Anda di halaman 1dari 18

PPPQ 6233

KAJIAN AGAMA DAN IDEOLOGI SEMASA

TAJUK:
SYED NAQUIB AL-ATTAS DAN PEMIKIRAN SEKULARISME

DISEDIAKAN UNTUK:
PROF.MADYA DR. KAMARUDDIN BIN SALLEH

DISEDIAKAN OLEH:
NUR NABIHAH BINTI HASSAN
P 89993

JABATAN USULUDDIN DAN FALSAFAH


FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
SEMESTER 2 SESI 2016/2017
2

Syed Naquib al-Attas dan Pemikiran Sekularisme

Nur Nabihah Binti Hassan


nurnabihah_2311@yahoo.com

Abstrak

Penulisan ini secara ringkasnya membincangkan mengenai tokoh ilmuan nusantara Syed
Naquib al-Attas dan pemikiran beliau mengenai pemikiran sekular. Pada masa yang
sama penulis cuba untuk melihat cabaran pengaruh sekularisme yang ada dalam dunia
pendidikan hari ini.Metod utama yang digunakan dalam kajian penulisan secara ringkas
ini ialah analisis kepustakaan di mana bahan rujukan utama yang digunakan oleh penulis
ialah karya al-Attas sendiri iaitu buku Islam dan Sekularisme. Selain itu, penulis juga
turut merujuk beberapa dokumen dan penulisan lain yang dilihat berkaitan dengan
tujuan utama kajian ini. Di akhir penulisan ini, penulis mencadangkan beberapa
penyelesaian kepada masalah sekularisme dalam pendidikan

Kata kunci: al-Attas, Sekularisme. Pendidikan,

PENDAHULUAN

Syed Muhammad al-Attas sangat terkenal sebagai seorang tokoh ilmuan Islam yang hebat
kerana ilmunya yang meliputi pelbagai bidang yang ada. Selain turut diakui sebagai
sarjana ulung yang telah memberikan sumbangan yang besar dalam pemikiran Islam
kontemporari dan pendidikan Islam. Beliau merupakan pengarang dua puluh tujuh karya
yang berwibawa dalam pelbagai aspek pemikiran dan tamadun Islam, terutama dalam
bidang tasawuf, kosmologi, metafizik, falsafah dan bahasa Melayu serta kesusasteraan.
Idea dan pandangan al-Attas seringkali menjadi sumber rujukan bagi golongan
mahasiswa dan sebahagian besar para cendekiawan sehingga kini.
3

LATAR BELAKANG AL-ATTAS

a) Biografi al-Attas

Nama sebenar al-Attas ialah Syed Muhammad al-Naquib bin Ali bin Abdullah bin
Muhsin al-Attas dilahirkan pada 5 September 1931, di Bogor, Jawa Barat. Beliau
berketurunan sayyid dalam keluarga Ba’lawi di Hadramaut dengan keturunan yang
sampai kepada Imam Hussein iaitu cucu Nabi Muhammad SAW. Melalui keturunan
tersebut, terdapat dari kalangan mereka yang menjadi wali dan ulama. Manakala ayahnya
bernama Syed Ali Putra dari Abdullah ibn Muhsin ibn Muhammad Al-Attas, datuknya
Syed Muhammad Naqiub adalah seorang wali yang sangat berpengaruh di Indonesia dan
Arab.

Al-Attas adalah merupakan anak yang kedua daripada tiga orang adik-beradik.
Abangnya iaitu Prof Dr. Syed Hussein Al-Attas adalah merupakan seorang ilmuan dan
pakar sosiologi di Universiti Malaya. Manakala adik beliau, Syed Zaid Al-Attas adalah
seorang jurutera kimia dan merupakan bekas pensyarah di Institut Teknologi MARA.

Melihat kepada latar belakang pendidikan Syed Muhammad Naquib Al-Attas,


beliau merupakan seorang cendekiawan dan ahli falsafah muslim di Malaysia. Beliau
begitu mahir dalam menguasai ilmu-ilmu teologi, falsafah, metafizik, sejarah dan sastera.
Ketika berumur 5 tahun, Naquib Al-Attas dan keluarganya berpindah ke Malaysia, ketika
di Malaysia beliau menerima pendidikan di Ngee Heng Primary School di Johor Bharu
sehingga berumur 10 tahun (1936-1941). Akan tetapi, apabila Jepun datang memerangi
Malaysia, beliau sekeluarga kembali ke Indonesia.

