Anda di halaman 1dari 56

Terbitan 2017

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga
bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran
bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
KANDUNGAN
Rukun Negara........................................................................................................................................................... v

Falsafah Pendidikan Kebangsaan ........................................................................................................................... vi

Definisi Kurikulum Kebangsaan .............................................................................................................................. vii

Kata Pengantar......................................................................................................................................................... ix

Pendahuluan............................................................................................................................................................ 1

Matlamat................................................................................................................................................................... 4

Objektif...................................................................................................................................................................... 4

Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah.................................................................................................. 5

Fokus ....................................................................................................................................................................... 6

Kemahiran Abad Ke-21............................................................................................................................................ 7

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi................................................................................................................................. 9

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ................................................................................................................... 10

Rancangan Pengajaran Individu ............................................................................................................................. 14

Kolaboratif Antara Pelbagai Pihak ........................................................................................................................... 15

Elemen Merentas Kurikulum .................................................................................................................................... 16

Pentaksiran Sekolah................................................................................................................................................. 19

Organisasi Kandungan............................................................................................................................................ 22
1.0 Persepsi Estetik............................................................................................................................................ 25

2.0 Pengalaman Muzikal..................................................................................................................................... 33

3.0 Penghargaan Estetik..................................................................................................................................... 37

4.0 Ekspresi Kreatif............................................................................................................................................. 39

Panel Penggubal........................................................................................................................................................ 40

Penghargaan............................................................................................................................................................. 41
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan


ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh
dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan
untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi
DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan
(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk
kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan,
kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu
perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani,
mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral
yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997


[PU(A)531/97.]

vii
KATA PENGANTAR

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang
dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 akan Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan
menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21
yang mula dilaksanakan pada tahun 1989. KSSM digubal bagi dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan
memenuhi keperluan dasar baharu di bawah Pelan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 agar harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah menengah sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
setanding dengan standard antarabangsa. Kurikulum berasaskan
Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM, pengajaran dan
standard yang menjadi amalan antarabangsa telah dijelmakan
pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
dalam KSSM menerusi penggubalan Dokumen Standard
dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk semua mata pelajaran
Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya
yang mengandungi Standard Kandungan, Standard Pembelajaran
murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad
dan Standard Prestasi.
ke-21.
Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen
Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
kurikulum telah mengubah lanskap sejarah sejak Kurikulum
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan
terlibat dalam penggubalan KSSM. Semoga pelaksanaan KSSM
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara
akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
berterusan untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam
Kebangsaan.
sesuatu mata pelajaran, serta membolehkan guru membuat
tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid. Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

ix
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

PENDAHULUAN

Penggubalan KSSM Pendidikan Khas mengambil kira keupayaan KSSM Pendidikan Khas meliputi kumpulan mata pelajaran teras
dan potensi Murid Berkeperluan Khas (MBK) dari pelbagai dan mata pelajaran kemahiran yang menyediakan dan
kategori dan kefungsian. Semua MBK dalam kategori mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas serta
ketidakupayaan pendengaran, ketidakupayaan penglihatan, meningkatkan kemahiran vokasional sebagai persediaan MBK
masalah pembelajaran, ketidakupayaan fizikal, ketidakupayaan untuk berdikari menempuh alam dewasa dan alam perkerjaan
pertuturan dan ketidakupayaan pelbagai (multiple disabilities) selepas menamatkan alam persekolahan.
mempunyai ruang dan peluang yang sama untuk mengikuti KSSM
Pendidikan Khas. Bagi MBK yang mempunyai keupayaan kognitif Kumpulan mata pelajaran teras menyediakan MBK dengan
yang tinggi dan tidak mempunyai masalah tingkah laku, kemahiran insaniah (soft skill) merangkumi kemahiran
pengurusan diri dan emosi, mereka boleh memilih untuk interpersonal dan kemahiran intrapersonal bagi meningkatkan
mengikuti KSSM yang diikuti oleh murid arus perdana. potensi dan kesediaan untuk belajar kemahiran vokasional yang
lebih spesifik dengan elemen teknikal, prosedur dan sistem yang
Sekiranya MBK tidak dapat menguasai pencapaian akademik lebih rumit.
tetapi lebih berkeupayaan dalam kemahiran vokasional
khususnya MBK berkefungsian sederhana dan rendah (MBK-KR) Kumpulan mata pelajaran kemahiran digubal berdasarkan kepada
boleh mengikuti KSSM Pendididkan Khas. Disamping memberi National Occupational Skills Standard (NOSS) yang dikeluarkan
ruang dan peluang kepada MBK untuk menguasai kemahiran oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK). Guru
vokasional, mereka juga belajar mengurus diri, menguasai dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (PdP) berpandukan
mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran serta kepada bahan pembelajaran bertulis iaitu written instructional
mengamalkan nilai murni untuk membina hubungan dan material (WIM). Aktiviti kerja akan disepadukan dan digabungjalin
berkomunikasi serta berdikari. dengan aktiviti sokongan transisi ke kerjaya bagi meningkatkan

1
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

kesediaan MBK untuk menempuh alam pekerjaan selepas multidisiplinari diperlukan dalam menyediakan intervensi dan
menamatkan persekolahan. habilitasi berdasarkan keperluan individu MBK.

Setiap individu MBK menghadapi halangan untuk belajar Terdapat MBK yang menggunakan bantuan peralatan khas
disebabkan oleh ketidakupayaan yang dimiliki mereka. Halangan contohnya alat bantu pendengaran (ABP), implan koklea, mesin
tersebut wujud dari masalah domain perkembangan kognitif, braille, tongkat putih, slate and stylus dan lain-lain untuk
bahasa/komunikasi, emosi, tingkah laku dan motor kasar dan mengakses KSSM PK. Keperluan peralatan khas ini perlu
motor halus. Sokongan dalam bentuk aktiviti intervensi dan diperincikan dalam RPI.
transisi secara berterusan boleh meminimumkan halangan dan
memaksimumkan potensi MBK untuk belajar dengan lebih baik. Keadaan emosi tidak stabil, perubahan tingkah laku negatif dan
tiada tumpuan berlaku kepada MBK setiap kali berlaku perubahan
Perancangan dan perincian aktiviti intervensi dan transisi bagi persekitaran apabila mereka beralih kelas (naik tingkatan),
MBK dibina melalui Rancangan Pendidikan Individu (RPI) seperti mendapat guru dan rakan sekelas yang baru. Sokongan aktiviti
yang dijelaskan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan transisi dapat membantu MBK mengadaptasi dan menyesuaikan
(Pendidikan Khas) 2013. Salah satu objektif utama RPI adalah diri untuk lebih yakin diri dan mampu memberi tumpuan dalam
bagi membantu MBK untuk mengikuti kurikulum dengan PdP
berkesan. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2004 menjelaskan:
“Bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan Pelaksanaan program sokongan transisi ke kerjaya adalah
kurikulum ini, Rancangan Pengajaran Individu (RPI) berasaskan kepada dua prinsip berikut:
setiap murid hendaklah disediakan”.
(i) Program sokongan transisi ke kerjaya berfokus kepada 3
Penglibatan golongan professional bidang kepakaran khusus aspek penting iaitu:-
seperti audiologis, psikologis, patologis pertuturan bahasa, terapis a) sokongan psikologi, emosi dan minda untuk MBK
cara kerja dan sebagainya melalui kerjasama kumpulan menyesuaikan diri dengan persekitaran, individu dan

