Anda di halaman 1dari 94

Sains

Tahun 4

i
Sains

Tahun 4
Bahagian Pembangunan Kurikulum
APRIL 2018
Terbitan 2018

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa
juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
KANDUNGAN

Rukun Negara........................................................................................................................................................... v

Falsafah Pendidikan Kebangsaan............................................................................................................................ vi

Definisi Kurikulum Kebangsaan................................................................................................................................ vii

Falsafah Pendidikan Sains Kebangsaan.................................................................................................................. viii

Kata Pengantar......................................................................................................................................................... ix

Pendahuluan............................................................................................................................................................ 1

Matlamat................................................................................................................................................................... 2

Objektif...................................................................................................................................................................... 2

Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah...................................................................................................... 2

Fokus........................................................................................................................................................................ 4

Fikrah Sains....................................................................................................................................................... 5

Kemahiran Berfikir Kritis.................................................................................................................................... 5

Kemahiran Berfikir Kreatif.................................................................................................................................. 7

Strategi Berfikir.................................................................................................................................................. 8

Kemahiran Saintifik............................................................................................................................................ 10

Sikap Saintifik dan Nilai Murni........................................................................................................................... 21

Kemahiran Abad Ke-21............................................................................................................................................ 22


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi................................................................................................................................. 24

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran.................................................................................................................... 25

Elemen Merentas Kurikulum..................................................................................................................................... 31

Pentaksiran Bilik Darjah............................................................................................................................................ 35

Organisasi Kandungan............................................................................................................................................. 39
Inkuiri Dalam Sains
Kemahiran Saintifik............................................................................................................................................
42
Sains Hayat
Manusia.............................................................................................................................................................
46
Haiwan...............................................................................................................................................................
51
Tumbuhan..........................................................................................................................................................
53
Sains Fizikal
Sifat Cahaya......................................................................................................................................................
56
Bunyi..................................................................................................................................................................
59
Tenaga...............................................................................................................................................................
61
Sains Bahan
Bahan...............................................................................................................................................................
64
Bumi dan Angkasa
Bumi...................................................................................................................................................................
68
Teknologi dan Kehidupan Lestari
Mesin.................................................................................................................................................................
72
Panel Penggubal......................................................................................................................................................
75
Penghargaan............................................................................................................................................................
77
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha
ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara”

Sumber:Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi
DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan
(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang
termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi
semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan
dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid
dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan
emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang
diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997


[PU(A)531/97.]

vii
FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS KEBANGSAAN

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains


di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi
tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, dinamik,
tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan
keterampilan teknologi.

Sumber: Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)

viii
KATA PENGANTAR

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan
secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan
memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
yang dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard
Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan
antarabangsa.Kurikulum berasaskan standard yang menjadi
pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi
dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran
Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya
(DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi
murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad
Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard
ke-21.
Prestasi.

Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi


Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
kurikulum telah mengubah lanskap sejarah sejak Kurikulum
terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan KSSR
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan
akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan
Kebangsaan.
untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata
pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulan
bagi mempertingkatkan pencapaian murid.

DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang SHAZALI BIN AHMAD
Pengarah
Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan
Bahagian Pembangunan Kurikulum
nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21 Kementerian Pendidikan Malaysia

ix
KSSR SAINS TAHUN 4

PENDAHULUAN

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Sains direka bentuk Mata pelajaran sains peringkat menengah direka bentuk untuk
untuk mengembangkan literasi sains dengan memberi menghasilkan murid yang mempunyai literasi sains, inovatif dan
pengetahuan asas sains kepada murid agar menjadi celik sains berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains, membuat
iaitu memahami konsep sains asas yang berlaku di sekeliling dan keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan
mampu mengikuti sains di peringkat menengah. sebenar. Mata pelajaran sains di peringkat menengah juga
menyediakan peluang bagi murid yang cenderung kepada bidang
Kurikulum sains sekolah rendah berhasrat untuk menghasilkan
sains untuk menyambung pengajian dalam bidang Science,
insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
Technology, Engineering and Mathematics (STEM) di peringkat
yang sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Justeru,
tertiari.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Sains
digubal dengan mengintegrasikan Kemahiran Abad Ke-21 untuk Penandaarasan kurikulum sains telah dibuat dengan negara yang
membolehkan murid berupaya bersaing di peringkat global. berpencapaian tinggi dalam pentaksiran antarabangsa bagi
memastikan kurikulum sains relevan dan setanding dengan
Pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diterapkan dalam
negara lain di dunia.
kurikulum sains sekolah rendah membawa kepada pembelajaran
yang bermakna kepada murid dengan mengambil kira kesesuaian Malaysia yang sedang melangkah ke arah status negara maju,
tahap kognitif dan persekitaran mereka. Justeru, minat terhadap perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik, progresif, berdaya
sains dapat dipupuk bermula di peringkat awal persekolahan serta cipta dan berpandangan jauh bukan sahaja dapat memanfaatkan
diperkembangkan dan diperkukuhkan di peringkat sekolah teknologi terkini tetapi turut menjadi penyumbang kepada
menengah. pembentukan peradaban sains dan teknologi masa hadapan. Bagi
mencapai hasrat ini, kita perlu membentuk warganegara kritis,

1
KSSR SAINS TAHUN 4

kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan 4. Mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai secara kritis,
teknologi. kreatif dan analitis bagi membuat keputusan, menyelesaikan
masalah serta mereka cipta.
MATLAMAT 5. Membudayakan sikap saintifik dan nilai murni dalam
kehidupan.
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Sains digubal untuk
6. Menunjukkan sikap responsif dalam menjaga alam sekitar
menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui
bagi menghadapi cabaran di peringkat tempatan, negara dan
pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains,
global.
kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan
nilai murni.
KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

OBJEKTIF
KSSR dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi;
Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri;
KSSR Sains bertujuan membolehkan murid mencapai objektif
Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi.
berikut:
Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang
1. Menggunakan pendekatan inkuiri untuk memenuhi sifat ingin menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan
tahu bagi mendapatkan pengetahuan baharu dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan
meneroka tentang dunia di sekeliling mereka. membangunkan modal insan yang menghayati nilai-nilai murni
2. Mengaplikasikan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir berteraskan keagamaan, berpengetahuan, berketerampilan,
secara kritis dan kreatif untuk menerangkan fenomena secara berpemikiran kritis dan kreatif serta inovatif sebagaimana yang
saintifik. digambarkan dalam Rajah 1. Kurikulum Sains sekolah rendah
3. Memperoleh pengetahuan tentang fakta dan konsep sains digubal berdasarkan enam tunjang Kerangka KSSR.
yang lebih abstrak dan kompleks.

2
KSSR SAINS TAHUN 4

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah

3
KSSR SAINS TAHUN 4

FOKUS

Mata pelajaran Sains untuk sekolah rendah berfokus kepada


pembelajaran berfikrah yang melibatkan kemahiran saintifik dan
kemahiran berfikir bagi pemerolehan pengetahuan yang
diterapkan melalui pendekatan utama dalam pendidikan sains
iaitu inkuiri. Kurikulum Sains juga berhasrat untuk menyediakan
murid yang akan menghadapi era pembangunan teknologi yang
pesat dan pelbagai cabaran abad ke-21. Golongan murid yang
melalui kurikulum ini bakal menjadi sumber tenaga manusia
dalam bidang sains dan teknologi yang akan menyumbang
kepada pembangunan negara.

KSSR Sains dibangunkan berasaskan tiga domain iaitu


pengetahuan, kemahiran dan nilai. Ketiga-tiga domain ini dialami
oleh murid melalui kaedah inkuiri bagi menghasilkan individu
Rajah 2: Kerangka Konsep Kurikulum Sains
yang fikrah sains (Rajah 2). Pendekatan inkuiri merangkumi
pembelajaran berpusatkan murid, konstruktivisme, pembelajaran
kontekstual, pembelajaran berasaskan masalah, pembelajaran Rajah 2: Kerangka Konsep Kurikulum Sains
masteri serta strategi dan kaedah yang berkaitan.

4
KSSR SAINS TAHUN 4

Fikrah Sains

Fikrah sains merujuk kepada kualiti murid yang dihasratkan untuk Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan
dilahirkan melalui sistem pendidikan sains kebangsaan. Murid pemikiran kreatif. Murid yang berfikir secara kritis akan sentiasa
yang berfikrah sains merupakan murid yang boleh memahami menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya.
idea sains dan berupaya berkomunikasi menggunakan bahasa Murid yang berfikir secara kreatif pula mempunyai daya
saintifik. Justeru, murid juga boleh menilai serta mengaplikasikan imaginasi yang tinggi, berupaya menjanakan idea yang asli dan
pengetahuan dan kemahiran saintifik secara bertanggungjawab boleh membuat inovasi kepada idea dan produk yang sedia ada.
dalam kehidupan harian berlandaskan sikap saintifik dan nilai Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi
murni. Fikrah sains juga berhasrat menghasilkan individu yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan
kreatif dan kritis untuk memenuhi keperluan abad ke-21 di mana kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Strategi berfikir merupakan
kemampuan negara amat bergantung kepada modal insan yang matlamat akhir kepada proses berfikir.
mampu berfikir secara kritis dan kreatif, menjana idea dan
menyelesaikan masalah. Kemahiran Berfikir Kritis

Pembelajaran Berfikrah Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai sesuatu
idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan

Pembelajaran berfikrah dicapai apabila murid dilibatkan secara yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang

aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses munasabah. Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran

ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat berfikir kritis adalah seperti Jadual 1.

mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar


mereka dapat mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan
membuat keputusan. Justeru, kemahiran berfikir diterapkan
kepada murid secara tidak langsung.

