬‫س ِ‬ ‫َه ِذ ِه َم َ‬
‫اجدَ‪.‬‬‫س ِ‬ ‫َرأَيْت َم َ‬
‫اجدَ‪.‬‬
‫س ِ‬ ‫أع ِْجبْت ِب َم َ‬

‫ُم ََل َح َظات‪:‬‬


‫َويُ َج ُّر بِّال َك ْ‬
‫س َر ِّة‪:‬‬
‫اجدِ‪.‬‬‫س ِ‬ ‫َان ُمعَ َّرفًا بـ (أ َ ْل)‪ِ ،‬مثْل‪ :‬ن َ‬
‫ص ِلي فِي ال َم َ‬ ‫‪ )١‬إِّذَا ك َ‬
‫ضافًا َ‪ِ َ،‬مثْل‪ :‬نَ ْدرس فِي َمدَ ِار ِس ِ‬
‫اإل ْس َل ِميَّ ِة‪.‬‬ ‫ان ُم َ‬ ‫‪ِّ )٢‬إذَا َك َ‬

‫(‪َ )١‬م َرا ِكش‪ :‬اِسْم ال َمدِينَ ِة فِي ال َم ْملَ َك ِة ال َم ْغ ِر ِبيَّ ِة‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫أ َ ْو َز ُ‬
‫ان ِّصيغَ ِّة ُم ْنت َ َهى ال ُج ُم ِّ‬
‫وع‪:‬‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫الو ْزنُ‬
‫َ‬ ‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫الو ْزنُ‬ ‫َ‬
‫َخات َم (ج) َخ َواتِم‬ ‫فَ َوا ِّع ُل‬ ‫ِد ْر َهم (ج) دَ َرا ِهم‬ ‫فَعَا ِّل ُل‬

‫احين‬ ‫طاحونَة(‪( )٢‬ج) َ‬


‫ط َو ِ‬ ‫َ‬ ‫فَ َوا ِّعي ُل‬ ‫ِدينَار (ج) دَنَانِير‬ ‫فَعَا ِّلي ُل‬

‫َه ْيزَ َعة(‪( )٣‬ج) َهيَ ِ‬


‫ازع‬ ‫فَيَا ِّع ُل‬ ‫ضل (ج) أ َفَ ِ‬
‫اضل‬ ‫أ َ ْف َ‬ ‫أَفَا ِّع ُل‬

‫دَ ْيجور(‪( )٤‬ج) دَيَ ِ‬


‫اجير‬ ‫فَيَا ِّعي ُل‬ ‫أ ْسلوب (ج) أ َ َ‬
‫سا ِليب‬ ‫أَفا َ ِّعي ُل‬

‫ص ِحيفَة (ج) َ‬
‫ص َحائِف‬ ‫َ‬ ‫فَعَائِّ ُل‬ ‫ت َ ْج ِربَة (ج) ت َ َج ِ‬
‫ارب‬ ‫تَفَا ِّع ُل‬

‫فَتْ َوى (ج) فَت َ َاوى‬ ‫فَعَالَى‬ ‫ت َ ْس ِبي َحة (ج) ت َ َ‬


‫سا ِبيح‬ ‫تَفَا ِّعي ُل‬

‫ِس ْع َلة(‪( )٥‬ج) َ‬


‫سعَال‬ ‫فَعَا ِّلي‬ ‫اجد‬
‫س ِ‬‫َم ْس ِجد (ج) َم َ‬ ‫َمفَا ِّع ُل‬

‫س ْك َران (ج) س َك َ‬
‫ارى‬ ‫َ‬ ‫فُعَالَى‬ ‫ص َباح (ج) َم َ‬
‫صابِيح‬ ‫ِم ْ‬ ‫َمفَا ِّعي ُل‬

‫ك ْر ِسي (ج) َك َرا ِس ُّ‬


‫ي‬ ‫فَعَا ِّل ُّي‬ ‫يَ ْح َمد(‪( )١‬ج) يَ َح ِ‬
‫امد‬ ‫يَفَا ِّع ُل‬

‫يَ ْنبوع (ج) يَنَابِيع‬ ‫يَفَا ِّعي ُل‬

‫ارعِ‪.‬‬ ‫ض ِ‬‫ع َلى َرجل َوه َو َم ْنقول ِمنَ ال ِف ْع ِل الم َ‬ ‫ع َلم َ‬‫(‪ )١‬يَ ْح َمد‪ِ :‬اسْم َ‬
‫ير َّ‬
‫الطاقَّ ِة ال َك ْه َربَا ِئيَّ ِة‪.‬‬ ‫اء أ َ ْو تَ ْوفِ ِ‬ ‫طاحونَة‪ :‬اِسْم اآللَ ِة الَّتِي ت ْست َ ْخدَم فِي ا ْس ِت ْخ َر ِ‬
‫اج ال َم ِ‬ ‫(‪َ )٢‬‬
‫عة‪ :‬الخ َْوف فِي ال ِقت َا ِل‪.‬‬ ‫(‪َ )٣‬هيْزَ َ‬
‫الظ ْل َمة‪.‬‬
‫(‪ )٤‬دَيْجور‪ُّ :‬‬
‫(‪ِ )٥‬س ْع َلة‪ :‬الغ ْول َوه َو ال ِق ْرد‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫ش ُر‬
‫اب العَا ِّ‬
‫البَ ُ‬
‫اِّ ْ‬
‫س ُم ال َج ْم ِّع‬
‫س ِّم ال َج ْم ِّع‪:‬‬ ‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫يف ا ْ‬
‫ه َو ا ْسم يَ ْش ِمل َم ْعنَى ال َج ْم ِع‪َ ،‬غي َْر أَنَّه ََل م ْف َردَ لَه ِم ْن لَ ْف ِظ ِه‪َ ،‬و ِإنَّ َما‬
‫م ْف َرده ِم ْن َم ْعنَاه‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬

‫ُم ْف َر ُدهُ‬ ‫اِّ ْ‬


‫س ُم ال َج ْم ِّع‬
‫اِ ْم َرأَة‬ ‫ساء‬
‫نِّ َ‬
‫فَ َرس‬ ‫َخ ْيل‬

‫ج ْندِي‬ ‫َج ْيش‬

‫َرجل أ َ ِو ْام َرأَة‬ ‫ش ْعب – قَ ْوم – قَ ِّبيلَة – ثُلَّة – َر ْهط‬


‫َ‬

‫َج َمل أ َ ْو نَاقَة‬ ‫ِّإ ِّبل‬

‫شَاة‬ ‫ضأْن‬ ‫َ‬


‫غنَم – َ‬

‫ان – ِإ ِب َل ِن –‬
‫ط ِ‬‫ان – َر ْه َ‬
‫ان – قَ ْو َم ِ‬
‫ش ْعبَ ِ‬ ‫وز تَثْ ِّنيَتُهُ‪ِ ،‬مثْل‪ :‬قَ ِبيلَت َ ِ‬
‫ان – َ‬ ‫َوت َ ُج ُ‬
‫َان‬
‫ان – َج ْيش ِ‬ ‫َغنَ َم ِ‬

‫وز أ َ ْن يُ ْج َم َع َك َما يُ ْج َم ُع ال ُم ْف َر ُد‪ِ ،‬مثْل‪ :‬قَ ِبيلَة (ج) قَبَا ِئل –‬


‫َو َكذَ ِّلكَ يَ ُج ُ‬
‫ش ْعب (ج) شعوب – قَ ْوم (ج) أ َ ْق َوام – َر ْهط (ج) أَ ْرهط – ِإبِل (ج) آبَال‬ ‫َ‬
‫– َغنَم (ج) أ َ ْغنَام – َجيْش (ج) جيوش‬
‫‪36‬‬
‫عش ََر‬
‫اب ال َحا ِّدي َ‬
‫البَ ُ‬
‫الج ْن ِّس‬ ‫اِّ ْ‬
‫س ُم ِّ‬
‫اإل ْف َرا ِّدي ِّ‬
‫الج ْن ِّس ِّ‬
‫ِّ‬ ‫م‬
‫ُ‬ ‫س‬
‫ْ‬ ‫ِّ‬ ‫ا‬ ‫‪:‬‬ ‫ً‬
‫ال‬ ‫و‬
‫َّ‬ ‫َ‬ ‫أ‬
‫اإل ْف َرادِّي ِّ‪:‬‬
‫الج ْن ِّس ِّ‬
‫س ِّم ِّ‬ ‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫يف ا ْ‬
‫صا ِلحا ِل ْلقَ ِلي ِل ِم ْنه َوال َكثِ ِ‬
‫ير‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬ ‫ه َو َما دَ َّل َعلَى ِ‬
‫الج ْن ِس َ‬

‫َماء َز ْيت َخل ُفَلُوس‬


‫سكَّر ذَ َهب َر ْمل‬ ‫لَبَن ُ‬
‫ضةَ ت ُ َراب‬
‫سل ِّم ْلح فِّ َّ‬
‫ع َ‬
‫َ‬

‫‪37‬‬
‫الج ْن ِّس ال َج ْم ِّعي ِّ‬ ‫ثَا ِّنيًا‪ :‬اِّ ْ‬
‫س ُم ِّ‬
‫الج ْن ِّس ال َج ْم ِّعي ِّ‪:‬‬
‫س ِّم ِّ‬ ‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫يف ا ْ‬
‫ض َّمنَ َم ْعنَى ال َج ْم ِع دَ ااَل َعلَى ِ‬
‫الج ْن ِس‪َ ،‬ولَه م ْف َرد م َميَّز َع ْنه‪:‬‬ ‫ه َو َما ت َ َ‬
‫(‪ )١‬التَّا ُء‪:‬‬
‫الج ْن ِّس ال َج ْم ِّعي ِّ ُم ْف َر ُدهُ‬ ‫اِّ ْ‬
‫س ُم ِّ‬ ‫الج ْن ِّس ال َج ْم ِّعي ِّ ُم ْف َر ُدهُ‬ ‫اِّ ْ‬
‫س ُم ِّ‬
‫تفَّا َحة‬ ‫تُفَّاح‬ ‫َك ِل َمة‬ ‫َك ِّلم‬

‫ب ْرتقَالَة‬ ‫بُ ْرتُقَال‬ ‫ن َْج َمة‬ ‫نَ ْجم‬

‫ش َج َرة‬
‫َ‬ ‫ش َجر‬
‫َ‬ ‫ضة‬
‫بَ ْي َ‬ ‫بَ ْيض‬

‫َو َرقَة‬ ‫َو َرق‬ ‫ز ْبدَة‬ ‫ُز ْبد‬

‫ث َ َم َرة‬ ‫ث َ َمر‬ ‫بَقَ َرة‬ ‫بَقَر‬

‫ن َْخلَة‬ ‫نَ ْخل‬ ‫دَ َجا َجة‬ ‫َد َجاج‬

‫ت َ ْم َرة‬ ‫ت َ ْمر‬ ‫َح َما َمة‬ ‫َح َمام‬

‫َحبَّة‬ ‫َحب‬ ‫ن َْحلَة‬ ‫نَ ْحل‬

‫ن ََواة‬ ‫نَ َوى‬ ‫ن َْملَة‬ ‫نَ ْمل‬

‫س ْنبلَة‬ ‫س ْنبُل‬
‫ُ‬ ‫فَ َراشَة‬ ‫فَ َراش‬

‫ص ْخ َرة‬
‫َ‬ ‫ص ْخر‬
‫َ‬ ‫ذبَابَة‬ ‫ذُبَاب‬

‫‪38‬‬
‫ب‪:‬‬ ‫(‪ )٢‬يَا ُء النَّ َ‬
‫س ِّ‬
‫الج ْن ِّس ال َج ْم ِّعي ِّ ُم ْف َر ُدهُ‬ ‫ُم ْف َر ُدهُ اِّ ْ‬
‫س ُم ِّ‬ ‫الج ْن ِّس ال َج ْم ِّعي ِّ‬ ‫اِّ ْ‬
‫س ُم ِّ‬
‫ومي‬
‫ر ِ‬ ‫ُروم‬ ‫يَهودِي‬ ‫يَ ُهود‬

‫رو ِسي‬ ‫ُروس‬ ‫َع َر ِبي‬ ‫ع ََرب‬

‫ت ْر ِكي‬ ‫ت ُ ْرك‬ ‫ق َر ِشي‬ ‫قُ َر ْيش‬

‫ك ْردِي‬ ‫ك ُْرد‬ ‫فَ ِ‬


‫ار ِسي‬ ‫فُ ْرس‬

‫تَت َ ِ‬
‫اري‬ ‫تَت َ ُ‬
‫ار‬ ‫َمجو ِسي‬ ‫وس‬
‫َم ُج ُ‬
‫ِز ْن ِجي‬ ‫ِّز ْنج‬ ‫ج ْندِي‬ ‫ُج ْند‬

‫َحبَ ِشي‬ ‫َحبَش‬ ‫قَ ْفقَ ِ‬


‫ازي‬ ‫قَ ْفقَ ُ‬
‫از‬

‫َغ َج ِري‬ ‫َ‬


‫غ َجر‬ ‫َم َلي ِوي‬ ‫َم ََليُو‬

‫‪39‬‬
‫اب الثَّا ِّني َ‬
‫عش ََر‬ ‫البَ ُ‬
‫العَ َد ُد َوال َم ْع ُدو ُد‬
‫أ َ ْق َ‬
‫سا ُم العَ َددِّ‪:‬‬
‫‪.١‬العَ َد ُد ال ُم ْف َر ُد‪:‬‬
‫‪١١ – ٩ – ٨ – ٧ – ٦ – ٥ – ٤ – ٣ – ٢ – ١‬‬
‫َّب‪:‬‬
‫‪.٢‬العَ َد ُد ال ُم َرك ُ‬
‫‪١٩ – ١٨ – ١٧ – ١٦ – ١٥ – ١٤ – ١٣ – ١٢ – ١١‬‬
‫‪.٣‬أ َ ْلفَا ُ‬
‫ظ العُقُو ِّد‪:‬‬
‫‪٩١ – ٨١ – ٧١ – ٦١ – ٥١ – ٤١ – ٣١ – ٢١‬‬
‫علَ ْي ِّه‪:‬‬
‫وف َ‬
‫ط ُ‬‫وف َوال َم ْع ُ‬
‫ط ُ‬‫‪.٤‬العَ َد ُد ال َم ْع ُ‬
‫‪ِ ٣١......٢٩ – ٢٨ – ٢٧ – ٢٦ – ٢٥ – ٢٤ – ٢٣ – ٢٢– ٢١‬إلَى ‪٩٩‬‬
‫عفَاتُ ِّ‬
‫المائ َ ِّة)‪:‬‬ ‫ضا َ‬ ‫‪.٥‬العَ َد ُد ال ُم ْل َح ُ‬
‫ق بِّال ُم ْف َر ِّد ( ُم َ‬
‫‪٩١١ – ٨١١ – ٧١١ – ٦١١ – ٥١١ – ٤١١ – ٣١١ – ٢١١ – ١١١‬‬
‫عفَاتُ األ َ ْل ِّ‬
‫ف) ‪:‬‬ ‫‪.٦‬العَ َد ُد ال ُم ْل َح ُ‬
‫ق ِّبال ُم ْف َر ِّد ( ُم َ‬
‫ضا َ‬
‫‪٨١١١ – ٧١١١ – ٦١١١ – ٥١١١ – ٤١١١ – ٣١١١ – ٢١١١ – ١١١١‬‬
‫– ‪٩١١١‬‬

‫‪40‬‬
‫أ َ َّو ًال‪ :‬العَ َد ُد األ َ ْ‬
‫ص ِّل ُّي‬
‫‪ - ١‬العَ َد ُد ال ُم ْف َر ُد‬
‫‪١١ – ٩ – ٨ – ٧ – ٦ – ٥ – ٤ – ٣ – ٢ – ١‬‬
‫المدثَ‪/‬ا ِّب ُل ْنُت َو ِّ‬
‫اح َدةُ‬ ‫ِّكتَاب َو ِّ‬
‫اح ِّ‬ ‫ال َم ْع ُدو ُد‬ ‫ال َع َد ُد‬
‫اح َدةُ‬
‫اح ًدا‪ِّ /‬ب ْنتًا َو ِّ‬ ‫َرأَيْتُ ِّكتَابًا َو ِّ‬ ‫احدَة‬
‫َو ِّ‬ ‫احد‬
‫َو ِّ‬
‫أَ ْن ُ‬ ‫ُم ْف َرد ُم ْع َرب‬ ‫‪١‬‬
‫احد‪ِّ /‬ب ْنت َو ِّ‬
‫اح َدة‬ ‫ظ ُر ِّإلَى ِّكتَاب َو ِّ‬ ‫إِّ ْحدَى‬ ‫أ َ َحد‬

‫ُمث َنَّى ُم ْع َرب‬ ‫ان‬ ‫اِّثْنَت َ ِّ‬ ‫ان‬ ‫اِّثْ َن ِّ‬ ‫‪٢‬‬
‫ان‬‫ان اثْنَتَ ِّ‬ ‫ان‪/‬بِّ ْنتَ ِّ‬ ‫ان اثْنَ ِّ‬ ‫ِّكتَابَ ِّ‬ ‫اِّثْنَت َ ْي ِّن‬ ‫اِّثْنَ ْي ِّن‬
‫َرأَيْتُ ِّكتَابَ ْي ِّن اثْنَ ْي ِّن‪ِّ /‬ب ْنتَ ْي ِّن اثْ َنتَ ْي ِّن‬
‫أَ ْن ُ‬ ‫ث َ ََلثَة‬ ‫ث َ ََلث‬ ‫‪٣‬‬
‫ظ ُر إِّلَى ِّكتَابَ ْي ِّن اثْ َن ْي ِّن‪ِّ /‬ب ْنتَ ْي ِّن اثْنَتَ ْي ِّن‬
‫أ َ ْربَعَة‬ ‫أ َ ْربَع‬ ‫‪٤‬‬
‫ث َبنَات‬ ‫ثَ ََلثَةُ ُكت ُب‪/‬ثَ ََل ُ‬
‫َخ ْم َ‬
‫سة‬ ‫َخ ْمس‬ ‫‪٥‬‬
‫ث بَنَات‬ ‫َرأَيْتُ ثَ ََلثَةَ ُكت ُب‪/‬ثَ ََل َ‬
‫أَ ْن ُ‬
‫ظ ُر إِّلَى ثَ ََلثَ ِّة ُكت ُب‪/‬ثَ ََل ِّ‬
‫ث بَنَات‬ ‫َج ْمع َم ْج ُرور‬ ‫ستَّة‬
‫ِّ‬ ‫ست‬
‫ِّ‬ ‫‪٦‬‬
‫س ْبعَة‬
‫َ‬ ‫س ْبع‬
‫َ‬ ‫‪٧‬‬
‫ث َ َمانِّيَة‬ ‫ث َ َمانِّي‬ ‫‪٨‬‬
‫سعَة‬
‫تِّ ْ‬ ‫سع‬
‫تِّ ْ‬ ‫‪٩‬‬
‫ش َرة‬
‫ع َ‬
‫َ‬ ‫ع ْ‬
‫شر‬ ‫َ‬ ‫‪١١‬‬

‫صب ِبالفَتْ َح ِة َوي َج ُّر‬ ‫ض َّم ِة َوي ْن َ‬‫اب العَ َد ِّد (‪ِّ ٣ ،١‬إلَى ‪ :)١١‬ي ْرفَع ِبال َّ‬ ‫‪ِّ ‬إع َْر ُ‬
‫اب العَ َد ِّد (‪ 3 ،0‬إِّلَى ‪ِ :)01‬بال َك ْس َرةِ‪.‬‬ ‫‪ ‬إِّع َْر ُ‬
‫اء‪.‬‬
‫صب َوي َج ُّر بِاليَ ِ‬ ‫ف َوي ْن َ‬ ‫اب العَ َد ِّد (‪ :)٢‬ي ْرفَع بِاِل َ ِل ِ‬‫‪ ‬إِّع َْر ُ‬

‫‪41‬‬
‫َّب‬
‫‪ - ٢‬العَ َد ُد ال ُم َرك ُ‬
‫‪١٩ – ١٨ – ١٧ – ١٦ – ١٥ – ١٤ – ١٣ – ١٢ – ١١‬‬
‫( ُم َذُكَّر)‬ ‫ال َم ْع ُدو ُد‬ ‫العَ َد ُد‬
‫أ َ َح َد َ‬
‫عش ََر َطا ِّلبًا‬
‫عش ََر َطا ِّلبًا‬‫ظ ُر ِّإلَى) أ َ َح َد َ‬‫َرأَيْتُ (أ َ ْن ُ‬ ‫عش َْرةَ‬ ‫عش ََر إ ْحدَى َ‬ ‫أَُ َح َد َ‬ ‫‪١١‬‬
‫َُ‬
‫عش ََر َطا ِّلبًا‬‫اِّثْنَا َ‬ ‫عش َْرةَ‬ ‫اِّثْنَتَا َ‬ ‫عش ََر‬ ‫اِّثْنَا َ‬ ‫‪١٢‬‬
‫عش ََر َطا ِّلبًا‬‫ظ ُر ِّإلَى) اثْنَ ْي َ‬ ‫َرأَيْتُ (أ َ ْن ُ‬ ‫عش َْرةَ‬ ‫عش ََر اِّثْنَت َ ْي َ‬ ‫اِّثْنَ ْي َ‬
‫ثَ ََلثَ َة َ‬
‫عش ََر َطا ِّلبًا‬ ‫عش َْرةَ‬ ‫ث َ‬‫عش ََر ث َ ََل َ‬ ‫ث َ ََلثَةَ َ‬ ‫‪١٣‬‬
‫ظ ُر ِّإلَى) ث َ ََلثَ َة َ‬
‫عش ََر َطا ِّلبًا‬ ‫َرأَيْتُ (أَ ْن ُ‬
‫ُم ُْ َ‬
‫فرد‬ ‫عش َْرةَ‬ ‫عش ََر أ َ ْربَ َع َ‬‫‪ ١٤‬أ َ ْربَعَةَ َ‬
‫( ُم َؤنَّث)‬ ‫صوب‬ ‫َم ْن ُ‬
‫عش َْرةَ َطا ِّلبَةً‬ ‫عش َْرةَ‬ ‫س َ‬ ‫عش ََر َخ ْم َ‬ ‫سةَ َ‬‫‪َ ١٥‬خ ْم َ‬
‫ِّإ ْحدَى َ‬
‫عش َْرةَ َطا ِّلبَةً‬ ‫َرأَيْتُ (أَ ْن ُ‬
‫ظ ُر إِّلَى) إِّ ْحدَى َ‬ ‫عش َْرةَ‬ ‫ستَّ َ‬‫ِّ‬ ‫عش ََر‬‫ستَّةَ َ‬
‫ِّ‬ ‫‪١٦‬‬
‫عش َْرةَ َطا ِّلبَةً‬ ‫اِّثْنَتَا َ‬
‫عش َْرةَ َطا ِّلبَةً‬ ‫َرأَيْتُ (أَ ْن ُ‬ ‫عش َْرةَ‬
‫س ْب َع َ‬
‫َ‬ ‫س ْبعَةَ َ‬
‫عش ََر‬ ‫َ‬ ‫‪١٧‬‬
‫ظ ُر إِّلَى) اثْنَتَ ْي َ‬
‫عش َْرةَ َطا ِّلبَةً‬ ‫ث َ‬ ‫ثَ ََل َ‬ ‫ث َ َمانِّيَةَ َ‬
‫عش ََر ث َ َمانِّي َ‬
‫عش َْرةَ‬ ‫‪١٨‬‬
‫عش َْرةَ َطا ِّل َبةً‬ ‫ث َ‬ ‫ظ ُر ِّإلَى) ث َ ََل َ‬‫َرأَيْتُ (أَ ْن ُ‬
‫عش َْرةَ‬
‫س َع َ‬
‫عش ََر تِّ ْ‬ ‫‪ ١٩‬تِّ ْ‬
‫سعَةَ َ‬

‫ح دَا ِئما‪.‬‬‫ت (‪ِّ ٣ ،١‬إلَى ‪َ :)٩‬م ْب ِني َعلَى الفَتْ ِ‬ ‫‪ِّ ‬إع َْر ُ‬
‫اب ال َك ِّل َما ِّ‬
‫اء‪.‬‬
‫صب َوي َج ُّر ِباليَ ِ‬ ‫ف َوي ْن َ‬ ‫اب ال َك ِّل َم ِّة (‪ :)٢‬ي ْرفَع ِباِل َ ِل ِ‬
‫‪ِّ ‬إع َْر ُ‬
‫ح دَائِما‪.‬‬‫عش َْرةَ)‪َ :‬م ْبنِي َعلَى الفَتْ ِ‬ ‫عش ََر – َ‬‫اب َك ِّل َمت َ ْي ( َ‬‫‪ ‬إِّع َْر ُ‬
‫‪‬‬

‫‪42‬‬
‫‪ - ٣‬أ َ ْلفَا ُ‬
‫ظ العُقُو ِّد‬
‫‪٩١ – ٨١ – ٧١ – ٦١ – ٥١ – ٤١ – ٣١ – ٢١‬‬
‫المثَاَطا ُل ِّلبًا‪َ /‬طا ِّلبَةُ‬‫ِّعش ُْر َ‬
‫ون ِّ‬ ‫ال َم ْع ُدو ُد‬ ‫العَ َد ُد‬
‫ين َطا ِّلبًا‪َ /‬طا ِّلبَةً‬ ‫َرأَيْتُ ِّعش ِّْر َ‬ ‫‪٢١‬‬
‫ِّعش ُْر َ‬
‫ون‬
‫ين َطا ِّلبًا‪َ /‬طا ِّلبَةً‬ ‫ظ ُر ِّإلَى ِّعش ِّْر َ‬ ‫أ َ ْن ُ‬
‫ث َ ََلث ُ َ‬
‫ون‬ ‫‪٣١‬‬
‫أ َ ْربَعُ َ‬
‫ون‬ ‫‪٤١‬‬
‫َم ْفُ َرد َم ْن ُ‬
‫صوب‬ ‫س َ‬
‫ون‬ ‫َخ ْم ُ‬ ‫‪٥١‬‬
‫ست ُّ َ‬
‫ون‬ ‫ِّ‬ ‫‪٦١‬‬
‫س ْبعُ َ‬
‫ون‬ ‫َ‬ ‫‪٧١‬‬
‫ث َ َمانُ َ‬
‫ون‬ ‫‪٨١‬‬
‫سع ُ َ‬
‫ون‬ ‫ِّت ْ‬ ‫‪٩١‬‬

‫اء‪.‬‬
‫صب َوي َج ُّر ِباليَ ِ‬ ‫‪ِّ ‬إع َْر ُ‬
‫اب العَ َد ِّد‪ :‬ي ْرفَع ِبال َوا ِو َوي ْن َ‬

‫‪43‬‬
‫علَ ْي ِّه‬
‫وف َ‬
‫ط ُ‬‫وف َوال َم ْع ُ‬
‫ط ُ‬‫‪ - ٤‬العَ َد ُد ال َم ْع ُ‬
‫‪٣١......٢٩ – ٢٨ – ٢٧ – ٢٦ – ٢٥ – ٢٤ – ٢٣ – ٢٢– ٢١‬‬
‫ِإلَى ‪٩٩‬‬
‫َُ َاُ‬
‫ذكر ُل)‬ ‫الم َث‬
‫( ُم ِّ‬ ‫ال َم ْعدُو ُد‬ ‫ال َع َد ُد‬
‫ون َطا ِّلبًا‬ ‫ش ُر َ‬ ‫احد َو ِّع ْ‬ ‫َو ِّ‬ ‫احدَة‬
‫َو ِّ‬ ‫احد‬
‫َو ِّ‬
‫ين َطا ِّلبًا‬ ‫ش ِّر َ‬ ‫اح ًدا َو ِّع ْ‬‫َرأَيْتُ َو ِّ‬ ‫‪٢١‬‬
‫َو ِّعش ُْر َ‬
‫ون‬ ‫َو ِّعش ُْر َ‬
‫ون‬
‫ين َطا ِّلبًا‬ ‫ش ِّر َ‬ ‫احد َو ِّع ْ‬ ‫ظ ُر ِّإلَى َو ِّ‬ ‫أَ ْن ُ‬
‫ان‬ ‫اِّثْنَت َ ِّ‬ ‫ان‬ ‫اِّثْ َن ِّ‬
‫ون َطا ِّلبًا‬ ‫ان َو ِّعش ُْر َ‬ ‫اِّثْنَ ِّ‬ ‫َو ِّعش ُْر َ‬
‫ون‬ ‫َو ِّعش ُْر َ‬
‫ون‬
‫ين َطا ِّلبًا‬ ‫َرأَيْتُ اثْنَ ْي ِّن َو ِّعش ِّْر َ‬ ‫‪٢٢‬‬
‫اِّثْنَت َ ْي ِّن‬ ‫اِّثْنَ ْي ِّن‬
‫ين َطا ِّلبًا‬ ‫ظ ُر إِّلَى اثْنَ ْي ِّن َو ِّعش ِّْر َ‬ ‫أَ ْن ُ‬ ‫َو ِّعش ِّْر َ‬
‫ين‬ ‫َو ِّعش ِّْر َ‬
‫ين‬
‫ون َطا ِّلبًا‬ ‫ثَ ََلثَة َو ِّعش ُْر َ‬ ‫ث َ ََلث‬ ‫ث َ ََلثَة‬ ‫‪٢٣‬‬
‫ين َطا ِّلبًا‬ ‫َرأَيْتُ ثَ ََلثَةً َو ِّعش ِّْر َ‬ ‫َو ِّعش ُْر َ‬
‫ون‬ ‫َو ِّعش ُْر َ‬
‫ون‬
‫ين َطا ِّلبًا‬ ‫ظ ُر ِّإلَى ثَ ََلثَة َو ِّعش ِّْر َ‬ ‫أَ ْن ُ‬
‫ُم ْف َرد‬ ‫أ َ ْر َبع‬ ‫أ َ ْربَ َعة‬ ‫‪٢٤‬‬
‫َو ِّعش ُْر َ‬
‫ون‬ ‫َو ِّعش ُْر َ‬
‫ون‬
‫( ُم َؤنَّث)‬ ‫صوب‬ ‫َم ْن ُ‬
‫ون َطا ِّلبَةً‬ ‫احدَة َو ِّعش ُْر َ‬ ‫َو ِّ‬ ‫َخ ْمس‬ ‫َخ ْم َ‬
‫سة‬ ‫‪٢٥‬‬
‫ين َطا ِّلبَةً‬ ‫اح َدةً َو ِّعش ِّْر َ‬ ‫َرأَيْتُ َو ِّ‬ ‫َو ِّعش ُْر َ‬
‫ون‬ ‫َو ِّعش ُْر َ‬
‫ون‬
‫ين َطا ِّل َبةً‬ ‫احدَة َو ِّعش ِّْر َ‬ ‫ظ ُر ِّإلَى َو ِّ‬ ‫أَ ْن ُ‬
‫ست‬ ‫ِّ‬ ‫ستَّة‬
‫ِّ‬ ‫‪٢٦‬‬
‫ون َطا ِّل َبةً‬ ‫ان َو ِّعش ُْر َ‬ ‫اِّثْنَتَ ِّ‬ ‫َو ِّعش ُْر َ‬
‫ون‬ ‫َو ِّعش ُْر َ‬
‫ون‬
‫ين َطا ِّلبَةً‬ ‫َرأَيْتُ اثْنَتَ ْي ِّن َو ِّعش ِّْر َ‬
‫ين َطا ِّلبَةً‬ ‫أَ ْن ُ‬ ‫س ْبع‬
‫َ‬ ‫س ْب َعة‬
‫َ‬
‫ظ ُر إِّلَى اثْنَتَ ْي ِّن َو ِّعش ِّْر َ‬ ‫‪٢٧‬‬
‫َو ِّعش ُْر َ‬
‫ون‬ ‫َو ِّعش ُْر َ‬
‫ون‬
‫ون َطا ِّلبَةً‬ ‫ثَ ََلث َو ِّعش ُْر َ‬
‫ين َطا ِّلبَةً‬ ‫ث َ َمان‬ ‫ث َ َمانِّ َية‬ ‫‪٢٨‬‬
‫َرأَيْتُ ثَ ََلث ًا َو ِّعش ِّْر َ‬
‫ين َطا ِّل َبةً‬ ‫َو ِّعش ُْر َ‬
‫ون‬ ‫َو ِّعش ُْر َ‬
‫ون‬
‫ظ ُر ِّإلَى ثَ ََلث َو ِّعش ِّْر َ‬ ‫أَ ْن ُ‬
‫سع‬ ‫تِّ ْ‬ ‫س َعة‬
‫تِّ ْ‬ ‫‪٢٩‬‬
‫َو ِّعش ُْر َ‬
‫ون‬ ‫َو ِّعش ُْر َ‬
‫ون‬

‫‪44‬‬
‫صب ِبالفَتْ َح ِة َوي َج ُّر‬ ‫ت (‪ ٣ ،١‬إِّلَى ‪ :)٩‬ي ْرفَع ِبال َّ‬
‫ض َّم ِة َوي ْن َ‬ ‫اب ال َك ِّل َما ِّ‬ ‫إِّع َْر ُ‬ ‫‪‬‬
‫ت (‪ِّ 3 ،0‬إلَى ‪ِ :)9‬بال َك ْس َر ِة‪.‬‬ ‫اب ال َك ِّل َما ِّ‬ ‫ِّإع َْر ُ‬ ‫‪‬‬
‫اء‪.‬‬
‫صب َوي َج ُّر ِباليَ ِ‬ ‫ف َوي ْن َ‬ ‫اب ال َك ِّل َم ِّة (‪ :)٢‬ي ْرفَع ِباِل َ ِل ِ‬ ‫ِّإع َْر ُ‬ ‫‪‬‬
‫ون –‬ ‫ست ُّ َ‬‫ون – ِّ‬ ‫س َ‬ ‫ون – َخ ْم ُ‬ ‫ون – أ َ ْربَعُ َ‬ ‫ون – ث َ ََلث ُ َ‬ ‫ش ُر َ‬ ‫ت ( ِّع ْ‬ ‫اب ال َك ِّل َما ِّ‬ ‫ِّإع َْر ُ‬ ‫‪‬‬
‫اء‪.‬‬
‫صب َوي َج ُّر ِباليَ ِ‬ ‫الوا ِو َوي ْن َ‬ ‫ون)‪ :‬ي ْرفَع ِب َ‬ ‫سع ُ َ‬ ‫ون – ِّت ْ‬ ‫ون – ث َ َمانُ َ‬ ‫س ْبعُ َ‬ ‫َ‬

‫‪45‬‬
‫‪ - ٥‬العَ َد ُد ال ُم ْل َح ُ‬
‫ق ِّبال ُم ْف َر ِّد‬
‫‪٨١١ – ٧١١ – ٦١١ – ٥١١ – ٤١١ – ٣١١ – ٢١١ – ١١١‬‬
‫عفَات ِ‬
‫المائَ ِة)‬ ‫ضا َ‬
‫– ‪( ٩١١‬م َ‬
‫المثَا‬
‫ب ُ‪/‬ل َطا ِّلبَة‬ ‫ِّمائَةُ َطا ِِّّل‬ ‫ال َم ْع ُدو ُد‬ ‫العَ َد ُد‬
‫َرأَيْتُ ِّمائَةَ َطا ِّلب‪َ /‬طا ِّلبَة‬ ‫ِّمائَة‬ ‫‪١١١‬‬
‫ظ ُر ِّإلَى ِّمائَ ِّة َطا ِّلب‪َ /‬طا ِّل َبة‬ ‫أَ ْن ُ‬
‫ان ِّمائَت َ ْي ِّن‬ ‫ِّمائَت َ ِّ‬ ‫‪٢١١‬‬
‫ِّمائَتَا َطا ِّلب‪َ /‬طا ِّلبَة‬
‫َرأَيْتُ ِّمائَتَ ْي َُ‬ ‫ث َ ََلث ُ ِّمائ َة‬ ‫‪٣١١‬‬
‫طا ِّلب‪َ /‬طا ِّلبَة‬
‫ظ ُر ِّإلَى ِّمائَتَ ْي َطا ِّلب‪َ /‬طا ِّل َبة‬‫أَ ْن ُ‬ ‫أ َ ْربَعُ ِّمائَة‬ ‫‪٤١١‬‬
‫ُم ْفُ َرد َم ْج ُرور‬ ‫‪٥١١‬‬
‫ثَ ََلث ُ ِّمائَ ِّة َطا ِّلب‪َ /‬طا ِّل َبة‬ ‫َخ ْم ُ‬
‫س ِّمائَة‬
‫َرأَيْتُ ثَ ََلثَ ِّمائَ ِّة َطا ِّلب‪َ /‬طا ِّلبَة‬ ‫ست ُّ ِّمائَة‬
‫ِّ‬ ‫‪٦١١‬‬
‫ظ ُر إِّلَى ثَ ََلثِّ ِّمائَ ِّة َطا ِّلب‪َ /‬طا ِّلبَة‬ ‫أَ ْن ُ‬
‫س ْبعُ ِّمائَة‬
‫َ‬ ‫‪٧١١‬‬
‫ث َ َمانُ ِّمائَة‬ ‫‪٨١١‬‬
‫سعُ ِّمائَة‬
‫تِّ ْ‬ ‫‪٩١١‬‬

‫اب العَ َد ِّد (‪ِّ ٣١١ ،١١١‬إلَى ‪:)٩١١‬‬ ‫ِّإع َْر ُ‬ ‫‪‬‬
‫صب ِبالفَتْ َح ِة َوي َج ُّر ِبال َك ْس َرةِ‪.‬‬ ‫ض َّم ِة َوي ْن َ‬‫اب العَ َد ِّد ي ْرفَع ِبال َّ‬
‫إِّع َْر ُ‬ ‫‪‬‬
‫اء‪.‬‬‫صب َوي َج ُّر ِباليَ ِ‬ ‫ف َوي ْن َ‬ ‫اب العَ َد ِّد (‪ :)٢١١‬ي ْرفَع ِباِل َ ِل ِ‬ ‫ِّإع َْر ُ‬ ‫‪‬‬
‫اب َك ِّل َم ِّة ( ِّمائَة)‪َ :‬م ْجرور دَائِما‪.‬‬ ‫ِّإع َْر ُ‬ ‫‪‬‬

