Anda di halaman 1dari 24

LATIHAN BOLA TAMPAR ( Tahun 6 )

PENGENALAN LATIHAN BOLA TAMPAR

 Bola tampar sesuai kepada lelaki dan perempuan.


 Di Malaysia ai diperkenalkan kepada murid-murid sekolah rendah.
 Antara kemahiran asas dalam bola tampar ialah, hantaran atas, hantaran bawah, kemahiran merejam, membuat dan menerima servis.
 Kemahiran-kemahiran bola tampar boleh dibahagikan kepada dua iaitu, peringkat asa dan kemahiran peringkat tinggi.
 Pengenalan kemahiran asas perlu dikuasai sebelum menguasai kemarihan peringkat tinggi.
 Dalam pengajaran bola tampar, kekerapan melakukan sentuhan bola semasa latihan mesti diberikan perhatian oleh jurulatih.

STRUKTUR LATIHAN

 § Sesi pemanasan badan


 § Sesi pembangunan kemahiran
 § Penggunaan kemahiran di dalam suasana sebenar permainan
 § Permainan kecil & ubah suaian
 § Memajukan asas prestasi

Sesi Memanaskan Badan

 §Sesi ini juga disebut sebagai persediaan untuk pegerakan.


 § Sesi ini melibatkan latihan dalam regangan otot-otot, latihan am dan latihan khusus.

Sesi Pembangunan Kemahiran

 Dalam sesi latihan ini, para pemain diperkenalkan akan sesuatu kemahiran baru.
 Latihan ditumpukan pada perlakuan yang bermula daripada peringkat awal hingga ke peringkat situasi permainan.
 Latihan lanjutan dan pembangunan kemahiran telah dipelajari meyusuli selepas kemahiran itu di perkenalkan dan sudah mula dikuasai
pemain.

Penggunakan Kemahiran Di Dalam Suasana Sebenar Permainan

 Dalam sesi ini para permain didedahkan dengan latihan dalam suasana permainan, menggunakan teknik-teknik yang telah diperkenalkan.
 Pemahaman dan kemahiran dalam teknik-teknik ini dibenarkan perhatian.

Permainan Kecil & ubah Suaian


 Permainan kecil ialah latihan menggunakan kemahiran dan peraturan permainan yang telah diubahsuai.
 Begitu juga dengan saiz gelanggang yang telah di kecilkan.

Permainan Kecil & ubah Suaian

 Permainan kecil ialah latihan menggunakan kemahiran dan peraturan permainan yang telah diubahsuai.
 Begitu juga dengan saiz gelanggang yang telah di kecilkan.

Memajukan Asas Prestasi

 Pada peringkat ini, para pelatih diharapkan telah mampu melakukan beberapa gerakan atau kemahiran asas, dan tumpuan struktur latihan
ini ialah untuk meningkatkan kemahiran mereka ini agar prestasi juga ditingkatkan.
 Contohnya. Ialah peningkatan kelajuan, kekuatan daya tahan dan kusa permain

PEMILIHAN LATIH TUBI

 Tentukan sama ada kemahiran / teknik itu baru diperkenalkan atau yang diperkembangkan yang lalu
 Jenis latihan yang dimasukan di dalam sebuah latih tubi yang dipilih hendaklah ditentukan
 Penglibatan permain secara maksimum hendaklah dipastikan
 Kebolehan setiap permain dalam melakukan latih tubi yang dipilih perlu diambil kira
 Kemudahan/alatan yang ada untuk menjayakan latih tubi hendaklah ditentukan

PENDEKATAN STRUKTUR KEARAH PENGAJARAN BOLA TAMPAR


Antara Susunan Pengajaran Kemahiran Bola Tampar:

 Hantaran Atas
 Hantara Bawah
 Servis cedok atau servis bawah tangan
 Rejaman bola §Adangan Bola

Latihan memakan masa untuk membentuk satu-satu pasukan bola tampar dan kemahiran pemain.

