Anda di halaman 1dari 17

BAB I

IHSANUL AMAL DAN THALABUL ILMI

AMAL HASAN (QS. Al-Mulk 67:2)


(Amal Yang Baik)

NIAT CARA
Ikhlas Kepada Allah Sesuai hukum syara

Tanda-Tandanya:
 Tunduk kepada kebenaran
 Mau menerima nasihat

Kemuliaan posisi ilmu dalam Islam (QS 3:18;QS 35:32;QS 58:11, Al-Hadist)
Islam sangat peduli ilmu: Harus mempelajari
perintah
SYUKUR dan larangan
Allah QS. 2:152
NIKMAT PADA
ALLAH

LIDAH PENDENGARAN MATA


QS. 2:83;136 QS 4: 146:28:55 QS. 24:30

Mengetahui perbuatan-perbuatan
RIDHA ALLAH yang diperintahkan dan dilarang
Allah SWT

FARDHU UNTUK
INDIVIDU MUSLIM
Antara Ilmu dan Tsaqafah

ILMU

sang Khaliq Untuk kepentingan Untuk kepentingan


sendiri yang berhubungan dengan umum
ILMU

TSAQAFAH
FADHU KIFAYAH

FARDHU ‘AIN Contoh: Kedokteran, Transportasi,


pertanian Dll.
Contoh: Ibadah Mahdhoh, syariat

ILMU TSAQAFAH
Cara mendapatkannya Dari penelitian dan Dari Periwayatan
ada/tidaknya muatan percobaan yang Dipengaruhi Ideologi
berulang.
Tidak dipengaruhi
ideologi

BAB II
KHOSIYATUL INSAN

Komunitas Rindu Islam


Pada manusia akan
terdapat
QS 20:50

Hajatul Al-Ghoroiz
Tafkir
Udlowiyah QS. 16:68,
QS. Ar-Ra’d:3-4
QS. 87: 2-3 36:71

Rangasangan dari dalam Rangsangan dari luar


jika tidak dipenuhi mati tubuh, gelisah jika tidak
Contoh: Lapar, haus, tidur dipenuhi
Keinginan buang hajat Dll. Ada tiga bentuk:
Untuk meredam G. Nau dan
G. Baqo’ QS 2:124
G. Baqa
dengan berusaha
Contoh: Rasa Ingin memiliki. nmengendalikan
Mempertahankan diri, berani, kikir 2 faktor pembangkitnya.
G. Nau’ QS 12: 124

Contoh: Ketertarikan Terhadap Lawan


Jenis, kecentiaan terhadap lawan jenis,
kecintaan pada keturunan, lemah Gharaiz terdapat pada
lembut, rasa iba. hewan namun hanya
G. Tadayyun QS. 39: 8; sebagian saja
7 10 penampakannya yang
dapat diindera. G
Tadayyun
Contoh: Ingin mensucikan sesuatu, penampakannya pada
merasa takut terhadap siksaan-Nya hewan tidak bisa
diindera, hanya
Gharizah dapat dibangkitkan oleh:keberadaannya
☺ Pemikiran dan dijelaskan oleh nash
☺ Fakta yang terindera
Pemenuhan oleh

BathIL Shahih
(Islam)

☺ Mencuri ☺ Bekerja
☺ Zina ☺ Nikah
☺ Menyembah berhala dll.☺ Menyembah Allah
dll.

Komunitas Rindu Islam


BAB III
AQIDAH ISLAMIYAH

Simpul

Definisi Bahasa Jual-beli


‫ﺘﻌﺮﻴﻒ‬ ‫ﻠﻐﺔ‬
Perjanjian
Istilah
‫ﺍﺻﻄﻼﺤﺎ‬

‫ ﻮﻋﻦﻋﻼ‬،‫ ﻮﻋﻤﺎ ﺒﻌﺪﻫﺎ‬،‫ﻮﻋﻤﺎ ﻗﺒﻞﺍ ﻠﺤﻴﺎﺓ‬،‫ﺍ ﻠﻔﻛﺮﺓ ﺍ ﻠﻛﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺍ ﻛﻮﻦﻮﺍﻻ ﻨﺴﺎ ﻮﺍ ﻠﺤﻴﺎ‬
‫ﻗﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻮﻤﺎﺒﻌﺪﻫﺎ‬
“Pemikiran menyeluruh mengenai alam, manusia dan Kehidupan dan
apa-apa (yang) sebelum kehidupan, dan apa-apa (yang) sesudahnya, dan
hubungannya dengan apa-apa yang sebelumnya dan apa-apa yang
sesudahnya”

