Anda di halaman 1dari 418

TAMADUN DAN TUNJUK AJAR MELAYU

DAFTAR ISI/SISTIMATIKA
HALAMAN SAMPUL ...
HALAMAN KDT ...
HALAMAN JUDUL ...
DEDIKASI ...
HALAMAN JUDUL LENGKAP ...
KATA PENGANTAR ...
DAFTAR ISI ...
BAB I
PENDAHULUAN
TAMADUN DAN TUNJUK AJAR MELAYUMELAYU
A. PENGETIAN TAMADUN & TUNJUK AJAR MELAYU
a. Pengertian Tamadun
b. Pengertian Tunjuk Ajar Melayu
B. MANFAAT DAN TUJUAN MEMPELAJAJRI TAMADUN & TUNJUK AJAR MELAYU
BAB II
TAMADUN MELAYU DAN NILAI-NILAI TAMADUN MELAYU
A. TAMADUN MELAYU
B. NILAI-NILAI TAMADUN MELAYU
C. PENGERTIAN SEJARAH DAN BUDAYA MELAYU
D. SISTEM KEKERABATAN MASYAKAT MELAYU
BAB III.
KEJAYAN PERADABAN MARITIM DAN HAKEKAT PERADABAN MELAYU
A. KEJAYAN PERADABAN MARITIM
B. HAKEKAT PERADABAN MELAYU
C. PERADABAN DAN ADAT ISTIADAST MELAYU
D. SELAYANG PANDANG KEEMASAN MELAYU DI NUSANTARA
E. BUNDA TANAH MELAYU
BAB IV
ADAT ISTIADAT MASYARAKAT MELAYU
A. NILAI-NILAI ADAT ISTIADAT MASYARAKAT MELAYU
B. ADAB DALAM PERGAULAN MASYARAKAT MELAYU
C. KONSEP MELAYU MENURUT SEJARAH
D. AGAMA ORANG MELAYU
E. PROSES MASUKNYA ISLAM DI INDONESIA
F. MATA PENCAHARIAN ORANG MELAYU
BAB V
KEPRIBADIAN ORANG MELAYU DALAM MASYARAKAT
A. SIFAT MERENDAH DIRI ORANG MELAYU
B. SIFAT PEMALU ATAU PENYEGAN
C. SIFAT SUKA DAMAI ATAU TOLERANSI
D. SIFAT SEDERHANA MASYARAKAT MELAYU
E. SIFAT MEMPERTAHANKAN HARGA DIRI
F. PANDANGAN MELAYU JAUH KEDEPAN
BAB VI
POLA MENGHORMATI DAN SALING MEMBERI DALAM MASYARKAT ORANG
MELAYU
A. MENANAM BUDI (MEMBERI)
B. MENERIMA BUDI (MENERIMA)
C. MEMBALAS BUDI (MEMBALAS ATAU MENGEMBALIKAN)
D. BERBUDI LUHUR ORANG MELAYU
BAB VII
KEARIFAN SISTEM SOSIAL, SISTEM BUDAYA, SISTEM EKONOMI,MEMAKAI
PERKAKAS DAN KEARIFAN PERALATAN (TEKNOLOGI),
A. KEARIFAN SISTEM SOSIAL MASYARAKAT MELAYU
B. KEARIFAN SISTEM BUDAYA MELAYU
C. KEARIFAN SISTEM EKONOMI
D. KEARIFAN MEMAKAI PERKAKAS DAN PERALATAN (TEKNOLOGI)
BAB VIII
SIFAT AMANAH ORANG MELAYU, SIKAP AMANAH ORANG MELAYU, DAN
DAMPAK TIDAK AMANAH
A. SIFAT AMANAH ORANG MELAYU
B. SIKAP AMANAH ORANG MELAYU
C. DAMPAK TIDAK AMANAH
D. JUJUR DALAM BERTUTUR DAN BEKERJA
E. BEKERJA SESUAI DENGAN ATURAN DAN TUNUTNAN AGAMA
F. DAN LAIN-LAIN YANG ADA HUBUNGANNYA

BAB IX
TUNJUK AJAR KETAKWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, ARAHAN
MENGAMALKAN AJARAN ISLAM DAN PENYEMPURNAAN TUNJUK AJAR
DALAM KEHIDUPAN
A. TUNJUK AJAR KETAKWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.
B. ARAHAN MENGAMALKAN AJARAN ISLAM
C. PENYEMPURNAAN TUNJUK AJAR DALAM KEHIDUPAN
D. KEIMANAN DAN KETAKWAAN KEPADA ALLAH DALAM KEHIDUPAN .
E. NILAI-NILAI KEAGAMAAN DALAM KEHIDUPAN ORANG MELAYU
F. KEUNGGULAN DAN KEMURNIAN AJARAN ISLAM PADA MASYARAKAT
MELAYU
G. PENGARUH ISLAM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MELAYU
BAB X
KETELADANAN ORANG MELAYU DALAM MEMANFAATKAN WAKTU DAN
PETUAH KEBURUKAN TIDAK MEMANFAATKAN WAKTU
A. KETELADANAN ORANG MELAYU DALAM MEMANFAATKAN WAKTU
B. PETUAH KEBURUKAN TIDAK MEMANFAATKAN WAKTU
C. SOPAN SANTUN DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT
D. SOPAN BERTUTUR ANTAR TEMAN MAUPUN ORANG TUA.
E. AJARAN ISLAM DAN TUNJUK AJAR MELAYU
BAB XI
UNGKAPAN DALAM KERJA KERAS, RAJIN, TEKUN, TABAH, SERTA UNGKAPAN
PEKERJAAN HALAL DAN BERMANFAAT
A. UNGKAPAN DALAM KERJA KERAS, RAJIN, TEKUN, DAN TABAH
a. Ungkapan Dalam Kerja Keras;
b. Rajin Dalam Bekerja;
c. Tekun Dalam Bekerja;
d. Tabah Dalam Bekerja.
B. UNGKAPAN PEKERJAAN YANG HALAL DAN BERMANFAAT
a. Ungkapan Pekerjaan Yang Halal
b. Pekerjaan Yang Halal
c. PekerjaanBermanfaat
d. Menjauhi Pekerjaan Yang Haram
e. Menghindari Pekerjaan Yang Tidak Bermanfaat
C. ETOS DAN ETIKA KERJA ORANG MELAYU ?
a. Pandangan Orang Melayu Terhadap Kerja?
b. Mata Pencaharian Tradisional Orang Melayu ?
c. Pandangan Orang Melayu Terhadap Harta ?
D. BEKERJA UNTUK KEPENTINGAN DUNIA DAN AKHIRAT
BAB XII
PEMIMPIN DALAM BUDAYA MELAYU, AZAZ-AZAZ KEPEMIMPINAN MELAYU
SERTA KETENTUAN PEMIMPIN DAN KEPEMIMPINANNYA
A. PEMIMPIN DALAM BUDAYA MELAYU
B. AZAZ-AZAZ KEPEMIMPINAN MELAYU
C. KETENTUAN PEMIMPIN DAN KEPEMIMPINANNYA
D. PEMIMPIN DALAM PREFEKTIF BUDAYA MELAYU
E. PENGARUH ISLAM TERHADAP KEPEMIMPIN BUDAYA MELAYU
F. BANGSA MELAYU, DAN JATI DIRI ORANG MELAYU
BAB XIII
PETUAH AMANAH KESETIAKAWANAN SOSIAL DAN PETUAH AMANAH DALAM
DUNIA PENDIDIKAN SERTA PETUAH AMANAH BERSIFAT UMUM
A. PETUAH, AMANAH KESETIAKAWANAN SOSIAL
B. PETUAH AMANAH DALAM DUNIA PENDIDIKAN
C. PETUAH AMANAH BERSIFAT UMUM
D. PROSES SOSIALISASI DAN PEMBUDAYAAN DALAM MASYARAKAT MELAYU
E. MENGUTAMAKAN IKATAN KEKELUARGAAN DAN HUBUNGAN SILATURAHIM
F. PEMBINAAN INSTITUSI PENDIDIKAN MASYARAKAT MELAYU
G. MEMENTINGKAN ILMU PENGETAHUAN DAN BERKEKALANNYA HASIL
ILMIAH
DAFTAR BACAAN
RIWAYAT HUDUP (SINGKAT) PENYUSUN
BAB I
PENDAHULUAN
TAMADUN DAN TUNJUK AJAR
MELAYUMELAYU

A. PENGETIAN TAMADUN & TUNJUK AJAR


MELAYU
c. Pengertian Tamadun
d. Pengertian Tunjuk Ajar Melayu
B. MANFAAT DAN TUJUAN
MEMPELAJAJRI TAMADUN & TUNJUK
AJAR MELAYU
BAB I
PENDAHULUAN
TAMADUN DAN TUNJUK AJAR MELAYU
A. PENGETIAN TAMADUN & TUNJUK AJAR MELAYU
a. Pengertian Tamadun
Tamadun atau madaniyah mendekati arti “civilisasi atau “politeuma “ (madina atau civitas
atau polis).george zaitun menyebut seluruh kebudayaan muslim tarikh Al Tamadun (cairo,1932:5
dalam Bakker,1984) Tamadun sebagai kebudayaan (civilization) ialah unsur-unsur kebudayaan
yang maju,tinggi, dan halus yang dimiliki oleh warga masyarakat melalui proses pendidikan dan
pengajaran yang luas dan mendalam .
Seperti yang kita ketahui bahwa tamadun itu berasal dari kata madina yaitu kota/Bandar yang
didalam berisikan peradaban sedangkan melayu adalah berasal dari kata mala (yang berarti mula)
dan yu (yang berarti negeri) berarti tamadun melayu itu ialah kota yang yang penuh dengan
peradaban atau tamadun melayu itu ialah suatu daerah dimana terdapat komunitas ras-ras melayu
ataupun rumpun-rumpun melayu yang telah maju peradabannya dan kebudayaannya, baik itu di
sektor politik atau pemerintahan,teknologi, okonomi, dan pengolahan di bidang agraris dan
maritim, selain itu komunitas ini juga tetap menjunjung tinggi nilai-kebudayaan, agama (Islam),
Sosial yang mencakup pentauhidan kepada Allah SWT, ahklak dan hubungan antar manusia
Sedangkan arti dialek melayu riau terhadap bahasa Indonesia pada awalnya bahasa melayu
telah melingkupi kehidupan penduduk nusantara. Daerah pesisir pantai, kota pelabuhan, aliran
sungai dan pulau-pulau yang disinggahi oleh pelaut dan pedagang, telah memakai bahasa
melayu,setelah kawasan itu terpecah menjadi beberapa geografi politik yang melahirkan Negara
dan bangsa Indonesia, Malaysia dan singapura dan brunai Darussalam, bahasa melayu tetap
terpelihara oleh anak negeri. Tetapi oleh aspirasi politik dan haluan Negara yang relative berbeda
satu sama lain, maka bahasa melayu pada tiap Negara juga telah diwarnai oleh aspek
politik,ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya masing-masing dunia melayu itu
mendapat kemerdekaan,mereka juga memberi citra terhadap bahasa melayu di Indonesia sejak
tahun 1928 dinamakan dengan dengan bahasa indonesa
Kemudian kemudayaan melayu ini juga sebagai salah satu simpul ingatan serumpun
.persoalan keserumpunan sebagai satu kerangka konsep barangkali bermula ilmu linguistik dengan
kategori malayo-polinesia, yang pula terbagi rumpun bahasa austronesia dan austroasiatic.bangsa
serumpun pernah menjadi idiom politik apabila ada gagasan Mapbilindo yang digerakkan oleh
tunku Abdul Rahman, marcapagal, dan soekarno pada tahun 1960-an. Idiom seperti ini juga pernah
disebut oleh ibrahim yaakob pemimpin parti kebansaan melayu Malaya (PKMM) Dengan nama
melayu raya..
Hal tersebut sesuai dengan pengertian berdasaran Wikipedia,yakni Tamadun berasal dari kata
Arab 'maddana' yang berarti membangun suatu kota atau seseorang/masyarakat yang mempunyai
peradaban. Kata tamadun dapat diartikan kepada keadaan hidup bermasyarakat yang bertambah
maju. Istilah-istilah lain yang sama pengertiannya dengan tamadun adalah: umran, hadarah,
madaniyah. Dalam bahasa Inggris, istilah yang hampir sama dengan tamadun adalah: culture dan
civilisation atau kebudayaan dalam bahasa Indonesia. Para sarjana telah membahas persamaan dan
perbedaan istilah-istilah tersebut. Istilah Tamadun banyak digunakan dalam penulisan Tamadun
Islam.
Bahari mengandung dua pengertian,yaitu sesuatu yang telah terjadi pada masa lampau dan
berkaitan dengan laut atau maritim.dari pengertiaan tersebut dapat diambil makna,yaitu
kebudayaan sebagai wujud dan berisi unsure- unsur kebudayaan dari masyarakat atau orang
melayu
Menurut Filsafat kebudayaan, ilmu kebudayaan mempelajari peristiwa dan bentuk-bentuk
kebudayaan yang terdapat pada kesatuan-kesatuan sosial berbeda-berbeda. Menurut ruang dan
waktu filsafat kebudayaan mendekati hakikat kebudayaan sebagi sifat esensi manusia yang untuk
sebagian mengatasi ruang dan waktu empiris,dimensi sejarah, dan setempat. Filsafat kebudayaan
memandang kebudayaan dari realisasi kemanusiaan(J.V.Schall S.J.dalam baker,1984).Berbagai
pandangan ahli ilmu sosial dapat diartikan kebudayaan(Baker,1984) sebagai berikut:
Sosiolog mengartikan kebudayaan ialah keseluruhan kecakapan(Adat,ahlak, kesenian, ilmu,
dll. Yang dimiliki manusia sebagai subjek.
Sedangkan menurut ilmu khaldun Tamadun adalah diantara sarjana islam yang pertama
membahas konsep ketamadunan.beliau menggunakan istilah hadarah yang merupakan lawan
daripada bdawah yaitu kehidupan badwi.beliau juga menggunakan istilah umran yang bermakana
pembangunan.dalam kitabnya al-muqaddimah beliau lebih banyak menggunakan istilah umran
yang bersal dari kata amarah, ta”mir yang bermaksud membangun,memajukan menghidupkan dan
memakmurkan.bermula pada kurun ke 20, muncullah perkataan tamaddun dan
maddaniyah.pemikir islam seperti Muhammad Abduh menggunakan istilah madaniyyah bersal
dari madinah yang bermaksud Bandar atau kota yang merupakan asas dan tempat perkembangan
sesuatu Tamadun.
Seorang tokoh yang banyak menekuni bidang ketamadunan,malik bennabi mengakui perlunya
tamadun difahami kedua-dua aspek dan bukan aspek fizikal saja. Dalam definisi yang diberikan
oleh malik bannabi peradaban adalah jumlah kesatuan dari pada perbendaharaan yang bersifat
moral dan material yang dapat membawa sebuah masyarakat dan memberikan setiap individu
dalam masyarakat tersebut segala keperluan sosialnya untuk kemajuaan. Beliau juga
menambahkan kemajuan tersebut bukan diukur dalam perkembangan ekonomi dan teknologi.
Akan tetapi yang lebih penting dari pada itu adlah pembangunan moral. Pada pandangan beliau
sebuah peradaban adalah hasil penggunaan yang efisien terhadap tiga komponen utama peradaban
yaitu: manusia + tanah + masa akan tetapi ketiga komponen ini bergantung kepada satu kekuatan
dalaman yaitu agama.
Oleh yang demikian kita dapat simpulkan terdapat kesepakatan di kalangan pemikir islam
tentanng tamadun dan perdaban. Dapat disimpulkan bahwa peradaban mempunyai dua asas atau
aspek yang penting:
1. aspek rohani dan pemikiran (bukan fizikal) ini meliputi agama, dasar pemikiran, budaya, nilai,
adapt, warisan, undang-undang, bahasa, sejarah dan adab. Aspek ini akan menentukan identity
sesuatu umat dan masyarakat, dan mempengaruhi kekuatan dan kebertahanan sesuatu
tamadun.
2. aspek fizikal, dikenali dengan ketamadun (al_madaniyyah) atau menurut
ibn_khaldun al_umran adalah aspek jasmani atau kebendaan dari pada peradaban.ia meliputi
pembangunan infrastruktur, kemajuan dari segi produk, pekerjaan, kemahiran, dan
penghidupan. Aspek ini bersifat universal dan dapat dimiliki mana-mana masyarakat dengan
usaha dan daya saing.olehsebab itu setiap hasil kemajuan sains dan teknologi menjadi milik
masyarakat global.
Tamadun Melayu adalah tamadun menyeluruh yang dibangunkan oleh bangsa Melayu
berteraskan bahasa Melayu setelah kedatangan dan penerimaan Islam di seluruh rantau Alam
Melayu. Pemahaman terhadap Tamadun Melayu sebagai satu tamadun bangsa di rantau Alam
Melayu amat bersandar kepada pemahaman terhadap Tamadun Islam. Ini kerana kemunculan
Tamadun Melayu bertitik tolak dari penerimaan Islam oleh masyarakat rantau Alam Melayu secara
keseluruhannya. Pengajaran akidah Islam oleh para mubaligh Islam di seluruh rantau Alam
Melayu secara bertahap-tahap telah membina asas Tamadun Melayu. Situasi ini bertambah mantap
apabila para mubaligh berjaya menarik minat pemerintah Melayu. Sedikit demi sedikit pemerintah
Melayu beralih kepada kepercayaan Islam. Penerimaan ini memberi kesan yang amat besar kepada
pembinaan Tamadun Melayu sebagai satu tamadun yang menghubungjalin suku kaum Melayu
yang pelbagai. Sebagai contohnya, Merah Silu di Pasai, Sumatera telah menerima akidah Islam.
Demikian juga Parameswara di Melaka telah bersedia menerima akidah Islam dari Syed Abdul
Aziz untuk dirinya, keluarganya dan kemudiannya masyarakat Melayu secara bertahap-tahap
mengikut jejak pemerintahnya.
Tamadun Melayu terbina dengan nilai falsafah Islam yang tercerna dalam world view
masyarakat Melayu. Setiap gerak, tingkah dan usaha orang Melayu disandarkan kepada falsafah
Islam. Justeru itu, akar umbi bagi Tamadun Melayu adalah Tamadun Islam. Hal ini menjadi kaitan
utama kerana Islam telah berjaya merubah kepercayaan, pemikiran, cita rasa dan tingkah laku
masyarakat Melayu di negara dan rantau ini. Menurut Mohd Taib Osman (1988: 2);
“Budaya orang Melayu; persambungan dan perubahan berlaku setiap kali tibanya pengaruh
peradaban-peradaban luar, pertamanya daripada peradaban India, kemudian peradaban Islam dan
mulai abad yang lalu, kita di Semenanjung secara menyeluruh, daripada peradaban Barat moden.
Pada tiap-tiap titik tibanya pengaruh luar itu, terdapat ciri-ciri yang telah sedia memperlanjutkan
budaya di samping munculnya ciri-ciri yang mengasaskan perubahan”.
Kehadiran Islam di Alam Melayu telah membawa perubahan besar ke atas nilai dan budaya
orang Melayu. Peralihan gaya berfikir, corak sosial, dan interaksi muamalat di kalangan orang
Melayu dan masyarakat sekitar telah diungguli oleh nilai tradisi Islam, sehingga unsur-unsur
Hindu-Buddha hampir terhakis dalam gaya hidup dan corak pemikiran masyarakat Melayu.
Meskipun demikian, masyarakat Melayu tidak menolak sepenuhnya amalan dan nilai tradisi Hindu
dan mereka tetap mengekalkan unsur-unsur yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Syed
Muhammad Naquib menegaskan bahawa agama Islam telah mengubah jiwa dan fizikal
masyarakat Melayu Malaysia dan Indonesia. Manakala Mohd Taib Osman pula berpendapat
bahawa kedatangan Islam ke Nusantara telah membawa perubahan sehingga menjadikannya
sebahagian daripada dunia Islam (Ismail Hamid, 1991:60). Perubahan-perubahan yang maksudkan
oleh kedua-dua tokoh di atas dapat dilihat daripada semua aspek kehidupan seperti bidang bahasa,
sastera, intelektual, undang-undang, kepercayaan, politik, adat istiadat dan kesenian.
Tamadun Melayu tidak mengambil kira sumbangan beberapa kerajaan awal Alam Melayu
seperti kerajaan Srivijaya di Palembang, Langkasuka di Kedah dan Kerajaan Majapahit di Pulau
Jawa yang telah dibina lebih awal daripada Tamadun Melayu, walaupun sejarah membuktikan
bahasa Melayu telah mula digunakan lebih awal daripada kemunculan Tamadun Melayu. Ini
kerana tamadun awal ini tidak mempunyai rantaian dengan tamadun Melayu yang muncul setelah
kewujudan pengaruh Islam di rantau Alam Melayu. Ikatan rantaian ini terputus kerana dasar
pembinaan masyarakat pada kerajaan awal mempunyai tunjang yang berbeza dengan tamadun
Melayu yang muncul kemudian. Tunjang yang dimaksudkan ialah agama Islam.
b. Pengertian Tunjuk Ajar
Tunjuk ajar yang terangkum dalam buku Tenas Efendi “Tunjuk Ajar Melayu ini berkaitan
dengan seluruh aspek kehidupan, mulai dari masalah keagamaan, sosial, kekeluargaan, etika,
moral hingga politik. Misalnya, pantun mengenai rasa tanggung jawab:
apalah tanda batang dedap /
pohonnya rindang daunnya lebat /
apalah tanda orang beradap /
bertanggung jawab samapi ke lahat.
(Lihat : Tenas Efendi “Tunjuk Ajar Melayu” h.207)
Contoh lain,misalnya pantun tentang musyawarah dan mufakat:
pucuk putat warnanya merah /
bila dikirai terbang melayang /
duduk mufakat mengandung tuah /
sengketa usai dendam pun hilang.
(Lihat : Tenas Efendi “Tunjuk Ajar Melayu” h.262)
Menurut orang tua-tua Melayu, sebagaimana disampaikan oleh Tenas Effendy dalam bukunya
“Tunjuk Ajar Melayu”, fungsi dari tunjuk ajar ini untuk membawa manusia ke jalan yang lurus
dan diridhai Allah, sehingga selamat dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu,
kedudukan tunjuk ajar menjadi sangat penting dalam kesusastraan dan tradisi Melayu. Buku
Tunjuk Ajar Melayu karya Tenas Effendy ini, memuat ungkapan-ungkapan yang mengandung
tunjuk ajar tersebut. Tenas cukup telaten dalam mengumpulkan dan menyusun ungkapan-
ungkapan tunjuk ajar yang mulai jarang digunakan oleh masyarakat Melayu tersebut menjadi satu
buku. Agar lebih sistematis, tunjuk ajar yang terangkum dalam buku tersebut kemudian ia
klasifikasi ke dalam beragam tema, sesuai dengan kandungan isi masing-masing ungkapan.
c. Pengertian Melayu
Istilah Melayu memiliki berbagai macam defenisi seperti dikemukakan oleh ilmuwan Van
Ronekl yaitu, bangsa Melayu ialah orang yang bertutur bahasa Melayu dan mendiami
Semenanjung Tanah Melayu, Kepulauan Riau Lingga serta beberapa daerah di Sumatera
khususnya di Palembang.― Tetapi pengertian definisi Melayu tersebut berbeda dengan konsep
Melayu berdasarkan Konsitusi Malaysia yang menyatakan bahwa bangsa Melayu adalah orang
yang berbahasa Melayu, beragama Islam dan mengamalkan budaya Melayu.
Sementara itu, pengertian Melayu berdasarkan konsteks MIB adalah bangsa Melayu yang
termaktub dalam Konstitusi Brunei Darussalam tahun 1959 yaitu 7 etnis yang tinggal di Brunei
yaitu: Melayu Belait, Melayu Bisaya, Melayu Brunei, Melayu Dusun, Melayu Kedayan, Melayu
Murut, dan Melayu Tutong.
Istilah Melayu mempunyai maksud yang dalam dan luas. Sebahagian pengkaji menegaskan,
pada istilah Melayu terdapat dua pengertian, iaitu “Melayu” dan “kemelayuan”. “Melayu”
dimaksudkan sebagai satu rumpun bangsa Melayu yang menggunakan bahasa Melayu, sementara
“kemelayuan” mengandungi erti “nilai anutan” dan “jati diri Melayu” (Tenas Effendy).
Perkataan Melayu mungkin juga berasal daripada nama sebuah anak sungai yang bernama
Sungai Melayu di hulu Sungai Batang Hari, Sumatera. Di sana letaknya Kerajaan Melayu sekitar
1500 tahun dahulu. Daripada segi etomologi yakni Sanskrit ; perkataan Melayu yang berasal
daripada perkataan Malaya bermaksud gunung. Bangsa Melayu yang tercatat di dalam sejarah
Dinasti Tang di China adalah sekitar tahun 645 Masihi. Dicatatkan bahawa Bangsa Melayu adalah
bangsa yang bertamadun dan mendiami Nusantara atau Kepulauan Melayu di Asia Tenggara.
Orang Melayu itu dari segi zahirnya, lazimnya berkulit sawo matang, berbadan sederhana besar
serta tegap dan selalu berlemah lembut serta berbudi bahasa. Istilah "Melayu" ditakrifkan oleh
UNESCO pada tahun 1972 sebagai suku bangsa Melayu di Semenanjung Malaysia, Singapura ,
Indonesia, Thailand, Filipina dan Madagaskar.
Zainal Abidin Borhan (2004) pula menegaskan Melayu merupakan satu masyarakat peribumi
atau masyarakat asal rantau ini, rantau atau wilayah kebudayaan yang disebut sebagai Malay
Archipelago, Kepulauan Melayu atau Alam Melayu. Kesatuan Melayu ini hidup aman, damai dan
rukun lantaran sifat adaptif, akomodatif dan assimilatif. Pengaruh asing yang meresap disaring
oleh para genius lokal menjadi sebahagian budaya Melayu. Genius Melayu terdiri daripada para
penulis, sasterawan, pedagang, pelayar, pengukir, penasihat pemerintah, alim ulama dan
pemerintah.
Istilah melayu rupanya cukup banyak ragamnya.seorang cendikiawan melayu bernama
burhanudin Elhulaimy-yang juga pernah menjadi ketua umum partai islam tanah melay – dalam
bukunya Asas Falsafah Kebudayaan Melayu.yang terbit pertama kali pada tahun 1950. Mencatat
beberapa istilah tersebut.Ada pendapat yang mengatakan kata melayu berasal dari kata mala
(mula) dan yu (Negeri). Kemudian kata melayu atau melayur dalam bahasa tamil berarti tanah
tinggi atau bukit. Di samping kata malay yang berate hujan.ini bersesuain dengan negri-negri orang
melayu pada awalnya terletak pada perbukitan. Seperti tersebut dalam sejarah Melayu. Bukit
Siguntang Mahameru.Negeri ini dikenal sebagai negeri yang banyak dapat hujan, karna terletak
antara dua benua yaitu asia dan aurtralia.
Pengertian orang melayu orang melayu dapat dibedakan atas beberapa kategori atau
ketentuan. Pertama dapat dibedakan antara melayu tua(Proto Melayu) dengan melayu muda
(deutro Melayu) Disebut Melayu tua (proto Melayu) karena inilah gelombang perantau melayu
pertama yang datang ke kepulauan Melayu ini. Leluhur Melayu tua ini diprkirakan tiba oleh para
ahli arkeologi dan sejarah sekitar tahun 3000-2500 sebelum masehi.Adapun yang tergolong
kedalam keturunan melayu tua itu antara lain orang talang mamak,orang sakai dan suku laut.
Istilah melayu itu baru di kenal sekitar tahun 644 Masehi.melalui tulisan china yang
menyebutnya kata Mo-lo-yeu.dalam tulisan itu disebutkan bahwa Mo-lo-yeu mengrimkan utusan
ke china, membawa barang hasil bumi untuk di persembahkan kepada kaisar Cina, jadi kata
melayu menjadi nama sebuah kerajaan dewasa itu. Sedangkan Nenek moyang melayu itu juga
beragam baik asalnya yang munkin dari suku Dravida di India.mingkin juga Mongolia atau
campuran Drapida yang kemudian kawin dengan ras Mongolia. Kedatangan mereka bergelombang
ke nusantara ini. Gelombang pertama diperkirakan terjadi antara 3000 sampai 2500 sebelum
masehi.gelombang ini disebut proto melayu atau melayu tua. Diantara mereka banyak yang
digolongkan kepada masyarakat terasing (pedalaman ) seperti talang Mamak. Sakai dan suku
laut.gelombang kedua terjadi sekitar 300 sampai 250 tahun sebelum masehi. Di sebut deutro
melayu atau melayu muda.Gelombang yang terahir inilah yang tampaknya paling besar sebab
ternyata inilah yang paling dominan dalam masyarakat melayu.
Para ahli bahasa dan bangsa bansga (etno linguistic) mempunyaiistilah melayu-polinesia dan
austronesia. Seorang sarjana jerman bernama Wilhelm von Humboldt mempelajari bahasa-bahasa
di nusantara dan kepulaun polinesia.dia berkesimpulan bahasa-bahasa itu mempunyai
persamaan.bahasa-bahasa yang punya persamaan ini diberi nama bahasa melayu-polinesia.istilah
melayu-polinesia atau autronesia dapat juga di pandang sebagia melayu dalam arti
luas.sandinganya ada melayu dalam pengertian sempit. Daam arti sempit. Melayu itu merujuk
kepada penduduk yang pernah menjadi anak negeri kerajaan melayu.sriwijaya(abad 7-11) sebagai
kerajaan jaya dari hindu-budha lalu digantikan oleh kerajaan melayu melaka(abad 14-16) sebagai
kerajaan dalam zaman islam. Kemudian diikuti oleh sejumlah kerajaan melayu dibelakangnya,
seperti deli langkat,riau lingga,johor pahang,siak sri indrapura.indragiri, brunai Darussalam dan
banyak lagi kerjaan kecil lainya.
Masuk hutan mengambil kayu
Kayu diambil untuk buat peti
Kita belajar tamadun melayu
Semoga menjadi manusia bebudi pekerti

Pak tani menebang kayu


kayu dipotong enam
beradat istiadat Melayu.
adat bersendikan ajaran Islam
Kesatuan Melayu begitu mantap di kalangan masyarakat Melayu kerana nilai kemelayuan
yang dimiliki. Nilai kemelayuan penuh dengan falsafah yang memberi pengertian kehidupan
bangsa Melayu dalam membina jati diri bangsa. (Tenas Effendy)
Tamadun Melayu tidak mengambil kira sumbangan beberapa kerajaan awal Alam Melayu
seperti kerajaan Srivijaya di Palembang, Langkasuka di Kedah dan Kerajaan Majapahit di Pulau
Jawa yang telah dibina lebih awal daripada Tamadun Melayu, walaupun sejarah membuktikan
bahasa Melayu telah mula digunakan lebih awal daripada kemunculan Tamadun Melayu. Ini
kerana tamadun awal ini tidak mempunyai rantaian dengan tamadun Melayu yang muncul setelah
kewujudan pengaruh Islam di rantau Alam Melayu. Ikatan rantaian ini terputus kerana dasar
pembinaan masyarakat pada kerajaan awal mempunyai tunjang yang berbeza dengan tamadun
Melayu yang muncul kemudian. Tunjang yang dimaksudkan ialah agama Islam.

C. MANFAAT DAN TUJUAN MEMPELAJAJRI TAMADUN & TUNJUK


AJAR MELAYU
Tunjuk ajar adalah segala jenis petuah, petunjuk, nasihat, amanah, pengajaran, dan contoh
teladan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam arti luas. Menurut orang tua-tua Melayu,
Tunjuk ajar melayu adalah segala petuah, amanah, suri teladan, dan nasihat yang membawa
manusia ke jalan yang lurus dan diridhoi Allah, yang berkahnya menyelamatkan manusia dalam
kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. (Tenas Effendy: 7)
Bagi orang Melayu, tunjuk ajar harus mengandung nila-nilai luhur agama Islam dan juga sesuai
dengan budaya dan norma-norma sosial yang dianut masyarakatnya. Orang tua-tua mengatakan di
dalam tunjuk ajar, agama memancar atau di dalam tunjuk ajar Melayu, tersembunyi berbagai ilmu
Kandungan isi tunjuk ajar tidak dapat diukur atau ditakar, apalagi tunjuk ajar sendiri terus
berkembang sejalan dengan kemajuan masyarakatnya. Hakikat isi tunjuk ajar tidaklah kaku dan
tidak mati, tetapi terus hidup, terbuka, dan terus mengalir bagaikan gelombang air laut. Perubahan
yang terus berlangsung dalam kehidupan masyarakat tidak menyebabkan kandungan isi tunjuk ajar
ketinggalan zaman, karena nilai luhur yang terkandung di dalamnya bersifat abadi dan dapat
dimanfaatkan di segala zaman. Jadi, kalau pun sekarang, misalnya, tunjuk ajar kurang diminati
orang atau kurang berlanjut pewarisnya, bukan karena nila-nilai luhurnya tidak serasi dengan
perkembangan zaman, kemajuan ilmu, dan perkembangan teknologi, tetapi karena orang kurang
memahami hikmah dan makna yang terkandung di dalam tunjuk ajar. Pemahaman yang salah juga
muncul karena mereka menganggap tunjuk ajar sebagai acuan yang kaku dan ketentuan
tradisioanal yang usang yang bukan saja tidak serasi dengan perkembangan zaman, tetapi menjadi
penghambat dalam perkembangan.
Mata kuliah ini membahas konsep-konsep Tamdun Kerajaan Melayu dan Tunjuk Ajar orang
Melayu yang mencakup Tamadun maritim kerajaan-kerajaan Melayu, nilai-nilai adat pergaulan
masyarakat Melayu, kepribadian dan karakter orang Melayu, pola kehidupan dan tingkah laku
orang Melayu dalam bermasyarakat, kearifan pemikiran orang Melayu dalam memelihari
lingkungan hidup, sikap amanah, konsep-konsep Islam dalam norma adat, sikap keteladanan orang
Melayu, dan kearifan pemikiran orang Melayu tentang kepemimpinan. Pembelajaran dilaksanakan
dengan pendekatan Student-Centered Learning. Pembelajaran pada mata kuliah ini didesain untuk
tercapainya kompetensi kognitif, afektif dan psikomotorik mahasiswa. Metode yang digunakan
yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi dan penugasan. Untuk dapat mengukur
ketercapaian kompetensi digunakan adalah penilaian tertulis (objektif, Isian singkat, essay),
penilaian sikap dan unjuk kerja.
Adapun manfaat dan tujuan mempelajajri tamadun & tunjuk ajar melayu antara lain :
1. Memahami dan mendeskripsikan konsep-konsep Tamadun Melayu.
2. Memahami, mendeskripsikan dan mampu menerapkan Tamadun maritim sebagai identitas
melayu.
3. Memahami, mendeskripsikan, dan mengamalkan konsep-konsep adat masyarakat orang
Melayu berlandaskan Islami untuk mewujudkan karakter-karakter nilai kehidupan.
4. Memahami dan mengamalkan nilai–nilai kepribadian orang Melayu dalam kehidupan
bermasyarakat.
5. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai pola kehidupan orang Melayu dalam bermasyarakat.
6. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai kearifan pemikiran orang Melayu dalam memelihara
lingkungan hidup.
7. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai sifat dan sikap amanah dalam jati diri Melayu
8. Memahami dan mengamalkan konsep-konsep Islam tidak bisa terpisahkan dari budaya, adat
istiadat, dan norma-norma sosial dalam kehidupan Melayu.
9. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai sikap keteladanan layaknya orang Melayu dalam
memanfaatkan waktu.
10. Memahami dan membentuk karakter mahasiswa yang kerja keras, rajin, tekun, tabah, halal,
dan bermanfaat sesuai dengan ungkapan Melayu.
11. Memahami, mendeskripsikan, dan mengamalkan nilai-nilai kearifan pemikiran Melayu
tentang kepemimpinan
12. Memahami, mampu beradaptasi, dan mengamalkan nilai-nilai tingkah laku kehidupan antar
sesama mahasiswa, mahasiswa dan dosen, mahasiswa dan lingkungan sosial, serta lingkungan
kerja.
Bagi orang Melayu, tunjuk ajar harus mengandung nilai-nilai luhur agama islam dan juga
sesuai dengan budaya dan norma-norma sosial yang dianut masyarakatnya. Orang-orang tua
mengatakan "di dalam tunjuk ajar, agama memancar", atau "di dalam tunjuk ajar Melayu,
tersembunyi berbagai ilmu".
Dalam ungkapan disebut :
apalah isi tunjuk ajar,
syarak dan sunnah, ilmu yang benar

apalah isi tunjuk ajar,


segala petunjuk kejalan yang benar

apalah isi tunjuk ajar,


kepalanya syarak, tubuhnya ilmu

apalah isi tunjuk ajar,


penyuci akal, penenang kalbu

apalah isi tunjuk ajar,


peninding aib, penjaga malu

apalah isi tunjuk ajar,


sari akikah, patinya ilmu
mengekalkan tuah sejak dahulu

buah keduduk menghujung dahan


tempat bersarang semut kerangga
bertuah petunjuk mengandung iman
bertuah ajaran beradap lembaga

banyak keduduk banyak bijinya


banyak belukar banyak kayunya
banyak petunjuk banyak isinya
banyak pengajar banyak ilmunya
Ungkapan tersebut menunjukan betapa luas dan beragamnya isi tunjuk dan ajar Melayu,
bahwa kandungan atau isi tunjuk ajar tidak dapat diukur atau ditakar, apalagi tunjuk ajar sendiri
terus berkembang sejalan dengan kemajuan masyarakatnya. nah sobat semua kira itu pengertian
dari tunjuk ajar melayu, nanti akan saya bahas lagi lebih dalam tentang tunjuk ajar ini.

BAB II
TAMADUN MELAYU DAN
NILAI-NILAI TAMADUN MELAYU

A. TAMADUN MELAYU
B. NILAI-NILAI TAMADUN MELAYU
C. PENGERTIAN SEJARAH DAN BUDAYA
MELAYU
D. SISTEM KEKERABATAN MASYAKAT
MELAYU
E. SISTIM KEKERABATAN DALAM
TAMADUN MELAYU

BAB II
TAMADUN MELAYU DAN
NILAI-NILAI TAMADUN MELAYU
A. TAMADUN MELAYU
Pada asalnya, tamadun Melayu boleh dijejaki sejak zaman Paleolitk lagi iaitu Zaman Batu
Awal kira-kira 35,000 tahun dahulu, diikuti dengan zaman Meseolitik ataupun zaman Batu Tengah
kira-kira 11,000 tahun dahulu, Zaman Neolitik ataupun zaman Batu Baru kira-kira 5,000 tahun
dahulu, dan Zaman Logam iaitu Zaman Gangsa-Besi kira-kira 2,500 tahun dahulu.
Tamadun Melayu telah mengalami proses perkembangan yang lama dan melalui beberapa
manifestasi yang berbeza. Manifestasi ini penting dalam pembentukan Tamadun Melayu.
Penerimaan agama Islam sebagai asas Tamadun Melayu merupakan perkembangan yang paling
penting dan membentuk sebuah Tamadun Melayu Islam yang cemerlang, gemilang, dan terbilang.
Tamadun Melayu terdiri daripada sekelompok manusia yang secara luasnya digolongkan sebagai
kumpulan orang Melayu, tertumpu kepada suatu Wilayah di Asia Tenggara yang dikenali dengan
pelbagai nama seperti Gugusan Kepulauan Melayu(Malay Archipelago), Gugusan Kepulauan
Melayu-Indonesia, Nusantara, Alam Melayu dan Tanah Jawi. Dua perkara penting yang mewarnai
Tamadun wilayah ini ialah Bahasa Melayu yang menjadi bahasa perhubungan luas(Ligua franca)
di seluruh kawasan ini, dan agama Islam yang menjadi pelengkap kepada pembentukan Tamadun
Melayu.
Istilah Melayu boleh merujuk kepada tiga perkara yang berbeza, iaitu ras(genetik),
kebudayaan dan bahasa. Istilah ras Melayu merujuk kepada kumpulan orang Melayu yang boleh
diasingkan daripada kumpulan lain dari segi ciri-ciri fizikal luaran dan kebudayaannya.
Kebudayaan pula merujuk kepada ilmu pengetahuan sesuatu kumpulan manusia yang diwarisi dan
diturunkan daripada satu generasi kepada satu generasi yang lain. Ilmu pengetahuan ini berfungsi
seolah-olah seperti satu sistem pengoperasian manusia oleh sebab ianya memberitahu manusia
bagaimana untuk berfungsi dengan manusia lain, alam sekitar dan kuasa-kuasa ghaib. Bahasa
adalah sistem percakapan yang digunakan untuk berhubung dengan penutur-penutur bahasa yang
sama. Ras Melayu(atau rumpun Melayu) selalunya bertutur dalam kumpulan keluarga bahasa
Melayu-Indonesia yang mengelompokkan bersama-samanya sub-keluarga bahasa-bahasa Melayu,
Jawa Melayu, Sunda, Madura, Acheh, Minangkabau, Sasak, Melanau, Iban, Bajau, Murut, Bugis,
dan Sulu.
Sains, kesenian dan teknologi yang dihasikan oleh Tamadun Melayu adalah sesuatu yang unik
dan mencerminkan keperluan-keperluan serta nilai-nilai kebudayaan Melayu. Tamadun Melayu
menghasilkan satu sistem sains tepat yang tersendiri berdasarkan kepada keperluan-keperluan
kebudayaan Melayu. Sebagai contohnya pengukuran jarak(seperti sejengkal, sedepar, hastar dan
rantai) dan timbangan(seperti cupak, gantang, dan koyan)adalah berbeza daripada sistem-sistem
penekatan lain dan berkaitan rapat dengan keperluan serta pengalaman masyarakat Melayu.
Pelbagai bentuk kesenian telah dihasilkan dalam Tamadun Melayu, seperti seni
persembahan(Tarian Melayu dan Mak Yong), artifak(songket dan bursana), Syair perbahasa dan
pantun. Ilmu-ilmu teknologi yang dihasilkan oleh Tamadun Melayu menunjukkan kebijaksanaan
tempatan. Sebahagian daripada ilmu-ilmu ini boleh dilihat daripada pembinaan(Istana, Masjid, dan
rumah) dan pembuatan barang-barang keperluan harian(seperti keris dan songket).
Secara umumnya nilai-nilai yang menjadi asas kepada Tamadun Melayu berteraskan kepada
nilai-nilai agama Islam. Kesemua nilai-nilai tersebut berkait rapat dengan konsep Iman yang
terdapat dalam agama Islam seperti saling hormat-menghormati orang lain, bertimbang rasa,
bersopan santun, dan berbudi pekerti. Nilai-nilai asa ini boleh dilihat dalam ungkapan-ungkapan
Melayu seperti peribahasa, perumpamaan dan perpatah-perpatih.
1. Tamadun Melayu Sebagai Asas Tamadun Melayu
Sistem Pemerintahan
Malaysia merupakan sebuah Negara bangsa berbentuk persekutuan yang mengandungi
komponen beberapa buah negeri Melayu yang pernah menjadi negeri-negeri Melayu Bersekutu,
Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu dan Negeri-negeri Selat. Paksi atau landasan utama yang
menyumbang kepada pembinaan dan pemantapan tamadun Malaysia ialah Tamadun Melayu-
Islam. Setiap politi Melayu, diperintah oleh raja atau sultan atau Yang di-Pertua. Sistem
pemerintahan beraja (sistem pemerintahan raja berpelembagaan) adalah sumbangan utama
tamadun melayu dalam tamadun Malaysia. Perlembagaan Malaysia memaktubkan dua institusi
beraja iaitu Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu sebagai komponen penting
dalam pemerintahan demokrasi berparlimen di Negara kita.
Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua agama Negara yang mengetuai tiga badan di dalam
kerajaan iaitu badan pemerintahan (eksekutif), badan perundangan (legislatif) dan badan
kehakiman (judikatif). Yang di-Pertuan Agong tidak terlibat di dalam politik dan pemerintahan
Negara dan baginda berdasarkan bidang kuasanya boleh mewakilkan tugasnya kepada sesiapa atau
suruhanjaya yang dilantik atau perkenan baginda. Baginda merupakan payung dan paksi kepada
perjalanan sistem pemerintahan Negara. Baginda tidak berkuasa mutlak, sebaliknya baginda
bertindak atas nasihat Perdana Menteri atau Jemaah Menteri seperti yang termaktub dalam
Perlembagaan Persekutuan Malaysia.
Agama dan Adat Istiadat
Kedatangan agama Islam telah memantapkan tamadun Melayu silam. Islam dan adat Melayu
menjadi salah satu struktur dan elemen penting kemelayuan dalam tamadun Malaysia. Islam terus
menjadi faktor definitif Melayu iaitu orang Melayu sebagai orang yang mengamalkan adat istiadat
Melayu, berbahasa Melayu dan beragama Islam. Pentakrifan Melayu ini telah diletakkan ke dalam
Perlembagaan Persekutuan yang merujuk takrifan Melayu dari sudut undang-undang. Islam juga
bukan sahaja menjadi faktor yang mentakrif Melayu, juga dimaktubkan dalam di dalam
Perlembagaan Persekutuan bahawa Islam adalah agama bagi Persekutuan Malaysia dan setiap raja
atau sultan adalah ketua agama bagi setiap negeri di dalam Persekutuan Malaysia.
Peruntukan ini termaktub di dalam Perkara 3 (1) Perlembagaan Persekutuan Malaysia, dan
menerusi peruntukan ini, pihak kerajaan pusat menerusi Jabatan Agama Islam Malaysia (JAKIM)
dan kerajaan-kerajaan negeri melalui pihak berkuasa agama negeri melaksanakan pembangunan
agama Islam dalam pelbagai bidang seperti melaksanakan pentadbiran hukum syariah Islam tetapi
dengan bidang kuasa yang terbatas dan tertentu sahaja. Menurut perlembagaan, wujud kebebasan
beragama tetapi bagi penganut agama Islam, kerajaan boleh mengawal atau menyekat aliran atau
fahaman kepercayaan yang dianggap menyeleweng atau sesat.
Bahasa, Kesenian dan Kesusasteraan
Perkembangan dan penyebaran Islam di Alam Melayu tidak dapat dipisahkan daripada
peranan penting yang dimainkan oleh bahasa melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa tertua di
rantau Asia Tenggara. Bukti-bukti epigrafi menunjukkan bahawa bahasa Melayu sudah digunakan
sejak abad ketujuh Masihi. Sebelum kedatangan Islam, bahasa Melayu dikenali sebagai bahasa
Melayu Kuno iaitu hasil percampuran bahasa Melayu Kuno dengan bahasa Sanskrit. Bahasa
Melayu Kuno inilah yang digunakan untuk menulis batu-batu bersurat memakai huruf yang berasal
dari huruf Kawi dan Nagari yang berasal dari Palava. Menurut deCasparis, bahawa Melayu Kuno
yang ditulis dalam bentuk tulisan Palava ini telah digunakan oleh orang Melayu di kawasan
Sumatera Selatan. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar agama Islam telah
meningkatkan taraf, kecekapan dan kewibawaannya. Istilah- istilah yang baru dan cara
penghujahan dan pernyataan yang baru demi mengungkapkan penegasan dan penghujahan yang
lebih rumit dan kompleks tetapi lebih tepat, persis dan saintifik.
Bagi kesusasteraan Melayu tradisional, kedatangan Islam membuka lembaran baru dalam
kehidupan masyarakat Melayu tradisional. Agama Islam yang membawa sinar baru kepada
masyarakat turut juga membawa memperkenalkan tulisan yang wajar dan sesuai untuk
dikembangkan penggunaannya di Alam Melayu. Dengan itu, kertas yang sekian lama digunakan
di Timur Tengah dan di Barat, mengambil alih peranan yang dimainkan oleh batu, logam, daun
lontar dan sebagainya. Dakwat dan kalam juga ikut diperkenalkan penggunaannya. Tidak
keterlaluan juga dikatakan bahawa tulisan Jawi telah diterima oleh masyarakat Melayu serentak
dengan mereka menerima Islam dan mereka hanya mengambil sedikit masa untuk menyesesuaikan
tulisan itu pada bunyi-bunyi yang terdapat dalam bahasa mereka untuk dijadikan tulisan bahasa
Melayu sendiri.
Era kolonialisme di Alam Melayu hampir 500 tahun memperlihatkan bahawa mereka tidak
berjaya memusnahkan khazanah pusaka warisan tamadun Melayu yang penting iaitu bahasa.
Sastera dan pelbagai aspek kesenian yang menjadi komponen penting atau teras kepada
kebudayaan dan tamadun Melayu. Ini kerana pihak penjajah Belanda dan Ingggeris menumpukan
usaha mereka untuk menguasai institusi politik, pentadbiran serta ekonomi di Alam Melayu. Pada
masa yang sama, mereka tidak pula menghalang perkembangan bahasa, sastera dan kesenian
Melayu. Malah ada di kalangan mereka yang bertindak sebagai penaung atau pengkaji bahasa,
sastera dan kesenian yang terus menerus berkembang.
Sebelum Perang Dunia Kedua, kebanyakan negeri Melayu khususnya bekas Negeri-negeri
Melayu Tidak Bersekutu iaitu Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu dan Johor menggunakan
bahasa Melayu secara meluas bagi tujuan rasmi seperti dalam surat-menyurat dan penulisan minit.
Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Melayu menjadi bahasa
kebangsaaan dan bahasa perantaraan untuk digunakan dalam semua maksud rasmi dan bahasa lain
walaupun boleh diajar dan dipelajari. Pelajaran 1961 juga telah menetapkan bahasa Melayu
sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan Negara. Dalam dasawarsa lepas, bahasa
melayu dilihat agak kehilangan arah dan tercari-cari jati diri kerana remaja dan pelajar lebih
mengemarkan menggunakan bahasa rojak atau bahasa Inggeris. Lantaran itu, dalam tahun 2006,
pihak Dewan Bahasa dan Pustaka telah diberikan kuasa oleh kerajaan untuk memantau malah
mengambil tindakan terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan atau mencemarkan
kesucian bahasa kebangsaan ini.
Sistem Perundangan
Antara catatan awal mengenai undang-undang Islam di Tanah Melayu adalah pada prasasti
Terengganu yang ditemui pada tahun 1899 di Sungai Teresat, Kuala Berang, Terengganu. Batu
bersurat ini bertarikh 17 Rejab 702 H bersamaan dengan 22 Februari 1303 M. Ia mengandungi
beberapa catatan tentang hukum Islam yang perlu dilaksanakan, iaitu tentang tanggungjawab
pemerintah melaksanakan dan menguatkuasakan ajaran Islam, pemberian dan penerimaan hutang,
rejam atau hukum sebat ke atas penzina, hukum menuduh zina dan tentang kesaksamaan antara
semua orang sama ada orang atasan atau rakyat bawahan.
Satu lagi warisan yang membuktikan undang-undang Islam telah diamalkan dalam kerajaan
Melayu ialah Undang-Undang Pahang yang disusun semasa pemerintahan Sultan Abdul Ghafur
Muhaiyiddin Shah (1592-1614) di bawah pengaruh Undang-Undang Melaka. Dalam era
penjajahan misalnya di era British, mereka tidak berjaya merosakkan kepercayaan atau keimanan
orang Melayu terhadap Islam, tetapi dapat melemahkannya. Bahkan tiada bantahan daripada orang
Melayu apabila British memperkenalkan undang-undang mereka, tidak seperti reaksi keras orang
Melayu apabila mendapat tahu pihak British akan memperkenalkan Malayan Union.
Pembudayaan Ilmu
Dalam konteks pembudayaan ilmu pengetahuan, tamadun Melayu berperanan memberikan
makna yang tepat terhadap konsep dan budaya ilmu yang perlu diamalkan oleh sesebuah
masyarakat yang bertamadun. Semangat Iqra’ antara aspek sosial yang mendapat kesan langsung
dengan kedatangan Islam di Alam Melayu. Islam telah mengubah kedudukan ilmu dan pendidikan
masyarakat Melayu sehingga menganggapnya sebagai persoalan yang amat penting. Dengan
kedatangan dan penerimaan Islam, golongan ilmuan mendapat tempat yang wajar dalam
masyarakat malah diberikan penghormatan yang cukup tinggi oleh semua lapisan masyarakat.
Kedatangan Islam juga berjaya memartabatkan orang Melayu dari segi keilmuan dan pendidikan.
Ini dapat dibuktikan menerusi kewujudan pusat-pusat keilmuan seperti di Acheh dan Pattani, di
samping melahirkan ramai tokoh ilmuan.
Sistem pendidikan Islam yang mengintegrasikan keperluan hidup duniawi dan ukhrawi amat
relevan dengan keperluan manusia. Justeru, budaya membaca, mecintai ilmu pengetahuan dan cara
berfikir yang kritis mesti diwujudkan dan diberikan keutamaan dalam masyarakat. Oleh kerana
pembudayaan ilmu pengetahuan ini amat disignifikan dalam membina peradaban manusia, sarjana
tempatan Prof Dr Wan Mohd Nor Wan Daud (1997:55) meggariskan beberapa panduan kearah
merealisasikan matlamat dan hasrat tersebut. Antaranya ialah :
 Mementingkan ilmu pengetahuan
 Berkekalannya hasil ilmiah
 Berterusannya usaha keilmuan
 Proses syura dan nilai-nilai kepimpinan
 Sikap hormat kritis perlu ada dalam diri setiap orang yang berilmu bagi merealisasikan
budaya keilmuan
 Memberi pengiktirafan terhadap peranan kaum wanita.
Jika kita amati sejarah Islam secara keseluruhan, kita akan dapati bahawa kejayaan, kemenangan
dan kekuatan ummah disebabkan oleh umat Islam ketika itu mendekatkan diri dengan Islam.
Dalam erti kata lain, mereka memahami Islam dengan pemahaman yang sebenar dan tulen,
mengamalkan ajaran Islam secara sempurna dan menyeluruh dalam pelbagai dimensi kehidupan.
Pembinaan Jati Diri Insan
Tamadun Melayu yang ditunjangi oleh kekuatan pegangan terhadap agama Islam sebenarnya
telah banyak memberikan sumbangan kepada semangat juang di kalangan cendikiawan-
cendikiawan Melayu dalam memperjuangkan hak orang Melayu dan juga kebebasan Tanah
Melayu daripada belenggu penjajahan.
· Di bawah pemerintahan British semangat kebangsaan untuk berjuang mempertahan dan
membebaskan tanah Melayu telah bermula seawal 1900 dengan diketuai oleh beberapa orang
pemikir dan cerdik pandai yang memperolehi pendidikan tinggi dalam bidang pengajian Islam
daripada Universiti Al-Azhar Mesir dan juga daripada beberapa universiti di Timur Tengah yang
lain.
 Mereka ini telah menggunakan bahasa Melayu sebagai wahana dalam menyampaikan buah
fikiran dalam beberapa majalah dan akhbar seperti al-Imam, Neracha dan al-Ikhwan.
 Penerapan nilai-nilai Islam yang telah menjadi akar umbi kawalan terhadap semua dasar
dan polisi yang dijalankan oleh kerajaan telah menampakkan lagi kepada kita peranan
agama Islam dalam pembentukan negara Malaysia.
 Nilai-nilai Islam yang suci dan universal telah dapat diterima oleh semua bangsa majmuk
yang tinggal dalam negara ini.
 Nilai-nilai Islam yang berasaskan tauhid dan mencakupi semua aspek hidup manusia telah
menjadi satu mekanisme kawalan dan panduan bagi kakitangan kerajaan dalam
menjalankan tugas mereka. Keistimewaan agama Islam yang menjadi identiti bangsa
Melayu telah menjadikan tamadun Melayu sebagai asas tamadun Malaysia.
Tegasnya,dalam usaha membentuk identiti dan jati diri insan Melayu ini, sewajarnya umat
Melayu hari ini kembali semula mengahayati apa yang telah ditetapkan oleh umat Melayu zaman
kegemilangan iaitu penghayatan sepenuhnya terhadap ajaran Islam yang syumul yang tentunya
akan melahirkan watak insan Melayu yang beriman,bertakwa dan berakhlak mulia.
2. Konsep Tamadun Melayu
Tamadun Melayu merupakan sebuah tamadun yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang
digolongkan secara luas sebagai kumpulan orang-orang Melayu dan bertempat di suatu wilayah di
Asia Tenggara. Wilayah ini dikenali dengan pelbagai nama seperti Gugusan Kepulauan Melayu,
gugusan Kepulauan Melayu-Indonesia, Nusantara, Alam Melayu dan Tanah
Jawi.(TITAS,2004:163) Sebelum Perang Dunia II, kawasan ini dirujuk sebagai Asia of the
Monsoons, East Indies dan juga Further India atau Hindia Jauh. (Azam Hamzah, 1997: 1)
Tamadun Melayu adalah tamadun menyeluruh yang dibangunkan oleh bangsa Melayu
berteraskan bahasa Melayu setelah kedatangan dan penerimaan Islam di seluruh rantau Alam
Melayu. Pemahaman terhadap Tamadun Melayu sebagai satu tamadun bangsa di rantau Alam
Melayu amat bersandar kepada pemahaman terhadap Tamadun Islam. Ini kerana kemunculan
Tamadun Melayu bertitik tolak dari penerimaan Islam oleh masyarakat rantau Alam Melayu secara
keseluruhannya. Pengajaran akidah Islam oleh para mubaligh Islam di seluruh rantau Alam
Melayu secara bertahap-tahap telah membina asas Tamadun Melayu. Situasi ini bertambah mantap
apabila para mubaligh berjaya menarik minat pemerintah Melayu. Sedikit demi sedikit pemerintah
Melayu beralih kepada kepercayaan Islam. Penerimaan ini memberi kesan yang amat besar kepada
pembinaan Tamadun Melayu sebagai satu tamadun yang menghubungjalin suku kaum Melayu
yang pelbagai. Sebagai contohnya, Merah Silu di Pasai, Sumatera telah menerima akidah Islam.
Demikian juga Parameswara di Melaka telah bersedia menerima akidah Islam dari Syed Abdul
Aziz untuk dirinya, keluarganya dan kemudiannya masyarakat Melayu secara bertahap-tahap
mengikut jejak pemerintahnya.
Tamadun Melayu terbina dengan nilai falsafah Islam yang tercerna dalam world view
masyarakat Melayu. Setiap gerak, tingkah dan usaha orang Melayu disandarkan kepada falsafah
Islam. Justeru itu, akar umbi bagi Tamadun Melayu adalah Tamadun Islam. Hal ini menjadi kaitan
utama kerana Islam telah berjaya merubah kepercayaan, pemikiran, cita rasa dan tingkah laku
masyarakat Melayu di negara dan rantau ini. Menurut Mohd Taib Osman (1988: 2);
“Budaya orang Melayu; persambungan dan perubahan berlaku setiap kali tibanya pengaruh
peradaban-peradaban luar, pertamanya daripada peradaban India, kemudian peradaban Islam dan
mulai abad yang lalu, kita di Semenanjung secara menyeluruh, daripada peradaban Barat moden.
Pada tiap-tiap titik tibanya pengaruh luar itu, terdapat ciri-ciri yang telah sedia memperlanjutkan
budaya di samping munculnya ciri-ciri yang mengasaskan perubahan”.
Kehadiran Islam di Alam Melayu telah membawa perubahan besar ke atas nilai dan budaya
orang Melayu. Peralihan gaya berfikir, corak sosial, dan interaksi muamalat di kalangan orang
Melayu dan masyarakat sekitar telah diungguli oleh nilai tradisi Islam, sehingga unsur-unsur
Hindu-Buddha hampir terhakis dalam gaya hidup dan corak pemikiran masyarakat Melayu.
Meskipun demikian, masyarakat Melayu tidak menolak sepenuhnya amalan dan nilai tradisi Hindu
dan mereka tetap mengekalkan unsur-unsur yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Syed
Muhammad Naquib menegaskan bahawa agama Islam telah mengubah jiwa dan fizikal
masyarakat Melayu Malaysia dan Indonesia. Manakala Mohd Taib Osman pula berpendapat
bahawa kedatangan Islam ke Nusantara telah membawa perubahan sehingga menjadikannya
sebahagian daripada dunia Islam (Ismail Hamid, 1991:60). Perubahan-perubahan yang maksudkan
oleh kedua-dua tokoh di atas dapat dilihat daripada semua aspek kehidupan seperti bidang bahasa,
sastera, intelektual, undang-undang, kepercayaan, politik, adat istiadat dan kesenian.
Tamadun Melayu tidak mengambil kira sumbangan beberapa kerajaan awal Alam Melayu
seperti kerajaan Srivijaya di Palembang, Langkasuka di Kedah dan Kerajaan Majapahit di Pulau
Jawa yang telah dibina lebih awal daripada Tamadun Melayu, walaupun sejarah membuktikan
bahasa Melayu telah mula digunakan lebih awal daripada kemunculan Tamadun Melayu. Ini
kerana tamadun awal ini tidak mempunyai rantaian dengan tamadun Melayu yang muncul setelah
kewujudan pengaruh Islam di rantau Alam Melayu. Ikatan rantaian ini terputus kerana dasar
pembinaan masyarakat pada kerajaan awal mempunyai tunjang yang berbeza dengan tamadun
Melayu yang muncul kemudian. Tunjang yang dimaksudkan ialah agama Islam.
Cabaran Tamadun Melayu Masa Kini
Cabaran yg diterima oleh tamadun Melayu kini terdiri daripada 2 cabang iaitu cabaran dari
dalam & cabaran dari luar. Cabaran dari dalam yang kelihatan sangat ketara ialah cabaran sosio-
budaya kesan daripada kemajuan dan perubahan yang dicapai dan dialami. Golongan yg paling
berisiko tinggi utk menghadapi cabaran tersebut adalah golongan remaja & belia. Ini kerana
golongan ini mempunyai tanggungjawab yg sangat besar yg diharapkan oleh kerajaan utk terus
menyambung segala kecemerlangan yg tlh berjaya di capai. Walaubagaimanapun, remaja sekarang
khususnya remaja Melayu byk terbabit dgn gejala sosial yg sangat membimbangkan seperti
penyalah gunaan dadah, kesalahan juvana dsbgnya. Ini kerana golongan ini mempunyai
tanggungjawab yg sangat besar yg diharapkan oleh kerajaan utk terus menyambung segala
kecemerlangan yg tlh berjaya di capai. Walaubagaimanapun, remaja sekarang khususnya remaja
Melayu byk terbabit dgn gejala sosial yg sangat membimbangkan seperti penyalah gunaan dadah,
kesalahan juvana dsbgnya.
Manakala cabaran dari luar pula seperti kemasukan pengaruh asing, terutama sekali unsur-
unsur dari Barat. Unsur-unsur ini adalah kesan daripada berlakunya globalisasi ataupun proses
pengecilan dunia. Barat adalah merupakan satu kuasa yang sangat berpengaruh dan mampu
menjejaskan kekuatan asasi orang Melayu, terutama sekali dari segi nilai dan amalan agamanya,
adat resamnya dan juga proses sosialisasi dan pembudayaan. Pengaruh Barat yg membawa
ideologi seperti sekularisme, liberalisme, materialisme, rasionalisme, atiesme dan lain-lain,
menyebabkan banyak yang terpengaruh khususnya dari segi pemikiran orang-orang Melayu.
Oleh itu pembersihan jiwa seperti menekankan akauntabiliti dan ketakwaan, kesederhanaan,
pengorbanan diri, prinsip dan sebagainya sangat diperlukan untuk memastikan masyarakat
Melayu tidak terpesong daripada ajaran Islam yang sebenarnya.

B. NILAI-NILAI TAMADUN MELAYU


Proses ini telah membentuk alam pemikiran masyarakat Melayu termasuk budayanya :
1. Asas Nilai Pembentukan Kebudayaan Melayu
Memandangkan kebudayaan mencakupi segala bidang kehidupan manusia, adalah penting
untuk membincangkan secara ringkas aspek sosial, politik, adat dan istiadat, serta ekonomi. Aspek
ini hampir menerangkan kebudayaan masyarkat Melayu sehingga kini. Aspek sosial meliputi
kepercayaan dan agama sejak pra-sejarah hingga kedatangan Islam, struktur masyarakat,
perhubungan dan kedudukan wanita dalam masyarakat. Aspek budaya politik termasuklah konsep
raja dan kerajaan yang melibatkan asal keturunan raja, kebesaran, taat setia rakyat dan penubuhan
sesebuah kerajaan atau negeri serta sistem pemerintahan. Aspek kebudayaan juga menyentuh adat
istiadat yang merupakan undang-undang dan peraturan seperti pertabalan, perkahwinan dan
kematian. Disini bentuk serta perlaksanaan adat istiadat akan dititikberatkan. Aspek ekonomi
merujuk kepada ekonomi tradisional yang sering dikaitkan dengan orang Melayu seperti ekonomi
sara diri (secukup hidup). Pendedahan dan penyesuaian masyarakat Melayu dengan budaya baru
dari luar telah mengubah nilai budaya mereka. Namun bukan semua yang mengalami perubahan.
Aspek kepercayaan animisme masih lagi dikekalkan. Pembentukan jati diri dan peribadi Melayu
yang baik, beragama, berakhlak dan berbudi menjadi keutamaan dalam proses sosialisasi dan
pembudayaan.
2. Nialai Akidah Islam
Nilai-nilai yang menjadi asas kepada tamadun Melayu berteraskan kepada nilai-nilai agama
Islam. Kesemua nilai tersebut berkait rapat dengan konsep iman yang terdapat dalam agama Islam.
Nilai asas ini boleh dilihat dalam ungkapan-ungkapan Melayu seperti peribahasa, perumpamaan
dan pepatah-pepatih. Terdapat pelbagai perkara yang boleh dibuat untuk menunjukkan nilai-nilai
budaya masyarakat Melayu. Pengaruh kedatangan Islam ke dalam masyarakat Melayu banyak
mengubah budaya Melayu. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah S.W.T merupakan perkara
yang paling penting dalam agama Islam. Ia melibatkan asas pegangan hidup, pemikiran atau
falsafah kepada kehidupan manusia di dunia ini. Mentaati segala yang dituntut dan meninggalkan
segala yang dilarang oleh Allah S.W.T. adalah sebahagian daripada cara bagaimana orang Melayu
mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan. Dalam hal ini, pandangan semesta masyarakat
Melayu berunsurkan tradisional disesuaikan dengan dasar-dasar akidah Islam.
3. Ketaatan kepada Sultan dan Menghormati Pemimpin
Sejarah masyarakat Melayu berkait rapat dengan kesultanan Melayu. Masyarakat Melayu taat
setia kepada Sultan atau Raja sejak turun-menurun yang diikuti dan diajar oleh orang Melayu
sehingga ke hari ini. Ini membuktikkan bahawa budaya masyarakat Melayu amat menghormati
pemimpin. Nilai ketaatan dan kesetiaan kepada Sultan atau Raja telah menjadi sebahagian budaya
orang Melayu. Nilai inilah yang membentuk budaya masyarakat Melayu menjadi orang yang
berdisiplin. Dalam agama Islam pemimpin adalah khalifah Allah S.W.T. di muka bumi. Dalam
pepatah Melayu:
Ada raja adat berdiri, Tiada raja adat mati
Hidup dikandung adat, mati dikandung tanah
Biar mati anak, jangan mati adat dan, raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah.
Berpegang Teguh kepada Adat Resam
Masyarakat Melayu berpegang teguh kepada adat tradisi seperti dilihat dalam amalan hidup
seharian. Orang Melayu amat menjaga adat resam termasuk pantang-larang dan adat isitadat yang
diwarisi dan diamalkan sejak turun-menurun. Antara adat istiadat yang masih diamalkan seperti
adat istiadat menyambut kelahiran, perkahwinan dan kematian. Orang Melayu memahami
kedaulatan hukum-hukum adat sejak dahulu lagi dan mematuhinya. Dalam pepatah Melayu ada
menegaskan, adat dikelek dan hukum dijunjung. Terdapat beberapa upacara “rites de passage”
gabungan unsur Islam dan adat diadakan pada hampir setiap tahap kitaran hidup. Contohnya,
sebelum seseorang itu dilahirkan lagi, berbagai-bagai pantang larang diikuti. Ibu yang
mengandung dilarang melakukan perbuatan yang buruk atau keji. Dengan berbuat demikian,
dipercayai anak yang bakal dilahirkan sedikit sebanyak mewarisi perangai kedua-dua ibu bapaya
(yang dilakukan semasa ibu mengandungkannya).
4. Memuliakan yang Tua
Dalam masyarakat Melayu, menghormati dan memuliakan orang yang tua adalah satu nilai
yang jelaskan sekali berlaku. Nilai ini berkaitan dengan pemahaman masyarakat Melayu bahawa
orang yang lebih berusia mempunyai lebih banyak pengalaman berbanding orang-orang muda.
Pengalaman adalah sesuatu yang sentiasa dipandang penting dalam masyarakat Melayu. Golongan
muda digalakkan merantau untuk mencari pengalaman lain. Dalam konteks Islam, Baginda
S.A.W. tidak mengiktiraf umat yang tidak menghormati orang yang tua dan menyayangi orang
yang orang muda. Menghormati dan mendengar nasihat orang tua, orang muda tidak akan
melakukan kesilapan dan kesalahan dalam hidup mereka. Apa yang penting ialah kerjasama antara
orang muda dengan orang tua harus dipupuk untuk menjamin keharmonian masyarakat sekeliling.
5. Saling Menghormati
Salah satu nilai budaya orang Melayu tidak memandang rendah kepada orang lain. Orang
Melayu saling menghormati orang lain dan bersikap rendah diri. Orang Melayu digalakkan
memberi penghormatan terlebih dahulu kepada orang lain. Orang yang tidak membalas
penghormatan yang diberi akan dipandang rendah.
6. Meraikan Tetamu
Meraikan tetamu merupakan satu nilai yang penting dalam masyarakat Melyu. Mengikut
ajaran agama Islam, tetamu hendaklah dilindungi, dimuliakan dan dilayan dengan sebaik mungkin,
malah tuan rumah disunatkan berkorban dan tidak mementingkan diri sendiri demi menjaga dan
menghormati tetamu. Oleh yang demikian, tetamu sentiasa dipandang baik oleh orang Melayu dan
diraikan dengan sebaik-baiknya.
7. Bertimbang Rasa
Orang Melayu sentiasa mengutamakan perasaan orang lain dalam pelbagai keadaan. Sikap
bertimbang rasa menjadikan masyarakat Melayu tidak mementingkan perasaannya semata-mata.
Pemikiran ini memerlukan kita tidak mengikut perasaan sahaja, ia memerlukan pertimbangan
perasaan orang lain. Nilai bertimbang rasa ini adalah salah sifat terpuji dalam Islam. Dalam
masyarakat Melayu kini, orang muda haruslah meminta kepada orang tua sesuatu yang termampu
dan tidak melampau. Begitu juga, dengan permintaan terhadap rakan-rakan, seharusnya rasional
dan wajar. Setiap permintaan dan kelakuan harus ada timbang rasa. Budaya inilah yang akan
menaikkan masyarakat Melayu.
8. Bersopan Santun atau Berbudi Pekerti
Nilai ini membentuk masyarakat Melayu yang penyabar dan penyayang, bersopan santun dan
berbudi pekerti adalah sebahagian daripada nilai-nilai tamadun Melayu yang berkaitan dengan
beradab (atau civilized). Masyarakat Melayu menganggap bahawa orang yang beradab sebagai
halus (atau refined) budi pekertinya, manakala yang tidak beradab dianggap kasar. Sesuai dengan
penegasan Nabi S.A.W. bahawa: Baginda diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak yang
mulia. Islam menganjurkan pengikutnya sentiasa bercakap benar dan melarang pembohongan.
Begitu juga di bidang penulisan, terutama dalam konteks laporan berita, isi karya yang dihasilkan
mestilah benar dan tidak mengandungi penyelewengan. Ia harus membantu dalam meninggikan
pemikiran masyarakat. Dalam berpakaian, selain bersih, Islam juga menekankan pentingnya
menutup aurat. Namun, sesetengah orang Melayu/Islam ‘moden’ gemar mengamalkan budaya
dedah. Pendidikan moral memang sesuai untuk membentuk masyarakat lain yang sopan. Tetapi,
masyarakat Melayu dan Islam amnya amat perlukan pendidikan Islam. Untuk membina
masyarakat sopan, kita harus mulakan dari institusi keluarga. Ibubapa memainkan peranan penting
kerana merekalah yang bertanggungjawab mendidik anak-anak bangsa menjadi orang berguna.
Tugas utama mereka ialah memastikan keharmonian keluarga dan tidak bercerai-berai. Sekitaran
yang harmoni dapat merangsang perkembangan mental dan rohani anak-anak mereka. Ibu bapa
perlu menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak. Misalnya, mereka tidak harus bertengkar
di hadapan anak-anak kerana ini akan menjejas jiwa anak-anak mereka. Banyak masalah sosial
yang melanda masyarakat berpunca daripada kelalaian ibu bapa mengawasi pergerakan anak-anak
mereka. Oleh itu, ibubapa Melayu/Islam perlu menilai kembali pegangan hidup mereka demi
mengekalkan citra sopan Melayu.
9. Bekerja bersungguh-sungguh
Masyarakat Melayu mementingkan nilai bekerja bersungguh-sungguh. Nilai ini juga
sebahagian daripada ajaran agama Islam yang menuntut pekerjaan halal dan kesungguhan bekerja.
Mengikut pemikiran ini, hasil pekerjaan kita akan menjadi sebahagian daripada darah daging kita
dan juga ahli keluarga kita. Apabila kita melakukan perkerjaan yang haram atau tidak melakukan
pekerjaan kita dengan sempurna, perkara yang tidak elok akan menjadi sebahagian daripada diri
kita sendiri dan ahli keluarga. Ia mampu untuk membuatkan kita menjadi orang yang tidak elok.
Rasulullah S.A.W. menegaskan bahawa Allah S.W.T. amat menyukai mukmin yang tekun dan
teliti apabila menunaikan satu-satu pekerjaan yang diamanahkan. Terdapat pemimpin Negara kita
yang mengutamakan nilai bekerja bersungguh-sungguh. Antaranya, Perdana Menteri Malaysia
Kelima, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Beliau sentiasa mengingatkan masyarakat agar
menerapkan nilai ini dalam kerjaya.
10. Bergotong-royong
Salah satu nilai budaya masyarakat orang Melayu ialah melakukan sesuatu perkerjaan dengan
bergotong-royong kehidupan secara berkumpalan. Gotong-royong diamalkan dalam aktiviti
seperti kenduri-kendara, menanam dan menuai padi, membersihkan rumah ibadat dan tanah
perkuburan. Masyarakat Melayu kini, masih lagi giat bergotong-royong dalam melaksanakan apa
sahaja untuk kepentingan masyarakat sekeliling. Antara sifat masyarakat Melayu ialah dalam
membersihkan masjid, surau dan sebagainya. Dalam membersihkan masjid, amalan ini dilakukan
sejak awal kedatangan Islam di Alam Melayu. Sifat ini menggambarkan budaya Melayu sentiasa
bersatu padu dalam apa jua cabaran dan halangan.
11. Bermesyuarah dan Bermuafakat
Nilai masyarakat Melayu iaitu bermesyuarah ataupun bermuafakat adalah cara bagaimana
masyarakat Melayu cuba mencapai persetujuan ramai. Orang Melayu selalu menyebut “Bulat air
kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat”. Orang ramai diberi peluang untuk menyuarakan
pendapat mereka dan persetujuan dicapai dengan mengambil kira semua pendapat. Sesuai dengan
perintah Allah SWT dalam al-Quran :
“Supaya sentiasa bermesyuarat dalam semua urusan hidup mereka” (AQS. al-Syura, 38)
12. Mengutamakan Ikatan Kekeluargaan dan Hubungan Silaturahim
Dalam budaya masyarakat Melayu adalah satu perkara penting yang harus diketahui oleh
masyarakat kini iaitu mengutamakan ikatan kekeluargaan dan hubungan silaturahim. Ini dapat
dilihat daripada amalan gelaran dalam keluarga seperti, datuk, nenek, along, angah, pak cik dan
mak cik. Apa yang paling jelas sekali ialah cara bagaimana mengikat hubungan silaturahim orang
Melayu. Orang Melayu bersifat bekerjasama dalam mengadakan kenduri kendara dan saling ziarah
menziarahi. Amalan ini amat berkesan dalam memupuk ikatan kekeluargaan malah dalam
persahabatan.
13. nilai-nilai Sejarah Ringkas Masyarakat Melayu
Konsep Melayu yang digunakan dalam konteks yang lebih luas sebagai penduduk asal di alam
Melayu ini adalah berasaskan kepada idea yang dapat dikesan kepada sejarah peradaban Melayu
itu sendiri. Dengan kepelbagaian kelompok sosial dan sub budaya yang membina masyarakat dan
budaya Melayu yang lebih luas itu telah memberikan kekuatan yang menyatakan kekayaan
khazanah budaya Melayu. Istilah Melayu merujuk kepada tiga pengertian atau dimensi yang
berbeza, iaitu ras (genetik atau biologi), kebudayaan dan bahasa. Ras Melayu merujuk kepada
sekumpulan manusia yang memiliki ciri-ciri genetik yang sama dan yang berasal dari alam
Melayu. Kebudayaan Melayu merujuk kepada pegangan dan amalan yang didasarkan kepada
agama Islam dan adat resam masyarakat Melayu. Bahasa Melayu adalah bahasa yang dituturkan
di seluruh Kepulauan Melayu. Ia merangkumi subkeluarga seperti bahasa Jawa, Sunda, Madura,
Acheh, Minangkabau, Sasak, Melanau, Iban, Bajau, Murut, Bugis dan Sulu. Selepas kedatangan
Islam bahasa Melayu menjadi salah satu bahasa terpenting di dunia (Osman Bakar, Azizan
Baharudin, dan Zaid Ahmad, 2009: 63-64). Masyarakat Melayu sudah bertapak di kawasan Asia
Tenggara sekurang-kurangnya 5,000 tahun dahulu. Amalan bermesyuarah dalam masyarakat
Melayu diamalkan bersesuaian dengan cara kehidupan masyarakat yang menekankan nilai
kesaksamaan antara ahli-ahlinya. Amalan ini lazimnya diamalkan dalam kalangan masyarakat
desa manakala masyarakat bangsawan dan istana, raja atau sultan berkuasa mutlak. Selain daripada
kemunculan nilai-nilai yang dibentuk sendiri dalam budaya Melayu, nilai-nilai baru juga diterima
daripada interaksi dengan masyarakat luar. Perkembangan masyarakat Melayu selalu dikaitkan
dengan kerajaan-kerajaan awal Melayu seperti Kerajaan Lembah Bujang (Kedah Tua), Kerajaan
Srivijaya, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Melayu Melaka, Kerajaan Kesultanan Johor dan
seterusnya. Nilai-nilai masyarakat Melayu tergambar dalam setiap perkembangan kerajaan-
kerajaan Melayu. Kedatangan agama Hindu, Buddha dan Islam telah memantapkan lagi nilai-nilai
yang sedia ada.
14. Pandangan Semesta Alam Masyarakat Melayu
Bagi mengkaji nilai dalam budaya masyarakat Melayu, adalah penting untuk melihat secara
ringkas pengaruh-pengaruh yang membentuk budaya masyarakat Melayu. Sebelum kedatangan
Islam, agama Hindu atau Buddha telah bertapak di dalam kehidupan masyarakat di Kepulauan
Melayu. Pengaruh agama Hindu atau Buddha telah memberi kesan yang amat dalam dan kuat
terutama sekali dalam sistem politik, sosial, ekonomi dan pemikiran masyarakat Melayu.
Kedatangan Islam dikatakan telah memantapkan keseluruhan Pandangan Semesta Melayu.
Pandangan dunia Melayu (Malay World view) dilihat dari pelbagai aspek iaitu merangkumi
pandangan terhadap: (Nadiah Abdul Rahman dan Priscilla Law Nguik Hung, Tamadun Islam dan
Asia, 2008: 57)
a) Alam nyata yang meliputi pandangan dan cerapan (persepsi) terhadap objek alam seperti
laut, sungai, hutan dan gunung.
b) Alam ghaib yang meliputi makhluk ghaib, alam selepas mati dan konsepsi kuasa atau
tenaga dalam alam seperti semangat, nyawa dan roh.
c) Sesama manusia yang meliputi pandangan terhadap orang lain dalam rangka hubungan kita-
mereka (we-they)
Dalam budaya masyarakat Melayu, pelbagai upacara agama dilakukan yang menggambarkan
interaksi manusia dengan kuasa ghaib. Penggunaan pelbagai lambang seperti bulan bintang juga
melambangkan hubungan manusia dengan agama Islam. Cerita penglipur lara juga tidak hilang
dalam budaya masyarakat Melayu. Amalan berpantun, pepatah, perbilangan dan sebagainya
menggambarkan kebudayaan Melayu yang tinggi nilainya. Sebelum kedatangan agama Islam,
masyarakat Melayu mengamalkan kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme adalah
percaya kepada setiap benda ada jiwa, roh dan semangat. Dinamisme pula, kepercayaan kepada
tenaga yang ada dalam roh, jiwa dan semangat dalam diri manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan
atau benda-benda yang boleh mendatangkan kesan baik dan buruk. Kedatangan Hindu atau
Buddha telah menjadikan upacara keagamaan masyarakat Melayu lebih rapi dan formal. Kesan
yang jelas sekali ialah pemisahan golongan raja, para bangsawan, golongan agama dan rakyat
jelata. Dan ini telah menular dalam budaya masyarakat Melayu. Kedatangan agama Islam telah
memberi jawapan terhadap kejadian alam, memantapkan keseluruhan pandangan semesta Melayu
dan tertumpu kepada Tuhan (God-Centered) (Nadiah Abdul Rahman dan Priscilla Law Nguik
Hung, Tamadun Islam dan Asia, 2008: 60) Budaya masyarakat Melayu terbina dengan semulajadi
sejak awal lagi. Namun, tidak dapat dinafikan bahawa pengaruh agama Hindu atau Buddha dan
agama Islam telah mengukuhkan lagi sistem kepercayaan, kebudayaan dan kesenian masyarakat
Melayu. 314 Pengaruh Agama Islam Dalam Masyarakat Melayu Kedatangan Islam telah banyak
mencorakkan suasana masyarakat Melayu. Kesan dan pengaruh kedatangan Islam dalam
kebudayaan Melayu dapat dilihat dalam pelbagai aspek seperti, akidah, politik, sosial, undang-
undang, ekonomi, kesenian, bahasa dan sastera serta pendidikan. Nilai-nilai keislaman dalam
budaya Melayu amat jelas sekali. Agama Islam telah mengubah bentuk kepercayaan, corak hidup
dan pandangan semesta masyarakat Melayu. Kepercayaan kepada dewa dan animisme bertukar
keada kepercayaan kepada Allah S.W.T dan rasul-Nya. Walaupun Islam telah bertapak kuat alam
kehidupan masyarakat Melayu, ini tidak bermakna kepercayaan animisme dan Hindu-Buddha
berjaya dikikis sepenuhnya daripada kehidupan masyarakat Melayu. Masih terdapat banyak
petunjuk yang menggambarkan masyarakat Melayu terpengaruh dengan unsur-unsur sebelum
kedatangan Islam.
15. Proses Sosialisasi dan Pembudayaan dalam masyarakat Melayu
Sosialisasi merujuk kepada proses mempelajari aspek-aspek kemasyarakatan atau perkara-
perkara yang diamalkan dalam masyarakat supaya seseorang itu dapat berfungsi dalam
masyarakatnya. Pembudayaan (enculturation) merujuk kepada proses penerapan unsur-unsur
budaya supaya seseorang bertindak dalam lingkungan peraturan, norma dan nilai masyarakatnya.
(Nadiah bt Abdul Rahman dan Priscilla law Nguik Hung, 2008:70). Kedua-duanya bertujuan
mengekalkan kesinambungan budaya Melayu. Keutamaan orang Melayu dalam proses sosialisasi
dan pembudayaan ialah pembentukan jati-diri serta peribadi Melayu yang baik, berakhlak dan
berbudi. Proses ini telah menanam nilai budaya yang kuat dalam masyarakat Melayu. Antara agen
yang penting dalam proses ini ialah keluarga, kelompok, sekolah sekular dan agama, maktab-
maktab dan universiti-universiti. Pembentukan budaya masyarakat Melayu mempunyai asas yang
kukuh. Asas utama ialah agama Islam. Masyarakat Melayu akan mengazankan (membacakan
kalimah azan) kepada bayi lelaki dan mengqamatkan bayi perempuan (membacakan kalimah
qamat). Budaya ini telah dilakukan sejak kedatangan Islam ke Alam Melayu sejak dahulu lagi.
Tujuannya ialah untuk memperdengarkan seruan azan, kalimah syahadah dan untuk meniupkan
roh dan semangat Islam kepada bayi. Asas kedua pula ialah mengamalkan dan mengekalkan adat
turun menurun. Ini adalah amalan yang dilakukan sekian lama atas pengaruh Islam dan Arab.
Konsep adat memancarkan hubungan mendalam serta bermakna antara manusia dengan alam
sekitarnya, termasuk alam tabii, alam sosial dan alam ghaib. Gabungan Islam dan adat terdapat
dalam semua upacara kitaran hidup masyarakat Melayu seperti mencukur rambut, turun tanah atau
mencecah tanah, membela mulut serta berkhatan. Antara unsur-unsur Islam yang diterapkan secara
berterusan ialah kanak-kanak diajar konsep dosa, pahala, haram dan halal. Begitu juga dengan
kanak-kanak diajar sembahyang, berpuasa dan mengaji al-Quran. Kesemua ini telah membentuk
nilai budaya masyarakat Melayu yang tinggi sehingga kini. Terdapat beberapa daya kreativiti
budaya masyarakat Melayu yang dapat dilihat melalui penggubalan peribahasa dan kata
perbilangan yang bertujuan sebagai panduan, teladan dan sempadan dalam proses sosialisasi.
Contohnya:
 Seperti ayam mematuk anaknya
 Tatkala rebung hendak dilentur jangan dinantikan menjadi aur
 Bapa borek anak rintik
 Seperti ketam mengajar anak berjalan lurus
 Bapa kencing berdiri, anak kencing berlari
Pemikiran Masyarakat Melayu, Pemikiran adalah perilaku penyelesaian masalah. Manusia
mula berfikir sebagai daya usaha untuk penyesuaian diri dengan alam sekeliling. Kenyataan ini
amat relevan dalam konteks pemikiran Melayu tradisional. (Che Ibrahim Salleh, Bahasa dan Alam
Pemikiran Melayu, 2008: 35). Masyarakat Melayu mengalami perubahan alam pemikiran secara
evolusi bermula dengan pegangan kepada konsep kepercayaan Paganisme, Animisme, Hindu,
Buddha, Islam, dan sekularisme. Dalam hal ini, pegangan masyarakat Melayu turut dipengaruhi
oleh konsep-konsep kepercayaan tersebut. Perubahan ini menunjukkan alam pemikiran Melayu
terbuka. Seandainya proses penyesuaian tidak dilakukan, mungkin berlaku pertentangan dan
konflik budaya akan menyebabkan berlakunya permusuhan dan penolakan terhadap konsep yang
cuba diterapkan. Kedatangan Islam ke alam Melayu telah membawa unsur rasionalisme dan
intelektualisme ke dalam penghidupan masyarakat Melayu. Perubahan yang jelas sekali ialah
mengubah kepercayaan masyarakat Melayu dari kepercayaan yang mempersekutukan Allah
kepada agama mentauhidkan Allah. Islam sebagai agama sejagat yang merangkumi keseluruhan
cara hidup, sudah tentu membawa perubahan keseluruhan pemikiran masyarakat Melayu.
Demikianlah hubungan Islam dengan masyarakat Melayu ketika awal kedatangannya sehingga
meninggalkan kesan dalam jiwa bangsa Melayu. Kini Islam dan Melayu sudah menjadi suatu
sinonim yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat Melayu dalam ilmu pengetahuan tidak lagi
terkongkong di istana dan kalangan golongan bangsawan, seperti zaman Hindu-Buddha, tetapi
disebarkan juga dalam kalangan rakyat jelata melalui pendidikan dan pengajaran di masjid, surau,
madrasah dan pesantren. Penumpuan ilmu pengetahuan dan persuratan bukan lagi menekankan
aspek estetik, romantik, ketakjuban, daya khayalan dan imaginasi, tetapi kepada yang lebih
rasional, akali dan intelektual, cetusan dan dorongan secara langsung daripada al-Quran dan hadis
yang menekankan kewarasan, kerasionalan berasaskan akal budi dan ilmu yang sahih dan nyata.
nilai dan norma di kalangan orang-orang Melayu. Perbincangan ini memperlihatkan nilai dan
norma dalam kehidupan masyarakat Melayu tradisional dan perubahan yang berlaku sehingga kini.
Walaupun orang-orang Melayu pesat melalui proses perubahan, terutama dengan pendedahan
kepada kemasukan unsur-unsur budaya asing yang kian meluas kini, warisan dan amalan tradisi
itu turut juga dipertahankan. Mungkin, orang-orang Melayu di bandar telah mengalami berbagai-
bagai perubahan, tetapi mereka yang tinggal di pendalaman masih mempertahankan warisan dan
amalan tradisi itu.
16. Tradisi dan Moden dalam Nilai dan Norma
Apabila memperkatakan tentang nilai-nilai sosial tradisi bermakna kita merujuk kepada
warisan tradisi yang dipertahankan dalam masyarakat, yang dapat dianggap sebagai menyatakan
jatidiri Melayu itu. Nilai-nilai moden itu pula ialah kesan perubahan, bagi masyarakat
menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan semasa. Walau bagaimanapun proses
perubahan yang berlaku itu merupakan usaha penyesuaian antara yang lama dengan orang baru.
Tetapi penerimaan sesuatu yang baru itu tidak bermakna melenyapkan yang lama.
Perubahan yang berlaku, dalam perkembangan modenisasi itu merupakan suatu proses yang
berlaku bagi memperbaiki dan meningkatkan pencapaian peradaban manusia.
17. Konsep Nilai dan Norma
Secara mudah, nilai itu boleh difahami sebagai ukuran tentang sesuatu, perlakuan dan
seumpamanya yang menentukan baik – buruk, cantik – tidak cantik, tinggi – rendah, dan halus –
kasar. Sebagai anggota masyarakat, seorang itu dipupuk dengan nilai-nilai sosial, iaitu nilai-nilai
yang dikongsi bersama oleh masyarakat. Nilai-nilai sosial itu dibina dan dipupuk secara bersama,
yang seterusnya menentukan perlakuan-perlakuan yang diberikan pengesahan oleh masyarakat
berasaskan kepada nilai-nilai sosial itu. Perlakuan-perlakuan yang telah menjadi kelaziman atau
kebiasaan dalam masyarakat itu dikatakan norma.
Walaupun individu mempunyai pemikiran dan penilaian sendiri tentang sesuatu, tetapi
masyarakat memainkan peranan penting dalam mempengaruhi nilai individu itu. Terdapat
perbezaan nilai antara individu dengan individu lain, tetapi mereka sebagai anggota-anggota
masyarakat, perbezaan itu tidak ketara, memandangkan nilai-nilai sosial memainkan peranan
penting mempengaruhi mereka.
Walau bagaimanapun, kedudukan nilai, misalnya antara baik dan buruk, bukanlah suatu yang
bertentangan atau berlawanan. Ukuran nilai yang dinyatakan itu adalah berasaskan suatu penilaian
yang bergerak dari satu hujung ke satu hujung yang lain. Dalam keadaan itu, masih terdapat ukuran
nilai tentang kedudukan di antara baik – buruk itu, misalnya kurang baik, terlalu baik dan
sebagainya.
18. Pemupukan Nilai-nilai Sosial.
Nilai-nilai sosial itu dipupuk secara formal, seperti sekolah, kelas agama dan seumpamanya,
tetapi sebahagian besarnya dipupuk secara tidak formal, melalui berbagai-bagai saluran sosial.
Penyampaian nilai-nilai sosial itu dapat dilakukan dengan berkesan melalui unsur-unsur hiburan
dan mainan. Melalui cerita-cerita, seperti novel, filem, cerpen dan sebagainya turut memainkan
peranan dalam memupuk nilai-nilai sosial itu kepada anggota-anggota masyarakat. Misalnya,
cerita-cerita yang disampaikan itu merupakan teladan dan ingatan kepada orang ramai.
Pengalaman hidup bermasyarakat itu sangat penting dalam menyuburkan penyebaran dan
perkembangan nilai-nilai sosial.
Walau bagaimanapun, kerapkali pula anggota-anggota masyarakat itu berusaha mencapai
nilai-nilai sosial itu dengan apa cara pun. Misalnya, untuk dihormati dan dipandang tinggi, orang
sanggup melakukan sesuatu yang boleh membawa bahaya kepada dirinya. Sebagai contoh yang
lain, bagi menjaga diri untuk dipandang cantik, orang sanggup melakukan sesuatu, walaupun boleh
membawa kesan buruk kepada dirinya.
Nilai: Individu, Masyarakat dan Budaya
19. Individu Dipupuk Dengan Nilai-Nilai Sosial.
Individu sebagai anggota masyarakat menerima dan dipengaruhi, juga kemungkinan dapat
memainkan peranan dalam mempengaruhi masyarakat.
Nilai-nilai sosial itu mempengaruhi perlakuan dan tindakan individu dan anggota-anggota
masyarakat. Budaya itu terbina berlandaskan nilai-nilai sosial, perlakuan individu dan masyarakat,
peraturan sosial dan adat. Nilai-nilai sosial itu amat penting dalam membina dan membentuk
budaya bagi sesuatu masyarakat.
20. Proses Pemupukan Nilai-Nilai Sosial
Individu mengalami proses sosial sepanjang hayatnya. Ia mempelajari dan menyesuaikan diri
selaras dengan nilai-nilai sosial. Dengan itu membolehkannya diterima oleh masyarakat. Dirinya
dapat menyesuaikan dengan kehendak dan kepentingan masyarakat.
Nilai-nilai sosial yang dipupuk kepada individu itu bersesuaian dengan peringkat-peringkat
perkembangan individu itu. Seseorang itu berusaha menyesuaikan perlakuannya mengikut
landasan nilai-nilai sosial itu.
Saluran pemupukan nilai-nilai sosial dalam masyarakat Melayu tradisional terbatas.
Antaranya yang penting ialah ibu bapa, keluarga, rakan-rakan sebaya, guru-guru agama dan
kelompok sosial di keliling mereka. Suasana sosial yang seragam (homogenous) itu tidak banyak
menimbulkan konflik nilai-nilai sosial.
Dalam masyarakat Melayu moden saluran pemupukan nilai itu semakin bertambah dan
meluas. Selain saluran tradisi itu, kini pendidikan moden memainkan peranan penting dalam
pemupukan nilai. Selain itu melalui saluran teknologi media, seperti bahan-bahan bercetak, media
elektronik dan komputer turut memainkan peranan dalam menyalurkan nilai-nilai sosial. Dengan
itu kerapkali pula berlaku konflik atau pertentangan nilai.
21. Nilai Individu dan Nilai Sosial
Individu membina ukuran nilai berasaskan pengalaman dan kebiasaannya. Adalah disedari
ukuran nilai, citarasa atau anggapannya mungkin berbeza antara seorang dengan seorang yang lain.
Walaupun terdapat perbezaan antara individu-individu itu, tetapi sebagai anggota masyarakat,
individu itu dipengaruhi nilai-nilai masyarakat, yang dapat dianggap sebagai nilai-nilai sosial.
Sebagai anggota masyarakat, seseorang itu menerima dan berusaha menyesuaikan diri dengan
nilai-nilai sosial, bagi membolehkan dirinya diterima oleh masyarakat.
Nilai-nilai sosial itu diterima berasaskan proses sosial, pengalaman dan pemelajaran yang
dilalui dalam masyarakatnya.
22. Penyelidikan Tentang Nilai-nilai Sosial
Penyelidikan tentang pembinaan nilai-nilai yang terbina pada individu itu merupakan bidang
yang menjadi tumpuan saikologi. Kajian boleh diberikan tumpuan kepada individu tertentu untuk
memahami perlakuan, tindakan atau personalitinya.
Tetapi bidang nilai-nilai sosial ini adalah berasaskan disiplin antropologi dan sosiologi, iaitu
ilmu tentang hubungan kemanusiaan dan kemasyarakatan. Nilai-nilai sosial itu merupakan nilai-
nilai yang dipupuk dan dibina dalam sesuatu masyarakat selaras dengan tradisi budaya yang
diwarisi.
Bidang yang menjadi tumpuan ini ialah untuk memahami nilai-nilai yang dikongsi bersama
dalam sesuatu masyarakat, khususnya masyarakat Melayu. Tetapi tidak memberikan perhatian
kepada individu.
23. Kaedah Penyelidikan dan Disiplin Pengajian
Untuk memahami nilai-nilai sosial, penyelidikan boleh diberikan tumpuan kepada perlakuan-
perlakuan sosial yang menjadi amalan dan kelaziman dalam kehidupan bermasyarakat.
Bagi mendapat maklumat tentang nilai-nilai sosial ini, penyelidikan dilakukan dengan
menggunakan kaedah penyelidikan dalam sains sosial, mengikut disiplin antropologi atau
sosiologi. Berbagai cara/kaedah telah sekian lama menjadi amalan dalam penyelidikan yang
dikatakan ilmiah, saintifik dan empirikal:
 Rujukan kepada bahan-bahan kajian yang lepas.
 Berasaskan kepada catatan bahan-bahan bertulis, bahan utama (primary).
 Penyelidikan lapangan–soal-selidik responden, temuduga informan, pemerhatian,
pengalaman, perlibatan dan seumpamanya.
 Penyelidikan antropologi mengutamakan kualitatif, sedangkan sosiologi pula mengutamakan
kuantitatif. Namun penyelidikan itu berusaha untuk mendapatkan maklumat yang tepat bagi
sesuatu kelompok yang menjadi tumpuan penyelidikan itu.
 Nilai dan norma sosial itu sebagai asas budaya, bersifat dinamiks, senantiasa berubah
menyesuaikan dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Untuk memahami nilai-nilai
sosial tradisi, penyelidikan dapat dilakukan terhadap teks/catatan lama.
24. Nilai-nilai Tradisi dan Moden
Dalam memisahkan antara tradisi dan moden itu, melibatkan nilai-nilai sosial. Sesuatu yang
tradisi itu tidak boleh diukur sebagai bertentangan dengan yang moden. Tradisi dan moden itu
merupakan konsep yang kita bina berasaskan rangka pemikiran tentang perubahan yang berlaku
kepada amalan yang telah sekian lama diwarisi.
Orang Melayu peka kepada perubahan, dan mereka inginkan kemajuan dan kemodenan, tetapi
mereka juga berusaha mempertahankan sebahagian daripada warisan tradisi. Tradisi itu tetap
merupakan jatidiri/budaya kepada sesuatu masyarakat itu.
Tradisi dan perubahan itu berlaku secara persambungan, yang adakala sukar dipisahkan antara
kedua-dua itu. Masyarakat Melayu moden kini, dalam keadaan tertentu berusaha mempertahankan
nilai-nilai tradisi, terutama yang berasaskan kepada Islam.
Orang-orang Melayu yang tinggal jauh dari bandar masih kukuh mempertahankan tradisi.
26. Nilai-nilai Ideal
Masyarakat melakukan penyusunan tinggi rendah sesuatu nilai sosial itu. Sesuatu nilai yang
sangat dipandang tinggi dan disanjung itu dapat dianggap sebagai nilai-nilai sosial yang ideal.
Misalnya, perlakuan atau budi bahasa yang baik itu terdapat kedudukan yang paling baik yang
ingin dicapai oleh setiap orang. Walau bagaimanapun nilai-nilai ideal itu boleh dicapai, bergantung
kepada kemampuan seseorang. Tidak bermakna nilai-nilai ideal itu hanya menjadi harapan atau
dorongan ke arah itu, tanpa mencapainya.
Sebagai anggota masyarakat, setiap orang menyedari nilai-nilai ideal yang sepatutnya
diusahakan dan dicapai oleh setiap orang.
27. Nilai-nilai Universal
Semua masyarakat dan agama berusaha mendorongkan anggota-anggotanya untuk mematuhi
dan melakukan kebaikan berasaskan nilai-nilai sosial. Oleh itu terdapat nilai-nilai yang dianggap
universal, iaitu yang diterima dan dipupuk dalam semua masyarakat. Misalnya, nilai-nilai sosial
dalam menjaga kebersihan, hormat menghormati, amanah, ikhlas dan sebagainya. Nilai-nilai itu
menjadi teras tradisi budaya yang dditerima oleh semua masyarakat di dunia ini. Cuma yang
membezakan antara satu budaya dengan satu budaya yang lain ialah dari segi amalan dan ukuran
nilai itu. Amalan/perlakuan anggota-anggota masyarakat bagi mengisi nilai-nilai sosial itu terdapat
perbezaan antara satu dengan yang lain yang berasaskan kedudukan tradisi budaya yang diwarisi.
Agama memainkan peranan penting dalam membina dan memupuk nilai-nilai universal itu.
28. Budaya Melayu dan Nilai-nilai Islam
Islam adalah teras kepada budaya Melayu. Orang-orang Melayu sentiasa merujuk kepada
ajaran Islam apabila mereka menghadapi permasalahan. Misalnya, dalam pertembungan dengan
berbagai-bagai unsur budaya yang dibawa dari luar, bagi menentukan dapat diterima atau tidak
mereka merujuk kepada ajaran Islam. Malahan, mereka juga sentiasa menilai kembali unsur-unsur
budaya warisan dari segi kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Mereka meletakkan ajaran Islam
sebagai landasan dalam menentukan perjalanan hidup mereka.
Walau bagaimanapun, ilmu pengetahuan tentang Islam itu kian meningkat. Itulah dikatakan
orang-orang Melayu itu sentiasa berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan ilmu Islam.
Proses Islamisasi yang berlaku sepanjang masa itu membolehkan orang-orang Melayu
memperbaiki dan menyesuaikan perlakuan dalam kehidupan mereka dengan ajaran Islam.
Dalam perkembangan budaya Melayu, tradisi budaya Melayu/ peradaban Melayu itu telah
melalui beberapa tahap perubahan. Setiap tahap perubahan itu bermakna orang-orang Melayu
melakukan proses penyesuaian antara tradisi dengan sesuatu yang baru itu.
Apabila orang Melayu bertembung dengan pengaruh budaya asing, maka berlaku proses difusi
budaya. Penerimaan pengaruh budaya asing sentiasa disesuaikan dengan kehendak-kehendak
tradisi. Mengikut sejarah budaya Melayu, pengaruh peradaban dari India telah mempengaruhi
kehidupan orang Melayu sebelum kedatangan Islam. Walaupun pengaruh budaya asing didapati
sangat ketara, tetapi orang-orang Melayu berusaha mempertahankan tradisi.
Apabila orang-orang Melayu menerima Islam, proses penyesuaian antara tradisi dengan ajaran
Islam itu mengambil masa yang lama. Proses islamisasi itu berlaku secara berterusan. Kedatangan
pengaruh barat itu juga disesuaikan dengan kehendak-kehendak ajaran Islam.
29. Nilai-nilai Islam
Islam itu agama universal, yang berkembang luas merentasi berbagai bangsa dan budaya.
Masyarakat yang menerima Islam itu tetap mempertahankan tradisi budaya tempatan, yang
melaluinya itu dapat menyatakan jatidiri tradisi budaya itu. Masyarakat Melayu mempertahankan
tradisi budayanya asalkan tidak bercanggah dengan kehendak-kehendak Islam.
Islam itu diturunkan lengkap dengan peraturan/hukum hakam yang merangkumi keseluruhan
kehidupan ummah Islam. Islam telah menetapkan nilai-nilai sosial yang perlu diikuti dan dipatuhi.
Ketetapan itu meliputi dalam membina keharmonian hubungan manusia sesama manusia dan alam
sekitar. Tidak mematuhi nilai-nilai yang ditetapkan itu akan dikenakan tekanan, dosa dan pahala.
Nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam Islam itu merupakan ketetapan, namun dalam
mempengaruhi perlakuan/tindakan itu adalah mengikut tradisi budaya masing-masing. Misalnya,
Islam telah menetapkan nilai-nilai dalam menjaga aurat. Maka bagi menentukan cara atau kaedah
untuk memenuhi nilai-nilai itu adalah berasaskan kepada budaya tradisi. Orang-orang Melayu
mempunyai tradisi pakaian mereka tersendiri sebagai menyatakan jatidiri pakaian Melayu.
Nilai-nilai Islam itu telah ditetapkan oleh al-Quran dan Hadith, yang tidak lagi merupakan
masalah dan persoalan. Adakala timbul persoalan memberi makna atau pengertian selaras dengan
kepentingan hidup moden.
30. Kelompok-kelompok Sosial dan Sub-budaya
Adakala nilai-nilai sosial itu berbeza antara satu kelompok sosial dengan satu kelompok sosial
yang lain, atau satu sub-budaya dengan satu sub-buddaya yang lain. Kelompok-kelompok sosial
itu berasaskan: kedaerahan, jantina, generasi dan kelas sosial. Walau bagaimanapun, sebagai suatu
masyarakat, maka perbezaan itu masih dalam lingkungan sebagai tradisi budaya yang sama.
Perbezaan itu tidak menunjukkan suatu yang amat jauh berbeza di antara kelompok-kelompok
sosial atau sub-budaya itu.
Kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat saling berhubung dan bekerjasama. Anggota-
anggotanya masih berkongsi nilai-nilai yang sama. Melalui hubungan sosial, anggota-anggota
masyarakat menyedari nilai-nilai sosial dominan. Misalnya, orang-orang muda mempunyai
pandangan hidup dan nilai-nilai sosial yang tersendiri, tetapi apabila mereka meningkat dewasa,
mereka berusaha mempertahankan nilai-nilai sosial yang dominan.
31. Konflik Nilai
Apabila terdapat banyak saluran yang memupuk dan menyebarkan nilai-nilai sosial dalam
masyarakat, maka kerapkali pula berlaku konflik atau percanggahan nilai antara satu pihak dengan
satu pihak yang lain. Dalam masyarakat Melayu yang pesat mengalami pembangunan, yang
membawa kepada perubahan, maka terdapat penyebaran nilai-nilai moden yang tidak selaras
dengan nilai-nilai tradisi. Keadaan ini boleh menimbulkan konflik nilai. Sebagai contoh,
penyebaran bahan-bahan budaya yang dibawa dari luar adakala bercanggah dengan nilai-nilai
tradisi dan nilai-nilai Islam.
Adakala perbezaan generasi, antara orang-orang muda dengan orang tua, mempunyai nilai-
nilai yang berbeza, antara satu dengan yang lain. Oleh itu, konflik nilai boleh timbul di antara
generasi yang berbeza itu.
Kelompok kanak-kanak selalu menghadapi masalah dalam menerima nilai-nilai sosial yang
berbagai yang adakala menimbulkan konflik antara satu saluran dengan saluran yang lain.
Konflik nilai itu selalunya tidak membawa kepada permasalahan sosial. Anggota-anggota
masyarakat berusaha mencari keseimbangan dan keharmonian.
32. Nilai-nilai Sosial Itu Ditentukan Mengikut Kesesuaian Peraturan
Kedudukan sesuatu nilai sosial itu tidak terpisah daripada suasana yang terlibat, misalnya
masa dan tempat. Sesuatu itu dianggap baik pada suatu ketika dan sebaliknya pada waktu lain.
Misalnya, perlakuan membunuh itu sangat dipandang berat dan dikenakan hukuman berat pada
orang yang melakukannya. Tetapi semasa perang, membunuh musuh itu dianggap sangat baik,
yang diberikan pujian dan penghormatan. Ukuran nilai yang diberikan itu merupakan pengesahan
yang dikongsi bersama, bersesuaian dengan kepentingan dan keperluan yang telah ditetapkan oleh
masyarakat.
Walau bagaimanapun, nilai-nilai sosial itu juga boleh berubah apabila masa berlalu. Sesuatu
yang dipandang tinggi dan dihormati pada suatu masa itu, akan dipandang rendah pada masa yang
lain. Begitu juga, sesuatu itu dilarang atau dipandang rendah pada sesuatu masa, akan diberikan
nilai yang tinggi pada masa dan tempat yang berlainan. Anggota-anggota masyarakat yang
terdedah kepada perubahan itu, boleh mengalami perubahan. Keadaan itu turut mempengaruhi
nilai-nilai sosial.
33. Hubungan Sosial
Masyarakat Melayu tradisional sangat menekankan ikatan atau hubungan yang erat di
kalangan anggota-anggota kelompok. Mereka membina dan tinggal di kampung. Konsep kampung
itu membawa pengertian yang mendalam tentang kepentingan hubungan sosial, “berkampung”.
Mereka memupuk nilai-nilai sosial, berasaskan kepada kelompok “orang kita”. Ikatan
kekitaan itu dapat diteliti kepada berbagai tindakan yang mereka lakukan. Mereka menyedari
bahawa mereka saling memerlukan antara satu sama lain. Mereka menyedari bahawa sebagai
anggota kelompok yang erat hubungan sosial, mereka dapat membina kepentingan bersama.
Mereka saling mengenali, tinggal bersama dalam jangka masa yang lama, membolehkan
mereka dapat mengenali dan membina ikatan sosial yang mendalam. Hubungan sosial yang tidak
formal, bersemuka dan saling mengenali itu menyebabkan ikatan sosial dapat dijalin dengan erat.
Selain itu kehidupan mereka yang seragam (homogenous) dapat membina minat dan kepentingan
yang sama.
Ikatan/hubungan sosial dalam kelompok itu juga diperkukuhkan oleh ikatan kejiranan.
Konsep kejiranan itu menerangkan, mereka mewarisi adat berjiran – mengambil tahu antara satu
sama lain dan sentiasa bekerjasama/ bergotong-royong.
Rasa kekitaan yang dibina dalam kelompok itu sangat kuat, iaitu rasa kekitaan sebagai orang
kita dalam keluarga, orang kita yang tinggal setempat dan orang kita yang mempunyai kepentingan
bersama. Kekuatan ikatan sosial dalam kelompok kekitaan itu dapat mengurangkan tekanan ego
kepada individu. Nilai-nilai yang dipupuk demikian, maka orang Melayu memandang rendah
kepada seseorang yang memperagakan diri atau selalu mengangkatkan diri. Nilai-nilai dipupuk
demikian itu juga menjadikan individu-individu itu merasa rendah diri.
34. Ikatan Kekeluargaan
Ikatan sosial yang erat, baik di kalangan anggota-anggota kelompok mahupun anggota-
anggota keluarga sangat dititikberatkan oleh ajaran Islam. Ikatan yang merupakan hubungan
siratulrahim itu merupakan suatu kewajipan kepada semua orang Islam.
Setiap orang menyedari peranan dan tanggungjawab dalam keluarga, mengikut kedudukan
dan hubungan di kalangan mereka. Begitu juga tentang kesedaran kedudukan atau tempat dalam
ruang keluarga itu.
Anggota-anggota keluarga berusaha menjaga nama baik keluarga. Oleh itu, mereka sentiasa
mengambil tahu dan mengawasi antara satu dengan yang lain. Seorang anggota keluarga
melakukan penyelewengan, maka dengan itu menjejaskan kedudukan nama keluarga. Setiap orang
menyedari peranan untuk menjaga nama baik keluarga.
Bagi menyatakan hubungan erat dalam keluarga, mereka mempunyai nama panggilan, yang
menerangkan kedudukannya dalam keluarga. Panggilan itu turut terbawa-bawa kepada seluruh
anggota kelompok.
Anak-anak sentiasa menghormamti dan memberikan taatsetia kepada ibu bapa. Ajaran Islam
sangat menekankan anak-anak sentiasa menghormati atau tidak boleh membelakangkan ibu. Tidak
berbuat demikian atau derhaka kepada ibu bapa dipercayai orang itu tidak diberkati atau akan
menerima pembalasan yang sangat berat.
Nilai-nilai yang dipupuk dalam hubungan di kalangan anggota-anggota keluarga itu, adalah
selaras dengan nilai-nilai yang dipupuk dalam memperkukuhkan ikatan sosisal dalam kelompok.
Orang-orang muda sentiasa menghormati orang tua. Dan orang tua itu pula hendaklah sentiasa
menunjukkan kasih sayang kepada orang-orang muda.
Ikatan sosial itu terjalin melalui perlakuan-perlakuan yang menyatakan kasih sayang antara
seorang dengan seorang yang lain.
Ikatan kekeluargaan itu berpanjangan dan tidak putus atau berakhir. Apabila ibu bapa telah
meningkat tua, maka anak-anak tetap menjaga mereka.
35. Pemilihan Pasangan Dalam Perkahwinan
Dalam memilih pasangan perkahwinan, orang-orang Melayu mempunyai ukuran nilai sendiri.
Dalam perkara ini, bukan sahaja melibatkan nilai-nilai yang diberikan dalam ajaran Islam, tetapi
didapati pengaruh tradisi budaya itu sangat jelas.
Ibu bapa memainkan peranan penting dalam menentukan jodoh atau pasangan anak mereka.
Perkara itu mempunyai nilai-nilai tertentu yang menjadi pertimbangan mereka. Misalnya, bagi
mencari keharmonian dan kesetabilan pasangan yang berkahwin itu tidak dapat dipisahkan
daripada hubungan ibu bapa, mertua dan besan dalam konteks ikatan sosial.
Apabila masyarakat Melayu telah mengalami perubahan, maka nilai-nilai tradisi itu turut
berubah, tetapi disesuaikan dengan keperluan-keperluan baru. Sebagai contoh, orang-orang muda
yang berpindah bekerja di bandar, mereka turut mengalami perubahan nilai. Orang-orang muda
itu sendiri yang menentukan pemilihan pasangan dan mereka mempunyai ukuran nilai tersendiri.
Mereka menilai keharmonian itu tidak sangat ditentukan oleh hubungan sosial di kalangan orang-
orang tua.
36. Tradisi dan Perubahan dalam Ikatan Kekeluargaan dan Kelompok
Beberapa perkara telah menjejas ikatan/hubungan sosial yang erat sebagaimana dalam
masyarakat Melayu tradisional;
 Perpindahan orang-orang muda bekerja di tempat lain.
 Pembangunan dan proses urbanisasi telah membawa perubahah kepada gaya hidup.
 Nilai-nilai yang mementingkan diri dan kekayaan.
 Kehidupan menampakkan tidak lagi keseragaman, tetapi keragaman.
 Apabila mereka tidak tinggal setempat maka hubungan sosial itu tidak lagi sebegitu kukuh
sebagaimana dalam suasana mereka tinggal setempat.
 Suasana hidup di bandar agak berbeza daripada di kampung. Misalnya, hubungan kejiranan
di bandar tidak sebegitu kuat sebagaimana di kampung.
Walau bagaimanapun, kepesatan perubahan yang dilalui orang-orang Melayu itu tidak dapat
dianggap mereka meninggalkan nilai-nilai tradisi. Perubahan itu berlaku pada perkara-perkara
tertentu, tetapi nilai-nilai asas yang berteraskan kepada ajaran Islam tetap dipertahankan. Malahan
perpindahan orang-orang Mealyu ke bandar tidak bermakna mereka berusaha menerima atau
dipengaruhi nilai-nilai baru yang berkembang di bandar. Mereka turut membawa dan cuba
dipertahankan amalan tradisi itu dalam kehidupan mereka di bandar. Misalnya, nilai-nilai yang
mengeratkan hubungan kekeluargaan dan ikatan sosial sebagaimana yang diperkukuhkan oleh
ajaran Islam, tetap mereka pertahankan.
37. Nilai-nilai Sosial dan Gender
Kedudukan lelaki dan wanita bukan sahaja dibezakan oleh kejadian fisikal meeka, tetapi juga
diberikan nilai-nilai yang berbeza oleh budaya. Ajaran Islam telah menerangkan dengan jelas
kedudukan lelaki dan wanita. Di sisi Allah lelaki dan wanita itu adlaah sama. Tetapi Islam telah
memberikan garis perbezaan kedudukan dalam peranan dan tanggungjawab tertentu: lelaki sebagai
suami dan bapa bertanggungjawab dalam menjaga nafkah keluarga, dan isteri/ibu mempunyai
peranan dan tanggungjawab tertentu.
Orang-orang Melayu memupuk nilai-nilai sosial kedudukan lelaki dan wanita itu berbeza
berasaskan kepada tradisi buddaya yang mereka warisi. Antaranya, peranan wanita dalam
rumahtangga, seperti memasak, membasuh, menjaga anak dan sebagainya. Wanita tidak
digalakkan dalam berbagai kegiatan di luar rumah. Wanita itu juga sangat dititikberatkan tentang
moral dan akhlak berbanding dengan lelaki.
Walaupun kini wanita telah berjaya dalam berbagai bidang, bersaing dengan lelaki, tetapi
wanita masih dipengaruhi nilai-nilai budaya tradisi. Selain itu, pengaruh perjuangan wanita di
barat tidak banyak mempengaruhi wanita Melayu. Nilai-nilai yang dipupuk oleh ajaran Islam tetap
kukuh dalam mempertahankan prinsip-prinsip menentukan kedudukan lelaki dan wanita. Walau
bagaimanapun, wanita Melayu telah terlibat dalam berbagai bidang dan lapangan. Perubahan yang
berlaku itu tidak bermakna kedudukan wanita itu dianggap sama sebagaimana lelaki.
38. Penyebaran Nilai-nilai Sosial
Dengan memupuk nilai-nilai sosial yang sewajarnya, ibu bapa mengharapkan anak-anak dapat
diterima dan menyesuaikan diri dengan anggota-anggota masyarakat keliling. Anak-anak yang
baik itu dengan sendirinya menyatakan ibu bapa telah berjaya mendidik anak-anak. Tetapi
sebaliknya, apabila dikatakan anak-anak itu kurang ajar maka akan turut menjejaskan kedudukan
ibu bapa. Oleh itu adalah menjadi harapan ibu bapa mendidik anak-anak agar “menjadi orang”.
Anak-anak yang berpelakuan buruk itu turut menjejaskan kedudukan keluarga mereka.
Kini dengan pembangunan pesat yang dilalui orang-orang Melayu, proses modenisasi dan
urbanisasi turut membawa nilai-nilai sosial baru. Proses globalisasi, membawa penyebaran unsur-
unsur budaya barat yang kian meluas bermakna turut menyalurkan niali-nilai mereka itu ke negara
lain.
Penyebaran nilai-nilai sosial yang berlaku secara global itu boleh membawa kesan kepada
nilai-nilai sosial tradisi orang-orang Melayu. Adakala nilai-nilai yang dibawa itu bercanggah
dengan nilai-nilai tempatan. Perkara ini telah lama menimbulkan kebimbangan kepada orang-
orang Melayu. Orang-orang Melayu kini kian terdedah kepada berbagai nilai-nilai sosial yang
dibawa dari luar itu.
Dalam perkembangan itu, Islam merupakan benteng utama kepada orang-orang Melayu bagi
mempertahankan nilai-nilai tradisi. Di samping pesatnya proses globalisasi, kesedaran untuk
mempertahankan tradisi budaya tidak dinafikan.
39. Nilai-nilai Ekonomi
Kegiatan ekonomi itu dipengaruhi perkara-perkara yang berkaitan dengan faktor bukan
ekonomi, terutama nilai-nilai sosial dan world-view.
Pekerjaan: Pekerjaan itu bukan sahaja merupakan daya usaha untuk mendapatkan nafkah dan
seterusnya untuk hidup, tetapi turut dipengaruhi berbagai-bagai perkara. Pekerjaan sebagai usaha
mendapatkan rezeki adalah selaras dengan kehendak-kehendak Islam – rezeki itu hendaklah
bersih, dan dibersihkan dengan mengeluarkan zat.
Pemilihan pekerjaan dan nilai-nilai sosial yang diberikan terhadap pekerjaan itu melibatkan
nilai-nilai sosial sebagaimana yang dibina dalam tradisi budaya. Beberapa perkara selalu diberikan
perhatian oleh orang-orang Melayu – kuasa, kedudukan sosial, gaya hidup, kemudahan kerja,
ganjaran persaraan, jaminan pekerjaan dan keselesaan kerja. Sejak pemerintahan kolonial, orang-
orang Melayu memandang tinggi pekerjaan makan gaji dengan kerajaan. Keutamaan dalam
pekerjaan itu kepada orang-orang Melayu bukan sahaja ditentukan oleh pendapatan atau pulangan
kewangan. Pemilihan pekerjaan itu adalah berasaskan kepada nilai-nilai sosial.
Kini, apabila suasana ekonomi telah berubah, orang-orang Melayu turut melibatkan diri dalam
bidang perniagaan dan pembuatan. Nilai-nilai sosial yang berubah itu kini lebih mementingkan
kepada pulangan pendapatan, bukan lagi kerja makan gaji dengan kerajaan.
Orang-orang Melayu telah melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi perdagangan, maritim
semasa kerajaan Melayu tradisi dahulu. Apabila kedatangan pemerintah kolonial, tekanan
dikenakan, yang menghindar minat orang Melayu dalam kegiatan itu. Ini membuktikan bahawa
orang Melayu boleh berjaya dalam bidang itu apabila diberikan peluang.
40. Nilai-nilai Sosial: Kekayaan dan Harta
Image/gambaran tentang orang-orang Melayu selalunya dikaitkan dengan masalah
kemiskinan. Pegawai-pegawai kolonial British selalu menganggap orang Melayu itu malas, tiada
inisiatif, tetapi suka berpoya-poya. Dalam keadaan itu, orang-orang Melayu sangat jauh
ketinggalan dalam ekonomi berbanding dengan orang-orang bukan Melayu.
Berbagai-bagai faktor bukan ekonomi, yang melibatkan nilai dan sikap orang Melayu sendiri
yang menyebabkan mereka lemah dalam ekonomi. Kemiskinan mereka itu selalu dikaitkan dengan
tradisi budaya mereka, yang tidak mendorongkan mereka untuk maju.
Terdapat pandangan sarjana barat yang membincangkan masalah kelemahan orang Melayu
itu berasaskan kepada faktor-faktor bukan ekonomi seperti berikut:
Kepercayaan kepada konsep rezeki, nasib dan takdir yang menyebabkan mereka tidak
mempunyai usaha untuk meningkatkan kedudukan ekonomi mereka.
Menganggap harta itu suatu maslaah, harta itu dianggap sebagai sesuatu yang boleh membawa
kemusnahan dan permasalahan kepada seseorang.
Tidak mahu mengubah tradisi. Misalnya, mereka mengutamakan tinggal dalam kelompok
hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, mereka berpendapat lebih baik di negeri
sendiri.
Kurang dorongan untuk mencuba sesuatu yang baru yang boleh membawa perubahan
kedudukan ekonomi.
Faktor-faktor yang pernah dikemukakan itu selalunya merupakan sebab musabab yang
dikaitkan bagi memberikan rasional tentang kelemahan ekonomi orang-orang Melayu. Adakala
sarjana barat itu cuba mengaitkan dengan agama Islam sebagai penghalang kepada kemajuan
ekonomi orang-orang Melayu. Sedangkan perkara ini boleh dibincangkan dengan mendalam.
Islam mendorongkan ummah supaya berusaha untuk meningkatkan kekayaan. Islam bencikan
kemiskinan – kemiskinan itu boleh menggugat keimanan. Kekayaan itu membolehkan orang-
orang Islam berkedudukan yang tinggi. Peradaban Islam yang tinggi itu adalah didorongkan oleh
pencapaian ekonomi orang-orang Islam. Kekayaan itu dapat memberikan berbagai kemudahan
untuk melakukan kekayaan.
Tentang rezeki dan nasib itu adakala kurang tepat dalam memberikan pengertian
menyebabkan seseorang itu kurang dorongan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi.
Masalah kemiskinan orang Melayu itu boleh dibincangkan dari berbagai pendekatan. Budaya
kerja mereka tidak memberikan mereka kekuatan untuk meningkatkan ekonomi. Mereka rajin
bekerja, tetapi kurang pandai bekerja. Walau bagaimanapun, perbincangan tentang perkara ini
telah banyak diperkatakan oleh orang ramai.
Kepercayaan warisan, misalnya berkaitan dengan pantang larang dan petua tradisi itujuga
dapat dianggap mempunyai kesan terhadap kedudukan ekonomi orang Melayu.
Umumnya, orang-orang Melayu tidak menolak kekayaan, malah telah berubah nilai-nilai
sosial. Mereka berusaha untuk mengubah kehidupan mereka.
Mobiliti/untuk memperbaiki melalui pendidikan. Perpidnahan orang-orang muda mencari
pekerjaan di bandar. Perubahan nilai, turut memberikan peluang kepada anak-anak perempuan
seperti anak-anak lelaki. Menerima dan terlibat dalam berbagai rancangan pembangunan
kerajaan.
Turut berusaha dalam berbagai-bagai bidang – misalnya dunia koporat. Bersaing dengan
kumpulan-kumpulan ethnik bukan Melayu. Berubah gaya hidup.
41. Susunlapis Sosial dan Kepimpinan
Penyusunan sosial ditentukan oleh nilai-nilai sosial yang dibina dan dipupuk oleh anggota-
anggota masyarakat. Terdapat berbagai-bagai faktor yang menentukan kedudukan seseorang
dalam suatu stesyen hidup yang ditentukan oleh nilai-nilai sosial itu. Nilai-nilai sosial itu dapat
mendorongkan anggota-anggota masyarakat untuk mencapainya. Kedudukan sosial yang tinggi
itu dihormati dan disanjung oleh orang ramai.
Dalam masyarakat Melayu tradisional terdapat beberapa faktor yang menentukan kedudukan
sosial itu.
 Berasaskan darah keturunan.
 Umur.
 Ilmu keagamaan yang tinggi.
 Kebolehan dan keahlian dalam sesuatu bidang.
 Peribadi/perlakuan.
 Kekayaan.
Walau bagaimanapun dalam masyarakat Melayu tradisional itu, pergerakan/mobiliti sosial
dalam ruang sosial sangat terbatas, yang dipengaruhi darah keturunan/ascribed. Dalam masyarakat
Melayu modern, yang lebih terbuka dan dipengaruhi berbagai-bagai nilai sosial yang dibawa dari
luar, maka faktor-faktor yang menentukan kedudukan seseorang itu dalam ruang sosial turut
mengalami perubahan. Faktor keturunan tidak lagi begitu dominan. Orang biasa juga turut
berpeluang untuk memperbaiki kedudukan sosial. Mobiliti dalam ruang sosial itu didapati lebih
terbuka. Antara faktor-faktor penting dalam menentukan kedudukan sosial dalam masyarakat
Melayu kini adalah seperti berikut:
 Pendidikan
 Kebolehan dan keahlian
 Kekayaan
 Pekerjaan
 Keagamaan
 Peribadi/perlakuan
Anggota-anggota masyarakat berusaha mencapai kedudukan sosial yang baik, kerana dengan
itu juga menyatakan pencapaian seseorang dalam hidup.
Pemimpin ialah orang yang dapat memainkan peranan dalam memberikan kepimpinan, seperti
memberikan nasihat, bimbingan, dan membawa pengikut-pengikut atau anak buahnya kepada
kehidupan yang lebih baik. Kepimpinan itu bermula dalam keluarga dan kemudian di kalangan
kekerabatan, sebelum terlibat kepimpinan di kalangan anggota-anggota kelompok dan seterusnya
masyarakat.
Terdapat dua kumpulan pemimpin, iaitu pemimpin rasmi/formal yang dilantik diberikan
kuasa oleh pihak pemerintah, dan pemimpin tidak rasmi/formal yang diberikan pengesahan oleh
anggota-anggota kelompok atas dasar-dasar tertentu. Dalam menentukan pemimpin itu, nilai-nilai
sosial sebagai mana yang telah diterangkan tentang kedudukan sosial itu sangat penting menjadi
pertimbangan. Sebagai pemimpin yang berkesan, adalah berasaskan kepada sejauhmana
pemimpin itu dapat memenuhi jangkaan peranan.
Dalam masyarakat Melayu tradisional, pemimpin-pemimpin di peringkat kampung adalah
seperti berikut:
Pemimpin rasmi yang dilantik oleh golongan pemerintah, iaitu penghulu dan imam.
Pemimpin tidak rasmi –
Orang-orang yang ahli dalam agama – seperti guru agama.
Orang-orang yang ahli dalam magis – seperti bomoh, dukun.
Orang tua dalam keluarga.
Apabila masyarakat Melayu mengalami perubahan terdapat pemimpin-pemimpin baru di
peringkat kampung, seperti guru, pegawai-pegawai kerajaan, orang kaya, orang politik dan
seumpamanya. makamk kepimpinan di peringkat yang lebih luas, perlu dilihat dalam konteks
penyusunan politik.
Dalam masyarakat Melayu tradisional, kedudukan golongan memerintah dan rakyat jelata
ditentukan oleh keturunan darah. Raja mempunyai kuasa yang mutlak. Hubungan raja dan
golongan memerintah dengan rakyat itu melibatkan nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial yang terbina
antara golongan memerintah dan rakyat. Taatsetia pembesar dan rakyat kepada raja yang
memerintah.
42. Konsep daulat dan derhaka.
Keistimewaan raja – darah keturunan, kuasa, ilmu, kebolehan dan sebagainya.
Gaya hidup raja – kuasa dan kekayaan.
Hubungan raja dan rakyat itu memerlukan keharmonian dan kesetabilan. Islam sebagai teras
atau asas tradisi budaya Melayu itu, secara simbolis apabila seorang raja itu ditabalkan maka ia
berjanji dengan berpegang kepada ajaran al-Quran untuk menjalankan tugas dan
tanggungjawabnya dengan sempurna. Rakyat memberikan taatsetia kepada pemimpin. Pemimpin
juga menyedari tanggungjawab dan peranannya. Seorang rakyat yang engkar kepada suruhan raja
bermakna ia derhaka. Tetapi raja yang zalim, tidak menjalankan tanggungjawab dengan sempurna
akan dikenakan pembalasan sewajarnya oleh Allah.
Nilai-nilai sosial dan world-view itu sangat penting dalam menjamin keharmonian dan
kesetabilan sosial.
43. Nilai-nilai Asas Kemelayuan
Menurut Tenas Effendy, nilai-nilai asas kemelayuan terangkum dalam “Pakaian Duapuluh
lima” atau “Sifat dua puluh lima”. Nilai-nilai ini meresap dan berakar umbi menjadi sifat
masyarakat Melayu. Ini menyebabkan anak Melayu “menjadi orang” yang sempurna lahirian dan
batiniah. Inilah asas jati diri Melayu. Nilai-nilai tersebut adalah seperti berikut:
o Sifat tahu asal mula jadi, tahu berpegang pada Yang Satu.
o Sifat tahu membalas budi.
o Sifat hidup bertenggangan, mati berpegangan.
o Sifat tahukan bodoh diri.
o Sifat tahu diri.
o Sifat hidup memegang amanah.
o Sifat benang orang.
o Sifat tahan menentang matahari.
o Sifat tahu menyimak, pandai menyimpai.
o Sifat menang dalam kalah.
o Sifat tahan berkering, mau berbasah.
o Sifat tahu unjuk dengan beri, tahu hidup bertenggangan.
o Sifat timbang dengan sukat.
o Sifat tahukan malu.
o Sifat berpada-pada.
o Sifat ingat dengan minat.
o Sifat hemat dan cermat.
o Sifat tahu harta berpunya, tahu pinjam memulangkan.
o Sifat tahu hidup meninggalkan, tahu mati mewariskan.
o Sifat lasak mengekas, tekun mengais.
o Sifat menggulat air setimba.
o Sifat merendah menjunjung tuah.
o Sifat lapang terbuka tangan.
o Sifat berbaik sangka.
o Sifat Yang Pucuk.
Nilai-nilai murni ini dikuatkan dengan adanya nilai-nilai yang dipantang oleh orang
Melayu. Nilai pantang ini dikenali dengan “Pantangan anak Melayu”. Nilai ini juga berjumlah dua
puluh lima sebagaimana nilai “Sifat dua puluh lima“. Kerana itu, nilai ini juga dikenali dengan
“Pantangan yang dua puluh lima.“ Pantangan tersebut adalah seperti berikut :
 Membelakangi syarak
 Durhaka kepada orang tua
 Membuang adat lembaga
 Bermanja-manja
 Mengada-ada
 Berlengah-lengah
 Besar kepala
 Buta keta atau mata kayu
 Bercawat ekor
 Makan menghabiskan
 Bercabang lidah
 Jilat menjilat
 Meminta-minta
 Menjilat ludah
 Membuang petuah
 Bermegah-megah
 Membabi buta
 Lupakan hutang
 Berburuk sangka
 Muka tebal atau tebal muka
 Mencampakkan beban di bahu
 Mengoyak baju di badan
 Menggunting dalam lipatan
 Menjala angin
 Kerja tak menyudah
Nilai-nilai kemelayuan yang dibentangkan di atas menggambarkan jatidiri Melayu yang murni
dan mantap. Jatidiri ini menjadikan masyarakat Melayu mampu menghadapi sebarang cabaran dan
kemungkinan.
Nilai-nilai bahasa dan budaya sanagatlah penting dalam pembentukan negara bangsa. Adalah
penting untuk mempertahankan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Sebagai
sebuah negara bangsa yang masyarakatnya berbilang kaum dan agama seharusnya memiliki
pelbagai nilai dan norma. Hal ini dapat diperhatikan dalam perlakuan-perlakuan harian masyarakat
setempat. Bahasa dan budaya Melayu merupakan asas bagi pembentukan tamadun Malaysia
hingga kini. Masyarakat Melayu amat menitikberatkan perlakuan seseorang dalam meletakkan
kedudukannya dalam masyarakat. Seperti yang telah dibincangkan dalam kajian ini, pengaruh
agama Islam terhadap masyarakat Melayu amat mendalam sekali. Sehingga membentuk sebuah
masyarakat yang memiliki nilai-nilai yang jelas dalam kehidupan harian. Kedatangan agama Islam
ke Alam Melayu telah menaikkan martabat bahasa dan budaya masyarakat Melayu sehingga kini.
Nilai utama Islam yang berasaskan akidah telah membentuk nilai ketaatan dan keimanan kepada
Allah S.W.T. sehingga membentuk nilai-nilai baru dalam budaya Melayu.

