Anda di halaman 1dari 30

Setiap negara mempunyai sistem pendidikan yang tersendiri termasuklah negara kitaMalaysia.

Gahnya
dan unggulnya sistem pendidikan sesebuah negara biasanya menjadikanUjian PISA (Programme
International Student Assessment) dan TIMSS (Trends inInternational Mathemati s and S ien e
Study) sebagai kayu ukur dan penanda aras bagisistem pendidikan yang digubal.!edudukan sistem
pendidikan Malaysia yang berada pada tahap bagai telur dihujung tanduk bagi kedua"dua ujian ini
mendatangkan pelbagai implikasi ke atas sistemkurikulum pendidikan di Malaysia.

Implikasi"implikasi ini mendatangkan beberapa perubahandrastik yang diabadikan ke dalam kurikulum


pendidikan negara dengan harapan baru agar kedudukan Malaysia dalam standard prestasi
antarabangsa dapat ditingkatkan daripadakedudukan sekarang yang boleh dikatakan sebagai
#nya$a"nya$a ikan%. Implikasi yangpertama adalah perubahan sistem pendidikan yang berorientasikan
kepada sukatan yanglebih bersepadu (&alsa'ah dan Pendidikan di Malaysia *+ ). ,uktinya
pengenalan kepada!emahiran ,er'ikir Aras Tinggi (!,AT).

!emahiran ber'ikir aras tinggi (!,AT) dita'sirkansebagai penggunaan potensi minda untuk menangani
abaran baru dan !,AT jugamerupakan salah satu komponen utama dalam kemahiran ber'ikir se ara
kreati' dan kritis.!emahiran ini boleh dipelajari melalui rangsangan dan latihan dan seterusnya pelajar
mengaplikasikan dalam orak pembelajaran harian.

-asil dapatan TIMSS dan PISAmendapati baha$a kedudukan Malaysia terus merundum sejak tahun **
hingga kini. Antara /0 buah 1egara yang terlibat Malaysia berada pada kedudukan 2/ dalam PISA
danpurata skornya iaitu 0*0 adalah diba$ah nilai min yang di atatkan oleh 1egara"negara3456.
Apabila dikaji mengapakah keadaan ini berlaku didapati baha$a sebab mutlaknyaadalah
murid"murid yang dilibatkan dalam pentaksiran ini kurang didedahkan dengan !,ATyang melibatkan
soalan"soalan aras tinggi. 5ontoh" ontoh soalan TIMSS dan PISA adadilampirkan di belakang penulisan
ini. Implikasi daripada keadaan ini maka !ementerianPelajaran Malaysia menerapkan
penggunaan !,AT dalam sistem kurikulum Malaysia.Memandangkan kesemua anjakan yang berlaku
dalam dunia pendidikan kini berkait se aralangsung dengan !,AT kerajaan berpandangan adalah
penting bagi semua pihak yangterlibat se ara terus dalam bidang pendidikan baik pelajar guru
sektor a$am mahupun
KESAMARATAAN AKSES KEPADA
PENDIDIKAN BERKUALITI
BERTARAF ANTARABANGSA
PENGENALAN

Pendidikan memainkan peranan yang utama dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
Negara. Proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di dalam kelas ialah petunjuk yang
terbaik bagi kemajuan sesebuah Negara pada masa hadapan. Dewasa ini, kejayaan sesebuah
Negara amat bergantung kepada ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi yang dimiliki
rakyat. Oleh itu, tidak menghairankan sekiranya Negara yang mempunyai rakyat yang
berpendidikan tinggi akan berpeluang menikmati kemajuan ekonomi yang lebih tinggi.
Sehubungan itu, pendidikan merupakan asas pembinaan Negara bangsa dan pengukuhan
perpaduan. Pendidikan menyediakan peluang kepada individu bagi meningkatkan taraf hidup
masyarakat yang berjaya serta meyumbang secara aktif kepada pembangunan Negara. Melalui
interaksi dalam masyarakat membolehkan individu daripada pelbagai latar belakang
sosioeknonomi, agama, dan etnik belajar dan memahami, menerima dan menghargai seterusnya
berkongsi pengalaman serta aspirasi bagi membina masa depan Negara. Identiti nasional dan
perpaduan Negara dapat dipupuk melalui perkongsian pengalaman dan aspirasi.

Kebelakangan ini, sistem pendidikan Malaysia telah menjadi perkara yang semakin menarik
perhatian dan menjadi perbahasan orang ramai. Cabaran pada abad 21 ialah ibubapa meletakkan
harapan tinggi dan majikan meyuarakan kebimbingan akan keupayaan sistem pendidikan
melengkapkan generasi muda dengan persediaan secukupi.

Pelan pembangunan pendidikan Malaysia merupakan hasil perlihatan masyarakat dan


penyelidikan meluas yang dijalankan oleh kementerian pendidikan. Antara objektif khusus ialah
memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia dengan memberi tumpuan
terhadap akses kepada pendidikan, meningkatkan kualiti merapatkan jurang pencapaian ekuiti ,
mengukuhkan perpaduan dalam kalangan pelajar serta mengoptimumkan kecekapan sistem.

Kesamarataan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti Bertaraf Antarabangsa

Pelan pembangunan pendidikan Malaysia berhasrat bagi mencapai lima keberhasilan bagi sistem
pendidikan di Malaysia. Akses ialah bagi setiap kanak-kanak warganegara Malaysia berhak
mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi
masing-masing. Kementerian berhasrat memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-
kanak dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat menengah atas (tingkatan 5) menjelang
2020. Manakala ekuiti bermaksud sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan
yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi jantina dan latar
beakang sosioekonomi dan pencapaian antara jantina sehingga 50% menjelang 2020.
Keperluan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa ialah tunjang
kepada kejayaan sistem persekolahan bergantung kepada apa yang murid tahu ,faham dan
mampu lakukan. Semenjak dahulu lagi murid di Malaysia mampu mengemukan semula
kandungan matapelajaran yang dipelajari. Sehubungan itu, kemahiran ini kurang penting kerana
ekonomi Negara yang sentiasa berubah pada masa ini. Sebaliknya murid hendaklah ada
kemahiran menaakul, membuat unjuran dan mengaplikasi pengetahuan secara kreatif dalam
suasana baharu yang berlainan keadaan. Selain itu, murid hendaklah mempunyai ciri kepimpinan
bagi bersaing pada peringkat antarabangsa. Daripada penilaan PISA dan TIMSS antarabangsa
jelas menujukkan murid di Malaysia sukar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi .

Kejayaan daripada ini, tahap keberhasilan murid dan amalan pembelajaran akan ditanda aras dan
diselaraskan mengikut standard yang diguna pakai oleh sistem pendidikan yang berprestasi
tinggi agar murid Malaysia mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Selain itu, kejayaan
murid yang memerlukan bimbingan tambahan akan mendapat akses kepada bantuan yang
bersesuaian dengan keperluan bagi menjamin kejayaan mereka di peringkat sekolah. Antara
perkara yang menjadi isu ialah :

 Menanda aras pembelajaran bahasa, Matematik dan Sains dengan standard


antarabangsa.

Bidang pertumbuhan utama bagi Malaysia ialah sains dan matematik. Bagi setiap murid akan
menerima asas literasi dan numerasi iaitu kemahiran asas bagi pembelajaran pada masa akan
datang. Murid akan mengikut apa yang diajar berdasarkan kurikulum yang digubal berdasarkan
standard sistem pendidikan berprestasi tinggi dan tanda aras ini perlu disahkan oleh badan bebas
bagi meyakinkan ibubapa. Kementerian juga akan menetapkan dan memantau sasaran
pencapaian murid dalam pentaksiran antarabangsa PISA dan TIMSS. Pentaksiran ini ialah
tambahan yang mengambil kira dimensi kualiti lain yang releven dengan konteks Malaysia boleh
dimasukkan apabila dibina dan diterima pada peringkat anatarabangsa.

 Melancarkan kurikulum standard sekolah menengah (KSSM) dan kurikulum


standard sekoah rendah (KSSR) yang disemak semula pada 2017

Kurikulum sekolah rendah dan menengah hendaklah disemak semua bagi mengimbangi set ilmu
pengetahuan dan kemahian sebagai contoh penyelesaian masalah, pemikiran kreatif ,kepimpinan,
dan inovasi. Kurikulum ini memberi penekanan kepada pengajaran berpusatkan pelajar dan
pengajaran yang berbeza di samping itu turut memberi lebih kepada penekanan kepada
penyelesaian masalah, tugasan berasaskan projek, memperkemaskan matapelajaran atau tema
serta melaksanakan pentaksiran formatif. Kurikulum ini akan mempercepatkan dan akan
menyokong laluan pembelajaran bagi murid yang berprestasi tinggi menamatkan SPM dalam
tempoh lima tahun dan bukannya dalam tempoh 6 tahun. Sehubungan itu, standard pembelajaran
yang jelas akan dirangka agar murid dan ibubapa memahami kemajuan yang dijangkakan bagi
setiap tahun persekolahan.