KAEDAH PENGNALAN BOLA TAMPAR BAGI PEMAIN-PEMAIN BARU

 Menilai prestasi fizikal setiap pemain


 Mengurangkan perasaan takut permain terhadap bola. Membiasakan dengan aktiviti bola tampar.
 Memperkenalkan kaedah yang paling mudah untuk memperlajari kemahiran-kemahiran asas
 Memperkenalkan latihan yang sesuai dengan kebolehan dan keupayaan fizikal untuk mengekalkan kemungkinan kesakitan, kecederaan
dan kebosanan.
 Memperkenalkan sebanyakmungkin situasi permainan permulaan seberapa awal yang boleh apabila permain dapat menguasai hantaran
dan servis. Permainan kecil digunakan pada akhir setiap sesi latihan.
 Memupuk minat terhadap bola tampar dengan mempelbagaikan latihan.
 Mengunakan aktiviti sukan yang lain untuk meningkatkan kebolehan fizikal.
 Permain-permain tidak dipaksa melakukan latihan secara berterusan sepajang sesi latihan.

RANGKA LATIHAN BOLEH TAMPAR

 Tempoh transisi: Penilaian terhadap latihan dari sudut kekuatan fizikal, teknik, ketahanan mental, semangat berpasukan.
 Tempoh latihan: pemain seharusnya cuba memajukan kekuatan fizikal yang diperlukan untuk bermain bola tampar.
 Tempoh penyempurnaan: memberi peluang kepada pemain untuk bermain didalam suasana permainan sebenar.
 Tempoh Pertandingan: permain perlu mengekalkan tahap kekuatan fizikal dan ketahanan mental yang tinggi.

Jadual latihan tahunan

Jadual latihan untuk latihan dua jam

Jadual latihan harian

JURULATIH
Seorang jurulatih perlu memberi perhatiankepada pekara-pekara berikut:
 Masa (berapa lama) untuk setiap bahagian latihan
 Aktiviti yang sesuai bagi setiap bahagian
 Menyusun persembahan latihan megikut tingkat tertentu
 Jelaskan tentang apa yang ingin dicapai di dalam sesi latihan.
 Tahu akan cara-cara untuk mempersembahkan aktiviti-aktiviti
 Menentukan alat-alat dan kemudahan yang diperlukan disediakan dengan lengkap.

Fungsi Jurulatih

PENGEKALAN MINAT

 Memberi peluang kepada pemain untuk mencuba


 Mengeluarkan pujian ringkas kepada pemain selepas satu aktiviti yang berjaya
 Memberi padangan/ komen ke atas sebarang aktiviti yang kurang berjaya atau tidak sempurna.
 mengadakan ujian-ujian tertentu.

LATIHAN MEMBUAT SERVIS


Latihan membuat servis perlu dilakukan pada permulaan, pertengahan, dan akhir sesi latihan untuk menyesuaikan diri pemain dengan suasana
permainan sebenar

 Latihan servis perlu dilakukan secara berpasangan. Bola dipukul melepasi jaring. Servis bermula pada jarak yang dekat diikuti jarak yang
jauh.
 Servis mestilah dihantar ke suatu kawasan atau sasaran tertentu. Rakan pasangan ditugaskan untuk mengutip bola dan bertukar peranan
setiap lima servis atau kutipan.
 Pemain pertama membuat servis pada sasaran sudut bertentangan di kawasan permainan lawan. Pemain perlu membuat servis laju dan
tidak terlalu tinggi.

LATIHAN UNTUK HANTARAN ATAS

Perseorangan dan dengan bola. Permain melambung bola tinggi ke atas dengan postur hantaran atas dan menangkap bola dengan postur yang
sama. Ulang sebanyak 10 kali
Perseorangan dan bersama bola. Pemain melambung bola keatas dengan postur hantaran atas dan menyambut bola selepas ia melantun dari lantai.

