Anda di halaman 1dari 68

Pendidikan Kesenian

Tahun 4
Pendidikan Kesenian
Tahun 4
Bahagian Pembangunan Kurikulum
APRIL 2018
Terbitan 2018

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa
juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
KANDUNGAN
Rukun Negara.................................................................................................................................. v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan................................................................................................... vi
Definisi Kurikulum Kebangsaan....................................................................................................... vii
Kata Pengantar................................................................................................................................ ix
Pendahuluan.................................................................................................................................... 1
Matlamat.......................................................................................................................................... 2
Objektif Umum Pendidikan Kesenian Sekolah Rendah................................................................... 2
Objektif Pendidikan Kesenian Tahun 4............................................................................................ 3
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah.............................................................................. 4
Fokus............................................................................................................................................... 5
Projek Kesenian............................................................................................................................... 6
Kemahiran Abad Ke-21.................................................................................................................... 7
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi........................................................................................................ 9
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran........................................................................................... 10
Elemen Merentas Kurikulum............................................................................................................ 12
Pentaksiran Bilik Darjah................................................................................................................... 15
Organisasi Kandungan.................................................................................................................... 19
Modul Bahasa Seni ................................................................................................................. 20
Modul Kemahiran Seni............................................................................................................. 25
Modul Kreativiti dan Inovasi Seni............................................................................................ 32
Modul Apresiasi Seni................................................................................................................ 43
Glosari............................................................................................................................................. 46
Panel Penggubal............................................................................................................................. 50
Penghargaan................................................................................................................................... 52
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

V
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini
adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi
DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan

(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang


termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi
semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan
dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid
dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan
emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang
diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997


[PU(A)531/97.]

vii
PENGANTAR

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21
secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan
memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
yang dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi
amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan
penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
(DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek,
Prestasi. supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan
dalam abad ke-21.
Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen
kurikulum telah mengubah lanskap sejarah sejak Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara yang terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan
berterusan untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam KSSR akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
sesuatu mata pelajaran, serta membolehkan guru membuat Kebangsaan.
tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid.

DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang SHAZALI BIN AHMAD
Pengarah
Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan
Bahagian Pembangunan Kurikulum

ix
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

PENDAHULUAN

KSSR Pendidikan Kesenian merupakan komponen penting Contohnya, pengetahuan dan kefahaman yang diperoleh
dalam kurikulum kebangsaan di peringkat sekolah rendah. Mata melalui Modul Bahasa Seni diaplikasikan dalam aktiviti
pelajaran ini menyumbang kepada usaha Kementerian penghasilan karya seni dan permainan alat muzik.
Pendidikan Malaysia untuk membentuk kemenjadian murid yang
holistik dan seimbang selaras dengan Falsafah Pendidikan Pendidikan Kesenian memberikan pengalaman yang unik
Kebangsaan. Menerusi kurikulum ini, murid didedahkan dengan kepada murid untuk mengeksplorasi potensi diri, membina
disiplin ilmu seni visual dan muzik. Murid melalui pelbagai aktiviti kemahiran generik dan sosial bagi melahirkan insan yang kreatif
seni seperti menghasilkan gambar dan mencipta corak irama dan inovatif. Selain itu, murid juga akan bergiat aktif dalam
muzik yang membolehkan mereka berfikir aras tinggi. pengkaryaan seni serta berkeyakinan apabila membuat
persembahan. Kesemua pengalaman ini merupakan suatu
KSSR Pendidikan Kesenian dibina dengan memberi penekanan pembudayaan kepada murid untuk menuju ke arah
kepada empat modul kurikulum iaitu Bahasa Seni, Kemahiran pembentukan insan yang berliterasi seni untuk menghadapi
Seni, Kreativiti dan Inovasi Seni, serta Apresiasi Seni. Setiap cabaran abad ke-21.
modul kurikulum mengandungi ilmu pengetahuan dan
kemahiran kesenian yang diperlukan oleh murid untuk
membolehkan mereka berkarya dan menghayati nilai estetik
seni. Kandungan modul tersebut adalah saling melengkapi
supaya murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran
dan nilai yang dipelajari daripada satu modul kepada modul
yang lain.

1
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

MATLAMAT OBJEKTIF UMUM PENDIDIKAN KESENIAN SEKOLAH


RENDAH
KSSR Pendidikan Kesenian bermatlamat untuk melahirkan
murid yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang KSSR Pendidikan Kesenian bertujuan membolehkan murid
kesenian dalam membentuk insan yang harmonis, kritis, kreatif mencapai objektif berikut:
dan inovatif, mengamalkan nilai murni, menghargai estetik seni 1. Mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni
dari pelbagai budaya, dan mensyukuri keindahan alam ciptaan menerusi aktiviti kesenian.
Tuhan. 2. Menghasilkan karya seni secara kreatif dan inovasi dengan
menggunakan pelbagai sumber dan teknologi.
3. Mengapresiasi nilai estetik dari pelbagai karya seni.
4. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran kesenian dalam
menjayakan persembahan.
5. Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti kesenian.

2
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

OBJEKTIF PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

KSSR Pendidikan Kesenian Tahun 4 bagi komponen Seni KSSR Pendidikan Kesenian Tahun 4 bagi komponen Muzik
Visual bertujuan membolehkan murid mencapai objektif berikut: bertujuan membolehkan murid mencapai objektif berikut:
1. Mengetahui dan memahami bahasa seni. 1. Membaca dan menulis not serta tanda rehatnya.
2. Mengaplikasikan bahasa seni visual dalam penerokaan 2. Menulis not G, A, B, C’ dan D’ pada baluk.
dan pengkaryaan. 3. Membaca, menulis dan memahami terminologi serta
3. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam pengkaryaan. simbol muzik.
4. Mengamalkan budaya penyelidikan dalam proses 4. Mengaplikasikan pemahaman membaca notasi muzik
penghasilan karya seni visual. dalam aktiviti muzik.
5. Meningkatkan daya koordinasi yang baik semasa 5. Menyanyikan lagu pusingan dengan pic yang betul
pengkaryaan seni visual. mengikut tempo.
6. Mempraktikan budaya penghasilan karya seni visual 6. Mengaplikasikan legato dan staccato dalam nyanyian.
secara teratur, cermat dan selamat. 7. Memainkan alat perkusi mengikut tempo berdasarkan skor.
7. Menghasilkan karya seni visual yang kreatif dan inovatif. 8. Membuat dan merancang pergerakan berdasarkan muzik
8. Menghasilkan kraf mudah yang beridentitikan budaya yang didengar.
kebangsaan. 9. Memainkan rekoder mengikut tempo dengan ton yang baik
9. Menggunakan sumber keindahan alam ciptaan Tuhan berdasarkan skor.
dalam pengkaryaan. 10. Memainkan melodi kaunter berdasarkan skor.
10. Membuat ulasan terhadap karya sendiri dan rakan. 11. Membuat ulasan terhadap muzik masyarakat Malaysia.
11. Mempromosikan dan membuat pameran seni visual 12. Membuat ulasan terhadap persembahan muzik oleh rakan.
berskala kecil. 13. Merancang dan membuat persembahan muzik berskala
12. Mengamal nilai-nilai murni dalam aktiviti seni visual. kecil.
14. Membuat persediaan persembahan muzik berskala kecil.

3
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Kurikulum Standard Sekolah Rendah dibina berasaskan enam Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang
tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan,
Kemanusiaan; Keterampilan Diri; Perkembangan Fizikal dan berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis dan kreatif
Estetika; serta Sains dan Teknologi. Enam tunjang tersebut serta inovatif sebagaimana yang digambarkan seperti Rajah 1.
merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama KSSR Pendidikan Kesenian digubal berdasarkan enam tunjang
lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kerangka KSSR.

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah

4
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

FOKUS Modul Bahasa Seni


Murid didedahkan dengan pengetahuan dan kefahaman seni
KSSR Pendidikan Kesenian memberi fokus kepada pembinaan
sebagai panduan kepada mereka untuk berkarya. Bahasa seni
insan berliterasi seni menerusi aktiviti pengkaryaan,
merupakan asas kepada pengetahuan seni bagi membolehkan
persembahan dan pembudayaan seni. Bagi mencapai hasrat ini,
murid mengaplikasikannya apabila menjalankan aktiviti amali dan
KSSR Pendidikan Kesenian digubal dengan berasaskan empat
penghayatan seni.
modul kurikulum seperti di Rajah 2.

