Anda di halaman 1dari 12

Pengenalan

Dalam pengajaran pendidikan Seni Visual , guru-guru perlu bijak menggunakan strategi
pengajaran dan pembelajaran untuk menarik minat pelajar.Guru-guru perlu membuat
perancangan yang rapi, sistematik dan kreatif supaya pembelajaran tidak membosankan dan
objektif pengajaran akan tercapai.Dalam membuat dan merancang pelaksanaan pengajaran
dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual,guru-guru perlu mempunyai ilmu pengetahuan
yang mendalam tentang strategi-strategi pengajaran dan pembelajaran, ini adalah supaya
,guru-guru dapat menjalankan pengajaran mereka dengan berkesan ,manakala pelajar pula
merasa seronok belajar pendidikan seni.
Beberapa jenis strategi pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan seni visual boleh
digunakan oleh guru-guru untuk memastikan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran
yang berkesan dalam bilik darjah. Di antaranya ialah :
1. Pembelajaran masteri
2. Kajian masa depan
3. Konstruktivisme
4. Belajar cara belajar
5. Kecerdasan pelbagai
6. Pembelaran akses kendiri
7. Kemahiran berfikir
8. Teknologi komunikasi dan maklumat (ICT)
9. Pembelajaran konseptual
10. Pembelajaran Kontekstual

Guru-guru perlu bijak memilih strategi yang sesuai dengan keadaan dan pengetahuan sedia
ada pelajar-pelajar dalam kelas mereka , dengan pemilihan strategi yang sesuai,pengajaran
dan pembelajaran akan berjalan dengan lancar,seronok dan objektif akan tercapai dengan
mudah dan berkesan.Dengan strategi yang sesuai,pelajar-pelajar dapt memahami isi
pelajaran dengan mudah dan berkesan dan ini tentunya akan memberi kebaikan kepada guru
dan pelajar.

Soalan 1

1
Buat banding beza strategi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual dengan
menggunakan pengurusan grafik.

(i)Banding beza yang pertama dibawah ini ialah antara strategi kontruktivisme dengan teori
kecerdasan pelbagai.

Aspek Strategi
Kontruktivisme Teori kecerdasan pelbagai.
Definisi Pendekatan pembelajaran yang merupakan teori fungsi kognitif
memberi peluang murid ,setiap orang mempunyai
membina sendiri pengetahuan kebolehan dalam kelapan-lapan
,konsep aktif melalui pengalaman kecerdasan. Tahap kebolehan
sedia ada antara kelapan-lapan kecerdasan
berbeza dalam setiap individu.
Ciri-ciri -Pengetahuan baru dibina -kebolehan menjana masalah
berasaskan dari pengetahauan baru untuk diselesaikan.
lepas. -berkeupayaan membuat sesuatu
-berhubung dengan bahan dan yang bernilai dalam linkungan
idea melalui inkuiri suatu budaya.
-membuat refleksi selepas
interaksi dengan bahan atau idea.
Pelajar hubungkaitkan idea asal untuk menyelesaikan masalah
Aplikasi dengan idea baru,kemudian yang dihadapi dalam situasi
membuat hipotesis dan mencipta sebenar dengan menggunakan
penyelesaian mereka sendiri kesemua kelapan-lapan
untuk membuat keputusan. kecerdasan
Rumusan Strategi ini dapat menyusun Setiap individu memiliki
pengetahuan baru dengan kelapan-lapan kecerdasan dengan
teliti,kerja yang dilakukan sendiri tahap yang berbeza,guru perlu
,akan menguatkan struktur minda bijak mencungkil kecerdasan
manusia dalam setiap pelajar.

2
(ii) Banding beza yang kedua dibawah ini ialah antara strategi Teknologi komunikasi dan
maklumat (ICT) dengan Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) .

Aspek Strategi
Teknologi komunikasi dan Pembelajaran Akses Kendiri
maklumat (ICT) (PAK)
Definisi Alat tambahan kepada Menggunakan suatu pendekatan
pengajaran dan pembelajaran pengajaran dan pembelajaran
yang berkesan menggunakan ICT yang berpusatkan murid.
Ciri-ciri Menggunakan kemudahan ICT Pelajar belajar sendiri
dalam membuat kerja seni dan menggunakan akses di bawah
diberi peningkatan mutu dalam pengawasan dan bimbingan
komunikasi visual. guru.guru perlu menyediakan
aktiviti pembelajaran yang sesuai
mengikut minat dan keperluan
pelajar,pelajar dapat belajar
sendiri atau kumpulan sendiri
mengikut kemampuan mereka
Aplikasi Penggunaan ICT untuk Pelajar membuat aktiviti yang
pengajaran dan pembelajaran disediakan guru secara bebas
seni sebagai media supaya lebih tanpa tekanan mengikut
berkesan dan menarik. kemampuan mereka.dan mencari
penyelesaian sendiri.
Rumusan ICT berfungsi sebagai alat Untuk keberkesan program ini
sokongan kepada guru dan ,guru perlu tingkatkan kualiti dan
pelajar untuk menyempurnakan pelbagaikan alat untuk menarik
pengajaran dan pembelajaran minat pelajar menggunakan
supaya lebih sistematik dan bahan di pusat PAK.
kreatif.