‫ﻓﻛﺮﺓ ﺍ ﺴﺴﻴﺔ‬
Pemikiran mendasar

Pembenaran yang pasti (tasdiqul jazm) yang sesuai dengan kenyataan


yang muncul dari adanya
dalil or bukti.
IMAN ‫ﺍﻻﻴﻤﺎﻥﻫﻮﺗﺼﺩﻴﻖﺍﻠﺠﺎﺰﻢﻤﻄﺒﻖﻠﻠﻮﺍﻗﻊﻋﻦﺩﻠﻴﻞ‬

‫ﻋﻘﻞ‬
Dalil/buk Dengan Akal
t ‫ﻧﻘﻞ‬
Menukil

Allah
Aqidah Islam: Rukun Iman
Malaikat
Kitab Allah
Rasulullah
Hari Kiamat
Qadha dan Qadhar
‫ ﺍ ﺳﺎ ﺱ ﺍ ﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺮﻋﺎ ﻴﺔ ﺸﻮ ﻮ ﻦﺍﻻﺨﺮﺓ‬:‫ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺮﻮﺤﻴﺔ‬

‫ﺍ ﺳﺎ ﺱ ﺍ ﻠﺒﺤﺚﻋﻦ ﺮﻋﺎ ﻴﺔ ﺸﻮ ﻮ ﻦ ﺍ ﻠﺪﻨﻴﺎ‬:‫ﻋﻘﻴﺩﺓﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‬

Catatan: Perusakan aqidah kaum muslimin oleh filsafat Yunani/orang-


orang mutakalimim.
BAB IV

Komunitas Rindu Islam


PROSES KEIMANAN

Iman Kepada Adanya Allah SWT

Suluk
Hasil Proses Pemaham (Tingkah
Laku)

Panca Ota Maklumat


Fakt Indera Sebelumn
a k
ya

Alam
Kehidupa Manusi
TERBATAS

Gabungan serba Penampakannya Berawal +


terbatas shg sifatnya Individual Berakhir
juga terbatas

TUHAN Pasti ada yang


TIDAK TERBATAS

Mensifati Khaliq

1 Diciptakan…………… Bath
. ………………. il
2 Menciptakan diri Bath
. sendiri……… il
3 Azali wajibul Sha
. wujud……………… hih

Peranan akal terbatas Hati


(perasaan tidak
pasti, mengira-ngira)

Komunitas Rindu Islam


Iman kepada Rasulullah SAW

Adanya sifat fitri, yaitu gharizah tadayyun pada diri manusia

Pensucian terhadap
sesuatu

Pemenuhann
ya
Bathil Shahih Tata aturan khaliq tidak ada
yang memahami
hakekatnya kecuali khaliq
☺ Tehadap berhala itu sendiri
☺ Terhadap matahari ISLAM
☺ Terhadap nenek moyang
☺ Terhadap berda-benda
☺ dll Akan
Sebabkan
Tentram, puas, karena sesuai
fitrah. Menentramkan jiwa,
Akan Sebabkan memuaskan akal.

Gelisah, cemas, ragu-


ragu, dll. Karena tidak Mutlak harus ada
sesuai fitrah, tidak perantara
menentramkan jiwa,
tidak memuaskan akal

RASUL

Iman kepada Al-Quran yang berasal dari Allah

Kekhasan Al-
Quran dengan
bahasa Arab

Komunitas Rindu Islam


Kemungkinan dari mana asal Al-Quran.

