Anda di halaman 1dari 2

SOAL ULANGAN HARIAN MATEMATIKA

NAMA :
KELAS :
A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang benar!
1. 73 dibaca ....
a. tujuh kali tiga c. tujuh pangkat tiga
b. tujuh tambah tiga d. tiga kali tujuh
2. Hasil dari 252 adalah ....
a. 625 c. 25 x 2
b. 50 d. 25
3. Akar pangkat dua dari 256 adalah ....
a. 128 c. 16
b. 26 d. 12
4. Bilangan 169 merupakan hasil dari ....
a. 133 c. 132
b. 93 d. 192
5. ˅3136 = ....
a. 50 c. 54
b. 52 d. 56
6. ˅1521 ... 35
Tanda yang tepat untuk titik-titik tersebut adalah ....
a. < c. u
b. > d. =
7. Penjumlahan dua bilangan kuadrat yang hasilnya bilangan kuadrat ....
a. 52 + 42 = 62 c. 82 + 52 = 102
b. a. 52 = 32 + 42 d. 42 + 52 = 62
8. 122 – 92 adalah ....
a. 63 c. 65
b. 64 d. 66
9. Ibu membeli piring 12 lusin. Gelas yang dibeli Ibu adalah ... buah.
a. 104 c. 144
b. 124 d. 164
10. Ubin yang berbentuk persegi mempunyai luas 625 cm2. Panjang sisi ubin tersebut adalah ....
a. 4 c. 16
b. 9 d. 25
B. Kerjakan soal-soal berikut!
1. Bibi membeli taplak berbentuk persegi. Luas taplak tersebut adalah 361 cm2. Berapa panjang
sisi taplak tersebut?
2. Seorang penjahit membeli kancing baju 12 lusin. Berapa buah kancing baju yang dibeli penjahit
tersebut?

3. Isilah titik-titik berikut dengan tanda <,>,atau =

a. ˅1089…29

b. ˅2304…46
4. selesaikanlah operasi bilangan berikut !
a. 143 + 72
b. 122 x 32
5. Yoga mempunyai tanah seluas 225 m2. Abdul juga mempunyai tanah seluas 256 m2.
Berapakah selisi panjang sisi tanah yoga dan abdul ?