Modul Kemahiran Seni


Murid mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa
seni dalam aktiviti amali seperti menggambar, membuat binaan
dan memainkan alat muzik. Menerusi modul ini, murid
didedahkan kepada pelbagai media, teknik, proses, elemen dan
sumber menerusi penerokaan, eksperimentasi serta pengalaman
dalam pelbagai aktiviti kesenian untuk membina kemahiran seni.

Modul Kreativiti dan Inovasi Seni


Murid mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran untuk menjana
serta menzahirkan idea kreatif dalam menghasilkan karya seni
yang inovatif. Menerusi modul ini, murid dapat menggunakan
pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari pembelajaran
bahasa seni dan kemahiran seni untuk berkarya. Seterusnya,
Rajah 2: Model Kurikulum Pendidikan Kesenian KSSR
murid juga berpeluang untuk mempersembahkan setiap hasil
karya mereka semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran
secara kreatif.

5
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

Modul Apresiasi Seni


Murid menghayati dan menghargai nilai estetik karya sendiri, Projek Kesenian dijalankan dihujung penggal pertama dan
rakan, tempatan dan luar negara. Aktiviti ini boleh dijalankan kedua. Contoh pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran
secara lisan, penulisan, persembahan dan pameran. Menerusi Pendidikan Kesenian bagi penggal pertama adalah seperti di
modul ini, murid memberi fokus kepada aktiviti pendengaran dan Jadual 1. Proses pengajaran dan pembelajaran ini akan
pemerhatian secara aktif seterusnya memberi respon terhadap berulang di penggal kedua dengan tema yang lain.
karya tersebut secara kritis. Murid dapat membuat perkaitan
antara kesenian yang dipelajari dengan disiplin ilmu yang lain. Antara persembahan yang boleh dijalankan oleh murid ialah
Pada akhir pembelajaran, murid dapat menghargai dan gallery walk, sudut seni visual, pameran, sketsa muzikal,
mensyukuri keindahan alam ciptaan Tuhan. persembahan boneka dan nyanyian. Setiap persembahan
menggunakan hasil kerja yang dipelajari dalam seni visual
untuk disepadukan dalam persembahan yang akan dijayakan.
PROJEK KESENIAN
Projek kesenian merupakan aktiviti yang dijalankan setelah murid
melalui satu proses pembelajaran yang merangkumi disiplin seni
visual dan muzik dalam bentuk persembahan. Projek ini
merupakan gabungan aktiviti yang dirancang berdasarkan
sesuatu tema. Berlandaskan tema ini, murid akan menjayakan
pameran dan persembahan kesenian. Murid akan bersama-sama
rakan dan guru menjana idea bagi melaksanakan aktiviti yang
dirancang. Projek kesenian yang dicadangkan adalah berskala
kecil iaitu yang dijayakan dalam bilik darjah. Projek ini akan
dijalankan sebanyak dua kali setahun.

6
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

Jadual 1: Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran KEMAHIRAN ABAD KE- 21


Pendidikan Kesenian

TEMA : SENI DISEKELILING KU (Contoh) Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid yang
KOMPONEN mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus
Minggu:
Seni Visual (1 jam) Muzik (30 minit) kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya
yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21
Minggu 1
bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri
Minggu 2
yang dinyatakan dalam profil murid seperti Jadual 2, supaya
Minggu 3 berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan Standard
Minggu 4 Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP) dalam KSSR
Minggu 5 Pendidikan Kesenian juga turut menyumbang kepada
Pengajaran dan Pengajaran dan
Minggu 6 Pembelajaran Pembelajaran pemerolehan Kemahiran Abad Ke-21 dalam kalangan murid.
Seni Visual Muzik
Minggu 7
Jadual 2: Profil Murid
Minggu 8
Minggu 9 PROFIL MURID PENERANGAN

Minggu 10 Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan


mengatasi kesukaran, mengatasi cabaran
Minggu 11 dengan kebijaksanaan, keyakinan,
toleransi, dan empati.
Minggu 12 Perancangan Perancangan
Pameran Seni Persembahan Seni Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan
Minggu 13 Berkomunikasi fikiran, idea dan maklumat dengan yakin
dan kreatif secara lisan dan bertulis,
Minggu 14 Persediaan Persediaan menggunakan pelbagai media dan
Minggu 15 Pameran Seni Persembahan Seni teknologi.

Projek Kesenian:
Minggu 16
Pameran dan Persembahan Seni

7
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

PROFIL MURID PENERANGAN PROFIL MURID PENERANGAN

Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur, kesamarataan,
inovatif; mampu untuk menangani masalah adil dan menghormati maruah individu,
yang kompleks dan membuat keputusan yang kumpulan dan komuniti. Mereka
beretika. Mereka berfikir tentang pembelajaran bertanggungjawab atas tindakan, akibat
dan diri mereka sebagai murid. Mereka tindakan serta keputusan mereka.
menjana soalan dan bersifat terbuka kepada
perspektif, nilai dan tradisi individu dan
masyarakat lain. Mereka berkeyakinan dan Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan
kreatif dalam menangani bidang pembelajaran membentuk pemahaman yang luas dan
yang baharu. seimbang merentasi pelbagai disiplin
pengetahuan. Mereka meneroka pengetahuan
Kerja Mereka boleh bekerjasama secara berkesan dengan cekap dan berkesan dalam konteks
Sepasukan dan harmoni dengan orang lain. Mereka isu tempatan dan global. Mereka memahami
menggalas tanggungjawab bersama serta isu-isu etika atau undang-undang berkaitan
menghormati dan menghargai sumbangan maklumat yang diperoleh.
yang diberikan oleh setiap ahli pasukan.
Mereka memperoleh kemahiran interpersonal
melalui aktiviti kolaboratif, dan ini menjadikan Penyayang/ Mereka menunjukkan empati, belas kasihan
mereka pemimpin dan ahli pasukan yang lebih Prihatin dan rasa hormat terhadap keperluan dan
baik. perasaan orang lain. Mereka komited untuk
berkhidmat kepada masyarakat dan
Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu memastikan kelestarian alam sekitar.
Tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan idea
baru. Mereka mempelajari kemahiran yang Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang,
diperlukan untuk menjalankan inkuiri dan sokongan dan rasa hormat terhadap negara.
penyelidikan, serta menunjukkan sifat berdikari
dalam pembelajaran. Mereka menikmati
pengalaman pembelajaran sepanjang hayat
secara berterusan.

8
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi
dalam pengajaran dan pembelajaran bagi merangsang pemikiran bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi
berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. Penerangan dan berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran
KBAT adalah berfokus kepada empat tahap pemikiran seperti berfikir kritis, kreatif dan menaakul dan strategi berfikir.
Jadual 3.
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai
Jadual 3: Tahap Pemikiran Dalam KBAT sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat
pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan
TAHAP
PENERANGAN
PEMIKIRAN bukti yang munasabah.
Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran,
dan nilai dalam situasi berlainan untuk Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
melaksanakan sesuatu perkara.
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada bahagian dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
kecil untuk memahami dengan lebih
mendalam serta hubung kait antara tidak mengikut kelaziman.
bahagian berkenaan.
Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
menggunakan pengetahuan, pengalaman,
kemahiran, dan nilai serta memberi pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
justifikasi.
Mencipta Menghasilkan idea, produk atau kaedah Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur
yang kreatif dan inovatif.
dan berfokus untuk menyelesaikan masalah.

9
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti Secara amnya, proses PdP Pendidikan Kesenian adalah
berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian berlandaskan kepada aktiviti amali yang dilakukan secara hands-
masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat on seperti dalam bidang nyanyian, bermain alat muzik,
berfikir seperti peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan menggambar dan membuat binaan. Terdapat pelbagai
aras tinggi untuk menggalakkan murid berfikir. pendekatan yang boleh digunakan dalam merangka PdP bagi
mencapai standard pembelajaran yang ditetapkan. Pendekatan
tersebut merupakan strategi guru bagi mencapai objektif
pengajaran yang dirancang. Antara pendekatan yang boleh
digunakan dalam Pendidikan Kesenian adalah seperti berikut:

Pembelajaran Berasaskan Inkuiri


Suatu pendekatan yang akan menjadikan murid berdikari dalam
menimba ilmu. Pertanyaan dan pencarian jawapan terhadap
perkara yang dipelajari merupakan aspek utama dalam
pendekatan ini. Dalam konteks Pendidikan Kesenian murid akan
menimbulkan pelbagai soalan contohnya, semasa mempelajari
modul apresiasi seni. Antaranya seperti, “Apakah media atau
instrumen yang digunakan dalam karya seni ini?,” “Mengapa
karya seni ini mempunyai ciri-ciri kesenian Timur Tengah?,” dan
sebagainya.