5
KSSR SAINS TAHUN 4

Jadual 1: Kemahiran Berfikir Kritis


KEMAHIRAN KEMAHIRAN
PENERANGAN PENERANGAN
BERFIKIR KRITIS BERFIKIR KRITIS

Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, Menyusun Menyusun objek atau maklumat
kualiti dan unsur sesuatu konsep atau mengikut mengikut tertib berdasarkan kepentingan
objek. keutamaan atau keutamaan.

Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada


dan membezakan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, bahagian kecil untuk memahami dengan
kualiti dan unsur sesuatu objek atau lebih mendalam berkenaan serta
peristiwa. hubung kait antara bahagian.

Mengesan Mengesan pandangan atau pendapat


Mengasingkan dan mengumpulkan Kecondongan yang berpihak kepada atau menentang
Mengumpulkan
objek atau fenomena kepada kumpulan sesuatu.
dan mengelaskan
masing-masing berdasarkan kriteria
tertentu seperti ciri atau sifat.
Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan
atau sifat sepunya. menggunakan pengetahuan,
pengalaman, kemahiran, dan nilai serta
memberi justifikasi.
Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat
mengikut tertib berdasarkan kualiti atau
Membuat Membuat pernyataan tentang hasil
kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz,
kesimpulan sesuatu kajian yang berdasarkan
masa, bentuk atau bilangan.
kepada sesuatu hipotesis.

6
KSSR SAINS TAHUN 4

Kemahiran Berfikir Kreatif KEMAHIRAN


PENERANGAN
BERFIKIR KREATIF

Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai peristiwa berdasarkan pemerhatian
dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir dan pengalaman yang lalu atau data
yang boleh dipercayai.
tidak mengikut kelaziman. Penerangan ringkas tentang setiap
kemahiran berfikir kreatif adalah seperti Jadual 2.
Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap
sesuatu perkara untuk keseluruhan
Jadual 2: Kemahiran Berfikir Kreatif kumpulan berdasarkan pemerhatian ke
KEMAHIRAN atas sampel atau beberapa maklumat
PENERANGAN daripada kumpulan itu.
BERFIKIR KREATIF

Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau
dengan sesuatu perkara. melakukan pengubahsuaian kepada
sesuatu yang sedia ada untuk
Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu mengatasi masalah secara terancang.
keadaan atau peristiwa untuk mencari
sesuatu struktur atau corak hubungan. Membuat gambaran Membuat tanggapan atau
mental membayangkan sesuatu idea, konsep,
keadaan atau gagasan dalam minda
Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan
atau fikiran.
pengalaman lalu untuk membuat
kesimpulan dan menerangkan sesuatu
peristiwa. Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang
berasingan untuk menghasilkan satu
gambaran menyeluruh dalam bentuk
seperti pernyataan, lukisan dan artifak.

7
KSSR SAINS TAHUN 4

Jadual 3: Strategi Berfikir


KEMAHIRAN STRATEGI
PENERANGAN PENERANGAN
BERFIKIR KREATIF BERFIKIR

Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina
tentang hubungan antara pemboleh ubah pengertian, konsep atau model
yang dimanipulasi dan pemboleh ubah berdasarkan ciri spesifik sepunya yang
yang bergerak balas untuk menerangkan
saling berhubung kait.
sesuatu peristiwa atau pemerhatian.
Pernyataan ini boleh diuji untuk
membuktikan kesahihannya.
Membuat keputusan Memilih satu alternatif penyelesaian
yang terbaik daripada beberapa alternatif
Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu berdasarkan kriteria tertentu bagi
konsep yang kompleks atau abstrak mencapai matlamat yang ditetapkan.
secara mengaitkan konsep itu dengan
konsep yang mudah atau maujud yang
mempunyai ciri yang serupa. Menyelesaikan Mencari penyelesaian yang tepat secara
masalah terancang terhadap situasi yang tidak
pasti atau mencabar ataupun kesulitan
yang tidak dijangkakan.
Strategi Berfikir

Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan


berfokus untuk menyelesaikan masalah. Penerangan tentang
setiap strategi berfikir adalah seperti Jadual 3.

8
KSSR SAINS TAHUN 4

Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir, kemahiran


Kemahiran Berfikir
menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan.
Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk
membuat pertimbangan secara logik, rasional, adil dan saksama. Kritis Kreatif
Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta strategi
 Mencirikan  Menjana idea
berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan  Membandingkan  Menghubungkait
membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 3 & membezakan  Membuat inferens
memberi gambaran keseluruhan tentang Kemahiran Berfikir dan  Mengumpulkan &  Meramalkan
mengelaskan  Mengitlakkan
Strategi Berfikir (KBSB).
 Membuat urutan  Membuat
 Menyusun Menaakul gambaran mental
mengikut  Mensintesiskan
keutamaan  Membuat
 Menganalisis hipotesis
 Mengesan  Menganalogikan
kecondongan  Mereka cipta
 Menilai
 Membuat
kesimpulan

Strategi Berfikir

 Mengkonsepsikan
 Membuat keputusan
 Menyelesaikan masalah

Rajah 3: Model KBSB dalam KSSR Sains

9
KSSR SAINS TAHUN 4

Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir melalui seperti menjalankan eksperimen dan projek. Kemahiran saintifik
pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran
peringkat berikut: manipulatif.
1. KBSB diperkenalkan;
2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru; Kemahiran Proses Sains
3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru;
4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan Kemahiran proses sains (KPS) ialah kemahiran yang diperlukan
dengan bimbingan guru; dan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat
5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental
untuk mencapai tugasan berfikir. yang menggalakkan pemikiran secara kreatif, analitis dan
sistematik. Penguasaan kemahiran proses sains bersama
Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin
sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Penerangan
dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains tentang setiap kemahiran proses sains adalah seperti Jadual 4.
yang diterbitkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum pada
tahun 1999. Jadual 4: Kemahiran Proses Sains
KEMAHIRAN
PENERANGAN
Kemahiran Saintifik PROSES SAINS

Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan,


KSSR Sains Sekolah Rendah mengutamakan kaedah inkuiri dan pendengaran, sentuhan, rasa atau bau
penyelesaian masalah. Kemahiran saintifik dan kemahiran untuk mengumpulkan maklumat tentang
objek dan fenomena.
berfikir digunakan dalam proses inkuiri dan penyelesaian
masalah. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting
untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik

10
KSSR SAINS TAHUN 4

KEMAHIRAN KEMAHIRAN
PENERANGAN PENERANGAN
PROSES SAINS PROSES SAINS

Mengelaskan Melalui pemerhatian, mengumpulkan Menggunakan Memperihalkan perubahan parameter


objek atau fenomena berdasarkan perhubungan dengan masa. Contohnya lokasi, arah,
persamaan dan perbezaan. ruang dan masa bentuk, saiz, isipadu, berat dan jisim.

Mengukur dan Membuat pemerhatian secara kuantitatif Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional
menggunakan dengan menggunakan nombor dan alat tentang objek, peristiwa atau pola
nombor berunit piawai. Pengukuran menjadikan daripada data yang dikumpulkan.
pemerhatian lebih jitu.

Membuat Menggunakan pengumpulan data dan Mendefinisi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep
inferens pengalaman lalu untuk membuat secara operasi dengan menyatakan perkara yang
kesimpulan dan menerangkan sesuatu dilakukan dan diperhatikan.
peristiwa.

Mengawal Mengenal pasti pemboleh ubah


Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu
pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah
peristiwa berdasarkan pemerhatian dan
bergerak balas dan pemboleh ubah yang
pengalaman yang lalu atau data yang
dimalarkan. Dalam sesuatu penyiasatan
boleh dipercayai.
satu pembolehubah dimanipulasikan
untuk memerhatikan hubungannya
Berkomunikasi Menggunakan perkataan atau simbol dengan pemboleh ubah yang bergerak
grafik seperti jadual, graf, rajah atau balas. Pada masa yang sama pemboleh
model untuk menerangkan tindakan, ubah yang lain dimalarkan.
objek atau peristiwa.