‫‪46‬‬
‫‪ - ٦‬العَ َد ُد ال ُم ْل َح ُ‬
‫ق ِّبال ُم ْف َر ِّد‬
‫‪– ٦١١١ – ٥١١١ – ٤١١١ – ٣١١١ – ٢١١١ – ١١١١‬‬
‫عفَات اِل َ ْل ِ‬
‫ف)‬ ‫ضا َ‬
‫‪( ٩١١١ – ٨١١١ – ٧١١١‬م َ‬
‫المثَا‬
‫ب‪ُ /‬ل َطا ِّل َبة‬ ‫ألف َ‬
‫طال ِّ‬ ‫َُ ُْ ُ‬ ‫ال َم ْع ُدو ُد‬ ‫العَ َد ُد‬
‫ف َطا ِّلب‪َ /‬طا ِّلبَة‬ ‫َرأَيْتُ أَ ْل َ‬ ‫أ َ ْلف‬ ‫‪١١١١‬‬
‫ف َطا ِّلب‪َ /‬طا ِّلبَة‬ ‫ظ ُر إِّلَى أَ ْل ِّ‬ ‫أَ ْن ُ‬
‫ان أ َ ْلفَ ْي ِّن‬
‫أ َ ْلفَ ِّ‬ ‫‪٢١١١‬‬
‫أَ ْلفَا َطا ِّلب‪َ /‬طا ِّلبَة‬
‫َرأَيْتُ أَ ْلفَ ْي َُ‬ ‫ث َ ََلثَةُ ا َُالف‬
‫آ‬ ‫‪٣١١١‬‬
‫طا ِّلب‪َ /‬طا ِّلبَة‬
‫أ َ ْربَعَةُ ا َُالف‬
‫ظ ُر ِّإلَى أَ ْلفَ ْي َطا ِّلب‪َ /‬طا ِّل َبة‬‫أَ ْن ُ‬
‫ُم ْفُ َرد َم ْج ُرور‬ ‫آ‬ ‫‪٤١١١‬‬
‫سةُ ا َُالف‬ ‫َخ ْم َ‬ ‫‪٥١١١‬‬
‫الف َطا ِّلب‪َ /‬طا ِّل َبة‬
‫ُ‬
‫ثَ ََلثَةُ ا َُ‬
‫آ‬ ‫آ‬
‫الف َطا ِّلب‪َ /‬طا ِّلبَة‬ ‫َرأَيْتُ ثَ ََلثَةَ ا َ َُ ِّ‬ ‫ستَّةُ ا َُالف‬
‫ِّ آ‬ ‫‪٦١١١‬‬
‫الف َطا ِّلب‪َ /‬طا ِّلبَة‬
‫آ‬
‫ظ ُر ِّإلَى ثَ ََلثَ ِّة ا َُ ِّ‬‫أَ ْن ُ‬
‫آ‬ ‫س ْبعَةُ ا َُالف‬
‫َ آ‬ ‫‪٧١١١‬‬
‫ث َ َمانِّيَةُ ا َُالف‬ ‫‪٨١١١‬‬
‫ُ ُآ‬
‫سعَة ا َالف‬
‫تِّ ْ آ‬ ‫‪٩١١١‬‬

‫اب العَ َد ِّد (‪ِّ ٣١١١ ،١١١١‬إلَى ‪:)٩١١١‬‬ ‫ِّإع َْر ُ‬ ‫‪‬‬
‫صب ِبالفَتْ َح ِة َوي َج ُّر ِبال َك ْس َرةِ‪.‬‬ ‫ض َّم ِة َوي ْن َ‬
‫اب العَ َد ِّد ي ْرفَع ِبال َّ‬
‫إِّع َْر ُ‬ ‫‪‬‬
‫اء‪.‬‬
‫صب َوي َج ُّر ِباليَ ِ‬ ‫ف َوي ْن َ‬ ‫اب العَ َد ِّد (‪ :)٢١١١‬ي ْرفَع ِباِل َ ِل ِ‬ ‫ِّإع َْر ُ‬ ‫‪‬‬
‫اب َك ِّل َم ِّة (ا َالف)‪َ :‬م ْجرور دَائِما‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫آ‬ ‫ِّإع َْر ُ‬

‫‪47‬‬
‫ثَا ِّنيًا‪ :‬العَ َد ُد الت َّ ْر ِّتي ِّب ُّي‬
‫‪ - ١‬العَ َد ُد ال ُم ْف َر ُد‬
‫‪١١ – ٩ – ٨ – ٧ – ٦ – ٥ – ٤ – ٣ – ٢ – ١‬‬
‫األولَى‬‫المالثَا َح ُل ْلُقَةُ ُ‬ ‫اب َُ َّ‬
‫األو ُل‪ِّ /‬‬ ‫البَ ُ‬ ‫ال َع َد ُد‬
‫اب األ َ َّو َل‪/‬ال َح ْلقَةَ األُولَى‬ ‫أَد ُْر ُ‬
‫س البَ َ‬ ‫أُولَى‬ ‫أ َ َّول‬ ‫‪١‬‬
‫ب األ َ َّو ِّل‪/‬ال َح ْلقَ ِّة األُولَى‬ ‫ظ ْر فِّي البَا ِّ‬ ‫ا ُ ْن ُ‬
‫ثَانِّيَة‬ ‫ثَان‬ ‫‪٢‬‬
‫اب الثَّانِّي‪/‬ال َح ْلقَةُ الثَّانِّيَةُ‬
‫البَ ُ‬ ‫ثَا ِّلثَة‬ ‫ثَا ِّلث‬ ‫‪٣‬‬
‫اب الثَّانِّ َي‪/‬ال َح ْلقَةَ الثَّانِّيَةَ‬ ‫أَد ُْر ُ‬
‫س البَ َ‬ ‫َرا ِّبعَة‬ ‫َرا ِّبع‬ ‫‪٤‬‬
‫ب الثَّانِّي‪/‬ال َح ْلقَ ِّة الثَّانِّيَ ِّة‬ ‫ا ُ ْن ُ‬
‫ظ ْر فِّي البَا ِّ‬ ‫سة‬ ‫َخ ِّ‬
‫ام َ‬ ‫َخ ِّ‬
‫امس‬ ‫‪٥‬‬
‫ث‪/‬ال َح ْلقَةُ الثَّا ِّلثَةُ‬ ‫اب الثَّا ِّل ُ‬ ‫سة‬
‫سا ِّد َ‬
‫َ‬ ‫سادِّس‬
‫َ‬ ‫‪٦‬‬
‫البَ ُ‬
‫ث‪/‬ال َح ْلقَةَ الثَّا ِّلثَةَ‬ ‫اب الثَّا ِّل َ‬ ‫أَد ُْر ُ‬
‫س البَ َ‬ ‫سا ِّبعَة‬
‫َ‬ ‫سا ِّبع‬ ‫َ‬ ‫‪٧‬‬
‫ث‪/‬ال َح ْلقَ ِّة الثَّا ِّلث َ ِّة‬ ‫ب الثَّا ِّل ِّ‬ ‫ا ُ ْن ُ‬
‫ظ ْر فِّي البَا ِّ‬ ‫ث َ ِّ‬
‫امنَة‬ ‫امن‬ ‫ث َ ِّ‬ ‫‪٨‬‬
‫تَا ِّ‬
‫س َعة‬ ‫تَا ِّ‬
‫سع‬ ‫‪٩‬‬
‫ش َرة‬
‫عَا ِّ‬ ‫شر‬
‫عَا ِّ‬ ‫‪١١‬‬

‫صب بِالفَتْ َح ِة َوي َج ُّر بِال َك ْس َرةِ‪.‬‬


‫ض َّم ِة َوي ْن َ‬ ‫‪ ‬إِّع َْر ُ‬
‫اب العَ َد ِّد‪ :‬ي ْرفَع بِال َّ‬

‫‪48‬‬
‫َّب‬
‫‪ - ٢‬العَ َد ُد ال ُم َرك ُ‬
‫‪١٩ – ١٨ – ١٧ – ١٦ – ١٥ – ١٤ – ١٣ – ١٢ – ١١‬‬
‫المث َ‬
‫‪/‬الا ُلَح ْلُقَةُال َحا ِّديَ َةُ َعش َْر َةُ‬ ‫عش ََر ِّ‬ ‫اب ال َحادِّي َ‬ ‫العَ َد ُد‬
‫البَ ُ‬
‫عش َْرةَ‬ ‫عش ََر‪/‬ال َح ْلقَةَ ال َحا ِّديَةَ َ‬ ‫ي َ‬ ‫اب ال َحا ِّد َ‬‫س البَ َ‬ ‫أَد ُْر ُ‬ ‫ال َحا ِّد َيةَ‬ ‫ال َحادِّي‬ ‫‪١١‬‬
‫عش َْرةَ‬‫عش ََر‪/‬ال َح ْلقَ ِّة ال َحا ِّد َيةَ َ‬ ‫ب ال َحادِّي َ‬ ‫ا ُ ْن ُ‬
‫ظ ْر ِّفي ال َبا ِّ‬ ‫عش َْرةَ‬ ‫َ‬ ‫عش ََر‬ ‫َ‬
‫ثَانِّيَةَ‬ ‫ثَانِّي‬
‫عش َْرةَ‬‫عش ََر‪/‬ال َح ْلقَةُ الث َّانِّيَةَ َ‬
‫اب الثَّانِّي َ‬ ‫البَ ُ‬ ‫عش َْرةَ‬
‫‪١٢‬‬
‫َ‬ ‫عش ََر‬
‫َ‬
‫ش َرةَ‬‫ع ْ‬ ‫عش ََر‪/‬ال َح ْلقَةَ الثَّانِّ َيةَ َ‬‫اب الثَّانِّ َي َ‬‫س البَ َ‬‫أَد ُْر ُ‬
‫ثَا ِّلثَةَ‬ ‫ثَا ِّل َ‬
‫ش َرةَ‬‫ع ْ‬‫عش ََر‪/‬ال َح ْلقَ ِّة الثَّا ِّنيَةَ َ‬
‫ب الثَّانِّي َ‬ ‫ا ُ ْن ُ‬
‫ظ ْر فِّي البَا ِّ‬ ‫ث‬ ‫‪١٣‬‬
‫عش َْرةَ‬ ‫َ‬ ‫عش ََر‬ ‫َ‬
‫عش َْرةَ‬‫عش ََر‪/‬ال َح ْلقَةُ الث َّا ِّلثَةَ َ‬ ‫ث َ‬ ‫اب الثَّا ِّل َ‬
‫البَ ُ‬ ‫َرا ِّب َعةَ‬ ‫َرا ِّب َع‬ ‫‪١٤‬‬
‫عش َْرةَ‬ ‫عش ََر‪/‬ال َح ْلقَةَ الثَّا ِّلثَةَ َ‬ ‫ث َ‬ ‫اب الثَّا ِّل َ‬ ‫س البَ َ‬ ‫أَد ُْر ُ‬ ‫عش َْرةَ‬ ‫َ‬ ‫عش ََر‬ ‫َ‬
‫عش َْرةَ‬‫عش ََر‪/‬ال َح ْلقَ ِّة الثَّا ِّلثَةَ َ‬‫ث َ‬ ‫ب الثَّا ِّل َ‬‫ظ ْر فِّي البَا ِّ‬ ‫ا ُ ْن ُ‬ ‫سةَ‬‫ام َ‬‫َخ ِّ‬ ‫س‬
‫ام َ‬ ‫َخ ِّ‬
‫عش َْرةَ‬
‫‪١٥‬‬
‫َ‬ ‫عش ََر‬ ‫َ‬
‫سةَ‬‫سا ِّد َ‬ ‫َ‬ ‫ِّس‬
‫ساد َ‬ ‫َ‬
‫عش َْرةَ‬
‫‪١٦‬‬
‫َ‬ ‫عش ََر‬
‫َ‬
‫سا ِّب َعةَ‬
‫َ‬ ‫سا ِّب َع‬
‫َ‬
‫عش َْرةَ‬
‫‪١٧‬‬
‫َ‬ ‫عش ََر‬ ‫َ‬
‫امنَةَ‬
‫ث َ ِّ‬ ‫ث َ ِّ‬
‫ام َن‬
‫عش َْرةَ‬
‫‪١٨‬‬
‫َ‬ ‫عش ََر‬ ‫َ‬
‫سعَةَ‬‫تَا ِّ‬ ‫س َع‬‫تَا ِّ‬
‫عش َْرةَ‬
‫‪١٩‬‬
‫َ‬ ‫عش ََر‬ ‫َ‬

‫ح دَائِما‪.‬‬‫ت (‪ ١‬إِّلَى ‪َ :)٩‬م ْبنِي َعلَى الفَتْ ِ‬ ‫‪ ‬إِّع َْر ُ‬


‫اب ال َك ِّل َما ِّ‬
‫عش َْرةَ)‪َ :‬م ْبنِي َعلَى الفَتْ ِ‬
‫ح دَائِما‪.‬‬ ‫عش ََر – َ‬ ‫‪ ‬إِّع َْر ُ‬
‫اب َك ِّل َمت َ ْي ( َ‬

‫‪49‬‬
‫‪ - ٣‬أ َ ْلفَا ُ‬
‫ظ العُقُو ِّد‬
‫‪٩١ – ٨١ – ٧١ – ٦١ – ٥١ – ٤١ – ٣١ – ٢١‬‬
‫ونثَا‪/‬الُل َح ْلقَةُال ِّعش ُْر َ‬
‫ون‬ ‫الم‬
‫اب ال ِّعش ُْر َِّ‬‫البَ ُ‬ ‫العَ َد ُد‬
‫ين‪/‬ال َح ْلقَةَ ال ِّعش ِّْر َ‬
‫ين‬ ‫اب ال ِّعش ِّْر َ‬ ‫س البَ َ‬ ‫أَد ُْر ُ‬ ‫ال ِّعش ُْر َ‬
‫ون‬ ‫‪٢١‬‬
‫ين‪/‬ال َح ْلقَ ِّة ال ِّعش ِّْر َ‬
‫ين‬ ‫ب ال ِّعش ِّْر َ‬ ‫ا ُ ْن ُ‬
‫ظ ْر ِّفي ال َبا ِّ‬
‫الث َّ ََلث ُ َ‬
‫ون‬ ‫‪٣١‬‬
‫األ َ ْربَعُ َ‬
‫ون‬ ‫‪٤١‬‬
‫س َ‬
‫ون‬ ‫ال َخ ْم ُ‬ ‫‪٥١‬‬
‫الست ُّ َ‬
‫ون‬ ‫ِّ‬ ‫‪٦١‬‬
‫س ْبعُ َ‬
‫ون‬ ‫ال َّ‬ ‫‪٧١‬‬
‫الث َّ َمانُ َ‬
‫ون‬ ‫‪٨١‬‬
‫سع ُ َ‬
‫ون‬ ‫الت ْ‬
‫ِّ‬ ‫‪٩١‬‬

‫اء‪.‬‬
‫صب َوي َج ُّر ِباليَ ِ‬ ‫‪ِّ ‬إع َْر ُ‬
‫اب العَ َد ِّد‪ :‬ي ْرفَع ِبال َوا ِو َوي ْن َ‬

‫‪50‬‬
‫علَ ْي ِّه‬
‫وف َ‬
‫ط ُ‬‫وف َوال َم ْع ُ‬
‫ط ُ‬‫‪ - ٤‬العَ َد ُد ال َم ْع ُ‬
‫‪٣١......٢٩ – ٢٨ – ٢٧ – ٢٦ – ٢٥ – ٢٤ – ٢٣ – ٢٢– ٢١‬‬
‫ِإلَى ‪٩٩‬‬
‫المث َُا َُ ُل‬
‫ذكر)‬ ‫( ُ ِّم‬ ‫ال َع َد ُد‬
‫ث َوال ِّعش ُْر َ‬
‫ون‬ ‫اب ال َحادِّي‪/‬الثَّانِّي‪/‬الثَّا ِّل ُ‬‫ال َب ُ‬ ‫ال َحا ِّديَةُ‬ ‫ال َحادِّي‬ ‫‪٢١‬‬
‫ث َوال ِّعش ِّْري َن‬ ‫ِّي‪/‬الثَّا ِّن َي‪/‬الثَّا ِّل َ‬
‫اب ال َحاد َ‬‫س ال َب َ‬ ‫أَد ُْر ُ‬ ‫ون َوال ِّعش ُْر َ‬
‫ون‬ ‫َوال ِّعش ُْر َ‬
‫ث َوال ِّعش ِّْري َن‬ ‫ب ال َحادِّي‪/‬الثَّانِّي‪/‬الثَّا ِّل ِّ‬ ‫ظ ْر فِّي البَا ِّ‬ ‫ا ُ ْن ُ‬ ‫الثَّا ِّن َيةُ‬ ‫الثَّا ِّني‬ ‫‪٢٢‬‬
‫ون َوال ِّعش ُْر َ‬
‫ون‬ ‫َوال ِّعش ُْر َ‬
‫( ُم َؤنَّث)‬
‫الثَّا ِّلثَةُ‬ ‫الثَّا ِّل ُ‬
‫ال َح ْلقَةُ ال َحا ِّديَةُ‪/‬الثَّا ِّن َيةُ‪/‬الثَّا ِّلثَةُ َوال ِّعش ُْر َ‬
‫ون‬ ‫ث‬ ‫‪٢٣‬‬
‫َ‬
‫ون‬ ‫ْر‬
‫ُ‬ ‫ش‬ ‫ع‬
‫ِّ‬ ‫ال‬ ‫و‬
‫َ‬ ‫َ‬
‫ون‬ ‫ْر‬
‫ُ‬ ‫ش‬ ‫ع‬
‫ِّ‬ ‫ال‬ ‫و‬
‫َ‬
‫س ال َح ْلقَةَ ال َحا ِّد َيةَ‪/‬الثَّانِّ َيةَ‪/‬الثَّا ِّلثَةَ َوال ِّعش ِّْري َن‬ ‫أَد ُْر ُ‬
‫الرا ِّبعَةُ ا ُ ْن ُ‬
‫ظ ْر ِّفي ال َح ْلقَ ِّة ال َحا ِّد َي ِّة‪/‬الثَّا ِّن َي ِّة‪/‬الثَّا ِّلث َ ِّة َوال ِّعش ِّْري َن‬ ‫َّ‬ ‫الرا ِّب ُع‬
‫َّ‬ ‫‪٢٤‬‬
‫ون َوال ِّعش ُْر َ‬
‫ون‬ ‫َوال ِّعش ُْر َ‬
‫سةُ‬ ‫ال َخ ِّ‬
‫ام َ‬ ‫س‬‫ام ُ‬‫ال َخ ِّ‬ ‫‪٢٥‬‬
‫ون َوال ِّعش ُْر َ‬
‫ون‬ ‫َوال ِّعش ُْر َ‬
‫سةُ‬
‫سا ِّد َ‬
‫ال َّ‬ ‫ِّس‬
‫ساد ُ‬‫ال َّ‬ ‫‪٢٦‬‬
‫ون َوال ِّعش ُْر َ‬
‫ون‬ ‫َوال ِّعش ُْر َ‬
‫سابِّعَةُ‬ ‫ال َّ‬ ‫سابِّ ُع‬ ‫‪ ٢٧‬ال َّ‬
‫َ‬
‫ت (‪ ١‬إِّلى ‪:)٩‬‬ ‫اب ال َك ِّل َما ِّ‬ ‫ون ‪ ‬إِّع َْر ُ‬
‫ون َوال ِّعش ُْر َ‬ ‫َوال ِّعش ُْر َ‬
‫صب ِبالفَتْ َح ِة َوي َج ُّر‬ ‫ْ‬
‫ن‬
‫َّ َ َ‬‫ي‬ ‫و‬ ‫ة‬
‫ِ‬ ‫م‬ ‫ض‬‫َّ‬ ‫ال‬ ‫ب‬
‫ِ‬ ‫ع‬‫َ‬ ‫ف‬‫ر‬‫ْ‬ ‫ي‬
‫امنَةُ‬ ‫الث َّ ِّ‬ ‫امنُ‬ ‫‪ ٢٨‬الث َّ ِّ‬
‫ِبال َك ْس َر ِة‪.‬‬
‫ون َوال ِّعش ُْر َ‬
‫ون‬ ‫َوال ِّعش ُْر َ‬
‫ون – ث َ ََلث ُ َ‬
‫ون –‬ ‫ش ُر َ‬ ‫اب ال َك ِّل َماتِّ‪ِّ ( :‬ع ْ‬ ‫َّ ُ ‪ ‬إِّع َْر ُ‬
‫سعَة‬ ‫التا ِّ‬ ‫س ُع‬ ‫‪ ٢٩‬التَّا ِّ‬
‫س ْبعُ َ‬
‫ون –‬ ‫ون – َ‬ ‫ست ُّ َ‬‫ون – ِّ‬ ‫س َ‬ ‫ون – َخ ْم ُ‬ ‫أ َ ْربَعُ َ‬ ‫ون‬‫ون َوال ِّعش ُْر َ‬ ‫َوال ِّعش ُْر َ‬
‫صب‬ ‫الوا ِو َوي ْن َ‬‫ون)‪ :‬ي ْرفَع ِب َ‬ ‫سع ُ َ‬ ‫ون – تِّ ْ‬ ‫ث َمانُ َ‬ ‫َ‬
‫اء‬
‫ون)‪َ :‬وي َج ُّر ِباليَ ِ‬ ‫سع ُ َ‬ ‫ون – تِّ ْ‬ ‫ث َ َمانُ َ‬

‫‪51‬‬
‫‪ - ٥‬العَ َد ُد ال ُم ْل َح ُ‬
‫ق ِّبال ُم ْف َر ِّد‬
‫‪٨١١ – ٧١١ – ٦١١ – ٥١١ – ٤١١ – ٣١١ – ٢١١ – ١١١‬‬
‫عفَات ِ‬
‫المائَ ِة)‬ ‫ضا َ‬
‫– ‪( ٩١١‬م َ‬
‫ة‪/‬الا َُلح ْلُقَةُالمائَةُ‬ ‫المائ َُ ِّ‬
‫المث َ‬ ‫اب ِّ‬ ‫البَ ُ‬ ‫العَ َد ُد‬
‫المائَةَ‬ ‫ُ‬‫َ‬
‫المائَةَ‪/‬ال َح ْلقَةَ ِّ‬ ‫اب ِّ‬ ‫أَد ُْر ُ‬
‫س البَ َ‬ ‫المائَةُ‬
‫ِّ‬ ‫‪١١١‬‬
‫المائ َ ِّة‪/‬ال َح ْلقَ ِّة ِّ‬
‫المائ َ ِّة‬ ‫ب ِّ‬ ‫ظ ْر فِّي البَا ِّ‬‫ا ُ ْن ُ‬
‫المائَت َ ْي ِّن‬ ‫ِّ‬ ‫ان‬ ‫‪ِّ ٢١١‬‬
‫المائَت َ ِّ‬
‫المائَت َ ِّ‬
‫ان‬ ‫ان‪/‬ال َح ْلقَةُ‬ ‫المائَت َ ِّ‬
‫اب ِّ‬ ‫البَ ُ‬
‫ُ‬‫َ‬ ‫الث َّ ََلث ُ ِّمائ َ ِّة‬ ‫‪٣١١‬‬
‫المائَت َ ْي ِّن‬‫المائَت َ ْي ِّن‪/‬ال َح ْلقَةَ ِّ‬ ‫اب ِّ‬ ‫س البَ َ‬‫أَد ُْر ُ‬
‫المائَت َ ْي ِّن‬ ‫المائَت َ ْي ِّن‪/‬ال َح ْلقَ ِّة ِّ‬
‫ب ِّ‬ ‫ظ ْر فِّي البَا ِّ‬ ‫ا ُ ْن ُ‬ ‫األ َ ْربَعُ ِّمائ َ ِّة‬ ‫‪٤١١‬‬
‫س ِّمائ َ ِّة‬ ‫ال َخ ْم ُ‬ ‫‪٥١١‬‬
‫اب الث َّ ََلثُمائ َ ِّة‪/‬ال َح ْلقَةُ الث َّ ََلثُمائ َ ِّة‬ ‫البَ ُ‬
‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬‫َ‬ ‫الست ُّ ِّمائ َ ِّة‬
‫ِّ‬ ‫‪٦١١‬‬
‫اب الث َّ ََلث َ ِّمائ َ ِّة‪/‬ال َح ْلقَةَ الث َّ ََلث َ ِّمائ َ ِّة‬‫س البَ َ‬‫أَد ُْر ُ‬
‫ب الث َّ ََلثِّ ِّمائ َ ِّة‪/‬ال َح ْلقَ ِّة الث َّ ََلثِّ ِّمائ َ ِّة‬ ‫ا ُ ْن ُ‬
‫ظ ْر فِّي البَا ِّ‬ ‫س ْبعُ ِّمائ َ ِّة‬
‫ال َّ‬ ‫‪٧١١‬‬
‫الث َّ َمانُ ِّمائ َ ِّة‬ ‫‪٨١١‬‬
‫سعُ ِّمائ َ ِّة‬
‫التِّ ْ‬ ‫‪٩١١‬‬

‫اب العَ َد ِّد (‪ِّ ٣١١ ،١١١‬إلَى ‪:)٩١١‬‬ ‫ِّإع َْر ُ‬ ‫‪‬‬
‫صب ِبالفَتْ َح ِة َوي َج ُّر ِبال َك ْس َرةِ‪.‬‬ ‫ض َّم ِة َوي ْن َ‬‫اب العَ َد ِّد ي ْرفَع ِبال َّ‬ ‫إِّع َْر ُ‬ ‫‪‬‬
‫اء‪.‬‬‫صب َوي َج ُّر ِباليَ ِ‬ ‫ف َوي ْن َ‬ ‫اب العَ َد ِّد (‪ :)٢١١‬ي ْرفَع ِباِل َ ِل ِ‬ ‫ِّإع َْر ُ‬ ‫‪‬‬
‫اب َك ِّل َم ِّة ( ِّمائ َ ِّة)‪َ :‬م ْجرور دَائِما‪.‬‬‫ِّإع َْر ُ‬ ‫‪‬‬

‫‪52‬‬
‫‪ - ٦‬العَ َد ُد ال ُم ْل َح ُ‬
‫ق ِّبال ُم ْف َر ِّد‬
‫‪– ٦١١١ – ٥١١١ – ٤١١١ – ٣١١١ – ٢١١١ – ١١١١‬‬
‫عفَات اِل َ ْل ِ‬
‫ف)‬ ‫ضا َ‬
‫‪( ٩١١١ – ٨١١١ – ٧١١١‬م َ‬
‫‪/‬ال ُل َحلُْقَةُ َُ ُْ ُ‬
‫األلف‬ ‫المثَا‬ ‫اب َُ ُْ ُ‬
‫األلف ِّ‬ ‫البَ ُ‬ ‫العَ َد ُد‬
‫ف‬‫ف‪/‬ال َح ْلقَةَ األ َ ْل َ‬ ‫اب األ َ ْل َ‬ ‫أَد ُْر ُ‬
‫س البَ َ‬ ‫األ َ ْل ُ‬
‫ف‬ ‫‪١١١١‬‬
‫ف‪/‬ال َح ْلقَ ِّة األ َ ْل ِّ‬
‫ف‬ ‫ب األ َ ْل ِّ‬ ‫ظ ْر فِّي البَا ِّ‬‫ا ُ ْن ُ‬
‫ان األ َ ْلفَ ْي ِّن‬‫األ َ ْلفَ ِّ‬ ‫‪٢١١١‬‬
‫اب األ َ ْلفَان‪/‬ال َح ْلقَةُ األ َ ْلفَان‬ ‫البَ ُ‬ ‫الث َّ ََلثَةُ ا َُالف‬ ‫‪٣١١١‬‬
‫اب األ َ ْل َُفَ ْي ِّن‪/‬ال َح ْلقَةَ األ َ ْل َُفَ ْي ِّن‬‫س البَ َ‬‫أَد ُْر ُ‬ ‫آ‬
‫األ َ ْربَعَةُ ا ََالف‬
‫ب األ َ ْلفَ ْي ِّن‪/‬ال َح ْلقَ ِّة األ َ ْلفَ ْي ِّن‬ ‫ا ُ ْن ُ‬
‫ظ ْر فِّي البَا ِّ‬ ‫آ‬ ‫‪٤١١١‬‬
‫سةُ ا ََالف‬ ‫ال َخ ْم َ‬ ‫‪٥١١١‬‬
‫اب الث َّ ََلثَةُ ا ََالف‪/‬ال َح ْلقَةُ الث َّ ََلثَةُ ََ‬ ‫آ‬
‫آالف‬
‫اب الث َّ ََلثَةَ ا ََالف‪/‬ال َح ْلقَةَ الث َّ ََلثَةَ ََ‬ ‫آ‬ ‫البَ ُ‬
‫أَد ُْر ُ‬
‫الستَّةُ ا ََالف‬
‫ِّ آ‬ ‫‪٦١١١‬‬
‫آالف‬
‫آ‬
‫ب الث َّ ََلث َ ِّة ا ََالف‪/‬ال َح ْلقَ ِّة الث َّ ََلث َ ِّة ََ‬
‫س البَ َ‬
‫ا ُ ْن ُ‬ ‫س ْبعَةُ ا َال‬
‫آالف‬
‫آ‬ ‫ظ ْر فِّي البَا ِّ‬ ‫َف‬
‫ال َّ آ‬ ‫‪٧١١١‬‬
‫الث َّ َمانِّيَةُ ا ََالف‬ ‫‪٨١١١‬‬
‫ُآ‬
‫سعَة ا ََالف‬
‫التِّ ْ آ‬ ‫‪٩١١١‬‬

‫اب العَ َد ِّد (‪ِّ ٣١١١ ،١١١١‬إلَى ‪:)٩١١١‬‬ ‫ِّإع َْر ُ‬ ‫‪‬‬
‫صب ِبالفَتْ َح ِة َوي َج ُّر ِبال َك ْس َرةِ‪.‬‬ ‫ض َّم ِة َوي ْن َ‬
‫اب العَ َد ِّد ي ْرفَع ِبال َّ‬
‫إِّع َْر ُ‬ ‫‪‬‬
‫اء‪.‬‬
‫صب َوي َج ُّر ِباليَ ِ‬ ‫ف َوي ْن َ‬ ‫اب العَ َد ِّد (‪ :)٢١١١‬ي ْرفَع ِباِل َ ِل ِ‬ ‫ِّإع َْر ُ‬ ‫‪‬‬
‫اب َك ِّل َم ِّة (ا َالف)‪َ :‬م ْجرور دَائِما‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫آ‬ ‫ِّإع َْر ُ‬

‫‪53‬‬
‫عش ََر‬ ‫اب الثَّا ِّل َ‬
‫ث َ‬ ‫البَ ُ‬
‫سةُ‬ ‫األ َ ْ‬
‫س َما ُء ال َخ ْم َ‬
‫اء ال َخ ْم َ‬
‫س ِّة‪:‬‬ ‫يف األ َ ْ‬
‫س َم ِّ‬ ‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫اء‪.‬‬ ‫صب ِباِل َ ِل ِ‬
‫ف َوت َج ُّر ِباليَ ِ‬ ‫َه ِذ ِه اِل َ ْس َماء ت ْرفَع ِب َ‬
‫الوا ِو َوت ْن َ‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬
‫َهذَا ف َ‬
‫وك‪.‬‬ ‫َجا َء أَب َ‬
‫وك‪.‬‬
‫َرأَيْت فَ َ‬
‫اك‪.‬‬ ‫( ‪)٢‬‬
‫فُو‬ ‫َرأَ ْيت أ َ َب َ‬
‫اك‪.‬‬ ‫أَب‬
‫أَ ْنظر إِلَى فِ َ‬
‫يك‪.‬‬ ‫َم َر ْرت ِبأ َ ِب َ‬
‫يك‪.‬‬

‫َجا َء ذو َمال‪.‬‬ ‫َجا َء أَخ َ‬


‫وك‪.‬‬
‫َرأَيْت ذَا َمال‪.‬‬ ‫( ‪)٣‬‬
‫ذُو‬ ‫َرأَيْت أَ َخ َ‬
‫اك‪.‬‬ ‫أخ‬
‫َم َر ْرت ِب ِذي َمال‪.‬‬ ‫َم َر ْرت ِبأ َ ِخ َ‬
‫يك‪.‬‬

‫وك‪.‬‬
‫َجا َء َحم َ‬
‫َرأَيْت َح َم َ‬
‫اك‪.‬‬ ‫( ‪)١‬‬
‫َحم‬
‫يك‪.‬‬
‫َم َر ْرت ِب َح ِم َ‬

‫(‪َ )١‬حم‪َُ :‬أبو َّ‬


‫الز ْو َج ِة‪.‬‬
‫(‪ )٢‬فو‪ :‬الفَ ُّم‪.‬‬
‫احب‪.‬‬ ‫ص ِ‬ ‫(‪ )٣‬ذو‪َ :‬‬
‫‪54‬‬
‫عش ََر‬
‫الرا ِّب َع َ‬
‫اب َّ‬
‫البَ ُ‬
‫ض َما ِّئ ُر َوأ َ ْن َوا ُ‬
‫ع َها‬ ‫ال َّ‬
‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫يف ال َّ‬
‫ض ِّم ِّير‪:‬‬
‫طب أ َ ْو غَائِب‪.‬‬
‫ه َو َما ي ْكنَى ِب ِه َع ْن مت َ َك ِلم أ َ ْو مخَا َ‬

‫ستَتِّ ُر‪َ :‬ما لَ ْم َيك ْن لَه ص َ‬


‫ورة فِي ال َك َل ِم‪،‬‬ ‫الضَ ِّم ُ‬
‫َ‬
‫أ َ ْن َوا ُ‬
‫ير ال ُم ْ‬
‫الذ ْه ِن َو َم ْن ِوياا‪.‬‬
‫بَ ْل َكانَ مقَدَّرا فِي ِ‬ ‫ع ال َّ‬
‫ض َمائِّ ِّر‪:‬‬
‫ورة فِي اللََ ْف ِظ‪.‬‬ ‫لضَ ِّم ُ‬
‫ير البَ ِّار ُز‪َ :‬ما َكانَ َله ص َ‬ ‫ا َ‬

‫ير ال ُم ْنفَ ِّص ُل‪َ :‬ما ي ْبتَدَأُ ِب ِه‪.‬‬ ‫ال َّ‬


‫ض ِّم ُ‬
‫ير ال ُمت َّ ِّص ُل‪َ :‬ما ََل ي ْبت َدَأ َُ ِب ِه‪.‬‬ ‫ال َّ‬
‫ض ِّم ُ‬ ‫الضَ ِّم ُ‬
‫ير‬ ‫َ‬

‫ستَ ِّت ُر‬


‫ال ُم ْ‬ ‫البَ ِّار ُز‬

‫ال ُمت ََ ِّص ُل‬ ‫ال ُم ْنَفَ ِّص ُل‬

‫ير َجر‬ ‫َ‬


‫ض ِّم ُ‬ ‫ير نَصْب‬ ‫ير َر ْفَع َ‬
‫ض ِّم ُ‬ ‫َ‬
‫ض ِّم ُ‬ ‫ير نَصْب‬ ‫َ‬
‫ض ِّم ُ‬ ‫ير َر ْفَع‬ ‫َ‬
‫ض ِّم ُ‬
‫ُم‬‫َياء المت َ َكل ِ‬ ‫ُم‬
‫تَاء الفَا ِع ِل يَاء المت َ َك ِل ِ‬
‫نَا َُ‬ ‫غائِّب‬ ‫َ‬
‫غائِّب ُمتَكَلُم ُم َخا َطب َ‬ ‫ُمتَكَلُم ُم َخا َطب‬
‫نَا‬ ‫نَا‬ ‫ُ‬ ‫َُا َُ‬
‫ِإيَّاه‬ ‫َّاك‬
‫ِإي َ‬ ‫ِإي َ َ‬
‫َّاي‬ ‫ه َو‬ ‫ُن َ‬
‫ت‬ ‫أَ ْ‬ ‫أ َن‬
‫ب‬ ‫الخ َ‬
‫طا ِ‬ ‫ب َكاف ِ‬‫طا ِ‬‫الخ َ‬‫َكاف ِ‬ ‫أ َ ِلف ا َِلثْ َني ِْن‬
‫ِإيَّاهَا‬ ‫َّاك‬
‫ِإي ِ‬ ‫ِإيَّانَا‬ ‫ي‬
‫ِه َ‬ ‫ت‬‫أ َ ْن ِ‬ ‫ن َْحن‬
‫ب‬
‫هَاء الغَائِ ِ‬ ‫هَاء الغَا ِئ ِ‬
‫ب‬ ‫ع ِة‬ ‫َواو ال َج َما َ‬ ‫ِإيَّاه َما‬ ‫ِإيَّاك َما‬ ‫ه َما‬ ‫أ َ ْنت َما‬
‫طبَ ِة‬ ‫يَاء المخَا َ‬
‫ِإيَّاه ْم‬ ‫ِإيَّاك ْم‬ ‫ه ْم‬ ‫أ َ ْنت ْم‬
‫نون النِس َْوةِ‬ ‫ِإيَّاه َّن‬ ‫ِإيَّاك َّن‬ ‫ه َّن‬ ‫أ َ ْنت َّن‬

‫‪55‬‬
‫ير البَ ِّار ُز ال ُمت َّ ِّص ُل‪:‬‬ ‫ال َّ‬
‫ض ِّم ُ‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫ير‬ ‫ال َّ‬
‫ض ِّم ُ‬
‫ت‪َ /‬كتَبْت َما‪َ /‬كتَبْت ْم‪َ /‬كتَبْت َّن‬ ‫ْت‪َ /‬كتَ ْب ِ‬
‫َكتَبْت‪َ /‬كتَب َ‬ ‫تَا ُء الفَا ِّع ِّل‬
‫َكتَ ْبنَا‬ ‫نَا‬
‫ان‪/‬ا ْكت َبا‬‫ان‪/‬ت َ ْكت َب ِ‬‫َكتَ َبا‪َ /‬كتَبَتَا‪َ /‬ي ْكت َب ِ‬ ‫ف ا ِّالثْنَ ْي ِّن‬ ‫أَ ِّل ُ‬
‫َكتَبوا‪/‬يَ ْكتبونَ ‪/‬ا ْكتبوا‬ ‫ع ِّة‬ ‫او ال َج َما َ‬
‫ير َر ْفع‬ ‫َ‬
‫ض ِّم ُ‬
‫َو ُ‬
‫تَ ْكتبِينَ ‪/‬ا ْكتبِي‬ ‫يَا ُء ال ُم َخا َطبَ ِّة‬
‫َكتَبْنَ ‪/‬يَ ْكتبْنَ ‪/‬ا ْكتبْنَ‬ ‫س َو ِّة‬ ‫الن ْ‬
‫ون ِّ‬ ‫نُ ُ‬