C. PENGERTIAN SEJARAH DAN BUDAYA MELAYU


Secara sederhana, sejarah merupakan pengetahuan tentang masa lampau.Menurut sejarawan
Baverley Southgate (1996), pengertian sejarah dapat didefinisikan sebagai “studi tentang peristiwa
di masa lampau.”Dengan demikian, sejarah merupakan peristiwa faktual di masa lampau,bukan
kisah fiktif apalagi rekayasa.
Definisi menurut Baverley Southgate merupakan pemahaman paling sederhana. Pengertian
sejarah menurut Baverley menghendaki pemahaman obyektif terhadap fakta-fakta historis.
Metode penulisannya menggunakan narasi historis dan tidak dibenarkan secara analitis (analisis
sejarah). “
Secara Filosofis, sejarah tidak cukup didefinisikan secara sederhana seperti teori Baverley,
tetapi merupakan sebuah proses memahami secara utuh pula interaksi manusia dengan segenap
potensi yang dimilikinya dalam ruang dan waktu tertentu. Menurut Benedetto Croce (1951) sejarah
rekaman kreasi jiwa manusia di semua bid merupakan ang baik teiritikal maupun pratikal. Kreasi
spiritual ini senantiasa lahir dalam hati dan pikiran manusia jenius, budayawan, pemikir yang
mengutamakan tindakan dan pembaru agama.
Dalam konteks sejarah pendekatan budaya, penulis menguraikan lima unsur yang masing-
masing saling terkait,
pertama, dimensi ruang dan waktu. Dalam konteks penulisan sejarah perspektif budaya,
maka di mana dan kapan suatu peristiwa tersebut terjadi harus jelas dan tegas. Pengandaian atau
penyebutan secara samara jelas bakal mengaburkan fakta sejarah.
Kedua, konsep manusia sebagai anilan rational dan latar belakang sejarahnya.
Menempatkan manusia sebagai actor sejarah yang memiliki kemampuan berpikir merupakan
cikal-bakal munculnya ide-ide kreatif muncul dalam proses dialog interaktif manusia dengan
realitas yang ia hadapi. Dari sinilah akar kebudayaan manusia.
Ketiga, setiap bangsa mendiami kawasan tertentu dan memiliki pola pikir system social serta
budaya yang mereka warisi dari para pendahulu. Bangsa Persia yang mendiami kawasan Barat
Daya Iran merupakan bangsa pendatang.
Keempat, pola hubungan antara budaya dan kekuasaan. Setiap kebudayaan yang memiliki
oleh suatu bangsa jika tanpa ditopang oleh kekuasaan politik tertentu tidak akan bertahan lama.
Kelima, bentuk kebudayaan dan unsur-unsur yang mempengaruhinya. Setiap kebudayaan
yang memiliki oleh suatu bangsa memiliki pertalian erat dengan kebudayaan lain yang
mempengaruhinya. Seperti tradisi paganisme di Timut Tengah pada Abad Kelima Masehi
merupakan bentuk pengaruh kebudayaan Persia dan Romawi (Byzantium).
Budaya
Sebenarnya Sejarah” dalam uraian berikut tidak terpisah dari “budaya” atau “kebudayaan”
(cultural historiography). Kebudayaan diartikan sebagai hasil karya dan karsa manusia, baik
dalam bentuk materil, buah pikiran maupun corak hidup manusia. Menurut EB. Taylor kebudayaan
mewncakup aspek yang amat luas, yakni pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, dan adat
istiadat dan bahkan segala kebiasaan yan dilakukan dan dimiliki oleh manusia sebagai anggota
masyarakat
Secara singkat Kebudayaan adalah ajaran atau doktrin yang diamalkan oleh suatu bangsa.
Sifat dan bentuknya tergantung dengan kondisi alam tempat hidupnya. Karena itu kebudayaan
senantiasa berubah, baik karena disempurnakan ataupun karena bersentuhan dengan kebudayaan
lai. Persentuhan dengan kebudayaan lain tidak selamanya dapat memperkukuh kebudayaan suatu
bangsa, bahkan dapat memperlemah dan mungkin menghancurkannya.
Menempatkan manusia sebagai actor sejarah yang memiliki kemampuan berpikir merupakan
cikal-bakal munculnya ide-ide kreatif muncul dalam proses dialog interaktif manusia dengan
realitas yang ia hadapi. Dari sinilah akar kebudayaan manusia.
Sebenarnya Sejarah” dalam uraian berikut tidak terpisah dari “budaya” atau “kebudayaan”
(cultural historiography). Kebudayaan diartikan sebagai hasil karya dan karsa manusia, baik
dalam bentuk materil, buah pikiran maupun corak hidup manusia. Menurut EB. Taylor kebudayaan
mewncakup aspek yang amat luas, yakni pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, dan adat
istiadat dan bahkan segala kebiasaan yan dilakukan dan dimiliki oleh manusia sebagai anggota
masyarakat.
Secara singkat Kebudayaan adalah ajaran atau doktrin yang diamalkan oleh suatu bangsa.
Sifat dan bentuknya tergantung dengan kondisi alam tempat hidupnya. Karena itu kebudayaan
senantiasa berubah, baik karena disempurnakan ataupun karena bersentuhan dengan kebudayaan
lai. Persentuhan dengan kebudayaan lain tidak selamanya dapat memperkukuh kebudayaan suatu
bangsa, bahkan dapat memperlemah dan mungkin menghancurkannya.
Terdapat berbagai istilah tentang melayu, salah satu dari istilah tersebut seperti yang
dikemukakan oleh seorang Cendikiawan Melayu bernama Burhanuddin Elhulaimy yang juga
pernah menjadi ketua umum partai Islam Tanah Melayu. Dalam bukunya yang berjudul “ Asas
Falsafah Kebangsaan Melayu yang terbit pertama kali pada tahun 1950[2], mencatat beberapa
istilah kata tersebut.
Ada pendapat yang mengatakan kata melayu berasal dari kata “ MALA” yang berarti mula dan
“YU” yang berarti negeri. Kemudian kata melayu dalam bahasa tamil yang berarti tanah tinggi
atau bukit. Di samping itu ada juga yang berasal dari istilah ”Malay” yang artinya hujan. Ini sesuai
dengan negeri-negeri orang melayu yang pada awalnya terletak pada perbukitan, seperti tersebut
dalam sejarah melayu, Bukit Sigantang Mahameru, negeri ini dikenal sebagai negeri yang banyak
mendapatkan hujan karena terletak diantara dua benua yaitu Asia dan Autralia.
Selanjutnya, dalam bahasa jawa kata melayu berarti berlari-lari atau berjalan cepat. Semua
istilah dan perkataan itu dapat dirangkum, sehingga melayu dapat diartikan sebagai suatu negeri
yang pertama didiami dan dilalui oleh sungai yang diberi nama dengan sungai melayu.
Sejarah pertumbuhan kebudayaan melayu sejak zaman prasejarah. Keterangan-keterangan
yang diperlukan tentang manusia serta kebudayaannya masa itu, setidaknya berdasarkan kepada
dua sumber.
Pertama, peninggalan manusia prasejarah serta kebudayaannya yang meliputi fosil-fosil (sisa
tulang belulang manusia dan hewan) dan artefak-artefak (alat yang dipergunakan oleh manusia
prasejarah) yang ditemukan di dalam tanah.
Kedua, suku-suku bangsa yang waktu itu hidup terbelakang.
Di sumarta khususnya Riau menghadapi pesoalan prasejarah yang sulit, terutama dalam usaha
memperoleh gambaran tentang asal-usul penghuni pertama, beserta kebudayaannya. Hampir tidak
ditemukan fosil-fosil atau artefak-artefak yang dapat mendukung ke arah penelitian itu. Hal ini
berbeda dengan jawa yang banyak ditemuka fosil-fosil dan artefak-artefak. Akhirnya penelitian
arkeologi menyimpulkan di Sumatra 28 Mei – 8 Juli 1973, tidak menghasilkan tulang-tulang dari
manusia pertama.
Walupun di Riau tidak ditemukan fosil-fosil atau artefak-artefak namu para peneliti masih
dapat mengambil manfaatnya karena terdapatnya suku-suku terbelakang di Riau saat ini, yaitu:
suku sakai di daerah Minas, Duri, Siak, Sungai Apit, Suku Orang Hutan atau Oran Bomai di
Kecamatan Kuto Darussalam dan Kepunahan Kampar, Suku Akik di Kecamatan Rupat Bengkalis,
Suku Talang Mamak di siberida, Rengat dan Pasir Penyu, Suku Laut atau Orang Laut atau Orang
Laut di Indragiri Hilir dan Kepulauan Riau.
Masih terdapatnya suku-suku terbelakan di atas dapat memperkirakan adanya gelombang
kedatangan nenek-moyang itu ke daerah Riau. Yaitu yang terdiri dari ras ”Weddoide” (Wedda)
yang datan sesudah zaman es terakhir dan zaman mesolitikum yang menurut para ahli dinyatakan
sebagai suku ras manusia pertama di nusantara. Menurut Van Heekeren, kedatangan ras Wedda
ini diikuti pula oleh ras Malanesia, Austroloida dan Negrito. Mereka mencapai pulau nusantara
dengan berperahu[3]. Di Indonesia menurutnya ciri-ciri kehidupan orang Wedda itu ada pada orang
sakai di Riau, dan Oran Kubu di Riau, Palembang dan Jambi. Ciri-ciri mereka antara lain rambut
berombank-ombak, warna kulit sawo matang, bertubuh pendek (1,55 M) dan berkepala
“mesocephal”.
Kondisi Lingkungan Alam Kepulauan Riau
Kepulauan Riau
Kondisi Lingkungan Alam
Kepulauan Riau, sebagai nama sebuah provinsi yang tergabung dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sesuai dengan namanya, provinsi ini terdiri atas ribuan
pulau (1.062 buah), baik besar maupun kecil, berpenghuni maupun belum. Pulau-pulau yang
termasuk besar antara lain: Bintan, Karimun, Singkep, Lingga, dan Natuna. Luas wilayahnya
mencapai 250.162 kilometer persegi. Sijori Pos (Ahad, 23 Juni 2002) malah menyebutkan lebih
dari itu, yaitu 251.810,71 kilometer persegi. Sangkin banyaknya, maka masyarakat setempat
mengibaratkannya sebagai segantang lada, sehingga muncullah istilah “bumi segantang lada”
untuk menyebut daerah Kepulauan Riau.
Wilayahnya yang relatif luas itu sebagian besar (95,79%) terdiri atas perairan. Sedangkan,
selebihnya berupa dataran yang berbukit-bukit tetapi pantainya landai. Di sana-sini dihiasi oleh
bebatuan pra-tersier yang berupa metamor dengan sedimen yang terbatas. Jenis tanahnya pada
umumnya terdiri atas: organosol dan clay, humik, podsol, podsolik, lotosol, dan latosol yang
mengandung granit (Pemda TK. II Kepulaun Riau, 1997: 4). Iklim yang menyelimutinya adalah
tropis dengan temperatur terendah 23 derajat Celcius dan tertinggi 30 derajat Celcius. Kelembaban
udaranya sekitar 88 derajat, sedangkan curah hujannya rata-rata 2.000 milimeter per tahun.
Dengan jenis tanah yang dimilikinya, memang Kepulauan Riau kurang cocok untuk
budidaya tanaman pangan. Demikian juga tanaman komoditas lainnya, seperti: karet dan kelapa
sawit, kecuali menggunakan teknologi modern atau canggih yang tentunya membutuhkan modal
yang besar. Keadaan yang demikian, setidaknya sampai saat ini, pada gilirannya membuat
kebutuhan akan sayur-mayur dan malahan beras harus didatangkan dari luar. Hampir sebagian
besar kebutuhan hidup masayarakat Kepulauan Riau didatangkan dari luar, baik dalam negeri
(Sumatera dan Jawa) maupun luar negeri, terutama negeri jiran (tetangga). Oleh karena itu, tidak
mengherankan jika barang-barang kebutuhan sehari-hari relatif lebih tinggi (mahal) dibandingkan
dengan daerah lainnya, kecuali Batam yang lebih tinggi. Namun demikian, Huzrin Hood (Mantan
bupati Kepulauan Riau) mengatakan bahwa potensi yang terkandung dalam buminya sangat
menjanjikan (Sijori Pos, Ahad, 23 Juni 2002, hal 9). Apa yang dikatakan oleh Huzrin Hood, adalah
tidak mengada-ada (lihat juga Be Julianery, Kompas, Selasa, 20 Agustus 2002, hal. 8, kol. 1--4).
Di daerah Karimun misalnya, di sana tersimpan kekayaan alam yang berupa timah dan granit; di
Bintan tersimpan kekayaan alam yang berupa pasir dan bauksit; dan di Natuna tersimpan kekayaan
alam yang berupa gas alam yang konon terbesar di dunia. Ini masih ditambah dengan kekayaan
laut (ikan) yang melimpah, walaupun belum dikelola secara professional dan pengamanan yang
intensif, sehingga di sana-sini seringkali diambil oleh penangkap ikan asing. Selain itu, itu dewasa
ini di Bintan, tepatnya di Lagoi, ada kawasan pariwisata yang hotel-hotelnya bertaraf internasional.
Konon, lapangan golfnya terbesar di Asia Tenggara. Dan, masih ada lagi kawasan industri berada
di Lobam.
Sebagaimana masyarakat tropis lainnya, masyarakat Kepulauan Riau juga mengenal musim
kemarau dan penghujan. Selain musim yang umumnya dikenal oleh masyarakat tropis itu, mereka
juga mengenal adanya musim yang didasarkan pada arah angin. Pada saat-saat angin bertiup dari
arah utara, maka pada saat-saat itu disebut sebagai musim utara. Ketika angin bertiup dari arah
selatan, maka pada saat-saat itu disebut sebagai musim selatan. Kemudian, pada saat-saat angin
bertiup dari arah timur, maka pada saat-saat itu disebut sebagai musim timur. Dan, pada saat-saat
angin bertiup dari arah barat, maka pada saat-saat itu disebut sebagai musim barat. Dengan
demikian, mereka mengenal adanya musim utara, selatan, timur, dan barat. Musim utara yang
terjadi pada bulan November sampai dengan Februari (4 bulan) ditandai oleh angin yang sangat
kencang. Kecepatannya dapat mencapai 15 sampai dengan 30 knots. Musim selatan yang
berlangsung selama 2 bulan (Juli sampai dengan Agustus) ditandai oleh udara yang panas, karena
angin yang berhembus pada bulan-bulan tersebut hanya berkisar 8 sampai dengan 20 knots. Musim
timur yang terjadi pada bulan Maret sampai dengan Juni (4 bulan) juga ditandai oleh udara yang
panas, karena angin yang berhembus rata-rata 12 knots. Dan, musim barat yang terjadi pada bulan
September sampai dengan Oktober (2 bulan) ditandai oleh udara yang lembab (teduh) dan laut
yang tenang. Sebagai catatan, setiap pergantian musim ada saat-saat peralihan yang disebut
sebagai musim pancaroba.
Latar Belakang Sejarah
Di masa lampau daerah Kepulauan Riau tidak hanya strategis, tetapi juga sarat dengan Sumber
Daya Alam (SDA) ini pernah menjadi salah satu pusat kerajaan Melayu, yakni Kerajaan Melayu
Riau-Lingga. Peninggalan-peninggalannya sampai hari ini masih dapat dijumpai di Penyengat dan
Daik-Lingga. Adanya peninggalan-peninggalan kesejarahan itulah yang kemudian menjadikan
nama Penyengat dan Daik-Lingga tidak lepas dari pembicaraan orang. Apalagi, di pulau yang
relatif kecil itu (Penyengat) terlahir seorang pujangga kerajaan yang salah satu karyanya tidak
asing lagi bagi masyarakat Indonesia, bahkan mancanegara. Pujangga itu adalah Raja Ali Haji
yang terkenal dengan Gurindam 12-nya.
Di awal kemerdekaan, Kepulauan Riau juga tidak lepas dari pembicaraan orang, terutama
karena mata uang yang dipergunakan sebagai alat tukar bukan rupiah sebagaimana daerah lainnya
di Indonesia. Dengan alat tukar yang menggunakan mata uang asing (Malaysia dan Singapura)
membuat kehidupan masyarakatnya relatif lebih baik ketimbang masyarakat yang berada di daerah
sekitarnya, malahan masyarakat Indonesia pada umumnya, karena mata uang yang dipergunakan
memiluku nilai tukar yang lebih tinggi ketimbang rupiah. Oleh karena itu, tidak mengherankan
jika Kepulauan Riau pada waktu itu dapat diibaratkan bagaikan “gula”, sehingga banyak para
pendatang yang ingin “kecipratan” rezeki di sana. Mubyarto (1985) menyebutkan bahwa ketika
itu seorang pegawai negeri yang dipindahtugaskan ke sana merasa sangat beruntung. Ibaratnya
bagaikan “mendapat durian yang runtuh” atau ketiban “rezeki nomplok”. Zaman yang sangat indah
dan menyenangkan itu sering disebut sebagai “zaman dollar”. Zaman itu berakhir ketika Indonesia
bersitegang dengan Malaysia (Konfrontasi Malaysia tahun 1963). Pada tahun yang bersamaan
pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan moneter yang intinya tidak memberlakukan lagi
mata uang asing (Malaysia dan Singapura) sebagai alat tukar resmi masyarakat Kepulauan Riau.
Sejak itulah, untuk sementara, seakan-akan Kepulauan Riau “tenggelam” dan tidak begitu banyak
dibicarakan orang lagi.
Di tahun 80-an, Batam yang pada mulanya masih berupa hutan dan karenanya jarang disebut-
sebut orang, menjadi kekuatan dahsyat yang digerakkan oleh otorita. Pembangunan fisik secara
besar-besaran dilakukan di sana, sehingga nama Kepulauan Riau (baca Tanjungpinang) semakin
tenggelam. Orang lebih tahu Batam ketimbang Tanjungpinang. Padahal di masa lalu, orang lebih
mengenal Tanjungpinang ketimbang Batam. Namun dewasa ini, khususnya sejak dicanangkannya
Batam-Bintan dan sekitarnya dijadikan sebagai kawasan industri dan pariwisata, nama Kepulauan
Riau, sedikit demi sedikit, mencuat kembali. Lobam menjadi kawasan industri, sementara Lagoi
menjadi kawasan pariwisata terbesar di Asia Tenggara. Dan, masyarakat dari berbagai daerah pun
kembali berdatangan guna mengadu nasib, mengejar kehidupan yang lebih baik ketimbang di
daerahnya sendiri.
Kepulauan Riau semakin menarik dan dibicarakan orang ketika tahun 1999 masyarakatnya
menyelenggarakan musyawarah besar (Mubes) guna meningkatkan kesejahteraannya.
Musyawarah yang diselenggarakan di kilometer 10 (batu 10), tepatnya di Hotel Royal Palace,
tanggal 15 Mei 1999, membuahkan tekad (keputusan) bahwa Kabupaten Kepulauan Riau mesti
dimekarkan, baik horizontal maupun vertikal. Satu dari sejumlah alasannya adalah kondisi
geografis Kepulauan Riau, yang jika masih bergabung dengan Provinsi Riau, maka rentang kendali
pemerintahannya tidak efektif dan efisien. Dan, jika ini dipertahankan, Kepulauan Riau akan
semakin ketinggalan dibanding dengan daerah lain yang tergabung dalam Propinsi Riau.
Buah dari Mubes itu adalah terwujudnya beberapa kecamatan bergabung dan menjadi
Kabupaten Karimun. Kemudian, beberapa kecamatan yang berada di kawasan Pulau Tujuh
bergabung dan menjadi Kabupaten Natuna. Sementara itu, Tanjungpinang yang pada mulanya
hanya sebuah kota administratif, kini telah berubah status menjadi kota otonom. Dengan perkataan
lain, pemekaran secara horizontal hampir seluruhnya terwujud. Sedangkan, pemekaran secara
vertikal (provinsi) adalah terwujudnya wilayah Kepulauan Rian menjadi sebuah provinsi sendiri
(lepas dari Provinsi Riau).
Kondisi Sosial-budaya
Kondisi sosial-budaya suatu masyarakat sangat erat kaitannya dengan faktor geografis,
kependudukan, dan sejarah masyarakat yang bersangkutan. Untuk itu, ada baiknya jika kita lihat
sekilas tentang sejarah atau persebaran orang yang kemudian kita sebut sebagai “Melayu”.
Berkenaan dengan ini Melalatoa menyebutkan bahwa sesudah zaman es terakhir datanglah
sekelompok orang yang bercirikan ras weddoid ke Nusantara, termasuk ke daerah Riau. Sampai
sekarang sisa-sisa mereka masih ada, yakni orang: Sakai, Hutan, dan Kubu yang kemudian disebut
sebagai “orang asli”. Dalam kurun waktu 2.500 sampai dengan 1.500 Sebelum Masehi datanglah
orang-orang yang kemudian disebut sebagai Proto Melayu. Melalui Semenanjung Melayu mereka
menyebar ke Sumatera. Sisa-sisa mereka yang kemudian dikenal sebagai Orang Talang Mamak
dan Orang Laut juga masih dapat ditemukan di daerah Riau. Gelombang berikutnya (masih
menurut Melalatoa) adalah yang terjadi sesudah tahun 1.500 Sebelum Masehi. Mereka kemudian
disebut sebagai Deutro Melayu (Melalatoa, 1986:190).
Sementara itu, Suparlan, berdasarkan catatan ahli kepurbakalaan (Van Heakeren dan
Soekmono), menambahkan bahwa sebelum orang Melayu datang ke Nusantara (ke daerah Riau),
sebenarnya di sana telah ada penduduknya. Bahkan, menurutnya bukan hanya ras Weddoid
semata, tetapi juga Austroloid. Berdasarkan catatan itu, Suparlan menduga bahwa penduduk yang
tergolong sebagai ras Weddoid dan Austroloid itu masuk ke pedalaman karena terdesak oleh
orang-orang Proto Melayu. Sementara itu, orang-orang Deutro Melayu (yang datang pada
gelombang migrasi berikutnya) juga mendesak orang-orang Proto Melayu ke pedalaman, sehingga
terdapat percampuran antara orang-orang Weddoid, Austroloid, dan Proto Melayu. Selain itu, ada
orang-orang Proto Melayu yang melarikan diri ke pedalaman, dan ada juga yang hidup
berdampingan, bercampur-baur dengan orang-orang dari Deutro Melayu (Suparlan, 1995: 39--40).
Dari berbagai pendapat itu dapat ditarik kesimpulan bahwa Orang Melayu bukan merupakan
orang-orang yang berasal dari satu ras tertentu, melainkan merupakan percampuran dari berbagai
ras, baik yang berkulit hitam maupun kuning.
Mengingat bahwa tumbuh dan berkembangnya Orang Melayu tidak lepas dari
kesejarahannya, Suparlan (1995), berdasarkan Suwardi MS, mengkronologiskan sejarah Riau ke
dalam 7 masa. Pertama, masa pengaruh Kerajaan Sriwijaya yang berlangsung sampai dengan akhir
abad ke-13. Kerajaan di Muara Takus diduga merupakan kerajaan yang mewakili dalam
menguasai kerajaan-kerajaan kecil di Riau waktu itu. Kerajaan-kerajaan kecil itu kemudian bebas
dan berdiri sendiri setelah runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Kedua, masa kemerdekaan kerajaan-
kerajaan Melayu, yaitu suatu masa dimana kerajaan-kerajaan Melayu Riau tidak dikuasai oleh
suatu kerajaan. Kerajaan-kerajaan itu adalah: Bintan-Temasik (Kepulauan Riau), Malaka
(Semenanjung Melayu), Kandis-Kuantan, Gasib-Siak, Kritang-Indragiri, Rokan, Segati, Pekan
Tua, dan Andiko Nan 44 Kampar. Ketiga, masa prosesnya kerajaan-kerajaan Melayu, yaitu suatu
masa dimana kerajaan-kerajaan kecil Melayu tersebut berada di bawah pengaruh Kerajaan
Pagaruyung Minangkabau. Keempat, masa kepunahan kerajaan-kerajaan Melayu, yaitu suatu
masa dimana sebagian besar kerajaan-kerjaan Melayu tersebut mengalami kepunahan yang sampai
saat ini belum diketahui sebab-sebabnya, dan karenanya perlu penelitian yang mendalam.
Kerajaan-kerajaan itu adalah: Kandis, Segati, Pekan Tua, dan Gasib. Kelima, masa munculnya
kerajaan-kerajaan besar, yaitu suatu masa bermunculaannya kerajaan-kerajaan besar. Kerajaan-
kerajaan itu adalah: Siak Sri Indrapura, Indragiri, dan Pelalawan. Keenam, masa kerajaan Riau-
Lingga, yaitu suatu masa munculnya Kerajaan Riau-Lingga yang kemudian jaya menggantikan
Johor, namun kemudian menghilang dan runtuh kekuasaannya dengan kekuasaan Belanda di
Indonesia. Dan, ketujuh, menjelang kemerdekaan Indonesia, yaitu suatu masa dimana terdapat
kerajaan-kerajaan kecil, seperti: Siak Sri Indrapura, Indragiri, Pelalawan, Rokan, Sengingi,
Kampar Kiri, dan Kuantan.
Faktor kesejarahan ditambah dengan letak geografisnya yang langsung berbatasan dengan
negara jiran (Malaysia dan Singapura), dan masih ditambah lagi dengan berada di sekitar jalur
perdagangan dan atau pelayaran internasional (Selat Malaka), maka pada gilirannya membuat
orang Melayu terbiasa mengadakan kontak dengan unsur dan atau pendukung kebudayaan asing.
Kontak-kontak itulah yang kemudian mempengaruhi corak kebudayaan1) orang Melayu itu
sendiri.
Di Indonesia pemusatan orang Melayu yang terbesar adalah di wilayah Provinsi Riau dan
Kepulauan Riau. Sedangkan, di Asia Tenggara berpusat di Semenanjung Malaka. Dalam
kehidupan sehari-hari mereka mengacu pada pusat-pusat kerajaan setempat di masa lampau atau
dengan nama lokalitas yang secara tradisional dikenal dalam kaitannya dengan pusat-pusat
Kerajaan Melayu. Acuan tersebut pada gilirannya membuahkan orang Melayu menyebut dirinya
berasal dari tempat atau kerajaan dimana orang tersebut berada. Di Malaysia misalnya, mereka
mengenal adanya Melayu-Malaka, Melayu-Johor dan seterusnya. Sedangkan di Indonesia (baca
di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau), sebutan yang tidak jauh berbeda, adalah: Melayu-Siak,
Melayu-Indragiri Hulu, Melayu-Daik, Melayu-Penyengat, dan lain sebagainya. Di masa kini,
disadari atau tidak, ada kecenderungan, terutama sesama Melayu, menyebut dirinya sebagai
seseorang yang menempati daerah administrasi tertentu. Dengan demikian, ada Melayu-Kampar,
Melayu-Siak, dan lain sebagainya, termasuk Melayu-Kepulauan Riau. Berkenaan dengan
penyebutan itu, maka yang dimaksud dengan masyarakat Melayu-Kepulauan Riau adalah
pendukung kebudayaan Melayu yang secara administratif berada di Provinsi Kepulauan Riau.
Salah satu yang membedakan antara Orang Melayu dan non-Melayu, terutama di masa
lampau, adalah pola kehidupannya yang berorientasi pada kelautan2). Pola tersebut pada
gilirannya membuat kebanyakan komuniti (pemukiman) mereka tumbuh dan berkembang di
tepian pantai atau sungai-sungai besar (Sungai Siak misalnya) yang dapat dilalui oleh kapal-kapal
yang relatif besar. Komuniti-komuniti itu kemudian menjadi pusat-pusat perdagangan dan
pelayaran, serta satuan pengamanan jalur-jalur pelayaran internasional di kawasan Asia Tenggara.
Konon, orang Melayu pada dasarnya mempunyai jiwa pedagang dan kemaritiman yang tidak
berbeda dengan orang Bugis-Makassar. Hal itu tercermin dari bahasanya yang dipergunakan
sebagai lingua franca dalam perdagangan dan atau pergaulan di hampir semua kawasan Nusantara.
Ini artinya, orang Melayu juga mengenal teknologi pembuatan kapal yang dapat menjelajahi laut
lepas. Sebab jika tidak, bagaimana bahasanya bisa tersebar begitu luas? Sementara, alat
transportasi yang memungkinkan pada waktu itu adalah kapal-kapal yang relatif besar. Akan
tetapi, karena faktor politik, yaitu ketika Kerajaan Melayu dikuasai oleh bangsa asing (Belanda),
orang Melayu dilarang membuat kapal yang besar. Namun Belanda membolehkan mereka untuk
membuat kapal-kapal yang kecil hingga sedang yang ditujukan bukan untuk mengarungi lautan
lepas, tetapi untuk berlayar antarpulau di wilayah Kepulauan Riau. Dan, inilah yang kemudian
menjadi berbeda dengan orang Bugis-Makassar yang sampai sekarang orientasinya adalah laut
lepas, sehingga teknologi perkapalan yang ditumbuhkembangkan adalah untuk kapal-kapal yang
dapat mengarungi lautan lepas (Pinisi).
Pemusatan-pemusatan komuniti orang Melayu yang kebanyakan berada di tepian pantai dan
atau sungai-sungai besar itu, apalagi berada di sekitar jalur pelayaran internasional, mau tidak mau,
suka atau tidak, mereka sering kontak dengan orang-orang non-Melayu (baca pendukung
kebudayaan lain). Oleh karena itu, sangat beralasan jika S. Boedhisantoso dan Parsudi Suparlan
(1985) mengatakan bahwa komuniti Orang Melayu merupakan daerah terdepan dalam kaitannya
dengan kontak-kontak kebudayaan asing. Dan, sangat beralasan pula jika kedua antropolog itu
mengatakan bahwa Orang Melayu sebenarnya yang paling awal mengenal agama Islam.
Respon suatu masyarakat terhadap kebersinggungan (kontak-kontak) dengan budaya asing
dapat berupa asimilasi dan akulturasi. Asimilasi dapat terjadi apabila dalam kontak-kotak budaya
itu membuahkan budaya baru yang sama sekali berlainan dengan kedua atau lebih budaya yang
bersinggungan tadi. Sedangkan, akulturasi dapat terjadi apabila satu dengan lainnya saling
menyerap unsur-unsur kebudayaan yang berbeda. Dalam kenyataannya, asimilasi jarang terjadi
(kalau tidak dapat dikatakan tidak pernah terjadi); yang sering terjadi adalah akulturasi. Oleh
karena itu, tidak mengherankan kontaknya orang Melayu dengan non-Melayu, apalagi orang
Melayu paling awal bersinggungan dengan agama Islam, kalau ajaran-ajaran Islam meresap dalam
tradisi yang berlaku dan menyelimuti berbagai upacara dan tindakan-tindakan simbolik orang
Melayu. Inilah yang kemudian membuahkan label bahwa orang Melayu identik dengan Islam.
Artinya, orang Melayu yang tidak menganut agama Islam adalah bukan orang Melayu lagi.
Dengan perkataan lain, orang tersebut telah “keluar dari Melayu”. Demikian membuminya label
itu, sehingga orang Tionghoa yang menganut agama Islam, yang bersangkutan disebut atau
menyebut dirinya sebagai “masuk” atau “menjadi Melayu”. Bahkan, masyarakat yang
dikategorikan sebagai terasing pun akan mengatakan demikian jika masuk Islam, sebagaimana
yang ditunjukkan oleh orang Sakai (Suparlan, 1995), keculai orang Luat yang tampaknya semakin
bangga dengan budayanya. Hal ini tercermin, walaupun mereka masuk Islam, tetapi mereka tetap
menamakan diri sebagai orang Laut. “Kami orang Laut tetapi kami beragama Islam…” demikian
pengakuannya (Galba, 1997).
Terbiasanya kontak dengan dunia luar (baca budaya asing) juga pada gilirannya membuat
struktur masyarakatnya longgar dan budaya terbuka. Ini, paling tidak, tercermin dari diterimanya
orang Arab dan Bugis ke dalam struktur masyarakatnya, dengan gelar wan dan raja. Bahkan, orang
Bugis yang telah menjadi Melayu dapat menjadi sultan (Kerajaan Riau-Lingga yang berpusat di
Daik-Lingga dan Penyengat). Sementara itu, keterbukaan pada gilirannya juga membuat orang
Melayu mengakomodasikan dan sekaligus menyerap unsur-unsur budaya lain, sepanjang unsur-
unsur tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, adat-istiadat, dan sopan-
santun Melayu. Mengapa? Karena sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa roh budaya Melayu
adalah Islam. Sehubungan dengan itu, orang Melayu sering mengungkapkan dirinya sebagai orang
yang beragama Islam, beradat-istiadat Melayu, dan berbahasa Melayu.
Marden, William. 1999. Sejarah Sumatera. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Suparlan, Parsudi dan S. Boedhisantoso. 1986. Masyarakat Melayu dan Kebudayaan.
Pekanbaru: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau.
1) Masyarakat dan kebudayaan dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang satu dengan
lainnya tidak dapat dipisahkan. Kebudayaan ada karena ada masyarakat pendukungnya, dan
sebaliknya. Oleh karena itu, betapa pun sederhananya suatu masyarakat pasti akan
menumbuhkembangkan kebudayaan yang pada gilirannya dijadikan acuan dalam menanggapi
lingkungannya dalam arti luas (alam, sosial, dan binaan). Ini bermakna apa yang disebut sebagai
kebudayaan ruang lingkupnya sangat luas, seluas aspek kehidupan manusia itu sendiri, sehingga
definisi yang berkenaan dengan kebudayaan juga sangat banyak, bergantung dari sisi mana
seseorang melihatnya. Salah satu diantaranya dan yang dijadikan acuan dalam penulisan ini adalah
yang didefinisikan oleh Parsudi Suparlan. Kebudayaan, menurut Beliau, didefinisikan sebagai
seperangkat pengetahuan dan keyakinan yang dipunyai oleh masyarakat yang digunakan sebagai
pedoman atau blueprint bagi kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Sebagai pedoman
kehidupan, maka kebudayaan digunakan sebagai acuan untuk menginterpretasi lingkungan yang
dihadapi, dan untuk mendorong serta menghasilkan terwujudnya tindakan-tindakan yang
bermakna dalam menghadapi lingkungan tersebut untuk dapat memanfaatkannya. Setiap
kebudayaan terdiri atas sistem-sistem kategorisasi, yaitu untuk mengkategorisasikan dirinya dan
lingkungan-lingkungan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat tersebut, yang sistem-sistem
pengkategorisasiannya menghasilkan konsep-konsep yang ada dalam kebudayaan. Konsep-konsep
tersebut bukan hanya pengetahuan tetapi juga teori-teori dan metode-metode untuk
mengkategoriasasikan dan untuk merangkai konsep-konsep yang terseleksi. Konsep-konsep
terseleksi yang dirangkai akan menjadi sebuah konsep baru dan atau teori serta metode baru yang
relevan kegunaannya dengan permasalahan yang ada dalam lingkungan yang dihadapi.
Operasionalisasi dari suatu kebuadayaan di dalam kehidupan masayarakat adalah melalui pranata-
pranata yang ada dalam masyarakat tersebut. Pranata yang merupakan sebuah sistem
antarhubungan norma-norma dan pranata itu terwujud karena digunakan untuk pemenuhan
kebutuhan-kebutuhan yang dianggap penting oleh masyarakat tersebut.
2) Pengertian kelautan (laut) di sini adalah laut yang di sana-sini terdapat ratusan, bahkan
ribuan pulau, baik yang besar maupun kecil, berpenghuni atau belum, sesuai dengan geografis
Propinsi Riau, khususnya Kabupaten Kepulauan Riau.
Kepulauan Riau (Kepri) merupakan provinsi yang kental dengan kebudayaan melayu.
Berbicara mengenai budaya melayu, tidak terlepas dari bahasa, tradisi menulis dan karya sastra
melayu. Beragam nama sastrawan melayu yang terkenal dari Kepri di antaranya adalah Raja Ali
Haji, Haji Ibrahim, dan Raja Ali Kelana.
Bahkan ibukota Provinsi Kepulauan Riau pun, Tanjungpinang, terkenal dengan sebutan Kota
Gurindam. Gurindam adalah satu bentuk puisi melayu lama yang terdiri dari dua bait. Tiap bait
terdiri dari 2 baris kalimat dengan rima yang sama, yang merupakan satu kesatuan yang utuh.
Berkembangnya karya sastra melayu pun membuat bahasa melayu dikenal luas, dan menjadi cikal
bakal bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia.
Berangkat dari fakta sejarah itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Pemerintah
Provinsi Riau, dan Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepri dan LAM Provinsi Riau
mengadakan musyawarah pada saat seminar nasional bahasa Indonesia di Pekanbaru, Riau, 2010
lalu. Hasil musyawarah tersebut disebut Mufakat 12 Kebudayaan Melayu. Mufakat 12 Melayu
setidaknya menyepakati dua hal, yaitu pertama, Pemprov Kepri akan membangun Monumen
Bahasa Melayu di Pulau Penyengat, dan kedua, Pemprov Riau akan membangun Balai Kajian
Bahasa Melayu di Pekanbaru.
Monumen Bahasa di Kepri akan dibangun di Pulau Penyengat. Pulau ini dipilih karena tokoh
sastrawan melayu, Raja Ali Haji, berasal dari Pulau Penyengat. Karena itu Monumen Bahasa ini
juga dibangun sebagai wujud dari penghargaan dan penghormatan Pemprov Kepri kepada Raja
Ali Haji yang telah menjadi salah satu tokoh pahlawan nasional di bidang Bahasa.
Pelaksana tugas (plt) Kepala Subbidang Inventarisasi Dokumen Budaya dan Sejarah, Bidang
Sejarah dan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, Afitri Susanti
mengatakan, Raja Ali Haji disebut sebagai Bapak Bahasa. Karya sastranya tidak hanya menjadi
konsumsi di dalam negeri, tetapi hingga mancanegara. "Ia berjuang dengan mata pena," ujar Afitri,
saat ditemui redaksi portal Kemdikbud di Tanjungpinang, (1/11).
Afitri menjelaskan, Monumen Bahasa di Pulau Penyengat direncanakan akan rampung pada
tahun 2014. Monumen ini didirikan berupa bangunan berbentuk huruf arab "alif", yang menjulang
ke atas setinggi 62-64 meter, dengan landscape berbentuk huruf arab "ya". Huruf arab digunakan
dalam pembangunan Monumen Bahasa karena budaya melayu tidak terlepas dari budaya Islam.
"Jadi segala sesuatu merujuk ke budaya Islam. Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah,"
ujarnya. Definisi Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah adalah adat yang
didasarkan/ditopang oleh syariat agama Islam yang syariat tersebut berdasarkan pula pada Al-
Quran dan Hadist.
Pembangunan Monumen Bahasa Melayu di Pulau Penyengat ditandai dengan peletakan batu
pertama oleh Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) HM. Sani, pada 19 Agustus 2013. Peletakan batu
pertama disaksikan oleh Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah, perwakilan DPRD Provinsi
Kepri dan DPRD Kota, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, budayawan, seniman dan
masyarakat setempat. Monumen Bahasa ini diharapkan dapat mengenalkan dan menanamkan
nilai-nilai kesadaran akan sejarah Bahasa Melayu yang merupakan cikal-bakal Bahasa Indonesia
kepada generasi masa kini dan masa yang akan datang, dan arti bahasa Melayu yang dipakai di
Kepulauan Riau dan Lingga. (DM)

D. SISTEM KEKERABATAN MASYAKAT MELAYU


a. Pengertian Sistem Kekerabatan
Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Sistem
kekerabatan mempunyai peran yang sangat penting di dalam struktur masyarakat. Mayer fortes
menyatakan bahwa sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk
mengambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan.1[1]
Kekerabatan adalah unit- unit sosial dari beberapa keluarga yang memeiliki hubungan darah
atau hubungan perkawinana. Seoang dikatakan kerabat apabila memiliki hubungan darah,
walaupun belum mengetahui atau mengenal satu dengan yang lain sebelumnya. Kekerabatan
memiliki anggota yang terdiri atas ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, keponakan, cucu,
dan seterusnya.
Jadi hubungan kekerabatan adalah salah satu prinsif mendasar untuk mengelompokan tiap
orang kedalam kelompok sosial, peran katagori, dan silsilah. Hubungan keluarga dapat dihadirkan
secara nyata( ibu, sudara, kakek) atau secara abstak menurut tingkat kekerabatan. Sebuah
hubungan dapat memiliki syarat relatif misalnya ayah adalah seseorang yang memiliki anak, atau
mewakili secara absolut misal perbedaan setatus antara seorang ibu dengan wanita tanpa anak.
b. Sistem Kekerabatan Melayu
Sistem kekrabatan pada masyarakat melayu di kalimantan barat pada umumnya menganut
sistem bilinal dan biliteral yaitu mengambil garis keturunan ayah dan garis keturunan ibu. Tetapi
dalam pembagian waris anak laki- laki memperoleh lebih banyak dari anak perempuan.
Namun sistem kekerabatan menurut adat hanya formalitas saja, sedangkan pelaksananya
semakin menipis. Bahkan generasi muda pada kekerabatan panggilan untuk paman dan bibi selalu
“ om “, tante” mereka tidak kenal dengan “”mak ngah”, pak ngah” mak long” pak long”, dan
sebagainya.2[2]
Masyarakat di tanah riau mengikuti keturunan laki- laki. Penduduk riau sangat menjunjung
tinggi kesopanan antar manusia walaupun sistem kekerabatannya tidak mengenal adanya kasta
secara umum. Namun terdapat juga keturunan yang lebih dihormati yaitu keterunan anak dukun
besar, ketua adat. Jabatan ini dihargai karena memiliki ilmu ghaib yang tidak semua orang
mendapatkanya. Ilmu itu hanya diturunkan keanak laki- laki, keponakan laki- laki dan segaris
keturunan, jadi dalam hal ini orang yang bukan merupakan kerabat dekat anak dukun tersebut tidak
akan meneruskan ilmunya tersebut.
Tempat pertemuan adat disebut surau dengan ketua adat atau dengan istilah islam disebut
imam ( khalifah) hal ini di anut masyarakat riau yang masih berlokasi didusun atau di kecematan.

1[1] http://samjavasentris.blogspot.com. 2012/06/ sistem kekerabatan.html


2[2] http :// sriherlina-stai-blogspot.com/2011/12/sisitem-kekerabatan-orang-melayu.html
Mayoritas masyarakat riau menganut agama islam yang memperbolehkan adanya perkawinan
antar sesama suku. Namun hal ini sangat bertentangan dengan hukum adat mereka yang melarang
terjadinya perkawinan antar suku, karena mereka takut anak yang dilahirkan akan cacat. Hal ini
mereka percayai dan ikuti dari dahulu yang menurut sejarah adat mereka dahulu kala ketua- ketua
suku disana pernah bersumpah untuk tidak mengawinkan satu suku, apabila ada yang melanggar
mereka akan mengutuk keturunan yang diperoleh akan cacat.3[3]
Sistem kekeluargaan masyarakat melayu berteraskan islam dan adat. Sejak lahir seseorang itu
didik dengan keislaman dan adat istiadat hingga mereka dewasa. Misalnya ketika seorang anak
baru lahir bapak atau datuk akan mengazankan bagi bayi laki- laki dan mengqomadkan bagi anak
perempuan, dengan tujuan suara yang pertama didengarnya adalah seruan azan dan kalimat shadat
dan meniupkan roh dan semangat islam kepada bayi tersebut. Sejak kecil
diajarkan konsep dosa, pahala, haram halal dsb. Setelah mereka berumur 5 tahun keatas anak-
ank juga diajarkan sholat, puasa dan bagaimana cara berakhlak terpuji dalam kehidupan sehari-
hari.4[4]
c. Kedudukan Ayah Dan Ibu Dalam Keluarga Melayu
Kedudukan ayah dalam keluarga. Ayah merupakan kepala keluarga. Dalam kehidupan sehari-
hari sudah ada pembagian tugas anatara ayah dan ibu. Ayah merupakan orang yang bertanggung
jawab auntuk kelangsungan hidup berkeluarga, didalam keluarga ayah berkedudukan yang paling
tinggi. Ayah sumber kehidupan keluarga kerna ayah mempunyai tugas dan kewajiban untuk
memberikan nafkah dan keperluan kependidikan serta melindungi anak- anak, oleh sebab itu ayah
sering disebut tulang punggung keluarga.
Kedudukan ibu dalam keluarga. Ibu adalah tumpuan segala- galanya dalam sebuah keluarga,
dengan perasaan seorang ibu dalam keluarganya adat melayu menunjuk kepada sabda Rasulullah
Saw yang artinya “ surga di telapak kaki ibu”.
Peranan seorang ibu dalam membentuk peribadi anak sangat dominan mulai dari kandungan
sampai dewasa ibu tidak lalai dengan tugas - tugasnya. Adapun diantar tugas ibu
adalah :
Menyediakan segala kebutuhan pakaian dan lain- lain.

3[3] http:// ayuastari88.blogspot.com/2009/04/pengamatan-kebudayaan-riau-antarpologi.html


4[4] http;//kitakongsiilmu.blogspot.com/2012/10/hns2013-kenegaraan.html
Selalu mengenalkan hal yang baik- baik kepada anak misal dengan mengajarinya melalui
cerita saat mau tidur dan disertai dengan nasehat.
Memberikan pendidikan kepada anak.5[5]
d. Kata Sapaan Dalam Keluarga Melayu
Bahasa melayu sangatlah kaya. Begitu pula tutur sapa santun dan terstuktur, untuk menyapa
saudara dari orng tua kitapun ada aturannya, ada kata sapaan kekerabatannya.
Dalam sebuah rumah tangga melayu keluarga itu terdiri dari 3 jenis yaitu:
1. Keluarga Kecil
Dalam keluarga kecil ini mempunyai anak satu sampai tiga orang “ pak saudaranye” mungkin
Cuma ada pak unggal dan mak unggal atau pak cik dan mak cik.
2. Keluarga Menengah
Dalam keluarga menengah ini mempunyai anak tiga sampai lima orang” pak saudaranye”
terdiri dari pak long, pak andak, pak ngah, pak cik dan pak usu.
3. Keluarga Besar
Dalam keluarga ini mempunyai anak lima sampai sepuluh orang. “Pak saudarenye” anak-
anak sampai sembilan orang yaitu terdiri dari:
Pak long dan mak long
Pak anjang dan mak anjang
Pak andak dan mak andak
Pak ngah dan mak ngah
Pak itam dan mak itam
Pak oteh mak oteh
Pak cik mak cik
Pak ude dan mak ude
Pak alang dan mak lang
Pak usu dan mak usu
Pak unggal dan mak unggal
e. Syair Kekerabatan Melayu
Kepada pak long dan mak Long
berkain gumbang kemban di gulong

5[5] http;//kebudayaandaerah.melayuonline.com/
Saudara ayah dan ibu yang paling Sulong
mereka lah tempat minta tolong

Saudara ayah badannya panjang


Disapa pak anjang dan mak Anjang
Kalau kurus ditiup angin melayang- layang
kalau gemuk boleh dijadikan tiang

saudara ayah ibu berkulit hitam


disapa pak itam dan mak itam
berdiri gagah bersilasanggam
tak berduit tempat meminjam

pak cik atau mak cik


saudara ayah ibu yang paling kecik
pandai sekali kalau mengusik
kepada mak andak dan pak andak
banyak akal sangatlah cerdik

saudara ayah ibu yang paling pandak


kepada mereka janganlah berlagak
disitu mengadu bila dah sesak

saudara ayah ibu yang tengah


disapa pak ngah dan mak ngah
bila suami terus bertelagah
mintalah mereka jadi petengah

ada pak ude dan mak ude


suka bergaya serupa orang mude
kemane- mane selalu gembire
kadang pasangan tak cukup due

saudara ayah ibu yang alang kepalang


disapa pak lang dan mak lang
suke berbuat yang alang-alang
orang lain jadi tunggang langgang

ade pak usu dan mak usu


saudara ayah ibu yang paling bungsu
perangainya masih kadang lucu
kadang boleh jadi juga tempat mengadu

ade salam dari igal


dari pak unggal dan pak unggal
sepupu kite yang lahir tunggal
dia mohon maaf tak dapat
be- halal bi- halal

panggilan dan sistem kekerabatan orang melayu melambangkan


Penghormatan
Kejujuran
Untuk mudah mengenal antara anak dan saudaranya
Kasih sayang keluarganya
Tradisi
Pembeda dari suku lainnya.6[6]
f. Sistem Kekerabatan Perkawinan Orang Melayu
Perkawinan adalah tahap terpenting dalam kehidupan manusia. Melalui perkawinan seseorang
akan mengalami perubahan status yang semula bujangan kini telah menjadi kepala keluarga,yang
dulunya seorang gadis kini telah menjadi seorang ibu rumah tangga atau istri.

6[6] http;//www.lamriau.org/2012/05/kata-sapaan-dalam-kekerabatan-melayu.html
Dalam sistem kekerabatan perkawinan juga mempengaruhi sifat hubungan
kekeluargaan,bahkan dapat pula menggeser hak dan kewajiban untuk sementara keluarga kerabat
lainnya, misalnya seorang abang yang tadinya bertanggung jawab terhadap adik gadisnya, akan
berubah dengan adanya perkawinan maka dan kewajiban seorang abang akan kepada suami sang
adik.
Setiap upacara perkawinan itu begitu penting bagi yang bersangkutan maupun bagi anggota
kekerabatan kedua belah pihak pengantin sehingga dalam proses pelaksanaannya harus
memperhatikan serangkaian aturan atau tata cara biasanya sudah ditentukan secara adat yang
berdasarkan kepada hukum;hukum agama.
g. Kelebihan Dan Kekurangan Sistem Kekerabatan Orang Melayu
Kelebihan Sistem Kekerabatan :
 Kuatnya hubungan keluarga baik dekat maupun yang jauh
 Tetap terjaganya siaturrahmi antar keluarga
 Nilai gotong – royong
 Terjadinya nilai-nilai kekerabatan dan persaudaraan
Kekurangan Sistem Kekerabatan:
 Terhubungnya dengan satu suku
 Kurangnya variasi adat-istiadat
 Kurangnya variasi suku
 Kurangnya variasi kebudayaan dalam keluarga.
BAB III.
KEJAYAN PERADABAN MARITIM
DAN HAKEKAT PERADABAN
MELAYU

A. KEJAYAN PERADABAN MARITIM


B. HAKEKAT PERADABAN MELAYU
C. PERADABAN DAN ADAT ISTIADAST
MELAYU
D. SELAYANG PANDANG KEEMASAN
MELAYU DI NUSANTARA
E. BUNDA TANAH MELAYU
BAB III.
KEJAYAN PERADABAN MARITIM DAN HAKEKAT
PERADABAN MELAYU
A. KEJAYAN PERADABAN MARITIM
1.Jejak Peradaban Maritim Nusantara
Sejarah mencatat bangsa Indonesia sudah dikenal dunia sebagai bangsa maritim yang
memiliki peradaban maju. Bahkan, bangsa ini pernah mengalami masa keemasan sejak awal abad
masehi. Menggunakan kapal bercadik, mereka berlayar mengelilingi dunia dan menjadi bangsa
yang disegani.
Berbakal alat navigasi seadanya, bangsa Indonesia mampu berlayar ke utara, memotong lautan
Hindia-Madagaskar, dan berlanjut ke timur hingga Pulau Paskah. Seiring perjalanan waktu,
ramainya alur pengangkutan komoditas perdagangan melalui laut, mendorong munculnya
kerajaan-kerajaan di Nusantara yang memiliki armada laut besar.
Memasuki masa kerajaan Sriwijaya, Majapahit hingga Demak, Nusantara adalah negara kuat
yang disegani di kawasan Asia. Sebagai kerajaan maritim yang kuat di Asia Tenggara, Sriwijaya
(683-1030 M) telah mendasarkan politik kerajaannya pada penguasaan alur pelayaran dan jalur
perdagangan, serta menguasai wilayah-wilayah strategis yang digunakan sebagai pangkalan
kekuatan laut.
Tidak hanya itu, ketangguhan maritim ditunjukkan Singasari di bawah pemerintahan
Kertanegara pada abad ke-13. Melihat kekuatan armada laut yang tidak ada tandingannya, pada
1275 Kertanegara mengirimkan ekspedisi bahari ke Kerajaan Melayu dan Campa, untuk menjalin
persahabatan dalam menghambat gerak Kerajaan Mongol ke Asia Tenggara. Pada 1284, mereka
menaklukkan Bali dalam ekspedisi laut ke timur.
Puncak kejayaan maritim Nusantara terjadi pada masa Kerajaan Majapahit (1293-1478). Di
bawah Raden Wijaya, Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, Majapahit berhasil menguasai dan
mempersatukan Nusantara. Pengaruhnya bahkan sampai ke negara-negara asing, seperti Siam,
Ayuthia, Lagor, Campa (Kamboja), Anam, India, Filipina, China.
Kilasan sejarah itu memberi gambaran, betapa besarnya kerajaan-kerajaan di Nusantara.
Mereka mampu menyatukan wilayah Nusantara dan disegani bangsa lain. Paradigma
masyarakatnya mampu menciptakan visi maritim sebagai bagian utama dari kemajuan budaya,
ekonomi, politik dan sosial.
Sejarah telah mencatat dengan tinta emas bahwa Sriwijaya dan Majapahit pernah menjadi
kiblat di bidang maritim, kebudayaan, dan agama di seluruh wilayah Asia. Fakta sejarah lain yang
menandakan bangsa Indonesia terlahir sebagai bangsa maritim, dibuktikan dengan adanya temuan-
temuan situs prasejarah di beberapa belahan pulau. Penemuan situs prasejarah di gua-gua Pulau
Muna, Seram dan Arguni yang dipenuhi lukisan perahu-perahu layar, menggambarkan bahwa
nenek moyang Bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Selain itu, ditemukan kesamaan
benda-benda sejarah antara Suku Aborigin di Australia dengan di Jawa. Ini menandakan bahwa
nenek moyang bangsa Indonesia telah memiliki hubungan dengan bangsa lain.
Ironisnya, dalam perjalanan bangsa Indonesia, visi maritim seperti ditenggelamkan. Sejak
masa kolonial Belanda abad ke -18, masyarakat di tanah air mulai dibatasi berhubungan dengan
laut, misalnya larangan berdagang selain dengan pihak Belanda. Padahal, sebelumnya telah
muncul beberapa kerajaan maritim nusantara, seperti Bugis-Makassar, Sriwijaya, Tarumanegara,
dan peletak dasar kemaritiman Ammana Gappa di Sulawesi Selatan. Belum lagi, pengikisan
semangat maritim bangsa ini dengan menggiring bangsa ini hanya berkutat sektor agraris demi
kepentingan kaum kolonialis.
Akibatnya, budaya maritim bangsa Indonesia memasuki masa suram. Kondisi ini kemudian
berlanjut dengan minimnya keberpihakan rezim Orde Baru untuk membangun kembali
Indonesia sebagai bangsa maritim. Akibatnya, dalam era kebangkitan Asia Pasifik, pelayaran
nasional kita kalah bersaing dengan pelayaran asing akibat kurangnya investasi.
2. Perahu Bukti Sejarah
Dalam perjalanan peradaban bangsa Indonesia, para pakar sejarah kemaritiman menduga
perahu telah lama memainkan peranan penting di wilayah Nusantara, jauh sebelum bukti tertulis
menyebutkannya (prasasti dan naskah-naskah kuno). Dugaan ini didasarkan atas sebaran artefak
perunggu, seperti nekara, kapak, dan bejana perunggu di berbagai tempat di Sumatera, Sulawesi
Utara, Papua hingga Rote. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pada masa akhir prasejarah telah
dikenal adanya jaringan perdagangan antara Nusantara dan Asia daratan.
Pada sekitar awal abad pertama Masehi diduga telah ada jaringan perdagangan antara
Nusantara dan India. Bukti-bukti tersebut berupa barang-barang tembikar dari India (Arikamedu,
Karaikadu dan Anuradha-pura) yang ditemukan di Jawa Barat (Patenggeng) dan Bali (Sembiran).
Keberadaan barang-barang tembikar tersebut diangkut menggunakan perahu atau kapal yang
mampu mengarungi samudra.
Bukti tertulis paling tua mengenai pemakaian perahu sebagai sarana transportasi laut tercatat
dalam Prasasti Kedukan Bukit (16 Juni 682 Masehi). Pada prasasti tersebut diberitakan; ”Dapunta
Hiyaŋ bertolak dari Minana sambil membawa pasukan sebanyak dua laksa dengan perbekalan
sebanyak 200 peti naik perahu...”.
Pada masa yang sama, dalam relief Candi Borobudur (abad ke-7-8 Masehi) dipahatkan
beberapa macam bentuk kapal dan perahu. Dari relief ini dapat direkonstruksi dugaan bentuk-
bentuk perahu atau kapal yang sisanya banyak ditemukan di beberapa tempat Nusantara, misalnya
di Sumatera.
2. Bukti Arkeologis
Bukti-bukti arkeologis transportasi laut banyak ditemukan di berbagai wilayah Nusantara,
berupa papan-papan kayu yang merupakan bagian dari sebuah perahu dan daun kemudi, yang
ukurannya cukup besar.
Pertama, Situs Samirejo secara administratif terletak di Desa Samirejo, Kecamatan Mariana,
Kabupaten Musi Banyuasin (Sumatra Selatan). Situs ini berada di suatu tempat lahan gambut.
Sebagian besar arealnya merupakan rawa-rawa. Beberapa batang sungai yang berasal dari daerah
rawa bermuara di Sungai Musi.
Dari lahan rawa basah ini pada Agustus 1987 ditemukan sisa-sisa perahu kayu. Sisa perahu
yang ditemukan terdiri dari sembilan bilah papan dan sebuah kemudi. Dari sembilan bilah papan
tersebut, dua bilah di antaranya berasal dari sebuah perahu, dan tujuh bilah lainnya berasal dari
perahu lain.
Sisa perahu yang ditemukan tersebut dibangun secara tradisional di daerah Asia Tenggara
dengan teknik yang disebut “papan ikat dan kupingan pengikat” (sewn-plank and lashed-lug
technique), dan diperkuat dengan pasak kayu atau bambu. Papan kayu yang terpanjang berukuran
panjang 9,95 meter dan terpendek 4,02 meter; lebar 0,23 meter; dan tebal sekitar 3,5 cm.
Pada jarak-jarak tertentu (sekitar 0,5 meter), di bilah-bilah papan kayu terdapat bagian yang
menonjol berdenah empat persegi panjang, disebut tambuko. Di bagian itu terdapat lubang yang
bergaris tengah sekitar 1 cm. Lubang-lubang itu tembus ke bagian sisi papan. Tambuko disediakan
untuk memasukkan tali pengikat ke gading-gading. Papan kayu setebal 3,5 cm kemudian
dihubungkan bagian lunas perahu dengan cara mengikatnya satu sama lain. Tali ijuk (Arenga
pinnata) mengikat bilah-bilah papan yang dilubangi hingga tersusun seperti bentuk perahu.
Selanjutnya, dihubungkan dengan bagian lunas perahu hingga menjadi dinding lambung. Sebagai
penguat ikatan, pada jarak tertentu (sekitar 18 cm) dari tepian papan dibuat pasak-pasak dari kayu
atau bambu.
Dari hasil rekonstruksi dapat diketahui bahwa perahu yang ditemukan di desa Sambirejo
berukuran panjang 20-22 meter. Berdasarkan analisis laboratorium terhadap Karbon (C-14) dari
sisa perahu Samirejo adalah 1350 ± 50 BP, atau sekitar tahun 610-775 Masehi.
Adapun, kemudi perahu yang ditemukan mempunyai ukuran panjang 6 meter. Bagian bilah
kemudinya berukuran lebar 50 cm. Kemudi ini dibuat dari sepotong kayu, kecuali bagian bilahnya
ditambah kayu lain untuk memperlebar. Di bagian atas dari sumbu tangkai kemudi terdapat lubang
segi empat untuk memasukkan palang.
Di bagian tengah kemudi terdapat dua buah lubang yang ukurannya lebih kecil untuk
memasukkan tali pengikat kemudi pada kedudukannya. Bentuk kemudi semacam ini banyak
ditemukan pada perahu-perahu besar yang berlayar di perairan Nusantara, misalnya perahu Pinisi.
Kedua, situs Kolam Pinisi. Situs ini terletak di kaki sebelah barat Bukit Siguntang, sekitar 5
km ke arah barat dari kota Palembang. Ekskavasi yang dilakukan pada 1989 ditemukan lebih dari
60 bilah papan sisa sebuah perahu kuno. Meskipun ditemukan dalam jumlah banyak, namun
keadaannya sudah rusak akibat aktivitas penduduk di masa lampau untuk mencari harta karun.
Papan-papan kayu tersebut pada ujungnya dilancipkan kemudian ditancapkan ke dalam tanah
untuk memperkuat lubang galian.
Papan-papan kayu yang ditemukan berukuran tebal sekitar 5 cm dan lebar antara 20-30 cm.
Seluruh papan ini mempunyai kesamaan dengan papan yang ditemukan di Situs Samirejo, yaitu
tembuko yang terdapat di salah satu permukaannya, dan lubang-lubang yang ditatah pada
tembuko-tembuko tersebut seperti halnya pada tepian papan untuk memasukkan tali ijuk yang
menyatukan papan perahu dengan gading-gading, serta menyatukan papan satu dengan lainnya.
Pada bagian tepi papan terdapat lubang-lubang yang digunakan untuk menempatkan pasak kayu
atau bambu untuk memperkuat badan perahu. Pertanggalan karbon C-14 menghasilkan
pertanggalan kalibrasi antara 434 dan 631 Masehi.
3. Teknik Rancang Perahu
Belum ada data yang menyebutkan nenek moyang bangsa Indonesia mengenal pembuatan
perahu. Hanya sedikit data arkeologi dan sejarah yang berhasil mengungkapkan tentang hal itu.
Satu-satunya data arkeologi yang sedikit mengungkapkan teknologi pembangunan perahu adalah
dari lukisan gua. Di situ terlihat bagaimana bentuk perahu pada masa prasejarah.
Bentuk perahu pada masa itu dapat dikatakan masih sangat sederhana. Sebatang pohon yang
mempunyai garis tengah batang cukup besar mereka tebang. Kemudian bagian tengahnya dikeruk
dengan menggunakan alat sederhana, seperti beliung dari batu. Nampaknya mudah, tetapi dalam
kenyataannya cukup sulit. Dinding perahu harus dapat diperkirakan tebalnya. Tidak boleh
terlampau tebal atau terlampau tipis.
Jangan sampai badan perahu mudah pecah atau bocor apabila terantuk karang atau kandas di
pantai yang keras. Apabila bentuk dasar sudah selesai, kemudian diberi cadik di sisi kiri dan kanan
badan perahu. Perahu jenis ini dinamakan perahu lesung atau sampan. Ukuran panjangnya kira-
kira 3-5 meter dan lebar sekitar 1 meter. Contoh membangun perahu dengan teknologi yang masih
sederhana ini dapat dilihat pada suku-suku bangsa yang masih sederhana yang bermatapencaharian
dari menangkap ikan di laut dangkal.
Pada zaman prasejarah, perahu bercadik memainkan peranan yang besar dalam hubungan
perdagangan antar pulau di Indonesia dengan daratan Asia Tenggara. Karena adanya hubungan
dengan daratan Asia Tenggara, maka terjadilah tukar menukar informasi teknologi dalam segala
bidang, misalnya dalam pembangunan candi, pembangunan kota, dan tentu saja pembangunan
perahu.
Akibat ada hubungan dengan daratan Asia Tenggara, dalam pembangunan perahu pun ada
suatu kemajuan. Di seluruh perairan Nusantara, banyak ditemukan runtuhan perahu yang
tenggelam atau kandas. Dari runtuhan itu para pakar perahu dapat mengidentifikasikan teknologi
pembangunan perahu.
Para pakar telah merumuskan teknologi tradisi pembangunan perahu berdasarkan wilayah
budayanya, yaitu Wilayah Budaya Asia Tenggara dan Wilayah Budaya China (Manguin 1987: 47-
48).
Perahu yang dibuat dengan teknologi tradisi Asia Tenggara mempunyai ciri-ciri khas, antara
lain badan (lambung) perahu berbentuk seperti huruf V, sehingga bagian lunasnya berlinggi.
Sementara untuk haluan dan buritan lazimnya berbentuk simetris. Tidak ada sekat-sekat kedap air
di bagian lambungnya.
Dalam proses pembangunannya sama sekali tidak menggunakan paku besi, serta kemudi
berganda di bagian kiri dan kanan buritan. Teknik yang paling mengagumkan untuk masa kini,
adalah cara mereka menyambung papan. Selain tidak menggunakan paku besi, cara menyambung
satu papan dengan papan lainnya adalah dengan mengikatnya memakai tali ijuk.
Sebilah papan, pada bagian tertentu dibuat menonjol. Di bagian yang menonjol ini diberi
lubang yang jumlahnya empat buah menembus ke bagian sisi tebal. Melalui lubang-lubang ini tali
ijuk kemudian dimasukkan dan diikatkan dengan bilah papan lain. Di bagian sisi yang tebal,
diperkuat dengan pasak-pasak kayu atau bambu. Teknik penyambungan papan seperti ini dikenal
dengan istilah “teknik papan ikat dan kupingan pengikat” (sewn-plank and lashed-lug technique).
Sisa perahu yang ditemukan di Samirejo dan Kolam Pinisi, juga sisa perahu yang ditemukan
di tempat lain di Nusantara dan negara jiran, ada kesamaan umum yang dapat dicermati, yaitu
teknologi pembuatannya.
Teknologi pembuatan perahu yang ditemukan, antara lain teknik ikat; teknik pasak kayu
atau bambu; teknik gabungan ikat dan pasak kayu atau bambu; serta perpaduan teknik pasak kayu
dan paku besi. Melihat teknologi rancang-bangun perahu tersebut, dapat diketahui
pertanggalannya.
Bukti tertulis tertua yang berhubungan dengan penggunaan pasak kayu dalam pembuatan
perahu atau kapal di Nusantara berasal dari sumber Portugis awal abad ke-16 Masehi.
Dalam sumber tersebut disebutkan perahu-perahu niaga orang Melayu dan Jawa disebut Jung
(berkapasitas lebih dari 500 ton), dibuat tanpa sepotong besipun di dalamnya. Untuk menyambung
papan maupun gading-gading hanya digunakan pasak kayu. Cara pembuatan perahu dengan teknik
tersebut masih tetap ditemukan di Nusantara, seperti yang terlihat pada perahu-perahu niaga dari
Sulawesi dan Madura yang kapasitasnya lebih dari 250 ton.
Adapun, kapal-kapal yang dibangun menurut tradisi China mempunyai ciri-ciri khas, antara
lain tidak mempunyai bagian lunas (bentuk bagian dasarnya membulat), badan perahu atau kapal
dibuat berpetak-petak dengan dipasangnya sekat-sekat yang strukturil, antara satu papan dengan
papan lain disambung dengan paku besi, dan mempunyai kemudi sentral tunggal.
Dari sekian banyak perahu kuno yang ditemukan di perairan Nusantara, sebagian besar
dibangun dengan teknik tradisi Asia Tenggara. Keturunan dari kapal-kapal yang dibangun dengan
teknik tradisi Asia Tenggara adalah kapal Pinisi dan beberapa perahu tradisional di berbagai daerah
di Nusantara. Pada perahu Pinisi, teknik papan ikat dan kupingan pengikat dengan menggunakan
tali ijuk sudah tidak dipakai lagi. Para pelaut Bugis sudah menggunakan teknik yang lebih modern,
tetapi masih mengikuti teknik tradisi Asia Tenggara.
Dalam buku Antonio Galvao, seorang Portugis, pada 1544 telah menguak tabir pembangunan
perahu di Nusantara sebelah timur (daerah Maluku dan sekitarnya) (Poesponegoro dkk. 1984 (3):
112-113). Dia menguraikan, antara lain teknik pembangunan kapal orang Maluku. Menurutnya,
bentuk kapal orang Maluku yang menyerupai telur dengan kedua ujung dibuat melengkung ke atas
dimaksudkan supaya kapal dapat berlayar maju dan mundur.
Suku bangsa Bugis adalah suku bangsa perantau. Banyak di antara mereka pergi
meninggalkan kampung halamannya untuk pergi merantau ke tempat-tempat di wilayah
Nusantara. Di tempat yang dituju mereka tinggal di tepi-tepi dan muara sungai besar, misalnya di
Batanghari (Jambi).
Di situ mereka membangun pemukiman dan membangun perahu pinisi.
Bahan baku kayu untuk membuat kapal mereka ambil dari hutan sekitarnya. Setelah perahu selesai
mereka pergi meninggalkan kampung tersebut. Kapal itu tidak dipaku atau didempul, tetapi diikat
dengan tali ijuk melalui lubang yang dibuat di bagian lunas, rusuk, linggi depan, dan linggi
belakang.
Di bagian dalam terdapat bagian yang menonjol dan berbentuk cincin untuk tempat
memasukkan tali ijuk pengikat. Papan-papan disambung dengan pena (pasak) kayu atau bambu
yang dimasukkan pada lubang kecil di ujung depan. Sebelumnya, pada bagian sambungan papan
diolesi ‘baru’ (semacam damar) agar air tidak dapat masuk. Kemudian papan disambung berapit-
apit dengan kemahiran tinggi, sehingga orang yang melihat akan mengira bahwa bentuk itu terbuat
dari satu bilah papan. Pada bagian haluan kapal dibuat hiasan ular naga bertanduk.
4. Kesadaran Bangsa
Harus disadari, kejayaan para pendahulu negeri ini dikarenakan kemampuan mereka membaca
potensi wilayahnya. Ketajaman visi dan kesadaran mereka terhadap posisi strategis Nusantara
telah membawa bangsa ini disegani negara-negara lain.
Sudah saatnya negeri ini kembali menyadari dan membaca ulang narasi besar maritim
Indonesia yang pernah diikrarkan dalam Unclos 1982. Di dalamnya banyak termaktub peluang
besar Indonesia sebagai negara kepulauan. Namun, lemahnya perhatian dan keberpihakan
pemerintah terhadap kemaritiman yang mencakup luat, pesisir, dan perikanan, menjadi kerugian
besar. Seperti lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan pada 2002 dengan alasan “ineffective
occupation” atau wilayah yang ditelantarkan.
Minimnya keberpihakan pemerintah pada sektor maritim (maritime policy) menyebabkan
masih semrawutnya penataan Selat Malaka yang sejatinya menjadi sumber devisa. Hal lainnya
adalah pelabuhan negeri ini belum menjadi international hub port, Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)
yang telantar, penamaan dan pengembangan pulau-pulau kecil, terutama di wilayah perbatasan
negara tidak kunjung tuntas. Ditambah, semakin maraknya praktik illegal fishing, illegal drug
traficking, illegal people, dan penyelundupan di perairan Indonesia.
Padahal, sejatinya posisi strategis Indonesia banyak memberikan manfaat, setidaknya dalam
tiga aspek, yaitu alur laut kepulauan bagi pelayaran internasional (innocent passage, transit
passage, dan archipelagic sea lane passage) berdasarkan ketentuan IMO; luas laut territorial yang
dilaksanakan sejak Deklarasi Djuanda 1957 sampai dengan Unclos 1982 yang mempunyai
sumberdaya kelautan demikian melimpah; dan sumber devisa yang luar biasa jika dikelola dengan
baik.
Terkait dengan visi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
bangsa Indonesia secara menyeluruh dan merata, dibutuhkan kemampuan pertahanan dan
keamanan yang harus senantiasa ditingkatkan agar dapat melindungi dan mengamankan hasil
pembangunan yang telah dicapai.
Pesatnya perkembangan teknologi dan tuntutan penyediaan kebutuhan sumber daya yang
semakin besar mengakibatkan sektor laut dan pesisir menjadi sangat penting bagi pembangunan
nasional. Karena itu, perubahan orientasi pembangunan nasional Indonesia ke arah pendekatan
maritim merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendesak. Wilayah laut harus dikelola
secara profesional dan proporsional serta diarahkan bagi kepentingan bangsa bangsa ini.
Beberapa fungsi laut yang seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan
kebijakan-kebijakan berbasis maritim adalah laut sebagai media pemersatu bangsa, media
perhubungan, media sumberdaya, media pertahanan dan keamanan sebagai negara kepulauan,
serta media untuk membangun pengaruh ke seluruh dunia.
Karena itu, sebagai langkah konkret, dibutuhkan semangat yang konsisten dan kerja nyata
demi mengembalikan kejayaan maritim bangsa Indonesia. Tentunya, juga diperlukan gerakan
moral untuk terus mengumandangkan semangat maritim kepada semua lapisan masyarakat
Indonesia untuk kembali menyadari keberadaan bangsa ini sebagai negara kepulauan terbesar di
dunia. (*)

B. HAKEKAT PERADABAN MELAYU


Peradaban berasal dari kata adab yang dapat diartikan sopan, berbudi pekerti, luhur, mulia,
berakhlak, yang semuanya menunjuk pada sifat yang tinggi dan mulia. Huntington (2001)
mendefinisikan peradaban sebagai the highest social grouping of people and the broadest level of
cultural identity people have short of that which distinguish humans from other species. Peradaban
tidak lain adalah perkembangan kebudayaan yang telah mendapat tingkat tertentu yang diperoleh
oleh manusia. Manusia beradab adalah manusia yang mampu melaksanakan hakikatnya sebagai
manusia (monopluralis secara optimal).
Kami melihat pernyataan Huntington sebagai teori yang seharusnya ada dan tetap melekat
pada diri manusia di era modernisasi ini. Tetapi kenapa di zaman sekarang ini, manusia beradab
seperti sulit untuk ditemui. Ada yang kelihatannya baik, tapi palsu. Dan terlebih lagi palsu lebih
mudah untuk kelihatan.
Muhammad A.S. Hikam (1999) dalam bukunya Demokrasi dan civil society memberikan
definisi civil society sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara
lain kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self generating), keswadayaan (self-supporting),
kemandirian yang tinggi berhadapan dengan Negara, dan keterikatan dengan norma atau nilai
hukum yang diikuti oleh warganya.
Istilah tersebut, peradaban dalam bahasa Inggris disebut Civilization. Istilah peradaban sering
dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan.
Pada waktu perkembangan kebudayaan mencapai puncaknya berwujud unsur-unsur budaya yang
bersifat halus, indah, tinggi, sopan, luhur dan sebagainya, maka masyarakat pemilik kebudayaan
tersebut dikatakan telah memiliki peradaban yang tinggi. Dengan batasan-batasan pengertian di
atas maka istilah peradaban sering dipakai untuk hasil-hasil kebudayaan seperti: kesenian, ilmu
pengetahuan dan teknologi, adat sopan santun serta pergaulan. Selain itu juga kepandaian menulis,
organisasi bernegara serta masyarakat kota yang maju dan kompleks.
Manusia merupakan makhluk Tuhan, individu dan sosial budaya. Antara manusia dan
peradaban mempunyai hubungan yang sangat erat karena diantara keduanya saling mendukung
untuk menciptakan suatu kehidupan yang sesuai kodratnya. Suatu peradaban timbul karena ada
yang menciptakannya yaitu diantaranya ada faktor manusianya yang melaksanakan peradaban
tersebut.
Suatu peradaban mempunyai wujud, tahapan dan dapat berevolusi / berubah sesuai dengan
perkembangan zaman. Dari peradaban pula dapat mengakibatkan suatu perubahan pada kehidupan
sosial. Perubahan ini dapat diakibatkan karena pengaruh modernisasi yang terjadi di
masyarakat.Masyarakat yang beradab dapat diartikan sebagai masyarakat yang mempunyai sopan
santun dan kebaikan budi pekerti. Ketenangan, kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian sebagai
makna hakiki manusia beradab dan dalam pengertian lain adalah suatu kombinasi yang ideal antara
kepentingan pribadi dan kepentingan umum.
Hakikat Peradaban. Peradaban memiliki kaitan yang erat dengan kebudayaan. Kebudayaan
pada hakikatnya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kemampuan cipta (akal) manusia menghasilkan ilmu pengetahuan. Kemampuan rasa manusia
melalui alatalat indranya menghasilkan beragam barang seni dan bentuk-bentuk kesenian.
Sedangkan karsa manusia menghendaki kesempurnaan hidup, kemuliaan, dan kebahagiaan
sehingga menghasilkan berbagai aktivitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhannya.
Koentjaraningrat (1990) berusaha memberikan penjelasan sebagai berikut. Istilah kebudayaan ada
pula istilah peradaban. Hal ini adalah sama dengan istilah dalam bahasa Inggris civilization yang
biasanya dipakai untuk menyebutkan bagian atau unsure dari kebudayaan yang harus maju dan
indah.
Kebudayaan berasal dari kata culture, istilah peradaban sering dipakai untuk menunjukkan
pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan. Peradaban berasal dari kata adab,
yang dapat diartikan sopan, berbudi pekerti, luhur, mulia, berakhalak, yang semuanya menunjuk
pada sifat yang tinggi dan mulia. Huntington (2001) mendefinisikan perdaban (civilization)
sebagai the highest social grouping of people and the broadest level of cultural identity people
have short of that which distinguish humans from other species.
Peradaban merupakan tahap tertentu dari kebudayaan masyarakat tertentu pula, yang telah
mecapai kemajuan tertentu yang dicirikan oleh tingkat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang
telah maju. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan mempengaruhi peradaban sebuah bangsa
dan menjadi bangsa itu dianggap lebih muju dari bangsa-bangsa lain pada zamannya. Kehidupan
di lembah sungai Nil masa itu kita sebut dengan nama Peradaban Lembah Sungai Nil bukan
Kebudayaan Lembah Sungai Nil sebab mereka telah memiliki organisasi social, kebudayaan, dan
cara berkehidupan yang sudah maju bila disbanding dengan bangsa lain.
Keajaiban dunia yang dikenal saat ini antara lain :
 Piramida di Mesir merupakan makam raja-raja Mesir kuno.
 Taman gantung di Babylonia.
 Tembok raksasa dengan panjang 6.500 km di RRC.
 Menara Pisa di Italia.
 Menara Eiffel di Paris.
 Candi Borobudur di Indonesia.
 Taj Mahal di India.
 Patung Zeus yang tingginya 14 m da seluruhnya terbuat dari emas.
 Kuil Artemis merupakan kuil yang terbesar di Yunani.
 Mausoleum Halicarnacus, kuburan yang dibangun oleh Ratu Artemisia untu mengenang
suaminya Raja Maulosus dari Carla.
 Colossus, yaitu patung perungu dewa matahari dari rhodes.
 Pharos, yaitu patung yang tingginya hingga 130 m dari alexsandria.
 Gedung parlemen di inggris di london.
 Kabah di saudi arabia.
 Colossum di Roma italia.
Selah satu ciri yang penting dalam devenisi peradaban adalab berbudaya. Yang dalam bahasa
inggris disebut Cultured. Orang yang cultured adalah yang juga lettered dalam hal ini tidak sekedar
hanya bisa membaca dan menulis hal yang sederhana.
Peradaban tidak hanya menunjuk pada hasil-hasil kebudayaan manusia yang sifatnya fisik,
seperti barang, bangunan, dan benda-benda. Kebudayaan merupakan keseluruhan dari budi daya
manusia, baik cipta, karsa, dan rasa. Adab artinya sopan. Manusia sebagai makhluk beraberdab
artinya pribadi manusia itu memiliki potensi untuk berlaku sopan, berahlak dan berbudi pekerti
yang luhur menuju pada prilaku pada manui. Manusia beradab adalah manusia yang bisa
menyelaraskan antara, cipata, rasa, dan karsa. Kaelan (2002) menyatakan manusi yang beradab
adalah manusi yang mampu melaksanakan hakikatnya sebagai manusia (monopluraris secara
optimal). Manusia adalah makhluk yang beradab sebab dianugrahi karkat, martabat, serta potensi
kemanusiaan yang tinggi. Konsep masyarakat adab berasal dari konsep civil society, dari asal kata
cociety civilis.istilah masyarakat adab dikenal dengan kata lain masyarakat sipil, masyarakat
warga, atau masyarakat madani.
Pada mulanya, civil society berasal dari dunia barat. Adalah datao answer ibrahim(mantan
wakil perdana mentri malaysia)yang pertama kali memperkenalkan istilah masyarakat madani
sebagaia istilah lain dari civil society. Nurcholish madjid mengindonesiakan civil society (inggris)
dengan masyarakat madani. Oleh banyak kalangan, istilah civil society dapat diterjemahkan dalam
bahasa indonesia dengan berbagai istilh antara lain :
 Civil society diterjemah dengan istilah masyrakat sipil, civil artinya sipil sedangkan society
artinya masyarakat.
 Civil society diterjemahkan dengan masyarkat beradap atau keberadaban, ini merupakan
terjemahan dari civilizet(beradab) dan society (masyarakat) sebagai lawan dari masyarakat
yang tidak beradab(uncivilzet society)
 Civil society diterjemahkan sebagai masyarakat madani. Kata madani merujuk pada kata
madinah, kota tempat kelahiran nabi muhamad saw. Madinah berasal dari kata madaniyah
yang berati peradaban
Berkaitan dengan nomor 3, Civil society diartikatikan masyarakat kota. Dal ini dikarnakan
madinah adalah sebuah negara kota (city-state) yang mengigakan kita kepada polis dizaman
yunani kuno . masyarakat kota sebagai model masyarakat beradab. Civil society diterjemahkan
sebagai masyarakat warga atau kewarganegaraan. Masyarakat disini adalah pengelompokan
masyarakat yang bersifat otonom dari negaa. Nurcholis majid menyebut masyarakat madani
sebagai masyarakat yang berkadaban memiliki ciri-ciri, antara lain egalitarianisme, menghargai
prestasi, keterbukaan, penegakan hukum dan keadilan. Toleransi dan pluralisme, serta keterbukaan
dan penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme, serta musyawarah. Muhamad A.S.
Hikam (1990) didalam bukunya demokrasi dan civil society memberikan defenisi civil society
sebagai wilayah kehidupan social yang terorganisasi dan bercirikan antaralain bersukarelaan
(Voluntari), keswasembedaan (self generating), keswadayaan (self sporting), kemandirian yang
tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma atau nilai hukum yang diikuti
oleh warganya.

