Anda di halaman 1dari 9

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar belakang
Latar belakang penulis menulis makalah ini dikarenakan penulis ingin mngetahui siapa al-
khawarizmi itu,perananan dan sumbangannya dalam matematika.Selain itu sedikitnya para
siswa,masiswa tahu rentang perkembangan matematika arab terutama tentang tokoh al-
Khawarizi.Sangat disayangkan jika kita tidak mengetahui siapa al-Khawarizmi sedangkan
penemuannya kita pakai dan kita terapkan dalam pelajaran matematika dan kehidupan sehari-hari.
B.Rumusan masalah
Berhubungan dengan latar belakang di atas,yang menjadi rumusan masalah dalam maklah ini
adalah:
1.Siapakah al-Khawarizmi itu?
2.Apa-apa saja peranan dan sumbangan al-Khawarizmi?
3.Seperti apa Sains Pengislaman Matematika al-Khawarizmi?
4Bagaimana cabang matematika al-Khawarizmi?
C.Tujuan penulisan
Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetehui siapa al-Khawarizmi,apa-apa saja
sumbangannya dalam matematika,strategi pembelajarannya seperti apa,serta cabang-cabang
matematikanya.

BAB II
PEMBAHASAN

A.LATAR BELAKANG TOKOH


Nama sebenarya al-Khawarizmi ialah Muhammad Ibn Musa al-khawarizmi. Selain itu
beliau dikenali sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusoff. Al-Khawarizmi telah
dikanali di Barat sebagai al-Khawarizmi, al-Cowarizmi, al-Ahawizmi, al-Karismi, al-Goritmi, al-
Gorismi dan beberapa cara ejaan lagi.
Beliau telah dilahirkan di Bukhara. Pada tahun 780-850M adalah zaman kegemilangan al-
Khawarizmi. al-Khawarizmi telah wafat antara tahun 220 dan 230M. Ada yang mengatakan al-
Khawarizmi hidup sekitar awal pertengahan abad ke-9M. Sumber lain menegaskan beliau di
Khawarism, Usbekistan pada tahun 194H/780M dan meninggal tahun 266H/850M di Baghdad.

B.PENDIDIKAN
Dalam pendidikan telah dibuktikan bahawa al-Khawarizmi ialah seorang tokoh Islam yang
berpengetahuan luas. Pengetahuan dan kemahiran beliau bukan sahaja meliputi bidang syariat
tapidi dalam bidang falsafah, logik, aritmetik, geometri, muzik, kejuruteraan, sejarah Islam dan
kimia.
Al-Khawarizmi sebagai guru aljabar di Eropah. Beliau telah menciptakan pemakaian
Secans dan Tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Dalam usia muda beliau
bekerja di bawah pemerintahan Khalifah al-Ma’mun, bekerja di Bayt al-Hikmah di Baghdad.
Beliau bekerja dalam sebuah observatory iaitu tempat menekuni belajar matematik dan
astronomi. Al-Khawarizmi juga dipercayai memimpin perpustakaan khalifah. Beliau pernah
memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India pada dunia Islam. Beliau
juga merupakan seorang penulis Ensiklopedia Pelbagai Disiplin.

Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh yang mula-mula memperkenalkan aljabar dan hisab.
Banyak lagi ilmu pengetahuan yang beliau pelajari dalam bidang matematik dan menghasilkan
konsep-konsep matematik yang begitu popular sehingga digunakan pada zaman sekarang.

C.PERANAN DAN SUMBANGAN AL-KHAWARIZMI

a.Gelaran Al-Khawarizmi
Gelaran Al-Khawarizmi yang dikenali di Barat ialah al-Khawarizmi, al-Cowarizmi, al-karismi, al-
Goritmi atau al-Gorism. Nama al-gorism telah dikenali pada abad pertengahan. Negara Perancis
pula al-Gorism muncul sebagai Augryam atau Angrism. Negara Inggeris pula ia dikenali sebagai
Aurym atau Augrim.