11
KSSR SAINS TAHUN 4

KEMAHIRAN  Melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan


PENERANGAN
PROSES SAINS tepat;

Membuat Membuat sesuatu pernyataan umum  Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul;
hipotesis tentang hubungan antara pemboleh ubah dan
yang dimanipulasi dan pemboleh ubah
 Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan
yang bergerak balas untuk menerangkan
selamat.
sesuatu peristiwa atau pemerhatian.
Pernyataan ini boleh diuji untuk
Makmal sains atau bilik sains merupakan prasarana penting bagi
membuktikan kesahihannya.
pelaksanaan penyiasatan saintifik atau eksperimen yang
membantu murid untuk mencapai standard prestasi yang
Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk
menguji sesuatu hipotesis, dihasratkan. Penggunaan makmal sains atau bilik sains
mengumpulkan data, mentafsirkan data memerlukan prosedur yang sistematik dan jelas bagi menjamin
sehingga mendapat rumusan daripada
kelancaran pengajaran dan pembelajaran (PdP) di samping
aktiviti itu.
memastikan keselamatan pengguna. Peraturan makmal sains
atau bilik sains perlu didedahkan kepada murid supaya konsep
pematuhan peraturan makmal sains atau bilik sains dapat
Kemahiran Manipulatif dibudayakan.

Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam


penyiasatan sains yang membolehkan murid:

 Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan


bahan dengan betul;
 Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat;

12
KSSR SAINS TAHUN 4

Perkaitan antara Kemahiran Proses Sains dan Kemahiran KEMAHIRAN


KEMAHIRAN BERFIKIR
Berfikir PROSES SAINS
Membuat inferens Menghubungkaitkan
Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu juga Membandingkan dan membezakan
Menganalisis
menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir
Membuat inferens
yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah
seperti Jadual 5. Meramalkan Menghubungkaitkan
Membuat gambaran mental

Jadual 5: Perkaitan Kemahiran Proses Sains dan Kemahiran Menggunakan


Berfikir Membuat urutan
perhubungan Menyusun mengikut keutamaan
KEMAHIRAN ruang dan masa
KEMAHIRAN BERFIKIR
PROSES SAINS
Mentafsir data Membandingkan dan membezakan
Memerhatikan Mencirikan Menganalisis
Membandingkan dan membezakan Mengesan kecondongan
Menghubungkaitkan Membuat kesimpulan
Mengitlakkan
Mengelaskan Mencirikan Menilai
Membandingkan dan membezakan
Mengumpulkan dan mengelaskan Mendefinisi secara Menghubungkaitkan
operasi Menganalogikan
Mengukur dan Membuat gambaran mental
Menghubungkaitkan Menganalisis
menggunakan
Membandingkan dan membezakan
nombor
Mengawal Mencirikan
pemboleh ubah Membandingkan dan membezakan
Menghubungkaitkan
Menganalisis

13
KSSR SAINS TAHUN 4

KEMAHIRAN Pelaksanaan KPS dalam Sains secara eksplisit telah mencakupi


KEMAHIRAN BERFIKIR
PROSES SAINS kemahiran yang dihasratkan dalam abad ke-21 dan secara tidak
Membuat hipotesis Mencirikan langsung telah menggalakkan dan membangunkan kemahiran
Menghubungkaitkan
berfikir aras tinggi murid.
Membandingkan dan membezakan
Menjana idea
Membuat hipotesis Standard Kemahiran Proses Sains
Meramalkan
Mensintesiskan
Standard Kemahiran Proses Sains bagi setiap tahap
Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir persekolahan merupakan cadangan umum yang mesti dicapai
Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir oleh murid. Setiap pernyataan merujuk kepada standard
minimum yang perlu dikuasai mengikut tahap persekolahan dan

Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran tahap perkembangan operasi kognitif murid. Kemahiran proses
Berfikir dan Kemahiran Saintifik sains di peringkat sekolah rendah dinyatakan secara eksplisit
sebagai standard pembelajaran yang mesti dikuasai sebagai
Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang asas sebelum melanjutkan pengajian di peringkat menengah.
berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam Standard Prestasi bagi kemahiran proses sains di sekolah
kurikulum ini, standard pembelajaran yang dihasratkan ditulis rendah dinyatakan dengan lebih terperinci bagi memudahkan
secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan guru menentukan perkembangan penguasaan kemahiran
penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran tersebut. Cadangan standard proses sains dari sekolah rendah
saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran, guru perlu ke sekolah menengah adalah seperti yang ditunjukkan dalam

menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan Jadual 6.

pemerolehan pengetahuan, di samping penerapan nilai murni


dan sikap saintifik.

14
KSSR SAINS TAHUN 4

Jadual 6: Standard Kemahiran Proses Sains

KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4


BIL.
PROSES SAINS (TAHUN 1-3) (TAHUN 4-6) (TINGKATAN 1-3) (TINGKATAN 4-5)

1 Memerhati Menggunakan anggota Menggunakan semua  Membuat pemerhatian  Membuat


dan semua deria yang deria yang terlibat untuk kualitatif dan kuantitatif pemerhatian kualitatif
terlibat untuk membuat membuat pemerhatian yang tepat dan relevan dan kuantitatif untuk
pemerhatian tentang secara kualitatif dengan untuk mengenal pasti membuat generalisasi
fenomena atau alat yang sesuai bagi pola atau urutan ke berdasarkan pola atau
perubahan yang berlaku. menerangkan fenomena atas objek atau urutan ke atas objek
atau perubahan yang fenomena. atau fenomena.
berlaku.
 Mahir menggunakan  Mengemukakan
peralatan kompleks dapatan hasil
dan sesuai untuk pemerhatian lanjutan
membuat pemerhatian. ke atas objek atau
fenomena secara
analitis dan spesifik.

2 Mengelas Mengumpulkan/ Membandingkan/ Membandingkan/ Mengenal pasti ciri yang


mengasingkan mengenal pasti mengenal pasti digunakan untuk
evidens/data/ persamaan dan perbezaan persamaan dan mengasing, mengumpul,
objek/fenomena berdasarkan ciri sepunya. perbezaan untuk memilih dan
berdasarkan ciri-ciri yang menentukan kriteria menjelaskan dengan
diperhatikan. pemilihan kategori bagi lebih terperinci tentang
evidens/ data/ objek/ objek atau fenomena
fenomena yang dikaji. yang dikaji.

15
KSSR SAINS TAHUN 4

KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4


BIL.
PROSES SAINS (TAHUN 1-3) (TAHUN 4-6) (TINGKATAN 1-3) (TINGKATAN 4-5)

3 Mengukur dan Mengukur dengan Mengukur dengan  Mengukur dengan  Menunjuk cara untuk
menggunakan menggunakan alat dan menggunakan alat dan menggunakan alat,unit mengukur dengan
nombor unit piawai yang betul. unit piawai dengan teknik piawai, teknik serta menggunakan alat dan
yang betul. merekod secara betul unit piawai dengan
sistematik dan lengkap. teknik yang betul serta
merekod dalam jadual
 Menukarkan unit secara sistematik dan
kuantiti asas dengan lengkap.
betul.
 Menggunakan unit
 Menggunakan unit terbitan yang lebih
terbitan yang betul. kompleks dengan betul

4 Membuat Menyatakan satu Membuat kesimpulan awal Membuat lebih dari satu  Menjana pelbagai
inferens penerangan yang atau penerangan yang kesimpulan awal yang kemungkinan bagi
munasabah bagi satu munasabah bagi sesuatu munasabah bagi sesuatu menjelaskan situasi
pemerhatian. pemerhatian dengan peristiwa atau yang kompleks.
menggunakan maklumat pemerhatian dengan
yang diperoleh. menggunakan maklumat  Menjelaskan hubung
yang diperoleh. kait atau pola antara
pemboleh ubah yang
diperhatikan dengan
ukuran yang dibuat
untuk sesuatu
penyiasatan.

16
KSSR SAINS TAHUN 4

KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4


BIL.
PROSES SAINS (TAHUN 1-3) (TAHUN 4-6) (TINGKATAN 1-3) (TINGKATAN 4-5)

5 Meramal Memerihalkan satu Membuat jangkaan yang Boleh membuat analisis  Murid boleh membuat
kemungkinan bagi munasabah tentang trend/aliran/ perkembangan analisis trend/ aliran/
sesuatu peristiwa atau sesuatu peristiwa yang mudah berdasarkan perkembangan yang
data. berdasarkan pemerhatian, data yang diperoleh untuk mudah berdasarkan
pengalaman lalu atau meramalkan keadaan masa data yang diperoleh
data. depan objek atau untuk meramalkan
fenomena. keadaan masa depan
sesuatu objek atau
fenomena.

 Ramalan yang dibuat


boleh diuji.