 Merombak peperiksaan kebangsaan dan pentaksiran berasaskan sekolah bagi


meningkatkan secara berperingkat peratusan soalan mentaksir kemahiran aras
tinggi.
Pada 2016, soalan yang berbentuk pemikiran aras tinggi akan merangkumi sekurang-kurangnya
40% daripada soaan UPSR dan sekurang-kurangnya 50% daripada soalan SPM. Berlakunya
perubahan dalam bentuk peperiksaan bermaksud guru tidak peu meramalkan soaan dan topik
yang akan diuji serta dilaksanakan latih tubi untuk mengingati kandungan pelajaran. Selain itu,
murid pua dilatih bagi berfikir secara kritis serta mengaplikasikan pengetahuan dalam keadaan
yang berbeza. Pada masa yang sama, pentaksiran berasaskan sekolah uga akan menganjak
tumpuan untuk menguji kemahiran berfikir aras tinggi.

 Meningkatkan kualiti pendidikan Sains, Teknologi, kejuruteraan dan Matematik


(STEM)

Kurikulum pentaksiran dan peperiksaan bagi semua matapelajaran STEM akan dikaji semula
sebagai sebahagian daripada transformasi KSSR ,KSSM, dan penerapan kemahiran berfikir aras
tinggi. Dalam matapelajaran sains dan matematik, murid akan mendapat manfaat dengan
tambahan masa penekanan dan pengajaran terhadap aplikasi pengetahuan yang praktikal melalui
amali makmal dan pembelajaran berasaskan projek. Sepanjang tempoh interim, kementerian
akan mempekenalkan modul kurikulum tambahan bagi menangani jurang terbesar dari segi
kemahiran dan kandungan dalam kalangan murid yang telah dikenalpasti melalui pentaksiran
TIMSS dan PISA. Modul ini dilaksanakan mulai tahun 2014. Kementerian juga akan
menjalankan ujian diagnostic terhadap guru bagi mengenalpasti tahap kemahiran pedagogi serta
pengetahuan kandungan matapelajaran bagi menyediakan program peningkatan kemahiran
khusus. Kementerian juga akan meneroka penggunaan model pembelajaran pelbagai mod bagi
memanfaatkan teknologi bagi mengukuhkan pembelajaran pada setiap murid.

 Memperluaskan akses dan meningkatkan kualiti laluan pendidikan, bermula


dengan pendidikan vokasional

Pada akhir tahun 2013, perkhidmatan kaunseling kerjaya dan akademik dimasukkan ke dalam
jadual waktu sekolah menengah bagi menolong murid membuat pilihan bermaklumat mengenai
pelbagai laluan pendidikan yang ditawarkan seperti sekolah agama, sekolah vokasional dan
teknik, sekolah seni dan sekolah sukan, program pembelajaran pintas bagi murid berprestasi
tinggi dan pinta cerdas serta tingkatan 6 serta program matrikulasi. Bagi laluan pendidikan
seperti pendidikan vokasional yang mana mempunyai permintaan yang tinggi, kementerian
mengadakan perjanjian pembelian tempat dengan sector swasta. Kementerian juga meningkatkan
kualiti pendidikan vokasional melalui kerjasama dengan sektor swasta bagi mendapatkan
kelayakan yang diiktirafkan oleh industri, penawaran lebih peuang kursus praktikum secara
hands on dan meningkatkan latihan guru.

 Meningkatkan kualiti prasekolah dan menggalakkan enrolment sejagat mejelang


tahun 2020.

Bagi setiap murid yang berusia 5 tahun dank ke atas akan mendaftar di institusi pendidikan
prasekolah yang dikendalikan oleh pihak awam atau swasta. Keluarga berpendapatan rendah dan
tidak mampu mendaftar anak mereka ke prasekolah akan diberi bantuan kewangan berdasarkan
keperluan oleh kementerian. Semua prasekolah akan mengikuti standard kualiti kebangsaan,
termasuk memastikan guru yang berkelayakan sekurang-kurangnya diploma ditempatkan di
setiap prasekolah. Institusi prasekolah ini akan diperiksa secara tetap oleh kementerian atau
majlis pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak Malaysia bagi memastikan standard
minimum dicapai.

 Meningkatkan pelaburan dalam sumber fizikal dan sumber pengajaran untuk


murid keperluan khusus.

Murid orang asli dan kumpulan minoriti lain, serta murid kurang fizikal atau pembelajaran akan
menerima bantuan tambahan supaya mereka juga menikmati peluang pendidikan yang sama rata,
pada tahun 2025, murid ini akan memasuki sekolah yang mempunyai kemudahan dan peralatan
yang lengkap untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan membantu murid.
Mereka akan diajar oleh guru yang telah menerima latihan tambahan bagi memahami keperluan
dan cabaran khusus murid serta strategik pengajaran yang diperlukan bagi mengajar murid
berkeperluan khusus. Murid ini juga akan diberikan sokongan melalui perluasan jaringan
kaunselor, dan pembantu guru mengikut keperluan.

 Melanjutkan pendidikan wajib daripada 6 tahun kepada 11 tahun bermula pada 6


tahun dank e atas, disokong dengan program pengekalan yang disasarkan.

Menjelang tahun 2020, setiap murid akan meninggalkan alam persekolahan dengan kelayakan
minimum SPM atau kelayakan vokasional yang setara. Perubahan ini bermaksud pendidikan
wajib akan ditingkatkan daripada 6 tahun kepada 11 tahun. Enrolmen ini dianggarkan akan
meningkatkan masing-masing sebanyak 5%, 10% dan 20% pada peringkat sekolah menengah
rendah dan atas. murid yang mempunyai risiko tercicir akan dibantu menerusi pebagai insiatif,
merangkum bimbingan pemulihan untuk ibubapa dan kaunseling murid, bagi mengekalkan
mereka daam sistem pendidikan.

Prestasi semasa

 Akses kepada pendidikan

Sistem pendidikan telah mencapai banyak kemajuan sejak Negara Merdeka pada tahun 1957.
Ketika itu, tidak banyak kanak-kanak mendapat akses kepada pendidikan. Lebih setengah
daripada populasi tidak pernah mendapat persekolahan formal, hanya 6% mendapat pendidikan
menengah dan 1% memperoleh pendidikan lepas menengah. Kini, akses pendidikan telah
berubah secara luar jangkaan.

Hal ini diiktiraf oleh Bank Dunia (2011) dan Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa
Bersatu (2005) yang meletakkan kejayaan Malaysia mencapai pendidikan rendah sejagat atas
banyak faktor.Antaranya, pelaburan Kerajaan dalam pendidikan bagi memastikan akses kepada
pendidikan untuk semua kanak-kanak, keazaman politik untuk meletakkan kerangka dasar dan
institusi pendidikan pada tempatnya, serta komitmen semua pihak berkepentingan.

Malaysia telah mencapai enrolmen hampir sejagat di peringkat sekolah rendah ialah pada sekitar
96% iaitu semua kadar enrolmen adalah bagi sekolah kerajaan dan sekolah swasta yang telah
berdaftar dengan kementerian. Kadar keciciran peratus murid yang tercicir daripada sekolah
rendah telah berkurangan pada tahun kebelakangan daripada 3% pada tahun 1989 kepada sekitar
0.2% pada tahun 2011. Kadar enrolmen di peringkat menengah rendah telah mencapai 91%.
Pada penambahbaikan terbesar yang diihat di peringkat menengah atas iaitu enrolmen telah
hampir dua kali ganda pada dekad terdekat, daripad 5% pada tahun 1980 kepada sekitar 81%
pada masa kini. Sepanjang lebih lima dekad sejak kemerdekaan, terdapat peningkatan dramatik
dalam akses kepada pendidikan.

 Kualiti pendidikan

Keputusan peperiksaan awam menunjukkan peningkatan yang berterusan prestasi murid. Oleh
itu, adalah penting Malaysia membandingkan sistem pendidikan Negara dengan tanda aras
antarabangsa untuk memastikan Negara begerak seiring dengan Negara pembangunan
pendidikan antarabangsa. Pencapaian Malaysia dalam TIMSS telah menurun antara tahun 1999
dan tahun 2007. Manakala keputusan PISA 2009+ menunjukkan daripada 74 negara yang
menyertai , Malaysia berada dalam kelompok sepertiga terbawah serta mendapat rendah daripada
purata antarabangsa dan OECD. Kementerian berpendapat adaah penting penilaian lanjut
mengenai keberhasilan pentaksiran yang dijalankan bagi memahami sebarang kekurangan dalam
standard pendidikan. Kualiti dalam sistem pendidikan merangkumi pelbagai dimensi.