C. PERADABAN DAN ADAT ISTIADAST MELAYU (lia)


Sebagai provinsi yang berbatasan dengan negara tetangga, Malaysia, Singapura, dan Vietnam,
di KepRi sejak zaman dahulu telah berlangsung arus migrasi, asimilasi, dan perpaduan budaya.
Tak heran, provinsi ini kini dihuni setidaknya 17 suku bangsa, antara lain Melayu Riau, Melayu
Sumatera (di luar Riau), Melayu Kalimantan, Minang, Jawa, Bugis, Batak, Sunda, Aceh, Bali,
Madura, Nias, Flores, Dayak, Papua, Betawi, Ambon, dan Cina. Keanekaragaman suku ini
membawa kekayaan khazanah budaya Melayu, terutama bahasanya. Namun, bahasa yang
digunakan sehari-hari oleh penduduk Provinsi KepRi adalah bahasa Melayu, yang pada hakikatnya
merupakan akar bahasa Indonesia.
Berbagai dialek bahasa Melayu yang digunakan mengikuti perbedaan lokalitas dari kelompok
masyarakat Melayu di masing-masing daerah di Provinsi KepRi. Mereka umumnya menyadari
adanya variasi bahasa Melayu ini, bahkan mereka dapat mengetahui asal si pembicara dengan
mendengarkan ucapan atau logat bahasa Melayunya. Selain itu, juga terdapat variasi dalam hal
tradisi atau adat-istiadat yang berlaku dalam kebudayaan Melayu di KepRi. Hal ini menandakan
bahwa sebuah kelompok masyarakat Melayu mempunyai suatu tradisi dan bahasa Melayu yang
relatif berbeda dengan kelompok masyarakat Melayu lainnya. Variasi kebudayaan Melayu di
KepRi juga menghasilkan variasi identitas khusus orang Melayu yang penuh dengan keterbukaan,
yang dilandasi oleh prinsip hidup bersama dalam perbedaan. Prinsip ini memiliki kemiripan
dengan Bhinneka Tunggal Ika.
Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang diterapkan masyarakat Melayu KepRi ini menyebabkan
terbentuknya tradisi yang majemuk. Dengan keterbukaannya, kebudayaan Melayu KepRi dapat
mengakomodasi perbedaan yang terdapat dalam unsur-unsurnya dan secara bersama-sama hidup
dalam kehidupan yang penuh dengan keterbukaan. Ciri-ciri kebudayaan Melayu Provinsi KepRi
yang bersifat terbuka dan mempunyai kemampuan mengakomodasi perbedaan tersebut muncul
sebagai hasil dari pengalaman sejarah kebudayaan Melayu yang selama berabad-abad telah
berhubungan dengan kebudayaan asing (non-Melayu).
Oleh karena itu, kebudayaan Melayu di KepRi mempunyai kemampuan mengambil alih
unsur-unsur kebudayaan non-Melayu dan menjadikannya sebagai bagian dari kebudayaan Melayu
KepRi. Tidak mengherankan bila ada unsur-unsur atau simbol-simbol yang dianggap sebagai
simbol Melayu, namun setelah ditelusuri secara mendalam ternyata adalah simbol-simbol yang
berasal dari kebudayaan non-Melayu. Contohnya musik Melayu ghazal yang berasal dari
Semenanjung Arab.
Selain bersifat terbuka, masyarakat Melayu juga tetap memegang teguh identitas
kemelayuannya. Dalam tradisi Melayu sendiri, ada semacam ungkapan "Adat Bersendikan Syarak,
dan Syarak Bersendikan Kitabullah". Hal ini menyiratkan bahwa, secara langsung atau tidak,
tradisi kebudayaan Melayu di KepRi tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Di sisi lain, Raja
Ali Haji pernah berujar dalam Gurindam Dua Belas (1847), bahwa "Tak kan Melayu Hilang di
Bumi". Kalimat itu digunakan untuk menunjukkan keyakinan masyarakat Melayu akan adat-
istiadat dan budayanya. Begitu pentingnya adat-istiadat bagi orang Melayu, sehingga timbul
ungkapan lain, yaitu "Biar Mati Anak, Jangan Mati Adat" atau "Biar Mati Istri, Jangan Mati Adat".
Semua ungkapan itu diucapkan secara turun-temurun dan telah mendarah-daging bagi orang
Melayu, baik yang menetap di KepRi maupun di perantauan.
Adat Secara Umum (lia)

Banyak orang keliru dan salah pengertian, apalagi generasi muda, bahwa adat itu adalah
kebiasaan lama dan kuno. Kalau mendengar perkataan “adat”, yang terbayang dalam khayalnya
adalah orang tua-tua yang berpakaian daerah atau upacara perkawinan dan upacara-upacara
lainnya. Oleh karena itu janganlah heran jika media massapun selalu keliru, sehingga pakaian
daerah selalu disebut/ditulis “pakaian adat” atau rumah yang bentuknya khas daerah disebut
“rumah adat” dan sebagainya. Tegasnya apa yang berbentuk tradisional dianggap sudah
merupakan adat.
Banyak pula yang menganggap bahwa adat itu sama dengan tradisi atau perkataan “tradisi”
dialihbahasakan menjadi “adat” atau sebaliknya. Maka untuk meghilangkan penafsiran dan
interprestasi yang berbeda, perlulah didudukkan dahulu. Menurut pendapat saya, pengertian adat
itu adalah :
“ Ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat dalam segala aspek
kehidupan manusia.”
Oleh sebab itu adat merupakan hukum tak tertulis atau sekurang-kurangnya merupakan
sumber hukum. Sebelum bangsa kita mengenal hukum Barat, adat inilah merupakan hukum rakyat
yang kemudian disempurnakan dengan hukum Islam, sehingga disebut : “Adat bersendikan
syarak.”
Menyatunya adat Melayu dengan hukum syarak, diperkirakan terjadinya pada waktu
masuknya Islam ke Malaka pada akhir abad ke-14.
Alm T. Tonel7 telah menulis : “Maka adalah adat Melayu itu pada mulanya berpangkal kepada
adat istiadat Melayu yang dipergunakan dalam negeri Tumasik, Bintan dan Malaka. Maka adalah
di zaman Malaka adat itu menjadi Islam, karena rajanya pun telah Islam pula adanya”
Karena adat itu mengatur seluruh aspek kehidupan anggota masyarakat, maka ketentuan-
ketentuan adat itu dengan sendirinya juga mengatur masalah : politik/pemerintahan, ekonomi,
social/kemasyarakatan, etika, budaya dan sebagainya.
Ketentuan-ketentuan hukum Islam yang menyangkut masalah duniawi sudah dianggap dan
dirasakan sebagai ketentuan adat dan terkadang memang susah hendak
Kengklasifikasikan yang mana ketentuan hukum Islam dan yang mana hukum adat murni.
Demikian bersebatinya sudah adat dengan Islam.
Adat Dalam Masyarakat Melayu Riau
Adat yang berlaku dalam masyarakat Melayu di Riau bersumber dari Malaka dan johor,
karena dahulunya Malaka, johor dan Riau merupakan satu kerajaan Melayu dan adatnya berpunca
dari istana raja.
Sebagaimana saya sitir di muka tadi, saya lengkapi lagi sebagai berikut : “ Maka adalah adat
Melayu itu pada mulanya berpangkal kepada adat istiadat Melayu yang dipergunakan dalam negeri
Tumasik, Bintan dan Malaka. Maka adalah di zaman Malaka adat itu menjadi Islam, karena
rajanyapun telah islam pula adanya. Maka segala adat istiadat melayu itupun syahlah menurut
syarak Islam dan syariat Islam. Maka adat istiadat itulah yang turun berturun berkembang sampai
negeri Johor, negeri Riau, negeri Indragiri, negeri Siak, negeri Pelalawan dan sekalian negeri orang
Melayu adanya. Maka bersalahanlah segala adat yang tidak bersendikan syareat Islam dan tiadalah
boleh dipakai lagi. Maka adalah sejak itu, adat istiadat Melayu disebut adat bersendi syarak yang
berpegang kepada Kitab Allah dan Sunnah Nabi.8

7 Tengku Tonel, Adat Istiadat Melayu, naskah tulisan tangan huruf Arab Melayu, Pelalawan 1920. Halaman 29
8 Tengku Tonel, “Adat Istiadat Melayu” hal 29
“Adapu negeri Indragiri, setelah raja Narasinga masuk Islam sebab dimenantukan oleh Sultan
Mahmudsyah, Sultan Malaka, maka raja itu pun dirajakan di Indragiri. Maka datanglah orang
Talang di sana, mengangkatnya sebagai raja. Maka mufakatlah mereka membuat perjanjian.
Adapun perjanjian itu menyatakan bahwa orang Talang mengaku sbagai rakyat Indragiri, maka
rajapun memberitahu mereka akan adat melayu, maka mufakatlah mereka untuk memakai adat itu
apakala mereka turun ke dalam negeri Indragiri. Maka di dalam kampungnya, tetaplah mereka
memakai adat mereka.” 9.
Dalam bahagian lain dikatakan pula :
“Maka adalah asal mula adat di negeri Siak dan negeri Pelalawan itu turunnya dari Johor jua.
Maka apabila Raja Kecik menjadikan dirinya raja di negeri Siak yang disebut Buantan, maka adat
itulah yang dipakainya, yang kemudian turun berturun ke segala anak cucunya dan daerah
takluknya.” 10.
Walaupun kutipan di atas adalah kutipan dari naskah tulisan tangan yang belum diterbitkan,
tetapi keterangan tersebut dapat dipercaya karena memang demikianlah kenyataan yang dijumpai.
Adapun adat Melayu di Riau ini dapat dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu :
 Adat sebenar adat
 Adat yang diadatkan
 Adat yang teradat
Adat Sebenar Adat
Yang dimaksud dengan Adat Sebenar Adat adalah prinsip-prinsip Adat Melayu yang tak
dapat dirobah-obah. Prinsip tersebut tersimpul dalam adat bersendi syarak. Ketentuan-ketentuan
adat yang bertentangan dengan hukum syarak tak boleh dipakai lagi dan hukum syaraklah yang
dominan. Di dalam berbagai-bagai ungkapan dinyatakan sebagai berikut :
Adat berwaris kepada Nabi
Adat berkhalifah kepada Adam
Adat berinduk ke Ulama
Adat tersurat dalam kertas
Adat tersirat dalam Sunnah
Adat dikungkung Kitabullah

9 Ibid, halaman 40
10 Ibid, halaman 42
Itulah adat yang tahan Banting
Itulah adat yang tahan asak

Adat terconteng dilawang


Adat tak lekang oleh panas
Adat tak lapuk oleh hujan
Adat dianjak layu diumbut mati
Adat ditanam tumbuh, dikubur hidup
Kalau tinggi dipanjatnya
Bila rendah dijalarnya
Riaknya sampai ke tebing
Unutnya sampai ke bakal
Resamnya sampai ke laut luas
Sampai ke pulau karam-karaman
Sampai ke tebing lembak-lembakan
Sampai ke arus yang berdengung
Kalau tali boleh di serat
Kalau rupa boleh dilihat
Kalau rasa boleh dimakan
Itulah adat sebenar adat

Adat turun dari syarak


Diikat dengan hukum syareat
Itulah pusaka turun temurun
Warisan yang tak putus oleh cencang
Yang menjadi galang lembaga
Yang menjadi ico dengan pakaian
Yang digenggam dipeselimut

Adat yang keras tidak tertakik


Adat lunak tidak tersudu
Dibuntal singkat, direntang panjang
Kalau kundur berdenting-denting
Kalau berjela-jela
Itulah adat sebenar adat
Yang dipakai orang Melayu11
Dari kutipan di atas jelaslah betapa bersebatinya adat Melayu dengan ajaran Islam. Dasar adat
Melayu menghendaki sandarannya kepada sunnah Nabi dan Kitab Suci Al-Qur’an. Prinsip itulah
yang tak dapat diobah alih, tak dapat dibuang, apalagi dihilangkan. Itulah yang disebut Adat
sebenar adat.
Adat Yang Diadatkan
Adat ini adalah adat yang dibuat oleh para penguasa pada suatu kurun waktu dan masa
berlakunya sepanjang belum dirubah oleh penguasa berikutnya. Adat ini dapat berobah-obah
sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi yang mendesak dan dapatlah disamakan dengan
“peraturan pelaksanaan” dari sesuatu ketentuan adat.
Perobahan itu terjadi karena penyesuaian diri dengan perkembangan zaman dan
perkembangan pandangan dari pihak penguasa sesuai dengan pepatah : “ sekali air bah, sekali
tepian beralih”. Dalam ungkapan-ungkapan kita jumpai kata-kata demikian :
Adat yang diadatkan
Adat yang turun dari raja
Adat yang dating dari datuk
Adat yang cucur dari penghulu
Adat yang dibuat kemudian

Putus mufakat adat berobah


Bulat kata adat berganti
Senjang kain ia lekang
Beralih musim ia layu
Bertukar angina ia melayang
Beralih baju ia tercampak

11 Ungkapan ini dikumpulkan dari berbagai pihak, termasuk nyanyi panjang, Bilang Undang yang masih terdapat di
dalam masyarakat
Adat yang dapat dibuat-buat12
Dalam hal ini termasuk syarat-syarat dan sifat manusia yang baik dan ideal berdasarkan
pandangan adat melayu seperti terdapat dalam ungkapan di bawah ini :
“Sebermula adapun syarat menjadi raja itu, sekurang-kurangnya mau atas empat perkara ;
pertama-tama tua hati betul dan kedua bermuka manis dan ketiga berlidah fasih dan keempat
bertangan murah adanya. Demikianlah syarat sekurang-kurangnya bagi segala raja-raja itu.
Demikian lagi, hukumnya pun atas empat perkara jua adanya ; pertama-tama hukum yang adil,
dan yang kedua hukum mengasihani, dan ketiga hukum kekerasan dan keempat berani”. 13
Selanjutnya dikatakan pula tentang sifat-sifat yang baik adalah : “ syahdan maka lagi adalah
yang dikehendaki oleh istiadat orang Melayu itu dan yang dibilangkan orang yang majlis, yaitu
apabila ada ia mengada ia atas sesuatu kelakuan melainkan dengan pertengahan jua adanya. Yakni
daripada segala kelakuan dan perbuatan dan pakaian dan perkataan dan makanan dan
perjalanannya, sekalian itu tiada dengan berlebih-lebihan dan dengan kekurangan, melainkan
sekaliannya itu diadakan dengan keadaan yang sederhana jua adanya. Maka orang itulah yang
dibilang anak yang majelis. Tambahan pula dengan adab pandai ia menyimpan dirinya. Maka
bertembah-tambahlah landib atau sindib adanya, seperti kata hukama; “hendaklah kamu
huukumkan kerongkongan kamu tatkala dalam majelis makan, dan hukukmkan matamu tatkala
melihat perempuan, dan tengahkan lidahmu daripada banyak perkataan yang sia-sia dan tulikan
telingamu daripada perkataan yang keji-keji. Maka apabila sampailah seseorang kepada syarat ini,
ia itulah orang yang majelis namanya”. 14
Selanjutnya patuah-patuah yang di ajarkan oelh raja Ali Haji dalam “Gurindam Dua Belas”-
nya yang terkenal itu, memberikan pula bagi anggota masyarakat Melayu bagaimana seharusnya
orang Melayu bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan yang diinginkan oleh adat Melayu.
Gurindam Dua Belas itu mengandung dua belas pasal dan semua pasal berisi tuntunan bagaimana
sikap yang diinginkan oleh adat Melayu. Sebagai ilustrai saya kutip beberapa pasal, yaitu :
Pasal Kelima
Jika hendak mengenal orang yang berbangsa
Lihat kepada budi dan bahasa

12 Nyanyi Panjang dan Bilang Undang


13 Dr. Panuti H. M. Sujiman, Adat Raja-raja Melayu
14U. I. Press Jakarta 1983
Jika hendak mengenal orang yang berbahagia
Sangat memeliharakan yang sia-sia
Jika hendak mengenal orang yang mulia
Lihatlah kepada kelakuan dia
Jika hendak mengenal orang yang berilmu
Bertanya dan belajar tiadalah jemu

Jika hendak mengenal orang yang berakal


Didalam dunia mengambil bekal
Jika hendak melihat orang yang baik perangai
Lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai

Pasal Keduabelas
Raja bermufakat dengan menteri
Seperti kebun berpagarkan duri
Betul hati kepada raja
Tanda jadi sebarang kerja
Hukum adil atas rakyat
Tanda raja beroleh inayat
Kasihkan orang yang berilmu
Tanda rahmat atas dirimu
Hormat akan orang yang pandai
Tanda mengenal kasa dan cindai
Selanjutnya oleh para penguasa (raja) diatur pula hak-hak dan kewajiban para kaula menurut
tingkat-tingkat social mereka. Diatur hak-hsk istimewa raja dan para pembesar, seperti dalam
bentuk rumah, bentuk dan warna pakaian, kedudukan dalam upacara-upacara dan larangan bagi
rakyat biasa untuk memakai dan mempergunakan jenis yang sama. Dengan demikian terciptalah
ketentuan-ketentuan yang berisi suruhan dan tegahan atau perpantangan. Disamping itu tercipta
pula kelas-kelas dalam masyarakat, yang pada umumnya terdiri dari :
 Raja dan anak raja-raja
 Orang baik-baik, dan
 Orang kebanyakan
Stratifikasi social dalam masyarakat Melayu terdiri dari tiga tingkatan itu telah menciptakan
pula hak dan kewajiban yang berbeda bagi tiap-tiap tingkatan terseut. Sebagai contoh saya kutip
sebagai berikut:
“ pasal yang menyatakan yang tertengah kepada adat raja-raja Melayu, tiada boleh dipakai
orang keluaran, yaitu, Pertama rumah yang bersayap layang atau jamban dan pagar kampung yang
tertutup diatasnya. Dan rumah beranak keluang dan rumah yang berpintu sama tengahnya. Dan
geta yang lima sulur bayungnya, dan tilam berulas kuning dan berbanta yang bersibar kuning. Dan
tikar yang berhuma kuning, dan baju pandakpun - yaitulah baju lepas-kuning. Dan tilam pandak
dan tudung hidangan kuning, dan sapu tangan tuala kuning. Dan memakai kain nipis berbayang-
bayang.
Tiada boleh berpayung dihadapan istana raja dan tiada boleh berkasut pada majelis balai raja.
Dan tiada boleh duduk bertelekan dihadapan raja, dan tiada boleh bersenda-seenda dihadapan raja.
Dan tiada boleh melintangkan keris pada seketika menghadap raja. Dan tiada bolh memakai hulu
keris panjang yang berkunam tutupnya. Dan tiada boleh membawa senjata yang tiada bersarung
ke hadapan raja besar. Dan jangan banyak tertawa-tawa di hadapan raja, dan jangan berkipas-kipas
karena panas dihadapan raja. Dan jangan menyangkutkan kain atau baju atau satupun sapu tangan
ke atas bahu di hadapan raja. Dan tatkala duduk pada majelis jangan menentang pada raja. Dan
adakala raja itu menyorongkan sesuatu daripada jenis makanan atau piala minuman maka
hendaklah segera disambut piala itu atau lainnya. Maka kita ambil satu cawan, letakkan ke bawah,
maka piala itu disembahkan ke bawah duli seraya kita undur duduk pada tempat kita, serta
memberi hormat. Maka barulah kita makan atau minum. Bersalahan yang diangkat oleh
penjawatnya, tidaklah seperti itu adabnya, melainkan sekedar makanlah dengan laku dan
sederhana. Dan lagi jika raja mengurniai persalin akan kita dari tangan baginda sendiri atau dibawa
oleh penjawatnya kepada kita, maka hendaklah kita ambil, kenakan pada tubuh kita ; yakni kita
pakailah pakaian itu di hadapan majelis baginda itu juga, serta memberi hormat kepada raja. Di
dalam itu, jika kita tiada pakaipun boleh, tiada menjadi keji. Akan tetapi adalah kata Melayu
kurang adab namanya”. 15
Contoh lain saya kutip dari kitab Babul Qawaa’id dari Kerajaan Siak Sri Indrapura : 16

15 Dr. Panuti, Ibid


16 Babul Qawaa’id, Siak Sri Indrapura
Pasal Empat
“ Kuasa melarang orang yang hendak menghadap Sri Paduka Sultan jikalau orang itu naik
sahaja tidak memberitahu kepada Penghul Balai waktu Sri Paduka Sultan bersemayam.”
Pasal Lima
“ Kuasa melarang dengan keras kepada sekalian orang besar-besar, datuk-datuk, pegawai-
pegawai, jurutulis-jurutulis yang bekerja dating ke balai jikalau tiada memakai baju kot seluar
pentelon sepatu dan kopiah.”
Pasal Tujuh
“ jikalau hamba rakyat atau siapa-siapa juga tiada dikecualikan orangnya hendak menghadap
atau dating ke balai tiada boleh berkain gumbang seperti yang tersebut dalam Ingat Jabatan
bahagian yang kesebelas pada pasal lima, maka jika berkain gumbang kuasa Penghulu Balai
menghalaunya dikecualikan jikalau orang terkejut ditengah jalan karena hendak meminta
pertolongan kepada polisi apa-apa kesusahannya.”
Dari contoh-contoh yang dikemukakan itu dan yang merupakan adat yang diadatkan, kita
melihat terdapat beberapa perkembangan sesuai dengan kemajuan zaman.
Tokoh ideal di zaman Malaka dianggap cukup baik jika telah memenuhi empat sifat dan empat
syarat, tetapi dizaman Kerajaan Riau telah dikembangkan oleh Raja Ali Haji dalam Gurindam Dua
Belasnya yang terdiri dari 12 pasal dan tiap-tiap pasal beberapa jenis sifat yang baik dan yang tidak
baik.
Ukuran sopan santun dizaman Kerajaan Malaka telah berkembang dizaman Kerajaan Siak Sri
Indrapura, dimana para pejabat kerajaan diharuskan berpakaian sesuai perkembangan zaman, yaitu
pakai baju kot dan seluar pentelon.
Dalam proses perjalanan sejarah Adat Istiadat Melayu, maka adat yang diadatkan mengalami
berbagai perobahan dan variasi. Hamper dapat dipastikan, bahwa adat ini merupakan adat yang
paling banyak ragamnya, sesuai dengan wilayah dimana ia tumbuh dan berkembang. Keadaan
tersebut lebih dimungkinkan lagi di daerah Riau ini, karena di daerah Riau ini terdapat banyak
kerajaan yang tersebar dari kepulauan sampai ke hulu-hulu sungainya. Tiap-tiap kerajaan tentulah
mempunyai corak dan varisinya sendiri-sendiri, yang disesuaikan dengan kondisi dan latar
belakang sejarahnya serta pengaruh yang masuk kesana.
Jika kita lebih menukikkan perhatian kita kepada adat yang diadatkan ini di seluruh wilayah
provinsi Riau, akan kita jumpai banyak perbedaan den persamaan diantara kerajaan-kerajaan
tersebut. Tetapi perbedaannya hanya terbatas dalam masalah tingkat adat ini dan adat yang teradat
saja, sedang adat yang sebenar adat (fundamental) tetap sama.
Demikian pula halnya dengan ketentuan-ketentuan dalam upacara-upacara, seperti dalam
upacara nikah kawin dan upacar-upacar yang menyangkut daur hidup dan sebagainya.
Adat Yang Teradat
Adat ini merupakan consensus bersama, dimana sesuatu sikap, tindakan atau keputusan
musyawarah bersama yang dirasakan cukup baik, sehingga untuk peristiwa atau tindakan yang
sama sifatnya seperti yang terdahulu, maka tolak ukurnya dipakai sikap, tindakan atau keputusan
yang telah pernah diambil. Dengan demikian kebiasaan demikian dijadikan pegangan bersama,
sehingga merupakan kebiasaan turun temurun. Oleh sebab itu maka adat yang teradat inipun dapat
berobah-obah sesuai dengan nilai-nilai baru yang berkembang kemudian. Tingkat adat inilah yang
dapat disebut sebagai “tradisi”.
Di dalam ungkapa adat disebutkan sebagai berikut :
Adat yang teradat
Dating tidak berberita
Pergi tidak berkabar

Adat disarung tidak berjahit


Adat berkelindan tidak bersimpul
Adat berjarum tidak berbenang

Yang terbawa burung lalu


Yang tumbuh tidak ditanam
Yang kembang tidak berkuntum
Yang bertunas tidak berpucuk

Adat yang dating kemudian


Yang diseret jalan panjang
Yang bertenggek disampan lalu
Yang berlabuh tidak bersauh
Yang berakar tidak berurat tunggang
Itulah adat sementara
Adat yang dapat di alih-alih
Adat yang dapat ditukar salin
Pelanggaran terhadap adat ini, sanksinya tidaklah seberat seperti pada kedua tingkat adat yang
di atasnya. Kepada pelanggar hanya diberikan teguran atau nasihat oleh pemangku adat atau oleh
orang-orang yang dituakan dalam masyarakat. Namun demikian sipelanggar tetap dianggap
sebagai seorang yang kurang adab atau yang lebih berat sebagai seorang yang tidak tahu adat.
Karena ketentuan-ketentuan adat ini biasanya tidak tertulis, maka pengukuhannya dilestarikan
dalam ungkapan yang disebut Pepatah Adat atu Undang Adat. Apabila terjadi sesuatu kasus,
diadakanlah musyawarah dan dalam musyawarah itu dipergunakanlah Ungkapan Adat yang
disebut Bilang Undang. Hal ini dijelaskan dalam ungkapan sebagai berikut :
Rumah ada adatnya
Tepian ada bahasanya
Tebing ditingkat dengan undang
Negeri dihuni dengan lembaga
Kampung dikungkung dengan adat

Kayu besar berkayu kecil


Kayu kecil beranak laras
Laut seperintah raja
Rantau seperintah datuk
Luhak seperintah penghulu
Ulayat seperintah batin

Anak rumah tangga rumah


Berselasar tangga turun
Bertelaga tangga naik
Pusaka banyak pusaka
Pusaka di atas tumbuh
Hilang adat karena dibuat
Hilang lembaga karena diikat
Selanjutnya Undang itu mempunyai sifat-sifat, petunjuk-petunjuk sebagaimana yang tersirat
dalam ungkapan sebagai berikut :
Hukum sipalu-palu ular
Ular dipalu tidak mati
Kayu pemalu tidak patah
Rumput dipalu tidak layu
Tanah dipalu tidak lembang

Hukum jatuh benar terletak


Gelak bederai timbal balik

Undang menarik rambut dalam tepung


Rambut ditarik tidak putus
Tepung tertarik tidak berserak

Minta wasiat kepada yang tua


Minta petuah kepada yang alim
Minta akal kepada yang cerdik
Minta berani kepada hulubalang
Minta daulat kepada raja
Minta suara kepada enggang
Minta kuat kepada raja

Yang kesat diampelas


Yang berbongkol ditarah
Yang keruh dijernihkan
Yang kusut diuraikan
Sangat banyak ungkapan-ungkapan dan tak mungkin dikemukakan di sini semua. Hanya di
sini dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan adat yang lebih dikenal sebagai hukum tidak
tertulis, telah meninggalkan warisan kepada kita dalam bentuk Undang atau Ungkapan dan
Pepatah Petitih.
Upacara-Upacara Adat
Dalam kesempatan ini saya tidak dapat hendak mengemukakan pengaturan Adat dalam
masalah politik/pemerintahan, ekonomi yang berlandaskan kekeluargaan dan masalah sosial
lainnya, karena keterbatasan kesempatan. Oleh sebab itu saya hanya akan mengemukakan hal-hal
yang menyangkut upacara-upacara adat di daerah Riau.
Sungguhpun demikian, tentunya tidaklah mungkin dalam kesempatan yang singkat ini akan
dapat diuraikan semua upacara-upacara yang ada. Sebagai sampel hanya akan saya kemukakan
Upacara Perkawinan dan Upacara Menujuh Bulan atau disebut juga Upacara Menyirih.
Disamping kedua macam upacara tersebut, masih terdapat berbagai upacara, diantaranya
berbagai upacara yang menyangkut daur hidup, membuka hutan, membuka tanah, mendirikan
rumah, meramu bahan-bahan rumah, menyemah laut (menyemah ikan terubuk dsb), penabalan
raja dan orang-orang besar.
Upacara-upacara yang bercorak non-islam, seperti menyemah laut, membuka hutan atau
tanah, meramu bahan bangunan dan sejenis itu, biarpun tidak tegas-tegas dilarang, tetapi lambat
laun sudah ditinggalkan dan punah dengan sendirinya.
Dalam upacara-upacara ini memang terdapat bermacam-macam pengaruh, mulai dari
pengaruh animisme, Hindu Budha dan terakhir disesuaikan dengan moral Islam. Pengaruh-
pengaruh terdahulu yang menyalahi ketakwaan kepada ALLAH SWT dihilangkan dan yang tidak
menyalahi kaedah Islam tetap dipertahankan.
Upacara Perkawinan
Sebelum sampai kepada upacara puncak, yaitu akad nikah dan bersanding, terlebih dahulu
dilalui proses yang panjang. Mulai dari “meresek”, kemudian meminang, antar tanda sampai antar
uang hantaran, tidaklah ada seremoni yang khusus, kecuali adanya kata berjawab dan gayung
bersambut antara wakil pihak laki-laki dengan pihak wanita, terutama sewaktu menghantar tanda
dan menghantar uang belanja/hantaran. Dalam tiap-tiap kesempatanitu, “tepak sirih” memegang
peranan penting. Tepak sirihlah merupakan ucapan selamat dating dan tepak sirih pula menjadi
pembuka kata dalam tiap perundingan. Tepak sirih merupakan lambang perdamaian. Jika masing-
masing pihak telah memakan sirih yang telah disodorkan kepadanya, berarti segala sesuatu telah
dapat dirundingkan secara damai dan penuh toleransi.
Setelah proses tersebut dilalui, sampailah kepada puncak upacara yang memakan waktu
beberapa hari, dipihak pengantin wanita diadakan upacara-upacara : mandi berlangir, upacara
berandam, upacar berinai yang kesemuanya itu dilakukan sebelum upacara Akad Nikah. Bagi
pihak laki-laki keadaannya hamper sama, tetapi upacara mandi berlangir itu dapat ditinggalkan.
Semua upacara ini merupakan perlambang :
Mandi berlangir,selain membersihkan tubuh, juga merupakan perlambang dimana “kotoran”
masa lalu harus dibuang dan ditinggalkan dalam memasuki penghidupan yang baru.
Upacara berandam, dimana anak rambut di kening dicukur dan dirapikan, selain maksudnya
memperindah diri, juga merupakan perlambang dari masa remaja masuk ke masa dewasa, karena
waktu dahulu para remaja puteri memelihara anak rambut dan apabila memasuki masa dewasa/
berumah tangga, anak rambut sebagai pertanda remaja harus dibuang.
Upacara berinai, dimana telapak tangan dan telapak kaki di balut dengan daun inai yang
telah ditumbuk dan setelah kering dan dibersihkan akan meninggalkan warna merah pada telapak
tangan dan telapak kaki. Daun inai adalah sejenis tumbuhan yang dianggap mengandung banyak
kekuatan sehingga diharapkan akan dapat memberikan kekuatan lahir batin, serta memberikan
kesegaran.
Tiap-tiap kegiatan ini selalu disertai dengan upacara Tepuk Tawar. Yang menepung tawari ini
terdiri dari orang tua-tua atau yang dituakan dan selalu berjumlah ganjil, yaitu lima, tujuh,
Sembilan dan sebelas. Jumlah penepung tawar ini juga menunjukkan status sosial orang yang
ditepung tawari. Orang kebanyakan lima orang penepung tawar, orang baik-baik tujuh orang, anak
raja-raja Sembilan orang dan raja-raja sebelas orang.
Adapun maksud tepung tawar tersebut adalah untuk meminta berkat dari orang tua=tua atau
yang dituakan, sehingga terhindar dari mara bahaya. Selain itu, setiap kegiatan ini ditutup dengan
pembacaan doa menurut agama Islam.
Setelah semua upacara tersebut selesai, menginjak pula kepada upacara akad nikah. Sebelum
akad nikah ini dilaksanakan, kadhilah yang bertanggungjawab atas terpenuhinya syarat-syarat
yang ditentukan oleh syareat Agama Islam. Hal ini patut dikemukakan, bahwa syarat perkawinan
tidak boleh menyimpang dari hukum Islam dan dalam upacara inilah norma ke Islaman sangat
menonjol dan suasana ke Islaman sangat dirasakan. Disini pulalah dapat terlihat bersebatinya
upacara adat dengan agama Islam, karena setelah upacara akad nikah terlaksana, dilanjutkanpula
dengan upacara Tepung Tawar dan pembacaan doa menurut ajaran Islam.
Setelah selesai upacara akad nikah dengan segala peradatannya, pengantin laki-laki di antar
pulang kerumahnya kembali dan belum dibolehkan bercampur dengan isterinya, karena masih ada
satu lagi upacara yang harus dilalui. Biasanya upacara akad nikah ini dilaksanaka pada malam hari
dan baru besok siangnya pengantin laki-laki diantar kembali ke rumah pengantin wanita dengan
suatu upacara yang amat meriah, upacar ini disebut “pengantin lansung” atau “bersanding”. Kalau
pada akad nikah pengantin laki-laki dan pengantin wanita belum dipertemukan, maka pada waktu
bersanding inilah baru kedua sejoli tersebut dipertemukan dan didudukkan bersanding. Pada
upacara “pengantin lansung” ini, sudah pula menjadi adat resam, bahwa pengantin laki-laki yang
di arak menuju ke rumah pengantin wanita itu, diiringi dengan bunyi-bunyian serta lagu-lagu yang
memuji ALLAH dan Rasul-Nya Muhammad SAW.
Setelah sampai dipinty gerbang rumah pengantin wanita, iring-iringan pengantin laki-laki
tersebut tidak dibenarkan masuk oleh ahli-ahli silat yang telah menunggu di sana dan pintu gerbang
telah ditutup oleh semacam “kubu”. Untuk dapat memasuki pintu gerbang, maka iring-iringan
tersebut menampilkan pula ahli silatnya dan terjadilah “perang tanding”. Sementara “perang
tanding” berlangsung, dari kedua belah pihak terjadi pula “perang” beras kunyit, dimana kedua
belah pihak saling melemparkan beras kunyit.
Setelah pesilat-pesilat yang menunggu dapat dikalahkan dan “kubu” dapat dirobohkan, maka
pengantin laki-laki melanjutkan perjalanannya sampai ke muka pintu rumah. Di sana masih ada
pula lagi hambatan, karena pintu masih tertutup dan belum diizinkan untuk masuk, sekiranya
syarat-syarat yang diajukan oleh penjaga pintu tidak dipenuhi. Di sini terjadilah soal jawab yang
biasanya disampaikan dengan cara berpantun antara penunggu pintu dan yang ingin masuk.
Setelah bersoal jawab dan segala syarat-syarat dipenuhi, yaitu membayar “cukai” pada yang
menjaga pintu, barulah pengantin laki-laki dibenarkan masuk dan diantar terus ke atas pelaminan,
dimana pengantin wanita telah duduk menunggu.
Semua upacara di atas melambangkan, bahwa pihak laki-laki harus berjuang dulu dengan
mengerahkan segenap daya dan tenaganya, jika ia hendak mencapai apa yang diinginkannya. Hajat
dan cita-cita tidak akan tercapai jika tidak dengan perjuangan.
Setelah kedua pengantin disandingkan dipelaminan keduanya saling menyuapkan sirih yang
satu kepada yang lainnya. Pertemuan pertama didahului dengan saling memberikan sirih, sehingga
terdapat saling pengertian dan perdamaian diantara keduanya.
Setelah selesai bersanding, keduanya didudukkan menghadapi hidangan yang dihadiri oleh
orang tua-tua dan terkemuka yang pada umumnya wanita untuk melangsungkan upacara “makan
nasi hadap-hadap”. Dalam upacara ini terdapat beberapa variasi antara daerah yang satu dengan
daerah lainnya. Di Indragiri, pengantin ini dihidangkan panggang ayam yang disembunyikan di
dalam timbunan nasi dan keduanya harus merogoh panggang ayam itu dan saling berebutan. Di
daerah lainnya cukup hanya dengan bersuap-suapan nasi dan apabila telah selesai, pengantin
wanita membersihkan tangan pengantin laki-laki. Dengan selesainya upacara makan nasi hadap-
hadap ini, upacara itu selesailah sudah dan pengantin laki-laki tetaplah tinggal bersama isterinya.
Selanjutnya sebagai penutup dari upacara perkawinan ini, yaitu biasanya tiga hari setelah
upacara bersanding, diadakan upacara “Mandi Taman” dan makan “Nasi Damai”. Untuk
memberikan gambaran saya kutip dari buku Adat Raja-Raja Melayu.17
Maka lalulah Raja Ampuan dengan Encik Puan menganturkanlah segala perhiasan itu di
tempat permandian dengan patutnya. Maka lalu Encik Puan persembahkan kepada bunda Baginda.
Maka titah bunda Baginda, “Bawalah mandi”. Encik Puan dengan Raja Ampuan lalu masuk ke
dalam peraduan Baginda itu, mengenakkan pakaian dan perhiasan, bagaimana pakaian kahwinnya,
demikianlah.
Setelah sudah, lalu dipimpinnya tangan Baginda dua laki isteri dibawa turun kepada tempat
permandian. Maka lalulah berjalan naik, lalu duduk di atas peterana yang keemasan, di atas balai
gading itu diadap oleh bunda Baginda dengan segala anak raja-raja, dengan segala pertuanan. Dan
seketika duduk Baginda laki isteri di atas balai gading itu, maka lalu disalin oranglah segala
pakaian Baginda itu yang terkena kepada Baginda itu. Maka tinggallah baju basahan yang di
dalam. Maka dikeluarkannyalah tangan kedua, maka tinggallah baju itu di lehernya, menutup
dadanya- artinya baju itu dikalung-kalungkannya.
Maka disuntingkannya bunga seroja dikarang dengan emas ditatah dengan permata berbagai-
bagai, maka disuntingkanlah kepada Baginda laki isteri. Maka lalu dibawa turun, semayam di atas
kuda-kuda di dalam panca persada. Maka dibentangkanlah kain di atas Baginda itu, empat punca
kain itu empat orang memegangnya. Maka dituangkan oranglah air mandi di atas kain itu.
Maka Raja Ampuan dan Encik Puan pun berdiri menarik kawat emas dan perak setinggi
berdiri Baginda kedua itu. Kemudian maka diambilnya lepas-lepasan oleh Encik Puan, maka
diunjukkannya kepada tangan Raja Ampuan. Maka lalu disambutnya, dibawa kehadapan Baginda.
Maka Baginda laki isteri pun menyemburkan air kepada lepas-lepasan itu, maka ditarik lepas-
lepasan itu sebelah seorang ; demikianlah diperbuat segala lepas-lepasan itu.

17 Dr. Panuti, Ibid


Setelah itu dimandikan air setaman, maka dimandikan air tolak bala. Maka tiadalah tersebut
lagi Baginda bersiram itu.
Dari uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa dilingkungan masyarakat Melayu memang
jalannya upacara mandi itu diadakan yang kadarnya tentu di sesuaikan dengan status sosial
seseorang.
Setelah upacara mandi selesai, dimana biasanya mereka yang menghadiri juga ikut basah,
dilanjutkan dengan makan “nasi damai”. Setelah kedua pengantin ini mengganti kembali
pakaiannya dengan pakaian upacara, mereka dibawa ke tempat hidangan, dimana telah hadir
anggota keluarga dari kedua belah pihak. Yang dimaksud dengan “perdamaian” itu adalah bahwa
dua keluarga besar akibat perkawinan tersebut telah bergabung dan berserikat.
Upacara Menujuh Bulan
Upacara menujuh bulan ini bermacam-macam juga variasi dan namanya. Ada yang
menamakan “upacara lenggang perut”, ada yang menybutnya “upacara menyrih” dan adapula yang
menyebutnya “upacara menempah bidan”.
Upacara ini dilakukan terhadap wanita hamil sulung, yaitu yang telah genap hamilnya tujuh
bulan. Dalam adat raja-raja Melayu diuraikan sebagai berikut :
“Alkisah peri menyatakan adat segala raja-raja Melayu yang purbakala, raja yang besar-besar,
tatkala isteri Baginda itu hamil. Sampai tjuh bulan lamanya maka dipanggillah bidan oleh Baginda.
Maka disuruh rasa perut istri itu. Maka dirasalah oleh bidan. Maka berdatang sembah bidan : “
mohn ampun Tuanku, akan hal paduka adinda ini tujuh bulanlah sudah lamanya hamil”. Maka
berjaga-jaga dua malam, lalu diinai di atas pelaminan serta dengan perhiasannya : berdian dan
berpuan dan berketur dan berbedak pudi. Dibubuh satu ceper, di dalam ceper itu beras kunyit dan
bunga rampai. Maka datanglah Imam dan Khatib dengan orang tua-tua empat lima orang. Maka
dijemput sedikit beras kunyit dengan bunga rampai itu, ditaburkan ke atas ribaan paduka ananda
itu. Kemudian maka ditelentangkan tapak tangannya, lalu diambil inai itu, diasapkan kepada
tempat perbaraan, maka dibubuhkan keatas tapak tangan yang kanan, kemudian yang kiri. Setelah
itu selesailah yang demikian itu, maka menyembah ia kepada orang yang membubuhkan inai itu
kepada tiap-tiap seorang. Maka dibacakan oleh Imam doa selamat. Maka lalu diangkat oranglah
terenang air dengan nasi kunyit. Setelah sudah makan nasi itu, maka dikeluarkanlah peminangan
dengan perasapan. Maka dibacakan Imam doa selamat.
Syahdan kepada esok harinya, disediakan kain tujuh helai, masing-masing dengan rupa
raginya, dan sikat dengan minyak dibubuh di dalam ceper, dan pucuk nipah sebatang. Maka
perempuan itupun dibaringkan oleh bidannya di atas tilam. Dan kain yang tujuh helai itu diambil
bidannya sehelai disusupkan ke bawah pinggangnya tentang perut. Maka dipegang oleh bidan
punca kain itu kiri kanan, lalau dilenggang-lenggangkannya hingga ketujuh kalinya. Dan kain yang
kemudian itu diberikan kepada bidannya. Dan minyak itu disapukan kepada perutnya. Maka
disikatkan kepada perutnya turun ke bawah pinggangnya. Dan pucuk itu diserapnya serta katanya
: “hai perut, licinlah engkau seperti pucuk dilancarkan”. Maka pucuk itupun dilakukan dari atas
perutnya ke kaki.18
Upacara seperti ini sampai sekarang masih dilakukan orang dalam masyarakat Melayu dan di
sana sini telah diadakan perobahan, seperti pucuk nipah itu telah ditiadakan karena kebiasaan
mengambil kekuatan dari pucuk nipah ini merupakan kebiasaan animism.

D. SELAYANG PANDANG KEEMASAN MELAYU DI NUSANTARA


Keprisatu.com - Malayu atau Melayu hingga kini terkadang diidentikkan dengan Riau dan
sekitarnya. Mengapa demikian? Di masa lalu, Riau –sekarang menjadi Provinsi Riau dan Provinsi
Kepulauan Riau– telah ditandai beberapa gelombang migrasi nenek moyang bangsa Indonesia.
Gelombang migrasi pertama konon menunjukkan ciri ras Weddoid yang datang sesudah zaman es
terakhir. Ras ini disebut-sebut sebagai ras pertama yang menghuni Nusantara.
Sisa-sisa nenek moyang ras gelombang pertama ini masih ada sampai sekarang, yang
merupakan golongan tersendiri di Riau dan disebut sebagai Orang Sakai, Orang Hutan, dan Orang
Kubu. Orang-orang asli ini memiliki populasi yang tidak banyak. Orang Sakai mendiami
Kecamatan Kuno-Darussalam, Kabupaten Kampar, dan Kecamatan Mandau, Kabupaten
Bengkalis. Jumlahnya terbatas, kira-kira 2160 jiwa. Orang Hutan mendiami Pulau Penyalai di
Kecamatan Kuala Kampar di Kabupaten Kampar, dengan jumlah sekitar 1494 jiwa.
Gelombang migrasi pertama terjadi pada periode 2500-1500 SM dengan berciri ras Proto
Melayu yang merupakan pendukung kebudayaan zaman batu baru. Mereka menyebar ke Pulau
Sumatra melalui Semenanjung Melayu. Sisa mereka terdapat di Riau, yang dikenal sebagai Orang
Talang Mamak dan Orang Laut. Orang Talang Mamak menetap di Kecamatan Pasir Penyu dan
Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan populasi sebanyak 3276 jiwa (1980). Orang

18 Dr. Panuti, Ibid


Laut menghuni Kecamatan Reteh dan Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, serta di
Kecamatan Tambelan, Kepulauan Riau, sebanyak 2849 jiwa. Selain itu, ada golongan orang-orang
asli lainnya yaitu Orang Akit yang mendiami Kecamatan Rupat, Bengkalis, Mandau, Tebing
Tinggi di Kabupaten Bengkalis, sebanyak 11625 jiwa.
Gelombang migrasi ras Melayu kedua datang sesudah tahun 1500 SM yang disebut Deutro
Melayu. Golongan ini menyebabkan Proto Melayu menyingkir ke pedalaman, sisanya bercampur
dengan pendatang baru. Proses selanjutnya, orang-orang Deutro Melayu bercampur lagi dengan
pendatang-pendatang dan berbagai golongan berasal dari berbagai penjuru Nusantara.
Percampuran itu menghadirkan suku-suku bangsa Melayu. Mereka inilah penduduk mayoritas
yang mendiami kawasan Riau. Suku-suku bangsa Melayu Riau menghadirkan sub-sub suku
bangsa Melayu Siak, Melayu Bintan, Melayu Rokan, Melayu Kampar, Melayu Kuantan, dan
Melayu Indragiri, dengan alat komunikasi utama (lingua franca) bahasa Melayu tersebar ke seluruh
pelosok Nusantara.
Bahasa Melayu Riau dibedakan sebagai dialek bahasa Melayu Riau kepulauan dan pesisir serta
dialek Melayu Riau daratan. Dialek pertama adalah sub-dialek Tambelan, Tarempa, Bunguran,
Singkep, Penyengat, dan lain-lain. Sementara dialek kedua adalah sub-dialek Kampar, Rokan,
Kuantan, Batu Rijai, Peranap, dan lain-lain. Di samping itu masih terdapat bahasa-bahasa orang
asli seperti bahasa Sakai, bahasa Orang Laut, bahasa Akit, dan bahasa Talang Mamak.
Jejak-jejak budaya di kepulauan riau : selayang pandang tentang keemasan malayu di
nusantara:
Malayu atau Mèlayu hingga lebih diidentikan dengan Kepulauan Riau dan sekitarnya.
Mengapa demikian? Di masa lalu, Riau– kini Provinsi Riau – telah ditandai beberapa gelombang
migrasi nenek moyang bangsa Indonesia. Gelombang migrasi pertama konon menunjukkan ciri
ras Weddoid yang datang sesudah zaman es terakhir, disebut ras pertama yang menghuni
Nusantara. Sisa-sisa nenek moyang ras gelombang pertama ini masih ada sampai sekarang yang
merupakan golongan tersendiri di Riau mereka disebut Orang Sakai, Orang Hutan dan Orang Kubu
adalah orang-orang asli” dengan populasi yang tidak banyak. Orang Sakai mendiami Kecamatan
Kuno-Darussalam, Kabupaten Kampar dan di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
jumlahnya terbatas (2160 jiwa); Orang Hutan mendiami Pulau Penyalai di Kecamatan Kuala
Kampar Kabupaten Kampar (1494 jiwa).
Gelombang migrasi pertama terjadi pada periode 2500-1500 SM berciri ras Proto Mèlayu
merupakan pendukung kebudayaan zaman batu baru menyebar ke Pulau Sumatra melalui
Semenanjung Mèlayu. Sisa mereka terdapat di Riau: Orang Talang Mamak dan Orang Laut. Orang
Talang Mamak di Kecamatan Pasir Penyu dan Kecamatan Rengat di Kabupaten Indragiri Hulu
(3276 jiwa) (1980); Orang Laut di Kecamatan Reteh dan di Kecamatan Mandah Kabupaten
Indragiri Hilir serta di Kecamatan Tambelan Kabupaten Kepulauan Riau (2849 jiwa). Selain ada
golongan orang-orang asli lainnya yaitu Orang Akit mendiami Kecamatan Rupat, Bengkalis,
Mandau, Tebing Tinggi di Kabupaten Bengkalis (11625 jiwa).
Gelombang migrasi ras Mèlayu kedua datang sesudah tahun 1500 SM yang disebut Deutro
Mèlayu yang menyebabkan Proto Mèlayu menyingkir ke pedalaman, sisanya bercampur dengan
pendatang baru. Di dalam proses selanjutnya orang-orang Deutro Mèlayu bercampur lagi dengan
pendatang-pendatang dan berbagai golongan berasal dari berbagai penjuru Nusantara.
Percampuran itu menghadirkan suku-suku bangsa Melayu.
Riau, mereka inilah penduduk mayoritas mendiami kawasan Propinsi Riau meliputi luas
94.568 km². Suku-suku bangsa Mèlayu Riau menghadirkan sub-sub suku bangsa Mèlayu Siak,
Mèlayu Bintan, Mèlayu Rokan, Mèlayu Kampar, Mèlayu Kuantan dan Mèlayu Indragiri dengan
alat komunikasi utama (lingua franca) bahasa Mèlayu tersebar ke seluruh pelosok Nusantara.
Meski bahasa Mèlayu Riau dibedakan sebagai dialek bahasa Mèlayu Riau ke-pulauan dan pesisir
(pertama); dialek Mèlayu-Riau-daratan (kedua)
Dialek pertama adalah sub-dialek Tambelan Tarempa Bunguran, Singkep, Penyengat dan
lain-lain; dialek kedua adalah sub-dialek Kampar, Rokan, Kuantan, Batu Rijai, Peranap dan lain-
lain; disamping itu masih terdapat bahasa-bahasa orang asli seperti bahasa Sakai, bahasa Orang
Laut, bahasa Akit dan bahasa Talang Mamak.
Mèlayu mencakup dasar pengertian Mèlayu sebagai ras; Mèlayu sebagai etnis (suku bangsa)
dengan adat istiadatnya dan perubahan politik menyebabkannya terberai menjadi negara-negara
dengan bentuk pemerintahan dan kebudayaan Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei dan
Filipina; Mèlayu sebagai suku atau bagian dari suku itu sendiri. Dalam kekinian Melayu
berkehidupan dengan adat istiadat dan bahasa Mèlayu terutama di sepanjang pantai timur Pulau
Sumatra hingga Kalimantan Barat berpusat di Riau (kepulauan dan daratan) hingga ke
Semenanjung Malaka. Mèlayu dapat dipilah berdasarkan kategori:
1) Mèlayu yang tidak totok (tidak murni) merupakan kelompok orang–orang laut/ orang
Sampan yang semula hidup di laut kemudian menetap di daratan di pulau-pulau kecil sekitar Riau
sebagai komunitas-komunitas kecil dengan adat- istiadat Mèlayu dan berbicara dengan dialek khas
seperti orang Galang di Pulau Karas dan Pulau Galang, orang Barok di Pulau Penuba, orang Kuala
di Pulau Kundur dan Pulau Rempang; orang Tambus, Mantang dan Posek adalah komunitas tetap
di laut terdiri dari 7-8 sampan yang berukuran 3-4 meter hidup berkeluarga dan beranak cucu
sambil ber-kelana dari satu tempat ke tempat lain sesuai keadaan musim.
2) Mèlayu murni atau Mèlayu totok merupakan orang-orang Mèlayu yang lahir berasal dari
Mèlayu itu sendiri berbahasa dan adat-istiadat Mèlayu, artinya semula Mèlayu tidak totok tetapi
memiliki jabatan dan kedudukan, tinggal di lingkungan Riau yang dahulu menjadi pusat
pemerintahan Kerajaan Mèlayu Riau-Lingga di Daik, dan Pulau Penyengat.
2. Eksistensi Malayu di Riau (Masa Kerajaan)
Tahun 400 M merupakan batas antara periode protosejarah dan periode klasik, periode yang
ditandai oleh hadirnya pertukaran budaya (akulturasi) terjadi pada dan di hampir seluruh Asia
Tenggara (Daratan dan Kepulauan). Akulturasi kebudayaan itu adalah dari Cina dan India, tetapi
terutama dari India yang kala itu menduduki “pamor internasional di kawasan Asia”. Peristiwa
pertukaran antar budaya menyebabkan perpaduan dengan menghasilkan corak-corak khas
kebudayaan, ditengarai bentuk-bentuk kekuatan politik kerajaan lama (busana lama) dengan
berbusana baru yakni Hindu-Budha.

Penelitian Obdeyn yang didukung dan dibuktikan penelitian paleogeografi oleh Prof. Dr. S.
Sartono berhasil merekonstruksi bahwa dahulu pantai timur Sumatra pernah ada teluk yang sangat
besar dan menjorok sangat jauh ke daerah pedalaman yakni Teluk Wen. Teluk ini memanjang dari
DAS Batanghari hingga ke pantai timur Sumatra, membelah bagian Sumatra tengah dan Sumatra
Utara. Tentang adanya Teluk Wen ini juga disebutkan oleh Nan-chou-i-wu-chih dalam kitab
(Berita) Cina T’ai-P’ing-Yu-lan bahwa Teluk Wen ini terbentang di sebelah selatan KoYing
dimana terletak Chou-Po dengan nama P’uLei.
Menurut palaeogeografi-Sartono, pada sekitar abad ke-3 M di Teluk Wen berkembang
kerajaan TchuPo, KoYing dan Sanfoshih tetapi karena peristiwa alam dahsyat yakni terjadinya
pengendapan lumpur sehingga Teluk Wen bertambah maju ke timur dan sekaligus menyebabkan
kemunduran dan kejatuhan kerajaan-kerajaan purba tersebut. Setelah kerajaan KoYing lenyap,
muncul kerajaan baru yakni Kant’oli pada abad ke-5 dan ke-6 M dan Moloyu (Mèlayu) pada abad
ke-7 M.
Meskipun letak pastinya belum dapat diketahui namun anjuan Wolters dan Sartono sama-
sama berpendapat bahwa kerajaan TchuPo terletak di Muara Tebo dan Sanfoshih di Muara
Tembesi yang kemudian digantikan oleh kerajaan KoYing dan Moloyu. Kerajaan-kerajaan yang
tergolong Malayu Purba itu berada di sekitar peisir timur pantai Sumatra, tidak jauh dari ujung
bagian utara lajur gunung api Sorik Marapi (kala itu masih sangat aktif), di utara khatulistiwa
meluas ke selatan hingga ke Gunung Dempo (kurang lebih 4° selatan khatulistiwa).
Berita Cina K’ang T’ai dalam Wu-shih-kuo-chuan menceritakan bahwa raja ChiaYing
(KoYing) sangat gemar kuda yang diimpor melalui lautan oleh para pedagang dari Yuechih.
Disebutkan Nan-chon-i-wa-chih bahwa tempat pelabuhan pengekspor kuda adalah Ku-nu
(Kanadvipa-baratlaut India) berjarak sekitar 8000 li dari KoYing. TchuPo dan KoYing yang
merupakan kerajaan makmur dan sangat kaya, berlimpah perak, emas, kapur barus dan lada.
Selain itu Berita Cina menyebut pusat-pusat kekuatan politik di Mèlayu Kuno purba itu
mengalami pasang surut hingga muncul kekuatan politik paling berpengaruh yakni kerajaan
Mèlayu dan kerajaan Sri Vijaya, kedua-duanya silih-berganti mengisi sejarah peradaban Sumatra
masa lalu. Kejayaannya melegenda di kawasan Asia. Seiring perjalanan zaman, Mèlayu dan Sri
Vijaya adalah pokok cikal-bakal peradaban Mèlayu Nusantara (Indonesia).
Sejak pujangga Prapanca di dalam Kakawin Nagarakretagama menggunakan istilah Bhumi
Malayu maka istilah inilah seterusnya hidup dipakai untuk menyebut kerajaan-kerajaan di Sumatra
dan pulau-pulau (kepulauan) sekitarnya. Mèlayu identik dengan julukan Sumatra-Andalas-
Bhumimalayu-Suwarnadwipa merupakan ciri yang sulit dilerai dengan ras, etnis dan peradaban
wilayah Nusantara khusus-nya bagi belahan barat Indonesia.
Hakekatnya mempelajari kebudayaan Mèlayu tidak dapat dipisahkan dari eksistensi Sri
Vijaya. Ironisnya, di kalangan masyarakat luas Mèlayu jauh lebih dikenal dibanding dengan Sri
Vijaya. Apabila Sri Vijaya kemudian “tenggelam” maka Mèlayu tetap dikenang sepanjang masa
sejak zaman purba hingga sekarang. Dalam kaitan ini Pieter J.M. Nas (l986) mengutara kan bahwa
Sri Vijaya merupakan salah satu City-State paling awal dan paling penting yang eksistensinya
didasarkan kepada fungsinya sebagai emporium dan mercantilis yang selalu berusaha keras
memonopoli perdagangan dengan menguasai pusat-pusat komoditi (Jambi, Lampung
Semenanjung Malaka dan Semenanjung Kra).
Dengan ancang-ancang ekspansi politik Sri Vijaya senarai berita prasasti Kota Kapur
(Bangka) 686 M menyiratkan bahwa “mangsa” Sri Vijaya selanjutnya adalah kerajaan Mèlayu;
prasasti Karang Brahi 686 M (N.J.Krom1931) adalah bukti penaklukan Sri Vijaya atas Mèlayu.
Kedudukan ibu kota kerajaan Sri Vijaya adalah City-State yang berlandaskan maritim dan
menguasai perdagangan internasional sehingga pendapatan negri (pajak-pajak dan upeti-upeti)
ditarik dari hasil perdagangan internasional dan masyarakat setempat yang mayoritas menggiati
mata pencaharian kelautan.
Lokasi kerajaan legendaris Sri Vijaya dan Mèlayu menimbulkan polemik ketat di kalangan
sarjana. Namun telah sejak awal N.J. Krom (l926) mengajukan pertanyaan “Waar heeft dit Oude
Malayu nu eigenlijk gebleven?” tetapi Krom pun menjawabnya:
“Dat de plaats van Malayu op het oogenblik zoo vast staat als in dergelijke gevallen mogelijk
is, hebben in hoofdzaak te danken aan de studie van Rouffaer, die oude argementen ophalend
en nieweu zeer krachtige aan toevoegend, met groote waarschijnlijkheid heeft aangetoond, dat
Malayu het oude Djambi is”
Asumsi Krom itulah yang dianut kebanyakan sarjana seperti G.P.Rouffaer (l921); J.L. Moens
(1924) ; O.W.Wolters (l970;1979) menyebut “dat Malayu het oude Djambi is” menegaskan Sri
Vijaya dan Mèlayu adalah Jambi Kuno. Berbagai pendapat diajukan bahwa kerajaan Sri Vijaya
pernah menaklukan Mèlayu antara tahun 671, dan tahun 685 M saat Mèlayu kehilangan
kemerdekaanya. Kemudian Sri Vijaya berhenti mengirim utusan ke Cina tahun 742 M; tahun 853
dan 871 M, tetapi kemudian Cina memberitakan bahwa ia menerima utusan lagi dari Chan-Pei
(Jambi).
Tidak dipungkiri bahwa keberadaan kerajaan Sri Vijaya dan Mèlayu banyak diberitakan dari
Berita Cina. Antara lain pendeta I-T’sing di dalam Nan-Chai-ch’i-Kuei-Nai-Fa-Chuan (catatan
ajaran Buddha dari laut selatan); Ta-Tang-Hsi-Yu-Ku-Fa-Kao-Seng-Chuan (catatan pendeta-
pendeta yang menuntut ilmu di India) ia menyebutkan kerajaan-kerajaan di Nusantara dari barat
ke timur: P’olushin, Moloyu (menjadi bagian Shihlifoshih), Mohosin, Holing, Tantan, Penpen,
Chuehlun, Foshihpolo, Oshan dan Mochiaman. Diantara nama-nama kerajaan itu ada disebut
Moloyu (Mèlayu) yang waktu itu ber- pusat di Jambi sedangkan Shihlifoshih atau Sri Vijaya
berpusat di Palembang.
Menurut de Casparis, di kawasan ini sebenarnya ada tiga kerajaan maritim yang pengaruhnya
paling menonjol dan disegani di Asia Tenggara yaitu Mèlayu, Sri Vijaya, dan Malaka. Hubungan
diantara mereka bukanlah saling memusuhi atau saling mendesak kekuasan dan kekuatan politik
(seperti diasumsi para sarjana sebelumnya), melainkan terjalin berdampingan saling menunjang
secara damai-sinambung dan lancar. Sri Vijaya dan Mèlayu adalah 2(dua) kerajaan yang sama
“were two different names of the same kingdom.” namun di dalam tingkat perjalanan sejarah yang
berbeda “or rather different stages of its history”.
De Casparis mengkategorikan kerajaan Mèlayu sebagai kerajaan Mèlayu I dan kerajaan
Mèlayu II yang dipisahkan oleh masa beberapa abad lamanya. Kondisi keberlangsungan dua
kerajaan ini di dalam khasanah sejarah dapat dibandingkan dengan keberadaan dan peristiwa
continuity pada kerajaan Mataram Islam yang juga merupakan lanjutan Bhumi Mataram (Jawa
Kuno) yaitu Mataram I (Hindu) dan Mataram II (Islam). De Casparis mengemukakan:
“if another pilgrims like I-T’sing had visited Jambi in the 12th century he might have
described the political situation there as “Srivijaya which was now Malayu”. The very
impressive ruins at Muara Jambi, fully explored during the SPAFA Consultative Workshop on
Srivijaya of the 1982, are clear testimony to the greatness of the Sumatra-nese empire after the
end of the 11th century. For this reason we can no longer accept the current view of the re-
emergence of Malayu as a consequence of the decline of Srivijaya. The material of our disposal
clearly suggest that the view of the history of Southern Sumatra as primarily a struggle between
Jambi/Malayu and Palembang/ Srivijaya is unsatifactory. It now seems likely that Srivijaya and
Malayu were two different names of the same kingdom or rather different stages of its history.
Malayu before c.680, Srivijaya from that time to the middle or the end of the 11th century and
again Malayu from the end of the 11th century till c. 1400, when its role as the predominant
maritime power of Western Indonesia and Malaysia is assumed by Malacca. In my view there
was far more continuity than rivalry between Malayu I – Srivijaya –Malayu II and Malacca. As
to the second Malayu, separated from the first by many centuries from the Bhumi Mataram of
Ancient Java, it was cours by no means identical with the first Malayu, but there was a certain
degree of continuity”
Pandangan de Casparis disetujui oleh Uka Tjandrasasmita yang menambah kan bahwa istilah
“penaklukan” tidak harus diartikan dengan penguasaan penuh, melainkan sebagai overload di
dalam upaya untuk saling mengisi hubungan antar kemaharajaan dan antar si pemberi upeti
(tributary kingdom). Maka keberadaan kerajaan-kerajaan di tanah Mèlayu (Sri Vijaya dan Mèlayu)
bukan penguasaan melainkan kesinambungan dengan derajat dan kapasitas tertentu. Dalam artikel-
nya yang lain De Casparis lebih menegaskan pendapatnya:
“The present paper confirm this view, but also assigns an important place to Malayu as a
link between Srivijaya and Malacca. We would consider Malayu as the first and final stage in
the history of Srivijaya, but, as the name of Malayu has been alive from the 7th century to the
present time, I prefer a different formulation: Srivijaya, an important stage in the history of
Malayu”
Kerajaan Mèlayu I dan Mèlayu II berlangsung terus bahkan ketika inovasi Islam berkembang
di Sumatra dan istilah kerajaan berbusana (berganti kulit) sebagai Kesultanan Mèlayu III.
Kerajaan Melayu I (Dharmasraya). Sejarah dinasti Liang mencatat: tahun 430-475 M
beberapa kali utusan Holotan, Kant’oli dan Tolang-P’ohwang datang ke Cina. Kant’oli terletak
pada salah satu pulau di laut selatan, adat kebiasaannya sangat serupa dengan Kamboja dan Campa.
Hasil negrinya yang terutama adalah pinang, kapas dan kain-kain berwarna. Sejarah dinasti Ming
juga mencatat bahwa Sanfosai dahulu disebut Kant’oli.
Menurut G.Ferrand Kant’oli (Berita Cina) adalah Kandari (Berita Arab: Ibn Majid 1462
Masehi) yang diidentifikasi Sri Vijaya terletak di Sumatra berpusat di Palembang. Tetapi
J.L.Moens mengidentifikasi Singkil-Kandari (berita Ibn Majid) sebagai Kant’oli (Berita Cina:
dinasti Liang dan Ming) sedangkan Sanfotsi adalah Mèlayu. Berbeda dengan J.J. Boeles yang
menyebutkan bahwa Kan-t’o-li terletak di Muangthai selatan, dibuktikan dengan masih adanya
desa kuno Khantuli di pantai timur Muangthai selatan. Namun dengan tegas OW.Wolters
menolaknya karena tidak ada satu pun bukti yang mengarah kepada asumsi itu, menurutnya
Kant’oli adalah Sanfotsi (Palembang) yang selalu dihubungkan dengan Sri Vijaya. Asumsi inilah
yang kemudian diikuti oleh Obdeyn yang juga menyatakan bahwa Kant’oli = Sanfotsi di
Palembang (Sumatra selatan).
Polemik tata letak Kant’oli itu kemudian terjawab tuntas oleh rekonstruksi palaeogeographie
Prof. Dr. S. Sartono selanjutnya menjadi landasan pemikiran arkeolog senior Prof.Dr.R. Soekmono
yang menegaskan bahwa Kant’oli adalah salah satu kerajaan purba yang dahulu pernah berada di
Teluk Wen itu (di Kuala Tungkal dan Muara Tembesi) sebagai embrio kerajaan Mèlayu.
Ketegasan ini sesuai dengan keterangan Berita Cina lebih tua (dinasti T’ang) bahwa datangnya
Moloyeu ke Cina tahun 644 dan 645 M.
I-T’sing yang cukup lama menetap di Sri Vijaya menceritakan ketika tahun 671/672 berlayar
dari Kanton (Cina) ke Nagapattnam (India), ia singgah belajar bahasa Sanskerta di Shelifoshih
selama 6 bulan, setelah itu menuju Moloyeu selama 2 bulan lalu ke Chiehca (Kedah) sebelum
melanjutkan berlayar ke India. Tahun 685 (14 tahun kemudian) di dalam perjalanan menuju pulang
ia singgah lagi selama 6 bulan di Moloyeu tetapi dikala itu Moloyeu telah menjadi Shelifoshih. I-
T’sing juga menyebutkan berlayar dari Sri Vijaya ke Mèlayu dan dari Mèlayu ke Kedah memakan
waktu 15 hari, dari Mèlayu ke Kedah harus berganti arah.
Kerajaan Mèlayu II - berkembang pada akhir abad XI M sampai tahun 1400 M. Pada waktu
itu kerajaan ini telah melakukan kontak dengan Jawa, dibuktikan peritiwa sejarah ekspedisi
Pamalayu (1275 M) yakni pengiriman arca Amoghapasa-Lokeswara ke Bhumi Malayu Sri
Krtanagara (Singhasari) ke Mèlayu. Arca ini ditemukan kembali oleh kontrolir Belanda bernama
van den Bosch di Rambahan (hulu Batanghari). Pada bagian lapik arca tertera prasasti:
“Bahagia! Tahun Saka 1208 bulan Badrapada, hari pertama tatkala bulan naik, Wuluku Wage,
Kamis, wuku Madangkungan, posisi bintang di baratdaya...saat arca Amoghapasa Lokeswara
dengan empatbelas pengikutnya dan tujuh ratna permata dibawa dari Bhumi Jawa ke
Suwarnnabhumi untuk ditegakkan di (Malayu)-Dharmmasraya sebagai hadiah dari Sri
Wiswarupa-kumara. Maka sang raja Sri Krtanagara Wikramottungga dewa memerintah Rakryan
Mahamantri Dyah Adwayabrahma, Rakryan Sirikan Dyah Sugata Brahma, Dang Payangan Hyang
Dipangkarasa, Rakryan Dmung Wira menghantarkan Amoghapasa (dengan harapan) Semoga
hadiah ini membuat gembira segenap penduduk negri Malayu termasuk Brahmana, Ksatrya,
Waisya, Sudra dan terutama pusat dengan segenap para Aryya Sri Maharaja Srimat Tribuwanaraja
Mauliwarmmadewa...”
Dengan pengiriman arca tersebut (1347 M) seluruh rakyat Mèlayu merasa gembira terutama
sang raja Srimat Tribhuwana Mauliwarmmadewa; disebutkannya (Malayu) Dharmmasraya pada
prasasti ini memberi kemungkinan besar bahwa pusat kerajaan Mèlayu berada di Muara Jambi
atau di daerah pedalaman Muara Jambi (hulu DAS Batanghari) dekat Sijunjung (Sei Langsat)
dibuktikan oleh adanya temuan Arca Prajnaparamita tanpa kepala di Candi Gumpung. Selain
prasasti pada bagian lapik arca Amoghapasa juga dituliskan pada bagian punggung arcanya dari
masa yang lebih kemudian yakni pemerintahan raja Adityawarmman (sesudah periode Srimat
Tribhuwana).
Prasasti pada punggung arca itu berangka tahun 1347 M menerangkan bahwa ia adalah raja
yang telah berusaha sekuat tenaga memperbaiki bangunan Jinalaya yang hampir runtuh. Bangunan
tersebut sampai kini masih terdapat situs Padangroco-Sei Langsat (Sawahlunto Sijunjung) berupa
pagar keliling dari bata berbentuk U ujung alirannya bermuara ke sungai Batanghari, di dalam
pagar keliling terdapat bangunan induk dan dua candi perwara.
Dalam Pertemuan Tamadun-Melayu Kedua (1989) Kuala Lumpur- Malaysia, De Casparis
mengemukakan bahwa masa pemerintahan Adityawarman mewakili puncak kejayaan Mèlayu
sekaligus masa yang sangat sulit dan penuh tantangan kompleks. Karena masa pemerintahannya
seiring dengan gencarnya inovasi Islam menyebarkan pengaruh di bagian barat Sumatra serta
mendapat dukungan dari raja-raja daerah yang berada di bawah kekuasaan Mèlayu II.
Kerajaan Mèlayu yang berpedoman agama Budha yang selalu bersifat damai dan sabar itu,
berubah menjadi agresif. Berbagai temuan arkeologi dari masanya (perwujudan arca-arcanya)
tampil bersikap berang seakan hendak memusnahkan lawan. Prasasti-prasasti dari masanya juga
menerangkan bahwa pendahulu Adityawarman adalah Akarendrawarman, Adityawarman putra
Adwayawarman. Sesuai adat Mèlayu yang berprinsip kepada konsep matrilineal, hak atas waris
(Yang dipertuan Basa) turun kepada keponakan, yakni Adityawarman. Maka Adityawarman
bertahta di Kerajaan Mèlayu adalah menggantikan ninikmamaknya raja Akarendrawarman (1316
M), peristiwa serupa terjadi tatkala pendahulunya raja Akarendrawarman memperoleh tahta
bibinya, Srimat Tribhuwana (kerajaan Mèlayu I 1286 M).
Dari keterangan prasasti Surawasa, Akarendrawarman inilah sebenarnya yang memindahkan
ibukota kerajaan Mèlayu ke pedalaman di Surawasa (Suroaso-Batusangkar). Alasan pemindahan
pusat kerajaan didasari beberapa hal.
Pertama, meskipun ia masih berkerabat dekat dengan keluarga kerajaan Jawa (Singhasari-
Majapahit) ia tetap waspada mencurigai siasat “sumpah palapa” cita-cita dari Patih “pongah dan
congkak” Gajah Mada yang ber kehendak menyatukan negeri-negeri di Nusantara ke dalam satu
panji kedaulatan adhikuasa Kerajaan Majapahit; alasan kedua adalah menjaga hubungan dengan
negeri Cina; ketiga, menyadari inovasi Islam yang mencapai puncaknya dan pusatnya tidak jauh
dari Mèlayu. Karena inovasi Islam bersifat keagamaan maka penguasa Mèlayu pun menyadarinya
dan menjawabnya dengan cara beragama juga sesuai landasan keyakinannya. Itulah sebabnya, dari
sejumlah besar prasasti yang dikeluarkan pada masanya berubah total, sikap yang semula penuh
damai, namun karena kondisi dan situasi politik waktu itu telah menuntut sikap pemimpin lebih
tegas dan lebih preventif.
Salah satu sikap tegas tersebut antara lain ditunjukan melalui perwujudan Bhairawa-demonis
arca terbesar di Indonesia setinggi 4.41 m, arca itu berdiri diatas setumpuk mayat-mayat. Pada
bagian dasar arcanya dihiasi oleh tengkorak-tengkorak, sedangkan pada tangan kanannya
memegang pisau dengan posisi yang siap menikam para pengganggu.
Menurut De Casparis, arca Bhairawa maha besar dan megah dahulu tegak didirikan pada pintu
gerbang pusat kerajaan Mèlayu di Malayupuram semata-mata tonggak pertahanan secara frontal
guna mengatasi dan mencegah segala ancaman yang datang dari pantai timur Sumatra menuju ke
pusat kerajaan Mèlayu yang telah berpindah ke pedalaman. Kekhawatiran penguasa Mèlayu sangat
beralasan karena pada masa akhir pemerintahan Adityawarman abad ke 17 M, kekuasaan kerajaan
Mèlayu mulai surut.
Bagi suatu kerajaan seperti Mèlayu dengan berlandaskan Agraris Maritim yang mengandalkan
perairan (sungai dan pantai) adalah hal mutlak untuk tetap menjalin hubungan dan kerjasama serasi
dengan wilayah yang berorientasi ke laut. Kepindahan ibu kota ke pedalaman tidaklah berdampak
lebih baik karena kontrol terhadap wilayah pesisir menjadi kian longgar, seiring gencarnya arus
inovasi Islam atas kerajaan-kerajaan atau negeri-negeri bawahan Kerajaan Malayu. Sejak saat itu
kerajaan-kerajaan kecil dikelilingnya yang semula berada dibawah penuasaan kerajaan Mèlayu
berganti busana Kesultanan yang bercorak Islam dan memerdekakan diri dengan sistem
pemerintahan yang berlandaskan Islam.
Kebudayaan orang Mèlayu adalah kebudayaan pantai bercorak perkotaan, pusat kegiatannya
pada perdagangan kelautan. Kebudayaan Mèlayu terdapat pada hampir seluruh wilayah kepulauan
(Nusantara) sebenarnya lebih merupakan hasil dari perpaduan kebudayaan setempat (Mèlayu),
Islam, Hindu, Makasar, Bugis, Jawa dan unsur-unsur lokal yang secara keseluruhan diselimuti dan
dipedomani oleh Agama Islam. Karena dalam tradisi terwujudnya kebudayaan Mèlayu telah
sangat terbiasa dengan kontak-kontak hubungan luar, dengan proses pembauran dan akulturasi
kebudayaan, maka corak kebudayaan Mèlayu memiliki struktur-struktur bersifat longgar dan
terbuka (open mind).
Keterbukaan struktur-struktur kebudayaan Mèlayu ini yang memungkinkan mampu
mengakomodasi perubahan-perubahan dan penyerapan unsur-unsur kebudayaan berbeda-beda,
sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip adat dan sopan-santun Mèlayu. Runtuhnya
kerajaan Mèlayu Kuno sebagai pusat kekuasaan dan sekaligus pusat kebudayaan, nampaknya
orang-orang Mèlayu yang terbiasa hidup di dalam kelompok-kelompok setempat dipersatukan
peranan-peranan kerajaan kemudian seolah-olah kehilangan keterkaitan satu sama lain sebagai
pendukung kebudayaan Mèlayu yang pernah jaya di masa lampau.
3. Peradaban Melayu dalam Kekinian Perannya di Nusantara
Kroeber dan Kluckhohn (1963) di dalam bukunya yang berjudul Culture telah mengumpulkan
164 definisi tentang kebudayaan yang berbeda menurut cara merumuskannya. Namun jelas dari
keseluruhan aspek-aspek kebudayaan berada di dalam lingkaran konsentris mecakupi tiga
komponen utama yang antara satu dan yang lainnya memiliki hubungan timbal balik di alam
lingkungan pengalamannya. Lingkungan pengalaman tersebut meliputi individu, masyarakat dan
alam atau alam pemikiran dan perasaan hubungan antar manusia dan hubungan manusia degan
biofisika.
Lingkaran konsentris merupakan model yang memperlihatkan bahwa dalam lingkungan
kebudayaan terdapat aspek bahasa yang menghubungkan erat dengan proses pemikiran, perasan
dan yang terpenting adalah fungsinya sebagai wahana komunikasi antar manusia.
Di antara semua cercah eksistensinya, jasa terbesar peradaban Malayu di nusantara adalah
sangat nyata di dalam aspek alat komunikasi yakni bahasa Mèlayu termasuk kerabat besar dari
berbagai bahasa di dunia, terutama dalam hubunganannya dengan bahasa-bahasa di Madagaskar.
Dibuktikan pertama kali oleh F. de Houtman (1603) tatkala ia menerbitkan buku yang isinya
menampilkan bahasa Malayu Nusantara dan bahasa Madagaskar dan hubungannya dengan bahasa-
bahasa Polinesia. Terry Crowley (l987) telah mencontohkan adanya hubungan erat kosakata
bahasa Malayu dengan tiga kerabat bahasa Polinesia.
Bernd Nothofer (1966) menguraikan bahwa bagian barat Kalimantan merupakan asal bahasa
Malayu yang bergerak dengan sangat cepat menjangkau jarak luas dan menetapkan pusat-pusat
penutur bahasa Melayu di Nusantara di masa lampau. Persebaran teknologis sebanding dengan
sepupunya “pengarung samudra Polinesia” yang awalnya menguasai perairan maha luas samudra
Pasifik.
Bahasa Malayu Purba yang kini telah berkembang dengan berbagai varian tersebut telah
berkembang pada sekitar dua juta tahun yang lalu oleh para pemangku budaya, khususnya
menghuni dan memilih lahan tanah basah seperti rawa-rawa, delta dan pantai dengan sistem sungai
(contoh Kalimantan barat). Jenis lahan yang memberi peluang mempertahankan hidup
berlandaskan sistem budaya dengan pola persebaran perairan alam yang sekaligus memiliki
potensi melangsungkan hidup, maka hunian pun dilandasi sistem hunian perairan.
Pertanyaan yang kerap menggelitik sehubungan dengan berbagai asumsi atas asal usul atau
puak-puak Malayu di Nusantara (kepulauan) adalah bukan tidak mungkin mereka inilah asal mula
orang laut (KALBAR) yang menyebar ke seluruh Nusantara “Orang Laut Asli” dan Pasifik.
Mungkinkah Sri Vijaya dengan sejumlah prasasti-prasastinya yang hampir selalu
mengumandangkan “mangalap siddhayatra subhiksa” Sri Vijaya (mencari kesejahteraan dan
kejayaan kehidupan), semula adalah hasil persebaran “Orang Laut” ini? Termasuk sisa-sisa suku
yang menyebut dirinya Bajau (Bajo) tersebar di perairan Kalimantan utara, Sangir Talaud dan ada
juga tinggal menetap di pedalaman Sulawesi (sebagian kecil), Tetapi jelas bukan dari Sulawesi
seperti diasumsikan BH. Bhurhanuddin.
Lebih menarik lagi abad pertama Masehi seiring puncak dan maraknya perdagangan di Asia
Tenggara, masyarakat Nusantara mengenal "Lingua-Franca” yang disebut dengan istilah bahasa
K’wun-Lun atau Kun-Lun. Menurut Boechari (SNI II: Jaman Kuna l984), bahasa tersebut
merupakan jenis bahasa “Malayu pasar” yakni bahasa malayu yang telah bercampur (interferensi)
bahasa Cina dan bahasa Sanskerta? mungkin ada istilah yang lebih baik lagi “Malayu Pergaulan
atau Bahasa Pergaulan”, tentu saja berkembang sebagai alat komunikasi antar bangsa di dunia
perdagangan laut internasional yang memang paling berperan di kepulauan. K’wun-Lun atau Kun-
Lun itu sendiri jelas istilah bahasa salah satu suku di daratan Cina yang bermigrasi ke Nusantara
mencari kehidupan ke negeri bawah angin.
Masuk akal jikalau kosakata bahasa Cina (di samping India) banyak ditemui dalam
perbendaharaan kosakata Malayu sebagai proses “interferensiasi” dan berkembang menjadi difusi
budaya setempat. Secara literasi, ciri-ciri masyarakat penutur Malayu “kuno” berlangsung hingga
batas abad ke-15 Masehi, secara luas abad ke-16 Masehi seiring kian memuncaknya pelabuhan-
pelabuhan dan dunia perdagangan di sepanjang pantai di Nusantara dan Asia daratan, meliputi
pulau-pulau di samudra Pasifik seperti Ternate, pulau Bacan sampai perairan samudra Hindia dan
Sumatra utara.
Bahasa Mèlayu merupakan kerabat terpenting dari bahasa Austronesia dan memiliki tataran
sangat luas itu sebenarnya diluncurkan oleh peradaban Asia Timur sejak 10.000 yang lalu. Bahasa
“paling purba” yang diperkirakan terbentuk di pulau asalnya, Taiwan. Disebarkan oleh pengarung
samudra ketika bermigrasi ke selatan (negara-negara bawah angin) menuju dan melalui Filipina,
beberapa diantaranya ke timur dan membangun kebudayaan di pulau-pulau di kepulauan Pasifik.
Sebagian ke arah selatan dan ke arah barat bertemu dengan manusia purba lainnya yang mendiami
sepuluhribu pulau di Asia Tenggara.
Di Asia Tenggara kondisi geografis kepulauan dan letak huniannya yang sebagian besar di
perairan telah memberi peluang pendukung budaya dan penutur Malayu mayoritas hidup dari
perdagangan, banyak diantaranya yang membentuk masyarakat minoritas tersendiri (Thailand,
Burma dan Vietnam), sebagian lagi berlayar ke utara (Manila, Taiwan dan Ryukyu) menuju ke
timur dari Tidore hingga ke Papua Nugini.
Barangkali inilah dampak mencolok keluwesan dan keleluasaan peradaban Mèlayu Nusantara
khususnya dalam khasanah struktur bahasa. Bahasa yang pada dasarnya tumbuh-berkembang dari
kegunaanya dalam pasar komuniti itu telah menyebabkan bahasa Mèlayu digolongkan sebagai
lingua franca. Tidak ketatnya struktur bahasa Mèlayu menyebabkan bahasa ini secara luas telah
digunakan hampir di seluruh wilayah Musantara sebagai bahasa perantara di dalam segala
kegiatan, terutama dalam upaya mengakomodasi hambatan-hambatan komunikasi karena
perbedaan sistem makna dan bahasa sejak masa lampau. Nyata bahwa kehadiran berbagai macam
dialek Mèlayu berkembang dan tumbuh sebagaimana adanya di wilayah Nusantara adalah semata
perpaduan dari unsur-unsur bahasa lokal dan fungsionalisasi kegunaannya dalam kegiatan-
kegiatan lokal. Implikasi nya dikenal agam bahasa Mèlayu: bahasa Mèlayu Riau, bahasa Mèlayu
Banjar, bahasa Mèlayu Menado, dll.
Perkembangan lokal bahasa Mèlayu tidak sekedar terwujud sebagai bentuk kegunaannya
dalam pergaulan setempat, lebih dari itu bahasa Mèlayu merupakan bahasa yang berlaku di dalam
kehidupan resmi kerajaan-kerajaan setempat pada masa lalu. Bahasa resmi kerajaan merupakan
bahasa budaya berstruktur, penuh retorik dan ungkapan-ungkapan bermakna sangat dalam dan
majemuk. Jenis bahasa yang biasa digunakan oleh para satrawan istana dan ditemukan untuk
menuliskan hikayat-hikayat atau babad-babad kerajaan.
Juga tersebar di dalam naskah-naskah kuno di seluruh Nusantara dimana bahasa Mèlayu
tampil dengan aksara Arab ataupun Arab- Mèlayu.
Perkembangan bahasa Mèlayu dengan aksara Arab-Mèlayu sebenarnya terjadi setelah
runtuhnya Kerajaan Mèlayu Riau-Lingga seiring hadirnya tokoh-tokoh pemikir, budayawan dan
pioneer sastrawan Mèlayu pada zaman itu terutama tokoh Raja Ali Haji secara nyata menghasilkan
berbagai karya tulis terutama pembakuan tata bahasa Mèlayu dan standardisasi bahasa dan aksara
Mèlayu yang kemudian berkembang dan dipergunakan oleh berbagai kepentingan di dunia
pendidikan sebagai bahasa pengajaran dan bahasa utama sekolah-sekolah resmi negara di
Nusantara (Indonesia) dan Semenanjung Mèlayu. Bahasa baku (standar) digolongkan sebagai
bahasa Mèlayu Tinggi tersebut tentu dibedakan dari bahasa Mèlayu setempat di dalam pergaulan
sosial sehari-hari.
Persebaran bahasa Mèlayu standard sebagai bahasa ilmu pengetahuan telah memungkinkan
adanya percetakan karya-karya tulis di Kerajaan Mèlayu Riau di Penyengat. Penggunaan aksara
Latin bagi bahasa Mèlayu baku diteruskan hingga awal abad ke-20 di Jakarta oleh para penulis
dan pengarang pribumi serta penulis-penulis keturunan (Cina-Indo). Terbitnya tulisan dengan
bahasa Mèlayu baku dalam karya sastra dan esai di surat-surat kabar waktu itu telah
mempopulerkan penggunaan bahasa Mèlayu baku. Semula sebagai bahasa ilmu pengetahuan Riau
kemudian tersebar luas diantara para cerdik-cendekiawan Nusantara pada masa lampau telah
memperkuat terpilihnya fungsi-peran dan kedudukan bahasa Mèlayu menjadi bahasa landasan
pengembangan bahasa nasional Indonesia.
Apa yang tertinggal adalah warisan kebudayaan Mèlayu yang terwujud sebagai tradisi-tradisi
dan sistem-sistem makna yang ada dalam berbagai istiadat dan upacara yang sekarang masih hidup
dalam kehidupan bermasyarakat orang Mèlayu dalam berbagai naskah kuno yang berisi berbagai
ajaran pedoman hidup sebagai orang Mèlayu dalam menghadapi lingkungan hidup yang beragam
dalam usaha menghadapi perubahan zaman.