6 Berkomunikasi Merekod maklumat atau Merekod maklumat atau Berupaya Berupaya


idea dalam sebarang idea dalam bentuk yang mempersembahkan hasil mempersembahkan
bentuk. sesuai dan eksperimen atau data hasil eksperimen atau
mempersembahkan pemerhatian dalam data pemerhatian dalam
maklumat atau idea pelbagai bentuk seperti pelbagai bentuk
tersebut secara grafik mudah, gambar atau menggunakan grafik
sistematik. jadual. gambar atau jadual
yang lebih kompleks
untuk menunjukkan
hubungan antara pola
yang berkaitan.

17
KSSR SAINS TAHUN 4

KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4


BIL.
PROSES SAINS (TAHUN 1-3) (TAHUN 4-6) (TINGKATAN 1-3) (TINGKATAN 4-5)

7 Menggunakan (Tidak dinyatakan Menyusun kejadian  Menyusun kejadian Menggunakan,


perhubungan secara eksplisit sesuatu fenomena atau sesuatu fenomena atau menganalisa dan
ruang dan masa sebagai Standard peristiwa mengikut peristiwa mengikut menginterpretasi
Pembelajaran) kronologi berdasarkan kronologi berdasarkan nombor dan hubungan
masa. masa. numerik dengan cekap
semasa menyelesaikan
 Menginterpretasi dan masalah dan
menerangkan maksud bagi menjalankan
hubungan matematik. penyiasatan.

8 Mentafsir data (Tidak dinyatakan Memilih idea yang releven Memberi penerangan secara  Menganalisa data
secara eksplisit tentang objek, peristiwa rasional dengan membuat dan mencadangkan
sebagai Standard atau pola yang terdapat intrapolasi atau ekstrapolasi penambahbaikan.
Pembelajaran) pada data untuk membuat daripada data yang
penerangan. dikumpulkan.  Mengesan dan
menjelaskan anomali
dalam set data yang
diperoleh.

18
KSSR SAINS TAHUN 4

KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4


BIL.
PROSES SAINS (TAHUN 1-3) (TAHUN 4-6) (TINGKATAN 1-3) (TINGKATAN 4-5)

9 Mendefinisi (Tidak dinyatakan Memerihalkan satu Memerihalkan satu tafsiran Menjelaskan tafsiran
secara operasi secara eksplisit tafsiran tentang perkara yang paling sesuai tentang yang dibuat tentang
sebagai Standard yang dilakukan dan sesuatu konsep dengan pemilihan peralatan
Pembelajaran) diperhatikan bagi sesuatu menyatakan apa yang atau kaedah tentang
situasi mengikut aspek dilakukan dan diperhatikan apa yang diperhatikan.
yang ditentukan. bagi sesuatu situasi.

10 Mengawal (Tidak dinyatakan Menentukan pemboleh Menentukan semua jenis Menukarkan pemboleh
pemboleh ubah secara eksplisit ubah bergerak balas dan pemboleh ubah iaitu ubah yang dimalarkan
sebagai Standard dimalarkan setelah pemboleh ubah bergerak kepada pemboleh ubah
Pembelajaran) pemboleh ubah balas, pemboleh ubah dimanipulasi dan
dimanipulasi ditentukan dimanipulasi dan pemboleh menyatakan pemboleh
dalam sesuatu ubah yang dimalarkan. ubah bergerak balas
penyiasatan. yang baharu.

11 Membuat (Tidak dinyatakan Membuat satu pernyataan Membuat satu perhubungan Menerangkan satu hasil
hipotesis secara eksplisit umum yang boleh diuji antara pemboleh ubah penyiasatan yang
sebagai Standard tentang hubungan antara dimanipulasi dan pemboleh dijangka daripada
Pembelajaran) pemboleh ubah dalam ubah bergerak balas bagi penyiasatan saintifik
sesuatu penyiasatan. membuat hipotesis yang yang direka.
boleh diuji.

19
KSSR SAINS TAHUN 4

KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4


BIL.
PROSES SAINS (TAHUN 1-3) (TAHUN 4-6) (TINGKATAN 1-3) (TINGKATAN 4-5)

12 Mengeksperimen (Tidak dinyatakan Menjalankan eksperimen, Menjalankan eksperimen, Mencetuskan persoalan


secara eksplisit mengumpul data, membina hipotesis, mereka baru dan merancang
sebagai Standard mentafsir data serta kaedah dan menentukan alat satu eksperimen untuk
Pembelajaran) membuat rumusan untuk radas yang sesuai, menguji hipotesis baru
membuktikan hipotesis mengumpul data, membuat daripada persoalan
dan membuat laporan. analisa, membuat yang dicetuskan.
kesimpulan dan menulis
laporan.

20
KSSR SAINS TAHUN 4

Sikap Saintifik dan Nilai Murni

Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara
positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah untuk memahami alam;
seperti berikut: • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih
• Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling; dan sihat; dan
• Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan; • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.
serta terhadap alam sekitar;
• Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data; Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku
• Rajin dan tabah; mengikut peringkat berikut:
• Berfikiran kritikal dan analitis; • Menyedari dan memahami kepentingan serta keperluan
• Luwes dan berfikiran terbuka; sikap saintifik dan nilai murni;
• Baik hati dan penyayang; • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni; dan
• Bersifat objektif; • Menghayati serta mengamalkan sikap saintifik dan nilai
• Beretika dan bersistematik; murni.
• Bekerjasama;
• Adil dan saksama; Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk
• Berani mencuba; mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni
• Berfikir secara rasional; semasa pelajaran sains. Guru perlu meneliti semua hasil
• Yakin dan berdikari; pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang
• Pengurusan masa yang baik; berkaitan termasuk standard pembelajaran tentang penerapan
• Menghargai keseimbangan alam semula jadi; sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran.
• Berhemah tinggi dan hormat-menghormati;
• Menghargai sumbangan sains dan teknologi;

21
KSSR SAINS TAHUN 4

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid yang


PROFIL MURID PENERANGAN
mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus
kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya Mereka menyuarakan dan meluahkan
Mahir
fikiran, idea dan maklumat dengan yakin
yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21 Berkomunikasi
dan kreatif secara lisan dan bertulis,
bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri menggunakan pelbagai media dan
yang dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 7 supaya teknologi.
berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan Standard
Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan
Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP) dalam
inovatif; mampu untuk menangani masalah
kurikulum Sains menyumbang kepada pemerolehan Kemahiran yang kompleks dan membuat keputusan
Abad Ke-21 dalam kalangan murid. yang beretika. Mereka berfikir tentang
pembelajaran dan diri mereka sebagai
pelajar. Mereka menjana soalan dan
Jadual 7: Profil Murid bersifat terbuka kepada perspektif, nilai dan
tradisi individu dan masyarakat lain. Mereka
PROFIL MURID PENERANGAN berkeyakinan dan kreatif dalam menangani
bidang pembelajaran yang baru.
Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan mengatasi
kesukaran, mengatasi cabaran dengan Mereka boleh bekerjasama secara
Kerja
kebijaksanaan, keyakinan, toleransi, dan berkesan dan harmoni dengan orang lain.
Sepasukan
empati. Mereka menggalas tanggungjawab
bersama serta menghormati dan
menghargai sumbangan yang diberikan
oleh setiap ahli pasukan. Mereka
memperoleh kemahiran interpersonal

22
KSSR SAINS TAHUN 4

PROFIL MURID PENERANGAN PROFIL MURID PENERANGAN

melalui aktiviti kolaboratif, dan ini Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan
menjadikan mereka pemimpin dan ahli membentuk pemahaman yang luas dan
pasukan yang lebih baik. seimbang merentasi pelbagai disiplin
pengetahuan. Mereka meneroka
pengetahuan dengan cekap dan berkesan
Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu dalam konteks isu tempatan dan global.
Tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan Mereka memahami isu-isu etika/ undang-
idea baharu. Mereka mempelajari undang berkaitan maklumat yang diperoleh.
kemahiran yang diperlukan untuk
menjalankan inkuiri dan penyelidikan, serta
menunjukkan sifat berdikari dalam Penyayang/ Mereka menunjukkan empati, belas kasihan
pembelajaran. Mereka menikmati Prihatin dan rasa hormat terhadap keperluan dan
pengalaman pembelajaran sepanjang hayat perasaan orang lain. Mereka komited untuk
secara berterusan. berkhidmat kepada masyarakat dan
memastikan kelestarian alam sekitar.

Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur, kesamarataan,


adil dan menghormati maruah individu,
Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang,
kumpulan dan komuniti. Mereka
sokongan dan rasa hormat terhadap
bertanggungjawab atas tindakan, akibat
negara.
tindakan serta keputusan mereka.

23
KSSR SAINS TAHUN 4

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

KBAT dinyatakan dalam kurikulum secara eksplisit supaya guru TAHAP PEMIKIRAN PENERANGAN
dapat menterjemahkan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi
merangsang pemikiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan Menilai Membuat pertimbangan dan
keputusan menggunakan
murid. Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap
pengetahuan, pengalaman,
pemikiran seperti Jadual 8. kemahiran, dan nilai serta memberi
justifikasi.
Jadual 8: Tahap pemikiran dalam KBAT
Mencipta Menghasilkan idea atau produk atau
TAHAP PEMIKIRAN PENERANGAN kaedah yang kreatif dan inovatif.

Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan,


kemahiran, dan nilai dalam situasi
berlainan untuk melaksanakan KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
sesuatu perkara. kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi
bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi
Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada
dan berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran
bahagian kecil untuk memahami
dengan lebih mendalam serta berfikir kritis, kreatif dan menaakul, dan strategi berfikir.
hubung kait antara bahagian
berkenaan.

24
KSSR SAINS TAHUN 4

Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat
pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti Strategi pengajaran dan pembelajaran (PdP) dalam kurikulum
yang munasabah. sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pelaksanaan
Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk pembelajaran berfikrah boleh menggunakan pelbagai pendekatan
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai pembelajaran seperti pembelajaran inkuiri, konstruktivisme,
dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir pembelajaran kontekstual, pembelajaran masteri, pembelajaran
tidak mengikut kelaziman. berasaskan masalah atau projek dan pendekatan STEM. Aktiviti
Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti dapat
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional. mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan
Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan berbentuk rutin. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran
berfokus untuk menyelesaikan masalah. berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran.

KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti Soalan atau masalah beraras tinggi diajukan kepada murid untuk
berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah diselesaikan menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Murid
dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir dilibatkan secara aktif dalam PdP yang mengintegrasikan
seperti peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan
untuk menggalakkan murid berfikir. penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

25
KSSR SAINS TAHUN 4

Pendekatan pembelajaran yang boleh dilaksanakan oleh guru di bilik Konstruktivisme


darjah adalah seperti berikut:
Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan
Pendekatan Inkuiri murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman
mereka sendiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme
Inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan ialah:
pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am bermaksud  Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid;
mencari maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena  Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri;
yang berlaku di sekeliling. Penemuan merupakan sifat utama  Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal
inkuiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka;
dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. dan
 Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan
Aktiviti seperti eksperimen membolehkan murid menyiasat pengalaman serta membuat refleksi.
sesuatu fenomena dan membuat kesimpulan sendiri. Murid
dibimbing untuk memahami konsep sains melalui pendekatan Pembelajaran Kontekstual
inkuiri. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan
semasa proses inkuiri ini. Namun demikian, perlu diingat bahawa Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan
pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi dengan kehidupan murid. Dalam konteks ini murid tidak belajar
pengajaran dan pembelajaran. secara teori sahaja tetapi dapat menghargai kerelevanan
pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Pendekatan
kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat
seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan.

26
KSSR SAINS TAHUN 4

Pembelajaran Masteri pembangunan kemahiran berfikir kritis, kebolehan


menyelesaikan masalah, dan kemahiran komunikasi.
Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang
memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang PBL memberi peluang murid bekerja dalam satu pasukan,
ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa berkolaborasi mencari dan menilai bahan-bahan penyelidikan,
setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu menganalisis data, membuat wajaran dan keputusan serta
diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya, tindakan memupuk sifat pelajar sepanjang hayat dalam kalangan murid.
pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada Bagi memastikan PBL berkesan, masalah yang disediakan
proses pengajaran dan pembelajaran. harus;
 mendorong murid untuk memahami konsep dengan jelas
Pembelajaran Berasaskan Masalah/ Projek dan mendalam.
 mengkehendaki murid membuat keputusan yang wajar dan
Pembelajaran berasaskan masalah/ projek (PBL) adalah mempertahankannya.
pedagogi berpusatkan murid di mana murid belajar melalui  memenuhi standard kandungan/ pembelajaran yang hendak
pengalaman menyelesaikan isu/ masalah yang terkandung dicapai dan berkaitan dengan pengetahuan terdahulu/ sedia
dalam bahan pencetus yang disediakan guru atau projek yang ada.
diberikan guru. Guru boleh menyediakan isu/ masalah atau  mempunyai tahap kerumitan yang bersesuaian bagi
projek dari pelbagai sumber seperti akhbar, majalah, jurnal, buku, memastikan murid dapat bekerjasama untuk
buku teks, dan kartun, video, televisyen, filem dan lain-lain menyelesaikannya.
dengan sedikit pengubahsuaian untuk memenuhi kehendak PdP.  terbuka dan menarik untuk memotivasikan dan
meningkatkan minat murid menyelesaikannya
Masalah dunia sebenar atau projek relevan digunakan sebagai
wadah untuk menggalakkan murid belajar tentang konsep dan
prinsip yang dihasratkan oleh guru. PBL dapat menggalakkan

27
KSSR SAINS TAHUN 4

Pendekatan STEM PdP STEM yang kontekstual dan autentik dapat menggalakkan
pembelajaran mendalam dalam kalangan murid. Murid boleh
Pendekatan STEM ialah PdP yang mengaplikasikan bekerja secara berpasukan atau secara individu mengikut
pengetahuan, kemahiran dan nilai STEM melalui inkuiri, kemampuan murid ke arah membudayakan amalan STEM
penyelesaian masalah atau projek dalam konteks kehidupan seperti berikut:
harian, alam sekitar dan masyarakat tempatan serta global 1. Menyoal dan mengenal pasti masalah.
seperti dalam Rajah 4. 2. Membangunkan dan menggunakan model.
3. Merancang dan menjalankan penyiasatan.
4. Menganalisis dan mentafsirkan data.
5. Menggunakan pemikiran matematik dan pemikiran
komputasional.
6. Membina penjelasan dan mereka bentuk penyelesaian.
7. Melibatkan diri dalam perbahasan dan perbincangan
berdasarkan eviden.
8. Mendapatkan maklumat, menilai dan berkomunikasi
tentang maklumat tersebut.

Rajah 4: STEM sebagai Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran

28
KSSR SAINS TAHUN 4

Pemikiran komputasional adalah proses kognitif yang terlibat Beberapa aktiviti PdP yang digalakkan dalam sains adalah
dalam merumuskan masalah dan penyelesaiannya supaya seperti berikut:
penyelesaian ini dapat diwakili dalam bentuk yang boleh
dilaksanakan oleh manusia dan/ atau komputer secara efektif. Penyiasatan Saintifik/ Eksperimen
Pemikiran komputasional membantu murid menyusun,
menganalisis dan mempersembahkan data atau idea secara Aktiviti penyiasatan saintifik/ eksperimen yang lazim dijalankan
logik dan sistematik supaya masalah yang kompleks dapat dalam pembelajaran sains. Murid menguji hipotesis melalui
diselesaikan dengan mudah. penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu
secara saintifik. Menjalankan penyiasatan saintifik/ eksperimen
Aktiviti PdP yang pelbagai dapat meningkatkan minat murid
menggalakkan murid menggunakan kemahiran berfikir,
terhadap sains. Pembelajaran sains yang kurang menarik tidak
kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. Langkah yang
memotivasikan murid untuk belajar dan seterusnya
diikuti secara penyiasatan saintifik/ eksperimen adalah seperti
mempengaruhi pencapaian murid. Penentuan aktiviti PdP
Rajah 5.
seharusnya berdasarkan kandungan kurikulum, kebolehan dan
kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan Dalam perlaksanaan kurikulum Sains, adalah dicadangkan selain
prasarana yang ada. daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru, murid diberi
peluang mereka bentuk penyiasatan saintifik/ eksperimen, iaitu
mereka sendiri yang merangka cara penyiasatan saintifik/
eksperimen yang berkenaan dilakukan, data yang boleh diukur
dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana
membentangkan hasil penyiasatan saintifik/ eksperimen mereka.

29
KSSR SAINS TAHUN 4

Simulasi
Mengenal pasti masalah yang boleh diuji dengan
penyiasatan saintifik
Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Contoh
simulasi yang utama ialah main peranan, permainan dan
Membina hipotesis penggunaan model. Dalam main peranan, murid melakonkan
sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat
yang telah ditentukan. Permainan pula mempunyai peraturan
Merangka bagaimana pemboleh ubah dimanipulasikan yang harus dipatuhi. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu
dan cara pengumpulan data
prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat
keputusan. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau
Merancang dan menjalankan penyiasatan saintifik keadaan sebenar. Murid dapat membayangkan situasi tersebut
dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari.

Membentang data yang dikumpul Projek

Aktiviti yang dijalankan oleh murid untuk mencapai sesuatu


Menginterpretasi data dan keputusan dengan tujuan tertentu berdasarkan pembelajaran kolaboratif. Projek
penaakulan saintifik mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu
pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Hasil projek
seperti laporan, artifak dan buku skrap perlu dibentangkan. Kerja
Membuat keputusan dan mempersembahkan laporan
projek menggalakkan perkembangan kemahiran berkomunikasi,
Rajah 5: Langkah Pelaksanaan Penyiasatan
penyelesaian masalah, pengurusan masa dan pengaplikasian

Rajah 5: Langkah menjalankan penyiasatan saintifik/eksperimen pengetahuan.