Dari Allah Karangan Nabi Karangan Bangsa


SWT SAW Arab
QS. 11:13
Gaya bahasa Hadist berbeda QS. Yunus; 38
dengan Al-Quran

Karangan
Jabr
(QS. 16:103
Konsekwensi keimanan yang pasti kepada Allah, Muhammad
dan Al-Quran
memecahkan dengan shahih

UQDATUL
QUBRO

Sebelum Pada saat Sesudah


Di dunia

Dasar berdirinya
mabda/Ideologi

Hadlarah
(peradaban yang bertolak dari
mabda)
QS. 4 : 36
Setelah mengimani Al-Quran. maka secara
naqli

Iman kepada hari Iman kepada malaikat Iman kepada qodlo dan
akhir qadar

Dijelaskan
BABsecara
V global dan
umum
IMAN TERHADAP SIFAT-SIFAT ALLAH
KEKUATAN ROHANI TERBESAR SEORANG MUSLIM
‫ﺍ ﻻﻋﻼ ﻥ‬
Proklama ‫ﻤﻌﻨﻰﺷﻬﺪﺓ‬ ‫ﻠﻐﺔ‬
si

‫ﺍ ﻻ ﻘﺴﻢ‬
Sumpah ‫ﺷﻬﺪ ﺓ‬

Komunitas Rindu Islam


‫ﺍ ﻠﻮﻋﺪ‬
Janji

‫ﻻﻤﻌﺒﻮﺪﺍﻻﷲ‬:‫ﻻﺍ ﻠﻪ ﺍ ﻻ ﺍ ﷲ‬
Menolak sembahan
‫ﻻﻴﻤﺎﻥ‬ lain (berhala, thagut,
hawa nafsu, dll)

Tidak hanya beriman


‫ﺗﺻﺪﻴﻒ‬ adanya Allah tetapi
juga pada sifat-sifat-
Nya:
QS. Ali Imron : 191.
‫ﺍﻗﻮﺍﻞ‬ ‫ﺍﺮﻛﺎﻥ‬ 26
‫ﺍﻓﻌﺎﻞ‬ QS. Al-Israa: 110
QS. Al-Furqon: 68
QS. Yusuf: 40
QS. Al-Ankabuut: 62
QS. Fushilat: 30-31 QS. Al-Mulk: 15
KetenanganQS. Al- QS. Asy-Syura: 27
Ahqaaf: 13
QS. Al-An’am: 18. 65
QS. Al-anfal: 46
‫ﺍﻠﺘﻔﺗﻞ‬ ‫ﺍﻻﻃﻤﻧﺎﻦ‬ ‫ﺴﺠﺎﻋﺔ‬ QS. Al-Hajj: 40
(optimis) (Kesenangan) (optimis)

BAB VI
KETERIKATAN TERHADAP HUKUM SYARIAT ISLAM

Manusia tidak dibebani hukum


apapun sebelum diutus seorang
Rasul QS. 17:15
Setiap perbuatan akan
Setelah Rasul dimintai pertanggung-
diutus/diturunkan jawabanya
QS. 4: 165, QS. 59 :7

Mewajibkan umatnya mengikatkan


diri dengan hukum syara

Definisi hukum

‫ﺨﻄﺎﺐﺍﻠﺸﺍﺮﻉﺍﻠﻤﺗﻌﻠﻖﺒﺄﻓﻌﻞﺍﻠﻌﺒﺎﺩ‬
“Seruan Sang pembuat hukum
(Allah) yang berkaitan dengan
Komunitas Rindu Islam perbuatan seorang hamba”
Masa
Runtuhny Masa
a Rasulullah Harun Ar-Rosyid
Abu Bakar
sd
sd
QS. 59:7 Bukan
Berarti

Tidak diperintahkan dan tidak Tidak ada ketentuan


dilarang syaranya
Manusia bebas Manusia bebas
karena memilih
Sifat Syara’am QS. Islam tidak diturunkan secara
7:158 terperinci + teknis QS. 5:3 ; 16: 89
SETIAP MUSLIM WAJIB MENGETAHUI
HUKUM SYARA
Untuk hal-hal yang baru disyariatkan
melakukan ISTINBATH
Contoh : Hal-hal baruyang sebelumnya tidak
ada.
Masa Masa
Rasulullah Abu Bakar
sd
sd
Runtuhnya Harun Ar-Rosyid
Daulah

Ushul Fiqh

Hukum Asal Benda:


