Anda di halaman 1dari 7

Nama : Mulad Afriyanto Rauf

Kelas : D / Keperawatan 2015

NIM : C01415074

1. Akhlak kepada Allah

No. Akhlak Baik Akhlak tercela


1 Mentauhidkan Allah Syirik
2 Bertaqwa Munafik
3 Beribadah Riya’
4 Bertaubat Nifaq
5 Membaca Al-qur’an Kufur nikmat
6 Ikhlas Berprasangka buruk
7 Khauf dan raja’ Beretika buruk terhadap Allah
8 Tawakal Tidak menerima kebenaran
9 Bersyukur Berkhianat
10 Muraqobah Dusta

11. Senantiasa mengingat Allah SWT Suka mengeluh dan berputus asa
12 Memikirkan keindahan ciptaan Allah SWT Menyerupai lawan jenis
13. Menjauhi Larangan-Nya
14. Memiliki rasa tanggung jawab atas amanah
15. Ridha terhadap ketentuan Allah SWT
16 zikir

2. Ak
hlak
kepada
orang tua

No Akhlak baik Akhlak tercela


1 Menaati dalam hal yang Durhaka kepada orang tua
ma’ruf
2 Mengikuti kemauan Meninggikan suara ketika
keduanya selama tidak berbicara dengan orang tua
bermaksiat kepada Allah

3 Berinfak kepada keduanya Mendahului mereka dalam


jika keduanya berkata kata
membutuhkannya

4 Tidak menghina keduanya Duduk sedangkan orang tua


berdiri
5 Meminta kerelaan orang tua Membantah orang tua
ketika akan berbuat sesuatu

6 Berkata Halus Dan Mulia Berkata kasar


Kepada Ibu dan Ayah

7 Mencintai orang tua Melototkan mata


8 Stop menjadi anak durhaka Berpikiran yang tidak-tidak
kepada orang tuanya
9 Menghormati orang tua Pura-pura capek atau malas
ketika disuruh orang tua
10 Mendoakan orang tua
11 Menjaga nama baik orang
tuanya

3. Akhlak kepada Lawan Jenis


No. Akhlak baik Akhlak tercela
1. Menundukan kepala antara Menuruti hawa nafsu
lawan jenis
2. Tidak berdua-duaan Berkhalwat
(berkhilwat)
3. Tidak menyentuh lawan jenis Memandang wanita yang
bukan muhrim dengan nafsu
4. Jaga aurat terhadap lawan Homoseksual/LGBT (liwath)
jenis
5. Tidak boleh ikhtilat (campur Menyentuh wanita/pria yang
baur antara wanita dan pria) bukan muhrim
6. Menjaga kemaluan Berzina
7. Tidak boleh memandang Mengumbar aurat terhadap
wanita lawan jenis
8. Menghindari perilaku
maksiat
9. Menjaga norma-norma
agama dan sosial
10. Tidak mengumbar nafsu
11. Selalu mendekatkan diri
kepada Allah SWT

4. Akhlak kepada Diri sendiri


No. Akhlak Baik Akhlak tercela
1 Berilmu Ananiah/egois
2 Kerja keras Putus asa
3 Produktif Ghadab/pemarah
4 Kreative Ghibah
5 Inovatif Hasad/dengki
6 Tawakal Namimah/adu domba
7 Ikhtiar Takabur
8 Qana’ah Tabdzir
9 Sabar Menyerupai lawan jenis
10 Syukur Berbaur dengan orang
bodoh
11 Tawaduk Israf
12 Shidiq Tabdzir
13 Istiqamah Enggan berbuat baik
(istinkaf)
14 Iffah/menjauhkan dari hal Berangan-angan (tamanni)
buruk
15 Pemaaf Kufur nikmat
16 Senantiasa menjaga Menyerupai lawan jenis
kebersihan
17 Jaga makan dan minumnya
18 Jaga kesehatan
19 Berbusana islamiah
20
21
22
23
24
25
26
27

5. Akhlak kepada Sesama


No. Akhlak baik Akhlak tercela
1 Berprasangka baik Berprasangka buruk
2 Tawaduk Menyebar kejelekan

3 Tasamu Membenci dan memutuskan


hubungan silaturrahim
4 Ta’awun Berbuat zalim

5 Belas kasihan/sayang (Asy- Memakan harta anak yatim


syafaqah)

