Anda di halaman 1dari 7

SMK RIAM, MIRI

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1

ASAS SAINS KOMPUTER Nama:_____________________________


2 JAM
TINGKATAN 2 Kelas: _____________________________

Arahan : 1. Kertas soalan ini mengandungi Bahagian A dan Bahagian B.


2. Jawab semua soalan. Tuliskan jawapan anda pada ruangan jawapan yang disediakan.

BAHAGIAN A: (60 Markah)


Arahan: Jawab semua soalan.

1. Lengkapkan ruangan kosong dalam soalan di bawah.


(a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemikiran komputasional? (3 Markah)
Satu proses ____________________________________________________ oleh manusia sendiri berbantukan mesin atau
kedua-duanya sekali menggunakan ______________________________________.

(b) Berikan salah satu kemahiran yang diperlukan dalam pemikiran komputasional?
_____________________________________________________________________________________________________

2. Lengkapkan proses pemikiran komputasional berikut: (3 Markah)

Sediakan satu
model
penyelesaian
masalah.

3. Tandakan ( / ) bagi aspek penting dan (x) bagi aspek tidak penting dalam penjagaan alam sekitar. (3 Markah)

Amalan kitar semula dalam lapisan masyarakat.


Mengadakan kempen “Cintai Sungai Kita”.
Penebangan pokok terus berleluasa.

4. Namakan empat jenis teknik yang terdapat dalam pemikiran komputasional berdasarkan penerangan yang diberikan.
(3 Markah)

Teknik Pemikiran Komputasional Penerangan


Persamaan-persamaan yang terdapat beberapa masalah atau
dalam masalah yang sama.
Membina model berdasarkan corak-corak yang telah dikenalpasti
Teknik Pengitlakan
daripada beberapa masalah serupa.
Pemecahan suatu masalah atau sistem yang kompleks kepada
bahagian-bahagian kecil bagi memudahkan pemahaman dan
penyelesaian.
Mengutamakan perkara-perkara penting dalam sesuatu masalah
dan meninggalkan perkara-perkara yang kurang penting.
2

5. Anda telah diminta oleh guru untuk menentukan peserta perkhemahan ditetapkan di khemah tertentu. Terdapat enam kelas
yang mengambil bahagian seperti dalam jadual. Peserta akan ditempatkan di tiga buah khemah. Setiap khemah dimuatkan
dalam sembilan peserta. Setiap kelas mestilah ditempatkan di khemah yang sama. Lengkapkan rajah di bawah.
(3 Markah)

Kelas 1A 1B 1C 1D 1E 1F
Jumlah Peserta 6 4 5 7 3 2

Khemah 1 Khemah 2 Khemah 3


Khemah 1 Khemah 2 Khemah 3
a) Kelas:____________________ a) Kelas:____________________ a) Kelas:____________________
Bilangan:__________________ Bilangan:__________________ Bilangan:__________________

b) Kelas:___________________ b) Kelas:____________________ b) Kelas:____________________


Bilangan:_________________ Bilangan:_________________ Bilangan:__________________

6. Maklumat berikut adalah tentang nombor perduaan. (3 Markah)


A 101101 B 101001 C 110001

Padankan nombor perduaan dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.

49

45

41

7. Tandakan ( / ) bagi padanan yang nombor perduaan dengan nombor perpuluhan yang betul dan ( x ) bagi yang salah dalam
ruangan jawapan. (3 Markah)

Nombor Perduaan Nombor Perpuluhan Ruangan Jawapan


10111 24
11010 26
10101 21

8. Maklumat berikut merupakan penerangan bagi jenis fail imej. (3 Markah)

P Data imej tidak boleh dimampatkan, maka saiz fail adalah besar.
Q Data imej dimampatkan menyebabkan kualitinya berkurangan.
R Fail imej ini menyokong animasi.
Padankan nama fail dengan penerangan tersebut dengan mulis P, Q dan R pada petak yang disediakan.

Graphics Interchange Format (GIF)


Bitmap (BMP)
Joint Photographic Expert Group (JPEG)
3

9. Berikut adalah simbol-simbol dalam carta alir. (3 Markah)


Tandakan ( / ) bagi simbol dengan maksud yang betul dan ( x ) bagi yang salah pada petak yang disediakan.

Simbol Maksud Ruangan Jawapan

Proses

Pilihan

Penyambung

10. Susun mengikut urutan yang betul tentang langkah-langkah mencari ralat dalam atur cara dengan menulis 1, 2 dan 4 pada
petak yang disediakan. (3 Markah)
Uji lari atur cara semula
Bandingkan hasil atur cara dengan algoritma(pseudokod/carta alir)
Baiki ralat pada kod arahan yang ditemui 3
Kesan ralat pada kod arahan dengan meneliti semula kod-kod arahan
yang ditulis dalam atur cara melalui perbincangan semakan meja.