Berpasangan dan bersama sebiji bola. Permain A melambung bola lalu ditangkap oleh pemain B. kedua-dua pemain akan melakukannya secara
bergilir-gilir.
Berpasangan dan bersama sebiji bola. Pelakuan yang sama seperti latihan yang sebelum, tetapai bola dilambung, dan ditangkap oleh pemain B
selepas ia melantun dari lantai/padang. Lakukakan secara bergilir-gilir

Berpasangan. Pemain A melambung bola kepada pemain B. pemain B membuat hantaran atas tanpa menangkapnya. Perlakuan ini dilakukan
sebanyak 10 kali sebelum kedua-duanya bertukar peranan.
Berpasangan. Pemain A dan B membuat hantaran terus antara satu dengan lain secara berulang-ulang dan menggunakan hataran tinggi tetapi
pastikan bola dapat di kembalikan oleh pemain kedua.
Berpasangan. Pemain A menghantar bola ke hadapan pemain B. pemain B bergerak pantas ke bawah untuk menerimanya: tangkap dan tolak bola
kepada pemain A. ulang sebanyak 10 kali.

LATIHAN UNTUK HANTARAN BAWAH


BERPASANGAN

 Membengko sisi
 Memusing
 Menghantar bola dari celah kangkang dan di atas kepala
 Menghantar dan menangkap bola yang dilambung pada jarak tiga meter
 Melompat, menangkap dan menghantar bola semasa di udara.
 Menghantar bola, memusingkan badan 360’ dan menangkap bola
 Menghantar bola dan mendekam
 Melompat kuda dan menangkap bola selepas satu lantulan
 Melompat dan menghantar bola dalam bentuk V

Latihan pembiasaan dengan bola ( berpasangan )


MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGUMPAN DALAM PERMAINAN BOLA TAMPAR BAGI
MURID TAHUN 6 MENGGUNAKAN PRINSIP ANSUR

ABSTRAK
Penyelidikan tindakan ini berfokus untuk meningkatkan kemahiran mengumpan dalampermaina
n bola tampar bagi murid tahun 6. Enam orang murid Tahun 6 yang terdiri daripadaenam murid
perempuan telah dikenalpasti sebagai kumpulan sasaran kajian di sebuah sekolahkebangsaan
Terongkongan kudat. Pengkaji telah menjalankan intervensi dengan aktiviti
yangberprinsipkan ansur maju bagi mengatasi masalah kumpulan sasaran kajian ini. Intervensik
ajian ini telah dijalankan selama tiga minggu dengan dua kali sesi seminggu yang
manamengambil masa 30 minit dalam satu sesi. Instrumen penilaian perlakuan sebelum dan
selepasintervensi terdiri daripada pemerhatian melalui senarai semak fasa perlakuan. Prinsip
ansur maju telah digunakan oleh guru sebagai intervensi untuk meningkatkan dan memperbaiki
teknikdan ketepatan kemahiran mengumpan melalui fasa lakuan. Keputusan kajian menunjukka
nmurid murid berjaya memperbaiki teknik umpanan serta meningkatkan ketepatan
kemahiranmengumpan ke arah sasaran hasil intervensi yang dilakukan.Kata kun!i " #antaran
mengumpan bola tampar$ prinsip ansur maju