‫ﺍﻻﺻﻞﻓﻰﺍﻻﺸﻴﺎﺀﺍﻻﺍﺤﺔﻤﺎﻠﻢﻴﺮﺪﺩﻠﻳﻞﺍﻠﺘﺤﺮﻳﻢ‬

“Hukum asal benda adalah mubah, sebelum ada dalil-dalil yang


mengharamkannya”

Hukum asal perbuatan:

‫ﺍﻻ ﺻﻞ ﻓﻰ ﺍ ﻻ ﻓﻌﺎ ﻞﺍﻠﺗﻘﻴﺩ ﺒﺎ ﻠﺤﻛﻢ ﺍ ﻠﺷﺮﻋﻲ‬

“Hukum asal suatu perbuatan terikat dengan hukum syara”

BAB VII

Komunitas Rindu Islam


HUKUM TENTANG PERBUATAN MANUSIA

Penentuan suatu hukum perbuatan tidak


bisa hanya dengan membaca suatu
perintah/ larangan

Kewajiban bagi kaum


muslim untuk memahami
jenis khitob
Jenis Hukum
Syara:
‫ﻄﺎﻠﺐ ﻠﻠﺘﺮﻚ‬ ‫ﺘﺤﺒﻳﺮﻠﻠﻔﻌﻞﺃﻮﻠﻠﺘ‬ ‫ﻄﻠﺐﻠﻠﻔﻌﻞ‬
Meninggalkan ‫ﺮﻚ‬ Mengerjakan
Pilihan
mengerjakan
atau
meninggalkan
‫ﻗﺮﻨﻪ‬ ‫ﻏﻳﺮﺠﺎﺯﻡ‬ ‫ﺠﺎﺯﻡ‬ ‫ﻏﻳﺮﺠﺎﺯﻡ‬ ‫ﺠﺎﺯﻡ‬
TIDAK PASTI PASTI TIDAK PASTI PASTI
‫ﻤﻛﺮﻮﻩ‬ ‫ﺤﺮﺍﻢ‬ ‫ﻤﺒﺎﺡ\ﺠﺎﻨﺯ‬ ‫ﻤﻨﺪﻮﺐ‬ ‫ﻓﺮﺾﻮﺍﺠﺐ‬
MAKRUH HARAM MUBAH SUNNAH WAJIB

HUKUM
SYARA
Fardlu Mis: wajibnya jihad (bentuk peraintah/amr)
(wajib) QS. 9:29
Qorinah (tanda-tandanya) QS.
9:39
Haram Mis: Haramnya zina QS. 17:32 (sighat
nahi)

Qorinah. QS. 17: 32; QS. 24:2

Mandub Mis: Hadist


(sunah) 1. HR. Imam Malik, Imam Ahmad tentang shalat
berjamaah (tidak dalam bentuk perintah)
2. HR. Al-Hakim tentang ziarah kubur

Qorinah
 Diamnya Nabi ketika sahabat
shalat sendiri
 Diamnya nNabi ketika sahabat

Komunitas Rindu Islam


Mis: HR. Iman Thabrani tentang
Makruh seseorang yang mampu menikah
tetapi tidak menikah
Qorinah
Diamnya Rasul ketika melihat sahabat yang
tidak menikah walaupun sebenarnya
mampu
Mis:
Muba QS. 5: 2
h QS. 62: 10
Qorinah
Dari Allah yang melarang melakukannya
ketika ihrom
Fardlu Kifayah
Hukumnya Wajib harus terlaksana secara sempurna (hilang
kewajibanya)

Fadlu Fardlu
‘Ain Kifayah Fardlu kifayah tidak gugur ketika “sedang”
dilaksanakan dan gugur jika “telah”
Wajib dilaksanakan secara sempurna.
√ √
Gugurn
ya
√ ≠
kewajib
an BAB VIII
SUMBER-SUMBER SYARIAT ISLAM

Pembahsan masalah ini termasuk Ushul (Masalah Pokok)


Penetapan sumbernya harus Qoth’i

QS. Al-israa 17:36


QS. Yunus 10: 36

YANG MEMENUHI PENGERTIAN


TERSEBUT

AL-QUR’AN AS-SUNNAH IJMA’ SHAHABAT QIYAS

1. Al-Qur’an
Definisi: Al-Qur’an sampai
Al-Qura’an adalah Kalam Allah yang ke kita dengan
difirmankan melalui malaikat ke At-tawattur
Rasulullulah
Fungsi
 Jadi hujjah kerasulan
 Pedoman hidup manusia
 Ibadah bagi pembacanya

