Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN TAHUNAN

MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
TINGKATAN : 4
TAHUN: 2019
PENGGAL 1
CADANGAN
MINGGU/TARIKH UNIT / AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN
AKTIVITI
MINGGU 1
1-4 JANUARI 2019 1. Taklimat Folio khidmat A. Khidmat Masyarakat boleh dijalankan A. Tema 5
Masyarakat secara: MALAYSIA
i) Berpasukan (5 ahli) atau NEGARA
i) Perancangan ii) Berpasangan (2 ahli) atau BERDAULAT
ii) Amali/Aktiviti iii) Individu B. 40% markah akhir
iii) Refleksi tahun.
iv) Laporan B. Folio Khidmat Masyarakat dihasilkan C. Tarikh akhir
v) Penghargaan secara individu. serahan folio pada
minggu ke 37
2. Taklimat Penilaian aspek Guru boleh menilai
Kemahiran dan Nilai PSK. A. Sepanjang tahun
i) aktiviti sepanjang P&P. Januari-Oktober.
ii) Sikap murid sepanjang P&P. B. 25% markah
iii) Nota murid akhir tahun.
iv) Latihan murid dan sebagainya. (Holistik)
MINGGU 2
6-11 JANUARI 3. Taklimat khidmat A. Khidmat Masyarakat boleh dijalankan A. Tema 5
2019 Masyarakat secara: MALAYSIA
iv) Berpasukan (5 ahli) atau NEGARA
vi) Perancangan v) Berpasangan (2 ahli) atau BERDAULAT
vii) Amali/Aktiviti vi) Individu B. 40% markah akhir
viii) Refleksi tahun.
ix) Laporan B. Folio Khidmat Masyarakat dihasilkan C. Tarikh akhir
x) Penghargaan secara individu. serahan folio pada
minggu ke 37
4. Taklimat Penilaian aspek Guru boleh menilai
Kemahiran dan Nilai PSK. A. Sepanjang tahun
i) aktiviti sepanjang P&P. Januari-Oktober.
ii) Sikap murid sepanjang P&P. B. 25% markah akhir
iii) Nota murid tahun. (Holistik)
iv) Latihan murid dan sebagainya.
TEMA 1: PENCAPAIAN KENDIRI
UNIT 1  Menerangkan ciri-ciri wawasan diri,
MINGGU 3  Menghuraikan kepentingan wawasan Tinjauan Awal
13-18 JANUARI WAWASAN DIRI diri,
2019  Mengamalkan usaha yang gigih untuk Tindakan Susulan
mencapai wawasan diri, dan (m/s 4)
 Mempunyai sikap kesungguhan yang
tinggi.

AKTIVITI 1A  menghuraikan kepentingan wawasan Peningkatan


diri, Kefahaman
HALA TUJU DIRI DAN  mencipta dan mendeklamasikan puisi (m/s 5)
MATLAMAT SEJATI bertemakan wawasan diri, dan
 mengamalkan usaha yang gigih untuk
mencapai wawasan diri.
CADANGAN
MINGGU/TARIKH UNIT / AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN
AKTIVITI

MINGGU 4 AKTIVITI 1B  menghuraikan kepentingan wawasan Peningkatan


20-25 JANUARI diri, Kefahaman
2019 USAHA CEMERLANG  mengenalpasti usaha gigih tokoh (m/s 9)
MENJADI GEMILANG untuk mencapai wawasan diri.
 mengamalkan usaha yang gigih untuk
mencapai wawasan diri, dan
 memiliki sikap rajin dan usaha.

AKTIVITI 1C  menyatakan dan mengamalakan Aktiviti kumpulan


pelbagai usaha untuk mencapai (m/s 12)
SIKAP YANG wawasan diri,
BERWAWASAN  menghasilkan kajian masa depan
MEMBERIKAN tentang sesuatu perusahan, dan
KEPUASAN  mempunyai sikap kesungguhan
tinggi.