10
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

Guru membimbing murid untuk mencari jawapan kepada soalan- Pendekatan Bertema
soalan mereka menerusi pelbagai sumber seperti internet dan Dalam pendekatan ini guru boleh merangka PdP dengan
kajian lalu di perpustakaan. Murid akan kembali ke kelas dengan menggunakan pelbagai tema bagi membantu murid menguasai
maklumat yang diperolehi untuk dikongsikan. ilmu dengan membuat perkaitan secara kontekstual terhadap
tema yang digunakan. Contoh tema yang boleh digunakan ialah,
Pembelajaran Berasaskan Masalah Seni di Sekelilingku dan Seni Menceritakan Sesuatu.
Pendekatan pembelajaran berasaskan masalah boleh dijalankan
bagi menambah kefahaman murid tentang apa yang dipelajari Pendekatan Antara Disiplin
dalam Pendidikan Kesenian. Guru berperanan sebagai fasilitator Pendekatan ini membolehkan guru merangka PdP dengan
kepada murid untuk membentuk suatu permasalahan atau isu. menggabungkan PdP kesenian dengan disiplin ilmu yang lain.
Seterusnya, guru memberikan tugasan kepada murid untuk Sebagai contoh guru boleh mengajar nyanyian yang mempunyai
mereka menyelesaikan permasalahan atau isu tersebut. Guru lirik mengenai kecintaan alam sekitar dan menterjemahkannya
juga membimbing murid dari aspek perkembangan pengetahuan secara visual. Dengan ini murid akan mendapat ilmu dan
dan kemahiran sosial dan akhir sekali mentaksir apa yang telah kemahiran seni muzik dan seni visual.
dipelajari murid menerusi pengalaman pembelajaran tersebut.
Contoh persoalan atau isu ialah, “Adakah seni boleh menyatukan Terdapat banyak pendekatan yang boleh digunakan oleh guru
masyarakat?” atau “Mengapakah masyarakat Baba Nyonya di sebagai strategi dalam menyampaikan ilmu kepada murid.
Melaka boleh menyanyikan lagu dondang sayang dan Pendekatan yang disebutkan di atas merupakan contoh
berpakaian kebaya?” pendekatan yang boleh digunakan dalam Pendidikan Kesenian.
Perkara penting yang perlu dilakukan oleh guru ialah, memilih
pendekatan yang sesuai mengikut tajuk yang ingin diajar bagi
memastikan keberkesanannya terhadap pembelajaran murid.

11
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 3. Nilai Murni


 Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah
supaya murid sedar akan kepentingan dan
yang diterapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan dalam
mengamalkannya.
standard kandungan. Elemen-elemen ini diterapkan bertujuan
 Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan
mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang
dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam
dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa
kehidupan harian.
hadapan. Elemen-elemen di dalam EMK adalah seperti berikut:

1. Bahasa 4. Sains dan Teknologi

 Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu  Menambahkan minat terhadap Sains dan Teknologi dapat

dititikberatkan dalam semua mata pelajaran. meningkatkan literasi Sains serta Teknologi dalam

 Semasa pengajaran dan pembelajaran bagi setiap mata kalangan murid.

pelajaran, aspek sebutan, struktur ayat, tatabahasa, istilah  Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu

dan laras bahasa perlu diberi penekanan bagi membantu serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih cekap
murid menyusun idea dan berkomunikasi secara berkesan. dan berkesan.
 Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam pengajaran
2. Kelestarian Alam Sekitar dan pembelajaran merangkumi empat perkara iaitu:
 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip,
jiwa murid perlu dipupuk melalui pengajaran dan konsep yang berkaitan dengan Sains dan Teknologi);
pembelajaran semua mata pelajaran. ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran
 Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam manipulatif tertentu);
sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,
alam. keselamatan); dan
iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP.

12
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

5. Patriotisme 7. Keusahawanan
 Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata  Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk
pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat. ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu
 Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang budaya dalam kalangan murid.
mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga  Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam pengajaran dan
sebagai rakyat Malaysia. pembelajaran melalui aktiviti yang mampu memupuk sikap
seperti rajin, jujur, amanah dan bertanggungjawab serta
6. Kreativiti dan Inovasi membangunkan minda kreatif dan inovatif untuk memacu
 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk idea ke pasaran.
mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta
sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
idea yang ada.  Penerapan elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah (TMK) dalam PdP memastikan murid dapat mengaplikasi
suaian, membaiki dan mempraktikkan idea. dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK
 Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk yang dipelajari.
memastikan pembangunan modal insan yang mampu  Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid
menghadapi cabaran abad ke - 21. menjadi kreatif malah menjadikan pengajaran dan
 Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan serta
PdP. meningkatkan kualiti pembelajaran.
 TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang
hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan
lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran.

13
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

9. Kelestarian Global
 Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan murid  Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam
berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap PdP secara langsung ataupun secara sisipan. Penerapan
persekitaran dalam kehidupan harian dengan mengaplikasi secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk seperti Wang
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperolehi yang mengandungi elemen kewangan secara eksplisit
melalui elemen Penggunaan dan Pengeluaran Lestari, seperti pengiraan faedah mudah dan faedah kompoun.
Kewarganegaraan Global dan Perpaduan. Penerapan secara sisipan pula diintegrasikan melalui
 Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan tajuk-tajuk lain merentas kurikulum. Pendedahan kepada
murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa pengurusan kewangan dalam kehidupan sebenar adalah
di peringkat tempatan, Negara dan global. penting bagi menyediakan murid dengan pengetahuan,
 Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan kemahiran dan nilai yang dapat diaplikasikan secara
dalam mata pelajaran yang berkaitan. berkesan dan bermakna.

10. Pendidikan Kewangan


 Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan
membuat keputusan kewangan yang bijak, mengamalkan
pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran
menguruskan hal ehwal kewangan secara
bertanggungjawab.

14
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

Pentaksiran bilik darjah (PBD) merupakan proses mendapatkan  Mengambil kira pelbagai aras pengetahuan dan kemahiran
maklumat tentang perkembangan murid yang dirancang, yang dipelajari.
dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan. Proses ini  Membolehkan murid mempamerkan pelbagai keupayaan
berlaku berterusan bagi membolehkan guru menentukan tahap pembelajaran.
penguasaan murid.  Mentaksir tahap penguasaan murid berdasarkan Standard
Pembelajaran dan Standard Prestasi.
PBD boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif.  Mengambil tindakan susulan bagi tujuan pemulihan dan
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses pengukuhan.
PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada
akhir sesuatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun. Tahap Penguasaan Umum
Guru perlulah merancang, membina item atau instrumen
pentaksiran, mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor Tahap penguasaan merupakan satu bentuk pernyataan
tahap penguasaan yang diajar berdasarkan DSKP. pencapaian yang menunjukkan perkembangan pembelajaran
murid. Terdapat enam tahap penguasaan yang menunjukkan
Dalam usaha memastikan pentaksiran membantu aras penguasaan yang disusun secara hierarki. Tahap
meningkatkan keupayaan dan penguasaan murid, guru penguasaan ini mengambil kira pengetahuan, kemahiran dan
haruslah melaksanakan pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri nilai yang ditetapkan dalam kurikulum. Jadual 4 menunjukkan
berikut: pernyataan tahap penguasaan umum.
 Menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti
pemerhatian, lisan dan penulisan.
 Menggunakan pelbagai strategi pentaksiran yang boleh
dilaksanakan oleh guru dan murid.