2
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

komuniti di sekolah, keluarga, tempat latihan dan tempat


kerja.
b) memupuk keyakinan dan advokasi diri melalui kemahiran
‘soft-skill’ dan ‘social skill’.
c) pendedahan dan pengalaman secara ‘hands-on’ di
tempat kerja melalui program latihan industri (traineeship/
internship / apprenticeship).

(ii) Merujuk kepada Rajah 1, program sokongan transisi ke


kerjaya dibina berasaskan enam komponen iaitu:
a) kemahiran kehidupan.
b) kemahiran advokasi diri.
c) kemahiran membudayakan kehidupan kedewasaan.
d) kemahiran kerjaya.
e) kesediaan kerjaya.
f) kemahiran di tempat kerja (latihan industri / Job Coach).
Rajah 1: Kerangka Program Sokongan Transisi ke Kerjaya MBK

3
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

MATLAMAT OBJEKTIF

KSSM Pendidikan Khas Pendidikan Muzik bermatlamat untuk KSSM Pendidikan Khas Pendidikan Muzik Tingkatan 3 bertujuan
mengembangkan potensi MBK agar berfikiran rasional, kreatif, membolehkan murid mencapai objektif berikut:
kritis, inovatif, berketrampilan, dan dapat mengaplikasikan 1. Mengetahui konsep meter dalam lagu.
pengetahuan Pendidikan Muzik dalam kehidupan harian secara 2. Membanding dan membezakan tempo dalam lagu.
berkesan. MBK dapat menghayati dan menikmati muzik 3. Memainkan corak irama.
menerusi aktiviti. 4. Mengetahui nama-nama skel dan triad tonik.
5. Menulis tanda isyarat, terminologi muzik dan notasi muzik.
6. Bernyanyi dengan satu suara (unison) dengan pic,
sebutan, tempo dan dinamik yang betul.
7. Memaminkan alat muzik tradisional (kompang) dan
konvensional.
8. Mendemonstrasi pergerakan asas tarian zapin.
9. Menghasilkan folio berkaitan dengan Muzik Rakyat
Malaysia dan orkestra barat.
10. Mencipta sebuah gubahan muzik.

4
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH


KSSM dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang
Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan,
Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi. berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis dan kreatif
Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 2.
menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan Kurikulum Pendidikan Muzik digubal berdasarkan enam tunjang
pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kerangka KSSM. .

Rajah 2: Kerangka KSSM


5
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

FOKUS

KSSM Pendidikan Khas Pendidikan Muzik Tingkatan 3 memberi  Ekspresi


penekanan kepada empat komponen pengetahuan iaitu: Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang
(i) Persepsi Estetik Piannissimo dan Fortissimo.
Persepsi Estetik adalah pengetahuan dan kefahaman  Tanda isyarat dan Terminologi muzik.
bahasa muzik. Dalam aspek ini murid mengetahui dan  Membaca dan Menulis Notasi.
konsep bagi unsur-unsur asas dalam muzik. Komponen ini
memfokuskan lapan aspek iaitu (ii) Pengalaman Muzikal
 Meter Pengetahuan muzikal adalah pengetahuan dan kemahiran
Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang asas dalam nyanyian, permainan alat muzik dan seni tari.
detik didalam meter . Dalam aspek ini, murid melibatkan diri di dalam aktiviti
 Tempo ketiga-tiga bidang ini. Komponen ini memfokuskan
Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang kemahiran:
tempo lambat dan cepat.  Nyanyian
 Corak irama Bernyanyi satu suara (unison) dengan pic, sebutan,
Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang tempo dan dinamik.
rentak waltz.  Muzik instrumental
 Melodi Permainan alat muzik.
Mempunyai pengetahuan tentang skel dan triad tonik.  Seni tari
Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang
asas tarian zapin.

6
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

(iii) Penghargaan Estetik KEMAHIRAN ABAD KE-21


Penghargaan Estetik adalah memberi pendapat terhadap
hasil karya dan persembahan muzik. Komponen ini Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid yang
memfokuskan: mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus
• Penghayatan muzik dari pelbagai genre Muzik Rakyat kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya
Malaysia dan Orkestra Barat. yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21
bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri
(iv) Ekspresi Kreatif yang dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 1 supaya
Ekspresi Kreatif adalah menyatakan persepsi, perasaan berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan Standard
dan idea kreatif. Dalam aspek ini, murid meluangkan Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP) dalam
fikiran dan perasaan kreatif melalui aktiviti meneroka, kurikulum Pendidikan Muzik menyumbang kepada pemerolehan
mengimprovisasi dan membuat ciptaan berasaskan bunyi. Kemahiran Abad Ke-21 dalam kalangan murid.
Murid memilih, mengubah, memodifikasi, mengadaptasi,
menyusun atur muzik. Jadual 1: Profil Murid

PROFIL MURID PENERANGAN

Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan


mengatasi kesukaran, mengatasi
cabaran dengan kebijaksanaan,
keyakinan, toleransi, dan empati.

Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan


fikiran, idea dan maklumat dengan
Berkomunikasi
yakin dan kreatif secara lisan dan
bertulis, menggunakan pelbagai media
dan teknologi.