MINGGU 5  menghuraikn pelbagai aspek


27 JANUARI - 1 UNIT 2 perkembangan diri yang seimbang, Melakonkan dialog
FEBRUARI 2019  menerangkan kepentingan (m/s 16-18)
PERKEMBANGAN DIRI perkembangan diri yang seimbang
YANG SEIMBANG dalam pelbagai aspek,
 mengamalakn pelbagai aspek
perkembangan diri yang seimbang ke
arah kehidupan yang sejatera, dan
 bersyukur dengan perkembangan diri
yang seimbang.

AKTIVITI 2A  menerangkan kepentingan Aktiviti berpasangan


perkembangan diri yang seimbang (ms 21)
USAHA-USAHA UNTUK dalam pelbagai aspek,
MELAHIRKAN INSAN  menyatakan usaha-usaha untuk
YANG SEIMBANG melahirkan insan yang seimbang,
 mengamalkan pelbagai aspek
perkembangan diri yang seimbang ke
arah kehidupan yang sejahtera, dan
 bersyukur dengan perkembangan diri
yang seimbang.
MINGGU 6
3-8 FEBRUARI AKTIVITI 2B  menjelaskan kepentingan insan yang Aktiviti individu
2019 seimbang terhadap negara, (m/s 26)
PENTINGNYA  mengamalkan pelbagai aspek
PERKEMBANGAN DIRI perkembangan diri yang seimbang ke
INDIVIDU YANG arah kehidupan yang sejahtera dan
SEIMBANG TERHADAP  bersyukur dengan perkembangan diri
NEGARA yang seimbang

 menghuraikan pelbagai aspek


AKTIVITI 2C perkembangan diri yang seimbang, Buku skrap
 mengenalpasti perkembangan siri
KEJAYAAN INDIVIDU DI yang paling berpotensi bagi seseorang Tokoh yang berjaya di
PERINGKAT tokoh yang berjaya dalam bidangnya, Malaysia
ANTARABANGSA  mengkaji persamaan dan perbezaan
perkembangan diri yang seimbang
yang ada pada tokoh-tokoh tertentu
 bersyukur dengan perkembangan diri
yang seimbang dan
 melafazkan rasa kesyukuran kepada
Tuhan.
CADANGAN
MINGGU/TARIKH UNIT / AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN
AKTIVITI
TEMA 2: HUBUNGAN KEKELUARGAAN
MINGGU 7
10 - 15 FEBRUARI UNIT 3  menghuraikan keperluan berkeluarga, Memahami isi petikan
2019  menjelaskan peranan badan kerajaan (m/s 33-35)
KEPERLUAN dan bukan kerajaan yang berkaitan
KEKELUARGAAN dengan institusi kekeluargaan.
 berusaha mengukuhkan institusi
kekeluargaan
 berusaha mengukuhkan institusi
kekeluargaan.
 Menjalinkan hubungan erat antara
anggota keluarga, dan
Menghargai institusi kekeluargaan.