15
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

Jadual 4: Penyataan Tahap Penguasaan Umum


Guru boleh mencatat perkembangan murid di dalam buku rekod
Tahap Tafsiran
mengajar, buku latihan, buku catatan, senarai semak, jadual atau
Murid tahu perkara asas atau boleh
1 melakukan kemahiran asas atau lain-lain yang sesuai. Perekodan tahap penguasaan dibuat ke
(Tahu) memberi respons terhadap perkara yang dalam templat pelaporan yang disediakan setelah PdP bagi
asas
setiap bidang, tema, kemahiran atau kelompok Standard
Murid menunjukkan kefahaman dengan Kandungan dan Standard Pembelajaran selesai dilaksanakan.
2
menjelaskan sesuatu perkara yang
(Tahu dan faham)
dipelajari dalam bentuk komunikasi
Standard Prestasi KSSR Pendidikan Kesenian
3 Murid menggunakan pengetahuan untuk
(Tahu, faham dan melaksanakan sesuatu kemahiran pada
boleh buat) suatu situasi Standard Prestasi (SPi) KSSR Pendidikan Kesenian diwujudkan
sebagai rujukan untuk guru mentaksir tahap penguasaan murid
4 Murid menggunakan pengetahuan dan dalam mata pelajaran ini. Standard Prestasi ini mengandungi 6
(Tahu, faham dan melaksanakan sesuatu kemahiran
boleh buat dengan dengan beradab iaitu mengikut prosedur Tahap Penguasaan yang merangkumi domain kognitif,
beradab) atau secara analitik dan sistematik psikomotor dan afektif. Tahap Penguasaan ini disusun secara

Murid menggunakan pengetahuan dan hierarki bermula pada Tahap Penguasaan 1 yang menunjukkan
5
melaksanakan sesuatu kemahiran pada penguasaan terendah sehingga penguasaan tertinggi iaitu
(Tahu, faham dan
situasi baharu dengan mengikut
boleh buat dengan Tahap Penguasaan 6. Setiap Tahap Penguasaan mengandungi
prosedur atau secara sistematik serta
beradab terpuji)
tekal dan bersikap positif tafsiran secara umum seperti Jadual 5.

Murid berupaya menggunakan


6 pengetahuan dan kemahiran sedia ada
(Tahu, faham dan untuk digunakan pada situasi baharu
boleh buat dengan secara sistematik, bersikap positif,
beradab mithali) kreatif dan inovatif dalam penghasilan
idea baharu serta boleh dicontohi

16
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

Tahap Penguasaan Keseluruhan Jadual 5: Tahap Penguasaan Keseluruhan Pendidikan Kesenian

TAHAP
Tahap Penguasaan Keseluruhan bagi setiap mata pelajaran TAFSIRAN
PENGUASAAN
perlu ditentukan pada setiap akhir tahun. Tahap Penguasaan
Mengetahui pengetahuan asas dan
Keseluruhan ini merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran 1
kemahiran asas seni.
dan nilai. Guru perlu mentaksir murid secara kolektif dan holistik
dengan melihat semua aspek semasa proses pembelajaran. Memahami pengetahuan asas dan
2
kemahiran asas seni.
Guru hendaklah menggunakan pertimbangan profesional dalam
semua proses pentaksiran, khususnya dalam menentukan Mengaplikasikan pengetahuan dan
3 kemahiran kesenian dalam aktivtiti
tahap penguasaan keseluruhan. Pertimbangan profesional
penerokaan dan amali seni.
boleh dilakukan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman
Menganalisis karya seni menggunakan
guru, interaksi guru bersama murid, serta perbincangan 4
pengetahuan dan kemahiran seni.
bersama-sama rakan sejawat.
Menilai karya seni menggunakan
5
pengetahuan dan kemahiran seni.
Tahap Penguasaan Keseluruhan KSSR Pendidikan Kesenian
digunakan untuk melaporkan pencapaian murid berdasarkan Menjana idea kreatif dalam pengkaryaan
6
rubrik yang dijadikan sebagai panduan kepada guru untuk seni yang inovatif.

mentaksir prestasi murid seperti dalam Jadual 5.

17
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

Penilaian Projek Kesenian Jadual 6: Panduan Penilaian Projek Kesenian

KRITERIA
Panduan Penilaian Projek Kesenian telah disediakan sebagai ASPEK YANG
instrumen kepada guru untuk menentukan pencapaian murid DINILAI CEMERLANG BAIK MEMUASKAN
dalam aktiviti ini. Murid akan dinilai dari aspek penglibatan,
Semua ahli Beberapa ahli Setiap ahli
kreativiti dan amalan nilai murni. Kriteria pencapaian kepada memainkan memainkan memainkan
setiap aspek ini dinyatakan sebagai cemerlang, baik dan peranan peranan peranan
dengan dengan dengan
memuaskan seperti Jadual 6. cemerlang cemerlang kurang
PELIBATAN
sebelum, sebelum, cemerlang
semasa dan semasa dan sebelum,
selepas selepas semasa dan
persembahan. persembahan. selepas
persembahan.
Menggunakan Menggunakan Kurang
imaginasi imaginasi dan menggunakan
yang tinggi menterjemah- imaginasi dan
dan kan idea menterjemah-
KREATIVITI
menterjemah- dalam kan idea
kan idea persembahan. dalam
secara kreatif persembahan.
dalam
persembahan.

Semua ahli Beberapa ahli Setiap ahli


mempamer- mempamer- kurang
kan amalan kan amalan mempamer-
nilai murni nilai murni kan amalan
AMALAN
NILAI MURNI untuk untuk nilai murni
menjayakan menjayakan untuk
persembahan. persembahan. menjayakan
persembahan.

18
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

ORGANISASI KANDUNGAN

KSSR Pendidikan Kesenian diorganisasikan berasaskan modul Jadual 8: Tafsiran Standard Kandungan, Standard Pembelajaran
dan Standard Prestasi
kurikulum dengan peratus pemberatan seperti Jadual 7.
STANDARD STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
Jadual 7: Pemberatan Kandungan Kurikulum
Pendidikan Kesenian
Pernyataan Suatu penetapan Suatu set kriteria
PERATUS spesifik tentang kriteria atau indikator umum yang
MODUL
PEMBERATAN perkara yang kualiti pembelajaran menunjukkan
murid patut dan pencapaian tahap-tahap
Bahasa Seni 10%
ketahui dan boleh yang boleh diukur prestasi yang
Kemahiran Seni 40% lakukan dalam bagi setiap standard perlu murid
suatu tempoh kandungan. pamerkan
Kreativiti dan Inovasi Seni 40% persekolahan sebagai tanda
Apresiasi Seni 10% merangkumi bahawa sesuatu
aspek perkara itu telah
pengetahuan, dikuasai murid.
Pelaksanaan bagi mata pelajaran Pendidikan Kesenian adalah
kemahiran dan
mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas yang berkuatkuasa sekarang. nilai.
Peruntukkan masa minimum bagi mata pelajaran ini ialah 48 jam
setahun.
Dalam organisasi kandungan, terdapat lajur Catatan. Lajur ini
Guru boleh menggabungkan kandungan antara modul ketika mengandungi cadangan aktiviti dan nota. Guru boleh
melaksanakan aktiviti PdP. Setiap modul pula mempunyai tiga melaksanakan aktiviti tambahan selain daripada yang
lajur utama iaitu Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dicadangkan mengikut kreativiti dan keperluan untuk mencapai
dan Standard Prestasi seperti Jadual 8. Standard Pembelajaran.

19
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

1.0 MODUL BAHASA SENI

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1.1 Bahasa Seni Visual Murid boleh: Cadangan Aktiviti:


 Perbincangan bahasa seni visual
1.1.1 Mengenal pasti dan membanding beza bahasa menggunakan bahan rangsangan
seni visual yang ada pada karya dalam Bidang seperti objek buatan manusia dan objek
Menggambar: alam semula jadi.
(i) catan  Penerangan bahasa seni visual
(ii) mozek
menggunakan Peta Pemikiran secara
(iii) poster
(iv) cetakan berkumpulan.
 Menterjemahkan bahasa seni melalui
1.1.2 Mengenal pasti dan membanding beza bahasa lakaran secara berkumpulan.
seni visual yang ada pada karya dalam Bidang  Menjelaskan bahasa seni pada lakaran
Membuat Corak dan Rekaan: yang dibuat secara berkumpulan.
(i) pualaman
(ii) stensilan
Nota:
1.1.3 Mengenal pasti dan membanding beza bahasa
seni visual yang ada pada karya dalam Bidang Aktiviti Bahasa Seni visual
Membentuk dan Membuat Binaan: Catan warna, ruang, kesatuan dan
(i) arca harmoni.
(ii) diorama
Mozek jalinan, ruang, imbangan
dan kontra.

Poster rupa, warna, penegasan


dan kontra.