Di Indonesia, beliau melanjutkan pelajaran di Madrasah al-Urwahtul al-Wuthqa,


Sukabumi selama lima tahun dalam bidang agama dan bahasa Arab. Setelah Perang
Dunia II pada tahun 1946 beliau kembali ke Johor bagi menyelesaikan pengajian
menengahnya. Beliau begitu tertarik dengan pengajian sastera Melayu, sejarah, dan
kebudayaan Barat. Beliau turut menceburi bidang ketenteraan Malaysia dan dihantar ke
4

beberapa buah sekolah ketenteraan Inggeris, termasuk Military Academy, Sandhurst


(1952-1955).

Pada tahun 1957, beliau melanjutkan pelajarannya di Universiti Malaya, Malaysia


selama dua tahun. Kemudiannya, beliau meneruskan lagi pelajarannya di Institute of
Islamic Studies, Mc.Gill University, Canada (1959-1962) dan meraih gelaran master
dengan tesis yang berjudul Raniri and The Wujudiyyah of 17th Century Acheh yang
diterbitkan pada 1966. Namun, pengembaraan ilmu al-Attas belum berakhir, malah,
beliau masih meneruskan lagi perjalanannya dalam mencari ilmu di School of Oriental
and African Studies di Universiti London.

Dalam perjalanan kerjayanya, beliau memulakan kerjayanya dengan menjadi


seorang pensyarah. Pada tahun 1968-1970 Al-Attas memegang jawatan sebagai Ketua
Jabatan Kesusasteraan dalam Penyelidikan Melayu. Al-Attas merancang dasar bahasa
Malaysia pada tahun 1970, 24 Januari 1972 beliau diangkat menjadi Profesor Bahasa dan
Kesusasteraan Melayu. Manakala, permulaan awal 1980-an, Al-Attas berusaha
mempraktikkan gagasannya mengenai konsep pendidikan Islam dalam bentuk universiti.
Hal ini telah dikemukakan dalam Konferensi Dunia Pendidikan Islam pertama di Mekah
pada tahun 1977. Sebagai tindak lanjut konferensi tersebut, Organisasi Konferensi Islam
(OKI) bersedia membantu Malaysia mendirikan sebuah universiti Islam internasional di
Malaysia, yang kemudiannya diberi nama International Islamic University (Universiti
Islam Antarabangsa), pada tahun 1984 (Izzah Fauziah 2014:45-49).

b) Karya-Karya al-Attas

Syed Muhammad Naquib al-Attas merupakan salah seorang daripada tokoh pemikir Islam
yang terkenal dengan pengetahuannya yang luas dan menguasai pelbagai bidang ilmu
termasuklah bidang teologi, sejarah, kesusasteraan, antropologi, sosiologi serta falsafah.
Ketokohan beliau dalam menguasai bidang ilmu yang pelbagai ini adalah merupakan satu
penghormatan buat peradaban melayu. Hal ini diakui oleh Fazlur Rahman dengan
menggelarkan beliau sebagai seorang yang genius (Wan Mohd Nor 2003:61).
5

Kecemerlangan al-Attas dalam bidangnya juga turut terbukti apabila beliau dengan
jayanya telah menubuhkan Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) pada
tahun 1987 di Kuala Lumpur.

Sepanjang hidup beliau sebagai tokoh pemikir Islam terkemuka, al-Attas telah
banyak menghasilkan karya yang pelbagai sama ada dalam bentuk buku, monograf
mahupun artikel-artikel. Wan Mohd Nor Wan Daud (2005) mencatatkan bahawa al-Attas
telah berjaya menghasilkan sebanyak 27 karya dalam bentuk monograf serta 400 artikel
yang pernah beliau bentangkan sama ada di Malaysia atau di negara luar. Kebanyakan
daripada karya beliau adalah ditulis sama ada dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris
yang kemudiannya diterjemahkan kepada pelbagai bahasa lain seperti Bahasa Arab,
Jerman, Indonesia, Perancis, Korea, India, Turki dan lain-lain. Antara karya al-Attas yang
terkemuka ialah:

I. Islam and Secularisme, 1978, ABIM, Kuala Lumpur, terjemahan oleh Karsidjo
Djojosumarno dengan judul: Islam dan Sekularisme, 1981, Bandung, Penerbit
Pustaka.
II. Aims and Objectives of Islamic Education, 1979, Jeddah, Hodder Stoughton,
London and University of King Abdul Aziz. Buku ini telah ditulis oleh tujuh
orang pengarang dan penyunting termasuk al-Attas dengan tajuk: Preliminary
Thoughts on Nature of Knowledge and Definition and Aims of Education.
III. The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of
Education, 1980, Kuala Lumpur, ABIM, terjemahan oleh Haidar Baqir dengan
judul: Konsep Pendidikan Dalam Islam: Suatu Rangka Pikir Pembinaan Filsafat
Pendidikan dalam Islam, 1994, Bandung, Pustaka Mizan.
IV. Islam and The Philosophy of Science, 1989, Malaysia, ISTAC, terjemahan oleh
Saiful Muzani dengan judul: Islam dan Filsafat Sains, 1995, Bandung, Pustaka
Mizan, I.