AKTIVITI 3A 
menghuraikan keperluan berkeluarga, Peningkatan

berusaha mengukuhkan institusi Kefahaman
MEMBINA KELUARGA kekeluargaan, (m/s 39)
CEMERLANG  menjalinkan hubungan erat antara
anggota keluarga, dan
menghargai institusi kekeluargaan.
MINGGU 8 AKTIVITI 3B  menjelaskan peranan badan kerajaan
17-22 FEBRUARI dan bukan kerajaan yang berkaitan Peningkatan
2019 PERANAN BADAN dengan institusi kekeluargaan. ketahanan.
KERAJAAN DAN BUKAN  berusaha mengukuhkan institusi (m/s 42)
KERAJAAN YANG kekeluargaan.
BERKAITAN DENGAN  menghargai institusi kekeluargaan.
INSTITUSI
KEKELUARGAAN
 menghuraikan tingkah laku untuk
AKTIVITI 3C mengukuhkan institusi kekeluargaan. Aktiviti Individu
HUBUNGAN ERAT  menjalinkan hubungan erat antara (m/s 45)
ANTARA ANGGOTA anggota keluarga.
KELUARGA  menghormati keluarga.
MINGGU 9 UNIT 4  menjelaskan isu dan masalah sosial
24 FEBRUARI - 1 dalam masyarakat. Tinjauan Awal
MAC 2019 KEPEKAAN DAN  menyenaraikan akibat masalah sosial (m/s 52)
TINDAKAN TERHADAP dalam masyarakat.
ISU DAN MASALAH  mengambil tindakan yang wajar
SOSIAL DALAM untuk menangani isu dan masalah
MASYARAKAT. sosial.
 peka terhadap isu dan masalah sosial
dalam masyarakat.
 menghargai usaha agensi yang terlibat
bagi menangani isu dan masalah
sosial dalam masyarakat.
 menyatakan masalah penyalahgunaan
AKTIVITI 4A dadah dalam masyarakat. Membuat poster.
 menyatakan akibat penyalahgunaan
DADAH MEMBAWA dadah dalam masyarakat.
PADAH  menjelaskan tindakan yang wajar
untuk menangani isu dan masalah
sosial yang berkaitan dengan
penyalahgunaan dadah.
 menghargai usaha agensi yang terlibat
bagi menangani isu dan masalah
penggunaan dadah.
CADANGAN
MINGGU/TARIKH UNIT / AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN
AKTIVITI
MINGGU 10  menyatakan masalah vandalisme dan
3 - 8 MAC 2019 AKTIVITI 4B gengsterisme dalam masyarakat. Kajian Masa Depan
 menyatakan masalah vandalisme & (m/s 60)
MASALAH VANDALISME gengsterisme dalam masyarakat.
DAN GENGSTERISME  mengambil tindakan yang sewajarnya
untuk mengatasi masalah vandalisme
& gengsterisme dalam masyarakat
dan
 menghargai usaha agensi yang terlibat
bagi menangani isu dan masalah
vandalisme dan gengsterisme.
MINGGU 11  menyatakan masalah pergaulan bebas
10 - 15 MAC 2019 AKTIVITI 4C dalam masyarakat \. Keratan Akhbar
 menyatakan akibat masalah pergaulan
PERGAULAN BEBAS bebas dalam masyarakat
DALAM MASYARAKAT  mengambil tindakan yang wajar untuk
membendung masalah pergaulan
bebas dalam masyarakat dan
 menghargai usaha agensi yang terlibat
bagi menangani isu dan masalah
pergaulan bebas.
 menyatakan masalah penderaan dalam
MINGGU 12 AKTIVITI 4D masyarakat, Peningkatan
17-22 MAC 2019  menyatakan akibat perlakuan Kefahaman
PENDERAAN MEMBAWA penderaan dalam masyarakat, (m/s 66)
PENDERITAAN  mengambil tindakan yang wajar untuk
menangani isu dan masalah sosial
yang berkaitan dengan penderaan
dalam masyarakat, dan
 menghargai usaha agensi yang terlibat
bagi menangani isu dan masalah
tentang penderaan.
 menyatakan jenis-jenis masalah
AKTIVITI 4E penyalahgunaan teknologi dalam Peningkatan
masyarakat, Kefahaman
PENYALAHGUNAAN  menyatakan akibat penyalahgunaan (m/s 68)
TEKNOLOGI teknologi dalam masyarakat,
 mengambil tindakan yang wajar untuk
menangani isu dan masalah sosial
yang berkaitan dengan masalah
penyalahgunaan teknologi dalam
masyarakat dan
 menghargai usaha agensi yang terlibat
bagi menangani isu dan masalah
tentang penyalahgunaan teknologi.
 menyenaraikan norma komuniti,
MINGGU 14 UNIT 5 peraturan dan undang-undang dalam Membaca Petikan
31 Mac - 5 APRIL masyarakat, Tinjauan Awal
2019 PERATURAN DAN  menerangkan tujuan undang-undang
UNDANG-UNDANG jenayah juvana diadakan,
DALAM MASYARAKAT  mengamalkan norma komuniti,
peraturan dan undang-undang dalam
masyarakat,
 menggunakan jalan raya secara
berhemah, dan
 mematuhi norma komuniti, peraturan,
dan undang-undang dalam
masyarakat.
CADANGAN
MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN
AKTIVITI
MINGGU 15  menyenaraikan norma komuniti
7-12 APRIL 2019 AKTIVITI 5A dalam masyarakat, Salin nota.
 menjelaskan peranan norma komuniti Kumpul gambar
NORMA KOMUNITI dalam masyarakat dan
TRADISI SEJATI  mengamalkan norma komuniti dalam
kehidupan bermasyarakat
MINGGU 16  menghuraikan kepentingan mematuhi
14 - 19 APRIL 2019 AKTIVITI 5B peraturan dan undang-undang
jalanraya,
KESELAMATAN JALAN  menggunakan jalan raya secara
RAYA TANGGUNGJAWAB berhemah, dan
BERSAMA  mengamalkan peraturan dan undang-
undang keselamatan jalan raya.