E. BUNDA TANAH MELAYU


Sejarah
Pada Zaman dahulu asal usul sebuah kerajaan Melayu di Lingga yang berpusat di Kota Daik
sebagai Negara Kesultanan Johor-Pahang-Riau-Lingga. Sultan Mahmud Syah II (1685 – 1699)
adalah Sultan Johor-Riau-Lingga-Pahang atau kemaharajaan melayu yang ke-10. Ia adalah
keturunan sultan-sultan Malaka, sultan ini tidak mempunyai keturunan, untuk penggantinya
dicarilah dari keturunan Datuk Bendahara Paduka Raja Tun Abdul Jalil yang diberi gelar Sultan
Mahmud Syah III. Pada masa ini sultan Mahmud Syah III masih sangat muda jadi yang
menjalankan pemerintahan ialah yang dipertuan muda Daeng Kamboja yang dipertuan Muda III,
jadi ialah yang paling berkuasa di kemaharajaan di Melayu Lingga. Yang menjadi Datok
Bendahara pada saat itu adalah Tun Hasan, semasa ini pula hubungan pemerintahan dengan
Belanda masih lancar. Sedangkan di Riau berdatangan pedagang-pedagang dari India. Sedangkan
pedagang cina pada saat itu masih menetap di Kepulauan Nusantara dan pada saaat ini juga yang
mendampingi yang dipertuan muda melaksanakan tugasnya untuk diwilayah Riau Engku Kelana
Raja Haji.
Setelah yang dipertuan muda III Daeng Kamboja wafat tahun 1777 yang menggantikannya adalah
Yang Dipertuan Muda IV Raja Haji. Raja Haji ini memerintah dari tahun 1777 – 1784. Sewaktu
berada di bawah pemerintahannya pecah perang antara kemaharajaan melayu dengan kompeni
Belanda di Melaka. Setelah Raja Haji wafat lahirlah sebuah perjanjian antara
kemaharajaan melayu dengan pihak kompeni Belanda. Perjanjian ini dikenal TRACTAAT AL
TOOSE DURENDE GETROO WE VRIENDE BOND GENO OT SCHAP yang ditandatangani
tanggal 10 Nopember 1784.
Setelah di tinggalkan Raja Haji yang menjadi Di Pertuan Muda Riau, berikutnya adalah Raja Ali
(Anak dari Daeng Kamboja). Masa jabatan dari tahun 1785-1806 ia sebagai yang dipertuan muda
ke-V ia lebih banyak berada di luar wilayah kerajaan sebab kekuasaan pada saat itu lebih banyak
berada di Belanda. Lama kelamaan ia mengadakan perlawanan dan akhirnya sejak tahun 1785
menetaplah ia di Suka Dana (Kalimantan). Tahun ini juga kompeni Belanda mengangkat Recident
Belanda pertama di Tanjungpinang dengan nama DAVID RUNDE pada tanggal 17 Juni 1785.
Pada tahun 1787 Sultan Mahmud Syah III memindahkan pusat kerajaannya ke Daik Lingga, ini
diakibtakan adanya tekanan dari Kompeni Belanda. Walaupun pusat kerajaan berada di Pulau
Lingga, wilayah masih meliputi Johor-Pahang dimana daerah tersebut Sultan masih diwakili oleh
Datuk Temenggung untuk bagian Johor dan Singapura sedangkan Datuk Bendahara untuk daerah
Pahang. Untuk tahun 1795 terjadi perkembangan politik baru di negeri Belanda, dimana kompeni
Belanda harus menyerahkan beberapa daerah yang didudukinya ke Inggris. Masa ini disebut juga
sebagai masa INTEREGNUM Inggris di Riau.
Tahun 1802 yang dipertuan muda V berada dipengungsian kembali di Lingga pada masa
intregnum Inggris ini berlangsung Raja Ali wafat 1795-1816 di pulau Bayan. Tahun 1806 diangkat
pula Raja Jakfar menjabat kedudukan sebagai yang dipertuan Muda Riau pada tahun 1806-1813.
Raja Jakfar membuat tempat pemerintahannya di kota Rentang di Pulau Penyengat. Pada tahun
1811 Sultan Mahmud III memerintahkan anaknya Tengku Husein (Tengku Long pergi ke Pahang
dan menikah disana dengan puteri Tun Khoris atau adik bendahara yang bernama Tun Ali. Semasa
Tun Husin (Tengku long ) berada dipahang ayahandanya Sultan Mahmut Syah wafat di Daik
Lingga tanggal 12 Januari 1812.
Setelah Sultan Mahmut syah III meninggal dicarilah calon pengantinya. Akhirnya yang dilantik
sebagai sultan pengganti yaitu Tengku Abdul Rahman yang disetujui oleh pembesar kerajaan dan
dari pihak Belanda. Ini dikuatkan oleh peraturan kerajaan Lingga Riau yang berbunyi Sultan baru
harus dilantik sebelum jenazah Sultan yang wafat di kebumikan.
Setelah Tengku Abdul Rahman dilantik tahun 1812 Sultan Abdul Rahman Syah menetap di
Lingga. Mulailah Lingga masa itu bertambah ramai karena telah ada tambang timah disingkep.
Sedangkan Raja Ja’far menetap di Penyengat ia telah menempatkan orang-orang kepercayaannya
di Daik Lingga untuk mendampingi Sultan yaitu Engku Syaid Muhammad Zain Al Qudsi.
Suliwatang Ibrahim, sahbandar Muhammad Encik Abdul Manan dan bagian pertahanan dan
keamanan adalah Encik Kalok. Tengku Husin tinggal di Lingga, beliau menetap di penyengat.
Pada tangal 19 Agustus 1818 Wiliam Farquhan Residen Inggris dari Malaka datang ke Daik untuk
bertemu dengan Sultan Abdul Rahman Muazam Syah dan memberitahukan bahwa wilayah
kerajaan Lingga Riau mungkin akan diambil Belanda. Sultan Abdul Rahman Muazam Syah
menjawab berita yang disampaikan Fanquhan itu, bahwa beliau tidak mempunyai wewenang
untuk mengurus urusan kerajaan, hanya ia menganjurkan Fanquhan dapat menghubungi Raja
Ja’far.
Sultan Mahmud Riayat Syah III pada zaman beliau memegang tampuk pemerintahan, beliau
membangun istana Robat/istana kota baru dan beliau juga membangun penjara/Gail. Sedangkan
Almarhum Raja Muhammad Yusuf sangat alim beliau ini adalah penganut Nak Sabandiah. Beliau
adalah yang dipertuan muda ke X yang dilantik tahun 1859 oleh Sultan Sulaiman Badrul Alam
Syah III. Pada zaman ini di Daik sangat berkembang dibidang agama maupun bidang ekonomi,
sehingga Daik Lingga pada waktu itu menjadi pusat perdagangan dan pengetahuan. Banyak
pedagang yang datang seperti cina, bugis, keling, siak, Pahang dll. Belanda sudah semakin
khawatir kalau Lingga menyusun kekuatan untuk menentangnya, oleh karena itu, Belanda
menempatkan asisten Residen di Tajung Buton Daik. Pada tanggal 17 September 1833 beliau
mangkat dan dimakamkan di bukit Cengkeh. Sedangkan yang dipertuan muda Raja Muhammad
Yusuf Al Ahmadi beristrikan Tengku Embung Fatimah Binti Sultan Mahmud Muzafarsyah yang
merupakan Sultanah di Lingga. Beliau menggalakan kerajinan rakyat Lingga untuk dipasarkan
keluar kerajaan Lingga. Pada zaman mereka membuka jalan Jagoh ke Dabo membuat kapal-kapal,
diantara nama kapal-kapal tersebut Kapal Sri Lanjut, Gempita, Betara Bayu, Lelarum dan Sri Daik,
guna untuk memperlancar perekonomian rakyat serta pada zaman beliau juga istana Damnah di
bangun. Sekolah sd 001 Lingga tahun 1875 dengan guru pertama kami Sulaiman tamatan sekolah
Raja di Padang. Guru ini tidak mau bekerja sama dengan Belanda, walaupun beliau diangkat oleh
Belanda.
Pada zaman ini Lingga mencapai zaman keemasan, sedangkan Almarhum Sultan Sulaiman Badrul
Alamsyah II adalah anak dari Sultan Abdul Rahman Syah. Beliau diangkat menjadi Sultan tidak
disetujui oleh Indra Giri Reteh selama 25 hari dan terkenalah dengan nama pemberontakan
Mauhasan. Namun Reteh tunduk kembali dengan Lingga. Sultan ini sangat memperhatikan
kehidupan rakyatnya antara lain :
 Mengajukan dan menukarkan sawah padi dengan sagu (Rumbia) yang di datangkan dari
Borneo Serawak dan membuka industri sagu tahun 1890.
 Membuka penambangan timah di Singkep dan Kolong-kolong Sultan dengan Mandor yang
terkenal npada zaman itu La Abok dan kulinya orang-orang Cina Kek yang menurut
ceritanya nama inilah nama Dabo Singkep.
Baginda mangkat pada tanggal 28 Fenruari 1814 dan dimakamkan di Bukit Cengkeh dengan gelar
Marhum Keraton yang didalam kubah. Setelah itu Sultan Muhammad Muazam Syah (1832-1841)
Sultan ini sangat gemar dengan seni ukir/Arsitektur, beliau mengambil tukang dari Semarang
untuk membangun istana yang disebut Keraton atau Kedaton.
Pada zaman ini seni ukir, tenun, kerajinan, Mas dan perak sudah ada. Pusat kerajinan tenun di
Kampung Mentuk, kerajinan Tembaga di kampong Tembaga. Pada zaman beliau juga Bilik 44
dibangun, namun belum sempat di bangun, namun belum sempat siap bertepatan beliau mankat
dan pengantinya tidak melanjutkan pembangunan gedung tersebut.
Sultan Abdul Rahman Syah 1812-1832 adalah putra Sultan Mahmud Riayat Syah III beliau
terkenal sangat alim dan giat menyebarkan agama islam serta mengemari pakaian Arab. Pada masa
pemerintahan beliau, saudaranya Tengku Husin dengan bantuan Inggris dilantik menjadi raja
dengan gelar Sultan Husin Syah. Maka pecahlah kerajaan besar Melayu atau emporium Melayu
Johor-Riau-Lingga menjadi 2 bagian. Istana Sultan Abdul Rahman Syah terletak di Kampung
Pangkalan Kenanga sebelah kanan mudik sungai Daik.
Beliau mangkat malam senin 12 Rabiul awal 1243 Hijriahn (19 Agustus 1832) di Daik,
dimakamkan di Bukit Cengkeh bergelar Marhum Bukit Cengkeh. Pada zaman beliau, Mesjid
Jamik didirikan atau Mesjid Sultan Lingga, benteng-benteng pertahanan di Mepar, Bukit Cening,
Kota Parit (Dibelakang Kantor Bupati Lama) serta Benteng Kuala Daik, Meriam pecah Piring dan
Padam Pelita terdapat di mes Pemkab Lingga. Pada zaman beliau memerintah, beliau sering
berperang melawan penjajahan Belanda bersama dengan Yang Dipertuan Muda Riau diantarnya
Raja Haji Fisabilillah atau bergelar Marhum Ketapang. Beliau mangkat 18 Zulhijah 1226 Hijriah
(12 Januari 1912) di Daik di belakang Mesjid dengan Bergelar Marhum Masjid.
Sultan Mahmud Riayat Syah adalah Sultan yang pertama kali di Daik Lingga. Beliau adalah Sultan
Johor-Pahang-Riau-Lingga XVI yang memindahkan pusat kerajaan Melayu ke Bintan Hulu Riau
ke Daik tahun 1787, dengan istrinya Raja Hamidah (Engku Putri) yang merupakan pemegang
Regelia kerajaan Melayu-Riau-Lingga. Pulau penyengat Indra Sakti adalah mas kawinnya dan
pulau penyegat tersebut menjadi tempat kedudukan Raja Muda bergelar Yang Dipertuan Muda
Lingga yaitu dari darah keturunan Raja Melayu dan Bugis. Pada hari senin pukul 07.20 Wib tahun
1899 beliau mangkat dan dimakamkan di Makam Merah dengan Bergelar Marhum Damnah.
2. Adat Istiadat
Adat istiadat di Lingga masih sangat kental dan masih sering dilaksanakan, diantaranya :
 Adat perkawinan
 Adat mendirikan rumah
3. Kesenian Daerah
Kesenian di Lingga banyak sekali, dan juga telah dikembangkan dalam beberapa garapan sebuah
tarian dan nyanyian serta dalam bentuk sandiwara, diantaranya :
 Zapin
 Tari Inai
 Silat Pengantin
 Joget
 Bangsawan/tonel
 Hadrah
 Gazal
 Berhikayat
 dll
4. Tradisi Daerah
Di Lingga mempunyai beragam tradisi daerah diantaranya :
 Basuh lantai
 Ratif saman
 Mandi safar
 Haul Jama’
 Dll.
Melewati ke Lingga, Negeri Bunda Tanah Melayu
Sang fajar baru saja menggeliat ketika kapal cepat yang kami tumpangi belum lama
meninggalkan Pelabuhan Sri Bintang Pura di Tanjung Pinang ibukota Propinsi Kepulauan Riau.
Bahtera berkapasitas 100-an orang itu membelah Selat Riau melaju ke Pulau Benan. Pulau kecildi
Kabupaten Lingga yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan.
Deburan ombak yang bergulung menghantam pinggiran kapal seolah berteriak kepadasaya
inilah Kabupaten Lingga. Sebuah wilayah di Propinsi Kepulauan Riau dengan kondisi geografis
dimana 95% wilayahnya adalah laut dengan pulau-pulau kecil bertaburan. Sebuah wilayah yang
memang menjanjikan dahaga petualangan bahari. Semula rasa was-was sempat menyelimuti.
Apalagi mendengar cerita pedagang minuman di dermaga. Bahwa gangguan cuaca kerap
menghampiri wisatawan yang menuju kepulauan ini. Namun perlahan rasa cemas itu terusir
dengan sendirinya. Guncangan ombakpun kemudian terasa sebagai sapa kepada tetamu yang
menuju Lingga. Apalagi perjalanan ditemani birunya langit dan laut di perairan ini.
Menyebut nama Lingga mungkin terdengar asing. Apalagi jika mengukurnya sebagai sebuah
destinasi wisata. Perlu memanfaatkan ikon kaca pembesar dalam beberapa kali klik untuk
menemukannya di peta Propinsi Kepulauan Riau yang secara geografis berbatasan langsung
dengan empat negara tetangga. Letak Lingga berada diantara Pulau Bintan dan Propinsi Bangka
Belitung. Pilihan transportasi ada dua melalui laut dan udara. Pesawat tidak setiap hari ada dan
hanya dilayani melalui Batam yang mendarat di bandara Dabo di Pulau Singkep salah satu dari
dua pulau terbesar di Kabupaten ini. Sebagai gugusan kepulauan dengan luas daratan
hanya2.117.72 km sementara luas keseluruhan mencapai 45.456.7162. Tak dapat disangkal moda
transportasi laut adalah andalan untuk menjangkau pulau-pulau dikawasan ini yang jumlahnya
mencapai 531 buah. Lingga memang kabupaten maritim.
Bertandang ke Beranda Lingga
Tujuan kami adalah Pulau Benan. Pulau kecil yang bertengger disudut Kabupaten ini. Kerap
disebut sebagai “beranda nya Lingga” karena terletak di sisi terluar. Jarak tempuh dari embarkasi
kami hanya 60-90 menit. Bahkan bisa ditempuh lebih cepat dengan speed boat. Kalaupun sedikit
molor itu dikarenakan cuaca yang terkadang tidak menentu. Pulau ini berbentuk unik menyerupai
ikan paus. Luasnya sekitar 190.625 hektar.
Layaknya beranda. Pulau yang dihuni hanya 1000- an jiwa ini seolah menjadi anjungan yang
sempurna untuk menjamu ramah setiap tetamu sebelum memasukihalaman sesungguhnya.
Keindahan alam dan keramahan warganya menyatu sempurna. Mayoritas penduduk beretnis
Melayu. Mereka yang menyandarkan hidupnya pada hasil laut ini menyambut kami dengan hangat
saat kami menjelajah pemukiman menuju pantai. Senyum bersahabat terlontar dari orang-orang
yang asik bercengkrama di atas beranda kayu hingga ibu-ibu yang sibuk menjemur sotong (sejenis
cumi-cumi) di halaman rumah.
Panorama menawan yang tersajipun seolah ikut menyapa kami. Deretan pohon nyiur
melambai di sepanjang pantai landai berpasir putih disisi lain pulau. Airnya bening. Menggoda
untuk membenamkan tubuh. Selain berenang di sini anda juga dapat melakukan snorkeling atau
memancing. Kabarnya banyak pelancong asal negara tetangga yang dating berkunjung dan sengaja
menginap beberapa malam di rumah kelong (rumah ditengah laut untuk menangkap ikan) di sini.
Mereka ingin merasakan sensasi yang tidak di dapat di negeri asalnya.
Saat berinteraksi dengan penduduk lokal, suasana unikpun terasa. Bentuk rumah dan
perkampungan, cara bertutur (bahasa) hingga budaya yang terlihat seolah berada di negeri jiran.
Dialek Melayu begitu kental. Jika tidak melihat sang merah putih berkibar bangga diantara rumah-
rumah panggung di tepi laut, barangkali saya tidak merasa masih di bumi NKRI. Sebuah kalimat
dengan logat melayu kental menyapa saya. “Nak cube rase tamban salai tak? Tak usah bayar
bang,ambik aje ni “ (Mau coba Tamban Salai? Silahkan ambil. Tak usah bayar kok bang.) Tawar
seorang bapak kepada saya ketika memperhatikannya mengasapi ikan-ikan. Ia lalu menyodorkan
seekor tamban berwarna kuning keemasan ditusuk lidi bambu. Sesudahnya saya juga disuguhi air
kelapa muda segar dicampur gula merah. Terasa nikmat.
Warga pulau ini memang begitu ramah dan terbuka. Tidak afdol rasanya mengunjungi
kawasan Pulau Benan bila tidak menyambangi Pulau Katang Lingga. Sebuah pulau mungil dimana
kita bisa menikmati keindahan terumbu karang. Airnya begitu jernih. Bahkan dapat dinikmati
hanya dari atas kapal tanpa perlu harus menyelam. Spot ini adalah salah satu andalan wisata di
Lingga.
Keindahan tak hanya berhenti disini. Pulau lain yang kami kunjungi berikutnya yaitu Pulau
Pena’ah juga menawarkan pesona yang nyaris sama. Masih di wilayah yang sama yaitu Kecamatan
Senayang. Pantai terbentang panjang berkontur landai di pulau seluas 24 hektar ini. Airnya jernih
berwarna hijau ke biru- biruan dan berombak tenang. Disekitar pulau ini pun kita dapat menikmati
keindahan taman bawah laut. Pulau ini juga dikenal sebagai surganya para pemancing karena
banyak terumbu karang sebagai tempat berlabuh untuk memancing.
Lautnya kaya akan beragam spesies ikan seperti jenis kaci, kerapu, gelam, sampai ikan kawan
seperti jenis selar, selikur, dan ikan ikur kuning. Tak heran saat musim memancing banyak orang
berdatangan ke Pena’ah. Oleh pemerintah setempat setiap tahun digelar “Lingga Fishing Festival”.
Sebuah festival memancing modern internasional yang diikuti peserta dari Indonesia, Singapore,
dan Malaysia. Bisa dibilang ini adalah even utama di Lingga. Sekaligus menjadi etalase
memperkenalkan Lingga ke dunia luar.
Keseriusan pemkab Lingga dalam mendatangkan turis disini terlihat nyata. Pulau ini didesain
menjadi desa wisata. Sejumlah bungalow dibangun. Sebagian jalan setapakpun telah dicor semen.
Banyak aktifitas yang dapat dilakukan di Pulau Penaah dan sekitarnya diantaranya diving atau
Snorkeling di Pulau Pena’ah Kecil (Kecil), mengamati kehidupan suku laut yang eksotik,
menjelajah hutan mangrove di Pulau Kongki Besar atau menyaksikan penyu bertelur di Pulau
Kongki Kecil. Benan dan Pena’ah sebenarnya hanya sebagian kecil dari tawaran keindahan
Lingga. Masih banyak pulau-pulau lain yang belum terekspose.
Budaya dan Sejarah Bunda Tanah Melayu
Linggapun tak hanya menawarkan pesona ciptaan Tuhan. Tapi juga kekayaan budaya ciptaan
manusia. Sejarah mencatat Lingga adalah pusat Kerajaan Melayu yang berpengaruh di Selat
Malaka pada masa lalu. Yaitu pada masa kepemimpinan Sultan Mahmud Riayat Syah III yang
menjadikannya pusat kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga. Lingga juga mempunyai peranan
penting dalam perjalanan sejarah budaya melayu, ditandai dengan warisan seni budaya, situs
bersejarah, pola hidup hingga bahasa yang kini menjadi cikal bakal bahasa Indonesia.
Lingga adalah pusat kelahiran sekaligus berkembangnya budaya Melayu. Sehingga Lingga
dikalungi julukan “Motherland of Malay” atau Bunda Tanah Melayu demikian bahasa tempatan
menyebutkan. Bukti-bukti kebesaran kerajaan ini dapat kita liat di kota Daik. Kamipun berencana
menyambanginya. Saat sore beranjak kami tiba di ibukota kabupaten yang berada di pulau terbesar
itu. Kami memutuskan bermalam meski tak banyak opsi penginapan. Maklum Daik adalah kota
kecil. Meski bergelar ibukota kabupaten kota ini terbilang hening. Penduduknya tak sampai 20.000
jiwa sehingga terasa begitu lenggang.
Meski sunyi, kota ini cukup fotogenik karena berlatar panorama alamnya yang cantik yaitu
Gunung Daik yang puncaknya bercabang tiga. Gunung yang bertengger di ketinggian 1.165 meter
diatas permukaaan laut ini (mdpl) mempertontonkan keindahan sekaligus misteri. Konon diyakini
warga sekitar puncaknya dihuni masyarakat halus yang disebut bunian. Dari bincang-bincang
dengan petugas hotel memang gunung ini menyimpan sejuta kisah berbau misteri itu. Banyak
pendaki yang hilang saat mendaki puncak gunung yang menyerupai gigi naga itu.
Namun tak menyurutkan semangat pencinta alam yang datang dari berbagai daerah
hingga mancanegara. Keinginan merengkuh paras gunung ini seolah menggeser kisah seram yang
membalutnya. Gunung yang menjadi ikon Lingga ini juga yang turut menyumbang sejarah nama
Lingga. Dalam bahasa Tiochiu sebuah rumpun bahasa Sino-Tibet yang mirip bahasa Hokkien,
Lingga itu berarti gigi naga. “Ling” artinya naga. “Ga” artinya gigi. Istilah itu konon muncul saat
para saudagar Cina berlayar ke Indonesia melintasi daerah ini. Di hulu sungai yang berada di kaki
gunung ini jugalah berdiri pusat kesultanan Riau-Lingga di masa lalu. Sebelum dipindahkan ke
Pulau Penyengat di seberang Tanjung Pinang pada tahun 1900 oleh Sultan Abdulrahman
Muasyamsyah. Kerajaan yang cukup termashyur di wilayah Selat Malaka kala itu. Tapak-tapak
sejarah kebesaran Kerajaan Lingga itu masih bisa ditelusur lewat berbagai peninggalan yang
tersisa. Kami berencana menyambanginya di hari berikut.
Keesokannya harinya cuaca cerah menyambut. Saya lebih dahulu berangkat memotret
sekaligus menikmati sunrise di Pelabuhan Tanjung Buton. Sebuah Pelabuhan yang baru
direnovasi. Dermaganya Berdiri kokoh dibalut beton menggantikan dermaga lama yang masih
sederhana berbahan kayu. Siap menyambut kapal-kapal besar yang datang dan pergi dari berbagai
daerah. Pagi itu, matahari terbit tidak hanya mengelir langit kuning kemerahan tetapi juga menerpa
halus sisi Gunung Daik di kejauhan sehingga tampak seperti dipoles penata rias alam. Cantik
sekali.
Sejumlah warga terlihat mulai beraktifitas. Mulai dari yang berangkat kerja di pulau-pulau
sekitar ataupun berangkat sekolah. Pompong (perahu kayu) hilir mudik mengalirkan denyut nadi
pagi yang mulai bergerak. Usai sarapan mulailah kami menjelajah pulau seluas 889 kilometer ini.
Dengan prioritas menyambangi aneka situs sejarah. Agenda utama kami adalah mengunjungi
Museum Mini Linggam Cahaya. Sebuah museum yang menyimpan sumber sejarah Melayu hingga
beragam koleksi peninggalan kerajaan Riau-Lingga. Beberapa barang yang dipamerkan di
Museum yang berdiri sejak 2003 ini antara lain : naskah kuno, senjata, alat kesenian, uang logam,
peralatan kerja, paha (tempat meletak makanan/lauk pauk), keto (tempat membuang
sampah/ludah),dll. Koleksi itu terus bertambah seiring dengan terus ditemukannya benda-benda
kuno yang sebagian besar diserahkan masyarakat.
Tak jauh dari sini terdapat situs penting lain yaitu Istana Damnah, yang merupakan eks
bangunan istana yang dibangun 1860, pada masa pemerintahan Sultan Badrul Alamsyah II.
Sayangnya kondisi istana ini memang tidak lagi utuh alias tinggal reruntuhan. Sehingga di
bangunlah replika istana ini di sebelahnya. Kami juga sempat mampir di Masjid Jamik Sultan
Lingga yang berada di Kampung Darat. Sebuah masjid tua yang berdiri tahun 1800. Arsitekturnya
didominasi warna kuning dan hijau khas etnis Melayu. Di pekarangan masjid terdapat makam
Sultan Mahmud Riayatsyah III beserta istri dan keturunannya. Semula kami berencana
melanjutkan perjalanan ke Air Terjun Resun di desa Resun, Kecamatan Lingga Utara.
Namun , akses jalan ditutup karena sedang mengalami perbaikan. Kamipun mengurungkan
rencana menyambangi air terjun yang menurut forum diskusi dari beberapa situs backpacker
termasuk 10 buah air terjun terindah di Indonesia. Kami hanya menyempatkan mampir di
pemandian Lubuk Papan yang berlokasi pada aliran sungai Tanda. Pemandian ini kabarnya
memiliki kaitan erat dengan sejarah Lingga saat Daik menjadi ibukota kerajaan. Karena
merupakan lokasi aktifitas keseharian warga kerajaan. Lokasinya tak jauh dari Istana Damnah.
Usai berkeliling Daik yang banyak dipenuhi bangunan rumah-rumah asli Melayu, kami
menyeberang ke Pulau Mepar. Pulau kecil yang juga terkait sejarah Lingga. Untuk menjangkaunya
dapat menggunakan Pompong (kapal motor ukuran kecil). Hanya memakan waktu 15 menit
menyeberang ke pulau seluas sekitar 5000m2 dengan penduduk berkisar 400jiwa. Pulau ini selain
menyimpan keindahan alam juga terdapat situs bersejarah berupa benteng pertahanan yang berdiri
diatas Bukit Cening . “Dulunya benteng ni berguna menghalau serdadu Belanda dengan meriam”.
Ujar seorang pemuda lokal yang menemani kami mendaki bukit. Dari atas memang terlihat
hamparan laut luas di hadapan deretan meriam tua yang masih berdiri kokoh. Suasananya seolah
melontarkan benak saya ke masa perang Riau (1782-1784).
Saat daerah ini tidak henti dikoyak desing peluru dan asap mesiu. Saat kaum imperialis
mencoba mencengkramkan kuku di perairan yang merupakan jalur perdagangan penting.
Terbayang kepulan asap membumbung tinggi dari kapal-kapal Belanda yang beradu kekuatan
dengan meriam dari benteng ini. Bayangan suara dentuman keras akibat muntahan bola-bola besi
serasa terdengar kembali di telinga sebelum sebuah tepukan hangat dari sang pemuda sambil
berkata. “Yuk kita ke sebelah sana” mengajak saya berjalan menurun ke arah belakang benteng
berbatasan dengan salah satu rumah warga dimana terdapat komplek pemakaman Keluarga
Tumenggung Jamaluddin dan Datuk Kaya Montel. Menurut literatur adalah tokoh yang diberi
tugas Kesultanan Lingga sebagai Panglima. Tokoh Melayu yang terkenal hingga semenanjung
Malaysia. “Banyak peziarah dari Malaysia, Singapura dan Brunei yang berkunjung kesini”
Tambahnya.
Lepas dari Pulau Mepar kami melanjutkan perjalanan ke Pulau Singkep. Pulau besar yang
berada di selatan pulau Lingga. Destinasi ini memiliki obyek wisata terkenal Pantai Batu Bedaun.
Dinamakan demikian karena di salah satu sudut pantai terdapat sebuah bongkahan batu besar yang
tumbuh sebuah pohon. Pantainya cantik membentang ke arah tenggara dan ciri khas butiran pasir
halus berwarna putih. Berjarak hanya 4 km dari kota Dabo, kota teramai di Lingga. Kota ini bila
diperhatikan secara fisik relatif lebih maju dari ibukota kabupatennya sendiri, Daik di pulau
tetangga. Terlihat dari infrastruktur yang lebih lengkap. Mulai dari jalan raya, prasarana listrik/
air, rumah sakit, bangunan dll. Maklum pulau ini dulu adalah penghasil timah terbesar setelah
Pangkal Pinang (Bangka) dan Tanjung Pandan (Belitung).
Dabo-pun memiliki bandara yang dapat didarati pesawat jenis Fokker-27 yang umumnya
berangkat dari Batam. Namun sejak penutupan tambang oleh UPTS (Unit Penambangan Timah
Singkep) tahun 1992 kota ini seolah bergerak mundur. Karena lambat laun ditinggal penghuninya
yang bermigrasi mencari peruntungan di pulau-pulau lain disekitar seperti Batam, Tanjung pinang,
Jambi, dan sebagainya. Maklum masyarakat Dabo kala itu sebagian besar menyandarkan hidup
pada Timah. Dabo kini dihuni oleh 70.000 jiwa penduduk.
Banyak bangunan megah tua eks PT Timah yang kini beralih menjadi aset Pemkab. Salah
satunya Gedung Pagoda di tengah danau buatan yang kini dijadikan Tourism Information Center
oleh Pemkab Lingga. Wisatawan yang ingin mendapat informasi lengkap wisata Lingga dapat
mengunjungi gedung ini. Kejayaan penambangan timah juga meninggalkan jejak historis arus
kedatangan tenaga kerja dari daratan Cina. Terbukti dengan banyak kelenteng berusia tua di kota
ini. Diantaranya adalah Kelenteng Cetiya Dharma Ratna yang diperkirakan berusia 100 tahun
lebih.
Usai mengunjungi Kepulauan Lingga. Tanpa terasa rasa cinta saya dengan Indonesia yang
begitu luas ini semakin menebal. Lingga tidak hanya menawarkan keindahan gugusan kepulauan
tapi juga kekayaan sejarah. Betapa di muara salah satu selat pelayaran penting di dunia ini terbukti
pernah menjadi pusat budaya sekaligus yang melahirkan budaya paling berpengaruh di kawasan
asia tenggara yaitu budaya Melayu. Tanpa perlu harus saling klaim dengan negeri tetangga.
Perjalanan pulang kembali ke Batam saya terus terbayang kisah kebesaran yang terjadi di
perairan ini sambil sesekali membayangkan kenikmatan kuliner khas Melayu yang membuat saya
rindu untuk kembali. Rindu melihat pantainya yang berombak tenang, rindu keramahan warganya.
Melewati ke Lingga, Negeri Bunda Tanah Melayu
Sang fajar baru saja menggeliat ketika kapal cepat yang kami tumpangi belum lama
meninggalkan Pelabuhan Sri Bintang Pura di Tanjung Pinang ibukota Propinsi Kepulauan Riau.
Bahtera berkapasitas 100-an orang itu membelah Selat Riau melaju ke Pulau Benan. Pulau kecildi
Kabupaten Lingga yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan.
Deburan ombak yang bergulung menghantam pinggiran kapal seolah berteriak kepadasaya
inilah Kabupaten Lingga. Sebuah wilayah di Propinsi Kepulauan Riau dengan kondisi geografis
dimana 95% wilayahnya adalah laut dengan pulau-pulau kecil bertaburan. Sebuah wilayah yang
memang menjanjikan dahaga petualangan bahari. Semula rasa was-was sempat menyelimuti.
Apalagi mendengar cerita pedagang minuman di dermaga. Bahwa gangguan cuaca kerap
menghampiri wisatawan yang menuju kepulauan ini. Namun perlahan rasa cemas itu terusir
dengan sendirinya. Guncangan ombakpun kemudian terasa sebagai sapa kepada tetamu yang
menuju Lingga. Apalagi perjalanan ditemani birunya langit dan laut di perairan ini.
Menyebut nama Lingga mungkin terdengar asing. Apalagi jika mengukurnya sebagai sebuah
destinasi wisata. Perlu memanfaatkan ikon kaca pembesar dalam beberapa kali klik untuk
menemukannya di peta Propinsi Kepulauan Riau yang secara geografis berbatasan langsung
dengan empat negara tetangga. Letak Lingga berada diantara Pulau Bintan dan Propinsi Bangka
Belitung. Pilihan transportasi ada dua melalui laut dan udara. Pesawat tidak setiap hari ada dan
hanya dilayani melalui Batam yang mendarat di bandara Dabo di Pulau Singkep salah satu dari
dua pulau terbesar di Kabupaten ini. Sebagai gugusan kepulauan dengan luas daratan
hanya2.117.72 km sementara luas keseluruhan mencapai 45.456.7162. Tak dapat disangkal moda
transportasi laut adalah andalan untuk menjangkau pulau-pulau dikawasan ini yang jumlahnya
mencapai 531 buah. Lingga memang kabupaten maritim.
Bertandang ke Beranda Lingga
Tujuan kami adalah Pulau Benan. Pulau kecil yang bertengger disudut Kabupaten ini. Kerap
disebut sebagai “beranda nya Lingga” karena terletak di sisi terluar. Jarak tempuh dari embarkasi
kami hanya 60-90 menit. Bahkan bisa ditempuh lebih cepat dengan speed boat. Kalaupun sedikit
molor itu dikarenakan cuaca yang terkadang tidak menentu. Pulau ini berbentuk unik menyerupai
ikan paus. Luasnya sekitar 190.625 hektar.
Layaknya beranda. Pulau yang dihuni hanya 1000- an jiwa ini seolah menjadi anjungan yang
sempurna untuk menjamu ramah setiap tetamu sebelum memasukihalaman sesungguhnya.
Keindahan alam dan keramahan warganya menyatu sempurna. Mayoritas penduduk beretnis
Melayu. Mereka yang menyandarkan hidupnya pada hasil laut ini menyambut kami dengan hangat
saat kami menjelajah pemukiman menuju pantai. Senyum bersahabat terlontar dari orang-orang
yang asik bercengkrama di atas beranda kayu hingga ibu-ibu yang sibuk menjemur sotong (sejenis
cumi-cumi) di halaman rumah.
Panorama menawan yang tersajipun seolah ikut menyapa kami. Deretan pohon nyiur
melambai di sepanjang pantai landai berpasir putih disisi lain pulau. Airnya bening. Menggoda
untuk membenamkan tubuh. Selain berenang di sini anda juga dapat melakukan snorkeling atau
memancing. Kabarnya banyak pelancong asal negara tetangga yang dating berkunjung dan sengaja
menginap beberapa malam di rumah kelong (rumah ditengah laut untuk menangkap ikan) di sini.
Mereka ingin merasakan sensasi yang tidak di dapat di negeri asalnya.
Saat berinteraksi dengan penduduk lokal, suasana unikpun terasa. Bentuk rumah dan
perkampungan, cara bertutur (bahasa) hingga budaya yang terlihat seolah berada di negeri jiran.
Dialek Melayu begitu kental. Jika tidak melihat sang merah putih berkibar bangga diantara rumah-
rumah panggung di tepi laut, barangkali saya tidak merasa masih di bumi NKRI. Sebuah kalimat
dengan logat melayu kental menyapa saya. “Nak cube rase tamban salai tak? Tak usah bayar
bang,ambik aje ni “ (Mau coba Tamban Salai? Silahkan ambil. Tak usah bayar kok bang.) Tawar
seorang bapak kepada saya ketika memperhatikannya mengasapi ikan-ikan. Ia lalu menyodorkan
seekor tamban berwarna kuning keemasan ditusuk lidi bambu. Sesudahnya saya juga disuguhi air
kelapa muda segar dicampur gula merah. Terasa nikmat.
Warga pulau ini memang begitu ramah dan terbuka. Tidak afdol rasanya mengunjungi
kawasan Pulau Benan bila tidak menyambangi Pulau Katang Lingga. Sebuah pulau mungil dimana
kita bisa menikmati keindahan terumbu karang. Airnya begitu jernih. Bahkan dapat dinikmati
hanya dari atas kapal tanpa perlu harus menyelam. Spot ini adalah salah satu andalan wisata di
Lingga.
Keindahan tak hanya berhenti disini. Pulau lain yang kami kunjungi berikutnya yaitu Pulau
Pena’ah juga menawarkan pesona yang nyaris sama. Masih di wilayah yang sama yaitu Kecamatan
Senayang. Pantai terbentang panjang berkontur landai di pulau seluas 24 hektar ini. Airnya jernih
berwarna hijau ke biru- biruan dan berombak tenang. Disekitar pulau ini pun kita dapat menikmati
keindahan taman bawah laut. Pulau ini juga dikenal sebagai surganya para pemancing karena
banyak terumbu karang sebagai tempat berlabuh untuk memancing.
Lautnya kaya akan beragam spesies ikan seperti jenis kaci, kerapu, gelam, sampai ikan kawan
seperti jenis selar, selikur, dan ikan ikur kuning. Tak heran saat musim memancing banyak orang
berdatangan ke Pena’ah. Oleh pemerintah setempat setiap tahun digelar “Lingga Fishing Festival”.
Sebuah festival memancing modern internasional yang diikuti peserta dari Indonesia, Singapore,
dan Malaysia. Bisa dibilang ini adalah even utama di Lingga. Sekaligus menjadi etalase
memperkenalkan Lingga ke dunia luar.
Keseriusan pemkab Lingga dalam mendatangkan turis disini terlihat nyata. Pulau ini didesain
menjadi desa wisata. Sejumlah bungalow dibangun. Sebagian jalan setapakpun telah dicor semen.
Banyak aktifitas yang dapat dilakukan di Pulau Penaah dan sekitarnya diantaranya diving atau
Snorkeling di Pulau Pena’ah Kecil (Kecil), mengamati kehidupan suku laut yang eksotik,
menjelajah hutan mangrove di Pulau Kongki Besar atau menyaksikan penyu bertelur di Pulau
Kongki Kecil. Benan dan Pena’ah sebenarnya hanya sebagian kecil dari tawaran keindahan
Lingga. Masih banyak pulau-pulau lain yang belum terekspose.
Budaya dan Sejarah Bunda Tanah Melayu
Linggapun tak hanya menawarkan pesona ciptaan Tuhan. Tapi juga kekayaan budaya ciptaan
manusia. Sejarah mencatat Lingga adalah pusat Kerajaan Melayu yang berpengaruh di Selat
Malaka pada masa lalu. Yaitu pada masa kepemimpinan Sultan Mahmud Riayat Syah III yang
menjadikannya pusat kerajaan Johor-Pahang-Riau-Lingga. Lingga juga mempunyai peranan
penting dalam perjalanan sejarah budaya melayu, ditandai dengan warisan seni budaya, situs
bersejarah, pola hidup hingga bahasa yang kini menjadi cikal bakal bahasa Indonesia.
Lingga adalah pusat kelahiran sekaligus berkembangnya budaya Melayu. Sehingga Lingga
dikalungi julukan “Motherland of Malay” atau Bunda Tanah Melayu demikian bahasa tempatan
menyebutkan. Bukti-bukti kebesaran kerajaan ini dapat kita liat di kota Daik. Kamipun berencana
menyambanginya. Saat sore beranjak kami tiba di ibukota kabupaten yang berada di pulau terbesar
itu. Kami memutuskan bermalam meski tak banyak opsi penginapan. Maklum Daik adalah kota
kecil. Meski bergelar ibukota kabupaten kota ini terbilang hening. Penduduknya tak sampai 20.000
jiwa sehingga terasa begitu lenggang.
Meski sunyi, kota ini cukup fotogenik karena berlatar panorama alamnya yang cantik yaitu
Gunung Daik yang puncaknya bercabang tiga. Gunung yang bertengger di ketinggian 1.165 meter
diatas permukaaan laut ini (mdpl) mempertontonkan keindahan sekaligus misteri. Konon diyakini
warga sekitar puncaknya dihuni masyarakat halus yang disebut bunian. Dari bincang-bincang
dengan petugas hotel memang gunung ini menyimpan sejuta kisah berbau misteri itu. Banyak
pendaki yang hilang saat mendaki puncak gunung yang menyerupai gigi naga itu.
Namun tak menyurutkan semangat pencinta alam yang datang dari berbagai daerah
hingga mancanegara. Keinginan merengkuh paras gunung ini seolah menggeser kisah seram yang
membalutnya. Gunung yang menjadi ikon Lingga ini juga yang turut menyumbang sejarah nama
Lingga. Dalam bahasa Tiochiu sebuah rumpun bahasa Sino-Tibet yang mirip bahasa Hokkien,
Lingga itu berarti gigi naga. “Ling” artinya naga. “Ga” artinya gigi. Istilah itu konon muncul saat
para saudagar Cina berlayar ke Indonesia melintasi daerah ini. Di hulu sungai yang berada di kaki
gunung ini jugalah berdiri pusat kesultanan Riau-Lingga di masa lalu. Sebelum dipindahkan ke
Pulau Penyengat di seberang Tanjung Pinang pada tahun 1900 oleh Sultan Abdulrahman
Muasyamsyah. Kerajaan yang cukup termashyur di wilayah Selat Malaka kala itu. Tapak-tapak
sejarah kebesaran Kerajaan Lingga itu masih bisa ditelusur lewat berbagai peninggalan yang
tersisa. Kami berencana menyambanginya di hari berikut.
Keesokannya harinya cuaca cerah menyambut. Saya lebih dahulu berangkat memotret
sekaligus menikmati sunrise di Pelabuhan Tanjung Buton. Sebuah Pelabuhan yang baru
direnovasi. Dermaganya Berdiri kokoh dibalut beton menggantikan dermaga lama yang masih
sederhana berbahan kayu. Siap menyambut kapal-kapal besar yang datang dan pergi dari berbagai
daerah. Pagi itu, matahari terbit tidak hanya mengelir langit kuning kemerahan tetapi juga menerpa
halus sisi Gunung Daik di kejauhan sehingga tampak seperti dipoles penata rias alam. Cantik
sekali.
Sejumlah warga terlihat mulai beraktifitas. Mulai dari yang berangkat kerja di pulau-pulau
sekitar ataupun berangkat sekolah. Pompong (perahu kayu) hilir mudik mengalirkan denyut nadi
pagi yang mulai bergerak. Usai sarapan mulailah kami menjelajah pulau seluas 889 kilometer ini.
Dengan prioritas menyambangi aneka situs sejarah. Agenda utama kami adalah mengunjungi
Museum Mini Linggam Cahaya. Sebuah museum yang menyimpan sumber sejarah Melayu hingga
beragam koleksi peninggalan kerajaan Riau-Lingga. Beberapa barang yang dipamerkan di
Museum yang berdiri sejak 2003 ini antara lain : naskah kuno, senjata, alat kesenian, uang logam,
peralatan kerja, paha (tempat meletak makanan/lauk pauk), keto (tempat membuang
sampah/ludah),dll. Koleksi itu terus bertambah seiring dengan terus ditemukannya benda-benda
kuno yang sebagian besar diserahkan masyarakat.
Tak jauh dari sini terdapat situs penting lain yaitu Istana Damnah, yang merupakan eks
bangunan istana yang dibangun 1860, pada masa pemerintahan Sultan Badrul Alamsyah II.
Sayangnya kondisi istana ini memang tidak lagi utuh alias tinggal reruntuhan. Sehingga di
bangunlah replika istana ini di sebelahnya. Kami juga sempat mampir di Masjid Jamik Sultan
Lingga yang berada di Kampung Darat. Sebuah masjid tua yang berdiri tahun 1800. Arsitekturnya
didominasi warna kuning dan hijau khas etnis Melayu. Di pekarangan masjid terdapat makam
Sultan Mahmud Riayatsyah III beserta istri dan keturunannya. Semula kami berencana
melanjutkan perjalanan ke Air Terjun Resun di desa Resun, Kecamatan Lingga Utara.
Namun, akses jalan ditutup karena sedang mengalami perbaikan,kamipun mengurungkan
rencana menyambangi air terjun yang menurut forum diskusi dari beberapa situs backpacker
termasuk 10 buah air terjun terindah di Indonesia. Kami hanya menyempatkan mampir di
pemandian Lubuk Papan yang berlokasi pada aliran sungai Tanda. Pemandian ini kabarnya
memiliki kaitan erat dengan sejarah Lingga saat Daik menjadi ibukota kerajaan. Karena
merupakan lokasi aktifitas keseharian warga kerajaan.Lokasinya tak jauh dari Istana Damnah.
Usai berkeliling Daik yang banyak dipenuhi bangunan rumah-rumah asli Melayu, kami
menyeberang ke Pulau Mepar. Pulau kecil yang juga terkait sejarah Lingga. Untuk menjangkaunya
dapat menggunakan Pompong (kapal motor ukuran kecil). Hanya memakan waktu 15 menit
menyeberang ke pulau seluas sekitar 5000m2 dengan penduduk berkisar 400jiwa. Pulau ini selain
menyimpan keindahan alam juga terdapat situs bersejarah berupa benteng pertahanan yang berdiri
diatas Bukit Cening . “Dulunya benteng ni berguna menghalau serdadu Belanda dengan meriam”.
Ujar seorang pemuda lokal yang menemani kami mendaki bukit. Dari atas memang terlihat
hamparan laut luas di hadapan deretan meriam tua yang masih berdiri kokoh. Suasananya seolah
melontarkan benak saya ke masa perang Riau (1782-1784).
Saat daerah ini tidak henti dikoyak desing peluru dan asap mesiu. Saat kaum imperialis
mencoba mencengkramkan kuku di perairan yang merupakan jalur perdagangan penting.
Terbayang kepulan asap membumbung tinggi dari kapal-kapal Belanda yang beradu kekuatan
dengan meriam dari benteng ini. Bayangan suara dentuman keras akibat muntahan bola-bola besi
serasa terdengar kembali di telinga sebelum sebuah tepukan hangat dari sang pemuda sambil
berkata. “Yuk kita ke sebelah sana” mengajak saya berjalan menurun ke arah belakang benteng
berbatasan dengan salah satu rumah warga dimana terdapat komplek pemakaman Keluarga
Tumenggung Jamaluddin dan Datuk Kaya Montel. Menurut literatur adalah tokoh yang diberi
tugas Kesultanan Lingga sebagai Panglima. Tokoh Melayu yang terkenal hingga semenanjung
Malaysia. “Banyak peziarah dari Malaysia, Singapura dan Brunei yang berkunjung kesini”
Tambahnya.
Lepas dari Pulau Mepar kami melanjutkan perjalanan ke Pulau Singkep. Pulau besar yang
berada di selatan pulau Lingga. Destinasi ini memiliki obyek wisata terkenal Pantai Batu Bedaun.
Dinamakan demikian karena di salah satu sudut pantai terdapat sebuah bongkahan batu besar yang
tumbuh sebuah pohon. Pantainya cantik membentang ke arah tenggara dan ciri khas butiran pasir
halus berwarna putih. Berjarak hanya 4 km dari kota Dabo, kota teramai di Lingga. Kota ini bila
diperhatikan secara fisik relatif lebih maju dari ibukota kabupatennya sendiri, Daik di pulau
tetangga. Terlihat dari infrastruktur yang lebih lengkap. Mulai dari jalan raya, prasarana listrik/
air, rumah sakit, bangunan dll. Maklum pulau ini dulu adalah penghasil timah terbesar setelah
Pangkal Pinang (Bangka) dan Tanjung Pandan (Belitung).
Dabo-pun memiliki bandara yang dapat didarati pesawat jenis Fokker-27 yang umumnya
berangkat dari Batam. Namun sejak penutupan tambang oleh UPTS (Unit Penambangan Timah
Singkep) tahun 1992 kota ini seolah bergerak mundur. Karena lambat laun ditinggal penghuninya
yang bermigrasi mencari peruntungan di pulau-pulau lain disekitar seperti Batam, Tanjung pinang,
Jambi, dan sebagainya. Maklum masyarakat Dabo kala itu sebagian besar menyandarkan hidup
pada Timah. Dabo kini dihuni oleh 70.000 jiwa penduduk.
Banyak bangunan megah tua eks PT Timah yang kini beralih menjadi aset Pemkab. Salah
satunya Gedung Pagoda di tengah danau buatan yang kini dijadikan Tourism Information Center
oleh Pemkab Lingga. Wisatawan yang ingin mendapat informasi lengkap wisata Lingga dapat
mengunjungi gedung ini. Kejayaan penambangan timah juga meninggalkan jejak historis arus
kedatangan tenaga kerja dari daratan Cina. Terbukti dengan banyak kelenteng berusia tua di kota
ini. Diantaranya adalah Kelenteng Cetiya Dharma Ratna yang diperkirakan berusia 100 tahun
lebih.
Usai mengunjungi Kepulauan Lingga. Tanpa terasa rasa cinta saya dengan Indonesia yang
begitu luas ini semakin menebal. Lingga tidak hanya menawarkan keindahan gugusan kepulauan
tapi juga kekayaan sejarah. Betapa di muara salah satu selat pelayaran penting di dunia ini terbukti
pernah menjadi pusat budaya sekaligus yang melahirkan budaya paling berpengaruh di kawasan
asia tenggara yaitu budaya Melayu. Tanpa perlu harus saling klaim dengan negeri tetangga.
Perjalanan pulang kembali ke Batam saya terus terbayang kisah kebesaran yang terjadi di
perairan ini sambil sesekali membayangkan kenikmatan kuliner khas Melayu yang membuat saya
rindu untuk kembali. Rindu melihat pantainya yang berombak tenang, rindu keramahan warganya.
Bunda Tanah Melayu, Warisan Kebudayaan dan Kemauan Politik
Tulisan ini merupakan pokok pikiran dari makalah yang penulis sampaikan pada seminar
tentang Revitalisasi Kerajaan Riau-Lingga, di Tanjungpinang, Kamis (29/8-2013) lalu.
Penulis menilai ada beberapa pokok pikiran yang penting untuk direnungkan dan dijadikan
pertimbangan kebijakan ke depan bagi Lingga dan Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa poin
penting itu, di antaranya:
Pertama, klaim bahwa sebagai Bunda Tanah Melayu dalam visi dan misi masa depan Lingga
dan juga Kepulauan Riau, bukan tidak beralasan. Paling tidak kawasan ini yang berada pada
pusaran jatuh bangunnya Selat Malaka, adalah bahagian dari jatuh bangun sebuah imperium besar,
yaitu imperium Melayu. Lebih 500 tahun.
Dimulai dari Bintan, lalu ke Singapura, Malaka, Johor, sampai berakhir di Lingga. Sebuah
mata rantai sejarah politik, ekonomi, sosial dan kebudayaaan yang panjang yang diakui telah
melahirkan salah satu tamaddun besar di dunia, yaitu tamaddun Melayu, di mana Lingga dan
Kepulauan Riau telah ikut memberi warna bagi tamaddun besar tersebut, dan mewarisi jejak-jejak
kebesarannya.
Kedua, memang tidak terdapat cukup banyak bukti fisik dan tinggalan sejarah untuk menandai
jejak sejarah itu di Lingga maupun Kepulauan Riau, karena selain tidak terawat dan telah punah
digerus waktu, juga karena ditelantarkan.
Tapi catatan-catatan tertulis dalam bentuk kronik, hikayat, dan naskah-naskah dan tulisan
kajian lainnya, telah menunjukkan Lingga dan Kepulauan Riau berada dalam pusaran itu, berperan
dan menentukan warna tamaddun tersebut sejak abad 14, dan lebih banyak bukti tertulis yang
dapat dikumpulkan, menjelang akhir imperium tersebut, awal abad 19.
Dalam Hikayat Hang Tuah misalnya, ketika Malaka berada dalam puncak kebesarannya,
Laksamana termasyhur itu, dikatakan pernah singgah ke Lingga, sebuah wilayah yang dianggap
sebagai bahagian dari Kerajaan Malaka. Juga dalam Sejarah Melayu.
Di zaman Kerajaan Johor, beberapa sultannya, telah menjadikan Lingga sebagai salah satu
tujuan dan ibukota sementara ketika menyingkir dari serbuan para musuh mereka (Kerajaan Aceh,
Portugis, dan lainnya ).
Juga ketika era Riau-Lingga berperan sebagai pusat kekuasaan sendiri, sebuah kerajaan,
sebagai salah satu penerus Malaka. Buku Sejarah Riau misalnya, memuat banyak informasi di
sana, meskipun harus dibaca dengan hati-hati dan kritis.
Ketiga, banyak kawasan di pusaran Selat Malaka, sebagai bahagian dari imperium Melayu
itu, yang memiliki kesadaran sejarah dan budaya, yang telah menjaga, merawat, dan mendaya
gunakan warisan Imperium Melayu untuk menjadi bahagian dari kekuatan dan kebesaran mereka
kini, khususnya dalam bidang sosial ekonomi sehingga jejak sejarah dan kebesaran imperium itu
masih terasa dan berguna. Malaysia adalah yang paling piawai dan cerdas.
Di negara bagian Malaka misalnya , mereka bukan saja berani memaklumatkan sebagai kota
sejarah, tetapi menjadikan semua warisan sejarah mereka yang diberikan oleh imperium dan
tamaddun Melayu itu sebagai warisan yang terus berbicara dan berperan, dan tidak terbiar menjadi
batu, artifak bisu, atau naskah-naskah kuno dalam perpustakaan.
Festival Sungai Malaka misalnya, adalah bahagian dari tradisi untuk mengenang dan merawat
ingatan tentang warisan sejarah ini. Bahkan terhadap warisan dari sang penjajahnya, Portugis dan
Belanda. Mereka mengibarkan bendera pariwisata sebagai jalan terhormat untuk memberi tempat
bagi melawan kelupaan kepada sejarah.
Keempat, mengapa Kepulauan Riau, khususnya Lingga, kawasan yang paling akhir sebagai
pewaris imperium itu, tidak menunjukkan kecerdasan yang memadai untuk memaknai warisan
sejarah besar itu dan menjadikan warisan tersebut terus bersuara, terus hidup, dan memberi
sumbangan-sumbangan baru yang kelak akan terus dikenang?
Inilah tragedi Indonesia, karena kealpaan dan ketegaan membiarkan warisan peradaban besar
terlupakan, berkecai-kecai, terjadi hampir di mana-mana di negeri yang kita cintai ini .
Kita telah menyepakati bahwa kebudayaan Indonesia itu adalah kebudayaan yang terdiri dari
puncak-puncak kebudayaan daerah. Dan puncak-puncak kebudayaan itu tampak megah, dan
indah, bila kekuasaan yang melindungi, membesarkan serta memberi maknanya, adalah kekuasaan
dari salah satu puncak kebudayaan yang ada.
Kebudayaan itulah yang selalu kelihatan menjulang, besar dan berkembang, karena memiliki
sumber daya untuk membesarkananya. Sedangkan puncak-puncak kebudayaan lain akan
senantiasa kelihatan redup, jauh, karena tidak ada access power untuk membesarkannya.
Bahkan untuk mempertahankkanya dari keruntuhan zaman pun hampir tak berdaya. Itulah tragedi
sentralistis, karena kekuasaan di daerah-daerah tidak berdaya, tidak memiliki cukup sumber untuk
menjadikan sejarah dan warisannya sebagai sesuatu yang mulia dan berharga untuk masa depan.
Beruntunglah kemudian muncul era otonomi dan desentralisasi. Era yang memberi kekuasaan
kepada para penguasa daerah untuk memutuskan mau diapakan artifak, naskah kuno, makam tua,
dan jejak tamaddun yang tersisa itu untuk kepentingan masa depan daerahnya.
Beruntunglah Lingga, beruntunglah Kepulauan Riau, beruntunglah Riau, kawasan-kawasan
yang menjadi tempat sisa-sisa terakhir tamaddun itu, yang memasukkan kesadaran sejarah dan
kebudayaan itu sebagai visi dan misi pembangunan hari depan mereka.
Sebuah kesadaran politik, sebuah keputusan politik yang arif. Meskipun berat dan
memerlukan waktu yang panjang, tetapi ini adalah modal yang sangat besar. Itulah yang dilakukan
Malaysia di awal kemerdekaan mereka, diawal pembangunan ekonomi dan kebudayaan mereka.
Mereka telah memutuskan kemelayuan dan seluruh warisan sejarah dan tamaddunnya,
menjadi harta dan modal utama mereka sebagai bangsa dan negera. Dan mereka lebih cepat dan
konsisten menjaga kemelayuan dan tamaddunnya, karena sejak awal mereka adalah negara federal,
di mana negara-negara bagian mereka memiliki otonomi penuh, dan kekuasaan besar untuk
menghitamputihkan warisan sejarah dan kebudayaan mereka. Maka tak heran, sebuah gedung
warisan portugis pun dirawat dan dijaga sebagai artifak sejarah. Makam-makam dijadikan objek
wisata. Diberi bumbu legenda dan sejarah, dan lain-lain gimmic marketing wisata.
Bagaimana di Lingga dan Kepri? Banyak gedung warisan Belanda sudah jadi taman dan ruko.
Fotonya saja sulit dicari. Makam-makam tua para peletak jejak sejarah Kerajaan Riau-Lingga,
misalnya, nyaris punah. Lihatlah makam Sultan Ibrahim, pembangun pusat Pemerintahan Johor di
Ulu Riau.
Sebentar lagi akan masuk ke dalam tongkang dan dijual sebagai biji aluminium. Zalim
terhadap sejarah, zalim terhadap tamaddun, zalim terhadap masa depan. Tak ada masa depan tanpa
masa lampau, dan dari masa lampaulah kita belajar. Mengabaikan masa lampau, adalah kebodohan
dan kesombongan manusia yang harus terus menerus dilawan. Bangsa yang mengabaikan sejarah,
adalah bangsa yang bebal.
Kelima, bagaimana masa depan warisan imperium Melayu yang ada di Kepulauan Riau,
khususnya di Lingga, Bintan, Penyengat, Batam dan lainnya agar tetap terus memberi makna dan
sumbangan bagi masa depan pembangunan di kawasan ini? Bagaimana semangat Riau-Lingga itu
tetap hidup dan memberi sumbangan yang baru bagi perdaban Melayu ke depan, paling tidak di
Kepulauan Riau?
Belajarlah dari Malaysia, belajarlah dari Malaka, belajarlah cara dan politik memelihara dan
menyelamatkan warisan perdababan. Belajar membangun sebuah kebijakan sosial ekonomi,
berbasis warisan sejarah dan kebudayaan. Belajar membangun sektor wisata dari mata rantai
sejarah.
Hanya ada dua sektor penting pembangunan ekonomi dunia ke depan: Yakni pariwisata dan
teknologi, karena kedua-duanya bersumber dari kreativitas, sumber kehidupan kemanusiaan yang
tak pernah kering. Sumber daya yang menjadikan manusia beradab dan mewariskan
kebudayaannya.
Semakin kreatif sebuah bangsa, semakin hebat dan cemerlang mereka. Kedua sektor ini adalah
bahagian dari kreativitas yang tak mengenal krisis. Kedua sektor ini tak mengenal habis dan terus
menerus bisa diperbaharui. Yang diperlukan hanya: Kesadaran politik dan Kemauan Politik.
Dan Kepri dan Lingga sudah ada kedua-duanya karena sudah dituangkan dalam Perda dan
menjadi visi dan misi. Tuhfat an Nafis, Gurindam XII, masjid dari telur dan lainnya, itu lahir dari
kesadaran politik dan kemauan politik penguasa Riau Lingga ketika itu, dan kita mewarisi dengan
bangga. Warisan sejarah itu lahir dari proses kreativitas di sebuah pulau kecil yang tak
diperhitungkan dalam bentangan nusantara yang berpuluh ribu pulau.
Apa yang kita hasilkan secara historis dan menumental dari sana sekarang? Mungkin sebuah
Centre of Excelent (Pusat Keunggulan Intelektual), yang menjadi pusat kajian dan kreativitas
intelektual untuk menghasilkan konsep-konsep, gagasan dan pikiran-pikiran cemerlang bagi
masukan para penguasa dan kekuasaan di Kepulauan Riau, Lingga, Bintan, dan lainnya dalam
menjalankan kebijakannya untuk mewariskan masa depan kebudayaan dan ekonomi yang
cemerlang.
Paling tidak untuk mengenang kecerdasan para elit politik zaman Kerajaan Riau-Lingga dulu
yang mendirikan Rusdiyah Club, sebagai simbol dari pusat keunggulan dan pemikiran Riau-
Lingga ketika itu. Dari lembaga inilah pemberontakan kultural Riau Lingga melawan Belanda
dimulai dan digerakkan. Paling tidak, Centre of Excelent itu untuk mengenang Kepahlawanan
Megat Sri Rama.
Kalau dia tidak mendurhaka dan membunuh Sultan Mahmud II, maka belum tentu ada
Kerajaan Riau-Lingga itu, karena Kerajaan Johor belum tentu akan pindah ke Ulu Riau lagi, belum
tentu akan pindah ke Lingga, belum tentu akan berakhir tragis di Pulau Penyengat.
Pendurhakaan Megat Sri Rama itu, bukan hanya soal membunuh sultan, tapi lebih dari itu
adalah sebuah proses keputusan sejarah. Maka, belajarlah dari masa lampau, dan jangan zalim
terhadap sejarah.***
BAB IV
ADAT ISTIADAT MASYARAKAT
MELAYU

A. NILAI-NILAI ADAT ISTIADAT


MASYARAKAT MELAYU
B. ADAB DALAM PERGAULAN
MASYARAKAT MELAYU
C. KONSEP MELAYU MENURUT SEJARAH
D. AGAMA ORANG MELAYU
E. PROSES MASUKNYA ISLAM DI
INDONESIA
F. MATA PENCAHARIAN ORANG MELAYU
BAB IV
ADAT ISTIADAT MASYARAKAT MELAYU
A. NILAI-NILAI ADAT ISTIADAT MASYARAKAT MELAYU.
Orang Melayu mengakui identitas kepribadiannya yang utama adalah adat-istiadat Melayu,
bahasa Melayu, dan agama Islam. Dengan demikian, seseorang yang mengaku dirinya orang
Melayu harus beradat-istiadat Melayu, berbahasa Melayu, dan beragama Islam. Dari tiga ciri
utama kepribadian orang Melayu tersebut, yang menjadi pondasi pokok adalah agama Islam,
karena agama Islam menjadi sumber adat-istiadat Melayu. Oleh karena itu, adat-istiadat Melayu
bersendikan syarak dan syarak bersendikan kitabullah. Dalam bahasa Melayu berbagai ungkapan,
pepatah, perumpamaan, pantun, syair, dan sebagainya menyiratkan norma sopan-santun dan tata
pergaulan orang Melayu.
Orang Melayu menetapkan identitasnya dengan tiga ciri pokok, yaitu berbahasa Melayu,
beradat-istiadat Melayu, dan beragama Islam. Dalam makalah ini, penulis akan mengemukakan
beberapa hal pokok yang berkaitan dengan adat istiadat Melayu Riau.
Seperti diketahui bersama, segala hal yang bersangkutan dengan adat-istiadat Melayu belum
banyak ditulis atau dicatat dengan jelas. Sejak dulu segala ketentuan adat-istiadat disampaikan dari
satu generasi ke generasi berikutnya secara lisan. Saat ini ketentuan adat yang disampaikan hanya
terbatas pada adat sopan-santun saja. Untuk dapat memahami adat-istiadat yang berlaku dalam
pergaulan, perlu diketahui sumbernya terlebih dahulu, yaitu adat yang disebut “adat yang sebenar
adat”. Sebelumnya, akan dibahas pengertian adat.
Buku yang membahas tentang adat sangat banyak, baik yang ditulis oleh ahli Indonesia sendiri
maupun ahli asing. Kata adat juga tercantum dalam kamus-kamus Indonesia (baca: Melayu) dan
ensiklopedi-ensiklopedi. Akan tetapi, penulis berpendapat bahwa semua buku itu belum dapat
menjelaskan adat secara tuntas dan fundamental.
Adat istiadat masyarakat melayu diajarkan untuk taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat
kepada orang tua, taat kepada pemimpin, ikhlas dan rela berkorban, memiliki rasa tanggungjawab,
bertanam budi dan membalas budi, mensyukuri nikmat Allah dan hidup sederhana.
Adat istiadat yang dimaksud dengan “adat sebenar adat” adalah prinsip adat Melayu yang
tidak dapat diubah-ubah. Prinsip tersebut tersimpul dalam “adat bersendikan syarak”. Ketentuan-
ketentuan adat yang bertentangan dengan hukum syarak tidak boleh dipakai lagi dan hukum
syaraklah yang dominan.
Dalam berbagai ungkapan adat istiadat anata lain disebutkan:
Adat berwaris kepada Nabi
Adat berkhalifah kepada Adam
Adat berinduk ke ulama
Adat bersurat dalam kertas
Adat tersirat dalam sunah
Adat dikungkung kitabullah

Itulah adat yang tahan banding


Itulah adat yang tahan asak

Adat terconteng di lawang


Adat tak lekang oleh panas
Adat tak lapuk oleh hujan
Adat dianjak layu diumbut mati
Adat ditanam tumbuh dikubur hidup

Kalau tinggi dipanjatnya


Bila rendah dijalarnya

Kalau kendur berdenting-denting


Kalau tegang berjela-jela
Itulah adat sebenar ada
Nilai-nilai adat istiadat masyarakat melayu diajarkan untuk taqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, taat kepada orang tua, taat kepada pemimpin, ikhlas dan rela berkorban, memiliki rasa
tanggungjawab, bertanam budi dan membalas budi, mensyukuri nikmat Allah dan hidup
sederhana.
Adat istiadat yang dimaksud dengan “adat sebenar adat” adalah prinsip adat Melayu yang
tidak dapat diubah-ubah. Prinsip tersebut tersimpul dalam “adat bersendikan syarak”. Ketentuan-
ketentuan adat yang bertentangan dengan hukum syarak tidak boleh dipakai lagi dan hukum
syaraklah yang dominan.
Situasi sesuatu masyarakat itu. Ringkasnya, adat adalah peraturan hidup sehari-hari. Ia
merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri daripada nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan,
kelembagaan dan hukum adat yang lazim dilakukan di sesuatu daerah. Secara umumnya,
kelaziman atau kebiasaan sesuatu perkara yang dilakukan itu telah bersebati dalam kehidupan
sesuatu masyarakat; dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Adat dapat
diteruskan dengan adanya informasi yang disampaikan dari generasi ke generasi, baik secara
bertulis ataupun lisan.
Adat resam atau adat istiadat yang diterima oleh sesuatu bangsa merupakan cetusan peraturan
dan panduan di mana ia adalah satu garis penentu sesuatu hukum yang dilaksanakan oleh
masyarakat tersebut. Sesebuah masyarakat menjalani kehidupan berdasarkan amalan nenek
moyang mereka sebagai menyempurnakan atau melaksanakannya sebagai satu peraturan.
Peraturan ini menjadi amalan dan kebiasaan, menjadi sifat dan tabiat manusia semulajadi di mana
lama-kelamaan telah menjadi satu kemestian yang diikuti secara turun-temurun bagi mengekalkan
tradisi sesuatu kaum itu.
Asalnya perkataan adat ini adalah dari bahasa Arab yang bermaksud kebiasaan. Istilah adat
itu sendiri memberi pengertian yang agak meluas dan dalam situasi yang tidak begitu terbatas.
Boleh dikatakan setiap suku bangsa mempunyai adat dengan pengertian masing-masing. Justeru,
bagi memahami maksud adat sesuatu suku bangsa itu kita harus menggunakan atau memahami
budaya dan falsafah hidup mereka.
Ramai sarjana juga telah membuat pelbagai penafsiran bagi istilah adat. Setiap masyarakat
yang mengamalkan adat resam adalah masyarakat yang hidup bertatacara. Ini memperlihat
kehidupan mereka berlandaskan norma-norma kehidupan positif yang perlu dipatuhi. Adat resam,
adat istiadat dalam setiap suku bangsa itu semestinya terdapat perbezaan dan berlainan dari cara
perlaksanaan dan pemakaiannya. Namun, apa juga penafsiran dan perbezaan adat dalam sesebuah
masyarakat itu, tujuannya adalah serupa, iaitu untuk membentuk suatu masyarakat yang maju,
dinamik dan progresif, kerana adat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan
merupakan suatu keperibadian dari suatu masyarakat atau bangsa.
Dahulu Melaka, Johor dan Riau merupakan satu kerajaan melayu yang adatnya berpuncak
dari Istahjuyna Raja, Karena itu adat yang berlaku di Riau bersumber dari Melaka dan Johor.
Adapun adat masyarakat melayu Kepulauan Riau dapat dibagi menjadi beberapa bagian,
antara lain :
a. Adat Sebenar Adat
Merupakan prinsip adat melayu yang sangat kuat, yang mana tidak dapat diubah-ubah.Prinsip
tersebut tersimpul dalam adat bersandikan syarak.Apabila ketentuan-ketentuan adat bertentangan
dengan hukum syarak maka ketentuan adat itu tidak boleh dipakai lagi.Sebab dasar adat melayu
harus sesuai dengan kitab suci Al-Qur’an dan Sunnah Nabi.Prinsip itulah yang tidak dapat diotak
atik, di buang apalagi dihilangkan.Karna itu adalah adat sebenar adat.
b. Adat yang Diadatkan
Merupakan adat yang dibuat oleh penguasa pada suatu kurun waktu, yang mana adat itu terus
berlaku sampai diubah oleh penguasa berikutnya.Adat ini dapat berubah-ubah sesuai dengan
perkembangan zaman atau dalam situasi mendesak, yang biasa disebut dengan “Peraturan
Pelaksanaan”.
c. Adat yang Teradat
Adat ini merupakan Konsensus atau kesepakatan bersama yang dianggap baik untuk diambil
atau diputuskan sebagai pedoman atau patokan dalam menetukan sikap dan tindakan dalam
menghadapi setiap peristiwa dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.Dimana adat ini
dapat berubah-ubah sesuai dengan nilai-nilai baru yang berkembang, yang biasa disebut dengan
“Tradisi”.

B. ADAB DALAM PERGAULAN MASYARAKAT MELAYU


Bertolak dari dasar pemikiran diadakannya Seminar Kebudayaan Melayu ini, penulis
mencoba mengemukakan pemikiran sebagai sumbangan dalam penyempurnaan tata-pergaulan
nasional. Berikut satu alenia yang menjadi dasar pemikiran tersebut:
Interaksi sosial antara sesama warga negara dalam masyarakat majemuk itu menuntut kerangka
rujukan (term of reference) maupun mekanisme pengendali yang mampu memberikan arah dan
makna kehidupan bermasyarakat, yaitu kebudayaan yang dapat menjembatani pergaulan sesama
warga negara secara efektif.
Adat-istiadat yang merupakan pola sopan-santun dalam pergaulan orang Melayu di Riau
sebenarnya sudah lama menjadi pola pergaulan nasional sesama warga negara. Bahasa Melayu
yang telah menjadi bahasa nasional Indonesia mengikutsertakan pepatah, ungkapan, peribahasa,
pantun, seloka, dan sebagainya yang hidup dalam masyarakat Melayu menjadi milik nasional dan
dipahami oleh semua warga negara Indonesia. Ajaran, tuntunan, dan falsafah yang diajarkan
melalui pepatah, peribahasa, dan sebagainya itu telah membudaya di seluruh Indonesia, sehingga
tidak mudah untuk mengidentifikasi pepatah dan peribahasa yang berasal dari Melayu dan yang
bukan dari Melayu.
Dalam masyarakat Melayu di Riau, sikap dan tingkah-laku yang baik telah diajarkan sejak
dari buaian hingga dewasa. Sikap itu diajarkan secara lisan dan dikembangkan melalui tulisan-
tulisan. Raja Ali Haji, pujangga besar Riau telah banyak meninggalkan ajaran-ajaran seperti
Gurindam Dua Belas, Samaratul Muhimmah, dan manuskrip-manuskrip lainnya.
Sopan-santun dalam pergaulan sesama masyarakat menyangkut beberapa hal, yaitu tingkah-
laku, tutur-bahasa, kesopanan berpakaian, serta sikap menghadapi orang tua/orang sebaya, orang
yang lebih muda, para pembesar, dan sebagainya. Tingkah-laku yang terpuji adalah yang bersifat
sederhana. Pola hidup sederhana yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia sejalan
dengan sifat ideal orang Melayu. Sebagaimana penggalan dalam kitab Adat Raja-raja Melayu:
“ Syahdan maka lagi adalah yang dikehendaki oleh istiadat orang Melayu itu dan dibilang orang
yang majelis yaitu apabila ada ia mengada ia atas sesuatu kelakuan melainkan dengan
pertengahan jua adanya. Yakni daripada segala kelakuan dan perbuatan dan pakaian dan
perkataan dan makanan dan perjalanannya, sekalian itu tiada dengan berlebih-lebihan dan
dengan kekurangan, melainkan sekaliannya itu diadakan dengan keadaan yang sederhana jua
adanya. Maka orang itulah yang dibilang anak yang majelis. Tambahan pula dengan adab pandai
ia menyimpan dirinya. Maka tambah-tambahlah landib atau sindib adanya, seperti kata hukuman,
“Hendaklah kamu hukumkan kerongkongan kamu tatkala dalam majelis makan, dan hukumkan
matamu tatkala melihat perempuan, dan tegahkan lidahmu dan pada banyak perkataan yang
siasia dan tulikan telingamu dan pada perkataan-perkataan yang keji-keji”. Maka apabila
sampailah seseorang kepada segala syarat ini ia itulah orang yang majelis namanya (Sujiman,
1983).”
Kesederhanaan memang sudah menjadi sifat dasar orang Melayu sehingga terkadang karena
“salah bawa” menjadi sangat berlebihan. Kesederhanaan ini membawa sifat ramah dan toleransi
yang tinggi dalam pergaulan. Kesederhanaan ini digambarkan pula dalam pepatah “Mandi di hilir-
hilir, berkata di bawah-bawah, “Ibarat padi, kian berisi kian runduk” .
Gotong-royong dan seia sekata sangat dianjurkan. Banyak pepatah dan ungkapan yang
menjadi falsafah hidup orang Melayu bertahan sampai sekarang seperti misalnya:
Berat sama dipikul , Ringan sama dijinjing
Ke bukit sama mendaki , Ke lurah sama menurun
Hati gajah sama dilapah , Hati tungau sama dicecah
Hidup jelang-menjelang , Sakit jenguk-menjenguk
Lapang sama berlegar , Sempit sama berhimpit
Lebih beri-memberi , Kalau berjalan beriringan
Ungkapan-ungkapan yang menyangkut kebersamaan masih sangat banyak, karena masalah
gotong royong dan kerukunan bersama merupakan masalah penting dalam pergaulan orang
Melayu. Ungkapan-ungkapan itu antara lain tercermin dalam.
a. Tutur-Kata
Dalam bertutur dan berkata, banyak dijumpai nasihat, karena kata sangat berpengaruh bagi
keselarasan pergaulan, “Bahasa menunjukkan bangsa”. Pengertian “bangsa” yang dimaksud di
sini adalah “orang baik-baik” atau orang berderajat yang juga disebut “orang berbangsa”. Orang
baik-baik tentu mengeluarkan kata-kata yang baik dan tekanan suaranya akan menimbulkan
simpati orang. Orang yang menggunakan kata-kata kasar dan tidak senonoh, dia tentu orang yang
“tidak berbangsa” atau derajatnya rendah.
Bahasa selalu dikaitkan dengan budi, oleh karena itu selalu disebut “budi bahasa”. Dengan
demikian, ketinggian budi seseorang juga diukur dari kata-katanya, seperti ungkapan:
Hidup sekandang sehalaman
tidak boleh tengking-menengking
tidak boleh tindih-menindih
tidak boleh dendam kesumat
Pantang membuka aib orang
Pantang merobek baju di badan
Pantang menepuk air di dulang
Hilang budi karena bahasa
Habis daulat karena kuasa
Pedas lada hingga ke mulut
Pedas kata menjemput maut

Bisa ular pada taringnya


Bisa lebah pada sengatnya
Bisa manusia pada mulutnya
Bisa racun boleh diobat
Bisa mulut nyawa padannya
Oleh karena kata dan ungkapan memegang peran penting dalam pergaulan, maka selalu
diberikan tuntunan tentang kata dan ungkapan agar kerukunan tetap terpelihara. Tinggi rendah
budi seseorang diukur dari cara berkata-kata. Seseorang yang mengeluarkan kata-kata yang salah
akan menjadi aib baginya,seperti kata pepatah“Biar salah kain asal jangan salah cakap”.
b. Sopan-Santun Berpakaian
Dari pepatah “Biar salah kain asal jangan salah cakap” juga tercermin bahwa salah kain juga
merupakan aib. Dalam masyarakat Melayu, kesempurnaan berpakaian menjadi ukuran bagi tinggi
rendahnya budaya seseorang. Makin tinggi kebudayaannya, akan semakin sempurna pakaiannya.
Selain itu, sopan-santun berpakaian menurut Islam telah menyatu dengan adat.
Orang yang sopan, pakaiannya akan sempurna, tidak bertelanjang dada, dan lututnya tidak
terbuka, seperti dinyatakan dalam ungkapan:
Elok sanggam menutup malu
Sanggam dipakai helat jamu
Elok dipakai berpatut-patut
Letak tidak membuka aib
Orang Melayu sejak dahulu sudah mengenal mode, terbukti dengan adanya berbagai jenis
pakaian, baik pakaian pria maupun wanita. Demikian pula perhiasan sebagai pelengkap
berpakaian. Melayu mengenal penutup kepala bagi lakilaki yang disebut “tengkolok” atau “tanjak”
dengan 42 jenis ikatan.
Pakaian daerah atau pakaian tradisonal Melayu bermacam-macam dan cara memakainya pun
disesuaikan dengan keperluan. Cara berpakaian untuk ke pasar, ke masjid, bertandang ke rumah
orang, atau ke majelis perjamuan dan upacara ada etikanya sendiri-sendiri. Sebagai intermezo,
penulis sajikan beberapa ungkapan mengenai pakaian (Effendy, 1985):
Seluar panjang semata kaki
Goyang bergoyang ditiup angina
Kibarnya tidak lebih sejengkal
Pesaknya tidak dalam amat
Elok sanggam menutup malu
Kalau melangkah tidak menyemak
Kalau duduk tidak menyesak
Seperti yang telah penulis ungkapkan pada bagian depan, Kerajaan Siak Sri Indrapura telah
menetapkan cara berpakaian bagi para pejabat yang bekerja di balai (kantor) dan cara berpakaian
rakyat yang datang ke balai dalam Babul Qawa‘id. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan
bahwa dalam pergaulan orang Melayu di Riau, kesopanan berpakaian tidak boleh diabaikan.
c. Adab dalam Pergaulan
Kerangka acuan adab dan sopan-santun dalam pergaulan adalah norma Islam yang sudah
melembaga menjadi adat. Di dalamnya terdapat berbagai pantangan, larangan, dan hal-hal yang
dianggap “sumbang”. Pelanggaran dalam hal ini menimbulkan aib besar dan si pelanggar dianggap
tidak beradab.
Terdapat beberapa sumbang, yaitu sumbang dipandang mata, sumbang sikap, dan sumbang
kata yang pada umumnya disebut “tidak baik”. Karakter anggota masyarakat dibentuk oleh
norma-norma ini. Dengan demikian tercipta pola sikap dalam pergaulan, seperti sikap terhadap
orang tua, terhadap ibu bapak, terhadap penguasa atau pejabat, terhadap orang sebaya, terhadap
orang yang lebih muda, antara pria dan wanita, bertamu ke rumah orang, dalam upacara, dan
sebagainya. Banyak ungkapan yang kita jumpai di dalam masyarakat Melayu yang digunakan
sebagai tuntunan, di antaranya sebagai berikut (Effendy, 1985):
Guru kencing berdiri
Murid kencing berlari
Kalau menyengat kupiah imam
Akan melintang kupiah makmum
Karena begitu banyaknya ungkapan, maka tidak mungkin jika semuanya dikemukakan di sini.
Yang jelas, dalam masyarakat Melayu Riau etika pergaulan sangat dipentingkan.

C. KONSEP MELAYU MENURUT SEJARAH


Istilah Melayu berasal dari kata mala (yang berarti mula) dan yu (yang berarti negeri) seperti
dinisbahkan kepada kata Ganggayu yang berarti negeri Gangga. Pendapat ini bisa dihubungkan
dengan cerita rakyat Melayu yang paling luas dikenal, yaitu cerita Si Kelambai atau Sang
Kelambai. Cerita ini mengisahkan berbagai negeri, patung, gua, dan ukiran dan sebagainya, yang
dihuni atau disentuh oleh Si Kelambai, semuanya akan mendapat keajaiban. Ini memberi petunjuk
bahwa negeri yang mula-mula dihuni orang Melayu pada zaman purba itu, telah mempunyai
peradaban yang cukup tinggi. Kemudian kata melayu atau melayur dalam bahasa Tamil berarti
tanah tinggi atau bukit, di samping kata malay yang berarti hujan. Ini bersesuaian dengan negeri-
negeri orang Melayu pada awalnya terletak pada perbukitan, seperti tersebut dalam Sejarah
Melayu, Bukit Siguntang Mahameru.
Negeri ini dikenal sebagai negeri yang banyak mendapat hujan, karena terletak antara dua
benua, yaitu Asia dan Australia. Selanjumya dalam bahasa Jawa, kata melayu berarti lari atau
berjalan cepat. Lalu, dikenal pula ada sungai Melayu, di antaranya dekat Johor dan Bangkahulu.
Semua istilah dan perkataan itu dapat dirangkumkan sehingga melayu dapat diartikan sebagai
suatu negeri yang mula-mula didiami, dan dilalui oleh sungai, yang diberi pula nama sungai
Melayu. Mereka membuat negeri di atas bukit, karena ada pencairan es Kutub Utara yang
menyebabkan sejumlah daratan atau pulau yang rendah jadi terendam air. Banjir dari es Kutub
Utara itu lebih terkenal dengan banjir atau topan Nabi Nuh. Untuk menghindari banjir itu mereka
berlarian mencari tempat yang tinggi (bukit) lalu disitulah mereka membuat negeri.
Istilah melayu baru dikenal sekitar tahun 644 Masehi, melalui tulisan Cina yang menyebutkan
dengan kata Mo-lo-yeu. Dalam tulisan itu disebutkan bahwa Mo-lo-yeu mengirimkan utusan ke
Cina, membawa barang hasil bumi untuk dipersembahkan kepada kaisar Cina. Jadi, kata melayu
menjadi nama sebuah kerajaan dewasa itu. Namun demikian, kerajaan Melayu sudah ada sejak
satu milenium pertama sebelum Masehi yang dibuktikan gerabah keramik di Barus di tengah Pulau
Sumatera. Nenek moyang orang Melayu itu ternyata juga beragam, baik asalnya yang mungkin
dari suku Dravida di India, mungkin juga Mongolia atau campuran Dravida dengan Aria yang
kemudian kawin dengan ras Mongolia. Kedatangan mereka juga bergelombang ke Nusantara ini.
Bangsa Melayu sendiri dapat dibedakan atas beberapa kategori atau ketentuan. Pertama,
Melayu Tua (proto Melayu) dengan Melayu Muda (deutro Melayu). Disebut Melayu tua karena
inilah gelombang perantau Melayu pertama yang datang ke kepulauan Melayu ini. Leluhur Melayu
Tua ini diperkirakan datang oleh para ahli arkeologi dan sejarah sekitar tahun 3000-2500 SM.
Adapun yang tergolong ke dalam keturunan Melayu Tua itu antara lain orang Talang Mamak,
orang Sakai, dan Suku Laut.
Keturunan Melayu tua ini terkesan amat tradisional, karena mereka amat teguh memegang
adat dan tradisinya. Pemegang teraju adat seperti Patih, Batin, dan Datuk Kaya, besar sekali
peranannya dalam mengatur lalu lintas kehidupan. Sementara itu, alam pikiran yang masih
sederhana dan kehidupan yang sangat ditentukan oleh faktor alam, telah menyebabkan munculnya
tokoh tradisi seperti dukun, bomo, pawang, dan kemantan. Para tokoh ini diharapkan dapat
membuat hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam. Mereka mempercayai laut,
tanjung, tanah, pohon, ikan, burung, dan binatang liar, dihuni atau dikawal oleh makbluk halus,
yang kemampuannya melebihi kemampuan manusia. Makhluk halus yang menunggu tanah
disebut jembalang, makhluk yang mengawal binatang dan burung disebut sikodi, makhluk halus
yang menghuni hutan belantara disebut mambang, sedangkan makhluk halus yang menampakkan
dirinya sebagai perempuan cantik disebut peri.
Perkampungan puak Melayu Tua pada masa dulu jauh terpencil dari perkampungan Melayu
Muda. Ini mungkin berlaku, karena mereka ingin menjaga kelestarian adat dan resam (tradisi)
mereka. Begitu pula dalam nikah-kawin, mereka masih sedikit berbaur dengan Melayu Muda dan
suku lainnya. Pembauran dengan Melayu Muda baru terjadi setelah mereka memeluk agama Islam
sebagaimana yang terjadi pada Sakai Batin Salapan dan Batin Lima, yang diislamkan oleh para
khalifah murid Tuan Guru Abdul Wahab Rokan penganut tarekat Naksyahbandiyah.
Puak Melayu Muda (Deutro Melayu), gelombang kedatangan nenek moyang mereka
diperkirakan tiba antara 300-250 tahun sebelum Masehi. Melayu Muda ini cukup besar jumlahnya.
Mereka lebih suka mendiami daerah pantai yang ramai disinggahi perantau dan daerah aliran
sungai-sungai besar yang menjadi lalu lintas perdagangan. Karena itu mereka bersifat lebih terbuka
dari Melayu Tua, sehingga mudah terjadi nikah-kawin dengan puak atau suku lain, yang membuka
peluang pula kepada penyerapan nilai-nilai budaya dari luar.
Pada mulanya, baik Melayu tua maupun Melayu muda sama-sama memegang kepercayaan
nenek moyang yang disebut Animisme (semua benda punya roh) dan Dinamisme (semua benda
mempunyai semangat). Kepercayaan ini kemudian semakin kental oleh kehadiran ajaran Hindu-
Budha. Sebab antara kedua kepercayaan ini hampir tidak ada beda yang mendasar. Keduanya
sama-sama berakar pada alam pikiran leluhur, yang kemudian mereka beri muatan mitos, sehingga
bermuatan spiritual.
Kehadiran agama Islam ke dalam kehidupan puak Melayu muda, tidak: hanya sebatas menapis
adat dan tradisinya, tetapi juga berakibat terhadap bahasa yang mereka pakai. Sebab tentulab suatu
hal yang ganjil, jika suatu masyarakat memeluk agama Islam, sedangkan bahasa yang menjadi
pendukung potensi budayanya tidak Islami. Karena itu bahasa dan budaya Melayu muda juga
mendapat sentuhan dan pengaruh Islam, sehingga hasilnya budaya Melayu menjadi satu di antara
lima budaya Islam di dunia ini. Budaya Melayu itu ada disepuh dengan Islam, ada yang mendapat
proses islamisasi dan ada pula yang merupakan hasil kreativitas orang Melayu yang Islami.
Akibatnya penampilah orang Melayu akan memperlihatkan agamanya (Islam) adat dan resam yang
bercitra Islam dan bahasa Melayu yang mengandung lamtan agama Islam. Tentulah atas kenyataan
ini orang Cina yang masuk agama Islam disebut oleh kaum kerabatnya masuk Melayu.
Meskipun kita melihat ada perbedaan antara Melayu tua dengan Melayu muda, namun kedua
keturunan puak Melayu ini masih mempunyai persamaan kultural. Orang Melayu itu akan selalu
menampilkan budaya perairan (maritim). Mereka adalah manusia perairan, bukan manusia
pegunungan. Mereka menyukai air, laut, dan suka mendiami daerah aliran sungai, tebing pantai
dan rimba belantara yang banyak dilalui oleh sungai-sungai. Sebab itu budaya mereka selalu
berkaitan dengan air dan laut, seperti sampan, rakit, perahu, jalur, titian, berenang, dan bermacam
perkakas penangkap ikan seperti kail, lukah, hingga jala.
Pada penggal kedua, pengertian orang Melayu juga dapat dipakai terhadap pihak yang telah
nikah-kawin dengan puak Melayu tua maupun Melayu muda. Dengan nikah-kawin tentulah pelaku
dan keturunannya akan mempunyai tingkahlaku sesuai dengan sistem nilai yang dianut puak
Melayu. Dalam hal ini dapat ditemukan bagaimana orang Bugis telah nikah-kawin dengan puak
Melayu Riau-Lingga. Keturunan mereka telah mendapat kedudukan dengan jabatan Yang
Dipertuan Muda dengan gelar Raja, di bawah keturunan Melayu yang menjabat Yang Dipertuan
Besar dengan gelar Sultan. Keadaan yang sama juga berlaku terhadap keturunan Arab yang telah
nikah-kawin dengan puak Melayu keturunan Siak, sehingga mendapat kedudukan sebagai sultan
dalam kerajaan itu. Dari 12 orang raja atau sultan kerajaan Siak, 6 orang yang terakhir adalah
keturunan Arab.
Perantau Banjar (Kalimantan) di Inderagiri, juga telah diterima dengan baik oleh kerajaan itu.
Akibatnya keturunan mereka juga menjadi bagian masyarakat dan kerajaan. Keturunan Banjar
telah diangkat menjadi mufti kerajaan. Seorang di antara mufti kerajaan Inderagiri yang terkenal
ialah Tuan Guru Abdurrahman Siddik bin Muhammad Apip, yang telah menjadii mufti dari tahun
1907-1939. Tuan Guru ini meninggal 10 Maret 1939, lalu dimakamkan di Parit Hidayat dekat kota
kecil Sapat, Kuala Inderagiri.
Sejumlah romusha (pekerja paksa oleh Jepang) asal Jawa, juga telah nikah-kawin dengan puak
Melayu Kampar di perhentian Marpuyan Pekanbaru. Keturunan mereka telah kehilangan jejak
budaya Jawa, lalu tarnpil dengan budaya puak Melayu Kampar.
Pada penggal ketiga, dalam rentangan yang lebih panjang mungkin saja seseorang atau suatu
keluarga menyebut dirinya orang Melayu, karena telah begitu lama menetap di kampung orang
Melayu. Mereka walaupun belum melakukan nikah-kawin dengan salah satu puak Melayu tadi,
tetapi karena dibesarkan dalam lingkungan masyarakat dan budaya Melayu atau mendapat peranan
dalam sistem sosial dan sistem nilai orang Melayu, akhirnya merasa diri mereka sebagai bagian
dari masyarakat Melayu di mana mereka tinggal. Mereka meninggalkan orientasi budaya negeri
asalnya, lalu memakai bahasa dan baju budaya Melayu. Contoh yang paling baik dalam hal ini
ialah Lebai Wahid (ayah sastrawan asal Riau Soeman Hs) dengan keluarganya. Lebai Wahid
merantau ke Bengkalis, lalu mendapat kedudukan sebagai lebai (ulama) dalam masyarakat Melayu
Bengkalis, suatu kedudukan yang dipandang mulia oleh orang Melayu. Kemudian Soeman Hs
lahir di Bengkalis tahun 1904, lalu dibesarkan dalam lingkungan budak-budak Melayu di situ.
Walaupun Pak Soeman, masih memakai Hs (Hasibuan) di ujung namanya, itu hanya sekadar
kenang-kenangan agar tidak rnengingkari sejarah. Namun begitu, tidak sedikitpun dia merasa
dirinya sebagai orang Batak. Bahkan selama umurnya yang mencapai 96 tahun, tak pernah dia
rindu untuk melihat kampung halaman ibu-bapaknya, Penampilannya malah terkesan lebih
Melayu lagi daripada orang Melayu yang bermukim di Riau.

D. AGAMA ORANG MELAYU


Pada masyarakat melayu, mereka membedakan antara agama dan kepercayaan. Menurut
masyarakat melayu, Agama yang dianggap oleh mereka adalah agama-agama besar yang diakui
oleh pemerintah. Seperti Islam, Kristen, Khatolik, Hindu dan Budha. Sementara keyakinan-
keyakinan seperti penyembahan pada ‘dewa-dewa’ dan kepercayaan akan kekuatan yang memiliki
makhluk halus (jin, hantu, jembalang, dan lainnya) hanya dianggap sebagai suatu kepercayaan
saja. Seperti yang terdapat pada suku “terasing” – suku Talang Mamak, Suku Akit, Suku Laut dan
lainnya. Maupun kepercayaan yang juga mencakup masalah upacara-upacara yang lahir dari
kebiasaan-kebiasaan lama orang melayu, seperti tepung tawar, mati tanah dan lainnya.
1. Kepercayaan masyarakat melayu
Kaum melayu adalah penganut animisme dan dinamisme yang menjelaskan tentang luasnya
praktek-praktek kepercayaan kuno berbasis melayu. Diantara praktek-praktek tersebut seperti
sihir, tahayul, tabu, pendukunan dalam hubungannya dengan makhluk ghaib seperti tuyul, setan,
jin, hantu dan lain-lainnya.
Dinamisme, berasal dari bahasa yunani, dymanis : artinya kekuasaan, kekuatan, khasiat.
Dinamisme adalah kepercayaan kepada benda-benda yang dianggap memiliki unsur kekuatan
magis. Diantara unsur kepercayaan dinamisme yang melekat dalam struktur budaya melayu pada
periode ini adalah kepercayaan akan kekuatan benda-benda yang mengandung kesaktian,
dinamakan fetisy. Fetisy sebagai bagian luar dari tubuh manusia yang kalau seandainya tidak ada,
akan berdampak pada kehidupan secara keseluruhan.
Animisme, berasal dari bahasa yunani anima, berartinya nyawa. Animisme adalah
kepercayaan terhadap suatu benda yang dianggap memiliki nyawa dan menjadi tempat pelindung.
Diantara unsur animisme pada periode ini dalam masyarakat melayu adalah totem. Totem atau
totemisme adalah sejenis roh pelindung manusia yang berwujud binatang.
2. Keagamaan Masyarakat Melayu
Masuknya sistem kepercayaan hindu dan budha mengganti kepercayaan dinamisme dan
animisme pada masyarakat melayu. Kepercayaan hindu menawarkan sistem dewa-dewa dan kasta
dengan penjagaan kualitas budaya ada pada penguasaan dan tokoh agama. Kemudian berkembang
pula agama Islam di nusantara menggantikan kepercayaan dan agama yang dianut oleh masyarakat
melayu.
a. Agama Hindu
Pengaruh agama Hindu tersebar sejak abad ke 6 lagi yang dibawa oleh pedagang India.
Penyebaran agama ini berkembang pesat ketika kedatangan golongan Brahmana dan penerimaan
agama ini oleh golongan pemerintah.
Ajaran ini diterima oleh pemerintah karena agama ini berperang teguh kepada konsep
Dewaraja yaitu raja adalah tuhan dibumi yang sekaligus memperkukuhkan kedudukan raja sebagai
pemerintah. Sebagai contoh, terdapat dua buah kerajaan Hindu di tanah Melayu yaitu kerajaan
Langkasuka dan kerajaan Kedah Tua. Disamping itu terdapatnya penyembahan Dewa Siwa dan
vishnu, yang dapat dilihat daripada pembinaan Candi Bukit Batu Pahat dan Candi Bukit Pendiat
di lembah Bujang, kedah.
Dikarenakan prinsip kedatangan agama hindu yang diarahkan pada kaum bangsawan, banyak
pihak yang mengatakan bahwa sebenarnya hanya golongan bangsawanlah yang menganut agama
ini dengan sungguh-sungguh. Meskipun mereka sendiri tidak benar-benar paham dengan ajaran
filsafat hindu yang asli.
Mereka hanya mementingkan perkara yang berkaitan dengan tata upacara serta ajaran-ajaran
yang membesarkan keagungan dewa bagi kepentingan mereka sendiri, sehingga secara tidak
langsung dengan menjadi penganut agama hindu mereka memperkukuh kedudukan mereka
didalam struktur lapisan didalam puncak masyarakat.
b. Agama Budha
Agama Budha pula turut tersebar dikalangan masyarakat melayu dan ia mempunyai pertalian
dengan agama Hindu. Ini disebabkan agama ini mengalami pengakomodiran dengan unsur-unsur
agama Hindu.
Agama ini diasaskan oleh Sidharta Gautama di India. Agama ini melarang manusia melakukan
kekejaman karena ia tidak mendatangkan sebarang kebaikan. Ajaran agama budha ini mudah
diterima karena anggapan mereka bahwa pengasas agama budha merupakan penjelmaan kembali
salah satu dari pada Dewa Hindu.
c. Agama Islam
Islam datang ke nusantara ketika pengaruh Hindu dan Budha masih kuat. Kala itu, majapahit
masih menguasai sebagian besar wilayah yang kini termasuk wilayah indonesia. Meskipun begitu,
belum diketahui secara pasti sejak kapan islam masuk ke indonesia karena para ahli masih berbeda
pendapat mengenai hal tersebut. Setidaknya adanya tiga teori yang mencoba menjelaskan tentang
proses masuknya islam ke indonesia yaitu, teori Gujarat, dan teori Persia. teori Mekkah
Teori Gujarat
Teori gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan islam ke indonesia dari Gujarat pada abad
ke-13 M. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Tokoh yang
menyosialisasikan teori ini kebanyakan adalah sarjana dari Belanda. Sarjana pertama yang
mengemukakan teori ini adalah J. Pijnapel dari Universitas Leiden pada abad ke 19. Menurutnya,
orang-orang Arab bermahzab Syafei telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriyah
(abad ke-7 M), namun yang menyebarkan islam ke indonesia menurut Pijnapel bukanlah dari
orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk islam dan berdagang ke
dunia timur, termasuk indonesia.
Teori Persia
Teori persia mengatakan bahwa proses kedatangan islam ke indonesia berasal dari daerah
Persia atau Parsi (kini Iran). Pencetus dari teori ini adalah Hoesein Djajadiningrat, sejarawan asal
Banten. Dalam memberikan argumentasinya, Hoesein lebih menitik beratkan analisisnya pada
kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persi dan indonesia. Tradisi
tersebut antara lain : tradisi merayakan 10 muharam atau Asyuro sebagai hari suci kaum Syiah atas
kematian Husein bin Ali, cucu Nabi Muhammad, seperti yang berkembang dalam tradisi tabut di
pariaman di Sumatra Barat. Istilah “tabut” (keranda ) diambil dari bahasa Arab yang di translasi
melalui bahasa Persi. Tradisi lain adalah ajaran mistik yang banyak kesamaan, misalnya antara
ajaran Syekh Siti Jenar dari jawa Tengah dengan ajaran Sufi Al-Hallaj dari persia. Bukan
kebetulan, keduanya mati dihukum oleh penguasa setempat karena ajaran-ajarannya dinilai
bertentangan dengan ketauhitan islam (murtad) dan membahayakan stabilitas politik dan sosial.
Alasan lain yang dikemukakan Hoesein yang sejalan dengan teori Moquetta, yaitu ada kesamaan
seni kaligrafi pahat pada batu-batu nisan yang dipakai dikiburan islam awal ddi Indonesia.
Kesamaan lain adalah bahwa umat islam Indonesia menganut mazhab Syafei, sama seperti
kebanyakan muslim di Iran.
Teori Mekkah
Teori adalah teori baru yang muncul untuk menyanggah bahwa Islam baru sampai dinusantara
pada abad ke-13 dan dibawa oleh orang Gujara. Teori ini mengatakan bahwa islam masuk ke
nusantara langsung dari mekah (arab) sebagai pusat agama islam sejak abad ke-7. Teori ini didasari
oleh sebuah berita dari cina yang menyatakan bahwa pada abad ke-7 sudah terdapat sebuah
perkampungan muslim di pantai barat Sumatra. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji
Karim Amrullah atau HAMKA, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Hamka
mengemukakan pendapatnya ini pada tahun 1958, saat orasi yang disampaikan pada dies natalis
Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTIN) di Yogyakarta. Ia menolak seluruh anggapan para sarjana
Barat yng mengemukakan bahwa islam datang ke indonesia tidak langsung dari Arab. Bahan
argumentasi yang dijadikan bahan rujukan HAMKA adalah sumber lokal indonesia dan sumber
Arab. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi,
melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Dalam pandangan Hamka, jalur
perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum tarikh masehi.

E. PROSES MASUKNYA ISLAM DI INDONESIA


Proses masuknya islam ke Indonesia dilakukan secara damai dan dilakukan dengan cara-cara
sebagai berikut :
1. Melalui cara perdagangan
Para pedagang ini juga tidak hanya berdagang namun tidak jarang mengundang para ulama
dan mubaligh dari negeri asal mereka ke nusantara. Para ulama dan mubaliqh yang datang atas
undangan para pedagang inilah yang diduga memiliki salah satu peran penting dalam upaya
penyebaran islam di Indonesia.
2. Melalui perkawinan
Bagi masyarakat pribumi, para pedagang muslim dianggap sebagai kalangan yang terpandang.
Hal ini menyebabkan banyak penguasa pribumi tertarik untuk menikahkan anak gadis mereka
dengan para pedagang ini.
3. Melalui pendidikan
Pengajaran dan pendidikan Islam mulai dilakukan setelah masyarakat islam terbentuk.
Pendidikan dilakukan di pesantren ataupun di pondok yang dibimbing oleh guru agama, ulama,
ataupun kyai. Para santri yang telah lulus akan pulang ke kampung halamanya dan akan
mendakwahkan islam di kampung masing-masing.
4. Melalui kesenian
Wayang adalah salah satu sarana kesenian untuk menyebarkan Islam kepada penduduk lokal.
Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh terpandanh yang mementaskan wayang untuk
mengenalkan agama islam. Cerita wayang yang di pentaskan biasanya di petik dari kisah
mahabrata atau ramayana yang kemudian disisipi dengan nilai-nilai islam.
Kebudayaan Masyarakat Melayu
Sebelum berbicara jauh mengenai budaya melayu ada baiknya kita mengetahui itu apa itu
budaya. Menurut koentjaraningrat (1976;28) budaya itu sendiri adalah budaya dari budi yang
berupa cipta dan rasa. Sedangkan kebudayaan adalah hasil cipta, karsa dan rasa. Masing-masing
daerah memiliki budaya nya masing-masing, budaya terbentuk secara alimiah sedangkan
kebudayaan suatu hasil yang diciptakan oleh manusia. Budaya terbentuk dari kebiasaan
masyarakat yang menjalankan kehidupan nya sehari-hari, kemudian hal-hal yang telah menjadi
kebiasaan dituangkan ke dalam suatu bentuk kesenian yang akhirnya akan menciptakan suatu
bentuk kebudayaan yang mencerminkan kehidupan masyarakat disekitarnya.
Berbicara mengenai budaya melayu tentu hal yang paling mendasar yang harus kata
ketahui adalah pesan yang telah diwarisi secara turun-menurun. Kesemua hal-hal mendasar itu
tentu saja berlandaskan ajaran agama islam karena asal muasal budaya melayu sedikit banyak
berasal dari kebudayaan yang dibawa oleh pedagang-pedagang arab pada masa itu. Seperti
kesenian yang kita biasa saksikan sekarang yaitu tari Zapin, syair, alat musik gambus dan
sebagainya. Tentunya semua telah mengalami penyesuaian sehingga bisa masuk menjadi suatu
kebudayaan yang pas bagi masyarakat melayu.
Dengan semakin berkembangnya zaman tentu terjdi berbagai macam perubahan pada
kesenian dan kebudayaan melayu. Hal ini tidak dapat kita hindari, berbagai interaksi dari
kebudayaan luar dapat mempengaruhi keutuhan kebudayaan melayu itu sendiri. Namun ada
pepatah mengatakan “Takkan melayu hilang dibumi”. Dengan adanya perubahan-perubahan yang
terjadi ditengah masyarakat maka perubahan bentuk dan struktur juga akan berkembang seiring
berjalannya waktu. Dalam artian, kesenian dan kebudayaan melayu akan dapat menyesuaikan diri
dari waktu kewaktu. Hal ini dapat diwujudkan dalam kesenian melayu kontemporer. Namun dalam
perubahannya tetap harus didasari oleh nilai-nilai luhur yang dasar masyarakat melayu, sehingga
warisan kebudayaan melayu dapat dipertahankan

F. MATA PENCAHARIAN ORANG MELAYU


Mata pencarian masyarakat orang melayu beraneka ragam, mulai dari usaha yang bergantung
kepada alam sampai pada usaha yang mengandalkan jasa. Kekayaan yang di miliki oleh bumi
melayu merupakan anugrah allah, dan membuat masyarakatnya hidup dalam serba cukup. Secara
geografis, mata pencaharian tradisional masyarakat bisa di bagi dalam dua kelompok, yaitu,
masyarakat yang hidup di daerah daratan yang berhutan lebat, bersungai sungai dan berawa rawa
dan masyarakat yang hidup di daerah pesisir yang berlaut luas.maka usaha tradisionalpun di
sesuaikan dengan keadaan kedua daerah tersebut.
Pada dasarnya, dahulu kedua jenis daerah ini sistem mata pencahariannya adalah dengan cara
mengumpulkan bahan bahan makanan yang di sediakan alam.akan tetapi, dalam perkembangan
selanjutnya masyarakatnya tidak bisa lagi menggantungkan kehidupannya hanya pada pemberian
alam saja. Perkembangan ini lambat laun menimbulkan pula pembagian kerja secara alamiah.
mereka yang hidup di pesisir akhirnya terdiri dari masyarakat taniu adan masyarakat nelayan. Dan
mereka yang hidup di daerah pedalaman yang berhutan, bersungai dan berawa-rawa, dalam
perkembangan kemudian lebih mengutamakan bercocok tanam dengan sistem ladang.
Paling kurang, ada delapan mata pencaharian tradisional masyarakat melayu. Kedelapan
pencaharian ini di sebut juga tapak lapan, maksudnya dari situlah kehidupan berpijak atau
bertumpu ( hamidy, 1999 : 212). Adapun tapak delapan tersebut adalah :
a. Berkebun , seperti membuat kebun getah dan kebun kelapa
b. Beladang, yakni menanam padi, jagung dan sayur-sayuran
c. Beniro, yaitu mengambil air enau lalu menjadikannya manisan atau gula enau
d. Beternak, seperti memelihara ayam, itik, kambing, sapi dan kerbau.
e. Bertukang, membuat rumah, sampan, tongkang dan peralatan lainnya
f. Berniaga atau menjadi saudagar
g. Nelayan, yaitu mengambil hasil laut atau di sungai
h. Mendulang ( mengambil emas disepanjang sungai ) serta mengambil hasil hutan berupa rotan,
damar jelutung, dan lain lain sebagainya.

BAB V
KEPRIBADIAN ORANG MELAYU
DALAM MASYARAKAT

A. SIFAT MERENDAH DIRI ORANG


MELAYU
B. SIFAT PEMALU ATAU PENYEGAN
C. SIFAT SUKA DAMAI ATAU TOLERANSI
D. SIFAT SEDERHANA MASYARAKAT
MELAYU
E. SIFAT MEMPERTAHANKAN HARGA
DIRI
F. PANDANGAN MASYARAKAT MELAYU
JAUH KEDEPAN

BAB V
KEPRIBADIAN ORANG MELAYU DALAM
MASYARAKAT
A. SIFAT RENDAH HATI ORANG MELAYU
Sifat merendah merupakan sifat yang menjadi tututan utama dalam pergaulan orang Melayu.
Orang yang selalu merendah berarti tahu diri dan sadar diri. Sifat ini tercermin pada sikap yang
tertib, sopan, dan hormat. Sikap-sikap tersebut tampak pada gerak-gerik dan tutur-bahasanya,
terutama bila berhadapan dengan kaum kerabat atau anggota masyarakat yang lebih tua, bahkan
terhadap orang asing. Sikap merendah tidak sama dengan sikap menghina-hina diri. Dengan sikap
merendah, seseorang justru menjaga martabat (harga diri). Orang Melayu tidak mau dibenci
masyarakat karena sikap dan tingkah-laku atau tutur bahasa yang tidak memperhatikan martabat
diri. Sikap itu menunjukkan bahwa seseorang tidak tahu diri dan tidak tahu diuntung. Sifat
merendah tampak jelas dalam pepatah Melayu(Ahmad,1964:43),
Bercakap biar ke bawah-bawah
Mandi biar ke hilir-hilir
Jangan bawa sifat ayam jantan
Tapi bawalah sifat ayam betina
Kalau pergi ke rantau orang
Salah satu sifat terpuji orang melayu adalah rendah hati. Sifat ini turun temurun dikekalkan
dalam kehidupan mereka sebagai jati dirinya. Konon kata Melayu itu sendiri berasal dari kata
“melayukan“ diri yang berarti rendah hati, berlaku lemah lembut dan berbuat ramah tamah. Oleh
karenanya, orang Melayu umumnya menjauhi sifat angkuh, mengelakkan sombong, menghindari
berkata kasar, dan tidak mau membesarkan diri.
Orang tua-tua mengatakan, ”adat Melayu merendah selalu“. “Merendah” yang dimaksud
disini adalah merendahkan hati, bermuka manis, dan berlembut lidah, “ tidak rendah diri “ atau
pengecut. Sifat rendah hatu adalah cerminan dari kebesaran hati, ketulusikhlasan, tahu diri, dan
menghormati orang lain.
Sikap merendah orang Melayu tidak hanya ditujukan kepada orang yang lebih tua, orang
besar, pemuka adat, dan alim ulama, tetapi juga ditujukan kepada penghuni alam sekelilingnya.
Oleh karena itu, jika seseorang melewati tempat angker, ia akan merendah dengan berkata,
“Tabik Datuk, anak cucu numpang lalu”. Menurut orang Melayu, dengan merendah, ia akan
selamat. Seseorang yang takut seorang diri di laut atau di hutan, ia akan selamat.
Dengan sifat “ rendah hati” ini orang Melayu lazim terlihat sederhana, baik dalam berpakaian
maupun dalam kelengkapan rumah tangganya. Sifat ini merupakan kebalikan dari sifat yang suka
memamerkan kekayaan. Orang yang sengaja menonjolkan harta, pangkat, kepandaian keturunan,
dan kedudukan, lazim disebut sebagai orang yang besar kepala, bengak, sombong, pongah, besar
mulut, tinggi hati, tak tahu diri. Orang seperti ini tidak disenangi oleh masyarakat, bahkan mereka
diejek serta direndahkan dalam pergaulan. Orang tua tua mengatakan pula, “ siapa suka belagak
sombong, dadanya hampa kepalanya kosong”. Sebaliknya orang yang rendah hati di sanjung,
dipuji, dan dihormati oleh masyarakatnya.
sifat merendahkan diri atau rendah hati, orang melayu lazim terlihat sederhana, tidak
bermewah – mewah kelewatan batas, baik dalam penjamuan makan, berpakaian, maupun dalam
kelengkapan rumah tangganya. Sifat ini merupakan kebalikan dari sifat yang suka memamerkan
kekayaan. Orang yang sengaja menonjol – nonjolkan kekayaan harta, pangkat, kedudukan,
keturunan, bahkan kepandaian demi pamer disebut dengan dengan orang besar kepal, bengak,
sombong, pongah, besar mulut, tinggi hati, tak tahu diri dan sebagainya. Orang seperti ini tidak
disenangi oleh masyarakat, bahkan mereka diejek bahkan direndahkan dalam pergaulan. Orang
tua - tua mengatakan “ siapa suka berlagak sombong , dadanya hampa kepalanya kosong “.
Sebaliknya orang yang merendahkan diri di sanjung, di puji, di hormati masyarakat.
Untaian Ungkapan :
Apa tanda melayu jati
Budi halus dan rendah hati
Lemah lembut sebarang pekerti
Sesama umat ia hormati
Pantang baginya membesarkan diri
Sifatnya tidak tinggi hati
Lidahnya lunak pantang meninggi.
Nama Melayu sering dikaitkan dengan sifat orangnya yang merendah, melayu-melayukan diri
seperti bunga atau daun yang layu, karena bunga yang kelopaknya layu pasti melempai atau
terkulai ke bawah. Lawan dari sifat merendah adalah sifat yang suka menonjolkan diri, sombong,
serta merasa serba pandai. Sifat-sifat ini paling dibenci orang Melayu. Orang Melayu tidak boleh
telajak kata, tidak boleh hidung tinggi, tidak boleh hidup mengganjil, tidak boleh menunjuk pandai,
tidak boleh berjalan mendada, dan tidak boleh songkok senget. Pendeknya, tidak boleh sombong
dan besar cakap (Ahmad, 1964: 39). Sifat merendah juga tampak saat orang Melayu berkata
mengajak tamunya makan, “Silakan jemputlah makan Encik. Tak ada apa-apa, makan tak belauk”.
Padahal hidangan yang disajikan penuh dengan lauk-pauk. Jika mengajak tamunya singgah ke
rumah, orang Melayu akan berkata, “Singgahlah Encik ke gubuk kami yang buruk ini”. Padahal
rumahnya cukup besar dan perabotannya komplit. Kalau ingin berbicara, mereka selalu berkata,
“Terlebih dahulu saya minta maaf”.
Sikap rendah hati orang Melayu dapat dilihat dari ungkapan tunjuk ajar berikut :
Apa tanda melayu jati,
Sesama umat ia hormati
Apa tanda Melayu jati,
Sifatnya tidak tinggi hati

Dalam untaian syair dikatakan :


Wahai ananda tambatan hati,
Utamakan olehmu merendahkan diri
Sombong dan angkuh engkau jauhi
Kasar langgar jangan sekali

Wahai ananda kekasih bunda,


janganlah engkau besar kepala
Rendahkan hati kepada manusia
Supaya kekal tali saudara

Dalam untaian pantun di katakan :


Apalah tanda pisang lidi
Bila dimakan terasa perisa
Apalah tanda orang berbudi
Hatinya rendah berbudi bahasa

Apalah tanda batang nipah


Tumbuh di pantai banyak pelepah
Apalah tanda orang bertuah
Elok perangai hati pun rendah

Dalam ungkapan selanjutnya dikatakan :


Barang siapa hendak berbudi,
Luruskan niat rendahkan hati

Barang siapa hendak selamat,


Hati rendah laku oun khidmat
Tunjuk ajar Melayu menyebutkan pula keburukan orang yang suka membanggakan diri, besar
kepala, sombong, angkuh, bercakap besar, dan merendahkan orang lai. Sikap yang ebrtetntanagan
dengan rendah hati amat dibenci orang Melayu. Jika ada orang yang berperilaku buruk, ia
disisihkan dan dilecehkan oleh masyarakat.
Dalam ungkapan dikatakan :
Apa tanda orang celaka,
Sifatnya sombong bercampur pongah.

B. SIFAT PEMALU ATAU PENYEGAN


Sifat pemalu juga bertolak dari sifat tahu diri, sadar diri, tahu diuntung, dan harga diri. Sifat
pemalu merupakan sifat yang menjaga harga diri (martabat). Orang yang tidak tahu malu berarti
tidak tahu diri dan tidak menghargai diri sendiri. Sifat pemalu tercermin dalam sikap dan tingkah-
laku, seperti segan meminta bantuan, segan menonjolkan diri, segan mengadukan kesusahan,
segan mengambil muka, segan berebut (tamak), segan mendahului orang tua, dan sebagainya. Oleh
karena itu, orang Melayu tampak acuh tak acuh. Bagi yang tidak mengenal watak orang Melayu,
tentu berpendapat bahwa orang Melayu kurang berambisi atau kurang bergairah. Oleh karena sifat
pemalunya, orang Melayu tidak mau ditegur, dimaki, dan dicerca di hadapan orang banyak, dihina
di hadapan orang banyak,
Oleh karena itu, jika bergurau dengan orang Melayu harus berhati-hati jangan sampai ia
merasa malu di hadapan orang, karena bila tersinggung, malu, atau merasa dihina (diruntuhkan air
mukanya) di hadapan orang banyak, maka sifat segannya akan hilang. Bila sudah demikian, orang
Melayu akan bereaksi dengan kasar untuk mempertahankan harga diri.
Pandangan orang melayu terhadap sifat malu dapat di simak dari ungkap tunjuk ajar sebagai
berikut :
apa tanda melayu jati,
malu bersifat dengki mengdengki
malu bersifat iri mengiri
malu bersifat khianat menghianati
malu bersifat caci mencaci
malu menyombong berbesar hati
malu mungkir menyalah janji
malu makan kenyang sendiri
malu menolong meminta budi
malu bercakap tinggi hati
Malu adalah sifat yang dijunjung tinggi oleh orang Melayu. Orang tua-tua mengatakan “ kalau
malu sudah hilang, hidupnya sama dengan binatang “. Dalam tunjuk ajar Melayu, sifat malu adalah
cermin moral. Malu yang dimaksud disini adalah malu berbuat kejahatan, malu mengerjakan
pekerjaan tercela, malu berkata kasar, malu menyombong, malu menipu, malu berkhianat, malu
berdurhaka, malu menjilat, malu mengambil muka, malu merampas hak orang lain, malu berbuat
semena mena, malu melepaskan kewajiban dan tanggungjawab, malu membuka aib orang.
Kebudayaan merupakan pedoman dan acuan bagi sikap dan tingkah laku sert kepribadian
yang dimiliki oleh orang Melayu. Kebudayaan memiliki fungsi sebagai alat komunikasi,
pemersatu dan pencarian jati diri sehingga kebudayaan merupakan dasar didalam pergaulan.
Sebagai makhluk berbudaya tentunya tidak terlepas dari aturan yang berlaku yang dikenal dengan
norma dan nilai-nilai hukum. Karena orang Melayu identik dengan islam, maka nilai-nilai islami
menjadi pondasi dasr bagi orang Melayu.
Sebagai warga Negara dari suatu kedaulatan bangsa orang Melayu merupakan salah satu suku
dinegara ini, mengikuti warisan adat budaya yang dijunjung tinggi sejak dulu serta berkepribadian
dan bertingkah laku sesuai dengan adat istiadat yang diperlakukan. Dengan demikian adat yang
berlaku dalam kehidupan orang melayu tidak menyimpang dari aturan dan hukum islam
Disisi lain, orang Melayu memantangkan malu dalam hal hal yang baik, mialnya malu
menuntut ilmu, malu mengakui kesalahan, malu melakukan pekerjaan kasar yang halal, malu
emminta petuah dan amanah. Orang tua tua mengatakan :
Kalau malu berbuat ibadat, dunia akhirat hidupnya tersesat
Kalau malu bekerja, hidup pun sengsara
Kalau malu emminta nasehat, dunia akhirat hidup sengsara
Kalau malu beramal, alamat mati tak bebekal
Merujuk pada acuan tersebut, maka orang Melayu melarang malu di jalan kebaikan dan
menyuruh malu berbuat keburukan.
Dalam kehidupan orang Melayu, orang tidak beraib maka alamatlah hina. Orang ini dianggap
rendah, hina, dan disamakan dengan hewan. Oleh karenanya, orang Melayu berusaha memelihara
sifat malusepanjang hayatnya.
Pandangan orang Melayu terhadap sifat malu dapat dilihat dari ungkapan tunjuk ajar berikut
:
Apa tanda Melayu jati,
Malu berbuat yang tidak terpuji

Apa tanda Melayu jati,


Memelihara sepenuh hati

Dalam untaian syair dikatakan :


Wahai ananda buah hati ibu,
Peganglah olehmu sifat malu
Jagalah mulut jangan terlalu
Jagalah hati jangan cemburu

Dalam untaian pantun dikatakan :


Apa tanda kuncup mengembang
Diseri kumbang ada madunya
Apa tanda hidup terpandang
Pandai menimbang dengan malunya

Dalam ungkapan lain dikatakan :


Adat hidup orang bertuah,
Aib dan malu dijadikan amanah
Membawa diri tiada menyalah
Malu duduk menengah-nengah
Malu berdiri sombong dan pongah
Berbuat kebaikan tiada gah
Bercakap dengan berlembut lidah
Orang tua-tua mengatakan, amatlah buruk perangai orang yang menyingkapkan aib malu
orang, sedangkan ia tidak menyadari aib malu sendiri. Mereka juga mengatakan bahwa hidup tidak
beraib sama artinya dengan hidup durjana, yakni menyalahi agama, adat, norma-norma sosial yang
bernilai luhur. Di dalam ungkapan dikatakan :
Siapa tak tahu malu,
Tanda hatinya berbulu
Kalau aib disingkap-singkap,
Tanda dirinya tak beradap
Orang tua-tua menjelaskan pula, bahwa ada malu yang disuruh dan ada pula malu yang
dilarang. Malu yang harus di kerjakan pada hakikatnya adalah malu melakukan atau berbuat yang
tidak baik, berlaku tidak beradap dan sebagainya. Malu yang dilarang atau malu yang
dipantangkan ialah malu yang merugikan, misalnya malu mengakui kebodohan diri sendiri, malu
menuntut ilmu pengetahuan, malu meinta petuah atau tunjuk ajar, malu melakukan perbuatan baik
dan terpuji, malu bergaul, malu berkata benar, malu mempertahankan hak, dan sebagainya. Dalam
untaian ungkapan dikatakan :
Yang disebut malu elok,
Malu berbuat tidak senonoh
Malu bertengkar membuat gaduh
Malu bekerja tidak semenggah
Malu bekerja tidak menyudah
Malu bekerja tidak faedah
Malu bekerja tidak amanah
Orang tua-tua juga mengatak malu yang dipantangkan ialah :
Malu berguru menuntut ilmu
Malu bertanya kepada ulama
Malu emnuntut kepda yang patut
Malu mengaji pada yang ahli
Orang melayu selalu mengidamkan anaknya menjadi “ orang “, dalam pengertian menjadi
orang yang berhasil, baik lahir maupun batin. Oleh sebab itu, mereka sangat memperhatikan
pendidikan anak – anak sejak dini . berbagai cara mereka gunakan sebagai media untuk
menyampaikan ajaran agama, adat istiadat tersebut didalam sanubari anak – anak mereka. Tetapi
orang melayu juga tidak lupa memberikan didikan kepada anaknya untuk memiliki sifat yang
penyegan ataupun pemalu.
Ada pepatah orang tua menyatakan bahwa “ kalo malu sudah hilang, hidupnya sama dengan
binatang “ artinya sifat pemalu adalah sifat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat melayu dan
merupakan cerminan masyarakat melayu.
Adapun pun contoh – contoh sifat pemalu yang mencerminkan masyarakat melayu :
a. Malu berbuat kejahatan
b. Malu pekerjaan tercela
c. Malu berkata kasar
d. Malu menyombong
e. Malu menipu
f. Malu berkhianat
g. Malu berduhaka
Disisi lain malu tidak digunakan ketika kita ingin :
a. Mengakui kesalahan dan kebodohan diri sendiri
b. Malu menuntut ilmu
c. Berterus terang
d. Bertanggung jawab
e. Melakukan pekerjaan kasar yang halal
Ada sebuah petuah yang menyatakan bahwa :
Kalau malu bekerja hidup pun sengsara
Kalo malu meminta nasehat, dunia akhirat hidup sengsara
Kalo malu beramal, alamat mati berkelah
Contoh tunjuk ajar melayu dalam sifat malu :
Apa tanda melayu terbilang
Malu mengumpat dari belakang
Malu hidup diketiak orang
Malu menolong menagih hutang
Malu melanggar pantang dan larang
Malu menjalani hukum dan undang – undang .

C. SIFAT SUKA DAMAI ATAU TOLERANSI


1. Bersangka Baik Terhadap Sesama Mahluk
Tunjuk ajar Melayu mengajarkan pula agar setiap anggota masyarakat selalu bersangka baik
terhadap sesama mahluk. Orang tua-tua mengatakan, “adat orang baik-baik, selalu bersangka
baik”. Mereka menjelaskan, bahwa dengan bersangka baik persatuan dan kesatuan masyarakat dan
bangsa serta kerukunan dalam kehidupan sehari-hari akan terpelihara. Sebaliknya, bila hidup
penuh dengan kecurigaandan bersangka buruk hanya akan menumbuhkan fitnah memfitnah,
tomah menomah, iri mengiri, dengki mendengki, dan sebagainya yang dapat menimbulkan
perpecahan dan permusuhan. Hal ini dapat pula menggoyahkan persatuan, kesatuan dan kerukunan
masyarakat.
Orang Melayu tahu diri. Ia selalu menghargai orang lain, sebagaimana menghargai dirinya
sendiri. Oleh karena itu, ia selalu terbuka dan berlapang dada. Setiap orang yang datang ke
kampung halamannya selalu diberi pertolongan. Mereka beranggapan, orang tidak boleh tidur di
jalan atau minum di sumur. “Biar rumah sempit, tapi hati lapang”. Orang yang dapat menghargai
orang lain adalah orang yang berhati mulia. Kebaikan hati akan meningkatkan harga atau martabat
diri, sekaligus martabat kampung halamannya.
Akibat dari sifat toleransi ini, orang Melayu sangat senang bertolak ansur, tidak cerewet atau
banyak cing-cong, dan gampang berurusan. “Cincai-cincailah”, kata orang Cina. Sifat suka
bertolak ansur dan tidak cerewet itu menyebabkan orang Melayu disegani para pendatang. Sifat
ini juga menyebabkan orang Melayu suka mengalah, karena orang Melayu tidak mau ribut dan
berselisih paham, yang akan menyebabkan harga dirinya luntur.
Mereka menjelaskan lagi bahwa kehidupan bersangka baik menyebabkan tali persaudaraan
antara sesama bangsa, kaum, dan sahabat tetap kokoh. Bersangka baik mencerminkan perilaku
terpuji yang menjadi darah daging orang Melayu. Mereka dengan ikhlas menyambut siapa saja
yang tiba. Sikap inilah yang sejak dahulu menyebabkan orang Melayu dikenal ramah tamah dan
terbuka. Sikap bersangka baik ini pula kadangkala dimanfaatkan orang lain untuk “ menipu” orang
Melayu.
Orang tua-tua mengingatkan, walaupun orang bersangka buruk, tetapi orang Melayu
hendaklah tetap bersangka baik tanpa memandang suku dan bangsa. Ungkapan adat mengatakan,”
apa tanda orang mulia, berbaik sangka sesama manusia”. Dalam ungkapan lain dikatakan, “ siapa
hidup berbaik sangka, dunia akhirat hidup sentosa”. Sebaliknya, orang yang selalu bersangka
buruk terhadap orang lain alamatlah dibenci dan dipantangkan. Orang tua-tua mengatakan,” siapa
hidup bersangka buruk, dunia akhirat kena kutuk “.
Acuan diatas menyebabkan orang Melayu selalu bersangka baik kepada siapa saja. Mereka
dengan ikhlas dan berlapang dada menyambut kedatangan orang lain dan berusaha untuk
membantu dan menyenangkannya.
Sikap orang Melayu ini dapat dilihat dari ungkapan tunjuk ajar berikut:
Apa tanda Melayu jati,
Bersangka baik berlurus hati
Apa tanda Melayu jati,
Bersangka buruk ia jauhi

Dalam untaian syair tunjuk ajar dikatakan :


Wahai ananda dengarlah pesan,
Bersangka baik sesama insan
Berburuk sangka engkau jauhkan
Supaya hidupku diberkahi Tuhan

Dalam untaian pantun dikatakan :


Apalah tanda bintang beralih
Terbang melayang berbintik bintik
Apalah tanda orang terpilih
Kepada orang bersangka baik

Dalam ungkapan lain dikatakan :


Adat hidup orang bertuah,
Kepada orang berbaik sangka

Orang tua-tua melalui tunjuk ajarnya mengingatkan pula tentang keburukan sifat orang yang
bersangka buruk dan berhati jahat terhadap sesama manusia. Dalam ungkapan dikatakan :
Siapa suka bersangka buruk,
Budinya jahat hatinya busuk

Siapa suka bersangka buruk,


Dunia akhirat badan terpuruk
2. Sifat pemaaf dan pemurah
Sifat pemaaf dan pemurah amat dimuliakan dalam kehidupan masyarakat Melayu. Orang tua-
tua mengatakan, bahwa sifat ini mencerminkan kesetiakawanan sosial yang tinggi,
menggambarkan rendah hati, ikhlas, tidak pendendam, bertenggang rasa dan berbudi luhur. Dalam
ungkapan adat dikatakan, “ siapa taat memeluk agama Islam, dendam kesumat ia haramkan” atau
“ siapa setia memegang adat, dendam kesumat ia pantangkan”. Ungkapan lain menyebutkan “
siapa pemurah hidup bertuah” dan “ siapa pemaaf beroleh berkah”.
Dalam kehidupan sehari-hari, orang Melayu memelihara kerukunan masyarakatnya dengan
berdada lapang, pemaaf, pemurah dan bertenggang rasa untuk menjauhkan munculnya bibit
permusuhan antarsesama. Oleh karenanya, setiap terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan
hendaklah cepat diredam dengan cara saling memaafkan. Secara arif, orang Melayu mengatakan,”
bunga api janagn dibiarkan merebak membakar negri”, maksudnya bibit permusuhan ataupun
dendam kesumat jangan dibiarkan berkembang didalam kehidupan bermasyarakat supaya tidak
menimbulkan kebiasaan buruk bagi kehidupan masyarakatnya.
Acuan ini menyebabkan sifat pemaaf, sikap pemurah, sikap tenggang rasa, dan sikap
kesetiakawanan amat dimuliakan. Sebaliknya, sifat yang membangkang, tidak mau bermaafan,
mau menang sendiri, dan keras kepala dianggap sebagai sifat sifat buruk dan menyalahi ajaran
agama serta adat istiadatnya. Tunjuk ajar Melayu mengatakan :
Apa tanda Melayu jati,
Dendam kesumat ia jauhi
Tulus ikhlas bermurah hati
Kesalahan orang ia ampuni

Apa tanda Melayu jati,


Hidup pemaaf dan murah hati

Untaian syair dikatakan :


Wahai ananda kekasih ibu,
Mengaku salah janganlah malu
Memaafkan orang jangan menunggu
Hati pemurah menjauhkan seteru

Dalam untaian pantun dikatakan :


Petang hari bintang pun terang
Bulan mengambang di langit tinggi
Orang berbudi hidupnya tenang
Memaafkan orang bermurah hati

Dalam untaian lain dikatakan :


Siapa suka memaafkan orang,
Hati pemurah dadanya lapang

Tunjuk ajar Melayu mengatakan pula keburukan orang yang tidak mau memaafkan orang lain,
pendendam, dan tidak mau menyadari kesalahan sendiri. Dalam ungkapan dikatakan :
Siapa tak mau memaafkan orang,
Tanda akalnya masih kurang
Orang tua-tua selalu menyampaikan tunjuk ajarnya agar anggota masyarakat menjauhi sifat
loba, tamak, kedekut, serakah dan sejenisnya. Hal ini dilakukan supaya mereka dapat hidup tolong-
menolong, rasa-merasa, tenggang-menenggang, dan maaf-memaafkan. Cara inilah yang mampu
mewujudkan kehidupan yang aman, tertib dan sejahtera. Dalam ungkapan dikatakan :
Adat hidup Melayu jati,
Elok pemurah elok pekerti

Didalam bait syair dikatakan :


Wahai ananda cahaya mata,
Dengarlah pesan ayah dan bunda
Supaya hidupmu selamat sejahtera
Murahkan hati lapangkan dada

Dalam untaian pantun dikatakan :


Bila redup si matahari,
Pergi ke laut menjala udang
Bila hidup bermurah hati,
Budi lembut hidup terpandang
Orang yang tidak mau mengulurkan tangan untuk menolong orang lain, tidak mau merasakan
penderitaan orang lain, tamak dan loba disebut kedekut dan terkunci tangan. Orang seperti ini
dianggap buruk, sebagaimana tercermin dalam ungkapan:
Orang kedekut, mati hanyut
Orang kedekut, matinya semprot
Orang kedekut, mati mengerekot
Orang kedekut, mati takut
Orang Melayu saling menghormati, saling memberi, saling pengertian, saling menerima
pendapat orang lain sesuai nilai-niai dan budaya yang berlaku serta melakukan perbuatan yang
baik kepada orang lain.
Akibat dari sifat toleransi ini prang Melayu sangat senang bertolak unsur, tidak cerewat atau
banyak cing – cong, dan gampang berurusan. Cincai – cincailah kata orang Cina. Sikap suka
bertolak unsur yang tidak cerewet itu menyebabkan orang melayu disegani para pendatang. Sifat
ini juga menyebabkan orang Melayu suka mengalah, karena orang Melayu tidak mau ribut dan
berselisih paham, yang akan menyebabkan harga dirinya luntur.

