Anda di halaman 1dari 1

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI KERETA

Surat perjanjian ini dibuat pada hari ini antara_____________________________________ No. K/P
beralamat di .
(kemudian daripada ini disebut sebagai Penjual) di satu pihak dengan .
No. K/P beralamat di .
(kemudian daripada ini disebut sebagai Pembeli) di satu pihak yang lain. Bahawasanya, Penjual telah bersetuju
untuk menjual keretanya Jenis No.Pendaftaran _
No. Engin __________________________ No. Chassis___________________________ kepada Pembeli dengan harga sebanyak
RM ____________(Ringgit Malaysia ) yang
dijelaskan oleh Pembeli kepada Penjual secara ansuran tunai mulai tarikh surat perjanjian ini
ditandatangani. Kedua-dua pihak telah bersetuju dengan syarat-syarat yang ditetapkan seperti berikut:

1) Penjual tidak boleh menjual kereta No. Pendaftaran ______________ tersebut kepada orang lain tanpa
persetujuan Pembeli.
2) Penjual bersetuju untuk membuat pindah milik dalam geran berdaftar bagi kereta No. Pendaftaran
_______________ kepada Pembeli apabila pembeli telah melangsaikan jumlah harga yang ditetapkan oleh
penjual sebanyak rm6,500 atau enam ribu lima ratus Ringgit Malaysia.
3) Penjual hendaklah menyerahkan kunci dan geran pendaftaran kepada pembeli selepas penukaran
nama di geran kereta.
4) Penjual serta ahli keluarga ada hak untuk menuntut kembali kereta No. Pendaftaran selepas
tarikh perjanjian ini ditandatangani sekiranya Pembeli gagal menjelaskan bayaran akhir pada 1 Ogos
2020.
5) Pembeli tidak boleh menuntut apa-apa ganti rugi dan kos baik pulih kenderaan daripada Penjual selepas
tarikh perjanjian.

Urusan jualbeli kenderaan adalah muktamad dan tandatangan saksi-saksi untuk kedua-dua pihak yang
menyaksikan persetujuan tersebut pada hari dan tarikh diatas ialah:

SAKSI NO.1: SAKSI NO.2:

Nama : Nama :
No. K/P : No. K/P :

PENJUAL: PEMBELI:

Nama : Nama :
No K/P : No K/P :