30
KSSR SAINS TAHUN 4

Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar ‘data logger’ dan antara muka berkomputer dalam eksperimen
dan projek dapat membantu pengajaran dan pembelajaran sains
Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. menjadi lebih berkesan.
Lawatan ke tempat seperti zoo, muzium, pusat sains, institut
penyelidikan, paya bakau dan kilang boleh menjadikan ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan bermakna.
Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan, ia mesti Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah
dirancang secara rapi. Murid perlu menjalankan aktiviti atau yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran
melaksanakan tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas (PdP) selain yang ditetapkan dalam standard kandungan.
lawatan perlu diadakan. Elemen-elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan
kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan serta
Pengaplikasian Teknologi dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen-
elemen di dalam EMK adalah seperti berikut:
Teknologi merupakan salah satu alat yang mempunyai potensi
yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran sains. 1. Bahasa
Penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, video, komputer  Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu
dan internet, menjadikan pengajaran dan pembelajaran sains dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.
lebih menarik dan berkesan. Teknologi memudahkan pengajaran  Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan,
dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu
Perisian aplikasi seperti pemproses kata (word processor), diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea
perisian persembahan grafik (graphic presentation software) dan dan berkomunikasi secara berkesan.
hamparan elektronik (electronic spreadsheet) adalah merupakan
contoh perisian yang sesuai untuk menganalisis dan
mempersembahkan data. Penggunaan teknologi lain seperti

31
KSSR SAINS TAHUN 4

2. Kelestarian Alam Sekitar


 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam 4. Sains Dan Teknologi
jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata  Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat
pelajaran. meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam
 Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam kalangan murid.
sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai  Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat
alam. membantu serta menyumbang kepada pembelajaran
yang lebih cekap dan berkesan.
3. Nilai Murni  Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP
 Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata merangkumi empat perkara iaitu:
pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan (i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip,
mengamalkannya. konsep yang berkaitan dengan sains dan teknologi);
 Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan (ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan
dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam kemahiran manipulatif tertentu);
kehidupan harian. (iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,
keselamatan); dan
(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP.

32
KSSR SAINS TAHUN 4

5. Patriotisme 7. Keusahawanan
 Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata  Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk
pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat. ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu
 Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang budaya dalam kalangan murid.
mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga  Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui
sebagai rakyat Malaysia. aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur,
amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan
6. Kreativiti Dan Inovasi minda kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran.
 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi
untuk mengumpul, mencerna dan menjana idea atau 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
mencipta sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham  Penerapan elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi
atau gabungan idea yang ada. (TMK) dalam PdP memastikan murid dapat mengaplikasi
 Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas
suaian, membaiki dan mempraktikkan idea. TMK yang dipelajari.
 Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk  Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid
memastikan pembangunan modal insan yang mampu menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik dan
menghadapi cabaran abad ke-21. menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran.
 Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam  TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang
PdP. hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan
lagi kefahaman murid terhadap kandungan mata
pelajaran.
 Salah satu penekanan dalam TMK adalah pemikiran
komputasional yang boleh diaplikasikan dalam semua

33
KSSR SAINS TAHUN 4

mata pelajaran. Pemikiran komputasional merupakan 10. Pendidikan Kewangan


satu kemahiran untuk menggunakan konsep penaakulan  Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
logik, algoritma, leraian, pengecaman corak, peniskalaan membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan
dan penilaian dalam proses menyelesaikan masalah membuat keputusan kewangan yang bijak, mengamalkan
berbantukan komputer. pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran
menguruskan hal ehwal kewangan secara
9. Kelestarian Global bertanggungjawab.
 Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan murid  Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam
berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap PdP secara langsung ataupun secara sisipan. Penerapan
persekitaran dalam kehidupan harian dengan secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk seperti Wang
mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang yang mengandungi elemen kewangan secara eksplisit
diperolehi melalui elemen Penggunaan dan Pengeluaran seperti pengiraan faedah mudah dan faedah kompaun.
Lestari, Kewarganegaraan Global dan Perpaduan. Penerapan secara sisipan pula diintegrasikan melalui
 Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan tajuk-tajuk lain merentas kurikulum. Pendedahan kepada
murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa di pengurusan kewangan dalam kehidupan sebenar adalah
peringkat tempatan, negara dan global. penting bagi menyediakan murid dengan pengetahuan,
 Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan kemahiran dan nilai yang dapat diaplikasikan secara
dalam mata pelajaran yang berkaitan. berkesan dan bermakna.

34
KSSR SAINS TAHUN 4

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH  Mengambil kira pelbagai aras pengetahuan dan kemahiran
yang dipelajari.
Pentaksiran bilik darjah (PBD) merupakan proses mendapatkan  Membolehkan murid mempamerkan pelbagai keupayaan
maklumat tentang perkembangan murid yang dirancang, pembelajaran.
dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan. Proses ini  Mentaksir tahap penguasaan murid berdasarkan Standard
berlaku berterusan bagi membolehkan guru menentukan tahap Pembelajaran dan Standard Prestasi.
penguasaan murid.  Mengambil tindakan susulan bagi tujuan pemulihan dan
pengukuhan.
PBD boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif.
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses Standard Prestasi Sains Sekolah Rendah
PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada
akhir sesuatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun. Pentaksiran bilik darjah bagi Sains dilaksanakan bersandarkan
Guru perlulah merancang, membina item atau instrumen tiga domain utama iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai.
pentaksiran, mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap Pentaksiran pengetahuan dalam sesuatu tema disertakan
penguasaan yang diajar berdasarkan DSKP. pengintegrasian proses kemahiran sains bertujuan melihat
sejauh mana murid memahami standard kandungan tertentu
Dalam usaha memastikan pentaksiran membantu meningkatkan secara menyeluruh dan holistik. Pelaksanaan pentaksiran bagi
keupayaan dan penguasaan murid, guru haruslah melaksanakan penguasaan kemahiran proses sains boleh dijalankan sepanjang
pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri berikut: tahun. Oleh itu adalah penting bagi guru menggunakan
 Menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti pertimbangan profesional dalam menentukan tahap penguasaan
pemerhatian, lisan dan penulisan. murid. Hierarki tahap penguasaan murid di bahagikan kepada 6
 Menggunakan pelbagai strategi pentaksiran yang boleh tahap seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 9.
dilaksanakan oleh guru dan murid.

35
KSSR SAINS TAHUN 4

Jadual 9: Pernyataan Tahap Penguasaan Pengetahuan dan


Kemahiran

TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN TAHAP


TAFSIRAN
PENGUASAAN
Mengingat kembali pengetahuan dan Mereka cipta menggunakan pengetahuan
1
kemahiran saintifik. dan kemahiran saintifik untuk
menyelesaikan masalah dan membuat
6
Memahami pengetahuan dan keputusan atau melaksanakan satu
2 kemahiran saintifik serta dapat tugasan secara sistematik dan menjadi
menjelaskan kefahaman tersebut. contoh.

Mengaplikasikan pengetahuan dan


3 kemahiran saintifik untuk
melaksanakan tugasan. Sikap saintifik dan nilai murni juga ditaksir sepanjang tahun bagi
memberi peluang kepada murid untuk mencapai Tahap
Menganalisis pengetahuan dan Penguasaan yang lebih tinggi seterusnya menjadi amalan dan
kemahiran saintifik untuk
4 budaya dalam kehidupan. Pentaksiran sikap saintifik dan nilai
menyelesaikan masalah atau
melaksanakan satu tugasan. murni bagi Sains Sekolah Rendah dibuat dengan merujuk
kepada Jadual 10.
Menilai pengetahuan dan kemahiran
saintifik untuk menyelesaikan
5
masalah atau melaksanakan satu
tugasan.

36
KSSR SAINS TAHUN 4

Jadual 10: Pernyataan Tahap Penguasaan bagi Sikap Saintifik Tahap Penguasaan Keseluruhan Sains
dan Nilai Murni

TAHAP Tahap penguasaan keseluruhan perlu ditentukan bagi memberi


TAFSIRAN
PENGUASAAN satu nilai tahap penguasaan murid pada akhir sesi persekolahan.
Tahap penguasaan keseluruhan ini merangkumi aspek
1 Minat
kandungan, kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai
murni. Untuk itu, guru perlu menilai murid secara holistik dengan
2 Minat dan bersifat ingin tahu.
melihat semua aspek semasa proses pembelajaran murid secara

Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat berterusan melalui pelbagai kaedah seperti pencapaian dalam
3
dalam merekod data. ujian topikal, pemerhatian, latihan, pembentangan, respon murid
secara lisan, kerja projek berkumpulan dan sebagainya. Guru
Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat boleh membuat pertimbangan profesional untuk memberi satu
4 dalam merekod data, berani mencuba dan nilai tahap penguasaan keseluruhan murid berdasarkan
bersistematik.
pengalaman guru bersama murid, kebijaksanaan serta melalui
perbincangan bersama rakan sejawat dengan merujuk Jadual 11.
Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat
dalam merekod data, berani mencuba,
5
bersistematik, bekerjasama, rajin dan tabah Jadual 11: Pernyataan Tahap Penguasaan Umum KSSR Sains
dalam menjalankan tugasan.
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat
dalam merekod data, berani mencuba, Mengingat kembali pengetahuan dan
bersistematik, bekerjasama, rajin dan tabah kemahiran saintifik sains serta menunjukkan
6 1
dalam menjalankan tugas, minat dalam bidang ilmu sains.
bertanggungjawab ke atas diri, rakan, alam
sekitar dan berhemah tinggi.