D. SIFAT SEDERHANA MASYARAKAT MELAYU


Sifat hidup sederhana atau disebut hidup pertengahan dianggap cerminan sikap hidup orang
melayuyang tahu diri dan tidak bermewah-mewah, tetapi tidak pula melarat, miskin , atau
melupakan tanggung jawab kehidupan duniawi. Masyarakat Melayu senantiasa menjaga
keseimbangan antara kebutuhan lahiriah dan kebutuhan batiniah, serta menjaga keserasian antara
hidup di dunia dan hidup di akhirat nantinya. Daam ungkapan dikatakan, “kalau hidup mabuk
dunia , di akhirat badan celaka” dan “kalau hidup melupakan dunia, di akhirat bala menimpa”
unkapan ini bermakna bahwa kalau seseorang hidup semata-matabkarena mementingkan dunia,
diakhirat akan mendapatnsiksa. Sebaliknya, jika kita hidup melupakan kewajban sebagai manusia
yang berkeluarga, berkaum bangsa, dan bernegara, di akhirat dia akan dimintai pertanggung
jawaban dan akan mendapat siksa pula. Oleh karenanya, hidup hendaklah serasi dan seimbang
antara dunia dan akhirat. Sikap inilah yang mewujudkan pola hidup sederhana.
Orang Melayu tahu diri. Ia selalu menghargai orang lain, sebagaimana menghargai dirinya
sendiri. Oleh karena itu, ia selalu terbuka dan berlapang dada. Setiap orang yang datang ke
kampung halamannya selalu diberi pertolongan. Mereka beranggapan, orang tidak boleh tidur di
jalan atau minum di sumur. “Biar rumah sempit, tapi hati lapang”. Orang yang dapat menghargai
orang lain adalah orang yang berhati mulia. Kebaikan hati akan meningkatkan harga atau martabat
diri, sekaligus martabat kampung halamannya.
Akibat dari sifat toleransi ini, orang Melayu sangat senang bertolak ansur, tidak cerewet atau
banyak cing-cong, dan gampang berurusan. “Cincai-cincailah”, kata orang Cina. Sifat suka
bertolak ansur dan tidak cerewet itu menyebabkan orang Melayu disegani para pendatang. Sifat
ini juga menyebabkan orang Melayu suka mengalah, karena orang Melayu tidak mau ribut dan
berselisih paham, yang akan menyebabkan harga dirinya luntur.
Acuan mengenai hidup sederhana dalam tunjuk ajar melayu dapat disimak dari ungkapan
berikut:
Apa tanda melayu jati
Bermewah-mewah ia tak sudi

Apa tanda melayu jati


Dunia akhirat hidup serasi

Apa tanda melayu terpuji


Berlebih-lebihan ianya benci

Apa tanda melayu terpuji


Hidup sederhaa sampai mati
Dalam untaian syaair dikatakan:
Wahai ananda dengarlah pesan
Hidup di dunia wajib fikirkan
Hidup diakhirat wajib disiapkan
Supaya hidupmu diridhoi tuhan

Wahai ananda dengarlah peri


Bermewah-mewah jangan sekali
Hidup sederhana tahukan diri
Dunia dapat akhirat berisi

Dalam untaian pantun dikatakan:


Apalah tanda batang mengkudu
Daunnya rimbun sela-menyela
Apalah tanda orang melayu
Bersopan santun hidup sederhana

Apalah tanda pisang berbuah


Putiknya tampak menjulur tandan
Apalah tanda orang bertuah
Hidupnya tetap dalam perteengahan
Dalam untaian ungkapan selanjutnyadikatakan:
Apa tanda orang beriman
Hidupnya pantang berlebih-lebihan
Bermewah-mewah ia haramakan
Sombong dan angkuh ia elakan
Hidupnya sederhana pagi dan petang
Dunia diingat akhirat dikenang
Hutang dunia ia tunaikan
Buat akhirat ia lunaskan
Orang tua melayu menjelaskan, bahwa pola hidup sederhana tidaklah berarti sama sekali
menafikan dunia atau hidup miskin. Hidup sederhana adalah hidup tidak berlebih-lebihan, tidak
bermewah-mewahan, dan tidak melupakan kewajiban sebagai hamba Allah. Hidup sederhana
adalah hidup yang serasi deengan kemampuan masing-masing sesuai dengan kesanggupannnya
dan memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar.
Orang Melayu selalu berfikir sederhana. Mereka tidak mau memikirkan suatu hal yang rumit
dan sulit . dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu tidak tamak, tidak tergesa-gesa,
sentimentil dan periang. Selalu dapat menekankan perasaan suka bernyanyi lagu-lagu sedih dan
rentak gembira .
Sifat kesederhanaan ini juga berpangkal dari sifat tahu diri dan sadar diri. Orang melayu sadar
bahwa hidup di dunia ini hanya sementara segala isi didunia adalah milik Tuhan. .disamping itu
sifat sederhana orang Melayu menyebabkan orang Melayu tidak memiliki skala besar dalam
berusaha dan bersaing dengan orang lain yang datang kedaerah melayu.
Pandangan orang Melayu yang penulis nilai negatif adalah pandangan bahwa kemiskinan
merupakan warisan keturunan yang tidak dapat diubah. Pandangan ini terlihat dalam pepatah yang
berbunyi ; “ rezeki secupak tak akan dapat jadi segantang “ . dalam syair dikatakan ( Ahmad, 1964
: 46 )
Jangan banyak pikir- memikir
Tak dapat dimungkir
Nasib nak miskin tentulah fakir
Bolehlah tadbir menyelahi takdir
Rezeki secupak sudah terbentang
Kemana dikejar tak dapat digantang
Nasib berhutang mesti berhutang
Janji nak malang, malanglah datang

E. SIFAT MEMPERTAHANKAN HARGA DIRI


1. Kejujuran
Salah satu sifat mempertahankan harga diri. Tunjuk ajar melayu amat banyak menyebut
keutamaan sifat jujur , taat, setia, ikhlas, dan bersih hati. Orang tua-tua mengatakan “siapa jujur
hidupnya mujur” . orang melayu berusaha menanamkan sifat jujur kepada anak-anaknya sejak
dini. Dalam kehidupan sehari-hari orang yang jujur, ikhlas, lurus, dan bersih hati selalu dihormati
dan disegani oleh masyarakat. Kejujuran selalu dijadikan teldan bagi anak anak mereka . cerita-
cerita rakyat lazim mencerminkan pula keberuntungan orang yang jujur dan keburukan orang yang
tidak jujur.
Dalam untaian ungkapan tunjuk ajar melayu, keutamaan kejujuran digambarkan antara
laindengan:
Apa tanda melayu jati
Lurus dan jujur sampai ke hati

Apa tanda melayu jati


Jujurnya tidak berbelah lagi

Dalam untaian syair dikatakan;


Wahai ananda buah hati bunda
Hiduplah jujur jangan durhaka
Jauhkan bohong haramakan dusta
Supaya hidupnmu tiada ternista

Wahai ananda sibiran tulang


Jujur dan ikhlas wajib kau pegang
Berkata lurus jangan berabang
Supaya hidupmu tiada terbuang
Dalam untaian pantun:
Berbuah pisang di tepi dapur
Dapurnya luas tempat bertanak
Bertuahlah orang berhati jujur
Jujur dan ikhlas tanda berakhlajk

Apalah tanda bintang timur


Cahayamu terang di langit-langit
Apalah tanda-tanda orang jujur
Dadanya lapang batinya suci

Dalam ungkapan lain dikatakan:


Adat hidup melayu jati
Jujur dan ikhlas sudah bersebati

Adat hidup orang termasyur


Peranagai elok hati pun jujur
Tunjuk ajar melayu juga banyak menggambarkan keburukan orang-orang yang tidak jujur,
tidak taat, dan khianat yang disebut sikap celaka.
Dalam ungkapan disebut:
Apa tanda orang yang keji
Lain di mulut lain di hati

Apa anda orang terkutuk


Hati berbulu, lidah berkelok

Apa tanda orang terlaknat


Mulut busuk, lidah berkarat

Dalam untaian pantun:


Berbuah pisan di tepi dapur
Dapurnya luas tempat bertanak
Bertuahlah orang berhati jujur
Jujur dan ikhlas tana berakhlak

Apalah tanda bintang timur


Cahanya terang dilangit tinggi
Apalah tanda orang yang jujur
Dadanya lapang batinnya suci
2. Keberanian
Orang melayu menjungjung tinggi sifat berani, kesatria, taat, dan setia. Orang tua-tua
mengatakan “adat jantan berani, adat perempuan lembut hati” dalam ungkapan lain dikatakan
“siapa berani, ia terpuji , siapa penakut, ia kan banyul”.
Tunjuk ajar melayu menunjukan pula bahwa sifat berani yang dijnjung tinggi dan dihormati
adalah berani karena benar, berani pada yang baik, berani menegakkan keadilan, berani
menghapus arang di kening, berani di jalan Allah dan sebaginya yang bersifat menuju dan
mengacu pada kebaikan. Orang tua-tua mengingatkan pula supaya tidak berani membabi buta dan
melaang berani membela yang buruk, berani melanggar agama, berani melanggar adat istiadat,
dsb.
Keberanian sangat di perlukan dalam kehidupan manusia, terutama untuk menegakkan
keadilan untuk membela kebenaran, dan untuk memerjuangkan keperluan hidup, berusaha mencari
nafkah, membela bnangsa dan negara, dan sebagainya. Orang tua-tua mengatakan “adat lelaki
berani mati , adat perempuan memelihara kehormatan”
Sifat orang melayu yang mengutamakan sifat berani dapat disimak dari ungkapan tujuk ajar
berikut:
Apa tanda melayu jati
Di jalan Allah berani mati

Apa tanda melayu jati


Menegakkan keadilan berani mati
Dalam untaian syair tunjuk ajar:
Wahai ananda kekasih hati
Pakai olehmu sifat berani
Bulatkan tekad teguhkan hati
Di jalan Allah tempatmu mati

Wahai anada kekasih hati


Sifat berani tanamkan di kalbu
Jaukan sifat bimbang dan ragu
Di atas hidup matimu
Daalam untaian pantun:
Apa tanda batang kuini
Buahnya gelap ada bijinya
Apa tanda orang berani
Membela yang benar hatinya bulat
Dalam untaian yang selanjutnya:
Mati kayu karena terbakar
Mati melayu membela yang benar

Apa tanda berani celaka


Berani untuk mengambil muka
Berani membantah orang tua
Berani menentang adat lembaga
Berani berbuat semena-mena
Berani karena ada taringnya
Berani karena ada kukunya
Berani karena memegang kuasa
Berani karena banyak harta
Berani karena ada tulang pinggulnya
Berani karena tak ada judunya
Dalam benttuk tunjuk ajar melayujuga disebutkan bagaimana buruknya sifat pengecut, tidak
berani membela agama, takut membela keadilan, dan kebenaran, tidak berani membela yang
lemah, dan sikap sejenisnya. Orang yang tidak memiliki keberanian untuk membela yang hak serta
tidak berani membela keadilan dan kebenaran lazim disebut “dayus” serta dihina oleh masyarakat.
Dalam ungkapan keburukan orang pengecut ini dikatakan :
Apa tanda orang terkutuk
Membela yang benar ia menyuruk

Apa tanda orang pengecut


Membela yang hak ianya takut

Apa tanda orang celaka


Membela yang hak putihlah muka
3. Sifat Sentimentil dan Riang
Konsekuensi dari sifat tahu diri dan sadar akan harga diri menjadikan orang Melayu sangat
sentimentil. Oleh karena mereka tahu akan kekurangan dan derajatnya dalam stratifikasi sosial,
maka mereka selalu menekan perasaan. Keinginan dan hasratnya ditahan agar harga dirinya tidak
hilang. Untuk menyalurkan gejolak perasaannya, mereka mengungkapkannya dalam bentuk lagu-
lagu sedih, serta dalam nada-nada dan rentak yang sentimentil. Akan tetapi mereka tidak larut
dalam kesedihan yang tak berkesudahan. Kesedihan dan kemalangan juga disalurkan dengan
rentak dan nada gembira, seperti tercermin dalam rentak dan lagu-lagu berirama jpget, Patam-
patam, Mainang, dan Zapin. Orang Melayu sadar bahwa meratapi kesedihan tidak akan mengubah
nasib yang sudah ditakdirkan. “Apa guna kita bersedih, lebih baik kita bersuka ria”.Inilah satu
imbangan dari sifat sentimentil yang mewarnai corak watak kepribadian orang Melayu.
4. Pola Saling Menghormati Dan Saling Memberi.
Menurut Kamus Antropologi, pengertian saling memberi dan saling menerima berkaitan
dengan perasaan, martabat, dan penghormatan (penghargaan) terhadap diri sendiri (Winick, 1958:
231). Berdasarkan pengamatan dan hasil laporan para ahli sosial budaya, terutama ahli antropologi,
diketahui bahwa hampir di seluruh kelompok masyarakat ditemui gejala saling menghormati dan
saling memberi. Dengan kata lain, pola saling menghormati dan saling memberi merupakan gejala
hakiki yang ditemukan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Namun, gejala tersebut
bukan suatu aktivitas yang sama dan seragam dalam setiap masyarakat. Pola saling memberi itu
berbeda dan bervariasi, karena kebutuhan manusia untuk saling memberi, saling membantu, dan
saling mengasihi terbentuk dalam konteks nilai-nilai budaya yang berlaku. Dengan demikian,
setiap pola saling menghormati dan saling memberi yang terdapat dalam setiap masyarakat
manusia bersifat unik, yang berarti satu-satunya dan tidak sama dengan yang lain.
Begitu juga dengan pola saling menghormati dan saling memberi yang terdapat di dalam
masyarakat Melayu. Gejala tersebut tidak lepas dari nilai-nilai adat-istiadat Melayu yang
membentuk karakter, serta perasaan-perasaan yang menyertai setiap tindakan yang tampak dalam
setiap interaksi.
Seperti telah disebutkan di atas pola saling menghormati dan saling memberi adalah salah satu
gejala sosial. Artinya, kegiatan tersebut terjadi dalam situasi interaksi seseorang dengan orang lain
atau sekelompok orang. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, pola saling menghormati dan
saling memberi yang hidup dalam masyarakat Melayu tersebut dikenal dengan istilah menanam
budi, menabur budi, atau membuat budi. Ketiga istilah tersebut mempunyai arti yang sama.
Telah diuraikan sifat orang Melayu yang baik dan menyenangkan. Sifat-sifat yang
menyenangkan itu selalu terpancar dalam setiap interaksi sosial. Dalam interaksi sering terjadi
kemacetan komunikasi yang disebabkan oleh ketidakcocokan watak yang menyertai orang yang
sedang berkomunikasi. Kemacetan komunikasi itu sering terjadi karena tidak adanya sikap saling
menghargai. Apabila salah seorang yang sedang berkomunikasi merasa harga dirinya hilang, maka
ia akan merasa tersinggung. Dalam keadaan tersinggung, ia akan mengambil sikap protes dengan
cara memutuskan hubungan. Sikap ini dikenal dengan istilah merajuk.
Merajuk berarti menutup diri untuk membicarakan masalah-masalah yang menyebabkan
perasaannya tersinggung. Sikap merajuk itu diperlihatkan oleh orang Melayu sebagai tanda tidak
setuju terhadap sikap, tingkah-laku, dan pandangan orang yang menyinggung perasaannya.
Apabila sikap merajuk yang diperlihatkan tidak dihargai, bahkan diremehkan, maka ia akan
mengambil sikap menjauhkan diri. Kadang-kadang ia pindah ke kampung atau negeri lain.
Menjauhkan diri bertujuan untuk menghindarkan pertemuan dengan orang-orang yang telah
menyinggung perasaannya. Sikap merajuk atau menjauhkan diri diambil, apabila ia merasa tak
perlu memperpanjang persoalan yang kurang berarti. Tidak ada artinya bersikeras terhadap hal-
hal yang kurang berarti demi mempertahankan harga diri. Namun demikian, apabila dalam
interaksi terjadi pencemaran yang menjatuhkan harga diri seseorang, maka hilangnya harga diri
itu akan dijawab dengan sikap amuk atau mengamuk.
Amuk atau mengamuk ialah suatu sikap untuk membela harga diri yang telah dicemarkan oleh
seseorang. Harga diri dinilai tercemar apabila seseorang dipermalukan dan tidak mudah
dihapuskan dalam waktu singkat. Perbuatan-perbuatan yang dipandang amat memalukan
seseorang antara lain anak perempuannya dicemarkan orang, istrinya dilarikan orang, istrinya
serong, dan kaum kerabatnya dihina orang. Dengan kata lain, sikap amuk timbul bila ia merasa
dirinya telah dipecundangi atau dicabar orang. Akan tetapi, tidak semua hal tersebut menimbulkan
sikap amuk, karena sikap amuk adalah suatu sikap paling akhir yang dapat dilakukan. Apabila
telah memutuskan untuk mengamuk demi membela harga dirinya, ia harus mendahului dengan
suatu sumpah (sesumbar). Sesumbar atau sumpah bertujuan untuk menimbulkan semangat,
membulatkan tekad, menambah kekuatan, dan sekaligus mengumumkan kepada masyarakat
bahwa sikap itu telah menjadi keputusan yang tak boleh ditarik lagi. Dengan sesumbar berarti
seseorang telah memilih jalan akhir untuk memulihkan harga dirinya, yang berarti juga
memutuskan segala hubungan dengan dunia dan masyarakat. Tekad amuk hanya mempunyai dua
pilihan yang semuanya negatif, yaitu mati atau masuk penjara.
Oleh karena itu, sebelum memutuskan sikap amuk, seseorang harus kembali pada sikap tahu
diri dan sadar diri dengan cara mempertimbangkan segala akibat yang ditimbulkan oleh amuk. Ia
harus mempertimbangkan dirinya, anak istrinya, keluarganya, sanak saudaranya, dan sebagainya.
Apabila memutuskan amuk, berarti ia hanya bertekad untuk mati atau menderita di penjara.
Tekad untuk mati ini menyebabkan cara berpikir, sikap, dan tindakannya berubah. Perubahan
itu menyebabkan seseorang menjadi liar, kasar, bengis, tidak peduli, tidak terkontrol, dan bertekad
membunuh untuk memuaskan naluri yang paling buas. Dalam keadaan seperti itu, jiwa orang
tersebut menjadi abnormal, hilang keseimbangan, dan pandangannya tidak jernih. Ia disebut naik
pitam. Dalam hatinya bersemi marah dan tekad membinasakan. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak
lagi dapat membedakan siapa lawan dan siapa kawan. Sikap ini menjadi lebih gila apabila korban
telah jatuh. Untuk menghalanginya, ia harus dihindari atau dibinasakan. Oleh karena itu, sikap
amuk amat jarang terjadi. Bila seseorang telah sesumbar dan senjata telah diasah atau dicabut,
maka ia harus melaksanakan, dan jika tidak, ia akan disebut sebagai seorang pengecut.
Seseorang yang telah menjadi pengecut, harga dirinya akan lenyap, sehingga sesumbar dan
menarik senjata sangat jarang dilakukan. Orang lebih suka bersikap sabar atau mengalah. Orang
kemudian berkesimpulan bahwa orang Melayu bersifat sabar atau suka mengalah, karena dengan
sikap ini ia dapat mempertahankan harga dirinya. Sikap amuk selalu dihindarkan, karena sikap ini
paling tidak disukai oleh orang Melayu. Sikap ini sesungguhnya merupakan kompleksitas
kepribadian orang Melayu yang bersifat irasional, tidak human, sebagai sifat kontras dari sifat-
sifat lain yang luwes dan menyenangkan
Orang Melayu selalu berfikir sederhana. Mereka tidak mau memikirkan suatu hal yang rumit
dan sulit . dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu tidak tamak, tidak tergesa-gesa,
sentimentil dan periang. Selalu dapat menekankan perasaan suka bernyanyi lagu-lagu sedih dan
rentak gembira .
Sifat kesederhanaan ini juga berpangkal dari sifat tahu diri dan sadar diri. Orang melayu sadar
bahwa hidup di dunia ini hanya sementara segala isi didunia adalah milik Tuhan. .disamping itu
sifat sederhana orang Melayu menyebabkan orang Melayu tidak memiliki skala besar dalam
berusaha dan bersaing dengan orang lain yang datang kedaerah melayu.
Pandangan orang Melayu yang penulis nilai negatif adalah pandangan bahwa kemiskinan
merupakan warisan keturunan yang tidak dapat diubah. Pandangan ini terlihat dalam pepatah yang
berbunyi; “rezeki secupak tak akan dapat jadi segantang“ dalam syair dikatakan (Ahmad,
1964 : 46 )

Jangan banyak pikir- memikir


Tak dapat dimungkir
Nasib nak miskin tentulah fakir
Bolehlah tadbir menyelahi takdir
Rezeki secupak sudah terbentang
Kemana dikejar tak dapat digantang
Nasib berhutang mesti berhutang
Janji nak malang, malanglah datang

F. BEPANDANGAN MASYARAKAT MELAYU JAUH KEDEPAN


Orang tua-tua melayu mengajarkan agar masyarakat berpandangan jauh kedepan dan
berpikiran panjang. Mereka mengatakan bahwa hidup tidak hanya untuk masa silam dan hari ini,
tetapi juga amat penting untuk masa mendatang , baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.
Dengan memandang jauh kedepan seseorang dihaapkan memiliki wawasan luas, pikiran
panjang, dan perhitungan yang semakin cermat. Berpandangan jauh kedepan akan menumbuhkan
rasa tanggung jawab terhadap anak cucu , sehingga tindakan yang dilakukan tidak semata-mata
untuk kehidupan masa kini, tetapi juga memikirkan nasib anak cucunya.
Tunjuk ajar melayu menunjukan pula keburukan sifat orang-oang yang tidak memandang jauh
kemuka. Dalam ungkapan dikatakan “siapa tak mau memandang ke muka hiidupnya sesat anak
cucu celaka”. Acuan ini mendorong orang melayu untuk berpandangan jauh kedepan, berusaha
untuk mencukcupi kebutuhan hidupnya, dan berupaya untuk mensejahterahkan kehidupan anak
cucunya di belakang hari.
Sebagai orang melayu kita harus menjujung tinggi sifat-sifat melayu ini sehingga kedepannya
kita lebih baik bergaul dengan masyarakat.sehingga sifat-sifat tidak hilang di kepulauan riau ini
dan menjadi budaya melayu lebih terkenal di nasional bahkan di internasianal.jika kita menjujung
tinggi adat melayu ini maka adat melayu kita tidak akan di ambil oleh negara baik itu malaysia
baik pun negara lainnya.jadi,kita sebagai generasi penerus tanamkan sifat-sifat ini didalam diri
masing-masing sehingga bisa lah terwujud kepulauan riau tanah melayu.
Orang melayu selalu rbuatan yang baik kepada orang lain dan selalu memupuk persahabatan,
kasihan dan ingin membantu serta selalu ingat dengan perbuatan baik. Dimana semakin banyak
menanam budi pekerti maka orang tersebut akan semakin mulia hatinya dan semakin tinggi
martabatnya. Karena baik buruknya watak dan perangai seseorang, selalu dinilai dari budi pekerti
yang diberikannya kepada orang lain. Masyarakat Melayu selalu sangat memperhatikan dalam hal
menanam, menerima dan membalas budi orang lain.
BAB VI
POLA MENGHORMATI DAN SALING
MEMBERI DALAM MASYRAKAT
ORANG MELAYU

A. MENANAM BUDI (MEMBERI)


B. MENERIMA BUDI (MENERIMA)
C. MEMBALAS BUDI (MEMBALAS ATAU
MENGEMBALIKAN)
D. BERBUDI LUHUR ORANG MELAYU
E. DAN LAIN-LAIN YANG ADA
HUBUNGANNYA

BAB VI
POLA MENGHORMATI DAN SALING MEMBERI
DALAM MASYRAKAT ORANG MELAYU
A. MENANAM BUDI(MEMBERI)
Bagi orang melayu, budi amatlah penting. Bertanam atau menanam budi merupakan perbuatan
mulia dan terpuji. Orangtua mengatakan, “Bila sudah termakan budi, disanalah tempat melayu
mati.” Dalam kehidupan orang melayu, sebutan “orang berbudi” melambangkan perilaku terpuji,
mulia dan dihormati oleh masyarakatnya. Sebaliknya, jika disebut “tak tahu budi” maka seseorang
dianggap jahat, tak tahu adat, berperilaku buruk dan hina, dibenci dan dijauhi masyarakatnya.
Orang tua juga menegaskan, bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang tahu berbudi dan
tahu pula membalas budi. Dalam ungkapan dikataakan, “bila hidup berbudi, sempurnalah ia mati.”
Karena budi tidak dapat dibalas seperti membayar hutang harta benda, maka seseorang yang sudah
termakan budi orang lain tidak akan terlepas dari hutang budi selama hidupnya. Dalam ungkapan
dikatakan, “hutang emas dibayar emas, hutang budi dibawa mati.”
Acuan inilah yang diwariskan turun temurun yang menjadi bagian tunjuk ajar melayu. Hal ini
menyebabkan kebanyakan orang melayu berusaha supaya tidak termakan budi tetapi sebaliknya
berupaya untuk bertanam budi.
Keutamaan budi di dalam kehidupan orang Melayu dapat disimak dari ungkapan tunjuk ajar
di bawah ini:
Mati semut karena manisan
mati Melayu karena budi
apa tanda Melayu jati
bertanam budi sebelum mati
termakan budi ianya mati
Apa tanda Melayu
elok perangai mulia pekerti
sakit senang menanam budi
Apa tanda Melayu terpilih
bertanam budi tiada memiilih
apa tanda Melayu pilihan
bertanam budi jadi amalan
Apa tanda Melayu pilihan
termakan budi ia elakan
bertanam budi ia galakkan
Apa tanda Melayu beradat
bertanam budi ia bertempat
Apa tanda Melayu beradat
bertanam budi sepanjang hayat
Orang tua mengingatkan agar anggota masyarakat berupaya sekuat tenaga untuk berbuat
kebaikan, menolong sesama makhluk, bertanam budi dimana saja dengan ikhlas, dan tidak
mengharapkan imbalan apa pun itu supaya hidupnya mendapat berkah dari Allah.
Mereka juga memberikan peringatan agar anggota masyarakat jangan “termakan budi”
maksudnys jangan suka menerima pemberian, pertolongan, dan bantuan orang lain karena
menerima kebaikan akan menyebabkan ia berhutang budi.
Bagi orang melayu Menanam budi disebut juga membuat budi atau menabur budi.Orang yang
menanam budi disebut penanam budi.Menanam budi yang dilakukan oleh si penanam budi
bertujuan untuk berbuat baik.Si penanam budi memberikan sesuatu yang dimiliki yang
dipandangnya layak disertai dengan niat ikhlas untuk memberikan sesuatu kepada seseorang yang
dinilai patut atau layak.Adapun jenis-jenis budi yang biasa diberikan mencakup benda, tenaga,
sopan-santun, tutur-bahasa dan tegur-sapa, kunjung-mengunjungi, pinjam-meminjam, tanda mata,
menjemput makan, suruh seraya, mintak pialang, mintak bagi, dan mintak.
Dalam kedua belas situasi interaksi tersebut seseorang memiliki peluang untuk menanamkan
budinya kepada orang lain. Kedua belas situasi tersebut dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu (a)
pemberian yang diberikan oleh si penanam budi dan (b) pemberian yang diminta oleh orang yang
ingin menerima budi.Pada kategori pertama, kegiatan menanam budi (memberi) secara aktif
datang dari si penerima budi.Kategori ini meliputi memberi benda, tenaga (diberi atau diminta),
sopan-santun, tutur-bahasa dan tegur-sapa, kunjung-mengunjungi, pinjam-meminjam, tanda mata,
dan menjemput makan.Pada kategori kedua, kegiatan menanam budi (memberi) diminta dengan
sengaja oleh si penerima budi. Jenis yang termasuk dalam kategori ini antara lain suruh seraya,
mintak pialang, mintak bagi, dan mintak. Agar kedua belas situasi di atas jelas, maka berikut ini
diuraikan satu persatu secara singkat.
Memberi benda.Benda yang biasa diberikan sebagai alat penanam budi adalah makanan,
buah-buahan, hasil bumi, hasil laut, hasil perburuan, dan oleh-oleh.Pemberian harus
memperhatikan kualitas, kelangkaan, perasaan kebersamaan, dan tanda ingat.Faktor kualitas perlu
diperhatikan, agar bentuk, rasa, dan rupa benda yang diberikan dalam keadaan baik. Pepatah
Melayu mengatakan,
Jika ingin berbudi kepada orang Berikanlah barang yang terbaik Janganlah memberi barang
yang sudah tak terpakai
Benda juga dapat diberikan apabila memang amat langka, seperti air zam-zam.Dalam keadaan
langka, patokan benda bukan lagi bentuk, rasa, dan jumlah.Pemberian benda yang langka berkaitan
dengan perasaan kebersamaan, karena benda yang langka harus dibagi rata, sehingga semua orang
(tetangga) dapat merasakannya.Dalam keadaan demikian, yang dipentingkan adalah perasaan
bersama.Jangan sampai memutihkan mata, menghampakan dada, terutama terhadap anak-
anak.Pemberian yang sedikit itu sebagai simbol tanda ingat. Artinya, si pemberi tidak melupakan
orang lain yang menjadi sahabatnya. Pemberian yang mengandung nilai tanda ingat bukan
barangnya yang dinilai, akan tetapi perasaan ingat si pemberi yang dipentingkan. Si pemberi sadar
benar akan dirinya, agar tidak terperangkap dalam sifat lokek atau tamak. Sifat tamak
mencerminkan sifat tidak tahu menanam budi.
Memberikan tenaga.Tenaga juga digunakan untuk menanam budi.Menggunakan tenaga
sebagai alat menanam budi dapat dilakukan, terutama oleh orang-orang yang tidak memiliki
benda.Dengan tenaga, seseorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang yang
mengharapkan bantuannya. Bantuan yang diberikan berupa: (a) bantuan ketika seseorang sakit;
(b) bantuan berganjal (sejenis gotong royong), mengambil ramuan kayu rumah atau kayu bakar ke
hutan; (c) bantuan kepada orang yang mengadakan pesta (perkawinan, khitanan, memotong
rambut, dan berbagai kenduri); (d) bantuan pada keluarga yang sedang tertimpa kemalangan,
misalnya tertimpa musibah kematian.
Tenaga sebagai alat menabur budi dibedakan menjadi tenaga yang diberikan dan tenaga yang
diminta.Kedua jenis tenaga tersebut sangat berkaitan erat dengan sikap tahu diri dan sadar
diri.Tenaga secepatnya diberikan kepada orang yang memerlukan, seperti mengunjungi orang
sakit dan melayat. Tenaga tidak diberikan begitu saja kepada orang yang sedang mengadakan
pesta, dan orang tidak akan memberikan tenaganya jika tidak diundang dengan aturan adat.
Sopan-Santun.Sopan-santun adalah sikap dan tingkah-laku yang halus dan tertib yang tampak
ketika seseorang berinteraksi. Sikap dan tingkah-laku yang halus tercermin dari gerak-gerik
kepala, mata, bibir, bahu, tangan, jari, badan, kaki, air muka, dan cara berpakaian. Sopan-santun
dilakukan kepada kedua orang tua (ibu dan bapak), kerabat, orang-orang tua dalam masyarakat,
dan pemimpin-pemimpin masyarakat.Gerak-gerik yang halus juga tercermin ketika seseorang
bersalaman, berbicara, menunjuk, menghadap orang tua, makan bersama, berpakaian, berjalan,
dan sebagainya. Tingkah-laku yang dinilai tertib, penuh sopan-santun, dan penuh penghormatan
antara lain:
a) Tidak berbicara keras dengan ibu-bapak, berbicara dengan menyebut diri “saya” atau nama
diri dengan panggilan kesayangan orang tua seperti “are”, “dayang”, dan sebagainya. Jika laki-
laki, ketika berbicara memakai songkok (peci) dan duduk bersila, dan jika perempuan bersimpuh.
b) Jika lewat di hadapan orang tua atau orang tua sedang bercakap, atau tamu-tamu terhormat
sedang duduk-duduk bercakap, maka orang yang lewat harus menundukkan badan sambil tangan
kanannya diarahkan ke depan agak ke bawah, sedang tangan kiri diletakkan di bawah pergelangan
tangan kanan seolah-olah mengangkat tangan kanan, sambil berkata, “Tabik saya numpang lalu”,
dengan berjalan lambat-lambat sambil tumit diangkat sedikit, sehingga badan bertopang pada
bagian depan kaki. Maksudnya agar gerakan itu lembut dan tidak mengeluarkan suara dan tidak
mengganggu orang tua yang sedang berbicara.
c) Jika ingin mempersilakan orang atau orang yang amat dihormati masuk ke rumah atau ke
suatu majelis, tuan rumah atau orang yang bertugas menyambut tamu dengan cepat mendahului
datang menyongsong sambil merendahkan badan, berjabat tangan dengan posisi tangan kanan
ditelentangkan, tangan kiri di bawah pergelangan tangan kanan.
d) Jika bersalaman, badan dibungkukkan, tangan kanan memegang telapak tangan kanan
orang yang diajak bersalaman, tangan kiri menempel di pergelangan tangan kanan. Kemudian
tangan kanan ditarik dengan lembut, ujung jari kanan disentuhkan ke dahi, lalu ujung tangan
berpindah menyentuh dada kiri.Artinya, orang yang bersalaman itu benarbenar menghargai dan
menghormati tamunya dengan hati tulus ikhlas. Orang yang dihormati merasa sangat dimuliakan,
karena diterima dengan hormat, didudukkan di tempat yang layak dengan cara yang paling sesuai
dengan perasaan hormat si penerima tamu.
e) Jika menunjukkan sesuatu kepada orang tua atau tamu terhormat, seseorang hendaknya
menggunakan ibu jari kanan dan tangan kiri menempel di bawah pergelangan tangan kanan. Jari
telunjuk hanya digunakan ketika orang yang marah menuding seseorang yang sedang dimarahi.
f) Jika berpapasan dengan orang tua, orang yang muda menyapa terlebih dahulu, “Hendak ke
mana Pak Ngah?” Ketika menyapa, ia berhenti di pinggir jalan, lalu meneruskan perjalanan setelah
orang yang dihormati melewatinya.
g) Jika bertemu orang tua yang membawa beban berat, orang muda diwajibkan mengantarkan
beban orang tua itu sampai ke rumah. Ia harus menunda perjalanannya dahulu, kecuali orang tua
itu menolak dengan alasan tidak mau mengganggu perjalanan anak muda tersebut. Apalagi kalau
ia bertemu dengan orang tuanya sendiri yang sedang membawa beban berat. Ia harus mengantar
beban itu ke rumah. Jika orang muda (lakilaki) bertemu seorang gadis di jalan dan ia kenal, ia
harus menyapanya dengan tegur sapa yang halus dan tidak boleh berhenti untuk berbicara, kecuali
jika gadis itu masih kerabatnya. Namun tetap tidak boleh bergurau panjang lebar dengan suara
besar.Jika hal ini terjadi, tingkah-laku demikian dianggap tidak sopan atau sumbang. Tingkah-laku
sumbang ialah tingkah-laku pergaulan laki-laki dan perempuan yang melanggar norma adat-
istiadat. Sumbang dapat juga berupa sumbang kata, sumbang tingkah, sumbang niat, dan sumbang
pergaulan.
h) Ketika makan, masing-masing orang yang ikut makan bersama duduk bersila. Yang muda
mengambilkan nasi yang lebih tua.Ketika makan, seseorang hendaknya berpakaian sopan dan
berpeci (bersongkok). Jika tidak mempunyai peci, ia harus mencari gantinya, misalnya dengan
cara meletakkan sebatang rokok atau segulung kertas kecil di antara celah daun telinganya. Ketika
makan tidak boleh berbicara kuat-kuat, tidak boleh berbicara kotor dan menjijikkan
(menggelikan), tidak boleh berludah atau berdahak (membuang lendir mulut), dan sebagainya. Jika
orang muda selesai makan, ia harus menunggu orang yang lebih tua selesai, setelah itu barulah
mencuci tangannya.
Menurut tata tertib lama, apabila makan dengan lauk kerang rebus, maka kerang itu harus
dibuka dengan sebelah tangan, yaitu dengan tangan kanan.Jika ingin membalik ikan harus minta
izin terlebih dahulu kepada yang lebih tua. Meletakkan atau mengangkat hidangan harus dilakukan
dengan cara yang paling sopan. Saat ini tingkah-laku sopan-santun makan tersebut telah banyak
mengalami perubahan.Sudah banyak orang Melayu yang makan sambil duduk di kursi, karena
hidangan disajikan di atas meja.Pada beberapa keluarga modern juga sudah ada yang
menggunakan sendok-garpu seperti orang Barat.
Orang yang sopan, tertib, dan halus dalam bersikap dan bertingkah-laku terhadap orang lain,
berarti ia telah memberikan budi dalam bentuk penghormatan.
Tutur-Bahasa dan Tegur-Sapa.Antara tutur-bahasa dan tegur sapa tidak dapat dipisahkan.
Tutur-bahasa ialah bahasa yang halus serta nada suara lembut yang digunakan ketika berbicara
dengan orang lain, terlebih kepada orang tua dan orang yang dihormati. Bahasa dan istilah yang
digunakan tepat, baik dari segi pangkat (jenjang berdasarkan strata sosial) maupun umur dan jenis
kelamin.
Tegur-sapa ialah keramahtamahan dalam menyapa atau menegur seseorang dengan bahasa
dan sapaan yang tepat dan hormat.Orang yang ramah disebut baik tegur sapanya, sedangkan orang
yang tidak ramah disebut berat mulut.Tutur-bahasa dan tegur-sapa juga dinilai sebagai alat
penanam budi.Orang yang halus tutur-bahasanya dan baik tegur-sapanya disebut orang berbudi,
karena mencerminkan hati yang baik.
Kunjung-mengunjungi.Berkunjung ke rumah tetangga atau sahabat merupakan tanda
keramahan hati.Berkunjung ke rumah seseorang menunjukkan keikhlasan hati yang diiringi sikap
bersahabat atau bersaudara.
Kunjung-mengunjungi merupakan salah satu bentuk menanam budi. Berkunjung yang baik
dilakukan secara seimbang, artinya, kedua sahabat yang setara, baik usia maupun pangkat, selalu
saling berkunjung ke rumah masing-masing. Kunjung-mengunjungi ketika hari raya, terutama
kepada yang lebih tua, merupakan keharusan.Kunjung-mengunjungi dapat dilakukan setiap hari
pada waktu yang dianggap tepat, yaitu setiap saat selain tengah malam dan subuh.Waktu
berkunjung tidak perlu diberitahukan terlebih dahulu.Menurut pepatah Melayu, “Pintu setiap saat
terbuka untuk menerima orang, baik siang maupun malam”.
Semakin banyak tamu yang datang ke rumah seseorang, menandakan tuan rumah disukai dan
dihormati, karena selalu berlapang dada. Berlapang dada berarti suka menerima kunjungan dengan
hati yang jernih dan ikhlas. Rumah yang jarang dikunjungi orang, karena tuan rumahnya kurang
berlapang dada sering disebut “tangga rumahnya berlumut”, karena jarang diinjak orang.
Pinjam-meminjam.Pinjam-meminjam merupakan suatu kegiatan interaksi sosial yang selalu
tampak dalam kehidupan orang Melayu yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan.Dalam
kegiatan pinjam-meminjam, juga tersedia kesempatan bagi orang yang ingin menanam budi.
Pinjam-meminjam itu akan berbalasan. Pinjam-meminjam terjadi apabila seseorang dalam
keadaan sesak atau berada dalam situasi yang sangat memerlukan sesuatu yang sangat dibutuhkan
saat itu.Meminjam hanya dilakukan dalam keadaan “sesak”.Orang yang mau meminjamkan
sesuatu kepada orang yang dalam keadaan sesak, disebut orang yang “melepas sesak”.Orang
seperti itu disebut orang berbudi.
Tanda Mata. Tanda mata merupakan pemberian kepada seseorang yang dikasihi.Tanda mata
dapat berupa perhiasan, pakaian, atau senjata.Tanda mata merupakan lambang kasih sayang atau
kenang-kenangan agar si pemakai selalu ingat kepada si pemberi.Oleh karena itu, tanda mata
merupakan benda-benda yang tahan lama yang dapat dipakai, disimpan, atau dijadikan alat
perhiasan.Kadang-kadang pemberian tanda mata merupakan suatu keharusan kepada sanak yang
baru berumah tangga.Tanda mata semacam itu diserahkan bila kedua mempelai datang
menyembah (sungkem) ke rumah sanak keluarga terdekat.Dengan demikian, tanda mata
merupakan alat untuk menanam atau menabur budi.
Menjemput Makan. Menjemput atau mengundang makan sudah menjadi kebiasaan dalam
masyarakat Melayu.Orang yang diundang biasanya kerabat dekat yang baru datang dari jauh,
sahabat atau teman akrab yang baru saja bertemu setelah sekian lama berpisah, dan sahabat-
sahabat dekat yang disenangi.Ada tiga kriteria orang yang dikenal, yaitu pertama, kenalan yang
boleh dibawa ke rumah dan boleh dikenalkan dengan seluruh keluarga.Kedua, kenalan yang hanya
boleh dibawa minum di kedai kopi.Orang demikian jangan dibawa ke rumah, apalagi dikenalkan
kepada keluarga.Ketiga, kenalan yang dikenal di jalan.Orang demikian tidak boleh diajak minum
ke kedai kopi, apalagi dibawa ke rumah.Kenalan yang diundang makan ke rumah adalah kenalan
yang benar-benar akrab dan dapat dipercaya.Menjemput makan juga salah satu bentuk menanam
budi kepada orang-orang yang diundang makan.
Suruh-Seraya.Suruh-seraya adalah memohon bantuan kepada seseorang secara halus.Di sini
terlihat bahwa penanam budi tidak berasal dari orang yang ingin menanam budi saja, tetapi diminta
oleh orang yang ingin menerima budi.Suruh-seraya biasanya dalam bentuk tenaga.Dalam interaksi
suruh-seraya terjadi saling memberi dan saling menerima budi.
Mintak Pialang. Mintak pialang merupakan istilah yang dipakai untuk meminta tolong
membelikan benda atau barang dengan menggunakan uang orang yang dimintai tolong. Uang itu
akan diganti setelah barang atau benda yang dipesan sampai. Mintak pialang juga sebagai jalan
menanam budi yang dapat diberikan kepada orang yang meminta bantuan.
Mintak Bagi. Mintak bagi berarti minta izin membeli barang-barang atau benda yang dimiliki
seseorang. Biasanya barang atau benda tersebut tidak ada di tempat lain. Mintak bagi sangat
tergantung dari sikap orang yang memiliki barang.Ia dapat menjualnya atau memberikan saja. Ia
dapat menyatakan “tidak” terhadap orang yang tidak disenangi, atau ia menyatakan agar diambil
saja, tidak usah dibayar. Dalam interaksi mintak bagi itu, orang berkesempatan untuk menanam
budi dan menerima budi.
Mintak.Mintak berarti minta.Minta dilakukan apabila orang meminta sesuatu, baik benda,
buah-buahan, hasil bumi, dan sebagainya.Mintak hanya dilakukan kepada orang yang amat
dikenal.Mintak tidak dapat dilakukan terhadap sembarang orang.Apabila dilakukan kepada orang
yang tak dikenal atau kurang akrab, maka perbuatan mintak itu sangat menjatuhkan harga diri.
Akan tetapi dalam proses mintak, orang yang memiliki barang atau benda mendapat
kesempatan untuk menanam budi. Barang atau benda yang diminta biasanya berupa barang-barang
kecil seperti pucuk-pucuk daun, daun obat, sirih, daun pisang, daun inai, dan sebagainya.Benda-
benda tersebut jika dinilai dengan uang nilainya sangat rendah. Dalam mintak, yang diutamakan
bukan nilai barangnya, akan tetapi nilai budinya.
Dari uraian di atas terlihat bahwa orang Melayu sangat menghargai dan mengutamakan
budi.Budi lebih penting daripada materi.Materi atau benda adalah alat untuk menanam atau
membuat budi. Kuatnya nilai menanam budi atau menabur budi sebagai salah satu watak orang
Melayu dapat dipelajari dari pantun-pantun atau nyanyian seperti berikut:
Pulau Pandan jauh ke tengah
Gunung Daik bercabang dua
Hancur badan dikandung tanah
Budi baik terkenang juga
Pisang emas bawa berlayar
Masak sebiji di atas peti
Hutang emas dapat dibayar
Hutang budi dibawa mati
Dari Penyengat ke Tanjungpinang
Sarat dengan ubi keladi
Adik teringat abang terkenang
Karena ingat bahasa dan budi
Musalmah memakai sanggul
Turun ke sawah menanam padi
Emas sekoyan dapat kupikul
Aku tak sanggup menanggung budi
Puas sudah menanam ubi
Nenas juga disukai orang
Puas sudah menanam budi
Emas juga dikenang orang
Dari pantun-pantun tersebut terlihat bahwa budi menjadi ukuran kebaikan seseorang.Kadang-
kadang budi tidak dihargai oleh si penerima budi.Dalam keadaanseperti itu, si pemberi budi
meratap dan merajuk karena si penerima budi lebih menghargai uang dan ringgit daripada budi.
Pemberian budi memang tidak selalu berjalan mulus. Kadangkadang budi yang diberikan itu
mendatangkan rasa sedih, kesal, dan tersinggung, karena tidak diterima sebagaimana yang
diharapkan.Pemberian budi mempunyai dua motif, pertama, pemberian bermotif berbuat baik,
semata-mata agar diingat dan dikenang orang.Kedua, pemberian bermotif mengharapkan suatu
balasan.Penanaman budi seperti ini dapat mempersulit orang yang menerima budi.Penanaman
budi sebagai ciri pola saling memberi yang telah mendarah daging dalam kehidupan orang Melayu
tidak mempunyai motif untuk bersaing mengangkat martabat atau gengsi di masyarakat.Namun,
ada anggota masyarakat yang melakukan kegiatan saling memberi dengan maksud saling
berlomba-lomba untuk meningkatkan martabat diri.
Bagi orang melayu ,budi amatlah di utamakan. Menanam budi merupakan perbuatan yang
sangat mulia dan terpuji. Orang tua-tua mnegetakan bahwa “ bila sudah termakan budi, disanalah
tempat melayu mati”. Dalam kehidupan orang melayu, sebutan” orang berbudi” melambangkan
prilaku terpuji, mulia,dan dihormati masyarakat nya.
Orang-orang tua juga menegaskan, bahwa sebik-baik manusia adalah orang yang tahu berbudi
dan membalas budi .dalam ungkapan dikatakan “ bila hidup berbudi berbudi, sempurnalah ia
mati”. Maksudnya adalah bila seseorang yang selama hayatnya beramal saleh dengan menanam
kebajikan, berbuat kebaikan, dan berbudi kepada makhluk tuhan. Maka pahalanya akan
menyelamatkan nya, baik ketika di sunia maupun di akhirat.
Karena budi tidak dapat dibalas seperti m,embayar hutang harta benda, maka sesorang yang
sudah termakan budi orang lain tidak akan terlepas dari hutang budi dari hidupnya. Dalam
ungkapan dikatakan “ hutang emas di bayar ema,utang budi di bawa mati”. Namun demikian
adalah menjadi kewajiban bagi mereka yang termakan budi itu untuk membalsnya, bukan dengan
“ rupiah, ringgit, atau sejenisnya”. Tetapi dengan budi baik dan kebajikan pula.
Orang-orang tua mengingatkan agar anggota masyarakat berupaya sekuat tenaga untuk
berbuat kebajikan,menolong sesama makhluk.mereka juga memberikan peringatan agar anggota
masyarakat janagan “termakan budi”, maksudnya jangan sukan menerims pemberian,
pertolongan,dan bantuan orang lain karena menerima kebaikan akan menyebakan ia berhutang
budi. Bagi orang melayu,hutang budi tidak dapat di bayar dengan apapun jua, karenanya dikatakan
bahwa bahwa”hutang budi dibawa mati”
Acuan ini hakikat nya bahwa bukan merupakan penolakan kebaikan orang lain, tetapi untuk
mendidik anggota masyarakat agar mereka berusaha hidup mandiri tanpa mengharapkan
pertolongan orang lain. Bagi mereka yang menerima budi orang hendaklah berusaha
membalsnyadengan beruat kebaikan kepada orang tersebut dan berbuat kebajikan pula kepada
orang lainnya.perbuatan membals budi baik orang ini diwajibkan oleh adat, sesuai dengan
ungkapan” budi dibayar dengan budi” atau “ siapa termakan budi,wajib membayar sebelum
mati”. Itulah sebabnya siapa pun yang merasa sebagai orang melayu nanti tidak mau membalas
budi yang di terimanya disebut “ tidak tahu adat”, “tidak beradat”, “tidak tahu diri”,
Si penanam budi memberikan sesuatu yang dimiliki yang dipandangnya layak disertai dengan
niat ikhlas untuk memberikan sesuatu kepada seseorang yang dinilai patut atau layak. Adapun
jenis-jenis budi yang biasa diberikan mencakup benda, tenaga, sopan-santun, tutur-bahasa dan
tegur-sapa, kunjung-mengunjungi, pinjam-meminjam, tanda mata, menjemput makan, suruh
seraya, mintak pialang, mintak bagi, dan mintak.
Dalam kedua belas situasi interaksi tersebut seseorang memiliki peluang untuk menanamkan
budinya kepada orang lain. Kedua belas situasi tersebut dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu (a)
pemberian yang diberikan oleh si penanam budi dan (b) pemberian yang diminta oleh orang yang
ingin menerima budi. Pada kategori pertama, kegiatan menanam budi (memberi) secara aktif
datang dari si penerima budi. Kategori ini meliputi memberi benda, tenaga (diberi atau diminta),
sopan-santun, tutur-bahasa dan tegur-sapa, kunjung-mengunjungi, pinjam-meminjam, tanda mata,
dan menjemput makan. Pada kategori kedua, kegiatan menanam budi (memberi) diminta dengan
sengaja oleh si penerima budi. Jenis yang termasuk dalam kategori ini antara lain suruh seraya,
mintak pialang, mintak bagi, dan mintak. Agar kedua belas situasi di atas jelas, maka berikut ini
diuraikan satu persatu secara singkat.
Memberi benda. Benda yang biasa diberikan sebagai alat penanam budi adalah makanan,
buah-buahan, hasil bumi, hasil laut, hasil perburuan, dan oleh-oleh. Pemberian harus
memperhatikan kualitas, kelangkaan, perasaan kebersamaan, dan tanda ingat. Faktor kualitas perlu
diperhatikan, agar bentuk, rasa, dan rupa benda yang diberikan dalam keadaan baik. Pepatah
Melayu mengatakan,
Jika ingin berbudi kepada orang
Berikanlah barang yang terbaik
Janganlah memberi barang yang sudah tak terpakai
Benda juga dapat diberikan apabila memang amat langka, seperti air zam-zam. Dalam
keadaan langka, patokan benda bukan lagi bentuk, rasa, dan jumlah. Pemberian benda yang langka
berkaitan dengan perasaan kebersamaan, karena benda yang langka harus dibagi rata, sehingga
semua orang (tetangga) dapat merasakannya. Dalam keadaan demikian, yang dipentingkan adalah
perasaan bersama. Jangan sampai memutihkan mata, menghampakan dada, terutama terhadap
anak-anak. Pemberian yang sedikit itu sebagai simbol tanda ingat. Artinya, si pemberi tidak
melupakan orang lain yang menjadi sahabatnya. Pemberian yang mengandung nilai tanda ingat
bukan barangnya yang dinilai, akan tetapi perasaan ingat si pemberi yang dipentingkan. Si pemberi
sadar benar akan dirinya, agar tidak terperangkap dalam sifat lokek atau tamak. Sifat tamak
mencerminkan sifat tidak tahu menanam budi.
Memberikan tenaga. Tenaga juga digunakan untuk menanam budi. Menggunakan tenaga
sebagai alat menanam budi dapat dilakukan, terutama oleh orang-orang yang tidak memiliki
benda. Dengan tenaga, seseorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang yang
mengharapkan bantuannya. Bantuan yang diberikan berupa: (a) bantuan ketika seseorang sakit;
(b) bantuan berganjal (sejenis gotong royong), mengambil ramuan kayu rumah atau kayu bakar ke
hutan; (c) bantuan kepada orang yang mengadakan pesta (perkawinan, khitanan, memotong
rambut, dan berbagai kenduri); (d) bantuan pada keluarga yang sedang tertimpa kemalangan,
misalnya tertimpa musibah kematian. Tenaga sebagai alat menabur budi dibedakan menjadi tenaga
yang diberikan dan tenaga yang diminta. Kedua jenis tenaga tersebut sangat berkaitan erat dengan
sikap tahu diri dan sadar diri. Tenaga secepatnya diberikan kepada orang yang memerlukan, seperti
mengunjungi orang sakit dan melayat. Tenaga tidak diberikan begitu saja kepada orang yang
sedang mengadakan pesta, dan orang tidak akan memberikan tenaganya jika tidak diundang
dengan aturan adat. Sopan-Santun. Sopan-santun adalah sikap dan tingkah-laku yang halus dan
tertib yang tampak ketika seseorang berinteraksi. Sikap dan tingkah-laku yang halus tercermin dari
gerak-gerik kepala, mata, bibir, bahu, tangan, jari, badan, kaki, air muka, dan cara berpakaian.
Sopan-santun dilakukan kepada kedua orang tua (ibu dan bapak), kerabat, orang-orang tua dalam
masyarakat, dan pemimpin-pemimpin masyarakat. Gerak-gerik yang halus juga tercermin ketika
seseorang bersalaman, berbicara, menunjuk, menghadap orang tua, makan bersama, berpakaian,
berjalan, dan sebagainya. Tingkah-laku yang dinilai tertib, penuh sopan-santun, dan penuh
penghormatan antara lain:
a) Tidak berbicara keras dengan ibu-bapak, berbicara dengan menyebut diri “saya” atau nama
diri dengan panggilan kesayangan orang tua seperti “are”, “dayang”, dan sebagainya. Jika laki-
laki, ketika berbicara memakai songkok (peci) dan duduk bersila, dan jika perempuan bersimpuh.
b) Jika lewat di hadapan orang tua atau orang tua sedang bercakap, atau tamu-tamu terhormat
sedang duduk-duduk bercakap, maka orang yang lewat harus menundukkan badan sambil tangan
kanannya diarahkan ke depan agak ke bawah, sedang tangan kiri diletakkan di bawah pergelangan
tangan kanan seolah-olah mengangkat tangan kanan, sambil berkata, “Tabik saya numpang lalu”,
dengan berjalan lambat-lambat sambil tumit diangkat sedikit, sehingga badan bertopang pada
bagian depan kaki. Maksudnya agar gerakan itu lembut dan tidak mengeluarkan suara dan tidak
mengganggu orang tua yang sedang berbicara.
c) Jika ingin mempersilakan orang atau orang yang amat dihormati masuk ke rumah atau ke
suatu majelis, tuan rumah atau orang yang bertugas menyambut tamu dengan cepat mendahului
datang menyongsong sambil merendahkan badan, berjabat tangan dengan posisi tangan kanan
ditelentangkan, tangan kiri di bawah pergelangan tangan kanan.
d) Jika bersalaman, badan dibungkukkan, tangan kanan memegang telapak tangan kanan
orang yang diajak bersalaman, tangan kiri menempel di pergelangan tangan kanan. Kemudian
tangan kanan ditarik dengan lembut, ujung jari kanan disentuhkan ke dahi, lalu ujung tangan
berpindah menyentuh dada kiri. Artinya, orang yang bersalaman itu benarbenar menghargai dan
menghormati tamunya dengan hati tulus ikhlas. Orang yang dihormati merasa sangat dimuliakan,
karena diterima dengan hormat, didudukkan di tempat yang layak dengan cara yang paling sesuai
dengan perasaan hormat si penerima tamu.
e) Jika menunjukkan sesuatu kepada orang tua atau tamu terhormat, seseorang hendaknya
menggunakan ibu jari kanan dan tangan kiri menempel di bawah pergelangan tangan kanan. Jari
telunjuk hanya digunakan ketika orang yang marah menuding seseorang yang sedang dimarahi.
f) Jika berpapasan dengan orang tua, orang yang muda menyapa terlebih dahulu, “Hendak ke
mana Pak Ngah?” Ketika menyapa, ia berhenti di pinggir jalan, lalu meneruskan perjalanan setelah
orang yang dihormati melewatinya.
g) Jika bertemu orang tua yang membawa beban berat, orang muda diwajibkan mengantarkan
beban orang tua itu sampai ke rumah. Ia harus menunda perjalanannya dahulu, kecuali orang tua
itu menolak dengan alasan tidak mau mengganggu perjalanan anak muda tersebut. Apalagi kalau
ia bertemu dengan orang tuanya sendiri yang sedang membawa beban berat. Ia harus mengantar
beban itu ke rumah. Jika orang muda (lakilaki) bertemu seorang gadis di jalan dan ia kenal, ia
harus menyapanya dengan tegur sapa yang halus dan tidak boleh berhenti untuk berbicara, kecuali
jika gadis itu masih kerabatnya. Namun tetap tidak boleh bergurau panjang lebar dengan suara
besar. Jika hal ini terjadi, tingkah-laku demikian dianggap tidak sopan atau sumbang. Tingkah-
laku sumbang ialah tingkah-laku pergaulan laki-laki dan perempuan yang melanggar norma adat-
istiadat. Sumbang dapat juga berupa sumbang kata, sumbang tingkah, sumbang niat, dan sumbang
pergaulan.
h) Ketika makan, masing-masing orang yang ikut makan bersama duduk bersila. Yang muda
mengambilkan nasi yang lebih tua. Ketika makan, seseorang hendaknya berpakaian sopan dan
berpeci (bersongkok). Jika tidak mempunyai peci, ia harus mencari gantinya, misalnya dengan
cara meletakkan sebatang rokok atau segulung kertas kecil di antara celah daun telinganya. Ketika
makan tidak boleh berbicara kuat-kuat, tidak boleh berbicara kotor dan menjijikkan
(menggelikan), tidak boleh berludah atau berdahak (membuang lendir mulut), dan sebagainya. Jika
orang muda selesai makan, ia harus menunggu orang yang lebih tua selesai, setelah itu barulah
mencuci tangannya.
Menurut tata tertib lama, apabila makan dengan lauk kerang rebus, maka kerang itu harus
dibuka dengan sebelah tangan, yaitu dengan tangan kanan. Jika ingin membalik ikan harus minta
izin terlebih dahulu kepada yang lebih tua. Meletakkan atau mengangkat hidangan harus dilakukan
dengan cara yang paling sopan. Saat ini tingkah-laku sopan-santun makan tersebut telah banyak
mengalami perubahan. Sudah banyak orang Melayu yang makan sambil duduk di kursi, karena
hidangan disajikan di atas meja. Pada beberapa keluarga modern juga sudah ada yang
menggunakan sendok-garpu seperti orang Barat.
Orang yang sopan, tertib, dan halus dalam bersikap dan bertingkah-laku terhadap orang lain,
berarti ia telah memberikan budi dalam bentuk penghormatan.
Tutur-Bahasa dan Tegur-Sapa. Antara tutur-bahasa dan tegur sapa tidak dapat dipisahkan.
Tutur-bahasa ialah bahasa yang halus serta nada suara lembut yang digunakan ketika berbicara
dengan orang lain, terlebih kepada orang tua dan orang yang dihormati. Bahasa dan istilah yang
digunakan tepat, baik dari segi pangkat (jenjang berdasarkan strata sosial) maupun umur dan jenis
kelamin.
Tegur-sapa ialah keramahtamahan dalam menyapa atau menegur seseorang dengan bahasa
dan sapaan yang tepat dan hormat. Orang yang ramah disebut baik tegur sapanya, sedangkan orang
yang tidak ramah disebut berat mulut. Tutur-bahasa dan tegur-sapa juga dinilai sebagai alat
penanam budi. Orang yang halus tutur-bahasanya dan baik tegur-sapanya disebut orang berbudi,
karena mencerminkan hati yang baik.
Kunjung-mengunjungi. Berkunjung ke rumah tetangga atau sahabat merupakan tanda
keramahan hati. Berkunjung ke rumah seseorang menunjukkan keikhlasan hati yang diiringi sikap
bersahabat atau bersaudara. Kunjung-mengunjungi merupakan salah satu bentuk menanam budi.
Berkunjung yang baik dilakukan secara seimbang, artinya, kedua sahabat yang setara, baik usia
maupun pangkat, selalu saling berkunjung ke rumah masing-masing. Kunjung-mengunjungi
ketika hari raya, terutama kepada yang lebih tua, merupakan keharusan. Kunjung-mengunjungi
dapat dilakukan setiap hari pada waktu yang dianggap tepat, yaitu setiap saat selain tengah malam
dan subuh. Waktu berkunjung tidak perlu diberitahukan terlebih dahulu. Menurut pepatah Melayu,
“Pintu setiap saat terbuka untuk menerima orang, baik siang maupun malam”. Semakin banyak
tamu yang datang ke rumah seseorang, menandakan tuan rumah disukai dan dihormati, karena
selalu berlapang dada. Berlapang dada berarti suka menerima kunjungan dengan hati yang jernih
dan ikhlas. Rumah yang jarang dikunjungi orang, karena tuan rumahnya kurang berlapang dada
sering disebut “tangga rumahnya berlumut”, karena jarang diinjak orang.
Pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam merupakan suatu kegiatan interaksi sosial yang selalu
tampak dalam kehidupan orang Melayu yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam
kegiatan pinjam-meminjam, juga tersedia kesempatan bagi orang yang ingin menanam budi.
Pinjam-meminjam itu akan berbalasan. Pinjam-meminjam terjadi apabila seseorang dalam
keadaan sesak atau berada dalam situasi yang sangat memerlukan sesuatu yang sangat dibutuhkan
saat itu. Meminjam hanya dilakukan dalam keadaan “sesak”. Orang yang mau meminjamkan
sesuatu kepada orang yang dalam keadaan sesak, disebut orang yang “melepas sesak”. Orang
seperti itu disebut orang berbudi.
Tanda Mata. Tanda mata merupakan pemberian kepada seseorang yang dikasihi. Tanda mata
dapat berupa perhiasan, pakaian, atau senjata. Tanda mata merupakan lambang kasih sayang atau
kenang-kenangan agar si pemakai selalu ingat kepada si pemberi. Oleh karena itu, tanda mata
merupakan benda-benda yang tahan lama yang dapat dipakai, disimpan, atau dijadikan alat
perhiasan. Kadang-kadang pemberian tanda mata merupakan suatu keharusan kepada sanak yang
baru berumah tangga. Tanda mata semacam itu diserahkan bila kedua mempelai datang
menyembah (sungkem) ke rumah sanak keluarga terdekat. Dengan demikian, tanda mata
merupakan alat untuk menanam atau menabur budi.
Menjemput Makan. Menjemput atau mengundang makan sudah menjadi kebiasaan dalam
masyarakat Melayu. Orang yang diundang biasanya kerabat dekat yang baru datang dari jauh,
sahabat atau teman akrab yang baru saja bertemu setelah sekian lama berpisah, dan sahabat-
sahabat dekat yang disenangi. Ada tiga kriteria orang yang dikenal, yaitu pertama, kenalan yang
boleh dibawa ke rumah dan boleh dikenalkan dengan seluruh keluarga. Kedua, kenalan yang hanya
boleh dibawa minum di kedai kopi. Ketiga, kenalan yang dikenal di jalan. Orang demikian tidak
boleh diajak minum ke kedai kopi, apalagi dibawa ke rumah. Kenalan yang diundang makan ke
rumah adalah kenalan yang benar-benar akrab dan dapat dipercaya. Menjemput makan juga salah
satu bentuk menanam budi kepada orang-orang yang diundang makan.
Suruh-Seraya. Suruh-seraya adalah memohon bantuan kepada seseorang secara halus. Di sini
terlihat bahwa penanam budi tidak berasal dari orang yang ingin menanam budi saja, tetapi diminta
oleh orang yang ingin menerima budi. Suruh-seraya biasanya dalam bentuk tenaga. Dalam
interaksi suruh-seraya terjadi saling memberi dan saling menerima budi.
Mintak Pialang. Mintak pialang merupakan istilah yang dipakai untuk meminta tolong
membelikan benda atau barang dengan menggunakan uang orang yang dimintai tolong. Uang itu
akan diganti setelah barang atau benda yang dipesan sampai. Mintak pialang juga sebagai jalan
menanam budi yang dapat diberikan kepada orang yang meminta bantuan.
Mintak Bagi. Mintak bagi berarti minta izin membeli barang-barang atau benda yang dimiliki
seseorang. Biasanya barang atau benda tersebut tidak ada di tempat lain. Mintak bagi sangat
tergantung dari sikap orang yang memiliki barang. Ia dapat menjualnya atau memberikan saja. Ia
dapat menyatakan “tidak” terhadap orang yang tidak disenangi, atau ia menyatakan agar diambil
saja, tidak usah dibayar. Dalam interaksi mintak bagi itu, orang berkesempatan untuk menanam
budi dan menerima budi.
Mintak. Mintak berarti minta. Minta dilakukan apabila orang meminta sesuatu, baik benda,
buah-buahan, hasil bumi, dan sebagainya. Mintak hanya dilakukan kepada orang yang amat
dikenal. Mintak tidak dapat dilakukan terhadap sembarang orang. Apabila dilakukan kepada orang
yang tak dikenal atau kurang akrab, maka perbuatan mintak itu sangat menjatuhkan harga diri.
Akan tetapi dalam proses mintak, orang yang memiliki barang atau benda mendapat kesempatan
untuk menanam budi. Barang atau benda yang diminta biasanya berupa barang-barang kecil seperti
pucuk-pucuk daun, daun obat, sirih, daun pisang, daun inai, dan sebagainya. Benda-benda tersebut
jika dinilai dengan uang nilainya sangat rendah. Dalam mintak, yang diutamakan bukan nilai
barangnya, akan tetapi nilai budinya.
Dari uraian di atas terlihat bahwa orang Melayu sangat menghargai dan mengutamakan budi.
Budi lebih penting daripada materi. Materi atau benda adalah alat untuk menanam atau membuat
budi. Kuatnya nilai menanam budi atau menabur budi sebagai salah satu watak orang Melayu
dapat dipelajari dari pantun-pantun atau nyanyian seperti berikut:
Pisang emas bawa berlayar
Masak sebiji di atas peti
Hutang emas dapat dibayar
Hutang budi dibawa mati
Dari pantun-pantun tersebut terlihat bahwa budi menjadi ukuran kebaikan seseorang. Kadang-
kadang budi tidak dihargai oleh si penerima budi. Dalam keadaan seperti itu, si pemberi budi
meratap dan merajuk karena si penerima budi lebih menghargai uang dan ringgit daripada budi.
Pemberian budi memang tidak selalu berjalan mulus. Kadangkadang budi yang diberikan itu
mendatangkan rasa sedih, kesal, dan tersinggung, karena tidak diterima sebagaimana yang
diharapkan. Pemberian budi mempunyai dua motif, pertama, pemberian bermotif berbuat baik,
semata-mata agar diingat dan dikenang orang. Kedua, pemberian bermotif mengharapkan suatu
balasan. Penanaman budi sebagai ciri pola saling memberi yang telah mendarah daging dalam
kehidupan orang Melayu tidak mempunyai motif untuk bersaing mengangkat martabat atau gengsi
di masyarakat. Namun, ada anggota masyarakat yang melakukan kegiatan saling berlomba-lomba
untuk meningkatkan martabat diri (Mauss, 1967:18)

B. MENERIMA BUDI(MENERIMA)
Budi diberikan kepada orang lain seperti misalnya saudara sekerabat, tetangga, dan sahabat
karib. Orang yang menerima budi disebut penerima budi. Semakin banyak ia menerima budi,
semakin banyak ia merasa berhutang budi. Menurut adat-istiadat Melayu, budi yang diberikan
harus diterima dan dihargai sebagai tanda penghargaan dengan menyampaikan ucapan terima
kasih. Kadang-kadang ucapan terima kasih disampaikan dalam bentuk ungkapan “Terima kasih
daun keladi, kalau lebih minta lagi”. Orang yang menolak pemberian budi berarti tidak ingin
menjalin persahabatan, tidak mau dibantu, ditolong, atau dikenang. Berarti ia mampu berdiri
sendiri di tengah masyarakat. Orang yang tidak menerima budi dinilai tinggi hati, angkuh, dan
harga dirinya amat tinggi. Penolakan budi merupakan suatu pernyataan sikap tidak bersahabat.
Oleh karena itu, budi sekecil apapun harus diterima agar si pemberi merasa senang, puas, dan tidak
malu atau kehilangan muka. Orang yang banyak menerima budi tanpa dapat mengimbangi dengan
budi yang telah dilimpahkan kepada dirinya atau keluarganya disebut sudah termakan budi atau
menanggung budi. Orang yang sudah termakan budi orang lain biasanya merasa amat berhutang
budi. Hutang budi menurut pantun Melayu tidak dapat dihargai dengan apapun. Budi tidak dapat
dibayar dengan uang, karena budi mengandung kebaikan yang susah dilunasi.
Oleh karena itu, budi sekecil apapun harus diterima agar sipemberi merasa senan, puas dan
tidak malu atau kehilngan muka. budi tidak akan dapat dibalas sampai mati. Budi akan dibawa ke
kubur bersama penerimanya. Sebaliknya, kebaikan budi itu akan terkenang (diingat) selalu,
sekalipun jasadnya hancur dikandung tanah. Oleh karena budi tidak dapat dilunasi, maka budi
mengikat batin si penerima dan si pemberi. Kadang-kadang si penerima budi mendapat kesulitan,
karena di waktu-waktu sesudahnya si pemberi budi mengharapkan sesuatu dari si penerima budi,
namun permintaan itu sulit untuk dipenuhi. Oleh karena telah termakan budi, maka si penerima
terpaksa dengan segala keberatan hati meluluskan permintaan itu. Di sini letak kesulitan yang
dihadapi oleh orang yang telah banyak menerima budi atau termakan budi. Oleh karena itu,
kadang-kadang terjadi penanaman budi hanya sebagai alat untuk mendapatkan imbalan (balasan)
dari si penerima budi. Penanaman budi yang demikian telah menyimpang dari tujuan penanaman
budi yang sesungguhnya.
Dalam hal serupa, si penerima budi harus berhati-hati. Jika ada tanda-tanda yang menuju ke
arah itu, ia harus waspada dan berusaha mengelak untuk tidak menerima budi dengan cara yang
amat halus. agar si pembuat budi tidak kehilangan muka. Dalam pantun dikatakan:
Turun ke sawah menanam padi
Hendak dijual ke Pekan Lama
Jangan suka menanggung budi
Kerap kali jadi binasa
Walaupun orang tahu ada penanaman budi yang menimbulkan kesulitan, namun si penerima
budi dengan cepat dapat membedakan budi yang sesungguhnya dan budi yang palsu.

C. MEMBALAS BUDI (MEMBALAS ATAU MENGEMBALIKAN)


Sesuai dengan tujuan menanam budi, yaitu untuk berbuat baik, maka si penerima budi tidak
diwajibkan membayar atau membalas budi yang diterimanya. Dengan kata lain, tidak ada
kewajiban untuk membalas budi seseorang. Akan tetapi, setiap orang yang menerima budi merasa
berkewajiban membalas kebaikan yang diberikan dengan kebaikan pula. Membalas budi tersebut
sebagai tanda si penerima budi tahu membalas budi. Membalas budi dapat dilakukan dalam
berbagai bentuk pemberian, undangan, bantuan tenaga, pengabdian, sopan-santun, tegur-sapa, dan
pengorbanan. Dengan kata lain, pembalasan budi disesuaikan dengan kemampuan seseorang.
Sehubungan dengan membalas budi ini dikenal istilah “orang tak tahu membalas budi”. Orang
yang disebut “tak tahu membalas budi” ialah orang yang membalas kebaikan yang diberikan orang
kepadanya dengan sikap dan tingkah-laku yang berlawanan, seperti mencemarkan nama si
pemberi budi, melupakan budi dengan cara tidak mau menghormati, menegur, menyapa, dan
datang berkunjung, serta bicara dengan kata-kata kasar.
Kadang-kadang perbuatan tidak tahu membalas budi itu tampak dalam tingkahlaku yang lebih
kasar dan keras, dengan kata lain, orang yang tidak tahu membalas budi itu tidak mengingat sedikit
pun budi baik yang telah diterimanya. Pepatah Melayu selalu mengingatkan, “Janganlah tempat
makan dijadikan tempat berak”. Orang yang menjadikan tempat makan menjadi tempat berak
adalah orang yang “tak tahu membalas budi”.
Perbuatan tidak membalas budi itu bila diketahui oleh orang yang pernah memberi budi
disebut “kedapatan budi”. Kedapatan budi berarti melakukan perbuatan yang tidak layak atau tidak
pantas yang ditujukan kepada seseorang yang pernah memberi budi. Perbuatan tidak pantas itu
dapat berupa mencemarkan nama, memfitnah, menganiaya, menipu, dan sebagainya. Bentuk
membalas kebaikan orang sangat banyak ragam dan bentuknya. Tentu saja setiap orang membalas
sesuai dengan keadaan dan kemampuannya. Jika seseorang membalas dengan yang sepadan atau
lebih baik, inilah yang diharapkan. Jika tidak, maka memuji orang yang memberi di hadapan orang
lain, mendoakan kebaikan, dan memintakan ampunan baginya, juga merupakan bentuk membalas
kebaikan orang. Orang yang kedapatan budi itu biasanya dinilai berperangai tidak baik, sehingga
tidak perlu dijadikan sahabat. Orang yang kedapatan budi disebut dalam ungkapan sebagai:
Menggunting dalam lipatan, pagar makan tanaman, membesarkan anak buaya, susu dibalas dengan
tuba.
Orang yang kedapatan budi itu biasanya dinilai berperangai tidak baik, sehingga tidak perlu
dijadikan sahabat. Orang yang kedapatan budi disebut dalam ungkapan sebagai: Menggunting
dalam lipatan, pagar makan tanaman, membesarkan anak buaya, susu dibalas dengan tuba, musuh
dalam selimut, dan di luar lurus di dalam bengkok. Orang yang tidak tahu membalas budi memiliki
sifat-sifat licik, curang dan palsu.
Ungkapan tunjuk ajar tentang membalas budi:
 Apa tanda Melayu jati
Hidupnya tabu membalas budi
Apa tanda Melayu jati
Membalas budi sampailah mati
 Apa tanda Melayu pilihan
Membalas budi ia utamakan
Apa tanda Melayu beradat
Membalas budi bercepat-cepat
 Apa tanda Melayu terbilang
Tahu membalas budi orang
Apa tanda Melayu bertuah
Membalas budi tiada lengah
 Apa tanda Melayu berakal
Membalas budi tahan dipenggal
Apa tanda Melayu beriman
Membalas budi tahan dilendan
Dalam untaian syair tunjuk ajar membalas budi dikatakan :
 Wahai ananda ibu bermadah
Membalas budi janganlah lengah
Budi termakan hutang tak sudah
Balas olehmu karena lilah
 Wahai ananda intan terpilih
Menanam budi berhati bersih
Membalas budi janganlah jerih
Niat yang suci jangan dialih
 Wahai ananda mustika ibu
Membalas budi hendaklah tahu
Budi yang mulia tempat bertumpu
Perbuatan baik jadi amalmu

D. BERBUDI LUHUR ORANG MELAYU


Sebelum diuraikan tentang pola saling menghormati dan saling memberi dalam kehidupan
masyarakat Melayu, terlebih dahulu penulis akan menguraikan ciri-ciri kepribadian orang Melayu.
Menurut Koentjaraningrat (1970: 130), ciri-ciri kepribadian orang Melayu ialah watak orang
Melayu yang tampak pada umumnya (modal personality). Terbentuknya watak umum tidak lepas
dari tuntutan norma adat-istiadat yang terdapat dalam masyarakat Melayu. Watak umum dan
kepribadian orang Melayu yang dilukiskan di sini adalah watak kepribadian orang Melayu yang
ideal, yang dianggap baik dan menjadi tuntutan adat-istiadat yang berlaku. Penonjolan watak
kepribadian yang elok ini bukan berarti seperti “katak di bawah tempurung”, namun juga karena
melihat watak-watak yang lemah atau buruk.
Dalam Kamus Antropologi (1979: 3) disebutkan bahwa yang dimaksud adat-istiadat Melayu
adalah semua konsep serta aturan-aturan yang mantap dan terintegrasi kuat dalam system budaya
orang Melayu, yang menata tindakan-tindakan anggota masyarakat dalam kehidupan sosial dan
kebudayaan. Ciri kepribadian orang Melayu pada umumnya tidak lepas dari cara orang Melayu
melihat dunia sekelilingnya, melihat dirinya sendiri, kesadaran agamanya, kesadaran terhadap
kebutuhan hidup sehari-hari, kesadarannya di tengah-tengah orang lain dan orang asing, dan
sebagainya. Semua itu mencetuskan sikap dan tingkah-laku orang Melayu dalam menghormati
orang lain sesuai dengan tuntutan adat-istiadatnya. Hal ini perlu dikemukakan, karena banyak
orang non-Melayu yang keliru menilai kepribadian orang Melayu. Kadang-kadang timbul salah
pengertian atau kesengajaan dalam menilai kepribadian masing-masing. Melayu sering diartikan
lari, ka-rena orang Melayu suka mengalah. Selain itu ada anggapan bahwa orang Melayu adalah
perajuk, karena apabila tersinggung mereka suka menjauhkan diri.
Berbudi luhur orang Melayu lebih dikaji kepada bahasa dan budaya Melayu sebagai asas
kepada pembentukan tamadun. Oleh itu kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti nilai-nilai
budaya masyarakat Melayu yang berteraskan kepada nilai-nilai agama Islam. Aspek nilai-nilai
yang dikaji boleh dilihat dalam kehidupan masyarakat Melayu. Kajian ini memilih nilai budaya
masyarakat Melayu dalam asas pembentukan negara bangsa kerana terdapat unsur-unsur nilai yang
penting. Walaupun negara Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan kepercayaan, namun
kajian ini menitikberatkan nilai budaya masyarakat Melayu. Dalam dunia sekarang, nilai-nilai ini
seakan-akan tercabar dengan kehadiran pelbagai pengaruh dari luar. Perubahan demi perubahan
memberi kesan yang amat mendalam dalam nilai-nilai budaya masyarakat Melayu. Hasil kajian
ini didapati daripada pelbagai bahan ilmiah dan rujukan yang berkaitan dengan nilai budaya
masyarakat Melayu. Dapatan kajian menunjukkan bahawa asas kepada pembentukan negara
bangsa Malaysia adalah pengaruh agama Islam. Kedatangan agama Islam ke Alam Melayu
menjadikan bahasa dan budaya Melayu menjadi semakin penting. Secara khusus, Islam dan adat
Melayu menjadi salah satu struktur terpenting kemelayuan dalam tamadun Malaysia. Nilai bahasa
dan budaya masyarakat Melayu perlu dipelihara dan dikembangkan untuk membentuk dan
meneruskan masyarakat Malaysia yang harmoni dan sejahtera.
Orang melayu yang berbudi Luhur adalah orang yang Cipta, Rasa, Karsa serta karyanya selalu
ditunjukan agar tidak merugikan dan berguna bagi orang lain serta lingkungannya paling tidak
memliki antara lain : sifat meerendah, Sifat Pemalu atau Penyegan, sifat Suka Damai atau
Toleransi, sifat Sederhana, sifat Sentimentil dan Riang
a. Sifat Merendah
Sifat merendah merupakan sifat yang menjadi tututan utama dalam pergaulan orang
Melayu.Orang yang selalu merendah berarti tahu diri dan sadar diri.Sifat ini tercermin pada sikap
yang tertib, sopan, dan hormat.Sikap-sikap tersebut tampak pada gerak-gerik dan tutur-bahasanya,
terutama bila berhadapan dengan kaum kerabat atau anggota masyarakat yang lebih tua, bahkan
terhadap orang asing. Sikap merendah tidak sama dengan sikap menghina-hina diri. Dengan sikap
merendah, seseorang justru menjaga martabat (harga diri).Orang Melayu tidak mau dibenci
masyarakat karena sikap dan tingkah-laku atau tutur bahasa yang tidak memperhatikan martabat
diri.Sikap itu menunjukkan bahwa seseorang tidak tahu diri dan tidak tahu diuntung. Sifat
merendah tampak jelas dalam pepatah Melayu (Ahmad, 1964: 43),
Bercakap biar ke bawah-bawah
Mandi biar ke hilir-hilir
Jangan bawa sifat ayam jantan
Tapi bawalah sifat ayam betina
Kalau pergi ke rantau orang
Sikap merendah orang Melayu tidak hanya ditujukan kepada orang yang lebih tua, orang
besar, pemuka adat, dan alim ulama, tetapi juga ditujukan kepada penghuni alam sekelilingnya.
Oleh karena itu, jika seseorang melewati tempat angker, ia akan merendah dengan berkata, “Tabik
Datuk, anak cucu numpang lalu”. Menurut orang Melayu, dengan merendah, ia akan selamat.
Seseorang yang takut seorang diri di laut atau di hutan, ia akan berkata, “Tabik Datuk, jangan
ganggu, anak cucu mencari makan”.
Nama Melayu sering dikaitkan dengan sifat orangnya yang merendah, melayu-layukan diri
seperti bunga atau daun yang layu, karena bunga yang kelopaknya layu pasti melempai atau
terkulai ke bawah.Lawan dari sifat merendah adalah sifat yang suka menonjolkan diri, sombong,
serta merasa serba pandai.Sifat-sifat ini paling dibenci orang Melayu.Orang Melayu tidak boleh
telajak kata, tidak boleh hidung tinggi, tidak boleh hidup mengganjil, tidak boleh menunjuk pandai,
tidak boleh berjalan mendada, dan tidak boleh songkok senget.Pendeknya, tidak boleh sombong
dan besar cakap (Ahmad, 1964: 39).Sifat merendah juga tampak saat orang Melayu berkata
mengajak tamunya makan, “Silakan jemputlah makan Encik.Tak ada apa-apa, makan tak
belauk”.Padahal hidangan yang disajikan penuh dengan lauk-pauk. Jika mengajak tamunya
singgah ke rumah, orang Melayu akan berkata, “Singgahlah Encik ke gubuk kami yang buruk ini”.
Padahal rumahnya cukup besar dan perabotannya komplit.Kalau ingin berbicara, mereka selalu
berkata, “Terlebih dahulu saya minta maaf”.
b. Sifat Pemalu atau Penyegan
Sifat pemalu juga bertolak dari sifat tahu diri, sadar diri, tahu diuntung, dan harga diri.Sifat
pemalu merupakan sifat yang menjaga harga diri (martabat).Orang yang tidak tahu malu berarti
tidak tahu diri dan tidak menghargai diri sendiri.Sifat pemalu tercermin dalam sikap dan tingkah-
laku, seperti segan meminta bantuan, segan menonjolkan diri, segan mengadukan kesusahan,
segan mengambil muka, segan berebut (tamak), segan mendahului orang tua, dan sebagainya.Oleh
karena itu, orang Melayu tampak acuh tak acuh.Bagi yang tidak mengenal watak orang Melayu,
tentu berpendapat bahwa orang Melayu kurang berambisi atau kurang bergairah.Oleh karena sifat
pemalunya, orang Melayu tidak mau ditegur, dimaki, dan dicerca di hadapan orang banyak, dihina
di hadapan orang banyak, dipermalukan di hadapan orang, dan dihina tanpa sebab.
Oleh karena itu, jika bergurau dengan orang Melayu harus berhati-hati jangan sampai ia
merasa malu di hadapan orang, karena bila tersinggung, malu, atau merasa dihina (diruntuhkan air
mukanya) di hadapan orang banyak, maka sifat segannya akan hilang. Bila sudah demikian, orang
Melayu akan bereaksi dengan kasar untuk mempertahankan harga diri.
c. Sifat Suka Damai atau Toleransi
Orang Melayu tahu diri.Ia selalu menghargai orang lain, sebagaimana menghargai dirinya
sendiri. Oleh karena itu, ia selalu terbuka dan berlapang dada. Setiap orang yang datang ke
kampung halamannya selalu diberi pertolongan.Mereka beranggapan, orang tidak boleh tidur di
jalan atau minum di sumur.“Biar rumah sempit, tapi hati lapang”. Orang yang dapat menghargai
orang lain adalah orang yang berhati mulia. Kebaikan hati akan meningkatkan harga atau martabat
diri, sekaligus martabat kampung halamannya.
Akibat dari sifat toleransi ini, orang Melayu sangat senang bertolak ansur, tidak cerewet atau
banyak cing-cong, dan gampang berurusan.“Cincai-cincailah”, kata orang Cina.Sifat suka bertolak
ansur dan tidak cerewet itu menyebabkan orang Melayu disegani para pendatang. Sifat ini juga
menyebabkan orang Melayu suka mengalah, karena orang Melayu tidak mau ribut dan berselisih
paham, yang akan menyebabkan harga dirinya luntur.
d. Sifat Sederhana
Orang Melayu selalu berpikir sederhana.Mereka tidak mau memikirkan suatu hal yang rumit
dan sulit. Hidup selalu dilihat dari segi kesederhanaan, sederhana dalam pergaulan, memiliki harta,
memakai pakaian dan perhiasan, berkata-kata, ketika bersuka ria, dalam cita-cita, dan sederhana
dalam berusaha mencari rezeki. Sifat kesederhanaan ini juga berpangkal dari sifat tahu diri dan
sadar diri. Orang Melayu sadar, bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, segala isi dunia adalah
milik Tuhan, hidup yang berlebihan tidak akan membuat hidup bahagia, dan hidup bahagia bukan
pada harta, tetapi tertanam dalam hati. Pandangan hidup itu menyebabkan orang Melayu tenang,
tidak tergesa-gesa, tidak tamak, tidak serakah, serta tidak berlomba-lomba mencari harta dan
kedudukan.
Sifat sederhana menyebabkan orang Melayu tidak memiliki skala besar dalam berusaha dan
bersaing dengan orang lain yang datang ke daerah Melayu. Sikap ini juga merupakan salah satu
kerisauan cendekiawan Melayu, sebab orang Melayu abad ini tidak lagi berhadapan dengan
kehidupan serba lamban dan sederhana.Orang Melayu harus melihat kembali kenyataan-kenyataan
yang terjadi di luar dirinya. Orang Melayu harus berpartisipasi aktif memacu diri dalam era science
dan teknologi yang memerlukan cara berpikir lebih future oriented.
Pandangan orang Melayu yang penulis nilai negatif adalah pandangan bahwa kemiskinan
merupakan warisan keturunan yang tidak dapat diubah.Pandangan ini terlihat dalam pepatah yang
berbunyi “Rezeki secupak tak kan dapat jadi segantang”.Dalam syair dikatakan (Ahmad, 1964:
46).
Jangan banyak pikir-memikir
Takdir tak dapat dimungkir
Nasib nak miskin tentulah fakir
Bolehlah tadbir menyalahi takdir
Rezeki secupak sudah terbentang
Ke mana dikejar tak dapat digantang
Nasib berhutang mesti berhutang
Janji nak malang, malanglah dating
Berdasarkan pandangan ini, penulis berpendapat bahwa orang Melayu kurang bergairah untuk
kaya. Pepatah lain yang selalu didengungkan oleh orang tua berbunyi “Surga bagi orang kafir di
dunia ini. Surga bagi kita orang Melayu yang beragama Islam di akhirat”.Dengan ajaran ini,
memperbaiki hidup seolah-olah tidak ada gunanya.Apalagi berlomba-lomba berebut harta serta
berebut pangkat dan kedudukan, karena semua itu bukan untuk orang Melayu.Oleh karena itu,
orang Melayu kelihatan seperti orang yang malas berusaha, malas mencari yang lebih banyak, dan
malas memperbaiki taraf hidup.Mereka puas dengan hidup sederhana.
e. Sifat Sentimentil dan Riang
Konsekuensi dari sifat tahu diri dan sadar akan harga diri menjadikan orang Melayu sangat
sentimentil. Oleh karena mereka tahu akan kekurangan dan derajatnya dalam stratifikasi sosial,
maka mereka selalu menekan perasaan. Keinginan dan hasratnya ditahan agar harga dirinya tidak
hilang.Untuk menyalurkan gejolak perasaannya, mereka mengungkapkannya dalam bentuk lagu-
lagu sedih, serta dalam nada-nada dan rentak yang sentimentil.Akan tetapi mereka tidak larut
dalam kesedihan yang tak berkesudahan.Kesedihan dan kemalangan juga disalurkan dengan rentak
dan nada gembira, seperti tercermin dalam rentak dan lagu-lagu berirama jpget, Patam-patam,
Mainang, dan Zapin. Orang Melayu sadar bahwa meratapi kesedihan tidak akan mengubah nasib
yang sudah ditakdirkan. “Apa guna kita bersedih, lebih baik kita bersuka ria”. Inilah satu imbangan
dari sifat sentimentil yang mewarnai corak watak kepribadian orang Melayu.
Pola saling menghormati dan saling memberi yang dikenal dengan saling menanam budi
masih hidup dalam masyarakat Melayu hingga saat ini. Bahkan kebiasaan itu tidak hanya berlaku
untuk orang Melayu saja, tetapi juga untuk sukubangsa lain dan orang asing, Budi pekerti sangat
penting dalam kehidupan kita, karena dengan adanya rasa saling menghormati dan saling memberi
maka kita memiliki kesadaran untuk kita berperilaku yang baik.
BAB VII
KEARIFAN SISTEM SOSIAL, SISTEM
BUDAYA,SISTEM EKONOMI, MEMAKAI
PERKAKAS DAN KEARIFAN
PERALATAN (TEKNOLOGI)
A. KEARIFAN SISTEM SOSIAL
MASYARAKAT MELAYU
B. KEARIFAN SISTEM BUDAYA MELAYU
C. KEARIFAN SISTEM EKONOMI
D. KEARIFAN MEMAKAI PERKAKAS DAN
PERALATAN (TEKNOLOGI)
E. DAN LAIN-LAIN YANG ADA
HUBUNGANNYA

BAB VII
KEARIFAN SISTEM SOSIAL, SISTEM
BUDAYA,SISTEM EKONOMI, MEMAKAI PERKAKAS
DAN KEARIFAN PERALATAN (TEKNOLOGI)

A. KEARIFAN SISTEM SOSIAL MASYARAKAT MELAYU


Pengertian kearifan lokal dilihat dari kamus Inggris Indonesia, terdiri dari 2 Kata yaitu
kearifan dan Lokal. Lokal merajuk pada tempat dan kearifan menurut KBBI daring memiliki arti
kebijaksanaan. Dengan kata lain maka Kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan,
nilai-nilai-nilai, Pandangan-pandangan setempat yang berifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai
baik, untuk diikuti oleh anggota masyarakatnya itu sendiri.
Kondisi lingkungan Indonesia menghasilkan keanekaragaman ekosistem beserta sumber daya
alam, melahirkan manusia Indonesia yang berkaitan erat dengan kondisi alam dalam melakukan
berbagai aktivitas untuk menunjang kelangsungan hiduonya. Manusia Indonesia menanggapi alam
sebagai guru pemberi petunjuk gaya hidup masyarakat, yang terlahir dalam bentuk kebiasaan alami
yang dituangkan menjadi adat kehidupan yang beroritasi pada sikap alam berkembang menjadi
guru.
Kearifan lokasi merupakan warisan nenek moyang kita dalam tata nilai kehidupan yang
nenyatu dalam religi, budaya dan adat istiadat. Dalam perkembangannya masyarakat melakukan
adaptasi terhadap lingkungannya dengan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud
pengetahuan atau ide, peralatan, dipadu dengan norma adat, nilai budaya, aktifits mengelola
lingkungan guna mencukupi kebutuhan hidupnya.
Jika melihat evolusi hubungan manusia dengan alam di masa lampau telah terbentuk suatu
hubungan yang harmonis yang disebut pan cosmism dimana manusia berusaha untuk hidup selaras
dengan alam. Dalam pandangan manusia pada masa itu, laam itu besar dan sacral karena itu harus
dipelihara sehingga tidak terjadi kerusakan alam dan berakibat negatif bagi manusia itu sendiri.
Dalam merealisasikan gagasan itu manusia menciptakan pamali-pamali atau etika bagaimana
bertindak dan bertingkah laku terhadap alam. Hampir sebagian besar etnis di Negara ini memiliki
aturan-aturan dimaksud yang disebut kearifan lingkungan.
Masyarakat lokal yang hidup seimbang berdampingan dengan alam memiliki pengetahuan
yang diwariskan turun-temurun tentang bagaimana memenuhi kebutuhan hidup tanpa merusak
alam.
Kearifan tradisional yang bersifat lokal sesuai dengan daerahnya masing-masing merupakan
salah satu warisan budaya yang ada di masyarakat dan secara turun-temurun dilaksanakan oleh
kelompok masyarakat bersangkutan. Sisi lingkunga hidup keberadaan kearufn lokal tradisional
sangat menguntungkan karena secara langsung ataupun tidak langsung dalam memelihara
lingkungan serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.
Budaya KIM apalagi tidak dicermati maka akan timbul persepsi dan Pamahaman yang
menyimpang sebagai acara pesta yang dipenuhi makanan Yang tidak sepenuhnya halal, minuman
beralkohol dan permainan judi jenis Kartu mahjong. Namun demikian hal itu tidaklah sepenuhnya
benar, berkat Kearifan lokal yang ada maka budaya tersebut dapat diterima sejauh dengan
menghormati adat istiadat dan norma yang hidup di Kepulauan Riau dan menghormati asasi
manusia orang lain. Makanan yang disajikan dibeli halal atau haram sehingga tamu yang
berkunjung yang berbeda kepercayaan tidak sungkan untuk ikut serta makanan dalam acara
tersebut dan minuman keras juga dibatasi. Begitu halnya dengan permainan mahjong, hanya
sebatas keluarga dan sahabat dekat yang sudah dianggap keluarga yang bisa bergabung, hal
tersebut sudah merupakan warisan dari budaya Tiongkok yang mana apabila ada keluarga
meninggal maka mereka “menemani” arwah mendiang dengan bermain judi sekaligus untuk
menghormati dewa judi yang ada di dalam keyakinan mereka.
Namun demikian disamping adanya toleransi terhadap budaya tersebut ada beberapa
pendekatan melalui kearifan lokal yang dapat dilakukan, diantaranya adalah:
1. Pendekatan Keagamaan
Kepulaun Riau memiliki multi agama, maka pendekatan dapat dilakukan dengan
mempertemukan tokoh-tokoh agama setempat. Berdialog dan berdiskusi bagaimana tentang
budaya melayu. Dari hasil musyawarah tersebutlah maka budaya melayu akan mudah
dilaksanakan ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang multi agama.
2. Pendekatan Bahasa
Pendekatan bahasa merupakan faktor penting dalam kebudayaan melayu. Bahasa melayu
secara tidak langsung akan memudahkan jalinan komunikasi dengan masyarakat setempat.
Pendekatan bahasa merupakan salah satu cara untuk mengetahui kondisi dari masyarakat setempat.
Di Kepri Bahasa yang digunakan oleh etnis keturunan Tiong Hoa adalah bahasa cina yang
mayoritas berasal dari rumpun ‘’Bahasa ibu’’ seperti Hokkien,Kek, Tio Ciu. Uniknya, tidak semua
etnis keturunan piawai berbahasa Mandarin. Untuk itu, diharapkan paham dan mampu berbahasa
Melayu juga sedikit diakui, masih banyak masyarakat Indonesia di pedalaman Kepri yang kurang
bisa Berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
3. Pendekatan Adat Istiadat
Pendekatan khusus ini menjadikan budaya melayu semakin menarik. Karena, hingga kini
masih banyak daeraah-daerah di Indonesia yang tetep menggunakan hukum adat dalam
menyelesaikan sebuah permasalahan. Selama ini, institusi adat di berbagai dearah telah banyak
berbentuk namun banyak juga yang tidak berjalan. Untuk itu, kehadiran polmas akan
memaksimalkan tugas dan peran adat yang sudah berbentuk tersebut. Adat melayu di Kepulauan
Riau masih dipegang teguh oleh masyarakat asli yang terhimpun dalam suatu organisasi
kedaerahan yang bernama LAM (Lembaga Adat Melayu). Dengan ini diharapkan senantiasa kita
sebagai aparat penegak hukum mampu memahami karakter orang Kepri yang beragama.
Masyarakat Kepri memiliki karakteristik tersendoro yang khas danunik dengan menjunjung tinggi
nilai kesopanan dan norma yang berlaku di masyarakat rumpun melayu.
4. Pendekatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Lokal
Permasalah ekonomis masyarakatmenjadi salah satu pilar keberhasilan budaya melayu.
Tatanan ekonomi yang berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya juga bagian dari kearifan
lokal melayu.
Kegiatan masyarakat yang terlibat langsung dengan hutan dan laut, adalah usaha masyarakat
dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Masyarakat masih banyak yang menerapkan tanah
adat yang dikelola secara bersama-sama.

B. KEARIFAN SISTEM BUDAYA MELAYU


1. Pengenalan Budaya Kepulauan Riau
Tidak dapat disangakal bahwa budaya dan falsafah Melayu telah menjadi perekat yang sangat
kuat bagi kerukunan dan keharmonisan berbagai etnis yang ada di Kepulauan Riau. Sejak lama
wilayah Kepulauan Riau telah menjadi kampong bersama bagi hamper seluruh etnis yang ad di
nusantara ini. Semua kaum yang ada di Kepulauan Riau ini dapat menerima keberagaman etnis,
budaya, agama dan bahasa yang ada dengan sikap toleran yang snagat tinggi. Memang sedikit
ironis memaandang budaya melayu. Disatu sisi kita melihat budaya melayu yang kita meliki
merupakan trdisi yang cukup tinggi. Sejajar dengan tradisi daerah lainnya di Indonesia seperti
Jogjakarta,Solo,Deli dan lain sebagainya. Memangnya adanya demikian. Budaya yang hari ini kita
yakini merupakan hasil karya nenek moyang kita orang melayu masa lalu. Kita menganggap apa
yang telah diwariskan epada kita merupakan kearifan lokal yang perlu dilestarikan.
2. Pulau Penyengat Aset Kebudayaan Kepulauan Riau
Pulau penyengat merupakan anugerah terbesar yang dimiliki Kepulauan Riau dan Riau
terutama Tanjung Pinang. Penyengat adalah sebuah prasasti akan kebersamaan Melayu masa lalu.
Kerajaan Melayu Riau telah member warana pada perjalanan bangsa ini. Akan tetapi setelah diolah
secara sepihak oleh Belanda pada tahun 1913, kerajaan tersebut seolaholah hilang ditelaan zaman.
Kata “seolah-olah”dipakai untuk tidak secaara langsung mengatakan bahwa kerajaan itu masih
ada. meskipun secara fisik tidak lagi eksis, akan tetapi tetap bertahan di hati orang Melayu.
Perwujudan itu masih dirasakaan dengan melihat kecintaan masyarakat melayu pada tradisinya.
Namun kita melupakan satu kearifan yang melingkupi seluruh kearifan yang kita miliki yakni
istana sebagia pemangku adat dan budaya. Tidak dipungkiri bahwa segala bentuk budaya melayu
yang kita pegang teguh saat ini merupakan warisan kerajaan melayu masa lalu. Berbagai adat-
istiadat yang meragkap ke seluruh sendi kehidupan orang melayu saat ini adalah produk nenek
moyang yang begitu indahnya menterjemahkan segala aspek kehiupaan. Sungguh tidak baik jika
kita yang hidup di tahan warisan mereka melupakan lembaga-lembaga seperti
istana,kedutaan,penghulu dan batin. Memang benar kerajaan melayu Riau sekarang ini tidak ada
lagi. Tetapi sebagai sebuat kearifan lokal, semuanya perlu dikembalikan. Jika terlambat maka
suatu hari nanti besar kemungkinan budaya melayu akan bergerak tampa adayang mampu
mengendalikannya., selanjutnya hilang ditelan zaman. Saat ini saja sudah mulai tampak. Misalnya
dalam mengatur adat perkawinan,berbusana, bentuk bangunan,tata karma, dan upacara adat. Tidak
dapat dipungkiri bahwa kita merindukan keberadaan istana dalam kehidupan buday melayu di
kepulauan riau. Banyak prilaku yang kita tunjukan bahwa kita menginginkan hal itu. Banyak
diantaa kita yang bangga mendapat anugra gelar dari kerajaan melayu. Kepulauan riau memiliki
banyak peninggalan budaya yang tidak ternilai,baik itu yang berak gerak maupun yang tidak
bergerak. Pengalaman selama ini memberikan pelajaran penting apabila telah menyentuh hak-hak
masyarakat. Hah-hak anak cucu para etinggi negri. Kejayaan melayu masa lalu perlu dibangkitkan
dalam pengembangan budaya melayuke depan. Ada banyak manfaat jika kita dapat
mengembalikan peran istana melayu di kepulauan riau, antar lain:
 Memudahkan koodinasi dalam pengembangan budaya di kepilauan riau.
 Kebudyan melayu akan memiliki marwah dengan adanya pemangku adat yang memiliki
legitimasi.
 Memberi nilai tambah dalam kepariwisataan, terutama dipulu penyengat.
3. Marwah Budaya Kepulauan Riau
Motto Daerah adalah Berpancang Amanah Bersauh Marwah:
 Berpancang Amanah bermakna menunjukan sifat teguh untuk mempertahankan adat
bersendikan syara’ syara besendikan kitabullah guna mencapai akhlak mulia.
 Bersauh Marwah bermakna menjaga adat dan budaya guna menata masa depaan yang
lebih baik menuju cita-cita luhur untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat kepulauan
riau. Saat ini pun masyarakat berusaha membentuk berbagai lembaga yang diharap mampu
member marwah melayu, tidak ada alasan untuk tidak mengembalikan marwah melayu dengan
mengangkat kembali peran istana peninggalan kerajaan dalam melindungi budaya melayu.
4. Adat Istiadat Perkawinan Kepulauan Riau
Perniahan adat melayu kepualaun riau dimana masing-masing memiliki tradisi pernikahan
tersendiri. Budaya dan tat cara adat pernikah menurut tradisi masyarakat melayu. Terdapat
beberapa rangkai acara yang dimulai dari tahap pertahap, jadi tata cara ini tetap ada disetian
pernikahan adat melayu dikarenakan caranya yang khas dan saklar, walau pun sudah banyak tata
cara pernikahan yang modern, tetapi masih ada yang melakukannya yang dianggap sudah menjadi
kewajiban didalam turun temurun adt kekeluarga khususnya keluarga kerajaan ataupun keluarga
asli melayu yang sangat menjunjung adat istiadat melayu yang dijadikan kearifan budaya lokal.
Adapun tata caranya adalah :
1) Mencari jodoh
Sudahlah sebagai mana lazzimnya orag melayu kepulauan riau, bahwa untuk mendirikan
rumah tangga dikehendaki dari padanya eberapa persyaratan, yaitu:
a. Sesame beragama islam
b. Sudah cukup dewasa
c. Sehat badan dan juga jiwanya
d. Untuk seorang lelaki (bujang) telah mampu mencari nafkah
e. Kematangan peikiran dan bertanggung jawab
f. Memandang perkawinan sebagai sesuatu yang suci,rligus,sakral.
2) Merisik
Salah satu keluarga atau seseorang diutus oleh pihak calon pengantin pria untuk meneliti atau
mencari informasi mengenai salah stu keluarga yang mempunyai anak gadis. Tugas yang
diamatkan adalah utuk mengetahui apakah anak gadis tersebut dapaat dilamar,atau belum
mempunyai ikatan dengan orang lain. Selain itu utusan akan melakukan pembicaraan tentang
kemungkinan pinak pria untuk melamar. Utusan tersebut tentunya menanyakan eberapa mas
kawin/mahar dan persyaratan apa saja yang diminta oleh kelurga wanita.
3) Meminang
Meminang dalam istilah melayu sama dengan melamar. Acara ini diselenggarakan pada hari
yang telah disepakati bersama, setelah mulai penentuan hari baik menurut perhitungan adat serta
orang tua. Pihak keluarga calo penganti pria yang dipimpin oleh keluarga terdekat akan
melaksanakan lamaran secara resmi kepada keluarga calon pengantin wanita. Biasanya acara
peminangan ini diungkapkan dengan berbalas pantun. Secara tradisi, pihak keluarga pria
membawa sejumlah tapak sirih- paling sedikit 5 buah; terdiri dari tapak pembuka kata, merisik,
tapak meminang,tapak ikat janji, tepak meminang, tepak ikat janji, tepa bertukar tanda dan
beberapa tepak pengiring.
4) Malam berinai
Tujuan upcara ini dimaksud untuk memolak bala dan melindungi pasangan penagantin dari
marabahaya, termasuk bahaya yang kasat mata, menaikan aura dan cahaya penagantin wanita dan
memunculkan wibawa pengantin pria. Berinai yang dimaksud adalah memasang/memoleskan
daun inai (daun pacar) yang sudah digiling halus, terutama pada kuku jari tangan dan telapak
tangan jari kaki dan telapaknya sampai ke tumit.
5) Upacara berandam
Upacara ini lazim dilakukan setelah malam berinai yaitu keesokan harinya. Tujuannya untuk
menghapuskan/membersihkan sang calon pengantin dari ‘kororan’ dunia sehingga hatinya
menjadi putih suci.
Berandam pada hakikatnya adalah melakukan pencukuran bulu roma pada wajah dan tengku
calon pengantin wanita sekaligus juga membersihkan mukanya.
6) Akad nikah
Biasanya ucapan akad nikah ini dilakukan pada malam hari yang mengambil tempat di
kediaman caalon pengantin wanita. Sebelum berangkat ke rumah mempelai wanita, penganrin pria
terlebih dahulu ditepung tawar (diberi bedak dingin yang dibuat secara tradisional) sebagai
lambing hati yang sejuk, oleh keluarga dekat dan kerabat yang dituai atau dihormati, kemudian
meminta do’a restu dari orang tua agar akad nikahnya dapat berjlan lancer.
7) Tepuk tepung tawar
Ritual adat ini erupakan ungkapan rasa syukur dan pemberian doaa harapan kepda kedua
mempelai,yang dilakukan oleh para sesepuh keluarga dan toko adat. Dengan cara menepukan
daun-daunan (antara lain daun setawar,sendingin ganda rusa,sirih, hati-hati,dan daun sijuang) yang
diikat menjadi satu dan dicelup ke air harum serta beras kunyit sangria,lalu ditepukn kepada kedua
mempelai. Kelengkapan penaburan ini biasanya menggunakan bahan seperti beras basuh, beras
putih, beras kunyit, ataupun beras kuning serta buga rampai. Kesemua bahan ini digunkan tentunya
mengandung makna mulia. Sesuai tradisi, sesepuh sesuai melakukan tepuk tepung tawar akan
mendapatkan bingkisan berupa ‘bunga telur’ yakni berupa bunga yang dibuat radi kertas diikatkan
pada batang lidi yang telah disertai telur diikat benang merah, sebagai ungkapan terima kasih dri
pihak pengantin. Namun esuai perkembangan zamam, ungkapan terima kasih atau souvenir
tersebut kini berubah bentuk maupun jenisnya, disesuaikan dengan kemajuan zaman maupun
kondisi keluarga mempelai.
8) Bersanding
Upacara ini dilaksanakan setelah resmi akad nikah. Prosesi persandingan merupakan acara
resmi bagi kedua pengantin akan duduk ditas pelaminan yang sudah dipersiapkan. Terlebih dahulu
pengantin wanita didudukan diatas pelaminan, dan menunggu kedatangan pengantin pria.
Kehadiran pengantin pria diarak dengan upacara penyambutan dan berbalas pantun. Rangkaian
prosesi persandingan yakni acara penyambutan pengantin pria, hampang pintu, hampang kipas,
dan tepung tawar. Kehadiran pengantin pria beserta rombongan pengiring dalam jumlah cukup
banyak, terdiri dari :
a. Barisan pulut kuning beserta hulubalang pemegang tombak kuning.
b. Wanita (ibu) pembawa tepak sirih
c. Wanita (ibu) pembawa beras kuning (penabur).
d. Pengantin pria berpakaian lengkap .
e. Dua orang pendamping mempelai pria, mengenakan pakai adat twluk belanga.
f. Pemegang payug kuning .
g. Orang tua mempeai pria.
h. Saudara-saudara kandung pengantin pria.
i. Kerabat atau sanak keluarga
9) Makan nasi hadap-hadapan
Upacara ini dilakukan didepan pelaminan. Hidangan yang disajikan untuk upacara ini dibuat
dalam kemasan seindah mungkin. Yang boleh menyantap idangan ini selain kedua mempelai
adalah keluarga terdekat dan orang-orang yang dihormati. Dalam upacara ini juga biasanya lazim
diadakan upacara pembasuhan tangan pengantin laki-laki oleh pengantin wanita sebagai ungkapan
pengapdian seorang istri terhadap suaminya.
10) Menyembah mertua
Upacara ini dilakukan apabila disiang harinya yang kedua mempelai telahdisandingkan
diplaminan, maka pada malam harinya dilanjutkan dengan acara menyembah pada mertua.
Pengantin laki-laki dan wanita dengan diirig oleh rombongan krabat pengantin wanita berkunjung
kerumah orang tua pengantin laki-laki dengan membawa beraneka hidangan tertentu.

