Anda di halaman 1dari 1

Nama : _____________________________________ Tarikh : ______________

SK KAMPUNG NYALAU

UJIAN AKHIR TAHUN


TAHUN 4

KEMAHIRAN HIDUP

Kertas 1

Lima puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. Jawab semua soalan.


2. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan.
3. Bagi setiap soalan, hitamkan satu ruangan sahaja.
4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian
hitamkan jawapan yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 5 halaman bercetak.