37
KSSR SAINS TAHUN 4

TAHAP TAHAP
TAFSIRAN TAFSIRAN
PENGUASAAN PENGUASAAN

Memahami pengetahuan dan kemahiran Menilai pengetahuan dan kemahiran saintifik


saintifik serta dapat menjelaskan kefahaman untuk menyelesaikan masalah atau
2
tersebut di samping menunjukkan minat dan melaksanakan tugasan dan membuat
sifat ingin tahu. 5
keputusan secara jujur dan tepat dalam
merekod data, berani mencuba,
bersistematik, bekerjasama, rajin dan tabah.
Mengaplikasikan pengetahuan dan
kemahiran saintifik untuk menyelesaikan
3
masalah atau melaksanakan tugasan dengan Mereka cipta menggunakan pengetahuan
jujur serta merekod data dengan tepat. dan kemahiran saintifik untuk menyelesaikan
masalah dan membuat keputusan atau
melaksanakan tugasan secara sistematik,
6
Menganalisis pengetahuan dan kemahiran bekerjasama, rajin dan tabah dalam
saintifik untuk menyelesaikan masalah atau menjalankan tugas, bertanggungjawab ke
4
melaksanakan tugasan secara bersistematik atas diri, rakan, alam sekitar dan berhemah
serta berani mencuba. tinggi dan menjadi contoh.

38
KSSR SAINS TAHUN 4

ORGANISASI KANDUNGAN

KSSR Sains memberi penekanan kepada penguasaan ilmu Dalam organisasi kandungan, terdapat lajur catatan yang
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang sesuai dengan tahap mengandungi cadangan aktiviti yang bersifat setempat, nota dan
kebolehan murid. Pelaksanaan bagi kurikulum Sains adalah skop sebagai panduan untuk guru. Guru boleh melaksanakan
mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas yang berkuatkuasa sekarang. aktiviti tambahan selain daripada yang dicadangkan mengikut
Waktu minimum yang diperuntukkan bagi sains Tahap II adalah kreativiti dan keperluan untuk mencapai Standard Pembelajaran.
64 jam setahun. Kurikulum ini mempunyai tiga lajur utama iaitu
Standard Kandungan (SK), Standard Pembelajaran (SP) dan KSSR Sains Tahun 1 hingga Tahun 6 disusun mengikut tema
Standard Prestasi (SPi). Maksud SK, SP dan SPi adalah seperti bidang pembelajaran iaitu Inkuiri Dalam Sains, Sains Hayat,
dalam Jadual 12. Sains Fizikal, Sains Bahan, Bumi dan Angkasa serta Teknologi
dan Kehidupan Lestari.
Jadual 12: Tafsiran Standard Kandungan, Standard
Pembelajaran Dan Standard Prestasi
Skop kemahiran proses sains bagi Tahap II berfokus kepada dua
STANDARD STANDARD STANDARD
belas kemahiran iaitu memerhati, mengelas, mengukur dan
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
menggunakan nombor, membuat inferens, meramal, mengawal
Pernyataan spesifik Suatu penetapan Suatu set kriteria
tentang perkara kriteria atau umum yang pemboleh ubah, berkomunikasi, menggunakan perhubungan
yang murid patut indikator kualiti menunjukkan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi,
ketahui dan boleh pembelajaran dan tahap-tahap
membuat hipotesis dan mengeksperimen. Penerapan kemahiran
lakukan dalam suatu pencapaian yang prestasi yang
tempoh boleh diukur bagi perlu murid proses sains boleh dijalankan dengan menggunakan kandungan
persekolahan setiap standard pamerkan sebagai pengetahuan yang terdapat dalam Standard Pembelajaran atau
merangkumi aspek kandungan. tanda bahawa
secara bersendiri. Penerapan kemahiran proses sains perlu
pengetahuan, sesuatu perkara
kemahiran dan nilai. itu telah dikuasai diulang sepanjang tahun bagi memberi peluang kepada murid
murid meningkatkan dan mengukuhkan penguasaan kemahiran yang

39
KSSR SAINS TAHUN 4

dihasratkan. Skop pengetahuan bagi Tahap II adalah seperti


TEMA SKOP
dalam Jadual 13.

Sains Fizikal Sifat cahaya, bunyi, sumber dan bentuk


Jadual 13: Kandungan KSSR Sains Tahap II tenaga, tenaga boleh dibaharui dan
tenaga tidak boleh dibaharui, elektrik,
TEMA SKOP suhu, haba, daya dan kesannya, daya
geseran, tekanan udara dan kelajuan.
Inkuiri Dalam Sains Kemahiran proses sains

Sains Bahan Sumber asas bahan, sifat bahan,


Sains Hayat Manusia: pernafasan, perkumuhan dan
pengaratan bahan, keadaan jirim,
penyahtinjaan, bergerak balas terhadap
perubahan keadaan jirim, kitaran air
rangsangan, sistem rangka, sistem
semula jadi, faktor kerosakan makanan,
peredaran darah, hubungan diantara
pegawetan makanan dan bahan
sistem badan, tabiat dan kesannya yang
buangan.
mengganggu proses hidup, sistem
pembiakan dan sistem saraf.
Bumi dan Angkasa Graviti bumi, putaran dan peredaran
Haiwan: organ pernafasan, vertebrata,
kemandirian spesies dan hubungan bumi, fasa bulan, buruj, fenomena
makanan antara hidupan. gerhana dan galaksi

Tumbuhan: bergerak balas terhadap


rangsangan, fotosintesis, kemandirian Teknologi dan Mesin ringkas dan mesin Kompleks,
spesies dan kepentingan kemandirian Kehidupan Lestari penggunaan alat dalam kehidupan,
spesies haiwan dan tumbuhan. kestabilan dan kekuatan objek dan
binaan serta kebaikan dan keburukan
Mikroorganisma, interaksi antara teknologi.
hidupan serta pemeliharaan dan
pemuliharaan.

40
KSSR SAINS TAHUN 4

TEMA

INKUIRI DALAM SAINS

TAJUK

1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

41
KSSR SAINS TAHUN 4

1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
1.1 Kemahiran Murid boleh: Cadangan aktiviti:
Proses Sains
1.1.1 Memerhati dengan Menjalankan penyiasatan
menggunakan semua deria yang boleh membawa
yang terlibat untuk membuat kepada penguasaan
Mengingat kembali
pemerhatian secara kualitatif 1 kemahiran proses sains
kemahiran proses sains.
dengan alat yang sesuai bagi seperti:
menerangkan fenomena atau (i) Mengeksperimen
perubahan yang berlaku. untuk menentukan
faktor yang
1.1.2 Mengelas dengan mempengaruhi saiz
membandingkan atau mengenal dan bentuk bayang-
pasti persamaan dan perbezaan bayang.
berdasarkan ciri sepunya. (ii) Membuat kesimpulan
bahagian tumbuhan
1.1.3 Mengukur dan menggunakan yang bergerak balas
nombor dengan menggunakan terhadap rangsangan.
alat dan unit piawai dengan
teknik yang betul. Memerihalkan kemahiran
2 proses sains.
1.1.4 Membuat inferens dengan
menyatakan kesimpulan awal
atau penerangan yang
munasabah bagi sesuatu
pemerhatian dengan
menggunakan maklumat yang
diperoleh.

42
KSSR SAINS TAHUN 4

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid boleh:

1.1.5 Meramal dengan membuat


jangkaan tentang sesuatu
peristiwa atau fenomena
berdasarkan pemerhatian,
pengalaman lalu atau data.
Mengaplikasikan kemahiran
3
1.1.6 Berkomunikasi dengan proses sains.
merekod maklumat atau idea
dalam bentuk yang sesuai
dan mempersembahkan
maklumat atau idea tersebut
secara sistematik.

1.1.7 Menggunakan perhubungan


ruang dan masa dengan
menyusun kejadian sesuatu
fenomena atau peristiwa
mengikut kronologi Menganalisis kemahiran
berdasarkan masa. proses sains untuk
4 menyelesaikan masalah atau
1.1.8 Mentafsir data dengan melaksanakan sesuatu
memilih idea yang relevan tugasan.
tentang objek, peristiwa atau
pola yang terdapat pada data
untuk membuat penerangan.