b.Sumbangan Al-Khawarizmi Melalui Karya


Sumbangan hasil karya beliau sendiri, antaranya ialah :
Al-Jabr wa’l Muqabalah : beliau telah mencipta pemakaian secans dan tangens dalam
penyelidikan trigonometri dan astronomi.
Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Beliau telah mengajukan contoh-contoh persoalan matematik dan
telah mengemukakan 800 buah soalan yang sebahagian daripadanya merupakan persoalan yamng
dikemukakan oleh Neo. Babylian dalam bentuk dugaan yang telah dibuktikan kebenarannya oleh
al-Khawarizmi.
Sistem Nombor : Beliau telah memperkenalkan konsep sifat dan ia penting dalam sistem nombor
pada zaman sekarang.
Ini adalah contoh-contoh sebahagian beliau yang telah dihasilkan dalam penulisan karya dan ia
telah menjadi popular serta dipelajari oleh semua masyarakat yang hidup di dunia ini.
D.Hasil Karya Al-Khawarizmi
Sepertimana yang telah kita ketahui, Al-Khawarizmi dapat menghasilkan karya-karya agong
dalam bidang matamatik. Hasil karya tersebut terkenal pada zaman tamadun Islam dan dikenali di
Barat.
Antara hasil karya yang telah beliau hasilkan ialah :
Sistem Nombor : ia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin iaitu De Numero Indorum.
‘Mufatih al-Ulum’ : yang bermaksud beliau adalah pencinta ilmu dalam pelbagai bidang.
Al-Jami wa al-Tafsir bi Hisab al-Hind : Karya ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin oleh
Prince Boniopagri.
Al-Mukhtasar Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah : Pada tahun 820M dan ia mengenai algebra.
Al-Amal bi’ Usturlab’
Al-Tarikh
Al-Maqala Fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabilah.
E.Ketokohan al-Khawarizmi

Setiap tokoh mempunyai sifat ketokohannya yang tersendiri. Ketokohan al-Khawarizmi dapat
dilihat dari dua sudut iaitu dari bidang matematik dan astronomi. Namun bidang matematik akan
diperjelaskan secara terperinci berbanding astronomi kerana ia melibatkan kajian yang dikaji.

Dalam bidang matematik, al-Khawarizmi telah memperkenalkan aljabar dan hisab. Beliau
banyak menghasilkan karya-karya yang masyhor ketika zaman tamadun Islam. Antara karya-
karya yang beliau hasilkan ialah ‘Mafatih al-Ulum’. Sistem nombor adalah salah satu sumbangan
dan telah digunakan pada zaman tamadun Islam.

Banyak kaedah yang diperkenalkan dalam setiap karya yang dihasilkan. Antaranya ialah
kos, sin dan tan dalam trigonometri penyelesaian persamaan, teorem segitiga sama juga segitiga
sama kaki dan mengira luas segitiga, segi empat selari dan bulatan dalam geometri. Masaalah
pecahan dan sifat nombor perdana dan teori nombor juga diperkenalkan. Banyak lagi konsep
dalam matematik yang telah diperkenalkan al-khawarizmi sendiri.

Bidang astronomi juga membuatkan al-Khawarizmi dikenali pada zaman tamadun Islam.
Astronomi dapat ditakrifkan sebagai ilmu falaq [pengetahuan tentang bintang-bintang yang
melibatkan kajian tentang kedudukan, pergerakan, dan pemikiran serta tafsiran yang berkaitan
dengan bintang].

Seawal kurun ketiga lagi lagi, al-Khawarizmi telah menghasilkan dua buah yang salah satu
daripadanyatelah diterjemahkan ke Bahasa Latin dan memberi pengaruh besar ke atas Muslim dan
orangSpanyol dan Kristian.

Penggunaan matematik dalam astronomi sebelum tamadun Islam amat sedikit dan terhad.
Ini disebabkan oleh kemunduran pengetahuan matematik yang terhad kepada pengguna aritmetik
dan geometri sahaja.