Pentaksiran terhadap kualiti pendidikan memberi tumpuan sebahagian besar kepada dimensi
intelektual yang mana keberhasilan akademik murid dengan menggunakan data yang ada dan
boleh diukur. Prestasi murid dalam peperiksaan awam telah menunjukkan peningkatan tekal
bagi setiap tahun. Dalam tempoh dua dekad lepas, pentaksiran antarabangsa muncul sebagai satu
kaedah perbandingan langsung antara kuaiti pendidikan yang merentas Negara dan sistem.
Pentaksiran ini tertumpu kepada sains dan matematik serta bacaan termasuklah pengujian
kognitif berkaitan aplikasi secara berkesan. Walaupun hal ini tidak menggambarkan menyeluruh
kesan keberhasilan persekolahan , namun pentaksiran ini dapat menggambarkan kekuatan dan
kelemahan bidang pendidikan.

 Pentaksiran antarabangsa prestasi murid.

Ujian TIMSS telaah memberi tumpuan kepada elemen kurikulum yang sama bagi Negara
sementara ujian PISA memberi fokus kepada pentaksiran aplikasi masalah dunia sebenar tanpa
mengira kurikulum Negara peserta. Walaupun sedemikian penyelidik di university
Stanford ,Amerika Syarikat mendapati bahawa kedua-dua pentaksiran tersebut mempunyai
korelasi yang tinggi pada peringkat Negara sehingga 0.87 bagi matematik dan 0.97 bagi sains.
Ini bermaksud Negara yang mempunyai pencapaian yang baik dalam PISA dan sebaliknya. Tiga
faktor yang selalu ditimbulkan sebagai sebab yang mungkin penyebab kepada penurunan prestasi
malaysia dalam TIMSS ialah tahap kandungan kurikulum kebangsaan sepadan dengan yang diuji
dalam TIMSS, perubahan dasar bahasa dan metadologi persampelan. Salah satu faktor ialah
liputan yang tidak lengkap bagi konsep yang ditafsir dalam TIMSS oleh kurikulum kebangsaan
tidak menyebabkan penurunan tersebut. Selain itu soalan yang disediakan dalam bahasa
Malaysia dan bahasa inggeris sebagai opsyen dalam pentaksiran TIMSS bagi Malaysia. Oleh itu,
keputusan seharusnya tidak dipengaruhi oleh bahasa ujian yang digunakan dalam TIMSS.
Pendekatan persampelan juga boleh disangkal sebagai penyebab utama. Sampel sekolah yang
diuji bagi TIMSS mencerminkan prestasi sekolah Malaysia berdasarkan taburan sekolah
mengikut band pencapaian.

Rujukan

https://imannadzrinah.wordpress.com/isu-isu-pendidikan-matematik/kesamarataan-akses-
kepada-pendidikan-berkualiti-bertaraf-antarabangsa-3/

http://www.astroawani.com/berita-malaysia/malaysia-mampu-capai-kedudukan-lebih-baik-
dalam-pisa-26808

http://www.astroawani.com/berita-malaysia/aspirasi-dan-perubahan-sistem-pendidikan-dengan-
pelaksanaan-pppm-21727

http://cikgumyzura.blogspot.my/2013/10/ringkasan-pelan-pembangunan-pendidikan.html

http://dillaloveart.blogspot.my/2010/04/memperkasakan-kurikulum-pendidikan.html

http://aniexcha07.blogspot.my/2016/02/analisis-kurikulum-negara-malaysia.html

http://ww1.utusan.com.my/utusan/Rencana/20140108/re_02/Prestasi-pendidikan-kita-merosot
Berita | Malaysia

Malaysia mampu capai kedudukan lebih


baik dalam PISA
Disember 11, 2013 07:46 MYT

Pelajar sekolah menengah sedang menghadapi peperiksaan - Foto BERNAMA


KUALA LUMPUR: Malaysia mampu mencapai kedudukan lebih baik dalam Program Penilaian
Murid Antarabangsa (Pisa) 2015 melalui pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
2013-2025 (PPPM), seterusnya meletakkan negara setanding piawaian antarabangsa.

Menurut kenyataan Kementerian Pendidikan hari ini, PPPM akan dapat menangani cabaran sedia
ada serta mengubah sistem pendidikan negara supaya lebih memenuhi keperluan ekonomi global
yang semakin kompetitif.

"Walaupun keputusan Pisa 2012 yang dikeluarkan baru-baru ini agak tidak memberangsangkan,
kementerian yakin Malaysia mampu mencapai kedudukan lebih baik dalam Pisa 2015 melalui
pelaksanaan PPPM yang dilancar 6 Sept lalu," katanya.

Kenyataan itu menyebut keputusan Pisa 2012 menunjukkan peningkatan pencapaian dalam
Matematik sebanyak 17 mata iaitu daripada 404 dalam Pisa 2009+ kepada 421.

"Dalam ujian Matematik, Malaysia berada pada kedudukan ke-52 daripada 65 negara yang
mengambil bahagian berbanding kedudukan ke-57 dalam Pisa 2009," katanya.

Menurut kenyataan itu, keputusan Sains pada 2012 pula menunjukkan pencapaian yang hampir
serupa dengan Pisa 2009, iaitu menurun dua mata daripada 422 kepada 420 dan berada pada
kedudukan ke-53, jatuh satu tangga berbanding sebelumnya.

Pencapaian Pisa 2012 dari aspek bacaan pula menurun 16 mata daripada 414 kepada 398 dan
Malaysia menduduki tempat ke-59 berbanding ke-55 dalam Pisa 2009.
Kementerian Pendidikan juga akan terus komited memperhebat usaha dan inisiatif bagi
melonjakkan sistem pendidikan negara untuk berada dalam kalangan negara sepertiga teratas
sistem pendidikan terbaik di dunia.

Kenyataan itu menyebut Malaysia mengambil bahagian dalam Pisa buat pertama kali pada 2010
(Pisa 2009+) di mana lebih kurang 5,000 murid dari 154 sekolah dinilai manakala seramai 5,700
murid bagi Pisa 2012, yang melibatkan 164 sekolah sebelum PPPM dilancar.

Kementerian mengenal pasti kelemahan dalam pelaksanaan kurikulum sebelum ini yang kurang
menekankan unsur Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), menyebabkan murid kurang
berkemampuan untuk mengaplikasi kemahiran itu semasa menjawab soalan pentaksiran
berkenaan.

Menurut kenyataan itu, sebagai langkah segera, kementerian menubuhkan Jawatankuasa Kajian
Trend Pendidikan Matematik dan Sains Antarabangsa (TIMSS) dan Pisa yang diterajui Bahagian
Pembangunan Kurikulum serta dianggotai kesemua bahagian profesional kementerian.

Jawatankuasa itu akan mengenal pasti dan memantau inisiatif yang perlu dijalankan untuk
penambahbaikan program penilaian murid antarabangsa.

Kementerian juga sedang menyusun pelbagai tindakan penambahbaikan yang selari dengan
amalan terbaik antarabangsa dan menangani segera kelemahan yang dikenal pasti melalui
penilaian Pisa.

Satu daripada inisiatif dalam PPPM untuk meningkatkan prestasi Malaysia dalam TIMSS serta
Pisa ialah dengan membangunkan modul latihan Matematik dan Sains bagi menangani jurang
khusus dalam kandungan dan kemahiran yang diuji dalam Pisa dan TIMSS serta format soalan
Pisa dan TIMSS.

Kementerian turut menambah baik inisiatif berkaitan KBAT dan menambah kemahiran guru
yang akan meningkatkan hasil pembelajaran bagi keseluruhan murid.

Menurut kenyataan itu, bagi menjayakan inisiatif berkenaan, kementerian sedang mengemas
kini kurikulum sekolah rendah dan menengah agar selari dengan piawaian antarabangsa.
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang diperbaharui dan Kurikulum Standard
Sekolah Menengah (KSSM) yang baharu akan dilancar pada 2017.

"Di samping itu, kementerian juga menambah baik sistem penilaian kebangsaan dengan
memasukkan unsur KBAT dalam ujian. Pada 2016, 40 peratus soalan KBAT akan dimasukkan
ke dalam kertas peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) manakala 50 peratus untuk
kertas peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)," katanya.

Kementerian juga sedang memperhebat sokongan kepada guru dengan menambah baik cara
mereka menyampaikan kurikulum itu dan pelbagai program bagi mempertingkat kemahiran
sedang dirangka untuk mempersiapkan guru dengan KBAT seperti program i-Think.
"Di samping itu, program peningkatan kemahiran literasi bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dan
Matematik (Linus 2.0) juga dijangka menyokong keputusan yang lebih baik dalam TIMSS dan
Pisa," menurut kenyataan itu.

Tag: Malaysia, Pisa, PPM


Aspirasi dan perubahan sistem pendidikan
dengan pelaksanaan PPPM
September 06, 2013 12:56 MYT

Hasil

Orang ramai dijangka dapat melihat perubahan ketara dalam kaedah pelaksanaan sistem
pendidikan negara tidak lama selepas pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
(PPPM) 2013-2025.

