Anda di halaman 1dari 16

PENTAKSIRAN TEORI 1

NAMA: HASYIF HUSAIRIE BIN HAFIZAN

NO KAD PENGENALAN: 030807-02-0211

PROGRAM: TECNOLOGY ELECTRIC

KOD KURSUS: ETE 1033 SINGLE PHASE ELEKTRICAL

INSTALLATION AND MAINTANANCE

LECTURE NAME:

1
KANDUNGAN

Perkara Muka Surat

PRAKATA/PENGHARGAAN 3
PENGENALAN 4

ISI KANDUNGAN

1.0 PENDAHULUAN

1.1 Penyelenggaraan pendawaian elektrik 5

2.0 DEFINISI

2.1 Maksud penyelengaraan elektrik fasa 1 6

3.0 HURAIAN JENIS PENYELENGGARAAN ELEKTRIK 6

4.0 HURAIAN KEROSAKAN PEPASANG ELEKTRIK FASA 1 7-9

5.0 LANGKAH MENGESAN KEROSAKAN LITAR PEPASANG 10-11


ELEKTRIK FASA 1

KESIMPULAN/PENUTUP 12

LAMPIRAN/CONTOH 13

JADUAL PEMERIKSAAN 13

GAMBAR/GAMBARAJAH 14-15

RUJUKAN 16

2
PENGHARGAAN

Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat Allah SWT, kerana dengan rahmat dan

limpah kurniaNya, saya berjaya menyiapkan folio mengenai penyelenggaraan elektrik

ini. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang

terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menyiapkan folio ini.

Ucapan ribuan terima kasih saya tujukan khas kepada semua pensyarah

pembimbing di atas segala maklumat, bantuan, nasihat dan kesabaran yang beliau

berikan sepanjang membimbing saya. Segala ilmu dan tunjuk ajar yang diberikan

sangat berguna dan dihargai.

Tidak dilupakan juga kepada kedua ibu bapa saya yang sentiasa menyokong

saya selama ini. Buat teman-teman seperjuangan yang sering memberikan semangat,

terima kasih diucapkan. Buat semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak

langsung, jasa baik dan bantuan kalian tidak terbalas oleh saya.

Sekian, wassalam.

3
PENGENALAN

Penyelenggaraan bolehlah ditakrifkan sebagai aktiviti yang dilaksanakan untuk

memulihara, menjaga, mengendali dan mengawalselia bangunan, kemudahan,

kelengkapan, perkhidmatan (services) bangunan dan persekitarannya bagi

memenuhi piawaian semasa, mempertahankan utiliti dan nilai fasiliti kemudahan

serta selamat digunakan. Umumnya penyelenggaraan dilaksanakan bagi

memastikan:-

i. Pepasangan selamat dan boleh guna (dari segi ketahanan dan kesihatan).

ii. Pepasangan mematuhi segala kehendak undang-undang berkanun

(statutory requirement) yang ditetapkan (diwartakan) oleh badan kerajaan (Akta

447 Bekalan Elektrik, Akta Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan,

Jabatan Bomba Suruhanjaya Tenaga dan sebagainya).

iii. Pepasangan mempunyai ketahanan maksima sejajar dengan

perbelanjaan.

iv. Pepasangan mampu mencapai tahap bolehguna yang diterima.

v. Pepasangan dapat mencegah kerosakan berterusan sehingga sukar

diperbaiki (beyond economic repair) dimana ini dapat menjimatkan

perbelanjaan.

vi.Pepasangan mendapatkan nilai pasaran maksima semasa.

vii.Pepasangan dapat mengekalkan kualiti perkhidmatan.

4
ISI KANDUNGAN

1. PENDAHULUAN

Pendawaian elektrik merupakan satu sistem rangkaian pengalir elektrik bagi

mengangkut arus elektrik ke peralatan elektrik yang terlibat. Rencana ini adalah

berkaitan dengan sistem pendawaian bagi bangunan di Malaysia.

Di Malaysia, sistem pendawaian elektrik adalah tertakluk kepada peraturan yang

ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia sebagaimana yang termaktub di bawah

Akta Bekalan Elektrik 1990, Peraturan-Peraturan Elektrik 1994, Piawaian MS IEC

60364:2003 ‘Electrical Intallations of Building’, MS 1936:2006 ‘Electrical Intallations of

Building - Guide To MS IEC 60364’ dan MS 1979:2007 ‘Electrical Intallation of Building

– Code of Practice’. Sistem pendawaian yang digunakan di Malaysia adalah hampir

serupa dengan piawaian pendawaian elektrik yang digunakan oleh United Kingdom

tetapi dengan piawaian bagi wayar pengalir yang sudah berubah.

