Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2019

REKA BENTUK TEKNOLOGI


TINGKATAN DUA

STANDARD STANDARD PRESTASI


BULAN MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN (SELEPAS SELESAI TOPIK)
1.0 PENGENALPASTIAN Murid boleh: TAHAP 01/1 – Tahun Baru
TAFSIRAN
MASALAH 1.1.1 Mengenal pasti masalah: PENTAKSIRAN 2018
(i) bukan inventif Menyatakan maksud masalah bukan inventif
1 1.1 Mengenalpasti masalah
dan inventif dengan membuat hubungkait
01/01 – 03/01 (ii) inventif
1 antara produk dengan objek dari segi
1.1.2 Menerangkan proses penyelesaian masalah bukan fungsinya
inventif dan inventif
Menerangkan proses penyelesaian masalah
1.0 PENGENALPASTIAN 1.2.1 Membuat hubungkait antara produk dengan objek 2 inventif
MASALAH dari segi fungsinya.
2 1.2 Analisis fungsi 1.2.2 Melukis sistem fungsi Membina model fungsi menggunakan lukisan
06/01 – 10/01 sistem fungsi dan membuat rumusan dengan
JANUARI

1.2.3 Membina model fungsi dengan menggunakan garisan 3 memberi satu contoh percanggahan fizikal.
interaksi
Menganalisis percanggahan fizikal
1.0 PENGENALPASTIAN 1.2.1 Membuat hubungkait antara produk dengan objek 4 pemisahan ruang dan masa
MASALAH dari segi fungsinya.
3 1.2 Analisis fungsi 1.2.2 Melukis sistem fungsi
Menjustifikasikan cadangan perubahan reka
13/01 – 17/01 5 bentuk dalam bentuk jadual.
1.2.3 Membina model fungsi dengan menggunakan garisan
interaksi
Menghasilkan lakaran perubahan produk
6
1.0 PENGENALPASTIAN 1.3.1 Mengenal pasti dan menganalisis percanggahan berdasarkan masalah inventif secara kreatif. 21/01 – Thaipusam
4 MASALAH fizikal.
20/01 – 24/01 1.3 Pencanggahan 1.3.2 Mencadangkan pemilihan prinsip inventif.
fizikal
FEBRUARI

1.0 PENGENALPASTIAN 1.3.3 Menjustifikasikan cadangan perubahan reka bentuk


MASALAH berdasarkan pemilihan prinsip inventif.
5
1.3 Pencanggahan 1.3.4 Menghasilkan lakaran produk berfokuskan bahagian
27/01 – 31/01
fizikal yang mempunyai masalah inventif.

6 1.0 PENGENALPASTIAN 1.3.3 Menjustifikasikan cadangan perubahan reka bentuk 4 - 6/02 – Tahun Baru
03/02 – 07/02 MASALAH berdasarkan pemilihan prinsip inventif. Cina
1.3 Pencanggahan 1.3.4 Menghasilkan lakaran produk berfokuskan bahagian
fizikal yang mempunyai masalah inventif.
2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.1.1 Mengenal pasti teknologi pembuatan produk.
7 2.1 Teknologi Pembuatan
2.1.2 Menghuraikan proses pembuatan produk berdasarkan
10/02 – 14/02 teknologi pembuatan konvensional dengan pembuatan
moden.
2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.1.3 Membanding beza teknologi pembuatan konvensional
2.1 Teknologi Pembuatan dengan pembuatan moden dalam proses penghasilan
8
produk
17/02 – 21/02
2.1.4 Membuat lakaran model 3D bermaklumat.
9
UJIAN 1
24/02 – 28/02
2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.1.5 Menganalisis lakaran model 3D. TAHAP TAFSIRAN
10 2.1 Teknologi Pembuatan
PENTAKSIRAN

03/03 – 07/03 2.1.6 Membuat acuan model 3D. Menyatakan teknologi yang digunakan
1 dalam reka bentuk pembuatan
2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.1.7 Membuat model 3D berdasarkan proses kerja: Menjelaskan proses pembuatan produk.
2.1 Teknologi Pembuatan (i) Secara acuan 2
11 (ii) Menggunakan pen 3D Menghasilkan lakaran 3D dan model yang
10/03 – 14/03 3
mempunyai maklumat yang lengkap iaitu dari
2.1.8 Membuat kemasan model 3D menggunakan electro- segi prinsip, elemen, bahan dan ukuran.
static dan electro platting
MAC

Menganalisis bahan yang sesuai dan


2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.1.9 Menilai model 3D yang telah dihasilkan. 4 lakaran untuk membuat model 3D.
2.1 Teknologi Pembuatan
2.1.10 Menjana idea untuk penghasilan reka bentuk produk
Menjustifikasi prinsip dan elemen reka
yang lebih efisien.
5 bentuk model 3D.
12
17/03 – 21/03 Membuat kemasan model 3D dan
memperinci ujian bagi mengukur tahap
6 keberkesanan model yang dibina dan
menjana idea untuk produk yang lebih
efisien.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (22/3 - 30/3) – 9 hari


