Anda di halaman 1dari 6

PELAJARAN 16 : Sistem Sosial Islam 1

Tingkatan :

Tarikh /Hari :

Masa : 80 minit

Fokus 1. Aspek pemikiran


1. Pengertian sistem sosial Islam
2. Ciri- ciri sistem sosial Islam
3. Nilai- nilai luhur dalam sistem sosial Islam
4. Matlamat Sistem Sosial Islam

2 Aspek penghayatan
1. Cinta kepada Allah
2. Hormat menghormati dan kasih sayang sesama makhluk
Kaedah P d P 1. Penerangan
2. Perbincangan
3. Bus Stop
4. Latih tubi
Pengetahuan Sedia ada
1. Pengertian masyarakat dan masyarakat majmuk
2. Kepentingan hidup bermasyarakat

Sumber Pengajaran 1. Buku teks / nota


2. Powerpoint
3. Lembaran kerja

Persediaan 1. Guru menyediakan powerpoint sebelum P d P


2. Video klip keadaan masyarakat
3. Memastikan murid menguasai pembelajaran lepas

Objektif Pembelajaran Aras Rendah


(OPEM) 1. Di akhir P&P murid dapat menyatakan pengertian sistem sosial Islam
2. Di akhir P&P murid dapat menyenaraikan nilai-nilai luhur sistem
sosial Islam
1.
Aras Sederhana
1. Di akhir P&P pelajar dapat menjelaskan ciri-ciri sistem sosial Islam
2.
Aras Tinggi
3. Di akhir P&P pelajar dapat menghuraikan matlamat sistem sosial
Islam

1
ISI PENGAJARAN

KEMAHIRAN
ISI PENYERAPAN GABUNG JALIN
BERFIKIR

1. Pengertian sistem sosial


Islam Sains :
2. Ciri- ciri sistem sosial Kejadian manusia 1. Membuat
Akhlak dan Adab Islam :
Islam perbandingan
3. Nilai- nilai luhur dalam Biologi 2. Menjelaskan
Hormat menghormati
sistem sosial Islam Anatomi sebab
4. Matlamat Sistem Sosial
Islam

ISI PENGAJARAN

SET INDUKSI (STIMULUS) ( 5 Minit )


Video klip mengenai keadaan masyarakat
1. Guru menayangkan klip video mengenai sikap manusia yang lebih pentingkan diri sendiri
2. Guru meminta pendapat murid mengenai klip video tersebut
3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk hari ini iaitu sistem sosial Islam

PERKEMBANGAN: LANGKAH 1 ( 15 minit )


Untuk murid dapat memenuhi hasil pembelajaran Aras Rendah

ILMU (KOGNITIF) PENGHAYATAN


AMALAN
/NILAI
Menerangkan perkara berikut dengan berbantukan
Guru powerpoint.  Tekun mendengar
1. Pengertian sistem sosial Islam  Mencatit
2. Nilai-nilai luhur dalam sistem sosial Islam
murid
Mencatat isi-isi penting 

Menyoal murid tentang Menghormati ibu bapa,


Guru Hormat menghormati
1. Pengertian sistem sosial Islam guru, orang yang lebih
2. Nilai-nilai luhur dalam sistem sosial Islam tua dan rakan-rakan.
Menjawab berdasarkan pengetahuan masing-
murid
masing
Guru Menjelaskan fakta dengan memberikan contoh

Penilaian
1. Murid mencatatkan jawapan soal jawab dalam bentuk peta minda
2. Murid yang belum menguasai aras 1 diberi aktiviti pemulihan dengan merujuk kepada Powerpoint
2
PERKEMBANGAN: LANGKAH 2 ( 30 minit )
Untuk pelajar dapat memenuhi hasil pembelajaran Aras Sederhana dan Tinggi

ILMU (KOGNITIF) PENGHAYATAN


AMALAN
/NILAI

Meminta murid mengeluarkan isi- isi penting Mengutamakan


daripada power point di komputer tentang nilai kepentingan umum Tidak mementingkan diri
Guru
luhur Sistem Sosial Islam dan mencatatkannya daripada individu sendiri
dalam lembaran kerja masing – masing