MINGGU 17 
menerangkan tujuan undang jenayah
21 - 26 APRIL 2019 AKTIVITI 5C juvana digubal, Keratan berita
 menganalisis pola jenayah juvana
JENAYAH JUVANA mengikut negeri Malaysia,
DITANGANI BERSAMA  menyenaraikan langkah-langkah yang
perlu diambil bagi menangani jenayah
juvana dan
 mengamalkan norma komuniti,
peraturan, dan undang-undang negara
dalam kehidupan bermasyarakat.
TEMA 4: WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA DI MALAYSIA
 menyatakan amalan ajaran agama
MINGGU 18 UNIT 6 masing-masing dan pelbagai agama Tinjauan Awal
28 APRIL - 3 MEI lain di Malaysia,
2019 PRINSIP PENTING  menerangkan nilai-nilai murni yang
DALAM AJARAN terdapat dalam pelbagai agama,
PELBAGAI AGAMA  mengamalkan nilai-nilai murni dan
ajaran agama masing-masing dalam
kehidupan dan
 menghormati nilai-nilai murni dan
amalan ajaran pelbagai agama lain.

MINGGU 19 ULANGKAJI DAN PERBINCANGAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT


5-10 MEI 2019
MINGGU 20 ULANGKAJI DAN PERBINCANGAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT
12-17 MEI 2019
MINGGU 21
19 - 24 MEI 2019
MINGGU 22 Cuti pertengahan tahun
26 – 31 MEI 2019
MINGGU 23 Cuti pertengahan tahun
2-7 JUN 2019
MINGGU 24  menyenaraikan nilai-nilai murni yang
9-14 JUN 2019 AKTIVITI 6A terdapat dalam pelbagai agama, Peningkatan
 menyatakan amalan ajaran agama Kefahaman
AMALAN MURNI yang dianuti dan amalan agama lain (m/s 93)
MEMBAWA di Malaysia,
KESEJAHTERAAN  mengamalkan nilai-nilai murni dan
ajaran agama masing-masing dalam
kehidupan dan
 menghormati nilai-nilai murni dan
amalan pelbagai agama.

CADANGAN
MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN
AKTIVITI
MINGGU 25 AKTIVITI 6B  menerangkan nilai-nilai murni yang Peningkatan
16-21 JUN 2019 terdapat dalam ajaran agama masing- Kefahaman
HIDUP BERAGAMA masing, (m/s 97
MEMBAWA  mengamalkan nilai-nilai murni dan
KESEJAHTERAAN amalan ajaran masing-masing dalam
kehidupan, dan
 menghormati nilai-nilai murni dan
amalan ajaran pelbagai agama.

