Anda di halaman 1dari 5

3/2010. (VII. 5.

) VM rendelet
az �lelmiszer-el��ll�t�ssal �s -forgalmaz�ssal kapcsolatos adatszolg�ltat�sr�l �s
nyomonk�vethet�s�gr�l

Az �lelmiszerl�ncr�l �s hat�s�gi fel�gyelet�r�l sz�l� 2008. �vi XLVI. t�rv�ny 76. �


(2) bekezd�s 2., 3., 22. �s 26. pontj�ban kapott felhatalmaz�s alapj�n, az egyes
miniszterek, valamint a Minisztereln�ks�get vezet� �llamtitk�r feladat- �s
hat�sk�r�r�l sz�l� 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. �-�nak c) pontj�ban
foglalt feladatk�r�mben elj�rva a k�vetkez�ket rendelem el:

1. � E rendelet hat�rozza meg a Magyarorsz�gon forgalomba hozott �lelmiszerek


nyomonk�vethet�s�g�re, valamint az �lelmiszer-el��ll�t�ssal �s -forgalmaz�ssal
kapcsolatos �lelmiszerbiztons�gi kock�zatbecsl�shez sz�ks�ges, harmadik orsz�gb�l
�s tag�llamok k�z�tti kereskedelemb�l sz�rmaz� �lelmiszerekkel kapcsolatos
adatszolg�ltat�sra vonatkoz� el��r�sokat.

2. � (1) E rendelet alkalmaz�s�ban:

1. * els� magyarorsz�gi t�rol�si hely: a Magyarorsz�g ter�let�n l�v� l�tes�tm�ny,


ahova a harmadik orsz�gb�l vagy tag�llamok k�z�tti kereskedelemb�l sz�rmaz�
�lelmiszert forgalomba hozatal, illetve feldolgozatlan vagy feldolgozott term�k
el��ll�t�s c�lj�ra el�sz�r bet�rolt�k;

2. harmadik orsz�g: az Eur�pai Uni� tag�llamain k�v�li orsz�g;

3. m�sodlagos �lelmiszer-vizsg�lat: a forgalomba hozott vagy el��ll�t�sra sz�nt


�lelmiszer t�tel hat�s�gi okirat-ellen�rz�se �s azonoss�gvizsg�lata, fizik�lis
ellen�rz�se, az �gy felt�rt jogszab�lys�rt�s gyan�j�nak kivizsg�l�sa kieg�sz�t�
hat�s�gi ellen�rz�s keret�ben;

4. sz�ll�tm�ny: az egy sz�ll�t�eszk�zbe rakott, egy c�mzettnek feladott, egy


fuvarokm�nnyal �s egy sz�rmaz�si bizony�tv�nnyal sz�ll�tott �ru;

5. sz�ll�tm�nyt k�s�r� dokument�ci�: sz�mla vagy sz�ll�t�lev�l, amely tartalmazza


az adott �lelmiszer csomagol�si egys�gein felt�ntetett az adott �rut�tel vagy a
sz�ll�tm�ny nyomon k�vet�s�t szolg�l� jelz�st is;

6. * tag�llamok k�z�tti kereskedelem: Magyarorsz�g �s az Eur�pai Uni� m�s


tag�llama k�z�tt az Eur�pai Uni�r�l Sz�l� Szerz�d�s 28. cikke szerinti �lelmiszer
kereskedelem.

(2) E rendelet alkalmaz�s�ban

1. az �lelmiszerl�ncr�l �s hat�s�gi fel�gyelet�r�l sz�l� 2008. �vi XLVI. t�rv�ny (a


tov�bbiakban: �ltv.),

2. az �lelmiszerjog �ltal�nos elveir�l �s k�vetelm�nyeir�l, az Eur�pai


�lelmiszerbiztons�gi Hat�s�g l�trehoz�s�r�l �s az �lelmiszerbiztons�gra vonatkoz�
elj�r�sok meg�llap�t�s�r�l sz�l�, 2002. janu�r 28-i 178/2002/EK eur�pai parlamenti
�s tan�csi rendelet,