(iii) Banding beza yang ketiga dibawah ini ialah antara strategi pembelajaran Masteri
dengan kajian Masa depan.
Aspek Strategi

3
Pembelajaran Masteri Kajian masa depan
Definisi Pendekatan dan pembelajaran Meransang minda untk berfikir
berfokus kepada penguasaan berdasarkan apa yang bakal
pelajar,iaitu memastikan pelajar berlaku melauii ramalan,
faham apa yang diajar dahulu imaginasi dan kreativiti yang
sebelum ke unit npelajaran yang baru. didasarkan kepada sejarah.
Ciri-ciri Guru memastikan pelajar telah faham Pelajar digalakan berfikir untuk
apa yang telah dipelajari, jika membuat ramalan kepada nilai-
sebaliknya pemulihan akan nilai yang positif berdasarkan
diberikan,jika pelajar sudah sejarah, dan secara imaginasi
menguasai aktiviti pengayaan menyatakan keputusan yang
disediakan,Aktiviti adalah boleh boleh menyelesaikan sesuatu
menilai keupayaan pelajar semasa permasalahan.
pembelajaran.
Aplikasi Digunakan untuk mengenalpasti Guru memberi peluang kepada
penguasaan murid dalam sesuatu murid untuk menggunakan
pelajaran yang dipelajari, pemulihan ramalan dan kreaviti untk
dan pengayaan akan diberikan menyelesaikan masalah
selepas mengetahui pengusaan pembelajaran mereka dan perlu
pelajar. membuat kaitan dengan sejarah
Rumusan Pendekatan ini memastikan pelajar Merupakan cara untk
benar-benar menguasai memperolehi gambaran tentang
pelajaran,barulah guru berpindah ke masa depan dengan mengkaji
unit pengajaran atau tajuk sejarah yang sedang berlaku dan
baru,memerlukan peruntukan masa sudah berlaku, seterusnya
dan aktiviti yang menarik. mempertimbangakan untk
membuat penyelesaian
pembelajaran.

(iv) Banding beza yang keempat dibawah ini ialah antara strategi pembelajaran secara
kontekstual dengan kemahiran berfikir.

4
Aspek Strategi
strategi pembelajaran secara kemahiran berfikir.
kontekstual
Definisi Kaedah pembelajaran yang Proses menggunakan minda untk
mengabungkan isi kandungan mencari makna dan pemahaman
dengan pengalaman individu dan terhadap sesuatu serta dapat
masyarakat dalam kehidupan menyelesaikan masalah
harian
Ciri-ciri ia menghubungkaitkan Ada dua kemahiran iaitu
pengajaran dalam konteks kemahiran secara kritis iaitu
pengalaman hidup. kebolehan untk menilai
pelajar terlibat secara aktif kemunasabahan idea dan
mencari idea dan fakta kemahiran secara kreatif iaitu
pelajar menggunakan maklumat kebolehan menghasilkan idea
yang ada untuk menyelesaikan yang asli dan generatif
masalah masa akan datang.
Guru akan membimbing pelajar
menemui pengetahuan baru
melalui penerokaan,pengujian
dan mencari jawapan.
Aplikasi menyelesaikan masalah dengan mendapat latihan berfikir secara
mengaitkan konteks dengan kritis dan kreatif untuk membuat
pengalaman hidup. keputusan dan menyelesaikan
Aktiviti melalui masalah dengan bijak dan
penerokaan,pengujian dan menghasilkan idea atau ciptaan
mencari jawapan. yang kreatif dan inovatif
mengatasi kesilapan-kesilapan
berfikir yang terburu-buru,
bercelaru, kabur dan sempit
meningkatkan aspek kognitif dan
afektif, dan seterusnya
perkembangan intelek mereka.
Rumusan Pembelajaran berlaku apabila Proses menggunakan minda

5
pelajar dapat memproses untuk mencari makna dan
maklumat dengan cara pemahaman terhadap
bermakna .Minda pelajar akan sesuatu,membuat pertimbangan
cuba mencari makna dalam dan keputusan untuk
konteks dan menghubungkait menyelesaikan masalah.
dengan persekitaran,budaya, Penggunaan bahan rangsangan,
sosial, fizikal, dan psikologi. alat, latihan dan aktiviti untuk isi
Refleksi dan metakognitif,dan
dalam situasi Harian.