20
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1.1.4 Mengenal pasti dan membanding beza bahasa Nota:


seni visual yang ada pada karya dalam Bidang
Mengenal Kraf Tradisional: Aktiviti Bahasa Seni visual
(i) ukiran
(ii) alat domestik Cetakan garisan, rupa, harmoni
serta ritma dan
pergerakan.

Pualaman warna, jalinan, kontra


serta ritma dan
pergerakan.

Stensilan rupa, warna, kontra


dan imbangan.

Arca bentuk, jalinan,


imbangan dan
kepelbagaian.

Ukiran bentuk, jalinan,


imbangan dan
penegasan.

Alat bentuk, ruang,


Domestik imbangan dan
penegasan.

21
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1.2 Bahasa Muzik


Murid boleh: Cadangan Aktiviti:
1.2.1 Membaca dan menulis not pada baluk:  Latihan menulis not pada baluk.
(i) not G, A, B, C’dan D’

 Latihan menulis not dan tanda


rehatnya.
(ii) menggunakan not
 Latihan memadankan not dengan
tanda rehatnya.
 Latihan mendengar dan menepuk
(iii) menggunakan tanda rehat
nilai not.

22
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1.2.2 Membaca dan menulis terminologi serta simbol Cadangan Aktiviti:


muzik: Latihan menulis terminologi serta
(i) baluk simbol muzik.

(ii) bar dan garis bar

(iii) klef trebel

(iv) garis penamat (double bar line)

(v) ulangan

(vi) meter:

(a)

(b)

(c)

23
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1.2.3 Mengaplikasikan pemahaman membaca notasi


muzik dalam aktiviti muzik.

24
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

2.0 MODUL KEMAHIRAN SENI

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

2.1 Kemahiran Seni Visual Murid boleh: Cadangan Aktiviti:


Meneroka penghasilan karya bidang
2.1.1 Mengaplikasikan bahasa seni visual pada Menggambar dengan:
karya catan dalam Bidang Menggambar  membuat pemerhatian pada
melalui penerokaan:
media, teknik dan proses yang
(i) media dan teknik basah atas basah.
(ii) proses pengkaryaan. sesuai melalui bahan rangsangan.
 membuat eksplorasi media, teknik
2.1.2 Mengaplikasikan bahasa seni visual pada dan proses yang sesuai secara
karya mozek dalam Bidang Menggambar berkumpulan.
melalui penerokaan:  memilih subject matter sebagai
(i) media dan teknik susunan bahan. sumber rujukan.
(ii) proses pengkaryaan.
 menggambar sesuatu objek
2.1.3 Mengaplikasikan bahasa seni visual pada mengikut, ruang, dan komposisi
karya poster dalam Bidang Menggambar yang sebenar.
melalui penerokaan:
(i) media dan teknik menggunakan gabungan Nota:
lukisan dan montaj. Mengutamakan kebersihan dan
(ii) proses pengkaryaan. keselamatan semasa aktiviti
penerokaan.
2.1.4 Mengaplikasikan bahasa seni visual pada
karya cetakan dalam Bidang Menggambar
melalui penerokaan:
(i) media dan teknik kolograf.
(ii) proses pengkaryaan.

25
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

2.1.5 Mengaplikasikan bahasa seni visual pada Cadangan Aktiviti:


karya pualaman dalam Bidang Membuat Corak Meneroka penghasilan karya Bidang
dan Rekaan melalui penerokaan: Membuat Corak dan Rekaan dengan:
 membuat pemerhatian pada
(i) media dan teknik pualaman.
media, teknik dan proses yang
(ii) proses pengkaryaan.
sesuai melalui bahan
(iii) idea rekaan produk berfungsi
rangsangan.
 membuat eksplorasi media,
2.1.6 Mengaplikasikan bahasa seni visual pada
teknik dan proses yang sesuai
karya stensilan dalam Bidang Membuat Corak secara berkumpulan.
dan Rekaan melalui penerokaan:  mencorak menggunakan motif:
(i) media dan teknik stensilan. contoh:
(ii) proses pengkaryaan. a. bentuk alam semula jadi
(iii) idea rekaan produk berfungsi b. bentuk objek buatan
manusia.
c. bentuk geometri.
 Menjana idea untuk menghasilkan
produk rekaan yang kreatif dan
inovatif daripada corak yang
dihasilkan.

Nota:
Mengutamakan kebersihan dan
keselamatan semasa aktiviti
penerokaan.

26
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

2.1.7 Mengaplikasikan bahasa seni visual pada Cadangan Aktiviti:


karya arca dalam Bidang Membentuk dan Meneroka penghasilan karya Bidang
Membuat Binaan melalui penerokaan: Membentuk dan Membuat Binaan
(i) media dan teknik asemblaj. dengan:
(ii) proses pengkaryaan.  membuat pemerhatian pada
media, teknik dan proses yang
2.1.8 Mengaplikasikan bahasa seni visual pada sesuai melalui bahan
karya diorama dalam Bidang Membentuk dan rangsangan.
Membuat Binaan melalui penerokaan:  membuat eksplorasi media, teknik
(i) media dan teknik binaan. dan proses yang sesuai secara
(ii) proses pengkaryaan. berkumpulan.
 membuat lakaran awal idea
berkaitan reka bentuk binaan.
 menjana idea arca dan diorama
yang kreatif dan inovatif
berpandukan fungsi, reka bentuk,
kesesuaian media, kaedah
binaan, ketahanan, kos, selamat ,
kemasan, dan mempunyai nilai
komersial.

Nota:
Mengutamakan kebersihan dan
keselamatan semasa aktiviti
penerokaan.

27
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

2.1.9 Mengaplikasikan bahasa seni visual pada Cadangan Aktiviti:


karya ukiran dalam Bidang Mengenal Kraf Meneroka penghasilan karya Bidang
Tradisional melalui penerokaan: Mengenal Kraf Tradisional dengan:
(i) media dan teknik ukiran bunga timbul.  membuat pemerhatian pada
(ii) proses pengkaryaan. media, teknik dan proses yang
sesuai melalui bahan
2.1.10 Mengaplikasikan bahasa seni visual pada rangsangan.
karya alat domestik dalam Bidang Mengenal  membuat eksplorasi media
Kraf Tradisional melalui penerokaan: konvensional dan media gantian
(i) media dan teknik papier mache. serta teknik dan proses yang
(ii) proses pengkaryaan. sesuai secara berkumpulan
dalam penghasilan kraf
tradisional atau kraf dimensi
baru.
 mengenalpasti ragam hias kraf
tradisional.

Nota:
Mengutamakan kebersihan dan
keselamatan semasa aktiviti
penerokaan.

28
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

2.2 Kemahiran Seni Muzik Murid boleh: Cadangan Aktiviti:


 Latihan pernafasan.
2.2.1 Bernyanyi lagu pusingan.  Latihan menyanyi dengan sebutan
2.2.2 Bernyanyi dengan pic yang betul. bunyi huruf vokal dan konsonan.
2.2.3 Bernyanyi mengikut tempo.  Latihan mendengar dan mengajuk pic.
2.2.4 Mengaplikasikan legato dan staccato dalam  Latihan menepuk corak irama.
nyanyian.  Latihan mendengar lagu yang
2.2.5 Memainkan alat perkusi mengikut tempo. mengandungi bentuk AB dan ABA.
2.2.6 Memainkan alat perkusi mengikut corak irama:
Nota:
(i) menggunakan not  Contoh bentuk lagu:
 AB
 ABA
(ii) menggunakan tanda rehat
(iii) berdasarkan skor.

2.2.7 Membuat dan merancang pergerakan berdasarkan


muzik yang didengar dari aspek:
(i) bentuk lagu.
(ii) tempo.

29
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

2.2.8 Memainkan rekoder mengikut tempo dengan ton Cadangan Aktiviti:

yang baik dengan:  Latihan penjarian not G, A, B, C’

(i) penjarian not G, A, B, C’ dan D’ yang betul. dan D’.

(ii) menggunakan not

(iii) menggunakan tanda rehat


(iv) pernafasan yang betul.
(v) perlidahan yang betul.
(vi) embouchure yang betul. Not C’ Not D’

(vii) postur yang betul.


 Menamakan not dan memainkan not

2.2.9 Memainkan melodi kaunter menggunakan rekoder G, A, B, C’ dan D’ pada rekoder.


dengan mengaplikasikan pengetahuan dan  Latihan perlidahan dengan sebutan

kemahiran pembacaan skor muzik. ‘tu’.


 Latihan memainkan melodi.
 Latihan memainkan melodi kaunter.