F.Kepribadian al-Khawarizmi

Keperibadian al-Khawarizmi telah diakui oleh orang Islam dan juga Barat. Al-Khawarizmi telah
dianggap sebagai sarjana matematik yang masyhur oleh orang Islam dan ia diperakui oleh orang
Barat. Ini dapat dibuktikan bahawa G.Sartonmengatakan “pencapaian-pencapaian yang tertinggi
telah doperolehi oleh orang-orang Timur....” Maka temasuklah al-Khawarizmi itu sendiri.
Al-Khawarizmi patu disanjungi kerana beliau adalah seorang yang pintar. Menurut
Wiedmann pula berkata....’ al-Khawarizmi mempunyai personaliti yang teguh dan seorang yang
bergeliga sains’. Setiap apa yang dinyatakan oleh penulis, ini telah terbukti bahawa al-
Khawarizmi mempunyai sifat keperibadian yang tinggi dan sekaligus disanjung oleh orang Islam.
G.Strategi Pengislaman Sains Matematik
Pengislaman sains matematik seharusnya berlandaskan dengan beberapa perkara iaitu, ia
hendaklah berlandaskan tauhid, syariah dan akhlak. Ini kerana ia perlu bagi tokoh-tokoh yanh
beragama Islam supaya melaksanakan setiap pekerjaan atau tugasan yang mengikut undang-
undang Islam.
Tauhid
Tauhid merupakan landasan falsafah matematik Islam sepertimana dengan ilmu-ilmu Islam yang
lain. Mengikut matlamat Islam, semuanya Ayyatullah [tanda-tanda Allah iaitu symbol kebesaran,
kewujudan dan keEsaan Tuhan. Ungkapan yang wujud sewajarnya mencorakkan kegiatan
matematik. Setiap falsafah dan epistemology sains matematik kita tidak harus diterima bulat-bulat
tanpa syarat.

Syariah
Berasaskan kepada undang-undang yang mengenali tindak tanduk masyarakat. Keharmonian dan
tanggungjawab kepada umat dan hak diri. Dari sudut ini, ahli matematik Islam yang cuba
menyelesaikan masaalah yang melibatkan perbuatan hukum syariah seperti judi, riba dan
mencabar kebenaran hakiki daripada agama samawi untuk memperkukuhkan lagi Institusi. Oleh
itu, matematik Islam hendaklah berkembang selari dengan keperluan manusia dan perkembangan
ini juga harus di dalam sudut syariah.
Akhlak
Ciri-ciri akhlak mulia hendaklah disemaikan kedalam matematik dan juga ia perlu dimasukkan
kedalam ilmu-ilmu Islam yang lain agar manusia dapat menerapkan nilai murni. Ilmu yang
dipelajari contahnya akhlak yang terdapat dalam bidang matematik ini adalah penemuan aljabar
yang melambangkan keadilan. Ini kerana keadilan itu dituntut oleh agama Islam itu sendiri.
Melalui asas pradigma tauhid dan sya’iyah itu dapat memperkukuhkan lagi pembinaan akhlak.

H. Cabang Matematik
Antara cabang yang diperkanalkan oleh al-Khawarizmi seperti geometri, algebra, aritmetik dan
lain-lain.
a.Geometri
Ia merupakan cabang kedua dalam matematik. Isi kandungan yang diperbincangkan dalam
cabang kedua ini ialah asal-usul geometri dan rujukan utamanya ialah Kitab al-Ustugusat[The
Elements] hasil karya Euklid : geometri dari segi bahasa berasal daripada perkataan yunani iaitu
‘geo’ bererti bumi dan ‘metri’ bererti sukatan. Dari segi ilmunya pula geometri itu adalah ilmu
yang mengkaji hal yang berhubung dengan magnitud dan sifat-sifat ruang. Geometri ini mula
dipelajari sejak zaman firaun [2000SM]. Kemudian Thales Miletus memperkenalkan geometri
Mesir kepada Grik sebagai satu sains dedukasi dalam kurun ke-6 SM. Seterusnya sarjana Islam
telah mengemaskanikan kaedah sains dedukasi ini terutamanya pada abad ke-9 M.
b.Algebra/aljabar
Ia merupakan nadi untuk matematik algebra. Al-Khawarizmi telah diterjemahkan oleh Gerhard of
Gremano dan Robert of Chaster ke dalam bahasa Eropah pada abad ke-12. sebelum munculnya
karya yang berjudul ‘Hisab al-Jibra wa al Muqabalah yang ditulis oleh al-Khawarizmi pada tahun
820M. Sebelum ini tak ada istilah aljabar.
1.Buku I – Aljabar

al-Kitāb al-mukhtaṣar fī ḥisāb al-jabr wa-l-muqābala (Arab: ‫ الكتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة‬Buku
Rangkuman Kalkulasi dengan Melengkapkan dan Menyeimbangkan) adalah buku matematika
yang ditulis tahun 830.
Buku tersebut merangkum definisi aljabar. Buku ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin
berjudul Liber algebrae et almucabala oleh Robert of Chester (Segovia, 1145) dan juga oleh
Gerard of Cremona.
Metode beliau dalam menyelesaikan linear dan notasi kuadrat dilakukan dengan meredusi notasi
ke dalam 6 bentuk standar (dimana b dan c adalah angka positif)