7
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

PROFIL MURID PENERANGAN PROFIL MURID PENERANGAN


hayat secara berterusan.
Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif
dan inovatif; mampu untuk menangani
Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur,
masalah yang kompleks dan membuat
kesamarataan, adil dan menghormati
keputusan yang beretika. Mereka
maruah individu, kumpulan dan
berfikir tentang pembelajaran dan diri
komuniti. Mereka bertanggungjawab
mereka sebagai murid. Mereka
atas tindakan, akibat tindakan serta
menjana soalan dan bersifat terbuka
keputusan mereka.
kepada perspektif, nilai dan tradisi
individu dan masyarakat lain. Mereka
Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan
berkeyakinan dan kreatif dalam
membentuk pemahaman yang luas dan
menangani bidang pembelajaran yang
seimbang merentasi pelbagai disiplin
baru.
pengetahuan. Mereka meneroka
pengetahuan dengan cekap dan
Kerja Mereka boleh bekerjasama secara
berkesan dalam konteks isu tempatan
Sepasukan berkesan dan harmoni dengan orang
dan global. Mereka memahami isu-isu
lain. Mereka menggalas tanggungjawab
etika/ undang-undang berkaitan
bersama serta menghormati dan
maklumat yang diperoleh.
menghargai sumbangan yang diberikan
oleh setiap ahli pasukan. Mereka
Penyayang/ Mereka menunjukkan empati, belas
memperoleh kemahiran interpersonal
Prihatin kasihan dan rasa hormat terhadap
melalui aktiviti kolaboratif, dan ini
keperluan dan perasaan orang lain.
menjadikan mereka pemimpin dan ahli
Mereka komited untuk berkhidmat
pasukan yang lebih baik.
kepada masyarakat dan memastikan
kelestarian alam sekitar.
Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu
Tahu semula jadi untuk meneroka strategi
Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang,
dan idea baharu. Mereka mempelajari
sokongan dan rasa hormat terhadap
kemahiran yang diperlukan untuk
negara.
menjalankan inkuiri dan penyelidikan,
serta menunjukkan sifat berdikari dalam
pembelajaran. Mereka menikmati
pengalaman pembelajaran sepanjang

8
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

KBAT dinyatakan dalam kurikulum secara eksplisit supaya guru KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
dapat menterjemahkan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi
merangsang pemikiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan
murid. Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran
pemikiran seperti Jadual 2. berfikir kritis, kreatif dan menaakul serta strategi berfikir.

Jadual 2: Tahap pemikiran dalam KBAT Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai
TAHAP PEMIKIRAN PENERANGAN sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat
Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti
kemahiran, dan nilai dalam situasi
berlainan untuk melaksanakan yang munasabah.
sesuatu perkara. Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
bahagian kecil untuk memahami
dengan lebih mendalam serta dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
hubung kait antara bahagian tidak mengikut kelaziman.
berkenaan.
Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
Menilai Membuat pertimbangan dan
keputusan menggunakan pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
pengetahuan, pengalaman, Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
kemahiran dan nilai serta memberi
justifikasi. berfokus untuk menyelesaikan masalah.
Mencipta Menghasilkan idea, produk atau
kaedah yang kreatif dan inovatif. KBAT boleh diaplikasi dalam bilik darjah melalui aktiviti berbentuk
menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan
projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti

9
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi untuk tentang sesuatu fenomena yang berlaku. Pembelajaran secara
menggalakkan murid berfikir. inkuiri berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan
ditemui oleh murid sendiri.
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Dalam strategi PdP inkuiri, murid menyoal dan mengemukakan
Strategi pengajaran dan pembelajaran (PdP) yang dirancang pendapat berlandaskan hasil penerokaan. Guru boleh bertindak
perlu memberi penekanan kepada pembelajaran berpusatkan sebagai fasilitator dengan mengemukakan soalan bagi memandu
murid dan PdP berasaskan aktiviti. Murid dilibatkan secara aktif murid ke arah inkuiri. Perbincangan boleh dijalankan sebelum,
dalam PdP yang menyepadukan pemerolehan pengetahuan, semasa dan selepas menjalankan aktiviti.
penguasaan kemahiran dan penerapan sikap dan nilai murni.
Perancangan, matlamat pendidikan dan strategi PdP ini perlu Konstruktivisme
didokumenkan dalam Rancangan Pendidikan Individu (RPI). Konstruktivisme membolehkan murid belajar sesuatu dengan cara
membina sendiri pemahaman yang bermakna kepada diri
Bagi meningkatkan minat dan keseronokan belajar, guru boleh mereka. Antara unsur penting dalam konstruktivisme adalah:
mempelbagaikan pendekatan pengajaran seperti pembelajaran  Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid.
berasaskan inkuiri, konstruktivisme, pembelajaran kontekstual,  Pembelajaran adalah hasil usaha murid sendiri.
pembelajaran masteri, analisis tugasan, belajar melalui bermain,  Pembelajaran berlaku apabila murid menghubungkan idea
pengajaran bertema, pembelajaran pengalamian, pendekatan asal dengan idea baharu bagi menstruktur semula idea
kolaborasi dan multi sensori. mereka.
 Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan
Pembelajaran Berasaskan Inkuiri pengalaman serta membuat refleksi.
Pembelajaran berasaskan inkuiri merupakan pendekatan yang
mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara
am bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat

10
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

Pembelajaran Kontekstual
Pembelajaran Kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan memberi latihan yang konsisten dan menilai tahap pencapaian
dengan kehidupan harian murid. Dalam melaksanakan murid. Pendekatan Analisis Tugasan dilaksana melalui langkah
pendekatan pembelajaran kontekstual, perkaitan antara ilmu yang seperti berikut:
diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. Murid tidak hanya  Memastikan kemahiran yang sesuai diajar pada murid
belajar secara teori semata-mata, bahkan dapat menghayati mengikut tahap keupayaan.
kerelevanan ilmu yang dipelajari dengan kehidupan harian.  Menghuraikan secara ringkas kemahiran dipilih.
 Kemahiran yang dipilih dipecahkan kepada langkah-
Pembelajaran Masteri langkah kecil.
Pendekatan Masteri memastikan semua murid menguasai  Buat penyesuaian langkah pembelajaran mengikut
standard pembelajaran yang ditetapkan sebelum berpindah ke keupayaan dan kebolehan murid.
standard pembelajaran seterusnya. Pendekatan ini berpegang  Guru membuat pemerhatian dan penilaian terhadap
kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi kemahiran yang dikuasai murid.
peluang. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar  Membuat penambahan dan perubahan di mana perlu
mengikut kadarnya. Aktiviti pemulihan dan pengayaan perlu sehingga murid dapat menguasai kemahiran yang hendak
dilaksanakan bagi murid yang belum menguasai asas masteri, diajar.
sementara aktiviti pengayaan dilaksanakan oleh murid yang telah
mencapai aras masteri. Pembelajaran Berasaskan Projek
Pembelajaran Berasaskan Projek merupakan proses PdP yang
Analisis Tugasan berasaskan inkuiri. Strategi ini memerlukan murid untuk memberi
Pendekatan Analisis Tugasan melibatkan proses pembahagian tumpuan kepada persoalan atau masalah yang kompleks,
kemahiran kepada beberapa komponen atau langkah mudah menyelesaikan masalah tersebut melalui proses penyiasatan
untuk dikuasai dan dipelajari oleh seseorang murid. Strategi ini secara bekerjasama dalam suatu tempoh waktu. Projek yang
membantu guru menyusun atur kemahiran yang hendak diajar,