3. a takarm�ny- �s �lelmiszerjog, valamint az �llat-eg�szs�g�gyi �s az �llatok


k�m�let�re vonatkoz� szab�lyok k�vetelm�nyeinek t�rt�n� megfelel�s ellen�rz�s�nek
biztos�t�sa c�lj�b�l v�grehajtott hat�s�gi ellen�rz�sekr�l sz�l�, 2004. �prilis 29-
i 882/2004/EK eur�pai parlamenti �s tan�csi rendelet (a tov�bbiakban: 882/2004/EK
rendelet)

fogalmait is alkalmazni kell.


3. � (1) * A megyei korm�nyhivatal �lelmiszerl�nc-biztons�gi �s �llateg�szs�g�gyi
hat�sk�rben elj�r� j�r�si hivatala (a tov�bbiakban: �lelmiszerl�nc-biztons�gi �s
�llateg�szs�g�gyi hat�sk�rben elj�r� j�r�si hivatal) a hat�s�gi ellen�rz�seket a
harmadik orsz�gokb�l sz�rmaz� �s a tag�llamok k�z�tti kereskedelem tekintet�ben a
882/2004/EK rendelet 3. cikk�ben meghat�rozott alapelvek szerint szervezi. Az
�lelmiszerl�nc-biztons�gi �s �llateg�szs�g�gyi hat�sk�rben elj�r� j�r�si hivatal az
els� magyarorsz�gi t�rol�si helyen - bele�rtve nagy- �s kiskereskedelmi egys�geket,
eloszt� k�zpontokat, h�t�h�zakat �s el��ll�t� l�tes�tm�nyeket - megk�l�nb�ztet�st�l
mentes, kock�zatbecsl�sen alapul� vizsg�latokkal ellen�rizheti az �lelmiszerjog
el��r�sainak val� megfelel�st a mintav�telre is kiterjed�en.

(2) * Ha az �lelmiszerl�nc-biztons�gi �s �llateg�szs�g�gyi hat�sk�rben elj�r�


j�r�si hivatalnak jogszab�lys�rt�sre utal� adat vagy t�ny jut tudom�s�ra valamely
olyan sz�ll�tm�nnyal kapcsolatban, amelynek rendeltet�si helye Magyarorsz�g
ter�let�n van, vagy azon kereszt�l �tsz�ll�tj�k, sz�ll�t�s k�zben is v�gezhet
ellen�rz�st. Az ellen�rz�s a sz�ll�t�eszk�z alkalmass�g�nak vizsg�lat�ra is
kiterjed.

(3) A harmadik orsz�gokb�l a K�z�ss�gbe behozott term�kek �llat-eg�szs�g�gyi


ellen�rz�s�nek megszervez�s�re ir�nyad� elvek meg�llap�t�s�r�l sz�l�, 1997.
december 18-i 97/78/EK tan�csi ir�nyelv (a tov�bbiakban: 97/78/EK ir�nyelv) hat�lya
al� tartoz�, �llati eredet� �lelmiszerek ellen�rz�s�t a harmadik orsz�gokb�l az
Eur�pai Uni� ter�let�re behozni k�v�nt term�kek �llat-eg�szs�g�gyi ellen�rz�s�r�l
sz�l� 53/2004. (IV. 24.) FVM rendeletben meghat�rozottak szerint kell v�gezni.

(4) A 97/78/EK ir�nyelv hat�lya al� nem tartoz�, a harmadik orsz�gokb�l az Eur�pai
Uni� ter�let�re behozni k�v�nt nem �llati eredet� �lelmiszerek ellen�rz�s�t a
882/2004/EK rendelet 15. �s 16. cikk�ben meghat�rozottak szerint kell v�gezni.

(5) Az �llati eredet� term�kek Eur�pai Uni�n bel�li kereskedelm�nek �llat-


eg�szs�g�gyi ellen�rz�s�r�l sz�l� 52/2004. (IV. 24.) FVM rendeletben
meghat�rozottak szerint kell v�gezni az abban meghat�rozott �llati eredet� term�kek
ellen�rz�s�t.