‫ش َك َر ِني‬ ‫َ‬ ‫يَا ُء ال ُمتَك َِّل ِّم‬


‫ش َك َرنَا‬
‫َ‬ ‫نَا‬ ‫ير نَ ْ‬
‫صب‬ ‫َ‬
‫ض ِّم ُ‬
‫ش َك َرك َّن‬
‫ش َك َرك ْم‪َ /‬‬‫ش َك َرك َما‪َ /‬‬ ‫ش َك َر ِك‪َ /‬‬
‫ش َك َر َك‪َ /‬‬ ‫َ‬ ‫الخ َطا ِّ‬
‫ب‬ ‫َاف ِّ‬ ‫ك ُ‬
‫ش َك َره َّن‬‫ش َك َره ْم‪َ /‬‬‫ش َك َره َما‪َ /‬‬ ‫ش َك َرهَا‪َ /‬‬‫ش َك َره‪َ /‬‬
‫َ‬ ‫َها ُء الغَائِّ ِّ‬
‫ب‬

‫ِكتَا ِبي‬ ‫يَا ُء ال ُمتَك َِّل ِّم‬


‫ِكتَابنَا‬ ‫نَا‬ ‫ير َجر‬ ‫َ‬
‫ض ِّم ُ‬
‫ِكتَاب َك‪ِ /‬كتَاب ِك‪ِ /‬كتَابك َما‪ِ /‬كتَابك ْم‪ِ /‬كتَابك َّن‬ ‫الخ َطا ِّ‬
‫ب‬ ‫َاف ِّ‬ ‫ك ُ‬
‫ِكتَابه‪ِ /‬كتَاب َها‪ِ /‬كتَابه َما‪ِ /‬كتَابه ْم‪ِ /‬كتَابه َّن‬ ‫َها ُء الغَائِّ ِّ‬
‫ب‬

‫‪56‬‬
‫ستَتِّ ُر‪:‬‬
‫ير ال ُم ْ‬ ‫ال َّ‬
‫ض ِّم ُ‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫ير‬ ‫ال َّ‬
‫ض ِّم ُ‬
‫ب ه َو)‬‫ب (تَ ْقدِيره‪َ :‬كتَ َ‬‫َكتَ َ‬ ‫ُه َو ( َماض)‬
‫َي ْكتب (تَ ْقدِيره‪ :‬يَ ْكتب ه َو)‬ ‫ارع)‬
‫ض ِ‬‫ُه َو (م َ‬ ‫ِّل ْلغَا ِّئ ِّ‬
‫ب‬
‫ي)‬
‫ت ِه َ‬‫ت (تَ ْقدِيره‪َ :‬كتَبَ ْ‬‫َكتَ َب ْ‬ ‫ِّه َي ( َماض)‬
‫ي)‬‫تَ ْكتب (تَ ْقدِيره‪ :‬ت َ ْكتب ِه َ‬ ‫ارع)‬
‫ض ِ‬‫ِّه َي (م َ‬

‫تَ ْكتب (تَ ْقدِيره‪ :‬ت َ ْكتب أَ ْن َ‬


‫ت)‬ ‫ارع)‬
‫ض ِ‬‫أَ ْنتَ (م َ‬
‫ت)‬‫ا ْكتبْ (ت َ ْقدِيره‪ :‬ا ْكتبْ أَ ْن َ‬ ‫أَ ْنتَ (أَ ْمر)‬ ‫ِّل ْل ُم َخا َط ِّ‬
‫ب‬

‫أَ ْكتب (ت َ ْقدِيره‪ :‬أَ ْكتب أَنَا)‬ ‫أَنَا‬


‫نَ ْكتب (تَ ْقدِيره‪ :‬نَ ْكتب ن َْحن)‬ ‫نَ ْح ُن‬
‫ِّل ْل ُمتَك َِّل ِّم‬

‫‪57‬‬
‫عش ََر‬
‫س َ‬ ‫اب ال َخ ِّ‬
‫ام َ‬ ‫البَ ُ‬
‫َار ِّة‬
‫اإلش َ‬
‫ِّ‬ ‫ء‬
‫ُ‬ ‫ا‬‫م‬‫َ‬ ‫س‬
‫ْ‬ ‫َ‬ ‫أ‬
‫َار ِّة‪:‬‬
‫اإلش َ‬
‫اء ِّ‬ ‫يف أ َ ْ‬
‫س َم ِّ‬ ‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫ارةِ‬
‫ش َ‬ ‫ان) ت َد ُّل َعلَى معَيَّن ِب ِ‬
‫اإل َ‬ ‫ي أ َ ْس َماء َم ْبنِيَّة ( َما َعدَا‪َ :‬هذَ ِّ‬
‫ان – َهات َ ِّ‬ ‫ِه َ‬
‫ِإلَ ْي ِه‪.‬‬

‫ان – َهؤ ََل ِء)‬ ‫ان – َهات َ ِ‬ ‫ب‪َ ( :‬هذَا – َه ِذ ِه – َهذَ ِ‬ ‫َار ِّة ِّل ْلقَ ِّري ِّ‬
‫اإلش َ‬
‫س َما ُء ِّ‬ ‫( ‪ )١‬أ َ ْ‬
‫َار ِّة ِّل ْلبَ ِّعي ِّد‪( :‬ذَ ِل َك – ِت ْل َك – ذَا ِن َك – ت َا ِن َك – أولَ ِئ َك)‬
‫اإلش َ‬‫س َما ُء ِّ‬‫( ‪ )٢‬أ َ ْ‬

‫ان‪:‬‬ ‫َار ِّة ال َخا َّ‬


‫ص ِّة ِّبال َم َك ِّ‬ ‫اإلش َ‬ ‫أَ ْ‬
‫س َما ُء ِّ‬
‫ان القَ ِري ِ‬
‫ب‪.‬‬ ‫ارة ِإلَى ال َم َك ِ‬
‫ش َ‬ ‫● ُهنَا‪ِ :‬‬
‫اإل َ‬
‫ان المت َ َو ِس ِط‪.‬‬‫َارة ِإلَى ال َم َك ِ‬
‫اإلش َ‬ ‫● ُهنَاكَ ‪ِ :‬‬
‫َارة ِإلَى ال َم َك ِ‬
‫ان البَ ِعي ِد‪.‬‬ ‫اإلش َ‬‫● ُهنَا ِّلكَ – ث َ َّم‪ِ :‬‬

‫‪58‬‬
‫ان َه–ؤ َهُالؤ ِّء َُال)‪ِّ :‬ء)‪:‬‬
‫انت َ ِّ–‬
‫ان َه–ات َ َها‬ ‫ذا َهذَ–ا َه– ِّذ ِّه َه ِّذ ِّ–ه َه– ََ َه‬
‫ذانذَ ِّ–‬ ‫س َمتِّ ْعالَما( ِّل َه(ََ‬ ‫َط ِّري َط ِّقَرة ُيَقَاةُ ِّال ا ْ‬
‫س ِّال ِّت ْع ْ‬
‫ََ‬
‫َ َّ‬
‫ُمؤنث‬
‫ََ‬ ‫ََ َ‬
‫ُمذكَّر‬
‫َه ِذ ِه م ْس ِل َمة‪.‬‬ ‫َهذَا م ْس ِلم‪.‬‬
‫َرأَيْت َه ِذ ِه م ْس ِل َمة‪.‬‬ ‫َرأَيْت َهذَا م ْس ِلما‪.‬‬ ‫ُم ْف َرد‬
‫َم َر ْرت ِب َه ِذ ِه م ْس ِل َمة‪.‬‬ ‫َم َر ْرت ِب َهذَا م ْس ِلم‪.‬‬
‫ان‪.‬‬‫ان م ْس ِل َمت َ ِ‬‫هَات َ ِ‬ ‫ان‪.‬‬ ‫َهذَ ِ‬
‫ان م ْس ِل َم ِ‬
‫ِّل ْلُعَاقِّ ِّل‬

‫َرأَيْت َهات َ ْي ِن م ْس ِل َمت َ ْي ِن‪.‬‬ ‫َرأَيْت َهذَي ِْن م ْس ِل َم ْي ِن‪.‬‬ ‫ُمثَنَّى‬


‫َم َر ْرت ِب َهاتَي ِْن م ْس ِل َمت َ ْي ِن‪.‬‬ ‫َم َر ْرت ِب َهذَي ِْن م ْس ِل َم ْي ِن‪.‬‬
‫هَؤ ََل ِء م ْس ِل َمات‪.‬‬ ‫هَؤ ََل ِء م ْس ِلمونَ ‪.‬‬
‫َرأَيْت هَؤ ََل ِء م ْس ِل َمات‪.‬‬ ‫َرأَيْت هَؤ ََل ِء م ْس ِل ِمينَ ‪.‬‬ ‫َج ْمع‬
‫َم َر ْرت ِب َهؤ ََل ِء م ْس ِل َمات‪.‬‬ ‫َم َر ْرت ِب َهؤ ََل ِء م ْس ِل ِمينَ ‪.‬‬

‫ان – َه ِّذ ِّه)‪:‬‬


‫ان – َهات َ ِّ‬ ‫َط ِّريقَةُ ا ِّال ْ‬
‫س ِّت ْع َما ِّل ( َهذَا – َه ِّذ ِّه – َهذَ ِّ‬
‫ُم َؤنَّث‬ ‫ُمذَكَّر‬
‫س ِفينَة‪.‬‬‫َه ِذ ِه َ‬ ‫َهذَا بَيْت‪.‬‬
‫س ِفينَة‪.‬‬ ‫َرأَيْت َه ِذ ِه َ‬ ‫َرأَيْت َهذَا بَيْتا‪.‬‬ ‫ُم ْف َرد‬
‫ِّلغَ ْي ِّر العَاقِّ ِّل‬

‫س ِفينَة‪.‬‬ ‫أ َ ْنظر ِإلَى َه ِذ ِه َ‬ ‫أ َ ْنظر ِإلَى َهذَا بَيْت‪.‬‬


‫ان‪.‬‬ ‫س ِفينَت َ ِ‬‫ان َ‬‫هَات َ ِ‬ ‫َهذَ ِ‬
‫ان بَ ْيت َ ِ‬
‫ان‪.‬‬
‫س ِفينَتَي ِْن‪.‬‬ ‫َرأَيْت َهات َ ْي ِن َ‬ ‫َرأَيْت َهذَي ِْن بَ ْيتَي ِْن‪.‬‬ ‫ُمثَنَّى‬
‫أ َ ْنظر ِإلَى هَاتَي ِْن َس ِفينَتَي ِْن‪.‬‬ ‫أ َ ْنظر ِإلَى َهذَي ِْن بَ ْيتَي ِْن‪.‬‬
‫َه ِذ ِه سفن‪.‬‬ ‫َه ِذ ِه بيوت‪.‬‬
‫َرأَيْت َه ِذ ِه سفنا‪.‬‬ ‫َرأَيْت َه ِذ ِه بيوتا‪.‬‬ ‫َج ْمع‬
‫أ َ ْنظر ِإلَى َه ِذ ِه سفن‪.‬‬ ‫أ َ ْنظر ِإلَى َه ِذ ِه بيوت‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫َط ِّريقَةُ ا ِّال ْ‬
‫ستِّ ْع َما ِّل (ذَ ِّل َك – تِّ ْل َك – ذَانِّ َك – ت َانِّ َك – أ ُولَئِّ َك)‪:‬‬
‫ُم َؤنَّث‬ ‫ُمذَكَّر‬
‫تِ ْل َك م ْس ِل َمة‪.‬‬ ‫ذَ ِل َك م ْس ِلم‪.‬‬
‫َرأَيْت تِ ْل َك م ْس ِل َمة‪.‬‬ ‫َرأَيْت ذَ ِل َك م ْس ِلما‪.‬‬ ‫ُم ْف َرد‬
‫َم َر ْرت ِب ِت ْل َك م ْس ِل َمة‪.‬‬ ‫َم َر ْرت ِبذَ ِل َك م ْس ِلم‪.‬‬

‫ِّل ْلُعَا ِّق ِّل‬


‫ان‪.‬‬‫تَانِ َك م ْس ِل َمت َ ِ‬ ‫ان‪.‬‬ ‫ذَانِ َك م ْس ِل َم ِ‬
‫َرأَيْت ت َ ْينِ َك م ْس ِل َمت َ ْي ِن‪.‬‬ ‫َرأَيْت ذَ ْينِ َك م ْس ِل َم ْي ِن‪.‬‬ ‫ُمثَنَّى‬
‫َم َر ْرت ِبت َ ْي ِن َك م ْس ِل َمت َ ْي ِن‪.‬‬ ‫َم َر ْرت ِبذَ ْي ِن َك م ْس ِل َم ْي ِن‪.‬‬
‫أولَئِ َك م ْس ِل َمات‪.‬‬ ‫أولَئِ َك م ْس ِلمونَ ‪.‬‬
‫َرأَيْت أولَئِ َك م ْس ِل َمات‪.‬‬ ‫َرأَيْت أولَئِ َك م ْس ِل ِمينَ ‪.‬‬ ‫َج ْمع‬
‫َم َر ْرت ِبأولَ ِئ َك م ْس ِل َمات‪.‬‬ ‫َم َر ْرت ِبأولَ ِئ َك م ْس ِل ِمينَ ‪.‬‬

‫َط ِّريقَةُ ا ِّال ْ‬


‫ستِّ ْع َما ِّل (ذَ ِّل َك – تِّ ْل َك – ذَانِّ َك – ت َانِّ َك – تِّ ْل َك)‪:‬‬
‫ُم َؤنَّث‬ ‫ُمذَكَّر‬
‫س ِفينَة‪.‬‬‫ِت ْل َك َ‬ ‫ذَ ِل َك بَيْت‪.‬‬
‫س ِفينَة‪.‬‬ ‫َرأَيْت تِ ْل َك َ‬ ‫َرأَيْت ذَ ِل َك بَيْتا‪.‬‬ ‫ُم ْف َرد‬
‫س ِفينَة‪.‬‬ ‫أ َ ْنظر ِإلَى تِ ْل َك َ‬ ‫أ َ ْنظر ِإلَى ذَ ِل َك بَيْت‪.‬‬ ‫ِّلغَ ْي ِّر العَا ِّق ِّل‬
‫ان‪.‬‬ ‫س ِفينَت َ ِ‬
‫تَانِ َك َ‬ ‫ذَانِ َك بَ ْيت َ ِ‬
‫ان‪.‬‬
‫س ِفينَتَي ِْن‪.‬‬ ‫َرأَيْت ت َ ْينِ َك َ‬ ‫َرأَيْت ذَ ْينِ َك بَ ْيتَي ِْن‪.‬‬ ‫ُمثَنَّى‬
‫س ِفينَتَي ِْن‪.‬‬‫أ َ ْنظر ِإلَى ت َ ْينِ َك َ‬ ‫أ َ ْنظر ِإلَى ذَ ْينِ َك بَ ْيتَي ِْن‪.‬‬
‫تِ ْل َك سفن‪.‬‬ ‫تِ ْل َك بيوت‪.‬‬
‫َرأَيْت تِ ْل َك سفنا‪.‬‬ ‫َرأَيْت تِ ْل َك بيوتا‪.‬‬ ‫َج ْمع‬
‫أ َ ْنظر ِإلَى تِ ْل َك سفن‪.‬‬ ‫أ َ ْنظر ِإلَى تِ ْل َك بيوت‪.‬‬

‫‪60‬‬
‫عش ََر‬
‫س َ‬
‫سا ِّد َ‬
‫اب ال َّ‬
‫البَ ُ‬
‫صولَةُ‬ ‫األ َ ْ‬
‫س َما ُء ال َم ْو ُ‬
‫صولَ ِّة‪:‬‬
‫اء ال َم ْو ُ‬ ‫يف األ َ ْ‬
‫س َم ِّ‬ ‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫ان) تَد ُّل َعلَى معَيَّن ِب َوا ِس َ‬
‫ط ِة‬ ‫ان – اللَّت َ ِّ‬ ‫ي أ َ ْس َماء َم ْبنِيَّة ( َما َعدَا‪ :‬اللَّذَ ِّ‬
‫ِه َ‬
‫صلَّةَ ال َم ْوصولَ ِة‪.‬‬ ‫س َّمى ِ‬ ‫ج ْملَة بَ ْعدَ َها َوت َ‬
‫ان – الَّذِينَ – َّ‬
‫اللتِي)‬ ‫صولَةُ‪( :‬الَّذِي – الَّتِي – اللَّذَ ِ‬
‫ان – اللَّتَ ِ‬ ‫األ َ ْ‬
‫س َما ُء ال َم ْو ُ‬

‫صولَ ِّة‪:‬‬
‫اء ال َم ْو ُ‬
‫س َم ِّ‬ ‫َط ِّريقَةُ ا ِّال ْ‬
‫س ِّت ْع َما ِّل ِّل ْلَ ْ‬
‫ُم َؤنَّث‬ ‫ُمذَكَّر‬
‫ت ْف ِلح الَّتِي ت َ ْجت َ ِهد‪.‬‬ ‫ي ْف ِلح الَّذِي يَ ْجت َ ِهد‪.‬‬
‫أ ْك ِرم الَّ ِتي ت َ ْجت َ ِهد‪.‬‬ ‫أ ْك ِرم الَّذِي يَ ْجت َ ِهد‪.‬‬ ‫ُم ْف َرد‬
‫أُع ِْجبْت بِالَّتِي ت َ ْجت َ ِهد‪.‬‬ ‫أُع ِْجبْت بِالَّذِي يَ ْجت َ ِهد‪.‬‬

‫ان ت َ ْجت َ ِهدَ ِ‬


‫ان‪.‬‬ ‫ت ْف ِلح اللَّت َ ِ‬ ‫ان يَ ْجت َ ِهدَ ِ‬
‫ان‪.‬‬ ‫ي ْف ِلح اللَّذَ ِ‬
‫أ ْك ِرم اللَّتَي ِْن ت َ ْجت َ ِهدَ ِ‬
‫ان‪.‬‬ ‫أ ْك ِرم اللَّذَي ِْن يَ ْجت َ ِهدَ ِ‬
‫ان‪.‬‬ ‫ُمثَنَّى‬
‫أُع ِْجبْت ِباللَّتَي ِْن ت َ ْجت َ ِهدَ ِ‬
‫ان‪.‬‬ ‫أُع ِْجبْت ِباللَّذَي ِْن يَ ْجت َ ِهدَ ِ‬
‫ان‪.‬‬

‫الل ِتي يَ ْجت َ ِه ْدنَ ‪.‬‬‫ت ْف ِلح َّ‬ ‫ي ْف ِلح الَّذِينَ يَ ْجت َ ِهدونَ ‪.‬‬
‫أ ْك ِرم َّ‬
‫اللتِي يَ ْجت َ ِه ْدنَ ‪.‬‬ ‫أ ْك ِرم الَّذِينَ يَ ْجت َ ِهدونَ ‪.‬‬ ‫َج ْمع‬
‫اللتِي يَ ْجت َ ِه ْدنَ ‪.‬‬‫أُع ِْجبْت ِب َّ‬ ‫أُع ِْجبْت ِبالَّذِينَ يَ ْجت َ ِهدونَ ‪.‬‬

‫‪61‬‬
‫شت َ ِّركَةُ‪:‬‬
‫صولَةُ ال ُم ْ‬ ‫األ َ ْ‬
‫س َما ُء ال َم ْو ُ‬
‫يع‪ ،‬فَيَ ْشت َ ِرك فِي َها الم ْف َرد َوالمثَنَّى‬ ‫ي الَّتِي تَكون بِلَ ْفظ َو ِ ْ‬
‫احد ِلل َج ِم ِ‬ ‫ِه َ‬
‫َوال َج ْمع َوالمذَ َّكر َوالم َؤنَّث‪.‬‬
‫● َم ْن ( ِل ْلعَاقِ ِل مذَ َّكرا أ َ ْو م َؤنَّثا – م ْف َردا أ َ ْو مث َناى أ َ ْو َج ْمعا)‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬
‫ُم َؤنَّث‬ ‫ُمذَكَّر‬
‫ت‪.‬‬‫س ْ‬ ‫ت َم ْن دَ َر َ‬ ‫فَازَ ْ‬ ‫س‪.‬‬ ‫فَازَ َم ْن دَ َر َ‬
‫ست َا‪.‬‬‫فَازَ ت َا َم ْن دَ َر َ‬ ‫فَازَ ا َم ْن دَ َر َسا‪.‬‬
‫ف ْزنَ َم ْن دَ َر ْسنَ ‪.‬‬ ‫فَازوا َم ْن دَ َرسوا‪.‬‬

‫● َما ( ِلغَ ْي ِرالعَاقِ ِل مذَ َّكرا أ َ ْو م َؤنَّثا – م ْف َردا أ َ ْو مثَناى أ َ ْو َج ْمعا)‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬
‫ت ِمنَ ال َخ ْي ِل َوا ْق َرأْ ِمنَ ال ِكتَا ِ‬
‫ب َما ي ِفيد َك نَ ْفعا‪.‬‬ ‫اِ ْر َكبْ َما ِشئْ َ‬

‫‪62‬‬
‫عش ََر‬
‫سا ِّب َع َ‬
‫اب ال َّ‬
‫البَ ُ‬
‫س ِّت ْف َه ِّام‬ ‫أَ ْ‬
‫س َما ُء ا ِّال ْ‬
‫ستِّ ْف َه ِّام‪:‬‬ ‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫يف ا ِّال ْ‬
‫ه َو ا ْسم م ْب َهم ي ْست َ ْعلَم ِب ِه ِم ْن َ‬
‫ش ْيء‪.‬‬

‫ستِّ ْف َه ِّام‪:‬‬ ‫أ َ ْق َ‬
‫سا ُم ا ِّال ْ‬
‫ستِّ ْف َه ِّام‪:‬‬
‫وف ا ِّال ْ‬
‫‪ُ )١‬ح ُر ُ‬
‫َم ْعنَا َها‬ ‫ستِّ ْف َه ِّام‬
‫ف ا ِّال ْ‬
‫َح ْر ُ‬
‫ون الج ْملَ ِة المثْبَت َ ِة‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬ ‫ضم ِ‬ ‫ي ْست َ ْف َهم ِب َها َع ْن َم ْ‬
‫ت َهذَا ال ِكتَ َ‬
‫اب؟‬ ‫َه ْل قَ َرأْ َ‬
‫(اإلثْبَات)‪.‬‬ ‫اب ِ‬ ‫نَعَ ْم‪ ،‬قَ َرأْت ال ِكت َ َ‬ ‫َه ْل‬
‫اب؟‬‫ت َهذَا ال ِكتَ َ‬ ‫َه ْل قَ َرأْ َ‬
‫اب (النَّ ْفي)‪.‬‬ ‫ََل‪َ ،‬ما قَ َرأْت ال ِكت َ َ‬

‫ش ْيئ َ ْي ِن َوت َأ ْتِي بَ ْعدَ َها (أ َ ْم)‬


‫طلَب ِب َها الت َّ ْع ِيين بَ ْينَ َ‬ ‫ي ْ‬
‫ال ُمعَا َدلَةُ‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬ ‫ال َه ْم َزةُ‬
‫ت م َح َّمدا أ َ ْم َع ِلياا؟‬ ‫أ َ َرأ َ ْي َ‬

‫‪63‬‬
‫ستِّ ْف َه ِّام‪:‬‬ ‫‪ )٢‬أ َ ْ‬
‫س َما ُء ا ِّال ْ‬
‫ص َر؟‬‫‪َ ‬م ْن‪ِّ :‬ل ْلعَاقِّ ِّل‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬م ْن فَت َ َح ِم ْ‬
‫‪َ ‬ما‪ِّ :‬لغَ ْي ِّر العَاقِّ ِّل‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬ماذَا ت َ ْفعَل؟‬
‫ان‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬مت َى ِ‬
‫اَل ْمتِ َحان؟‬ ‫‪َ ‬متَى‪ِّ :‬ل َّ‬
‫لز َم ِّ‬
‫ت‪ِ ،‬مثْل‪ :‬أ َيَّانَ ت َ ْر ِجع؟‬ ‫الو ْق ِّ‬
‫ين َو َ‬ ‫ان‪ِّ :‬ب َم ْعنَى ِّ‬
‫الح ِّ‬ ‫‪ ‬أَيَّ َ‬
‫ان‪ِ ،‬مثْل‪ :‬أ َ ْينَ بَ ْيت َك؟‬‫‪ ‬أ َ ْي َن‪ِّ :‬ل ْل َم َك ِّ‬
‫ف أَبو َك؟‬ ‫ف‪ِّ :‬ل ْل َحا ِّل‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬ك ْي َ‬ ‫‪َ ‬ك ْي َ‬
‫ف)‪ِ ،‬مثْل‪ :‬أ َنَّى ت َ ْفعَل َهذَا؟‬ ‫‪ ‬أَنَّى‪ِّ :‬ب َم ْعنَى ( َك ْي َ‬
‫ت؟‬ ‫‪ ‬أنَّى‪ِّ :‬ب َم ْعنَى ( ِّم ْن أ َ ْي َن)‪ِ ،‬مثْل‪ :‬أ َنَّى ِجئْ َ‬
‫‪َ ‬ك ْم‪ِّ :‬ل ْلعَ َد ِّد‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬ك ْم ِكت َابا فِي ال َم ْكت َبَ ِة؟ أ َ ْو ِب َك ْم َهذَا؟‬
‫ان‬ ‫ع ِّن العَاقِّ ِّل َو َ‬
‫غ ْي ِّر العَاقِّ ِّل َو َّ‬
‫الز َم ِّ‬ ‫سأ َ ُل ِّب َها َ‬ ‫ي‪َ :‬و ِّه َي ُم ْع َربَة َويُ ْ‬ ‫‪ ‬أ َ ُّ‬
‫اف ِّإلَ ْي ِّه‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬ ‫ض ُ‬ ‫ب َما ت ُ َ‬ ‫س ِّ‬ ‫َوال َم َك ِّ‬
‫ان ِّب َح ْ‬
‫ي تِ ُْ ِلميذ َجا َء؟ ( ِّللَْعَاقِّ ِّل)‬ ‫‪ ‬أ َُ ُّ‬
‫ي ِكت َاب ت َ ْق َرأُ؟ ( ِّلغَ ْي ِّر العَاقِّ ِّل)‬ ‫‪ ‬أ َُ َّ‬
‫ان)‬
‫لز َم ِّ‬ ‫ست َ ْخرج؟ ( ِّل َّ‬ ‫سا َعة َ‬ ‫‪ ‬فِي َُأي ِ َ‬
‫ان)‬ ‫ست ِقيم؟ ( ِّللَْ َم َك ِّ‬ ‫‪ ‬فِي أَُي ِ دَ ْولَة َ‬

‫‪64‬‬
‫عش ََر‬ ‫اب الث َّ ِّ‬
‫ام َن َ‬ ‫البَ ُ‬
‫أَ ْ‬
‫س َما ُء الش َّْر ِّط‬
‫اء الش َّْر ِّط‪:‬‬ ‫يف أ َ ْ‬
‫س َم ِّ‬ ‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫س َّمى اِلولَى‬
‫ش ْرط ت َ ْربط بَ ْينَ ج ْملَت َ ْي ِن‪َ ،‬وت َ‬ ‫ي أ ْسلوب يَت َأ َلَّف ِم ْن أ َدَاةِ َ‬ ‫ِه َ‬
‫ش ْر ِط َوالث َّا ِنيَة َج َو َ‬
‫اب ال َّ‬
‫ش ْر ِط‪.‬‬ ‫ج ْملَةَ ال َّ‬

‫‪ )١‬أ َ َد َواتُ َ‬
‫ش ْرط َج ِّاز َمة ِّل ِّف ْعلَ ْي ِّن‪:‬‬
‫ع ت َ ْحص ْد‪.‬‬ ‫‪ِّ ‬إ ْن‪ِّ :‬للش َّْر ِّط‪ِ ،‬مثْل‪ِ :‬إ ْن ت َ ْز َر ْ‬
‫‪َ ‬م ْن‪ِّ :‬ل ْلعَا ِّق ِّل‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬م ْن يَ ْجت َ ِه ْد يَ ْن َج ْح‪.‬‬
‫‪َ ‬ما‪ِّ :‬لغَ ْي ِّر العَا ِّق ِّل‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬ما ت َ ْق َرأْ ي ِف ْد َك‪.‬‬
‫ظ ِه ْره اِل َيَّام‪.‬‬ ‫‪َ ‬م ْه َما‪ِّ :‬لغَ ْي ِّر العَا ِّق ِّل‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬م ْه َما ت َ ْكت ْم ِم ْن ِسر ت ْ‬

‫‪ ‬أ َ ُّ‬
‫ي‪:‬‬
‫عح ْدت َ ِريَ ْمْحت َك ِ‪.‬ر ْم َك‪.‬‬ ‫سايَ ِ ْ‬ ‫ع ْد َ‬‫ص ِت‬ ‫سا‬ ‫ص َْخ ت َ‬ ‫َخ ش‬ ‫ي‬‫ُ َّْ‬ ‫ي‪ :‬أَش‬‫ـــلقِّ‪،‬ـــ ِم ِّثْل‪،‬ل‪ِ :‬مأثَ ُْل َّ‬
‫عاللَعَىاقِّالعَا‬ ‫َلَتْى َ‬ ‫َ‬
‫ع‬ ‫‪َ ‬دلَّ‪‬تْ َدلَ َ‬
‫يل َعت َ َم ْع َلم ْتلَ ْع ِا َْنمفَ ْل ِع اِ ْنالفَنَّ ِع َال‬
‫اسنَّ ِب ِه َ‪.‬‬
‫اس ِب ِه‪.‬‬ ‫ي‪ :‬أ َ َع َمَّ‬ ‫غال ْي ِّعَرا ِّقالِّلعَ‪،‬اقِّ ِم ِّثْل‪،‬ل‪ِ :‬مأثَْل َّ‬ ‫علَغ ْيىِّر َ‬
‫علَتْى َ‬ ‫‪َ ‬دلَّ‪‬تْ َدلَّ َ‬
‫ج ْتحَ ْن‪َ .‬ج ْح‪.‬‬ ‫ان‪،‬ل‪ِ :‬مثْفِلي‪ :‬أ َ ِفي ِي َأ َو ْقي ِت َوت َْق ْجتت َ ِهت َ ْد ْجت َ ْن ِه َ ْد‬ ‫انز‪َ ،‬م ِم ِّثْ‬‫عاللَ َّزى َمال َّ‬ ‫علَتْى َ‬ ‫‪َ ‬دلَّ‪‬تْ َدلَّ َ‬
‫ج ْهنَ‪.‬ت َّ ِج ْه‪.‬‬ ‫ج ْهت َت َّنَ ِت َّج ِ ْه‬‫ج َت َّ َه ِة‬ ‫ـــان‪،‬ل‪ِ :‬مثْفِلي‪ :‬أ َفِي ِي ِأ َج َه‬
‫ي ِة ِت‬ ‫ـــان‪ِ ،‬م ِّثْ‬ ‫عاللَ َمى َك ال َم َك‬ ‫علَتْى َ‬ ‫‪َ ‬دلَّ‪‬تْ َدلَّ َ‬
‫ت‪.‬‬ ‫صم ْ‬ ‫ب الش َّْر ِّط‪ِ ،‬مثْل‪ :‬ت َ َكلَّ ْم ِب َخ ْير َو ِإ ََّل فَا ْ‬ ‫‪ِّ ‬إ َّال‪ِّ :‬ل َج َوا ِّ‬
‫إال‪ :‬لجواب الشرط‪ ،‬مثل‪ :‬اِ ْع َم ْل ِب ِجد َو ِإ ََّل فَاتْر ِك العَ َم َل‪.‬‬
‫س َجيِدا َو ِإ ََّل فَت َ ْر ِسبْ ‪.‬‬ ‫إال‪ :‬لجواب الشرط‪ ،‬مثل‪ :‬ا ْدر ْ‬
‫ص ْل‪.‬‬ ‫ع تَ ِ‬ ‫الز َمانِّي ِّ‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬متَى ت ْس ِر ْ‬ ‫ف َّ‬ ‫ظ ْر ِّ‬ ‫‪َ ‬مت َى‪ِّ :‬لل َّ‬

‫‪65‬‬
‫الز َمانِّي ِّ‪ِ ،‬مثْل‪ :‬أَيَّانَ نغَا ِد ْر ت َ ِج ْدنَا‪.‬‬
‫ف َّ‬ ‫ظ ْر ِّ‬ ‫ان‪ِّ :‬لل َّ‬ ‫‪ ‬أ َيَّ َ‬
‫الر ْح َمة ت َ ِج ِد العَ ْد َل‪.‬‬ ‫ف ال َم َكانِّي ِّ‪ِ ،‬مثْل‪ :‬أَيْنَ تقَ ِام َّ‬ ‫ظ ْر ِّ‬ ‫‪ ‬أ َ ْي َن‪ِّ :‬لل َّ‬
‫سأ َ ْل َح ْق بِ َك‪.‬‬ ‫ف ال َمكَانِّي ِّ‪ِ ،‬مثْل‪ :‬أَنَّى ت َ ْذ َهبْ َ‬ ‫ظ ْر ِّ‬ ‫‪ ‬أ َنَّى‪ِّ :‬لل َّ‬
‫ف ال َمكَانِّي ِّ‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬حيْث َما ت َ ِس ْر ت َ ِج ِد ال َخ ْي َر‪.‬‬‫ظ ْر ِّ‬ ‫‪َ ‬ح ْيث ُ َما‪ِّ :‬لل َّ‬
‫وك‪.‬‬
‫امل َ‬
‫اس يعَ ِ‬ ‫‪َ ‬ك ْيفَ َما‪ِّ :‬ل ْل َحا ِّل‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬ك ْيفَ َما تعَ ِ‬
‫ام ِل النَّ َ‬

‫از َمة‪:‬‬ ‫‪ )٢‬أَد ََواتُ ش َْرط َ‬


‫غ ْي ِّر َج ِّ‬
‫صدَ‪.‬‬ ‫ع َح َ‬ ‫‪ِّ ‬إذَا‪ِ ،‬مثْل‪ِ :‬إذَا زَ َر َ‬
‫اش ِإ ْن َسان‪.‬‬ ‫لَ ْو َال‪ِ ،‬مثْل‪ :‬لَ ْو ََل ال َه َواء َما َع َ‬ ‫‪‬‬
‫لَ ْو َما‪ِ ،‬مثْل‪ :‬لَ ْو َما العَ َمل لَ ْم ت َك ْن ِل ْل ِع ْل ِم فَا ِئدَة‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫أ َ َّما‪ِ ،‬مثْل‪ :‬أ َ َّما اليَابَان فَأ َ ْوفَر َها ع ْم َرانا َوأ َ ْكث َر َها س َّكانا‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫سن ْك ِرم َك‪.‬‬ ‫ت َ‬ ‫لَ ْو‪ِ ،‬مثْل‪ :‬لَ ْو أ َت َ ْي َ‬ ‫‪‬‬
‫‪ ‬لَ َّما‪ِ ،‬مثْل‪ :‬لَ َّما ت َ ْدرس ت َ ْن َجح‪.‬‬
‫‪ُ ‬كلَّ َما‪ِ ،‬مثْل‪ :‬كلَّ َما دَ َخ َل َو َجدَ‪.‬‬

‫‪66‬‬
‫عش ََر‬ ‫اب التَّا ِّ‬
‫س َع َ‬ ‫البَ ُ‬
‫أَ ْ‬
‫س َما ُء ال ِّكنَايَ ِّة‬
‫اء ال ِّكنَايَ ِّة‪:‬‬ ‫يف أ َ ْ‬
‫س َم ِّ‬ ‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫ي أ َ ْلفَاظ م ْب َه َمة ي ْكنَى ِب َها َع ْن م ْب َهم ِم ْن َعدَد أ َ ْو َحدِيث أ َ ْو فِ ْعل‪َ ،‬و ِه َ‬
‫ي‪:‬‬ ‫ِه َ‬
‫( َك ْم – َكذَا – َكأ َ ِّي ْن – َك ْيتَ – ذَ ْيتَ )‬

‫‪َ )١‬ك ْم (ال َخبَ ِّريَّةُ)‪ :‬ي ْكنَى بِ َها َع ِن العَدَ ِد ال َكثِ ِ‬
‫ير‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬
‫اء!‬ ‫اء! ‪َ -‬ك ْم ِم ْن ن َْجم ِفي ال َّ‬
‫س َم ِ‬ ‫س َم ِ‬‫َك ْم ن َْجم ِفي ال َّ‬
‫َك ْم ِكتَاب قَ َر ُْأت اليَ ْو َم! ‪َ -‬ك ْم ِم ْن ِكتَاب قَ َر ُْأت اليَ ْو َم!‬

‫‪َ )٢‬كذَا‪ :‬ي ْكنَى ِب َها َع ْن َعدَد م ْب َهم‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬


‫ق ْلت َكذَا َوفَعَ ْلت َكذَا‪.‬‬

‫ار ج ْزءا ِم ْن ت َ ْر ِكي ِب َها فَكتِبَ ْ‬


‫ت‬ ‫ص َ‬ ‫‪َ )٣‬كأ َ ِّي ْن (أ َ ْ‬
‫صل َها َكأَي ِِل َ َّن الت َّ ْن ِوينَ قَ ْد َ‬
‫ير‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬‫ون)‪ :‬ي ْكنَى بِ َها َع ِن العَدَ ِد ال َكثِ ِ‬ ‫‪ )٣‬بِالنُّ ِ‬
‫َو َكأ َ ِي ْن ِم ْن ط َّلب يَ ْجت َ ِهدونَ فِي د َِرا َ‬
‫ساتِ ِه ْم‪.‬‬

‫‪َ )٤‬ك ْيتَ – ذَ ْيتَ ‪ :‬ي ْكنَى ِب ِه َما َع ْن ج ْملَ ِة القَ ْو ِل َوج ْملَ ِة ال ِف ْع ِل‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬
‫ْت وذَي َ‬
‫ْت‪.‬‬ ‫ْت َوفَعَ ْلت ذَي َ‬ ‫ق ْلت َكي َ‬
‫ْت َو َكي َ‬