11
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

dijalankan adalah untuk menyiasat topik atau isu yang dihadapi  Percubaan idea sendiri.
murid dalam persekitaran sebenar. Semasa menjalankan proses  Peluang untuk memberikan tumpuan dan perhatian.
penyiasatan ini, murid dapat mempelajari kandungan, maklumat
dan fakta-fakta yang diperlukan untuk membuat kesimpulan Pendekatan Bertema
tentang persoalan atau masalah yang ditimbulkan. Melalui PBP Pendekatan Bertema (PB) digunakan dalam proses PdP murid.
murid dapat mempelajari kemahiran yang dihasratkan dan Pemilihan topik atau tema mestilah bersesuaian dengan
mengasah kemahiran berfikir mereka sendiri. persekitaran murid. PB melibatkan:
 Penggunaan suatu tajuk umum merentasi bidang
Belajar Melalui Bermain pembelajaran.
Pendekatan Belajar Melalui Bermain (BMB) ditekankan dalam  Pemilihan tajuk tema berasaskan kesesuaian tahap murid,
proses PdP bagi murid khususnya MBK kerana pendekatan ini situasi tertentu atau peristiwa semasa.
berupaya menarik minat dan menimbulkan keseronokan ketika  Saling berkaitan dengan pengalaman sedia ada dan
belajar. BMB menggalakan MBK melakukan penerokaan, pengalaman baru yang diperoleh secara tersusun dan
penemuan dan pembinaan kefahaman berdasarkan pengalaman, sistematik.
dengan rasa gembira dan seronok. Pendekatan ini boleh  Peluasan dan pengukuhan pengetahuan dan kemahiran
meningkatkan keupayaan kognitif dan meningkatkan rasa ingin  Pemeringkatan daripada yang mudah kepada yang sukar
tahu, penguasaan kemahiran berfikir dan psikomotor, serta dan umum kepada yang lebih khusus.
kemahiran mengendalikan emosi.
Ciri-ciri Belajar Melalui Bermain (BMB) adalah seperti berikut: Pemilihan tema pula perlu mengambil kira:
 Aktiviti yang menyeronokkan.  Kesesuaian dengan kehidupan murid.
 Penerokaan dan interaksi dengan persekitaran.  Peluang untuk mengaplikasi kemahiran kepada murid-
 Permainan bebas dan terancang. murid seperti kemahiran asas mendengar, membaca,
 Keanjalan masa. menulis, mengira, penggunaan komputer dan lain-lain.

12
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

 Kemahiran yang diperoleh daripada tema yang diajar Proses pembelajaran bagi Pendekatan Pengalamian ialah:
dapat membantu murid mendapat kemahiran  Guru menentukan matlamat dan objektif untuk individu
penyelesaian masalah. dan/atau kumpulan.
 Sumber yang mudah didapati.  Guru merancang aktiviti pembelajaran yang sesuai
 Mengikut musim atau peristiwa untuk memberi kesedaran dengan kesediaan murid.
dan pengukuhan serta meningkatkan pengetahuan murid.  Guru perlu menjelaskan tentang tugas atau aktiviti yang
akan dijalankan dengan murid dan berbincang mengenai
Pembelajaran Pengalamian apa yang diharapkan daripada murid.
Pendekatan Pembelajaran Pengalamian adalah berdasarkan  Murid perlu ditempatkan dalam situasi atau suasana yang
kesediaan dan keupayaan individu murid khususnya MBK. memerlukan kemahiran baru atau sokongan dan
Pendekatan ini meningkatkan keupayaan kendiri individu di mana peneguhan dengan pengalaman lalu.
murid diberi peluang menilai keupayaan diri sendiri.  Pembelajaran berlaku melalui pengalaman pembelajaran
Dalam melaksanakan pendekatan ini, guru berperanan: dan guru memberi maklumat tentang apa yang dilakukan
 Menentukan suasana yang positif untuk proses atau dipelajari.
pembelajaran.  Guru memberikan bantuan, latihan dan peneguhan
 Menjelaskan peranan murid dalam tugasan. dengan mengaitkan pembelajaran yang baru dalam
 Memastikan sumber untuk proses pembelajaran ada dan kehidupan sebenar murid seperti sekolah, keluarga dan
mudah diperoleh. komuniti.
 Menyusun sumber untuk proses pembelajaran.
 Seimbangkan komponen intelek dan emosi dalam
pembelajaran.
 Berkongsi perasaan dan pemikiran dengan murid tanpa
menguasai dan mengongkong mereka.

13
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

Pembelajaran Luar Bilik Darjah


Pendekatan ini bertujuan menyediakan ruang dan peluang untuk cara kerja dan sebagainya juga perlu diadakan bagi membantu
murid: guru merancang aktiviti intervensi dan (re)habilitasi yang mampu
 Memperoleh pengalaman sebenar. meningkatkan kesediaan murid untuk belajar dengan lebih baik.
 Meningkatkan kecergasan dan perkembangan fizikal.
 Bersosialisasi dan berkomunikasi. Kerjasama dan kolaboratif antara ibu bapa dan kumpulan
 Melaksanakan aktiviti yang menggembirakan. multidisiplinari yang dianggotai oleh pakar seperti audiologis,

 Meneroka dan berinteraksi dengan persekitaran. psikologis dan sebagainya amat penting dalam menentukan

 Melakukan aktiviti bebas dan aktiviti terancang. aktiviti intervensi dan (re)habilitasi yang bersesuaian berdasarkan
kepada masalah ketidakupayaan yang dimiliki murid. Aktiviti

Antara aktiviti di luar bilik darjah termasuk lawatan, intervensi seperti latihan pertuturan, kawalan emosi dan tingkah

perkhemahan/kursus motivasi, perkelahan, aktiviti berkuda, laku boleh membantu murid meningkatkan tumpuan, minat dan

berenang dan aktiviti menjual beli. memberi perhatian kepada pembelajaran di dalam bilik darjah.
Pada masa yang sama RPI membantu guru mengenal pasti

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU strategi PdP yang bersesuaian yang dapat meningkatkan potensi
keupayaan murid samada dalam akademik mahu pun kemahiran

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013 telah vokasional.

menjelaskan bahawa RPI adalah rekod yang melaporkan butiran


rancangan pendidikan berasaskan kepada potensi individu MBK.
Guru perlu mengenal pasti keupayaan dan kelemahan murid
melalui ujian diagnostik secara lisan, penulisan dan pemerhatian.
Perbincangan bersama pihak ibu bapa, penjaga dan juga pakar
khusus seperti psikologis, audiologis, terapis pertuturan, terapis