Angka ekual kuadrat (ax2 = c)


Angka ekual akar (bx = c)
Kuadrat dan akar ekual (ax2 + bx = c)
Kuadrat dan angka akar ekual (ax2 + c = bx)
Akar dan angka kuadrat ekual (bx + c = ax2)
Kuadrat ekual akar (ax2 = bx)
Dengan membagi koefisien dari kuadrat dan menggunakan dua operasi aljabar (Arab: ‫الجججبر‬
penyimpanan atau melengkapkan) dan al-muqābala (menyeimbangkan). Aljabar adalah proses
memindahkan unit negatif, akar dan kuadrat dari notasi dengan menggunakan nilai yang sama di
kedua sisi. Contohnya, x2 = 40x - 4x2 disederhanakan menjadi 5x2 = 40x. Al-muqābala adalah
proses memberikan kuantitas dari tipe yang sama ke sisi notasi. Contohnya, x2 + 14 = x + 5
disederhanakan ke x2 + 9 = x.

Beberapa pengarang telah menerbitkan tulisan dengan nama Kitāb al-ǧabr wa-l-muqābala,
termasuk Abū Ḥanīfa al-Dīnawarī, Abū Kāmil (Rasāla fi al-ǧabr wa-al-muqābala), Abū
Muḥammad al-‘Adlī, Abū Yūsuf al-Miṣṣīṣī, Ibnu Turk, Sind bin ‘Alī, Sahl bin Bišr, dan
Šarafaddīn al-Ṭūsī.
2.Buku 2 - Dixit algorizmi
Buku kedua besar beliau adalah tentang aritmatika, yang bertahan dalam Bahasa Latin, tapi hilang
dari Bahasa Arab yang aslinya. Translasi dilakukan pada abad ke-12 oleh Adelard of Bath, yang
juga menerjemahkan tabel astronomi pada 1126.
Pada manuskrip Latin,biasanya tak bernama,tetapi umumnya dimulai dengan kata: Dixit algorizmi
("Seperti kata al-Khawārizmī"), atau Algoritmi de numero Indorum ("al-Kahwārizmī pada angka
kesenian Hindu"), sebuah nama baru di berikan pada hasil kerja beliau oleh Baldassarre
Boncompagni pada 1857. Kitab aslinya mungkin bernama Kitāb al-Jam’a wa-l-tafrīq bi-ḥisāb al-
Hind ("Buku Penjumlahan dan Pengurangan berdasarkan Kalkulasi Hindu")
3.Buku 3 - Rekonstruksi Planetarium
Peta abad ke-15 berdasarkan Ptolemeus sebagai perbandingan.
Buku ketiga beliau yang terkenal adalah Kitāb ṣūrat al-Arḍ (Bhs.Arab: ‫" كتاب صورأة الرأض‬Buku
Pemandangan Dunia" atau "Kenampakan Bumi" diterjemahkan oleh Geography), yang selesai
pada 833 adalah revisi dan penyempurnaan Geografi Ptolemeus, terdiri dari daftar 2402 koordinat
dari kota-kota dan tempat geografis lainnya mengikuti perkembangan umum.