30
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

PENTAKSIRAN MODUL BAHASA SENI DAN KEMAHIRAN SENI


Pentaksiran Modul Bahasa Seni dan Modul Kemahiran Seni adalah berpandukan kepada standard prestasi berikut:

KOMPONEN SENI VISUAL KOMPONEN MUZIK

STANDARD PRESTASI STANDARD PRESTASI

TAHAP TAHAP
TAFSIRAN TAFSIRAN
PENGUASAAN PENGUASAAN

1 Mengenal bahasa seni visual pada karya. 1 Mengenal bahasa muzik pada karya.

Menerangkan penggunaan bahasa seni visual Menerangkan penggunaan bahasa muzik yang
2 2
yang terdapat pada karya. terdapat pada karya.

Mengaplikasi kemahiran dan pengetahuan Mengaplikasi kemahiran dan pengetahuan


3 3
bahasa seni visual dalam aktiviti penerokaan. bahasa muzik dalam aktiviti muzik.

Menganalisis karya seni visual menggunakan Mempraktikkan kemahiran permainan alat


4 pengetahuan dan kemahiran seni dalam aktiviti 4 muzik atau kemahiran nyanyian atau muzik dan
penerokaan. gerakan.

Membuat keputusan penggunaan bahasa seni Mempraktikkan kemahiran permainan alat


5 visual, media, teknik dan proses yang sesuai 5 muzik atau kemahiran nyanyian atau muzik dan
dalam aktiviti penerokaan. gerakan secara konsisten.

Menjana idea kreatif dalam penghasilan karya Menjana idea kreatif dalam persembahan muzik
6 6
seni menerusi aktiviti penerokaan. secara ekspresif dan konsisten.

31
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

3.0 MODUL KREATIVITI DAN INOVASI SENI

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

3.1 Penghasilan karya kreatif Murid boleh: Cadangan Aktiviti:


 Menentukan tema dan tajuk.
 Menentukan objek atau subjek.
3.1.1 Menghasilkan karya kreatif dalam Bidang  Mengekspresikan perasaan, idea,
Menggambar berdasarkan: imaginasi dan fantasi diri dalam
(i) penentuan tema dan tajuk melalui sumber penghasilan karya secara manual
atau berbantukan komputer yang
idea.
menekankan:
(ii) perkembangan idea melalui pengolahan  peletakan subject matter
komposisi, kadar banding, perspektif dan  komposisi
reka letak melalui kajian lakaran.  kedudukan objek
(iii) penetapan jenis media dan teknik yang  perspektif
 tona warna
sesuai berdasarkan perkembangan idea.
 saiz objek
(iv) disiplin pengkaryaan dan nilai murni.  bahasa seni visual
(v) kemasan akhir.  Menggunakan media dan teknik baru
berteraskan teknologi.
 Membuat kemasan pada karya
seperti:
 mematikan warna mengunakan
media yang sesuai
 meletakkan kertas lutsinar
 membuat bingkai
 Mengutamakan kebersihan,
keselamatan dan estetik dalam
proses pengkaryaan.

32
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

3.1.2 Menghasilkan corak kreatif dalam Bidang Cadangan Aktiviti:


Membuat Corak dan Rekaan berdasarkan:  Menentukan tema dan tajuk yang
sesuai.
(i) penentuan tema dan tajuk melalui sumber  Menentukan tentang corak
idea. terancang atau tidak terancang.
(ii) perkembangan idea melalui pengolahan motif  Menggunakan sumber motif yang
sesuai seperti:
dan struktur susunan motif melalui kajian  rupa atau bentuk alam semula
lakaran. jadi.
 rupa atau bentuk objek buatan
(iii) penetapan jenis media dan teknik yang sesuai
manusia.
berdasarkan perkembangan idea.  rupa atau bentuk geometri.
(iv) disiplin pengkaryaan dan nilai murni.  Menggunakan struktur susunan
(v) kemasan akhir. corak terancang seperti:
 susunan turun separa
 susunan orgee
 susunan batu-bata
 susunan cerminan
 susunan berpusat
 Memilih media dan teknik yang
sesuai dalam penghasilan corak
serta sesuai untuk dijadikan produk
rekaan.
 Menggunakan penyembur pemati
warna (fixative spray) sebagai
kekemasan pada hasil karya.
 Mengutamakan kebersihan,
keselamatan dan estetik dalam
proses pengkaryaan.

33
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Cadangan Aktiviti:
3.1.3 Menghasilkan produk rekaan kreatif dalam
Mencipta produk rekaan berpandukan
Bidang Membuat Corak dan Rekaan aspek berikut:
menggunakan corak yang telah dihasilkan
Aspek Penerangan
berdasarkan:
fungsi berfungsi dengan baik
(i) penentuan tema dan tajuk melalui sumber dan berkesan.
idea. rupa bentuk mempunyai konsep,
rupa, stabil dan
(ii) perkembangan idea reka bentuk.
praktikal.
(iii) penetapan jenis media dan teknik yang
kesesuaian menggunakan
sesuai berdasarkan reka bentuk. media media yang sesuai
dan mudah
(iv) disiplin pengkaryaan dan nilai murni.
diperolehi.
(v) kemasan akhir.
kaedah binaan proses pembinaan
yang sesuai
ketahanan kukuh dan kuat
selamat mestilah selamat
digunakan.
kekemasan membuat
kekemasan yang
sesuai

Nota:
Mengutamakan kebersihan, keselamatan
dan estetik dalam proses pengkaryaan.

34
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

3.1.4 Menghasilkan produk kreatif dalam Bidang Cadangan Aktiviti:

Membentuk dan Membuat Binaan berdasarkan: Mencipta produk berpandukan aspek


berikut:
(i) penentuan tema dan tajuk melalui sumber
Aspek Penerangan
idea.
fungsi berfungsi dengan baik dan
(ii) penentuan fungsi dan rekaan melalui berkesan.
sumber idea. rupa bentuk ciri bentuk, tatarajah, corak
atau hiasan yang sesuai.
(iii) perkembangan idea reka bentuk dengan
kesesuaian menggunakan media
menekankan aspek keselamatan dalam media yang sesuai dan mudah
penghasilan. diperolehi.

(iv) penetapan jenis media dan teknik yang kaedah langkah-langkah


binaan pembinaan yang sesuai
sesuai berdasarkan reka bentuk yang dan mudah.
kukuh, tahan, kuat dan selamat. ketahanan kukuh dan kuat
(v) disiplin pengkaryaan dan nilai murni. kos kos penghasilan karya
tidak terlalu tinggi.
(vi) kemasan akhir.
selamat mestilah selamat
digunakan.
kekemasan membuat kekemasan
yang sesuai
nilai komersial memenuhi citarasa masa
kini.

Nota:
Mengutamakan kebersihan, keselamatan
dan estetik dalam proses pengkaryaan.
35
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

3.1.5 Menghasilkan kraf kreatif dalam Bidang Mengenal Cadangan Aktiviti:


 Mengetahui kraf tradisional:
Kraf Tradisional berdasarkan:
 alat domestik seperti tikar, tudung
(i) penentuan tema dan tajuk melalui sumber salji dan bakul.
idea.  pakaian seperti batik dan
songket.
(ii) perkembangan idea reka bentuk dengan  alat permainan seperti gasing
menekankan identiti kebangsaan. dan wau.
 alat muzik seperti serunai,
(iii) penetapan jenis media dan teknik yang seruling dan gendang.
sesuai berdasarkan penghasilan kraf secara  alat pertahanan diri seperti
senjata dan perisai.
tradisional atau media gantian.  alat perhiasan diri seperti dokoh
(iv) disiplin pengkaryaan dan nilai murni. dan pending.
 Menggunakan motif/ ragam hias
(v) kemasan akhir.
tradisional .
 Mengaplikasi media, teknik dan
proses menggunakan:
 bahan konvensional atau,
 bahan gantian sebagai imitasi
 Memilih kesesuaian bahan kemasan
bagi tujuan pemeliharaan dan
peragaan pada hasil karya.

Nota:
Mengutamakan kebersihan,
keselamatan dan estetik dalam proses
pengkaryaan.

36
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

3.2 Penghasilan idea muzikal Murid boleh: Cadangan Aktiviti:


 Menepuk semula corak irama yang
3.2.1 Mencipta corak irama mudah menggunakan: didengar.
 Mencipta ‘jawapan’ kepada ‘soalan’

(i) not corak irama yang diberi.