Keempat-empat karya al-Attas ini banyak digunakan dalam bidang Falsafah,


Sosiologi Agama dan Antropologi Agama. Buku Islam dan Sekularisme misalnya,
6

menjadi antara rujukan yang terpenting dalam disiplin ilmu Antropologi Agama. fokus
perbincangan utama buku ini adalah mengenai dilemma muslim dalam menghadapi
kekeliruan mengenai pengetahuan yang benar sehingga timbulnya sekularisasi ilmu.

Kebanyakan daripada karya al-Attas secara jelasnya menggambarkan kerangka


pemikiran beliau dalam suatu perkara. Dalam hal ini, al-Attas adalah merupakan seorang
tokoh pemikir Islam yang bersikap optimis. Al-Attas dalam kebanyakan karyanya akan
menganalisa terlebih dahulu permasalahan yang ada kemudian beliau akan menganalisis
punca kepada permasalahan tersebut. Setelah itu, beberapa penyelesaian yang sepatutnya
akan dicadangkan. Corak pemikirannya ini dapat diteliti dengan jelas dalam buku beliau
iaitu Islam dan Sekularisme.

c) Sumbangan al-Attas

Sumbangan terawal al-Attas secara ilmiah dalam bidang Pengajian Islam adalah bermula
dengan dua buah buku yang telah ditulis ketika beliau masih lagi bergelar mahasiswa di
Universiti Malaya. Buku yang pertama adalah Rangkaian Ruba’iyyat, yang merupakan
antara karya sastera yang terawal pernah diterbitkan pada tahun 1959 oleh Dewan Bahasa
dan Pustaka (DBP) Kuala Lumpur. Manakala buku yang kedua pula ialah mengenai
Beberapa Aspek Tasawuf yang Difahami dan Diamalkan oleh kalangan orang Melayu.
Pada tahun 1968 sehingga 1970, beliau telah dilantik sebagai Dekan Fakulti Sastera di
Universiti Malaya. Ketika berada di sana, beliau telah memperbaharui struktur akademik
fakulti yang memerlukan setiap jabatan untuk merancang dan menganjurkan aktiviti-
aktiviti akademik secara rundingan antara satu sama lain, dan bukannya secara bebas.
Selain itu, beliau turut menerbitkan penyelidikan mengenai manuskrip Melayu tertua
yang masih lagi wujud hingga ke hari ini.

Kemudian, ketika beliau menjawat jawatan Ketua Jabatan Bahasa dan


Kesusasteraan Melayu dan Dekan Fakulti Sastera di Universiti Kebangsaan Malaysia,
Beliau dengan tegasnya menyokong penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa
pengantar di peringkat universiti yang sehingga kini masih lagi diteruskan di Universiti
7

Kebangsaan Malaysia. Seterusnya beliau turut mencadangkan kaedah bersepadu untuk


belajar bahasa Melayu, kesusasteraan dan budaya supaya peranan dan pengaruh Islam
serta hubungannya dengan bahasa dan budaya lain dapat dikaji dengan jelas. Al-Attas
turut mengasaskan dan mengarahkan Dewan Bahasa Melayu, Kesusateraan dan
Kebudayaan (IBKKM) di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1973 untuk
melaksanakan visinya.

Di samping itu, beliau turut terlibat dalam penggubalan dan pembentukan konsep
tentang peranan bahasa Melayu dalam pembangunan negara ketika perbahasan dengan
para pemimpin politik pada tahun 1968. Penggubalan dan pembentukan konsep ini
adalah merupakan salah satu faktor penting yang membawa kepada penyatuan bahasa
Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara Malaysia. Selain itu, sumbangan al-Attas juga
turut merangkumi tiga perkara yang penting dalam sejarah peradaban ilmu umat Islam
iaitu pertama, mengenai masalah ilmu pengetahuan, kedua, mengenai ilmu pengetahuan
moden yang tidak lagi neutral kerana telah dipengaruhi oleh unsur sekular serta fahaman
pemikiran barat, dan yang ketiga, Islamisasi ilmu (Wan Mohd Nor Wan Daud. 2005.
259).

PEMIKIRAN SEKULAR MENURUT AL-ATTAS

Sekularisme secara dasarnya adalah sebuah fahaman yang berasal daripada barat setelah
benua eropah mengalami zaman pencerahan atau Enlightenment sekitar abad ke-17 dan
18. Mereka yang menganut fahaman sekularisme ini umumnya bersependapat bahawa
agama dan dunia adalah tidak boleh digandingkan secara bersama. oleh itu bagi mereka,
matlamat kehidupan adalah untuk tujuan dunia semata-mata. Hasilnya, muncul mereka
yang dikatakan sebagai anti-agama atau anti-gereja. Fahaman ini ternyata terus
berkembang seiring dengan pengiktirafan mereka terhadap kuasa autonomi manusia
dalam setiap urusan dunia termasuklah urusan keagamaan.