Hanya ada satu kopi dari Kitāb ṣūrat al-Arḍ, yang tersimpan di Perpustakaan Universitas
Strasbourg. Terjemahan Latinnya tersimpan di Biblioteca Nacional de España di Madrid. Judul
lengkap buku beliau adalah Buku Pendekatan Tentang Dunia, dengan Kota-Kota, Gunung, Laut,
Semua Pulau dan Sungai, ditulis oleh Abu Ja’far Muhammad bin Musa al-Khawarizmi
berdasarkan pendalaman geografis yamg ditulis oleh Ptolemeus dan Claudius.
Buku ini dimulai dengan daftar bujur dan lintang, termasuk “Zona Cuaca”, yang menulis pengaruh
lintang dan bujur terhadap cuaca. Oleh Paul Gallez, dikatakan bahwa ini sanagat bermanfaat untuk
menentukan posisi kita dalam kondisi yang buruk untuk membuat pendekatan praktis. Baik dalam
salinan Arab maupun Latin, tak ada yang tertinggal dari buku ini. Oleh karena itu, Hubert
Daunicht merekonstruksi kembali peta tersebut dari daftar koordinat. Ia berusaha mencari
pendekatan yang mirip dengan peta tersebut.
4.Buku 4 - Astronomi
Kampus Corpus Christi MS 283
Buku Zīj al-sindhind (Arab: ‫" زيج‬tabel astronomi”) adalah karya yang terdiri dari 37 simbol pada
kalkulasi kalender astronomi dan 116 tabel dengan kalenderial, astronomial dan data astrologial
sebaik data yang diakui sekarang.

Versi aslinya dalam Bahasa Arab (ditulis 820) hilang, tapi versi lain oleh astronomer Spanyol
Maslama al-Majrīṭī (1000) tetap bertahan dalam bahasa Latin, yang diterjemahkan oleh Adelard of
Bath (26 Januari 1126). Empat manuskrip lainnya dalam bahasa Latin tetap ada di Bibliothèque
publique (Chartres), the Bibliothèque Mazarine (Paris), the Bibliotheca Nacional (Madrid) dan the
Bodleian Library (Oxford).
5.Buku 5 - Kalender Yahudi
Al-Khawārizmī juga menulis tentang Penanggalan Yahudi (Risāla fi istikhrāj tarīkh al-yahūd
"Petunjuk Penanggalan Yahudi"). Yang menerangkan 19-tahun siklus interkalasi, hukum yang
mengatur pada hari apa dari suatu minggu bulan Tishrī dimulai; memperhitungkan interval antara
Era Yahudi(penciptaan Adam) dan era Seleucid ; dan memberikan hukum tentang bujur matahari
dan bulan menggunakan Kalender Yahudi. Sama dengan yang ditemukan oleh al-Bīrūnī dan
Maimonides.
Karya lainnya
Beberapa manuskrip Arab di Berlin, Istanbul, Tashkent, Kairo dan Paris berisi pendekatan material
yang berkemungkinan berasal dari al-Khawarizmī. Manuskrip di Istanbul berisi tentang sundial,
yang disebut dalam Fihirst. Karya lain, seperti determinasi arah Mekkah adalah salah satu
astronomi sferik

Dua karya berisi tentang pagi (Ma’rifat sa’at al-mashriq fī kull balad) dan determinasi azimut dari
tinggi (Ma’rifat al-samt min qibal al-irtifā’).