Antara hasil awal yang dijangka dilihat ialah syarat pengambilan guru diperketat dan
dikuatkuasakan di semua institut pendidikan guru dan institusi pendidikan tinggi awam.

Ia turut menyasarkan 100 peratus sekolah mempunyai sambungan Internet dengan kelajuan
sekurang-kurangnya 4Mbps melalui 1BestariNet, menurut PPPM 2013-2025 yang dilancarkan
Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan, Tan Sri Muhyiddin Yassin, di sini
hari ini.

Satu lagi hasil awal yang dijangka diraih susulan pelaksanaan pelan pendidikan itu ialah semua
guru opsyen bahasa Inggeris di bawah tahap penguasaan, dilatih untuk meningkatkan kemahiran.

Daripada segi ujian, 20 peratus daripada soalan peperiksaan akan digunakan untuk mentaksir
kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan pelajar.

Prestasi guru turut diberi keutamaan dengan 410,000 guru akan dinilai melalui apa yang
disifatkan sebagai instrumen bersepadu, dan 61,000 guru bahasa Inggeris dinilai pada tahap
kecekapan berbahasa mengikut standard antarabangsa.

"Perubahan ini akan menjadi asas hasil yang dihasratkan untuk masa depan," kata pelan
pembangunan berkenaan.

Pelan itu melakarkan visi sistem pendidikan dan aspiasi pelajar yang dapat memenuhi keperluan
negara pada masa depan.

Ia mencadangkan 11 anjakan strategik dan operasi yang perlu dilaksanakan oleh Kementerian
Pendidikan untuk mencapai visi yang dihasratkan.

Aspirasi
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 berhasrat untuk mencapai lima
keberhasilan bagi sistem pendidikan Malaysia secara keseluruhan merangkumi akses, kualiti,
ekuiti, perpaduan dan kecekapan.

Menurut pelan itu yang dilancarkan Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin
merangkap Menteri Pendidikan, kementerian berhasrat memastikan kadar akses sejagat dalam
kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat menengah atas (Tingkatan
5) menjelang tahun 2020.

Dari segi kualiti, kementerian berharap kedudukan sistem pendidikan negara diletakkan dalam
kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa mengikut pengukuran Kajian Trend
Pendidikan Matematik dan Sains Antarabangsa (TIMSS) dan Program Penilaian Pelajar
Antarabangsa (PISA) yang menguji bacaan, Matematik dan Sains dalam tempoh 15 tahun.

Selain itu, jurang pencapaian antara murid bandar dengan luar bandar, tahap sosioekonomi dan
pencapaian antara gender sehingga 50 peratus menjelang 2020 juga diharap dapat dirapatkan
serta menjana suatu sistem pendidikan yang memberi peluang kepada murid berkongsi
pengalaman berinteraksi dengan pelbagai etnik bagi memperkukuh asas perpaduan rakyat.

Dari segi kecekapan, walaupun kerajaan terus mengekalkan tahap pelaburan semasa,
kementerian berhasrat untuk memaksimum keberhasilan murid mengikut tahap peruntukan
semasa.

Selain keberhasilan sistem pendidikan, setiap murid juga perlu berupaya untuk bersaing pada
peringkat global.

Oleh itu, sebanyak enam ciri utama membabitkan pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran
memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian, dan identiti nasional perlu ada pada
setiap murid sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Dari segi pengetahuan, setiap kanak-kanak perlu menguasai sepenuhnya kemahiran literasi dan
numerasi di peringkat paling asas serta pelbagai kemahiran kognitif termasuk penaakulan dan
pemikiran kritis, kreatif serta inovatif dari segi kemahiran berfikir.

Mereka juga perlu menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan serta bahasa Inggeris
sebagai bahasa komunikasi antarabangsa serta digalakkan untuk mempelajari bahasa lain sebagai
bahasa tambahan.

Di samping itu, setiap murid akan dibantu untuk mencapai potensi mereka dengan sepenuhnya
melalui bekerja dalam pasukan dan mengamalkan ciri kepimpinan yang merangkumi
keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi, dan kemahiran berkomunikasi secara berkesan
serta dibentuk sebagai individu penyayang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan
komuniti dan negara dari segi etika dan kerohanian.

Selain itu, setiap murid dipupuk dengan semangat patriotik dengan cara memahami sejarah
negara dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan negara kerana identiti nasional akan
dapat dicapai bukan hanya belajar memahami dan menerima kepelbagaian tetapi juga
menghayati kepelbagaian.

Soalan UPSR dan SPM

Sebanyak 40 peratus soalan peperiksaan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) dan 50
peratus soalan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) akan berbentuk pemikiran aras tinggi menjelang
2016.

Perubahan dalam reka bentuk peperiksaan itu bermaksud guru tidak lagi perlu meramal soalan
dan topik yang akan diuji dan melaksanakan latih tubi bagi mengingati kandungan pelajaran.

"Sebaliknya murid akan dilatih untuk berfikir secara kritis dan mengaplikasi pengetahuan dalam
situasi berbeza," demikian menurut Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-
2025.

Pelan itu dilancarkan oleh Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan Tan Sri
Muhyiddin Yassin di sini hari ini.

Dalam menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi, kurikulum peperiksaan dan pentaksiran untuk
mata pelajaran Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) juga akan dikaji semula.

Untuk itu, murid akan mendapat tambahan masa pengajaran dan penekanan terhadap aplikasi
pengetahuan yang praktikal melalui amali makmal dan pembelajaran berasaskan projek, khusus
bagi mata pelajaran Sains dan Matematik.

Dalam usaha memastikan setiap murid menguasai kemahiran bahasa Inggeris, Kementerian
Pendidikan menetapkan bahasa Inggeris sebagai kertas wajib lulus di peringkat SPM bermula
2016.

Bagi membantu murid memenuhi keperluan itu, Kementerian Pendidikan akan melaksanakan
Sistem Set iaitu membahagikan guru kepada kumpulan atau set tertentu bagi membolehkan
mereka merangka pendekatan pedagogi yang sesuai dengan tahap kemahiran dan keperluan
pembelajaran murid.

Bagi meningkatkan pengajaran bahasa Inggeris, semua 61,000 guru bahasa Inggeris juga
diwajibkan mengikuti Ujian Penempatan Cambridge (CPT) dalam tempoh dua tahun.

Berhubung usaha melahirkan rakyat yang menghayati nilai sejagat, pelan itu menggariskan
bahawa Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Moral perlu diperkukuh dengan tumpuan
diberikan kepada perpaduan dan memupuk persefahaman yang erat antara murid.
Dengan itu, setiap murid sekolah rendah dan menengah perlu melibatkan diri dalam khidmat
komuniti di mana elemen komuniti akan dijadikan prasyarat untuk kelulusan bagi sekolah
menengah.

Selain itu, keperluan penyertaan murid dalam 1Sukan, 1Kelab dan 1Badan Beruniform juga akan
diperkukuh, dan bagi meningkatkan kualiti aktiviti yang ditawarkan di sekolah, guru penasihat
aktiviti akan diberi latihan bersasaran oleh kementerian.

"Kementerian juga akan mengkaji kemungkinan mewajibkan penglibatan ini sebagai syarat
tamat pengajian dan pemberian biasiswa di peringkat pengajian tinggi," menurut pelan itu.

Pencapaian

Walaupun prestasi murid di Malaysia meningkat sejak beberapa dekad lalu, namun terdapat
risiko jurang pencapaian sistem pendidikan Malaysia dengan negara lain semakin lebar.

Menurut Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025, risiko itu boleh dilihat
melalui pentaksiran antarabangsa terbaharu dikeluarkan oleh Program Penilaian Pelajar
Antarabangsa (PISA) dan Kajian Trend Pendidikan Matematik dan Sains Antarabangsa (TIMSS).

Berdasarkan keputusan TIMSS 2011, 35 peratus dan 38 peratus murid Malaysia gagal mencapai
tahap kemahiran minimum dalam Matematik dan Sains, iaitu kenaikan dua hingga empat kali
ganda berbanding tujuh dan 13 peratus pada 1999.

Keputusan tidak memberansangkan juga dicatatkan oleh pelajar Malaysia dalam keputusan pada
kitaran pentaksiran untuk 2009 PISA (PISA 2009+), penyertaan kali pertama Malaysia, yang
mana kedudukan negara terletak di kelompok ketiga terbawah dalam kalangan 74 negara peserta,
iaitu di bawah pencapaian purata antarabangsa dan Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan
Ekonomi (OECD).

"Hampir 60 peratus murid berumur 15 tahun yang menyertai PISA 2009 gagal mencapai tahap
kemahiran minimum dalam Matematik, manakala 44 peratus dalam Bacaan dan 43 peratus
dalam Sains," menurut pelan itu.