‫‪67‬‬
‫اب ال ِّعش ُْر َ‬
‫ون‬ ‫البَ ُ‬
‫س َما ُء األ َ ْفعَا ِّل‬
‫أَ ْ‬
‫اء األ َ ْفعَا ِّل‪:‬‬ ‫يف أ َ ْ‬
‫س َم ِّ‬ ‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫(مثْل دخو ِل‬
‫ي أ َ ْس َماء َم ْبنِيَّة ت ْست َ ْع َمل ِب َم ْعنَى ال ِف ْع ِل َو ََل َت َ ْقبَل َع َل َماتِ ِه ِ‬ ‫ِه َ‬
‫ث َعلَ ْي َها)‪.‬‬‫اء الت َّأ ْ ِني ِ‬
‫اء الفَا ِع ِل أ َ ْو ت َ ِ‬
‫تَ ِ‬
‫َم ْعنَا ُه‬ ‫س ُم ال ِّف ْع ِّل‬
‫اِّ ْ‬
‫بَعدَ‬ ‫َه ْي َهاتَ‬
‫اِ ْفت َ َرقَ‬ ‫شت َّ َ‬
‫ان‬ ‫َ‬ ‫س َما ُء أ َ ْفعَال‬
‫أَ ْ‬
‫ع‬‫سر َ‬ ‫َ‬ ‫س ْرع َ‬
‫َان‬ ‫ُ‬ ‫اضيَة‬ ‫َم ِّ‬

‫أَت َ َ‬
‫ض َّجر‬ ‫أ ُف‬
‫أ َت َ َو َّجع‬ ‫آه‬ ‫س َما ُء أ َ ْفعَال‬
‫أَ ْ‬
‫أ َت َعَ َّجب‬ ‫َو ْي‬ ‫عة‬ ‫ض ِّار َ‬ ‫ُم َ‬
‫يَ ْك ِفي‬ ‫قَ َْط‬

‫اِ ْست َ ِجبْ‬ ‫آمينُ‬ ‫ِّ‬


‫ت‬ ‫ا ْسك ْ‬ ‫ص ْه‬ ‫َ‬
‫أ َ ْق ِب ْل‬ ‫َح َّي‬ ‫س َما ُء أ َ ْفعَا ِّل‬
‫أَ ْ‬
‫اِ ْلزَ ْم‬ ‫علَ ْيكَ‬ ‫َ‬ ‫أ َ ْمر‬
‫اِ ْبت َ ِع ْد‬ ‫ِّإلَ ْيكَ‬
‫أ َ ْس ِر ْع‬ ‫َهيَّا‬

‫‪68‬‬
‫المث َا ُل‪:‬‬
‫ِّ‬
‫ي‪ :‬بَعدَ اِل َ َمل ِفي النَّ َج ِ‬
‫اح)‪.‬‬ ‫‪َ .١‬ه ْي َهاتَ ‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬ه ْي َهاتَ اِل َ َمل ِفي النَّ َج ِ‬
‫اح (أ َ ْ‬
‫ي‪ :‬أ َ ْق ِب ْل َعلَى ال َّ‬
‫ص َل ِة)‪.‬‬ ‫حي‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬ح َّي َعلَى ال َّ‬
‫ص َل ِة (أ َ ْ‬ ‫‪َّ .٢‬‬
‫ي‪ :‬اِ ْحذَ ِر اِل َ َ‬
‫سدَ)‪.‬‬ ‫‪ِّ .٣‬حذَ ِّار‪ِ ،‬مثْل‪ِّ :‬حذَ ِّار اِل َ َ‬
‫سد َ (أ َ ْ‬
‫ص َر ْفت جنَ ْي َهي ِْن فَيَ ْك ِفي)‪.‬‬
‫ي‪َ :‬‬ ‫‪.٤‬قَ ْط‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬‬
‫ص َر ْفت جنَ ْي َه ْي ِن فَقَ ْط (أ َ ْ‬

‫‪69‬‬
‫اب ال َحا ِّدي َوال ِّعش ُْر َ‬
‫ون‬ ‫البَ ُ‬
‫ت‬ ‫س َما ُء األ َ ْ‬
‫ص َوا ِّ‬ ‫أَ ْ‬
‫ي َعلَى نَ ْو َ‬
‫ع ْي ِّن‪:‬‬ ‫َو ِه َ‬
‫ان‪:‬‬
‫س ِّ‬ ‫ان أ َ ْو ِّصغَ ِّار ِّ‬
‫اإل ْن َ‬ ‫‪ )١‬نَ ْوع يُ َخا َط ُ‬
‫ب ِّب ِّه َما َال يَ ْع ِّق ُل ِّم َن ال َحيَ َو ِّ‬
‫ت‬ ‫ت ال َحيَاةِ‪َ ،‬و ِمنَ اِل َ ْ‬
‫ص َوا ِ‬ ‫ورا ِ‬
‫ضر َ‬ ‫ض ِع ِه ت َ ْل ِبيَة ِل َ‬ ‫اِ ْحت َا َج العَ َرب ِإلَى َو ْ‬
‫طبوا ِب َها العَ َرب َحيَ َوانَه ْم‪:‬‬ ‫الَّ ِتي َخا َ‬
‫اإل ِّب ِّل‪َ :‬ه ْيدَ‬ ‫ي‪ِ :‬ل َم ْن ِع) ِّ‬ ‫‪ِّ ‬ل َز ْج ِّر (أ َ ْ‬
‫ب‪ِ :‬ج ْئ‬ ‫ش ْر ِّ‬ ‫ْل ِّب ِّل ِّإ ِّلى ال ُّ‬ ‫عاء ِّل ْ ِّ‬‫‪ُ ‬د َ‬
‫ي‪ :‬الجلوس)‪ :‬نِ ْخ‬ ‫اإلنَا َخ ِّة (أ َ ْ‬ ‫ْل ِّب ِّل إِّلَى ِّ‬ ‫‪ُ ‬دعَاء ِّل ْ ِّ‬
‫اإلبِّ ِّل ال ُمت َفَ ِّرقَ ِّة‪ِ :‬هدَ ْ‬
‫ع‬ ‫‪َ ‬د ْع َوةُ ِّصغَ ِّار ِّ‬
‫‪ِّ ‬ل َز ْج ِّر الفَ َر ِّس‪َ :‬ه َل‬
‫س‬ ‫‪ِّ ‬ل َز ْج ِّر البَ ْغ ِّل َوال َخ ْي ِّل‪َ :‬عدَ ْ‬
‫اء‬‫ب‪َ :‬ح ِ‬ ‫ش ْر ِّ‬ ‫ضأ ْ ِّن إِّلَى ال ُّ‬ ‫عاء ِّلل َّ‬ ‫‪ُ ‬د َ‬
‫س‪َ ،‬ح ْج‬ ‫ضأ ْ ِّن‪ :‬ه ْ‬ ‫‪ِّ ‬ل َز ْج ِّر ال َّ‬
‫اء‬
‫ب‪َ :‬ع ِ‬ ‫ش ْر ِّ‬ ‫عاء ِّل ْل َم ْع ِّز ِّإلَى ال ُّ‬ ‫‪ُ ‬د َ‬
‫‪ِّ ‬ل َز ْج ِّر ال َم ْع ِّز‪َ :‬‬
‫س ْع‬
‫سأ ْ‬
‫ب‪َ :‬‬ ‫ش ْر ِّ‬ ‫عاء ِّل ْل ِّح َم ِّار إِّلَى ال ُّ‬ ‫‪ُ ‬د َ‬
‫ب‪َ :‬ه ْج‬ ‫‪ِّ ‬ل َط ْر ِّد ال َك ْل ِّ‬
‫اج‪ :‬دَ ْج‬ ‫عاء ِّلل َّد َج ِّ‬ ‫‪ُ ‬د َ‬
‫ب‪َ :‬ج ْه‬ ‫الذئْ ِّ‬ ‫س ِّد َوالنَّ ِّم ِّر َو ِّ‬ ‫‪ِّ ‬ل َط ْر ِّد األ َ َ‬

‫‪70‬‬
‫ع ِّة‪:‬‬
‫س ُمو َ‬
‫ت ال َم ْ‬ ‫ص ْوت ِّم َن األَ ْ‬
‫ص َوا ِّ‬ ‫‪ )٢‬نَ ْوع يُ ْحكَى ِّب ِّه َ‬
‫ق‬
‫طا ِ‬ ‫ب‪َ :‬‬ ‫ض ْر ِّ‬‫ال َّ‬ ‫ص ْوتُ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬
‫ط ْق‬‫َو ْق ِّع ال َح َج ِّر‪َ :‬‬ ‫ص ْوتُ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬
‫ف‪ :‬قَبْ‬ ‫س ْي ِّ‬ ‫َو ْق ِّع ال َّ‬ ‫ص ْوتُ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬
‫ب‪َ :‬غا ِ‬
‫ق‬ ‫الغُ َرا ِّ‬ ‫ص ْوتُ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬
‫اء‬
‫ظ ِّبي ِّ‪َ :‬م ِ‬ ‫بُغَ ِّام ال َّ‬ ‫ص ْوتُ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬
‫ب‬
‫ب‪ِ :‬شي ِ‬ ‫اإل ِّب ِّل ِّع ْن َد ال ُّ‬
‫ش ْر ِّ‬ ‫شفَة) ِّ‬ ‫ي‪َ :‬‬ ‫شفَ ِّر (أ َ ْ‬ ‫ِّم ْ‬ ‫ص ْوتُ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬
‫ت‪َ :‬و ْي ِه‬ ‫علَى ال َم ِّي ِّ‬ ‫اخ َ‬ ‫ص َر ِّ‬ ‫ال ُّ‬ ‫ص ْوتُ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬
‫خ‬
‫اح ِّك‪ِ :‬طي ِ‬ ‫ض ِّ‬ ‫ال َّ‬ ‫ص ْوتُ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬
‫يط‬
‫ين‪ِ :‬ع ِ‬ ‫ان ُم ْجت َ ِّم ِّع َ‬ ‫الص ْبيَ ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫ص ْوتُ‬ ‫َ‬ ‫‪‬‬

‫‪71‬‬
72
‫ث‬‫س ُم الثَّا ِّل ُ‬
‫ال ِّق ْ‬
‫سا ُمهُ‬ ‫ال ِّف ْع ُل َوأ َ ْق َ‬
‫ع َواأل َ ْم ُر‬
‫ض ِّار ُ‬‫اضي َوال ُم َ‬ ‫‪.١‬ال َم ِّ‬
‫‪َّ .٢‬‬
‫الَل ِّز ُم َوال ُمتَعَدِّي‬
‫‪.٣‬ال َم ْعلُو ُم َوال َم ْج ُهو ُل‬
‫ص ِّحي ُح َوال ُم ْعت َ ُّل‬
‫‪.٤‬ال َّ‬
‫‪.٥‬ال ُم َج َّر ُد َوال َم ِّزي ُد‬
‫ف‬ ‫ام ُد َوال ُمت َ َ‬
‫ص ِّر ُ‬ ‫‪.٦‬ال َج ِّ‬
‫ع‬ ‫ب ال ِّف ْع ِّل ال ُم َ‬
‫ض ِّار ِّ‬ ‫اص ُ‬‫‪.٧‬نَ َو ِّ‬
‫ع‬
‫ض ِّار ِّ‬ ‫‪َ .٨‬ج َو ِّاز ُم ال ِّف ْع ِّل ال ُم َ‬
‫سة ُ‬
‫‪.٩‬األ َ ْفعَا ُل ال َخ ْم َ‬
‫‪.١١‬نُونَا الت َّ ْو ِّكي ِّد َم َع ال ِّف ْع ِّل‬
‫‪ِّ .١١‬ف ْع ََل التَّعَ ُّج ِّ‬
‫ب‬
‫ْح َوالذَّ ِّم‬ ‫‪.١٢‬أ َ ْفعَا ُل ال َمد ِّ‬

‫‪73‬‬
‫اب األ َ َّو ُل‬
‫البَ ُ‬
‫ع َواأل َ ْم ُر‬ ‫اضي َوال ُم َ‬
‫ض ِّار ُ‬ ‫ال َم ِّ‬
‫ض ِّارع – أ َ ْمر‪:‬‬ ‫ار زَ َمانِ ِه ِإلَى‪َ :‬ماض – ُم َ‬ ‫يَ ْنقَسِم ال ِف ْعل بِا ْعتِبَ ِ‬
‫اضي‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬ ‫ان ال َم ِ‬ ‫اضي‪َ :‬ما دَ َّل َعلَى َم ْعنى ِفي نَ ْف ِس ِه م ْقت َ ِرن ِب َّ‬
‫الز َم ِ‬ ‫‪.١‬فَال َم ِّ‬
‫س‬‫ب – دَ َر َ‬ ‫ب – ش َِر َ‬ ‫اضي‪َ :‬كت َ َ‬ ‫‪.1‬فَال َم ِّ‬
‫اضي‪:‬‬ ‫ع َََل َماتُ ال ِّف ْع ِّل ال َم ِّ‬
‫ت‬‫سا ِّكنَ ِّة‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬كتَبَ ْ‬‫ث ال َّ‬ ‫‪ ‬تَا ُء التَّأْنِّي ِّ‬
‫ت – َكتَبْت َما – َكتَبْت ْم – َكتَبْت َّن –‬ ‫ْت – َكت َ ْب ِ‬‫ض ِّم ِّير‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬كتَب َ‬ ‫‪ ‬تَا ُء ال َّ‬
‫َكتَبْت‬

‫ع‪َ :‬ما دَ َّل َعلَى َم ْعنى ِفي ن ْف ِس ِه م ْقت َ ِرن ِبزَ َمان يَ ْحت َ ِمل ال َحا َل‬ ‫ض ِّار ُ‬‫‪َ .٢‬وال ُم َ‬
‫اَل ْستِ ْقبَا َل‪ِ ،‬مثْل‪ :‬يَ ْكتب – يَ ْش َرب – يَ ْدرس‬ ‫ع‪َ :‬و ِ‬ ‫ض ِّار ُ‬‫‪َ .2‬وال ُم َ‬
‫ع‪:‬‬
‫ض ِّار ِّ‬‫ع َََل َماتُ ال ِّف ْع ِّل ال ُم َ‬
‫سيَ ْكتب‬ ‫السينُ ‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬‬ ‫‪ِّ ‬‬
‫ف يَ ْكتب‬ ‫س ْو َ‬ ‫ف‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬‬ ‫س ْو َ‬ ‫‪َ ‬‬
‫‪ ‬لَ ْم‪ِ ،‬مثْل‪ :‬لَ ْم أ َ ْكتبْ‬
‫ب‬‫‪ ‬لَ ْن‪ِ ،‬مثْل‪ :‬لَ ْن أ َ ْكت َ‬

‫ب ِبغَي ِْر ََل ِم‬ ‫ب وقوعِ ال ِف ْع ِل ِمنَ الفَا ِع ِل المخَا َ‬


‫ط ِ‬ ‫‪َ .٣‬واأل َ ْم ُر‪َ :‬ما دَ َّل َعلَى َ‬
‫طل َ ِ‬
‫س‬‫‪َ .3‬واأل َ ْم ُر‪ :‬اِل َ ْم ِر‪ِ ،‬مثْل‪ :‬ا ْكتبْ – اِ ْش َربْ – ا ْدر ْ‬
‫ع َََل َماتُ ال ِّف ْع ِّل األ َ ْم ِّر‪:‬‬
‫الصيغَ ِّة‪ِ ،‬مثْل‪ :‬ا ْكتبْ‬ ‫ب ِّب ِّ‬ ‫طلَ ِّ‬ ‫علَى ال َّ‬ ‫‪ ‬يَ ُد ُّل َ‬
‫‪ ‬يَ ْقبَ ُل يَا َء ال ُم َؤنَّث َ ِّة ال ُم َخا َطبَ ِّة‪ِ ،‬مثْل‪ :‬ا ْكت ِبي‬
‫‪74‬‬
‫اب الثَّا ِّني‬
‫البَ ُ‬
‫َّ‬
‫الَل ِّز ُم َوال ُمتَعَ ِّدي‬
‫ار َم ْعنَاه ِإلَى‪َّ :‬‬
‫الَل ِّز ِّم – َوال ُمتَعَدِّي‪:‬‬ ‫يَ ْنقَسِم ال ِف ْعل بِا ْعتِبَ ِ‬
‫‪ )١‬فََال ِّف ْع ُل ََ‬
‫الَل ِّز ُم‪ :‬ال ِف ْعل الَّذِي ََل يَ ْحتَاج ِإلَى ال َم ْفعو ِل ِب ِه‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬
‫ذَه َ‬
‫َب م َح َّمد‪.‬‬

‫‪َ )٢‬وال ِّف ْع ُل ال ُمت َعَدِّي‪ :‬ال ِف ْعل الَّذِي يَ ْحتَاج إِلَى ال َم ْفعو ِل بِ ِه‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬
‫قَ َرأ َ م َح َّمد ال ِكت َ َ‬
‫اب‪.‬‬
‫يَأْكل زَ يْد ال َّ‬
‫س َم َك‪.‬‬
‫أ َ ْق َ‬
‫سا ُم ال ِّف ْع ِّل ال ُمتَعَدِّي‪:‬‬
‫سالَةَ‪.‬‬
‫الر َ‬
‫س ِعيد ِ‬ ‫اح ًدا‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬كت َ َ‬
‫ب َ‬ ‫ب َم ْفعُ ً‬
‫وال َو ِّ‬ ‫● َما يَ ْن ِّص ُ‬
‫ي ال َم ْفعول بِ ِه‪.‬‬ ‫الر َ َ‬
‫سالَة) ِه َ‬ ‫( ِّ‬
‫طيْت م َح َّمدا ِكتَابا‪.‬‬ ‫ب َم ْفعُولَ ْي ِّن‪ِ ،‬مثْل‪ :‬أ َ ْع َ‬
‫● َما يَ ْن ِّص ُ‬
‫( ُم َح َّمدًا) ه َو ال َم ْفعول ِب ِه اِل َ َّول َو( ِّكتَابًا) ه َو ال َم ْفعول ِب ِه الثَّانِي‪.‬‬
‫ص ِحيحا‪.‬‬ ‫ب ث َ ََلث َةَ َمفَا ِّعي َل‪ِ ،‬مثْل‪ :‬أ َ ْعلَ َم َع ِلي القَ ْو َم ال َخبَ َر َ‬
‫● َما يَ ْن ِّص ُ‬
‫(القَ ْو َم) ه َو ال َم ْفعول ِب ِه اِل َ َّول َو(ال َخبَ َر) ه َو ال َم ْفعول ِب ِه الثَّانِي‬
‫ص ِّحي ًحا) ه َو ال َم ْفعول ِب ِه الثَّا ِلث‪.‬‬ ‫َو( َ‬

‫‪75‬‬
‫اب الثَّا ِّل ُ‬
‫ث‬ ‫البَ ُ‬
‫ال َم ْعلُو ُم َوال َم ْج ُهو ُل‬
‫وم – َوال َم ْج ُهو ِّل‪:‬‬ ‫ار فَا ِع ِل ِه ِإلَى‪ :‬ال َم ْعلُ ِّ‬
‫يَ ْنقَسِم ال ِف ْعل بِا ْعتِبَ ِ‬
‫(‪ )١‬فَال ِّف ْع ُل ال َم ْعلُو ُم‪َ :‬ما ذ ِك َر فَا ِعله ِفي ال َك َل ِم‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬
‫اب‪.‬‬ ‫فَت َ َح م َح َّمد البَ َ‬
‫(فَت َ َح) ه َو ال ِف ْعل ال َم ْعلوم ِِل َ َّن فَا ِعلَه ( ُم َح َّمد) َم ْذكور فِي ال َك َل ِم‬
‫اب) ه َو ال َم ْفعول ِب ِه‪.‬‬‫‪َ ١‬و(البَ َ‬

‫ِف فَا ِعله ِفي ال َك َل ِم‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬


‫(‪َ )٢‬وال ِّف ْع ُل ال َم ْج ُهو ُل‪َ :‬ما حذ َ‬
‫فتِ َح البَاب‪.‬‬
‫(فُتِّ َح) ه َو ال ِف ْعل ال َم ْجهول ِِل َ َّن فَا ِعلَه ( ُم َح َّمد) لَ ْم ي ْذ َك ْر فِي ال َك َل ِم‬
‫اب) ه َو نَائِب الفَا ِع ِل‪.‬‬
‫‪َ ١‬و(البَ ُ‬

‫‪76‬‬
‫َط ِّريقَةُ ِّبنَاء ِّل ْل َم ْج ُهو ِّل‪:‬‬
‫ار‬
‫ص َ‬ ‫ب الفَا ِع ِل َم ْبنِياا ِل ْل َم ْجهو ِل ِِل َ َّن فَا ِعلَه حذ َ‬
‫ِف فَ َ‬ ‫س َّمى ال ِف ْعل َم َع نَائِ ِ‬
‫ي َ‬
‫َم ْجهوَل‪.‬‬
‫اضي‪:‬‬ ‫‪ )١‬ال ِّف ْع ُل ال َم ِّ‬
‫آخ ِر ِه‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬ ‫‪ ‬ض َّم أ َ َّوله َوكس َِر َما قَ ْب َل ِ‬
‫اب ← فُتِّ َح البَاب‬ ‫فَت َ َح م َح َّمد البَ َ‬
‫ب ال َماء‬ ‫ب زَ يْد ال َما َء ← ش ُِّر َ‬ ‫ش َِر َ‬
‫أ َ ْك َر َم المعَ ِلم الفَا ِئزَ ← أ ُ ْك ِّر َم الفَا ِئز‬
‫َ ِني‬
‫اء َو َح ْرف الث َا‬‫اء‪ ،‬ض َّم َح ْرف الت َّ ِ‬ ‫ف الت َّ ِ‬‫‪ِ ‬إذَا َكانَ ال ِف ْعل َم ْبدوءا ِب َح ْر ِ‬
‫آخ ِر ِه‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬ ‫َوكس َِر َما قَ ْب َل ِ‬
‫طاء‬ ‫س ِّل َم العَ َ‬‫طا َء ← ت ُ ُ‬ ‫سلَّ َم م َح َّمد العَ َ‬‫تَ َ‬
‫ت َح ْرف اِل َ ِل ِ‬
‫ف يَاء‬ ‫ف اِل َ ِل ِ‬
‫ف‪ ،‬ق ِلبَ ْ‬ ‫آخ ِر ال ِف ْع ِل َح ْر َ‬‫‪ِ ‬إذَا َكانَ َما قَ ْب َل ِ‬
‫َوكس َِر َما قَ ْبلَ َها‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬
‫قَا َل زَ يْد ال َمقَا َل ← قِّي َل ال َمقَال‬
‫طن‬ ‫طنَ ← ِّبي َع الق ْ‬ ‫ع الفَ َّلح الق ْ‬ ‫بَا َ‬

‫آخ ِر ِه‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬


‫ض ُّم أ َ َّوله َوي ْفتَح َما قَ ْب َل ِ‬
‫ع‪ :‬ي َ‬ ‫‪ )٢‬ال ِّف ْع ُل ال ُم َ‬
‫ض ِّار ُ‬
‫اب ← يُ ْفت َ ُح البَاب‬ ‫‪ )1‬يَ ْفتَح م َح َّمد البَ َ‬
‫ارق‬ ‫س ِ‬
‫ب ال َّ‬‫ض َر ُ‬ ‫ارقَ ← يُ ْ‬ ‫س ِ‬‫ض ِرب زيد ال َّ‬ ‫) يَ ْ‬
‫‪ )1‬ي ْك ِرم المعَ ِلم الفَائِزَ ← يُ ْك َر ُم الفَائِز‬
‫طاء‬ ‫سلَّ ُم العَ َ‬
‫طا َء ← يُت َ َ‬ ‫سلَّم م َح َّمد العَ َ‬ ‫‪ )1‬يَت َ َ‬
‫‪ )1‬يَقول زَ يْد ال َمقَا َل ← يُقَا ُل ال َمقَال‬
‫طن‬ ‫ع الق ْ‬ ‫طنَ ← يُبَا ُ‬ ‫‪ )1‬يَ ِبيع الفَ َّلح الق ْ‬

‫‪ )٣‬ال ِّف ْع ُل األ َ ْم ُر‪ََ :‬ل ي ْبنَى ال َم ْجهول ِِل َ َّن فَا ِعلَه م َخ ِ‬
‫اطب َوه َو ََل يَكون‬
‫‪َ )٣‬م ْجهوَل‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫الرا ِّب ُع‬
‫اب َّ‬
‫البَ ُ‬
‫ص ِّحي ُح َوال ُم ْعت َ ُّل‬
‫ال َّ‬
‫يَ ْنقَسِم ال ِف ْعل ِإلَى‪َ :‬‬
‫ص ِّحيح – َو ُم ْعتَل‪:‬‬
‫ص ِّحي ُح‪:‬‬
‫أ) ال ِّف ْع ُل ال َّ‬
‫وف ال ِعلَّ ِة الث َّ َلث َ ِة‪( :‬اِل َ ِلف – َ‬
‫الواو – اليَاء)‬ ‫ت أصوله ِم ْن حر ِ‬ ‫ه َو َما خَلَّ ْ‬
‫ضعَّف‬ ‫َويَ ْنقَسِم ِإلَى‪َ :‬‬
‫سا ِّلم – َم ْه ُموز – ُم َ‬

‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫يف ال ِّف ْع ِّل‬ ‫ال ِّف ْع ُل‬
‫فَ ِه َم – َكت َ َ‬
‫ب–‬ ‫ف ال ِعلَّ ِة‬
‫ت أصوله ِم ْن أ َ ْحر ِ‬ ‫س ِل َم ْ‬
‫ه َو َما َ‬ ‫سا ِّل ُم‬
‫ال َّ‬
‫ص َر‬ ‫نَ َ‬ ‫يف‪.‬‬ ‫َوال َه ْمزَ ِة َوالت َّ ْ‬
‫ض ِع ِ‬
‫سأ َ َل –‬
‫أ َ َك َل – َ‬ ‫وز ه َو َما َكانَ أ َ َحد أصو ِل ِه ه َْمزَ ة‪.‬‬
‫ال َم ْه ُم ُ‬
‫قَ َرأَ‬

‫ف الث ُّ ََلثِّيِّ‪:‬‬ ‫ضعَّ ُ‬ ‫ُم َ‬


‫شدَّ – َ‬
‫ظ َّل‬ ‫َمدَّ – َ‬ ‫َت َعيْنه َو ََلمه ِم ْن ِج ْنس‬ ‫ه َو َما َكان ْ‬
‫احد‪.‬‬ ‫َو ِ‬
‫ف‬ ‫ال ُم َ‬
‫ضعَّ ُ‬
‫الربَا ِّعيِّ‪:‬‬ ‫ف ُّ‬ ‫ضعَّ ُ‬ ‫ُم َ‬
‫زَ ْلزَ َل – َع ْسعَ َ‬
‫س‬
‫س‬ ‫َّان بَ ْعدَ‬ ‫ان أ َ ْ‬
‫ص ِلي ِ‬ ‫َما ت َ َك َّر َر فِي ِه َح ْرفَ ِ‬
‫– َو ْس َو َ‬
‫ص ِليَّي ِْن‪.‬‬ ‫َح ْرفَي ِْن أ َ ْ‬

‫‪78‬‬
‫ب) ال ِّف ْع ُل ال ُم ْعت َ ُّل‪:‬‬
‫ف ال ِعلَّ ِة‪.‬‬ ‫ه َو َما َكانَ أ َ َحد أصو ِل ِه أ َ ِو اثْن ِ‬
‫َان ِم ْن َها ِم ْن أ َ ْحر ِ‬

‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫يف ال ِّف ْع ِّل‬ ‫ال ِّف ْع ُل‬
‫س‬
‫ف – يَئِ َ‬
‫ص َ‬
‫َو َ‬ ‫ف ال ِعلَّ ِة‪.‬‬
‫َت فَاؤه َح ْر َ‬
‫ه َو َما َكان ْ‬ ‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬
‫قَا َل – َع َو َر –‬ ‫ف ال ِعلَّ ِة‪.‬‬ ‫ه َو َما َكان ْ‬
‫َت َعيْنه َح ْر َ‬ ‫األ َ ْج َو ُ‬
‫ف‬
‫َغيَدَ‬
‫دَ َعا – غَزَ ا –‬ ‫ف ال ِعلَّ ِة‪.‬‬
‫َت ََلمه َح ْر َ‬
‫ه َو َما َكان ْ‬ ‫النَّاقِّ ُ‬
‫ص‬
‫ضى – بَ َكى‬‫قَ َ‬

‫َو َعى – َوقَى‬ ‫يف ال َم ْف ُرو ُ‬


‫ق‪:‬‬ ‫اللَّ ِّف ُ‬
‫َت فَاؤه َو ََلمه َح ْرفَ ْي ال ِعلَّ ِة‪.‬‬
‫ه َو َما َكان ْ‬
‫اللَّ ِّف ُ‬
‫يف‬
‫ن ََوى – َر َوى‬ ‫يف ال َم ْق ُرونُ ‪:‬‬
‫اللَّ ِّف ُ‬
‫َت َعيْنه َو ََلمه َح ْرفَ ْي ال ِعلَّ ِة‪.‬‬
‫ه َو َما َكان ْ‬

‫‪79‬‬
‫س‬ ‫اب ال َخ ِّ‬
‫ام ُ‬ ‫البَ ُ‬
‫ال ُم َج َّر ُد َوال َم ِّزي ُد‬
‫ب اِل َ ْ‬
‫ص ِل – ِإ َّما ث ُ ََلثِّيًّا َو ِإ َّما ُربَا ِّعيًّا‬ ‫ال ِف ْعل – ِب َح ْس ِ‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫يف ال ِّف ْع ِّل‬ ‫ال ِّف ْع ُل‬
‫الث ُّ ََل ِّث ُّي‪:‬‬
‫قَ َرأ َ – َكت َ َ‬
‫ب‬ ‫اضي ِه ث َ َلثَة فَقَ ْ‬
‫ط‪.‬‬ ‫َت أ َ ْحرف َم ِ‬
‫َما َكان ْ‬ ‫ال ُم َج َّر ُد‬
‫َت أ َ ْحرف َم ِ‬
‫اضي ِه‬ ‫َما َكان ْ‬
‫الربَا ِّع ُّي‪:‬‬ ‫كلُّ َها أ َ ْ‬
‫ص ِليَّة‪.‬‬
‫س – زَ ْلزَ َل‬
‫َو ْس َو َ‬ ‫ُّ‬
‫اضي ِه أ َ ْر َب َعة فَقَ ْ‬
‫ط‪.‬‬ ‫َت أ َ ْحرف َم ِ‬
‫َما َكان ْ‬

‫أ َ ْك َر َم‬ ‫الث ُّ ََلثِّ ُّي‪:‬‬


‫طلَقَ‬ ‫اِ ْن َ‬ ‫اضي ِه الث َّ َلث َ ِة‬
‫ف َم ِ‬ ‫َما ِزيدَ َعلَى أ َ ْحر ِ‬
‫اِ ْست َ ْغفَ َر‬ ‫ان أ َ ْو‬
‫احد أ َ ْو َح ْرفَ ِ‬ ‫اِل َ ْ‬
‫ص ِليَّ ِة َح ْرف َو ِ‬ ‫ال َم ِّزي ُد‬
‫ث َ َلثَة أ َ ْحرف‪.‬‬ ‫َت َب ْعض أ َ ْحر ِ‬
‫ف‬ ‫َما َكان ْ‬
‫علَى‬
‫اضي ِه زَ ائِدا َ‬‫َم ِ‬
‫الربَا ِّع ُّي‪:‬‬
‫ُّ‬ ‫اِل َ ْ‬
‫ص ِل‪.‬‬
‫تَزَ ْلزَ َل‬
‫ْ (‪) ١‬‬ ‫اضي ِه اِل َ ْربَ َع ِة‬
‫ف َم ِ‬ ‫َما ِزيدَ َعلَى أ َ ْحر ِ‬
‫اِ ْح َرن َج َم‬ ‫ان‪.‬‬‫احد أ َ ْو َح ْرفَ ِ‬ ‫اِل َ ْ‬
‫ص ِليَّ ِة َح ْرف َو ِ‬

‫(‪ )١‬ا ِْح َر ْن َج َم‪ :‬ا ِْجتَ َم َع‬


‫‪80‬‬
‫س‬
‫سا ِّد ُ‬
‫اب ال َّ‬
‫البَ ُ‬
‫ف‬ ‫ام ُد َوال ُمت َ َ‬
‫ص ِّر ُ‬ ‫ال َج ِّ‬
‫يَ ْنقَسِم ال ِف ْعل ِإلَى‪َ :‬ج ِّ‬
‫امد – َو ُمت َ َ‬
‫ص ِّرف‪:‬‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫يف ال ِّف ْع ِّل‬ ‫ال ِّف ْع ُل‬
‫سى‬ ‫َع َ‬ ‫ور ِّة‬
‫ص َ‬‫ال ِّف ْع ُل ال ُم ََل ِّز ُم ِّل ُ‬
‫س‬ ‫لَ ْي َ‬ ‫اضي‪:‬‬ ‫ال َم ِّ‬
‫نِ ْع َم‬ ‫اضي‪َ ،‬و ََل‬ ‫ك ُّل فِ ْعل َعلَى ص َ‬
‫ورةِ ال َم ِ‬
‫ارعا أ َ ْو‬
‫ض ِ‬‫ي ْم ِكن أ َ ْن نَ ْشت َ َّق ِم ْنه م َ‬ ‫ام ُد‬
‫ال َج ِّ‬
‫س‬ ‫ِبئْ َ‬ ‫أ َ ْمرا‪.‬‬ ‫ه َو الَّ ِذي يَ ْل ِزم ص َ‬
‫ورة‬
‫احدَة َو ََل ت َأ ْ ِتي ِم ْنه‬
‫َو ِ‬
‫ورة أ ْخ َرى‪.‬‬ ‫ص َ‬
‫هَبْ‬ ‫ور ِّة األ َ ْم ِّر‪:‬‬
‫ص َ‬‫ال ِّف ْع ُل ال ُم ََل ِّز ُم ِّل ُ‬
‫ك ُّل فِ ْعل ََل ي ْم ِكن أ َ ْن نَ ْشت َ َّق ِم ْنه‬
‫تَعَلَّ ْم‬ ‫ارعا‪.‬‬ ‫ض ِ‬‫اضيا أ َ ْو م َ‬ ‫َم ِ‬

‫ب ( َماض)‬ ‫َكت َ َ‬ ‫ف‪:‬‬ ‫تَا ُّم الت َّ َ‬


‫ص ُّر ِّ‬
‫ْ‬
‫ارع)‬ ‫َما َيأ ِتي ِم ْنه َاِل َ ْف َعال الث َّ َلثَة ( َماض – يَ ْكتب (م َ‬
‫ض ِ‬
‫ا ْكتبْ (أ َ ْمر)‬ ‫ارع – أ ْمر)‪.‬‬ ‫ض ِ‬ ‫م َ‬ ‫ف‬ ‫ال ُمت َ َ‬
‫ص ِّر ُ‬
‫ه َو الَّ ِذي يَأ ْ ِتي ِم ْنه‬
‫ان أ َ ْو أ َ ْكث َر ِم ْن‬
‫ورت َ ِ‬
‫ص َ‬
‫ارع‪،‬‬‫ض ِ‬
‫اضي َوالم َ‬
‫ِإ َّما ال َم ِ‬ ‫ف‪:‬‬
‫ص ُّر ِّ‬ ‫نَاقِّ ُ‬
‫ص الت َّ َ‬ ‫ص َو ِر ال ِف ْع ِل‪.‬‬
‫ِمثْل‪َ :‬كادَ يَ َكاد‬ ‫ط (فإ ِ َّما‬‫َما َيأْتِي ِم ْنه فِ ْع َل ِن فَقَ ْ‬
‫ارع َواِل َ ْمر‪،‬‬
‫ض ِ‬‫إِ َّما الم َ‬ ‫ارع‬
‫ض ِ‬‫ارع َو ِإ َّما الم َ‬ ‫ض ِ‬
‫اضي َوالم َ‬ ‫ال َم ِ‬
‫ِمثْل‪ :‬يَدَع دَ ْ‬
‫ع‬ ‫َواِل َ ْمر)‪.‬‬

‫‪81‬‬
‫سا ِّب ُع‬
‫اب ال َّ‬
‫البَ ُ‬
‫ِّ‬ ‫ع‬‫ار‬
‫ِّ‬ ‫َ‬
‫ض‬ ‫م‬
‫ُ‬ ‫ال‬ ‫ل‬
‫ِّ‬ ‫ع‬
‫ْ‬ ‫ف‬
‫ِّ‬ ‫ال‬ ‫ب‬
‫ُ‬ ‫اص‬
‫ِّ‬ ‫و‬
‫َ‬ ‫َ‬ ‫ن‬
‫ارعِ اِّثْنَا َ‬
‫عش ََر َح ْرفًا‪َ ،‬و ِه َ‬
‫ي‪:‬‬ ‫ض ِ‬‫اصب ال ِف ْع ِل الم َ‬
‫ن ََو ِ‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬
‫أ ِريد أ َ ْن أ َ ْق َرأَ‪.‬‬ ‫أ َ ْن‬

‫ورة آ ِل ِع ْم َرانَ ‪)٩٢ :‬‬


‫(س َ‬ ‫﴿لَن تَنَالُوا ا ْل ِّب َّر﴾‬ ‫لَ ْن‬

‫سأ َ ْجت َ ِهد)‪.‬‬


‫إِذَ ْن ت ْف ِل َح ( َج َوابا ِل َم ْن قَا َل‪َ :‬‬ ‫إِّذَ ْن‬

‫َجلَ ْست َك ْي أ َ ْست َ ِري َح‪.‬‬ ‫ك َْي‬

‫اللم الَّتِي يَكون َما بَ ْعدَ َها ِعلَّة ِل َما قَ ْبلَ َها َو َ‬
‫سبَبا لَ َها‪،‬‬ ‫ي َّ‬
‫ِه َ‬ ‫َال ُم َك ْي‬
‫اس﴾ (س َ‬
‫ورة النَّ ْح ِل ‪)٤٤ :‬‬ ‫نز ْلنَا ِّإلَ ْيكَ ِّ‬
‫الذ ْك َر ِّلتُبَ ِّي َن ِّللنَّ ِّ‬ ‫َ‬
‫(ال ُم الت َّ ْع ِّلي ِّل) ِمثْل‪َ :‬‬
‫﴿وأ َ َ‬