14
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

KOLABORATIF ANTARA PELBAGAI PIHAK


meningkatkan domain perkembangan kognitif, komunikasi, emosi,
Pihak sekolah perlu sentiasa mendapatkan bantuan sokongan tingkah laku, motor kasar dan motor halus individu MBK.
daripada pelbagai pihak yang mempunyai kepakaran khusus
dalam mengendalikan isu ketidakupayaan MBK. Guru pendidikan (ii) Penyediaan Sokongan Peralatan Khas
khas mempunyai kepakaran dalam pedagogi dan strategi PdP Peralatan khas seperti alat bantu pendengaran (ABP)
dan mereka tidak mempunyai kepakaran dalam menangani isu membantu MBK ketidakupayaan pendengaran untuk
ketidakupayaan yang lebih cenderung kepada masalah perubatan mendengar. Keupayaan MBK mendengar membantu
dan kesihatan yang menjadi halangan kepada MBK untuk belajar. mereka menguasai pembelajaran bahasa dengan baik.
Manakala alat seperti tongkat putih membantu MBK
Kolaboratif antara pelbagai pihak adalah berdasarkan kepada ketidakupayaan penglihatan untuk bergerak dengan lebih
kepakaran dan pengkhususan yang merangkumi aspek berikut: yakin tanpa sentiasa perlu bergantung kepada rakan dan
(i) Penyediaan Intervensi dan (re)habilitasi guru. Mesin braille dan peralatan seperti embosser
Pelbagai pihak seperti hospital, Pusat Perkhidmatan membantu MBK ketidakupayaan penglihatan untuk
Pendidikan Khas di bawah KPM, Pusat Intervensi, Pusat menulis dan membaca. MBK masalah pembelajaran
Dalam Komuniti (PDK) di bawah Kementerian melalui peralatan berkonsepkan augmentative alternative
Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan communication (AAC) seperti alat Go Talk membantu
Persatuan (seperti KIWANIS, NASOM dan lain-lain) serta mereka untuk berkomunikasi dengan baik. Pelbagai
pihak NGO mempunyai pakar terdiri daripada psikologis, pihak seperti Persatuan Orang Buta Malaysia atau MAB
audiologis, patalogis pertuturan, terapis cara kerja dan (Malaysian Association for the Blind) membantu dalam
fisioterapis. Khidmat sokongan pakar ini dapat membantu menyediakan mesin braille, tongkat putih, embosser dan
meminimakan impak ketidakupayaan dan sebagainya.

15
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

(iii) Penyediaan Latihan Kemahiran Vokasional / Latihan ELEMEN MERENTAS KURIKULUM


Kerja
Sekolah di bawah program pendidikan khas integrasi Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang
(PPKI) yang menghadapi masalah kelengkapan diterapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan dalam SK
prasarana dan peralatan bengkel latihan kemahiran dan SP. Elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan
vokasional Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) boleh kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan serta
berkolaboratif dengan pihak seperti Kolej Vokasional, dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen di
Kolej Komuniti, Pusat Latihan Swasta dan juga Pejabat dalam EMK adalah seperti berikut:
Pertanian, Pertubuhan Peladang atau Perikanan untuk
menggunakan kemudahan bengkel yang ada di premis 1. Bahasa
masing-masing.  Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.
Latihan di tempat kerja sebenar seperti di kedai dobi, tempat  Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan,
mencuci kereta dan sebagainya boleh membantu MBK struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu
mendapatkan pendedahan dan pengalaman di tempat kerja. diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea
Kolaboratif antara agensi seperti Pusat Daya Klang, Taman Sinar dan berkomunikasi secara berkesan.
Harapan, Pusat latihan Perindustrian dan Pemulihan Bangi yang
merupakan bengkel terlindung di bawah penyeliaan Jabatan 2. Kelestarian Alam Sekitar
Kebajikan Masyarakat menyediakan latihan bekerja, pekerjaan  Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam
dan kemahiran vokasional serta transisi ke kerjaya sebagai jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata
persediaan MBK ke alam pekerjaan. pelajaran.

16
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

 Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam (i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta,
sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai prinsip, konsep yang berkaitan dengan sains
alam. dan teknologi);
(ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan
3. Nilai Murni kemahiran manipulatif tertentu);
 Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran (iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,
supaya murid sedar akan kepentingan dan keselamatan); dan
mengamalkannya. (iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP.
 Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan
dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam 5. Patriotisme
kehidupan harian.  Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata
pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat.
4. Sains Dan Teknologi  Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang
 Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga
meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam sebagai rakyat Malaysia.
kalangan murid.
 Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu 6. Kreativiti Dan Inovasi
serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih  Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk
cekap dan berkesan. mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta
 Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau
merangkumi empat perkara iaitu: gabungan idea yang ada.
 Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah
suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.

17
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

 Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk  TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang
memastikan pembangunan modal insan yang mampu hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan
menghadapi cabaran abad ke-21. lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata
 Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam pelajaran.
PdP.
9. Kelestarian Global
7. Keusahawanan  Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan murid
 Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap
ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu persekitaran dalam kehidupan harian dengan
budaya dalam kalangan murid. mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang
 Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui diperolehi melalui elemen Penggunaan dan Pengeluaran
aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur, Lestari, Kewarganegaraan Global dan Perpaduan.
amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan  Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan
minda kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran. murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa di
peringkat tempatan, negara dan global.
8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi  Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan
 Penerapan elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam mata pelajaran yang berkaitan.
(TMK) dalam PdP memastikan murid dapat mengaplikasi
dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK 10. Pendidikan Kewangan
yang dipelajari.  Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
 Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan
menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik dan membuat keputusan kewangan yang bijak, mengamalkan
menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran. pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran

18
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

menguruskan hal ehwal kewangan secara diperoleh dari PS akan digunakan oleh pentadbir, guru, ibu bapa
bertanggungjawab. dan murid dalam merancang tindakan susulan ke arah
 Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam peningkatan perkembangan pembelajaran murid.
PdP secara langsung ataupun secara sisipan. Penerapan
PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif.
secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk seperti Wang
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses
yang mengandungi elemen kewangan secara eksplisit
PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada
seperti pengiraan faedah mudah dan faedah kompaun.
akhir suatu unit pembelajaran, penggal atau tahun. Dalam
Penerapan secara sisipan pula diintegrasikan melalui
melaksanakan PS, guru perlu merancang, membina item,
tajuk-tajuk lain merentas kurikulum. Pendedahan kepada
mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap penguasaan
pengurusan kewangan dalam kehidupan sebenar adalah
murid dalam mata pelajaran yang diajar berdasarkan DSKP.
penting bagi menyediakan murid dengan pengetahuan,
kemahiran dan nilai yang dapat diaplikasikan secara
Dalam usaha memastikan pentaksiran membantu meningkatkan
berkesan dan bermakna. keupayaan dan pencapaian murid, guru harus menggunakan
strategi pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri berikut:
PENTAKSIRAN SEKOLAH
(i) Pelbagai bentuk.
Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada (ii) Adil kepada semua murid.
pendekatan pentaksiran yang merupakan satu proses (iii) Mengambilkira pelbagai aras kognitif
mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang (iv) Membolehkan murid mempamerkan pelbagai keupayaan
dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan. pembelajaran.
Proses ini berlaku berterusan sama ada secara formal dan tidak (v) Mengambilkira pengetahuan dan kemahiran yang telah
formal supaya guru dapat menentukan tahap penguasaan dipelajari oleh murid dan mentaksir sejauh mana mereka
sebenar murid. PS perlu dilaksanakan secara holistik berdasarkan fahami.
prinsip inklusif, autentik dan setempat (localised). Maklumat yang