Berbincang mengenai isu ini, al-Attas terlebih dahulu menekankan supaya


masyarakat memahami dengan jelas makna sekular dengan maksud yang sebenar. pada
8

bab yang kedua dalam Islam dan Sekularisme setelah menjelaskan mengenai sejarah
kristian barat yang ada kini, beliau telah membahagikan pengertian sekular kepada tiga
perbincangan secara istilah iaitu Sekular, Sekularisasi dan Sekularisme.

Istilah sekular pada asalnya adalah merupakan ambilan daripada perkataan Latin
iaitu saeculum. Perkataan saeculum ini boleh difahami dengan dua konteks makna yang
berbeza iaitu dalam konteks waktu dan lokasi. Dalam konteks waktu, saeculum
bermaksud sekarang atau kini manakala dalam konteks lokasi pula bermaksud dunia atau
masa kini yang merujuk kepada peristiwa atau perkara yang berlaku dalam suatu proses
dari dahulu sehingga sekarang. Oleh itu, istilah sekular dalam perbincangan ini adalah
merujuk kepada suatu keadaan dunia yang mengalami proses perubahan dalam tempoh
waktu serta zaman yang tertentu di mana dalam konteks barat ianya bertolak daripada
sejarah, pengalaman dan kesedaran yang wujud dalam tradisi kristian barat. (al-Attas
1978: 18-19).

Seterusnya, istilah kedua yang dibincangkan dalam bab ini ialah sekularisasi.
Sekularisasi dalam pengertian al-Attas adalah difahami sebagai pembebasan manusia
daripada segala unsur keagamaan dan beralih kepada unsur metafizik dalam segenap
aspek meliputi aspek kehidupan sosial, politik serta kebudayaan manusia. Secara
tersiratnya, sekularisasi adalah suatu proses secara historis dimana masyarakat yang
dahulunya dekat dengan agama mula jauh daripada pemikiran bersifat keagaamaan
seiring dengan perkembangan dunia. Ciri dan nilai yang wujud pada ketika ini adalah
bersifat bebas nilai dan lebih banyak bergantung kepada sumber rasional. Masyarakat
menjadi lebih terbuka dengan corak pemikiran yang bersifat men-centric hasil daripada
percampuran teologi dan teori logik atau falsafah yang ada. Oleh itu, barat dalam
pandangan mereka terhadap sejarah seringkali menganggap ianya sebagai salah satu
proses sekularisasi yang membawa perubahan kepada masyarakat, budaya dan peradaban
yang ada (al-Attas 1978: 20-22).

Dari sudut pandang sosiologi, sekularisasi merupakan suatu proses perkembangan


masyarakat khususnya dalam aspek pemikiran dan pandangan masyarakat terhadap dunia;
9

iaitu pembebasan daripada pengaruh yang bersangkutan dengan unsur agama atau
tasawuf sehingga segala perkara yang dianggap suci dalam pandangan masyarakat
menjadi suatu perkara yang biasa dan bukan lagi bersifat sakral. Segala perkara yang
bersifat suci dan mitos dalam pemahaman sekularisasi ini adalah suatu perkara yang
tidak logik, maka setiap yang dianggap suci dan mitos itu mestilah dihapuskan dalam
kehidupan masyarakat. (Ensiklopedia Islam Untuk Pelajar, jil.5:79). Seiring dengan
proses perkembangan dan penghapusan inilah unsur agama semakin hari semakin luntur
dalam kalangan masyarakat.

Jika sekularisasi dikatakan sebagai suatu proses, maka sekularisme pula adalah
suatu ideologi atau pemikiran yang nampaknya membawa matlamat sama namun
setingkat lebih tinggi daripada sekularisasi. Sekularisme telah memulau nilai-nilai agama
dan sakralisasi terhadap alam. Nilai-nilai yang dianggap sebagai mengongkong hidup
manusia ini mula pudar dan hilang dalam kehidupan masyarakat. Maka yang tinggal
dalam fahaman sekularisme ini adalah manusia itu sendiri sebagai pemberi nilai bagi
setiap perkara yang berlaku dengan berdasarkan rasional dan logik akal dan ini
menyebabkan terhapusnya nilai yang bersifat objektif. Yang tinggal hanya nilai-nilai
yang bersifat subjektif dan sentiasa boleh berubah serta mengalami evolusi sesuai dengan
perkembangan masa dan zaman yang ada. Medium utama penyebaran ideologi ini pula
adalah menerusi projek-projek politik dan pendidikan atas nama pembangunan dan
pemodenan (al-Attas 1978: 20-22).