‫اللم الَّتِي يَكون َما بَ ْعدَ َها َعاقِبَة ِل َما قَ ْبلَ َها َونَتِي َجة‬ ‫ي َّ‬ ‫ِه َ‬
‫ُون لَ ُه ْم َ‬
‫عد ًُّوا‬ ‫لَ َها‪ِ ،‬مثْل‪﴿ :‬فَا ْلتَقَ َطهُ و ءََا ُل ِّف ْرع َْو َن ِّليَك َ‬ ‫َال ُم العَاقِّبَ ِّة‬
‫ص ‪)٨ :‬‬ ‫آ‬
‫ص ِ‬‫ورة القَ َ‬‫ح َزنًا﴾ (س َ‬ ‫َو َ‬
‫ي ََلم ال َج ِر الَّتِي ت َقَع بَ ْعدَ ( َما َكانَ ) أ َ ْو (لَ ْم يَك ْن)‪،‬‬
‫ِه َ‬ ‫َال ُم ال ُج ُحو ِّد‬
‫صدِيقَه‬ ‫صديق ِليَخونَ َ‬ ‫ِمثْل‪َ :‬ما َكانَ ال َّ‬ ‫(ال ُم النَّ ْفي ِّ)‬
‫َ‬

‫ق َوت َ ْكذ َ‬
‫ِب‪.‬‬ ‫ََل تَأْم ْر ِب ِ‬
‫الص ْد ِ‬ ‫او ال َم ِّعيَّ ِّة‬
‫َو ُ‬
‫َِل َ ْقتلَ َّن ال َكافِ َر أ َ ْو ي ْس ِل َم‪.‬‬ ‫أ َ ْو‬

‫‪82‬‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬
‫ظ َّ‬
‫الطا ِلب دَ ْر َسه فَيَ ْن َج َح‪.‬‬ ‫فَا ُء ال َّ‬
‫سبَ ِّبيَّ ِّة َح ِف َ‬

‫ان ث َّم ي ْس ِل َم‪.‬‬


‫ضى ال َجبَان ِبال َه َو ِ‬
‫يَ ْر َ‬ ‫ث ُ َّم‬

‫ي الَّتِي ِب َم ْعنَى (إِلَى)‪ِ ،‬مثْل‪ََ :‬ل ت َ ْدخ ْل َحتَّى يؤْ ذَنَ لَ َك‪.‬‬
‫ِه َ‬ ‫َحتَّى‬

‫‪83‬‬
‫اب الث َّ ِّ‬
‫ام ُن‬ ‫البَ ُ‬
‫َج َو ِّاز ُم ال ِّف ْع ِّل ال ُم َ‬
‫ض ِّارعِّ‬
‫سم يَ ْج ِّز ُم ِّف ْع ًَل َو ِّ‬
‫احدًا –‬ ‫ان‪َ ،‬وه َما‪ِّ :‬ق ْ‬‫س َم ِّ‬
‫ارعِ ِّق ْ‬‫ض ِ‬ ‫َج َو ِازم ال ِف ْع ِل الم َ‬
‫س ْبعَةَ َ‬
‫عش ََر َح ْرفًا‪.‬‬ ‫سم يَ ْج ِّز ُم فِّ ْعلَ ْي ِّن‪َ ،‬ولَ َها َ‬
‫َوقِّ ْ‬
‫‪ )١‬يَ ْج ِّز ُم ِّف ْع ًَل َو ِّ‬
‫احدًا‪:‬‬
‫لَ ْم – لَ َّما – َال ُم األَ ْم ِّر – َال النَّا ِّهيَةُ‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫َم ْعنَا َها‬
‫لَ ْم يفَ ِر ْ‬
‫ط َخا ِلد فِي اِل َ َمانَ ِة‪.‬‬ ‫ِللنَّ ْفي ِ الم ْ‬
‫طلَ ِ‬
‫ق َوتقَ ِلب ال ِف ْع َل‬ ‫لَ ْم‬
‫اضي‪.‬‬ ‫ِمنَ ا َِل ْستِ ْق َبا ِل ِإلَى ال َم ِ‬

‫ـل زَ يْد (فَوصول زَ يْد‬


‫ص ْ‬‫لَ َّما يَ ِ‬ ‫ِللنَّ ْفي ِ َوال َم ْن ِف ُّ‬
‫ي ِب ِه متَ َو ِقع‬
‫الحصو ِل‪.‬‬
‫لَ َّما‬
‫ظر)‬‫م ْنت َ َ‬

‫﴿فَ ْليَ ْ‬
‫ست َ ِّجيبُوا ِّلى َو ْليُ ْؤ ِّمنُوا ِّبى﴾‬ ‫ِّل ْلَ ْم ِّر‪:‬‬
‫ورة ال َبقَ َرةِ ‪)١٨٦ :‬‬
‫(س َ‬ ‫ِم ْن أ َ ْعلَى َرتْ َبة ِإلَى أ َ ْدنَى‪.‬‬

‫يَا أ َ ِخي ِلت ْس ِرعْ‪.‬‬ ‫ِّل َِّل ْلتِّ َم ِّ‬


‫اس‪:‬‬ ‫َال ُم األ َ ْم ِّر‬
‫الرتْبَ ِة‪.‬‬ ‫ِإذَا َكانَ مت َ َ‬
‫سا ِويَ ْي ِن فِي َّ‬

‫علَ ْينَا َربُّكَ ﴾‬ ‫﴿ونَاد َْوا يَ ٰـ َم ٰـ ِّلكُ ِّليَ ْق ِّ‬


‫ض َ‬ ‫َ‬ ‫اء‪:‬‬
‫ع ِّ‬
‫ِّلل ُّد َ‬
‫ورة الز ْخر ِ‬
‫ف ‪)٧٧ :‬‬ ‫(س َ‬ ‫ِم ْن أ َ ْدنَى َرتْ َبة ِإلَى أ َ ْعلَى‪.‬‬

‫‪84‬‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫َم ْعنَا َها‬
‫عنُ ِّقكَ‬ ‫﴿و َال ت َ ْجعَ ْل يَدَكَ َم ْغلُولَةً إِّلَ ٰى‬
‫َ ُ‬ ‫َ‬ ‫ِّل ْلَ ْم ِّر‪:‬‬
‫س ْط َ‬‫َو َال ت َ ْب ُ‬ ‫ِم ْن أ َ ْعلَى َرتْبَة إِلَى أ َ ْدنَى‪.‬‬
‫اء ‪)٢٩ :‬‬
‫اإل ْس َر ِ‬
‫ورة ِ‬‫ها﴾ (س َ‬

‫ََل تَتَدَ َّخ ْ‬


‫ـل ِفي َما ََل يَ ْع ِن َ‬
‫يك‪.‬‬ ‫ِّل َِّل ْلتِّ َم ِّ‬
‫اس‪:‬‬ ‫َال النَّا ِّهيَةُ‬
‫الرتْبَ ِة‪.‬‬ ‫ِإذَا َكانَ مت َ َ‬
‫سا ِويَ ْي ِن فِي َّ‬

‫اخ ْذنَا إِّن نَّسِّينَا أ َ ْو‬‫﴿ربَّنَا َال ت ُ َؤ ِّ‬


‫َ‬ ‫اء‪:‬‬
‫ع ِّ‬
‫ِّلل ُّد َ‬
‫طأْنَا﴾ (س َ‬ ‫أ َ ْخ َ‬
‫ورة ال َبقَ َرةِ ‪)٢٨٦ :‬‬ ‫ِم ْن أ َ ْدنَى َرتْبَة إِلَى أ َ ْعلَى‪.‬‬

‫‪85‬‬
‫‪ )٢‬يَ ْج ِّز ُم فِّ ْعلَ ْي ِّن‪:‬‬
‫ان – أ َ ْي َن – أَنَّى‬
‫ي – َمتَى – أَيَّ َ‬
‫إن – َم ْن – َما – َم ْه َما – إ ْذ َما – أ َ ُّ‬ ‫ْ‬
‫– َح ْيث ُ َما – َك ْيفَ َما – ِّإذَا‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫َم ْعنَا َها‬
‫ـل إلَى َهدَفِ َك‪.‬‬
‫ص ْ‬‫ـر ت َ ِ‬ ‫ْ‬
‫إن ت َ ْ‬
‫صبِ ْ‬ ‫َح ْرف ال َّ‬
‫ش ْر ِط‪.‬‬ ‫ْ‬
‫إن‬
‫َم ْن يَ ْز َر ْ‬
‫ع يَ ْحصـ ْد‪.‬‬ ‫ش ْر ِط ِل ْلعَاقِ ِل‪.‬‬
‫اِ ْسم ال َّ‬ ‫َم ْن‬
‫اِ ْسم ال َّش ْر ِط ِلغَ ْي ِر العَاقِ ِل‪َ .‬ما ت َ ْفعَ ْ‬
‫ـل ِم ْن َخيْر ت ْجزَ ِب ِه‪.‬‬ ‫َما‬
‫اِ ْسم ال َّش ْر ِط ِلغَي ِْر ال َعاقِ ِل‪َ .‬م ْه َما ت َ ْفعَ ْ‬
‫ـل يَ ْعلَ ْمـه للا‪.‬‬ ‫َم ْه َما‬
‫إ ْذ َما ت َ ْفعَ ْ‬
‫ـل ش اَرا ت َ ْندَ ْم‪.‬‬ ‫الزائِدَة ِللت َّ ْو ِكي ِد‪.‬‬
‫َّ‬ ‫إِّ ْذ َما‬

‫ي ِكت َاب ت َ ْق َرأْ ت َ ْست َ ِفـ ْد ِم ْنه‪.‬‬


‫أ َ َّ‬ ‫اِ ْسم م ْب َهم ت َ َ‬
‫ض َّمنَ َم ْعنَى‬
‫أ َ ُّ‬
‫ي‬
‫ش ْر ِط‪.‬‬‫ال َّ‬

‫ض َّمنَ َم ْعنَى َمتَى ت َ ْذهَبْ أ َ ْذهَبْ َمعَ َك‪.‬‬


‫ان ت َ َ‬ ‫اِ ْسم َّ‬
‫الز َم ِ‬ ‫َمتَى‬
‫ال َّ‬
‫ش ْر ِط‪.‬‬

‫ض َّمنَ َم ْعنَى أ َيَّانَ ت َ ْسأ َ ْلــنِي أ ِجـب َ‬


‫ْــك‪.‬‬ ‫ان ت َ َ‬ ‫اِ ْسم َّ‬
‫الز َم ِ‬ ‫أ َيَّ َ‬
‫ان‬
‫ال َّ‬
‫ش ْر ِط‪.‬‬

‫ـك‪.‬‬ ‫ض َّمنَ َم ْعنَى أَيْنَ تسافِ ْ‬


‫ـر أ َرافِـ ْق َ‬ ‫اِ ْسم ال َم َك ِ‬
‫ان ت َ َ‬ ‫أ َ ْي َن‬
‫ال َّ‬
‫ش ْر ِط‪.‬‬

‫ض َّمنَ َم ْعنَى أَنَّى تَت َّ ِجـ ْه ت َ ِجـ ْد َخيْرا‪.‬‬


‫اِ ْسم ال َم َكا ِن ت َ َ‬ ‫أَنَّى‬
‫ال َّ‬
‫ش ْر ِط‪.‬‬

‫‪86‬‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫َم ْعنَا َها‬
‫ض َّمنَ َم ْعنَى َحيْث َما تَت َّ ِجـ ْه ت َ ِجـ ِد النَّ َ‬
‫اس ي ِحبُّونَ‬ ‫ان ت َ َ‬ ‫اِ ْسم ال َم َك ِ‬ ‫َح ْيث ُ َما‬
‫ال َّ‬
‫ش ْر ِط‪.‬‬
‫ال َخي َْر‪.‬‬

‫ام ْـل َ‬
‫ـك‪.‬‬ ‫ام ْـلـنِي أ َع ِ‬
‫َك ْيفَ َما تعَ ِ‬ ‫اِ ْسم م ْب َهم ت َ َ‬
‫ض َّمنَ َم ْعنَى‬ ‫َك ْيفَ َما‬
‫ش ْر ِط‪.‬‬‫ال َّ‬

‫شا ِعر ‪:‬‬ ‫ض َّمنَ َم ْعنَى قَا َل ال َّ‬‫ان ت َ َ‬ ‫اِ ْسم َّ‬
‫الز َم ِ‬ ‫إِّذَا‬
‫ست َ ْغ ِّن َما أ َ ْغنَاكَ َربُّكَ بِّال ِّغنَى *‬
‫اِّ ْ‬ ‫ال َّ‬
‫ش ْر ِط‪.‬‬ ‫َم ْخصوصا ِفي‬
‫الش ْع ِر فَقَ ْ‬
‫صة فَت َ َج َّمـ ْل‬
‫صا َ‬‫َوإِّذَا ت ُ ِّصـ ْبـكَ َخ َ‬ ‫ط‪.‬‬ ‫ِ‬

‫‪87‬‬
‫اب التَّا ِّ‬
‫س ُع‬ ‫البَ ُ‬
‫سةُ‬
‫األ َ ْفعَا ُل ال َخ ْم َ‬
‫يف األ َ ْفعَا ِّل ال َخ ْم َ‬
‫س ِّة‪:‬‬ ‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫ع ِّة أ َ ْو يَا ُء‬ ‫او ال َج َما َ‬ ‫ف ا ِّالثْنَ ْي ِّن أ َ ْو َو ُ‬
‫ار َعةُ ت ْست َنَد ِإلَ ْي َها أ َ ِّل ُ‬
‫ض ِ‬‫ي أ َ ْفعَال م َ‬
‫ِه َ‬
‫ال ُم َخا َطبَ ِّة‪.‬‬
‫‪ ‬ه َما يَ ْفُعَ ََل ِّن‪.‬‬
‫ون‬ ‫ُ‬‫الن‬ ‫ت‬‫ِ‬ ‫و‬ ‫ُ‬
‫ثب‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫َ‬ ‫ف‬ ‫ر‬
‫ْ‬ ‫ت‬ ‫ا‪:‬‬ ‫ه‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ر‬
‫َ‬ ‫ْ‬
‫ع‬ ‫إ‬
‫ِّ‬ ‫‪ ‬أ َ ْنت َما ت َ ْفعَ ََل ِّن‪.‬‬
‫ِ‬ ‫ِ‬
‫صب َوت ْجزَ م ِب َح ْذفِ َها‪.‬‬ ‫َوت ْن َ‬ ‫ون‪.‬‬‫‪ ‬ه ْم يَ ْفعَلُ َ‬
‫‪ ‬أ َ ْنت ْم ت َ ْفعَلُ َ‬
‫ون‪.‬‬
‫ين‪.‬‬‫ت ت َ ْفعَ ِّل َ‬‫‪ ‬أ َ ْن ِ‬

‫ال َج ْز ُم‬ ‫ب‬ ‫النَّ ْ‬


‫ص ُ‬ ‫الر ْف ُع‬
‫َّ‬
‫لَ ْم يَ ْكتبَا‬ ‫لَ ْن يَ ْكتبَا‬ ‫يَ ْكتبَ ِ‬
‫ان‬ ‫ُه َما‬
‫لَ ْم ت َ ْكتبَا‬ ‫لَ ْن ت َ ْكتبَا‬ ‫ت َ ْكتبَ ِ‬
‫ان‬ ‫أ َ ْنت ُ َما‬
‫لَ ْم يَ ْكتبوا‬ ‫لَ ْن يَ ْكتبوا‬ ‫يَ ْكتبونَ‬ ‫ُه ْم‬
‫لَ ْم ت َ ْكتبوا‬ ‫لَ ْن ت َ ْكتبوا‬ ‫ت َ ْكتبونَ‬ ‫أَ ْنت ُ ْم‬
‫لَ ْم ت َ ْكت ِبي‬ ‫لَ ْن ت َ ْكت ِبي‬ ‫ت َ ْكت ِبينَ‬ ‫أَ ْن ِّ‬
‫ت‬

‫‪88‬‬
‫ش ُر‬
‫اب العَا ِّ‬
‫البَ ُ‬
‫نُونَا الت َّ ْو ِّكي ِّد َم َع ال ِّف ْع ِّل‬
‫يُ َؤ َّك ُد ال ِّف ْع ُل ِّبنُونَ ْي ِّن‪:‬‬
‫ح‪ِ ،‬مثْل‪ :‬اِ ْجت َ ِهدَ َّن – تَعَلَّ َم َّن‬ ‫‪ ‬نُون ث َ ِّقيلَة ُم َ‬
‫ش َّددَة‪َ :‬م ْبنِيَّة َعلَى الفَتْ ِ‬
‫ون‪ِ ،‬مثْل‪ :‬اِ ْجت َ ِهدَ ْن – تَعَلَّ َم ْن‬‫سك ِ‬ ‫‪ ‬نُون َخ ِّفيفَة‪َ :‬م ْبنِيَّة َعلَى ال ُّ‬

‫أ َ ْحكَا ُم ت َ ْو ِّكي ِّد ال ِّف ْع ِّل‪:‬‬


‫اضي‪:‬‬ ‫‪ )١‬ال ِّف ْع ُل ال َم ِّ‬
‫اضي م ْ‬
‫طلَقا‪.‬‬ ‫ََل يَجوز ت َ ْو ِكيد ال ِف ْع ِل ال َم ِ‬

‫‪ )٢‬ال ِّف ْع ُل ال ُم َ‬
‫ض ِّارعُ‪:‬‬
‫ارع ِبالنُّ ِ‬
‫ون‬ ‫ض ِ‬‫ون‪َ .‬وي َؤ َّكد الم َ‬
‫ارعِ ِبالنُّ ِ‬ ‫ض ِ‬‫قَ ْد يَكون ت َ ْو ِكيد ال ِف ْع ِل الم َ‬
‫س ِّم‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬ ‫وجوبا ِإذَا َكانَ مثْبَتا فِي َج َوا ِ‬
‫ب القَ َ‬
‫هلل َِل َ ْفعَلَ َّن َهذَا غَدا (نون ث َ ِقيلَة)‬
‫تَا ِّ‬
‫تَاهللِّ َِل َ ْفعَلَ ْن َهذَا غَدا (نون َخ ِفيفَة)‬

‫‪ )٣‬ال ِّف ْع ُل األ َ ْم ُر‪:‬‬


‫يَجوز ت َ ْو ِكيد ال ِف ْع ِل اِل َ ْم ِر م ْ‬
‫طلَقا‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬
‫صي ِل ال ِع ْل ِم (نون ث َ ِقيلَة)‬
‫اِ ْجت َ ِهدَ َّن فِي ت َ ْح ِ‬
‫صي ِل ال ِع ْل ِم (نون َخ ِفيفَة)‬ ‫اِ ْجت َ ِهدَ ْن ِفي ت َ ْح ِ‬

‫‪89‬‬
‫عش ََر‬
‫اب ال َحا ِّدي َ‬
‫البَ ُ‬
‫ِّف ْع ََل التَّعَ ُّج ِّ‬
‫ب‬
‫الت َّعَ ُّجب لَه ِّصيغَت َ ِّ‬
‫ان‪:‬‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫ِّصيغَةُ التَّعَ ُّج ِّ‬
‫ب‬
‫َما أ َ ْج َم َل ال َّ‬
‫س َما َء!‬ ‫َما أ َ ْفعَلَهُ!‬
‫اء!‬ ‫أ َ ْج ِم ْل ِبال َّ‬
‫س َم ِ‬ ‫أ َ ْف ِّع ْل ِّب ِّه!‬
‫صفَة ِفي َ‬
‫ش ْيء َما‪.‬‬ ‫ش ِة أ َ ِو ا ْس ِت ْع َ‬
‫ظ ِام ِ‬ ‫َوي ْست َ ْع َمل ِللت َّ ْع ِب ِ‬
‫ير َع ِن الدَّ ْه َ‬

‫الصيَ ِغ َغ ْي ِر ال ِقيَا ِسيَّ ِة‪:‬‬ ‫ِللتَّعَ ُّج ِ‬


‫ب بَ ْعض ِ‬
‫س ْب َح َ‬
‫ان للاِّ!‬ ‫‪ُ ‬‬
‫‪َ ‬ما شَا َء للاُ!‬
‫‪َٰ ِّ ‬‬
‫ِلِّ د َُّرهُ!‬

‫‪90‬‬
‫اب الثَّا ِّني َ‬
‫عش ََر‬ ‫البَ ُ‬
‫أ َ ْفعَا ُل ال َمدْحِّ َوالذَّ ِّم‬
‫س) َو( َحبَّذَا – َال َحبَّذَا)‬
‫ح َوالذَّ ِم ِمنَ ال ِف ْع ِل (نِّ ْع َم – ِّبئْ َ‬
‫يَت َ َك َّون أ ْسلوب ال َم ْد ِ‬
‫ح َوالذَّ ِم‪.‬‬
‫وص ِبال َم ْد ِ‬ ‫س) َوال َم ْخص ِ‬ ‫َوفَا ِع ِل (نِ ْع َم أ َ ْو ِبئْ َ‬

‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫ال ِّف ْع ُل‬
‫صدِيق ال ِكتَاب‪.‬‬ ‫نِ ْع َم ال َّ‬ ‫نِّ ْع َم‬
‫صدِيق ال َم ْر ِء ال ِكتَاب‪.‬‬‫نِ ْع َم َ‬
‫ال َم ْد ُ‬
‫ح‬
‫َحبَّذَا ِ‬
‫الص ْدق‪.‬‬ ‫َحبَّذَا‬
‫س الخلق ال َكذِب‪.‬‬ ‫ِبئْ َ‬ ‫ِّبئْ َ‬
‫س‬
‫بِئْ َ‬
‫س خلق ال َم ْر ِء ال َكذِب‪.‬‬
‫الذَّ ُّم‬
‫ََل َحبَّذَا ِ‬
‫الخيَانَة‪.‬‬ ‫َال َحبَّذَا‬

‫‪91‬‬
92
‫الرا ِّب ُع‬
‫س ُم َّ‬
‫ال ِّق ْ‬
‫اء‬
‫س َم ِّ‬‫َات األ َ ْ‬
‫َم ْرفُوع ُ‬
‫سعَة‪:‬‬ ‫َم ْرفو َعات اِل َ ْس َم ِ‬
‫اء تِّ ْ‬
‫‪.١‬الفَا ِّع ُل‬
‫ب الفَا ِّع ِّل‬ ‫‪.٢‬نَا ِّئ ُ‬
‫‪.٣‬ال ُم ْبت َ َدأ ُ‬
‫‪.٤‬ال َخبَ ُر‬
‫ان) َوأ َ َخ َواتِّ َها‬
‫س ُم ( َك َ‬
‫‪.٥‬اِّ ْ‬
‫س ُم (كا َد) َوأ َ َخ َواتِّ َها‬‫‪.٦‬اِّ ْ‬
‫س ُم ( َما) َوأ َ َخ َوا ِّت َها‬ ‫‪.٧‬اِّ ْ‬
‫‪َ .٨‬خبَ ُر ( ِّإ َّن) َوأ َ َخ َواتِّ َها‬
‫سابِ َع)‬ ‫‪.٩‬التَّا ِّب ُع ِّل ْل َم ْرفُوعِّ ( َر ِ‬
‫اجعِ ال ِق ْس َم ال َّ‬

‫‪93‬‬
‫اب األ َ َّو ُل‬
‫البَ ُ‬
‫الفَا ِّع ُل‬
‫يف الفَا ِّع ِّل‪:‬‬
‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫ا ْسم َم ْرفوع يَقَع بَ ْعدَ فِ ْعل َم ْبنِي ِل ْل َم ْعل ِ‬
‫وم َويَد ُّل َعلَى َم ْن فَعَ َل ال ِف ْع َل أ َ ِو‬
‫ف ِب ِه‪ِ ،‬مثْل ‪:‬‬ ‫ص َ‬‫ات َّ َ‬
‫‪َ .١‬جا َء م َح َّمد‪.‬‬
‫( ُم َح َّمد) ه َو الفَا ِعل‪.‬‬

‫اضل أ َخوه‪.‬‬
‫الرجل الفَ ِ‬ ‫‪َ .٢‬جا َء َّ‬
‫(أ َ ُخوهُ) ه َو الفَا ِعل‪.‬‬

‫‪ .٣‬دَ َخ ْلت ب ْست َانا َج ِميل َم ْن َ‬


‫ظره‪.‬‬
‫( َم ْن َظ ُر ُه) ه َو الفَا ِعل‪.‬‬

‫‪ .٤‬ك ُّل َعام َوأ َ ْنت ْم ِب َخ ْير (الت َّ ْق ِدير‪ :‬ي ْق ِبل ك ُّل َعام َوأ َ ْنت ْم بِ َخيْر)‬
‫( ُك ُّل) ه َو الفَا ِعل‪.‬‬

‫‪94‬‬
‫أ َ ْق َ‬
‫سا ُم الفَا ِّع ِّل‪:‬‬
‫ص ِّري ُح‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬جا َء م َح َّمد‪.‬‬
‫‪.١‬ال َّ‬
‫ير‪:‬‬ ‫ض ِّم ُ‬‫‪.٢‬ال َّ‬
‫ومينَ‬‫ير ال ُمت َّ ِّص ُل‪ِ ،‬مثْل‪ :‬ق ْمت – قَا َما – قَاموا – تَق ِ‬ ‫ض ِّم ُ‬ ‫‪ ‬ال َّ‬
‫ت‬‫ير ال ُم ْنفَ ِّص ُل‪ِ ،‬مثْل‪ :‬أَنَا – ن َْحن – أ َ ْن َ‬ ‫ض ِّم ُ‬ ‫‪ ‬ال َّ‬
‫‪.٣‬ال ُم َؤ َّو ُل‪:‬‬
‫ي‪ :‬اِ ْج ِت َهاد َك)‬ ‫‪( ‬أ َ ْن) َوال ِّف ْع ُل‪ِ ،‬مثْل‪ :‬ي ْع ِجب ِني أ َ ْن ت َ ْجت َ ِهدَ (أ َ ْ‬
‫ي‪ :‬اِ ْجتِ َهاد َك)‬ ‫‪َ ( ‬ما) َوال ِّف ْع ُل‪ِ ،‬مثْل‪ :‬أ َ ْع َجبَنِي َما ت َ ْجت َ ِهد (أ َ ْ‬
‫ي‪ :‬فَضْل َك)‬ ‫اضل (أ َ ْ‬ ‫س ُم َها َو َخبَ ُر َها‪ِ ،‬مثْل‪ :‬بَلَغَنِي أَنَّ َك فَ ِ‬ ‫‪( ‬أ َ َّن) َوا ْ‬
‫ي‪ِ :‬للتَّعَلُّ ِم)‬‫صد َِّريَّةُ‪ِ ،‬مثْل‪ِ :‬جئْت ِل َك ْي أَتَعَلَّ َم (أ َ ْ‬ ‫‪( ‬ك َْي) ال َم ْ‬
‫ي‪ :‬اِ ْجتِ َهاد َك)‬ ‫صد َِّريَّةُ‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬و ِد ْدت لَ ْو ت َ ْجت َ ِهد (أ َ ْ‬ ‫‪( ‬لَ ْو) ال َم ْ‬

‫‪95‬‬
‫اب الثَّا ِّني‬
‫البَ ُ‬
‫ب الفَا ِّع ِّل‬
‫نَا ِّئ ُ‬
‫ب الفَا ِّع ِّل‪:‬‬
‫يف نَائِّ ِّ‬
‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫ه َو ا ْسم َم ْرفوع يَقَع بَ ْعدَ فِ ْعل َم ْبنِي ِل ْل َم ْجهو ِل َويَ ِح ُّل َم َح َّل الفَا ِع ِل بَ ْعدَ‬
‫َح ْذ ِف ِه‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬
‫ب الفَا ِّع ِّل‬
‫نَائِّ ُ‬ ‫ال ِّف ْع ُل الفَا ِّع ُل ال َم ْفعُو ُل ِّب ِّه‬
‫س‬
‫ب الد َّْر ُ‬
‫كتِ َ‬ ‫←‬ ‫س‬‫ُ ِلب الد َّْر َ‬ ‫ب الط َا‬ ‫َكت َ َ‬
‫يب‬
‫ب ال َح ِّل ُ‬
‫ش ِر َ‬ ‫←‬ ‫يب‬
‫ال َح ِل َ‬ ‫ب م َح َّمد‬
‫ش َِر َ‬
‫ع‬ ‫ع َّ‬
‫الز ْر ُ‬ ‫ز ِر َ‬ ‫←‬ ‫ع‬ ‫َّ‬
‫الز ْر َ‬ ‫ع الفَ َُ‬
‫لح‬ ‫زَ َر َ‬
‫َكلَ ِ‬
‫ت البَقَ َرةُ‬ ‫أُِ‬ ‫←‬ ‫البَقَ َرة َ‬ ‫زَ يْد‬ ‫أ َ َك َل‬
‫ُ ال ِّف ْع ُل ِّإ َذَا ك َ‬
‫َان‬ ‫يُ َؤن ََث‬
‫ب الفَا ِّع ِّل ُم َؤنَّث ًا‪.‬‬
‫نَائِّ ُ‬
‫َ ِقيَ ِ‬
‫ت ال ُخ ْطبَةُ‬ ‫أ ُ ْل‬ ‫←‬ ‫الخ ْ‬
‫طبَةَ‬ ‫أ َ ْلقَى الخ ِ‬
‫َطيب‬
‫ت القَ ِّصي َدةُ‬
‫س ِمعَ ِ‬ ‫←‬ ‫القَ ِ‬
‫صيدَة َ‬ ‫الرجل‬
‫َّ‬ ‫س ِم َع‬
‫َ‬

‫‪96‬‬
‫اب الثَّا ِّل ُ‬
‫ث‬ ‫البَ ُ‬
‫ال ُم ْبت َ َدأ ُ‬
‫يف ال ُم ْبت َ َدأِّ‪:‬‬
‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫اَل ْس ِميَّ ِة‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬
‫ه َو ا ْسم َم ْرفوع يَقَع فِي أ َ َّو ِل الج ْملَ ِة ِ‬
‫ش ْمس َ‬
‫طا ِلعَة‪.‬‬ ‫ال َّ‬
‫س) ه َو الم ْبتَدَأ‪.‬‬
‫ش ْم ُ‬
‫(ال َّ‬

‫أ َ ْق َ‬
‫سا ُم ال ُم ْبت َ َدأِّ‪:‬‬
‫ص ِّري ُح‪ِ ،‬مثْل‪ :‬زَ يْد قَائِم‪.‬‬ ‫‪.١‬ال َّ‬
‫ير ال ُم ْنفَ ِّص ُل‪ِ ،‬مثْل‪ :‬أ َ ْن َ‬
‫ت م ْجت َ ِهد‪.‬‬ ‫ض ِّم ُ‬ ‫‪.٢‬ال َّ‬
‫اَل ْج ِت َهاد َخيْر لَ َك)‬
‫ي‪ِ :‬‬‫‪.٣‬ال ُم َؤ َّو ُل‪ِ ،‬مثْل‪ :‬أ َ ْن ت َ ْجت َ ِهدَ َخيْر لَ َك (أ َ ْ‬

‫أ َ ْحكَا ُم ال ُم ْبت َ َدأِّ‪:‬‬


‫علَ ْي ِّه َد ِّليل‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬
‫ف ال ُم ْبت َ َدأ ُ إِّ ْن َد َّل َ‬‫‪ )١‬قَ ْد يُ ْحذَ ُ‬
‫ب‪ِ ،‬مثْل‪ :‬البَاب اِل َ َّول (ت َ ْقدِيره‪َ :‬هذَا البَاب اِل َ َّول)‬ ‫‪ ‬العَنَا ِّوينُ فِّي ال ُكت ُ ِّ‬
‫علَى ال َم ْكت َ ِ‬
‫ب)‪،‬‬ ‫ي‪ :‬ال ِكت َاب َ‬ ‫علَ ْي ِّه َد ِّليل‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬علَى ال َم ْكت َ ِ‬
‫ب (أ َ ْ‬ ‫‪ِّ ‬إذَا َد َّل َ‬
‫سأ َ َل‪ :‬أ َ ْينَ ال ِكت َاب؟‬ ‫َج َوابا ِل َم ْن َ‬
‫صل‪ :‬الت َّ ْد ِخين َم ْمنوع)‬ ‫‪ )٢‬قَ ْد يَت َأ َ َّخ ُر ال ُم ْبت َ َدأ ُ‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬م ْمنوع الت َّ ْد ِخين (اِل َ ْ‬

‫‪97‬‬
‫الرا ِّب ُع‬
‫اب َّ‬
‫البَ ُ‬
‫ال َخبَ ُر‬
‫يف ال َخبَ ِّر‪:‬‬
‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫ي ه َو الج ْزء الَّ ِذي يَ ْنت َ ِظم ِم ْنه َم َع الم ْبت َدَأِ‬
‫ه َو َما يَ ْك ِمل َم ْعنَى الم ْبت َدَأِ (أ َ ْ‬
‫ج ْملَة م ِفيدَة)‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬
‫اضر‪.‬‬‫المدَ ِرس َح ِ‬
‫اضر) ه َو ال َخبَر‪.‬‬
‫( َح ِّ‬

‫أ َ ْق َ‬
‫سا ُم ال َخبَ ِّر‪:‬‬
‫ِمثْل‪ :‬زَ يْد قَائِّم‬
‫ُم ْف َرد‬
‫َجار َو َم ْج ُرور‬
‫ش ْبهُ ُج ْملَة‬
‫ِّ‬
‫ال َخبَ ُر‬
‫صنَعِّ‬ ‫ِمثْل‪ :‬ال َع ِ‬
‫امل فِّي ال َم ْ‬

‫َظ ْرَُُف‬
‫ِمثْل‪ :‬ال َم ْد َر َ‬
‫سة أ َما َم ال َم ْن ِّز ِّل‬

‫ُْج ْملََُة اَُِّ ُْ‬


‫س ِّميَّة‬
‫سه العَ َم ُل‬
‫سا ُ‬
‫ِمثل‪ :‬الن َجاح أ َ‬
‫ُج ْملَة‬
‫ُج ْملَة فِّ ْع ِّليَّة‬
‫ش ْمس أََ ْ‬
‫ش َرقَتْ‬ ‫ِمثْل‪ :‬ال َّ‬

‫‪98‬‬
‫أ َ ْحكَا ُم ال َخبَ ِّر‪:‬‬
‫ْ‬ ‫ق ال ُم ْبت َ َدأ َ فِّي العَ َد ِّد ِ‬
‫(اإل ْف َراد َوالت َّثنِيَة َوال َج ْمع) َوفِّي النَّ ْوعِّ‬ ‫‪ )١‬ال َخبَ ُر يُ َطا ِّب ُ‬
‫‪( )١‬الت َّ ْذ ِكير َوالم َؤنَّث)‪.‬‬
‫ُم َؤنَّث‬ ‫ُمذَكَّر‬
‫اض َرة‪.‬‬
‫سة َح ِ‬
‫المدَ ِر َ‬ ‫اضر‪.‬‬
‫المدَ ِرس َح ِ‬ ‫ُم ْف َرد‬
‫اض َرتَ ِ‬
‫ان‪.‬‬ ‫ست َ ِ‬
‫ان َح ِ‬ ‫المدَ ِر َ‬ ‫ان‪.‬‬
‫اض َر ِ‬
‫ان َح ِ‬
‫س ِ‬‫المدَ ِر َ‬ ‫ُمثَنَّى‬
‫اض َرات‪.‬‬
‫سات َح ِ‬
‫المدَ ِر َ‬ ‫اضرونَ ‪.‬‬
‫المدَ ِرسونَ َح ِ‬ ‫َج ْمع‬
‫علَى ال ُم ْبت َ َد ِّأ‪:‬‬ ‫ب ت َ ْق ِّدي ُم ال َخبَ ِّر َ‬ ‫‪ )٢‬يَ ِّج ُ‬
‫ش ْبهَ ُج ْملَة ( َجار‬
‫صة‪َ ،‬وال َخبَ ُر ِّ‬ ‫ص َ‬ ‫غ ْي َر ُم َخ َّ‬ ‫ان ال ُم ْبت َ َدأ ُ نَ ِّك َرةً َ‬
‫‪ِّ ‬إذَا َك َ‬
‫ط ة‪.‬‬ ‫ت ال ِق َّ‬‫َو َم ْج ُرور أ َ ْو َظ ْرف)‪ِ ،‬مثْل‪ :‬فِي البَ ْي ِ‬
‫س ِّت ْف َه ِّام‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬مت َى ِ‬
‫اَل ْم ِت َحان؟‬ ‫اء ا ِّال ْ‬ ‫س َم ِّ‬‫ان ال َخبَ ُر ِّم ْن أ َ ْ‬ ‫‪ِّ ‬إذَا َك َ‬
‫امض‪.‬‬ ‫الر َّمان ِح ْلو َح ِ‬ ‫‪ )٣‬قَ ْد يَت َعَ َّد ُد ال َخبَ ُر‪ِ ،‬مثْل‪ُّ :‬‬
‫ي ال َخبَر الث َّانِي‪.‬‬ ‫ي ال َخبَر اِل َ َّول َو َك ِل َمة ( َح ِّ‬
‫امض) ِه َ‬ ‫‪َ )٣‬ك ِل َمة ( ِّح ْلو) ِه َ‬