4. � (1) * A 882/2004/EK rendelet 3. cikk�nek (6) bekezd�se �s a 17. cikk�nek (1)


bekezd�se alapj�n az �lelmiszerl�nc-biztons�gi �s �llateg�szs�g�gyi hat�sk�rben
elj�r� j�r�si hivatal a hat�s�gi ellen�rz�sek megszervez�s�hez sz�ks�ges m�rt�kben
k�rheti az �lelmiszer-v�llalkoz�kat, hogy bejelents�k a harmadik orsz�gb�l vagy
tag�llamok k�z�tti kereskedelemb�l sz�rmaz� �lelmiszer �rkez�s�t a rendeltet�si
helyre.

(2) Az olyan �lelmiszer-v�llalkoz�nak, aki els� magyarorsz�gi t�rol�si helyet


�zemeltet - ide�rtve a b�rt�rol�si tev�kenys�get is -:

a) * be kell jelentenie a l�tes�tm�ny helye szerinti �lelmiszerl�nc-biztons�gi �s


�llateg�szs�g�gyi hat�sk�rben elj�r� j�r�si hivatalnak, els�dleges termel�sb�l
sz�rmaz�, nem �llati eredet� alapterm�k eset�ben a megyei korm�nyhivatal n�v�ny- �s
talajv�delmi hat�sk�rben elj�r� j�r�si hivatal�nak (a tov�bbiakban: n�v�ny- �s
talajv�delmi hat�sk�rben elj�r� j�r�si hivatal):

aa) term�szetes szem�ly eset�n a term�szetes szem�lyazonos�t� adatokat, lakc�met,


telephelyet, el�rhet�s�get, ad�azonos�t� jelet,

ab) jogi szem�ly eset�n a (c�g)nevet, ad�sz�mot, sz�khelyet, telephelyet,


statisztikai sz�mjelet, el�rhet�s�get,

ac) a tev�kenys�get,
ad) a tev�kenys�g v�gz�s�nek hely�t,

b) a sz�ll�tm�nyokr�l nyilv�ntart�st kell vezetnie,

c) a fogyaszthat�s�gi vagy min�s�g-meg�rz�si id�t k�vet� egy �vig meg kell �riznie
a term�k nyomonk�vethet�s�g�t biztos�t� dokumentumokat.

(3) A 3. � (1) bekezd�se szerinti hat�s�gi ellen�rz�sek megszervez�se �rdek�ben az


els� magyarorsz�gi t�rol�si helyet �zemeltet� �lelmiszer-v�llalkoz�nak:

a) * a Mell�kletben meghat�rozott, �lelmiszer biztons�gi szempontb�l kiemelt


kock�zat� �lelmiszer t�telek v�rhat� �rkez�se el�tt 2 munkanappal be kell jelenteni
az �lelmiszerl�nc-biztons�gi �s �llateg�szs�g�gyi hat�sk�rben elj�r� j�r�si
hivatalnak, illetve els�dleges termel�sb�l sz�rmaz�, nem �llati eredet� alapterm�k
eset�n a n�v�ny- �s talajv�delmi hat�sk�rben elj�r� j�r�si hivatalnak: *

aa) a jelent�st tev� �lelmiszer v�llalkoz�s nev�t, sz�khely�t,

ab) az els� magyarorsz�gi t�rol�si hely telephely�t,

ac) az �lelmiszer megnevez�s�t,

ad) a be�rkez� sz�ll�tm�ny mennyis�g�t,

ae) a jelent�si id�szak szerinti beszerz�si �rat,

af) a sz�rmaz�s hely�t, �llati eredet� �lelmiszer el��ll�t� l�tes�tm�ny azonos�t�


jel�t;