 Mengimprovisasi corak irama yang
didengar.
(ii) tanda rehat  Mengajuk melodi.
 Mencipta ‘jawapan’ kepada ‘soalan’
3.2.2 Mencipta melodi mudah. melodi yang didengar.
3.2.3 Mempersembahkan hasil ciptaan.  Mengimprovisasi melodi yang
didengar.

Nota:
Dicadangkan murid menggunakan alat
muzik rekoder semasa aktiviti mencipta
melodi.

37
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

PENTAKSIRAN MODUL KREATIVITI DAN INOVASI SENI

Pentaksiran Modul Kreativiti dan Inovasi Seni adalah berpandukan kepada standard prestasi berikut:

KOMPONEN SENI VISUAL KOMPONEN MUZIK

STANDARD PRESTASI SENI VISUAL STANDARD PRESTASI MUZIK

TAHAP TAHAP
TAFSIRAN TAFSIRAN
PENGUASAAN PENGUASAAN

Melakar idea menggunakan media, teknik dan


1 1 Mengenal corak irama yang didengar.
proses dalam penghasilan karya.

Melukis menggunakan media, teknik dan Mengajuk corak irama dan melodi yang
2 2
proses dalam penghasilan karya. didengar.

Mengilustrasi dengan memanipulasi media, Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran


3 3
teknik dan proses dalam penghasilan karya. muzik untuk menghasilkan karya.

Mengolah dan menyusun idea dalam Memilih bahan yang sesuai dalam
4 4
penghasilan karya. menghasilkan karya muzik.

Menentukan kesesuaian antara komposisi Mengimprovisasi idea muzik dalam


5 5
serta gubahan dalam pengkaryaan. penghasilan karya muzik.

Mencipta karya kreatif dan inovatif dengan Mencipta dan mempersembahkan karya
6 6
kemasan yang betul. muzik.

38
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

3.3 Projek Kesenian Seni Visual Murid boleh: Cadangan Aktiviti:


 Sebelum pameran diadakan, murid
3.3.1 Merancang persediaan pameran seni visual merancang dalam kumpulan dengan
membincangkan:
dalam kumpulan meliputi:
 lokasi
(i) penentuan lokasi pameran  karya
(ii) penggumpulan karya  maklumat kapsyen
(iii) penghasilan kapsyen  susun atur karya
(iv) penentuan susun atur karya  promosi

(v) promosi pameran


 Murid menjalankan proses persediaan
pameran yang telah dirancang secara
kumpulan dengan:
3.3.2 Menjalankan proses persediaan pameran seni
 menentukan lokasi pameran yang
visual berdasarkan perancangan. sesuai.
 mengumpul dan memilih karya yang
terbaik untuk dipamerkan.
 membuat dan melabelkan kapsyen
bagi karya yang akan dipamerkan.
 menyusun atur karya pameran
mengikut perancangan.
 menghasilkan satu poster promosi
pameran.
 menampal poster di papan
 kenyataan bagi tujuan promosi
 kepada warga sekolah.

39
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

3.3.3 Membuat pameran seni visual. Cadangan Aktiviti:


 Semasa pameran seni visual
3.3.4 Menceritakan tentang karya sendiri dan memberi berlangsung murid:
pandangan tentang karya rakan semasa  bercerita tentang karya kepada guru
pameran. dan rakan berdasarkan ilmu yang
telah dipelajari.
3.3.5 Memastikan karya dan alatan pameran selamat  memastikan karya dan alatan
serta terpelihara semasa pameran dijalankan. selamat serta terpelihara.
 Selepas pameran seni visual
3.3.6 Menyusun bahan dan alatan pameran seni serta dijalankan murid:
memastikan ruang pameran bersih selepas  menyimpan bahan dan alatan
pameran dilaksanakan. ditempat penyimpanan seperti bilik
seni visual, stor khas atau di sudut
khas dalam bilik darjah.
 membersihkan persekitaran serta
menjaga kebersihan lokasi aktiviti.

Nota:
Pameran seni visual berskala kecil
dijalankan pada hari yang sama dengan
persembahan muzik.

40
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

3.4 Projek Kesenian Muzik Murid boleh: Cadangan Aktiviti:


 Menggunakan kreativiti dalam
merancang persembahan muzik
3.4.1 Merancang persembahan muzik.
melalui proses seperti berikut:
3.4.2 Membuat persediaan persembahan muzik
 merancang dan membuat
3.4.3 Membuat persembahan muzik. persediaan.
 latihan persembahan.
 persembahan.

 Contoh aktiviti untuk persembahan:


 menyanyikan lagu-lagu yang telah
dipelajari.
 mengaplikasikan pengetahuan dan
kemahiran yang dipelajari dalam
nyanyian, perkusi serta muzik dan
gerakan semasa persembahan.
 menggunakan hasil kerja seni
visual sebagai prop persembahan.

Nota:
Persembahan muzik berskala kecil
dijalankan pada hari yang sama dengan
pameran seni visual.

41
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

PANDUAN PENILAIAN PROJEK KESENIAN

KRITERIA
ASPEK YANG
DINILAI
CEMERLANG BAIK MEMUASKAN

Semua ahli memainkan peranan Beberapa ahli memainkan peranan Setiap ahli memainkan peranan dengan
dengan cemerlang sebelum, dengan cemerlang sebelum, semasa kurang cemerlang sebelum, semasa dan
PELIBATAN semasa dan selepas dan selepas persembahan selepas persembahan
persembahan

Menggunakan imaginasi yang Menggunakan imaginasi dan Kurang menggunakan imaginasi dan
tinggi dan menterjemahkan idea menterjemahkan idea dalam menterjemahkan idea dalam
KREATIVITI secara kreatif dalam persembahan. persembahan.
persembahan.

Semua ahli mempamerkan Beberapa ahli mempamerkan amalan Setiap ahli kurang mempamerkan
AMALAN amalan nilai murni untuk nilai murni untuk menjayakan amalan nilai murni untuk menjayakan
NILAI MURNI menjayakan persembahan. persembahan. persembahan.

42
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

4.0 MODUL APRESIASI SENI

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

4.1 Penghayatan Karya Seni Visual Murid boleh: Cadangan Aktiviti:

4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.  Mempamerkan karya yang


dihasilkan.

4.1.2 Membuat penyataan lisan secara kritis karya


 Membuat apresiasi berdasarkan
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
beberapa perkara yang sesuai seperti
visual, teknik dan proses serta menghubung kait
berikut:
seni dengan kehidupan seharian.
 menceritakan karya sendiri dan
rakan secara lisan.
 menceritakan penggunaan bahasa
seni visual dalam pengkaryaan.
 menceritakan penggunaan teknik
dan proses penghasilan karya.
 menceritakan kegunaan karya
dalam persembahan.
 menyatakan kepentingan seni
dalam kehidupan seharian.
 mengaitkan tokoh/ adiguru/ pandai
tukang/ dengan karya yang
dihasilkan.

43
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

4.2 Penghayatan Karya Muzik Murid boleh: Cadangan Aktiviti:


 Mendengar muzik secara aktif dengan
4.2.1 Membuat ulasan terhadap muzik masyarakat
memberi fokus kepada aspek:
Malaysia yang didengar dari aspek:
 nama ensembel
(i) nama ensembel.
(ii) keluarga alat muzik.  keluarga alat muzik

(iii) alat muzik.  alat muzik


 Berbincang dan bersoal jawab

4.2.2 Membuat ulasan terhadap persembahan muzik tentang muzik yang didengar.
oleh rakan-rakan dari aspek:  Contoh muzik masyarakat Malaysia.

(i) kreativiti.
(ii) kerjasama.

44
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

PENTAKSIRAN MODUL APRESIASI SENI


Pentaksiran Modul Apresiasi Seni adalah berpandukan kepada standard prestasi berikut:

KOMPONEN SENI VISUAL KOMPONEN MUZIK

STANDARD PRESTASI SENI VISUAL STANDARD PRESTASI MUZIK

TAHAP TAHAP
TAFSIRAN TAFSIRAN
PENGUASAAN PENGUASAAN

Mengenal pasti penggunaan bahasa seni


1 1 Mengenal jenis muzik yang didengar.
visual pada karya sendiri yang dipamerkan.