5
2. DEFINISI PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan adalah aktiviti yang dilaksanakan untuk memulihara, menjaga,

mengendali dan mengawalselia bangunan, kemudahan, kelengkapan, perkhidmatan

(services) bangunan dan persekitarannya bagi memenuhi piawaian semasa,

mempertahankan utiliti dan nilai fasiliti kemudahan serta selamat digunakan

3. NYATAKAN DAN HURAIKAN JENIS PENYELENGGARAAN ELEKTRIK

3.1 Penyelenggaraan Mencegah Kerosakan (Preventive Maintenance).

Kerja penyelenggaraan yang dilaksanakan mengikut program atau plan

perancangan yang ditetapkan berdasarkan polisi penyelenggaraan, tempoh hayat

premis dan pemeriksaan berkala

3.2 Penyelenggaraan Membaiki Kerosakan (Breakdown Maintenance)

Kerja penyelenggaraan yang dilaksanakan berdasarkan laporan kerosakan pelanggan

atau kerosakan yang ditemui semasa pemeriksaan berkala atau dengan kata lain kerja

penyelenggaraan selepas berlaku kerosakan.

6
4. NYATAKAN DAN HURAIKAN KEROSAKAN PEPASANG ELEKTRIK SATU FASA

Setiap pemasangan elektrik pasti akan mengalami kerosakan. Diantaranya ialah

pemasangan yang sudah lama, kesalahan pemasangan, angkara makhluk perosak

seperti gigitan tikus dan mungkin disebabkan oleh terhimpit, terpotong dan sebagainya.

Kerosakan yang sering berlaku pada pendawaian elektrik boleh dibahagikan kepada

berikut :

i. Litar pintas

ii. Litar bocor kebumi

iii. Litar buka

iv. Kerosakan alat-alat pelindung arus lebihan

4.1 LITAR PINTAS

Litar pintas ialah pencantuman di antara pengalir fasa dengan pengalir neutral.

Kerosakan litar pintas dapat dikenalpasti melalui MCB atau fius yang sering terpelantik

atau putus apabila litar tersebut digunakan. Begitu juga apabila kerosakan itu berlaku

pada papan suis utama ( PSU ), maka fius utama akan didapati sering terputus bekalan

apabila di ‘ON’ kan. Di antara punca-punca berlakunya litar pintas adalah:

a. Penebat kabel terkoyak.

b. Penebat kabel cair.

c. Benda asing seperti cicak,tikus,air dan kepingan logam yang menyentuh

pengalir elektrik.
7
d. Kerosakan alat perkakas dan aksesori elektrik seperti pemisah terminal motor

elektrik yang pecah pemisahnya,soket yang pecah menyebabkan persentuhan

antara pengalir elektrik dan sebagainya.

4.2 LITAR BOCOR KE BUMI

Litar bocor ke bumi membawa maksud terdapat arus yang bocor daripada pemasangan

pendawaian yang membawa arus elektrik (sama ada dari sebelah fasa-fasa atau

neutral) ke bumi.Kejadian ini biasanya berlaku dari kabel atau alat-alat elektrik yang

membawa arus elektrik kepada bahagian logam berbumi atau kabel bumi sendiri.

Kerosakan jenis ini biasanya dapat dikenalpasti apabila PLBK@ELCB sering terpelantik

terputus apabila di ‘ON’kan.

Diantara punca-punca berlakukan litar bocor kebumi adalah:-

a. Penebat kabel yang mengalirkan arus elektrik dan menyentuh bahagian logam

berbumi.

b. Penebat kabel yang mengalirkan arus elektrik cair dan bercantum dengan kabel bumi

atau bahagian logam berbumi.

c. Benda asing seperti cicak, tikus, air dan kepingan logam yang menyentuh antara

pengalir-pengalir arus elektrik dan bumi.

8
d. Kerosakan alat elektrik seperti kerosakan terminal motor,lampu,soket alur keluar

yang menyebabkan bersentuhan dengan bumi.

e. Kabel tersepit pada bahagian logam seperti skru pada trunking yang berbumi atau

tersepit pada bahagian logam mesin elektrik yang berbumi.

4.3 LITAR BUKA

Litar buka adalah kerosakan yang mengakibatkan arus elektrik tidak dapat mengalir

dengan sempurna ke dalam litar pepasangan. Ini menyebabkan peralatan elektrik yang

dipasang pada litar itu tidak dapat beroperasi kerana tidak mendapat bekalan elektrik.

Di antara punca-punca berlakunya litar buka adalah:-

a. Kabel putus.

b. Sambungan pada terminal tertanggal.

c. Sesentuh suis tidak berfungsi dengan baik.

d. Kerosakan mekanikal pada alat lengkap pepasangan.

e. Kerosakan mekanikal pada alat perlindungan pepasangan.