Tuntasnya dalam penulisan al-Attas mengenai sekularisme ini, perkara utama


yang dibincangkan oleh beliau adalah mengenai pertembungan yang berlaku di antara dua
kelompok masyarakat Kristian barat yang lampau iaitu golongan ilmuan dan juga
golongan gereja. Sistem gereja yang wujud pada ketika itu terlalu mengongkong dan
menindas masyarakat sehingga kitab-kitab suci mereka hanya boleh dibaca oleh golongan
paderi sahaja. Golongan paderi juga telah memanipulasi surat-surat pengampunan
sehingga wujudnya aktiviti penjualan surat pengampunan secara berleluasa. Pengalaman
ini pada akhirnya telah melahirkan sebilangan masyarakat yang mula bangkit menentang
pihak gereja. Daripada sinilah ilmu dalam konteks barat mula dipandang dalam dua
10

bentuk yang berbeza iaitu ilmu yang hanya sekadar ilmu dan ilmu yang berasaskan logik
akal manusia. Ilmu yang berasaskan akal inilah yang kemudiannya disanjung oleh barat
sehingga kini dengan nama yang pelbagai sehingga ramai yang terkeliru dengan konsep
ilmu pengetahuan yang sebenar termasuklah golongan ilmuan dan intelektual islam
sendiri yang bergerak atas nama modenis.

Golongan intelektual moden ini ternyata telah mendapat tempat dalam kalangan
masyarakat sebagai tokoh modernis dan sebagainya. Hakikatnya, pemikiran mereka ini
telah pun dipengaruhi oleh pemikiran barat. Para reformis dan modernis ini ternyata
sangat berhati-hati dalam menyebarkan pemikiran yang mereka bawa. Tanpa sedar,
mereka sebenarnya telah membuka pintu sekularisme dalam Islam dan membawa bahaya
yang besar terhadap kesetiaan masyarakat dalam beragama. Tokoh-tokoh ideal mereka ini
bukan lagi para ilmuan Islam yang cukup terkenal tetapi mereka ini lebih mengagumi
tokoh barat (al-Attas 1978: 18). Mereka sedaya upaya menyatakan bahawa mereka adalah
muslim dan sentiasa setia dengan pengetahuan Islam. Namun kesetiaannya adalah tidak
telus kerana mereka ini tidak pernah mendalami pengetahuan secara intelektual dan
spiritual secara beriringan. Pengalaman mereka mengenai keruntuhan kuasa Islam telah
menyebabkan mereka mula menaruh perhatian kepada Ibn Khaldun dan memusatkan
perbincangan mereka terhadap konsep ummah dan negara Islam. Tidak dinafikan bahawa
ummah dan negara adalah penting dalam Islam. Namun, pembentukan muslim secara
individu dan perorangan juga sangat penting dalam sesebuah pembangunan. Mana
mungkin ummah dan negara Islam dapat dikembangkan dengan baik sekiranya golongan
muslim itu sendiri secara individual adalah daripada kalangan mereka yang keliru dan
tidak mempunyai pengetahuan Islam yang baik (al-Attas 1978: 18 & 161).

CABARAN SEKULARISME DALAM PENDIDIKAN MASA KINI

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi maklumat kini sedikit sebanyak telah
mempengaruhi sistem komunikasi global yang ada. Situasi ini juga turut mempengaruhi
bidang pendidikan yang menjadi teras utama kepada arus perubahan yang berlaku abad
ini. Antara isu yang sering diperdebatkan dalam hal ini termasuklah berkenaan
11

masyarakat yang bermaklumat dan berpengetahuan. Kesan globalisasi terhadap sektor


pendidikan sangat ketara di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, United
Kingdom, Jepun, Australia, New Zealand, Jerman dan Russia. Ini dapat dilihat dengan
pertambahan pelajar luar negara yang belajar di institut pengajian tinggi negara-negara
tersebut. Demikian juga di Malaysia, fenomena yang sama di mana pada setiap tahun
universiti-universiti tempatan negara kita menerima pelajar-pelajar dari luar negara
semakin meningkat. Situasi ini sedikit sebanyak menyebabkan bidang pendidikan
khususnya di negara kita terus berhadapan dengan pelbagai isu dan cabaran yang perlu
dilihat dengan rasa tanggungjawab oleh semua pihak. Sekiranya cabaran ini tidak
ditangani dengan baik dan betul, kemajuan yang adalah langsung tidak memberi faedah
kepada masyarakat dan negara kita.