13 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.2.1 Mengenal pasti komponen mekanikal. 03/04 Israk Mikraj
31/3 – 4/04 2.2 Reka Bentuk Mekanikal
2.2.2 Menjelaskan bagaimana sistem mekanikal berfungsi
pada produk yang dipilih.
APRIL

14 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.2.3 Menghasilkan lakaran 3D reka bentuk gajet yang
07/04 – 11/04 2.2 Reka Bentuk Mekanikal menggunakan komponen sistem mekanikal yang dipilih.
15 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.2.4 Menganalisis kesesuaian komponen yang digunakan
12/04 – 16/04 2.2 Reka Bentuk Mekanikal untuk membina gajet.
16 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.2.5 Membuat rumusan kekuatan dan kelemahan
TAHAP TAFSIRAN
19/04 – 23/04 2.2 Reka Bentuk Mekanikal komponen sistem mekanikal yang dipilih untuk membina PENTAKSIRAN
gajet. Mengetahui nama komponen mekanikal dan
1 fungsinya yang terdapat dalam sesuatu
17 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.2.6 Membina gajet mekanikal berfungsi. produk. 01/05 – Hari Pekerja
26/04 – 30/05 2.2 Reka Bentuk Mekanikal Menerangkan sistem mekanikal yang
2 terdapat dalam gajet yang dipilih.
Memberi contoh bagaimana komponen
18 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.2.7 Memberi cadangan untuk penambahbaikan kepada 06/05 – 1 Ramadan
3 dalam sistem mekanikal berfungsi
07/04 – 11/05 2.2 Reka Bentuk Mekanikal sistem tersebut berdasarkan pandangan murid. berdasarkan kepada produk yang dipilih
Menganalisis fungsi komponen sistem
4
mekanikal pada sesuatu produk
Memberi justifikasi kepada komponen
5 sistem mekanikal yang dipilih.

Membina gajet mekanikal berfungsi dan


6 mencadangkan penambahbaikan setelah
pengujian ke atas kefungsian dibuat.
MEI

19 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.3.1 Mengenal pasti dan menjelaskan elemen sistem
14/05 – 18/05 2.3 Reka Bentuk Elektrik elektrik iaitu sumber, medium, beban dan kawalan.
2.3.2 Menunjuk cara reka bentuk litar peralatan elektrik:
(i) Keselamatan;
(ii) Kedudukan peranti dalam litar
(iii) Sambungan litar.
20 19/05 – Hari Wesak
21/05 – 25/05 SUMATIF 1 22/05 – Nuzul Quran

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (26/05 - 08/06) – 16 hari * 05 – 06 /06 Hari Raya Puasa
21 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.3.3 Membuat pengiraan parameter elektrik dalam reka TAHAP TAFSIRAN
PENTAKSIRAN
9/06 – 13/06 2.3 Reka Bentuk Elektrik bentuk litar Menyatakan elemen yang terdapat dalam
1 sistem elektrik.
2.3.4 Menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektrik yang
Menerangkan fungsi setiap elemen sistem
akan dibuat. 2 elektrik
22 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.3.5 Menganalisis elemen sistem elektrik pada gajet yang Membuat pengiraan parameter elektrik bagi
16/06 – 20/06 2.3 Reka Bentuk Elektrik akan dihasilkan. memastikan sumber, medium, beban dan
3 kawalan sesuai digunakan dalam reka bentuk
JUN

2.3.6 Membina gajet elektrik berfungsi gajet yang dihasilkan.


23 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.3.6 Membina gajet elektrik berfungsi Menganalisis parameter voltan, arus,
4 rintangan dan kuasa pada satu gajet elektrik.
23/06 – 27/06 2.3 Reka Bentuk Elektrik
Memberi justifikasi kepada produk sistem
5 elektrik yang dipilih dari sudut kesesuaian
24 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.3.7 Membuat pengujian dan penilaian kefungsian gajet.
reka bentuk dan keselamatan.
30/06 – 04/07 2.3 Reka Bentuk Elektrik
Membina gajet yang berfungsi dan
2.3.8 Mencadang penambahbaikan ke atas reka bentuk 6 memenuhi kriteria reka bentuk litar elektrik.
gajet yang telah dibina
25 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.4.1 Menyatakan maksud mikropengawal (microcontroller)
07/07 – 11/07 2.4 Reka Bentuk Elektronik dan Pemprosesmikro (microprocessor). TAHAP TAFSIRAN
PENTAKSIRAN
2.4.2 Menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam Menyatakan maksud dan bahagian-bahagian
mikropengawal (microcontroller). 1 yang terdapat dalam mikropengawal
(microcontroller).
26 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.4.3 Menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektronik. Menerangkan fungsi peranti yang terdapat
JULAI