Beliau juga menulis 2 buku tentang penggunaan dan perakitan astrolab. Ibnu al-Nadim dalam
Kitab al-Fihrist (sebuah indeks dari bahasa Arab) juga menyebutkan Kitāb ar-Ruḵāma(t) (buku
sundial) dan Kitab al-Tarikh (buku sejarah) tapi 2 yang terakhir disebut telah hilang.
Pengaruh Karya Algebra
Ahli matematika pada masa Al-Khwarizmi dan saat ini memberi opini tentang Algebra, antara lain
Ibnu Turk, Thabit ibn Qurra, al-Sidnani, Sinan ibn al-Fath, Abu Kamil dan Abu al-Wafa al-
Buzjani. Karya Algebra juga populer di Barat pada awal abad XII ketika para pelajar Eropa mulai
menerjemah dari bahasa Arab ke bahasa Lain, seperti Johannes Hispalensis (fl.1140), Gherardo of
Cremona (1114 – 1187), Adelard of Bath (fl.1120) dan Robert of Chester (fl.1150).
Robert Bacon (1214 – 1294) dan Vincent de Beauvais (sekitar 1275) menjadikan karya Al-
Khwarizmi sebagai referensi dan mengambil beberapa istilah yang ditemukan di buku itu,
demikian pula Albertus Magnus (1208 – 1280) mengacu tabel yang ditulis Al-Khwarizmi.
Sejarawan F. Woepcke menyebut bahwa Leonardo Fibonacci mengutip model Al-Khwarizmi
untuk contoh soal tapi sebagian dari kasus tersebut kemungkinan berasal dari Abu Kamil, tokoh
dimana Fibonacci mengutip sebagian masalah dalam aljabar.
Buku Algebra memberi kesan mendalam pada karya Regiomontanus (1436 – 1476), tidak saja
mengacu pada akar quadrat (ars rei et census) tetapi juga menggunakan teknik pengungkapan
tertentu; ’restaurare defactus’ sebagai suatu contoh, dengan cara sama yang persis dengan
pemahaman dalam aljabar. Karpinski mencantumkan, kopi naskah Algebra yang ditampilkan
dalam kumpulan tulisan Plimpton menyerupai tulisan tangan dan pemakaian singkatan yang
digunakan Regiomontanus (Johannes Mueller). Bahwa pengarus karya Al-Khwarizmi sangat besar
pada naskah negara-negara Barat dan Latin yang terlihat pada format tulisan dasar-dasar aljabar
yang dipelajari di Eropa Setelah al-Khawarizmi meninggal, keberadaan karyanya beralih kepada
komunitas Islam. Yaitu, bagaimana cara: menjabarkan bilangan dalam sebuah metode perhitungan,
termasuk dalam bilangan pecahan; suatu penghitungan Aljabar yang merupakan warisan untuk
menyelesaikan persoalan perhitungan dan rumusan yang lebih akurat dari yang pernah ada
sebelumnya.
Di dunia Barat, Ilmu Matematika lebih banyak dipengaruhi oleh karya al-Khawarizmi dibanding
karya para penulis pada Abad Pertengahan. Masyarakat modern saat ini berhutang budi kepada
seorang al-Khawarizmi dalam hal penggunaan bilangan Arab. Notasi penempatan bilangan dengan
basis 10, penggunaan bilangan irrasional dan diperkenalkannya konsep Aljabar modern
membuatnya layak menjadi figur penting dalam bidang Matematika dan revolusi perhitungan di
Abad Pertengahan di daratan Eropa. Dengan penyatuan Matematika Yunani, Hindu dan mungkin
Babilonia.
Akan tetapi, hitungan seperti itu tidak mendapat sambutan dari kalangan ilmuwan Barat ketika itu,
dan mereka lebih tertarik untuk mempergunakan raqam al-binji (daftar angka Arab, termasuk
angka nol), hasil penemuan al-Khawarizmi. Dengan demikian, angka nol baru dikenal dan
dipergunakan orang Barat sekitar 250 tahun setelah ditemukan al-Khawarizmi. Dari beberapa
bukunya, al-Khawarizmi mewariskan beberapa istilah matematika yang masih banyak
dipergunakan hingga kini. Seperti sinus, kosinus, tangen dan kotangen.
Karya-karya al-Khawarizmi di bidang matematika sebenarnya banyak mengacu pada tulisan
mengenai aljabar yang disusun oleh Diophantus (250 SM) dari Yunani. Namun, dalam meneliti
buku-buku aljabar tersebut, al-Khawarizmi menemukan beberapa kesalahan dan permasalahan
yang masih kabur. Kesalahan dan permasalahan itu diperbaiki, dijelaskan, dan dikembangkan oleh
al-Khawarizmi dalam karya-karya aljabarnya. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan apabila ia
dijuluki ”Bapak Aljabar.”
Bahkan, menurut Gandz, matematikawan Barat dalam bukunya The Source of al-Khawarizmi’s
Algebra, al-Khawarizmi lebih berhak mendapat julukan “Bapak Aljabar” dibandingkan dengan
Diophantus, karena dialah orang pertama yang mengajarkan aljabar dalam bentuk elementer serta
menerapkannya dalam hal-hal yang berkaitan dengannya.
Di bidang ilmu ukur, al-Khawarizmi juga dikenal sebagai peletak rumus ilmu ukur dan penyusun
daftar logaritma serta hitungan desimal. Namun, beberapa sarjana matematika Barat, seperti John
Napier (1550–1617) dan Simon Stevin (1548–1620), menganggap penemuan itu merupakan hasil
pemikiran mereka.
Selain matematika, Al-Khawarizmi juga dikenal sebagai astronom. Di bawah Khalifah Ma’mun,
sebuah tim astronom yang dipimpinnya berhasil menentukan ukuran dan bentuk bundaran bumi.
Penelitian itu dilakukan di Sanjar dan Palmyra. Hasilnya hanya selisih 2,877 kaki dari ukuran
garis tengah bumi yang sebenarnya. Sebuah perhitungan luar biasa yang dapat dilakukan pada saat
itu. Al-Khawarizmi juga menyusun buku tentang penghitungan waktu berdasarkan bayang-bayang
matahari.
Buku astronominya yang mahsyur adalah Kitab Surah al-Ard (Buku Gambaran Bumi). Buku itu
memuat daftar koordinat beberapa kota penting dan ciri-ciri geografisnya. Kitab itu secara tidak
langsung mengacu pada buku Geography yang disusun oleh Claudius Ptolomaeus (100–178),
ilmuwan Yunani. Namun beberapa kesalahan dalam buku tersebut dikoreksi dan dibetulkan oleh
al-Khawarizmi dalam bukunya Zij as-Sindhind sebelum ia menyusun Kitab Surah al-Ard.
Selain ahli di bidang matematika, astronomi, dan geografi, Al-Khawarizmi juga seorang ahli seni
musik. Dalam salah satu buku matematikanya, ia menuliskan pula teori seni musik. Pengaruh
buku itu sampai ke Eropa dan dianggap sebagai perkenalan musik Arab ke dunia Latin. Dengan
meninggalkan karya-karya besarnya sebagai ilmuwan terkemuka dan terbesar pada zamannya, Al-
Khawarizmi meninggal pada 262 H/846 M di Baghdad.

BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Sepeninggal Al-Khwarizmi, keberadaan karyanya beralih kepada komunitas Islam termasuk cara
menjabarkan bilangan dalam metode perhitungan, bilangan pecahan; pengetahuan aljabar yang
merupakan suatu warisan untuk menyelesaikan persoalan perhitungan; dan rumusan lebih akurat
dari yang pernah ada sebelumnya.Di dunia Barat, ilmu matematika lebih banyak dipengaruhi oleh
karya Al-Khwarizmi dibanding karya penulis abad pertengahan. Masyarakat modern saat ini
berhutang budi pada Al-Khwarizmi dalam hal penggunaan bilangan Arab. Notasi penempatan
bilangan dengan basis 10, penggunaan bilangan irasional, dan diperkenalkannya konsep aljabar
modern membuatnya layak jadi figur penting dalam bidang matematika di abad pertengahan.
Sistem bilangan Arab yang diperkenalkannya membawa perubahan dalam komposisi dan
karakteristik matematika dan revolusi proses perhitungan di abad pertengahan Eropa. Dengan
penyatuan matematika Yunani, Hindu dan mungkin Babylonia, teks aljabar merupakan salah satu
karya Islam di jagat dunia. Disamping itu kita juga tidak melupakan karyanya yang lain, seperti
huruf-huruf aljabar, algoritma, penemuan notasi angka nol, nilai akar bilangan merupakan bukti
peran Al-Khwarizmi mengembangkan pengetahuan tentang perhitungan.
B. SARAN
Ø Syukur alhamdulillah pada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan sehingga penyusun
dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik walupun masih ada kekurangan dan tentunya masih
jauh dari harapan, oleh karena itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang
membangun, serta arahan dan bimbingan dari semua pihak, terutama Dosen.

Ø Semoga makalah ini akan bermanfaat bagi para pembaca, baik bagi siswa,orang tua,guru dan
masyarakat.Jika yang membaca adalah seorang mahasiswa, hendaknya ia mengetahui dan
mempelajari tugas-tugas perkembangan dengan baik serta dapat menerapkannya.Jika orang tua,
hendaknya ia dapat mengontrol tugas-tugas perkembangan anak yang belum diselesaikan dan
membimbing, mengarahkan serta mengantarkan ke arah yang positif.Orang tua dan guru
membantu menyelesaikan tugas perkembangan sehingga mencapai tingkat sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Dikutip fdka dari buku ”Matematikawan Muslim Terkemuka”, Mohaini Mohamed, Salemba
Teknika, Jakarta, 1991:16-41). Insyaallah menyusul biografi Ibn Al-Haytham, Al-Biruni