Anda di halaman 1dari 8

PROIECT DE LECŢIE

DATA:
UNITATEA ŞCOLARĂ:
PROFESOR:
CLASA: a VI-a
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi Comunicare
DISCIPLINA: Limba si literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Literatura folclorică: opera epică în versuri
SUBIECTUL LECŢIEI:Exerciţii-Pronumele personal, posesiv şi demonstrativ
TIPUL LECŢIEI: consolidarea şi fixarea cunoştintelor

VALORI ŞI ATITUDINI:
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea
impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi
limbajul într-o manieră pozitivă
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului
acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural
 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje
receptate;

COMPETENŢE GENERALE:
1.Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare
2.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii
de comunicare diverse
3.Receptarea mesajului scris din texte literare şi nonliterare
4.Utilizarea corectă a limbii române în producerea de mesaje scrise

COMPETENŢE SPECIFICE:
2.3. utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de propoziţii;
2.5. participarea la diferite situaţii de comunicare, manifestând o atitudine favorabilă
progresiei comunicării;
3.3. sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite;
4.2. utilizarea unui lexic diversificat, recurgând la categoriile semantice studiate şi la
mijloacele de îmbogăţire a vocabularului, pentru exprimarea nuanţată;
4.3. înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat, utilizând corect semnele ortografice şi
de punctuaţie;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE (care derivă din competenţe specifice)

O1 să identifice cuvântul cerut, în urma rezolvării rebusului;


O2 să enumere pronumele şi adjectivele pronominale învăţate;
O3 să completeze spațiile libere cu formele cerute;
O3 să aleagă varianta corectă dintre cele propuse;
O4 să recunoască formele pronumelui şi adjectivului pronominal;
O5 să analizeze morfo-sintactic pronume şi adjective pronominale;

STRATEGII DIDACTICE

1. METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, explicaţia, rebusul, jocul didactic,


învăţarea prin descoperire, exerciţiul, învăţarea prin cooperare, problematizarea,
metoda cubului

2. MIJLOACE DIDACTICE: planşa cu rebusul, fişe de lucru, cub, tabla, caietele


elevilor

3. FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII ELEVILOR: activitatea frontală,


individuală, pe grupe

4. BIBLIOGRAFIE:

1. Limba şi literatura română- cls. a VI-a, Anca Ştefan, Sergiu Ştefan, Editura All,
2002
2. Florentina Samihăian, Sofia Dobra, Marilena Șerban, Limba și literature
romană pentru clasa a VI-a, Metoda Stiu-Descopăr-Aplic, Art Educațional
3. Pamfil Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice
deschise, Piteşti, Editura Paralela 45, 2006;
4. Programa şcolară pentru Limba şi Literatura română, clasa a VI-a
Nr. Secvențele lecţiei Ob. DEMERS DIDACTIC Strategii Evaluare
crt. Op. didactice
1. Moment organizatoric
1 min. Organizarea clasei şi asigurarea climatului favorabil
desfăşurării lecţiei

2 Reactualizarea -se verifică tema; - conversaţia


cunostintelor O1 -se afişează elevilor un rebus, iar în urma rezolvării lui se va - jocul didactic
afla titlul lecţiei . - rebusul -frontală
7 min. O2 ( Anexa1) - explicaţia

3. Discuţii pregatitoare in Profesorul întreabă care este partea de vorbire care ţine locul -conversaţia
vederea anuntării O4 unui substantiv. -frontală
subiectului Ce indică pronumele demonstrativ? -explicaţia -individuală
Ce este pronumele posesiv?
2 min.
4. Anunţarea subiectului Profesorul anunţă şi scrie pe tablă titlul lecţiei: -conversaţia
lecţiei şi enunţarea O2 Exerciţii - Pronumele -frontală
obiectivelor - -enunţarea obiectivelor învăţării pe înţelesul elevilor
O5 Elevii îşi notează titlul în caiet
2 min.
5. Desfăşurarea lecţiei Printr-o discuţie cu elevii se face o reactualizare a clasificării -conversaţia
(Dirijarea propriu-zisă pronumelor învăţate şi se notează pe tablă:
a consolidării)  Pronumele personal -explicaţia
 Pronumele posesiv -frontală
25 min. O2  Pronumele demonstrativ -exerciţiul
Se distribuie elevilor fişa de lucru cu exerciţii cu diferite -individuală
O3 grade de dificultate. (Anexa 2) -învăţarea prin -formativă
O4 cooperare
O5 Elevii rezolvă exerciţiile – un elev la tablă şi ceilalţi pe fişele -demonstraţia
de lucru
Elevii vor trebui să recunoască pronumele şi să le analizeze problematizarea
6. Asigurarea retenţiei şi a O3 -explicaţia
transferului. Pe baza METODEI CUBULUI se rezolvă sarcinile cerute. -exerciţiul -colectivă
5 -7 min. O5 -metoda (pe grupe)
(Anexa 3) cubului
7 Asigurarea -elevii răspund la câteva întrebări privind lecţia desfăşurată
feedback-ului O3 -conversaţia - frontală

5 min. O5 Se dă elevilor tema pentru acasă, dându-li-se explicaţiile


necesare pentru rezolvare: -explicaţia
 Realizaţi o reclamă la un produs ales de voi în care
să folosiţi cât mai multe pronume demonstrative şi
posesive. Puteţi compara produsul ales de voi cu
un alt produs.
8. Încheierea lecţiei -se fac aprecieri generale -conversaţia -frontală
1-2 min -se notează elevii activi. -individuală
Rebusul (Anexa 1)

1.Pronume care exprimă ideea de posesie................


2.Pronumele are ………... accentuate şi neaccentuate.
3.Pronume care arată respectul faţă de o persoană................
4.Completaţi proverbul:”Lauda de ............ nu miroase a bine.”
5.Partea de vorbire care exprimă un număr...................
6. Pronumele personal el este de genul.......................
7.Dânsul este pronume...........................
8. Pronumele este o parte de vorbire................
9.Funcţia sintactică a pronumelui demonstrativ din propoziţia : “Acesta este
vinovatul.”