Meminta murid menggunakan peta pemikiran (i-


think) yang sesuai untuk membuat perbandingan
di antara sistem sosial Islam dengan sistem sosial
yang diamalkan kini
Guru

Meminta murid membacakan hasil catatan pada


Guru
peta i-think

Pergaulan yang tidak


Pelajar. Menerangkan pendapat masing-masing tentang Takwa kepada Allah
melampaui batas
perbezaan dan persamaan tersebut

Membuat rumusan perbandingan di antara sistem


Guru
sosial Islam dengan sistem sosial yang diamalkan
kini
Mencatatkannya dalam lembaran kerja
Murid perbandingan di antara kedua-duanya

Penilaian
1. Soalan Lisan : murid menyatakan perbezaan di antara kedua-dua sistem sosial tersebut.
2. Murid yang belum menguasai merujuk buku teks / nota berkaitan tajuk ini

3
PERKEMBANGAN: LANGKAH 3 ( 30 minit )
Untuk pelajar dapat memenuhi hasil pembelajaran Aras Tinggi

ILMU (KOGNITIF) PENGHAYATAN AMALAN


/NILAI
Guru melakarkan rajah tiga segi di papan tulis dan
menerangkan perkaitan di antara Allah
,manusia dan alam

Murid diminta mengulas semula hubungan ini Menghormati undang- Mematuhi


beserta contoh –contoh perkaitannya undang negara peraturan di
sekolah
Kaedah Bus Stop
Guru Menampal soalan : “Ciri-ciri system sosial
Islam” pada dinding di beberapa tempat dalam
kelas
Membahagikan murid kepada 5

Bus Stop 1
Perhubungan sesama manusia atas dasar
takwa

Bus Stop 2
Pergaulan mengikut lunas-lunas Islam

Bus Stop 3
Mengamalkan akhlak mulia walau dimana
berada

Bus Stop 4
Berpandukan al-Quran dan Hadis

Bus Stop 5
Mengutamakan kepentingan umum daripada
Individu

Guru Meminta murid bergerak secara berkumpulan


dari satu hentian ke satu hentian sambil
berbincang tentang soalan yang telah diberi
Murid Membentangkan hasil perbincangan
(kumpulan yang dipilih secara rawak)
Guru Membuat ulasan hasil perbincangan

Murid Mencatatkannya di dalam peta minda / buku


nota
Guru Membuat kesimpulan mengenai pembelajaran
pada hari ini
4
Penilaian
1. Guru meminta pendapat murid tentang kesan jika manusia tidak menjaga alam dengan sebaik-baiknya
2. Murid yang telah menguasai aras Tinggi diberi aktiviti pengayaan : perbincangan mengenai langkah-
langkah untuk mencapai matlamat Sistem Sosial Islam.

TUGASAN (kerja rumah )

Jawab soalan di bawah

1. Nyatakan ciri-ciri sistem sosial Islam.


2. Jelaskan kepentingan nilai luhur dalam sistem sosial Islam
3. Bincangkan apakah halangan dan kekangan yang menggagalkan tercapainya matlamat Sistem Sosial Islam.

LEMBARAN KERJA 1

SISTEM SOSIAL ISLAM

PENGERTIAN
SISTEM SOSIAL ISLAM :

NILAI LUHUR
SISTEM SOSIAL
ISLAM

CIRI-CIRI

1. SISTEM SOSIAL ISLAM

2.

3.

5.

5
MATLAMAT SISTEM SOSIAL ISLAM ;

1.

2.

3.

4.

SOALAN PERBINCANGAN KUMPULAN


Kumpulan 1
Huraikan maksud ciri sistem sosial bahawa perhubungan sesama manusia atas dasar takwa

SOALAN PERBINCANGAN KUMPULAN


Kumpulan 2
Huraikan maksud ciri sistem sosial bahawa pergaulan mengikut lunas-lunas Islam

Kumpulan 3
Huraikan maksud ciri sistem sosial bahawa mengamalkan akhlak mulia walau dimana berada

Kumpulan 4
Huraikan maksud ciri sistem sosial bahawa berpandukan al-Quran dan Hadis

Kumpulan 5
Huraikan maksud ciri sistem sosial bahawa mengutamakan kepentingan umum daripada Individu