AKTIVITI 6C  menerangkan nilai-nilai murni yang Peningkatan


terdapat dalam pelbagai agama kefahaman (m/s 102)
AMALAN SAMBUTAN  mengenalpasti amalan sambutan Penilaian Unit 6
PERAYAAN perayaan agama masing-masing dan (m/s 105)
KEAGAMAAN DI pelbagai agama lain di Malaysia
MALAYSIA  mengamalkan nilai-nilai murni dan
ajaran agama masing-masing dalam
kehidupan
 menjelaskan kepentingan amalan-
MINGGU 26 UNIT 7 amalan perayaan pelbagai kaum, Membaca Dialog
23 - 28 JUN 2019  menyertai sambutan perayaan agama ((m/s 99-101)
KEPENTINGAN AMALAN masing-masing dan pelbagai agama
TERTENTU DALAM lain di Malaysia, dan
PERAYAAN PELBAGAI  mengamalkan nilai-nilai murni dan
KAUM ajaran agama masing-masing dalam
kehidupan.

AKTIVITI 7A  mengenal pasti latar belakang Deklamasi sajak


perayaan pelbagai kaum di Malaysia, (m/s 113)
MERIAHNYA SAMBUTAN  menyatakan cara perayaan pelbagai
PERAYAAN DI kaum diadakan,
MALAYSIA  menyertai sambutan perayaan
mengikut kaum masing-masing.
 melaksanakan amalan-amalan tertentu
semasa sambutan perayaan mengikut
kaum masing-masing dan
 menghormati sambutan perayaan
kaum-kaum lain.
 menyatakan kepentingan
MINGGU 27 AKTIVITI 7B menganjurkan rumah terbuka, Buku skrap
30 Jun - 5 JULAI  menyertai sambutan perayaan (m/s 116)
2019 RUMAH TERBUKA mengikut kaum masing-masing,
MENAMBAHKAN MESRA  mempamerkan amalan-amalan
tertentu semasa sambutan perayaan
mengikut kaum masing-masing, dan
 menghormati amalan dan sambutan
perayaan pelbagai kaum
 menghuraikan kepentingan sikap Menulis pidato
AKTIVITI 7C toleransi antara kaum, (m/s 119)
 menyertai sambutan perayaan
BERTOLERANSI mengikut kaum masing-masing, dan
MENGUKUH HARMONI  menghormati amalan dan sambutan
perayaan pelbagai kaum.

 menyatakan perkara-perkara yang


MINGGU 28 AKTIVITI 7D sering dilakukan semasa menyambut Refleksi
7-12 JULAI 2019 perayaan sesuatu kaum, (m/s 123)
PERAYAAN DISAMBUT  melakukan amalan-amalan tertentu
TERSEMAI DI HATI semasa sambutan perayaan mengikut
kaum masing-masing dan sambutan
perayaan pelbagai kaum.
CADANGAN
MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN
AKTIVITI
TEMA 5 : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT
 menerangkan sejarah pembentukan
MINGGU 29 UNIT 8 Perlembagaan Malaysia, Carta Alir Jadual
14-19 JULAI 2019  menjelaskan kepentingan (m/s 131)
KEPENTINGAN Perlembagaan Malaysia ,
PERLEMBAGAAN  menghuraikan proses penggubalan
Malaysia perlembagaan,
 menjalankan tanggungjawab sebagai
warganegara, dan
 menyanjung keluhuran Perlembagaan
Malaysia.
 memahami proses penggubalan
MINGGU 30 AKTIVITI 8A Perlembagaan Malaysia, Peningkatan
21 - 26 JULAI 2019  menyedari peranan Parlimen dalam Kefahaman
PROSES PENGGUBALAN proses penggubalan Perlembagaan (m/s 133)
PERLEMBAGAAN Malaysia, dan
 menghargai sumbangan Parlimen
dalam menjaga kemakmuran negara.

 memahami kepentingan
AKTIVITI 8B Perlembagaan Malaysia, Lakonan / Dialog
 menjalankan tanggungjawab sebagai (m/s 135)
PERLEMBAGAAN warganegara dalam Perlembagaan
MALAYSIA LAMBANG Malaysia, dan
KEHARMONIAN  menghargai kepentingan
NEGARA Perlembagaan Malaysia dalam
menjaga kesejahteraan Malaysia.

