Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LIMAU-PIT
Jl. Muara Aman-curup, Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong Provinsi Bengkulu

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LIMAUPIT


Nomor :

TENTANG
SYARAT PETUGAS PUSKESMAS LIMAUPIT
KEPALA PUSKESMAS LIMAUPIT

Menimbang: a. Dalam rangka penyelanggaraaan mutu pelayanan klinis yang


baik dan aman bagi pelanggan.
b. Bahwa pelayanan yang baik dan bermutu dapat menjamin
keselamatan pasien.
c. Untuk memenuhi butir a dan b diatas maka perlu dibuat suatu
keputusan kepala puskesmas limaupit

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004


tentangPraktekKedokteran.
2. Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 36 tahun 2009
tentangkesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 nomor 144, TambahanLembarab Negara Republik
Indonesia nomor 5063)
3. Peraturanpemerintahnomor 32 tahun 1996
tentangtenagakesehatan
4. PeratuaranMenteriKesehatan no:290/MENKES/PER/III/2008
tentangpesertaantindakankedokteran
5. PeraturanMenteriKesehatanRepubik Indonesia Nomor 75
tahun 2013 tentangPusatKesehatanMasyarakat

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LIMAUPIT TENTANG


PERSYARATAN PETUGAS LABORATORIUM
Kesatu: Menentukan persyaratan petugas laboratorium Puskesmas Limaupit

Kedua: Persyaratanpetugaslaboratoriumpuskesmasliamupitadalah minimal


DIII AnalisKesehatan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila


dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : LIMAUPIT
PadaTanggal :
KEPALA PUSKESMAS LIMAUPIT

MARTIANA BR SEMBIRING