Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SAINS SUKAN TINGKATAN EMPAT

Tarikh : 07 April 2010 Bilangan Pelajaran :7 Tingkatan : 4 Sains 3


Hari : Isnin Minggu : 11 Bilangan Pelajar : 32 orang ( 9 lelaki, 23 perempuan)
Masa : 9.15 am – 10.25 am

Tunjang Pembelajaran : Tunjang 2: Anatomi dan Fisiologi Manusia


Tajuk Pembelajaran : Tajuk 2.1 : Pengenalan Anatomi dan Fisiologi
Fokus Pembelajaran : 2.1.1 :Pengenalan Anatomi dan Fisiologi Manusia (Organisasi struktur Manusia, pengenalan kepada sistem –
sistem tubuh, hubung kait sistem tubuh)
Pengetahuan Awal Murid : a) Murid
Objektif : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1) Kognitif :
a) Murid dapat mendefinisikan sains anatomi dan fisiologi dengan betul.
b) Murid dapat mengenalpasti struktur dan fungsi sistem tubuh manusia.
2) Psikomotor :
a) Murid dapat menghuraikan definisi anatomi dan fisiologi manusia
b) Murid dapat menyatakan 5 daripada 6 asas yang terdapat dalam struktur tubuh manusia.
3) Afektif
a. Murid menunjukkan minat semasa sesi pembelajaran dalam mengenali sistem organ yang terdapat dalam
tubuh manusia.
b. Murid saling bekerjasama dan sentiasa memberi perhatian sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran
Strategi Mengajar : kooperatif (bulatan pembelajaran), Stail Perintah (stail A)
Nilai KBKK : a) Murid dapat membuat penilaian dengan lebih afektif mengenai fungsi – fungsi organ dalam tubuh manusia
Persediaan Murid : Alat tulis, buku teks dan buku nota
Persediaan Guru : Nota, alat tulis, buku teks
FASA/MASA AKTIVITI BUTIRAN PENGAJARAN ORGANISASI CATATAN
Fasa Permulaan
Induksi Set Pertunjukan mengenai, rangka dan Guru menunjukkan salah satu contoh G
(3 minit) carta manusia. dengan menggunakan carta dan juga XX X X XX
rangka manusia. XXX XXX
XXX XXX

Petunjuk:
G = Guru
X = Murid

Fasa
Perkembangan Anatomi merupakan satu bidang G
Langkah 1 Penerangan pengenalan anatomi sains yang berkaitan dengan struktur XX X X XX Berinteraksi
(7 minit) tubuh manusia yang turut dikenali XXX XXX dengan murid
sebagai morfologi atau sains bentuk. XXX XXX mengenai
Telah bermula sejak 2300 tahun yang struktur yang
lalu dan merupakan disiplin dalam mampu
bidang biologi pada awal abad ke-19. Petunjuk: menyokong
Anatomi ialah bidang sains yang luas G = Guru tubuh badan.
skopnya dan merangkumi beberapa X = Murid
subdisiplin seperti anatomi kasar
(gross) dan mikroskopik. Anatomi
kasar mengkaji tentang struktur tubuh
yang dapat dilihat dengan mata kasar.
Dalam bahasa ’Greek’ anaomi
bermaksud ”memotong atau
membelah anggota badan” untuk
melihat strukturnya. Fisiologi pula
memberi maksud kajian mengenai G
fungsi struktur tubuh. XX X X XX
XXX XXX
Anatomi kasar terbahagi kepada tiga XXX XXX
iaitu, anatomi kawasan (regional),
anatomi bersistem (systemic)dan juga
anatomi permukaan (surface). Petunjuk:
Anatomi mikroskopik atau histologi G = Guru
ialah kajian tisu dengan bantuan X = Murid
mikroskop, dan penajian mikroskopik
adalah penting kerana banyak proses
fisiologi dan penyakit berlaku pada
aras sel.

atom
molekul

Langkah 2 Organisasi Struktur Manusia


Sel otot
( minit) licin

G
XX X X XX
manusia XXX XXX
XXX XXX
Tisu otot
licin

kardiovaskular Salur darah Petunjuk:

Rajah 1. Aras kompleksiti Struktur G = Guru

Manusia. (penerangan rujuk pada X = Murid

lampiran)
Sistem tubuh terbahagi kepada 11 Soal jawab
Langkah 3 Pengenalan kepada sistem – sistem iaitu :- bersama murid
( minit) tubuh i) Sistem integumentari mengenai sistem
ii) Sistem rangka organ yang
iii) Sistem otot terkandung dalam
iv) Sistem saraf tubuh badan
v) Sistem endokrina manusia
vi) Sistem karidovaskular
vii) Sistem limfatik
viii) Sistem respiratori G
ix) Sistem pencernaan XX X X XX
x) Sistem urinari XXX XXX
xi) Sistem reproduktif XXX XXX
(gamabar dan penerangan rujuk pada
lampiran)

Setiap sistem mestilah berfungsi Petunjuk: Perbincangan


Langka 4 Hubungkait Sistem tubuh. dengan berkesan dan bertindak secara G = Guru antara pelajar
( minit) harmoni dengan sistem lain untuk X = Murid mengenai
kemandirian organisma. hubungkait
Ketidakstabilan terhadap sistem sistem rangka
dalam tubuh akan memberi kesan dengan yang lain.
kepada sistem-sistem lain.

Hubungkait sistem rangka dengan


sistem yang lain. (Rujuk lampiran)

Fasa Penutup Soal jawab dan rumusan aktiviti. Membuat kesimpulan mengenai asas Berikan latihan
anatomi. G kepada murid -
Refleksi XX X X XX murid
(5 minit) XXX XXX
XXX XXX
Petunjuk:
G = Guru
X = Murid

Penilaian Kendiri :
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Penilaian Penyelia :
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
LAMPIRAN