Komunitas Rindu Islam


B. Nasakh
A. Kehujjahannya
Makna lughowi
 Bahasa Arab
 Izalah (menghapus) QS.
QS. 17: 88. 2:23
22:52
 Isi (kandungannya)
 Tabdil (menggantikan) QS.
QS. Al-Fath 48 : 27, Ar-Ruum
16:101
30; 1-7
Perubahan arah kiblat QS.
 Sejarah terdahulu sesuai
2: 142-145
dengan fakta (Iptek, dll)
D. Tafsir Al-Qur’an
C. Al-Muhkamat dan Al-mutasyabihat
(QS. Ali Imron: 7) Hanya dengan bahasa
Al-Muhkamat: jelas maksudnya, cTh: Syurga Arab.
dan neraka, haramnya zina, riba, qishas, Memahami,
rajam, dll. menghayati dan
Al-Mutasyabihat: punya arti terselubung. mengamalkan.
QS. 2:228. QS. 2:237. QS. Ar-Ra’du 13:37
BAB IX
PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM

SAAT INI DUNIA DIDOMINASI OLEH:

SOSIALISME Konsep KAPITALISME


Hidup
Materi DASAR Pemisahan agama dari
kehidupan
Bagian dari alat/tidak INDIVIDU liberalisme
bebas
Bertingkat dan saling MASYARAKAT Peraturannya selalu berubah
bertentangan
Tangan besi NEGARA Secara temporal untuk
menjaga liberalisme

BAGAIMANA DENGAN SISTEM ISLAM?

AZAS AZAS AZAS


PERTAMA KEDUA KETIGA

Dasar: Taqwa (Masyarakat) Sikap Keberadaan


Individu NEGARA
Berasal dari
saling mengontrol
pelaksanaan hukum,
Pemahaman mengawasi, Pelaksana hukum
yang jernih mengoreksi syara dan
tentang AMK penguasa mengemban dakwah
ke seluruh dunia
Amar ma’ruf nahi
mungkar

Komunitas Rindu Islam


Kedaulatan Kekuasaan
QS. 3: 104, 110
Ceritakan kisah (Penentu (penentu
Lengkapi dengan
keinggian benar-salah) pelaksana
contoh-contoh adanya
Taqwa para milik syara kedaulatan) milik
pengawasan
umat
shahabat masyarakat

Satu kesatuan yang integral dalam sistem Islam


yang utuh

Tidak akan mungkin sama dengan sistem sosialisme


dan kapitalisme

RIDLA ALLAH
SWT
QS. 41 BAB
(Fushilat):
X
42)
KEWAJIBAN BERDAKWAH

KONDISI UMAT ISLAM

KEMUNDURAN DALAM BERBAGAI

Besar/masyarakat: Kecil/individu:
 Politik  Akhlak
 Pemerintahan  Ibadah praktis
 Ekonomi
 Peraturan
 Peradaban
 Hankam keluarga
 Hukum waris
 Tata pergaulan

MASALAH MENDASAR
Kemunduran tingkat berfikir
umat
Dengan pemikiran yang jeli dan
“Gambarkan kondisi umat Islam
jernih
sekarang yang jauh dari nilai-nilai
Islam akibat ghazwulfikri,
Solusi Islam ghazwultsaqofi, ghazwulsiyasi”
QS. 3:110

Ibarat darah
Ancaman bagi yang tidak
DAKWAH: dalam tubuh
Jawaban dan
melaksanakan: QS. 8: 25 manusia
Kewajiban
HR. Abu Daud, HR. Al-Bazzar dan
Thabrani QS. 16:125, QS. At-Taubah:71. QS. 41:33
“Ceritakan
gambaran
Membentuk masyarakat peranan dakwah
Islam dalam
(HR.Bukhari) masyarakat

Komunitas Rindu Islam


“Ceritakan konsep masyarkat
Pemikiran Perasaan Manusia Islam selama 14 abad hingga
runtuhnya Khilafah Turki Islam
Sistem masa pemerintahan Sultan Abdul
Hamid II, pada 3 Maret 1924”