1 PENDAHULUAN

Falsafah Pendidikan Kebangsaan mengandungi lima elemen utama iaitu jasmani, emosi,rohani,
intelek dan sosial. Kesemua elemen ini berkait rapat dengan mata pelajaran
Pendidikan&asmani.mata pelajaran Pendidikan & Jasmani merupakan satu proses yang
bertujuan untuk meningkatkan prestasi manusia melalui aktiviti fizikal yang terpilih bagi
mencapai keputusan yang dikehendaki sekali gus membolehkan individu mempelajari
kemahiran-kemahiran fizikal,mental dan sosial serta tahap kecergasan yang tinggi. Permainan
merupakan tunjang utama dalam pendidikan jasmani dan perlu disertai oleh semua murid tanpa
mengira kebolehan menurut Hot,Strean dan Bengoecha (2002) Permainan menjadi tunjang
utama dalam sukatan pelajaran Pendidikan &
Jasmani dan Pendidikan Kesihatan di Malaysia. Guru perlulah
memperkenalkan program latihan bagi meningkatkan prestasi murid- murid.
Kajian yang dijalankan Corbin (2002) serta Dodds, Griffin & Placek (2001) menunjukkan dengan
pendekatan program latihan yang dijalankan ini dapat menarik minat, meningkatkan prestasi
permainan dan
meningkatkan kecergasan murid. Kaedah ansur maju adalah salah satu kaedah yang
digunakan dalam membolehkan murid melakukan kemahiran mengumpan dalam permainan
bola tampar. Kaedah ansur maju bertujuan untuk menyediakan latihan dan peneguhan
secukupnya kepada murid tentang sesuatu pembelajaran spesifik supaya mereka secara
automatik boleh menyebut atau memperingati semula maklumat apabila disuruh berbuat
demikian. Teknik ansur maju adalah aktiviti pengulangan fasa - fasa atau kecekapan yang
dipelajari dari mudah ke susah. semasa menjalani pengajaran dan pembelajaran, pengkaji
mendapati murid tidak dapat melakukan kemahiran mengumpan dalam permainan bola
tampar dengan tepat dan teknik yang betul. Ini menyebabkan objektif pembelajaran yang
ditetapkan tidak tercapai.

1.1 Pengenalan

Permainan bertujuan untuk memberi keseronokan dan kepuasan disamping sebagai


pengenalan kepada permainan-permainan utama. Ia adalah satu saluran untuk mempraktikkan
integrasi dan toleransi bagi membina sifat-sifat kerjasama dan semangat kesukanan disamping
mengglakkan murid-murid berfikir, menyelesaikan masalah dan berfikiran kreatif. Selaras
dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk memperkembangkan lagi potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Melalui Pendidikan & Jasmani membantu murid
menjadi cergas, aktif dan berpengetahuan melalui pemupukan kemahiran, nilai dan amalan
kecergasan.Dalam sukatan Pembelajaran Pendidikan &asmani (Kementerian Pendidikan
Malaysia,1998) kemahiran mengumpan bola merupakan salah satu jenis kemahiran dalam
permainan bola tampar yang perlu dipelajari oleh murid tahun 6. Objektif am semasa
mempelajari kemahiran ini
ialah diharapkan murid tahun 6 dapat mengaplikasikan kemahiran asas
dalam permainan,olahraga, gimnastik irama dan gimnastik artistik dengan betul dan selamat.

1.2 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran

Dalam sesi pengajaran dan pembelajaran (PdP)- pengkaji mendapati murid-murid dari
kelasTahun 6 terlalu gembira dan seronok melibatkan diri dalam permaian bola tampar yang
dilaksanakan. Namun begitu, pengkaji mendapati terdapat segelintir murid kurang mahir dalam
kemahiran mengumpan semasa P&P dijalankan. Berdasarkan pemerhatian dan pembacaan
kajian-kajian lepas, pengkaji telah membuat keputusan untuk menggunakan kaedah ansur maju
untuk meningkatkan kemahiran mengumpan segelintir murid yang dikenalpasti. Pengkaji
berharap supaya perancangan yang telah dibuat akan membantu subjek kajian untuk
memperbaiki dan meningkatkan kemahiran asas mengumpan dengan lakuan yang betul

FOKUS KAJIAN

'Menurut Gallahue (1982 ) murid berumur 10 – 12 tahun seharusnya sudah boleh menguasai
kemahiran asas yang dipelajari. semasa melakukan pemerhatian, pengkaji mendapati murid
kurang menguasai kemahiran asas mengumpan dalam permainan bola tampar dengan
betul.oleh itu, pengkaji telah merancang satu sesi intervensi bagi menyelesaikan permasalahn
yang dihadapi.
OBJEKTI KAJIAN

Objektif umum:

Objektif am kajian ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kemahiran murid dalam melakukan
kemahiran mengumpanmelalui kaedah ansur maju

.i i . o b j e k t i f k h u s u s :

(a)- Meningkatkan kemahiran mengumpan permainan


b o l a tampar dengan menggunakan kaedah ansur maju.