11. Operator matematik digunakan semasa membina pengaturcaraan yang melibatkan pengiraan. Lengkapkan jadual di bawah
dengan simbol bagi operator dalam komputer. (3 Markah)
Nama Operator Operator Matematik Operator Dalam Komputer
Tolak − −
Tambah +
Darab x
Bahagi 

12. Nyatakan 3 jenis ralat semasa menguji atur cara. (3 Markah)


a) __________________________ b) ______________________________ c) _______________________________

13. Nombor perpuluhan dikenali sebagai Sistem Asas ___________ atau sistem nombor ________________________ yang
terdiri daripada digit-digit _____________________________________. (3 Markah)

14. Nombor perlapanan dikenali sebagai Sistem Asas _______________ atau sistem nombor _____________________ yang
terdiri daripada digit-digit ________________________________________. (3 Markah)

15. Isikan tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberikan.


perlapanan mendarabkan nilai tempat

Nombor perlapanan boleh ditukar kepada nombor perpuluhan dengan ____________________________digit dalam nombor
____________________________ dengan _____________________________ nombor perlapanan. (3 Markah)

16. Senaraikan tiga kepentingan nombor perenambelasan. (3 Markah)


a) ___________________________________________________________________________________________________
b) ___________________________________________________________________________________________________
c) ___________________________________________________________________________________________________
17. Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberikan.
nombor digit satu

Empat _______________ nombor perduaan bersamaan dengan _________________________ digit ____________________


perenambelasan. (3 Markah)
4

18. Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberikan.


perenambelasan perduaan nombor perduaan memecahkan

Penukaran nombor perenambelasan kepada ______________________ perduaan dilakukan dengan ___________________


digit-digit dalam nombor ___________________ dan menukarkan setiap digit kepada nombor _________________________,
seterusnya nombor _________________________ dicantumkan. (5 Markah)

19. Nyatakan kaedah yang digunakan untuk menukar nombor perpuluhan kepada nombor perlapanan. (2 Markah)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

20. Apakah kaedah yang digunakan untuk menukar nombor perpuluhan kepada nombor perenambelasan? (2 Markah)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

BAHAGIAN B : (40%)
Arahan: Bahagian ini mengandungi 4 soalan. Jawab semua soalan. Tuliskan jawapan anda di ruangan yang disediakan.
1. a) Tukarkan nombor perduaan 11001012 kepada nombor perpuluhan. (3 markah)

64 32 16 8 4 2 1

Jawapan : ________________
b) Tukarkan nombor perpuluhan 116 kepada nombor perduaan. (3 markah)

Jawapan : ________________
c) Selesaikan pengiraan bagi nombor perduaan berikut. (4 markah)
i) ii)

1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0
+ 1 1 0 1 1 0 − 1 1 0 1 1
5

2. a) Tuliskan pseudokod bagi carta alir di bawah. (4 Markah)

Ya

Ya

Tidak
BRIM=Tiada

Pseudokod Carta Alir

b) Bina atur cara berdasarkan algoritma bayaran tempat letak kenderaan di pusat membeli belah. (6 Markah)

1. Tempoh masa meletak kenderaan.


2. Jika kurang daripada 1 jam, tiada bayaran.
3. Jika kurang daripada 2 jam, bayaran RM1.
4. Jika kurang daripada 3 jam, bayaran RM2.
5. Jika lebih daripada 3 jam, bayaran RM3
6. Paparkan bayaran.
6

3. a) Tuliskan paparan pada pelayar web yang akan terhasil daripada atur cara HTML berikut. (4 Markah)
Atur cara HTML

<html>
<head>
<title>Teknik Belajar</title>
</head>
<body>
<h1> Kebaikan Teknik Belajar</h1>
<p> Adalah penting mengetahui teknik belajar yang betul.</p>
</body>
</html>

Paparan pada pelayar web

b) Tuliskan atur cara HTML berdasarkan paparan rajah di bawah. (6 Markah)

Tingkatkan daya keupayaan kerja

Sumber maklumat lebih terbuka

Lebih ramai kenalan

Lebih mudah mendapatkan maklumat


7

4. Tukarkan nombor perduaan berikut kepada nombor perlapanan dengan melengkapkan jadual di bawah.
a) 1001101 (5 Markah)

Nombor perduaan 0 0 1 0 0 1 1 0 1

Kumpulan tiga digit 001 001 101

Nilai tempat 2² 2¹ 2º

Hasil darab 0x4 0x2 1x1

Hasil tambah
0+0+1=1
Nombor perlapanan 1

Nombor perlapanan bagi nombor perduaan 1001101 ialah ______________________.

b) 1101111 (5 Markah)

Nombor perduaan 0 0 1 1 0 1 1 1 1

Kumpulan tiga digit 001 101 111

Nilai tempat 2² 2¹ 2º

Hasil darab 0x4 0x2 1x1

Hasil tambah
0+0+1=1
Nombor perlapanan 1

Nombor perlapanan bagi nombor perduaan 1101111 ialah ______________________.

---KERTAS SOALAN TAMAT---

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

( AISHA CHANG ) (JAMALIAH BINTI ABD. RAHIM) (GOH YING FONG)


PENGGUBAL SOALAN PENYELARAS/KETUA PANITIA GURU KANAN

Anda mungkin juga menyukai