 memahami dan mengenal pasti


AKTIVITI 8C peranan dan tanggungjawab Kajian Masa Depan
warganegara, (m/s 139)
TANGGUNGJAWAB  memberikan kerjasama untuk
WARGANEGARA Malaysia menjaga keharmonian negara, dan
 berbangga dengan peruntukkan dalam
Perlembagaan Malaysia.

 menjelaskan sumbangan peruntukkan


UNIT 9 utama Perlembagaan Malaysia, Tinjauan Awal
 menyedari sumbangan peruntukkan (m/s 144)
KE ARAH NEGARA YANG Perlembagaan Malaysia dalam
CEMERLANG menjadikan negara gemilang dan
GEMILANG, DAN terbilang, dan
TERBILANG  mentaati Perlembagaan Malaysia.
 memahami kebebasan bersuara dalam
MINGGU 31 AKTIVITI 9A Perlembagaan Malaysia, Peningkatan
28 JULAI - 2  mematuhi hak dan batasan yang Kefahaman
OGOS 2019 KEBEBASAN BERSUARA terdapat dalam Perlembagaan (m/s 145)
ADA HADNYA Malaysia, dan
 menghargai dan mensyukuri keamanan
negara.
 memahami kepentingan kebebasan
AKTIVITI 9B beragama, Peningkatan
 menyedari kesan kebebasan beragama, Kefahaman
KEBEBASAN  menjalankan tanggungjawab menjaga (m/s 149)
BERAGAMA keamanan negara dan
 menerima dan menghormati agama
pelbagai kaum.
CADANGAN
MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN
AKTIVITI
MINGGU 32  mengenal pasti kesan yang timbul
4 - 9 OGOS 2019 AKTIVITI 9C jikalau perlembagaan negara tidak Peningkatan
dihormati, Kefahaman
HORMATI  mempertahankan kedaulatan (m/s 151)
PERLEMBAGAAN Perlembagaan Malaysia,
MALAYSIA  mentaati Perlembagaan Malaysia, dan
 menghargai kesejahteraan dan
keharmonian negara.
TEMA 6: CABARAN MASA DEPAN
MINGGU 34  menjelaskan budaya kerja cemerlang,
18-23 OGOS 2019 UNIT 10  menghuraikan kepentingan budaya Aktiviti Individu
kerja cemerlang, (m/s 158)
MEMBINA BUDAYA  mengamalkan budaya kerja cemerlang
KERJA YANG untuk kemajuan diri dan negara,
CEMERLANG KE ARAH  menghayati budaya kerja cemerlang,
KEMAKMURAN dan
NEGARA  menghargai usaha meningkatkan
budaya kerja cemerlang
 memahami etika kerja cemerlang,
AKTIVITI 10A  berupaya menjalankan etika kerja
cemerlang, dan
ETIKA KERJA  mempunyai keyakinan diri untuk
CEMERLANG menjadi individu yang cemerlang
dalam budaya kerja cemerlang.
MINGGU 35  mengenal pasti ciri budaya kerja
25-30 OGOS 2019 AKTIVITI 10B cemerlang, Keratan akhbar
 menjalin budaya kerja cemerlang yang
YAKIN BOLEH terbaik untuk diri, dan
 membina keyakinan diri untuk
mencapai kejayaan dalam diri.
 menyedari keperluan piagam
AKTIVITI 10C pelanggan untuk menentukan kualiti Cipta Piagam Sekolah
kerja, Anda
PIAGAM PELANGGAN  mengenal pasti cara-cara
meningkatkan kepuasan pelanggan,
 merancang piagam pelanggan untuk
memberikan perkhidmatan terbaik
untuk pelanggan, dan
 menghargai keperluan pelanggan.
 menghuraikan hubungan erat antara
AKTIVITI 10D majikan dengan pekerja, Membaca dialog
 menunjukkan sikap bertanggungjawab Peningkatan
KEBAJIKAN PEKERJA sebagai seorang majikan, dan Kefahaman
 mengambil berat terhadap kebajikan (m/s 169)
anggota pekerja.
MINGGU 36  memahami bahawa rasuah akan
25-30 OGOS 2019 AKTIVITI 10E mendatangkan kerosakan kepada Keratan Akhbar
negara dan masyarakat,
MENGHINDARI  mengawal diri daripada terjebak dalam
GEJALA RASUAH gejala rasuah, dan
 menghargai usaha kerajaan
membendung gejala rasuah.
 menghuraikan ciri-ciri pengguna yang
UNIT 11 rasional, Mencatat Maklumat
PENGGUNA YANG  menerangkan hak dan tanggungjawab (m/s 178)
RASIONAL sebagai pengguna,
CADANGAN
MINGGU/TARIKH UNIT/AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN
AKTIVITI
 mengamalkan tanggungjawab sebagai
pengguna yang bijak, dan
 peka tentang hak dan tanggungjawab
sebagai pengguna yang rasional.