‫‪99‬‬
‫س‬ ‫اب ال َخ ِّ‬
‫ام ُ‬ ‫البَ ُ‬
‫كَا َن َوأ َ َخ َوات ُ َها‬
‫ان) َوأ َ َخ َواتِّ َها‪:‬‬ ‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫يف ( َك َ‬
‫اَل ْس ِميَّ ِة‪ .‬فَت َ ْرفَع ال َم ْبت َدَأ َ َوي َ‬
‫س َّمى (اِّ ْ‬
‫س َم َها)‬ ‫ي أ َ ْفعَال ت َ ْدخل َعلَى الج ْملَ ِة ِ‬ ‫ِه َ‬
‫س َّمى‬
‫صة َوت َ‬ ‫س َّمى أ َ ْفعَال نَاقِ َ‬ ‫يت َ‬ ‫س َّمى ( َخبَ َر َها)‪َ ،‬و ِه َ‬ ‫صب ال َخبَ َر َوي َ‬ ‫َوت َ ْن ِ‬
‫أ َ ْيضا أ َ ْفعَال نَا ِس َخة‪.‬‬
‫المثَا ُل‬ ‫ِّ‬ ‫ال َم ْعنَى‬ ‫ال ِّف ْع ُل‬
‫َكانَ زَ ْيد قَائِما‪.‬‬ ‫–‬ ‫َك َ‬
‫ان‬
‫ش َج َرة مثْ ِم َرة‪.‬‬ ‫ت ال َّ‬ ‫صبَ َح ِ‬ ‫أَ ْ‬ ‫صبَ َح‬ ‫أَ ْ‬
‫ض َحى الم َه ْن ِدس م ْهت َ اما بِعَ َم ِل ِه‪.‬‬ ‫أَ ْ‬ ‫ض َحى‬ ‫أَ ْ‬
‫امل نَ ِشيطا‪.‬‬ ‫ظ َّل العَ ِ‬ ‫َ‬ ‫ِّللت َّ ْوقِّي ِّ‬
‫ت‬ ‫َظ َّل‬
‫س َماء م ْم ِط َرة‪.‬‬ ‫ت ال َّ‬‫س ِ‬ ‫أ َ ْم َ‬ ‫سى‬ ‫أ َ ْم َ‬
‫ات النَّ ْجم ََل ِمعا‪.‬‬ ‫بَ َ‬ ‫بَاتَ‬
‫اضحا‪.‬‬ ‫َما زَ ا َل ال َح ُّق َو ِ‬ ‫َما َزا َل‬
‫َما بَ ِر َح َّ‬
‫الطا ِلب يَ ْق َرأ‪.‬‬ ‫ستِّ ْم َر ِّار‬
‫ِّل َِّل ْ‬ ‫َما بَ ِّر َح‬
‫الط ْفل نَائِما‪.‬‬ ‫َما ا ْنفَ َّك ِ‬ ‫َما ا ْنفَكَّ‬
‫ئ التِ ْل ِميذ يذَا ِكر‪.‬‬ ‫َما فَتِ َ‬ ‫ئ‬ ‫َما فَ ِّت َ‬
‫طن نَ ِسيجا‪.‬‬ ‫ار القَ ْ‬
‫ص َ‬ ‫َ‬ ‫ِّللت َّ َح ُّو ِّل‬ ‫ار‬
‫ص َ‬‫َ‬

‫لَ ْي َ‬
‫س النَّ َجاح َ‬
‫س ْهل‪.‬‬ ‫ِّللنَّ ْفي ِّ‬ ‫لَ ْي َ‬
‫س‬

‫ارة َح ْم َرا َء‪.‬‬


‫ش َ‬‫اإل َ‬
‫ت ِ‬ ‫َما دَا َم ِ‬ ‫ان ال ُم َّد ِّة‬
‫ِّلبَيَ ِّ‬ ‫َما َدا َم‬

‫‪100‬‬
‫س‬
‫سا ِّد ُ‬
‫اب ال َّ‬
‫البَ ُ‬
‫كَا َد َوأ َ َخ َوات ُ َها‬
‫يف ( َكا َد) َوأ َ َخ َواتِّ َها‪:‬‬
‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫س َّمى (اِّ ْ‬
‫س َم َها)‬ ‫اَل ْس ِميَّ ِة‪ .‬فَت َ ْرفَع ال َم ْبت َدَأ َ َوي َ‬
‫ي أ َ ْفعَال ت َ ْدخل َعلَى الج ْملَ ِة ِ‬ ‫ِه َ‬
‫س َّمى ( َخبَ َر َها)‪َ ،‬ويَكون َخبَر َها دَا ِئما ج ْملَة ِف ْع ِليَّة (أ َ ْ‬
‫ي‪:‬‬ ‫صب ال َخبَ َر َوي َ‬ ‫َوت َ ْن ِ‬
‫ارع)‪.‬‬ ‫ض ِ‬ ‫فِ ْعل م َ‬
‫المثَا ُل‬ ‫ِّ‬ ‫ال َم ْعنَى‬ ‫ال ِّف ْع ُل‬
‫صف‪.‬‬ ‫َكادَ الَّ ْيل يَ ْنت َ ِ‬ ‫َكا َد‬
‫ي‪.‬‬‫ص ْيف أ َ ْن يَ ْنت َ ِه َ‬ ‫ش َك ال َّ‬ ‫أ َ ْو َ‬ ‫ِّل ْل ُمقَ َ‬
‫اربَ ِّة‬ ‫شكَ‬ ‫أ َ ْو َ‬
‫ب ال َم ِريض أَ ْن يَم َ‬
‫وت‪.‬‬ ‫َك َر َ‬ ‫ب‬‫َك َر َ‬
‫َح َرى ال َه َواء أ َ ْن يَ ْعت َ ِد َل‪.‬‬ ‫َح َرى‬
‫س َماء أ َ ْن ت ْم ِط َر‪.‬‬ ‫ت ال َّ‬ ‫اِ ْخلَ ْولَقَ ِ‬ ‫اء‬
‫لر َج ِّ‬
‫ِّل َّ‬ ‫اِّ ْخلَ ْولَ َ‬
‫ق‬
‫الر َخاء أ َ ْن َيد َ‬
‫وم‪.‬‬ ‫سى ُّ‬ ‫َع َ‬ ‫سى‬ ‫ع َ‬ ‫َ‬
‫ع َّ‬
‫الطا ِلب يذَا ِكر‪.‬‬ ‫ش َر َ‬ ‫َ‬ ‫ع‬
‫ش َر َ‬ ‫َ‬
‫ت ُّ‬
‫الطيور ت َ ْغ ِرد‪.‬‬ ‫َهبَّ ِ‬ ‫ب‬ ‫َه َّ‬
‫شأ َ زَ يْد يغَنِي‪.‬‬ ‫أ َ ْن َ‬ ‫شأ َ‬ ‫أ َ ْن َ‬
‫أ َ َخذَ اِل َ ْو ََلد يَ ْلعَبونَ ‪.‬‬ ‫وع‬
‫ش ُر ِّ‬
‫ِّلل ُّ‬ ‫أ َ َخذَ‬
‫ط ِفقَ النَّ ِسيم يدَا ِعب اِل َ ْغ َ‬
‫صانَ ‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ق‬ ‫َط ِّف َ‬
‫َجعَ َل ال َخ ِطيب يَ ِعظ‪.‬‬ ‫َجعَ َل‬
‫بَدَأ َ الفَ ِريق ينَ ِظم صفوفَه‪.‬‬ ‫بَ َدأ َ‬

‫‪101‬‬
‫سا ِّب ُع‬
‫اب ال َّ‬
‫البَ ُ‬
‫َما َوأ َ َخ َوات ُ َها‬
‫يف ( َما) َوأ َ َخ َواتِّ َها‪:‬‬
‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫س)‪ .‬فَت َ ْرفَع‬ ‫اَل ْس ِميَّ ِة َوت َ ْع َمل َع َم َل (لَ ْي َ‬
‫ي حروف ت َ ْدخل َعلَى الج ْملَ ِة ِ‬ ‫ِه َ‬
‫ت‬‫س َّمى ( َخبَ َر َها)‪َ ،‬وقَ ْد أ ْل ِحقَ ْ‬ ‫صب ال َخبَ َر َوي َ‬ ‫س َم َها) َوت َ ْن ِ‬ ‫ال َم ْبت َدَأ َ َوي َ‬
‫س َّمى (اِّ ْ‬
‫شابَ َهتِ َها لَ َها فِي النَّ ْفي ِ‪.‬‬
‫س) ِلم َ‬ ‫َه ِذ ِه الحروف بـ (لَ ْي َ‬
‫َُ‬
‫المثَا ُل‬‫ِّ‬ ‫ف‬ ‫ال َح ْر ُ‬
‫ِإ ْن أ َ َحد َخ ْيرا ِم ْن أَ َحد ِإ ََّل ِبالت َّ ْق َوى‪.‬‬ ‫ِّإ ْن‬

‫َما ال ِجدَار قَ ِويَّة‪.‬‬ ‫َما‬

‫ارع م ْزدَ ِحما‪.‬‬


‫ش ِ‬‫ََل َ‬ ‫َال‬

‫سا َعةَ نَدَا َمة‬


‫ت َ‬ ‫ََل َ‬ ‫َالتَ‬
‫سا َعةَ نَدَا َمة)‬
‫سا َعة َ‬
‫ت ال َّ‬ ‫(الت َّ ْق ِدير‪ََ :‬ل َ‬

‫‪102‬‬
‫اب الث َّ ِّ‬
‫ام ُن‬ ‫البَ ُ‬
‫ِّإ َّن َوأ َ َخ َوات ُ َها‬
‫يف (إِّ َّن) َوأ َ َخ َواتِّ َها‪:‬‬
‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫صب الم ْبت َدَأ َ َوي َ‬
‫س َّمى‬ ‫ي حروف ت َ ْدخل َعلَى الج ْملَ ِة ِ‬
‫اَل ْس ِميَّ ِة‪ .‬فَت َ ْن ِ‬ ‫ِه َ‬
‫س َّمى ( َخبَ َر َها)‪.‬‬
‫س َم َها) َوت َ ْرفَع ال َخبَ َر َوي َ‬‫(اِّ ْ‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫ال َم ْعنَى‬ ‫ف‬
‫ال َح ْر ُ‬
‫ِإ َّن الم ْجت َ ِهدَ نَ ِ‬
‫اجح‪.‬‬ ‫ِّإ َّن‬
‫ِّللت َّ ْو ِّكي ِّد‬
‫ضةَ مت َقَدَّ َمة ِع ْندَنَا‪.‬‬ ‫ي ْس ِعدنِي أ َ َّن ِ‬
‫الريَا َ‬ ‫أ َ َّن‬

‫َكأ َ َّن م َح َّمدا أ َ َ‬


‫سد ‪.‬‬ ‫ِّللت َّ ْ‬
‫ش ِّبي ِّه‬
‫َكأ َ َّن‬
‫َكأ َنَّ َك فَا ِهم‪.‬‬ ‫ِّلل َّ‬
‫ظ ِّن‬

‫ص ِغير لَ ِكنَّه م ِفيد‪.‬‬


‫ال ِكت َاب َ‬ ‫ستِّ ْد ِّر ِّ‬
‫اك‬ ‫ِّل َِّل ْ‬ ‫لَ ِّك َّن‬

‫لَعَ َّل ال َج َّو م ْعت َ ِدل َغدا‪.‬‬ ‫اء‬


‫لر َج ِّ‬
‫ِّل َّ‬ ‫لَعَ َّل‬

‫ت النَّتِي َجةَ َح َ‬
‫سنَة‪.‬‬ ‫لَ ْي َ‬ ‫ِّللت َّ َمنِّى‬ ‫لَ ْيتَ‬
‫نَافِّيَة ِّل ْل ِّج ْن ِّس ََل منَافِقَ َم ْحبوب‪.‬‬ ‫َال‬

‫ُم ََل َح َظات‪:‬‬


‫● ت ْست َ ْع َمل (إِّ َّن) فِي بِدَايَ ِة الج ْملَ ِة‪.‬‬
‫● ت ْست َ ْع َمل (أ َ َّن) فِي َو ْس ِط الج ْملَ ِة‪.‬‬
‫‪103‬‬
104
‫س‬ ‫ام ُ‬‫س ُم ال َخ ِّ‬
‫ال ِّق ْ‬
‫اء‬
‫س َم ِّ‬‫ات األ َ ْ‬
‫صوبَ ُ‬ ‫َم ْن ُ‬
‫اء أ َ ْربَعَةَ َ‬
‫عش ََر‪:‬‬ ‫َم ْنصوبَات اِل َ ْس َم ِ‬
‫‪.١‬ال َم ْفعُو ُل ِّب ِّه‬
‫ق‬‫‪.٢‬ال َم ْفعُو ُل ال ُم ْطلَ ُ‬
‫(أل َ ْج ِّل ِّه)‬
‫‪.٣‬ال َم ْفعُو ُل لَهُ ِّ‬
‫‪.٤‬ال َم ْفعُو ُل فِّي ِّه‬
‫‪.٥‬ال َم ْفعُو ُل َمعَهُ‬
‫‪.٦‬ال َحا ُل‬
‫‪.٧‬الت َّ ْم ِّي ُ‬
‫يز‬
‫ستَثْنَى‬ ‫‪.٨‬ال ُم ْ‬
‫‪.٩‬ال ُمنَادَى‬
‫َام ِس)‬
‫ب الخ ِ‬ ‫الرا ِب َع ِفي البَا ِ‬
‫اجعِ ال ِق ْس َم َّ‬ ‫ان) َوأ َ َخ َوا ِّت َها ( َر ِ‬
‫‪َ .١١‬خبَ ُر ( َك َ‬
‫ساد ِِس)‬ ‫ب ال َّ‬ ‫الرا ِب َع فِي البَا ِ‬
‫اجعِ ال ِق ْس َم َّ‬ ‫‪َ .١١‬خبَ ُر ( َكا َد) َوأ َ َخ َواتِّ َها ( َر ِ‬
‫سابِ ِع)‬ ‫ب ال َّ‬‫الرابِ َع فِي البَا ِ‬ ‫اجعِ ال ِق ْس َم َّ‬‫‪َ .١٢‬خبَ ُر ( َما) َوأ َ َخ َواتِّ َها ( َر ِ‬
‫ام ِن)‬‫ب الث َّ ِ‬‫الرا ِب َع فِي البَا ِ‬‫اجعِ ال ِق ْس َم َّ‬ ‫س ُم ( ِّإ َّن) َوأ َ َخ َواتِّ َها ( َر ِ‬
‫‪.١٣‬اِّ ْ‬
‫سا ِب َع)‬
‫اجعِ ال ِق ْس َم ال َّ‬
‫ب ( َر ِ‬ ‫‪.١٤‬التَّا ِّب ُع ِّل ْل َم ْن ُ‬
‫صو ِّ‬

‫‪105‬‬
‫اب األ َ َّو ُل‬
‫البَ ُ‬
‫ال َم ْفعُو ُل ِّب ِّه‬
‫يف ال َم ْفعُو ِّل ِّب ِّه‪:‬‬
‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫ه َو ا ْسم َم ْنصوب يَد ُّل َعلَى َم ْن َوقَ َع َعلَ ْي ِه ال ِف ْعل َو ََل ت َت َغَيَّر َمعَه ص َ‬
‫ورة‬
‫ال ِف ْع ِل‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬
‫أ َ َك َل م َح َّمد الت ُّفَّا َح‬
‫(التُّفَّا َح) ه َو ال َم ْفعول ِب ِه‪.‬‬

‫أ َ ْفعَال ت َ ْن ِّص ُ‬
‫ب َم ْفعُولَ ْي ِّن‪:‬‬
‫ع ِّل َم – اِّت َّ َخذَ‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬
‫ع َم – َرأَى – َ‬ ‫َظ َّن – َحس َ‬
‫ِّب – َز َ‬
‫الرج َل نَائِما‬ ‫ظنَ ْنت َّ‬ ‫َ‬
‫الر ُج َل) ه َو ال َم ْفعول ِب ِه اِل َ َّول َو(نَا ِّئ ًما) ه َو ال َم ْفعول ِب ِه الثَّا ِني‪.‬‬
‫( َّ‬

‫ت َ ْقدِّي ُم ال َم ْفعُو ِّل ِّب ِّه َوتَأ ْ ِّخ ُ‬


‫يرهُ‪:‬‬
‫الوقُو ُ‬
‫ع فِّي الش َِّّك‪،‬‬ ‫ِّي ُ‬ ‫علَى فَا ِّع ِّل ِّه إِّذَا ُخش َ‬ ‫ب تَأ ْ ِّخ ُ‬
‫ير ال َم ْفعُو ِّل ِّب ِّه َ‬ ‫‪ )١‬يَ ِّج ُ‬
‫سى‬ ‫سى ِعي َ‬ ‫‪ِ )1‬مثْل‪َ :‬علَّ َم مو َ‬
‫سى) ه َو ال َم ْفعول ِب ِه‪.‬‬ ‫سى) ه َو الفَا ِعل َو( ِّعي َ‬ ‫( ُمو َ‬
‫ض ِّمير يَعُو ُد‬‫ص َل ِّبال َم ْفعُو ِّل ِّب ِّه َ‬ ‫وز ت َ ْقدِّي ُم ال َم ْفعُو ِّل ِّب ِّه َوتَأ ْ ِّخ ُ‬
‫يرهُ ِّإذَا ات َّ َ‬ ‫‪ )٢‬يَ ُج ُ‬
‫الطا ِلب أ ْستَاذَه أ َ ْو أ َ ْك َر َم أ ْستَاذَه َّ‬
‫الطا ِلب‪.‬‬ ‫علَى الفَا ِّع ِّل‪ ،‬فَتَقول‪ :‬أ َ ْك َر َم َّ‬ ‫‪َ )1‬‬

‫‪106‬‬
‫اب الثَّا ِّني‬
‫البَ ُ‬
‫ال َم ْفعُو ُل ال ُم ْطلَ ُ‬
‫ق‬
‫يف ال َم ْفعُو ِّل ال ُم ْطلَ ِّ‬
‫ق‪:‬‬ ‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫صدَر)‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬ ‫ه َو ا ْسم َم ْنصوب ِم ْن لَ ْف ِظ ال ِف ْع ِل ( ََ ْ‬
‫أي‪ :‬ال َم ْ‬
‫س َلما‪.‬‬‫سلَّ ْمت َ‬ ‫َ‬
‫س ََل ًما) ه َو ال َم ْفعول الم ْ‬
‫طلَق‪.‬‬ ‫( َ‬

‫أ َ ْن َوا ُ‬
‫ع ال َم ْفعُو ِّل ال ُم ْطلَ ِّ‬
‫ق‪:‬‬
‫س ِح ْفظا‪.‬‬ ‫ظت الدَّ ْر َ‬ ‫‪ِّ ‬لت َ ْو ِّكي ِّد ِّه‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬ح ِف ْ‬
‫سنا‪.‬‬‫س ْيرا َح َ‬ ‫ان نَ ْو ِّع ِّه‪ِ ،‬مثْل‪ِ :‬س ْرت َ‬ ‫‪ِّ ‬لبَيَ ِّ‬
‫ض َربَات‪.‬‬
‫ث َ‬ ‫ع َد ِّد ِّه‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬‬
‫ض َر ْبته ث َ َل َ‬ ‫ان َ‬ ‫‪ِّ ‬لبَيَ ِّ‬

‫‪107‬‬
‫اب الثَّا ِّل ُ‬
‫ث‬ ‫البَ ُ‬
‫(أل َ ْج ِّل ِّه)‬
‫ال َم ْفعُو ُل لَهُ ِّ‬
‫يف ال َم ْفعُو ِّل لَهُ ( ِّأل َ ْج ِّل ِّه)‪:‬‬
‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫ب‪ِ :‬ل َماذَا‬
‫سبَ ِب ِه (يَقَع فِي َج َوا ِ‬ ‫ه َو ا ْسم َم ْنصوب ي ْذ َكر بَ ْعدَ ال ِف ْع ِل ِلبَيَ ِ‬
‫ان َ‬
‫ث ال ِف ْعل؟)‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬ ‫َحدَ َ‬
‫ض َر م َح َّمد ِإ ْك َراما ِلعَ ِلي‪.‬‬
‫‪َ .١‬ح َ‬
‫ض َر م َح َّمد؟‬ ‫سأ َ َل‪ِ :‬ل َماذَا َح َ‬
‫(إِّ ْك َرا ًما) ه َو ال َم ْفعول لَه‪ .‬فَه َو ِإ َجابَة َعلَى َم ْن َ‬

‫صفَّ ْقت ت َ ْش ِجيعا لَ َك‪.‬‬‫‪َ .٢‬‬


‫ت؟‬ ‫سأ َ َل‪ِ :‬ل َماذَا َ‬
‫صفَّ ْق َ‬ ‫ش ِّجيعًا) ه َو ال َم ْفعول لَه‪ .‬فَه َو ِإ َجابَة َعلَى َم ْن َ‬ ‫(ت َ ْ‬

‫‪ .٣‬أ َ ْق َرأ َر ْغبَة فِي ال ِع ْل ِم‪.‬‬


‫( َر ْغبَةً) ه َو ال َم ْفعول لَه‪ .‬فَه َو ِإ َجابَة َعلَى َم ْن َ‬
‫سأ َ َل‪ِ :‬ل َماذَا ت َ ْق َرأ؟‬

‫‪108‬‬
‫الرا ِّب ُع‬
‫اب َّ‬
‫البَ ُ‬
‫ال َم ْفعُو ُل ِّفي ِّه‬
‫يف ال َم ْفعُو ِّل فِّي ِّه‪:‬‬
‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫ان ال ِف ْع ِل أ َ ْو َم َكانِ ِه‪ ،‬مت َ َ‬
‫ض ِمنا َم ْعنَى‬ ‫ه َو ا ْسم َم ْنصوب ي ْذ َكر ِلبَيَ ِ‬
‫ان زَ َم ِ‬
‫( ِّفي)‪.‬‬

‫أ َ ْق َ‬
‫سا ُم ال َم ْفعُو ِّل فِّي ِّه‪:‬‬
‫ان وقوعِ ال ِف ْع ِل‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬ ‫ان‪ :‬ه َو ا ْسم َم ْنصوب يَد ُّل َعلَى زَ َم ِ‬ ‫ف َّ‬
‫الز َم ِّ‬ ‫‪َ )١‬ظ ْر ُ‬
‫عا ًما –‬ ‫سنَةً – َ‬ ‫ش ْه ًرا – َ‬‫عا – َ‬ ‫عةً – َدقِّيقَةً – يَ ْو ًما – أ ُ ْ‬
‫سبُو ً‬ ‫سا َ‬‫َو ْقت ًا – َ‬
‫شت َا ًء‬
‫ص ًرا – ِّ‬ ‫ع ْ‬‫ظ ْه ًرا – َ‬ ‫سا ًء – ُ‬ ‫صبَا ًحا – َم َ‬ ‫ارا – َ‬ ‫لَ ْح َظةً – لَ ْي ًَل – نَ َه ً‬
‫ص ْيفًا – َخ ِّريفًا – فَتْ َرةً – ِّح َ‬
‫ين – قَ ْب َل – بَ ْع َد – َط َوا َل –‬ ‫َر ِّبيعًا – َ‬
‫ِّخ ََل َل – أَثْنَا َء‬
‫سافَ ْرت لَ ْيل‪.‬‬ ‫المث َال‪َ :‬‬‫ِ‬
‫صبَاحا‪.‬‬ ‫ش ْمس َ‬ ‫المثال‪ :‬ت َ ْشرق ال َّ‬
‫طار ِشت َاء‪.‬‬ ‫المثال‪ :‬ت َ ْسقط اِل َ ْم َ‬

‫ان وقوعِ ال ِف ْع ِل‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬ ‫ان‪ :‬ه َو ا ْسم َم ْنصوب يَد ُّل َعلَى َم َك ِ‬ ‫ف ال َم َك ِّ‬‫‪َ )٢‬ظ ْر ُ‬
‫ارا‬
‫س ً‬ ‫ق – ت َ ْحتَ – ِّع ْن َد – يَ ِّمينًا – ِّ‬
‫ش َم ًاال‪/‬يَ َ‬ ‫ف – فَ ْو َ‬ ‫أ َ َما َم – َو َرا َء – َخ ْل َ‬
‫س َط – ِّت ْلقَا َء – نَ ْح َو‬
‫غ ْربًا – بَ ْي َن – َو ْ‬ ‫ش َم ًاال – َجنُوبًا – ش َْرقًا – َ‬ ‫– َ‬
‫ام الت َّ َل ِمي ِذ‪.‬‬‫المث َال‪ :‬يَ ِقف المعَ ِلم أ َ َم َ‬ ‫ِ‬
‫المثال‪ِ :‬س ْرت فَ ْوقَ َّ‬
‫الر ْم ِل‪.‬‬
‫ص َر‪.‬‬‫وب ِم ْ‬ ‫سودَان َجن َ‬ ‫المثال‪ :‬تَقَع ال ُّ‬

‫‪109‬‬
‫س‬ ‫اب ال َخ ِّ‬
‫ام ُ‬ ‫البَ ُ‬
‫ال َم ْفعُو ُل َمعَهُ‬
‫يف ال َم ْفعُو ِّل َمعَهُ‪:‬‬
‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫ه َو ا ْسم َم ْنصوب ي ْذ َكر بَ ْعدَ ( َواو) بِ َم ْعنَى ( َم َع) ِل ِلد ََللَ ِة َعلَى‬
‫صا َحبَ ِة‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬‫الم َ‬
‫ش ْم ِس‪.‬‬‫وب ال َّ‬
‫ض َر م َح َّمد َوغر َ‬ ‫‪َ .١‬ح َ‬
‫وب) ه َو ال َم ْفعول َمعَه‪.‬‬
‫غ ُر َ‬ ‫( ُ‬

‫ور‪.‬‬
‫الطي ِ‬ ‫‪ .٢‬اِ ْست َ ْيقَ ْ‬
‫ظت َوت َ ْغ ِريدَ ُّ‬
‫(ت َ ْغ ِّري َد) ه َو ال َم ْفعول َمعَه‪.‬‬

‫‪110‬‬
‫س‬
‫سا ِّد ُ‬
‫اب ال َّ‬
‫البَ ُ‬
‫ال َحا ُل‬
‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫يف ال َحا ِّل‪:‬‬
‫ه َو ا ْسم نَ ِك َرة َم ْنصوب يبَ ِين َه ْيئ َةَ ال ِف ْع ِل أ َ ِو ال َم ْفعو ِل ِب ِه ِع ْندَ وقوعِ ال ِف ْع ِل‬
‫ث ال ِف ْعل؟)‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬ ‫ف َحدَ َ‬‫ب‪َ :‬ك ْي َ‬‫( ِإنَّه يَقَع ِفي َج َوا ِ‬
‫صافِيا‪.‬‬‫‪ .١‬ش َِربْت ال َما َء َ‬
‫صافِّيًا) ه َو ال َحال‪.‬‬
‫( َ‬

‫صرا‪.‬‬ ‫‪َ .٢‬جا َء القَا ِئد م ْنت َ ِ‬


‫( ُم ْنت َ ِّص ًرا) ه َو ال َحال‪.‬‬
‫صافِّيًا‬
‫ش ِر ْبت ال َما َء َ‬ ‫ِمثَْل‪َ :‬‬
‫ِمثْل‪َ :‬جا َء القَائِد ُم ْنت َ ِّص ًرا‬ ‫أ َ ْن َوا ُ‬
‫ع ال َحا ِّل‪:‬‬
‫اح ًكا‬ ‫ِمثْل‪َ :‬جا َء القَائِد ُم ْنت َ ِّص ًرا َ‬
‫ض ِّ‬

‫س ُم ال َّظا ِّه ِّر‬


‫اِّ ْ‬
‫َجار َو َم ْج ُرور‬
‫ش ْبهُ ُج ْملَة‬ ‫ِّ‬
‫ِمثُْل‪َ :‬ح َ‬

‫ال َحا ُل‬


‫س ِّمي ِّ‬
‫الر ْ‬ ‫ض َر القَائِد ِّبقَ ِّم ِّ‬
‫يص ِّه َّ‬

‫َظ ََ ْرف‬
‫ب‬
‫س َحا ِّ‬ ‫ِمثُْل‪َ :‬رأَُ ْيت َ‬
‫الطائِ َرة َ بَ ْينَ ال َّ‬

‫س ِّميَّة‬
‫ْ‬ ‫ُج ْملَة اِّ‬
‫َ‬
‫س َطا ِّلعَة‬ ‫َْ‬ ‫ُْ‬
‫ِمثل‪ :‬اِ ْست َ ْيقَظت َوال َّ‬
‫ش ْم ُ‬
‫ُج ْملَة‬
‫ُج ْملَة ِّف ْع ِّليَّة‬
‫طل َُبُونَ ِّ‬
‫الر ْز َ‬
‫ق‬ ‫ْ‬
‫ِمثُل‪ :‬خ ََر َج الع َّمال يَ َْ‬

‫‪111‬‬
‫سا ِّب ُع‬
‫اب ال َّ‬
‫البَ ُ‬
‫الت َّ ْم ِّي ُ‬
‫يز‬
‫يف الت َّ ْم ِّي ِّيز‪:‬‬
‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫سا ِبقَة م ْب َه َمة‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬ ‫ه َو ا ْسم ي ْذ َكر ِلبَيَ ِ‬
‫ان الم َرا ِد ِم ْن َك ِل َمة َ‬
‫اِ ْشتَ َريْت قِ ْن َطارا قَ ْمحا‪.‬‬
‫يرة‪ ،‬فَلَ َّما نَقول قَ ْمحا َمي َّْزنَا‬ ‫ص ِلح ِِل َ ْشيَا َء َكثِ َ‬ ‫َك ِل َمة (قِّ ْن َط ً‬
‫ارا) م ْب َه َمة ت ْ‬
‫س َّمى َك ِل َمة (قَ ْم ًحا)‬
‫ارا) ُم َميَّ ًزا َوت َ‬‫س َّمى َك ِل َمة (قِّ ْن َط ً‬
‫ار‪َ .‬وت َ‬ ‫الم َرادَ ِمنَ ال ِق ْن َ‬
‫ط ِ‬
‫ت َ ْم ِّي ً‬
‫يزا‪.‬‬

‫أ َ ْن َوا ُ‬
‫ع الت َّ ْم ِّي ِّيز‪:‬‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫الت َّ ْم ِّي ُ‬
‫يز‬
‫سا َح ِّة زَ َرعْت فِدَانا َ‬
‫ش ِعيرا‪.‬‬ ‫اِّ ْ‬
‫س ُم ال َم َ‬
‫اِ ْشت َ َريْت َج َراما ذَهَبا‪.‬‬ ‫الو ْز ِّن‬ ‫اِّ ْ‬
‫س ُم َ‬ ‫يز ال َم ْلفُو ُ‬
‫ظ‬ ‫الت َّ ْم ِّي ُ‬
‫َما َكانَ مفَ ِسرا َِل ْسم‬
‫اِ ْشت َ َر ْيت ِإ ْردَابا قَ ْمحا‪.‬‬ ‫س ُم ال َك ْي ِّل‬
‫اِّ ْ‬ ‫م ْب َهم َم ْذكور فِي‬
‫ِع ْندِي ِش ْبر خبْزا‪.‬‬ ‫اس‬ ‫اِّ ْ‬
‫س ُم ال ِّقيَ ِّ‬ ‫الج ْملَ ِة‪.‬‬

‫اِ ْشت َ َريْت ِع ْش ِرينَ ِكتَابا‪.‬‬ ‫اِّ ْ‬


‫س ُم العَ َد ِّد‬

‫‪112‬‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫الت َّ ْم ِّي ُ‬
‫يز‬
‫زَ يْد أ َ ْكثَر ِع ْلما َوأ َ ْكبَر َع ْقل‪.‬‬ ‫ال ُم َح َّو ُل ع َِّن‬
‫ي‪ِ :‬ع ْلم زَ يْد أ َ ْكثَر َو َع ْقله‬‫(أ َ ْ‬ ‫ال ُم ْبت َ َدأِّ‬
‫أ َ ْكبَر)‪.‬‬
‫يز ال َم ْل ُحو ُ‬
‫ظ‬ ‫الت َّ ْم ِّي ُ‬
‫اب م َح َّمد نَ ْفسا‪.‬‬
‫ط َ‬ ‫َ‬ ‫ال ُم َح َّو ُل ع َِّن‬ ‫يفَسِر ِلج ْملَة م ْب َه َم ِة‬
‫ت نَ ْفس م َح َّمد)‪.‬‬‫طا ب َ ْ‬ ‫(أ َ ْ‬
‫ي‪َ :‬‬ ‫الفَا ِّع ِّل‬ ‫النِ ْس َب ِة‪.‬‬

‫ش َجرا‪.‬‬ ‫ض َ‬ ‫َغ َر ْست اِل َ ْر َ‬ ‫ال ُم َح َّو ُل ع َِّن‬


‫ش َج َر اِل َ ْر ِ‬
‫ض)‪.‬‬ ‫ي‪ :‬غ ََر ْست َ‬ ‫(أ َ ْ‬ ‫ال َم ْفعُو ِّل ِّب ِّه‬

‫ُم ََل َح َظات‪:‬‬


‫صوبًا َعلَى أَنَّهُ يَ ُج ُ‬
‫وز‪:‬‬ ‫وظ أ َ ْن يَكونَ َم ْن ُ‬
‫أ) ح ْكم الت َّ ْم ِّي ِّيز ال َم ْلفُ ِّ‬
‫س َح ِليب‪.‬‬ ‫ضافَ ِّة‪ِ ،‬مثْل‪ :‬ش َِربْت َكأ ْ َ‬ ‫اإل َ‬ ‫‪َ ‬ج ُّر ُه ِّب ِّ‬
‫(م ْن)‪ِ ،‬مثْل‪ :‬ش َِربْت َكأْسا ِم ْن َح ِليب‪.‬‬ ‫‪َ ‬ج ُّر ُه ِّبـ ِّ‬

‫ب) يَ ْكثر ا ْستِ ْع َمال الت َّ ْم ِّي ِّيز ال َم ْل ُح ِّ‬


‫وظ بَ ْعدَ‪:‬‬
‫‪َ ‬ك ِّل َم ِّة َكذَا‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬رأ َيْت َكذَا َم ِدينَة‪.‬‬

‫‪113‬‬
‫اب الث َّ ِّ‬
‫ام ُن‬ ‫البَ ُ‬
‫س ِّتثْنَا ُء‬
‫ا ِّال ْ‬
‫ستِّثْنَ ِّ‬
‫اء‪:‬‬ ‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫يف ا ِّال ْ‬
‫اَل ْستِثْن ِ‬
‫َاء ِم ْن ح ْك ِم‬ ‫ت ِ‬ ‫ه َو ِإ ْخ َراج َما َب ْعدَ ( ِّإ َّال) أ َ ْو ِإ ْحدَى أَخ ََواتِ َها ِم ْن أَدَ َوا ِ‬
‫َما قَ ْبلَه‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬
‫َجا َء ُّ‬
‫الط َّلب ِإ ََّل زَ يْدا‪.‬‬

‫أ َ ْحكَا ُم ال ُم ْ‬
‫ستَثْنَى‪:‬‬
‫المث َا ُل‬
‫ِّ‬ ‫اء‬ ‫أ َدَاةُ ا ِّال ْ‬
‫س ِّتثْنَ ِّ‬
‫َجا َء ُّ‬
‫الط َّلب ِإ ََّل زَ ْيدا‬
‫‪‬الم ْستَثْنَى ِم ْنه‪َ :‬جا َء ُّ‬
‫الط َّلب‬ ‫ِّإ َّال‬
‫َاء‪ِ :‬إ ََّل‬‫اَل ْستِثْن ِ‬
‫‪‬أ َدَاة ِ‬
‫‪‬الم ْستَثْنَى‪ :‬زَ ْيدا ( َم ْنصوب)‬
‫َما َجا َء ُّ‬
‫الط َّلب ِإ ََّل زَ ْيدا أ َ ْو زَ ْيد‬
‫‪‬الم ْستَثْنَى ِم ْنه‪َ :‬ما َجا َء ُّ‬
‫الط َّلب‬ ‫ت َابِع الم ْست َثْنَى‬
‫اَل ْس ِتثْن ِ‬
‫َاء‪ِ :‬إ ََّل‬ ‫‪‬أَدَاة ِ‬ ‫بـ (إِّ َّال)‬
‫‪‬الم ْستَثْنَى‪ :‬زَ ْيدا أ َ ْو زَ ْيد ( َم ْنصوب أ َ ْو‬ ‫َُ‬
‫َم ْرفوع)‬

‫‪114‬‬
‫المث َا ُل‬
‫ِّ‬ ‫اء‬ ‫أ َدَاةُ ا ِّال ْ‬
‫ستِّثْنَ ِّ‬
‫َجا َء ُّ‬
‫الط َّلب َغ ْي َر زَ يْد‬
‫‪‬الم ْستَثْنَى ِم ْنه‪َ :‬جا َء ُّ‬
‫الط َّلب‬ ‫َ‬
‫غ ْي ُر‬
‫َاء‪َ :‬غ ْي َر ( َم ْنصوب وجوبا‬ ‫اَل ْستِثْن ِ‬
‫‪‬أ َدَاة ِ‬
‫َاء‪ِِ :‬ل َ َّن ال َك َل َم مثْبَتا)‬
‫اَل ْستِثْن ِ‬
‫‪‬أَدَاة ِ‬
‫‪‬الم ْستَثْنَى‪ :‬زَ يْد ( َم ْجرور)‬

‫الط َّلب ِس َوى زَ يْد‬ ‫َجا َء ُّ‬


‫‪‬الم ْستَثْنَى ِم ْنه‪َ :‬جا َء ُّ‬
‫الط َّلب‬ ‫س َوى‬
‫ِّ‬
‫اَل ْس ِتثْن ِ‬
‫َاء‪ِ :‬س َوى‬ ‫‪‬أ َدَاة ِ‬
‫‪‬الم ْستَثْنَى‪ :‬زَ يْد ( َم ْجرور)‬
‫َجا َء ُّ‬
‫الط َّلب خ ََل زَ يْد‬
‫‪‬الم ْستَثْنَى ِم ْنه‪َ :‬جا َء ُّ‬
‫الط َّلب‬ ‫َخ ََل‬
‫َاء‪ :‬خ ََل‬‫اَل ْستِثْن ِ‬
‫‪‬أَدَاة ِ‬
‫‪‬الم ْستَثْنَى‪ :‬زَ يْد ( َم ْجرور)‬
‫َجا َء ُّ‬
‫الط َّلب َعدَا زَ يْد‬
‫‪‬الم ْستَثْنَى ِم ْنه‪َ :‬جا َء ُّ‬
‫الط َّلب‬ ‫ع َدا‬
‫َ‬
‫َاء‪َ :‬عدَا‬ ‫اَل ْستِثْن ِ‬
‫‪‬أَدَاة ِ‬
‫‪‬الم ْستَثْنَى‪ :‬زَ يْد ( َم ْجرور)‬