(v) Banding beza yang kelima dibawah ini ialah antara strategi pembelajaran konseptual
dengan kemahiran belajar cara belajar

Aspek Strategi
pembelajaran konseptual belajar cara belajar
Definisi Pengajian konseptual adalah Belajar Cara Belajar adalah proses teknik
pelajar belajar bagaimana untuk pembelajaran sama ada belajar bersama
mengelolakan maklumat dalam guru atau belajar sendiri.
struktur-struktur mental secara
logik.
Ciri-ciri menumpukan pada prinsip- Memerlukan pengusaan beberapa
prinsip penyusunan fakta-fakta kemahiran seperti kemahiran
kepada idea-idea. mendengar,kemahiran membaca,kemahiran
menulis,kemahiran mengambil nota dan
kemahiran mengingat
Aplikasi Digunakan untk penyelesaian Pembelajaran cara ini boleh berkesan
masalah bagi tahap yang lebih Untk pelajar memberi sepenuh tumpuan
tinggi dan perhatian kepada pembelajaran hari itu
-Mentafsirkan maklumat- Pelajar menumpukan perhatian pada apa
maklumat yang diberi dan yang diperkatakan, ditunjukkan dan ditulis

6
menggunakannya untk mencari oleh guru.
jawapan
Rumusan Konsep ini menjadikan pelajar Pembelajaran cara ini dapat menjadikan
benar-benar memahami fakta- pelajar seorang yang boleh menjalankan
fakta dan konsep dan boleh pembelajaran sendiri ,kerana pelajar sudah
membuat kaitan untk pun menguasai kemahiran belajar yang
membentuk idea-idea baru bagi utama.
penyelesaian masalah.

Soalan 2
Cadangkan satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang membentuk dan membuat
binaan tahap satu dengan mengaplikasikan strategi konstruktivisme.

Rancangan Pengajaran Harian


Pendidikan Seni Visual

Mata pelajaran : Pendidikan Seni Visual


Tahun : Tahun 2 Jupiter
Bilangan Murid : 39 Orang
Bidang Kegiatan : Membentuk dan Membuat Binaan
Tajuk : Membentuk Bekas Surat
Isi kandungan : Membentuk Bekas Surat dari Piring Kertas
Objektif : Pada akhir pembelajaran murid
dapat:-
a. menghasilkan sebuah bekas surat yang mudah
b. menggunakan hasil kerja
dalam kehidupan seharian.
Hasil Pembelajaran : 1.menghasilkan bekas surat dengan menggunakan piring
Kertas mengikut kreativiti.
ii) persembahan hasil kerja.

Alat/bahan : 2 keping piring kertas,gunting,gam,warna


air,berus,bekas pembancuh warna.
Pengetahuan Sedia ada : Murid pernah melihat bekas surat di rumah.
murid
Jumlah Masa : 1 jam (60minit)
Tarikh : 01.March.2010
Masa : 10.10 pagi -11.10 pagi

Prosedur : 1.Guru memastikan aktiviti sesuai dengan tahap


kebolehan murid
2.Merancang strategi Pengajaran dan pembelajaran

7
supaya berlaku dengan lancar dan menyeronokkan.
3.Mulakan dengan set induksi
4. Mempamerkan contoh hasil kerja yang sudah siap.
5. Penerangan kepada murid tentang langkah-langkah
yang perlu dibuat untuk membuat bekas surat.
6. Membimbing murid menyiapkan bekas surat.
7. Kemuncak
8.Apresiasi
9.Rumusan
10. Penutup

Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti pengajaran dan Catatan/KBKK


Masa pembelajaran

Set Induksi Meneka isi 1. Guru meminta murid meneka -Kotak


(4 minit) kandungan dalam isi kandungan dalam kotak. -Lembaran surat
kotak -lembaran surat
2.Seorang murid diminta -membuat inferens
mengoncang isi dalam kotak dan
murid meneka.

3. Seorang murid keluar


mengeluarkan isi dalam kotak
iaitu lembaran-lembaran surat.

Langkah 1 Perbincangan 1.Guru meminta murid nyatakan -mengingat kembali


(4 Minit) mengenai cara bagaimana cara mereka
menyimpan surat menyimpan surat di rumah. -membuat gambaran
supaya kemas dan mental
teratur. 2.Murid memberi jawapan
masing-masing.