Dakwah yang harus


dilakukan

Targe Tujua Tahapa Usah

SHAHIH

Menuju
Kembalinya
BAB XI
masyarakat HUKUM SYARA
SUMBER-SUMBER

As-Sunnah Ijma’ Shahabat

Definisi: Definisi:
Perkataan, perbuatan, dan Menurut ulama ushul fiqh
diamnya Rasulullah SAW Ijma’ adalah kesepakatan
QS. An-Najm 53:3-4, QS. Al- terhadap hukum bahwa
An’am 6:50, QS. Ali Imron 3: hal itu merupakan hukum
164. Al-Jumuah 62: 3, syara.
QS.Al-Ahzab 33: 34
Mengapa Ijma’
Shahabat????!!!!!!!!!!!
FUNGSINYA Terhadap AL-QUR’AN ☺ Pengumpulan Al-Qur’an jadi mushaf (QS. 22:
9, 41:42)
☺ Mengumumkan Keumuman Al- ☺ Keharusan adanya seorang khalifah dalam
waktu 2 hari 3 malam.
Qur’an
☺ Banyak pujian terhadap shahabat (QS
☺ Pengkhususan Al-Qur’an (QS.
48:29, 9: 100, 59: 8.
4: 11)
☺ Generasi yang mengumpulkan,
☺ Pensyaratan terhadap ayat Al-
menghafal dan menyampaikan Al-Qur’an.
Qur’an yang mutlak (QS. 9: 38)
☺ Mustahil bersepakat dalam kekeliruan dan
☺ Pelengkap keterangan
kesesatan.
sebagian dari hukum-hukum
Al-Qur’an (QS. 4: 23)
☺ Sunnah menetapkan hukum-
Qiyas

Definisi: Contoh:
Menyamakan suatu kejadian QS. Al-Jumuah: 9
yang tidak ada nashnya Illatnya: melalaikan Shalat, selain
dengan suatu kejadian yang jual-beli asal melalaikan shalat
sudah ada nashnya atau jum’at tetap haram.
hukumnya. Karena adanya
persamaan Illatnya (sebab)
hukumnya.
Komunitas Rindu Islam
BAB XII
THARIQAH DAKWAH RASULULLAH

Sejarah Da’wah
Rasulullah

Dakwah
Dakwah Fikriyah Dakwah
Siyasiyah Askariyah
Mengarah pada kekuatan Menyebarkan Aqidah yang
membongkar pemikiran Taktik dan
pelindung demi kesinambungan strategi jihad fi
jahiliyah
da’wah sabilillah
Individu
Da’wah Islam Perasaan Islam
menuju
masyarakat Pemikiran

Periode Makkah Penyebaran da’wah Periode


ke masyarakat
secara jariyah Periode D
pelaksanaan
10 Tahun syariat Islam A
Secara sirriyah (3
tahun) di Darul Penuh rintangan, U
Arqam
QS. 74: 1-2
tantangan,
Membangun
L
hambatan dan
QS.15:94, QS. 26:213-215 masjid A
Pembinaan pemikiran “Ceritakan sejarah/kisah
dan ruh serta H
Nabi menghadapi Gambarkan
pengkaderan tahapan da’wah ini, fungsi masjid
Usaha/Ikhtiar
Program dan ujian, cobaan, siksa waktu itu I
pemikiran terhadap beliau S
Membina L
Timbangan ukhuwah
 Haq Iman  Bathil Islamiyah (QS. A
Rasulullah  Benar  Salah M
sebagai Da’I, Menyusun
Mubaligh, Imam,
Fithrah untuk: penegak piagam I
kebenaran
Tokoh politik, “Ceritakan perjalanan perjanjian Y
Pemimpin da’wah rasul selama 15 Pokok UUD A
Jamaah Kaum periode ini hingga datang Dr. Mustafa Asy-
muslimin Syibai
H
suku Aus dan Kharaj darraj
dari yastrib (Madinah)
Strategi politik
Baitul Aqabah I (12 dan militer
Orang)
Baitul Aqabah II (25
Orang)
Rasulullah sebagai
 Da’wah fikriyah kepala negaraDAULAH
 Mengatur barisan
 Menyusun kekuatan ISLAMIYAH