Pelan itu dilancarkan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan Tan Sri
Muhyiddin Yassin di sini hari ini.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Pendidikan merupakan hal yang penting baik negara yang sudah maju maupun negara-
negara yang sedang berkembang. Bagi negara maju, pendidikan digunakan sebagai upaya untuk
terus meningkatkan kualitas hidup para warga negaranya. Sedangkan bagi negara-negara yang
sedang berkembang, pendidikan dilaksanakan sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan
mereka dikancah internasional sehingga mereka dapat disejajarkan dengan negara-negara maju.
Namun pendidikan di negara maju maupun negara yang sedang berkembang bukanlah
tanpa masalah. Negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Jepang, yang tergolong maju
juga masih memiliki masalah mengenai pendidikan yang disebabkan oleh beberapa
faktor. Apalagi dengan negara yang sedang berkembang. Dengan segala kekurangannya, negara
yang sedang berkembang juga memiliki masalah pendidikan yang semakin kompleks.
Melalui perbandingan pendidikan dapat diketahui apa sebenarnya masalah-masalah yang
membelit dunia pendidikan di negara-negara maju dan juga negara-negara yang berkembang.
Perbandingan itu tentunya akan menjadi refleksi dari sistem pendidikan di Indonesia sendiri.
Oleh karena itu, menarik untuk dikaji, apa sebenarnya masalah-masalah pendidikan yang terjadi
di negara-negara tersebut.
Karena adanya dorongan rasa ingin tahu itu, kemudian penulis mencoba untuk atau
menganalisis sistem maupun kebijakan pendidikan Negara Malaysia mengatahui kelebihan dan
kelemahan dari sistem pendidikan di Negara tersebut. Sebab Negara tetangga kita yaitu Negara
Malaysia yang memiliki sistem pendidikan yang berbeda dengan Negara Indonesia dapat
menjadi salah satu refrleksi untuk semakin memperbaiki dan menyempurnakan sistem
pendidikan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana sistem pendidikan di Negara Malaysia?


1.2.2 Bagaimana konsep kurikulum yang di terapkan Negara Malaysia?
1.2.3 Bagaimana jenjang pendidikan yang ada di Negara Malaysia?
1.2.4 Bagaimana perbandingan pendidikan Malaysia dengan di Indonesia?

1.3 Tujuan

1.3.1 Mengetahui sistem pendidikan Negara Malaysia.


1.3.2 Mengetahui konsep kurikulum pendidikan Negara Malaysia.
1.3.3 Mengetahui Jenjang pendidikan di Malaysia.
1.3.4 Membandingakan pendikan yang ada di Indonesia dengan Negara Malaysia.

BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Malaysia sebagai Negara Berkembang

Negara Malaysia adalah negara yang aman dan nyaman karena selain pemerintah
Malaysia sangat memperhatikan hak warga negaranya juga karena hukum yang selalu
ditegakkan dengan baik. Malaysia merupakan negara multiras dengan penduduk kurang lebih 23
juta orang yang terdiri dari ras Melayu-sebagai golongan ras utama, ras China, dan ras India. Ada
juga orang-orang berkebangsaan lain yang datang ke Malaysia untuk belajar, bekerja, dan
berbisnis. Bahasa Melayu adalah bahasa nasional, tetapi bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan
bahasa Tamil juga dipergunakan secara luas dalam percakapan sehari-hari. Islam adalah agama
resmi di Malaysia, tetapi agama Kristen, Buddha, dan Hindu juga ada dan dipraktikkan secara
bebas.
Wilayah negara Malaysia terbagi atas dua daratan yang terpisahkan, yaitu Malaysia
Timur di Pulau Kalimantan dan Malaysia Barat di Semenanjung Malaya. Luas wilayah negara
Malaysia menvcapai ± 330.435 km².
Gambaran kegiatan ekonomi Negara Malaysia adalah sebagai berikut.
a. Dalam bidang perikanan Malaysia masih belum maju, para nelayan masih menggunakan kapal-
kapal tradisional yang tidak jauh berbeda dengan nelayan Indonesia. Meskipun Malaysia
memiliki garis pantai yang cukup panjang, yaitu 6.900 km, namun produksi perikanannya masih
rendah.
b. Dalam bidang perkebunan , Malaysia merupakan penghasil karet nomor satu di dunia dan
sebagian besar hasilnya merupakan komoditas ekspor.
c. Dalam bidang pertambangan, Malaysia merupakan penghasil timah terbesar di duniadan
merupakan komoditas ekspor utama di bidang pertambangan. Selain timah, hasil tambang lain di
Malaysia, yaitu bei, bouksit, minyak bumi, gas alam, dan batu bara.
d. Ketiga hasil alam utama Malayasia tersebut pada umumnya belum dapat diolah secara maksimal,
sehingga komoditas ekspornya masih berupa bahan mentah atau barang setengah jadi.
Alasan Malaysia termasuk negara berkembang adalah sebagai berikut.
a. Jumlah penduduk pada tahun 2003 mencapai kira-kira 25,1 juta jiwa dengan angka pertumbuhan
penduduk yang cukup tinggi, yaitu 2,1% per-tahun.
b. Sebagianbesar penduduk Malaysia, yaitu sekitar 65% dari seluruh jumlah penduduk, tinggal di
daerah pedesaan.
c. Pendapatan rata-rata per-kapita penduduk Malaysia pada tahun 2001 hanya sekitar 2.790 dollar
Amerika.
d. Angka harapan hidup penduduk sudah cukup tinggi, yaitu mencapai rata-rata 73 tahun.
e. Kegiatan ekonomi utamanya bertumpu pada sektor pertanian.

2.2 Sistem Pendidikan

Pada masa lalu Malaysia pernah mendatangkan guru-guru dari Indonesia ketika para guru
di negeri ini harus mengikuti pendidikan, dan bahkan cukup banyak dari guru-guru itu beserta
calon-calon guru lainnya mengikuti pendidikan di Indonesia. Hasil upaya itu dapat dilihat saat ini,
yakni Malaysia mengalami kemajuan ekonomi yang cukup pesat. Kepedulian pemerintah
terhadap pendidikan rakyatnya adalah sebuah bentuk penghargaan yang menekankan manusia
sebagai factor produksi. Pada tahun 2015, dunia pendidikan Malaysia menerima data ranking
versi OECD yang mengatakan bahwa kualitas pendidikan Malaysia berada diperingkat 52 dari
76 negara.
Pendidikan di Malaysia merupakan tanggung jawab pemerintah federal. Sistem
pendidikan nasional meliputi pendidikan dari pra-sekolah sampai perguruan tinggi. Pendidikan
pra-tersier (dari pra-sekolah sampai pendidikan menengah) adalah di bawah tanggung jawab
Kementerian Pendidikan Malaysia sementara pendidikan tersier pula adalah di bawah tanggung
jawab Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.
1. Pendidikan Prasekolah
Prasekolah adalah sekolah TK yang menerima masuknya anak berumur 4 sampai 6 tahun.
Studi ini bukan merupakan studi wajib dalam pendidikan di Malaysia.
2. Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pendidikan sekolah rendah (selama 6 tahun) dan sekolah menengah (selama 6 tahun)
adalah gratis. Pendidikan rendah menerima masuknya anak-anak yang berumur 7 sampai 12
tahun dan sekolah mulai dari tahun 1 sampai tahun 6. Sekolah menengah umum merupakan
perpanjangan dari pendidikan rendah. Studi ini melibatkan usia 13 sampai 17 tahun dan para
siswa belajar mulai dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Setelah lulus siswa dapat memilih untuk
menghubungkan studi di tingkat pra-universitas yaitu apakah untuk belajar di tingkatan enam,
matrikulasi, studi diploma dan sebagainya. Studi tinggi pula melibatkan konektivitas ke tingkat
yang lebih tinggi yaitu ke perguruan tinggi yang terdiri dari kuliah suniversitas negeri atau
swasta. Para siswa akan mengikuti ujian umum pada akhir sesi pengajaran sekolah rendah,
sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.
3. Pendidikan Menengah Lanjutan
Setelah lulus dari pendidikan menengah, para siswa dapat melanjutkan ke tingkat
menengah lanjutan selama 1 sampai 2 tahun yang merupakan program persiapan untuk
memasuki universitas.
4. Pendidikan Tersier
Pada tingkat pendidikan tersier, lembaga-lembaga pendidikan tinggi menyediakan
program-program studi yang menyediakan kualifikasi sertifikat, diploma dan sarjana. Program-
program pendidikan tinggi dalam bidang akademik dan profesional disediakan oleh kedua sektor
pendidikan publik dan swasta seperti berikut:
 Perguruan Tinggi Umum (IPTA) yang didanai oleh pemerintah seperti universitas publik,
perguruan tinggi, politeknik dan maktab perguruan
 Perguruan Tinggi Swasta (IPTS) yang dibiayai oleh pihak swasta seperti universitas swasta,
perguruan tinggi universitas swasta, kampus cabang universitas luar negeri dan perguruan tinggi
5. Pendidikan Swasta
Pendidikan swasta di Malaysia disediakan oleh dua organisasi swasta yang dapat
dikategorikan sebagai berikut berdasarkan tingkat pendidikan yang ditawarkan:
 IInstitusi Pendidikan Swasta (IPS) atau sekolah swasta yang menawarkan pendidikan pra-
sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan sekolah menengah.
 Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) menawarkan pendidikan tersier yang akan
menganugerahkan kualifikasi sertifikat, diploma dan sarjana
6. Peluang Belajar di Lembaga Pendidikan Swasta di Malaysia
Lembaga pendidikan swasta yang dibiayai oleh pihak swasta ini lebih dikenal sebagai
sekolah swasta. Sekolah swasta pertama yang mengikuti kurikulum nasional dan disetujui oleh
Kementerian Pendidikan Malaysia telah didirikan pada awal tahun 1980-an. Kini, ada berbagai
jenis sekolah swasta yang memberikan pilihan yang luas:
 Sekolah Rendah & Sekolah Menengah Akademik Swasta, mengikuti kurikulum nasional
 Sekolah Internasional, mengikuti kurikulum internasional seperti kurikulum Inggris dan
Amerika
 SMA Swasta Cina, mengikuti kurikulum tersendiri yang memenuhi pedoman yang diberikan
oleh Kementerian Pendidikan Malaysia
 Sekolah-sekolah swasta yang lain
Kualifikasi memasuki sekolah-sekolah swasta biasanya melalui tes penempatan yang
ditetapkan oleh setiap sekolah swasta masing-masing.
2.3 Kurikulum