b) * a Mell�kletben nem szerepl�, els� magyarorsz�gi t�rol�si helyre �rkezett


t�telekr�l minden h�nap 10. napj�ig, az el�z� h�napra vonatkoz� sz�ll�tm�nyokr�l,
�sszes�t� jelent�st kell k�ldeni az a) pontban meghat�rozott adattartalommal az
�lelmiszerl�nc-biztons�gi �s �llateg�szs�g�gyi hat�sk�rben elj�r� j�r�si
hivatalnak, illetve els�dleges termel�sb�l sz�rmaz�, nem �llati eredet� alapterm�k
eset�n a n�v�ny- �s talajv�delmi hat�sk�rben elj�r� j�r�si hivatalnak;

c) a Mell�klet 6., 7., 8. �s 9. pontj�ban meghat�rozott �lelmiszerek eset�ben,


amennyiben az �lelmiszer-v�llakoz�nak el�zetesen nincs inform�ci�ja a be�rkez�
sz�ll�tm�ny fogyaszthat�s�gi vagy min�s�g meg�rz�si idej�r�l, az a) pontban
meghat�rozott adatokat a sz�ll�tm�ny be�rkez�sekor is bejelentheti;

d) * az �ltv. 42. �-�nak (4) bekezd�se �s a Nemzeti �lelmiszerl�nc-biztons�gi


Hivatalr�l sz�l� 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 8. �-�nak (11) bekezd�se
alapj�n, az orsz�gos f��llatorvos �ltal hozott hat�rozatban r�gz�tett �s hivatalos
�ton k�zz�tett �lelmiszerek eset�ben, adatszolg�ltat�si k�telezetts�g terheli az
els� magyarorsz�gi t�rol�si helyet �zemeltet� �lelmiszer-v�llalkoz�t az a) pontban
szab�lyozottak szerint.

(3a) * Az els� magyarorsz�gi t�rol�si helyet �zemeltet� �lelmiszer-v�llalkoz�nak a


(3) bekezd�s a)-d) pontj�ban el��rt jelent�st nem kell megk�ldenie a tag�llamok
k�z�tti kereskedelemb�l sz�rmaz� azon sz�ll�tm�nyr�l, amire vonatkoz�an a
bejelent�si k�telezetts�get az Elektronikus K�z�ti �ruforgalom Ellen�rz�
Rendszerben teljes�tette.

(4) * A kock�zatbecsl�shez szolg�ltatott adatok alapj�n felmer�lt gyan�, illetve


az �lelmiszer-v�llalkoz�n�l tapasztalt nem megfelel�ss�g eset�n, az �lelmiszerl�nc-
biztons�gi �s �llateg�szs�g�gyi hat�sk�rben elj�r� j�r�si hivatal, illetve
els�dleges termel�sb�l sz�rmaz�, nem �llati eredet� alapterm�k eset�n a n�v�ny- �s
talajv�delmi hat�sk�rben elj�r� j�r�si hivatal elrendelheti, hogy - az
elrendel�st�l sz�m�tott legfeljebb 60 nap id�tartamig - az els� magyarorsz�gi
t�rol�si helyet �zemeltet� �lelmiszer-v�llalkoz� minden �lelmiszer t�telt az
�rkez�s el�tt 2 munkanappal jelentsen be. A jelent�sben a (3) bekezd�s a) pontj�ban
meghat�rozott adatokat kell szolg�ltatni.

(5) * Az �lelmiszerl�nc-biztons�gi �s �llateg�szs�g�gyi hat�sk�rben elj�r� j�r�si


hivatal - a hat�s�gi ellen�rz�sek kedvez� eredm�nye alapj�n - el��rhatja, hogy a
mell�klet 1-7. �s 10., 11. pontj�ban meghat�rozott �lelmiszereket rendszeresen
felhaszn�l� vagy forgalmaz� �lelmiszerv�llalkoz�, a (3) bekezd�s b) pontja alapj�n
havi �sszes�t� jelent�st k�ldj�n az �lelmiszerl�nc-biztons�gi �s �llateg�szs�g�gyi
hat�sk�rben elj�r� j�r�si hivatalnak.

