Anda di halaman 1dari 1

MIB/OP-310/2016

ް‫ކަސްޓަމަރުންގެ ސަމާލުކަމަށ‬

2017 ީ‫ ޖެނުއަރ‬1 ،ް‫"ޗެކް އިމޭޖިން އެންޑް ޓްރަންކޭޝަން" ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރަން ފެށުމާއި ގުޅިގެނ‬

ް‫އިން ފެށިގެން ޗެކްތަކުގައި އެއްވެސް އުނިއިތުރެއ ް ގެނެވިފައިވާނަމަ ނުވަތަ ޗެކް ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ އެ ޗެކެއ‬

ް‫ މި ބަދަލަކީ ޗެކްތައް ރިޓާންވުނ‬.ެ‫ބޭންކުން ނުނަގާނެ ވާހަކަ ކަސްޓަމަރުންގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކާ ދެންނެވީމެވ‬

.ެ‫މަދުކުރުމަށާއި ޗެކްތަކުގައި ޖެހޭ މައްސަލަތައް ކުޑަކުރުމަށް ގެނެވުނެ ބަދަލެކެވ‬

.ެ‫މިކަމުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް ނިހާޔަތަށް މަޢާފަށް އެދެމެވ‬

Dear Customers

Please be informed that with the implementation of “Cheque Imaging


and Truncation", to minimize return of cheques and complications on
processing cheques we have decided not to accept any cheques with
alterations effective from January 01, 2017.

November 15, 2016