Istilah kurikulum sering ditarifkan berdasarkan tugas, penggunaan dan fungsinya dalam
pendidikan. Ada berbagai definisi dikemukakan oleh peneliti pendidikan. Antara definisi yang
sering digunakan adalah:

Pertama : Kurikulum sebagai dokumen resmi tertulis yang pada dasarnya mengandung rencana pendidikan
selama siswa Bedara di sekolah. Perencanaan pendidikan ini digunakan oleh guru atau tenaga
pengajar untuk menyampaikan dan mengembangkan teknik dan strategi pengajaran pada siswa-
siswa dalam kelas.
Kedua : Kurikulum merupakan subsistem sekolah itu sendiri. Sekolah membuat diskusi dan keputusan
jenis kurikulum yang akan diajarkan dan cara melaksanakannya dalam pengajran nyata pada
siswa.
Ketiga : Kurikulum mengacu bidang studi.
Keempat: Kurikulum Pendidikan mentarifkan kurikulum sebagai rencana pendidikan yang membendung
segala ilmu pengetahuan serta keterampilan, nilai dan norma, unsur kebudayaan pada
anggotanya.
Malaysia adalah sebuah Negara berkembang dan dikalangan dunia ketiga, Malaysia
adalah sebuah negara yang sering melakukan perubahan dan perencanaan kurikulum sesuai
dengan perkembangan politik, sosial ekonomi, sosial budaya dan tren perkembangan pendidikan
lokal dan internasional. Perubahan kurikulum dilakukan bertujuan memenuhi kehendak dan
tujuan perkembangan manusia dan Negara. Arah, tujuan, tujuan Negara, visi masyarakat dan
pemikiran rakyat serta kemajuan sosial politik dan ekonomi Negara tergantung pada pergeseran
dan perubahan kurikulum yang global. Dengan ini, kurikulum menjadi warna masyarakat dan
Negara pada masa akan datang.
Pengubahan dan pembentukan kurikulum sering dilingkupi oleh visi yang menjadi tujuan
dasar yang hendak dicapai oleh Negara. Dari zaman berkurang beradab, bergerak ke pemburu
dan berkembang ke masyarakat melek huruf, elit yang terdiri dari golongan yang dekat dengan
pentabdir dan pemimpin instana dan masuk Islam memberi perubahan besar dalam system
pendidikan dan pondok di Malaysia. Selanjutnya system pendidikan di Malaysia dipoles lagi
dengan system pendidikan ala Barat melalui penjajahan Portugis, Belanda dan Inggris.
Lingkungan sejarah membawa banyak perubahan pada pembukaan halaman kurikulum
pendidikan Malaysia. Dari zaman kegelapan dan buta huruf, mesyarakat Malaysia kini
menjelajahi zaman telekomunikasi dan teknologi informasi digital. Dari system sekolah pondok
pribadi dan bersaing-saing, berubah ke suatu system pendidikan yang terkendali dan sekarang
bergerak ke system pendidikan yang lebih terbuka, fleksibel dan global. Istilah-istilah baru dalam
dunia pendidikan dibawa masuk ke dalam lapangan pendidikan Malaysia dan secara berangsur-
angsur meresapi pemikiran masyarakat Malaysia.
Kurikulum Nasional merupakan suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum
dan kegiatan yang mencakup semua pengetahuan, keterampilan, norma, nilai, unsur kebudayaan
dan kepercayaan. Tujuannya adalah untuk membantu perkembangan seorang murid dengan
sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta menanam dan meningkatkan nilai
moral yang diinginkan untuk menyampaikan pengetahuan. Kurikulum Nasional dibagi menjadi:
1. Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak
Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak bertujuan untuk
memberi asuhan dan didikan awal yang berkualitas kepada anak-anak serta menyediakan
kesempatan belajar yang dapat merangsang pikiran anak-anak dalam rentang usia lahir sampai 4
tahun. Kurikulum ini berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan holistik anak dari aspek
jasmani, emosi, spiritual, intelektual dan sosial.
2. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK)
KSPK bertujuan mengembangkan potensi anak berumur 4 - 6 tahun secara menyeluruh
dan terpadu dalam aspek jasmani, emosi, spiritual, intelektual dan sosial melalui lingkungan
pembelajaran yang aman, bergizi serta kegiatan yang menyenangkan, kreatif dan bermakna. Hal
ini adalah untuk meningkatkan keterampilan, menanam keyakinan dan membentuk konsep diri
yang positif pada diri murid agar mereka berhasil dalam lingkungan yang ada dan siap untuk
mengatasi tantangan dan tanggung jawab di sekolah rendah.
3. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)
Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) adalah suatu program pendidikan yang
komprehensif dan terpadu dari segi struktur konten, pendekatan serta bahan pengajaran dan
pembelajaran. Tujuan KBSR adalah untuk mengembangkan potensi setiap individu secara
menyeluruh untuk melahirkan insan seimbang, harmonis dan berakhlak mulia. Unsur unsur
pengetahuan, keterampilan dan nilai terintegrasi dalam semua kegiatan kurikulum dan
kokurikulum.
4. Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) (Dilaksanakan secara bertahap-tahap dimulai
tahun 2011 dengan murid Tahun 1)
KSSR bertujuan untuk memperluas potensi individu murid secara holistik untuk
melahirkan modal insan yang seimbang, harmonis, berakhlak mulia, kritis, kreatif, inovatif serta
memiliki kemahiran insaniah sebagai persiapan untuk menghadapi tantangan saat dan abad ke-21.
5. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)
KBSM bertujuan memperluas potensi individu secara holistik dengan
mempertimbangkan kemampuan, kemampuan, minat dan bakat murid. Kurikulum ini juga
menyediakan murid untuk melanjutkan pendidikan dan / atau untuk merambah pekerjaan.

2.4 Tujuan Pendidikan Nasional

Pendidikan adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepadan
Tuhan.
Pendidikan Nasional bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1998, h.6). Tujuan pemerintah
adalah menjadikan Malaysia sebagai pusat keunggulan pendidikan.
2.5 Strategi Pembelajaran

Dalam proses pembelajaran siswa aktif dengan pembelajaran lebih mengutamakan


praktek daripada penjelasan teori, ilmu teoritis diseimbangkan dengan kebutuhan masyarakat.
Model pembelajaran yang paling sering digunakan adalah dengan menggunakan Internet, modul
atau model presentasi menggunakan PPT.