19
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

PS merupakan antara satu komponen utama dalam PdP kerana Pentaksiran bagi setiap kelompok SK boleh dijalankan dengan
ia berperanan mengukuhkan pembelajaran murid, meningkatkan menggunakan SPi sebagai skala rujukan guru bagi menentukan
keberkesanan pengajaran guru dan mampu memberi maklumat tahap penguasaan MBK pada SK yang ditetapkan.
yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam
PdP. PS dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya SPi menunjukkan enam Tahap Penguasaan (TP) yang merujuk
bermula dengan perancangan, pembinaan item dan instrumen kepada aras penguasaan yang disusun secara hieraki, dan
pentaksiran, pentadbiran, pemeriksaan atau penskoran, diguna bagi tujuan pelaporan. Guru boleh membuat pertimbangan
perekodan hingga pelaporan. PS penting untuk menentukan profesional untuk menentukan tahap pengusaan murid
keberkesanan guru dan pihak sekolah dalam usaha membentuk berdasarkan pengalaman bersama murid dan perbincangan
insan yang harmonis dan seimbang. PS merupakan aktiviti profesional. Jadual 3 menyenaraikan maksud dan tafsiran umum
berterusan yang menuntut komitmen yang tinggi, dan hala tuju tentang setiap tahap penguasaan bagi mata pelajaran Pendidikan
yang jelas di pihak guru dan sekolah untuk memperkembangkan Muzik.
potensi MBK ke tahap tertinggi mengikut keupayaan masing-
masing. PS mempunyai ciri-ciri berikut:
(i) Holistik iaitu mampu memberi maklumat menyeluruh
tentang penguasaan, pengetahuan, kemahiran, dan
pengamalan nilai murni;
(ii) Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan
PdP;
(iii) Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai
mengikut kesesuaian dan kesediaan murid; dan
(iv) Merujuk Standard Prestasi (SPi) yang dibina
berdasarkan Standard Kandungan (SK) dan Standard
Pembelajaran (SP).

20
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

Jadual 3: Pernyataan Tahap penguasaan Umum KSSM Pendidikan Khas Pendidikan Muzik

TAHAP
TAFSIRAN UMUM
PENGUASAAN
Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi tindak
1
balas terhadap perkara asas.

Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah


2
serta menjelaskan apa yang telah dipelajari.

Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu


3
situasi dengan bimbingan guru.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur


4
dengan secara tekal.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut prosedur
5
atau secara sistematik, serta tekal, dan bersikap positif.
Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan
6 pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif, serta boleh
dicontohi.

21
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

ORGANISASI KANDUNGAN

Pelaksanaan bagi kurikulum KSSM Pendidikan Khas Pendidikan (iii) Penghargaan Estetik
Muzik adalah mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas yang sedang Penghargaan Estetik adalah memberi pendapat terhadap
berkuatkuasa. Mata pelajaran ini memberi penekanan kepada hasil karya dan persembahan muzik.
empat komponen pengetahuan iaitu:  Menghayati muzik dari pelbagai genre
(i) Persepsi Estetik
Persepsi Estetik adalah pengetahuan dan kefahaman (iv) Ekspresi Kreatif
bahasa muzik. Ekspresi Kreatif adalah menyatakan persepsi, perasaan
 Meter dan idea kreatif.
 Tempo  Merekacipta
 Corak irama
 Melodi Kandungan kurikulum ini disusun di bawah lajur Standard
 Ekspresi Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi yang
 Tanda isyarat dan terminologi muzik perlu dicapai oleh murid. Standard Kandungan dan Standard

 Membaca dan menulis notasi Pembelajaran mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan
nilai. Jadual 4 di bawah memberikan tafsiran Standard

(ii) Pengalaman Muzikal Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi.

Pengalaman muzikal adalah pengetahuan dan kemahiran


asas dalam nyanyian, permainan alat muzik dan seni tari.
 Nyanyian
 Muzik instrumental
 Seni tari

22
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

Jadual 4: Organisasi DSKP

STANDARD STANDARD STANDARD


KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI

Penyataan Suatu penetapan Suatu set kriteria


spesifik tentang kriteria atau umum yang
perkara yang indikator kualiti menunjukkan
murid patut pembelajaran tahap-tahap
ketahui dan dan pencapaian prestasi yang
boleh lakukan yang boleh perlu murid
dalam suatu diukur bagi pamerkan sebagai
tempoh setiap standard tanda bahawa
persekolahan kandungan. sesuatu perkara
merangkumi itu telah dikuasai
aspek murid.
pengetahuan,
kemahiran dan
nilai.

23
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

1.0 PERSEPSI ESTETIK

STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid boleh:
Mengecam detik pada meter .
1.1 Menepuk Mengikut Detik 1.1.1 Mengenal pasti detik 1
Pada Meter . meter .

1.1.2 Menepuk mengikut detik


pada corak irama
meter . 2 Mengenal pasti contoh corak irama meter .

1.1.3 Menepuk mengikut detik


pada lagu meter .
Menepuk mengikut detik lagu meter dengan
3
bimbingan guru.

Menepuk mengikut detik corak lagu bermeter


4
dengan betul.

Menepuk mengikut detik lagu bermeter dengan


5
betul, tepat dan konsisten

Menepuk mengikut detik lagu bermeter dengan


6
betul, tepat, konsisten dan boleh dicontohi.

25
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid boleh:

1.2 Memainkan Alat Muzik 1.2.1 Mengenal dan Mengenal pasti tempo Adagio (Lambat) dan Vivace
1
Mengikut Tempo. membezakan tempo: (Cepat )
i. Adagio (lambat)
ii. Vivace (cepat)

1.2.2 Memainkan alat perkusi 2 Mengenal pasti perbezaan adagio dan vivace.
mengikut tempo:
i. Adagio (lambat)
ii. Vivace (cepat)
Menepuk atau memainkan alat muzik perkusi
3 mengikut tempo yang diperdengarkan dengan
bimbingan guru.