 mengetahui hak pengguna,


MINGGU 37 AKTIVITI 11A 
memahami pendidikan kepenggunaan, Peningkatan
8 - 13 
menjalankan tanggungjawab sebagai Kefahaman
SEPTEMBER 2019 HAK PENGGUNA pengguna yang bijak, dan (m/s 180)
 berasa bangga menjadi pengguna yang
rasional.
 mengenal pasti tanggungjawab
MINGGU 38 AKTIVITI 11B pengeluar , Peningkatan
15-20  menjalankan tanggungjawab sebagai Kefahaman
SEPTEMBER 2019 TANGGUNGJAWAB pengguna yang bijak, dan (m/s 183)
PENGGUNA  berhemah dalam membuat
perbelanjaan.
MINGGU 39 AKTIVITI 11C  mengenal pasti tanggungjawab
22-27 pengeluar, Membuat folio
SEPTEMBER 2019 TANGGUNGJAWAB  menyedari peranan pengeluar dalam (m/s 185)
PENGELUAR mengeluarkan barangan dan
perkhidmatan, dan
 menghargai peranan pengeluar dalam
pembangunan negara.
 mengetahui agensi kerajaan dan bukan
AKTIVITI 11D kerajaan yang melindungi kepentingan Mengumpul maklumat
pengguna, (m/s 187)
MENGEKALKAN  menyedari hak pengguna yang perlu
STANDARD DAN dipertahankan,
KESELAMATAN  membudayakan standard kepenggunaan
PENGGUNA dalam kehidupan seharian, dan
 menghargai usaha yang dijalankan
untuk melindungi hak pengguna.
MINGGU 40 ULANGKAJI / SERAHAN FOLIO KHIDMAT MASYARAKAT
29 SEPTEMBER -
4 OKTOBER 2019

CONTOH FORMAT
LAPORAN PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT
TINGKATAN 4

1. Kulit Luar

Projek Khidmat Masyarakat Malaysia Negara Berdaulat

Nama : ……………………………………………

Tingkatan 4 : ……………………………………………

Kad Pengenalan : ……………………………………………

Tahun : ……………………………………………

Guru : ……………………………………………
2. Isi Kandungan

Bil. Perkara Halaman

3.
A) PERANCANGAN

1. Tajuk Projek
Pengumpulan episod menarik dalam sejarah.

2. Objektif Projek

a.

b.

c.
4.
3. Aktiviti-aktiviti

a.

b.

c.

4. Tempoh masa

10 jam

5. /15
B) Kerja Amali
Bil. Tarikh/ Masa / Jam Aktiviti
6. C) Refleksi
/5
a. Kejayaan projek
_________________________________________________
_________________________________________________

b. Kelemahan Projek
_________________________________________________
_________________________________________________

c. Harapan
__________________________________________________
__________________________________________________

D) LAPORAN /5
Sediakan laporan tersebut secara individu

iv. Penghargaan
- Kepada guru PSK, ibu bapa rakan sekelas dan lain-lain
- dalam bentuk surat / kad ucapan

v. Lampiran

gambar yang berkaitan , petikan akhbar,data dll

Anda mungkin juga menyukai