‫الط َّلب َحاشَا زَ يْد‬ ‫َجا َء ُّ‬


‫‪‬الم ْستَثْنَى ِم ْنه‪َ :‬جا َء ُّ‬
‫الط َّلب‬ ‫شا‬
‫َحا َ‬
‫َاء‪َ :‬حاشَا‬‫اَل ْس ِتثْن ِ‬
‫‪‬أَدَاة ِ‬
‫‪‬الم ْستَثْنَى‪ :‬زَ يْد ( َم ْجرور)‬
‫‪115‬‬
‫اب التَّا ِّ‬
‫س ُع‬ ‫البَ ُ‬
‫ال ُمنَادَى‬
‫يف ال ُمنَا َدى‪:‬‬
‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫اء‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬ ‫ه َو ا ْسم َوقَ َع بَ ْعدَ َح ْرف ِم ْن أ َ ْحر ِ‬
‫ف النِدَ ِ‬
‫للا‬
‫يَا َع ْبدَ ِ‬
‫ع ْب َد للاِّ) ه َو المنَادَى‪.‬‬
‫اء َو( َ‬
‫(يَا) ه َو َح ْرف النِدَ ِ‬

‫َاء‪:‬‬
‫الند ِّ‬
‫ف ِّ‬‫أ َ ْح ُر ُ‬
‫أ َ ْحرف النِدَ ِ‬
‫اء ث َ َمانِّيَة‪:‬‬
‫أََ‪ :‬أ َُ زَ يْد‬
‫ِّللَْقَ ِّري ِّ‬
‫ب‬
‫ي زَ يْد‬ ‫أ ََ ْي‪ :‬أَُ ْ‬
‫أ ََيَا‪ :‬أَُيَا زَ يْد‬
‫ِّللَْبَ ِّعي ِّد‬
‫َهيَا‪َ :‬هيَا زَ يْد‬
‫آآ‬
‫ا‪ :‬ا زَ يْد‬
‫ِّللَْقَ ِّري ِّ‬
‫ب َوال َب ِّعي ِّد َمعًا‬ ‫ي زَ يْد‬
‫آ آ‬
‫ا ْي‪ :‬ا ْ‬
‫يَا‪ :‬يَا زَ يْد‬
‫ِّللن َُ ْدبَ ِّة‬ ‫َوا‪َ :‬وا زَ ْيدَا ْه‬

‫‪116‬‬
‫أ َ ْق َ‬
‫سا ُم ال ُمنَادَى‪:‬‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬
‫ان – يَا م َح َّمدونَ‬
‫يَا م َح َّمد – يَا م َح َّمدَ ِ‬ ‫العَلَ ُم ال ُم ْف َر ُد‬
‫يَا زَ يْد – يَا َع ِل ُّ‬
‫ي‬
‫(ال ُم ْف َر ُد ال َم ْع ِّرفَةُ)‬
‫اط َمة – يَا َم ْريَم‬ ‫يَا فَ ِ‬
‫ان – يَا بَا ِئعونَ‬
‫يَا بَائِع – يَا بَائِعَ ِ‬ ‫نَ ِّك َرة َم ْق ُ‬
‫صو َدة‬
‫يَا َرجل خ ْذ ِبيَدَ َّ‬
‫ي‬
‫يَا غَا ِفل‪ ،‬تَنَبَّ ْه!‬
‫نَ ِّك َرة َ‬
‫غ ْي ُر َم ْق ُ‬
‫صو َدة‬
‫يَا غَافِلَي ِْن‪ ،‬تَنَبَّ َها!‬
‫يَا غَافِ ِلينَ ‪ ،‬تَنَبَّهوا!‬
‫للا – يَا َرسو َل للا‬ ‫يَا َع ْبدَ ِ‬
‫ب ال ِع ْل ِم‪ ،‬اِ ْجت َ ِه ْد!‬ ‫يَا َ‬
‫طا ِل َ‬ ‫اف‬
‫ض ُ‬‫ال ُم َ‬
‫طا ِلبَا ال ِع ْل ِم‪ ،‬اِ ْجت َ ِهدَا!‬‫يَا َ‬
‫ب ال ِع ْل ِم‪ ،‬اِ ْجت َ ِهدوا!‬ ‫يَا ط َّل َ‬
‫طا ِلعا َجبَل‬ ‫يَا َ‬
‫اف‬ ‫ش ِّبيه ِّبال ُم َ‬
‫ض ِّ‬ ‫َ‬
‫يَا َم ْحبوبا خلقه‪ ،‬ثَبَّت َ َك للا‪.‬‬

‫سم فِّي ِّه (أ َ ْل)‪:‬‬


‫نِّدَا ُء ا ْ‬
‫يَا أَيُّ َها ُّ‬
‫الط َّلب‬
‫يَا أَيَّت َها َّ‬
‫الطا ِلبَات‬
‫َوي ْستَثْنَى ِم َّما تَقَد ََّم لَ ْفظ ال َج َللَ ِة (للا)‪ ،‬فَنَقول ‪ :‬يَا للاُ‪ِ ،‬بد ِ‬
‫ون (أَيُّ َها)‪.‬‬
‫للا تَعَالَى‪ :‬اللَّ ُه َّم‬ ‫َواِل َ ْكث َر فِي نِدَ ِ‬
‫اء ا ْس ِم ِ‬

‫‪117‬‬
‫اء‪:‬‬
‫وب النِّ َد ِّ‬ ‫أُ ْ‬
‫سل ُ ُ‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬
‫اء‬ ‫يَا لَ َج َما ِل ال َّ‬
‫س َم ِ‬ ‫نِّدَا ُء الت َّعَ ُّج ِّ‬
‫ب‬

‫َوا أَبَا ْه – َوا أ َّما ْه‬ ‫نِّدَا ُء النُّ ْدبَ ِّة‬


‫َوا م َح َّمدَا ْه – َوا ع َم َرا ْه‬

‫لَل ِل ْلم ْس ِل ِمينَ‬


‫يَا َ َّ ِ‬ ‫ستِّغَاث َ ِّة‬
‫نِّ َدا ُء ا ِّال ْ‬
‫اء‪ :‬سعَاد)‬ ‫يَا سعَا (فِي نِدَ ِ‬
‫اط َمة)‬‫اء‪ :‬فَ ِ‬ ‫يَا فَ ِ‬
‫اط َم ( ِفي ِندَ ِ‬ ‫ِّندَا ُء الت َّ ْر ِّخي ِّم‬
‫اء‪َ :‬ج ْعفَر)‬
‫ف ( فِي نِدَ ِ‬ ‫يَا َج ْع َ‬

‫‪118‬‬
‫س‬ ‫سا ِّد ُ‬
‫س ُم ال َّ‬‫ال ِّق ْ‬
‫اء‬ ‫ات األ َ ْ‬
‫س َم ِّ‬ ‫ور ُ‬ ‫َم ْج ُر َ‬
‫َم ْجرو َرات اِل َ ْس َم ِ‬
‫اء ث َ ََلثَة‪:‬‬
‫وف ال َج ِّر‬‫‪ُ .١‬ح ُر ُ‬
‫اف ِّإلَ ْي ِّه‬
‫ض ُ‬ ‫‪.٢‬ال ُم َ‬
‫سابِ َع)‬
‫اجعِ ال ِق ْس َم ال َّ‬ ‫‪.٣‬التَّا ِّب ُع ِّل ْل َم ْج ُر ِّ‬
‫ور ( َر ِ‬

‫‪119‬‬
‫اب األ َ َّو ُل‬
‫البَ ُ‬
‫وف ال َج ِّر‬
‫ُح ُر ُ‬
‫ون َح ْرفًا‪:‬‬
‫حروف ال َج ِر ِّعش ُْر َ‬

‫‪.١٧‬لَعَ َّل‬ ‫‪ُ .١٣‬م ْنذُ‬ ‫‪.٩‬البَا ُء‬ ‫‪ِّ .٥‬في‬ ‫‪ِّ .١‬م ْن‬
‫‪َ .١٨‬خ ََل‬ ‫او ‪َ .١٤‬حت َّى‬
‫الو ُ‬
‫‪َ .١١‬‬ ‫ب‬
‫‪ُ .٦‬ر َّ‬ ‫‪.٢‬إِّلَى‬
‫ع َدا‬
‫‪َ .١٩‬‬ ‫اف ‪.١١‬الت َّا ُء ‪َ .١٥‬مت َى‬
‫‪.٧‬ال َك ُ‬ ‫ع ْن‬
‫‪َ .٣‬‬
‫شا‬
‫‪ .١٦‬ك َْي ‪َ .٢١‬حا َ‬ ‫‪ُ .١٢‬م ْذ‬ ‫‪َّ .٨‬‬
‫الَل ُم‬ ‫علَى‬
‫‪َ .٤‬‬

‫‪120‬‬
‫وف ال َج ِّر‬
‫ح ُح ُر ِّ‬
‫ش َْر ُ‬
‫‪ِّ )١‬م ْن‪:‬‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫َم ْعنَا َها‬
‫اِّ ْبتِّ َدا ُء الغَايَ ِّة َّ‬
‫الز َمانِّيَّ ِّة‪:‬‬
‫ق أَن‬
‫َ ِّم ْن أ َ َّو ِّل يَ ْوم أ َ َح ُّ‬
‫علَى الت َّ ْق َو ٰى‬ ‫س َ‬ ‫س َ‬ ‫س ِّجد أ ُ ِّ‬
‫﴿لَ َم ْ‬
‫ورة الت َّ ْوبَ ِة ‪)١١٨ :‬‬ ‫ۚ‬
‫تَقُو َم فِّي ِّه ﴾ (س َ‬

‫اِّ ْبتِّدَا ُء الغَايَ ِّة ال َم َكانِّيَّ ِّة‪:‬‬


‫س ِّج ِّد ا ْل َح َر ِّام‬
‫َ ِّبعَ ْب ِّد ِّهَلَ ْي ًَل ِّم َن ا ْل َم ْ‬ ‫س َر ٰى‬ ‫س ْب َح ٰـ َن الَّ ِّذى أ َ ْ‬
‫﴿ ُ‬
‫اء ‪)١ :‬‬ ‫اإل ْس َر ِ‬
‫ورة ِ‬ ‫صا﴾ (س َ‬
‫آ‬
‫س ِّج ِّد ْاأل َ ْق َ‬
‫إِّلَى ا ْل َم ْ‬ ‫ا ِّال ْبتِّ َدا ُء‬

‫ث‪:‬‬‫اِّ ْبتِّدَا ُء الغَايَ ِّة فِّي األ َ ْح َدا ِّ‬


‫َع ِج ْبت ِم ْن ِإ ْقدَ ِام َك َعلَى َهذَا العَ َم ِل‪.‬‬

‫ش َخ ِّ‬
‫اص‪:‬‬ ‫اِّ ْبتِّدَا ُء الغَايَ ِّة فِّي األ َ ْ‬
‫َرأ َ ْيت ِم ْن ز َه ْير َما أ ِح ُّ‬
‫ب‪.‬‬

‫ورة ال َبقَ َرةِ ‪)٢٥٣ :‬‬


‫(س َ‬ ‫ۚ‬ ‫﴿م ْن ُهم َّمن َكلَّ َم َّ‬
‫ّللاُ ﴾‬ ‫ِّ‬
‫ي‪ :‬بَ ْعضه ْم‪.‬‬ ‫أَ ْ‬ ‫الت َّ ْب ِّع ُ‬
‫يض‬

‫ورة ال َحجِ ‪)٣١ :‬‬


‫(س َ‬ ‫س ِّم َن ْاأل َ ْوث َ ٰـ ِّن﴾‬
‫الر ْج َ‬ ‫الج ْن ِّس ﴿فَ ْ‬
‫اجتَنِّبُوا ِّ‬ ‫بَيَانُ ِّ‬
‫ورة ال َمائِدَةِ ‪)١٩ :‬‬
‫(س َ‬ ‫شير َو َال نَذِّير ﴾‬
‫ۚ‬ ‫﴿ َما َجا َءَنَا ِّمن بَ ِّ‬ ‫آ‬ ‫الت َّأ ْ ِّكي ُد‬

‫‪121‬‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫َم ْعنَا َها‬
‫ۚ‬
‫االَ ِّخ َر ِّة ﴾‬
‫ء‬
‫﴿أ َ َر ِّضيتُم ِّب ْالَ َحيَـ َٰو ِّة ال ُّد ْنيَا ِّم َن ْ َ‬
‫البَ َد ُل‬
‫ورة الت َّ ْوبَ ِة ‪)٣٨ :‬‬
‫(س َ‬
‫أَ ْ‬
‫ي‪ :‬بَدَل َها‪.‬‬

‫ورة اِل َ ْحقَ ِ‬


‫اف ‪)٤ :‬‬ ‫(س َ‬ ‫﴿ َماذَا َخلَقُوا ِّم َن ْاأل َ ْر ِّ‬
‫ض﴾‬ ‫ظ ْر ِّفيَّةُ‬
‫ال َّ‬
‫ض‪.‬‬ ‫ي‪ِ :‬في اِل َ ْر ِ‬‫أَ ْ‬ ‫َم ْعنَى (فِي)‬

‫َتِّ ِّه ْم أ ُ ْغ ِّرقُوا﴾‬


‫﴿م َّما َخ ِّطيــءَ ٰـ‬ ‫سبَ ِّبيَّةُ‬‫ال َّ‬
‫ورة نوح ‪)٢٥ :‬‬
‫(س َ‬
‫آ‬ ‫ِّ‬
‫َوالت َّ ْع ِّلي ُل‬
‫ورة ُّ‬
‫الز َم ِر ‪)٢٢ :‬‬ ‫(س َ‬ ‫ع ْن) ﴿فَ َو ْيل ِّل ْلقَ ٰـ ِّ‬
‫سيَ ِّة قُلُوبُ ُهم ِّمن ِّذ ْك ِّر َّ‬
‫ّللاِّ﴾‬ ‫َم ْعنَى ( َ‬

‫‪122‬‬
‫‪ِّ )٢‬إلَى‪:‬‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫َم ْعنَا َها‬
‫اِّ ْنتِّ َها ُء الغَايَ ِّة َّ‬
‫الز َمانِّيَّ ِّة‪:‬‬
‫ورة البَقَ َرةِ ‪)١٨٧ :‬‬
‫(س َ‬ ‫ۚ‬
‫الصيَا َم إِّلَى اللَّ ْي ِّل ﴾‬ ‫﴿ث ُ َّم أَتِّ ُّموا ِّ‬
‫اِّ ْنتِّ َها ُء الغَايَ ِّة ال َم َكانِّيَّ ِّة‪:‬‬
‫س ِّج ِّد ا ْل َح َر ِّام‬
‫َ ِّبعَ ْب ِّد ِّه ۦ لَ ْي ًَل ِّم َن ا ْل َم ْ‬‫س َر ٰى‬ ‫س ْب َح ٰـ َن الَّ ِّذى أ َ ْ‬
‫﴿ ُ‬
‫اء ‪)١ :‬‬ ‫اإل ْس َر ِ‬
‫ورة ِ‬ ‫صا﴾ (س َ‬
‫آ‬
‫س ِّج ِّد ْاأل َ ْق َ‬
‫إِّلَى ا ْل َم ْ‬ ‫ا ِّال ْنتِّ َها ُء‬
‫ث‪:‬‬‫اِّ ْنتِّ َها ُء الغَايَ ِّة فِّي األ َ ْح َدا ِّ‬
‫ضا للاِ‪.‬‬ ‫ص ِل ِبالت َّ ْق َوى ِإلَى ِر َ‬ ‫َ‬
‫اِّ ْنتِّ َها ُء الغَايَ ِّة فِّي األ َ ْ‬
‫ش َخ ِّ‬
‫اص‪:‬‬
‫ِجئْت ِإلَ ْي َك‪.‬‬

‫ۚ‬ ‫﴿قَا َل َم ْن أَن َ‬


‫ص ِّارى ِّإلَى َّ ِّ‬
‫ّللا ﴾‬ ‫صا َحبَةُ‬
‫ورة آ ِل ِع ْم َرانَ ‪)٥٢ :‬‬
‫(س َ‬
‫آ‬‫ي‪َ :‬م َع للاِ‪.‬‬‫أَ ْ‬
‫ال ُم َ‬
‫َم ْعنَى ( َم َع)‬

‫آ ۚ‬ ‫ِّجنُ أ َ َح ُّ‬
‫ب ِّإلَ َّى ِّم َّما يَ ْدعُونَنِّى ِّإلَ ْي ِّه ﴾‬ ‫﴿قَا َل َر ِّ‬
‫ب الس ْ‬
‫ف ‪)٣٣ :‬‬
‫ورة يوس َ‬
‫(س َ‬ ‫َم ْعنَى ( ِّع ْن َد)‬
‫ي‪ :‬أ َ َح ُّ‬
‫ب ِع ْندِي‪.‬‬ ‫أَ ْ‬

‫‪123‬‬
‫‪ )٣‬ع ْ‬
‫َن‪:‬‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫َم ْعنَا َها‬
‫او َزةُ‬ ‫ال ُم َج َ‬
‫ِس ْرت َع ْن ِب َلد‪.‬‬
‫َوالبُ ْع ُد‬

‫ورة ا َِل ْن ِش َقا ِ‬


‫ق ‪)١٩ :‬‬ ‫(س َ‬ ‫﴿لَت َ ْر َكبُ َّن َطبَقًا عَن َطبَق﴾‬
‫طبَق‪.‬‬ ‫ي‪ :‬بَ ْعدَ َ‬ ‫َم ْعنَى (بَ ْع َد) أ َْ‬

‫ورة م َح َّمد ‪)٣٨ :‬‬


‫(س َ‬ ‫ۚ‬ ‫﴿و َمن يَ ْب َخ ْل فَ ِّإنَّ َما يَ ْب َخ ُل عَن نَّ ْف ِّ‬
‫س ِّهَ﴾‬ ‫َ‬
‫ي‪َ :‬علَى نَ ْف ِس ِه‪.‬‬ ‫علَى) أ َْ‬
‫َم ْعنَى ( َ‬

‫ورة هود ‪)٥٣ :‬‬


‫(س َ‬ ‫﴿و َما نَ ْحنُ ِّبت َ ِّار ِّكى َءَا ِّل َهتِّنَا عَن قَ ْو ِّلكَ ﴾‬
‫َ‬
‫آ‬‫ي‪ِ :‬م ْن أ َ ْج ِل قَ ْو ِل َك‪.‬‬
‫أَ ْ‬ ‫الت َّ ْع ِّلي ُل‬

‫﴿و ُه َو الَّ ِّذى يَ ْقبَ ُل الت َّ ْوبَةَ ع َْن ِّعبَا ِّد ِّه ﴾‬
‫َ‬
‫ورى ‪)٢٥ :‬‬
‫ش َ‬‫ورة ال ُّ‬
‫(س َ‬
‫َ‬ ‫َم ْعنَى ( ِّم ْن)‬
‫ي‪ِ :‬م ْن ِعبَا ِد ِه‪.‬‬ ‫أَ ْ‬
‫﴿ َواتَّقُوا يَ ْو ًما َّال ت َ ْج ِّزى نَ ْفس عَن نَّ ْفس َ‬
‫ش ْيئ ًا﴾‬
‫ورة ال َبقَ َر ِة ‪)٤٨ :‬‬
‫(س َ‬ ‫َم ْعنَى البَ َد ِّل‬
‫أَ ْ‬
‫ي‪ :‬بَدَ َل نَ ْفس‪.‬‬

‫‪124‬‬
‫علَى‪:‬‬
‫‪َ )٤‬‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫َم ْعنَا َها‬
‫ال َح ِّقي ِّقيَّةُ‪:‬‬
‫علَى ا ْلفُ ْل ِّك ت ُ ْح َملُ َ‬
‫ون﴾‬ ‫علَ ْي َها َو َ‬‫﴿و َ‬ ‫َ‬
‫ورة المؤْ ِمنونَ ‪)٢٢ :‬‬
‫(س َ‬
‫ستِّ ْع ََل ُء‬
‫ا ِّال ْ‬
‫ال َم َج ِّازيَّةُ‪:‬‬
‫علَ ٰى‬
‫َ بَ ْعضَ﴾‬ ‫ض ُه ْم َ‬ ‫س ُل فَ َّ‬
‫ض ْلنَا بَ ْع َ‬ ‫﴿تِّ ْلكَ ُّ‬
‫الر ُ‬
‫ورة البَقَ َرةِ ‪)٢٥٣ :‬‬
‫(س َ‬

‫غ ْفلَة ِّم ْن أَ ْه ِّل َها﴾‬


‫ين َ‬ ‫﴿و َد َخ َل ا ْل َمدِّينَةَ َ‬
‫علَ ٰى‬
‫َ ِّح ِّ‬ ‫َ‬
‫ص ‪)١٥ :‬‬ ‫ورة القَ َ‬
‫ص ِ‬ ‫(س َ‬ ‫َم ْعنَى (فِّي)‬
‫ين َغ ْفلَة‪.‬‬ ‫أَ ْ‬
‫ي‪ِ :‬في ِح ِ‬
‫قَا َل ال َّ‬
‫شا ِعر‪:‬‬
‫علَ َّي بَنُو قُ َ‬
‫ش ْير *‬ ‫ْ إِّذَا َر ِّضيَتْ َ‬
‫َ‬ ‫َ‬ ‫َم ْعنَى ( َ‬
‫عن)‬
‫ضا َها‬
‫للا أ ْع َجبَنِّي ِّر َ‬
‫لعَ ْم ُر ِّ‬
‫ت َع ِني‪.‬‬ ‫ضي َ ْ‬‫ي‪ِ :‬إذَا َر ِ‬‫أَ ْ‬
‫علَ ٰى‬
‫َ َما َه َدى ٰـ ُك ْم﴾‬ ‫﴿و ِّلت ُ ْك ِّملُوا ا ْل ِّع َّدةَ َو ِّلتُك َِّب ُروا َّ‬
‫ّللاَ َ‬ ‫َ‬ ‫َم ْعنَى َّ‬
‫الَل ِّم‬
‫ورة ال َبقَ َرةِ ‪)١٨٥ :‬‬
‫(س َ‬
‫الَّتِّي ِّللت َّ ْع ِّلي ِّل أ َْ‬
‫ي‪ِ :‬ل ِهدَايَ ِت ِه ِإيَّاك ْم‪.‬‬

‫ۚ‬ ‫ظ ْل ِّم ِّه ْم ﴾‬


‫(سورة الر ْع ِد ‪)٦ :‬‬
‫َ ُ‬
‫علَ ٰى‬ ‫﴿و ِّإ َّن َربَّكَ لَذُو َم ْغ ِّف َرة ِّللنَّ ِّ‬
‫اس َ‬ ‫َ‬
‫َم ْعنَى ( َم َع)‬
‫َّ‬ ‫َ‬
‫ي‪َ :‬م َع ظ ْل ِم ِه ْم‪.‬‬
‫أَ ْ‬

‫‪125‬‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫َم ْعنَا َها‬
‫ست َ ْوفُ َ‬
‫ون﴾‬ ‫اس يَ ْ‬ ‫ِّين إِّذَا ا ْكتَالُوا َ‬
‫علَى النَّ ِّ‬ ‫﴿الَّذ َ‬ ‫َم ْعنَى ( ِّم ْن)‬
‫ورة الم َ‬
‫ط ِف ِفينَ ‪)٢ :‬‬ ‫(س َ‬
‫أَ ْ‬
‫ي‪ :‬اِ ْكتَالوا ِم ْنه ْم‪.‬‬

‫ۚ‬ ‫ّللا إِّ َّال ْالَ َح َّ‬


‫ق﴾‬ ‫َ أ َ ْن َّال أَقُو َل َ‬
‫علَى َّ ِّ‬ ‫آ آ‬ ‫علَ ٰى‬
‫﴿ َح ِّقيق َ‬
‫(سورة اِل َعراف ‪)١١٥ :‬‬
‫ِ‬ ‫َْ‬ ‫َ‬ ‫َم ْعنَى (البَ ِّ‬
‫اء)‬
‫أَ ْ‬
‫ي‪َ :‬ح ِقيق بِي‪.‬‬

‫صنِي ِع ِه َعلَى أ َنَّه ََل يَ ْيأ َس‬ ‫ف َلن ََل يَ ْدخل ال َجنَّةَ ِلس ِ‬
‫وء َ‬
‫ِم ْن َر ْح َم ِة ِ‬
‫للا‪.‬‬ ‫س ِّت ْد َراكُ‬
‫ا ِّال ْ‬
‫ي‪ :‬لَ ِكنَّه ََل يَيْأَس‪.‬‬
‫أَ ْ‬

‫‪126‬‬
‫‪ )٥‬فِّي‪:‬‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫َم ْعنَا َها‬
‫ال َح ِّقي ِّقيَّةُ‪:‬‬
‫لرو ُم (‪ )٢‬فِّى أ َ ْدنَى ا ْأل َ ْر ِّ‬
‫ض َو ُهم ِّمن‬
‫ۚ‬
‫ين ‪)٤(....‬‬‫سنِّ َ‬ ‫ون (‪ )٣‬فِّى ِّب ْ‬
‫ض ِّع ِّ‬ ‫آ‬ ‫ت ا ُّ‬
‫سيَ ْغ ِّلبُ َ‬
‫الم (‪ُ )١‬‬
‫غ ِّلبَ ِّ‬
‫غلَ ِّب ِّه ْم َ‬ ‫بَ ْع ِّد َ‬ ‫آآ‬
‫وم ‪)٤ - ١ :‬‬
‫الر ِ‬
‫ورة ُّ‬
‫(س َ‬ ‫ظ ْر ِّفيَّةُ‬
‫ال َّ‬
‫ال َم َج ِّازيَّةُ‪:‬‬
‫سنَة﴾‬ ‫ّللا أ ُ ْ‬
‫س َوة َح َ‬ ‫َان لَ ُك ْم فِّى َر ُ‬
‫سو ِّل َّ ِّ‬ ‫﴿لَقَ ْد ك َ‬
‫ورة اِل َ ْحزَ ا ِ‬
‫ب ‪)٢١ :‬‬ ‫(س َ‬

‫عذَاب ع َِّظيم﴾‬ ‫س ُك ْم ِّفى َما أَفَ ْ‬


‫ضت ُ ْم فِّي ِّه َ‬ ‫آ‬
‫﴿لَ َم َّ‬ ‫سبَ ِّبيَّةُ‬‫ال َّ‬
‫ورة النُّ ِ‬
‫ور ‪)١٤ :‬‬ ‫(س َ‬
‫ب َما أَفَضْت ْم فِي ِه‪.‬‬ ‫َوالت َّ ْع ِّلي ُل‬
‫سب َ ِ‬ ‫أَ ْ‬
‫ي‪ِ :‬ب َ‬

‫﴿قَا َل ا ْد ُخلُوا فِّى أ ُ َمم قَ ْد َخلَتْ ِّمن قَ ْب ِّل ُك ْم﴾‬


‫ورة اِل َ ْع َر ِ‬
‫اف ‪)٣٨ :‬‬ ‫(س َ‬ ‫آ‬ ‫َم ْعنَى ( َم َع)‬
‫أَ ْ‬
‫ي‪َ :‬معَه ْم‪.‬‬

‫ورة طـه ‪)٧١ :‬‬


‫(س َ‬ ‫﴿و َأل ُ َ‬
‫ص ِّلبَنَّ ُك ْم فِّى ُجذُ ِّ‬
‫وع النَّ ْخ ِّل﴾‬ ‫َ‬
‫ي‪َ :‬علَ ْي َها‪.‬‬ ‫أَ ْ‬ ‫ستِّ ْع ََل ُء‬
‫ا ِّال ْ‬

‫﴿فَ َما َمت َ ٰـ ُع ا ْل َحيَـ َٰو ِّة ال ُّد ْنيَا ِّفى ا ْ َالَ ِّخ َر ِّة ِّإ َّال قَ ِّليل﴾‬ ‫سيَّةُ‬
‫ء‬

‫ال َمقَا ِّ‬


‫ورة الت َّ ْو َب ِة ‪)٣٨ :‬‬
‫(س َ‬ ‫الواقِعَة بَ ْينَ‬
‫ي َ‬ ‫َو ِه َ‬
‫َم ْفضول َ‬
‫أَ ْ‬
‫سابِق َوفَ ِ‬
‫اضل‬
‫الن ْسبَ ِة ِإلَ ْي َها‪.‬‬ ‫اس َعلَى ِ‬
‫اآلخ َر ِة َو ِ‬ ‫ي‪ِ :‬بال ِقيَ ِ‬ ‫ََل ِحق‪.‬‬

‫‪127‬‬
‫ب‪:‬‬
‫‪ُ )٦‬ر َّ‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫َم ْعنَا َها‬
‫شا ِعر‪:‬‬ ‫قَا َل ال َّ‬
‫س لَهُ أ َب *‬ ‫ب َم ْولُود َولَ ْي َ‬ ‫أ َ َال ُر َّ‬
‫ان‬‫َو ِّذي َولَد لَ ْم يَ ِّل ْدهُ أ َبَ َو ِّ‬ ‫الت َّ ْق ِّلي ُل‬
‫س َلم‪َ ،‬والث َّا ِني آدَ َم‬ ‫ي‪ :‬ي ِريد ِباِل َ َّو ِل ِعي َ‬
‫سى َعلَ ْي ِه ال َّ‬ ‫أَ ْ‬
‫َعلَ ْي ِه ال َّ‬
‫س َلم‪.‬‬
‫ع ِّاريَةً يَ ْو َم ال ِّقيَا َم ِّة‪.‬‬
‫سيَة فِّي ال ُّد ْنيَا َ‬‫ب َكا ِّ‬
‫يَا ُر َّ‬
‫س َولَ ِكنَّه ْم فِي‬ ‫ي‪َ :‬كثِيرونَ فِي الدُّ ْنيَا يَ ْلبَسونَ ال َم َل ِب َ‬ ‫أَ ْ‬ ‫الت َّ ْك ِّث ُ‬
‫ير‬
‫اآلخ َر ِة ع َراة‪.‬‬
‫ِ‬

‫َاف‪:‬‬
‫‪ )٧‬الك ُ‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫َم ْعنَا َها‬
‫س ِد‪.‬‬ ‫أ َ ْن َ‬
‫ت َكاِل َ َ‬ ‫ش ِّبيهُ‬
‫الت َّ ْ‬

‫ورة البَقَ َرةِ ‪)١٩٨ :‬‬


‫(س َ‬ ‫﴿وا ْذك ُُروهُ َك َما َه َدى ٰـ ُك ْم﴾‬ ‫َ‬ ‫الت َّ ْع ِّلي ُل‬
‫أَ ْ‬
‫ي‪ِ :‬ل ِهدَايَ ِت ِه ِإيَّاك ْم‪.‬‬

‫ورى ‪)١١ :‬‬


‫ش َ‬‫ورة ال ُّ‬
‫(س َ‬ ‫ۚ‬
‫س ك َِّمثْ ِّل ِّهَش َْيء ﴾‬
‫﴿لَ ْي َ‬ ‫الت َّ ْو ِّكي ُد‬

‫‪128‬‬
‫‪َّ )٨‬‬
‫الَل ُم‪:‬‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫َم ْعنَا َها‬
‫ورة ل ْق َمانَ ‪)٢٦ :‬‬
‫(س َ‬ ‫ۚ‬
‫ت َو ْاأل َ ْر ِّ‬
‫ض﴾‬ ‫س َم ٰـ َ ٰوَ ِّ‬
‫﴿ِل َما فِّى ال َّ‬
‫ِّ َّ ِّ‬ ‫الم ْلكُ‬
‫ِّ‬
‫اص النَّ َجاح ِل ْلم ْجت َ ِه ِدينَ ‪.‬‬
‫ص ُ‬‫ا ِّال ْخ ِّت َ‬
‫الم ْل ِّك‬
‫ش ْبهُ ِّ‬
‫ِّ‬
‫الل َجام ِل ْلفَ َر ِس‪.‬‬ ‫اخلَة َب ْينَ‬
‫ي الدَّ ِ‬ ‫َو ِه َ‬
‫ِ‬ ‫صحوب َها‬ ‫ذَات َ ْي ِن‪َ ،‬و َم ْ‬
‫ََل َي ْم ِلك‪.‬‬

‫س ِعيد‪.‬‬ ‫َخا ِلد أ َ َح ُّ‬


‫ب ِلي ِم ْن َ‬ ‫الت َّ ْب ِّيي ُن‬

‫آ‬ ‫ب بِّا ْل َح ِّ‬


‫ق ِّلت َ ْح ُك َم بَ ْي َن النَّ ِّ‬
‫اس بِّ َما‬ ‫آ آ‬ ‫﴿إِّنَّا أ َ َ‬
‫نز ْلنَا إِّلَ ْيكَ ا ْل ِّكت َ ٰـَ َ‬ ‫الت َّ ْع ِّلي ُل‬
‫اء ‪)١١٥ :‬‬ ‫س ِ‬‫ورة النِ َ‬ ‫ّللاُ﴾ (س َ‬ ‫أ َ َرى ٰـكَ َّ‬ ‫سبَ ِّبيَّةُ‬
‫َوال َّ‬
‫شا ِعر‪:‬‬ ‫قَا َل ال َّ‬
‫ق َويَثْ ِّرب *‬ ‫الت َّ ْو ِّكي ُد‬
‫َو َملَ ْكتَ َما بَ ْي َن ال ِّع َرا ِّ‬
‫س ِّلم َو ُمعَا ِّه ِّد‬ ‫ُم ْلكًا أ َ َج َ‬
‫ار ِّل ُم ْ‬
‫ورة البَقَ َرةِ ‪)٩١ :‬‬
‫(س َ‬ ‫ص ِّدقًا ِّل َما َمعَ ُه ْم ﴾‬
‫ۚ‬ ‫﴿ ُم َ‬ ‫الت َّ ْق ِّويَةُ‬

‫الر ْع ِد ‪)٢ :‬‬


‫ورة َّ‬
‫(س َ‬ ‫ۚ‬ ‫﴿كُل يَ ْج ِّرى ِّأل َ َجل ُّم َ‬
‫س ًّمى ﴾‬
‫َ‬ ‫َ‬ ‫اِّ ْنتِّ َها ُء الغَايَ ِّة‬
‫ي‪ِ :‬إل ْي ِه‪.‬‬
‫أ ْ‬
‫ص ‪)٨ :‬‬ ‫ورة القَ َ‬
‫ص ِ‬ ‫(س َ‬ ‫ۚ‬ ‫ُون لَ ُه ْم َ‬
‫عد ًُّوا َو َح َزنًا ﴾‬ ‫﴿ ِّليَك َ‬ ‫ورةُ‬
‫ص ْي ُر َ‬
‫ال َّ‬

‫‪129‬‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫َم ْعنَا َها‬
‫قَا َل ال َّ‬
‫شا ِعر‪:‬‬
‫فَيَا لكَ ِّم ْن ل ْيل كأ َ َّن نُ ُجو َمهُ *‬ ‫الت َّعَ ُّج ُ‬
‫ب‬
‫شدَّتْ ِّبيَ ْذبُ ِّل‬
‫ِّبك ُِّل ُمغَ ِّار الفَتْ ِّل ُ‬

‫ق اللَّ ْي ِّل﴾‬
‫س ِّ‬ ‫وك الش َّْم ِّس إِّلَ ٰىَ َ‬
‫غ َ‬ ‫﴿أ َقِّ ِّم ال َّ‬
‫صلَۈةَ ِّل ُدلُ ِّ‬
‫اء ‪)٧٨ :‬‬
‫اإل ْس َر ِ‬
‫ورة ِ‬
‫(س َ‬ ‫لو ْقتُ‬
‫ا َ‬
‫أَ ْ‬
‫ي‪ :‬بَ ْعدَ دلو ِك َها‪.‬‬
‫ستِّغَاث َةُ‬
‫ا ِّال ْ‬
‫يَا لَ َخا ِلد ِلبَ ْكر‪.‬‬ ‫ت ْست َ ْع َمل َم ْفتو َحة َم َع‬
‫ورة‬‫ث‪َ ،‬و َم ْكس َ‬ ‫الم ْست َغَا ِ‬
‫ث لَه‪.‬‬‫َم َع الم ْست َغَا ِ‬

‫شا ِعر‪:‬‬ ‫قَا َل ال َّ‬


‫َ‬
‫َم ْعنى ( َم َع) فَلَ َّما تَفَ َّر ْقنَا َكأ َنِّي َو َما ِّلكًا *‬
‫اج ِّت َماع لَ ْم نَ ِّبتْ لَ ْيلَةً َمعًا‬
‫طو ِّل ْ‬‫ِّل ُ‬

‫س َط ِّليَ ْو ِّم ا ْل ِّقيَ ٰـ َم ِّة﴾‬


‫ين ا ْل ِّق ْ‬ ‫ض ُع ا ْل َم َو ِّ‬
‫ُز َ‬ ‫﴿ونَ َ‬
‫َ‬
‫ورة اِل َ ْن ِب َي ِ‬
‫اء ‪)٤٧ :‬‬ ‫(س َ‬ ‫َم ْعنَى ( ِّفي)‬
‫أَ ْ‬
‫ي‪ِ :‬في يَ ْو ِم ال ِقيَا َم ِة‪.‬‬

‫ال َح ِّقي ِّقيَّةُ‪:‬‬


‫اء ‪)١١٧ :‬‬
‫اإل ْس َر ِ‬
‫ورة ِ‬
‫(س َ‬ ‫س َّجدًا﴾‬ ‫ون ِّل ْلَ ْذقَ ِّ‬
‫ان ُ‬ ‫﴿يَ ِّخ ُّر َ‬
‫س ِّت ْع ََل ُء‬
‫ا ِّال ْ‬
‫ال َم َج ِّازيَّةُ‪:‬‬
‫اء ‪)٧ :‬‬
‫اإل ْس َر ِ‬
‫ورة ِ‬
‫(س َ‬ ‫سأْت ُ ْم فَلَ َها ﴾‬
‫ۚ‬ ‫﴿و ِّإ ْن أ َ َ‬
‫َ‬
‫ي‪ :‬فَعَلَ ْي َها إِ َ‬
‫سا َءت َها‪.‬‬ ‫أَ ْ‬

