Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER

PROGRAM : PISMP AMBILAN : JUN 2016 SEMESTER : 1 TAHUN: 4

Nama Pensyarah :
Jabatan/Unit : SAINS
Kod Kursus : LASS3013
Nama Kursus : PENDIDIKAN LESTARI ALAM SEKITAR
Kredit :3
Kumpulan Diajar : PISMP SEM.8
Jam
Minggu/
Topik/ Tajuk Interaksi Catatan
Tarikh
(Seminggu)
1. Pengenalan Pendidikan Alam Sekitar
dan Pembangunan Lestari
 Sejarah dan konsep Pendidikan Alam
M1 Sekitar Kuliah
1-3 Jan - Stockholm (1974) 2 AOM
2019 - Tblisi (1977) FZM
- Malta (1991)
- Laporan Kabinet Kerajaan Malaysia
- (1979)
- Deklarasi Langkawi (1989)
1. Pengenalan Pendidikan Alam Sekitar
dan Pembangunan Lestari

 Sejarah dan konsep Pembangunan Lestari


Kuliah
ZKS
- Laporan Brundtland 1987
- Agenda 21 dalam Persidangan CZC
Pertubuhan Bangsa-Bangsa AOM
M2 Bersatu(PBB)
6-10 Jan  Tumpuan Agenda 21 dan kaitan 4 Tutorial
2019 Pembangunan Lestari dengan Pendidikan FZM
Alam Sekitar
*Tutorial 2
2. Pendidikan Pembangunan Lestari
dijalankan di luar
jadual waktu
 Pendidikan Pembangunan Lestari (ESD)
- Latar belakang
- Pengisytiharan Dekad ESD (2005-2014)
oleh
2.Pendidikan Pembangunan Lestari

 Pendidikan Pembangunan Lestari (ESD)


- Latar belakang Kuliah
- Pengisytiharan Dekad ESD (2005-2014)
ZKS
oleh PBB
M3 CZC
- Konsep hubungan antara manusia
13-17 Jan 4 AOM
dengan Ketuhanan dan alam (kesedaran
2019 manusia terhadap anugerah Tuhan)
Tutorial
- Konsep perseimbangan antara alam
FZM
sekitar,
- Komponen dalam ESD

Tutorial 3
2.Pendidikan Pembangunan Lestari
(Education for Sustainable Development –
ESD) dan Pendidikan untuk Kefahaman
Sejagat (Education for International Kuliah
Understanding – EIU) ZKS
M4 CZC
20-24 Jan  Pendidikan untuk Kefahaman Sejagat (EIU) 4 AOM
2019 - Sejarah
- Rangka konsep dan kaitan denganThe Tutorial
Four Pillars of Education (UNESCO) FZM
- Tema
- Komponen dalam EIU

Tutorial 4

Kuliah
2.Pendidikan Pembangunan Lestari
ZKS
 Perkaitan antara ESD dan EIU CZC
AOM
M5
27-31 Jan - Kepelbagaian budaya mewujudkan 5
Tutorial
2019 persefahaman setempat dan global
FZM
*Tutorial 2
Tutorial 5 & *Tutorial 6
dijalankan di luar
jadual waktu

M6
3-7 Feb
2019 TAHUN BARU CINA

3. Interaksi Manusia dengan Alam dan


Sumber Semula Jadi
 Komponen Alam Sekitar Fizikal:
- Lithosfera Kuliah
- Atmosfera ZKS
M7 - Biosfera CZC
10-14 Feb - Hidrosfera 4 AOM
2019  Punca dan Impak kegiatan manusia dan
isu alam sekitar secara global dan lokal. Tutorial
FZM
- Degradasi Biodiversiti
- Perubahan Iklim

Tutorial 7

M8
Hingga INTERNSHIP
M11
3. Interaksi Manusia dengan Alam dan
Sumber Semula Jadi

 Punca dan Impak kegiatan manusia dan


isu alam sekitar secara global dan lokal.
Kuliah
- Kepupusan Flora dan Fauna ZKS
M 12 - Hakisan tanah dan kejadian banjir CZC
17-21 Mac - Kekurangan bekalan air 4 AOM
2019 - Penipisan Ozon
- Pengurusan Sisa Pepejal Tutorial
- Hujan asid FZM
- Pencemaran udara dan bunyi

Tutorial 8

M13
25-29 Mac CUTI PERTENGAHAN SEMESTER
2019

3. Interaksi Manusia dengan Alam dan


Sumber Semula Jadi
Kuliah
 Punca dan Impak kegiatan manusia dan ZKS
M14 isu alam sekitar secara global dan lokal. CZC
31 Mac AOM
2019 - Krisis Tenaga
5
hingga - Isu-isu semasa Tutorial
4 Apr  Menangani isu alam sekitar di Malaysia FZM
2019  Masa Depan Kelestarian alam sekitar *Tutorial 10
- Cabaran alam sekitar abad ke-21 dijalankan di luar
jadual waktu
Tutorial 9 & Tutorial 10

4. Strategi Pendidikan Lestari Alam Sekitar

 Peranan pendidikan
- Pendekatan menyeluruh sekolah.
 Aktiviti pendidikan lestari alam sekitar Kuliah
melalui pembelajaran dan pengajaran ZKS
berasaskan CZC
M 15
pengalaman langsung dan tidak langsung. AOM
7-11 Apr 4
2019 - Permainan alam sekitar,
- Program Penghijauan Tutorial
- 7-Steps Methodology FZM
- Projek 5R/7R/9R
- EcoRun,
- EcoBazaar,

Tutorial 11
4. Strategi Pendidikan Lestari Alam Sekitar

 Aktiviti pendidikan lestari alam sekitar


melalui pembelajaran dan pengajaran Kuliah
berasaskan pengalaman langsung dan ZKS
tidak langsung. CZC
M 15 AOM
14-18 Apr 4
- Puisi Alam Sekitar
2019 - Ikrar Alam Sekitar Tutorial
- Kaunseling Rakan Sebaya FZM
- Khidmat Masyarakat
- Seni, Drama, Muzik dan Tarian

Tutorial 12

Kuliah
4. Strategi Pendidikan Lestari Alam Sekitar ZKS
 Amalan gaya CZC
hidup AOM
M 16
21-25 Apr - Kepenggunaan Lestari 5
2019 Tutorial
- Konsep 5R/7R/9R
FZM
- Kecekapan Tenaga *Tutorial 15
dijalankan di luar
Tutorial 13, Tutorial 14 & Tutorial 15 jadual waktu

M 16
28Apr –
MINGGU ULANGKAJI
1Mei
2019

M 16
2-23 Mei MINGGU PEPERIKSAAN
2019

Catatan : Rancangan ini tertakluk pada pindaan Disahkan oleh Ketua Jabatan

Tandatangan Pensyarah Tandatangan

____________________________________ ______________________________________

(Nama: ) (Nama: )

Tarikh: ____________________ Cap Jabatan:

Tarikh: ____________________