Menepuk atau memainkan alat muzik perkusi


4 mengikut tempo yang diperdengarkan dengan
betul.

Menepuk atau memainkan alat muzik perkusi


5 mengikut tempo didalam lagu yang diperdengarkan
dengan betul, tepat dan konsisten.

Menepuk atau memainkan alat muzik perkusi


6 mengikut tempo didalam lagu yang diperdengarkan
dengan betul, tepat, konsisten dan boleh dicontohi.

26
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid boleh:

1.3 Memainkan Corak Irama. 1.3.1 Mengenal pasti 1 Mengecam corak irama waltz.
(i) Corak irama waltz.
(ii) Satu corak irama lain
yang diberi.

1.3.2 Memainkan: Membezakan corak irama waltz dan corak irama


2
(i) Corak irama waltz. yang diberi.
(ii) Satu corak irama lain
yang diberi.

Memainkan semula corak irama waltz dan corak


3
irama yang diberi dengan bimbingan guru.

Memainkan semula corak irama waltz dan corak


4
irama yang diberi dengan betul.

Memainkan semula corak irama waltz dan corak


5
irama yang diberi dengan betul dan konsisten.

Memainkan semula corak irama waltz dan corak


6 irama yang diberi dengan betul, konsisten dan
boleh dicontohi.

27
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid boleh:

1.4 Memainkan Skel dan 1.4.1 Mengenal pasti skel dan Mengenal pasti skel dan triad tonik F Major dan A
1
Triad tonik pada alat triad tonik : Minor.
muzik. i) F Major
ii) A minor

Mengenal pasti nama not dalam skel dan triad tonik


2
1.4.3 Memainkan skel F major F Major dan A Minor.
dan A minor pada alat
muzik.

1.4.4 Memainkan triad tonik F Memainkan skel dan triad tonik bagi F Major dan A
3
Major dan A minor pada Minor pada alat muzik dengan bimbingan guru.
alat muzik.

Memainkan skel dan triad tonik bagi F Major dan A


4
Minor pada alat muzik tanpa bimbingan guru.

Memainkan skel dan triad tonik bagi F Major dan A


5
Minor pada alat muzik dengan betul dan konsisten

Memainkan skel dan triad tonik bagi F Major dan A


6 Minor pada alat muzik dengan betul, konsisten dan
boleh dicontohi.

28
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid boleh:

1.5 Ekspresi Muzik 1.5.1 Mengenal pasti dan Mengecam dinamik sangat lembut (piannissimo)
1
membezakan dinamik dan dinamik sangat kuat (fortissimo).
Piannissimo (sangat
lembut) dan Fortissimo
(sangat kuat).
Membeza dinamik sangat lembut (piannissimo) dan
2
1.5.2 Melakukan aktiviti dinamik sangat kuat (fortissimo).
berdasarkan dinamik
Piannissimo (sangat
lembut) dan Fortissimo
Melakukan aktiviti berdasarkan dinamik sangat
(sangat kuat).
3 lembut (piannissimo) dan dinamik sangat kuat
(fortissimo) dengan bimbingan guru.
Nama Simbol

Pianissimo
Melakukan aktiviti berdasarkan dinamik sangat
4 lembut (piannissimo) dan dinamik sangat kuat
Fortissimo (fortissimo) tanpa bimbingan guru.

Melakukan aktiviti berdasarkan dinamik sangat


lembut (piannissimo) dan dinamik sangat kuat
5
(fortissimo) daripada lagu yang diperdengarkan
dengan betul.

Melakukan aktiviti berdasarkan dinamik sangat


lembut (piannissimo) dan dinamik sangat kuat
6
(fortissimo) daripada lagu yang diperdengarkan
dengan betul dan boleh dicontohi.

29
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid boleh:

1.6 Tanda Isyarat dan 1.6.1 Mengenal pasti tanda 1 Mengenal pasti tanda isyarat muzik yang diberi.
Terminologi Muzik. isyarat dan terminologi
muzik:
(i) Tekanan (Accent)
(ii) Ulangan
(iii) Tanda Kromat Menamakan tanda isyarat dan terminologi muzik
2
(Syap, Flat dan yang diberi.
Natural)

1.6.2 Mengenal pasti tanda


isyarat pada skor lagu. Menulis tanda isyarat dan terminologi muzik
3
dengan bimbingan guru.
1.6.3 Menulis tanda isyarat
pada baluk.

Menulis tanda isyarat dan terminologi muzik tanpa


Tanda Isyarat Simbol 4
bimbingan guru.
Tekanan

Ulangan
Menulis tanda isyarat dan terminologi muzik pada
Tanda kromat 5
baluk dengan betul dan tepat.
(syap, flat dan
natural)

Menulis tanda isyarat dan terminologi muzik pada


6
baluk dengan betul, tepat dan konsisten.

30
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

Murid boleh:
1.7 Notasi Muzik Mengenal pasti not, nilai not dan tanda rehat yang
1
1.7.1 Mengenali not serta diberi.
tanda rehat mengikut nilai:
(i) Kuaver
(ii) Krocet bertitik
Menamakan not, nilai not dan tanda rehat yang
2
diberi.
1.7.2 Menulis not serta tanda
rehat mengikut nilai:
(i) Kuaver
(ii) Krocet bertitik Menulis not dan tanda rehat pada baluk dengan
3
bimbingan guru.
1.7.3 Menulis semula skor lagu.

Menulis semula skor lagu yang diberi dengan betul


4
dan tepat.
Nama Not Simbol
Kuaver
Menulis semula skor lagu yang diberi dengan betul,
Krocet bertitik 5
tepat dan konsisten.
Tanda rehat kuaver
Tanda rehat krocet
bertitik Menulis semula skor lagu yang diberi dengan betul,
6
tepat, konsisten dan sistematik.

31
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

2.0 PENGALAMAN MUZIKAL

STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid boleh:

2.1 Bernyanyi 2.1.1 Bernyanyi secara satu 1 Bernyanyi dengan sebutan yang betul.
lapisan suara (unison)
dengan:
i. Sebutan yang betul.
ii. Pic yang betul
iii. Tempo yang betul. 2 Bernyanyi dengan sebutan dan pic yang betul.
iv. Dinamik yang betul
v. Ekspresi

Boleh bernyanyi dengan sebutan, pic dan tempo


3
yang betul.

Boleh bernyanyi dengan sebutan, pic, tempo dan


4
dinamik yang betul.