6 Rasa persaudaraan (Al-Ikhaa) Memakan harta riba

7 Rasa persaudaraan (Al-Ikhaa) Mengulur-ulur pembayaran


hutang
8 Memberi nasihat ( An- Istinkaf
Nashiiha)

9 Memberi pertolongan (An- Membuat kerusakan


Nashru)

10 Menahan amarah (Kazmul Kikir


Ghaizhi
11 Sopan Santun (Al-hilmu) Mengungkit-ungkit kebaikan
dan menyakiti orang lain
12 Pemaaf (Al-afuu) Tidak berhati-hati dalam
menyampaikan berita
13 Adil Iri dengki
14 Jujur Memata-matai (tajassus)
15 Huznuzan/berbaik sangka Memanggil dengan julukan
yang jelek
16 Memberi salam ketika Bermuka dua
bertemu
17 Saling mendoakan ketika ada Kesaksian palsu
yang bersin
18 Lemah lembut dan kasih Riya
sayang
19 Tidak mendiamkan diri lebih Mengutuk dan mencaci
dari 3 hari ketika marahan
20 Menutupi aib temannya Mengejek dan mengolok-
olok
21 Menjenguk dan mendoakan Menghalangi-halangi
teman ketika sakit kebenaran
22 Saling memaafkan Hasad (Tercela)
23 Dendam
24 Bersikap congkak (Al-
Ash’aru)

25 Fitnah
26 Tabzdir/mubazir

6. Berpakaian
No Akhlak baik Akhlak tercela
1. Menutup aurat Mengumbar aurat
2. Mendahulukan yang kanan Menyerupai lawan jenis
3. Pakaian harus bersih dan Memakai pakaian transparan
rapi
4. Tidak memakai pakaian Memakai pakaian ketat
lawan jenis (berbusana tapi telanjang)
5. Memakai pakaian sederhana Bermewah-mewahan (israf)
6. Memakai pakaian muslimah Menyerupai busana non-
muslim
7. Tidak menampakkan tubuh Riya
8. Tidak menimbulkan riya Memakai sutra bagi laki-laki
9. Memilih warna yang sesuai Melabuhkan pakaian
10. Berdoa Memakai emas bagi laki-laki

7. Makan dan minum


No. Akhlak baik Akhlak tercela
1. Berdoa Berlebih-lebihan

2. Membersihkan tangan Tergesa-gesa


3. Duduk tenang Makan sambil bicara
4. Tidak tergesa-gesa Mencela makanan
5. Menggunakan tangan kanan Memakan barang haram
6. Tidak sambil berbicara Makan sambil berjalan
7. Memakan barang halal dan Menyisakan makanan
begizi
8. Mengunyah dengan baik Tanpa berdoa
9. Menghabiskan makanan Meggunakan wadah yang
terbuat dari emas dan perak
10. Menghindari makan terlalu Menyantap makanan dan
banyak minuman dalam keadaan
panas
11. Tidak minum langsung dari Makan sambil bersandar
mulut poci
12. Membaca basmalah dan Makan sambil berdiri
hamdalah
13. Memungut makanan yang Meniup makanan yang
jatuh masih panas
14. Mengambil makanan yang
terdekat
15. Makan dengan tiga jari (ibu
jari,jari telunjuk,dan jari
tengah)

8. Akhlak kepada Lingkungan


No. Akhlak baik Akhlak tercela
1. Memelihara dan melindungi Pembakaran hutan
2 Penanaman pohon dan Membuang sampah
penghijauan sembarangan
3 Menghidupkan lahan mati Menginjak tanaman
4 Ta’aruf Menyiram tanaman dengan
air kencing
5 Ta’awun buang kotoran sembarangan
6 Tidak mencemari air dengan Membuang air limbah ke
membuang sampah disungai sungai
7 Mengolah tanah dengan
semestinya

9. Akhlak kepada Islam


No. Akhlak baik Akhlak tercela
1. Huznuzan Munafik
2. Adil Fitnah
3. Rela berkorban Syirik
4 Ridho Teroris mengatas namakan
agama islam
5 Amal saleh Ananiah/egois
6 Bijaksana Gadab/marah
7 Tawakal Hasad/dengki
8 Berbuat amar ma’ruf nahi Gibah/menggunjing
munkar
9 Jujur Namimah/mengadu domba
10 Amanah
11 Sabar
12 Tawadhu
13 Sholat
14 Zikir
15 berdakwah