C. KEARIFAN SISTEM EKONOMI


Jika membicarakan rumpun melayu, maka akan merunjuk pada masyarakat yang mendiami
wilayah-wilayah Indonesia. Semenajung melayu, Thailand selatan (patani), brunei Darussalam
dan Filipina selatan (Mindanao). Secara spesifik, tengku lukman sinar dalam bukunya jati diri
melayu menyebutkan bahwa pada awlanya orang melayu mendiami wilayah Thailand selatan,
malaysi barat dantimur, singapura, brunei Darussalam, Kalimantan barat, tamiang (acer timur),
pesisir timur Sumatra utara, riau, jambi, dan pesisir Palembang. Jika dibagiberdasarkan territorial
Negara, maka ada lima Negara yang bebudaya dan berbahasa melayu, yaitu Indonesia, Malaysia,
sinagpura, brunei, dan sebagian Thailand. Bahkan pada kejayaan melayu masa lalu, kekuasaannya
sangat luas meliputi madagaskar di pulau utara afrika smapai selandia baru di selatan kepulauan
paskah (samudera psifik) di sebelah barat sampai kepuauan Okinawa (jepang) di bagian timur.
Definisi tentang mealyu sendiri cukup bergam. Beberapa pendapat menyatakan bahwa melayu
dicirikan dari tutur kata dalam bahsa melayu, beragama islam, dan menjalani tradisi dan adat
istiadat melayu. Menurut orang belanda dan ingris yang pernah menjajah Indonesia dan Malaysia,
hamper seluruh penduduk nusantara (Indonesia) dan semenanjung malayu adalah seku melayu,
yang dicirikan dari kemiripan warna kulit,profil tubuh, dan bahasa yang gunakan. Sedangan
menurut mahyudin Al Mudra selaku pendiri melayuonline.com, suku bangsa melayu didefinisikan
sebagai bangsa dimanapun mereka berada yang pernah atau masih memperraktekkan budaya
melayu tanpa dibatasi sekat-sekat agama, ras ,bahsa, geografi, dan afilasi politik.
Keberadaan melayu diyakini telah ada sejak 3000 tahun sebelum masehi di wilayah
nusantara, yang dikenal sebagai proto-melayu. Sisa beradaban budaya pda masa itu ditemui
melalui pantun dan menhir sebagai penghormatan bagi arwah nenek moyangnya. Peradaban baru
melayu memasuki babak baru ketika masyarakat melayu kuno menjalani hubungan dengan bangsa
india yang diperkirakan terjadi pada abad ketiga masehi melalui jalur-jalur perdagangan.
Masyarakat melayu dikenal sebagai pealut yang ulung dan perjalanan lautnya telah mempu
mencapai wilayah india. Penagruh budaya hindu-budha mewarnai sejarah melayu kala itu, yang
mencapai puncak kejayaan pada masa kerajaan sriwijaya di Sumatra dan majapahit di jawa.
Penagruh hindu-budha memudar seiring dengan masuknya ajaran islam melalui jalur
perdagangan. Melayu dan budayanya, secara ejarah, baru dikenal semenjak kerajaan islam di
semenanjung Sumatra dan malaka mulai berdiri pada abad 13-14. Dunia melayu pun mulai
berganti dengan islam sebagai suatu otoritas spiritual, polotik, pengetahuan, kebudayaan, dan
terutama perdagangan. Islam diterima secara luas oleh Masyarakat melayu Karen islam tidak
mengenl sistem kasta dan menjunjung kesetaraan pada sesame manusia, sehingga memungkinkan
keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan islam mempunyai dasar
filosofi dan rasional yang kut, mempengaruhi seluruh kehidupan orang melayu. Dalam kehidupan
sehari-hari islam menjadi sumber panutan yang penting, dan menjadi identitas orang melayu sejak
saat itu. Penyebaran islam pun menggunnakan bahasa melayu sehingga mudah diterima
masyarakat, dan mampu mengangkat derajat bahasa melayu dari bahasa pinggiran menjadi bahasa
yang mampu membicarakan persoalan ilmiah dan rasional. Keterpautan islam dengan
melayusecara geografi dan politis adalah hal yang tidak tidak terletakkan sehingga jaringan
keislaman di semenanjung sumatradn jawa memang tergantung dengan dunia melayu.
Islam menyebar ke nusantar melalui pedagangan Gujarat dan Persia melalui aceh. Kejayaan
semudra pasai menjadi kerajaan pertama yang menyanut dan menyebarkan ajaran islam kepada
masyarakat aceh. Suatu kebanggaan bagi masyarakat aceh sebagai penerima ajaran slam pertama
di nusantara, sehingga aceh dikenal sebagi negeri erambi mekkah karena begitu mudahnya islam
dapat diterima oleh masyarakat setempat dan penyebaran bigitu pesat.
Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat melayu pernah mengalami masa gemilang.
Perdagangan yang dijalankan masyarakat melayu mampu merambah berbagai belahan dunia pada
masanya. Bahkan pad era sultan iskandar muda berkuasa di aceh, kerajaan aceh termasuk dalam
lima kerajaan terbesar di dunia. Kerajaan sriwijaya, majapahit, aceh , malaka, dan demak tak dapat
dipungkiri menjadi tonggak kebesaran rumpun melayu. Tidak dinafikan bahwa melayu saat itu
memiliki jati diri yang kuat, mampu menyesuaikan diri terhap perubahan, berdaya tahan tinggi dan
berperan aktif dalam kesinambungan kehidupan bangsa.
Namun kemilangan masyarakat melayu yang terjadi di masa lampau tidak nyata terlihat di
masa sekarang. Perekonomian masyarakat melayu jauh tertinggal dibandingkan dengan barat dan
china. Kesadaran masyarakat melayu sebagai saudara serumpun makin berkurang, puak-puak
melayu tercerai berai akibat politik pecah belah pemerintah colonial,dan masyarakat melayu
termajinalisasi akibat perkembangan kapitalitas dan globalisasi. Keunggulan ekonomi yang
dibangun dengan semangat kemelayuaan dan berteraskan islam itulah yang menjadi faktor
penggerak dan pendorongnya, yang memberi warna baru dan mempercepat terwujudnya sistem
dan keunggulan melayu, sehingga jejek melayu Nampak dimana-mana. Bisakan sejarah itu
berulang kembali dalam wujud dan format zaman yang lebih baru? Apakah kepiawaian dan konsep
melayu modern yang menyertai dan dikembangkan itu bisa menjadi bagian yang ikut
membersarkan juga rumpun melayu yang lain ?
Permasalah dan tantagan masyarakat melayu ke depan, dan bagaimana pengeuatan ekonomi
masyarakat melayu dapat ditimbulkan kembali dengan memanfaatka potensi-potensi yang
dimeiliki. Dengan demikian diharapkan adanya kebangkitan kembali masyarakat melayu di sektor
ekonomi khususnya, sihingga mampu bersaing di tengah iklim globalisasi yang dialami Negara-
negara di dunia.
Sebagaimana telah disampaikan diatas, bahwa pengusaan ekonomi masyarakat melayu masih
tertinggal dibandingkan dengan masyarakat non melayu seperti barat dan cina. Menurut selo
sumarjan, masyarakat melayu terbias dengan pekerjaan yang lebih berorientasi pada kehidupan
brmasyarakat (socially oriented) dari dapa yang bersifat material (material oriented). Ini
menunjukan masyarakat melayu lebih menjunjung tinggi prinsip kebersamaan dan gotong royong
dari pada sikap individualsme, yang dalam satu decade belakang ini semakin besar seiring dengan
perkembangan kepitalisme yang mendunia.
Tingkat kemiskinan yang tinggi dan rendahnya pendidikan umumnya dialami masyarakat
melayu. Sikap kesederhanaan dan sosilisme yang tinggi dan berakar pada udaya masyarakat
melayu tidak di iringi dengan semangat untuk maju dan beradaptasi dengan perubahan dinamik
yang terjadi didunia. Mengakibatkan kepada manajemen ekonomi dunia barat diambil mentah-
mentah begitu saja berikut sistem budayanya. Sistem ekonomi suatu bangsa tidak akan berhasil
jika tidak didasarkan atas kebudayaan dan tat nilai luruh yang dianut oleh bangsa itu sendiri.
Sumber daya manusia yang besar yang dimiliki rumpun melayu tidak dimanfaatkan secara
bijaksana. Sektor pendidikan yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu bangsa ke
depan, tidak menjadi prioritas yang utama. Kurangnya perhatian terhadap sektor ini. Ketidak
merataan tenaga terdidik akan menyulitkan rumpun melayu untuk bersaing dengan bangsa-bangsa
lain di dunia. Kekuatan sumber daya alam yang dimiliki masyarakat melayu akan dengan mudah
dikuasai oleh bangsa lain karena kekurangannya kemampuan untuk memanfaatkannya secara
mandiri bagi kepentingan dalam negerinya.
Ditampak dunia pun tidak mudah bagi kebudayaan melayu untuk mempertahankan posisinya.
Salah satu tantagan yang dihadapi oleh peradaban melayu adalah posisinya yang lemah dala
benturun peradaban dunia. Para pakar menyebutkan bahwa benturan yang kini sedang terjadi
adalah antara peradaban islam dan barat. Dalam peradaban barat itu didalamnya melekat
kebudayaan Kristen dan yahudi. Tetapi dalam relitasnya, peradaban china pun kini menjadi
kekuatan yang sangat mempengruhi perkembangan dunia. Terlebih di bidang ekonomi dan
budaya. Di sisi lain, kebudayaan melayu yang selama ini melekat pada kebudayaan islam, hampir
tidak memiliki kekuatan unggulan untuk bersaing secara gigih dan terbuka dengan berbagai
kebudayaan dunia itu. Jika kebudayaan islam sampai saat ini tetaap survive di tengah berbagai
benturan, itu bukan berarti kebudayaan melayu juga dapat mempertahankan jati diriya secara
utuh.
Di dalam negeri sendiri, umumnya masyarakat melyu menghadapi knflik yang tidk
berkesudahan, bik konflik perpecahan, kerawanan pangan, dan sebagainya. Lunturnya nilai-nilai
luhur yang dimiliki melayu membuat masyarakat melayu amat mudah terintimidasi, terpecah belah
dan berselisih satu sama lain. Identitas diri masyarakat melayu sebagai suatu kesatuan tumpun
rumpu tela dikorbankan demi kepentingan kelompok masing-masing. Konflik yang terjadi di aceh,
Filipina selatan dan thailain selatan menajadi gambaran paling nyata kondisi perpecahan diatas..
aceh yang masyarakatnya dikenal cinta damai, semapt terkoyak akibat konflik berkepanjangan.
Derita yang dialami masyarakat aceh semakin besar ketika bencana tsunami dating melanda.
Sekalipin kini kondisi aceh sudah sangat jauh lebih baik pasca konflik dan tsunami, namun derita
akibat banyaknya korban yang jatuh, rusaknya sarana dan infrsutruktur serta hilangnya suatu
momen untuk membangun peradaban yang lebih baik, tidak akan pernah terhapuskan dalam
sejarah dan akan sulit terlupakan. Situasi yang sama dialami masyarakat melayu Filipina selatan
dan Thailand selatan, yang bahkan hingga kini belum terselesaikan. Penyelesaian konflik di
wilayah-wilayah tersebut dianggap tidak akan sam dengan penyelesaian konflik di aceh. Argument
ahli menyatakan bahwa koflik di aceh dapat terselesaikan karena adanya bencana trunami yang
pada akhirnya menyatukan kembali masyarakan aceh akibat derita yang sama ini tidak dialami
oleh wilayah Filipina selatan dan Thailand selatan. Pendapat ini menimbulkan perdebatan panjang.
Pendapat lain nya menyatakan bahwa penyelesaian konflik dapat tercapai apa bila pihak-pihak
yang berselisih memilki keinginan yang kuat untuk berdamai dan bersama-sama membangun
bangsanya kembali untuk kepentingan yang kuat untuk berdamai dan bersama-sama membangun
bangsany kembali untuk kepentingan yang lebih besar, serta tidak mengutamakan ego masing-
masing. Apapun alsanya, konflik yang melnda masyarakat melayu sudah selayaknya harus
diakhiri, dan ini akan menjadi tugas kita bersama kita dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa
lain di dunia.
Apabila konflik internal yang dialami masyarakat melayu dapat diakhiri, maka masyarakat
melayu dapat bersatu padu untuk mengahadapi kinflik lain yang lebih besar, yaitu globalisasi dan
kapitalitalisme. Ancaman globalisasi tidak bisa dinggaap enteng. Negara-negara maju
memanfaatkan organisasi-organisasi internasional untuk menekan Negara berkembang, termasuk
rumpun melayu di dalamnya.WTO,BANK DUNIA,IMF dan berbagai agensi lain yang dikuasai
Negara maju berlomba untuk menguasai sumber daya yang dimiliki Negara berkembang. Mereka
memaksa Negara-negara yang lemah perekonimiannya untuk membuka akses yang lebih luas bagi
kepentingan mereka, seperti proyek-proyek infrastruktur, perbankkan, asuransi, perdagangan,
bahkan pda sektor pertanian. Sudsidi tinggi yang diberikan Negara maju bagi industry dalam
negrinya akan menyulitkan negra berkembang untuk mampu berkompetisi dengan
sehat.rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan intelektual yang dimiliki Negara berkembang
juga akan menyulitkannya untuk berdiri sejajar dengan negar maju. Akibatnya akan timbul bentuk
penjajahan baru sebagai akibat globalisasi di era sekarang.
Krisi ekonomi pada tahun 1997-1998 dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)
belakangan ini, turut menambah derita masyarakat melayu di sektor ekonomi. Ketergantungan
yang tinggi kepda Negara maju berakibat buruk pada sektor ekonomi melayu yang merupakan
bagian dari Negara berkembang. Suatu hal yang ironis bahwa umunya Negara-negara rumpun
melayu memilki sumber daya minyak yang sangat besar di wilayahnya, namun sangat rentan
terhadap gejolak harga minyak dunia dan keterantungan terhadap pasokannya. Krisis ekonomi dan
kenaikan BBM tesebut menyebabkann tingkat inflasi yang tinggi dan sulitnya masyarakat
memperoleh kebutuhan hidupnya dengan harga yang wajar. Masyarakat mengurangi konsumsi
kebutuhan pokok, ongkos pendidikan dan kesehatan, serta mengahdapi realita makin sulitnya
mengembangkan diri di tengah situasi ekonomi dunia yang terjadi.
Pada penghujung tahun 2007 dan awal tahun ini, dunia pun dihadapkan pada masalah krisis
pangan. Harga pangan melonjak tinggi sebagai akibat kenaikan harga BBM, pemanfaatan pangan
untuk bio-fuel dan global warming yang menyebabkan pergeseran musim. Negara-negara
dikawasan melayu yang umumnya adalah Negara net importer pangan tidak terlepas dari
pengaruh krisis yang mengancam ketahanan pangan masing-masing. Tingkat produksi dalam
negeri yang tidak sejalan dengan tingkat pertumbuhan produduk menyebabkan rumpun melayu
amat bergantung dari impor negar lain. Kurangnya soliditas dan solidaritas diantar sesame tumpun
melayu membuat mereka berjalan sendiri-sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan
domestiknya. Hal ini yang perlu dicatat adalah bahwa Thailand dan Vietnam sebagian Negara dari
rumpun melayu merupakan eksportir pangan pokok khususnya beras terbesar didunia. Namun
ketidak kerjasamaan yang erat diantara kita dalam mewujutkan ketahanan pakan melayu sebagai
satu kesatuan tumpun wilayah, akan berjuang pada krisis pakan sebagaiman yang dialami .
hubungan kerjasama pemenuhan kebutuhan pangan diantaranya sesama Negara-negara melayu
semata-mata karna pertimbangan komersial,dan bukan karnakesamaan pandangan yang dimilik
sebagai satu keluraga besar.
Masyarakat melayu memiliki potensi sumber daya yang sangat besar. Kekuatan terbesar
adalah sebagai bangsa tumpun yang tidak terkait oleh batas-batas geografis dan kultur dalam
wilayah administrtif tertentu. Rumpun melayu berhasil membangun suatu budaya yang bisa
bertahan trutama di kawasan Asia Tenggara selam berabad-abad lamanya. Kawasan melayu
manjadi salah satu pusat perekonomian yang diperhitungkan dunia saat ini. Ini didukung oleh
jumlah penduduk yang besar, sumber daya alam yang melimpah dan letaknya yang strategis dalam
lalu lintas perdagangan dunia.
Potensi diatas tidak bermanfaat secara optimal. Ibarat sapu lidi yang lidinya bertaburan tak
terikat, pemanfaatan potensi yang ada pun tidak dilakukan secara focus dan efektif. Kejayaan
kerajaan-kerajaan melayu yang hampir menguasai perekonomian di hampir seluruh penjuru dunia
menjadi cerita manis dimasa lampau. Namun demikian, sudah saatnya masyarakat melayu harus
bangkit kemabali seperti masa kejayaannya dahulu. Semua harus dilandasi dengan keinginan dan
peningkatan kemampuan disegala bidang. Memang butuh waktu untuk mengejar ketertingalan itu,
namun bukan hal yang mustahil untuk dapat menghadapinya.
Masyarakat melayu memiliki potensi pasar yang besar diwilayahnya sendiri. Dengan jmlah
penduduk melayu mencapai lebih dari 400 juta jiwa akan menciptakan pasar yang luar biaa besar.
Peluang inilah yang membuat Negara-negara maju tergiur untuk menguasai pasar dikawasan ini.
Masyarakat melayu pun memiliki pasar global di Negara-negara Timur Tengah dan Afrika tang
berpenduduk mayoritas islam. Kedekatan hubungan religious tersebut didasari sejarah masa lalu
dimana masyarakat melayu mengalami masa kejayaan saat islam menjadi agama mayoritas.
Bahkan sultan melayu islam di aceh seperti sultan iskandar muda saat itu banyak menjalin
hubungan dagang yang sangat baik dengan bangsa-bangsa lain seperti inggris, belanda, perancis,
dan turki. Pembentukan pasar global muslim inilah ang perlu dijalin bagi Negara-negara di
kawasan melayu guna mendapatkan pasar yang lebih besar ke depan.
Letak kawasan melayu yang strategis di persilangan perdagangan dunia menjadikan wilayah
ini sangat tepat sebagai pusat industry. Kemajuan masyarakat melayu seperti Indonesia wilayah
itu belum diikuti dengan Negara-negara lainnya di wilayah yang sama. Kejayaan bahan mineral
dan tambang seperti minyak bumi dan gas di wilayah ini lebih banyak dimanfaatkan oleh
perusahaan multinasional asing, sehingga potensi yang seharusnya bisa dimanfaatakan bagi kaum
melayu manjadi tidak optimal. Potensi lain yang belum tergali secara optimal seperti sektor
periwisataan, pertanian, perikanan dan industry menjadi kekuatan lain wilayah ini untuk bisa
bersaing dengan negara maju.
Penguatan ekonomi masyrakat melayu dapat dilakuna dengan memberdayakan potensi lokal
di wilayah masing-masing. Pengembangan idustri makanan halal (halal food) bagi masyarakat
melayu yang didominasi oleh umat islam menjadi sangat strategis untuk kebutuhan pasar sendiri
maupun pasar asia dan timur tengah. Hingga saat ini industry halal food belum bnyak berkembang
diwilayah ini dan acer dapat menjai alternative pusat industry halal food tersebut dengan
pertimbangan letak wilayah strategis, penerapan syriat islam yang tegas diaceh, dan ketersediaan
infrastruktur serta sumber daya manusianya. Halal food yang diproduksi diharapkan mampu
mengisi pasar ekspor kenegara-negara islam di dunia. Untuk itu investasi di bidang hala food
kiranya dapat segera diupayakan tidak hanya di aceh, namun juga di wilayah lain di kawasan
melayu.
Faktor sumber daya manusia yang berkualitas menjadi kunci utama dalam pembanguna
ekonomi masyarakat melayu malas, kurang gigih dan tidak mampu bersaing, harus segera
diperbaiki dengan mengubah paradigma dan cara berpikir kedepan. Pembangunan sumber daya
manusia harus diprioritaskan dengan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat sehingga
mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang dimamis dan tantangan global. Prinsip
kemadirin dengan tidak banyak bergantung kepada bangsa lain didunia dan mmpu memenuhi
kebutuhan sendiri juga harus mulai dikembangkan prodik-produk yang dihasilkan oleh masyrakat
melayu perlu lebih diorientasikan untuk kepentingan ekspor, berdaya saing tinggi, kualitas yang
baik namun dengan harga yang kompetitif. Perbaikan infrastruktur ekonomi dan kemudahan
berinvestasi menjadi penunjang dalam memajukan ekonomi melayu. Keselarasan kebijakan
ekomoni di antara Negara-negara di kawasan melayu perlu Negara diwujudkan,baik dalam bentuk
pemberian insentif, tariff ekspor, besaran subsidi dan sebagainya. Hal in tentu tidak mudah untuk
direalisasikan dalam waktu singkat, namun rasa kebersamaan dan kesatuan antara sesame rumpun
melayu akan memungkinkan hal itu dapat terwujud suatu saat nanti.
Suatu hal yang penting bagi masyarakat melayu dalam untuk menguatkan sistem ekomoninya
adalah bagaimana aspek budidaya dan tatanan nilai melayu dapat ditransforasikan kedalam sistem
ekonomi dan manajemen bagi Negara-negara melayu sebagai etos kerja dan falsafah hidup
rakyatnya. Keberhasilan jepang yang temasukan unsur budaya dalam sistem ekonomi menjadi
potret yang pantas ditiru. Semua tentu berpulang pada para pemimpin di wilayah melayu dalam
merencanakan dan menerapkan sistem manajemen dan budaya melayu dalam kebijakan
ekonominya. Para pemimpin pemerintahan Negara-negara melayu diharapkan mempunyai tekad
untuk berkerjasama dalam memajukan ekomoni wilayah ini. Semua lapisan masyarakat pun harus
bergerak dalm satu kesatuan untuk melahirkan kaum melayu yang progresif, kaya dengan ilmu
pengetahuan, bijak dalam bersikap, dan tegar serta tak getar dalam mengahdapi berbagai desakan
dan ancama globalisasi.globalisasi yang tidak dapat dihinndari ini harus mampu dihadapi dengan
memperkuat dan mengoptimalkan sumberdaya yang a tampa mengorbankan budaya melayu yang
telah berakar dalam nurani masyarakat melayu. Kejayaan melayu zaman dadulu dapat menajdi
trigger bagi generasi sekarang untuk bisa berbuat lebih baik lagi demi mengembalikan kejayaan
tersebut.
Penguatan ekonomi masyarakat melayu tidak dapat dilepaskan dari penguatan kelembagaan
penunjangnya. Kelembagaan pangan sebagai salah saut institusi yang memperkuat stabilitas
ekonomi masyarakat melayu menjadi bbangian integral dan tidak terpisahkan alam sejarah
perkembangan melayu. Sebagaiman diketahui bersama bahwa stabilitas suatu Negara dapat diukur
dalam kemapuan Negara tersebut dalam menyediakan pangan dlam jumlah yang cukup, terjangkau
dan tersebar merata diseluruh negeri. Ketersediaan pangan tersebut mampu memberikan kestabilan
di segalabidang baik ekonomi, social, politik dan sebagainya. Sejarah telah membuktika bahwa
ketimbangan pasokan pangan akan menggaggu stabilitas bangsa. Bahkan pada masa sultan
iskandar muda berkuasa di kerajaan aceh dan mengalami masa keemasannya, diketahui bahwa
salah satu kunci keberhsilanya adalah menstabilkan pasokan pangan diwilayah kekuasaannya.
Melayu aceh masa itu memiliki lubung pangan yang kuat, bahkan sebelum memperkuat kekuasaan
dan melaksanankan ekspedisi, logistin pangan menjadi hal yang diprotitaskan. Sultan iskandar
muda berhasil merumuskan politik pngan selama sekita 30 tahun masa kekuasaanya.
Pada masa koloniallisme jepang dan belanda di Indonesia, perhatian terhadap ketersediaan
pangan pun terdapat proritas tinggi dengan dibentuknya lembaga lembaga pangan yang mampu
menjamin ketersediaan pangan bagi rakyat. Jerah panjang pangan di Indonesia tidak lepas dari
peraan BULOG sebagai satu-satuny lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang
pangan, khususnya beras sebagai pangan pokok masyarakat melayu pada umumnya. Sejarah
pebentukan BULOG tersebut dapat dianalogikan dengan perkembangan ekonomi melyu. Sebangai
institusi melayu dengan orng-orang melayu didalamnya, BULOG mengembangkan tugas strategis
dalm utur serta mewujudkan ketanaham pangan nasional melalui penyedian beras bersupsidi bagi
masyarakat miskin rawan pangan, pengelolaan cadangan beras pemetintah (CBP) dan menjag
stabilitas harga beras mealui mekanisme harga pembelian pemerintah (HPP). Tugas social ang
mengutamakan kesejahteraaan rakyat sebagai mana diemban BULOG merupakan karakterristik
masyarakat melayu sebagimana yang diutarakan selo sumardjan diatas.
Visi dan misi baru BULOG sebagaimana yang dituangkan dalam rencana jangaka panjang
perusahaan (RJPP) TAHUN 2009-2003 menunjukan keberpihakan BULOG kepada masyarakat
melayu pada umumnya di indoneia dengan visi “pangan cukup,aman dan terjangkau bagi rakyat”
serta misi “memenuhi kebutuhan pangan pokok rakyat”, setelah menunjukan eksistensi BULOG
sebagai lembaga pangan nasional yang pro-rakyat dan sebagai salah satu agenn ekonomi
pemerintahan dalam mewujutkan stabilitas nasional yang kuat.

D. KEARIFAN MEMAKAI PERKAKAS DAN PERALATAN


(TEKNOLOGI)
Tertua melayu memandang alam atau lingkungan hidup, bukan hanya sumber nafkah sebatas
hajat hidup kebedaan semata. Tetapi juga berguna untuk kenyamanan dan ketenangan, karena alam
yang berkembang tidak dapat dimanfaatkan, telah member ibarat serta keindahan bagi suasana
kehidupan. Teknologi menyakut cara-cara atau teknik mempeproduksi, memakai, serta
memelihara segala peralatan dan perlengkapan. Teknologi muncul dalam cara-cara manusia
mengorganisasikan masyarakat, dalam cara-cara mengespresikan rasa keindahan, atau dalam
memproduksi hasil-hasil kesenian.
Masyarakat melayu merupakan masyarakan yang sebagian besar berkerja di bidang pertanian
dan perkebunan. Peralatan yang digunakan untuk bersawah, berladang dan berkebun adalah
cangkul (cabak) untuk membalik tahan, kampak untuk memebang, sabit untuk memotong rumput
dan lain-lain dengan kata lain bahwa peralatan yang digunakan sangat ramah lingkungan karna
tidak merusak alam.
Masyarakat melayu memang mengenal sistem lading berpindah, tapi teknik ini tidak merusak
alam karna memiliki siklus. Sebenarnya lahan yang digunakan adalah lahan yang sama namun ada
jangka waktu untuk penggunannya. Suatu saat nanti mereka akan kembali lagi ke ladang awal dan
begitu seterusnya (pemakai lahan bergilir). Hal ini juga dapat mengembalikan kesuburan tanah.
Orang melayu tradisional memperlakukan alam bagaikan manusia, sehingga ada sentuhan emosi
dalam hubungan manusia dengan alam. Ketika memanfaatkan alam, sedapat mungkin tidak
merusak dan mengganggu keseimbangan ekosistem yang dialam. Sebagaimana tidak ingin
mengganggu/merusak kehidupan mmanusia yang lain.
Masyarakat melayu dengan nialai-nilai kearifan budaya dalam memelihara lingkungan. Ini
dapat dilihat dari ungkapan-ungkapan antera, petuah, berkobar, syair, dan petatah-petitih yang
terdapat dalam tradisi kehidupan mereka sehari-hari. Kearifan pemeliharaan lingkungan
berkelanjutan juga dapat dilihat dalam sistem social ekonomi mereka misalnya dalam
pemeliharaan hutan tanah ulayat terladang, menagkap iakan, mangambil madu, memelihara
sungai, memelihara hutan, ekosistem air, dan darat.
Masyarakat melayu memiliki kearifan budaya yang sangat bagus, disitu mereka mulai
Nampak dengan adanya kearifan sistem social, kearifan budaya, kearifan ekonomi dan kearifan
memakia perkakas dan peralatan.
Penikahan adat melayu kepulauan riau dimana masing-masing memiliki tradisi pernikahan
tersendiri. Budaya dan tata cata adat pernikahan menutit tradisi masyarakat melayu. Terdapat
beberapa rangkaian acara yang dimulai dari tahap pertaha, jadi acara ini tetap ada di setiap
pernikahan adat melayu di karenakan caranya yang khas dan sacral, walau pun sudah banyak tata
cara penikahan yang moeren, tetapi masih ada yang melakukanya yang dianggap sudah menajdi
kewajiban didalam turn menurun adat keluarga khususnya keluarga kerajaan atau pun keluarga
asli melyu yang sangan menjunjung adat istiadat melayu yang dijadikan kearifan budaya lokal.
Adapun tata caranya adalah mencari jodoh, merisik, meminang, mengantar belanja, mengajak
dan menjemput, menggantung-gantung, upacar berandam, malam brinai, berkhtam qur’an, akad
nikah, tepuk tepung tawar,bersanding, makan berhadapan, menyembah mertua, mandi-mandi dan
berambih.
VIII
SIFAT AMANAH ORANG MELAYU,
SIKAP AMANAH ORANG MELAYU, DAN
DAMPAK TIDAK AMANAH

A. SIFAT AMANAH ORANG MELAYU


B. SIKAP AMANAH ORANG MELAYU
C. DAMPAK TIDAK AMANAH
D. JUJUR DALAM BERTUTUR DAN
BEKERJA
E. BEKERJA SESUAI DENGAN ATURAN
DAN TUNUTNAN AGAMA
F. DAN LAIN-LAIN YANG ADA
HUBUNGANNYA
BAB VIII
SIFAT AMANAH ORANG MELAYU, SIKAP
AMANAH ORANG MELAYU, DAMPAK TIDAK
AMANAH,

A. SIFAT AMANAH ORANG MELAYU


Amanah secara etimologis (pendekatan kebahasaan/lughawi) dari bahasa Arab dalam bentuk
mashdar dari (amina- amanatan)yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Sedangkan dalam bahasa
Indonesia amanah berarti pesan, perintah, keterangan atau wejangan.
Amanah menurut pengertian terminologi (istilah) terdapat beberapa pendapat, diantaranya
menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga
agar sampai kepada yang berhak memilikinya.
Amanah adalah kata yang sering dikaitkan dengan kekuasaan dan materi. Namun
sesungguhnya kata amanah tidak hanya terkait dengan urusan-urusan seperti itu. Secara syar’i,
amanah bermakna: menunaikan apa-apa yang dititipkan atau dipercayakan.
Dari segi nilai dan akhlak, amanah bermaksud menghargai kepercayaan orang lain terhadap
diri seseorang dengan melaksanakan tuntutan yang terdapat dalam kepercayaan itu. Dengan kata
lain, amanah ialah tanggungjawab yang diterima seseorang yang kepadanya diberikan kepercayaan
bahawa ia dapat melaksanakannya sebagaimana yang dituntut, tanpa mengabaikannya. Apabila
tanggungjawab ini dilaksanakan dengan sempurna, ia merasa tenteram, aman, terselamat dan
harmonis
Sifat amanah, taat, setia, teguh pendirian, dan terpercaya amat dihormati orang Melayu. Orang
tua-tua Melayu mengatakan, bahwa sifat amanah mencerminkan iman dan takwa, menunjukan
sikap terpercaya, dan menunjukan tahu tanggung jawab, jujur, dan setia. Dalam ungkapan
dikatakan, “ orang amanah membawa tuah,, “ orang amanah hidup bermarwa”, dan “ orang
bermarwah dikasihi Allah”.Ungkapan lain menyebutkan, “ siapa hidup memegang amanah, dunia
akhirat beroleh berkah”, dan “siapa hidup memegang amanah, kemana pergi tidakkan susah”.
Siapa hidup memegang amanah, dunia akhirat beroleh berkah. Siapa hidup memegang
amanah, kemana pergi tidakkan susah.Siapa tidak memegang amanah, tanda dirinya tidak
semenggah. Siapa hidup tidak amanah, hidup celaka mati menyalah.
secara umum amanah di artikan dengan kepercayaan. Dan orang yang amanah dapat di artikan
dengan yang dapat dipercaya. Contohnya nabi muhammad saw sebelum mendapat tugas
manyampaikan al-quran diberi gelar oleh orang orang dengan sebutan al amin ( orang yang dapat
di percaya). Pengertian amanah dapat diartikan sebagai (orang yang dapat dipercaya) dan
(titipan/pinjaman)
Suku bangsa malayu memiliki teradisi pendidikan budi pekerti keluarga yang kuat, khususnya
pendidikan anak. Beragam ajaran budi pekerti, baik melalui pantun, syair dan ungkapan ungkapan
dapat ditemukan dalam tradisi melayu (tenas effendy, 2006; koenjaranigrat, 1970) salah satu jejak
pendidikan budi pekerti. Ini dapat dilihat dari adanya ajaran pakian nan delapan belas ( made purna
dk, 1993),
Orang tua-tua mengatakan, bahwa sifat amanah mencerminkan iman dan taqwa, menunjukkan
sifat terpercaya dan tahu tanggung jawab, jujur dan setia. Setia amanah mengandung dua suku
kata, namun dalam gelar adat menjadi satu suku kata. Dalam Melayu dimaksudkan adalah orang-
orang yang setia memegang sumpah, setia memegang janji, setia menaati nilai-nilai adat dan
agama yang dianutnya. Setia amanah adalah orang yang mampu mengayomi dan melindungi serta
memberikan petuah amanah kepada orang yang dipimpinnya.
Adat orang menerima Amanah
Berserah diri kepada Allah
Kuatkan iman elokkan tingkah
Pukalkan hati jangan bercanggah

Luruskan niat jangan menyalah


Arif dan bijak dalaam melangkah
Faham menyimak pesan dan petuah
Faham mengungkai simpul masalah
Faham berunding bijak bersiasah

Kepada yang tua sikap merendah


Kepada yang muda berlaku ramah
Kepada yang sebaya elokkan tingkah
Orang tua-tua Melayu sering mengatakan mengatakan: “elok manusia berbudi bahasa, elok
insan kokoh beriman, elok orang berkasih sayang”; yang intinya mengutamakan kemuliaan akhlak
dan budi pekerti, mengutamakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa,
serta hidup dengan berkasih sayang, tenggang menenggang dan bertolongtolongan. Di dalam
ungkapan adat dipaterikan pula petua yang mengatakan: “apabila hidup hendak selamat, dunia
dicari akhirat diingat”; atau dikatakan: “apabila hidup hendak sejahtera, ilmu dan iman sama
setara”. Ungkapan ini mencerminkan petua yang mengajarkan orang untuk menyeimbangkan
kehidupan duniawi dengan ukhrawi, menyeimbangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
asas-asas keimanan dan ketaqwaan sehingga terwujud perpaduan yang serasi, yang Insya Allah
akan membawa kesejahteraan di dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, bahkan sampai sampai kepada kehidupan di akhirat.
1. Sifat tahu asal mula jadi, tahu berpegang pada Yang Satu
“Sifat tahu asal mula jadi, tahu berpegang pada Yang Satu”: Yakni sifat yang menyadari
dirinya sebagai manusia (makhluk) yang diciptakan oleh Allah, dan menyadari dirinya sebagai
hamba Allah. Kesadaran ini mendorongnya untuk bertaqwa kepada Allah, mematuhi semua
perintah Allah, menjauhi semua laranganNya, dan berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai
hamba Allah yang shaleh agar mendapatkan kesejahteraan di dunia dan sejahtera pula di akhirat.
Dengan kesadaran ini akan meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaannya, akan menjadikan
dirinya sebagai manusia yang berguna bagi sesama makhluk Allah, dan bertanggungjawab
terhadap pelestarian alam ciptaan Allah.
Di dalam ungkapan disebutkan : tahu asal mula kejadian tahu berpegang pada Yang Satu
hamba tahu akan Tuhannya makhluk tahu akan Khaliknya yang agama berkokohan yang iman
berteguhan yang sujud berkekalan yang amal berkepanjangan sesama manusia ia berguna sesama
makhluk ianya elok di dunia ia bertuah di akhirat peroleh berkah”
2. Sifat tahu membalas budi
“Sifat tahu membalas budi”: Yakni sifat tahu membalas jasa ibu dan bapa, tahu membalas
budi guru, dan tahu membalas segala kebaikan orang. Sifat ini dapat mendorongnya untuk berbuat
baik kepada kaum kerabat, sahabat handai, jiran tetangga, masyarakat, bangsa dan negaranya.
Didalam ungkapan disebutkan : “tahu ‘kan perit ibu mengandung tahu ‘kan pahit ayah
mendukung tahu ‘kan sakit membesarkannya tahu ‘kan hutang yang dibebannya tahu ‘kan belas
kasihan orang 4 tahu ‘kan bela pelihara orang tahu ‘kan budi baik orang tahu berbudi membayar
hutang tahu berkorban memikul beban tahu beramal berbuat baik….dst”
3. Sifat Hidup Bertenggangan, Mati Berpegangan
“Sifat hidup bertenggangan, mati berpegangan”; yakni sifat yang selalu mengutamakan dan
menjunjungtinggi rasa persebatian (tenggangrasa, kesetiakawanan sosial, persatuan dan kesatuan)
antara sesama makhluk Allah, dan mempunyai bekal sebagai pegangan dan sandaran yakni
keimanan dan ketaqwaan kepada Allah serta amalan yang bermanfaat untuk menghadapi kematian
(alam akhirat).
Dalam ungkapan disebutkan: “yang hidup bertenggangan sama saudara berbaik-baikan sama
sebangsa pelihara memeliharakan sama sekaum jaga menjagakan sesama makhluk bertenggang-
tenggan yang mati berpegangan berpegang ke tali Allah berpegang ke Kitabullah berpegang ke
Sunnah Nabi”
4. Sifat Tahu ‘Kan Bodoh Diri
“Sifat tahu ‘kan bodoh diri”: Yakni sifat menyadari segala kekurangan dan kelemahan diri
sendiri, mengetahui cacat dan cela diri sendiri. Sifat ini akan mendorongnya untuk
bersungguh-sungguh menutupi kekurangan dan kelemahannya, memperbaiki segala
kekeliruan dan kesalahan, serta memacunya untuk berusaha sehabis daya menuntut ilmu
pengetahuan, mencintai ilmu pengetahuan serta menghormati ilmu dan kelebihan orang lain..
Orangtua-tua Melayu mengatakan: “seburuk-buruk Melayu, ialah Melayu yang bebal
bercampur dungu”
Dalam ungkapan disebutkan : “tahu ‘kan kurang dari lebihnya tahu ‘kan cacat dari eloknya 5
tahu ‘kan bodoh dari cerdiknya tahu ‘kan bekal belum banyak tahu keatas belum berpucuk tahu
kebawah belum berakar tahu ditengah belum berbatang tahu umur belum setahun jagung tahu
darah belum setampuk pinang tahu bercakap belum petah tahu berunding belum masak tahu
menimba ilmu orang tahu menyauk petua orang tahu duduk, duduk berguru tahu tegak, tegak
bertanya tahu merantau mencari guru tahu berdagang mencari judu tahu hidup mencari ilmu
supaya diam, diam berisi supaya bercakap, cakap berarti supaya bekerja, kerja menjadi supaya
hidup, hidup terpuji”
5. Sifat tahu diri
“Sifat tahu diri”: yakni sifat yang menyadari sepenuhnya hakikat hidup dan kehidupan di
dunia, dan menyadari pula akan adanya kehidupan di akhirat, tahu siapa dirinya, tahu darimana
asalnya, tahu untuk apa hidup didunia dan kemana akhir hidupnya. Melekatnya sifat ini
menyebabkan dirinya benar-benar menjadi orang yang “tahu diri”, yang tahu alur dengan patutnya,
tahu menempatkan dirinya pada tempat yang layak, tahu membawa dirinya di dalam pergaulan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tahu memahami hak dan kewajibannya, tahu
menjalankan tugas yang dibebannya dan sebagainya.
Di dalam ungkapan disebutkan : “tahu diri dengan perinya tahu hidup dengan matinya tahu
marwah dengan tuahnya tahu alur dengan patutnya tahu sifat dengan kiatnya tahu salah dengan
silihnya tahu gelanggang tempat bermain 6 tahu pangkalan tempat berlabuh tahu teluk timbunan
kapar tahu tanjung pumpunan angin tahu pasang menyentak naik tahu surut menyentak turun tahu
rumah ada adatnya tahu negeri ada undangnya tahu tepian ada bahasanya tahu galas bersandaran
tahu dagang bertepatan tahu asal mula datangnya tahu ujung tempat baliknya”
6. Sifat hidup memegang amanah
“Sifat hidup memegang amanah”: Yakni sifat setia memegang amanah, kokoh menyunjung
sumpah, teguh memegang janji, tekun menjalankan tugas kewajiban, patuh menjalankan hukum
dan undang, taat menjalankan agama, dsb.nya.
Didalam ungkapan disebutkan : “yang disebut hidup memegang amanah taat setia kepada
agama taat setia kepada amanah taat setia kepada sumpah mau mati memegang janji mau binasa
memegang petua mau melarat memegang amanat cakapnya dapat dipegang janjinya boleh
disandang”
7. Sifat Benang Orang
“Sifat benang orang”:yakni sifat jujur dan lurus, atau dikatakan “berkata lurus bercakap
benar”, sesuai kulit dengan isinya, sesuai cakap dengan perbuatannya, sesuai janji dengan
buktinya, sesuai akad dengan buatnya, sesuai sumpah dengan karenahnya, dan seterusnya.
Didalam ungkapan disebutkan : “lurus bagai benang arang lurusnya menahan bidik jujurnya
menahan uji sepadan takah dengan tokohnya sepadan lenggang dengan langkahnya sepadan ilmu
dengan amalnya sepadan laku dengan buatnya sepadan cakap dengan perangainya sesuai kulit
dengan isinya sesuai lahir dengan batinnya pepat di luar pepat di dalam runcing di luar runcing di
dalam putih di luar putih di dalam”
8. Sifat Tahan Menentang Matahari
“Sifat tahan menentang matahari” Yakni sifat berani dan pantang menyerah, tabah
menghadapi musibah, mandiri dalam hidup dan berusaha, tidak gentar menghadapi cabaran,
tangguh menghadapi musuh, tahan menghadapi cubaan, berani menghadapi mati dan rela
berkorban untuk membela kepentingan agama, masyarakat, bangsa dan negaranya, serta
bertanggungjawab atas perbuatannya, dsb. Sifat ini dapat menjadikan dirinya sebagai seorang
patriot bangsa dan pahlawan yang handal,
Dikatakan dalam pepatah: “esa hilang dua terbilang, pantang melayu berbalik belakang” atau
dikatakan: “sekali masuk gelanggang, kalau tak berjaya nama yang pulang”. Didalam ungkapan
disebutkan: “tahan menentang matahari tahan menepis mata pedang tahan menyilang mata keris
tahan asak dengan banding tahan capak dengan ugut tahan bergelang tali terap tahan berbedak
dengan arang tahan berbantal dengan tumang 8 yang berani pada haknya yang kuat pada patutnya
yang keras pada adilnya duduknya di tikar sendiri tegaknya di tanah sendiri hidupnya di negeri
sendiri matinya di pekuburan sendiri”
9. Sifat Tahu Menyimak Pandai Menyimpai
“Sifat tahu menyimak pandai menyimpai” yakni sifat yang penuh kearifan, bijaksana, tanggap
dan cekatan dalam menilai sesuatu dan memutuskan sesuatu. Sifat yang piawai ini menjadikan
dirinya mampu menyimak perkembangan masyarakat dan perubahan zamannya, mampu
mengambil kebijakan yang tepat dan bermanfaat, mampu menyelesaikan permasalahan, dsb.nya.
Di dalam ungkapan disebutkan : “arif menyimak kicau murai arif menapis angin lalu arif
mendengar desau daun arif menilik bintang di langit arif menangkap kerlingan orang bijak menepis
mata pedang bijak membuka simpul mati pandai mengurung dengan lidah pandai mengandang
dengan cakap pandai mengungkung dengan syarak pandai meyimpai dengan adat pandai mengikat
dengan lembaga cepat akal laju pikiran cepat angan laju buatan tajam mata jauh pandangan nyaring
telinga luas pendengaran”
10. Sifat Menang Dalam Kalah
“Sifat menang dalam kalah”: yakni sifat piawai dalam bersiasat, mahir dalam menyusun
strategi, sabar dan teliti dalam mencari peluang, unggul dalam berunding, berhemat cermat dalam
mengambil keputusan, teliti dalam mengambil kebijakan, berdada lapang dan berpandangan luas
dalam menyelesaikan masalah, dan memandang sesuatu dengan hati nurani yang jernih, dsb.nya.
Di dalam ungkapan disebutkan: yakni “yang menang dalam kalah yang lapang dalam sempit
yang kaya dalam susah lapang dada luas hati lapangnya tidak berhempang luasnya tidak berbatas
dalamnya tidak terukur kayanya tidak tersukat beratnya tidak tertimbang cerdik menjadi
penyambung lidah berani menjadi pelapis dada kuatnya menjadi tiang sendi kerasnya tidak tertakik
lembutnya tidak tersudu lemahnya tidak tercapak kendurnya berdenting-denting tegangnya
berjela-jela”
11. Sifat Tahan Berkering Mau Berbasah
“Sifat tahan berkering mau berbasah”: Yakni sifat tabah menanggung derita sengsara, sabar
menghadapi cabaran dan cobaan hidup, gigih dan tahan dalam kemandirian, giat dan tekun dalam
bekerja keras, teguh dalam menjalankan hak dan kewajibannya, serta kokoh dalam upaya
mencapai cita-citanya.
Di dalam ungkapan disebutkan: yakni “tahan berkering mau berbasah tahan digilas mau
digiling berkering tidak mengelak digilas tidak terlindas dicabar tidakkan gentar diugut tidakkan
takut tahan berkain sehelai sepinggang tahan berlapar membayar hutang mau bersakat atas kepala
mau mengekas dalam panas mau berembun dalam gelap mau disuruh sekali pergi mau dihimbau
sekali datang”.
12. Sifat Tahu Unjuk Dengan Beri, tahu hidup bertenggangan
“Sifat tahu unjuk dengan beri, tahu hidup bertenggangan”: Yakni sifat pemurah, dermawan,
setia membela dan membantu orang, tidak serakah dan tamak, tidak mementingkan diri sendiri,
penuh tenggangrasa dan kesetia kawanan, ikhlas tolong menolong, rela berkorban, dan kokoh
dalam memelihara persebatian (persatuan dan kesatuan) dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara, dsb.nya.
Di dalam peribahasa adat dikatakan, yakni “ mau seaib dan semalu, mau senasib
sepenanggungan, mau ke bukit sama mendaki, mau ke lurah sama menurun, mau ke laut sama
basah, mau ke darat sama berkering, mau mendapat sama berlaba, mau hilang sama merugi,”
ds.nya. Di dalam ungkapan disebutkan : “tahu unjuk dengan beri tahu menjalin gelegar patah tahu
menjirat lantai terjungkat tahu menampal liang dinding tahu menenggang hati orang tahu
menimbang perasaan orang tahu menjaga aib malu orang tahu menutupi kekurangan orang hidup
sedusun tuntun menuntun hidup sebanjar ajar mengajar hidup sekampung tolong menolong hidup
sedesa rasa merasa hidup senegeri beri memberi hidup bersuku bantu membantu hidup berbangsa
bertenggang rasa yang searang sama dibagi yang sekuku sama dibelah yang secebis sama dicebis
yang secelis sama dicelis kalau makan tidak sendiri kalau senang tidak seorang”.
13. Sifat Timbang Dengan Sukat
“Sifat timbang dengan sukat”: Yakni sifat adil dan benar, adil dalam setiap keputusan, benar
dalam setiap kebijakan. Orang tua-tua mengatakannya sebagai sifat: ”menjunjung adil
menegakkan yang benar”, atau dikatakan: “adilnya tidak memandang bulu, benarnya tidak
memilih kasih”.
Di dalam ungkapan disebutkan : yaitu “bila menimbang sama beratnya bila menyukat sama
penuhnya bila membelah sama baginya bila mengukur sama panjangnya sesuai sukat dengan
timbangnya sesuai belah dengan ukurnya sesuai peluh dengan upahnya sesuai penat dengan
dapatnya sesuai hukum dengan salahnya sesuai alur dengan patutnya tingginya tidak menimpa
kuatnya tidak mematah besarnya tidak melendan menangnya tidak melenjin duduknya pada yang
hak tegaknya pada yang benar kasihnya tidak memilih sayangnya tidak berbilang”
14. Sifat tahu ‘kan malu
“Sifat tahu ‘kan malu”: Yakni sifat yang tahu menjaga aib dan malu, tahu mengawal tuah dan
marwah, tahu memelihara nama baik diri dan keluarga, dan berpantang memberi malu orang serta
pantang pula dipermalukan. Orang tua-tua mengatakan: “harga garam pada masinnya, harga
manusia pada malunya”; atau dikatakan: “bila malu sudah menimpa, pangkat dan harta tiada
berharga”; “bila malu sudah terkikis, tuah tercampak marwahpun habis”
Di dalam uangkapan disebutkan : yaitu “yang disebut sifat malu malu membuka aib orang
malu menyingkap baju dibadan malu mencoreng arang dikening malu melanggar pada syarak malu
terlanda pada adat malu tertarung pada lembaga malu merusak nama baik malu memutus tali darah
malu hidup menanggung malu malu mati tidak bermalu”
15. Sifat berpada-pada
“Sifat berpada-pada” Yakni sifat yang tidak suka kepada perbuatan ataupun tindakan yang
terlalu berlebih-lebihan, tidak kemaruk kepada harta, tidak serakah kepada pangkat dan
kedudukan, tidak iri dan dengki kepada kelebihan dan kekayaan orang lain, tidak mabuk dunia dan
lupa diri, tidak menghalalkan segala cara untuk merebut kekuasaan, dsb.nya. Orangtua-tua
mengatakan: “tahu mengukur bayang-bayang sepanjang badan”; atau dikatakan: “adat hidup
berpada-pada, mencari harta berhingga-hingga, mengejar pangkat berkira-kira, mensyukuri
nikmat berlapang dada”.
Di dalam ungkapan disebutkan : yaitu “yang disebut sifat berpada-pada mengejar pangkat
berkira-kira mengejar harta berhingga-hingga mengejar kedudukan berjaga-jaga yang disebut sifat
berpada-pada mencari pangkat berhemat cermat mencari harta berjimat-jimat mencari kedudukan
beringat-ingat yang disebut sifat berpada-pada mengejar pangkat pada derajatnya mengejar harta
pada patutnya mengejar kedudukan pada layaknya pangkat jangan membawa mudarat harta jangan
membawa nista kedudukan jangan membinasakan selera jangan dimanjakan nafsu jangan
diturutkan dunia jangan membutakan ukur bayang-bayang sepanjang badan ukur ilmu dengan
kemampuan elok memakai pada yang sesuai elok berdiri pada yang serasi elok duduk pada yang
seronok elok berjalan pada yang sepadan elok makan pada yang tertelan”
Dampak positif amanah dan menepati janji bagi diri sendiri antara lain :
a). Menambah kepercayaan orang lain kepada orang yang telah amanah.
b). Mempererat hubungan harmonis dengan orang yang telah member amanah.
c). Mengangkat derajat dan kewibawaan sebagai akibat dari keberhasilannya menjaga amanah
yang diberrikan.
d).Mendapat kebaikan di sisi Allah SWT sebagai buah dari telah mengerjakan salah satu
kewajiban atau perintah Allah SWT.
Dampak positif amanah dan menepati janji bagi orang lain diantaranya :
a). Memberi rasa puas kepada pemberi amanah.
b). Menciptakan suasana kondusif di masyarakat.
c). Mempererat hubungan baik antar sesama dalam berbagai urusan.
d). Dapat menghidarkan timbulnnya fitnah antara pemberi amanah dengan penerima amanah.

B. SIKAP AMANAH ORANG MELAYU


Amanah adalah bersikap adil, menempatkan sesuatu sesuai dengan kedudukannya dan tidak
mengurangi sedikit pun hak-haknya. Amanah merupakan persaksian kepada Allah, nasihat kepada
orang-orang Muslim, dan menjelaskan kebenaran.

Dalam Islam, amanah adalah salah satu sikap terpuji yang jelas dan terang telah dinyatakan
bahawa amanah itu sangat penting dalam menjalani kehidupan seharian.Kepentingan sikap
amanah ini dalam kehidupan kita untuk menjadi orang mukmin yang baik amat jelas terbukti di
antara 4 sikap terpuji para nabi dan rasul iaitu Siddiq (Benar), aAmanah, Tabliq (Menyampaikan)
dan Fatanah (Bijak).
Amanah menuntut kita sebagai Umatnya untuk melakukan apa saja dengan amanah, tidak kira
amanah dalam memenuhi tuntutan sebagai Hambanya, sebagai umatnya, terhadap keluarga,
masyarakat, diri sendiri dan pekerjaan dilakukannya.
Dalam konteks memenuhi amanah di dalam pekerjaan, pekerja yang bekerja dibayar gaji oleh
majikannya perlu sedar ke atas akad (perjanjian) menerima tawaran kerja sebelum ini agar amanah
dilakukan dalam pekerjaan tidak terkeluar daripada landasan sebenar mengapa kita menerima
pekerjaan yang ditawarkan sebelum ini.
Jika niat kita baik menerima pekerjaan keranaNya, ianya akan melahirkan sikap amanah
yang bertapak dihati sampai bila-bila. Tetapi jika niat selain daripada Kerana-Nya, maka sikap
amanah yang sepatutnya hadir di dalam hati hamba-Nya akan terhakis dengan kelalian diri kita
sendiri, akibat mengkhianati amanah yang diberikan.
dijelaskan dalam al-Qur’an yang artinya :“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanah
kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan
mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya
manusia itu amat zalim dan amat bodoh.” (AQS al-Ahzab (33) : 72).
Sikap amanah masyarakat melayu menciptakan hubungan harmonisasi, kesejahteraan dan
kemakmuran suatu bangsa, jujur, transparan, tanggung jawab, disiplin, saling percaya, dan berpikir
positif. Contoh sikap amanah: Ketika kita di perintahkan untuk menjaga barang seseorang sampai
orang itu plang. kita harus menjaga barang itu dalam keadaan utuh sampai orangnya datang saat
kita terpilih menjadi ketua kelas, kita harus bertanggung jawab terhadap kelas yang kita pimpin.
karena ini adalah amanah yang dipercayakan guru pada kita

C. DAMPAK TIDAK AMANAH


Sekecil apapun amanah yang dilaksanakan, maka memiliki dampak positif berupa kebaikan.
Dan sekecil apapun amanah yang disia-siakan, niscaya memiliki dampak negatif berupa
keburukan. Dampak itu bukan hanya mengenai dirinya tetapi juga mengenai umat manusia secara
umum. Kesalahan kecil dalam menunaikan amanah akan menimbulkan bahaya yang fatal. Contoh
dampak tidak amanah adalah tidak akan dipercayai oleh siapapun lagi,dibenci banyak
orang,mendapat dosa, dan dijauhi masyarakat.
" Kehilangan hal tersebut, oleh orang-orang tua Melayu sebut " lupa diri atau lupa pakaian ".
Orang yang lupa diri atau lupa pakaian, tidak jarang melakukan perbuatan yang merugikan
masyarakat dan bangsanya," ungkap Ongah Ahmad.
Tidak amanah dapat diartikan sebagai penghianat atau orang yang tidak dapat dipercaya atau
orang yang tidak menepati janji. Orang yang tidak amanat atau ingkar janji dampaknya akan
ditigalkan dan dijauhkan oleh orang
Dampak negatif khianat dan ingkar janji bagi diri sendiri antara lain :
a). Mengurangi kepercayaan orang lain kepada orang yang khianat.
b). Merendahkan martabat, baik dari pemberi amanah maupun orang lain.
c). Menurunkan keprcayaan di masyarakat bagi orang yang khianat.
d). Mendapat dosa karena telah melanggar salah satu larangan yang ditetapkan oleh Allah
SWT.
Dampak negatif khianat dan ingkar janji bagi orang lain:
a) Menimbulkan kekecewaan bagi pemberi amanah karena merasa dikhianati.
b) Menimbulkan suasana keruh di masyarakat.
c) Merusak hubungan persaudaraan antar sesama.
d) Menimbulkan fitnah di mana-mana.

D. JUJUR DALAM BERTUTUR DAN BEKERJA


Jujur dalam bertutur kata adalah bentuk kejujuran yang paling populer di tengah masyarakat.
Orang yang selalu berkata jujur akan dikasihi oleh Allah swt. dan dipercaya oleh orang lain.
Sebaliknya, orang yang berdusta, meski hanya sekali apalagi sering berdusta maka akan
kehilangan kepercayaan dari masyarakat
Tunjuk ajar melayu amat banyak menyebut keutamaan sifat jujur, taat, setia, ikhlas, dan bersih
hati. Orang tua-tua mengatakan “siapa jujur, hidupnya mujur”. Orang melayu berusaha
menanamkan sifat jujur kepada anka-anaknya sejak dini. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang
jujur, ikhlas,lurus, dan bersih hati dihormati dan disegani oleh masyarakat. Kejujuran selalu
dijadikan teladan bagi anak-anak mereka. Dalam bekerja orang melayu juga menanaman sifat yang
jujur dalam menjalanakan tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan itu sendiri.Selalu menuruti
apa yang diakatakan pemimpinnya selama itu sesuai dengan syariat dan tidak melenceng.
Untaian Ungkapan
Apa tanda melayu jati
Lurus dan jujur sampai ke hati
Jujurnya tidak berbelah bagi
Hidupnya jujur sampailah mati
Lidahnya jujur hatinya suci
Jujur di mulut, lurus di hati
Karena jujurnya maulah mati
Membela kejujuran berani mati

Apa tanda Melayu terbilang


Hatinya jujur dadanya lapang
Jujurnya sampai ke sumsusm tulang
Jujur di muka, lurus di belakang
Jujur dan ikhlas tempat berpegang

Apa tanda Melayu bertuah


Hatinya jujur dan lembut lidah
Jujurnya tidak berbagi belah
Jujurnya sampai ke dalam tanah
Karena jujur tahan bersusah
Karena jujur menahan belasah

Apa tanda Melayu bijak


Jujur dan ikhlas menahan asak
Jujurnya kokoh tiada berganjak

Apa tanda Melayu budiman


Hatinya jujur dibalut iman
Jujur dan ikhlas jadi pakaian
Jujur dan ikhlas jadi pedoman
Jujur dan ikhlas jadi pegangan
Jujur dan taat sepanjang zaman
Karena jujur tahan tak makan
Karena jujur tahan dilendan
Apa tanda Melayu terpandang
Karena jujur biar meragang

Apa tanda Melayu berbudi


Elok perangai dan lurus hati
Menegakkan kejujuran berani mati

Apa tanda Melayu mulia


Hatinya jujur dapat dipercaya

Apa tanda Melayu berbangsa


Hatinya jujur bertenggang rasa

Apa tanda Melayu bangsawan


Jujurnya tidak memilih kawan

Apa tanda Melayu beriman


Jujur dan ikhlas pantang menyeman
Jujur dan lurus sesama kawan
Jujurnya dapat jadi pegangan

Apa tanda Melayu beradat


Jujur hatinya dunia akhirat
Pada yang jujur ia bertempat
Jujur dan ikhlas menjadi tabiat
Jujurnya tidak dibuat-buat
Jujur ke laut, lurus ke darat
Jujurnya tidak dapat disukat
Jujur hatinya tahan dipahat
Karena jujur biar melarat
Kepada kejujuran ianya taat
Kepada kejujuran ianya berkhidmat
Kepada kejujuran hatinya bulat
Jujur adalah sebuah kata yang telah dikenal oleh hampir semua orang. Jujur dapat kita anggap
sebagai sebuah sikap. Karena sikap jujur senantiasa berada dan di dalam kelompok sosial atau
masyarakat. Bagi orang melayu yang telah mengenal kata jujur mungkin sudah tahu apa itu arti
dan makna dari kata jujur tersebut. Dengan memahami makna kata jujur ini maka mereka akan
dapat menyikapi berbagai tindakan secara baik.
Kata jujur adalah kata yang digunakan untuk menyatakan sikap seseorang. Jika ada seseorang
berhadapan dengan sesuatu atau fenomena maka orang itu akan memperoleh baran
tentang sesuatu atau fenomena tersebut. Jika orang itu menceritakan informasi
tentang gambaran tersebut kepada orang lain tanpa ada “perobahan” (sesuai dengan realitasnya )
maka sikap yang seperti itulah yang disebut dengan jujur.
Bekerja merupakan satu kewajiban bagi setiap insan. Karena dengan bekerja, seseorang
akan memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan juga
keluarganya serta dapat memberikan maslahat bagi masyarakat di sekitarnya. Oleh karenanya
Islam bahkan mengkategorikan bekerja sebagai ibadah.
Jika anda bekerja dengan melakukan berbagai bisnis yang mana membutuhkan transaksi
dengan banyak partner bisnis, maka kejujuran anda sangat diperlukan. Sebagai contoh, jika anda
menjual suatu produk kepada customer anda, maka anda harus jujur dan terbuka mengenai
produk anda. Jika produk yang anda jual memang bagus, maka akan semakin banyak
pelanggan yang datang untuk membeli barang anda. Namun jika anda tidak jujur dengan barang
anda, seperti barang yang sebenarnya tidak berkualitas baik namun anda katakan sangat baik, tentu
saja pelanggan anda akan merasa kecewa, dan pada akhirnya mereka akan beralih kepada
supplier lain yang memberikan info apa adanya.
Perlu kejujuran dalam segala tingkah laku sehari-hari sepaeri :
1. Jujur dalam berbicara.
Jujur dalam perkataan adalah bentuk kejmasyhur. Setiap hamba berkewajiban menjaga
lisannya , yakni berbicara jujur dan dianjurkan menghindari kata-kata sindiran karena hal itu
sepadan dengan kebohongan, kecuali jika sangat dibutuhkan dan demi kemaslahatan pada saat-
saat tertentu. tekad yang jujur' berarti tekad tersebut bulat dan sempurna.
2. Jujur dalam bekerja
Dalam kehidupan orang Melayu, etika atau budaya kerja mereka telah diwariskan oleh orang
tuanya secara turun temurun. Masyarakat Melayu dulunya memiliki budaya kerja yang disebut
“semangat kerja” yang tinggi, semangat yang mampu mangangkat hakikat dan martabat kaumnya
“ untuk duduk sama rendah tegak sama tinggi” dengan masyarakat dan bangsa lain. Sedangkan,
budaya kerja masyarakat Melayu yang lazim disebut dengan “pedoman kerja Melayu”, diakui oleh
banyak ahli, karena hal ini sangat ideal dengan budaya kerja yang universal, terutama didunia
islam. Dengan modal “pedoman kerja Melayu”, tersebut masyarakat Melayu mampu membangun
negri dan kampung halaman, mereka juga mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat dan
menghadapi persaingan.
Orang-orang tua Melayu dulu mengatakan “berat tulang ringanlah perut”, maksudnya, orang
yang malas bekerja hidupnya akan melarat. Sebaliknya, “ringan tulang beratlah perut” yang bearti
barang siapa yang bekerja keras, hidupnya pasti akan tenang dan berkecukupan.
Didalam untaian ungkapan masyarakat Melayu dikatakan:
Kalau hendak menjadi orang
Rajin-rajin membanting tulang
Manfaatkan umur sebelum petang
Pahit dan getir usah dipantang

Kalau hendak menjadi manusia


Ringankan tulang habiskan daya
Kerja yang barat usah dikira
Pahit dan manis supaya dirasa

Kalau tak mau mendapat malu


Ingatlah pesan ayah dan ibu
Bekerja jangan tunggu-menunggu
Manfaatkan hidup sebelum layu

Unkapan diatas, dahulunya disebarluaskan ketengah-tengah masyarakat dijabarkan,


diuraikan, dan dihayati secara keseluruhan oleh anggota masyarakat. Penyebarluasan ungkapan
tersebut melalui beberapa cara seperti didalam cerita-cerita, nasihat, upacara adat, nyanyian rakyat,
dll. Hal ini dilakukan agar dapat menumbuhkan semangat kerja yang tinggi, sehingga setiap
anggota masyarakat mampu mencari dan memanfaatkan peluang yang ada, bahkan mampu pula
menciptakan usaha-usaha baru yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka masing-
masing.
Dalam adat Melayu, banyak menyerap nilai-nilai agama islam, terdapat suatu ungkapan
yang mengatakan “adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabbullah. Menurut ungkapan
ini orang yang tidak bekerja, apalagi yang sengaja tidak mau bekerja, dianggap melalaikan
kewajiban, melupakan tanggung jawab, menafikan ajaran agama dan tuntunan adat-istiadat serta
mengabaikan tunjuk ajar yang banyak member petuah amanah tentang budaya kerja. Sikap malas
dan lalai, dianggap sikap tercela oleh masyarakat Melayu yang disebut “tak ingat hidup akan mati,
tak ingat hutang yang disandang, tak ingat beban yang dipikul”. Oleh karena itu dalam masyarakat
Melayu orang pemalas direndahkan oleh masyarakatnya. Itulah sebabnya orang tua-tua dula
mengatakan:
Kalau malu direndahkan orang
Bantinglah tulang pagi dan petang
Bekerja jangan lang kepalang
Gunakan akal mencari peluang

Kalau malu hidup terhina


Dalam bekerja jangan berlengah
Manfaatkan peluang mana yang ada
Kuatkan hati lapangkan dada

Kalau tak mau hidup melarat


Carilah kerja cepat-cepat
Jangan dikira ringan dan berat
Asal sesuai dengan syariat
Orang tua-tua dulu juga mengingatkan, bahwa dalam mencari peluang kerja, jangan memilih-
milih. Maksudnya jangan mencari kerja yang senang, dan tidak mau berkerja keras, itu bukanlah
sikap orang Melayu yang ingin maju. Kerja yang perlu dipilih adalah kerja jangan “menyalah”,
maksudnya jangan menyimpang dari ajaran agama dan adat-istiadat. Sesuai dengan pepatah petitih
masyarakat Melayu yang mengatakan “kalau kerja sudah menyalah, dunia akkhirat aib terdedah.
Keutamaan kerja masyarakat Melayu, tercermin pula dalam memilih menantu atau jodoh.
Orang yang belum bekerja, lazimnya dianggap belum mampu “menghidupkan anak bininya”.
Orang seperti ini tidak akan dipilih untuk menjadi menantu atau pun jodoh anaknya. Beberapa
pernyataan diatas memberikan petunjuk bahwa orang Melayu telah menanamkan budaya kerja
dalam kehidupan masyarakatnya.
3. Pandangan Orang Melayu Terhadap Kerja
Orang Melayu yang mendasarkan budayanya dengan teras islam selalu memandang bahwa
bekerja merupakan ibadah, kewajiban dan tanggung jawab. Bekerja sebagai ibadah merupakan
hasil pemahaman orang Melayu terhadap Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad saw. Di dalam
Al-Qur’an mengatakan, “apabila kamu telah selesai melaksanakan shalat, bertebaranlah kamu
dimuka bumi (untuk mencari rezeki dan rahmat Allah). Pada ayat lain juga dikatakan “maka
apabila telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”
(QS Alam Nasyrah :7). Beberapa hadits nabi yang mendukung budaya kerja Melayu diantaranya,
“bekerjalah kamu untuk duniamu, seakan-akan kamu hidup untuk selama-lamanya, dan bekerjalah
kamu, seakan-akan kamu mati besok pagi” (H.R. Muslim). Hadits lain juga mengatakan
“sesungguhnya Allah sukakepada hamba yang bekerja dan terampil, barang siapa yang bersusah
payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid dijalan allah
azza wajalla”(H.R. Ahmad). Selaras dengan itu, terdapat ungkapan Melayu, yang dianggap
sebagai ungkapan tunjuk ajar tentang budaya kerja, didalam ungkapan tersebut dikatakan:
Apa tanda orang yang beradat
Wajib bekerja ianya ingat

Kalau mengaku orang Melayu


Wajib bekerja ianya tahu
Unkapan-ungkapan diatas mencerminkan bagaimana utamanya kedudukan kerja dalam
pandangan orang Melayu. Orang Melayu harus mau bekerja keras karena dianggap sebagai
tanggung jawab, baik bagi diri sendiri, keluarganya, masyarakat, agama, adatistiadat serta norma-
norma social yang mereka jadikan pegangan dan sandaran. Sebaliknya apabila orang itu malas,
culas dan memilih-milih kerja, disebut bebal, dan tak tahu diri. Orang yang seperti ini akan menjadi
ejekan masyarakatnya, seperti yang tertuang dalam pantun berikut ini:
Tak ada guna berbaju tebal
Hari panas badan berpeluh
Tak ada guna Melayu bebal
Diri pemalas kerja bertangguh

Tak ada guna kayu diukir


Bila dipakai dimakan ulat
Tak ada guna Melayu pintar
Bekerja lalai makannya kuat

Apa guna merajut baju


Kalau ditetas butangnya lepas
Apa guna disebut Melayu
Kalau malas bekerja keras
Dari sisi lain, orang Melayu memandang kerja bukan semata-mata untuk kepentingan hidup
didunia, tetapi juga untuk keselamatan hidup diakhirat. Oleh karenannya, kerja haruslah mampu
membawa peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan duniawi, selain itu juga dapat menjadi bekal
hidup di akhirat. Untuk itu pekerjaan haruslah yang halal, dilakukan secara ikhlas. Dalam
ungkapan orang melayu dikatakan:
Apabila kena menurut sunnah
Manfaatnya sampai ke dalam tanah
Apa bila kena menurut syariat
Berkah melimpah dunia akhirat

Apabila kerja niatnya ikhlas


Dunia akhirat Allah membalas
Acuan ini, menyebabkan orang tua-tua mengatakan bahwa, “bila bekerja karena Allah,
disitulah ia menjadi ibadah”. Ungkapan ini menunjukan pula, bahwa orang Melayu memandang
pekerjaan yang halal dan dilakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas dapat menjadi ibadah bagi
seseorang. Pandangan ini tentu akan mengokohkan keutamaan kerja dalam kehidupan orang
Mealyu.
4. Budaya Kerja Orang Melayu ( Dulu dan Sekarang)
Konsep budaya kerja sangat penting dalam masyarakat Melayu sekarang. Orang Melayu
dianjurkan untuk melihat dan meniru budaya kerja bangsa lain yang telah maju seperti Eropa,
Jepang, Korea dan Cina, tentu dengan catatan dengan nilai agama dan falsafah hidup masyarakat
Melayu.
Para ahli antropologi dan sosiologi yang telah melakukan kajian terhadap budaya kerja orang
Melayu, yang kemudian menarik suatu kesimpulan bahwa orang Melayu “pemalas” dalam bekerja,
baik kerja tani, buruh, pegawai, dan dunia perdagangan. Itulah kesimpulan yang telah diambil oleh
Cortesau, (1940), Raflfles (1935), dan Wheeler (1928). Sedangkan G.D. Ness dalam buku nya
yang berjudul Bureaucracy and Rulal Development in Malaysia (1967) yang mengatakan orang
Melayu dibandingkan dengan orang Cina kurang berorientasi pada hasil dan kesuksesan hidup.
Kajian Swift (1965), melakukan pengamatan bahwa orang Melayu banyak yang memiliki
tanah, supaya dapat hidup selasa dan sejahtera, tanpa XC bekerja keras. Hasil kajian Djamour
(1959) hampir senada dengan Swift yang berkesimpulan bahwa orang Melayu ingin hidup senang,
kenyang, dan tenang tanpa harus bekerja keras. Apalagi bagi orang Melayu di Malaysia dulu.
Kebanyakan masyarakat Melayu dulu tidak mau bekerja di perusahahaan timah, bauksit, dan
kebun karet, malah banyak kaum pendatang yang bekerja. Wilson (1967) mengatakan, meskipunn
orang melayu sadar bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Cina dalam Berbisnis, tapi mereka
tidak tertarik untuk mengikuti cara kerja Orang Cina tersebut. Beberapa budaya kerja Melayu
dtempo dulu, dapat dipahami dari ungkapan dan pribahasa berikut ini:
 Biar Lambat Asal Selamat.
 Tidak Lari Gunung di Kejar.
 Alang-alang Berdawat Biarlah Hitam.
 Kerja Beragak-agak Tidak Menjadi, Kerja Berangsur-angsur tidak Bertahan.
 Sifat Padi Semakin Berisi Semakin Tunduk.
 Baru Berlatih Hendak Berjalan, Langsung Tersemban.
 Selera Bagai Taji Tulang Bagai Kanji, Menanti Nasi Tersaji di Mulut.
 Kerja Janganlah Berulah dan Degil.
 Hemat dan Cermat Dalam Bekerja.
5. Kaitan Kerja Dengan Status Sosial
Bagi masyarakat Melayu Pekerjaan dapat mengangkat status social seseorang. Seseorang
yang memiliki pekerjaan akan di hormati oleh masyrakatnya, dan di jadikan tauladan. Sebaliknya,
apabila orang yang malas bekerja, atau bekerja asal jadi, tentu akan dilecehkan. Apabila didalam
masyarakat Melayu ada tukang yang kerjannya asal jadi, disebut juga “tukang pak Sendul”.
Didalam unkapan di katakana:
Kalau kerja tukang pak sendul
Yang gelegar menjadi bendul
Kalau tukang tidak senonoh
Belum di tunngu rumahpun roboh

Kalau tukang tidak semenggah


Paginya tegak petangya rebah
Orang yang bekerja dengan keahliannya, bekerja dengan cermat dan pengetahuan yang
memadai, maka akan mendapatkan kedudukan yang terhormat dalam masyarakat Melayu. Apapun
bentuk keahlian dan bidang kerjanya mereka dijadikan tempat bertanya dan tempat petuah amanah.
Orang tua-tua dulu mengtakan:
Kaluu kerja hendak semenggah
Carilah orang yang amanah
Ungkapan-ungkapan diatas menunjukan, bahwa masyarakat Melayu menghormati ilmu
pengetahuan dan keahlian seseorang dalam bekerja. Namun, bila ada seseorang yang memiliki
keahlian dan ilmu pengetahuan tinggi, tetapi malas bekerja dan tidak mau mengamalkan ilmunya,
di anggap terbuang oleh masyarakatnya, bahkan cenderung dilecehkan. Dalam Ungkapan Melayu
di katakana:
Apa tanda orang yang malang
Ilmu di dada terbuang-buang
Apa tanda orang merugi
Ilmu dituntut tak ada arti
Apa tanda orang yang cacat
Ilmu ada tidak bermanfaat
Ungkapan tersebut secara tegas menggambarkan bahwa pekerjaan menjadi salah satu tolak
ukur untuk mengangkat harkat dan martabat seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
E. BEKERJA SESUAI DENGAN ATURAN DAN TUNTUNAN AGAMA
Islam menuntut setiap manusia bekerja, berusaha mencari rezeki untuk dirinya, keluarganya
dan juga untuk kedua orang tuanya yang tidak mampu lagi untuk bekerja. Disamping itu Islam
juga menyatakan bahwa sesuatu kerja, usaha, ataupun bisnis yang halal itu adalah merupakan tugas
yang diamanahkan oleh Allah kepada seseorang manusia. Maka apabila seseorang itu menjalankan
tugasnya ataupun bekerja, dengan sendirinya berarti, bahwa seseorang tersebut sedang
menunaikan amanah Allah. Dengan kata-kata lain hamba Allah itu beribadat. Karena tujuan hidup
manusia di muka bumi ini tidak lain hanyalah semata mata untuk beribadah pada Allah SWT.
Islam sangat menekankan agar umatnya bekerja, mencari rezeki untuk memenuhikebutuhan
hidup di dunia ini dengan tangan sendiri, dan tidak menjadi beban orang lain. Islam mengajarkan
umatnya untuk hidup seimbang antara memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani.
Dalam al-Qur’an Allah SWT berfirman yang artinya “Dan carilah pada apa yang telah
dianugerahkan Allah kepadamu (untuk kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu
melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain)
sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di
bumi… (AQS. al-Qashash /28: 77).
Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan
hidup selama-lamanya. Dan beramallah untuk akhiratmu, seolah-olah kamu akan mati besok”
(HR. Baihaqi). “Bukanlah orang yang paling baik darimu itu yang meninggalkan dunianya karena
akhiratnya, dan tidak pula yang meninggalkan akhiratnya karena dunianya. Sebab, dunia itu
penyampaian pada akhirat dan janganlah kamu menjadi beban atas manusia” (HR. Ibnu ‘Asakir
dari Anas).
Memenuhi kebutuhan rohani adalah aktivitas peningkatan keimanan dan ketakwaan, seperti
mendalami ajaran Islam, mengikuti pengajian, mendengarkan ceramah agama, khusyu’
mendengaran khutbah umat, membaca dan mengkaji Alquran, mendukung syi’ar Islam atau
dakwah Islamiyah, dan lain-lain.
Tentu saja, aktivitas pokok memenuhi kebutuhan rohani adalah shalat lima waktu. Shalat
adalah simbol kemusliman seseorang. Dengan shalat, ia melakukan dialog dengan Allah SWT
sekaligus berdoa dan mengadukan persoalan hidupnya. Menginfakkan harta di jalan Allah,
membayar zakat mal, menyumbang dana kegiatan dakwah Islamiyah, menyantuni fakir-miskin
atau membantu kaum /dhuafa/, termasuk pemenuhan kebutuhan rohani mereka sebagai bukti
kedermawanan yang diridhai Allah SWT.
Memenuhi kebutuhan jasmani adalah mencari rezeki atau nafkah hidup buat diri sendiri dan
keluarga. Dalam hal itu, Islam sangat menekankan agar umatnya bekerja, mencari rezeki untuk
memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini dengan tangan sendiri. Adanya siang dan malam dalam
alam dunia ini, merupakan isyarat akan adanya kewajiban bekerja (pada siang hari). Dan Kami
telah membuat waktu siang untuk mengusahakan suatu kehidupan (AQS. An-Naba’: 11). Kami
telah menjadikan untukmu semua di dalam bumi itu sebagai lapangan mengusahakan kehidupan.
Tetapi sedikit sekali kamu berterima kasih (AQS. Al-A’raf: 10). Maka menyebarlah di bumi dan
carilah rezeki dari keutamaan Allah (AQS. Al-Jum’ah: 10).
Demi, jika seseorang di antara kamu membawa tali dan pergi ke bukit untuk mencari kayu
bakar, kemudian dipikul ke pasar untuk dijual, dengan bekerja itu Allah mencukupi kebutuhanmu,
itu lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang lain.. (HR. Bukhari dan Muslim).
Bekerja mencari rezeki untuk memberi nafkah keluarga bahkan digolongkan beramal di jalan
Allah (Fi Sabilillah). Sebagaimana Sabda Nabi SAW, “Jika ada seseorang yang keluar dari rumah
untuk bekerja guna mengusahakan kehidupan anaknya yang masih kecil, maka ia telah berusaha
di jalan Allah. Jikalau ia bekerja untuk dirinya sendiri agar tidak sampai meminta-minta pada orang
lain, itu pun di jalan Allah.Tetapi jika ia bekerja untuk berpamer atau bermegah-megahan, maka
itulah ‘di jalan setan’ atau karena mengikuti jalan setan” (HR. Thabrani). Rasulullah SAW pernah
ditanya, “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “Pekerjaan terbaik adalah
usahanya seseorang dengan tangannya sendiri dan semua perjualbelian yang dianggap baik” (HR.
Ahmad, Baihaqi, dan lain-lain).Dari sejumlah nash di atas, maka dapat disimpulkan, Islam
memerintahkan umatnya untuk bekerja. Itulah sebabnya, dalam Islam bekerja termasuk ibadah
karena bekerja termasuk kewajiban agama. Islam tidak menginginkan umatnya melulu melakukan
ibadah ritual (hablum minallah), tetapi menginginkan umatnya juga memperhatikan urusan
kebutuhan duniawinya sendiri (pangan, sandang, dan papan), jangan sampai menjadi
pengangguran, peminta-minta, atau menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidupnya kepada
orang lain.
Dalam bekerja, Islam juga memberikan arahan atau tuntunan — inilah etika bekerja dalam
Islam atau “etos kerja Islami”. Umat Islam diharuskan:
Pertama, bekerja dengan sebaik-baiknya. “Sebaik-baik pekerjaan ialah usahanya seorang
pekerja jika ia berbuat sebaik-baiknya” (HR. Ahmad).
Kedua, bekerja keras atau rajin. “Siapa bekerja keras hingga lelah dari kerjanya, maka ia
terampuni (dosanya) karenanya” (Al-Hadis). “Berpagi-pagilah dalam mencari rezeki dan
kebutuhan hidup. Sesungguhnya pagi-pagi itu mengandung berkah dan keberuntungan” (HR. Ibnu
Adi dari Aisyah).
Ketiga, menekankan pentingnya kualitas kerja atau mutu produk. “Sesungguhnya Allah
menginginkan jika salah seorang darimu bekerja, maka hendaklah meningkatkan kualitasnya” (Al-
Hadis).
Keempat, menjaga harga diri serta bekerja sesuai aturan yang ada.
“Carilah kebutuhan hidup dengan senantiasa menjaga harga diri. Sesungguhnya segala persoalan
itu berjalan menurut ketentuan” (HR. Ibnu Asakir dari Abdullah bin Basri).
Menjaga harga diri bisa berarti tidak melanggar aturan, tidak melakukan perbuatan yang
membawa aib pada diri sendiri, namun sebaliknya, berusaha maksimal mencapai prestasi dan
prestise. Pencuri, perampok, koruptor, pemeras, dan semacamnya, tentu termasuk “tidak menjaga
harga diri dalam mencari kebutuhan hidup” dan itu dilarang keras oleh Islam. Yang dimaksud
“segala persoalan berjalan menurut aturan” artinya mematuhi tata tertib perusahaan atau bekerja
sesuai prosedur yang berlaku (tidak boleh menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan).
Karena bekerja dalam Islam termasuk ibadah, maka mulailah setiap pekerjaan dengan
basmalah, sebagai tanda mohon perkenan, dan pertolongan Allah dalam kelancaran bekerja, dan
akhiri dengan hamdalah sebagai tanda syukur kepada-Nya. Bekerja tentu saja mendatangkan uang
atau harta. Maka, gunakanlah harta itu di jalan Allah, hanya untuk hal-hal yang diridhai-Nya,
menafkahi diri dan keluarga, membayar zakatnya, menyedekahkannya untuk kaum dhuafa, serta
menginfakkannya untuk kepentingan agama dan umat Islam.
Di akhirat nanti, soal harta, Allah akan meminta pertanggungjawaban kita dari dua hal: asal
harta itu atau cara memperolehnya dan penggunaannya. Semoga Allah senantiasa memberi kita
kekuatan iman untuk tidak melanggar aturan-Nya.. (ASM. Romli).*
Agar setiap orang dapat menerapkan semua aturan di dalam masayarakat dengan baik,maka
setiap orang perlu menanamkan berbagai sikap yang baik seperti kejujuran dan amanah, sebab
apabila setiap orang telah memiliki sikap jujur dan amanah, maka ia akan selalu bersikap dan
berkata jujur di dalam kehidupannya sehari-hari terutama dalam menjalankan pekerjaan yang
menuntut adanya sikap kejujuran. Sehingga ia akan mudah mendapat percayaan dari orang lain
dalam memjalankan tugas tertentu. Bersikap amanah pun tak kalah pentingnya karena lebih
menyangkut hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Setiap orang dituntut untuk
dapat bersikap. Karena apabila kita dapat berbuat jujur dan amanah kepada orang lainnya maka
kita dihormati oleh orang lain.
BAB IX
TUNJUK AJAR KETAKWAAN KEPADA
TUHAN YANG MAHA ESA, ARAHAN
MENGAMALKAN AJARAN ISLAM DAN
PENYEMPURNAAN TUNJUK AJAR
DALAM KEHIDUPAN

A. TUNJUK AJAR KETAKWAAN KEPADA


TUHAN YANG MAHA ESA.
B. ARAHAN MENGAMALKAN AJARAN
ISLAM
C. PENYEMPURNAAN TUNJUK AJAR
DALAM KEHIDUPAN
D. KEIMANAN DAN KETAKWAAN KEPADA
ALLAH DALAM KEHIDUPAN .
E. NILAI-NILAI KEAGAMAAN DALAM
KEHIDUPAN ORANG MELAYU
F. KEUNGGULAN DAN KEMURNIAN
AJARAN ISLAM PADA MASYARAKAT
MELAYU
G. PENGARUH ISLAM DALAM
KEHIDUPAN MASYARAKAT MELAYU

BAB IX
TUNJUK AJAR KETAKWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA
ESA, ARAHAN MENGAMALKAN AJARAN ISLAM DAN
PENYEMPURNAAN TUNJUK AJAR DALAM KEHIDUPAN

A. KETAKWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA


Bagi orang melayu,agama Islam adalah anutannya. Seluruh nilai budayadan norma-norma
sosial masyarakat wajib merujuk pada ajaran Islam dan dilarang keras bertelikai apalagi
menyalahinya. Karenanya, semua nilai budaya yang dianggap belum serasi dan belum selesai
dengan ajaran Islam harus “diluruskan” terlebih dahulu. Nilai nyang tidak dapat diluruskan segera
dibuang. Acuan ini menyebabkan islam tidak dapat dipisahkan dari budaya,adat istiadat melayu.
Hal ini pula yang menjadi salah satu penyebab, mengapa orang diluar Islam yang masuk menganut
agama Islam disebut “masuk melayu” dan sebaliknya. Bila orang melayu keluar agama Islam,
tinggalkan hak dan kewajibannya sebagai orang melayu, didalam ungkapan adat dikatakan “siapa
meninggalkan syarak, maka ia meninggalakan melayu, siapa memakai syarak, maka ia masuk
melayu” atau “ bila tinggal syarak maka gugurlah melayu”.
Kental dan sebatinya orang melayu dengan agama islam tercermin pila dari ungkapan adatnya
yang mengatakan antara lain :
Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah
Adat ialah syarak semata
Adat semata Qur’an dan Sunnah
Adat sebenar adat ialah adat kitabullah dan sunah nabi
Ya kata syarak, benar kata adat
Adat tumbuh dari syarak, syarak tumbuh dari kitabullah
Berdiri adat karena syarak
Didalam ungkapan adatistiada yainnya dikatakan :
Siapa meninggalkan syarak,
Maka ia meninggalkan Melayu,
Siapa memakai syarak,
Maka ia masuk Melayu,
Jadi seluruh nilai budaya dan norma-norma sosial masyarakat wajib merujuk pada ajaran
Islam dan dilarang keras bertelikai, apalagi menyalahinya. Karena, semua nilai budaya yang belum
serasi dan belum sesuai dengan ajara Islam harus diluruskan terlebih dahulu. Nilai yang tidak dapat
diluruskan segera dibuang. Acuan ini menyebabkan Islam tidak dapat dipisahkan dari budaya,
adat-istiadat, maupun norma-norma sosial lainnya dalam kehidupan orang Melayu. Hal ini pula
yang menjadi salah satu penyebab, mengapa orang di luar Islam yang menganut agama Islam
disebut masuk Melayu dan sebaliknya. Bila orang Melayu keluar dari Agama Islam, tinggallah
hak dan kewajibannya sebagai orang Melayu.
Tingkat persebatian kehidupan orang melayu dengan Islam dapat disimak dari tunjuk ajar
melayu yang amat banyak mengandung nilai-nilai luhur ajaran islam serta anjuran dan dorongan
agar setiap insan melayu hendaklah hidup dengan penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha
Esa.
Beberapa butir tunjuk ajar ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Apa tanda melayu jati
Bersama islam hidup dan mati

Apa tanda malayu jati


Islam melekat didalam hati

Apa tanda melayu bertuah


Memeluk Islam tiada menyalah
Ungkapan-ungkapan dengan jelas mencerminkan keterpaduan antara orang melayu dengan
agama islam sebagai anutan sebagai jati diri dan sebagai pegangan hidupnya.

B. ARAHAN MENGAMALKAN AJARAN ISLAM


Islam adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah. Pada dasarnya sistematika dan
pengelompokkan ajaran Islam secara garis besar adalah aqidah, syariah dan akhlak. Ajaran
Islam dituliskan disalam Al-Quran dan hadis. Pokok ajaran Islam sebagaimana yang telah
diketahui bahwa ajaran Islam ini adalah ajaran yang paling sempurna, karena memang semuanya
ada didalam Islam.
Meskipun begitu luasnya petunjuk Islam, pada dasarnya pokok ajarannya hanya kembali pada
tiga hal yaitu aqidah, syariah dan akhlak. Inilah merupakan inti ajaran yang diturunkan kepada
para Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah kepada umat manusia. Pemaknaan konsep ajaran Islam
dilakukan dengan tiga hal pokok yaitu: berserah diri kepada Allah dengan merealisasikan tauhid,
tunduk dan patuh kepada Allah dengan sepenuh ketaatan, memusuhi dan membenci syirik dan
pelakunya. Untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia dan akhirat, Islam harus dihayati dan
diamalkan secara kaffah(utuh),tidak sepotong-sepotong atau sebagian. Islam mempunyai karakter
sebagai Agama yang penuh kemudahan yang termanifestasi secara totaldalam setiap syari’atnya.
Ditinjau dari ajarannya, Islam mengatur berbagai aspek kehidupan pada manusia yang
meliputi:
1. Hubungan manusia dengan Allah (Hablum Minallah) sesuai dengan Firman Allah dalam
Al-Qur’an yang artinya : “Dan tidak menciptakan jin dan manusia melaikan supaya
mereka menyembahku”. (AQS. adz-Dzaraiyat/51 : 56)
2. Hubungan manusia dengan manusia (Hablum minan-Naas). Sesuai dengan Firman Allah
dalam Al-Qur’an yang artinya: ”... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat
siksa-Nya.”. (AQS. Al-Maidah/5 :2)
3. Hubungan manusia dengan makhluk lainnya/lingkungan sesuai dengan Firman Allah
dalam Al-Qur’an yang artinya: “Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh.
Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan
selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu
pemakmurnya [726], karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah
kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan
(do'a hamba-Nya)." (AQS. Hud/11 : 61)
Islam adalah agama universal yang datang dari Allah SWT untuk semua manusia. Ia memberi
sinar kepada manusia dalam mencorakkan tamadun ke arah kesempurnaan berdasarkan panduan
wahyu Ilahi, di samping tidak mengetepikan peranan akal manusia. Sinar Islam turut dirasai oleh
penduduk di rantau Alam Melayu apabila bermula usaha menyebarkan Islam.Usaha ini
membuahkan hasil yang dapat disaksikan hingga hari ini kerana tugas penyebaran Islam
dipertanggungjawabkan kepada setiap umat Islam, tanpa mengira bangsa, warna kulit, keturunan
dan jawatan.Justeru itu, kini umat Islam berada di serata dunia dan terdiri dari pelbagai bangsa dan
warna ku.Keberadaan Islam di rantau Alam Melayu yang terdiri dari daratan dan kepulauan yang
banyak jumlahnya telah berjaya membina satu imej baru kepada masyarakat rantau Melayu.Alam
Melayu berjaya menampilkan sebuah tamadun yang gemilang terutama setelah kedatangan Islam
ke rantau ini.Umat Melayu berjaya membina kecemerlangan dan kegemilangan dalam pelbagai
bidang yang dimulai dengan keagungan pemerintahan, pelaksanaan undang-undang, kesungguhan
pendidikan, kerancakan ekonomi dan kemurnian budaya serta sosial.Kejayaan ini berjaya dibina
oleh generasi awal berasaskan fahaman agama Islam yang berteras tauhid. Bukti kejayaan tamadun
dihuraikan pada perincian bab ini. Walaupun kejayaan yang dibina berdasarkan pencapaian dan
kepintaran zaman tersebut yang banyak bergantung kepada bahan alam yang tidak terlalu
kompleks teknologi penciptaannya, masyarakat Melayu tetap bergerak aktif dan mampu
berinteraksi dan bersaing dengan bangsa Asia lain seperti bangsa Cina dan India. Umat Melayu
mampu membina satu jati diri bangsa yang disegani dan menjadi contoh teladan.
Kehadiran Islam di Alam Melayu telah membawa perubahan besar ke atas nilai dan budaya
orang Melayu. Peralihan gaya berfikir, corak sosial, dan interaksi muamalat di kalangan orang
Melayu dan masyarakat sekitar telah diungguli oleh nilai tradisi Islam, sehingga unsur-unsur
Hindu-Buddha hampir terhakis dalam gaya hidup dan corak pemikiran masyarakat Melayu.
Meskipun demikian, masyarakat Melayu tidak menolak sepenuhnya amalan dan nilai tradisi Hindu
dan mereka tetap mengekalkan unsur-unsur yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.Syed
Muhammad Naquib menegaskan bahawa agama Islam telah mengubah jiwa dan fizikal
masyarakat Melayu Malaysia dan Indonesia.Manakala Mohd Taib Osman pula berpendapat
bahawa kedatangan Islam ke Nusantara telah membawa perubahan sehingga menjadikannya
sebahagian daripada dunia Islam (Ismail Hamid, 1991:60). Perubahan-perubahan yang maksudkan
oleh kedua-dua tokoh di atas dapat dilihat daripada semua aspek kehidupan seperti bidang bahasa,
sastera, intelektual, undang-undang, kepercayaan ,politik, adat istiadat dan kesenian.
Tamadun Melayu tidak mengambil kira sumbangan beberapa kerajaan awal Alam Melayu
seperti kerajaan Srivijaya di Palembang, Langkasuka di Kedah dan Kerajaan Majapahit di Pulau
Jawa yang telah dibina lebih awal daripada Tamadun Melayu, walaupun sejarah membuktikan
bahasa Melayu telah mula digunakan lebih awal daripada kemunculan Tamadun Melayu. Ini
kerana tamadun awal ini tidak mempunyai rantaian dengan tamadun Melayu yang muncul setelah
kewujudan pengaruh Islam di rantau Alam Melayu.Ikatan rantaian ini terputus kerana dasar
pembinaan masyarakat pada kerajaan awal mempunyai tunjangan yang berbeza dengan tamadun
Melayu yang muncul kemudian.
Tunjangan yang dimkasud adalah agama Islam.
C. PENYEMPURNAAN TUNJUK AJAR DALAM KEHIDUPAN
Orang melayu mengenal pola saling menghormati dan saling memberi dengan istilah
menanam budi yang bertujuan untuk menanam budi. Tinggi rendah derajat seseorang selalu diukur
dari budi yang diberikan kepada orang lain. Semakin banyak menanam budi, kedudukan dan
kehormatan seseorang di masyarakat akan semakin tinggi. Bagi orang melayu, kehalusan dan
ketinggian budi menjdai hal yang utama. Menanam budi tidak hanya berbentuk pemberian materi,
tetapi juga dapat berbentuk bantuan tenaga, pemikiran, serta perlakuan dan tutur-bahasa yang
sopan dan halus.
Menurut kamus antropologi, pengertian saling meberi dan menerima berkaitan dengan
perasaan, martabat, dan penghormatan (penghargaan) terhadap diri sendiri (Winick, 1958: 231).
Berdasarkan pengamatan dan hasil laporan para ahli sosial budaya, terutama ahli antropologi,
diketahui bahwa hampir seluruh kelompok masyarakat ditemui gejala saling menghormati dan
saling memberi. Dengan kata lain, pola saling menghormati dan saling memberi merupakan gejala
hakiki yang ditemukan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Begitu juga dengan pola
saling menghormati dan saling memberi dalam masyarakat melayu. Gejala tersebut tidak lepas
dari nilai-nilai adat-istiadat melayu yang membentuk karakter, serta perasaan-perasaan yang
menyertai setiap tindakan yang tampak dalam setiap interaksi.
Seperti yang telah disebutkan diatas pola saling menghormati dan saling memberi adlah salah
satu gejala sosial. Artinya, kegiatan tersebut terjadi dalam interaksi seseorang dengan orang lain
atau sekelompok orang. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, pola saling meghormati dan
saling memberi yang hidup dalam masyarakat melayu tersebut dikenal dengan istilah menanam
budi, menabur budi, atau mebuat budi. Ketiga istilah tersebut mempunyai arti yang sama.
Pemerintahan ideal, menurut Raja Ali Haji, ialah pemerintahan gaya Islam. Hal ini tidak
terlepas dari latar belakang kehidupan beliau, sebagai orang yang tidak hanya banyak mengetahui
perihal Islam tetapi juga fanatik terhadap ajaran Islam.Raja Ali Haji menyadari bahwa dalam
pandangan Islam Tuhan mempunyai posisi yang amat sentral dalam setiap bentuk dan manifestasi
pemikiran. Dalam pemikiran Islam, Tuhan merupakan sumber dari kebenaran, dan kebenaran
hanya datang dari Tuhan.[37]
Menurut Raja Ali Haji, setidaknya ada tiga tugas pokok seorang pemimpin dalam menjalankan
kepemimpinannya. Tiga tugas pokok yang apabila dijalankan dengan baik akan membawa
kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi masyarakatnya, yaitu:
Pertama, seorang pemimpin (raja) jangan sampai luput dari rasa memiliki terhadap hati
rakyat.[38] Hal ini penting karena pemimpin tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang
dipimpinnya. Adanya pemimpin karena ada rakyat.Dengan demikian, dalam menjalankan roda
pemerintahan harus terjalin hubungan yang harmonis dan seirama antara pemimpin dan
masyarakat yang dipimpin, agar terjadi sinergi, sehingga pemerintahan berjalan dengan baik. Raja
Ali Haji pernah menyatakan “rakyat itu umpama akar, yang raja itu umpama pohon; jikalau tiada
akar niscaya pohon tiada akan dapat berdiri,”[39]
Kedua, pemimpin harus berhati-hati bila menerima pengaduan dari masyarakat karena
menurutnya ada tiga macam pengaduan, yaitu: (1) pengaduan jenis malaikat; (2) pengaduan jenis
hawa nafsu; dan (3) pengaduan jenis setan.[40] Dari ketiga jenis pengaduan tersebut hanya
pengaduan jenis malaikat saja yang sesuai dengan hukum Islam dan harus ditindaklanjuti oleh
seorang pemimpin.[41]
Ketiga, seorang pemimpin (raja) tidak boleh membeda-bedakan rakyat atau dengan kata lain
tidak diskriminatif.[42] Dengan kata lain, pemimpin harus adil.[43]
Tiga tugas pokok di atas pada intinya menuntut raja agar dalam menjalankan pemerintahan
dan kepemimpinannya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ada dan tidak bertindak
sewenang-wenang atas dasar kekuasaan.Untuk menghidari kesewenang-wenangan ini, maka harus
ada hukum. Kepemimpinan ideal memang membutuhkan sosok pemimpin yang ideal pula, akan
tetapi seideal apapun pemimpin tersebut tanpa adanya sistem hukum yang kuat, maka
kepemimpinan atau pemerintahan tidak akan berjalan efektif.

D. KEIMANAN DAN KETAKWAAN KEPADA ALLAH DALAM KEHIDUPAN


Keimanan bermakna kepercayaan dan pegangan hidup yang kukuh tidak hanya tersemat di
hati tetapi ia disertakan dengan ketaatan dan amalan terhadap apa yang diperintah dan
meninggalkan apa yang ditegah oleh Allah s.w.t. Keimanan erat kaitannya dengan fitrah kejadian
manusia sebagai makhluk ciptaan Allah s.w.t. Itulah sebabnya, Imam Nawawi menegaskan
bahawa fitrah kejadian manusia itu adalah keimanan dan kepercayaan, ketika beliau menjelaskan
hadis Rasulullah s.a.w, riwayat Imam Muslim tentang “kelahiran bayi berasas kepada fitrahnya”.
Jika fitrah bayi itu dijaga dan dididik dengan nilai-nilai mulia maka ia akan menjadi insan yang
sempurna dan baik. Maka begitulah pula sebaliknya pendidikan, persekitaran dan ibu bapa adalah
elemen penting boleh mewarnai kehidupan seseorang bayi.
Oleh yang demikian, sistem keimanan dan kepercayaan merupakan sifat semulajadi umat
manusia yang tumbuh dan berkembang hinggalah menjadi suatu pegangan hidup. Wujudnya
penyimpangan dan perbezaan keimanan ini, hanyalah disebabkan kerana faktor pemeliharaan
fitrah yang terlepas dari pemeliharaan dan pentarbiahan. Sekiranya fitrah seseorang sejak lahir di
dunia terjaga dengan baik, ianya akan tumbuh menjadi keimanan atau kepercayaan atau pegangan
hidupnya.
Faktor pemeliharaan dan pentarbiahan fitrah inilah yang dikaitkan dengan konsep
ketakwaan. Kerana takwa adalah dari perkataan “wiqayah” yang mengandungi makna
pemeliharaan dan penjagaan. Maknanya jika keimanan diibaratkan tumbuhan maka ketakwaan
itulah baja dan siramannya.
Al-Qur’an menjelaskan tanda-tanda orang beriman dan bertakwa antara lain ebagai berikut:
1. Jika disebut nama Allah, maka hatinya bergetar dan berusaha agar ilmu Allah tidak lepas
dari syaraf memorinya, serta jika dibacakan ayat Al-Qur’an , maka bergejoak hatinya untuk
segera melaksanakannya (al-Anfal :2)
2. Senatiasa tawakkal, yaitu bekerja keras bedasarkan kerangka ilmu Allah, diiringi dengan
doa, yaitu harapan untuk tetap hidup dengan ajaran Allah menurut Sunnah Rasul (Ali
Imran:120, al-Maidah: 12, al-Anfal: 2)
3. Tertib dalam melaksanakan shalat dan selalu menjaga pelaksanaannya (al-Anfal :3 dan al-
Mu’minun : 2, 7). Bagaimanapun sibuknya, kalau sudah masuk shalat, dia segera shalat
untuk membina kualitas imannya.
Akidah Islam sebagai keyakinan membentuk perilaku bahkan mempengaruhi kehidupan
seorang muslim. Abu A’la Maududi menyebutkan tanda orang beriman dan bertakwa sebagai
berikut:
1. Menjauhkan diri dari pandangan yang sempit dan picik
2. Mempunyai kepercayaan terhadap diri sendiri dan tau harga diri.
3. Mempunyai sifat rendah hati dan khidmat
4. Tidak bersifat murung dan putus asa dalam menghadapi setiap persoalan dan situasi
5. Senatiasa jujur dan adil
6. Mempunyai sifat ksatria, semangat dan berani, tidak gentar menghadapi resiko, bahkan
tidak takut kepada maut
E. NILAI-NILAI KEAGAMAAN ORANG MELAYU
Agama merupakan sumber adat-istiadat orang melayu, sekalipun dalam kenyataanya tidak
sama persis. Sebelum islam datang, persekutuan di desa melayu masih merupakan pergaulan orang
hidup dan roh manusia yang sudah mati. Agama islam merupakan pengaruh utama dalam budaya
melayu bila dibandingkan dengan adat istiadat. Dalam terminologi adat, adat yang sebenar adat
dan merupakan pegangan hidup orang melayu adalah AL Quran, hadis, dan fiqih. Adat
bersendikan syarak dan syarak besendikan kitabullah. Agama merupakan suprasistem dalam adat.
Artinya, bila ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam adat-istiadat tidak dibenarkan dalam agama,
maka kekuatan adat akan gugur.
Menurut Tenas Effendy, nilai-nilai asas kemelayuan terangkum dalam “Pakaian Duapuluh
lima” atau “Sifat dua puluh lima”. Nilai-nilai ini meresap dan berakar umbi menjadi sifat
masyarakat Melayu.Ini menyebabkan anak Melayu “menjadi orang” yang sempurna lahirian dan
batiniah.Inilah asas jati diri Melayu. Nilai-nilai tersebut adalah seperti berikut:
1. Sifat tahu asal mula jadi,
2. tahu berpegang pada Yang Satu.
3. Sifat tahu membalas budi.
Nilai-nilai murni ini dikuatkan dengan adanya nilai-nilai yang dipantang oleh orang
Melayu.Nilai pantang ini dikenali dengan “Pantangan anak Melayu”. Nilai-nilai kemelayuan yang
dibentangkan di atas menggambarkan jatidiri Melayu yang murni dan mantap.Jatidiri ini
menjadikan masyarakat Melayu mampu menghadapi sebarang cabaran dan kemungkinan.
Menurut Tenas Effendy, nilai-nilai asas kemelayuan terangkum dalam “Pakaian Duapuluh
lima” atau “Sifat dua puluh lima”. Nilai-nilai ini meresap dan berakar umbi menjadi sifat
masyarakat Melayu. Ini menyebabkan anak Melayu “menjadi orang” yang sempurna lahirian dan
batiniah. Inilah asas jati diri Melayu. Nilai-nilai tersebut adalah seperti berikut:
1. Sifat tahu asal mula jadi, tahu berpegang pada Yang Satu.
2. Sifat tahu membalas budi.
3. Sifat hidup bertenggangan, mati berpegangan.
4. Sifat tahukan bodoh diri.
5. Sifat tahu diri.
6. Sifat hidup memegang amanah.
7. Sifat benang orang.
8. Sifat tahan menentang matahari.
9. Sifat tahu menyimak, pandai menyimpai.
10. Sifat menang dalam kalah.
11. Sifat tahan berkering, mau berbasah.
12. Sifat tahu unjuk dengan beri, tahu hidup bertenggangan.
13. Sifat timbang dengan sukat.
14. Sifat tahukan malu.
15. Sifat berpada-pada.
16. Sifat ingat dengan minat.
17. Sifat hemat dan cermat.
18. Sifat tahu harta berpunya, tahu pinjam memulangkan.
19. Sifat tahu hidup meninggalkan, tahu mati mewariskan.
20. Sifat lasak mengekas, tekun mengais.
21. Sifat menggulat air setimba.
22. Sifat merendah menjunjung tuah.
23. Sifat lapang terbuka tangan.
24. Sifat berbaik sangka.
25. Sifat Yang Pucuk.
Nilai-nilai murni ini dikuatkan dengan adanya nilai-nilai yang dipantang oleh orang Melayu.
Nilai pantang ini dikenali dengan “Pantangan anak Melayu”. Nilai ini juga berjumlah dua puluh
lima sebagaimana nilai “Sifat dua puluh lima“. Kerana itu, nilai ini juga dikenali dengan
“Pantangan yang dua puluh lima.“ Pantangan tersebut adalah seperti berikut :
1 Membelakangi syarak
2 Durhaka kepada orang tua
3 Membuang adat lembaga
4 Bermanja-manja
5 Mengada-ada
6 Berlengah-lengah
7 Besar kepala
8 Buta keta atau mata kayu
9 Bercawat ekor
10 Makan menghabiskan
11 Bercabang lidah
12 Jilat menjilat
13 Meminta-minta
14 Menjilat ludah
15 Membuang petuah
16 Bermegah-megah
17 Membabi buta
18 Lupakan hutang
19 Berburuk sangka
20 Muka tebal atau tebal muka
21 Mencampakkan beban di bahu
22 Mengoyak baju di badan
23 Menggunting dalam lipatan
24 Menjala angin
25 Kerja tak menyudah
Nilai-nilai kemelayuan yang dibentangkan di atas menggambarkan jatidiri Melayu yang murni
dan mantap. Jatidiri ini menjadikan masyarakat Melayu mampu menghadapi sebarang cabaran dan
kemungkinan.

F. KEUNGGULAN DAN KEMURNIAN AJARAN ISLAM PADA


MASYARAKAT MELAYU
Orang Melayu mengaku identitas kepribadiannya yang utama adalah adat-istiadat Melayu,
bahasa Melayu, dan agama Islam. Dengan demikian, seseorang yang mengaku dirinya orang
Melayu harus beradat-istiadat Melayu, berbahasa Melayu, dan beragama Islam. Dari tiga ciri
utama kepribadian orang Melayu tersebut, yang menjadi pondasi pokok adalah agama Islam,
karena agama Islam menjadi sumber adat-istiadat Melayu. Oleh karena itu, adat-istiadat Melayu
bersendikan syarak dan syarak bersendikan kitabullah. Dalam bahasa Melayu berbagai ungkapan,
pepatah, perumpamaan, pantun, syair, dan sebagainya menyiratkan norma sopan-santun dan tata
pergaulan orang Melayu.
Tamadun Islam terikat dengan kemurnian akidah, kehalusan akhlak dan kemuncak pencapaian
manusia beragama Islam dalam pelbagai dimensi kehidupan.Pada asasnya tamadun Islam lebih
mementingkan keperibadian akhlak mulia setiap insan tanpa membezakan setiap
bangsa.Kehebatan dan keunikan tamadun Islam berbanding tamadun Barat diukur dari sudut
kerohaniannya. Berlaku secara realiti bahawa proses pembentukan tamadun Islam lebih tertumpu
kepada aspek Materialisme sehingga melupakan sudut pemurnian spiritual umat Islam. Era
kejatuhan tamadun Islam dari dulu hingga kini mula menampakkan bayangannya akibat
keruntuhan akhlak dalam kalangan umat Islam.Keburukan akhlak berpunca daripada kelemahan
jiwa yang mengalami ketirisan akidah dan kerapuhan agama.
Kerohanian yang berpusat di jiwa perlu dibajai dan dipupuk sehingga ia berupaya
memanifestasikan keunggulan personaliti bangsa dalam tamadun Islam. Pembaikan akhlak boleh
diurus melalui kaedah pemurnian jiwa atau psikologi yang berteraskan al-Quran dan sunnah.
Psikologi berkait rapat dengan tamadun Islam kerana ia berlatar belakangkan masyarakat sosial
manusia. Kejayaan sebenar bagi manusia pastinya dapat dicapai melalui kesihatan mental dan
jiwa.
Psikologi Islam menyediakan pelbagai cara dan antaranya ialah kaedah psikoterapi Islam.
Metode ini amat diperlukan oleh setiap manusia bagi pembentukan personalitinya sebagai insan
yang berkualiti di dalam segenap aspek agar mendapat kebahagiaan di dunia dan
akhirat.Kegemilangan sesuatu tamadun bergantung sepenuhnya kepada keperkasaan fizikal,
mental, spiritual dan emosi.Sekiranya sesuatu bangsa itu tidak memiliki keempat-empat dimensi
ini, maka hancurlah bangsa tersebut dan runtuhlah tamadunnya.Justeru, Muslim yang
berperwatakan mulia berupaya memartabatkan tamadun Islam.Artikel ini membincangkan tentang
kaedah psikoterapi Islam sebagai salah satu metode di dalam bidang psikologi Islam dalam
membina manusia Muslim sebagai agen utama bagi pemerkasaan tamadun Islam ke arah
menghadapi pelbagai isu pada era yang mendatang.
Bagi orang melayu agama Islam adalah panutannya seluruh nilai budaya dan norma-norma
sosial masyarakat wajib merujuk pada ajaran islam. Karna nya semua nilai budaya yang dianggap
belum serasi dan belum sesuai dengan ajaran islam harus diluruskan terlebih dahulu. Nilai yang
tidak dapat diluruskan segera dibuang, acuan ini menyebabkan islam tidak dapat dipisahkan dari
budaya, adat istiadat, maupun norma-norma social lainnya dalam kehidupan masyarakat melayu.
Orang yang keluar dari islam tidak lagi dianggap sebagai orang melayu didalam ungkapan adat
dikatakan “Siapa meninggalkan syarak, maka ia meninggalkan melayu, siapa memakai syarak
maka ia masuk melayu”Atau “Bila tanggal syarak, maka gugurlah melayu nya”.
Islam adalah teras kepada budaya Melayu. Orang-orang Melayu sentiasa merujuk kepada
ajaran Islam apabila mereka menghadapi permasalahan. Misalnya, dalam pertembungan dengan
berbagai-bagai unsur budaya yang dibawa dari luar, bagi menentukan dapat diterima atau tidak
mereka merujuk kepada ajaran Islam. Malahan, mereka juga sentiasa menilai kembali unsur-unsur
budaya warisan dari segi kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Mereka meletakkan ajaran Islam
sebagai landasan dalam menentukan perjalanan hidup mereka. Walau bagaimanapun, ilmu
pengetahuan tentang Islam itu kian meningkat. Itulah dikatakan orang-orang Melayu itu sentiasa
berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan ilmu Islam.
Proses Islamisasi yang berlaku sepanjang masa itu membolehkan orang-orang Melayu
memperbaiki dan menyesuaikan perlakuan dalam kehidupan mereka dengan ajaran Islam. Dalam
perkembangan budaya Melayu, tradisi budaya Melayu/ peradaban Melayu itu telah melalui
beberapa tahap perubahan. Setiap tahap perubahan itu bermakna orang-orang Melayu melakukan
proses penyesuaian antara tradisi dengan sesuatu yang baru itu. Apabila orang Melayu bertembung
dengan pengaruh budaya asing, maka berlaku proses difusi budaya. Penerimaan pengaruh budaya
asing sentiasa disesuaikan dengan kehendak-kehendak tradisi. Mengikut sejarah budaya Melayu,
pengaruh peradaban dari India telah mempengaruhi kehidupan orang Melayu sebelum kedatangan
Islam. Walaupun pengaruh budaya asing didapati sangat ketara, tetapi orang-orang Melayu
berusaha mempertahankan tradisi. Apabila orang-orang Melayu menerima Islam, proses
penyesuaian antara tradisi dengan ajaran Islam itu mengambil masa yang lama. Proses islamisasi
itu berlaku secara berterusan. Kedatangan pengaruh barat itu juga disesuaikan dengan kehendak-
kehendak ajaran Islam.