Komunitas Rindu Islam


BAB XIII
‫ﺍﻠﺸﺨﺻﯿﺔ ﺍﻻ ﺴﻼ ﻤﻴﺔ‬
KEPRIBADIAN ISLAM
Kepribadian
‫ﺸﺨﺻﯿﺔ‬
Pola pikir/ Pola sikap/
‫ﻋﻘﻠﻴﺔ‬ ‫ﻨﻔﺴﻴﺔ‬
‫ﻫﻲﻛﻴﻔﻴﺔﺮﺒﻄﺍﻠﻮﺍﻗﻊﺒﻠﻤﻌﻠﻮﻤﺎﺖﺴﺎﺒﻘﺔ‬ Cara seseorang
memenuhi kebutuhannya
Tatacara seseorang mengkaitkan
sesuai dengan kaidah
antara fakta dengan maklumat
tertentu
sebelumnya berdasarkan kaidah
tertentu
‫ﻗﺮﺍﻋﺩ‬
‫ﻋﻘﻴﺩﺓ‬

‫ﻄﺎﻗﺔﺍﻠﺤﻴﻮﻴﺔ‬

‫ﺤﺎﺠﺎﺖﺍﻠﻌﺿﻮﻴﺔ‬ ‫ﺍﻠﻐﺮﺍﺌﺯ‬ ‫ﻋﻘﻞ‬


Muyul:
Keinginan yang mendorong ‫ﻏﺮﻴﺯﺓ ﺍﻠﻨﻮﻉ‬ DASARN
manusia untuk memenuhi YA
kebutuhannya.
Suluk:
‫ﻏﺮﻴﺯﺓ ﺍﻠﺒﻘﻰ‬ ‫ﻋﻘﻴﺪﺓﺍﻹﺴﻠ‬
Sekumpulan perbuatan ‫ﺇﺪﺮﺍﻚ‬
manusia yang dilakukan ‫ﻏﺮﻴﺯﺓ ﺍﻠﺘﺪﻴﻮﻦ‬ ‫ﻤﻔﺎﻫﻴﻢ‬
untuk memenuhi naluri dan
‫ﺘﻔﻛﻴﺮ‬
hajatul udlowiyah
‫ﻤﻌﻠﻮﻤﺎ ﺖ ﺴﺎ ﺒﻘﺔ‬ ‫ﺍﻠﺪ ﻤﺎﻍ‬ ‫ﻋﻘﻞ‬ ‫ﻤﻳﻞ‬
‫ﺍﻠﻮﺍﻗﻊ‬

‫ﺍﺨﻮﺲ‬ ‫ﺴﻠﻮﻚ‬

‫ﺤﺎﺠﺎﺖﺍﻠﻌﺿﻮﻴﺔ‬
‫ﺍﻠﻐﺮﺍﺌﺯ‬
Perbanyak
Meningkatkan syaksiyah
ma’lumat/informasi
Islamiyah
QS.20:114
Sifat dan kekhasan syaksiyah Melakukan ketaatan,
Islamiyah menjalankan perintah
QS. 18:29. 9: 89;100;101;110, ibadah dari Allah.
63,21 BAB XIV QS. 2: 147
CATATAN: Gambarkan teladan
‫ﺍﻻﺨﻼﻖﻓﻲﺍﻻﺴﻼﻢ‬
AKHLAK DALAM ISLAM ( dan Usaha Perusakannya)

Sifat dan kekhasan


syaksiyah Islamiyah
Komunitas
QS. 18:29. 9: Rindu Islam Melakukan ketaatan,
89;100;101;110. 63:21 menjalankan
Perbanyakperintah
CATATAN: Gambarkan ibadah dari Allah.
ma’lumat/informasi
teladan syaksiyah para QS. 2: 147
‫ﻫﻮﺍﻠﺪﯿﻦﺍﻠﺬﯿﻰ ﺍﻧﺰﻠﻪ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻤﺪ ﺼﻠﻰﺍﷲﻋﻠﯿﻪ ﻮﺴﻠﻢ ﺒﺗﻨﻈﺒﻢﻋﻼ‬:‫ﺍﻹﺴﻼﻢ‬
‫ﻗﺔﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺮﺒﻮﺒﻪ ﻮﺒﻨﻔﺴﻪ ﻮﺒﻐﻴﺮﻩ‬
“Islam adalah: Ad-diin yang ditutunkan oleh Allah SWT kepada Nabi
Muhammad SAW untuk menghukumi/mengatur hubungan antar manusia
dengan Tuhannya, dengan dirinya sendiri dan dengan selainnya.”