14/07 – 18/07 2.4 Reka Bentuk Elektronik 2 dalam litar mikropengawal (microcontroller).
Melakar reka bentuk litar elektronik
26 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.4.4 Membina litar simulasi yang berfungsi dengan menggunakan mikropengawal
3
21/07 – 25/07 2.4 Reka Bentuk Elektronik perisian khas. (microcontroller).
Menguji kefungsian litar yang menggunakan
27 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.4.5 Membuat penyambungan litar input dan litar output 4 mikropengawal (microcontroller).
28/07 – 01/08 2.4 Reka Bentuk Elektronik kepada mikropengawal (microcontroller).
Membuat justifikasi kawalan atur cara input
28 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.4.6 Menulis pengaturcaraan mudah berdasarkan 5 dan output bagi menyelesaikan masalah.
OGOS

04/08 – 08/08 2.4 Reka Bentuk Elektronik penyambungan litar input dan litar output.
Membina litar elektronik kawalan
mikropengawal (microcontroller) yang
6
berfungsi.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA (9/08 – 17/09)- 9 hari 11 – 12 /08 – Raya


Qurban
30 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.4.7 Membuat pengujian dan penilaian kefungsian litar
18/08 – 22/08 2.4 Reka Bentuk Elektronik elektronik.
2.4.8 Mencadangkan penambahbaikan ke atas reka bentuk
litar elektronik.
OGOS

31 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.5.1 Menyatakan maksud dan menerangkan reka TAHAP TAFSIRAN 31 /08 – Hari
25/08 – 29/08 2.5 Reka Bentuk Akuaponik bentuk akuaponik. PENTAKSIRAN Kebangsaan
Menyatakan maksud reka bentuk sistem
2.5.2 Menjelaskan kelebihan reka bentuk akuaponik. 1 akuaponik

2.5.3 Mengenal pasti komponen akuaponik. Menerangkan kelebihan sistem akuaponik


2
SEPTEMBER

32 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.5.4 Melakar reka bentuk sistem akuaponik bermaklumat Melakar dan membina model reka bentuk 01 /09 – Awal
01/09 – 05/09 2.5 Reka Bentuk Akuaponik 3 sistem akuaponik Muharram

33 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.5.4 Melakar reka bentuk sistem akuaponik bermaklumat 09 /09 – Hari
Menganalisis model reka bentuk sistem Keputeraan Agong
08/09 – 12/09 2.5 Reka Bentuk Akuaponik 4 akuaponik selepas pengujian dibuat

34 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.5.6 Membina model reka bentuk sistem akuaponik Memberi justifikasi model reka bentuk 16 /09 – Hari Malaysia
15/09 – 19/09 2.5 Reka Bentuk Akuaponik akuaponik berdasarkan elemen dan prinsip
5
reka bentuk

35 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.5.6 Membina model reka bentuk sistem akuaponik Menghasilkan laporan lengkap model reka
22/09 – 26/09 2.5 Reka Bentuk Akuaponik 6 bentuk sistem akuaponik.
36 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.5.7 Menilai model reka bentuk sistem akuaponik.
29/09 – 03/10 2.5 Reka Bentuk Akuaponik
2.5.8 Mencadangkan penambah baikan reka bentuk sistem
akuaponik yg lebih efisien.
37 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.6.1 Mentakrifkan reka bentuk makanan TAHAP TAFSIRAN
PENTAKSIRAN
06/10 – 10/10 2.6 Reka Bentuk Makanan 2.6.2 Menjelaskan kepentingan rekabentuk Menyatakan maksud dan kepentingan reka
makanan 1 bentuk makanan
38 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.6.3 Mengaplikasikan penggunaan alatan dan perkakasan
Menerangkan kategori alat dan perkakasan
13/10 – 17/10 2.6 Reka Bentuk Makanan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan
OKTOBER

2 dalam proses reka bentuk makanan

39 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.6.4 Melakar serta menjustifikasikan reka bentuk dan Melakar reka bentuk dan pembungkus
20/10 – 24/10 2.6 Reka Bentuk Makanan pembungkusan makanan 3 makanan

Menganalisis kesesuaian elemen dan prinsip


40 5.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.6.5 Menghasilkan reka bentuk makanan dan pembungkus 4 dalam reka bentuk makanan 28 /10 – Deepavali
27/10 – 31/10 2.6 Reka Bentuk Makanan makanan
Menjustifikasikan pemilihan elemen dan
5 prinsip dalam lakaran reka bentuk makanan
41 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI 2.6.6 Menilai reka bentuk makanan yang dihasilkan 09 /11 – Maulidur rasul
03/11 – 07/11 2.6 Reka Bentuk Makanan Menghasilkan reka bentuk dan
6 pembungkusan makanan
NOVEMBER

42
10/11 – 14/11 ULANGKAJI

43
17/11 – 21/11 SUMATIF 2

44
24/11 – 28/11 AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS / PBD

CUTI AKHIR TAHUN (29/11/2019 – 31/12/2019) - 38 hari 11/12 – Keputeraan Sultan Selangor, 25/12 - Krismas
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AHMAD
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
2019

REKA BENTUK TEKNOLOGI


TINGKATAN 2