G. PENGARUH ISLAM DALAM KEBUDAYAAN MASYARAKAT


MELAYU
Menurut Kamus Dewan, unsur-unsur asli bermaksud kebudayaan orang yang asal
keturunannya, lahir dan tinggal di sebuah nageri ataupun orang asli penduduk asal sesebuah negeri.
Menurut G. Coedes penduduk peribumi nusantara pada zaman prasejarah sudah memiliki
peradaban mereka sendiri. Dalam bidang ekonomi mereka sudah menjalankan usaha-usaha
pertanian padi, menternak binatang, menguasai ilmu pelayaran dan penggunaannya. Dari segi
agama dan kepercayaan pula, Linton membuat hipotesis bahawa orang melayu pada zaman
prasejarah sudah m,empunyai sistem kepercayaan kepada kuasa-kuasa luar biasa dan animisme,
makhluk alam ghaib yang kononnya menguasai alam semesta. [1] Secara ringkasnya masyarakar
asli telah sedia ada mempunyai kepercayaan animisme dan tatrayana yang tidak dipengaruhi oleh
sebarang unsur lain.
Maksud bagi unsur luar pula adalah kebudayaan yang berasal daridaerah atau negeri
lain. [2] Antara unsur luar yang terdapat di dalam masyarakat melayu ialah seperti Islam, Hindu
dan Budha. Menurut catatan Fa-hsien, penduduk Jawa Barat menyembah berhala dan menganut
agama hindu dari aliran Brahmaisme, Saivaisme dan Visyanisme. Kira-kira tahun 420 masihi
seorang raja dari Kashmir, India bernama Gunaarman telah mengunjung alam melayu untuk
menyebarkan agama Budha.Dan Islam mula tersebardi alam melayu sejak abad ke 13 masihi.Islam
tiba di Pasai sekitar tahun 1297 masihi dan di Terengganu pada 1303 masihi.Dengan kedatangan
semua pengaruh asing ini perkembangan dalam masyarakat telah berlaku, begitu juga dengan
kebudayaan melayu.Perkembangan ini meliputi bidang ekonomi, politik, kepercayaan, adat
istiadat, undang-undang, kesusasteraan dan kesenian.
Menurut E. B Taylor, kepercayaan kepada makhluk halus dan ruh merupakan asas
kepercayaan agama yang mula-mula tumbuh dalam alam pemikiran manusia primitif.
Kepercayaan animisme merupakan satu bentuk culturals universals yang wujud di kalangan suku-
suku primitif[7]. Dalam kepercayaan rakyat di nusantara terdapat anggapan bahawa roh orang
yang telah mati boleh masuk ke dalam tubuh binatang, misalnya suku Nias, di sebuah pulau yang
terletak di barat Sumatera mempercayai seekor tikus yang keluar masuk rumah dianggap sebagai
roh daripada orang yang telah mati beranak. Kadang-kadang roh itu memasuki tubuh babi atau
harimau dan dipercayai binatang itu akan mengganggu orang yang menjadi musuh simati pada
masa hidupnya. Jikalau roh itu baik ia akan menjelma menjadi haiwan yang jinak dan sekiranya
sebaliknya roh itu akan menjelma di dalam tubuh haiwan yang liar. Ini juga disebut sebagai
penjelmaan dewa-dewa sama ada jahat atau baik.
Islam mengubahpandangandunia orang melayu daripada mempercayai dewa-dewa seperti
yang mereka anuti pada zaman hindu kepada mempercayai tuhan Yang Maha Esa. Al Quran
menjadi pegangan hidup dan sumber rujukan bagi umat Islam sama ada dalam hal-hal dunia dan
akhirat.
Dengan kedatangan semua pengaruh asing ini perkembangan dalam masyarakat telah berlaku,
begitu juga dengan kebudayaan melayu. Perkembangan ini meliputi bidang ekonomi, politik,
kepercayaan, adat istiadat, undang-undang, kesusasteraan dan kesenian :
a. Politik
Pada zaman prasejarah mereka belum mempunyai sisitem politik yang kompleks, tetapi
mereka sudah mengamalkan sistem mesyuarat yang amat menitikberatkan rundingan dan kata
sepakat untuk melakukan sesuatu pekerjaan[3]. Pada peringkat awal, susunan organisasi tersebut
adalah ndalam bentuk unit-unit perkampungan seperti dewasa ini[4]. Perpaduan di kalangan
masyarakat melayu pada masa lampau berdasarkan asas kekeluargaan dan kesukuan. Menurut
Koentjaraningrat bermula dari organisasi desa, sukku-suku itu berkembang menjadi sebuah negara
melalui penaklukan oleh salah satu persekutuan kelompok-kelompok yang kecil. Dengan itu
struktur organisasi politik Melayu tradisional itu bermula dari desa dan kampung, kemudian diikuti
dengan daerah atau jajahan dan seterusnya negeri. Ketua kampung merupakan pemimpin yang
terkecil. Pembesar menjadi pemimpin pada peringkat daerah atau jajahan dan raja merjadi
pemimpin atau ketua organisasi politik pada peringkat negeri, menurut Ralph Linton, organisasi
politik penduduk alam melayu sebelum dipengaruhi peradaban luar merupakan unit-unit politik
yang kecil pada peringkat desa tersebut dibincangkan melalui mesyuarat di kalangan anggotanya
terutama di kalangan anggotanya yang sudah tua. Pada ketika ini unit yang terkecil itu
penduduknya biasanya terdiri daripada anggota-anggota yang mempunyai pertalian darah atau
berasal dari suku yang sama[5].
Apabila pengaruh Hindu Budha mulai memasuki alam melayu, organisasi politik pada awal
masihi mulai berkembang daripada bantuan penguasaan bagi suatu kawasan yang kecil kepada
sebuah organisasi politik yang besardan menguasai jajahan yang luas. Sistem pentadbiran politik
Hindu telah diserap oleh orang melayu dan dilaksanakan setelah dilakukan pelbagai penyesuaian.
Ketua negara yang memimpin kerajaan dinamakan raja yaitu istilah yang dipinjam daripada bahasa
sanskrit. Konsep raja yang berkembang dalam masyarakat melayu adalah sebagai pemimpin
kerajaan. Di samping itu raja juga dikatakan berketurunan dewa-dewa. Konsep dewaraja ialah
kepercayaan dan salasilah raja-raja yang diwujudkan secara ciptaan tadi dikaitkan dengan dewa-
dewi dari kalangan penjelmaan daripada Shiva, Vishnu atau Brahma, lelembut, mamang atau
makhluk halus yang tidak dapat dipandang mata dari sudut asal usul dan tradisi keturunan nenek
moyang mereka. Ini adalah warisan dari tradisi Melayu-Hindu[6].
Selepas raja Melaka menganut agama Islam, sistem pemerintahan pun disesuaikan dengan
agama Islam. Walaubagaimanapun pengaruh hindu masih lagi berlanjutan. Beberapa perubahan
telah berlaku misalnya gelaran Sri Maharaja yang dipakai dalam kerajaan Srivijaya telah diubah
kepada gelaran Sultan seperti raja-raja Islam di India dan asia barat.
b. kepercayaan
Menurut E. B Taylor, kepercayaan kepada makhluk halus dan ruh merupakan asas
kepercayaan agama yang mula-mula tumbuh dalam alam pemikiran manusia primitif.
Kepercayaan animisme merupakan satu bentuk culturals universals yang wujud di kalangan suku-
suku primitif[7]. Dalam kepercayaan rakyat di nusantara terdapat anggapan bahawa roh orang
yang telah mati boleh masuk ke dalam tubuh binatang, misalnya suku Nias, di sebuah pulau yang
terletak di barat Sumatera mempercayai seekor tikus yang keluar masuk rumah dianggap sebagai
roh daripada orang yang telah mati beranak. Kadang-kadang roh itu memasuki tubuh babi atau
harimau dan dipercayai binatang itu akan mengganggu orang yang menjadi musuh simati pada
masa hidupnya. Jikalau roh itu baik ia akan menjelma menjadi haiwan yang jinak dan sekiranya
sebaliknya roh itu akan menjelma di dalam tubuh haiwan yang liar. Ini juga disebut sebagai
penjelmaan dewa-dewa sama ada jahat atau baik.
Islam mengubah pandangan dunia orang melayu daripada mempercayai dewa-dewa seperti
yang mereka anuti pada zaman hindu kepada mempercayai tuhan Yang Maha Esa. Al Quran
menjadi pegangan hidup dan sumber rujukan bagi umat Islam sama ada dalam hal-hal dunia dan
akhirat. Segala aturcara sehari-harian adalah bergantung kepada ajaran Islam yang dibawa oleh
junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w. Kepercayaan karut yang boleh merosakkan akidah umat
Islam dan memecahbelahkan masyarakat lenyap beransur-ansur diganti dengan kepercayaan
kepada Allah Yang Esa. Pegangan yang satu ini telah memulihkan semangat orang melayu bahawa
tiada yang lain yang perlu ditakuti dan tiada kuasa lain yang lebih kuat melainkan Allah yang Maha
Berkuasa
c. Adat istiadat
Adat istiadat dalam masyarakat melayu bermula sejak seseorang itu lahir ke dunia. Sejak ibu
mengandung hingga kanak-kanak yang dilahirkan itu membesar. Antaranya ialah adat melenggang
perut sewaktu ibu mengandung, mencecah garam, menjejak kaki ke bumi dan beberapa acara
perkahwinan dan kematian[8]. Antaranya adat melenggang perut diamalkan di kalangan keluarga
diraja dan juga rakyat jelata apabila kandungan ibu genap tujuh bulan. Upacara ini dilakukan oleh
tok bidan dengan tujuan untuk membuang garuh atau kecelakaan yang mungkin menimpa ibu yang
bakal bersalin. Ini adalah kepercayaan animisme pada unsur ghaib. Di dalam Islam, adat ini tidak
wujud sama sekali dan ianya merupakan unsur-unsur kurafat dan syirik. Sebaliknya adat ini diganti
dengan kenduri aruah dan bacaan doa selamat untuk si ibu dan anak yang bakal lahir agar segala-
galanya selamat. Bagi upacara mencecah garam ke mulut kanak-kanak, ia bersamaan dengan adat
Hindu yang mencecah madu dan minyak sapi ke bibir bayi yang dilakukan oleh Brahmin supaya
bayi itu panjang umur dan mendapat kebahagiaan di dalam hidupnya. [9] Tapi bagi Islam adat ini
diganti dengan mencecapkan air zam-zam atau kurma. Pembacaan mantera yang biasa dilakukan
sebelum adat itu dilakukan juga digantikan dengan pembacaan surah Al-Fatihah dan Surah Al-
Ikhlas kemudian dibacakan doa-memohon kepada Allah supaya memberkati hidup bayi tersebut.
[10], Dalam adat perkahwinan pasangan yang berkahwin dikatakan raja sehari dan diadakan
upacara bersanding sebagai kemuncak bagi upacara tersebut. Pasangan tersebut akan diletakkan
di atas pelamin tanpa bergerak-gerak. Penggunaan sirih pinang, beras kunyit dan berinai juga
merupakan pengaruh hindu. Walaubagaimanapun adat bersanding tidak berapa digalakkan di
dalam Islam kerana ianya boleh membawa fitnah terhadap pengantin. Walaupun unsur-unsur
budaya lama seperti meminang, berinai, dan bersanding masih dikekalkan oleh sesetengah orang
melayu, namun upacara itu banyak disesuaikan dengan lunas-lunas agama Islam selagi ianya tidak
bertentangan dengan ajaran Islam. [11] Pernikahan yang dijalankan itu misalnya dilakukan dengan
menuruti hukum syarak. Sebagaimana yang ditetapkan pengantin lelaki mesti melafazkan
penerimaan nikah daripada wali atau kadi dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Bagi
melengkapkan upacara perkahwinan itu, kenduri kendara diadakan sesuai dengan suruhan nNabi
Muhammad s.a.w. Akhir sekali apabila seseorang itu meninggal dunia warisnya akan
memengadakan kenduri aruah dan bacaan tahlil mengira hari iaitu seperti 7 hari, 40 hari dan 100
hari. Walaubagaimanapun unsure-unsur ini telah kurang dilakukan mengikut hari kerana Islam
tidak menetapkan hari untuk melakukan perkara-perkara kebaikan sebaliknya ianya terpulang
kepada kita untuk melakukan bila-bila masa selagi terdaya.
d. Kesenian
Dalam bidang kesenian pengaruh India dapat dilihat pada binaan dan bangunan agama. Dalam
hal ini pengaruh India jelas kelihatan pada penggunaan batu dan bata sebagai bahan utamanya
kerana ia merupakan bahan yang lebih kekal dan dianggap sesuai untuk membina rumah dewa dan
dewi. Oleh sebab itulah tugu agama yang dibina pada zaman purba masih dapat dikesan sehingga
kini. Pengaruh ini jelas dilihat pada ukiran seni pahat dinding patung dewa Logam yang berupa
arca. Selain itu terdapat patung Kuwera dan Hariti yang juga dipuja dalam agama Buddha. Dari
segi ukiran, yang menjadi pola hiasan pada dinding candi-candiatau kuil ialah makhluk ajaib dan
tumbuh-tumbuhan, sesuai dengan suasana Gunung Mahameru. Antara motif ukiran yang selalu
digunakan ialah seperti kepala Kala, daun-daunan, ranting-ranting dan bunga teratai.
Dalam bidang kesenian pengaruh Islam pula dapat dilihat pada makam atau batu nisan, masjid
dan perhiasan-perhiasannya. Batu nisan merupakan karya seni Islam yang pertama sekali masuk
ke nusantara. Contohnya yang pernah ditemui ialah batu nisan Syeikh Abdul al-Qadir Husain
Alam bertarikh 903 masihi yang dijumpai di Linggir Kedah. Pada permukaan makam-makam yang
dijumpai ini terdapat tulisan yang dipahat daripada ayat Al-Quran serta ajaran Islam yang
menekankan tentang hokum dan tasawuf. Misalnya pada prasasti di di Pekan Pahang, tertulis ayat
AlQuran dengan gaya khat thuluth daripada surah Ali Imran ayat 185, surah Yunus ayat 62 serta
nasihat bercorak kesufian. Dari segi corak batu nisan tersebut, di samping menerima pengaruh
asing ia juga memancarkan daya kreativiti penduduk tempatan. Contohnya batu nisan Maulana
Malik Ibrahim yang dibawa dari G. Jeram mempunyai bentuk seperti kepala terbalik yang
menunjukkan adanya pengaruh Parsi.
Selain batu nisan, masjid merupakan karya seni Islam yang terpenting di nusantara. Dari segi
coraknya, masjid-masjid yang menunjukkan corak dari abad 14 hingga abad 18 di mana ianya
masih lagi berbentuk tradisional. Pengaruh tradisi ini dapat dilihat pada bentuknya yang tersusun
sebagai lanjutan daripada seni Bali yang disebut Meru. Pengaruh Hindu lebih jelas lagi pada
bentuk dan bangunan menara kudus yang didirikan pada zaman Sunan Kudus. Terdapat juga
pengaruh masyarakat tradisi pada bentuk perhiasannya. Contohnya pola-pola yang menjadi
perhiasan yang berasal dari zaman pra Islam seperti daun-daunan, bunga teratai, bukit-bukit
karang, permandangan dan garis-garis geometri. Di samping itu, terdapat juga perkembangan
kaligrafi atau seni khat Islam. Ini dapat dilihat pada makam, masjid dan sebagainya. Contohnya
masjid terdapat ukiran khat pada mihra, mimbar, bingkai atau lengkung tiang dan sebagainya.
Tidak dapat dinafikan bahawa seni ini juga dipengaruhi oleh unsur pra Islam yang telah lama
seperti dengan masyarakat tempatan.
e. Kesusasteraan
Sebelum kedatangan unsur dari luar, masyarakat pribumi sudahpun mempunyai kesusasteraan
yang tersendiri. Sebelum masyarakat tempatan tahu menulis, melalui cara pertuturan sajalah
mereka menyampaikan perasaan atau curahan hati masing-masing. Ini dikenali sebagai sastera
lisan. Dari percakapan yang pendek membawa kepada percakapan yang panjang hingga
menggambarkan suatu cerita. Dengan ini timbullah jenis-jenis kesusasteraan mengikut kaedah
namanya yang sesuai dengan zaman itu seperti bidalan, peribahasa, perumpamaan dan
perbilangan. Selain itu pantun juga merupakan sastera yang tertua terdapat pada masyarakat
melayu. Hasil sastera yang yang dihasilkan ini adalah melalui pengalaman dan pemerhatian
masyarakat terhadap sesuatu peristiwa yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kedatangan
unsur luar telah memperkayakan lagi unsur pribumi ini.
Setelah kedatangan pengaruh India, kita dapat lihat bagaimana unsur tempatan telah diserapi
oleh pengaruh ini. Pengaruh India yang paling penting ialah penerimaan dua buah epik Ramayana,
lahirnya karya-karya prosa dan juga puisi seperti hikayat Seri Rama, Rama Keling dan sebagainya.
Walaupun terdapat pengaruh ini, tetapi jika ditinjau dengan lebih mendalam ternyata warisan
pribumi masih menebal. Menurut Prof. Mohd Taib Osman, karya-karya sastera daripada warisan
Hindu itu masih dipercayai segala isi ceritanya, meskipun orang melayu sudah menganut agama
Islam selama beratus-ratus tahun. Antara unsur kepercayaan Hindu daripada epik tersebut yang
mempengaruhi karya sastera yang lain ialah cerita dewa dewi yang bersifat manusia dan tuhan,
kejadian luar biasa seperti penjelmaan dalam pelbagai bentuk serta senjata ghaib dan sakti. Setelah
kedatangan Islam di nusantara, proses penanaman aqidah Islam melalui cerita atau kisah-kisah
melalui 2 cara iaitu dengan mengubahsuai cerita yang sedia tersebar dengan unsur Islam dan
mengenengahkan cerita-cerita baru yang berasal dari tradisi Islam seperti kisah-kisah tauladan di
zaman nabi-nabi serta kisah nabi.
Kesusasteraan dimulakan dengan cara lisan dan diikuti dengan tulisan arab(jawi), dan
bermulalah penulisan dan penyalinan kitab-kitab yang berkaitan dengan agama. Contohnya seperti
kitab-kitab Risalat Dua Kalimah Syahadah, peraturan dan rukun-rukun sembahyang, peraturan
puasa dan sebagainya. Kemudian dikembangkan pula dengan doa-doa dan kisah-kisah nabi, kitab
feqah, tafsir Al-Quran, hikayat para nabi, cerita pahlawan Islam dan lain-lain lagi. Kedatangan
Islam menyebabkan kesusasteraan masyarakat pribumi makin berkembang dan berdiri di landasan
yang benar. Kesusasteraan masyarakat tempatan tidak tidak hilang malah kekal sehingga ke hari
ini. Contohnya sehingga ke hari ini khazanah yang begitu bernilai seperti pantun masih lagi kekal
dan mutunya masih tidak dapat ditandingi oleh ciptaan generasi masa kini.
cara hidup orang melayu yang beragama Islam telah berubah daripada kepercayaan-
kepercayaan karut kepada sesuatu yang lebih maju dan logic berpandukan ajaran –ajaran yang
terkandung di dalam Islam. Kepercayaan kepada yang satu yakni Allah telah membawa manusia
ke tamadun yang lebih maju, aman dan makmur. Kedatangan pengaruh Islam juga telah
mencelikkan mata dunia dan ianya memperbaiki lagi kebudayaan dengan cara-cara yang lebih
mendatangkan manfaat dan lebih mendekati Allah. Sekian, segala yang baik dan sempurna itu
datangnya daripada Alllah s.w.t. , dan yang lemah dan kurang itu datangnya daripada diri saya
sendiri. Wallahualam.
Masyarakat Riau adalah mayoritas masyarakat melayu yang menempati Riau Kepulauan dan
Riau Daratan, sekaligus memiliki nilai budaya melayu. Dalam sejarah terungkap bahwa pada
zaman lampau orang melayu adalah bangsa “penakluk” dan berhasil “memerintah” suku-suku
lainnya di Nusantara. Orang melayu dulunya adalah pedagang perantara yang lihai sekaligus
membawa Islam dan budaya melayu ke segenap pelosok Nusantara dan Asia Tenggara.
Oleh sebab itu, ciri-ciri orang melayu beragama Islam, berbahasa melayu, dan beradat istiadat
Melayu. Namin sejak kedatangan Imperialisme Barat membuat kehidupan orang Melayu mulai
berubah. Ucapan-ucapan para penjajah yang sangat menyakitkan hati diantaranyan bahwa orang
melayu itu pemalas, etos kerja rendah, cepat merasa puas, suka hidup santai, berprasangka dengki
dan iri atas kelebihan kawan, dan sebagainya.
Bagaimana sebenarnya jadi diri orang melayu Riau? seorang Belanda bernama Vallentijn
menyebutkan bahwa orang Melayu sangat cerdik, pintar, dan manusia yang paling sopan diseluruh
Asia. Dalam hal etika orang melayu sangat baik, sopan santun, lebih pembersih dalam cara
hidupnya, dan lebih rupawan sehingga tidak ada manusia yang biasa dibandingkan dengan mereka.
Orang Melayu mempunyai kebiasaan mempelajari bahasa, dan memperluas pengetahuannya
dengan mempelajari bahasa Arab.
Bagaimana orang Malayu pada masa sekarang? Melihat kenyataan sekarang tidak tampak lagi
sifat enenrgik dan keinginan untuk maju itu. Di Pesisir Timur Sumatera, tempat mereka bermukim,
kini mengalami keadaan makin terbelakang dan sangat sedikit kemajuan ekonomi. Mereka tidak
mau bekerja sebagai kuli. Padahal jati diri orang Melayu adalah jujur dalam berdagang, berani
mengarungi lautan, jarang terlibat soal kriminal, dan sangat suka terhadap tegaknya hukum. Bakat
yang umumnya merekat pada mereka adalah bidang kesenian, nelayan, dan pelayaran.
1. Pengaruh Islam Terhadap Budaya Melayu.
Berdasarkan catatan sejarah, agama Islam pertama kali masuk ke Nusantara, khususnya pantai
Timur Sumatera, dan sepanjang Selat Malaka, sejak abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh para
pedagang dari Tanah Arab. Pada perjalananya menuju Selat Malaka, para pedagang itu singgah di
Malabar, Cambay, dan Gujarat (India).
Sejak itu Islam berpengaruh terhadap agama dan budaya yang menentukan pertumbuhan dan
perkembangannnya. Kawasan Nusantara sendiri didiami oleh penduduk yang berbudaya Melayu,
maka dengan sendirinya telah terjadi pengaruh agama Islam terhadap masyarakat pantai Timur
dan Selat Malaka.
Dalam mempelajari pengaruh itu tentu perlu ditinjau dari segi unsur-unsur budaya universal
sebagaimana yang diutarakan oleh para ahli antropologi seperti C.Kluckhon (1944), B.
Malinowski dan G. Murdock (1940), yaitu bahasa, ekonomi, teknologi, organisasi sosial, sistem
pengetahuan religi dan kesenian. Untuk menkaji keseluruhan tentu tidak cukup waktu, karena itu
akan dikaji pada unsur bahasa, sastra, adat istiadat, dan kesenian.
Hasil kajian dari pengaruh itu akan memperlihahtkan ciri-ciri dan budaya Melayu yang
bernafaskan agama dan budaya Islam. Para ahli berpendapat sejak penduduk dan rajanya beragama
Islam, Melayu sudah identik dengan Islam, kerajaan yang besar pengaruh Islamnya, terutama di
Wilayah yang pengaruh Hindu atau Budha kurang dominant, adalah Aceh, Banten, dan pantai
Kalimantan. Sebaliknya di daerah-daerah di mana pengaruh kebudayaan Hindu itu sangat kuat
seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur berkembang kebudayaan tersendiri (Koentjaraningrat, 1975).
Ali Hasyimi (1975) dalam bukunya Sejarah Kebudayaan Islam menegaskan lahirnya Islam
membawa perubahan cepat (revolusi) dalam alam pikiran Arab pada khususnya dan alam pikiran
dunia umumnya. Timbulnya revolusi dalam “dunia pikiran”, baik itu agama, politik, ekonomi, dan
sosial budaya, bahkan dalam bidang bahasa dan ilmu pengetahuan.
Kitab suci Al-Qur’an yang menjadi pedoman Revolusi Islam adalah faktor utama yang telah
memekarkan kebudayaan dunia. Seorang pengarang dan pujangga Arab terkenal, Jarji Zaidan,
menyebutkan bahwa Islam datang dengan Al-Qur’an dan Hadits yang langsung mempengaruhi
hati orang-orang Arab jahiliyah, sehingga merubah alam pikiran mereka.
Termasuk juga berpengaruh pada adat istiadat, akhlak, dan segala segi kehidupan, bahkan
berbekas dalam kehidupan ilmu dan pendapatan. Intinya, lanjut, Zaidan, kedatangan Islam adalah
satu revolusi besar dalam bidang agama, politik, ekonomi dan sosial-budaya.
Adalah menjadi satu keharusan mutlak bahwa tiap-tiap revolusi pasti akan meninggalkan jejak
dalam kehidupan dan dan penghidupan umat yang dilanda revolusi. Karena itu, terjadilah
perubahan dalam seni budaya dan ilmu pengetahuan. Adapun perubahan dan perbaikan yang
diadakan Islam dalam kehidupan seni budaya Arab jahiliyah terdapat dalam tiga wajah, yaitu
menghapus sama sekali, memperbaiki dan menyempurnakan sebagian lainnya, serta menciptakan
kebudayaan baru yang belum pernah ada.
Adapun kebudayaan jahiliyah yang dikikis Islam antara lain khanah (tenung) dengan segala
macamnya, patung berhala yang disembah, bermacam-macam upacara ibadat yang salah, dan
aneka rupa akidah yang sesat. Adapun kebudayaan baru yang diciptakan Islam banyak sekali,
diantaranya rancang bangun seperti mesjid, sistem musyawarah dalam pemerintahan, ilmu
syari’at, ilmu berdebat, ilmu kedokteran, thib, ilmu pasti alam, ilmu mistik dan lain-lain (Zaidun
1975).
Menghadapi kebudayaan, baik jahiliyah Arab maupun jahiliyah ajam (bukan Arab), sikap
Islam tetap membangun, yaitu menghapus jenis-jenis kebudayaan yang bertentangan dengan dasar
ajaran Islam (akidah dan ibadah), memperbaiki dan menyempurnakan jenis-jenis kebudayaan yang
masih dapat diperbaiki, di samping membangun kebudayaan yang baru sama sekali. Dengan
demikian Islam bertindak maju untuk membangun satu Kebudayaan Dunia Baru. Al-Qur’an dan
Hadits adalah pedoman dasar bagi pembangunan Kebudayaan Baru Dunia itu. Bagi Islam
kebudayaan dalam jenis apapun adalah penjelmaan (manifestasi) iman dan amal shaleh manuasia
dalam pengabdian kepada allah Swt sesuai dengan firman-Nya, “Tidak kuciptakan jin dan manusia
melainkan supaya mereka menyembah kepada-Ku”. (QS. Adz Dzariyat: 56).
2. Bahasa dan Sastra.
Budaya Melayu melalui bahasanya yang agung seperti dimaklumi telah menjadi lingua franca
di Nusantara sekurang-kurangnya sejak enam abad yang lalu. Budaya Melayu menjadi bahasa
penghubung antara berbagai suku bangsa di Nusantara dan dari pulau-pulau di Pasifik dan
Madagaskar.
Pengaruh Islam pada Budaya Melayu seperti dipergunaknnya aksara Arab-Melayu, Arab
Gundul, Huruf Jawi, pada karya tulis Melayu. Karya tulis berupa naskah Melayu yang ribuan
banyaknya (6.000-10.000) sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Naskah Melayu itu
menyangkut kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Samudera Pasai, Malaka, Banten, Demak,
Mataram, Riau-Johor-Pahang dan Lingga. Di antara beberapa naskah Melayu itu ada Hikayat
Pasai, Hikayat Petani, Hikayat Johor, Hikayat Siak, dan sebagainya.
Karya tulis itu merupakan karya para ulama dan sastrawan Islam, baik sebagai karya ilmiah
maupun karya sastra. Tujuan penulisan karya sastra ini sebagai dakwah Islamiyah di kepulauan
Nusantara. Perkembangan Islam di Jawa telah dipelopori oleh Wali Songo sehingga Islam menjadi
Agama pada kerajaan-kerajaan di Banten, Demak dan Mataram.
Sunan kalijaga mengembangkan Islam dengan wayang sebagai media utamanya melalui
pertunjukan wayang dengan memasukkan cerita-cerita ajaran Islam dalam wayang, maka
penduduk kerajaan-kerajaan mempelajari Islam.
Pengaruh perkembangan agama Islam kepada kehidupan sehari-hari semakin mendalam.
Sehingga dalam kehidupan masyarakat semakin menonjol nilai-nilai keislaman. Namun ciri-ciri
yang telah berurat berakar pada orang Jawa tetap kentara pada setiap perilaku masyarakat.
Ditemukan besarnya peranan agama Islam dalam pembinaan dan peningkatan martabat sastra
Melayu.
Pada abad ke-19 M terkenal Raja Ali Haji dari Riau dengan berbagai karya seperti Gurindam.
Raja Ali Haji dengan karyanya yang lain Thammarat al-Muhammah, Tuhfat An Nafis, Silsilah
Melayu dan Bugis, Kitab Pengetahuan Bahasa dan sebagainya telah menunjukkan motivasi
manusia dan hubungan dengan Tuhan. Sebagai seorang muslim yang baik, Raja Ali Haji percaya
bahwa zaman keemasan perubahan manusia telah ada semenjak zaman Nabi dan guru-guru yang
masyhur, tetapi kemudian nilai kehidupan menjadi menurun. Manusia tidak sanggup
menghentikan kerusakan yang tidak terelakkan ini, tetapi dapat memperlambat prosesnya dengan
berpegang teguh pada ajaran leluhur, mempertahankan tradisi masa lalu, dan menjauhi inovasi.
3. Adat Istiadat
Adapun adat Melayu di Riau dapat dibagi tiga tingkatan, yaitu “ Adat sebenar adat, “Adat
yang diadatkan”, dan “ Adat yang teradat”
a. Adat sebenar adat adalah prinsip adat Melayu yang tidak dapat diubah-ubah. Prinsip tersebut
tersimpul dalam “ Adat bersandikan syarak”. Ketentuan-ketentuan adat yang bertentangan
dengan hukum syarak tak boleh dipakai. Hukum syaraklah yang dominan. Dasar adat Melayu
menghendaki sandaran-sandarannya kepada Sunnah Nabi dan Al-Qur’an. Prinsip itulah yang
tidak dapat diubah alih, tidak dapat dibuang, apalagi dihilangkan.
b. Adat yang diadatkan adalah adat yang dibuat oleh penguasa pada suatu kurun waktu dan terus
berlaku jika tidak diubah oleh penguasa berikutnya. Adat ini bisa berubah sesuai dengan
perkembangan zaman dan situasi mendesak.
c. Adat yang teradat adalah merupakan konsensus bersama yang diraskan cukup baik sebagai
pedoman menentukan sikap dan tidakan dalam menghadapi setiap peristiwa dan masalah-
masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Konsensus itu dijadikan pegangan bersama, sehingga
merupakan kebiasaan turun temurun. Oleh sebab itu adat dengan yang teradat inipun dapat
berubah-ubah sesuai dengan nilai-nilai baru yang berkembang kemudian. Tingkat adat nilai-
nilai baru yang berkembang kemudian disebut sebagai “tradisi”.
4. Kesenian
Salah satu jenis kesenian dalam budaya Melayu adalah teater. Teater melayu seperti Mak
Yong dean Mendu terungkap kepercayaan yang dalam dari orang Melayu kepada yang Maha
Pencipta. Mak Yong adalah bentuk kesenian yang dikaitkan dengan pemujaan Ma’hyang atau The
Mother spirit, yaitu pemujaan dengan Dewi Sri atau Dewi Padi (Julianti L. Parani, 1986). Seni
lakon Mendu memiliki persamaan dengan lakon Ramayana. Seni lakon ini memainkan satu cerita,
yakni Hikayat Dewa Mendu. Sikap hidup yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Kuasa seperti
diungkapkan :
Tegak alif
Lurus tabung
Sejauh-jauh perjalanan
Pulang pada yang satu jua
Kaya benda tinggal di dunia
Kaya iman di bawa mati (Depdikbud, 1985)
Isi cerita biasanya berkisar melakonkan kisah-kisah raja-raja, jin, dan marabang, peri
desemaraki dengan lawak jenaka (BM. Syam, dkk, 1895). Salah satu pengaruh Islam yang sangat
besar yang meresap dalam kesenian seakan-akan menghapus budaya Hindu dan Budha
sebelumnya, yakni kesenian Zapin (Gambus)., Khasidah, Rodat (Barodah) dan Zikir Barat adalah
pengaruh dari kebudayaan Islam tersebut (Tengku Lukman Sinar, SH, 1990).
Pada kesenian Melayu Riau tercermin pula pada arsitektur seperti pada arsitektur pemakaman,
mesjid dan bangunan lainnya. Unsur-unsur kubah pada mesjid dan pemakaman seperti terdapat di
pemakaman dan mesjid Penyengat mempunyai 17 menara sebagai lambang dari 17 rakaat
sembahyang sehari- semalam. Unsur kesenian bela diri seperti silat megandung ajaran agam Islam.
Mereka yang megikuti silat harus mampu menerapkan kalimah-kalimah Tuhan pada setiap gerak
langkahnya.
Islam telah berperanan mencorakkan masyarakat Melayu di Alam Melayu ke arah yang lebih
dinamik dan berdaya maju. Penggerak Islamisasi yang dimulakan oleh mubaligh dari luar Alam
Melayu telah disambung kemudiannya oleh mubaligh Melayu tempatan tanpa mengira pangkat,
kedudukan dan suku kaum. Semuanya merasa bertanggungjawab menyebar dan memahamkan
Islam kepada masyarakat setempat.
Keunggulan dan Kemurnian Ajaran Islam bersifat syumul dan menepati keperluan manusia
kerana ia diwahyukan oleh Allah SWT Penerimaan yang terbatas di kalangan penduduk Alam
Melayu pada peringkat awal penyebaran Islam bukanlah kerana mereka tidak berminat dengan
ajaran Islam tetapi kerana tiada interaksi yang menyeluruh dengan penduduk tempatan. Pada
peringkat awal, interaksi hanya berlaku secara langsung di kalangan raja-raja dan para pedagang
menyebabkan penyebaran Islam terhad di kalangan golongan ini sahaja.
Setelah pengaruh Islam meluas, Islam diterima baik oleh masyarakat tempatan kerana
ajarannya yang bersesuaian dengan fitrah manusia, mudah difahami dan senang dilaksanakan.
Ajaran Islam difahami penuh dengan nilai-nilai murni. (Azam Hamzah 1997: 16 ) Islam bukan
sebuah agama yang rumit seperti Buddha dan Hindu yang hanya dapat dipelajari oleh golongan
tertentu sahaja seperti sami dan pendeta. Konsep keesaan Allah S.W.T. juga menarik minat
penduduk tempatan. Mereka merasa puas kerana dapat menyembah Tuhan secara langsung dan
tidak mengira tempat. Keyakinan ini jauh berbeza dengan agama anutan masyarakat Alam Melayu
sebelum ini. Penjelasan Islam yang turut menggabungkan wahyu dan logik akal berkaitan semua
bidang kehidupan sama ada sosial, ekonomi dan politik menambah minat penduduk di rantau Alam
Melayu. (Mahayddin Hj. Yahaya 1996: 563-564 )
Ajaran Islam juga menekan konsep persamaan antara sesama manusia. Ajaran ini
membebaskan mereka dari belenggu perhambaan. Selain itu, Islam turut menjamin keadilan sosial
tanpa mengira kelas dan darjat manusia. Jaminan ini seolah-olah mengembalikan harga diri mereka
yang sekian lama dibelenggu dengan fahaman kasta dalam ajaran Hindu. (Azam Hamzah 1997:
16)

H. ISLAMISASI ALAM MELAYU


Islam telah berperanan mencorakkan masyarakat Melayu di Alam Melayu ke arah yang lebih
dinamik dan berdaya maju. Penggerak Islamisasi yang dimulakan oleh mubaligh dari luar Alam
Melayu telah disambung kemudiannya oleh mubaligh Melayu tempatan tanpa mengira pangkat,
kedudukan dan suku kaum. Semuanya merasa bertanggungjawab menyebar dan memahamkan
Islam kepada masyarakat setempat.
Kejayaan peranan Islam ini digariskan pada faktor-faktor pemangkin Islamisasi di Alam
Melayu, antaranya seperti berikut;
1 Keunggulan dan Kemurnian Islam
Ajaran Islam bersifat syumul dan menepati keperluan manusia kerana ia diwahyukan oleh
Allah SWT Penerimaan yang terbatas di kalangan penduduk Alam Melayu pada peringkat awal
penyebaran Islam bukanlah kerana mereka tidak berminat dengan ajaran Islam tetapi kerana tiada
interaksi yang menyeluruh dengan penduduk tempatan. Pada peringkat awal, interaksi hanya
berlaku secara langsung di kalangan raja-raja dan para pedagang menyebabkan penyebaran Islam
terhad di kalangan golongan ini sahaja.
Setelah pengaruh Islam meluas, Islam diterima baik oleh masyarakat tempatan kerana
ajarannya yang bersesuaian dengan fitrah manusia, mudah difahami dan senang dilaksanakan.
Ajaran Islam difahami penuh dengan nilai-nilai murni. (Azam Hamzah 1997: 16 ) Islam bukan
sebuah agama yang rumit seperti Buddha dan Hindu yang hanya dapat dipelajari oleh golongan
tertentu sahaja seperti sami dan pendeta. Konsep keesaan Allah S.W.T. juga menarik minat
penduduk tempatan. Mereka merasa puas kerana dapat menyembah Tuhan secara langsung dan
tidak mengira tempat. Keyakinan ini jauh berbeza dengan agama anutan masyarakat Alam Melayu
sebelum ini. Penjelasan Islam yang turut menggabungkan wahyu dan logik akal berkaitan semua
bidang kehidupan sama ada sosial, ekonomi dan politik menambah minat penduduk di rantau Alam
Melayu. (Mahayddin Hj. Yahaya 1996: 563-564 )
Ajaran Islam juga menekan konsep persamaan antara sesama manusia. Ajaran ini
membebaskan mereka dari belenggu perhambaan. Selain itu, Islam turut menjamin keadilan sosial
tanpa mengira kelas dan darjat manusia. Jaminan ini seolah-olah mengembalikan harga diri mereka
yang sekian lama dibelenggu dengan fahaman kasta dalam ajaran Hindu. (Azam Hamzah 1997:
16)
2 Peranan Pembesar/pemimpin
Masyarakat Melayu mempunyai tradisi taat kepada pemerintah. Tradisi warisan ini dikenali
sebagai ”daulat” dan ”derhaka”. Tradisi ini lahir daripada konsep pendewaan kepada pemerintah
yang merupakan satu doktrin dewaraja dalam agama Hindu. Tradisi taat kepada pemerintah yang
telah tertanam dalam jiwa masyarakat Alam Melayu menjadikan masyarakat tempatan mengikut
setiap tindakan pemerintah tanpa bantahan dan perdebatan. Hal ini turut terjadi apabila pemerintah
Melayu menerima agama Islam, semua lapisan masyarakat mengikut jejak pemerintah atau raja
tanpa persoalan.
Contoh yang jelas dapat dilihat pada pengislaman rakyat di Melaka, Kedah dan Patani. Sejarah
Melayu mengesahkan bila Raja Kecil Besar memeluk Islam, rakyat pun turut mengikut jejak
langkah baginda. Begitu juga cerita Hikayat Merong Mahawangsa mengenai pengislaman Kedah
dan Hikayat Patani mengenai pengislaman Patani. (Mahayuddin Hj. Yahaya, 1996: 562)
3 Perkahwinan.
Faktor perkahwinan turut menyumbang kepada penyebaran Islam di rantau ini. Perkahwinan
yang berlaku antara pedagang Islam dengan penduduk tempatan berlaku ketika pedagang Islam
menunggu ketibaan musim tiupan angin ke arah yang dituju. Penantian ini mengambil masa
beberapa bulan lamanya. Syarat perkahwinan yang dijelaskan oleh pedagang Islam sudah pasti
seorang wanita mestilah satu agama dengan anutan pedagang. Justeru itu wanita tempatan mestilah
menerima Islam terlebih dahulu. Syarat ini mudah diterima oleh wanita dan keluarga masyarakat
tempatan Alam Melayu. Ini kerana para pedagang mampu menjamin kehidupan wanita tempatan
yang telah menjadi isteri pedagang Islam dengan perdagangan yang dimiliki. Status pedagang juga
merupakan golongan yang dikagumi oleh penduduk tempatan. Pengislaman wanita yang menjadi
isteri pedagang Islam mendorong pengislaman ahli keluarga wanita tersebut. Situasi ini memberi
satu perkembangan baru ke arah penyebaran Islam secara lebih luas.
Perkahwinan pedagang Islam juga berlaku dengan puteri-puteri pemerintah tempatan.
Peristiwa ini memudahkan lagi penyebaran Islam di rantau Alam Melayu. Selain itu, terdapat juga
perkahwinan antara wanita Islam dengan lelaki bukan Islam. Contoh yang jelas dapat dilihat pada
perkahwinan Megat Iskandar Shah dengan Puteri Pasai. (Ibid) Justru itu jelaslah bahawa Islam
faktor perkahwinan ini turut memainkan peranan penting di dalam penyebaran Islam di Alam
Melayu.
4 Politik dan Penaklukan.
Faktor ini diterima oleh kebanyakan sejarawan Barat, walaupun sejarawan Islam menolak
faktor ini sebagai faktor perkembangan Islam di Alam Melayu. Penyebaran Islam tidak berlaku
melalui peperangan, walaupun seolah-olah kelihatan peristiwa peperangan di satu-satu wilayah
baru yang dimiliki oleh tentera Islam. Sebagai contohnya, penaklukan Melaka ke atas Pahang
seperti yang tercatat dalam buku Sejarah Melayu. Penaklukan ini bukanlah bertujuan untuk
mengislamkan Pahang, tetapi cenderung kepada matlamat politik dan ekonomi kerana Pahang
merupakan sebuah wilayah yang kaya dengan emas. Pengislaman Pahang berlaku kerana usaha
dakwah dan perdagangan antara kedua negeri tersebut yang telah berada di bawah satu
pemerintahan. Selain itu, konsep taatkan pemerintah juga menjadi sebab mereka mudah menerima
Islam.
Contoh lain ialah kejayaan Kerajaan Islam Demak menawan Kerajaan Majapahit dan
mengambil alih pemerintahan kerajaan di timur Pulau Jawa. Penawanan ini memberi kesan kepada
pengislaman hampir seluruh rakyat di bawah jajahan takluk Kerajaan Majapahit. Hakikat
pengislaman bukanlah berlaku kerana peperangan, penaklukan dan penawanan yang
menggambarkan paksaan, tetapi faktor kesetiaan terhadap pemerintah yang menjadi dorongan
utama tindakan masyarakat rantau Alam Melayu secara beramai-ramai nmenerima Islam
sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah mereka (Ibid).
Jelaslah di sini bahawa Islam bukanlah tersebar dengan mata pedang sebagaimana dakwaan
para orientalis tetapi didorong oleh faktor lain sebagaimana yang telah dijelaskan.
5 Perdagangan
Perdagangan yang menjadi sumber rezeki para pedagang Islam telah menyampaikan mereka
ke laluan laut di rantau Alam Melayu. Para pedagang berusaha mencari rezeki melalui
perdagangan dengan merentasi samudera yang luas hanya untuk memenuhi tuntutan agama Islam
yang menegaskan 9/10 daripada rezeki terkandung dalam bidang perniagaan. Dengan berbekal
iman dan fahaman agama Islam yang mantap, golongan saudagar belayar ke mana-mana
pelabohan yang menjanjikan perniagaan. Bekal iman yang teguh ini menjadi pendorong untuk
saudagar muslim turut bertindak sebagai mubaligh Islam. Marco Polo dalam catatan
pengembaraannya memberi contoh pengislaman Alam Melayu menerusi faktor ini ialah
pengislaman Perlak pada 1292M. Para pedagang Islam telah berjaya menawan hati kebanyakan
penduduk Perlak sehingga mereka rela menganuti Islam. (Ibid) Selain itu peranan pegawai
perdagangan dalam wilayah-wilayah Islam di Alam Melayu seperti peranan Syahbandar Melaka
yang memberi layanan istimewa kepada pedagang Islam turut menyumbang ke arah pengislaman
para pedagang lain yang berdagang di pelabuhan-pelabuhan wilayah kerajaan Islam. Sebagai
contohnya, pengislaman pedagang dari Brunei, Ternate, Jawa dan Sulawesi terjadi kerana peranan
Syahbandar Melaka. (Ibid )
Walaupun pengislaman menerusi faktor ini tidak meluas dan terhad di kalangan pedagang,
kota dan pelabuhan sahaja tetapi ia turut mendorong ke arah proses Islamisasi di rantau Alam
Melayu ini.
6. Penda’waan.
Pendakwahan para ulama dan ahli sufi merupakan faktor penyebaran yang lebih meluas dan
berkesan. Curahan bakti mereka diakui dan tidak dapat dinilai dengan material. Para ulama dan
ahli sufi telah bertindak sebagai ejen perubahan yang memperkenalkan akidah baru di Alam
Melayu. Dakwah mereka dapat dijalankan dengan mudah kerana dibantu oleh akhlak mulia yang
dipenuhi dengan sifat-sifat kerohanian. Selain itu, para ulama dan ahli sufi mudah bergaul dengan
masyarakat tempatan. Mereka mempunyai keperibadian yang sesuai dengan ajaran Islam. Situasi
ini memudahkan lagi proses Islamisasi di rantau ini. (Afifah Abu Yazid, 2003: 10)
Usaha penyebaran dakwah oleh golongan ini begitu cergas pada zaman pemerintahan
Khalifah Umar b. Abdul Aziz. Baginda telah menghantar para pendakwah ke seluruh pelosok
dunia termasuk rantau Alam Melayu. Sekitar tahun 720 M, utusan baginda telah berjaya
mengislamkan kerajaan Suwarnabhumi atau Melayu Jambi ( San-fo-tsi ) dan setelah menerima
Islam kerajaan ini dikenali sebagai Sribuza Islam. Pada 820 M pula serombongan pendakwah yang
diketuai oleh Nakhoda Khalifah telah sampai di Perlak dan berjaya mengislamkan pemimpin dan
penduduk di situ. (Ibid)
Pergolakan dunia Islam pada abad 10 M di bawah pimpinan kerajaan Bani Abbasiyah yang
telah melemahkan empayar Islam telah mendorong sebilangan masyarakat Islam terutama ahli sufi
mengasingkan diri dari situasi ini dan keluar dari Semenanjung Tanah Arab. Mereka telah
berusaha menyebarkan Islam secara tidak langsung ke mana-mana wilayah yang aman diduduki
termasuklah Alam Melayu. Kegiatan mereka begitu rancak pada abad 13M dan selepasnya.
Golongan ini menggunakan pendekatan pendidikan. Melaui pendekatan ini mereka telah
menubuhkan institusi pendidikan yang disesuaikan dengan masyarakat setempat. Antara institusi
pendidikan yang terkenal di wilayah Afrika Utara ialah zawiyah, khawanik dan rabt. Usaha ahli
sufi menjalankan pendidikan formal di rantau Alam Melayu pula banyak berlaku di masjid atau di
rumah mereka. Mereka berusaha menyampaikan dan mengajar masyarakat setempat mengenai
agama Islam. Pendidikan ini akhirnya berkembang menjadi institusi pendidikan khusus yang
dikenali dengan pelbagai nama di Alam Melayu seperti pondok, langgar, pesantren dan dayah.
Kesan dakwah menerusi penubuhan institusi pendidikan telah melahirkan ramai alim ulama
tempatan atau ulama Melayu. Antara yang terkenal seperti Hamzah Fansuri, Shamsuddin al-
Sumaterani, Abdul Rauf al-Singkeli, Abdul Samad al-Palembani, Wali Songo, Daud Fatani dan
lain-lain. (Ibid, lihat juga Azhar Mad Aros, 2002: 273)
7. Persaingan Penyebaran Agama
Faktor ini merupakan kesan daripada kedatangan kuasa Barat ke Asia dan jelas berlaku pada
abad ke-16 hingga 19 M. Faktor ini adalah rentetan peristiwa Perang Salib yang berlaku pada abad
15 -16 M di Turki. Dalam perkembangan ini, sesetengah penguasa agama Kristian di Barat masih
mempunyai rasa permusuhan yang berterusan dengan penganut agama Islam. Pada abad 15 dan
16 M kuasa-kuasa Barat seperti Portugis telah memulakan pelayaran ke timur dan mendapati
pengaruh Islam telah lama bertapak di sebahagian besar wilayah di Asia. Dengan anggapan Barat
lebih kuat, Portugis telah melakukan tindakan drastik dengan melakukan penyerangan secara
terbuka ke atas wilayah-wilayah Islam di Asia. Tindakan ini menyebabkan wujudnya pertentangan
secara terbuka antara masyarakat Asia, khususnya penganut Islam dengan kuasa tersebut. (Azhar
Hj Mad Aros, 2002: 272) Keadaan tersebut merangsang umat Islam melipatgandakan usaha
dakwah. Kesannya, Islam bukan sahaja menjadi elemen penting dalam menyatupadukan seluruh
umat khususnya di Alam Melayu, tetapi juga sebagai slogan untuk berjihad menentang kuasa
penjajah Kristian. (Azam Hamzah, 1997: 18)
Persaingan dalam menyebarkan agama Kristian dan Islam ini berterusan sebagaimana yang
digambarkan dalam kes-kes penyebaran Islam di bahagian pedalaman Pulau Maluku, Ternate,
Sumatra dan sebagainya. (Azhar Hj Mad Aros, 2002: 272) Dengan adanya ancaman agama ini,
usaha dakwah Islamiah lebih giat dijalankan dan memberi kesan kepada penyebaran Islam dengan
lebih pantas dan menyeluruh.
Selain faktor-faktor di atas terdapat juga beberapa faktor lain seperti penulisan dan
kesusateraan. (Azam Hamzah, 1997: 22) Dari segala perbincangan di atas dapatlah disimpulkan
bahawa penerimaaan dan penyebaran Islam di rantau Alam Melayu didorong oleh pelbagai faktor.
Antara yang terpenting dan paling berkesan ialah faktor ajaran Islam. Faktor ini menjadikan
masyarakat rantau Alam Melayu mudah menerima Islam dan faham kenapa mereka menerima
Islam dan apakah tanggungjawab mereka sebenarnya. Peranan pendakwahan turut membantu
mereka lebih memahami tasawur Islam yang sebenar. Di samping itu faktor-faktor lain juga tidak
kurang pentingnya kerana ia saling kait mengait di antara satu sama lain.
Islam telah sampai di rantau Alam Melayu sejak zaman pra-Islam lagi dan seterusnya
berlanjutan selepas kelahiran Islam. Walaupun terdapat berbagai teori mengenai kedatangannya di
rantau ini, teori Islam datang dari Arab/Parsi adalah lebih kukuh. Teori ini bukanlah menafikan
peranan yang dimainkan oleh pendakwah dari tempat lain kerana ajaran Islam menyeru semua
penganutnya mengembangkan Islam tanpa mengira asal, bangsa dan keturunan. Penyebaran Islam
di rantau ini juga telah melalui beberapa tahap hingga ia berjaya tersebar ke seluruh pelusuk rantau
ini sebagaimana yang kita saksikan hari ini. Faktor pemangkin Islamisasi di rantau Alam Melayu
juga turut berkembang dan sentiasa muncul dalam bentuk baru sesuai dengan fenomena semasa.
Pencapaian Tamadun Melayu
Pencapaian Tamadun Melayu menjadikan bukti kegemilangan Melayu pada lembaran sejarah
silam. Atas kegemilangan ini Melayu terus membina wawasan dan menetapkan jati diri Melayu.
Pencapaian ini dibuktikan dalam bentuk catatan tulisan, peninggalan seni bina dan artifak lain yang
boleh disaksikan hingga hari ini. Pencapaian ini juga menggambarkan masyarakat Melayu mampu
berdikari, berusaha dan berhadapan dengan segala kemungkinan dan perubahan.
Pencapaian ini akan dilihat dari segala aspek yang boleh dirangkumkan kepada tiga kategori,
iaitu pencapaian material (benda), intelektual (ilmu pengetahuan) dan spritual (agama/
kepercayaan).
1 Kerajaan dan Sistem Pemerintahan
Kerajaan dan sistem pemerintahan menjadi tunggak sebuah masyarakat dan memainkan
peranan penting dalam pembinaan tamadun. Sesetengah kerajaan Melayu mengisytiharkan
kerajaan dan pemerintahan mereka sebagai Kesultanan, seperti yang diamalkan oleh Kesultanan
Melayu Melaka. Ini sempena gelaran yang diguna pakai oleh jawatan pemerintah, iaitu sultan.
Selain itu, pengisytiharan ini juga sebagai menunjukkan bahawa sesebuah kerajaan Melayu
tersebut berteras kepada ajaran Islam.
Terdapat banyak kerajaan Melayu yang dibina oleh masyarakat Melayu dalam siri
kegemilangan Tamadun Melayu. Kerajaan-kerajaan ini dikenal di seluruh Alam Melayu mahupun
di luar rantau ini. Antara kerajaan-kerajaan tersebut adalah seperti berikut:
1 Kerajaan Sribuza Islam, Palembang.
2 Kerajaan Samudera-Pasai di Pasai, Aceh, Sumatera Utara.
3 Kerajaan Melayu Melaka.
4 Kerajaan Islam Demak, Banten, Ceribon di Pulau Jawa.
5 Kerajaan Aceh Darussalam.
6 Kerajaan Pattani, Selatan Thailand.
7 Kerajaan Buton, Ternate di Sulawesi.
8 Kerajaan Melayu Johor-Riau.
Setiap kerajaan ini mempunyai sistem pemerintahan masing-masing yang berasaskan undang-
undang Islam. Sistem pemerintahan yang diguna pakai ditulis pada naskhah-naskhah Melayu dan
batu bersurat (prasasti). Sebagai contohnya, Undang-undang Laut Melaka, Hukum Kanun Melaka
diguna pakai dalam sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka, Kanun Meukuta Alam
dilaksanakan dalam Kerajaan Melayu Aceh Darussalam, Undang-undang Kedah dilaksanakan
dalam Kerajaan Melayu Kedah, Hukum Kanun Pahang termaktub dalam sistem pemerintahan
Kerajaan Melayu Pahang dan Undang-undang 99 diguna pakai dalam Kesultanan Melayu Perak.
2 Ekonomi
Tamadun Melayu berjaya menggerakkan ekonomi orang Melayu ke persada serantau dan
antarabangsa. Walaupun Tamadun Melayu awal belum mengamalkan sistem perindustrian secara
besar-besaran, namun kegiatan perekonomian yang berpusat di pelabuhan-pelabuhan Alam
Melayu telah berjaya menjadi pusat import eksport yang maju di rantau Asia. Antara pelabuhan-
pelabuhan yang muncul dalam Tamadun Melayu ialah Pasai, Melaka, Aceh, Demak, Betawi,
Terengganu, Ligor dan Johor. Pelabuhan ini ditadbir urus dengan baik oleh pemerintah Melayu.
Sebagai contohnya, Sultan Muzaffar Shah dalam Kesultanan Melayu Melaka telah menubuhkan
satu jawatan khas untuk memantau kegiatan di pelabuhan menerusi jawatan Shah bandar.
Kegiatan perdagangan yang rancak di pelabuhan-pelabuhan Alam Melayu memberi kesan
kepada kemunculan bandar dan kota yang lengkap dengan prasarana. Masyarakat pedalaman tidak
ketinggalan memanfaatkan kemunculan pekan dan bandar. Mereka menuju ke pekan dan bandar
untuk memasarkan hasil pertanian, ternakan, hasil tangkapan dan hasil kreatif. Tanpa disedari
situasi ini membuktikan masyarakat Melayu telah menuju ke arah masyarakat bandar yang berdaya
maju dan berdaya saing.
Kepesatan pelabuhan-pelabuhan di Alam Melayu turut menyemarakkan pertumbuhan
kemasyarakatan yang lain seperti budaya dan seni, intelektual, reka cipta dan pemerintahan.
Masyarakat Melayu juga telah menerima beberapa budaya luar yang sesuai dengan sifat
kemelayuan, seperti dalam pembentukan bentuk bumbung bertingkat yang merupakan unsur seni
bina Cina. Malah bumbung bentuk ini digunakan pada masjid masyarakat Melayu. Contoh yang
paling jelas dapat dilihat pada masjid Tengkera di Melaka dan masjid Kampong Laut di Kelantan.
Demikian juga penggunaan warna merah dalam seni masyarakat Melayu berasal dari budaya Cina.
Bahasa Melayu turut berkembang dengan penerimaan bahasa-bahasa asing yang telah disebatikan
dengan Bahasa Melayu. Bahasa asing yang paling luas pengaruhnya dalam pembentukan bahasa
Melayu ialah Bahasa Arab.
Kegiatan ekonomi dalam Tamadun Melayu telah mencapai tahap cemerlang dengan
penggunaan mata wang. Pemerintah Melayu telah berjaya mencipta mata wang yang digunakan
dalam perdagangan, terutamanya di pelabuhan. Antara mata wang yang dapat dikesan ialah mata
wang Kesultanan Melayu Melaka dan Kesultanan Aceh Darussalam.
3 Pendidikan
Pendidikan di kalangan masyarakat Melayu terbahagi kepada dua. Pendidikan formal dan
informal. Pendidikan formal melahirkan pelbagai institusi pendidikan yang banyak di Alam
Melayu. Pendidikan bentuk ini di awali oleh pendidikan ajaran Islam. Sistem pendidikan dan
kurikulum juga berteraskan kepada bidang pengajian Islam seperti tauhid, fiqah, akhlak, tafsir dan
sejarah Islam (Mohd Salleh Lebar, 1990).
Pendidikan informal pula merupakan pendidikan yang berlangsung dalam kehidupan
bermasyarakat. Masyarakat menjadi pendidik bangsa. Pendidikan ini berbentuk kemahiran
berfikir, berusaha, berbudi pekerti, bijak membuat tindakan, penghasilan teknologi, berpolitik dan
bergiat cergas dalam ekonomi. Tradisi lisan yang diwarisi turun temurun merupakan satu kaedah
pendidikan informal. Melalui tradisi ini, masyarakat dididik melalui pantun, syair, hikayat,
gurindam, seloka, nazam dan sebagai. Melalui tradisi ini juga, masyarakat disindir, dihukum dan
dinasihatkan melalui perumpamaan, perbidalan, peribahasa dan simpulan bahasa.
Kewujudan pendidikan formal berteraskan pendidikan Islam dan bukan berasaskan kemahiran
dan teknologi melahirkan tanggapan negatif kolonialis terhadap pendidikan masyarakat Melayu.
Kolonialis tidak mengakui pendidikan yang wujud di Alam Melayu sebagai satu sistem
pendidikan, lantas mereka mendakwa masyarakat Melayu adalah masyarakat buta huruf.
Tanggapan ini mungkin bertolak dari fahaman terhadap agama yang diterima pakai di Barat. Di
Barat, agama Kristian tidak melahirkan sistem pendidikan, malah segala perkembangan tamadun
Barat terpisah dari agama, seperti yang terangkum dalam maksud sekularisma. Situasi ini berbeza
dengan tamadun Melayu yang berasaskan ajaran Islam.
BAB X
KETELADANAN ORANG MELAYU
DALAM MEMANFAATKAN WAKTU
DAN PETUAH KEBURUKAN TIDAK
MEMANFAATKAN WAKTU

A. KETELADANAN ORANG MELAYU


DALAM MEMANFAATKAN WAKTU
B. PETUAH KEBURUKAN TIDAK
MEMANFAATKAN WAKTU
C. SOPAN SANTUN DALAM
MENYAMPAIKAN PENDAPAT
D. SOPAN BERTUTUR ANTAR TEMAN
MAUPUN ORANG TUA.
E. AJARAN ISLAM DAN TUNJUK AJAR
MELAYU

BAB X
KETELADANAN ORANG MELAYU DALAM
MEMANFAATKAN WAKTU DAN PETUAH
KEBURUKAN TIDAK MEMANFAATKAN WAKTU

A. KETELADANAN ORANG MELAYU DALAM MEMANFAATKAN


WAKTU
Kehidupan manusia pada hakikatnya sangat terkait pada ruang waktu, secara garis besarnya
ada tiga dimensi waktu, dahulu, sekarang dan masa yang akan dating. Ditinjau dari segi bahasa,
orang Melayu sangat memperhatikan waktu.Keterangan waktu yang ada dalam bahasa Melayu
dapat dijadikan bukti kesadaran orang Melayu dalam dimensi waktu.
Secara sepintas, dengan memiliki sikap yang dimiliki sebagian masyarakat pendukung
kebudayaan Melayu yang sering longgar terhadap pemakain waktu, sering kali orang cenderung
menyimpulkan bahwa orang-orangMelayu terlalu terpukau dengan kejayaan masa lampau. Namun
apabila dipelajarilebih lanjut, ternyata nilai budaya Melayu yang diekmas dalam bentuk
ungkapan-ungkapan, memandang penting ketiga dimensi waktu yang terus bergulir tanpahenti,
seperti:
“yang dahulu tempat berguru, yang akan datang tempat bertahan, yang dulu lepaskan lalu,
yang sekarang yang dipandang, yang besok yang akan ditengok”
Apabila disimak ungkapan tersebut, ternyata buah pikiran para orangtua merupakan benang
merah yang terus menghubungkan generasi Melayu darimasa ke masa.Kalau dalam kenyataannya
sekarang banyak orang Melayu yangkurang pandai memanfaatkan waktu, hal ini menunjukkan
bahwa mereka kurangmenghayati dan kurang peduli terhadap nilai-nilai budayanya.
Bila waktu tidak digunakan dengan baik maka akan terbuang untuk perkara yang sia-sia.
Semua orang merasakan hal itu. Maka jika seseorang tidak mengisi waktunya dengan kebaikan, ia
akan menghabiskan waktunya untuk kejelekan. Orang yang tidak mengambil faedah dari waktu
mereka, menyia-nyiakannya untuk perkara yang merugikan, maka waktunya itu akan menjadi
padang rumput bagi syetan-syetan yang senantiasa membolak-balikkannya dalam kesesatan.
Orang-orang yang sadar akan cepatnya waktu berlalu, mereka adalah orang-orang yang
mendapatkan taufik dari Allah sehingga waktu mereka benar-benar bermanfaat.Sungguh di zaman
ini, kita akan melihat banyak orang yang menyia-nyiakan waktu dan umurnya dengan sia-sia.
Kebanyakan kita saat ini hanya mengisi waktu dengan maksiat, lalai dari ketaatan dan ibadah, dan
gemar melakukan hal yang sia-sia yang membuat lalai dari mengingat Allah.Padahal kehidupan di
dunia ini adalah kehidupan yang sangat singkat, tetapi kebanyakan kita lalai memanfaatkan waktu
yang telah Allah berikan.
Dalam kehidupan orang melayu, etika atau budaya kerja mereka telah di wariskan oleh orang
tuanya secara turun menurun. Masyarakat melayu dulunya memiliki budaya kerja yang di sebut
“semangat kerja” yang tinggi, semangat yang mampu harkat dan martabat kaumnya”untuk duduk
sama rendah tegak sama tinggi” dengan masyarakat dan dengan bangsa lain. Sedangkan, budaya
kerja masyarakat melayu yang lazim di sebut dengan “pedoman kerja melayu“, di akui oleh
banyak ahli, karena hal ini sangat ideal dengan budaya kerja yang universal, terutama di dunia
islam.dengan modal “pedoman kerja melayu” tersebut masyarakat melayu mampu membangun
negri dan kampung halaman, mereka juga mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat dan
menghadapi persaingan.
Orang tua-tua melayu mengatakan, “apa tanda orang berilmu, ianya tahu memanfaatkan
waktu”.Ungkapan ini menunjukkan bahwa orang melayu pada hakikatnya menyadari pentingnya
memanfaatkan waktu. Dalam ungkapan adat dikatakan, pantang Melayu membuang waktu”,
“siapa suka menyia-yiakan masa,alamat hidupnya akan binasa”. Dalam ungkapan lain dikatakan,
“barang siapa berlalai-lalai, anak bininya akan kebelai”, “barang siapa suka berlengah, alamat
hidupnya tidakkan semenggah”. Ungkapan-ungkapan ini secara tegas menunjukkan pandangan
orang melayu yang sangat menghargai waktu.Waktu harus dimanfaatkan dengan sebaik
mungkin, agar mereka dapat hidup sejahtera. Siapa saja yang tidak tahu atau tak mau
memanfaatkan waktu, hidupnya akan sengsara dan penuh penderitaan.
Ungkapan yang mengandung nilai pemanfaatan waktu cukup banyak dalam sastra lisan
Melayu.Kebaikan orang yang pandai memanfaatkan waktu diperbandingkan dengan orang yang
membuang waktu, sehingga masyarakat dapat mengambil teladan mana yang baik dan mana
yang buruk.
Orang tua-tua dengan arif memberi keteladanan pemanfaatan waktu dengan melakukan
berbagai kegiatan.Seorang petani harus dapat memanfaatkan musim, memanfaatkan waktu di
ladang, di kebun dan lain-lain.Seorang nelayan juga harus memberi contoh dengan
memanfaatkan musim untuk turun ke laut.Itulah sebabnya, kebanyakan orang Melayu hidup di
laut dan hidup di darat.Mereka berprofesi sebagai petani sekaligus sebagai nelayan, atau nelayan
yang juga petani.Pola hidup ini mencerminkan pemanfaatan waktu yang telah diwarisi turun
temurun.
Sikap orang melayu yang memandang waktu penting dengan memanfaatkannya sebaik
mungkin dapat disimak dari ungkapan berikut :
apa tanda Melayu jati,
terhadapwaktu berhati-hati
apatanda Melayu terbilang,
terhadap waktu ianya sayang

apa tanda Melayu terpandang,


pantang baginya waktu terbuang

apatanda Melayu berilmu,


memanfaatkan waktu ianya tahu

apatanda Melayu beradat,


terhadap waktu ianya ingat
apatanda Melayu beradat,
menghabiskan waktu pada yang bermanfaat

apa tanda Melayu beradat,


menggunakan waktu secara tepat

apa tanda Melayu beriman,


menghabiskan waktu dengan perhitungan

apa tanda Melayu berakal,


memanfaatkan waktu mencari bekal

apa tanda Melayu berbangsa,


hidupnya pantang membuang masa

apa tanda Melayu bijak,


membuang masa ia tak hendak

apa tanda Melayu budiman,


memanfaatkan waktu untuk amalan

apa tanda Melayu budiman,


membuang waktu ia pantangkan
Orang Melayu menyebutkan pula berbagai keburukan orang yang tidak mau memanfaatkan
waktu dengan baik dan cermat. Orang yang menyia-yiakan usia, membuang-buang waktu,
bermalasan dan berlalai-lalai disebut “orang tak ingat mati”, orang merugi dan sebagainya
yang menunjukkan sifat tidak baik.
Dalam ungkapan dikatakan:
apa tanda orang aniaya,
waktunya habis tersia-sia
apa tanda orang merugi,
waktu terbuang tak ada arti

apa tanda orang celaka,


waktunya habis taka da faedah

apa tanda orang terlaknat,


waktunya habis pada maksiat

apa tanda orang yang malang,


waktunya habis terbuang-buang

apa tanda orang yang sesat,


waktunya habis taka da manfaat

apa tanda orang yang bebal,


waktunya habis karena membual
apa tanda orang yang dungu,
waktunya habis tidak menentu

apa tanda orang yang bodoh,


waktunya habis tidak senonoh

apa tanda orang yang bina,


waktunya habis tidak berguna

apa tanda orang berkhianat,


waktunya habis lupa beribadat

siapa suka membuang waktu


alamat hidup menjadi hantu

siapa suka membuang masa,


alamat hidup akan binasa
siapa suka berlengah-lengah,
alamat hidup makan tanah

siapasuka berlalai-lalai,
alamat anak bini akan tergadai

siapa suka berlalai-lalai,


di hari tua hidup meragai

siapa suka berlalai-lalai,


alamat aib akan terburai

siapa suka bermalas-malas,


alamathidup akan melengas

siapa suka bermalas-malas,


seumur hidup hutang tak lepas

siapa suka bermalas-malas,


sampai tua hidup meranggas

jika waktu dibuang-buang,


alamat mati masuk pelubang

jika waktu tidak dimanfaatkan,


banyak hutang yang memberatkan

jika waktu tidak dihitung,


alamat hidup berkatung-katung

jika waktu tidak diingat,


binasalah hidup dunia akhirat
Kehidupan manusia pada hakikatnya sangat terkait pada ruang waktu, secara garis besarnya
ada tiga dimensi waktu, dahulu, sekarang dan masa yang akan dating. Ditinjau dari segi bahasa,
orang Melayu sangat memperhatikan waktu.Keterangan waktu yang ada dalam bahasa Melayu
dapat dijadikan bukti kesadaran orang Melayu dalam dimensi waktu.
Secara sepintas, dengan memiliki sikap yang dimiliki sebagian masyarakat pendukung
kebudayaan Melayu yang sering longgar terhadap pemakain waktu, sering kali orang cenderung
menyimpulkan bahwa orang-orangMelayu terlalu terpukau dengan kejayaan masa lampau. Namun
apabila dipelajarilebih lanjut, ternyata nilai budaya Melayu yang diekmas dalam bentuk
ungkapan-ungkapan, memandang penting ketiga dimensi waktu yang terus bergulir tanpahenti,
seperti:
“yang dahulu tempat berguru, yang akan datang tempat bertahan, yang dulu lepaskan lalu,
yang sekarang yang dipandang, yang besok yang akan ditengok”
Apabila disimak ungkapan tersebut, ternyata buah pikiran para orangtua merupakan benang
merah yang terus menghubungkan generasi Melayu darimasa ke masa.Kalau dalam kenyataannya
sekarang banyak orang Melayu yangkurang pandai memanfaatkan waktu, hal ini menunjukkan
bahwa mereka kurangmenghayati dan kurang peduli terhadap nilai-nilai budayanya.
Bila waktu tidak digunakan dengan baik maka akan terbuang untuk perkara yang sia-sia.
Semua orang merasakan hal itu. Maka jika seseorang tidak mengisi waktunya dengan kebaikan, ia
akan menghabiskan waktunya untuk kejelekan. Orang yang tidak mengambil faedah dari waktu
mereka, menyia-nyiakannya untuk perkara yang merugikan, maka waktunya itu akan menjadi
padang rumput bagi syetan-syetan yang senantiasa membolak-balikkannya dalam kesesatan.
Orang-orang yang sadar akan cepatnya waktu berlalu, mereka adalah orang-orang yang
mendapatkan taufik dari Allah sehingga waktu mereka benar-benar bermanfaat.Sungguh di zaman
ini, kita akan melihat banyak orang yang menyia-nyiakan waktu dan umurnya dengan sia-sia.
Kebanyakan kita saat ini hanya mengisi waktu dengan maksiat, lalai dari ketaatan dan ibadah, dan
gemar melakukan hal yang sia-sia yang membuat lalai dari mengingat Allah.Padahal kehidupan di
dunia ini adalah kehidupan yang sangat singkat, tetapi kebanyakan kita lalai memanfaatkan waktu
yang telah Allah berikan.

B. PETUAH KEBURUKAN TIDAK MEMANFAATKAN WAKTU


Dari sikap orang melayu yang tidak memanfaatkan waktu, waktu hidupnya hanya sia-sia yang
tidak dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.Mereka pun termasuk orang yang
menghilangkan peluang begitu saja. Contoh orang seperti itu adalah orang yang tidak tamadun dan
tidak akan sukses. Siapa saja yang tidak tahu memanfaatkan waktu, hidupnya akan sengsara dan
penuh penderitaan.
Beberapa keburukan apabila tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, keburukan
tersebut anta lain :
 Ketahuilah bahwa Engkau Seperti Hari-harimu
Hasan Al-Bashri mengatakan, “Wahai manusia, sesungguhnya kalian
hanyalah kumpulan hari. Tatkala satu hari itu hilang, maka akan hilang pula
sebagian dirimu.”[1]
 Waktu Pasti akan Berlalu, Beramallah
Ja’far bin Sulaiman berkata bahwa dia mendengar Robi’ah menasehati Sufyan Ats
Tsauri,.“Sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari. Jika satu hari berlalu, maka
sebagian dirimu juga akan hilang. Bahkan hampir-hampir sebagian harimu berlalu, lalu
hilanglah seluruh dirimu (baca: mati) sedangkan engkau mengetahuinya. Oleh karena itu,
beramallah.”[2]
 Waktu Bagaikan Pedang
Imam Asy Syafi’i rahimahullah pernah mengatakan, “Aku pernah bersama dengan orang-
orang sufi. Aku tidaklah mendapatkan pelajaran darinya selain dua hal. Pertama, dia mengatakan
bahwa waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memotongnya (memanfaatkannya), maka dia akan
memotongmu.” Jika kita tidak mampu memanfaatkannnya, waktu sendiri yang akan menebas kita.
Semangatlah dalam memanfaatkan waktu luang Anda dalam kebaikan, bukan dalam maksiat.
Karena jika kita tidak disibukkan dalam kebaikan, tentu kita akan beralih pada hal-hal yang sia-
sia yang tidak ada manfaat.
 Jika Tidak Tersibukkan dengan Kebaikan, Pasti akan Terjatuh pada Perkara yang Sia-
sia. Lebih lanjutan dari perkataan Imam Asy Syafi’i’ di atas, “Kemudian orang sufi tersebut
menyebutkan perkataan lain: “Jika dirimu tidak tersibukkan dengan hal-hal yang baik (haq), pasti
akan tersibukkan dengan hal-hal yang sia-sia (batil)”.
 Waktu Berlalu Begitu Cepatnya
Ibnul Qoyyim rahimahullah mengatakan, “Waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya.
Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh
kenikmatan dan terbebas dari kesempitan dan adzab yang pedih.Ketahuilah bahwa berlalunya
waktu lebih cepat dari berjalannya awan (mendung).
Barangsiapa yang waktunya hanya untuk ketaatan dan beribadah pada Allah, maka itulah
waktu dan umurnya yang sebenarnya.Selain itu tidak dinilai sebagai kehidupannya, namun hanya
teranggap seperti kehidupan binatang ternak.”
 Kematian Lebih Layak Bagi Orang yang Menyia-nyiakan Waktu
Lalu Ibnul Qoyyim mengatakan perkataan selanjutnya yang sangat menyentuh qolbu, “Jika
waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang membuat lalai, untuk sekedar menghamburkan
syahwat (hawa nafsu), berangan-angan yang batil, hanya dihabiskan dengan banyak tidur dan
digunakan dalam kebatilan, maka sungguh kematian lebih layak bagi dirinya.
Lebih lanjut Ibnul Qoyyim rahimahullah mengatakan, “Waktu manusia adalah umurnya yang
sebenarnya.Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang
abadi, penuh kenikmatan dan terbebas dari kesempitan dan adzab yang pedih.Ketahuilah bahwa
berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan (mendung). Barangsiapa yang waktunya hanya
untuk ketaatan dan beribadah pada Allah, maka itulah waktu dan umurnya yang sebenarnya.Selain
itu tidak dinilai sebagai kehidupannya, namun hanya teranggap seperti kehidupan binatang
ternak.”
 Janganlah Sia-siakan Waktumu Selain untuk Mengingat Allah
Abdullah bin Abdil Malik, beliau berkata, “Kami suatu saat berjalan bersama ayah kami di
atas tandunya. Lalu dia berkata pada kami, ‘Bertasbihlah sampai di pohon itu.’Lalu kami pun
bertasbih sampai di pohon yang dia tunjuk. Kemudian nampak lagi pohon lain, lalu dia berkata
pada kami, ‘Bertakbirlah sampai di pohon itu.’ Lalu kami pun bertakbir.Inilah yang biasa
diajarkan oleh ayah kami.

C. SOPAN SANTUN DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT


Adat resam Melayu mengajarkan agar setiap orang hendaklah menjunjung tinggi dan
mengamalkan nilai-nilai luhur budayanya dalam setiap percakapan dan tindakan atau perilakunya,
terutama kesantunan dalam bercakap, atau menyampaikan pendapat dan sebagainya. Itulah
sebabnya, orang yang tidak mampu menampakkan kesopan santunannya, lazim disebut sebagai
“orang yang tak tahu adat” atau “orang yang tidak beradat” atau “orang yang kasar langgar”.
Orang-orang seperti ini dipandang rendah dalam pergaulan sehari-hari.
Dalam sesuatu percakapan, orang Melayu redup pandangan, tak gelisah mental dan
perlakuan.Mereka senantiasa tenang supaya yang dibicarakan dapat mencapai keputusan yang
betul dan dipersetujui bersama. Ajaran Melayu, pantang cakap patah-mematah, pantang bual jual-
menjual, pantang bicara cerca-mencerca, pantang mulut carut-mencarut.
Asas bercakap dalam budaya Melayu menjadikan mereka orang-orang yang cermat, bijak dan
teliti dalam berbahasa,yang puncaknya menempatkan mereka kepada kearifan yang handal
dalam berbahasa. Dari sinilah muncul anggapan, bahawa orang Melayu adalah orang yang
penuh sopan santun, piawai dalam bertutur kata, arif dan bijak dalam berbahasa, yang
lidahnya lembut dan menyejukkan hati, yang tutur katanya manis dan membawa ketenangan
dan kedamaian, yang perilakunya ramah tamah penuh ikhlas dan ketulusan, serta terbuka
dan bersangka baik terhadap siapa saja. Inilah juga cerminan keperibadian Melayu yang Islami
lagi terpuji.
Mendengar kata sopan santun, sungguhlah topik yang amat menarik untuk dijadikan pokok
bahasan, hal ini tak lain karena sopan santun tidak lepas dalam kehidupan kita sehari – hari serta
merupakan suatu perilaku yang sangat baik untuk kita contoh dan terapkan dalam kehidupan sehari
– hari. Sopan santun haruslah diterapakan dimana pun saat kita berada yang sesuai dengan tuntutan
lingkungan kita berada.Sopan santun juga diterapkan saat menyampaikan pendapat dalam sebuah
diskusi.Menyampaikan pendapat dengan sikap setuju atau tidak setuju atau tidak mendukung
terhadap pendapat yang dikemukakan.Munculnya berbagai sikap pikiran dan tanggapan yang
berbeda-beda itu merupakan hal yang positif dalam kegiatan berdiskusi. Semakin banyak
tanggapan atau pendapat yang muncul menjadikan proses diskusi hidup dan dinamis.
Contoh menyampaikan pendapat dengan sopan santun :
1. Maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Saudara. Menurut saya, pendidikan tidak hanya
tanggung jawab salah satu pihak.
2. Maaf saudara Amin, usul anda sebenarnya menarik, tetapi perlu diingat bahwa kita tidak
mempunyai dana yang cukup.
3. Maaf, saya tetap tidak setuju dengan pendapat Saudara, tetapi bukan berarti saya tidak akan
bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang diputuskan dalam forum ini.

D. SOPAN BERTUTUR ANTAR TEMAN MAUPUN ORANG TUA


Sopan bertutur sama seperti sopan santun merupakan unsur penting dalam bersosialisasi
dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan sikap sopan bertutur seseorang dapat dihargai dan
dihormati dengan keberadaanya sebagai makhluk sosial dimanapun dan kapanpun ia berada.
Dalam kehidupan bersosialisasi antar sesama manusia, sudah tentu kita mempunyai norma-norma
dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini, sopan bertutur dapat memberi
manfaat atau pengaruh baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Seperti contohnya sopan
bertutur dalam lingkungan keluarga terhadap orang tua, dan di luar lingkungan terhadap teman,
maka sopan bertutur yang harus diwujudkan antara lain :
1. Sopan Bertutur Antar Teman
Bertutur kata yang baik dengan teman agar tidak menyinggung perasaannya karena dengan
bertutur kata yang baik kita dapat menjaga hubungan yang baik dengannya.Sopan bertutur
adalah sikap dan tingkah laku yang halus dan tertib yang tampak ketika seseorang berinteraksi.
Sikap dan tingkah laku yang halus tercermin dalam gerak-gerik kepala, mata, bahu, tangan, jari,
badan, kaki, air muka, cara berpakaian serta salah satunya adalah bertutur kata. Bertutur kata yang
baik, penuh sopan santun dan penuh penghormatan salah satunya adalah tidak berbicara keras,
berbicara dengan menyebut diri saya atau nama diri dengan panggilan nama sendiri.
Bertutur baik dengan teman dengan sering bertegur sapa ketika saling bertemu, tidak saling
menjatuhkan / mencemarkan nama baik, tidak berbicara kasar, dan saling tolong menolong disaat
sedang ada yang membutuhkannya. Hal tersebut kita lakukan karena teman merupakan orang –
orang yang selalu hidup berdampingan dengan kita, maka kehidupan dan hubungan harmonis
haruslah selalu terjaga agar tidak terjadi suatu perselisihan ataupun pertentangan yang akan
menimbulkan perpecahan dan akan menghancurkan keharmonisan di dalam kehidupan
pertemanan yang akan menimbulkan kesengsaraan bagi diri kita sendiri dan orang lain.
2 Sopan Bertutur Antar Orang Tua
Bertingkah laku yang baik, berbicara dengan lemah lembut, berkata jujur, tidak melakukan
perbuatan yang dapat menyakiti perasaannya seperti suka membohong, tidak menuruti perintah /
melanggar peraturannya, dan selalu mendengarkan segala nasihatnya.
Hal tersebutharus kita jalani, karena sebagai anak, seseorang yang harus kita jadikan unsur
utama dalam penerapan sopan santun ialah orang tua, selain beliau merupakan orang yang amat
berjasa dalam perjalanan kehidupan kita, orang tua juga telah memberikan begitu banyak
pengorbanannya agar dapat membesarkan kita hingga saat ini,maka orang tua sudah sepatutnya
dihormati agar ia juga dapat merasakan kebahagiaan dan kegembiraan dengan adanya keberadaan
kita di sampingnya.
Sopan santun yang dilakukan kepada orang tua tercermin ketika seseorang bersalaman,
berbicara, menunjuk, menghadap orang tua, berjlan didepan orang tua, dan sebagainya. Tingkah
laku yang dapat dinilai baik dalam sopan santun keoada orang tua antara lain :
a. jika lewat dihadapan orang tua sebaiknya kita membungkukkan badan sedikit
b. Jika menunjukkan sesuatu kepada orangtua, seseorang hendaknya menggunakan ibu jari
kanan dan tangan kiri menempel di bawah pergelangan tangan kanan
c. Jari telunjuk hanya digunakan ketika orang marah menuding seseorang yang sedang
dimarahi
d. Jika berpapasan dengan orang tua, orang muda menyapa terlebih dahulu, contohnya hendak
kemana pak?

E. AJARAN ISLAM DAN TUNJUK AJAR MELAYU


1 Ajaran Islam
Masuknya Islam ke Nusantara dibawa oleh para pedang Muslim yang berasal dari Arab sekitar
abad ke 7 Masehi.Strategisnya letak Nusantara terus mendorong pedagang dari Arab
mengembangkan perdagangnya.Sambil berdagang dengan orang Melayu, pedagang Arab juga
menyebarkan Islam kepada orang Melayu.Penyebaran Islam di tanah Melayu diperkuat lagi
dengan perkawinan antara pedagang Arab dengan orang Melayu.Interaksi orang Muslim yang
berasal dari Arab dengan orang Melayu semakin intens sehingga Islam kemudian dianggap sebagai
agama yang syah bagi orang Melayu.
Kuatnya pengaruh Islam dalam masyarakat Melayu mendorongnya munculnya kerajaan Islam
di tanah Melayu.Ambary menyatakan bahwa Raja-raja Melayu menempatkan dirinya sebagai
keturunan Iskandar Agung.Ketika Islam semakin berkembang dalam lingkungan kerajaan, Islam
semakin kuat pengaruhnya dalam masyarakat Melayu.Islam dianggap sebagai agama resmi
kerajaan Melayu sehingga seluruh aspek kehidupan orang Melayu, termasuk kebudayaan
didasarkan pada ajaran Islam.
Praktik-praktik keagamaan orang melayu, seperti sholat lima waktu subuh,
maghrib,isya,ashar,dan zuhur dilaksanakan secara rutin dalam pola yang sama sesuai dengan
mazhab yang mereka pegang, yaitu Syafi’i. mazhab Syafi’I merupakan mazhab yang umum dianut
oleh orang Melayu.Ada beberapa rangkaian ibadah yang sering diperdebatkan dan bahkan jarang
dijadikan faktor perpecahan dikalangan masyarakat Melayu, seperti persoalan kunut, talqin, rakaat
sholat terawih, bedo’a bersama, dan sebagainya.
Menurut Yusmar Yusuf, orang melayu sangat menghormati hari jum’at-ini jelas merupakan
pengaruh dari islam-dimana hari jum’at dipandang sebagai hari yang pendek untuk bekerja tapi
panjang untuk beribadah. Pada hari itu, masyarakat melayu juga mengenakan “baju kurung” ini
berfungsi untuk memperindah diri dan menutup aurat yang jelas sekali merupakan pengaruh dari
islam.Dari sisi teologis orang melayu berpegang pada teologi asy’ariyah yang lebih dekat dengan
paham jabariyah. Sekalipun Asy’ariyah mengajarkan tentang “kasb”(usaha), namun hal itu tidak
banyak membantu untuk merubah pemahaman masyarakat tentang takdir dan nasib. Masyarakat
melayu percaya bahwa konsep takdir dan nasib telah digariskan oleh allah. Dari sisi tasawuf
sendiri, orang melayu berpegang erat pada ajaran imam al-ghazali.Dimana mereka sulit untuk
menerima tasawuf wahdat al-wujud dari ibnu arabi atau hulul dari al-hallaj dan aliran tasawuf
lainnya. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh terlarangny ajaran wahdat al-wujud di tanah aceh, yang
kemudian membuat paham ini kurang digemari oleh masyarakat melayu.
Jika merujuk pada tatanan ilmu social, maka agama dikatakan sebagai sistem kepercayaan
yang teratur atau terorganisasi. Sedangkan kepercayaan adalah keyakinan yang ditujukan kepada
satu-satu fenomena kepercayaan atau tidak memimiliki ciri-ciri yang terorganisasi ataupun
tersistem.
Pada masyarakat melayu, mereka membedakan antara agama dan kepercayaan. Menurut
masyarakat melayu, Agama yang dianggap oleh mereka adalah agama-agama besar yang diakui
oleh pemerintah. Seperti Islam, Kristen, Khatolik, Hindu dan Budha. Sementara keyakinan-
keyakinan seperti penyembahan pada ‘dewa-dewa’ dan kepercayaan akan kekuatan yang dimiliki
makhluk halus (jin, hantu, jembalang, sikodi dan lainnya) hanya dianggap sebagai suatu
kepercayaan saja. Seperti yang terdapat pada suku ‘terasing’ – Suku Talang Mamak, Suku Akit,
Suku laut, dan sebagainya. Maupun kepercayaan yang juga mencangkup masalah upacara-upacara
yang lahir dari kebiasaan-kebiasaan lama orang melayu, seperti tepung tawar, mati tanah dan
lainnya.
Dalam kepercayaan warisan masyarakat melayu, terdapat dasar-dasar yang sama pada setiap
puak melayu, di kalangan orang melayu, sudah berabad-abad kepercayaan itu tidak lagi berfungsi
sebagai agama, tetapi hidup pada garis pinggir (periphery) peradaban mereka. Kepercayaan
kepada kuasa-kuasa luar biasa yang diyakini menguasai alam sekitarnya atau tempat-tempat
tertentu yang dipandang mempunyai pengaruh bagi kehidupan manusia telah melahirkan berbagai
upacara dan sastra lisan.
Orang melayu juga menyakini, jika ada orang yang hilang dan tidak ditemui atau muncul
keadaan-keadaan yang tidak bisa dijelaskan secara rasional, maka itu dipandang sebagi perbuatan
‘orang bunian’. Suatu hal dan penting dan perlu diperhatikan ialah di kalangan orang melayu
terdapat kepercayaan lama yang hidup di sisi agama (Islam) mereka.Kepercayaan ini mungkim
dikatakan tahayul bagi mereka yang mempunyai pengetahuan agama yang mendalam bagi mereka
yang memiliki pendidikan tinggi.Namun, bagi antropologhal ini tidak bisa dinafikan, karena
kepercayaan lama itu memang wujud dan merupakan sesuatu yang hnyata dikalangan orang
melayu. Sistem kepercayaan orang Melayu tidak akan lengkap, bila hanya menjelaskan agama
(Islam) resmi mereka, tanpa menjelaskan kepercayaan lama sebagai warisan leluhur.
Meskipun keliatannya kepercayaan orang Melayu itu banyak mengandung unsure-unsur
kepercayaan lama, dalam pandangan mereka praktik-praktik tersebut tidak bertentangan atau
melanggar ajaran agama islam. Proses islamisasi dalam masyarakat Melayu terjadi secara bertahap
dan terus berlangsung sampai sekarang, dan tahap awal adalah memasukkan unsuk-unsur yang
berbau islam serta mengganti simbul-simbol lama dengan symbol-simbol baru yang lebih sesuai
dengan ajaran Islam.
Kemampuan bertahannya kepercayaan-kepercayaan lama ini, karena ia masih dipandang tetap
fungsional dalam kehidupan dan tidak bertentangan dengan ajaran islam secara diametral, apalagi
setelah mengalami suatu proses Islamisasi sehingga ia dipandang sah dan benar. Hal ini mungkin
merupakan suatu konsekwensi yang diterima dan penyebaran Islam di kawasan ini yang sangat
toleran terhadap praktik-praktik tersebut. Hubungan agama dengan budaya sangat erat dan bisa
saling mempengaruhi.Cara orang beribadah dalam agama tertentu dapat dipengaruhi oleh
kebudayaan yang di milikinya.
Kebudayaan suatu suku bangsa dapat pula dipengaruhi oleh agama yang dianutnya.Meskipun
dasar ajaran agama adalah wahyu yang diturunkan Tuhan melalui nabi dan kebudayaan berasal
dari potensi kreativitas yang diberikan Tuhan kepada manusia, agama dan kebudayaan dapat
bergabung dalam penerapannya.Pada hekekatnya, agama dan kebudayaan memang sama-sama
bertujuan untuk menuntun manusia hidup dunia agar hidup manusia menjadi lebih terarah dan
memperoleh kemudahan.
Salah satu bukti kuatnya pengaruh Islam dalam kebudayaan Melayu adalah dipergunakannya
aksara Arab-Melayu atau tulisan Jawi dalam masyarakat Melayu. Penggunaan aksara Arab-
Melayu ini dapat ditemukan dalam naskah-naskah kuno yang ditulis pada masa lalu.Keberadaan
aksara ini pun masih dipertahankan dalam masyarakat Melayu sebagai bentuk penghargaan
terhadap kebudayaan masa lalu.
Orang Melayu terkenal dengan tradisi penulisan yang sangat baik.Ini dibuktikan dengan
banyaknya ditemukan naskah-naskah yang ditulis orang Melayu.Salah satu pengarang Melayu
yang sangat terkenal adalah Raja Ali Haji, dengan karya agungnya Gurindam Dua Belas.Dalam
gurindam ini sangat jelas terlihat pengaruh Islam terhadap karya sastra Melayu.Keterampilan
bermain dengan kata seperti dalam syair, pantun, sajak dan bentuk olah kata lainnya membuat
orang Melayu terkenal dengan kehalusan budi bahasanya. Orang Melayu menggunakan bahasa
secara tertata sehingga bahasa yang digunakan akan diukur dengan rasa. Dengan rasa ini orang
Melayu menjaga bahasanya.Keterampilan memainkan bahasa itu digunakan pula untuk
menyampaikan nasehat, petuah, dan pengajaran yang berkaitan dengan nilai-nilai
Islam.Penggunaan syair dan pantun terasa lebih berkesan untukmenyampaikan pesan-pesan moral
yang berlandaskan Islam.
Dalam kebudayaan Melayu Riau pesan moral yang bersumber dari nilai-nilai Islam dapat
dilihat dalam tradisi tunjuk ajar Melayu.Tunjuk ajar Melayu adalah petuah, petunjuk, nasehat,
amanah, pengajaran, dan contoh teladan yang disampaikan oleh orang Melayu Riau.Tunjuk ajar
ini bertujuan untuk membawa manusia ke jalan yang lurus dan diridhoi Allah. Dengan kata lain,
tunjuk ajar bertujuan untuk menciptakan keseimbangan atau equlbilirium dalam kehidupan
manusia sehingga manusia dapat hidup dengan selamat di dunia dan akhirat. Keberadaan tunjuk
ajar diharapkan pula menjadi panduan bagi orang Melayu dalam menjalani kehidupan ini.
Kandungan tunjuk ajar Melayu merupakan gabungan dari nilai-nilai agama Islam, nilai-nilai
budaya Melayu dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat Melayu Riau.Nilai-nilai
Islam sangat jelas terdapat dalam tunjuk ajar Melayu karena keberadaan budaya Melayu berkaitan
erat dengan nilai-nilai Islam.Bahkan sebagian orang mengatakan bahawa Islam menjadi identitas
utama orang Melayu.Tenas Effendy lebih tegas menyatakan bahwa dalam tunjuk ajar terkandung
ajaran agama dan berbagai ilmu yang berguna.
Kedudukan tunjuk ajar Melayu sangat penting bagi orang Melayu karena kandungannya
mencerminkan nilai-nilai luhur yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.Tunjuk ajar
Melayu yang disampaikan oleh orang-orang tua Melayu digunakan untuk mengingatkan
masyarakat terhadap nilai-nilai luhur agar kehidupan manusia ini lebih terarah kerana manusia
mempunyai kecenderungan lupa.Effendy menerangkan bahwa “pentingnya kedudukan tunjuk ajar
dalam kehidupan orang Melayu menyebabkan mereka berupaya sekuat tenaga untuk mempelajari
memahami, selanjutnya mewariskan tunjuk ajar secara turun-temuran.”
Pesan moral yang terdapat dalam tunjuk ajar Melayu Riau meliputi berbagai aspek kehidupan
manusia seperti pesan amanah kepada guru, orang tua, anak-anak, lingkungan, dan
pemimpin.Adanya pesan moral yang bersumber dari nilai-nilai Islam menunjukkan bahwa orang
Melayu Riau mempunyai perhatian yang khusus Islam.Berkaitan dengan itu, tulisan ini bertujuan
untuk mengkaji nilai-nilai Islam yang terdapat dalam tunjuk ajar Melayu.
Bagi orang Melayu, agama Islam adalah anutannya.Seluruh nilai budaya dan norma-norma
sosial masyarakat wajib merujuk pada ajaran Islam dan dilarang keras bertelikai, apalagi
menyalahinya.karenanya, semua nilai budaya yang dianggap belum serasi dan belum sesuai
dengan ajaran Islam harus diluruskan terlebih dahulu. Nilai yang tidak dapat diluruskan segera
dibuang.acuan ini menyebabkan islam tidak dapat dipisahkan dari budaya, adat istiadat, maupun
norma-norma sosial lainnya dalam kehidupan orang Melayu. Hal ini pula yang menjadi salah
satu penyebab, mengapa orang di luar islam yang menganut agama islam disebut “masuk
Melayu” dan sebaliknya. Bila orang Melayu keluar dari agama Islam, tanggallah kewajiban dan
haknya sebagai orang Melayu.Orang yang keluar dari Islam tidak lagi dianggap sebagai orang
Melayu. Di dalam ungkapan adat dikatakan, “siapa meninggal kan syarak, maka ia meninggalkan
Melayu, siapa memakai syarak, maka ia masuk Melayu” atau “bila tanggal syarak, maka gugurlah
Melayunya”
Kental dan sebatinnya orang Melayu dengan agama Islam tercermin pula dari ungkapan
adatnya, yang mengatakan antara lain:
adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah
adat ialah syarak semata
adat semata Quran dan sunnah
adat sebenar adat ialah Kitabullah dan sunnah Nabi
syarak mengata, adat memakai
ya kata syarak, benar kata adat
adat tumbuh dari syarak, syarak tumbuh dari kitabullah
berdiri adat karena syarak
Tingkat persebatian kehidupan orang Melayu dengan Islam dapat disimak dari tunjuk ajar
Melayu yang amat banyak mengandung nilai-nilai luhur ajaran Islam, serta anjuran dan dorongan
agar setiap insan Melayu hendaklah hidup dengan penuh takwa kepada Allah, Tuhan Yang
Maha Esa.
Beberapa butir tunjuk ajar ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa antara lain :
apa tanda Melayu jati,
bersama Islam hidup dan mati
apa tanda Melayu betuah,
memeluk Islam tiada menyala
apa tanda Melayu berakal,
memeluk Islam ia nya kekal
apa tanda Melayu pilihan,
hidup matinya dalam beriman
apa tanda Melayu terpilih,
memeluk Islam tiada beralih
apa tanda Melayu bijak,
memeluk Islam tiada berganjak
apa tanda Melayu beradat,
kepada Allah tempatnya ingat
apa tanda Melayu berlembaga,
syarak dijunjung, sunnah dijaga
apa tanda Melayu yang benar,
terhadap Islam ia tidak ingkar
apa tanda Melayu terhormat,
kepada Allah ianya taat
apa tanda Melayu senonoh,
memeluk Islam ia nya sungguh
apa tanda Melayu terpandang,
memeluk Islam batinnya tunggang
apa tanda orang Melayu,
kepada Islam ia bertumpu
apa tanda orang Melayu,
dengan Islam ia menyatu
apa tanda orang Melayu,
islam menjadi kain dan baju
apa tanda orang Melayu,
islam semata di dalam kalbu
Ungkapan-ungkapan diatas mencerminkan keterpaduan antara orang melayu dengan agama
islam sebagai jati diri, dan sebagai pegangan hidupnya.
Berikut ini adalah butir-butir tunjuk ajar yang mengandung arahan unutk meningkatkan
ketakwaan kepada Allah swt serta arahan untuk mengamalkan ajaran Islam sebaik dan sesempurna
mungkin.
yang Islam diperdalam
yang ibadat ditambah
yang ibadat diperkuat

yang kaji dihalusi


yang amal diperkekal

yang syarak disimak


yang sunnah dimamah

yang iman dipadatkan


yang hati disucikan
yang akal disempurnakan
Di dalam ungkapan lain disebut:
supaya hidup beroleh rahmat,
amat ibadah jangan disukat

supaya hidup beroleh berkah,


amal banyak, takwa melimpah

supaya hidup beroleh bekal,


beramal sholeh hendaklah kekal

supaya hidup membawa faedah,


banyakkan takwa kepada Allah

supaya hidup membawa manfaat,


banyakkan amal luruskan niat

supaya hidup tak sia-sia,


berbuat kebaikan jangan berkira

supaya hidup tidak terbuang,


duduk berdzikir, tegak sembahyang

supaya hidup tidak tersesat,


kepada Allah banyakkan ingat

supaya hidup tidak mubazir,


banyakkan amal, betulkan dzikir

supaya hidup kokoh beriman,


pelihara minum jagalah makan

supaya hidup beroleh hidayah,


mohon petunjuk kepada Allah

supaya hidup tidak menyesal,


banyakkan amal sebagai bekal

supaya hidup tidak terkeji,


kepada Allah berserah diri

Selanjutnya dikatakan :
membangkitkan tuah dengan ibadah,
menegakkan adat dengan ibadat
membangkitkan Melayu dengan ilmu,
menegakkan tuah dengan bekerja

membangkitkan martabat dengan taat,


menegakkan budi dengan keji

membangkitkan yang hak dengan yang hak,


menegakkan yang benar dengan yang benar

mengekalkan iman dengan amalan,


mengekalkan kaji dengan perkerti

mengekalkan takwa dengan ibadah,


mengekalkan syukur dengan tafakur

mengekalkan sabar dengan istigfar,


mengekalkan taubat dengan solat

mengekalkan tauhid dengan wirid,


mengekalkan makrifat dengan ingat

mengekalkan ilmu dengan amalan,


mengekalkan amal dengan ilmunya
Berikutnya, tunjuk ajar melayu mengatakan :
apalah tanda Melayu jati,
tahu asap kejadian diri

tahu hidup akan mati,


tahu akhirat tempat berhenti
hamba tahu akan tuhannya
makhluk tahu akan khaliknya
tahu syahadat pangkal ibadat
tahu iman jadi pegangan
tahu Islam penyelamatan alam
tahu keji sempurna budi

apalah tanda Melayu bertuah,


imannya tiada menyeman
ibadahnya tiada menyala
ilmunya tiada keliru
sifatnya tiada menyesat

apalah tanda Melayu bermarwah


kerjanya membawa faedah
elok ditepi, molek ketengah
menyebut Allah lidahnya basah

apalah tanda Melayu bijak,


imannya teguh tiada berkocak
berbuat baik tiada mengelak
diatas yang benar ianya tegak

apalah tanda Melayu handal,


ia berilmu dalam beramal
terhadap diri ia kenal
pada kebajikan ianya kekal
2. Tunjuk Ajar Melayu
Tunjuk ajar adalah segala jenis petuah, petunjuk, nasihat, amanah,pengajaran, dan contoh
teladan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam arti luas.Menurut orang tua Melayu,
“tunjuk ajar melayu adalah nasihat yang membawa manusia ke jalan yang lurus dan diridhoi
Allah, yang berkahnya menyelamatkan manusia dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di
akhirat”.
Bagi orang Melayu, tunjuk ajar harus mengandung nilai-nilai luhur agama Islam dan juga
sesuai dengan budaya dan norma-norma sosial yang dianut masyarakatnya.Orang tua-tua
mengatakan “di dalam tunjuk ajar, agama memancar”, atau “di dalam tunjuk ajar melayu,
tersembunyi berbagai ilmu”.
Tunjuk ajar terangkum dalam buku Tenas Effendi berkaitan dengan seluruh aspek
kehidupan.Mulai dari agama,sosial, kekeluargaan, etika, moral hingga politik. Misalnya pantun
mengenai tanggung jawab :
apalah tanda batang dedap
pohonnya rindang daunnya lebat
apa tanda orang beradab
tanggung jawab sampai ke lahat
Menurut orang tua melayu fungsi tunjuk ajar adalah membawa manusia ke jalan yang lurus
dan diridhoi Allah.Sehinnga selamat dalam kehidupan didunia dan akhirat.
Keteladanan orang Melayu dalam memanfaatkan waktu dan petuah keburukan tidak
memanfaatkan waktu sebagian besar masih terdapat dalam masyarakat Melayu baik yang tinggal
di kota-kota maupun di kampung-kampung. Nilai luhur budaya Melayu ini akan memberi
manfaat jika di terapkan. Mudah-mudahan dengan paa yang kami paparkan kita semua dapat
mengenal dan mengetahui bahwa keteladanan orang Melayu itu hampir sempurna walaupun
banyak anggapan bahwa orang Melayu serba ketinggalan, perajuk, dan sebagainya.
Manusia dalam kehidupannya selalu terkait dengan waktu.kapanpun dan dimanapun kita
berada, pasti akan berdampingan dengan waktu. Masyarakat Melayu tidak suka menyia-nyiakan
waktu begitu saja.Dalam pemakaian waktu yang benar Melayu juga sopan santun, bertutur
terhadap orang tua, teman dan lainnya.
Agama dalam melayu sangat berhubungan, dan bias saling mempengaruhi satu sama
lain.Kuatnya pengaruh Islam dalam masyarakat Melayu mendorongnya munculnya kerajaan Islam
di tanah Melayu.Ambary menyatakan bahwa Raja-raja Melayu menempatkan dirinya sebagai
keturunan Iskandar Agung.Ketika Islam semakin berkembang dalam lingkungan kerajaan, Islam
semakin kuat pengaruhnya dalam masyarakat Melayu. Islam dianggap sebagai agama resmi
kerajaan Melayu sehingga seluruh aspek kehidupan orang Melayu, termasuk kebudayaan
didasarkan pada ajaran Islam.
BAB XI
UNGKAPAN DALAM KERJA KERAS, RAJIN,
TEKUN, TABAH, SERTA UNGKAPAN
PEKERJAAN HALAL DAN BERMANFAAT
A. UNGKAPAN DALAM KERJA KERAS, RAJIN,
TEKUN, DAN TABAH
a. Ungkapan Dalam Kerja Keras;
b. Rajin Dalam Bekerja;
c. Tekun Dalam Bekerja;
d. Tabah Dalam Bekerja.
B. UNGKAPAN PEKERJAAN YANG HALAL DAN
BERMANFAAT
a. Ungkapan Pekerjaan Yang Halal
b. Pekerjaan Yang Halal
c. PekerjaanBermanfaat
d. Menjauhi Pekerjaan Yang Haram
e. Menghindari Pekerjaan Yang Tidak
Bermanfaat
C. ETOS DAN ETIKA KERJA ORANG MELAYU
a. Pandangan Orang Melayu Terhadap
Kerja?
b. Mata Pencaharian Tradisional Orang
Melayu
c. Pandangan Orang Melayu Terhadap Harta
?
E. BEKERJA UNTUK KEPENTINGAN DUNIA
DAN AKHIRAT

BAB XI
UNGKAPAN DALAM KERJA, RAJIN, TEKUN, TABAH
SERTA UNGKAPAN PEKERJAAN HALAL DAN
BERMANFAAT

A. UNGKAPAN DALAM KERJA, RAJIN, TEKUN, DAN TABAH


Bekerja keras, rajin dan tekun menjadi kewajiban setiap anggota masyarakat. Orang tua-tua
mengatakan, bahwa kejayaan Melayu ditentukan oleh ketekunan dan kesungguhan mereka dalam
bekerja. Dalam ungkapan dikatakan "Kalau Melayu hendak berjaya, bekerja keras dengan
sungguhnya, siap rajin hidup terjamin, atau siap tekun berdaun rimbun".
Bagi orang Melayu, bekerja dan mencari nafkah amat diutamakan dan dijadikan tolak ukur
dalam menilai atau melihat kepribadian seseorang. Siapa yang mau bekerja keras, rajin, dan
bersungguh hati dianggap teladan dan bertanggungjawab, serta dihormati oleh anggota
masyarakat. Sebaliknya orang yang malas, berlalai-lalai, tidak tekun, dan mudah putus asa
dianggap sebagai orang yang tidak bertanggungjawab dan tidak tahu akan hak dan kewajibannya.
Orang seperti ini lazimnya, dipandang rendah bahkan dilecehkan oleh masyarakatnya.
Orang tua-tua Melayu juga menegaskan, bahwa pekerjaan yang baik dan benar adalah
pekerjaan yang hala, yakni pekerjaan yang tidak menyalahi ajaran islam, adat dan norma-norma
sosial masyarakatnya. Mereka menyebitkan bahwa pekerjaan yang sesuai dengan ajaran islam,
adat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah pekerjaan yang harus dicari dan dilakukan
sepenuh hati. Hasil dari pekerjaan ini diyakini menjadi darah daging yang dapat membawa
kebaikan dan kebahagiaan atau membawa berkah bagi kehidupan dunia dan kehidupan ukhrawi.
Sebaliknya apapun jenis dan bentuk pekerjaan yang menyimpang atau menyalahi ketentuan
agama, adat, dan sebagainya, maka pekerjaan itu tidak dibenarkan dan dianggap akan membawa
kebinasaa.
Dalam beberapa untaian ungkapan tunjuk ajar tentang kerja keras, rajin, dan tekun dalam
bekerja :
Apa tanda Melayu jati
Bekerja keras dimanapun jadi
Apa tanda Melayu jati
Bekerja tekun sampai kemati

Dan seterusnya seperti contoh diatas.