Menerangkan penggunaan bahasa seni visual,


2 media, teknik dan proses pada karya yang 2 Mengecam dan menyatakan jenis muzik.
dipamerkan.
Menjelaskan penggunaan bahasa seni visual, Menjelaskan tentang muzik dengan
3 media, teknik dan proses pada karya yang 3 mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran
dipamerkan. muzik.

Menaakul dan mencirikan penggunaan bahasa Membuat analisis terhadap muzik yang
4 seni visual, media, teknik dan proses pada 4 didengar dengan menggunakan pengetahuan
karya yang dipamerkan. dan kemahiran muzik.

Menghuraikan penggunaan bahasa seni Menilai karya muzik pilihan sendiri dengan
5 visual, media, teknik dan proses pada karya 5 menggunakan pengetahuan dan kemahiran
yang dipamerkan. muzik.

Membuat kritikan terhadap penggunaan Membuat perbandingan dua jenis muzik pilihan
6 bahasa seni visual, media, teknik dan proses 6 sendiri dengan menggunakan pengetahuan
pada karya yang dipamerkan. dan kemahiran muzik.

45
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

GLOSARI SENI VISUAL

PERKATAAN PENERANGAN

Aktiviti Kesenian Aktiviti muzik dan seni visual

Alat Domestik Alat domestik merupakan barangan keperluan harian seperti perkakasan dapur yang digunakan bagi
memudahkan urusan seharian.
Asemblaj Asemblaj adalah himpunan bahan-bahan yang disusun dan mempunyai daya estetik ataupun cara
perletakan yang menimbulkan suatu makna. Bahan kutipan dicantumkan untuk membentuk satu
kesatuan objek dan dipasang tapak yang stabil.

Cetakan Proses penerapan imej yang serupa dengan menggunakan blok tertentu.

Bahasa Seni Visual Unsur seni dan prinsip rekaan dalam pengkaryaan.

Catan Penghasilan imej 2D menggunakan media basah.

Diorama Satu binaan yang menggambarkan seperti situasi sebenar berlatarbelakangkan imej atau gambar

Imitasi Peniruan

Kapsyen Penerangan ringkas atau huraian yang mengiringi sesuatu ilustrasi atau gambar atau karya seni.

Kemasan Akhir Pemeliharaan, melindungi dan peragaan menggunakan sesuatu bahan supaya karya atau produk
kelihatan rapi.
Kolaj Menghasilkan karya teknik tampalan media secara bertindih.

Lukisan Penghasilan imej 2D menggunakan media kering.

46
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

PERKATAAN PENERANGAN

Media Alat dan bahan

Menyusun dan menampal bahan secara bersebelahan, tidak bertindih dan masih menampakkan
Mozek
ruang latar.
Persembahan Aktiviti pameran seni dan persembahan seni.
Rekaan grafik yang mengandungi tipografi, warna, ilustrasi dan reka letak sebagai medium
Poster
komunikasi visual.

Projek Kesenian Aktiviti gabungan seni visual dan muzik.

Pualaman Proses menghasilkan corak menggunakan cat berasas minyak yang dicampur dengan air.

Stensilan Proses menghasilkan gubahan dengan menggunakan blok stensil .

Kepingan kertas dicampur dengan gam atau tepung dan air, digunakan untuk membuat objek atau
Teknik Papier Mache
model. Kepingan kertas atau tepung menjadi keras dan kuat apabila kering.

47
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

GLOSARI MUZIK

PERKATAAN PENERANGAN

Aktiviti muzik Aktiviti nyanyian, permainan alat muzik dan gerakan.

Baluk Lima garisan selari yang digunakan dalam penulisan notasi muzik.
Contoh:

Bentuk lagu Bahagian-bahagian dalam sesuatu lagu.

Embouchure Teknik bibir atau mulut semasa memainkan alat muzik tiupan.

Ensembel Kumpulan.
Pergerakan bunyi muzikal yang terhasil daripada gabungan bunyi panjang dan pendek.
Irama
Contoh irama:

Lagu yang dinyanyikan secara lapisan. Lagu bermula dengan satu lapisan melodi diikuti oleh lapisan
Lagu pusingan
melodi yang sama dinyanyikan pada tempat permulaan yang berlainan dalam lagu.

Legato Dimainkan atau dinyanyikan secara lancar/licin.

Pergerakan bunyi muzikal yang terhasil daripada gabungan bunyi tinggi dan rendah dengan bunyi
Melodi
panjang dan pendek.

Contoh melodi:

48
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

PERKATAAN PENERANGAN

Melodi kaunter Melodi yang mengiringi melodi utama dalam sesebuah lagu.

Penjarian Teknik menggunakan jari dalam permainan alat muzik.

Perkusi Alat muzik yang dipalu, ketuk atau goncang untuk menghasilkan bunyi.
Contoh: kompang, kerincing, kastanet dan tamborin.
Perlidahan Teknik tiupan menggunakan lidah untuk mengawal penghasilan bunyi bagi alat-alat muzik tiupan.

Pernafasan Cara bernafas ketika bernyanyi atau bermain alat muzik tiupan.

Pic Bunyi tinggi, rendah dan sederhana.

Postur Kedudukan atau posisi tubuh badan yang betul semasa bernyanyi atau bermain alat muzik.

Skor Muzik Notasi muzik sesuatu lagu.

Staccato Dimainkan atau dinyanyikan secara tersekat-sekat/terputus-putus.

Tempo Kelajuan sesuatu karya muzik.


Contoh: tempo cepat atau lambat

Nota:
Setiap perkataan yang diberikan Penerangan maksudnya dalam glosari ini adalah tertakluk kepada konteks penggunaan perkataan
tersebut dalam dokumen ini sahaja.

49
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

PANEL PENGGUBAL

1. Mohamed Salim bin Taufix Rashidi Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM

2. Bakhtiar bin Mohd Salleh Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM

3. Mohd Shazlan bin Shahudin Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM

4. Faridah binti Ramly Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM

5. Mohamed Adillas bin Ahmad Fesol Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM

6. Latifah binti Ideris Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM

7. Hazlifhadiahana binti Rosli Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM

8. Siti Musfirah binti Md. Hashim Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM

50
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

TURUT MENYUMBANG

PANEL KOMPONEN SENI VISUAL

1. En. Mohmad Daud Bin Ahmad Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat, Johor
2. En. Mohd Zamani bin Moh Nor Peah IPG Kampus Tengku Afzan Kuala Lipis, Pahang
3. Cik Zaharah Binti Mohamad IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur
4. En. Nor Khalid Bin Musi Sekolah Kebangsaan Padang Sari, Johor
5. Pn. Nor Shila Bt. Shafie Sekolah Kebangsaan Bandar Tun Razak 2, Kuala Lumpur

PANEL KOMPONEN MUZIK


1. Mohd. Fazil bin Musa IPG Kampus Islam, Selangor
2. Mahiran binti Man Sekolah Kebangsaan Sultan Hishamudin Alam Shah, Kuala Lumpur
3. Nurunnajwa binti Painoh Sekolah Kebangsaan Dengkil, Selangor
4. Parimala a/p Subramaniam Sekolah Kebangsaan Saujana, Kuala Lumpur
5. Tee Suet Ring Sekolah Kebangsaan Taman Klang Utama, Selangor
6. Amir Hamzah bin Nordin Sekolah Menengah Kebangsaan Inderapura, Pahang

51
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

PENGHARGAAN

Penasihat
Shazali bin Ahmad Pengarah

Dr. Mohamed bin Abu Bakar Timbalan Pengarah (Kemanusiaan)

Datin Dr. Ng Soo Boon Timbalan Pengarah (STEM)

Penasihat Editorial
Mohamed Zaki bin Abd. Ghani Ketua Sektor

Haji Naza Idris bin Saadon Ketua Sektor

Mahyudin bin Ahmad Ketua Sektor

Dr. Rusilawati binti Othman Ketua Sektor

Mohd Faudzan bin Hamzah Ketua Sektor

Fazlinah binti Said Ketua Sektor

Mohamed Salim bin Taufix Rashidi Ketua Sektor

Haji Sofian Azmi bin Tajul Arus Ketua Sektor

Paizah binti Zakaria Ketua Sektor

Hajah Norashikin binti Hashim Ketua Sektor

52
KSSR PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 4

Penyelaras Teknikal Penerbitan dan Spesifikasi


Saripah Faridah Binti Syed Khalid
Nur Fadia Binti Mohamed Radzuan
Mohamad Zaiful bin Zainal Abidin

Pereka Grafik
Siti Zulikha Binti Zelkepli

53