2.6 Materi Pendidikan


Dalam proses belajar mengajar terdapat materi yang akan disampaikan dan merupakan
penunjang tercapainya tujuan pendidikan.
1. Pendidikan Sekolah Dasar
Mata pelajaran yang ada di tingkat pendidikan sekolah dasar adalah mata pelajaran IPA,
Matematika, Pendidikan Agama Islams seperti ilmu Fiqih dan Tauhid. Mata pelajaran yang ada
di tingkat sekolah dasar ini sama dengan mata pelajaran yang ada di tingkat pendidikan pra
sekolah, namun pada tingkat pendidikan pra sekolah hanya sebagai pengenalan saja.
2. Pendidikan Sekolah Menengah Rendah
Mata pelajaran di tingkat menengah rendah dibagi menjadi dua bagian, yaitu mata
pelajaran pokok dan mata pelajaran tambahan. Seluruh siswa diwajibkan memilih semua mata
pelajaran pokok dan dibebaskan memilik mata pelajaran tambahan seperti bahasa Cina, bahasa
Tamil, bahasa Arab atau yang lainnya. Berikut adalah ringkasan dari mata pelajaran sekolah
menengah rendah di Malaysia:

3. Pendidikan Sekolah Menengah Atas


Mata pelajaran di tingkat sekolah menangah atas juga dibagi menjadi dua, yaitu mata
pelajaran pokok dan mata pelajaran tambahan. Disamping itu, berbagai mata pelajaran elektif
disediakan demi memenuhi bakat, potensi dan minat sisawa. Dengan diberikannya kebebasan
memilih mata pelajran elektif ini, peserta didik diharapkan dapat memberi psumbangan terhadap
pembangunan Negara menurut jurusan masing-masing. Mata pelajaran elektif tersebut
dikategorikan sebagai berikut:
 Kumpulan Kemanusiaan
 Kumpulan Vocasional
 Kumpulan Teknologi
 Kumpulan Sains
 Kumpulan Pendidikan Islam
Ringkasan mata pelajaran sekolah menengat atas adalah sebagai berikut:

4. Pendidikan Tinggi
Pada Pendidikan Tinggi, peserta didik lebih difokuskan pada jurusan yang mereka pilih,
seperti Ilmu Terapan yang meliputi IPA, Matematika, dll, Ilmu Kebudayaan Daerah seperti Ilmu
Perobatan, Ilmu Kebudayaan Islam seperti Tauhid dan Fiqih, ataupun Ilmu Kesenian.
2.6 Evaluasi
Adapun evaluasi dari pendidikan Malaysia adalah sebagai berikut:
 Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) diadakan saat tahun 6 sekolah dasar.
 Penilaian Menengah Rendah (PMR) diadakan saat tahun 3 sekolah menengah.
 Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) diadakan saat 5 tahun sekolah menengah.
 Sertifikat Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) diadakan saat tahun 6 sekolah menengah.

2.7 Pendidikan Guru


Pendidikan guru merupakan pelatihan guru yang dilakukan untuk menyiapkan guru
dengan ilmu pengetahuan, sikap, perilaku dan keterampilan yang diperlukan sehingga tugas guru
di kelas dilakukan dengan efisien dan efektif. Pelatihan perguruan dirancang berdasarkan Filsafat
Pendidikan Nasional dan Filsafat Pendidikan Guru untuk melahirkan guru yang profesional,
berketerampilan, kompetitif, berakhlak mulia, mengamalkan nilai-nilai murni, terampil berpikir
dan efisien teknologi. Hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
 Memastikan 90 persen guru di sekolah menengah dan 60 persen di SD adalah guru pascasarjana.
 Menyediakan guru terlatih yang berkualitas dan kompeten dalam aspek praktek nilai
profesionalisme keguruan, pengetahuan dan pemahaman serta pengajaran dan pembelajaran
berdasarkan Standar Guru Malaysia.
 Merencanakan, mengelola dan mengatur perekrutan calon guru yang berkualifikasi ke lembaga
pendidikan guru.
 Mengatur dan merencanakan pelaksanaan kurikulum pelatihan perguruan sesuai dengan
kebutuhan pendidikan nasional.
 Meingkatkan profesionalisme guru secara berkelanjutan ke arah guru kualitas dan tetap
berkualitas.
 Meningkatkan jumlah guru terlatih di daerah pedesaan dan pedalaman.
 Meningkatkan jumlah guru lulusan terlatih.
 Meningkatkan jumlah guru terlatih untuk mata pelajaran penting.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Sistem pendidikan nasional meliputi pendidikan dari pra-sekolah sampai perguruan tinggi.
Pendidikan pra-tersier (dari pra-sekolah sampai pendidikan menengah) adalah di bawah
tanggung jawab Kementerian Pendidikan Malaysia sementara pendidikan tersier pula adalah di
bawah tanggung jawab Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dengan jenjang pendidikan dari
pendidikan. Kurikulum yang digunakan, Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak,
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK), Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah
(KBSR), Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) (Dilaksanakan secara bertahap-tahap
dimulai tahun 2011 dengan murid Tahun 1), Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM).
Kemudian untuk Pelatihan perguruan dirancang berdasarkan Filsafat Pendidikan Nasional dan
Filsafat Pendidikan Guru untuk melahirkan guru yang profesional, berketerampilan, kompetitif,
berakhlak mulia, mengamalkan nilai-nilai murni, terampil berpikir dan efisien teknologi.
3.2 Saran

Untuk mengoptimalkan sistem pendidikan seharusnya Negara Malaysia lebih


mmperhatikan lagi sarana dan prasana semua sekolah, dan juga kualitas para pendidik agar
tujuan pendidikan dapat tercapai sebaik mungkin.

Prestasi pendidikan kita merosot?

Oleh Tan Sri Alimuddin Mohd Dom

Ramai pelajar kita yang belajar di luar negara dan mendapat anugerah cemerlang. Asasnya sudah tentu
dibina sejak dibangku sekolah lagi. - Gambar hiasan

BEBERAPA orang rakan guru yang sedang berkhidmat bertanya kepada penulis, betulkah prestasi
pendidikan di negara kita kian merosot? Pertanyaan mereka mungkin merujuk keputusan kajian
Program Penilaian Pelajar Antarabangsa (PISA) dan Jawatankuasa Trend Pendidikan Matematik dan
Sains Antarabangsa (TIMSS) yang meletakkan negara dalam kumpulan sepertiga bawah dalam kalangan
negara Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Kenyataan itu turut terkandung dalam
Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025.
Baru-baru ini pula Laporan Bank Dunia menyatakan prestasi pelajar merosot akibat sistem pendidikan
kita yang terlalu berpusat.

Sebagai pesara guru yang pernah berkhidmat lebih 35 tahun dalam bidang pendidikan, penulis
menyangkal kenyataan rakan-rakan tersebut.

Ini disebabkan untuk menilai pencapaian pendidikan tidak boleh hanya melalui kajian yang ringkas dan
melibatkan responden dalam bilangan yang kecil. Kajian yang komprehensif perlu merujuk kepada latar
belakang sejarah, perbezaan lokaliti sekolah, kedudukan masyarakat majmuk, sistem pentadbiran
negara dan dasar pendidikan kebangsaan.

Oleh itu penilaian terhadap keberkesanan pendidikan tidak mencukupi hanya bersandarkan kepada
keputusan dua kajian iaitu PISA dan TIMMS sahaja.

Terdapat puluhan lagi kajian yang dilakukan oleh banyak badan antarabangsa. Ini termasuk dalam
kalangan negara-negara OECD iaitu ‘Organisation for Economic Co-operation and Development’ atau
kajian pembangunan pendidikan oleh UNESCO, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.

Di antara kajian itu ialah ‘Student to Teacher Ratio by Country 2010' dilakukan oleh ‘Institute for
Statistics, UNESCO.’ Kajian ini membuat perbandingan nisbah bilangan guru dengan pelajar di peringkat
sekolah rendah terhadap 207 buah negara. Hasil kajian itu mendapati negara kita mempunyai nisbah 1
guru kepada 13 pelajar. Kedudukan negara berada di peringkat yang sangat baik jika dibandingkan
dengan negara lain malah termasuk di beberapa negara maju.

Kajian lain ialah ‘National IQ Scores 2010' iaitu menilai tahap dan pencapaian inteligen pelajar
berasaskan analisis IQ oleh Richard Lynn, Tatu Vanhanen dan Jelte Wicherts yang merupakan pakar
psikologi dan sains politik. Kajian ini dilakukan dalam kalangan pelajar di 187 negara. Negara kita berada
dalam kedudukan yang baik iaitu tempat ke-15 dengan jumlah skor 92 berbanding dengan negara yang
berada di tangga pertama mendapat skor 108.
Kajian HDI atau ‘Human Development Index 1975-2005' merupakan program pendidikan Pertubuhan
Bangsa-Bangsa Bersatu mengukur tahap pembangunan melibatkan indikator kesejahteraan kehidupan,
pencapaian pendidikan dan kadar pendapatan tahunan. Kajian ini meletakkan negara di tangga ke-63
daripada 159 negara di seluruh dunia. Analisis statistik daripada kajian ini membolehkan setiap negara
mewujudkan kerangka rujukan dalam bidang ekonomi dan sosial untuk berbagai kegunaan.

Selain itu, GGG Index atau ‘The Global Gender Gap Index 2008' yang dibentangkan dalam World
Economic Forum. Kajian ini dilakukan dengan kerjasama Universiti Harvard dan Universiti California,
Berkeley. Ia melihat sejauh mana peluang dan tahap pencapaian pendidikan berdasarkan perbezaan
jantina dalam kalangan 130 buah negara. Hasil kajian itu tidak mengecewakan kerana meletakkan
negara dalam kedudukan pertengahan daripada keseluruhan negara yang dikaji itu.

Dalam kajian ‘Budget Expenditures 2013 Country Ranks’ melalui sumber rujukan CIA World Factbook
2013 didapati negara kita menduduki tempat ke-44 daripada 162 negara yang dinilai. Kajian ini menilai
jumlah bajet tahunan negara yang diperuntukan untuk bidang pendidikan. Bajet 2012 berjumlah RM75
bilion di mana 21% daripadanya diperuntukkan bagi bidang pendidikan. Sudah tentu bajet yang besar itu
akan memberi impak terhadap perkembangan sektor pendidikan. Tidak banyak negara yang
menyediakan peruntukan terbesar untuk pendidikan seperti yang diamalkan oleh negara kita.