(b)- M'eningkatkan teknik lakuan mengumpan


permainan bola tampar murid tahun 6 melalui prinsip ansur maju

©- Meningkatkan ketepatan hantaran umpanan permainan bola tampar murid tahun 6 melalui
prinsip ansur maju.

KUMPULAN SASARAN

Kajian ini terbatas kepada murid sekolah tahun 6 (Sekolah yang terletak di Daerah
semporna.)Subjek yang diambil adalah seramai 6 orang yang terdiri daripada enam murid
perempuan.) Subjek yang dipilih berdasarkan tinjauan awal yang dijalankan ketika pengajaran
danpembelajaran dalam subjek Pendidikan Jasmani dan Kesihatan pada tajuk kemahiran bola
tampar.

PELAKSANAAN KAJIAN:

Perancangan:

Pengkaji telah merancang melaksanakan intervensi kemahiran mengumpan dalam


permainanbola tampar bagi murid tahun 6.

Pengkaji menggunakan prinsip ansur maju dalam tempoh 3 minggu dengan dua sesi
pengajaran dan pembelajaran selama 30 minit setiap sesi sebagai intervensi manakala
instrument yang digunakan pengkaji ialah senarai semak lakuan mengikut fasa.

Terdapat tiga fasa dalam ansur maju hantaran mengumpan iaitu fasa persediaan, fasa lakuan
dan fasa ikut lajak.

Demonterasi

Dalam langkah ini, pengkaji akan menjadi pemudah cara dalam semua aktiviti dengan menjadi
penunjuk cara sebelum murid melakukan sebarang perlakuan teknik yang dikehendaki. Guru
terlebih dahulu akan menunjukkan cara mengumpan bola kepada rakan menggunakan teknik
serap daya bahagian tapak tangan sebelum bergerak kepada perlakuan yang dinamik
dan bergerak. Sebelum melakukan sebarang demonstrasi, adalah menjadi
tanggungjawab guru untuk memahirkan diri dengan perlakuan yang hendak diajar kepada
murid. Namun, guru boleh meminta murid menjadi penunjuk cara seandainya perlakuan
tersebut mudah difahami oleh murid.

Permainan Kecil:

Pengkaji akan menggunakan satu kaedah latihan yang digunapakai di salah sebuah kelab
diEngland untuk mengajar pasukan bawah 2, tahun dan 29 tahun. Kaedah latihan
ini telah diubahsuai dan dibentuk agar dapat menarik minat murid untuk menyertai latihan dan
meningkatkan kemahiran mengumpan dalam bola tampar.

Kaedah latihan yang diubahsuai ini disesuaikan pula dengan konsep :play practice; yang
terkandung di dalam Model Bunker &Thorpe

.i. Latihan :mike style :

Latihan ini diubahsuai daripada kaedah latihan :passing,re!eiving and combination play; yang
direka oleh (teffen freund, &Jurulatih kelab DFB yang berpengkalan di England.

Latihan yang
telah diubahsuai ini lebih memfokuskan kepada hantaran mengumpan dan perlakuan
menggunakan bahagian tangan untuk menghantar bola kepada rakan.

Berikut adalah perincian bagi setiap sesi.:

Memanaskan badan :

latihan bayangan dinamika. memanaskan badan dengan


melakukan latihan bayangan kemahiran mengumpan untuk menghantar bola kepada
rakan menggunakan tangan sambil bergerak dan meregangkan otot-otot utama tubuh badan.