‫ﺒﺨﺎﻠﻘﻪ‬
‫ﻋﻘﺪﺓ‬
‫ﻤﻄﻌﻭﻤﺎﺖ‬ ‫ﻤﺸﺮﻭﺒﺎﺖ‬
‫ﻋﺒﺎﺪﺓ‬

‫ﺒﻨﻔﺴﻪ‬ ‫ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﺒﻐﻴﺮﻩ‬


‫ﻤﻌﺎﻤﻠﻪ‬
‫ﺍﻠﻤﻠﺒﻮﺴﺎﺖ‬ ‫ﺍﻻﺨﻼﻖ‬
‫ﻋﻘﻮﺒﺎﺖ‬
Kata
dasar
Khuluk
QS.16:90
HR. Al-Hakim
Ad-Diin
HR. Malik,
QS.68:1- Ahmad.
6 QS. 26:137
QS. 68:4
Bukan sekedar sifat/moral baik
Landasan:
buruk saja
Perusakan Bagian dari Aqidah
nya hukum syara’ Islamiyah
 Permisifme matrealis  Jujur (HR. Bukhari Muslim)
 Pergaulan bebas  Menjauhi hasud (HR. Abu Daud)
 Memperalat kaum wanita  Menepati janji (QS. 5:7. QS. 17:34.
 Pendidikan QS. 16:91) HR Bukhari Muslim
 Seni budaya  Sifat malu (HR. Muslim)
 Industri dan perdagangan  Suka memaafkan (QS. 3:134.
 Memasyarakatkan 42;39, 40, 41. 34. 24;22. 41;34,
minuman keras 35. 15; 85. 7:199)
 Menciptakan berbagai  Menjauhi hal yang tidak
permainan yang bermanfaat
melalaikan ummat  Menjauhi ghibah
 Provokasi terhadap jilbab  Amar Ma’ruf nahi munkar
 Hedonisme.  Mengunjungi orang sakit
 Menghormati tamu
 BAB XV
Menyebarkan salam

PENETAPAN AWAL RAMADLAN DAN ‘IeDUL FITRI

Ceritakan fakta yang ada tentang perbedaan dimulainya puasa


Ramadlan dan ‘Iedul Fitri

3 Imam Mewajibkan kaum muslimin


Mazhab dimanapun untuk memulai
Bulan Ramdlan dan ‘Iedul
Fitri pada hari yang sama.
Komunitas Rindu Islam
Imam Imam Imam
Malik Hanafi Hambal;i
Jika
Penduduk Irak melihat
Bulan “Jika rukyat telah
Tepat Terlambat terbukti di suatu
tempat yang jauh
Kuffah, Madinah, Yaman
atau dekat, maka
seluruh kaum
muslimin harus
SHAUM QADLA melakukan puasa
Ramadlan”

 Ceritakan kondisi muslimin di masa Rasulullah dengan adanya


hambatan sarana dan prasarana komunikasi sehingga Imam Syaifii
menggunakan sistem Farsakh (tiap 120 km).
 Masalah MATLA: Menunjukan perbedaan dan terbenamnya
matahari, bulan, fajar, bintang di beberapa tempat di bumi yang
disebabkan oleh perbedaan letak suatu tempat dari garis lintang
bujur.
FAKTA

Garis lintang yang melintasi khatulistiwa


40.070 km

Jarak terjauh yang melintasi dua titik di bumi


20. 037, 5 km

Waktu paling lama dalam perbedaan matla 12


jam 22 menit

SUMBER: Nashroh “Perbedaan awal Ramadlan dan ‘Ied.


Mungkinkah dunia Islam bersatu?” PASTI.

Komunitas Rindu Islam