Anda di halaman 1dari 1

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulilah hirrobil’alamin, wasolatuwasala mu ala asrofil ambiyal mursalin, wa’ala alihi


wasah’bihi azmain. A’ma bak’dhu
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah
memberikan nikmat iman, islam serta rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, Sholawat
dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW,
para keluarga, para sahabat, dan kepada ummatnya hingga akhir zaman. Semoga kita
semua mendapatkan safaatnya, Amin2 ya rabbalamin.
Hadirin yang yang dimulyakan Allah,Sebelum acara ini dimulai perkenankanlah kami untuk
membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada malam hari Ini : Yang Pertama

1. Pembukaan
2. Pembacaan Ayat Suci Al-Quran
3. Sambutan-- - sambutan
4. Ceramah Agama
5. Doa
6. Penutupan

Untuk memulai acara ini marilah kita membaca basmallah.bismillahirahmanirahim


Terima kasih kami sampaikan.

 Acara kedua adalah PEMBACAAN AYAT SUCI AL-QUR’AN yang akan dibacakan
oleh.............kami persilahkan
 Demikianlah pembacaan Kalam Illahi yang telah di bacakan oleh...... Semoga dengan
bacaan Kalam illahi tersebut dapat menambah berkah dan rahmat dalam acara ini.
Aamin
 Acara berikutnya yaitu sambutan – sambutan,yang pertama akan di sampaikan oleh
Ketua Panitia Kami Persilahkan.
 Tibalah saatnya acara ke empat ceramah agama yang akan di sampaikan
oleh.............., Kepada......kami persilahkan,
 Demikianlah pembacaan ceramah oleh:..............
 Acara yang ke Empat, yakni doa, sekali lagi kami persilahakan........ untuk
membacakan doa.
 Selanjutnya acara terakhir adalah penutup, sebelum acara kami tutup , kami selaku
pembawa acara pada malam ini apabila ada kata – kata yang kurang berkenan di hati
para hadirin atau tingkah laku yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar
– besarnya. Dan marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah,
Alhamdulillahirobbil’alamin.

Wabilahii taufiq wal hidayah…… Wassalamualaikun wr.wb