3.Murid-murid menyatakan
bentuk dan corak bekas surat
yang ada di rumah dan yang
pernah dilihat.

Langkah 2 -Memperkenalkan 1. Murid melihat contoh bekas -patuh


(10 minit) contoh bekas surat surat yang ditunjukkan. -2 keping piring
dari piring kertas kertas,gunting,
gam,warna
-Menerangkan 2.Wakil Murid mengambil air,berus,bekas

8
cara-cara membuat peralatan yang disediakan oleh pembancuh warna.
bekas surat guru :

i-Sediakan 2
keping piring
kertas

ii-satu keping -kerjasama


daripadanya 2 keping piring -estetika
dipotong separuh. kertas,gunting,gam,warna air, -bertanggungjawab
berus,bekas pembancuh warna.

3. Murid mendengar arahan dan


iii-Cantumkan penerangan daripada guru
potongan piring
tersebut dengan
piring yang tidak -estetika
dipotong -bertanggungjawab

iv.Hiaskan bekas 4. Murid diingatkan tentang


surat dengan corak keselamatan menggunakan alatan
dan warna seperti gunting.

v. Melekatkan tali
penyangkut pada
bekas surat.

Langkah 3 Murid melakukan 1.Murid memulakan aktiviti


(25 minit) aktiviti dengan dengan memotong piring kertas. KBKK
bimbingan guru. -Kritis

-kreatif

-menyusun mengikut
keutamaan
2. Mencantumkan bahagian-
bahagian piring kertas dengan -menjana idea
cermat dan berhati-hati.
-sabar dan cermat

3.Guru memantau dan

9
membimbing murid .

4. Murid menghias dengan -kreatif


membuat corak yang disukai
masing-masing dengan kreativiti.

5. Murid mewarnakan corak yang


dilukis dengan warna air.

6. Melekatkan tali penyangkut


pada bekas surat supaya boleh
digantung.

Kemuncak Lakonan 1. Murid melakonkan situasi surat


(10 minit) kepentingan yang bersepah-sepah. _Teratur
menggunakan
bekas surat. 2.Murid mengalami kesukaran -Kreatif
apabila meletak surat merata-rata
-Bertanggungjawab
3. Murid menyimpan surat –surat
dalam bekas surat dan
menyatakan sekiranya surat
disimpan menggunakan bekas
surat,keadaan akan menjadi
kemas dan mudah untk mencari
surat apabila dikehendaki.

10
Apresiasi dan 1. Murid membuat 1. Murid dapat menilai tahap
refleksi penilaian dan kebolehan yang ada pada mereka. -Bangga
(5 minit) menyatakan
persaan. 2.Murid dapat menyatakan -Dihargai
perasaan dan pengalaman
terhadap aktiviti yang telah
dilakukan. -Pelbagai kecerdasan

Penutup 1 langkah-langkah 1.Murid menyatakan semula -seronok


membuat bekas langkah-langkah membuat bekas
(2 minit) surat. surat. -bertanggungjawab

2. kepentingan 2.Menyatakan kepentingan -menerima pendapat


tempat menyimpan menyimpan surat di tempat khas orang lain.
surat
3.Memberi gambaran bekas
3. bekas surat suratyang pernah dilihat.

Rumusan

Pencapaian Objektif pelajaran Pendidikan seni visual,memerlukan banyak pengorbanan


daripada seorang guru. Guru yang komitmen,kreatif dan tidak putus asa dalam mencari ilmu
dan mempunyai kebolehan memilih strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan
untuk pengajaran dalam kelas adalah sebab yang membawa kejayaan dalam pelajaran
pendidikan seni visual.

Penggunaan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan berkesan dapat
menarik minat pelajar kepada pendidikan seni visual.Kaedah dan teknik yang digunakan
perlu dipelbagaikan supaya dapat meransang pelajar dan menggalakkan penglibatan pelajar
secara aktif. Rancangan Pengajaran tahunan dan Rancangan pengajaran harian yang
dirancang dan disusun rapi dapat menyenangkan pencapaian objektif. Segala aktiviti yang
dirancang perlu sesuai dengan kebolehan pelajar,keadaan bilik darjah, kebolehan dan minat
pelajar,bahan bantu mengajar dan juga melibatkan semua pelajar dalam bilik darjah.

11
Perkara-perkara yang tersebut perlu diambil berat oleh guru-guru bagi memastikan
kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran,ini secara langsung dapat mewujudkan satu
suasana yang menyeronokan dan sudah tentu memberi kabaikan kepada guru dan pelaja-
pelajar.

12