9
5. NYATAKAN LANGKAH-LANGKAH MENGESAN KEROSAKAN BAGI MANA-

MANA DUA JENIS KEROSAKAN LITAR PEPASANG ELEKTRIK SATU FASA

5.1 Langkah-langkah mengesan kerosakan (LITAR BOCOR KE BUMI)

a. Matikan bekalan elektrik pada suis utama untuk mengelakkan berlakunya

renjatan semasa kerja-kerja mengesan kerosakan dilakukan.

b. Matikan (OFF) Pemutus Litar Arus Baki (PLAB) dan MCB litar kecil akhir.

Sekiranya suis utama, PLAB dan semua MCB tidak dapat dimatikan

kerana bekalan elektrik sedang digunakan, matikan MCB litar yang

dijangka mengalami kerosakan sahaja.

c. Tanggalkan semua beban yang tersambung pada litar yang rosak.

d. Dengan menggunakan Penguji Rintangan Penebatan (Insulation

Resistance Tester), uji kebocoran antara pengalir fasa dan pengalir

neutral dengan punca bumi.

e. Sekiranya bacaan penguji merekodkan bacaan kurang daripada 0.5

megaohm (MΩ), ini menunjukkan kebocoran kebumi telah berlaku.

5.2 Langkah-langkah Mengesan Kerosakan (LITAR BUKA)

a. Matikan bekalan elektrik pada suis utama untuk mengelakkan berlakunya

renjatan semasa kerja-kerja mengesan kerosakan dilakukan.

b. Matikan (OFF) Pemutus Litar Arus Baki (PLAB) dan MCB litar kecil akhir.

Sekiranya suis utama, PLAB dan semua MCB tidak dapat dimatikan

kerana bekalan elektrik sedang digunakan, matikan MCB litar yang

dijangka mengalami kerosakan sahaja.


10
c. Tanggalkan semua beban yang tersambung pada litar yang

rosak.

d. Dengan menggunakan Jangka Pelbagai (Multimeter), uji keterusan pada

pengalir fasa, pengalir nuteral, terminal alat lengkap dan terminal

peralatan elektrik.

e. Sekiranya bacaan penguji merekodkan bacaan 0 ohm (Ω), ini

menunjukkan tiada litar terbuka berlaku.

11
6. PENUTUP/KESIMPULAN

Penyelenggaraan pendawaian elektrik amat penting bagi memastikan sistem atau alat

dapat beroperasi mengikut fungsi yang ditetapkan. Pendawaian elektrik yang tidak

diselenggara mengikut jadual boleh menyebabkan kerosakan litar pepasang elektrik.

Langkah-langkah mengesan kerosakan perlu diambil dengan kadar segera bagi

mengelakkan berlakunya kemalangan yang serius.

12
7. LAMPIRAN DAN CONTOH

7.1JADUAL PEMERIKSAAN

JADUAL 1

PEMERIKSAAN DAN PENYELENGGARAAN

Pemeriksaan dan
Perkara Penyelenggaraan Harian Bulanan Tahunan

BUTIRAN 1. Voltan O

2. Arus dan komponen O

3. Suhu bilik/sekeliling O

4. Suhu lilitan stator O

5. Getaran O

6. Suhu alas O

7. Bunyi luarbiasa O

8. Kerosakan lain-lain O

9. Masukkan gris jika O


perlu

10.Rintangan penebatan O

11.Penjajaran penjodoh O

13
7.2 GAMBAR/GAMBAR RAJAH

LITAR BOCOR KE BUMI

14
LITAR PINTAS

15
8. RUJUKAN

1. ABD SAMAD HANIF(2000), Pemasangan Dan Penyelenggaraan ELEKTRIK,


Edisi Kedua, Dewan Bahasa Dan Pustaka, ISBN 983-62-4063-2.

2. HAJI MD. NASIR HAJI ABD. MANAN(2005), PANDUAN PENDAWAIAN ELEKTRIK


DOMESTIK I.E.E EDISI 16 BS 7671 : 1992 PINDAAN 2 1997, EDISI KEDUA, IBS
BUKU SDN. BHD., ISBN 967-950-181-7

3. HAJI MD. NASIR HAJI ABD. MANAN (2010), PENDAWAIAN ELEKTRIK DI


BANGUNAN KEDIAMAN PANDUAN BERPANDUKAN MS IEC 60364, , IBS BUKU
SDN. BHD., ISBN 978-967-950-307-4
4. https://vdocuments.mx/penyelenggaraan-pemasangan-satu-fasa-copy.html

5. https://notaelektrikkolejvokasional.blogspot.com/2018/03/penyelenggaraan-dan-

pembaikan-peralatan.html

16