Baru-baru ini dalam kenyataan akhbar Pengarah Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan,
Kementerian Pendidikan, Dr. Faridah Abu Hassan menyatakan bahawa kajian PISA atau ‘Programme for
International Student Assessment,’ tahun 2012 membuat penilaian membabitkan empat bidang iaitu
Matematik, Sains, Bacaan dan Penyelesaian Masalah.

Menurutnya persampelan kajian ini melibatkan 164 buah sekolah dan responden seramai 5,729 orang
pelajar Tingkatan 2 hingga 5. Kajian yang bermula tahun 2000 akan diadakan setiap tiga tahun sekali.

Sementara itu, kajian TIMMS atau ‘Trends in International Mathematics and Science Study’ dilakukan
oleh ‘International Association for the Evaluation of Educational Achievement’ memberi fokus kepada isi
kandungan kurikulum.

Kajian ini menguji apa yang hendak diajar dan apa yang dipelajari oleh pelajar bagi mata pelajaran
Matematik dan Sains yang diadakan setiap empat tahun sekali. Responden kajian terdiri daripada pelajar
dalam satu kelas sahaja di Tingkatan 2 melibatkan 150 buah sekolah yang dipilih secara rawak.
Ternyata bahawa persampelan kedua-dua kajian PISA dan TIMMS tersebut adalah terlalu kecil jika
dibandingkan bilangan sekolah yang berjumlah 10,000 buah dan pelajarnya mencecah hampir 5.4 juta
orang. Tambahan pula kita mempunyai berbagai jenis sekolah dan kedudukan lokaliti yang berbeza di
seluruh negara.

Dalam situasi lain perbandingan pencapaian pendidikan antara sebuah negara dengan negara lain boleh
dipersoalkan kerana setiap negara mempunyai dasar dan matlamat pendidikannya yang berbeza dan
tersendiri.

Baru-baru ini pula Pengarah Bank Dunia bagi Asia Tenggara, Ulrich Zachau menyatakan sistem
pendidikan kita yang terlalu berpusat dalam mengawal pengambilan guru dan rancangan perbelanjaan
menyumbang kepada prestasi buruk pelajar dalam pengajian mereka.

Menurut laporan Bank Dunia sistem berpusat di mana Kementerian Pendidikan menetapkan
perbelanjaan, pengambilan tenaga pengajar, sukatan pelajaran dan buku teks menyebabkan prestasi
sesebuah sekolah sukar untuk diakses.

Sesungguhnya pentadbiran secara berpusat bukanlah suatu yang baharu. Sistem ini diamalkan sejak
negara mencapai kemerdekaan dan turut melibatkan semua kementerian. Penulis berpendapat dengan
wujudnya Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah telah berupaya mengurangkan
kerenah birokrasi malah memudahkan sistem penyampaian, penyaluran peruntukan dan penyediaan
segala keperluan sekolah.

Sistem pentadbiran berpusat diperlukan kerana pendidikan mempunyai peranan besar dalam
pembangunan negara dan untuk merealisasikan agenda nasional seperti yang digariskan dalam Falsafah
Pendidikan Kebangsaan.

Natijahnya kualiti pendidikan kita tidak merosot. Setiap tahun ribuan pelajar melanjutkan pelajaran ke
luar negara. Kini tumpuan tidak hanya di negara penutur jati Bahasa Inggeris tetapi beralih ke negara
lain seperti Perancis, Jerman, Mesir, Russia, Korea Selatan dan Jepun.
Ramai yang menerima anugerah dan mencapai keputusan cemerlang dalam pengajian mereka. Justeru
kejayaan dan kecemerlangan itu sudah tentu asasnya telah dibina ketika di bangku sekolah lagi!

Artikel Penuh: http://ww1.utusan.com.my/utusan/Rencana/20140108/re_02/Prestasi-pendidikan-kita-


merosot#ixzz4GFDTNSCa

© Utusan Melayu (M) Bhd

KUALA LUMPUR: Bukan satu perkara yang mengejutkan apabila kualiti sistem pendidikan
Malaysia dilihat masih lagi berada di takuk sama atau lebih tepat masih tercorot berbanding
negara Asia dan dunia yang lain.

Terbaharu, kedudukan atau 'ranking' yang dikeluarkan Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan
Ekonomi (OECD) menunjukkan lima negara teratas yang menunjukkan prestasi baik dalam
sistem pendidikan di kuasai oleh negara Asia yang mana Singapura berada di tangga teratas.

Bagaimanapun, agak menyedihkan apabila Malaysia tersenarai dalam kedudukan yang kurang
memberansangkan iaitu di tangga ke 52 daripada 72 buah negara.

Kedudukan tersebut diidedahkan OECD melalui satu kajian yang dimana kedudukan teratas
adalah Singapara diikuti Hong Kong, Korea Selatan, Jepun serta Taiwan.

Namun, negara-negara seperti United Kingdom dan Amerika Syarikat tidak menunjukkan
prestasi yang boleh dibanggakan apabila masing-masing menduduki ranking ke 20 dan 28.

Analisis tersebut dikeluarkan berdasarkan markah ujian pelajar berusia 15 tahun untuk subjek
matematik dan sains.

Sebelum ini, OECD turut menjalankan analisis kedudukan sistem pendidikan berdasarkan ujian
Program Penilaian Pelajar Antarabangsa (PISA) yang mana lebih memberi tumpuan kepada
negara-negara perindustrian yang maju.
Menerusi ranking terkini yang meliputi pelbagai latar belakang negara ini, Pengarah Pelajaran
OECD, Andreas Schleicher mengelarkannya sebagai 'skala kualiti pendidikan sebenar pertama di
peringkat global'.

Malaysia: Pendidikan Bertaraf Antarbangsa?

Pada tahun 2012, PISA mengeluarkan ranking yang mana menunjukkan Malaysia berada pada
kedudukan ke 52 daripada 65 buah negara serta menduduki tangga kedua tercorot di Asia
Tenggara termasuk di belakang Vietnam dan juga Thailand.

Susulan keputusan tersebut, Ahli Parlimen Lembah Pantai, Nurul Izzah Anwar mengecam keras
Kementerian Pendidikan dan mengesa pihak kementerian supaya melaksanakan pembaharuan
dalam sistem pendidikan negara.

Persoalan yang ditimbulkan Ahli Parlimen Lembah Pantai itu turut dipersetujui Ahli Parlimen
Pandan, Rafizi Ramli yang mempersoalkan kedudukan Malaysia yang mana dilihat jauh
ketinggalan dari negara Vietnam.

"Sudah tentu menjadi tanda tanya kepada kita bagaimana Vietnam yang sumbernya cukup terhad,
infrastruktur kurang baik dan ekonominya lebih kecil daripada Malaysia berjaya melonjakkan
mutu pendidikan sekolahnya sedemikian rupa," kata Rafizi.

Dalam ranking terbaharu OECD, Vietnam berjaya menduduki tangga ke-12 bersama-sama
beberapa negara Asia yang lain.

“Jika anda pergi ke setiap bilik darjah sekolah di Asia, anda akan mendapati guru-guru sangat
mengharapkan pelajarnya untuk berjaya.

“Terdapat banyak ketelitian, tumpuan dan perpaduan.

“Negara-negara ini juga sangat bagus dalam menyediakan para guru yang berbakat untuk
berdepan dengan cabaran di bilik darjah agar pelajar mendapat didikan dari guru yang
cemerlang,” kata Schleicher.

Berikut merupakan senarai kedudukan 20 negara teratas berdasarkan analisis bagi subjek
matematik dan sains dalam kalangan pelajar berusia 15 tahun:

1. Singapura
2. Hong Kong
3. Korea Selatan
4. Jepun
4. Taiwan
6. Finland
7. Estonia
8. Switzerland
9. Belanda
10. Kanada
11. Poland
12. Vietnam
13. Jerman
14. Australia
15. Ireland
16. Belgium
17. New Zealand
18. Slovenia
19. Austria
20. United Kingdom

Dimana Kedudukan Malaysia Selepas Ini?

Persoalannya, sejauh mana Malaysia memandang serius kedudukan sistem pendidikan dalam
negara?

Dalam perkembangan yang lain, Sultan Johor, Sultan Ibrahim ibni Almarhum Sultan Iskandar
pula menggesa orang ramai mencontohi Singapura melalui sistem pendidikan dimana
menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa penggantar.

"Ia telah terbukti berkesan dalam pembangunan negara dan penyatuan masyarakat berbilang
bangsa,"

http://malaysiandigest.com/bahasa-malaysia/553464-ranking-pendidikan-malaysia-merosot-belakang-
vietnam.html

http://www.cikguhailmi.com/2015/04/apa-itu-stem.html