Kemajuan dan kemodenan dunia hari ini ternyata telah membawa impak yang
cukup hebat dalam bidang pendidikan. Jika diteliti dengan jelas, pendidikan pada hari ini
kebanyakannya telah dicemari oleh unsur-unsur sekularisme. Hal ini berkemungkinan
berlaku akibat daripada para intelektual yang tidak bersifat kritikal ketika menerima
pandangan barat dalam Islamisasi ilmu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Attas
(1981) dalam penulisannya Islam dan Sekularisme, sumber ilmu antara barat dan Islam
pun sudah berbeza apatah lagi kandungannya. Asas ilmu bagi barat adalah banyak
berteraskan rasional dan empirikal. Hal ini berbeza dengan Islam yang menjadikan wahyu
sebagai sumber ilmu yang teratas dengan dibantu oleh akal sebagai sokongannya. Proses
Islamisasi ilmu pula menurut Al-Attas adalah bertolak daripada suasana ilmu yang
dipelopori oleh barat. Semangat penelitian dalam kebudayaan dan peradaban barat adalah
suatu percubaan yang bertujuan untuk menghapuskan kebergantungan manusia terhadap
agama. Hasilnya mereka telah berjaya menjauhkan pemikiran manusia daripada
mendekati agama. seolah-olah ada suatu benteng di antara kehidupan manusia dengan
agama. Dengan demikian ilmu yang secara sistematik disebarkan ke seluruh dunia saat ini
bukanlah ilmu yang sejati, tetapi ilmu itu sudah diserapi oleh watak dan kepribadian
kebudayaan Barat, dipenuhi dengan semangatnya dan disesuaikan dengan tujuannya. Hal
12

ini kerana ilmu yang sejati menurut Islam adalah ilmu yang disandarkan kepada neraca
agama sebagai penentu nilai.

Hal ini dengan jelasnya menunjukkan bahwa falsafah pendidikan antara barat dan
Islam adalah tidak sama. Al-Attas juga turut menjelaskan bahawa kesilapan golongan
intelektual dalam menerima ilmu daripada barat akan menyebabkan umat Islam menjadi
keliru untuk menilai kebenaran sesuatu ilmu. Kesannya, umat Islam akan menjadi
masyarakat yang jahil dengan kebenaran ilmu yang sebenar. Apa yang mereka lakukan
hanyalah sekadar mengulang semula apa yang diajarkan oleh barat tanpa penilaian yang
kritikal. Sedangkan di dalam Islam, segala pengetahuan yang dianggap sebagai ilmu itu
mestilah selari dengan batas agama dan syariat Islam.

Tidak dinafikan bahawa falsafah pendidikan barat banyak memberikan manfaat


dan kemudahan dalam kehidupan manusia terutamanya dalam aspek aplikasi dan
teknologi maklumat. Yusuf Qardawi (1995), menegaskan bahawa tamadun barat adalah
berasaskan kepada falsafah moden yang membawa fahaman sekularisme dan humanism
di mana perkembangannya adalah sentiasa berubah-ubah dan tidak pernah bersifat tetap.
Perubahan ini bermula daripada zaman wap sehinggalah kepada era elektrik dan
seterusnya berkembang sehinggalah membawa kepada revolusi biologi dan kejuruteraan
genetik yang bersifat membahayakan kehidupan manusia dan alam sekitar. Namun, di
sebalik kesan positif yang diagungkan oleh falsafah barat ini hakikatnya terselit pelbagai
cabaran dan kesan yang negatif khususnya bagi generasi belia Islam. Sebagaimana yang
diakui oleh Osman Bakar (1997), keadaan ini menyebabkan generasi muda Islam lebih
kagum dan berminat dengan pendidikan barat. Ini kerana mereka lebih banyak
didedahkan dengan pendidikan barat berbanding pendidikan Islam. Senario ini secara
tidak langsung telah membuka peluang kepada dominasi barat bagi menyebarkan ideologi
dan pemikiran mereka ke dalam masyarakat Islam.

Oleh itu bagi menghadapi cabaran pendidikan yang bersifat sekular ini,
pendekatan pendidikan Islam yang sebenar mestilah diterapkan dengan berdasarkan
kepada Falsafah Pendidikan Islam sebagai matlamat utama. Hal ini dipersetujui oleh
13

Asmawati (2007), kerana pendidikan Islam adalah bersifat seimbang dengan penekanan
yang positif terhadap kejayaan dan kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Hal
ini boleh dicapai dengan menerapkan beberapa pendekatan konsep Ulul Albab dalam
sistem pendidikan yang ada. Antara bentuk-bentuk konsep pendidikan yang boleh
diaplikasikan ialah:

I. Pendidikan bersifat Quranik.

Menurut Sabri Mohamad (2009), Quranik secara umumnya bermaksud membaca,


memahami, menghafaz dan membudayakan al-Qur’an. Melalui pendidikan al-Qur’an,
manusia akan dapat mempelajari serta mendalami segala pedoman dan cara hidup Islam
yang ideal. Tujuannya adalah untuk menimbulkan rasa cinta, memahami dan
mengamalkan ajarannya serta melatih manusia supaya menghargai al-Qur’an sesuai
dengan kedudukannya sebagai kalam Illahi. Konsep Ulul Albab seperti yang dianjurkan
oleh al-Qur’an adalah bertujuan untuk membina jiwa tadabbur iaitu berfikir dan
mengamati serta memerhati sesuatu agar timbul kecenderungan untuk mengkaji dan
menyelidik. Hal ini selaras dengan matlamat pendidikan Islam sebagai suatu usaha
berterusan dalam menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatam Islam berdasarkan
al-Qur’an dan al-Sunnah ke arah kesejahteraan di dunia dan akhirat. Para pelajar juga
bukan sahaja di ajar supaya membaca al-Qur’an sahaja, tetapi perlu juga mengahafal dan
memahaminya berdasarkan konsep baca, ingat, amal dan sebar. (Sidek Baba 2010, Wan
Mariana 2012).

II. Pendidikan bersifat Ensiklopedik


Ensiklopedik bermaksud hebat dalam pelbagai ilmu, mempunyai ilmu pengetahuan yang
melimpah ruah dan kemahiran serta boleh dijadikan rujukan apabila diperlukan (Sabri
2009). Pendidikan di Malaysia adalah memberi peluang kepada rakyatnya untuk
mendalami ilmu secara bersepadu, yang menggabungkan di antara ilmu fardu ain dan
ilmu fardu kifayah (Rosni et al. 2006). Hal demikian ini telah membuka ruang seluasnya
kepada rakyat untuk mendalami segala khazanah lautan ilmu sehingga dapat
menghasilkan generasi Ulul Albab yang bersifat ensiklopedik, iaitu mereka yang
14

menguasai pelbagai disiplin ilmu (multidisciplinary) dan pelbagai jenis bahasa


(multilingual) (Idris, 2006) serta berkemahiran tinggi dan menjadi sumber rujukan utama
masyarakat.

Pendidikan yang bersifat ensiklopedik adalah merupakan pendidikan yang


menekankan penguasaan ilmu sebagai teras pembinaan tamadun. Peranan ilmu dan
pendidikan bukan hanya untuk melahirkan pakar-pakar dalam pelbagai bidang seperti Ibn
Sina sebagai pakar perubatan, Ibn Khaldun ialah ahli falsafah, al-Khawarizmi sebagai ahli
kimia dan sebagainya yang masing-masing mempunyai kepakarannya, namun dalam
masa yang sama mereka juga terkenal sebagai tokoh agama terbilang. Inilah yang
dikatakan ‘multidisciplinary’, iaitu mahir dalam kepelbagaian bidang kesan daripada
pendidikan yang bersifat ensiklopedik. Pendidikan jenis ini juga turut memerlukan
kepada kemahiran dalam pelbagai bahasa. Hal ini kerana bahasa merupakan kunci bagi
ilmu pengetahuan dalam usaha untuk meneliti buku-buku yang ada dalam disiplin ilmu
yang berkaitan.

III. Pendidikan bersifat Ijtihadik

Ijtihadik diertikan sebagai kreatif dan mampu mengubah ummah. Ia juga dikaitkan
dengan kemampuan mencipta inovasi, mempunyai ilmu-ilmu duniawi dan ukhrawi (Sabri
Mohamad Sharif, 2009). Pendidikan yang bersifat ijtihadik bermaksud satu proses
pendidikan yang dapat melahirkan golongan ilmuwan dan intelektual Islam yang
mempunyai kreativiti dan daya cipta yang tinggi, yang mempunyai iltizam untuk berani
mencuba perkara baru dan menghasilkan idea-idea baru untuk kebaikan umat manusia,
seperti mana yang diutarakan oleh Idris (2006), iaitu golongan Ulul Albab yang bersifat
ijtihadik adalah mampu dan berkeupayaan memberikan pandangan mereka dalam
penyelesaian masalah ummah, memaksimakan keupayaan berfikir, berfikiran kreatif dan
inovatif serta berteknologi tinggi.

Di samping itu, penguasaan mereka terhadap sumber-sumber hukum yang kedua


seperti Ijmak dan Qias serta ilmu-ilmu yang bersifat membantu dalam memahami dalil-
15

dalil tersebut agar mereka dapat menetapkan sesuatu hukum bertepatan dengan kehendak
syariat itu sendiri. Oleh kerana itu, keperluan kepada pendidikan yang bersifat ijtihadik
iaitu pendidikan menyeluruh berdasarkan al-Quran dan al-Sunah serta kepelbagaian
disiplin ilmu yang lain, agar permasalahan umat dapat diselesaikan dengan bijaksana.