(6) * Az �lelmiszerl�nc-biztons�gi �s �llateg�szs�g�gyi hat�sk�rben elj�r� j�r�si


hivatal, illetve els�dleges termel�sb�l sz�rmaz�, nem �llati eredet� alapterm�k
eset�n a n�v�ny- �s talajv�delmi hat�sk�rben elj�r� j�r�si hivatal m�sodlagos
�lelmiszer-vizsg�lat keret�ben ellen�rizheti a bejelentett �lelmiszer t�teleket, a
3. � rendelkez�sei szerint.

5. � (1) A nyomon k�vethet�s�g biztos�t�sa �rdek�ben minden forgalomba hozott,


illetve forgalomba hozatalra sz�nt �lelmiszer sz�ll�tm�nyt k�s�r� dokument�ci�nak
egy�rtelm�en tartalmaznia kell az adott �lelmiszer t�tel nyomon k�vet�s�t szolg�l�
azonos�t� jel�l�st.

(2) A sz�ll�tm�nyt k�s�r� dokument�ci�nak vagy sz�mla eset�n a sz�ml�nak a kezel�


�ltal hiteles�tett m�solat�t az �lelmiszer forgalomba hozatal�nak hely�n kell
tartani folyamatosan �s hat�s�gi felsz�l�t�sra azonnal be kell tudni mutatni.

(3) A sz�ll�tm�nyt k�s�r� dokument�ci�t a fogyaszthat�s�gi vagy min�s�g-meg�rz�si


id�t k�vet� egy �vig meg kell �rizni.

6. � Ez a rendelet a kihirdet�s�t k�vet� 15. napon l�p hat�lyba.

7. � Ez a rendelet a 882/2004/EK rendelet v�grehajt�s�hoz sz�ks�ges rendelkez�seket


�llap�tja meg.
Mell�klet a 3/2010. (VII. 5.) VM rendelethez
�lelmiszerbiztons�gi szempontb�l kiemelt �lelmiszerek

1. Nyers, h�t�tt vagy fagyasztott �llati bels�s�g;

2. Nyers, h�t�tt vagy fagyasztott nyesed�k h�s;

3. Nyers, h�t�tt vagy fagyasztott fej vagy fejh�s;

4. Nyers, h�t�tt vagy fagyasztott baromfi far-h�t;

5. Kezelt vagy kezeletlen gyomor, h�lyag �s belek, amely nem el�recsomagolt;

6. 1 �vn�l hosszabb min�s�g meg�rz�si id�vel rendelkez� fagyasztott �llati eredet�


�lelmiszer;

7. 3 h�napn�l hosszabb min�s�g meg�rz�si id�vel rendelkez� fagyasztott �Csontokr�l


mechanikusan lefejtett h�s� vagy �MSM�;

8. Olyan �lelmiszer, amelynek fogyaszthat�s�gi ideje a Magyarorsz�gra �rkez�s�t


vagy a nagykereskedelmi forgalmaz�s�t k�vet�en 2 napon bel�l lej�r;

9. Olyan �lelmiszer, amelynek min�s�g meg�rz�si ideje a Magyarorsz�gra �rkez�s�t


vagy a nagykereskedelmi forgalmaz�s�t k�vet�en 14 napon bel�l lej�r;
10. Sz�ll�tm�nyonk�nt 5 tonna feletti h�sra, hal�szati-, h�sipari term�kek,
baromfih�s, vadh�s, ny�lh�s, teny�sztett vadh�s, tej �s tejterm�k, toj�s;

11. Sz�ll�tm�nyonk�nt 20 tonna feletti 10. pontt�l elt�r� valamennyi a


feldolgozatlan �s feldolgozott �lelmiszerek sz�ll�tm�ny, az els�dleges termel�sb�l
sz�rmaz� nem �llati alapterm�k, illetve az �lelmiszerk�nt t�rt�n� forgalmaz�si �s
feldolgoz�si c�llal besz�ll�tott �l� �llat;

12. * Ioniz�l� sug�rz�ssal kezelt �lelmiszerek.