Boleh bernyanyi dengan sebutan, pic, tempo,


5
dinamik yang betul dengan ekspresi.

Boleh bernyanyi dengan sebutan, pic, tempo,


6 dinamik yang betul dengan ekspresi dan konsisten
serta boleh dicontohi.

33
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid boleh:

2.2 Bermain Alat Muzik 2.2.1 Memainkan alat muzik: Memainkan alat muzik tradisional atau alat muzik
1
(i) Alat Muzik konvensional pilihan berdasarkan skor.
Tradisional.
- Kompang
Memainkan alat muzik tradisional dan alat muzik
(ii) Alat Muzik 2 konvensional pilihan berdasarkan skor dengan
Konvensional bimbingan.
- Pilihan: gitar,
kibod, ukelele,
rekoder.
Memainkan alat muzik tradisional dan alat muzik
3 konvensional pilihan berdasarkan skor dengan
berdasarkan skor.
betul tanpa bimbingan.
2.2.2 Memainkan alat muzik:
(i) Kompang.
Memainkan alat muzik tradisonal dan alat muzik
(ii) Alat Muzik 4
konvensional pilihan secara ensembel.
Konvensional.
- Pilihan: gitar,
kibod, ukelele,
rekoder. Memainkan alat muzik tradisonal dan alat muzik
5 konvensional pilihan secara ensembel dengan
secara ensembel. betul.

Memainkan alat muzik tradisonal dan alat muzik


6 konvensional pilihan secara ensembel dengan betul
dan konsisten.

34
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

2.3 Seni Tari Murid boleh:


1 Mengetahui sejarah dan asal-usul tarian zapin.
2.3.1 Mengetahui sejarah dan
asal usul tarian zapin.

2.3.2 Melakukan:
(i) pergerakan asas Melakukan gerakan asas tarian zapin mengikut
2
tarian zapin. muzik.

(ii) pergerakan asas


tarian zapin
mengikut muzik. Melakukan gerakan asas tarian zapin mengikut
3
muzik dengan bimbingan.

Melakukan gerakan asas tarian zapin mengikut


4
muzik tanpa bimbingan.

Melakukan gerakan asas tarian zapin mengikut


5
muzik, gerakan yang betul dan konsisten.

Melakukan gerakan asas tarian zapin mengikut


6 muzik dengan kreatif, gerakan yang betul dan
konsisten serta berkeyakinan.

35
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

3 PENGHARGAAN ESTETIK

STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid boleh:
Megecam dan menyatakan genre muzik yang
3.1 Penghayatan muzik 3.1.1 Bercerita tentang Orkestra 1
didengar.
pelbagai genre Barat berkaitan aspek:
i. Alat Muzik
ii. Cara persembahan
Menyatakan secara ringkas tentang salah satu dari
3.1.2 Bercerita tentang Muzik 2
Muzik Rakyat Malaysia dan Orkestra Barat.
Rakyat Malaysia:
i. Wayang Kulit
ii. Boria
iii. Ensembel Kulintangan Menghasilkan folio tentang salah satu dari Muzik
iv. Sitar 3
Rakyat Malaysia dan Orkestra Barat.
3.1.2 Menghasilkan folio
tentang Muzik Rakyat
Malaysia atau Orkestra Menghasilkan folio tentang salah satu dari Muzik
Barat. 4 Rakyat Malaysia dan Orkestra Barat dengan
kemas.

Menghasilkan folio tentang salah satu dari Muzik


5 Rakyat Malaysia dan Orkestra Barat kemas dan
kreatif.

Menghasil dan membentangkan tentang salah satu


6 dari Muzik Rakyat Malaysia dan Orkestra Barat
dengan kemas, kreatif dan boleh dicontohi.

37
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

4.0 EKSPRESI KREATIF

STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

Murid boleh:
4.1 Penciptaan 1 Memilih dan menyusun corak irama yang diberi.
4.1.1 Mengenal, memilih dan
menyusun corak irama
yang diberi.

4.1.2 Mengubah suai corak 2 Mengubah suai corak irama yang diberi.
irama.

4.1.3 Menghasilkan sebuah


gubahan corak irama. Menghasilkan sebuah gubahan corak irama
3
dengan bimbingan.

Menghasilkan sebuah gubahan corak irama tanpa


4
bimbingan.

Menghasilkan sebuah gubahan corak irama secara


5
kreatif dan sistematik.

Menghasilkan sebuah gubahan corak irama secara


6
kreatif, sistematik dan boleh dicontohi.

39
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

PANEL PENGGUBAL

1. Cik Paizah binti Zakaria Bahagian Pembangunan Kurikulum

2. Abd. Rasid bin Hj Jali Bahagian Pembangunan Kurikulum

3. Haris bin Yusof Bahagian Pembangunan Kurikulum

4. Mohd Hafiz bin Baharom Bahagian Pembangunan Kurikulum

5. Balqish binti Selamat SKPK Batu Pahat, Batu Pahat, Johor


SMK Pendidikan Khas Setapak (Buta), Setapak,
6. Ahmad Hafzan bin Hassan
Kuala Lumpur
Kolej Tingkatan Enam Shah Alam, Shah Alam,
7. Umi Kalsom binti Sudin
Selangor

TURUT MENYUMBANG

1. Azizi bin Abd. Rahman IPG Kampus Sultan Abdul Halim, Kedah

2. Kamarul Baharin bin Mohd Radzi IPG Kampus Ipoh, Perak

3. Adamie Bin Daud SMK Putrajaya Presint 9 (2), Putrajaya

4. Siti Noor Baien binti Abd Latif SK (L) Jalan Batu, Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur

5. Rubita Binti Murad SMK Pulau Indah, Pelabuhan Klang, Selangor

40
KSSM PENDIDIKAN KHAS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3

PENGHARGAAN

Penasihat
Dr. Sariah binti Abd. Jalil - Pengarah

Rusnani binti Mohd Sirin - Timbalan Pengarah (Kemanusiaan)

Datin Dr. Ng Soo Boon - Timbalan Pengarah (STEM)

Penasihat Editorial
Mohamed Zaki bin Abd. Ghani - Ketua Sektor
Haji Naza Idris bin Saadon - Ketua Sektor
Dr. Rusilawati binti Othman - Ketua Sektor
Mahyudin bin Ahmad - Ketua Sektor
Mohd Faudzan bin Hamzah - Ketua Sektor
Mohamed Salim bin Taufix Rashidi - Ketua Sektor
Paizah binti Zakaria - Ketua Sektor
Hajah Norashikin binti Hashim - Ketua Sektor

41
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 4 - 8 Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E
62604 Putrajaya
Tel: 03-8884 2000 Fax: 03-8888 9917
http://bpk.moe.gov.my/