Apa tanda Melayu jati
Bekerja keras dimanapun jadi
Bekerja tekun sampai kemati
Bekerja dengan sepenuh hati
Bekerja tidak menanti-nanti
Bekerja tidak iri mengiri
Bekerja dengan budi pekerti
Tabah bekerja ketengah ketepi
Bekerja tidak membilang hari
Bekerja tidak dengki mendengki
Bekerja tekun dijalan ilahi
Bekerja tidak karena dipuji
Bekerja karena kesadaran sendiri
Bekerja karena tahu diri

Apa tanda Melayu bertuah


Bekerja keras karena lillah
Bekerja tekun tiada menyalah
Meneunaikan tugas tiada lengah
Bekerja tidak mengenal lelah
Rajin bekerja mencari nafkah
Dalam bekerja ia menakah
Keras sampai ketua
Dalam bekerja ia semenggah
Bekerja tekun pada yang berfaedah
Dalam bekerja tahan bersusah
Terhadap bekerja tiada berkilah
Terhadap bekerja tiada membantah
Dalam bekerja pantang menyanyah
Bekerja menjaga marwah
Bekerja taat tiada menyanggah
Bekerja menurut petuah amanah
Bekerja tiada bercabang lidah

Apa tanda Melayu terpilih


Bekerja tekun tiada beralih
Bekerja tidak pilih memilih

Apa tanda Melayu pilihan


Bekerja keras mencari bekalan
Bekerja keras ianya tahan
Bekerja tekun tiada menyeman
Bekerja tekun dijalan tuhan
Dalam bekerja ia beriman
Kerja yang haram ia pantangkan
Kerja menyalah ia haramkan
Bekerja tidak karena paksaan
Bekerja tekun dengan kesadaran
Bekerja keras ia kekalkan
Bekerja menurut tunjuk ajaran

Apa tanda Melayu beradat


Mau bekerja ringan dan berat
Menjadikan kerja sebagai ibadat
Bekerja rajin beramalpun taat
Bijak bekerja pada yang bermanfaat
Bekerja tidak meninggalkan kiblat
Mau bekerja kelaut kedarat
Bekerja dengan penuh semangat
Bekerja dengan hemat dan cermat
Taat bekerja wajib dan sunnat
Bekerja tidak membuang martabat
Dalam bekerja beringat-ingat
Bekera tidak membuang tabiat
Dalam bekerja tiada jelat
Dalam bekerja pantang menjilat
Dalam bekerja pantang mengumpat
Dalam bekerja mencari sahabat
Menghadapi kerja hatinya bulat
Bekerja lurus patang mencelat
Bekerja menurut petuah amanat
Bekerja pantang sengat menyengat
Dalam bekerja pantang khianat
Pantang bekerja membawa mudharat
Mau mengikut kata nasehat
Bekerja menurut ajaran syariat
Dijalan Allah kerjanya lekat

Apa tanda Melayu semenggah


Bekerja mengikuti syarak dan sunnah

Apa tanda Melayu bermarwah


Bekerja sambil berbuat ibadah

Apa tanda Melayu budiman


Bekerja keras jadi amalan
Cepat kaki ringan tangan
Terhadap bekerja tulangnya tangan

Apa tanda Melayu berakal


Bekerja keras tiada menyangkal
Kerja keras menyiapkan bekal

Apa tanda Melayu berilmu


Bekerja keras ia tak malu
Bekerja keras ianya mau
Bekerja keras ianya tahu
Bekerja tiada mencari seteru
Bekerja keras tiada jemu

Apa tanda Melayu berbudi


Bekerja keras ia minati

Apa tanda Melayu terbilang


Bekerja keras tiada menyilang
Bekerja keras tiada berpantang
Terhadap bekerja ianya senang
Bekerja tidak membuang belakang

Apa tanda Melayu berbangsa


Bekerja keras ia biasa
Taat bekerja berbuat jasa

Apa tanda Melayu bijak


Bekerja keras tiada mengelak
Menghadapi kerja tiada berganjak
Bekerja tekun mengikuti syarak
Dalam bekerja ianya tunak

Apa tanda Melayu beradab


Dalam bekerja bertanggungjawab
a. Ungkapan Dalam Kerja Keras
Dalam kehidupan orang melayu, etika atau budaya kerja mereka telah di wariskan oleh orang
tuanya secara turun temurun. Masyarakat melayu dulunya memiliki budaya kerja yang di sebut
‘’semangat kerja yang tinggi’’, semangat ini pun mampu mengangkat hakikat dan martabat
kaumnya untuk duduk sama rendah atau sama tinggi dengan masyarakat atau bangsa lain.Kerja
keras adalah sesuatu yang sangat menompang membangun kesuksesan seseorang.Tanpa kerja
keras, tak ada prestasi memuaskan yang bisa anda capai, dan tak ada karya sesuatu yang bermutu
yang bisa kita wujudkan. Kerja keras memastikan kita bekerja dengan sepenuh tenaga dan
membawa kita ke dalam suasana dimana apa yang kita inginkan akan terwujud. Tidak semua orang
yang ingin bekerja mampu melakukan kerja keras.
Budaya kerja masyarakat melayu yang lazim di sebut dengan ‘’pedoman kerja melayu’’,
karena hal ini sangat ideal dengan budaya kerja yang universal. Dengan modal pedoman kerja
melayu tersebut masyarakat melayu mampu membangun kesejahteraan kehidupan. Bagi orang
melayu bekerja keras,rajin , dan tekun menjadi kewajiban setiap angota masyarakat. ‘’kalau
melayu hendak Berjaya bekerja keras dengan sunggupnya,, siapa rajin hidup te jamin atau siapa
tekun berdaun rimbun’’.Bagi orang melayu bekerja keras dan mencari nafkah amat di utamakan
dan di jadikan tolak ukur dalam melihat atau melihat kepribadian seseorang.
Bekerja keras rajin, tekun dan tabah menjadi kewajiban setiap anggota masyarakat.orang tua-
tua mengatakan ,bahwa kejayaan melayu di tentukan oleh ketekunan dan kesungguhan mereka
dalam bekerja.dalam ungkapan dikatakan “kalaw melayu hendak Berjaya ,bekerja keras dengan
sesungguh nya “ .siapa rajin hidup terjamin”atau siapa tekun berdaun rimbun”
Bagi orang melayu,bekerja dan mencari nafkah amat di utamakan dan di jadikan tolak ukur
dalam menilai atau melihat keperibadian seseorang .siapa yang rajin bekerja keras rajin dan
bersungguh hati di anggap sebagai teladan dan bertanggung jawab,serta di hormati oleh anggota
masyarakat ,sebalik nya orang yang malas dan berlalai,tidak tekun ,dan mudah putus asa di anggap
sebagai orang yang tidak bertanggung jawab ,dan tidak tahu akan hak dan kewajibannya.orang
seperti ini lazim di pandang rendah bahkan di lecehkan oleh masyarakat nya ,di dalam tunjuk ajar
melayu ,keutamaan bekerja keras,tekun dan tabah sangat banyak di sebutkan.
Untuk melihat sejauh mana orang melayu mengutamakan pekerjaan dapat di simak dari
untaian ungkapan berikut:
Apa tanda melayu jati,
Bekerja keras di mana pun jadi
Apa tanda melayu bertuah,
Rajin bekerja mencari napkah
Apa tanda melayu terpilih,
Bekerja keras mencari bekalan
Ungkapan ungkapan lain tentang kerja keras orang melayu seagai berikut:
Apa tanda melayu jati,
Bekerja keras di mana pun jadi.
Apa tanda melayu bertuah,
Bekerja keras karena lillah
b. Rajin Dalam Bekerja
Rajin dan bersungguh hati di anggap sebagai teladan dan bertangung jawab, serta di hormati
oleh masarakatnya.Sebaliknya, orang yang malas, berlehai –lehai,tidak tekun, dan putus muda
putus asa di anggap sebagai orang yang tidak bertangung jawab dan tidak tau akan hak dan
kewajibanya. Untuk menjadi rajin, seseorang harus menjunjung tinggi nilai etika kerja, apabila
kita rajin, kita juga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan kita terlalu banyak memikirkan
cara menjadi rajin tapi tidak melakukan apapun, fokuskan energy untuk mengambil tindakan dan
mulai kerjakan saja.
Di dalam kehidupan sehari-hari keutamaan orang yang rajin dalam bekerja akan
mendapatkan tempat yang terhormat didalam masyarakat .Sebab itu lah orang tua-tua tiada
hentinya memberikan nasehat kepada anak cucunya, supaya mereka rajin dalam bekerja
sebagaimana yang di tuntut agama dan adatnya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang
rajin, karna orang-orang rajin akan di pandang baik.
Seperti pada ungkapan di bawah ini :
Kalau hendak menjadi orang
Rajin rajin lah membanting tulang
Manfaatkan umur sebelum petang
Pahit dan getir usah di pantang

Kalau hendak menjadi manusia


Rajin rajinlah dalam bekerja
Ringan kan tulang habiskan daya.
Dalam tunjuk ajar orang melsyu, setiap individu orang melayu sangatlah rajin dalam bekerja
untuk memenuhi kehidupannya, berikut adalah ungkapan rajin dalam bekerja :
kalaw khendak terpandang
ringan kan tulang
kalaw khendak selamat
jangan berkira tulang urat
Apa tanda melayu budiman
Terhadap bekerja tulang nya ringan
Dalam suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan secara sungguh- sungguh, sukarela serta rasa
ikhlas untuk mencapai suatu tujuan demi memperbaiki taraf hidup baik itu untuk diri sendiri
maupun untuk keluarga.
Orang Melayu yang mendasarkan budayanya dengan teras islam selalu memandang bahwa
bekerja keras merupakan ibadah, kewajiban dan tanggung jawab. Bekerja keras sebagai ibadah
merupakan hasil pemahaman orang Melayu terhadap Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad saw.
Di dalam Al-Qur’an mengatakan, “apabila kamu telah selesai melaksanakan shalat, bertebaranlah
kamu dimuka bumi (untuk mencari rezeki dan rahmat Allah). Pada ayat lain juga dikatakan “maka
apabila telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”
(QS Alam Nasyrah :7). Beberapa hadits nabi yang mendukung budaya kerja keras Melayu
diantaranya, “bekerjalah kamu untuk duniamu, seakan-akan kamu hidup untuk selama-lamanya,
dan bekerjalah kamu, seakan-akan kamu mati besok pagi” (H.R. Muslim).
Selaras dengan itu, terdapat ungkapan Melayu, yang dianggap sebagai ungkapan tunjuk ajar
tentang budaya kerja, didalam ungkapan tersebut dikatakan:
Apa tanda orang yang beradat
Wajib bekerja ianya ingat
Kalau mengaku orang Melayu
Wajib bekerja ianya tahu
Ungkapan-ungkapan diatas mencerminkan bagaimana utamanya kedudukan kerja keras
dalam pandangan orang Melayu. Orang Melayu harus mau bekerja keras karena dianggap sebagai
tanggung jawab, baik bagi diri sendiri, keluarganya, masyarakat, agama, adatistiadat serta norma-
norma social yang mereka jadikan pegangan dan sandaran.
Sebaliknya apabila orang itu malas, culas dan memilih-milih kerja, disebut bebal, dan tak tahu
diri. Orang yang seperti ini akan menjadi ejekan masyarakatnya, seperti yang tertuang dalam
pantun berikut ini:
Tak ada guna berbaju tebal
Hari panas badan berpeluh
Tak ada guna Melayu bebal
Diri pemalas kerja bertangguh

Tak ada guna kayu diukir


Bila dipakai dimakan ulat
Tak ada guna Melayu pintar
Bekerja lalai makannya kuat

Apa guna merajut baju


Kalau ditetas butangnya lepas
Apa guna disebut Melayu
Kalau malas bekerja keras
c. Tekun Dalam Bekerja
Rajin, tekun dan tabah menjadi kewajiban setiap anggota masyarakat. Orangtua-tua
mengatakan, bahwa kejayaan Melayu ditentukan oleh ketekunan dan kesungguhan mereka dalam
bekerja. Selain itu juga didukung oleh sikap tabah untuk menghadapi segala kegagalan dan
kekurangan. Dalam ungkapan dikatakan "Kalau Melayu hendak berjaya, bekerja keras dengan
sungguhnya, siap rajin hidup terjamin, atau siap tekun berdaun rimbun".
Sifat tekun dan tabah merpakan salah satu sifat terpuji yang patut dijadikan suri teladan dalam
kehidupan sehari-hari karena ketekunan sangat di perlukan dalam bekerja. Karna tidak hanya rajin
yang di perlukan dalam bekerja tetapi ketekunan juga sama pentingnya.Orang bersifat tekun akan
di tunjukan dengan kesungguhan dalam berusaha dan tetap bersemangat dalam menjalankan segala
sesuatu, orang tekun juga tidak mudah menyerahmeskipun banyak hambatan. Keyakinan bahwa
usaha yang di lakukan akan membuahkan hasil dan tidak sia-sia, selalu dimiliki oleh orang tekun.
Bagi orang Melayu, bekerja dan mencari nafkah amat diutamakan dan dijadikan tolak ukur
dalam menilai atau melihat kepribadian seseorang. Siapa yang mau bekerja keras, rajin, dan
bersungguh hati dianggap teladan dan bertanggungjawab, serta dihormati oleh anggota
masyarakat. Sebaliknya orang yang malas, berlalai-lalai, tidak tekun, dan mudah putus asa
dianggap sebagai orang yang tidak bertanggungjawab dan tidak tahu akan hak dan kewajibannya.
Orang seperti ini lazimnya, dipandang rendah bahkan dilecehkan oleh masyarakatnya. Oleh karena
itu, Jika mengalami kegagalan dan kesusahan hendaknya berusaha bersikap tabah karena disetiap
masalah pasti ada hikmahnya. Sikap tabah tidak akan merugikan kita tetapi sebaliknya karena
dapat menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi.
Sifat tekun ini adalah salah satu sifat terpuji yang patut dijadikan suri teladan dalam kehidupan
sehari-hari karena ketekunan sangat di perlukan dalam bekerja. Karna tidak hanya rajin yang di
perlukan dalam bekerja tetapi ketekunan juga sama pentingnya.Orang bersifat tekun akan di
tunjukan dengan kesungguhan dalam berusaha dan tetap bersemangat dalam menjalankan segala
sesuatu, orang tekun juga tidak mudah menyerahmeskipun banyak hambatan. Keyakinan bahwa
usaha yang di lakukan akan membuahkan hasil dan tidak sia-sia, selalu dimiliki oleh orang tekun
Setiap orang di tuntut untuk tekun dalam bekerja karna pada saat situasi globalisasi ini kita
harus menunjukan etos kerja yang tidak hanya rajin, gigih, setia, akan tetapi senantiasa
menyeimbangkan dengan nilai-nilai islami seperti yang telah di tetapkan dalam Al-Qur’an. Seperti
ungkapannya:
apa tanda melayu jati,
bekerja tekun sampai ke mati
apa tanda melayu jati
bekerja tidak membilang hari

Berikut ungkapan melayu yang berkaitan dengan rajin, tekun dan tabah :
Bekerja tidak mengenal lelah
Rajin bekerja mencari nafkah
Dalam bekerja ia menakah
Keras sampai ketua
Dalam bekerja ia semenggah
Bekerja tekun pada yang berfaedah
Dalam bekerja tahan bersusah
Terhadap bekerja tiada berkilah
Bekerja tidak menanti-nanti
Bekerja tidak iri mengiri
Bekerja dengan budi pekerti
Tabah bekerja ketengah ketepi
d. Tabah dalam bekerja
Di dalam tunjuk ajar melayu,keutamaan bekerja keras dan tekundalam mengerjakan sesuatu
di perlukan juga ketabahan. Karena kerajinan dan ketekunan itu saling berkaitan jika kita sudah
bekerja dengan sungguh-sungguh rajin dan juga tekun jika kita tidak tabah maka hasilnya juga
tidak akan maksimal.Tabah dan sabar adalah bagian akhlak utama yang di butuhkan seseorang
muslim dalam masalah dunia dan masalah agama. Seorang ulama juga pernah berkata bahwa pada
intinya sabar adalah inti dalam menjalankan sesuatu dan agama.
Tabah atau sabar adalah kondisi seseorang yang mampu mengendalikan hawa nafsu yang
ada di dalam dirinya, hawa nafsu disini mengandung arti yang sangat luas misalnya amarah,
ambisi, serakah, tergesa-gesa dan sebagainya .oleh karna itu orang yang sabar adalah orang-orang
yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, dan orang yang tabah akan mendapatkan
ketentraman dan kebahagiaan hidup. Sabar juga memiliki dimensi untuk merubah suatu kondisi ,
baik yang bersifat pribadi maupun sosial, menuju perbaikan agar lebih baik . Seperti dalam
ungkapan melayu:
Apa tanda melayu jati,
Bekerja tekun sampai ke mati
Apa tanda melayu jati,
Bekerja tidak membilang hari
Apa tanda melayu bertuah,
Bemkerja keras sapai ke tua
Dalam tunjuk ajar orang melayu, orang melayu terkenal dengan ketabahan mereka
dalam bekerja, tak mengenal lelah, dan tak menaggapi apa kata orang, itulah yang
diajarkan orang-orang tua dulu kepada anak-anak mereka.
Berikut ungkapan dari tabah dalam bekerja :
apa tanda melayu jati
bekerja dngan sepenuh hati
apa tanda melayu bertuah
dalam bekerja tahan susah
apa tanda melayu bertuah
terhadap bekerja tiada berkilah

B. UNGKAPAN PEKERJAAN YANG HALAL DAN BERMANFAAT


Orang Melayu yang mendasarkan budayanya dengan teras Islam selalu memandang bahwa
bekerja merupakan ibadah, kewajiban dan tanggung jawab.oleh karena itu hendaklah bekerja
sesuai dengan norma agama dan norma sosial atau dengan kata lain bekerjalah dengan cara yang
halal. Bekerja sebagai ibadah merupakan hasil pemahaman orang Melayu terhadap Al-Qur’an dan
Hadits Nabi Muhammad saw. Firman Allah dalam Al-Qur’an yang artinya mengatakan: “apabila
kamu telah selesai melaksanakan shalat, bertebaranlah kamu dimuka bumi (untuk mencari
rezeki dan rahmat Allah)...” (AQS Al-Jum’ah : 10) Pada ayat lain juga dikatakan “maka apabila
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”
(AQS Alam Nasyrah :7).
Beberapa hadits nabi yang mendukung budaya kerja Melayu diantaranya, “bekerjalah kamu
untuk duniamu, seakan-akan kamu hidup untuk selama-lamanya, dan bekerjalah kamu, seakan-
akan kamu mati besok pagi” (H.R. Muslim). Hadits lain juga mengatakan “sesungguhnya Allah
sukakepada hamba yang bekerja dan terampil, barang siapa yang bersusah payah mencari nafkah
untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid dijalan allah azza wajalla”(H.R.
Ahmad).
a. Ungkapan Pekerjaan Yang Halal
Pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan yang halal.Pekerjaan yang halal adalah pekerjaan
yang di lakukan menurut ketentuan ketentuan agama. Dalam masyarakat melayu banyak pekerjaan
yang halal yang bisa dilakukan seperti bercocok tanam, nelayan dan lain sebagainya.
Orang tua melayu tua-tua melayu juga menegaskan, bahwa pekerja yang baik dan benar ialah
pekerjaan yang halal, yakni pekerjaan yang tidak menyalahi ajaranislam, adat, dan norma-norma
sosial masyarakat. Setiap manusia dituntut untuk mencari pekerjaan yang halal, bukan pekerjaan
yang asal-asalan, bekerja yang mudah menghasilkan uang tapi dengan cara yang tidak baik.
Mereka juga menyebutkan bahwa pekerjaan yang sesuai dengan ajaran islam , adat dan norma-
norma social adalah pekerjaan yang halal. Hasil dari pekerjaan ini diyakini menjadi darah daging
yang dapat membawa kebaikan dan kebahagiaan atau membawa berkah bagi kehidupan di dunia
maupun di akhirat , sebaliknya apapun jenis dan bentuk pekerjaan yang menyimpang atau
menyalahi ketentuan agama, adat, dan sebagainya, maka pekerjaan itu dianggap akan membawa
kebinasaan.
Mencari pekerjaan yang halal tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga semua manusia.
Bekerja dengan pekerjaan yang halal juga adalah semangat seorang muslim untuk menapaki jalan
lurus dan bekerja dengan sungguh-sungguh .bekerja dengan pekerjaan yang halal juga mempunyai
tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia maupun di akhirat.
Di dalam agama juga mengajarkan kita untuk mencari pekerjaan yang halal, supaya berkah
untuk kehidupan di dunia dan menjadi bekal untuk di akhirat.Melakukan pekerjaan yang halal
memanglah sulit banyak rintangan dan banyak godaan kita agar kita melakukan pekerjaan yang di
larang oleh agama. Di dalam agama juga menegaskan apabila kita melakukan pekerjaan yang
haram kita akan mendapat dosa dan tidak akan bermanfaat pekerjaan tersebut. Pekerjaan yang
halal di landasi oleh agama adalah pekerjaan yang berdasarkan hukum-hukum islam dan ketentuan
islam. Pekerjaan yang halal sesungguhnya akan mendapatberkah.
Sejalan dengan pekerjaan yang halal itu, terdapat ungkapan Melayu, yang dianggap sebagai
ungkapan tunjuk ajar tentang pekerjaan halal, didalam ungkapan tersebut dikatakan:
Apa tanda orang yang beradat
Wajib bekerja ianya ingat
Kalau mengaku orang Melayu
Wajib bekerja ianya tahu
Dalam ungkapa lainnya dinyatakan :
b. Pekerjaan Yang Halal
Pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan yang halal.Pekerjaan yang halal adalah pekerjaan
yang di lakukan menurut ketentuan ketentuan agama. Pekerjaan yang halal juga akan membawa
faedah untuk diri kita. Dalam masyarakat melayu banyak pekerjaan yang halal yang bisa dilakukan
seperti bercocok tanam , nelayan dan lain sebagainya.
Walaupun mencari pekerjaan yang halal tersebut sulit tapi jangan kita berputus asa, dimana
ada kemauan pasti ada jalan jika bersungguh-sungguh dan berusaha. Banyak pekerjaan yang bisa
dikerjakan , seperti bercocok tanam , nelayan , membersihkan masjid dll.
Orang melayu juga menegaskan bahwa pekerjaan yang baik dan benar ialah pekerjaan yang
halal dan di ridhoi oleh allah swt,yakni pekerjaan yang tidak menyalahi ajaran islam,adat,dan
norma-norma masyarakat nya.mereka menyebutkan ,bahwa pekerjaan yang sesuai dengan ajaran
islam,adat istiadan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah pekerjaan yang harus dii cari dan
di lakukan dengan sepenuh hati.hasil dari pekerjaan ini di nyakini menjadi “darah daging”yang
dapat membawa kebaikan dan kebahagiaan atau membawa berkah bagi kehidupan duniawi dan
ukhrawi,sebalik nya apa pun bentuk dan jenis pekerjaan yang menyimpang atau menyalahi
ketentuan agama ,adat dan sebagainya ,maka pekerjaan itu tidak di benarkan dan di anggap akan
membawa kebinasaan.
pertama,tidak menyalahi agama
kedua,sejalan dengan adat lembaga
ke tiga,tidak membuat rusak binasa
ke empat,tidak menurutkan slera
ke lima,tidak sia –sia
ke enam,tidak menyalah
Pekerjaan halal memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan juga perilaku SDM yang ada agar
dapat meningkatkan produktivitas kerja untuk menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan
datang.
Manfaat dari penerapan pekerjaan halal :
1) mendekatkan diri kepada ALLAH SWT
2) meningkatkan jiwa gotong royong
3) meningkatkan kebersamaan
4) saling terbuka satu sama lain
5) meningkatkan jiwa kekeluargaan
6) meningkatkan rasa kekeluargaan
7) membangun komunikasi yang lebih baik
8) meningkatkan produktivitas kerja
9) tanggap dengan perkembangan dunia luar
10) mendapat berkah
11) mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat
c. Pekerjaan Yang Bermanfaat
Pekerjaan yang bermanfaat adalah pekerjaan yang berfaedah bagi kehidupan di dunia maupun
di akhirat. Seperti ungkapan-ungkapan berikut:
Apa tanda orang berbangsa
Bekerja tidak membuang masa
Maksudnya orang berbangsa, bermarwah, beradat ialah orang yang tahu memanfaatkan
hidupnya untuk bekerja, berkarya baik untuk manfaat hudup di dunia maupun untuk kehidupan di
akhirat.Orang yang tidak tidak membuang masa atau waktu dan uasianya inilah yang di katakan
orang yang berbangsa.
Apa tanda orang beradat
Bekerja tidak memilih tempat
Maksudnya orang yang beradat antara lain ditandai dengan kemauan dan kemampuannya
untuk bekerja dimana saja, tidak memilih kerja dan mau bekerja dengan sepenuh kemampuan dan
selalu bersabar dan berusaha dalam bekerja
Termasuk hal yang dapat mengusir kegundahan yg timbul dari kegamangan jiwa karena hati
disibukkan oleh urusan-urusan yg memberatkan adl dgn menyibukkan diri dgn sebuah pekerjaan atau
mendalami ilmu yg bermanfaat. Dengan begitu dia akan melupakan apa yg selama ini membebani
dirinya & yg selama ini membuatnya gelisah. Maka kemudian jiwanya menjadi tenang, semangatnya
bertambah.
Sebab ini juga dpt terjadi pd diri seorang beriman atau yg bukan beriman. Akan tetapi orang
beriman memiliki kelebihan karena keikhlasan & harapan akan pahala dari apa yg menyibukkan
dirinya, berupa ilmu yg dipelajari atau yg diajarkan, begitu juga dgn kebaikan yg dikerjakan. Jika hal
tersebut berbentuk ibadah maka nilainya adl ibadah, jika merupakan kesibukan atau kebiasaan dunia
maka dia mengiringinya dgn niat yg shalih & membantunya dalam beribadah kpd Allah. Hal tersebut
sangat efektif dalam mengusir kesedihan & keluh-kesah.
Pekerjaan yang disukai malaikat, karena menghargai waktu dan banyak manfaat:
1. Mengerjakan sholat wajib berjamaah dan tepat pada waktunya
2. Melaksanakan shalat sunnah rawatib dan shalat sunnah lainnya
3. Tadarus membaca al qur`an
4. Berusaha untuk menghafal al qur`an
5. Berdzikir
6. Membaca aurad atau doa hian setiap saat
7. Menghafal dan mempelajari bahasa arab
8. Menghafal dan mempelajari bahasa asing
9. Berdakwah dan melaksanakan amar maruf nahyi munkar
10.Membayar zakat, infaq dan sedekah
d. Menjauhi Pekerjaan Yang Haram
Pekerjaan yang haram adalah pekerjaan yang di larang oleh agama.Menjauhi pekerjaan yang
haram adalah kewajiban kita sebagai orang yang beragama dan beradat. Banyak cara kita menjauhi
pekerjaan yang haram salah satu contohnya seperti , kita mencari pekerjaan yang halal walaupun
pekerjaan yang halal itu sulit buat kita lakukan , maka kita harus bersabar menjalaninya agar kita
tidak melakukan pekerjaan yang haram. Jika kita melakukan pekerjaan yang haram kita akan
mendapatkan dosa.
Pekerjaan yang haram juga tidak akan bermanfaat bagi kita karna pekerjaan yang haram akan
membuat kita lupa akan apa yang di larang oleh agama, karna agama tidak mengajarkan seseorang
untuk melakukan pekerjaan yang haram.
Dalam arti kata taat kepadanya dan tidak melakukan dosa. Karena dosa menutup pintu rezeki.
Rasulullah bersabda yang artinya: “… dan seorang lelaki akan diharamkan baginya rezeki
kerana dosa yang dibuatnya.” (Riwayat at-Tirmizi). Dekatkan diri kepada Allah dengan ibadah
ma’dah tambahkan dan perbanyak ibadah-ibadah lainnya,seperti shalat Dhuha dan Tahajud dab
sebagainya.
Bekerja sungguh-sungguh. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Sesungguhnya Allah
Ta’ala senang melihat hamba-Nya bersusah payah (kelelahan) dalam mencari rizki yang
halal.”(HR.Adailami)
Mengadukan masalah rezeki ini hanya kepada Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah
SAW yang artinya: “Barangsiapa tertimpa kemiskinan, kemudian ia mengadukannya kepada
sesama manusia, maka tidak akan tertutup kemiskinannya itu. Namun, siapa saja yang
mengadukannya kepada Allah, maka Allah akan memberinya rizki, baik segera ataupun
lambat.” [HR. Abu Dawud dan Turmidziy]
Memperbanyak bacaan kalimah “La Haulah wa Laa Quwwata Illa bi al-Allah”. Isterinya
menjawab, “Baiklah.” Keduanya segera melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah
saw. Akhirnya, anaknya berhasil meloloskan diri dari musuh, dan menggiring ternak-ternak
mereka. Kemudian, ia membawa ternak-ternak itu di hadapan ayahnya. Jumlah ternak itu
adalah 4000 ekor kambing, dan Rasulullah saw memberikan ternak itu kepadanya.[Imam
Qurthubiy, Tafsir Qurthubiy, surat al-Thalaq:3]
Tawwakal sepenuhnya kepada Allah SWT. sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang
artinya “Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan
memberikan rejeki kepada kalian, sebagaimana Allah telah memberi rejeki kepada burung
yang berangkat di pagi buta dengan perut kosong, dan kembali ke sarangnya dengan perut
kenyang.”[HR. Bukhari]
Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Akan datang suatu masa pada
umat manusia, mereka tidak lagi peduli dengan cara untuk mendapatkan harta, apakah melalui
cara yang halal ataukah dengan cara yang haram.” (HR. Bukhari)
Sahabat, masa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadits di atas mungkin sudah tiba.
Saat ini banyak orang yang tak lagi peduli apakah ia mendapatkan harta dengan cara halal atau
haram. Bahkan jabatan pun bisa dibeli dengan sejumlah uang.
Ironisnya, orang-orang bisa berbangga hati dengan jabatan yang mereka miliki sekalipun
jabatan tersebut diperoleh bukan dari kemampuan kinerjanya. Tak sedikit pula yang
mencampurkan hal yang haram dengan yang halal agar tak terlalu merasa bersalah.
Misalnya, uang hasil sogokan digunakan sebagiannya untuk wakaf saluran irigasi. Uang hasil
korupsi dipakai untuk naik haji meminta ampunan Allah. Dan uang hasil riba disedekahkan
sebagiannya agar tak terlalu banyak dosa.
Padahal jelas bahwa Allah tidak menerima amalan kecuali dari hasil yang baik-baik, termasuk
dari pekerjaan dan penghasilan yang halal.
Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Allah tidak akan menerima shalat tanpa kesucian
(dari hadats dan najis) dan juga tidak menerima sedekah dari harta haram (HR. Muslim, Ibnu
Majah, at-Tirmidzi dan Ahmad).
Janganlah mempercayai prinsip “Yang haram saja susah mendapatkannya, apalagi yang
halal!” karena sesungguhnya jika kita bertaqwa pada Allah, Ia pasti akan memberi kita rezeki dari
pekerjaan yang halal. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Bertakwalah kamu kepada Allah,
wahai sekalian manusia. Carilah rezeki dengan cara yang baik. Jika ada yang merasa rezekinya
terhambat, maka janganlah ia mencari rezki dengan berbuat maksiat, karena karunia Allah
tidaklah di dapat dengan perbuatan maksiat.” (HR. Al Hakim dan selainnya)
Maka tinggalkanlah pekerjaan yang haram, dan berdoalah meminta Allah gantikan dengan
pekerjaan yang halal. Sungguh Allah takkan menyia-nyiakan hambaNya yang bertawakal.
Sahabat, begitu banyak kerugian dari melakukan pekerjaan haram dan makan dari harta
haram, di antaranya sebagai berikut:
1. Dijamin tidak akan masuk surga. Relakah kita membiarkan diri dan keluarga terpanggang
api neraka hanya karena meremehkan sumber penghasilan yang kita peroleh? Na’udzubillah min
dzalik. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Sesungguhnya tidak akan masuk surga daging
yang tumbuh dari harta yang haram. Neraka lebih pantas untuknya.” (HR. Ahmad dan Ad
Darimi)
Oleh sebab itu para istri dan anak perlu menyokong pencari nafkah utama keluarga agar
senantiasa berada di jalur yang lurus dalam mencari penghasilan yang halal dan baik.
2. Berat saat mempertanggungjawabkan di hari kiamat. Sungguh sulitnya menjawab
pertanyaan di hari kiamat kelak, khususnya mengenai 4 perkara yang perlu
dipertanggungjawabkan: Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Tidak akan bergeser tapak
kaki seorang hamba pada hari Kiamat, sampai ia ditanya tentang empat perkara. (Yaitu):
tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang jasadnya untuk apa ia gunakan, tentang
hartanya darimana ia mendapatkannya dan ke manakah ia meletakkannya, dan tentang
ilmunya, apakah yang telah ia amalkan.” (HR. At Tirmidzi dan Ad Darimi)
3. Tidak memperoleh pahala sekalipun berbuat amal shaleh dengan harta yang diperoleh
melalui pekerjaan haram tersebut. Astaghfirullah, bahkan sebanyak apapun sedekah yang kita
keluarkan dari harta haram, tetap saja kita harus menanggung dosa karena memakan harta haram
dan tak mendapat pahala dari amalan sedekah tersebut. Rasulullah SAW bersabda yang artinya:
“Barangsiapa mengumpulkan harta haram kemudian menyedekahkannya, maka ia tidak
memperoleh pahala darinya dan dosanya terbebankan pada dirinya.” (Hadits shahih lighairihi,
diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (3367) dari jalur Darraj Abu Samah dari Ibnu Hujairah dari
Abu Hurairah.)
4. Menyebabkan kemurkaan Allah dan kebinasaan diri sendiri. Bagaimana mungkin Allah
tidak murka, dari sekian banyak pekerjaan halal di muka bumi ini, kita malah memilih bertahan
dalam pekerjaan haram?! Bukankah ibarat kucing peliharaan yang diberi makanan bersih dan enak
oleh majikannya, namun masih saja mengais-ngais tong sampah? Allah SWT berfirman dalam al-
Qur’an yang artinya : “Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu,
dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu.
Dan barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah ia.” (AQS.
Thaha: 81)
5. Pekerjaan yang haram merupakan ujian apakah kita lebih memilih percaya pada ajaran
Allah atau justru mengabaikannya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Janganlah
menganggap rezeki kalian lambat turun. Sesungguhnya, tidak ada seorang pun meninggalkan
dunia ini, melainkan setelah sempurna rezekinya. Carilah rezeki dengan cara yang baik
(dengan) mengambil yang halal dan meninggalkan perkara yang haram.” (HR. Baihaqi).
e. Menghindari Pekerjaan Yang Tidak Bermanfaat
Menghindar pekerjaan yang tidak bermanfaat kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak
bermanfaat seperti bermalas-malasan.Padahal banyak yang bisa kita lakukan seperti membaca
buku untuk menambah wawasan kita, membantu ibu membersihkan rumah, membaca al-qur’an
dan banyak lagi lainnya.
Sangat beruntung jika kita bisa menghindari pekerjaan yang tidak bermanfaat, kerna akan
membuang waktu dan tenaga yang sia-sia melakukan pekerjaan yang tidak bermanfaat. Jadi
banyaklah kita mencari waktu luang untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat.
Di antara tanda baiknya seorang muslim adalah ia meninggalkan hal yang sia-sia dan tidak
bermanfaat. Waktunya diisi hanya dengan hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya.
Sedangkan tanda orang yang tidak baik islamnya adalah sebaliknya. Dari Abu Hurairah
radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi SAW: beliau bersabda yang artinya:
“Di antara kebaikan islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat” (HR.
Tirmidzi)
Hadits tersebut mengandung makna bahwa di antara kebaikan Islam seseorang adalah
meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baik berupa perkataan atau perbuatan. Tanda baiknya
seorang muslim adalah dengan ia melakukan setiap kewajiban. Juga di antara tandanya adalah
meninggalkan yang haram sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya: “Seorang muslim (yang
baik) adalah yang tangan dan lisannya tidak menyakiti orang lain” (HR. Bukhari dan Muslim).
Jika Islam seseorang itu baik, maka sudah barang tentu ia meninggalkan pula perkara yang
haram, yang syubhat dan perkata yang makruh, begitu pula berlebihan dalam hal mubah yang
sebenarnya ia tidak butuh. Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat semisal itu menunjukkan
baiknya seorang muslim. Demikian perkataan Ibnu Rajab Al Hambali yang kami olah secara
bebas (Lihat Jaami’ul ‘Ulum wal Hikam, 1: 289).
Menjaga Lisan, Tanda Baiknya Islam Seseorang, Kata Ibnu Rajab rahimahullah, “Mayoritas
perkara yang tidak bermanfaat muncul dari lisan yaitu lisan yang tidak dijaga dan sibuk dengan
perkataan sia-sia” (Jaami’ul ‘Ulum wal Hikam, 1: 290).
Tentang keutamaan menjaga lisan ini diterangkan dalam ayat berikut yang menjelaskan
adanya pengawasan malaikat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh lisan ini. Allah SWT
berfirman, yang artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui
apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya,
(yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah
kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya
melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir” (AQS. Qaaf: 16-18).
Ibnu ‘Abbas mengatakan artinya , “Yang dicatat adalah setiap perkataan yang baik atau
buruk. Sampai pula perkataan “aku makan, aku minum, aku pergi, aku datang, sampai aku
melihat, semuanya dicatat. Ketika hari Kamis, perkataan dan amalan tersebut akan dihadapkan
kepada Allah” (Tafsir Al Qur’an Al ‘Azhim, 13: 187).
Dalam hadits Al Husain bin ‘Ali disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya:
“Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah mengurangi berbicara dalam hal yang tidak
bermanfaat” (HR. Ahmad)
Abu Ishaq Al Khowwash berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya:
“Sesungguhnya Allah mencintai tiga hal dan membenci tiga hal. Perkara yang dicintai adalah
sedikit makan, sedikit tidur dan sedikit bicara. Sedangkan perkara yang dibenci adalah banyak
bicara, banyak makan dan banyak tidur” (HR. Al Baihaqi)
‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz pernah berkata, “Siapa yang menghitung-hitung perkataannya
dibanding amalnya, tentu ia akan sedikit bicara kecuali dalam hal yang bermanfaat”
Kata Ibnu Rajab, “Benarlah kata beliau. Kebanyakan manusia tidak menghitung perkataannya
dari amalannya” (Jaami’ul ‘Ulum wal Hikam, 1: 291). Yang kita saksikan di tengah-tengah kita,
“Talk more, do less (banyak bicara, sedikit amalan)”.
Ibnu Rajab berkata, “Jika seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, kemudian
menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, maka tanda baik Islamnya telah sempurna”
(Jaami’ul ‘Ulum wal Hikam, 1: 295).
Amar Ma’ruf Nahi Mungkar Termasuk yang Bermanfaat. Mungkin ada sebagian yang
menganggap bahwa meninggalkan hal yang tidak bermanfaat berarti meninggalkan pula amar
ma’ruf nahi mungkar.
Jawabnya, tidaklah demikian. Bahkan mengajak pada kebaikan dan melarang dari suatu yang
mungkar termasuk hal yang bermanfaat. Karena Allah SWT berfirmandalam al-Qur’a yang
artinya:
“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan,
menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang
beruntung” (QS. Ali Imran: 104) (Lihat Syarh Al Arba’in An Nawawiyah, 182). Sehingga dari
sini menunjukkan bahwa nasehat kepada kaum muslimin di mimbar-mimbar dan menulis risalah
untuk disebar ke tengah-tengah kaum muslimin termasuk dalam hal yang bermanfaat, bahkan
berbuah pahala jika didasari dengan niat yang ikhlas.
Ya Allah, berilah kami petunjuk untuk mengisi hari-hari kami dengan hal yang bermanfaat
dan menjauhi hal yang tidak bermanfaat.

C. ETOS DAN ETIKA KERJA ORANG MELAYU


Etos berasal dari bahasa Yunani (etos) yang memberikan arti sikap, kepribadian, watak,
karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh
kelompok bahkan masyarakat . Dalam kamus besar bahasa Indonesia etos kerja adalah semangat
kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau sesesuatu kelompok.
Dalam kehidupan orang melayu, etos kerja mereka telah di wariskan oleh orang tuanya secara
turun menurun. Masyarakat melayu dulunya memiliki etos kerja yang di sebut “ semangat kerja”
yang tinggi, semangat yang mampu mengangkat harkat dan martabat kaumnya” untuk duduk sama
rendah tegak sama tinggi” dengan masyarakat dan dengan bangsa lain.
Sedangkan etika kerja masyarakat melayu yang lazim di sebut dengan “ pedoman kerja
melayu “, di akui oleh banyak ahli. Karena hal ini sangat ideal dengan etos kerja yang universal,
terutama di dunia islam.Dengan modal “ pedoman kerja melayu” tersebut masyarakat melayu
mampu membangun negri dan kampung halaman.Mereka juga mampu mensejahterakan
kehidupan masyarakat dan menghadapi persaingan.
Orang- orang tua melayu dulu mengatakan “ berat tulang ringan lah perut “ maksutnya orang
yang malas kerja hidupnya akan melarat. “ sebaliknya, “ ringan tulang berat lah perut “ maksudnya
adalah barang siapa yang bekerja keras, hidupnya pasti akan tenang dan berkecukupan.
Dalam kehidupan orang melayu, etika atau budaya kerja mereka telah diwariskan oleh orang
tunya secara turun menurun. Masyarakat melayu dulunya memiliki budaya kerja yang disebut
“semangat kerja” yang tinggi, semangat yang mampu mengangkat harkat dan martabat kaumnya
“untuk duduk sama rendah tegak sama tinggi” dengan masyarakat dan dengan bangsa lain.
Sedangkan budaya kerja masyarakat melayu yang lazim disebut dengan “pedoman kerja melayu”,
di akui oleh banyak ahli. Karena hal ini sangat ideal dengan budaya kerja yang universal, terutama
di dunia islam. Dengan modal “pedoman kerja melayu” tersebut masyarakat melayu mampu
membangun negeri dan kampung halaman.
Di dalam untaian ungkapan masyarakat melayu di katakan :
Kalau hendak menjadi orang
Rajin rajin membanting tulang
Manfaatkan umur sebelum petang
Pahit dan etir usah dipantang

Kalau hendak menjadi manusia


Ringankan tulang habiskan daya
Kerja yang berat usah dikira
Pahit dan manis supaya dirasa
a. Pandangan Orang Melayu Terhadap Kerja
Dalam kehidupan orang Melayu, etika atau budaya kerja mereka telah diwariskan oleh orang
tuanya secara turun temurun. Masyarakat Melayu dulunya memiliki budaya kerja yang disebut
“semangat kerja” yang tinggi, semangat yang mampu mangangkat hakikat dan martabat kaumnya
“ untuk duduk sama rendah tegak sama tinggi” dengan masyarakat dan bangsa lain. Sedangkan,
budaya kerja masyarakat Melayu yang lazim disebut dengan “pedoman kerja Melayu”, diakui oleh
banyak ahli, karena hal ini sangat ideal dengan budaya kerja yang universal, terutama didunia
islam. Dengan modal “pedoman kerja Melayu”, tersebut masyarakat Melayu mampu membangun
negri dan kampung halaman, mereka juga mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat dan
menghadapi persaingan.
Didalam untaian ungkapan masyarakat Melayu dikatakan:
Kalau hendak menjadi orang
Rajin-rajin membanting tulang
Manfaatkan umur sebelum petang
Pahit dan getir usah dipantan
Ungkapan diatas, dahulunya disebarluaskan ketengah-tengah masyarakat dijabarkan,
diuraikan, dan dihayati secara keseluruhan oleh anggota masyarakat. Penyebarluasan ungkapan
tersebut melalui beberapa cara seperti didalam cerita-cerita, nasihat, upacara adat, nyanyian rakyat,
dll. Hal ini dilakukan agar dapat menumbuhkan semangat kerja yang tinggi, sehingga setiap
anggota masyarakat mampu mencari dan memanfaatkan peluang yang ada, bahkan mampu pula
menciptakan usaha-usaha baru yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka masing-
masing.
Oleh karena itu dalam masyarakat Melayu orang pemalas direndahkan oleh masyarakatnya.
Itulah sebabnya orang tua-tua dulu mengatakan:
Kalau malu direndahkan orang
Bantinglah tulang pagi dan petang
Bekerja jangan alang kepalang
Gunakan akal mencari peluang
Orang tua-tua dulu juga mengingatkan, bahwa dalam mencari peluang kerja, jangan memilih-
milih. Maksudnya jangan mencari kerja yang senang, dan tidak mau berkerja keras, itu bukanlah
sikap orang Melayu yang ingin maju. Kerja yang perlu dipilih adalah kerja jangan “menyalah”,
maksudnya jangan menyimpang dari ajaran agama dan adat-istiadat. Sesuai dengan pepatah petitih
masyarakat Melayu yang mengatakan “kalau kerja sudah menyalah, dunia akkhirat aib terdedah.
Dari sisi lain, orang Melayu memandang budaya kerja bukan semata-mata untuk kepentingan
hidup didunia, tetapi juga untuk keselamatan hidup diakhirat. Oleh karenannya, kerja haruslah
mampu membawa peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan duniawi, selain itu juga dapat
menjadi bekal hidup di akhirat. Untuk itu pekerjaan haruslah yang halal, dilakukan secara ikhlas.
Dalam ungkapan orang melayu dikatakan:
Apabila kena menurut sunnah
Manfaatnya sampai ke dalam tanah
Apa bila kena menurut syariat
Berkah melimpah dunia akhirat
Apabila kerja niatnya ikhlas
Dunia akhirat Allah membalas
Beberapa budaya kerja Melayu dtempo dulu, dapat dipahami dari ungkapan dan pribahasa
berikut ini:
a. Biar Lambat Asal Selamat.
b. Tidak Lari Gunung di Kejar.
c. Alang-alang Berdawat Biarlah Hitam.
d. Kerja Beragak-agak Tidak Menjadi, Kerja Berangsur-angsur tidak Bertahan.
e. Sifat Padi Semakin Berisi Semakin Tunduk.
f. Baru Berlatih Hendak Berjalan, Langsung Tersemban.
g. Selera Bagai Taji Tulang Bagai Kanji, Menanti Nasi Tersaji di Mulut.
h. Kerja Janganlah Berulah dan Degil.
i. Hemat dan Cermat Dalam Bekerja.
Orang melayu yang mendasarkan budayanya dengan teras islam selalu memandang bahwa
bekerja merupakan ibadah, kewajiban dan tanggung jawab, bekerja sebagai ibadah merupakan
hasil pemahaman orang melayu terhadap al-qur’an dan hadist nabi muhammad saw. Di dalam al-
qur’an mengatakan “apabila kamu telah selesai melaksanakan solat, bertebarlah kamu dimuka
bumi (untuk mencari rezeki dan rahmat allah).
Orang melayu yang mendasarkan budayanya dengan teras islam selalu memandang bahwa
bekerja merupakan ibadah, kewajiban dan tanggung jawab. Bekerja sebagai ibadah merupakan
hasil pemahaman orang melayu terhadap al-qur’an dan hadis nabi Muhammad SAW.
Masalah budaya kerja sering kali muncul ketika kita membuat perbandingan, misalnya di
antara suku-suku yang ada di Indonesia, antara kaum pribumi dan non pribumi.Suku minang dan
suku bugis terkenal sebagai suku-suku pedagang. Dari profesi yang mereka tekuni inilah orang
melihat bahwa kedua suku ini di kenal sebagai perantau di berbagai daerah , sementara itu,
beberapa suku lainnya di Indonesia di kenal mempunyai etos kerja yang rendah, sebut saja suku
melayu yang dikenal atau sering diberi lebel ‘’ pemalas’’.
Pandangan serupa juga di terapkan dalam menilai antara pribumi dan non pribumi.Orang-
orang cina sering kali dinilai mempunyai etos kerja yang tinggi bila dibandingkan dengan
penduduk pribumi. Di kalangan masyarakat melayu sendiri muncul pengakuan bahwa orang
melayu belum mempunyai etos kerja yang tinggi .
Banyak yang menilai orang melayu tidak mempunyai semangat kerja dan terkesan malas
tidaklah di setujui oleh semua pihak.Seseorang mengatakan bahwa pendapat yang di kemukan oleh
orang-orang tersebut, di sebabkan oleh kurangnya wawasan mereka tentang ilmu-ilmu sosial dan
ketidaktahuan mereka dengan sejarah melayu.Ada yang menolak anggapan tentang kemalasan
orang melayu, karena kemalasan adalah konsep yang relatif, yang lebih dicirikan.tidak adanya
unsur penting. Kemalasan di cirikan oleh sikap mengelak terhadap keadaan yang seharusnya
memerlukan usaha dan kerja keras.
b. Mata Pencaharian Orang Melayu
Mata pencaharian masyarakat orang melayu beraneka ragam, mulai dari usaha yang
bergantung kepada alam sampai pada usaha yang mengandalkan jasa. Kekayaan yang dimiliki oleh
bumi melayu merupakan anugrah allah, dan membuat masyrakatnya hidup dalam serba cukup.
Secara geografis, mata pencaharian masyarakat melayu tradisional bisa di bagi dua kelompok.
Yaitu, masyarakat yang hidup di daerah daratan yang berhutan lebat , bersungai-sungai , berawa.
Dan masyarakat yang hidup di daerah pesisir yang berlautan luas.Maka usaha tradisional pun di
sesuaikan dengan keadaan kedua daerah tersebut.
Kehidupan masyarakat Melayu bahari dapat digambarkan dari uraian Clarke dan Pigott
(1967:114-153) dalam Prehistoric Societies yang intinya adalah bahwa kehidupan mereka
(Melayu) terutama adalah memakan umbi-umbian yang dikumpulkan oleh perempuan dalam
keluarga yang di dukung oleh hasil pemburuan binatang dan ikan. Perburuan binatang dilakukan
dengan menggunakan panah beracun, tombak, dan tongkat, sedangkan dalam menangkap ikan,
lelaki dan perempuan bersama-sama menggunakan perangkap dan tombak. Dari uraian singkat
diatas diketahui bahwa pada dasarnya keluarga masyarakat Melayu sejak zaman bahari telah
melakukan beragam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakay Melayu juga
memiliki dan menguasai bermacam-macam teknologi, mulai dari teknologi yang menghasilkan
makanan dan tumbuh-tumbuhan (yang kemudian menjadi pertanian), berburu (yang berkembang
menjadi usaha peternakan), menangkap ikan (yang berkembang menjadi usaha perikanan dengan
berbagai teknologi penangkapan).
Pada dasarnya sistem mata pencahariannya adalah dengan cara mengumpulkan bahan-bahan
makanan yang di sediakan alam. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya masyarakatnya
tidak bisa lagi bergantung kehidupannya kepada alam saja.Perkembangan ini lambat laun
menimbulkan pula pembagian kerja secara alamiah.Mereka yang hidup di pesisir akhirnya terdiri
dari masyarakat nelayan. Dan mereka yang hidup di daerah pedalaman yang berhutan , bersungai
dan berawa, dalam perkembangan kemudian lebih mengutamakan bercocok tanam dengan sistem
ladang.
Ada delapan mata pencaharian tradisional masyarakat melayu yang di sebut juga dengan tapak
lapan maksudnya dari situlah kehidupan berpijak atau bertumpu. Adapun tapak lapan tersebut
adalah:
a. Berkebun , seperti membuat kebun getah dan kebun kelapa.
b. Beladang ,yakni menanam padi jagung dan sayur-sayuran.
c. Beniro ,yakni mengambil air enau lalu menjadikannya manisan atau gula enau.
d. Beternak ,seperti memelihara ayam , itik , kambing , sapi dan juga kerbau.
e. Bertukang ,seperti membuat rumah, sampan , tongkang dan peralatan lainnya.
f. Berniaga atau menjadikan saudagar.
g. Nelayan , yaitu mengambil hasil laut atau sungai.
h. Mendulang ,mengambil hasil hutan seperti rotan, damar , dan lain sebagainya.
c. Pandangan Orang Melayu Terhadap Harta
Pandangan orang melayu terhadap harta benda pada umumnya sangat terpengaruh oleh ajaran
islam, sehingga term-term yang digunakan untuk mencari harta tersebut banyak mengandung
simbol-simbol islam. Mengenai harta benda, dalam pandangan orang melayu yang utama ialah
“berkahnya dan bukan jumlahnya”. Harta yang bisa mendatangkan berkah adalah harta yang
diperoleh dengan cara yang halal. Pandangan seperti ini tentu saja di pengaruhi oleh ajaran Islam.
Sebenarnya Islam juga mengajarkan orang untuk jadi kaya, tentu saja dengan cara-cara yang benar,
agar bisa membantu orang lain, baik dalam bentuk sedekah , infak , zakat dan ibadah lainnya.
Karena itulah mereka cenderung mencari harta benda untuk sekedar untuk di pakai, kalau
sudah berlebih lebihan mereka khawatir menjadi siksa. Dari pandangan seperti inilah, membuat
orang melayutidak melakukan penumpukan harta atau mencari harta dengan jalan yang tidak
benar.
Dari sisi lain, orang Melayu memandang kerja bukan semata-mata untuk kepentingan hidup
didunia, tetapi juga untuk keselamatan hidup diakhirat. Oleh karenannya, kerja haruslah mampu
membawa peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan duniawi, selain itu juga dapat menjadi bekal
hidup di akhirat. Untuk itu pekerjaan haruslah yang halal, dilakukan secara ikhlas. Dalam
ungkapan orang melayu dikatakan:
Apabila kena menurut sunnah
Manfaatnya sampai ke dalam tanah
Apa bila kena menurut syariat
Berkah melimpah dunia akhirat
Apabila kerja niatnya ikhlas
Dunia akhirat Allah membalas

D. BEKERJA UNTUK KEPENTINGAN DUNIA DAN AKHIRAT


Orang melayu memandang kerja bukan semata-mata untuk kepentingan hidup di dunia , tetapi
juga untuk keselamatan hidup di akhirat,kita harus seimbang mencari kepentingan dunia dan juga
akhirat. Oleh karenanya, kerja haruslah mampu membawa peningkatan taraf hidup dan
kesejahteraan duniawi, selain itu juga dapat menjadi bekal hidup di akhirat.seperti memperdalam
ilmu agama islam, Untuk itu pekerjaan harus lah yang halal , dilakukan secar ikhlas tanpa meminta
pamri atau imbalan dari orang. Sedalam ungkapan orang melayu dikatakan :
Manfaatnya sampai ke dalam tanah
Apa bila kena menurut syariat
Berkah melimpah dunia akhirat
Apabila kerja niatnya ikhlas
Dunia akhirat allah membalas.
Nilai kerja dalam Islam dapat diketahui dari tujuan hidup manusia yang kebahagiaan hidup di
dunia untuk akhirat, kebahagian hidup di akhirat adalah kebahagiaan sejati, kekal untuk lebih dari
kehidupan dunia, sementara kehidupan di dunia dinyatakan sebagai permainan, perhiasan lading
yang dapat membuat lalai terhadap kehidupan di akhirat. Manusia sebelum mencapai akhirat
harus melewati dunia sebagai tempat hidup manusia untuk sebagai tempat untuk mancari
kebahagiaan di akhirat. Ahli-ahli Tasawuf mengatakan:
Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an yang artinya: “Dan carilah pada apa yang telah
dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu
melupakan bahagianmu dari (keni`matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain)
sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di
(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.
(Q.S. Al-Qashash: 77)
Pandangan Islam mengenai ini, di mulai dari usaha mengangkap sedalam-dalamnya sabda
nabi yang mengatakan bahwa nilai setiap bentuk kerja itu tergantung pada niat-niat yang dipunyai
pelakunya, jika tujuannya tinggi (mencari keridhaan Allah) maka ia pun akan mendapatkan nilai
kerja yang tinggi, dan jika tujuannya rendah (seperti misalnya hanya bertujuan memperoleh
simpati sesama manusia belaka) maka setingkat pula nilai kerjanya .
Dari sisi lain, orang Melayu memandang kerja bukan semata-mata untuk kepentingan hidup
didunia, tetapi juga untuk keselamatan hidup diakhirat. Oleh karenannya, kerja haruslah mampu
membawa peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan duniawi, selain itu juga dapat menjadi bekal
hidup di akhirat. Untuk itu pekerjaan haruslah yang halal, dilakukan secara ikhlas. Dalam
ungkapan orang melayu dikatakan:
Apabila kena menurut sunnah
Manfaatnya sampai ke dalam tanah
Apa bila kena menurut syariat
Berkah melimpah dunia akhirat

Apabila kerja niatnya ikhlas


Dunia akhirat Allah membalas
Acuan ini, menyebabkan orang tua-tua mengatakan bahwa, “bila bekerja karena Allah,
disitulah ia menjadi ibadah”. Ungkapan ini menunjukan pula, bahwa orang Melayu memandang
pekerjaan yang halal dan dilakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas dapat menjadi ibadah bagi
seseorang. Pandangan ini tentu akan mengokohkan keutamaan kerja dalam kehidupan orang
Melayu.
Bekerja keras rajin,tekun dan tabah menjadi kewajiban setiap anggota masyarakat.orang
tua-tua mengatakan ,bahwa kejayaan melayu di tentukan oleh ketekunan dan kesungguhan
mereka dalam bekerja.dalam ungkapan dikatakan “kalaw melayu hendak Berjaya ,bekerja keras
dengan sesungguh nya “ .siapa rajin hidup terjamin”atau siapa tekun berdaun rimbun”
Tujuan atau manfaat budaya kerja budaya kerja memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan
juga perilaku sumber daya manusia yang ada agar dapat meningkatkan produktivitas kerja
untukmenghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang.

BAB XII
PEMIMPIN DALAM BUDAYA MELAYU,
AZAZ-AZAZ KEPEMIMPINAN MELAYU
SERTA KETENTUAN PEMIMPIN DAN
KEPEMIMPINANNYA

A. PEMIMPIN DALAM BUDAYA MELAYU


B. AZAZ-AZAZ KEPEMIMPINAN MELAYU
C. KETENTUAN PEMIMPIN DAN
KEPEMIMPINANNYA
D. PEMIMPIN DALAM PREFEKTIF
BUDAYA MELAYU
E. PENGARUH ISLAM TERHADAP
KEPEMIMPIN BUDAYA MELAYU
F. BANGSA MELAYU, DAN JATI DIRI
ORANG MELAYU

BAB XII
PEMIMPIN DALAM BUDAYA MELAYU, AZAZ-AZAZ
KEPEMIMPINAN MELAYU SERTA KETENTUAN
PEMIMPIN DAN KEPEMIMPINANNYA
A. PEMIMPIN DALAM BUDAYA MELAYU
Geneologi 'pemimpin 'berasal dari gabungan prefik 'pe' + 'pimpin'. Diksi pimpin dalam bahasa
Melayu merupakan bentuk 'kata kerja' merujuk pada aktifitas 'menolong seseorang yang lemah
kondisinya (tua, renta, sakit dll) dengan cara diraih tangannya, kemudian dibantu agar 'si lemah'
tersebut dapat memenuhi kebutuhannya dan mampu menjalankan aktifitasnya.
pimpin. I.Leading by the hand ; conducting. Pĕmimpin: guide or mentor. Mĕmimpinkan
tangan tuan putĕri; leading the princess by the hand (Wilkinson 1932;269)
Istilah halus untuk menyebutkan seseorang yang bersedia membantu orang lemah (udzur),
orang yang tidak tahu (do’if), dan orang yang minta tolong (miskin papa). Kerja memimpin bisa
dilakukan oleh siapapun dengan syarat mau bersabar , ikhlas, lembut, dan kasih sayang
Bicara tentang 'si lemah' dalam konsep 'negara' atau 'kerajaan' kita akan segera menuju pada
diksi 'masyarakat'. Tepat kiranya jika bantuan 'pimpin' itu berlaku 'harus' untuk rakyat kecil, rakyat
jelata, rakyat yang hamba, kaum awam (karena lemah pengetahuan), bawahan, anak buah atau
anak rateh dll.
Harus difahami bahwa tidaklah kemudian setiap individu mampu menjadi pemimpin orang
banyak. Sama halnya, tidaklah semua orang berkuasa mampu menjadi memimpin di wilayah
kekuasaannya dengan baik. Namun, jika kita kembalikan ke aras yang paling dasar, seorang
individu diharuskan mampu menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, kemudian meningkat 'harus
mampu memimpin rumah tangganya, meningkat pula 'mampu menjadi pemimpin di lingkungan
tempat tinggalnya' (bertetangga), kemudian naik lagi setingkat' mampu menjadi pemimpin dalam
kaum keluarga', demikianlah terus ke atas dan akhirnya mampu memimpin dalam skala khusus,
semisal jadi pemimpin umat (ulama), pemimpin kampung (peghulu), pemimpin adat (datuk),
pemimpin perang (panglima), pemimpin jamaah haji (amir haji) dll.
Dalam budaya melayu seorang pemimpin didefinisikan sebagai orang yang diberi kelebihan
untuk mengurus kepentingan orang banyak. Arti pemimpin dimaknai oleh bangsa Melayu lewat
pepatah lama:
Yang didahulukan selangkah
Yang ditinggikan seranting
Yang dilebihkan serambut
Yang dimuliakan sekuku
Seorang pemimpin yang baik haruslah mempunyai banyak pengetahuan. Penguasa harus
mengetahui bagaimana ia harus bersikap, bagaimana ia harus berfikir, bagaimana kondisi rakyat,
dan pengetahuan-pengetahuan lainnya.
Sifat-sifat kepemimpinan yang ideal telah banyak dijabarkan dalam karya-karya sastra
Melayu.Oleh karena itu, saat ini pemilihan pemimpin sesuai dengan nilai-nilai pemimpin yang
tersirat dalam karya-karya sastra melayu tersebut.
Orang tua-tua melayu mengatakan:
Bertuah ayam ada induknya
Bertuah serai ada rumpunnya
Bertuah rumah ada tuanya
Bertuah kampung ada penghulunya
Bertuah negeri ada rajanya
Bertuah imam ada jemaahnya
Ungkapan ini mencerminkan pentingnya pemimpin dalam kehidupan manusia. Ungkapan lain
menjelaskan, “bila negeri tidak beraja, bila kampung tak berpenghulu,bila rumah tidak bertua, angin lalu
tempias pun lalu, tuah hilang marwah terbuang, hidup celaka sengketapun datang”.
Menyadari pentingnya pemimpin dalam kehidupan manusia, berbangsa dan
bernegara,bermasyarakat,berumah tangga, dan sebagainya, maka orang Melayu berusaha mengangkat
pemimpin yang lazim di sebut “orang yang dituakan” oleh masyarakat dan kaumnya. Pemimpin ini
diharapan mampu membimbing, melindungi, menjaga, dan menuntun masyarakat dalam arti luas, baik
untuk kepentingan hidup duniawi maupun untuk kepentingan ukhrawi. Pemimpin seperti ini akan mampu
memberikan kesejahteraan lahiriah dan batiniah bagi masyarakat, bangsa dan negaranya.
Karena pemimpin memegang tanggung jawab yang berat dan tugas yang mulia, maka seorang
pemimpin wajib memiliki kepribadian sempurna dan berusaha terus menerus menyempurnakannya.Untuk
itu, dalam tunjuk ajar atau petuah amanah Melayu di sebutkan secara jelas acuan dasar bagi seorang
pemimpin yang berkait dengan sifat, perilaku, hak, kewajiban, dan sebagainya.
Dalam budaya melayu seorang pemimpin didefinisikan sebagai orang yang diberi kelebihan
untuk mengurus kepentingan orang banyak. Arti pemimpin dimaknai oleh bangsa Melayu lewat
pepatah lama:
Yang didahulukan selangkah
Yang ditinggikan seranting
Yang dilebihkan serambut
Yang dimuliakan sekuku
Seorang pemimpin yang baik haruslah mempunyai banyak pengetahuan. Penguasa harus
mengetahui bagaimana ia harus bersikap, bagaimana ia harus berfikir, bagaimana kondisi rakyat,
dan pengetahuan-pengetahuan lainnya.
Sifat-sifat kepemimpinan yang ideal telah banyak dijabarkan dalam karya-karya sastra
Melayu.Oleh karena itu, saat ini pemilihan pemimpin sesuai dengan nilai-nilai pemimpin yang
tersirat dalam karya-karya sastra melayu tersebut.
Orang tua-tua melayu mengatakan,
Bertuah ayam ada induknya
Bertuah serai ada rumpunnya
Bertuah rumah ada tuanya
Bertuah kampung ada penghulunya
Bertuah negeri ada rajanya
Bertuah imam ada jemaahnya
Ungkapan ini mencerminkan pentingnya pemimpin dalam kehidupan manusia. Ungkapan
lain menjelaskan, “bila negeri tidak beraja, bila kampung tak berpenghulu,bila rumah tidak
bertua, angin lalu tempias pun lalu, tuah hilang marwah terbuang, hidup celaka sengketapun
datang”.
Menyadari pentingnya pemimpin dalam kehidupan manusia, berbangsa dan bernegara,
bermasyarakat,berumah tangga, dan sebagainya, maka orang Melayu berusaha mengangkat
pemimpin yang lazim di sebut “orang yang dituakan” oleh masyarakat dan kaumnya. Pemimpin
ini diharapan mampu membimbing, melindungi, menjaga, dan menuntun masyarakat dalam arti
luas, baik untuk kepentingan hidup duniawi maupun untuk kepentingan ukhrawi. Pemimpin seperti
ini akan mampu memberikan kesejahteraan lahiriah dan batiniah bagi masyarakat, bangsa dan
negaranya.
Karena pemimpin memegang tanggung jawab yang berat dan tugas yang mulia, maka seorang
pemimpin wajib memiliki kepribadian sempurna dan berusaha terus menerus
menyempurnakannya.Untuk itu, dalam tunjuk ajar atau petuah amanah Melayu di sebutkan secara
jelas acuan dasar bagi seorang pemimpin yang berkait dengan sifat, perilaku, hak, kewajiban, dan
sebagainya.

B. AZAZ-AZAZ KEPEMIMPINAN MELAYU


Ada dua asas kepemimpinan Melayu. Yakni bahwa raja (pemimpin) tidak menghina rakyat
dan rakyat tak durhaka pada raja.Bersabit dengan itu, orang Melayu juga mengatakan bahwa
pemimpin itu ‘ditanam’, bukan diangkat. Dengan ‘ditanam’, maka dapat diharapkan, pemimpin
bagaikan pohon yang akan berbuah dan hasilnya bisa dipetik untuk kemakmuran rakyat.
Sementara kalau sang pohon (pemimpin) tidak ‘berbuah’, rakyat dapat menggantinya dengan
pohon (pemimpin) yang lain.
Kepemimpinan Dalam Tradisi Melayu
Etika penguasa Melayu diturunkan dari konsep-konsep Islam. Hal ini dikarenakan Islam
identik dan tidak dapat dipisahkan dengan Melayu.Nuansa Islam sangat kental mewarnai pola
pemerintahan dalam budaya Melayu. Sebuah kitab mahakarya budaya-politik-peradaban Melayu
adalah Taj al-Salatin[4] (Mahkota Raja-raja) karangan Bukhari al-Jauhari pada tahun 1630. Kitab
Taj al-Salatin memberi sumbangan penting bagi pembentukan tradisi dan kultur politik Melayu
dengan memberi rincian tentang syarat-syarat menjadi raja (mencakup syarat yang bersifat
jasmaniyah dan rohaniah). Buku ini merupakan panduan untuk memerintah bagi raja-raja melayu
seperti Kedah dan Johor.
Dalam khazanah politik Melayu, pemimpin didefinisikan sebagai orang yang diberi kelebihan
untuk mengurus kepentingan orang banyak.Seorang raja haruslah sosok manusia yang dapat
dijangkau oleh rakyat biasa. Penguasa harus berada di tengah-tengah rakyatnya, mengerti kondisi
warganya, dan tahu apa yang diinginkan oleh mereka. Raja bukanlah dewa yang tak tersentuh oleh
manusia.
Berdasarkan Taj al-Salatin Ada 10 sifat Raja atau pemerintah yang baik :
a. Tahu membedakan yang baik dan yang buruk
b. Berilmu
c. Mampu memilih menteri dan pembantunya dengan benar
d. Baik rupa dan pekertinya supaya dikasihi dan dihormati rakyatnya
e. Pemurah
f. Mengenang jasa Orang Tua atau tahu balas budi
g. Berani ; jika berani maka pengikutnya pun akan berani
h. Cukup dalam makan tidur supaya tidak lalai
i. Mengurangi atau tidak berfoya-foya atau tidak “bermain” dengan perempuan
j. Laki-Laki (Raja perempuan boleh dilantik jika tidak waris laki-laki untuk mengelakkan
daripada berlaku huru-hara.
Pada teks sejarah Melayu dalam beberapa bagian menekankan adanya kewajiban raja dan
rakyat untuk tidak saling merusak posisi masing-masing.Teks tersebut memperkenalkan konsep
musyawarah, yang juga diadopsi dari tradisi politik Islam, sebagai sistem atau aturan perilaku
politik raja dan penguasa Melayu.
Banyak pepatah lama dan karya-karya sastra berisi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan
pemaparan-pemaparan mengenai konsep kepemimpinan yang baik. Raja-raja Melayu banyak
mencerminkan kriteria-kriteria yang baik seperti di bawah ini :
• Sebagai pemimpin banyak tahunya
Tahu duduk pada tempatnya
Tahu tegak pada layaknya
Tahu kata yang berpangkal
Tahu kata yang berpokok
• Sebagai Pemimpin banyak tahannya
Tahan berhujan mau berpanas
Tahan bersusah berpenat lelah
Tahan berlenjin tak kering kain
Tahan berteruk sepepak teluk
Penggalan syair di atas menunjukkan bahwa seorang pemimpin haruslah memiliki mental
“bertahan” yang baik. Ketabahan dan kesabaran menjadi salh satu sifat dari pemimpin ideal untuk
menjamin tetap terjaganya komitment dari sang pemimpin.
• Sebagai pemimpin banyak bijaknya
Bijak menyukat sama papat
Bijak mengukur sama panjang
Bijak menimbang sama berat
Bijak member kata putus
Kebijaksanaan sangat erat kaitannya dengan ketepatan dalam mengambil keputusan. Tanpa
kebijakan, pemimpin akan mudah sekali terjerumus dalam tindakan dan keputusan yang
sewenang-wenang.
• Sebagai pemimpin banyak cerdiknya
Cerdiknya mengurung dengan lidah
Cerdik mengikat dengan adat
Cerdik menyimak dengan syarak
Cerdik berunding sama sebanding
Cerdik mufakat sama setingkat
Cerdik mengalah tidak kalah
Cerdik berlapang dalam sempit
Cerdik berlayar dalam perahu bocor
Cerdik duduk tidak suntuk
Cerdik tegak tidak bersundak
Kecerdikan di sini dapat diartikan sebagai proses pengolahan pengetahuan yang dimiliki untuk
mencapai keputusan yang paling tepat dalam menangani masalah. Sebagai seorang pemimpin, ia
pasti berkutat dengan permasalahan-permasalahan yang kompleks. Maka dari itu, dibutuhkan
sebuah kecerdikan untuk menghasilkan solusi yang tepat.
• Sebagai pemimpin banyak cerdiknya
Pandai membaca tanda alamat
Pandai mengunut mengikuti jejak
Pandai menyimpan tidak berbau
Pandai mengunci dengan budi
Kepandaian dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai kemampuan analisis yang baik
terhadap masalah-masalah yang ada. Pepatah lama mengatakan: “Bagi yang pandai, mana yang
kusut akan selesai; orang yang pandai pantang memandai-mandai”. Tampak sekali bahwa
kepandaian sangat berperan besar dalam mengurai “benang kusut”.
• Sebagai Pemimpin banyak arifnya
Di dalam tinggi ia rendah
Di dalam rendah ia tinggi
Pada jauh ianya dekat
Pada yang dekat ianya jauh
Dalam konteks Melayu, Arif dan bijak memiliki makna yang berbeda. Arif lebih merujuk
kepada kemampuan pembawaan diri dalam proses sosialisasi, sedangkan bijaksana lebih
mengarah kepada pengolahan pengetahuan dengan sebaik-baiknya. Seorang raja atau pemimpin
akan lebih dihormati apabila ia memiki kearifan dalam bertindak. Kearifan yang dimiliki
pemimpin akan menambah rasa kepercayaan rakyat.
• Sebagai pemimpin mulia budinya
Berkuasa tidak memaksa
Berpengetahuan tidak membodohkan
Berpangkat tidak menghambat
• Sebagai pemimpin banyak relanya
Rela berkorban membela kawan
Rela dipapak membela yang hak
Rela mati membalas budi
Rela melangas karena tugas
Rela berbagi untung rugi
Rela beralah dalam menang
Rela berpenat menegakkan adat
Rela terkebat membela adat
Rela binasa membela bangsa
• Sebagai pemimpin banyak ikhlasnya
Ikhlas menolong tak harap sanjung
Ikhlas berbudi tak harap puji
Ikhlas berkorban tak harap imbalan
Ikhlas bekerja tak harap upah
Ikhlas memberi tak harap ganti
Ikhlas mengajar tak harap ganjar
Ikhlas memerintah tak harap sembah
• Sebagai pemimpin banyak taatnya
Taat dan takwa kepada Allah
Taat kepada janji dan sumpah
Taat memegang petua amanah
Taat memegang suruh dan teguh
Taat kepada putusan musyawarah
Taat memelihara tuah dan meruah
Taat membela negeri dan rakyatnya
• Sebagai Pemimpin mulia duduknya
Duduk mufakat menjunjung adat
Duduk bersama berlapang dada
Duduk berkawan tak tenggang rasa
• Sebagai pemimpin banyak sadarnya
Memimpin sedar yang ia pimpin
Mengajar sedar yang ia ajar
Memerintah sedar yang ia perintah
Menyuruh sedar yang ia suruh
• Sebagai pemimpin banyak tidaknya
Merendah tidak membuang meruah
Meninggi tidak membuang budi
Sayang tidak akan membinasakan
Kasih tidak merusakkan
Baik tidak mencelakakan
Elok tidak membutakan
Buruk tidak memuakkan
Jauh tidak melupakan
Dekat tidak bersinggungan
Petua tidak menyesatkan
Amanah tidak mengelirukan
Orang-orang Melayu di Indonesia kini merindukan sosok seperti Suman Hs. Tokoh
kharismatik Riau tersebut dikenal sebagai sosok pemimpin yang berwibawa, bersahaja, dan sangat
dekat dengan nilai-nilai kepemimpinan dalam khazanah Melayu.Kebersahajaannya dapat dilihat
dari sikap berjalan yang terbungkuk-bungkuk, naik kendaraan sepeda yang buruk, dan masih
banyak lagi. Pemimpin dalam konsep Melayu bukanlah berada di belakang sehingga ia
ditinggalkan, tetapi di tengah-tengah rakyatnya. Indonesia juga membutuhkan figur Raja Ali Haji
yang dikenal mampu membangkitkan motivasi masyarakat dan umat.Indonesia membutuhkan
pemimpin yang mampu memberikan semangat kepada rakyatnya, bukan yang menhasilkan sifat
pesimis bagi rakyatnya.
Eksistensi suatu negara ditentukan oleh tiga hal penting yaitu pemimpin, rakyat dan
wilayah.Pada masa lampau kerajaan-kerajaan juga mensyaratkan adanya pemimpin atau raja.Oleh
sebab it keberadaan raja adalah sebuah niscaya.“ raja itu umpama akar, dan rakyat adalah pohon.
Jikalau tidak ada akar, maka pohon tidak dapat berdri.” Sebuah ungkapan mengenai pentingnya
seorang pemimpin, Pada masa kerajaan Melayu terdapat raja-raja yang berjaya dan mampu
mebawa kerajaannya pada masa keemasan.

C. KETENTUAN PEMIMPIN DAN KEPEMIMPINANNYA


a. Ketentuan Pemimpin
Untuk memikul tugas pemimpin orang banyak tentulah ada standar baku yang dijadikan
panduan ataupun bandingan-bandigannya. Orang Melayu memiliki beberapa kriteria untuk itu,
dari beberapa hadits Rasulullah SAW antara lain yang artinta ;
1. Dipilih dan ditunjuk oleh bersebanyak orang. Menurut syaratnya, pantang mengajukan diri
jadi pemimpin, jika mau memperhatikan hikmah dari hadis berikut; Janganlah engkau meminta
kekuasaan, karena jika engkau diberi karena permintaan, engkau akan dibiarkan sendiri. Namun
jika engkau diberi kekuasaan tak atas dasar permintaan, maka engkau akan diberi pertolongan
dalam menunaikannya. (HR. Nasai’)
Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu minta jabatan, sesungguhnya jika
kamu memperolehnya dari meminta maka kamu akan menjadi lemah binasa karenanya, dan
jika kamu diberikan jabatan tanpa memintanya maka kamu akan mendapat pertolongan. (HR.
Bukhari dan Muslim 1652) Tentang Nabi Yusuf AS yang meminta pada raja menjadi bendhara
kerajaan adalah karena perintah Allah SWT atas seorang nabi untuk menunjukkan keadilan
pada saudara-saudara yang telah membuangnya.
Kalian akan berambisi untuk mendapatkan kekuasaan, padahal ia akan menjadi
penyesalan & kerugian pada hari kiamat. Betapa nikmatnya saat menyusu & betapa susahnya
saat disapih. [HR. Nasai ].
Ambillah hikmahnya, jangan perdebatkan teksnya, karena hikmah lebih berfaedah
dibandingkan mempersoalkan makna tekstual. Soal ini akan mirip dengan ungkapan; jangan
memuji diri sendiri, biarlah orang yang menyampaikannya saat kamu tiadk hadir.
2. Ada orang banyak atau sekumpulan orang yang akan dipimpinnya, sehingga pantang
mendahulukan kepentingan untuk diri sendiri. Fungsinya hanya untuk orang yang
dipimpinnya, sebagaimana azas dasar kata 'pimpin' adalah untuk menolong atau membantu
3. Ada wilayah tempat memimpin. Pantang memimpin di wilayah orang lain, sesuai dengan
azas syariat islam menyebutkan; setiap raja mempunyai wilayahnya masing-masing dengan
hukum yang khas di wilayahnya itu; Sesungguhnya yang halal itu nyata dan yang haram itu nyata
pula, dan antara keduanya (halal dan haram) terdapat hal-hal yang diragukan (syubhat), banyak
orang yang tidak mengetahuinya. Maka barang siapa menghindari syubhat, berarti ia telah menjaga
agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh ke dalam hal-hal syubhat, niscaya ia
terjatuh ke dalam hal yang diharamkan. Perumpamaannya bagaikan seorang penggembala yang
menggembala (gembalaannya) di sekitar wilayah larangan, tak lama lagi gembalaannya akan
memasuki wilayah itu. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki wilayah larangan. Ketahuilah,
bahwa wilayah larangan Allah adalah hal-hal yang Ia haramkan. Ketahuilah, bahwa di dalam tubuh
manusia terdapat segumpal daging (jantung), bila ia baik niscaya seluruh jasad (raga) akan baik,
dan bila ia rusak, niscaya seluruh jasad akan rusak pula. Ketahuilah, segumpal daging itu ialah
jantung. (HR. al-Bukhari dan Muslim).
4. Memakai ukuran patut dan pantas untuk menjadi pemimpin. Pantang 'menghejan tuah'
atau memaksa diri menjadi pemimpin sebab seorang pemimpin memang dilahirkan, bukan hanya
sekedar ditunjuk-tunjuk sedemikian saja, tidak asal-asal tunjuk, apalagi asal-asalan menunjuk-
nunjuk diri untuk ditunjuk oleh orang banyak sebagai pemimpin
5. bertanggung jawab dan dipercayai. Pantang berbalik belakang atau mengkhianati orang-
orang yang dipimpinnya, seolah dia menjerumuskan masyarakatnya ke dalam jurang
Kata kunci untuk pemimpin dalam konsep Melayu adalah soal 'martabat'; 1) sadar akan
martabatdiri, 2) mengetahui martabat memimpin, 3) menjaga martabat orang
lain,4)mempertahankan martabat wilayah.
Martabat pemimpin Melayu ada dalam ungkapan;
didahulukan selangkah
Dilebihkan sehari
Dilebarkan setapak tangan
ditinggikan seranting
dilebihkan sebenang
Maknanya; meskipun dilebihkan dari orang banyak, namun kelebihan itu tidaklah bergestalt,
hanya beda tipis. Jika sudah tahu demikian, hendaklah seorang pemimpin menyadari bahwa posisi
yang dimilikinya hanyalah soal kepercayaan yang dianugerahkan oleh masyarakat/publik. Yang
terakhir ini terkait soal martabat diri seorang pemimpin. Jika sudah memahami hakikat tersebut,
maka tiadalah pemimpin itu merasa bangga dan besar kepala, juga tak perlu angkuh-sombong.
Kasihannya, yang paling banyak angkuh dan sombong adalah para pendukung-pendukungnya.
Jika kita melirik pada konteks 'kekuasaan' dalam peradaban Melayu, tentunya akan muncul
satu pertanyaan "Apakah raja seorang pemimpin?". Jawabnya; Raja bukanlah pemimpin, akan
tetapi orang yang punya kuasa 'titah' dan 'daulat'. Mengapa demikian? Untuk menjawab ini, kita
perlu menggunakan instrumen khazanah budaya Melayu pula, yakni; jawabnya ada dalam petatah
petitih Melayu yang sama-samakita kenal;
Raja di adatkan
Dikurung kandangkan oleh ninik mamak
Raja adil raja disembah
Raja zholim rajadisanggah
Raja Diadatkan adalah untuk menyebutkan bahwa raja yang bangsawan dan berdaulat diurus
dan dipelihara oleh datuk-datuk adat, artinya; raja adalah orang yang diagungkan dan dibesarkan
dalam bingkai kemegahan kekuasaan adat dan kedaulatan rakyatnya. Raja diasuh sedemikian rupa
oleh semua orang dalam negeri, dan tentunya posisi ini mirip 'anak yang disayangi'. Mengapa
demikian?; karena dalam konsep Melayu, yang dibutuhkan adalah 'daulat semata-mata'. Oleh
sebab itu ada raja yang tidak tahan sembah, sehingga dia sakit atau meninggal dunia karena tidak
layak disembah oleh rakyatnya. Raja tak tahan sembah ini adalah raja yang tidak berdarah gahara,
dan yang tidak gahara itu otomatis tidak 'berdaulat' meskipun ada darah raja mengalir dalam
tubuhnya. Demikianlah konsep raja dan daulatnya dalam falsafah bangsa Melayu.
Soal sembah menyembah raja bagaimana pula? Apakah perilaku menyembah itu sesuai
dengan konsep Islam? Sedangkan yang wajib disembah hanya Allah SWT! Baiklah, ini adalah
persoalan adat yang selalu dibicarakan, dan jawabannya adalah; bukan batang tubuh raja itu yang
disembah atau diagungkan, akan tetapi 'daulat' (rahmat adil Allah SWT) pada raja itulah yang
disembah. Bangsa Melayu meyakini bahwa 'daulat' merupakan anugerah Allah SWT kepada
hamba-hambanya di suatu wilayah atau negeri. Raja-raja berdaulat ini diyakini mempunyai alur
jalur garis keturunan dari para nabi-nabi keturunan anak cucu Adam AS yang mulia, yakni Syis
AS. Oleh sebab itu orang Melayu menyebut raja mereka 'dzilullah fil'alam' (bayangan Allah di
muka bumi/alam). Maka sebab itu para keturuna Rosulullah SAW yang bergelar Sayid atau Syarif
bisa dirajakan. Inilah perkara adat yang hampir selalu luput dari perhatian dan lepas dari
pengamatan orang kontemporer.
Lantas, bagaimana dengan raja-raja Melayu hari ini?; persoalannya adalah, mereka sudah
menikah campur baur dengan bangsa-bangsa biasa, sehingga kegaharaannya pudar, dan tentunya
kelangsungan adat tidak lagi terjamin. Lihatlah dalam sejarah Melayu kita, bahwa kekacauan
dalam negeri muncul karena banyaknya keturunan raja yang tidak gahara megambil alih posisi
kepemimpinan. Kahancuran negara kerajaan adalah sebab perebutan kekuasaan oleh bangsawan-
bangsawan yang tidak lagi gahara. Atau, Allah SWT kemudian memutus kegaharaan itu dengan
cara memandulkan sang raja sehingga tidak lagi punya keturunan, dan lihatlah dalam sejarah kita
bahwa setelah putus zuriat raja gahara, maka kerajaan menjadi kacau.
Tahulah kita bahwa yang disebut pemimpin itu bukan raja, namun mereka yang bekerja untuk
membantu orang banyak dalam kaum, korong kampung, negeri, dan kerajaan. Siapa mereka yang
disebut pemimpin itu?; yakni Datuk Bendahara yang membantu para datuk-datuk di balai kerajaan,
Peghulu yang membantu masyarakat di negeri dan kampung-kampung, datuk-datuk yang
membantu anak kemenakan, ninik mamak yang membantu dalam lembaga kerapatan disebabkan
mereka mengetahui soal adat yang disebut juga 'tua tuah' atau 'tua adat', imam besar yang
membantu umat dalam pelaksanaan ibadah dalam negeri, imam perang yang membantu para
panglima dan hulubalang untuk memenangkan perang. Itulah pemimpin dalam kerajaan yang
terlingkup dalam aturan adat Melayu.
Dalam Kitab Tsamarat al-Muhimmah, Raja Ali Haji mengemukakan persyaratan/ kriteria,
baik yang bersifat lahir maupun yang bersifat batin. Syarat pemimpin yang bersifat lahir antara
lain:
1. Raja harus Islam
2. Seorang pemimpin hendaknya laki-laki
3. Mempunyai pembicaraan yang baik
4. Mempunyai pendengaran yang baik
5. Mempunyai penglihatan yang baik.
Adapun syarat seorang pemimpin yang bersifat batiniah, antara lain:
1. Mukallaf
2. Merdeka
3. Adil
4. Mempunyai kemampuan ijtihad yang baik
5. Mempunyai keberanian yang kokoh
6. Rajin
b. Ketentuan Kepemimpinan
Menurut Raja Ali Haji pemerintahan gaya Islam artinya tidak hanya mengetahui perial islam
tetapi juga fanatik terhadp ajaran islam. Ada 3 tugas pokok tugas pemimpindalam menjalankan
kepemimpinannya:
a. Seorang pemimpin/raja jangan sampai luput dari rasa memiliki terhadap hati rakyat
b. Pemimpin harus berhat-hati bila menerima pengaduan dari masyarakat
c. Menuntut pemimpin agar menjalankan pemerintahannya harus sesuai dengan ketentuan
yangb telah ada dan tidak sewenang-wenang atas dasar kekuasaan
Berbagai acuan dan kriteria yang berkaitan dengan kepemimpinan menunjukkan kriteria
orang melayu dalam memilih dan menentukan pemimpinnya.Adanya acan dan kriteria
mencerminkan sikap mendasar dalam menentukan pemimpin yang hakikatnya tidak memandang
suku, puak, atau asal-usul, tetapi lebih berpijak pada nilai-nilai yang di anutnya.Nilai-nilai itu di
patrikan dalam acuan dan dasar kriteria sebagai syarat utama yang harus di miliki seorang
pemimpin.
Ungkapan adat mengatakan “ bila di dalam tak ada yang patut, hendaklah keluar mencari
unut”,maksudnya bila dalam suatu kaum atau puak tidak ada orang yang patut dan layak di jadikan
pemimpin, maka mereka harus mencari pemimpin “orang luar” asal memenuhi kriteria dan acuan
yang sudah di tetapkan. Sikap ini pula yang sejak dahulu memberi peluang masuknya pihak luar
yang lambat laun membentuk masyarakat Melayu yang majemuk.Orang tua-tua menegaskan,
“kalau memilih pemimpin, jangan memandang elok mukanya, tetapi pandang elok hatinya”.
Ungkapan lain mengatakan, “ bila hendak memilih pemimpin, pilih yang mulia budi pekertinya”.
Selanjutnya di katakan, “memilih jangan karena suku, tetapi memilih karena laku”.
Ungkapan adat mengatakan:
Kalau hendak memilih pemimpin:
Jangan dipilih karena duitnya
Jangan dipilih karena kayanya
Jangan dipilih karena sukunya
Jangan dipilih karena pangkatnya

Pilihlah karena budinya


Pilihlah karena lakunya
Pilihlah karena budi bahasanya
Pilihlah karena adilnya
Pilihlah karena benarnya
Pilihlah karena taat setianya
Pilihlah karena petuah amanahnya
Pilihlah karena tenggang rasanya
Pilihlah karena tegur sapanya
Pilihlah karena ikhas hatinya
Pilihlah karena mulia ilmunya
Pilihlah karena tanggung jawabnya
Pilihlah karena iman takwanya
Pilihlah karena lapang dadanya
Pilihlah karena bijak akalnya
Pilihlah karena sifat tuanya
Pilihlah karena cergas rajinnya
Kepemimpinan Ideal Menurut Raja Ali Haji: Tinjauan Etika Politik dalam [15] dalam untaian
petuah disebutkan
Bertuah rumah ada tuannya
Bertuah negeri ada pucuknya
Elok rumah ada tuannya
Elok negeri ada rajanya[16]
Ungkapan di atas merupakan ungkapan adat Melayu yang menyatakan urgensi kepemimpinan
dalam sebuah komunitas.Dalam semua komunitas sangat dibutuhkan figur seorang pemimpin,
baik dalam kehidupan manusia bernegara, bermasyarakat, maupun berumah tangga.Ajaran
Melayu berusaha mengangkat seorang pemimpin yang lazim disebut “orang yang dituakan” oleh
masyarakat dan kaumnya.Pemimpin ini diharapkan dapat membimbing, melindungi, menjaga, dan
menuntun masyarakat dalam arti luas, baik untuk kepentingan hidup duniawi maupun ukhrawi.
Pemimpin seperti ini yang akan mampu memberikan kesejahteraan lahiriyah dan batiniyah kepada
masyarakat.[17]
Seorang pemimpin wajib ditaati dan dihormati selama baik dan benar. Pemimpin yang
diangkat oleh masyarakat disebut “ditinggikan seranting, dimajukan selangkah” yang lazimnya
diambil atau dipilih dari warga masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu. Orang seperti inilah
yang dijadikan contoh dan teladan yang “lidahnya asin pintanya kabul”, yang dianggap mampu
mendatangkan kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Jadi, seorang pemimpin
harus benar-benar orang pilihan yang berwibawa, memiliki berbagai keutamaan dan kelebihan
untuk mendukung misi kepemimpinannya. Oleh karena itu, ia harus dihormati dan dibantu sekuat-
kuatnya oleh masyarakat yang dipimpinnya. [18]
Mengenai masalah kepemimpinan dalam sebuah wilayah atau negara, Raja Ali Haji sangat
menekankan pentingnya ajaran Islam, khususnya dalam praktik-praktik politik penguasa.Ajaran
Islam harus menjadi basis perumusan, gerakan moral, dan etika politik pemerintahan, sehingga
kebijakan-kebijakan politik penguasa seluruhnya didasarkan pada prinsip ajaran Islam. Baginya,
raja dengan moralitas keislaman merupakan prasyarat bagi terciptanya kehidupan yang baik dalam
masyarakat.[19]
Berangkat dari pandangan ini, Raja Ali Haji berusaha membangun kembali supremasi politik
kerajaan Melayu sebagai satu bangunan sosial-politik bagi masyarakat Melayu yang
berlandasakan pada ajaran Islam.Untuk mewujudkan hal ini, beliau membuat kriteria pemimpin
dan kepemimpinan yang ideal.
c. Kriteria Pemimpin
Sebagaiman al-Ghazali, Raja Ali Haji menghendaki adanya proyeksi nilai-nilai moral spiritual
agama dari setiap Muslim ke dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Fenomena kemanusiaan dan
keruntuhan suatu masyarakat, tidak semata-mata disebabkan oleh mundurnya pemikiran, tetapi
juga oleh keruntuhan moral spiritual yang melanda para pemimpinnya.[20] Oleh karena itu,
seorang raja, selain harus menguasai ilmu pengetahuan, tata pemerintahan, dan wawasan yang
luas, ia juga harus mempunyai moralitas yang tinggi.
Masyarakat yang adil dan makmur akan tercipta apabila pemimpin sebagai pelaksana amanah
rakyat mempunyai integritas dan moralitas yang tinggi. Karena pemimpin mempunyai peran yang
sangat dominan dalam menjalankan pemerintahan. Pemimpin memegang tanggung jawab yang
berat dan tugas yang mulia, maka ia harus mempunyai kepribadian yang sempurna dan berusaha
terus menyempurnakannya.[21] Karakteristik dan moralitas pemimpin merupakan masalah utama
yang menjadi perhatian Raja Ali Haji, karena raja merupakan simbol kekuasaan dan kredibilitas
suatu bangsa, dan pemimpin tertinggi dari suatu negara.[22]
Mengenai betapa pentingnya menjunjung moralitas seorang pemimpin, dalam bukunya
Tsamarah al-Muhimmah, Raja Ali Haji menerangkan bahwa pemimpin, dalam hal ini adalah raja
suatu negeri, adalah seperti nyawa di dalam tubuh adanya, maka jika nyawa itu bercerai daripada
tubuh niscaya binasalah tubuh itu,"[23]
Terkait dengan syarat seorang pemimpin, dalam kitab Tsamarat al- Muhimmah,[24] Raja Ali
Haji mengemukakan persyaratan atau kriteria, baik yang bersifat lahir maupun yang bersifat batin.
Syarat pemimpin yang bersifat lahir antara lain: 1) Raja harus Islam; 2) Seorang pemimpin
hendaknya laki-laki; 3) Mempunyai pembicaraan yang baik; 4) Mempunyai pendengaran yang
baik; 5) Mempunyai penglihatan yang baik.[25]
Sifat-sifat di atas kalau kita lihat sekilas memang hanya bersifat lahiriyah, namun sebenarnya
mempunyai nilai filosofis yang sangat tinggi. Syarat Islam pada dasarnya bukan hanya Islam
secara lahir atau pengakuan secara lisan, akan tetapi secara batin seorang pemimpin harus benar-
benar mencerminkan nilai-nilai moral Islam, seperti jujur, adil, toleran, dan seterusnya. Bukan
hanya itu, seorang pemimpin harus mentransformasikan nilai-nilai tersebut dalam aktivitas sehari-
hari, khususnya dalam menjalankan roda kepemimpinan.
Syarat laki-laki ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai semangat yang
kuat, tegas, dan pemberani.Tegas, disiplin dalam segala tindakan dan memegang teguh segala
ketentuan yang berlaku. Pemimpin laki-laki dengan kata lain adalah bahwa pemimpin harus jantan.
Dalam hal ini, ia patut dicontoh, jadi panutan, mempunyai akal yang sempurna, tokoh sepadan,
dan gagah berani, yang menjadi “pakaian” dalam dirinya. Dalam ungkapan Melayu disebutkan
“yang disebut pemimpin jantan, syarak, dan adat jadi pakaian”.[26] Pemimpin tidak boleh kerdil,
lemah semangat, berwawasan sempit, dan tidak mampu mengikuti perkembangan dan perubahan
zaman. Sebagaimana dalam ungkapan Melayu, “pemimpin kerdil hatinya kecil, duduk selalu
mencil-mencil” (pemimpin yang lemah semangat, tidak berdaya, rendah diri, dan tidak memiliki
kemampuan menjadi pemimpin).[27]
Mempunyai pendengaran dan pengelihatan yang baik berarti seorang pemimpin harus mau
mendengarkan dan melihat suara hati nurani rakyat, perhatian, mengayomi, memperhatikan
aspirasi mereka, dan dapat melihat realitas yang terjadi di masyarakat yang dipimpinnya.
Berbicara dari hati nurani, dan bukan hanya di mulut, artinya pembicaraannya sesuai dengan
realitas dan fakta, bukan hanya sekedar di mulut.Pemimpin yang hanya sekedar di mulut dalam
ungkapan Melayu disebutkan, “Pemimpin mulut hanya sekedar menyebut, menjalankan tugas
terkentut-kentut, kalau memikul beban hatinya kecut, menghadapi masalah nyawanya ke
buntut.”[28] Oleh karena itu, Raja Ali Haji menyaratkan pemimpin harus
mempunyai pendengaran, pengelihatan, dan pembicaraan yang baik. Hal ini sangat penting untuk
menjalin hubungan yang harmonis dan konstruktif antara seorang pemimpin dan masyarakat yang
dipimpin.
Adapun syarat seorang pemimpin yang terkait dengan sifat batiniyah antara lain: 1) Mukallaf;
2) Merdeka; 3) Adil; 4) Mempunyai kemampuan ijtihad yang baik; 5) Mempunyai keberanian
yang kokoh; 6) Rajin, tidak malas mengurusi permasalahan yang ada di dalam pemerintahannya.
[29]
Mukallaf di sini berarti sudah cakap hukum, yaitu seorang pemimpin sudah dapat bertanggung
jawab atas apa yang ia lakukan. Kebijakan dan semua langkahnya dalam menjalankan roda
kepemimpinan benar-benar lahir dari pemikiran yang dewasa.Karena pemimpin harus
bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Ungkapan Melayu menyatakan:
“Orang beradab bertanggung jawab”.[30]
Sedangkan syarat merdeka di sini antara lain berarti bahwa kebijakan pemimpin harus bebas
dari kepentingan pribadi atau kelompok dan benar-benar mandiri. Pemimpin harus benar-benar
bisa memosisikan dirinya di atas kepentingan semua kelompok, kepentingan masyarakat luas yang
dipimpinnya.Kebijakan yang diambil tidak berdasar pada tekanan kepentingan atau pihak-pihak
tertentu, independen, dan benar-benar berdasarkan suara hati nurani rakyatnya.
Prinsip keadilan bagi seorang raja lebih bernuansa penghargaan yang sama kepada semua
orang dengan tidak membedakan dari mana unsur atau golongan. Hal ini dibuktikan dengan
jalannya hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.[31] Adil berarti harus benar dalam
melaksanakan hak dan kewajiban sesuai perilaku hukum dan undang-undang, agama, adat, dan
norma sosial yang dianut masyarakat. Ungkapan Melayu “yang disebut adil, tidak membedakan
besar dan kecil”.[32]
Pada dasarnya, adil ini perspektif, artinya menurut seseorang adil belum tentu menurut yang
lain adil.Namun demikian, ada pemahaman intersubyektif, bahwa adil berarti meletakkan sesuatu
pada tempatnya.Dalam konteks kepemimpinan berarti bertindak dan memberikan hak masyarakat
yang dipimpinnya secara proporsional dan profesional.Mendahulukan mana yang harus
didahulukan, memberikan sesuatu kepada yang berhak, menindak yang melanggar aturan, tidak
diskriminasi, dan sebagainya.
Mempunyai ijtihad yang baik, seorang pemimpin harus benar-benar cermat dalam mengambil
keputusan dan kebijakan.Keputusan yang diambil harus benar-benar berdasarkan pemikiran yang
mendalam dan pertimbangan yang cermat dan matang.Selain itu, juga mempertimbangkan efek
manfaat dan madharat dari keputusan atau kebijakan tersebut. Syarat ini juga berarti pemimpin
harus visioner, mampu merencanakan dan menatap masa depan dengan cermat dan baik. Dalam
ajaran Melayu, dinyatakan bahwa masyarakat harus berpandangan jauh ke depan, berpikiran
panjang, hidup tidaklah untuk masa silam dan hari ini, tetapi juga amat penting untuk masa depan,
baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Dengan memandang jauh ke depan, maka
pemimpin diharapkan memilki wawasan yang luas, pikiran panjang, dan perhitungan yang
semakin cermat. Berpandangan jauh ke depan akan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap
generasi berikutnya.[33]
Seorang pemimpin, menurut Raja Ali Haji, juga harus mempunyai keberanian yang tinggi,
sehingga kepemimpinannya benar-benar kredibel dan bisa lepas dari tekanan dan kepentingan
pihak-pihak tertentu yang tidak sesuai dengan kemauan rakyat. Sifat rajin berarti seorang
pemimpin harus benar-benar all out dalam mencurahkan pikiran, waktu, dan tenaganya untuk
mengurusi kepentingan rakyat.Seorang pemimpin harus benar-benar siap dan mau berkorban lahir
dan batin demi kemashlahatan dan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya.
Membahas masalah kepemimpinan Raja Ali Haji menggunakan istilah "raja", karena sistem
pemerintahan yang ada di masa hidupnya adalah berbentuk kerajaan atau kesultanan. [34] Apabila
ditarik ke era sekarang, raja ini berarti kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, kepala
daerah, DPR, atau siapa pun yang mengemban amanah rakyat. Kriteria di atas menunjukkan bahwa
beliau menginginkan seorang pemimpin yang benar-benar mampu melaksanakan dan mencapai
kemaslahatan umum bagi seluruh rakyat.
Menurut Raja Ali Haji, pada hakikatnya seorang pemimpin, dalam hal ini adalah raja,
merepresentasikan tiga kepemimpinan sekaligus, yaitu, pertama, pemimpin (raja)
merepresentasikan eksistensi seorang khalifah. Raja sebagai khalifah maksudnya ialah raja sebagai
pengganti Tuhan di bumi sekaligus pengganti Nabi Muhammad, sehingga harus melanjutkan
syariat dan ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
Kedua, pemimpin (raja) merepresentasikan seorang imam. Sebagai imam, maksudnya hampir
sama dengan imam shalat, yang setiap perbuatannya harus diikuti oleh makmum. Oleh karena itu,
raja harus bertindak sesuai petunjuk al-Qur‘an dan al-Hadis, agar perbuatannya tidak menyimpang
dari kehendak Allah. Itu berarti pula raja harus menghindarkan rakyatnya dari kekafiran,
kemungkaran, dan kemaksiatan.Ketiga, pemimpin (raja) merepresentasikan eksistensi seorang
sultan.Sultan di sini maksudnya bahwa raja telah mendapat kepercayaan dari rakyat dan segala
kepentingan rakyat diserahkan kepadanya. Oleh karena itu, raja harus memerintah dengan adil,
bijaksana, sesuai dengan petunjuk al-Qur‘an dan al-Sunnah.[35] Karakteristik pemimpin ideal di
atas dirumuskan dengan harapan dapat tercipta kepemimpinan yang kredibel.
Cukup lengkap kriteria pemimpin pemimpin yang diungkapkan oleh Raja Ali Haji, meliputi
syarat lahir dan batin. Semakin lengkap pakaian batinnya, semakin sempurna penampilannya,
semakin terpuji kepemimpinannya, dan semakin dihormati orang.[36]
d. Kepemimpinan Ideal
Pemerintahan ideal, menurut Raja Ali Haji, ialah pemerintahan gaya Islam. Hal ini tidak
terlepas dari latar belakang kehidupan beliau, sebagai orang yang tidak hanya banyak mengetahui
perihal Islam tetapi juga fanatik terhadap ajaran Islam.Raja Ali Haji menyadari bahwa dalam
pandangan Islam Tuhan mempunyai posisi yang amat sentral dalam setiap bentuk dan manifestasi
pemikiran. Dalam pemikiran Islam, Tuhan merupakan sumber dari kebenaran, dan kebenaran
hanya datang dari Tuhan.[37]
Menurut Raja Ali Haji, setidaknya ada tiga tugas pokok seorang pemimpin dalam
menjalankan kepemimpinannya. Tiga tugas pokok yang apabila dijalankan dengan baik akan
membawa kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi masyarakatnya, yaitu:
Pertama, seorang pemimpin (raja) jangan sampai luput dari rasa memiliki terhadap hati
rakyat.[38] Hal ini penting karena pemimpin tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang
dipimpinnya. Adanya pemimpin karena ada rakyat.Dengan demikian, dalam menjalankan roda
pemerintahan harus terjalin hubungan yang harmonis dan seirama antara pemimpin dan
masyarakat yang dipimpin, agar terjadi sinergi, sehingga pemerintahan berjalan dengan baik. Raja
Ali Haji pernah menyatakan "rakyat itu umpama akar, yang raja itu umpama pohon; jikalau tiada
akar niscaya pohon tiada akan dapat berdiri,"[39]
Kedua, pemimpin harus berhati-hati bila menerima pengaduan dari masyarakat karena
menurutnya ada tiga macam pengaduan, yaitu: (1) pengaduan jenis malaikat; (2) pengaduan jenis
hawa nafsu; dan (3) pengaduan jenis setan.[40] Dari ketiga jenis pengaduan tersebut hanya
pengaduan jenis malaikat saja yang sesuai dengan hukum Islam dan harus ditindaklanjuti oleh
seorang pemimpin.[41]
Ketiga, seorang pemimpin (raja) tidak boleh membeda-bedakan rakyat atau dengan kata lain
tidak diskriminatif.[42] Dengan kata lain, pemimpin harus adil.[43]
Tiga tugas pokok di atas pada intinya menuntut raja agar dalam menjalankan pemerintahan
dan kepemimpinannya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ada dan tidak bertindak
sewenang-wenang atas dasar kekuasaan. Untuk menghidari kesewenang-wenangan ini, maka
harus ada hukum. Kepemimpinan ideal memang membutuhkan sosok pemimpin yang ideal pula,
akan tetapi seideal apapun pemimpin tersebut tanpa adanya sistem hukum yang kuat, maka
kepemimpinan atau pemerintahan tidak akan berjalan efektif.

D. PEMIMPIN DALAM PERSPEKTIF BUDAYA MELAYU


a. Cara Pandang Orang Melayu
Cara Pandang Orang Melayu Terhadap Anak Ungkapan dalam bahasa Melayu "tuah ayam
karena kakinya, tuah manusia pada anaknya” menggambarkan kedudukan seorang anak dalam
kehidupan masyarakat Melayu. Yang dimaksud dengan "anak be(r)tuah" dalam masyarakat
Melayu adalah anak yang "menjadi orang", yang setelah nantinya dewasa menjadi manusia yang
sempurna lahir dan batin, selalu mengingat dan berguna untuk orang tua dan kaum kerabat untuk
seterusnya terhadap bangsa dan negara, serta akan patuh yakin dan taat pada agama dengan
melaksanakan semua perintah agama dan menjauhi semua yang dilarangNya. Pembinaan keluarga
adalah menuju pada keluarga yang sejahtera dan sehat serta bahagia lahir dan batin seperti
diungkapkan melalui “tuahnya selilit kepala, mujurnya selilit pinggang, kecilnya menjadi tuah
rumah besarnya menjadi tuah negeri”.Pembinaan seorang anak dalam sebuah keluarga tercermin
dari kasih seorang ibu. Bukanlah bertujuan untuk terlalu memanjakan seseorang anak yang
diyakini sebagai karunia Tuhan YME tetapi semata untuk memperlihatkan cinta yang mendalam
seorang ibu sering mengujarkan kata-kata timangan terhadap seorang anak seperti "buah hati"",
"buah hati pengarang jantung", "cahaya mata bunda , "intan gemala", "permata bunda", "gunung
sayang", dan sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa dalam adat istiadat dan kebiasaan Melayu
terdapat seperangkat acuan yang menuntun manusia dalam pembinaan perilaku sejak masa dalam
kandungan dan buaian hingga masa dewasa.Pada umumnya orang Melayu meyakini anak sebagai
karunia Allah SWT., yang secara hakikatnya lahir dalam keadaan suci.Karenanya pula secara
hakiki setiap anak dapat "menjadi orang" dengan kunci keberhasilannya terletak pada pundak
orang tua.Ungkapan yang menyebutkan "bagaikan jatuh dari cucuran atap", "begitu gendang
begitu tarinya” menggambarkan adanya keterkaitan sebab-akibat antara sikap, dan sifat orang tua
dengan anak.Orang tua yang baik, berpendidikan dan bersikap sayang terhadap sesamanya selalu.
memiliki anak yang bertuah.
Sebaliknya seorang yang pemabuk dan pendusta pada dasarnya adalah seperti cucuran sifat
dan kebiasaan orang tuanya. Dalam konteks NKKBS, pembinaan orang tua terhadap anak teramat
penting untuk dapat terbinanya generasi penerus yang berguna bagi negara, bangsa dan agama,
demikian pula terhadap keluarga, sanak dan handai serta lingkungan sendiri. Keadaan ini menjurus
pada suatu kenyataan umum bahwa keluarga yang besar akan mengakibatkan kurang terbinanya
anak secara baik dan sempurna. Pada umumnya pula dapat berakibat perlakuan orang tua yang
seakan menyia-nyiakan anaknya seperti yang sering tercermin dalam ungkapan pesimistis
"membiarkan anak belayar dengan perahu bocor, berjalan di rimba tidak berintis".Menurut adat
istiadat dan kebiasaan masyarakat Melayu keadaan "musibah" seperti ini sering mengakibatkan
beban bukan hanya pada orang tua tetapi juga pada seluruh sanak keluarga dan
masyarakat.Karenanya, diberikanlah peringatan dalam bentuk ungkapan seperti "kalau anak tidak
dipinak, hutang bertambah marwah tercampak, kaum binasa bangsa pun rusak dunia akhirat beban
dibawa". Keluarga kecil, sehat dan bahagia akan mendukung keberhasilan pembinaan nilai-nilai
luhur dalam diri anak sebagai generasi penerus harapan bangsa sedini dan seefektif mungkin.
Kemantapan pembinaan nilai-nilai luhur menyebabkan dapat tercapainya keberhasilan dan
keberdayagunaan dalam penanaman dasar kepribadian yang baik dan sempurna. Menurut adat dan
tradisi masyarakat Melayu terdapat seperangkat nilai-nilai luhur yang perlu selalu ditanamkan
dalam diri dan kepribadian seorang anak untuk:
a. “Berpijak pada Yang Esa”, yaitu nilai-nilai keagamaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa, seperti tercermin dalam ungkapan "bergantung pada Yang Satu, berpegang pada
Yang Esa”.
b. "Hidup berkaum sepakaian”, yang bermakna nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam
kehidupan, dengan mencakup pula nilai-nilai kegotongroyongan dan rasa senasib
sepananggungan.Nilai-nilai ini tercermin dalam ungkapan seperti; "Ke hulu sama bergalah, ke
hilir sama berkayuh, terendam sama basah, terapung sama timbul, yang kesat sama diampelas,
yang berbongkol sama ditarah".
c. "Hidup Sifat Bersifat", yang bermakna nilai-nilai berbudi pekerti mulia dan terpuji, beradat
budaya, serta pandai bermasyarakat dan membawa diri. Nilai-nilai ini tercermin dalam berbagai
ungkapan antara lain seperti "bila duduk-duduk bersifat, bila tegak-tegak .beradat", atau “bila
bercakap-cakap berkhasiat bila diam-diam makrifat", dan lain-lain sebagainya.
d. “Hidup menggulut air setimba" yang mengandung makna nilai-nilai sadar diri, dan bertenggang
rasa untuk dapat diperolehnya sesuatu yang berguna bagi hidup di dunia dan di akhirat kelak.
Nilai-nilai ini diungkapkan dalam berbagai untaian kata antara lain, "menuang ketika cair,
berbeban selama berdaya', atau "bila lepas kijang ke rimba, diurutpun sia-sia”, dan sebagainya.
Pembinaan nilai-nilai hidup yang telah mulai ditanamkan sedini mungkin mengungkapkan
sikap dan corak hidup yang berguna dan terpuji.
Ungkapan yang dicontohkan di atas jelas memperlihatkan pengaruh ajaran agama Islam yang
memberikan pedoman hidup bagi manusia, makhluk Tuhan, memiliki kepribadian baik, sempurna,
jujur dan berguna setelah dewasa kelak.
b. Sikap Pandang
Terhadap Hakikat dan Sasaran NKKBS Masih sering diragukan kesiapan masyarakat Melayu
khususnya dalam berpartisipasi secara aktif serta ikut bertanggung jawab dalam memberhasilkan
Gerakan Nasional ini. Anggapan ini antara lain bermuara dari kekurang-lengkapan pengetahuan
mengenai kata maupun ungkapan yang tersedia dalam bahasa Melayu yang mencerminkan dasar-
dasar sikap orang Melayu. Memang benar bahwa bahasa, kata dan ungkapan mencerminkan sikap
dan pandangan penutur bahasa, dalam hal ini pemakai bahasa Melayu.Namun harus diketahui
bahwa makna semantik dari kata maupun untaian kata tidak boleh hanya ditafsirkan dari bentuk
permukaannya ("surface structure level") saja tapi harus dikaji dan ditelusuri dari bentuk dalamnya
("deep structure level").Karena perolehan makna dan kenyataan yang akurat memerlukan
pemahaman kaidah arti sesungguhnya melalui analisis makna (“contextual analysis”).
Pihak yang berpandangan bahwa masyarakat Melayu cenderung beranak banyak, jadi
beranggapan kurang siap atau kurang dapat menerima Gerakan Nasional ini, antara lain
disebabkan penafsiran yang sempit dan kurang mengetahui kelengkapan dari untaian kata dalam
bahasa Melayu seperti "banyak anak banyak rezeki”. Pandangan yang keliru ini semakin
terdukung pula dengan terdapatnya untaian kata lainnya dalam bahasa Melayu seperti "banyak
anak, banyak tempat berteduh", atau "banyak anak, senang bertanak".Kata atau untaian kata seperti
ini sesunggulinya mengandung suatu falsafah.Penafsiran suatu falsafah apalagi yang terkait
dengan adat dan kebiasaan tidaklah dapat disimpulkan maknanya secara sepintas tapi haruslah
terlebih dahulu mengkajinya secara lebih mendalam.
Sesungguhnya untaian kata seperti "banyak anak banyak rezeki" belumlah lengkap karena
seharusnya masih diikuti dengan kelengkapan lain yang sering terlupa pengujarannya. Bentuk
lengkap: "banyak anak banyak hutang yang dibawanya, banyak fitnah yang kan menimpa”.
Untaian kata ini memperlihatkan ciri sikap orang Melayu yang dalam memperingatkan sesuatu
lebih memilih cara edukatif dalam bentuk peringatan dan tamsil. Memang dari satu sisi diakui
bahwa dengan banyak anak akan banyak pula yang memperhatikan hidup orang tuanya kelak,
namun dari sisi lain yang lebih berat adalah akan menyebabkan bertambahnya beban “hutang dan
bekal orang tua”.
Menurut adat dan tradisi masyarakat Melayu yang dimaksud “hutang orang tua terhadap anak”
mencakup seperangkat kewajiban dan tanggung jawab yang cukup banyak dan berat. Sejak lahir,
menuju dewasa hingga masa "lepas rumah" terdapat "hutang orang tua terhadap anak” antara, lain:
(a) "hutang belas dengan pelihara", yang bermakna upaya menjadikan anak kuat dan sehat, baik
jasmani maupun rohani". (b) “Hutang tunjuk dengan ajar", yang bermakna membekali anak
dengan ilmu dan pengetahuan, dan kemampuan mandiri, (c) "Hutang tuang, dengan isi", yakni
melengkapi seorang anak dengan nilai-nilai luhur yang bersumber dari ajaran agama, adat istiadat
dan kebiasaan, demikian pula norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat, serta (d) "Hutang
bekal dengan pakaian", yakni membekali anak sejak lahir hingga mampu berdiri sendiri dengan
segala macam keperluan hidup, lahiriah dan batiniah. Kata "bekal" mencakup penyediaan bekal
ilmu pengetahuan dan keimanan yang teguh dan berqaidah."Pakaian yang dibekalkan” bukanlah
hanya terbatas pada pakaian lahiriah semata tapi lebih luas maknanya yaitu untuk menjadikan
seorang anak benar-benar seorang manusia yang ber-Tuhan dengan keimanan dan ketaqwaan
sebagai pakaiannya.Dengan "bekal” dan "pakaian" yang "tak lusuh di pelasah".
Sebaik apapun pemimpin, dalam menjalankan pemerintahannya harus dikawal dengan sistem
hu