Latihan 1 : mengumpan ke dinding utk 5 minit


murid akan melakukan kemahiran mengumpan menggunakan tangan ke dinding denga
nmenggunakan bola secara individu untuk 5 minit

Latihan 2: mengumpan kepada rakan secara berpasangan- utk 5 minit murid akan melakukan
hantaran mengumpan dengan menggunakan bola secara berpasangan dengan rakan selama 5
minit

Latihan 3 : mengumpan kepada rakan berkumpulan dalam satu bulatan:

dalam latihan 3 ini, murid akan melakukan kemahiran mengumpan secara individu ke
arahrakan secara rambang dalam kumpulan.aktiviti dijalankan selama 10 minit.

Latihan 4: permainan bersyarat , (diubah-ubah utk setiap sesi)


-Permainan bersyarat akan dijalankan secara 1 minggu 1 permainan bersyarat yang diulang-
ulang dalam sesi latihan sehingga lengkap 1 minggu.

Permainan bersyarat akan dijalankan secara berkumpulan.

Cooling down - regangan otot tangan.

CARA PENGUMPULAN DATA:

ii. Pemerhatian:

Pengkaji akan membuat pemerhatian dengan menggunakan rakaman video terhadap


penguasaan kemahiran oleh murid semasa guru mengajar kemahiran untuk setiap ses
i.
Pengkaji akan membuat analisis berdasarkan rakaman video tersebutPengkaji juga ak
an meminta bantuan daripada guru lain yang mempunyai kemahiran
dan pengetahuan dalam permainan bola tampar untuk turut sama membuat pemerhatian
terhadap pengajaran

iii. Borang skor:

Berdasarkan pemerhatian, pengkaji akan membuat borang skor bagi mengukuhkan lagi
pemerhatian yang dibuat. borang skor itu akan mengandungi aspek-aspek yang akan dinila
ioleh guru dalam tindakannya.

iii. Nota lapangan:

Pengkaji akan menggunakan nota lapangan sebagai catatan tentang apa yang berlaku semasa
sesi latihan murid-murid ini. nota lapangan ini juga adalah sebagai salah satu
instrument pemerhatian bagi mengesan kemajuan murid dan keberkesanan latihan yang
direka

iv.Fotografi

Pengkaji akan menggunakan kaedah ini sebagai alternatif kepada rakaman video yang dibuat
semasa pemerhatian. fotografi akan menjadi salah satu bukti yang kukuh untuk mengesan
peningkatan penguasaan yang dilakukan oleh murid. teknik fotografi ini juga sebagai salah satu pelan
kontigensi sekiranya video yang dirakam tidak dapat dianalisis atas sebab-sebab yang tidak
dapat dielakkan.

CARA MENGANALISIS DATA


Data yang diperolehi akan dianalisis menggunakan teknik menganalisis data kualitatif.cara
menganalisis data adalah seperti yang ditunjukkan di bawah

i. Pemerhatian :

Pemerhatian berstruktur seperti borang skor akan dianalisis menggunakan frekuensi dan peratus
melalui senarai semak yang disediakan

.ii. Borang Skor :

Borang skor akan dianalisis menggunakan frekuensi dan peratus

ii. Nota Lapangan :

nota lapangan pula akan dianalisis dalam bentuk naratif dengan cara memerihalkan semula
apa yang terdapat pada catatan nota lapangan pemerhatian serta menyebut petikan perbualan
guru dan pelajar semasa sesi pengajaran dan pembelajaran( Morrison 1993)

Fotografi:

Fotografi dianalisis dalam bentuk naratif atau penceritaan dengan cara memerihalkan semula apa yang
terdapat pada fotografi semasa sesi pengajaran dan pembelajaran

6.0 PELAKSANAAN KAJIAN TINDAKAN

Ujian kemahiran mengumpan dalam permainan bola tampar dijalankan semasa pengajaran dan
pembelajaran pendidikan jasmani kelas tahun 6. melalui ujian kemahiran ini, seramai
enam orang subjek telah dipilih. Ujian kemahiran ini dijalankan untuk mengenalpasti tahap
kebolehan murid terhadap kemahiran yang akan diuji.
Daripada pemerhatian tersebut, pengkaji dapat mengenal pasti subjek berada pada tahap
lemah, sederhana atau baik. Tahap kemahiran setiap subjek dicatatkan ke dalam borang ujian.
selepas ujian kemahiran, pengkaji memilih subjek
kajian dan pengkaji menggunakan satu bateri ujian untuk menguji tahap kemahiran
mengumpan dalam permainan bola tampar.