Berdasarkan kepada penjelasan tersebut, jelaslah bahawa pendidikan dari sudut


Islam adalah bersifat holistik, bersepadu dan seimbang. Sesungguhnya kesepaduan yang
terkandung dalam pendidikan Islam ini adalah merupakan suatu penyelesaian yang
terbaik kepada permasalahan yang ada dalam bidang pendidikan. Dengan cara ini,
keperibadian muslim akan dapat dibentuk dengan baik demi demi mencapai matlamat
yang sebenar dalam falsafah ilmu iaitu bagi mendapat kebaikan di dunia dan kebahagiaan
di akhirat kelak.

KESIMPULAN

Secara umumnya, dapat disimpulkan bahwa pemikiran dan sistem yang diwujudkan oleh
barat adalah berlandaskan kepada rasional dan empirikal semata-mata dan mengabaikan
nilai-nilai spiritual. Melihat kepada falsafah pendidikan yang dibawa oleh mereka, tidak
dinafikan bahawa pemikiran mereka banyak membawa kemudahan dan kebaikan dalam
kehidupan masyarakat, akan tetapi ia turut datang bersama dengan kesan yang negatif
khususnya dalam membentuk generasi muda belia yang bakal menjadi pemimpin suatu
masa nanti. Kelemahan ini secara tidak langsung telah menjelaskan kepada kita akan
lemahnya ilmu yang bersumberkan akal dan kefahaman manusia semata berbanding
dengan ilmu yang digandingkan bersama wahyu Allah sebagai panduan yang utama.
Oleh itu, golongan intelektual Islam sepatutnya perlu lebih bersifat kritikal dalam
menerima setiap pemikiran dan pengetahuan yang diperolehi terutamanya yang
bersumberkan barat. Setiap perkara yang diterima seharusnya dinilai dan
dipertimbangkan terlebih dahulu menurut neraca Islam yang bersandarkan al-Qur’an dan
Hadith sebagai rujukan yang utama. Sesungguhnya proses penyampaian pengetahuan
barat ini adalah suatu projek yang dilaksanakan oleh mereka bagi mencapai tujuan
tertentu. Apabila ummat Islam sendiri jahil tentang pengetahuan yang benar, maka
16

keadaan ini memudahkan lagi urusan mereka bagi melaksanakan projek penyebaran
pemikiran mereka dalam kalangan muslim.
17

RUJUKAN

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib, 1978, Islam and Secularisme, ABIM, Kuala Lumpur,
terjemahan oleh Karsidjo Djojosumarno dengan judul: Islam dan Sekularisme, 1981,
Bandung, Penerbit Pustaka.
Al-Qardhawi, Yusuf. 1995, “Al-Islam Hadharah al-Ghad.” Kaherah: Maktabah Wahbah.

Ensiklopedia Islam Untuk Pelajar. T.th. Jil.5. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Malaysia
(YADIM)

Idris Jusoh. 2006. Satu Pemikiran Praktis Dalam Merealisasikan Konsep Ulul Albab.

Izzah Fauziah. 2014. Pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas Tentang Pendidikan
Islam. Universiti Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Kertas Kerja Seminar Ulul Albab. Anjuran Bersama Kerajaan Negeri Terengganu dan
Terengganu Development Institute, Kuala Terengganu

Osman Bakar. 1997. “Islam And Civilizational Dialogue: The Quest For A Truly
Universal Civilization”. Kuala Lumpur: University Of Malaya Press.

Sabri Mohamad Sharif. 2009. Generasi Ulul Albab Segunung Harapan Seteguh Gagasan.
Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd.

Sidek Baba, 2010. Remaja Islam Kembali Pada Pemikiran Al-Quran & Sunah. Shah
Alam. ALAF 21 Sdn. Bhd

Sidek Baba. 2006. Pendidikan Islam dan permasalahan epistimologi. Seminar Tajdid
Pemikiran Islam ke-2. Yayasan Dakwah Islamiah (YADIM).
18

Wan Mariana & Mohd Shafiee, 2012. Penerapan konsep Ulul Albab Dalam Pendidikan.
Kertas Kajian

Wan Mohd Nor Wan Daud, 2003, Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam Syed Naquib
Al-Attas, Bandung, Pustaka Mizan, hal 61.

Wan Mohd Nor Wan Daud, 2005, Falsafah dan Amalan Pendidikan Islam Syed M.
Naquib al-Attas : Satu Huraian Konsep Asli Islamisasi, Kuala Lumpur : Universiti
Malaya, hal 10.