‫‪130‬‬
‫ء‪:‬‬
‫‪ )٩‬البَا ُ‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫َم ْعنَا َها‬
‫ي َو َم َر ْرت بِ ِم ْد َ‬
‫ارك‪.‬‬ ‫أ َ ْم َ‬
‫س ْكت بِيَدَ َّ‬ ‫ق‬ ‫ا ِّإل ْل َ‬
‫صا ُ‬
‫َكت َ ْبت بِالقَلَ ِم‪.‬‬ ‫ستِّعَانَةُ‬
‫ا ِّال ْ‬
‫ورة العَ ْن َكبو ِ‬
‫ت ‪)٤١ :‬‬ ‫(س َ‬
‫﴿فَ ُكُ‬
‫َل أ َ َخ ْذنَا ِّبذَن ِّب ِّه ﴾‬
‫ۚ‬ ‫سبَ ِّبيَّةُ‬‫ال َّ‬
‫َ‬
‫ب ذَ ْنبِ ِه‪.‬‬‫سب َ ِ‬ ‫ي‪ِ :‬ب َ‬ ‫أَ ْ‬ ‫َوالت َّ ْع ِّلي ُل‬

‫ورة البَقَ َرةِ ‪)١٧ :‬‬


‫(س َ‬ ‫ّللاُ ِّبنُ ِّ‬
‫ور ِّه ْم﴾‬ ‫ب َّ‬ ‫﴿ذَ َه َ‬
‫الت َّعَ ِّديَةُ‬
‫ي‪ :‬أ َ ْذ َهبَه‪.‬‬
‫أَ ْ‬
‫أ ْق ِسم ِبا ِ‬
‫لل‪.‬‬ ‫القَ َ‬
‫س ُم‬

‫ض‬
‫ال ِّع َو ُ‬
‫علَى‬
‫ي ت َد ُّل َ‬ ‫َو ِه َ‬
‫ِب ْعت َك َهذَا ِب َهذَا َوخ ِذ الدَّ َ‬
‫ار ِبالفَ َر ِس‪.‬‬ ‫ش ْيء ِم ْن‬‫يض َ‬ ‫ت َ ْع ِو ِ‬
‫ش ْيء‬ ‫َ‬
‫ش ْيء فِي مقَابَل ِة َ‬ ‫َ‬
‫آ َخ َر‪.‬‬

‫َما يَس ُّرنِي أ َنِي َ‬


‫ش َه ْدت بَ ْدرا بِالعَقَبَةَ‪.‬‬ ‫البَ َد ُل‬
‫أَ ْ‬ ‫ار‬ ‫علَى ْ‬
‫اختِيَ ِ‬ ‫ي ت َد ُّل َ‬ ‫َو ِه َ‬
‫ي‪ :‬بَدَل َها‪.‬‬ ‫علَى اآل َخ ِر‪،‬‬ ‫ال َّ‬
‫ش ْيئ َ ْي ِن َ‬
‫ِب َل ِع َوض َو ََل مقَابَلَة‪.‬‬

‫ورة القَ َم ِر ‪)٣٤ :‬‬


‫(س َ‬ ‫س َحر﴾‬ ‫﴿نَ َّج ْينَ ٰـ ُهم ِّب َ‬
‫ور‪.‬‬
‫سح ِ‬ ‫ت ال ُّ‬ ‫ي‪ :‬فِي َو ْق ِ‬ ‫أَ ْ‬
‫ظ ْر ِّفيَّةُ‬
‫ال َّ‬
‫ورة آ ِل ِع ْم َرانَ ‪)١٢٣ :‬‬
‫(س َ‬ ‫ص َر ُك ُم َّ‬
‫ّللاُ ِّببَدْر﴾‬ ‫﴿ولَقَ ْد نَ َ‬ ‫َ‬
‫ي‪ :‬فِي بَ ْدر‪.‬‬ ‫أَ ْ‬

‫‪131‬‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫َم ْعنَا َها‬
‫ان ‪)٦ :‬‬
‫س ِ‬‫اإل ْن َ‬
‫ورة ِ‬
‫(س َ‬ ‫ّللاِّ﴾‬ ‫ع ْينًا يَش َْر ُ‬
‫ب ِّب َها ِّعبَا ُد َّ‬ ‫م ْعنَى ( ِّم ْن) ﴿ َ‬
‫َ‬
‫ي‪ِ :‬م ْن َها‪.‬‬‫أ َْ‬
‫الت َّ ْب ِّع ِّ‬
‫يضيَّ ِّة‬

‫ورة هود ‪)٤٨ :‬‬


‫(س َ‬ ‫﴿ا ْه ِّب ْط ِّب َ‬
‫سلَ ٰـم﴾‬ ‫صا َحبَةُ‬
‫ال ُم َ‬

‫ورة الف ْرقَ ِ‬


‫ان ‪)٥٩ :‬‬ ‫(س َ‬ ‫ع ْن) ﴿فَا ْ‬
‫س َءــَ ْل بِّ ِّهَ َخبِّ ً‬
‫يرا﴾‬ ‫َم ْعنَى ( َ‬
‫ي‪َ :‬ع ْنه‪.‬‬ ‫أَ ْ‬
‫ب َم ْن إِّن تَأ ْ َم ْنهُ ِّب ِّقن َطار﴾‬
‫﴿م ْن أ َ ْه ِّل ا ْل ِّكت َ ٰـَ ِّ‬
‫ِّ‬
‫ورة آ ِل ِع ْم َرانَ ‪)٧٥ :‬‬
‫(س َ‬ ‫س ِّت ْع ََل ُء‬
‫ا ِّال ْ‬
‫أَ ْ‬
‫ي‪َ :‬علَى قِ ْن َ‬
‫طار‪.‬‬

‫او‪:‬‬
‫الو ُ‬
‫‪َ )١١‬‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫َم ْعنَا َها‬
‫ورة الفَ ْج ِر ‪)٢ - ١ :‬‬
‫(س َ‬ ‫شر (‪)٢‬‬ ‫َوالَْفَ ْج ِّر (‪َ )١‬ولَيَال َ‬
‫ع ْ‬ ‫القَ َ‬
‫س ُم‬

‫‪ )١١‬التَّا ُ‬
‫ء‪:‬‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫َم ْعنَا َها‬
‫ين﴾‬ ‫اِل َأل َ ِّكيد ََّن أ َ ْ‬
‫صنَ ٰـ َمكُم بَ ْع َد أَن ت ُ َولُّوا ُم ْد ِّب ِّر َ‬ ‫﴿وت َ َّ ِّ‬
‫َ‬ ‫القَ َ‬
‫س ُم‬
‫ورة اِل َ ْن ِبيَ ِ‬
‫اء ‪)٥٧ :‬‬ ‫(س َ‬

‫‪132‬‬
‫‪ُ )١٢‬م ْذ – ُم ْنذُ‪:‬‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫َم ْعنَا َها‬
‫َم ْعنَى ( ِّم ْن) َما َرأ َ ْيت َك م ْذ أ َ ْو م ْنذ يَ ْو ِم الجمعَ ِة‪.‬‬
‫ي‪ِ :‬م ْن يَ ْو ِم الجم َع ِة‪.‬‬ ‫اضيا أ َ ْ‬
‫ِإ ْن َكانَ َم ِ‬

‫َما َرأَيْت َك م ْذ أ َ ْو م ْنذ ال َّ‬


‫ش ْه ِر‪.‬‬ ‫َم ْعنَى ( ِّفي)‬
‫ي‪ :‬فِي َهذَا ال َّ‬
‫ش ْه ِر‪.‬‬ ‫أَ ْ‬ ‫إِ ْن َكانَ َح ِ‬
‫اضرا‬

‫حتَّى‪:‬‬
‫‪َ )١٣‬‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫َم ْعنَا َها‬
‫ورة القَد ِْر ‪)٥ :‬‬
‫(س َ‬ ‫سلَ ٰـم ِّه َى َحت َّ ٰىَ َم ْطلَ ِّع ا ْلفَ ْج ِّر﴾‬
‫﴿ َ‬ ‫ا ِّال ْنتِّ َها ُء‬

‫‪َ )١٤‬متَى‪:‬‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫َم ْعنَا َها‬
‫شا ِعر‪:‬‬ ‫قَا َل ال َّ‬
‫اء البَ ْح ِّر ث ُ َّم ت َ َرفَّعَتْ *‬
‫ش ِّر ْب َن ِّب َم ِّ‬
‫َ‬ ‫َم ْعنَى ( ِّم ْن)‬
‫ضر لَ ُه َّن نَ ِّئي ُج‬
‫َمت َى لُ َجج ُخ ْ‬ ‫فِي لَ ْه َج ِة قَبِيلَ ِة (هذَ ْيل)‬

‫اء البَ ْح ِر ِم ْن ل َجج‪.‬‬ ‫ي‪ :‬ش َِربْنَ ِم ْن َم ِ‬ ‫أَ ْ‬

‫‪133‬‬
‫َي‪:‬‬
‫‪ )١٥‬ك ْ‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫َم ْعنَا َها‬
‫ت َهذَا؟‬ ‫َكي َْم فَعَ ْل َ‬ ‫الت َّ ْع ِّلي ُل‬
‫ي‪ِ :‬ل َماذَا فَعَ ْل َ‬
‫ت َهذَا؟‬ ‫أَ ْ‬

‫‪ )١٦‬لَعَ َّل‪:‬‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫َم ْعنَا َها‬
‫شا ِعر‪:‬‬ ‫قَا َل ال َّ‬ ‫ف َجر‬
‫َح ْر ُ‬
‫ص ْوتَ َج ْه َرةً *‬ ‫ارفَ ِّع ال َّ‬
‫ع أ ُ ْخ َرى َو ْ‬
‫فَقُ ْلتُ ا ْد ُ‬ ‫فِي لَ ْه َج ِة قَ ِبيلَ ِة (عقَيْل)‬
‫ش ِبيه‬
‫ِي َح ْرف َجر َ‬ ‫َوه َ‬
‫يب‬ ‫لَعَ َّل أ َ ِّبي ِّ‬
‫الم ْغ َو ِّار ِّم ْنكَ قَ ِّر ُ‬ ‫الزائِدِ‪.‬‬ ‫ِب َّ‬

‫حاشَا‪:‬‬ ‫‪َ )١٧‬خ ََل – َ‬


‫عدَا – َ‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫َم ْعنَا َها‬
‫طائِ َرة‪.‬‬ ‫ت َّ‬
‫الطائِ َرات َخ َل أ َ ْو َعدَا أ َ ْو َحاشَا َ‬ ‫َعادَ ِ‬ ‫ستِّثْنَا ُء‬
‫ا ِّال ْ‬
‫طائِ َرة‪.‬‬ ‫أَ ْ‬
‫ي‪ِ :‬إ ََّل َ‬

‫‪134‬‬
‫اب الثَّا ِّني‬
‫البَ ُ‬
‫اف ِّإلَ ْي ِّه‬
‫ض ُ‬‫ال ُم َ‬
‫اف إِّلَ ْي ِّه‪:‬‬ ‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫يف ال ُم َ‬
‫ض ِّ‬
‫سا ِبق‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬ ‫سب ِإلَى ا ْسم َ‬ ‫ه َو ا ْسم َم ْجرور ي ْن َ‬
‫ب‬ ‫‪َ .١‬هذَا ِكتَاب َّ‬
‫الطا ِل ِ‬
‫ب)‬ ‫س َّمى (ال َّ‬
‫طا ِّل ِّ‬ ‫ضافا‪َ ،‬وي َ‬
‫اب) م َ‬ ‫س َّمى ( ِّكت َ ُ‬
‫ب) ‪َ .‬وي َ‬ ‫(الت َّ ْق ِدير‪ِ :‬كت َاب ِل َّ‬
‫لطا ِل ِ‬
‫ضافا ِإلَ ْي ِه‪.‬‬
‫م َ‬

‫‪َ .٢‬هذَا خَاتَم َحدِيد‪.‬‬


‫س َّمى ( َح ِّديد)‬
‫ضافا‪َ ،‬وي َ‬ ‫(الت َّ ْقدِير‪ :‬خَات َم ِم ْن َحدِيد)‪َ .‬وي َ‬
‫س َّمى ( َخات َ ُم) م َ‬
‫ضافا ِإلَ ْي ِه‪.‬‬
‫م َ‬

‫ار‪.‬‬‫صيَام النَّ َه ِ‬
‫‪ِ .٣‬‬
‫س َّمى‬
‫ضافا‪َ ،‬وي َ‬
‫س َّمى ( ِّصيَا ُم) م َ‬ ‫الصيَام فِي النَّ َه ِ‬
‫ار) ‪َ .‬وي َ‬ ‫(الت َّ ْقدِير‪ِ :‬‬
‫ضافا ِإلَ ْي ِه‪.‬‬
‫(النَّ َه ِّار) م َ‬

‫‪ .٤‬قِيَام اللَّ ْي ِل‪.‬‬


‫س َّمى (اللَّ ْي ِّل)‬
‫ضافا‪َ ،‬وي َ‬ ‫(الت َّ ْقدِير‪ :‬ال ِقيَام فِي اللَّ ْي ِل) ‪َ .‬وي َ‬
‫س َّمى (قِّيَا ُم) م َ‬
‫ضافا ِإلَ ْي ِه‪.‬‬‫م َ‬

‫‪135‬‬
‫اف ِّإلَ ْي ِّه‪:‬‬ ‫أ َ ْن َوا ُ‬
‫ع ال ُم َ‬
‫ض ِّ‬
‫اب ال َّطا ِّل ِّ‬
‫ب‬ ‫يف‪ِ ،‬مثْل‪ِّ :‬كت َ ُ‬
‫أ) َم ْع ِّرفَة‪ :‬ت ِفيد الت َّ ْع ِر َ‬

‫نَ ِّك َرةَ َم ْع ِّر َفَةَ‬

‫يص‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬خات َ ُم َحدِّيد‬


‫ص َ‬‫ب) نَ ِّك َرة‪ :‬ت ِفيد الت َّ ْخ ِ‬

‫نَ ِّك َرةَ نَ ِّك َرةَ‬

‫ضافَةُ ِّإلَى ال ُمثَنَّى َو َج ْم ِّع ال ُمذَك َِّّر ال َّ‬


‫سا ِّل ِّم‪:‬‬ ‫اإل َ‬
‫ِّ‬
‫‪ )١‬ال ُمثَنَّى‪:‬‬
‫ان)‬‫صله‪ََ :‬ل ِعبَ ِ‬ ‫ان ََل ِعبَا ك َر ِة القَدَ ِم (أ َ ْ‬
‫‪َ )١‬هذَ ِ‬
‫صله‪ََ :‬ل ِعبَ ْي ِن)‬ ‫‪َ )١‬رأ َ ْيت ََل ِعبَ ْي ك َرةِ القَدَ ِم (أ َ ْ‬
‫صله‪ََ :‬ل ِعبَ ْي ِن)‬ ‫‪َ )١‬م َر ْرت ِب َل ِعبَ ْي ك َرةِ القَدَ ِم (أ َ ْ‬

‫‪َ )٢‬ج ْم ُع ال ُمذَ َّك ِّر ال َّ‬


‫سا ِّل ِّم‪:‬‬
‫صله‪ََ :‬ل ِعبونَ )‬ ‫‪َ )٢‬هؤ ََل ِء ََل ِعبو ك َرةِ القَدَ ِم (أ َ ْ‬
‫صله‪ََ :‬ل ِع ِبينَ )‬‫‪َ )٢‬رأ َ ْيت ََل ِع ِبي ك َر ِة القَدَ ِم (أ َ ْ‬
‫صله‪ََ :‬ل ِع ِبينَ )‬ ‫‪َ )٢‬م َر ْرت ِب َل ِع ِبي ك َرةِ القَدَ ِم (أ َ ْ‬

‫‪136‬‬
‫سا ِّب ُع‬‫س ُم ال َّ‬ ‫ال ِّق ْ‬
‫الت َّ َوابِّ ُع‬
‫يف الت َّ َوا ِّب ِّع‪:‬‬
‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫عا أ َ ْو َم ْن ُ‬
‫صوبًا‬ ‫ب فَيَكون َم ْرفُو ً‬ ‫َج ْمع التَّابِ ِع َوه َو يَت َّبِع َمتْبو َعه فِي ِ‬
‫اإل ْع َرا ِ‬
‫ورا‪.‬‬ ‫أ َ ْو َم ْج ُر ً‬

‫ي أ َ ْربَعَةُ أ َ ْن َواع‪:‬‬
‫َو ِه َ‬
‫‪.١‬النَّ ْعتُ‬
‫‪.٢‬الت َّ ْو ِّكي ُد‬
‫‪.٣‬البَ َد ُل‬
‫ف‬‫‪.٤‬العَ ْط ُ‬

‫‪137‬‬
‫اب األ َ َّو ُل‬
‫البَ ُ‬
‫النَّ ْع ُ‬
‫ت‬
‫َان‪َ ،‬وه َما‪ :‬النَّ ْعتُ ال َح ِّقي ِّق ُّي – النَّ ْعتُ ال َّ‬
‫سبَ ِّب ُّي‬ ‫النَّ ْعت نَ ْوع ِّ‬
‫‪ )١‬النَّ ْعتُ ال َح ِّقي ِّق ُّي‪:‬‬
‫اف َمتْبو ِع ِه‪َ ،‬ويَت َّ ِبع َمتْبو َعه فِي الت َّ ْع ِر ِ‬
‫يف‬ ‫ص ِ‬‫صفَة ِم ْن أ َ ْو َ‬
‫َما يبَ ِين ِ‬
‫ير‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬
‫َوالت َّ ْن ِك ِ‬
‫َجا َء َّ‬
‫الطا ِلب الم ْجت َ ِهد‬ ‫َجا َء َ‬
‫طا ِلب م ْجتَ ِهد‬

‫فةَ َم ْع ِّر َفَةَ‬


‫َم ْع ِّر ََ‬ ‫نَ ِّك َرةَ نَ ِّك َرةَ‬
‫(النَّ ْعتُ )‬ ‫(النَّ ْعتُ )‬
‫َويَت َّ ِبع َمتْبو َعه فِي العَدَ ِد َوالنَّ ْوعِ‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬
‫ُم َؤنَّث‬ ‫ُمذَكَّر‬
‫ت َّ‬
‫الطا ِل َبة الم ْجت َ ِهدَة‪.‬‬ ‫َجا َء ِ‬ ‫الطا ِلب الم ْجتَ ِهد‪.‬‬ ‫َجا َء َّ‬
‫َرأَيْت َّ‬
‫الطا ِلبَةَ الم ْجت َ ِهدَةَ‪.‬‬ ‫ب الم ْجت َ ِهدَ‪.‬‬ ‫َرأَيْت َّ‬
‫الطا ِل َ‬ ‫ُم ْف َرد‬
‫َم َر ْرت ِب َّ‬
‫الطا ِلبَ ِة الم ْجتَ ِهدَةِ‪.‬‬ ‫ب الم ْجتَ ِه ِد‪.‬‬ ‫َم َر ْرت ِب َّ‬
‫الطا ِل ِ‬
‫ان‪.‬‬‫ان الم ْجتَ ِهدَتَ ِ‬ ‫ت َّ‬
‫الطا ِل َبتَ ِ‬ ‫َجا َء ِ‬ ‫ان‪.‬‬‫ان الم ْجت َ ِهدَ ِ‬ ‫َجا َء َّ‬
‫الطا ِل َب ِ‬
‫الطا ِلبَتَي ِْن الم ْجتَ ِهدَتَ ْي ِن‪.‬‬‫َرأَيْت َّ‬ ‫َرأَيْت َّ‬
‫الطا ِلبَي ِْن الم ْجتَ ِهدَ ْي ِن‪.‬‬ ‫ُمثَنَّى‬
‫َم َر ْرت ِب َّ‬
‫الطا ِلبَتَي ِْن الم ْجتَ ِهدَتَ ْي ِن‪.‬‬ ‫َم َر ْرت ِب َّ‬
‫الطا ِلبَي ِْن الم ْجتَ ِهدَ ْي ِن‪.‬‬

‫الطا ِل َبات الم ْجتَ ِهدَات‪.‬‬ ‫ت َّ‬ ‫َجا َء ِ‬ ‫الط َّلب الم ْجتَ ِهدونَ ‪.‬‬ ‫َجا َء ُّ‬
‫ت الم ْجتَ ِهدَا ِ‬
‫ت‪.‬‬ ‫َرأَيْت َّ‬
‫الطا ِل َبا ِ‬ ‫ب الم ْجت َ ِه ِدينَ ‪.‬‬ ‫َرأَيْت ُّ‬
‫الط َّل َ‬ ‫َج ْمع‬
‫ت الم ْجتَ ِهدَا ِ‬
‫ت‪.‬‬ ‫َم َر ْرت ِب َّ‬
‫الطا ِلبَا ِ‬ ‫ب الم ْجتَ ِه ِدينَ ‪.‬‬ ‫َم َر ْرت ِب ُّ‬
‫الط َّل ِ‬
‫‪138‬‬
‫‪ )٢‬النَّ ْعتُ ال َّ‬
‫سبَ ِّب ُّي‪:‬‬
‫ت َما يَت َعَلَّق بِ َمتْبو ِع ِه أ َ ْو يَ ْرت َبِط بِ ِه‪َ ،‬ويَكون دَائِما‬ ‫صفَة ِم ْن ِ‬
‫صفَا ِ‬ ‫َما يبَيِن ِ‬
‫ير‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬ ‫م ْف َردا‪َ ،‬ويَت َّ ِبع َمتْبو َعه فِي الت َّ ْع ِر ِ‬
‫يف َوالت َّ ْن ِك ِ‬
‫الرجل ال َك ِريم أَبوه‬
‫َجا َء َّ‬ ‫َجا َء َرجل َك ِريم أَبوه‬

‫َم ْع ِّرف ََةَ َم ْع ِّر َفَةَ‬ ‫نَ ِّك َرةَ نَ ِّك َرةَ‬
‫(النَّ ْعتُ )‬ ‫(النَّ ْعتُ )‬
‫ير َوالتَّأْنِي ِ‬
‫ث‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬ ‫َويَت َّ ِبع َما بَ ْعدَه فِي الت َّ ْذ ِك ِ‬
‫ُم َؤنَّث‬ ‫ُمذَكَّر‬
‫الرجل ال َك ِري َمة أ ُّمه‪.‬‬ ‫َجا َء َّ‬ ‫الرجل ال َك ِريم أَبوه‪.‬‬ ‫َجا َء َّ‬
‫َرأَيْت َّ‬
‫الرج َل ال َك ِري َمةَ أ ُّمه‪.‬‬ ‫يم أَبوه‪.‬‬ ‫َرأَيْت َّ‬
‫الرج َل ال َك ِر َ‬ ‫ُم ْف َرد‬
‫الرج ِل ال َك ِري َم ِة أ ُّمه‪.‬‬
‫َم َر ْرت ِب َّ‬ ‫الرج ِل ال َك ِر ِيم أَبوه‪.‬‬
‫َم َر ْرت ِب َّ‬

‫الرج َل ِن ال َك ِري َمة أ ُّمه َما‪.‬‬ ‫َجا َء َّ‬ ‫الرج َل ِن ال َك ِريم أَبوه َما‪.‬‬ ‫َجا َء َّ‬
‫َرأَيْت َّ‬
‫الرجلَي ِْن ال َك ِري َمةَ أ ُّمه َما‪.‬‬ ‫يم أَبوه َما‪.‬‬ ‫َرأَيْت َّ‬
‫الرجلَي ِْن ال َك ِر َ‬ ‫ُمثَنَّى‬
‫الرجلَي ِْن ال َك ِر ِيم أَبوه َما‪َ .‬م َر ْرت ِب َّ‬
‫الرجلَي ِْن ال َك ِري َم ِة أ ُّمه َما‪.‬‬ ‫َم َر ْرت ِب َّ‬

‫الر َجال ال َك ِري َمة أ ُّمه ْم‪.‬‬ ‫َجا َء ِ‬ ‫الر َجال ال َك ِريم أَبوه ْم‪.‬‬ ‫َجا َء ِ‬
‫الر َجا َل ال َك ِري َمةَ أ ُّمه ْم‪.‬‬
‫رأيت ِ‬ ‫يم أَبوه ْم‪.‬‬
‫الر َجا َل ال َك ِر َ‬
‫رأيت ِ‬ ‫َج ْمع‬
‫الر َجا ِل ال َك ِري َم ِة أ ُّمه ْم‪.‬‬
‫َم َر ْرت ِب ِ‬ ‫الر َجا ِل ال َك ِر ِيم أَبوه ْم‪.‬‬
‫َم َر ْرت ِب ِ‬

‫‪139‬‬
‫ع النَّ ْع ِّ‬
‫ت ال َح ِّقي ِّقي ِّ‪:‬‬ ‫أ َ ْن َوا ُ‬
‫ِمث ُْل‪َ :‬جا َء َّ‬
‫الرجل الك َِّري ُم‬
‫ت ال َح ِّقي ِّقي ِّ‪:‬‬ ‫ع النَّ ْع ِّ‬‫أ َ ْن َوا ُ‬
‫ِمثْل‪َ :‬جا َء َّ‬
‫الرج َل ِن الك َِّري َم ِّ‬
‫ان‬
‫الر َجال الك َُر َما ُء‬ ‫ِمثْل‪َ :‬جا َء ِ‬
‫ُم ْف َرد‬
‫َجار َو َم ْج ُرور‬
‫ير ِّه‬ ‫ِمثُْل‪َ :‬هذَا ِط ْفل فِّي َ‬
‫س ِّر ِّ‬

‫َظ ْرف‬
‫ش ْبهُ ُج ْملَة‬
‫ِّ‬ ‫النَّ ْع ُ‬
‫ت‬
‫فورا فَ ْوقَ ال َّ‬
‫ش َج َر ِّة‬ ‫صُ‬ ‫ِمثْل‪َ :‬رأ َ ْيت ع ْ‬
‫ال َح ِّقي ِّق ُّي‬
‫س ِّميَّة‬‫ْ‬ ‫ْ ُج ْملَة ا ََِّ‬
‫مثل‪ :‬جاء الرجل أ ُخوه الكَريم‬
‫ِّ ُ‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ‬
‫ُج ْملَة‬
‫ُج ْملَة ِّف ْع ِّليَّة‬
‫الرجل يَحْ ِّم ُل ِّكتَابًا‬ ‫ْ‬
‫ِمثل‪َ :‬جا َء َّ‬

‫‪140‬‬
‫اب الثَّا ِّني‬
‫البَ ُ‬
‫الت َّ ْو ِّكي ُد‬
‫يف الت َّ ْو ِّكي ِّد‪:‬‬
‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫ام ِع َويَت َّ ِبع‬
‫س ِ‬‫ه َو الت َّا ِبع ي ْذ َكر فِي ال َك َل ِم ِلدَ ْف ِع ت َ َو ُّهم قَ ْد يَ ْح ِمله ال َك َلم ِإلَى ال َّ‬
‫ب‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬ ‫اإل ْع َرا ِ‬‫الت َّ ْو ِكيد الم َؤ َّكدَ ِفي ِ‬
‫َجا َء القَائِد نَ ْفسه‪.‬‬

‫أ َ ْق َ‬
‫سا ُم الت َّ ْو ِّكي ِّد‪:‬‬
‫‪ )١‬ت َ ْو ِّكيد لَ ْف ِّظي‪:‬‬
‫يَكون ِبتِ ْك َر ِار لَ ْف ِظ الم َؤ َّك ِد‪ِ ،‬مثْل‪َ :‬جا َء الم َحافِظ الم َحا ِفظ‬

‫‪ )٢‬ت َ ْو ِّكيد َم ْعنَ ِّوي‪:‬‬


‫يَكون ِبال َك ِل َما ِ‬
‫ت اآلتِيَ ِة‪:‬‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫لَ ْف ُ‬
‫ظ الت َّ ْو ِّكي ِّد‬
‫الرج َل ِن أ َ ْنفسه َما – َجا َء‬
‫الرجل نَ ْفسه – َجا َء َّ‬
‫َجا َء َّ‬ ‫نَ ْفس‬
‫الر َجال أ َ ْنفسه ْم‪.‬‬
‫ِ‬
‫ان أَعْينه َما –‬
‫الن ْس َوت َ ِ‬
‫ت ِ‬ ‫الن ْس َوة َع ْين َها – َجا َء ِ‬
‫ت ِ‬ ‫َجا َء ِ‬ ‫ع ْين‬
‫َ‬
‫ساء أَعْين َّ‬
‫هن‪.‬‬ ‫ت النِ َ‬
‫َجا َء ِ‬
‫الرا ِكب كلُّه‪.‬‬
‫َجا َء َّ‬ ‫ُكل‬

‫اإل ْس َل ِميَّة َج ِميع َها قَ ْلب َو ِ‬


‫احد‪.‬‬ ‫اِل َّمة ِ‬ ‫َج ِّميع‬
‫‪141‬‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫لَ ْف ُ‬
‫ظ الت َّ ْو ِّكي ِّد‬
‫ض َر القَ ْوم َعا َّمته ْم‪.‬‬
‫َح َ‬ ‫عا َّمة‬
‫َ‬
‫الرج َل ِن ِك َله َما‪.‬‬
‫َجا َء َّ‬ ‫ِّك ََل‬

‫ان ِك ْلت َاه َما‪.‬‬


‫ت ْام َرأَت َ ِ‬
‫َجا َء ِ‬ ‫ِّك ْلت َا‬

‫‪142‬‬
‫اب الثَّا ِّل ُ‬
‫ث‬ ‫البَ ُ‬
‫البَ َد ُل‬
‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫يف البَ َد ِّل‪:‬‬
‫ه َو الت َّا ِبع يَد ُّل َعلَى نَ ْف ِس ال َمتْبوعِ أ َ ْو ج ْزء ِم ْنه‪َ ،‬ويَت َّ ِبع البَدَل الم ْبدَ َل ِم ْنه‬
‫ب‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬ ‫اإل ْع َرا ِ‬ ‫ِفي ِ‬
‫َجا َء الم َه ْن ِدس ع َمر‬
‫ع َم ُر) ه َو البَدَل‪.‬‬
‫( ُ‬

‫أ َ ْق َ‬
‫سا ُم البَ َد ِّل‪:‬‬
‫‪ )١‬بَ َدل ُم َطا ِّبق (بَدَل الك ِل ِمنَ الك ِل)‪:‬‬
‫طا ِبق َم ْعنَاه‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬
‫ش ْي ِء ِم َّما َكانَ َ‬
‫ه َو بَدَل ال َّ‬
‫ض َر اِل ْستَاذ زَ يْد‬
‫َح َ‬

‫ن ال ُك ِّل‪:‬‬ ‫ض ِّم َ‬ ‫‪ )٢‬بَ َد ُل البَ ْع ِّ‬


‫صف أ َ ْو أ َ ْكثَر)‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬ ‫ه َو بَدَل الج ْز ِء ِم ْن ك ِل ِه (قَ ِليل أ َ ِو النِ ْ‬
‫صف َها أ َ ْو ربْع َها أ َ ْو ثلث َها‪.‬‬ ‫ط ِب َع ال ِكت َاب ج ْزؤه اِل َ َّول – َجا َء ِ‬
‫ت القَ ِبيلَة ِن ْ‬

‫شتِّ َما ِّل‪:‬‬ ‫‪ )٣‬بَ َد ُل ا ِّال ْ‬


‫ش ْي ِء ِم َّما يَ ْشت َ ِمل َعلَ ْي ِه‪ِ ،‬مثْل‪:‬‬ ‫ه َو بَدَل ال َّ‬
‫ظافَته – نَفَعَنِي المعَ ِلم ِع ْلمه – أ َ ْحبَبْت زَ يْدا َ‬
‫ش َجا َعت َه‪.‬‬ ‫ارع نَ َ‬ ‫ش ِ‬ ‫أ َُ ْع َجبَنِي ال َّ‬

‫‪143‬‬
‫الرا ِّب ُع‬
‫اب َّ‬
‫البَ ُ‬
‫العَ ْط ُ‬
‫ف‬
‫يف العَ ْط ِّ‬
‫ف‪:‬‬ ‫ت َ ْع ِّر ُ‬
‫ي‬
‫ف‪َ ،‬و ِه َ‬
‫ط ِ‬ ‫وف العَ ْ‬
‫سط بَ ْينَه َوبَ ْينَ َمتْبو ِع ِه َح ْرف ِم ْن حر ِ‬ ‫ه َو الت َّا ِبع يَت َ َو َّ‬
‫سعَةُ ُح ُروف‪:‬‬ ‫ِّت ْ‬
‫او – الفَا ُء – ث ُ َّم – أ َ ْو – أ َ ْم – بَ ْل – َال – لَ ِّك ْن – َحتَّى)‬ ‫الو ُ‬
‫( َ‬

‫وف العَ ْط ِّ‬


‫ف‪:‬‬ ‫َمعَانِّي ُح ُر ِّ‬
‫المثَا ُل‬
‫ِّ‬ ‫َم ْعنَا َها‬ ‫ف‬
‫ال َح ْر ُ‬
‫َجا َء م َح َّمد َوزَ يْد‬ ‫ِّل ُم ْطلَ ِّ‬
‫ق ال َج ْم ِّع‬ ‫او‬
‫الو ُ‬
‫َ‬
‫دَ َخ َل م َح َّمد فَزَ يْد‬ ‫ب َم َع الت َّ ْع ِّقي ِّ‬
‫ب‬ ‫ِّللت َّ ْر ِّتي ِّ‬ ‫الفَا ُء‬
‫ات م َح َّمد ث َّم زَ يْد‬
‫َم َ‬ ‫ب َم َع الت َّ َر ِّ‬
‫اخي‬ ‫ِّللت َّ ْرتِّي ِّ‬ ‫ث ُ َّم‬
‫نَقَ َل ال َخبَ َر م َح َّمد أ َ ْو َع ِلي‬ ‫ِّللت َّ َخيُّ ِّر أ َ ْو ِّلل َّ‬
‫ش ِّك‬ ‫أ َ ْو‬

‫أ َ َخا ِلد َجا َء أ َ ْم َ‬


‫س ِعيد‬ ‫ِّللت َّ َخيُّ ِّر أ َ ْو ِّلل َّ‬
‫ش ِّك‬ ‫أ َ ْم‬

‫قَ َ‬
‫ام م َح َّمد بَ ْل زَ يْد‬ ‫ق‬ ‫ِّل ْلعُ ُدو ِّل َ‬
‫ع ِّن ال ُح ْك ِّم ال َّ‬
‫سا ِّب ِّ‬ ‫بَ ْل‬
‫ض َج ال ِعنَب ََل التُّفَّاح‬
‫نَ َ‬ ‫وف‬ ‫ع ِّن ال َم ْع ُ‬
‫ط ِّ‬ ‫ِّلنَ ْفي ِّ ال ُح ْك ِّم َ‬ ‫َال‬
‫س ْعد لَ ِك ْن أَخوه‬
‫َما نَ َج َح َ‬ ‫س ِّت ْد َر ِّ‬
‫اك‬ ‫ِّل َِّل ْ‬ ‫لَ ِّك ْن‬
‫فَ َّر العَد ُّو َحت َّى القَائِد‬ ‫ِّل ْلغَايَ ِّة‬ ‫َحت َّى‬
‫‪144‬‬
‫اج ُع‬
‫ال َم َر ِّ‬
‫‪ )1‬القرآن الكريم‪.‬‬
‫‪ )2‬جامع الدروس العربية – لمصطفى الغلييني – دار السلم للطباعة‬
‫‪ )2‬والنشر والتوزيع والترجمة‪.‬‬
‫‪ )3‬مفاتيح اإلعراب – لشريف محسن محمود – دار السلم للطباعة‬
‫‪ )3‬والنشر والتوزيع والترجمة‪.‬‬
‫‪ )4‬أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك – َلبن هشام المصري – تحقيق‬
‫‪ )4‬محمد محيي الدين عبد الحميد – مكتبة اآلدب بالقاهرة‪.‬‬
‫‪ )5‬شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك – َلبن عقيل‪ ،‬عبد للا بن عبد‬
‫‪ )5‬الرحمن العقيلي الهمداني المصري – تحقيق محمد محيي الدين عبد‬
‫‪ )5‬الحميد – دار التراث – القاهرة‪.‬‬
‫‪ )6‬متن اآلجرومية – ِلبي عبد للا محمد الصنهاجي – دار السلم‬
‫‪ )6‬للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة‪.‬‬
‫‪ )7‬شرح متن اآلجرومية في قواعد العربية – للشيخ عبد للا ابن‬
‫‪ )7‬الفاضل الشيخ العشماوي – تحقيق أحمد فريد المزيدي – كتاب –‬
‫‪ )7‬ناشرون – بيروت – لبنان‪.‬‬
‫‪ )8‬معجم التصريف المرئي للفعل العربي – ِلبي فارس الدحداح –‬
‫‪ )8‬الدار العربية للعلوم – ناشرون‪.‬‬
‫‪ )9‬معجم عصري المفتاح – لمحمد خير زين الدين و محمد نذري زين‬
‫‪ )9‬الدين ومحمد فؤاد محمد عيسى – ‪.Al Azhar Media‬‬

‫‪145‬‬
Kepada pembaca yang dikasihi sekalian:

Saya amat berterima kasih kerana anda memilih untuk


menggunakan buku nahu ini. Untuk pengetahuan anda, ini
adalah kali pertama saya menulis buku dan saya bersama-
sama Ustaz Mohd Shauki Bik Bin Mohd Kasim telah
menyemak buku nahu ini. Akan tetapi manusia itu
diciptakan dengan sifat lemah dan serba kekurangan seperti
firman Allah S. W. T:

﴾‫ض ِّعيفًا‬
َ ‫ـن‬
ُ َٰ ‫س‬ ِّ ْ ‫ق‬
َ ‫اإلن‬ َ ‫﴿يُ ِّري ُد للاُ أَن يُ َخ ِّف‬
َ ‫ف عَن ُك ْمۚ َو ُخ ِّل‬
)٢٨ :‫اء‬
ِ ‫س‬َ ‫ورة ال ِن‬
َ ‫(س‬
Maksudnya: Allah (sentiasa) hendak meringankan (beban)
daripada kamu, kerana manusia itu dijadikan dalam
berkeadaan lemah.
(Surah An-Nisaa’, Ayat 28)

Pembaca yang budiman, sekiranya anda mendapati


sebarang kesalahan di dalam buku nahu ini, saya amat
berterima kasih sekiranya anda dapat menghantarkan
maklumbalas ke e-mel saya di :
rashidirafee@gmail.com

146
147