Bateri ujian yang dijalankan ialah ujian pra menggunakan senarai semak lakuan mengikut fasa-
fasa lakuan.aspek yang diperhatikan ialah lakuan untuk fasa persediaan, fasa hantaran dan
fasa ikut lajak.Keputusan lakuan setiap subjek dicatatkan ke dalam borang senarai semak pra
kemahiran mengumpan dalam permainan bola tampar.
Rajah 3 : Borang Skor tinjauan awal

Bil murid Bilangan percubaan jumlah


R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8

JADUAL PERLAKSANAAN KAJIAN TINDAKAN

BIL PERKARA CADANGAN TARIKH


PERLAKSANAAN

1 Mengenal pasti masalah murid semasa sesi pengajaran


dan pembelajaran pendidikan jasmani

2 Mengenalpasti murid yang kurang mahir dalam


kemahiran mengumpan bola tampar

3 Mengenalpasti fokus kajian

4 Mengenalpasti kumpulan sasaran


5 Menetapkan fokus kajian
Melakukan tinjauan literature

6 Menulis semula kertas cadangan

7 Merancang tindakan yang sesuai


Melaksanakan tindakan mengumpul data.
Menurut
Brumley
(1991), latihan adalah satu proses yang meliputi beberapa proses pembelajaran. Ia seharusnya
mempunyai hubungkait dengan perubahan konsep,sikap dan kemahiran individu yang dilatih.

Bompa

(1994), berpendapat faktor


asaslatihan adalah dari aspek fizikal, psikologikal dan persediaan teoritikal yang harusdigabung
kan dalam program latihan. Walaupun faktor latihan mempunyai pertalian yangkuat, namun
ianya dilihat dari aspek kemahiran yang hendak dipertingkatkan.

-4-

Berdasarkan rajah 1 di bawah, persediaan fizikal dan teknikal mewakili asas prestasi yang hendak dicapai
oleh pemain kemudian barulah diikuti oleh persediaantaktikal dan psikologi.

Rajah 1Persediaan PsikologiPersediaan TaktikalPersediaan TeknikalPersediaan Fizikal

6.1.Fasa Persediaan

Persediaan fasa-fasa latihan mempunyai kepentingan yang besar dalamkeseluruhan program latihan
yang akan dijalankan. Kekurangan tumpuan pada fasa-fasai n i a k a n m e n j e j a s k a n p e r s e d i a a n
fasa-fasa berikutnya, terutama pada fasa pertandingan. Fasa persediaan dibahagikan kepada dua sub-
fasa iaitu :6 .1.1.Fasa Persediaan Umum6.1.2.Fasa Persediaan Khusus

6 . 2 . F a s a P e r s e d i a a n U m u m
P a d a f a s a i n i , t u m p u a n d i b e r i k a n k e p
a d a p e m b i n a a n k e c e r g a s a n f i z i k a l menyelu
ruh terutamanya dalam
a s p e k d a y a t a h a n k a r d i o v a s k u l a r , d a y a t a h a n o t o t d a n kekuatan asas
sebelum pemain menjalani latihan pembinaan komponen-komponen fizikaly a n g
diperlukan. Penekanan khusus juga harus diberikan meliputi aspek
p e r s e d i a a n mental pemain agar bergerak ke arah pertandingan dan pencapaian
matlamat. Pada fasa
-5-

Anda mungkin juga menyukai