43
KSSR SAINS TAHUN 4

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid boleh:

1.1.9 Mendefinisi secara operasi


dengan memerihalkan satu
tafsiran tentang perkara
yang dilakukan dan Menilai kemahiran proses
diperhatikan bagi sesuatu sains untuk menyelesaikan
5
situasi mengikut aspek yang masalah atau melaksanakan
ditentukan. sesuatu tugasan.

1.1.10 Mengawal pemboleh ubah


dengan menentukan
pemboleh ubah bergerak
balas dan dimalarkan setelah
pemboleh ubah dimanipulasi
ditentukan dalam sesuatu
penyiasatan.

1.1.11 Membuat hipotesis dengan


membuat pernyataan umum Mereka bentuk eksperimen
yang boleh diuji tentang bagi menyelesaikan masalah
hubungan antara pemboleh secara sistematik serta
ubah dalam sesuatu 6
bertanggungjawab ke atas diri,
penyiasatan. rakan dan alam sekitar.
1.1.12 Mengeksperimen dengan
menggunakan kemahiran
proses sains asas bagi
mengumpul dan mentafsir
data serta membuat rumusan
untuk membuktikan hipotesis
dan membuat laporan.

44
KSSR SAINS TAHUN 4

TEMA

SAINS HAYAT

TAJUK

2.0 MANUSIA
3.0 HAIWAN
4.0 TUMBUHAN

45
KSSR SAINS TAHUN 4

2.0 MANUSIA

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

2.1 Pernafasan Murid boleh: Nota:


Manusia 1 Melabel organ yang terlibat
2.1.1 Mengenal pasti organ yang semasa proses pernafasan. Udara disedut masuk
terlibat dalam proses mengandungi lebih
pernafasan. oksigen berbanding
Menerangkan proses udara dihembus keluar.
2.1.2 Memerihalkan proses 2
pernafasan dari aspek
pernafasan dari aspek laluan laluan udara. Udara dihembus
udara dan pertukaran gas
keluar mengandungi
yang berlaku di peparu
melalui pemerhatian lebih karbon dioksida
3 Mengitlak pergerakan dada berbanding udara
menerusi pelbagai media. semasa proses pernafasan.
disedut masuk.
2.1.3 Membezakan kandungan
oksigen dan karbon dioksida Kadar pernafasan
Membezakan kandungan
semasa menarik dan boleh diperhatikan
4 oksigen dan karbon
menghembus nafas. melalui pergerakan
dioksida semasa proses
pernafasan. dada dalam satu minit.
2.1.4 Memerihalkan pergerakan
dada semasa menarik dan
menghembus nafas dengan
Merumuskan kadar
menjalankan aktiviti. 5 pernafasan bergantung
kepada jenis aktiviti.
2.1.5 Mengitlak bahawa kadar
pernafasan bergantung
kepada jenis aktiviti yang
dilakukan.

46
KSSR SAINS TAHUN 4

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
Murid boleh: Nota:
Berkomunikasi secara
2.1.6 Menjelaskan pemerhatian Situasi yang memberi
kreatif dan inovatif tentang
tentang proses pernafasan kesan kepada pernafasan
situasi yang memberi kesan
manusia melalui lakaran, seperti berada di kawasan
baik dan kesan buruk
TMK, penulisan atau lisan 6 sesak, berhampiran
kepada pernafasan
secara kreatif. dengan perokok, udara
manusia dan cadangan
tercemar dan taman
penjagaan kesihatan
rekreasi.
peparu.

47
KSSR SAINS TAHUN 4

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
2.2 Perkumuhan dan Murid boleh: Nota:
Penyahtinjaan Menyatakan maksud
1
2.2.1 Menyatakan maksud penyahtinjaan. Organ dan hasil
perkumuhan dan perkumuhan iaitu:
penyahtinjaan. (i) Ginjal menyingkirkan
Menyenaraikan hasil air kencing.
2.2.2 Mengenal pasti organ dan 2 perkumuhan dan (ii) Kulit merembeskan
hasil bagi perkumuhan. penyahtinjaan. peluh.
(iii) Peparu
2.2.3 Membuat inferens Memerihalkan perkumuhan membebaskan gas
kepentingan penyingkiran 3 karbon dioksida dan
dan penyahtinjaan.
hasil perkumuhan dan hasil wap air.
penyahtinjaan.
Memadankan organ
2.2.4 Menjelaskan pemerhatian perkumuhan dengan
tentang perkumuhan dan 4
hasilnya melalui pengurusan
penyahtinjaan manusia grafik.
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan secara
kreatif. Menaakul kepentingan
manusia menjalani
5
perkumuhan dan
penyahtinjaan.

Berkomunikasi secara kreatif


dan inovatif tentang amalan
baik untuk memastikan
6
perkumuhan dan
penyahtinjaan tidak
terganggu.

48
KSSR SAINS TAHUN 4

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
2.3 Manusia Murid boleh: Nota:
Bergerak
Balas 2.3.1 Menyatakan manusia Contoh gerak
Terhadap bergerak balas apabila organ balas terhadap
Rangsangan deria menerima rangsangan. Menyatakan organ deria rangsangan:
1
manusia. (i) Mata terpejam
2.3.2 Menjelas dengan contoh apabila cahaya
gerak balas manusia disuluh ke mata.
terhadap rangsangan dalam (ii) Tangan terangkat
kehidupan harian. secara spontan
apabila tersentuh
2.3.3 Membuat inferens tentang benda panas atau
kepentingan gerak balas tajam.
manusia terhadap (iii) Badan menggigil
rangsangan. Menyatakan manusia bergerak apabila kesejukan
2 balas apabila menerima yang melampau.
2.3.4 Memerihalkan tabiat yang rangsangan.
mengganggu proses gerak
balas manusia terhadap
rangsangan.

2.3.5 Menjelaskan pemerhatian


tentang manusia bergerak
balas terhadap rangsangan
melalui lakaran, TMK, Memadankan rangsangan
penulisan atau lisan secara 3 dengan gerak balas dalam suatu
kreatif. situasi.

49
KSSR SAINS TAHUN 4

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Memberi contoh cara manusia


bergerak balas terhadap
4 rangsangan yang diterima.

Merumuskan kepentingan gerak


5 balas manusia terhadap
rangsangan.

Berkomunikasi secara kreatif dan


inovatif tentang tabiat yang perlu
6
dihindari supaya kerosakan pada
organ deria dapat dielakkan
serta mempersembahkannya.

50
KSSR SAINS TAHUN 4

3.0 HAIWAN

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
3.1 Organ Murid boleh: Nota:
Pernafasan
Haiwan 3.1.1 Mengenal pasti organ Contoh organ
pernafasan haiwan. Melabelkan organ pernafasan haiwan
1
pernafasan pada haiwan. seperti:
3.1.2 Mengelaskan haiwan (i) Peparu: kucing,
berdasarkan organ burung, buaya, katak
pernafasan. dan paus.
(ii) Insang: ikan, berudu,
3.1.3 Mengitlak terdapat haiwan ketam dan udang.
yang mempunyai lebih (iii) Kulit lembap: katak
daripada satu organ Menyenaraikan contoh dan cacing.
pernafasan. 2 haiwan vertebrata dan (iv) Spirakel: lipas,
invertebrata. belalang, rama-rama
3.1.4 Menjelaskan pemerhatian dan beluncas.
tentang organ pernafasan
haiwan melalui lakaran,
TMK, penulisan atau lisan
secara kreatif.

Memberi contoh ciri khusus


3 setiap kelas haiwan
vertebrata.

51
KSSR SAINS TAHUN 4

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
3.2 Haiwan Murid boleh: Nota:
Vertebrata Mengelas haiwan vertebrata
3.2.1 Menyatakan maksud 4 Kelas haiwan vertebrata
mengikut ciri khusus.
haiwan vertebrata dan (bertulang belakang)
invertebrata. terdiri daripada mamalia,
reptilia, amfibia, burung
3.2.2 Memberi contoh haiwan Merumuskan bahawa dan ikan.
vertebrata dan terdapat haiwan yang
5
invertebrata. mempunyai lebih daripada
satu organ pernafasan.
3.2.3 Mengelaskan haiwan
vertebrata berdasarkan ciri
khusus bagi mamalia,
reptilia, amfibia, burung Berkomunikasi secara kreatif
dan ikan. dan inovatif tentang organ
pernafasan haiwan serta
3.2.4 Menjelaskan pemerhatian 6 pengkelasan haiwan
tentang haiwan vertebrata vertebrata dan ciri khusus
melalui lakaran, TMK, bagi setiap kelas serta
penulisan atau lisan secara mempersembahkannya.
kreatif.

52
KSSR SAINS TAHUN 4

4.0 TUMBUHAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
4.1 Tumbuhan Murid boleh: Nota:
Bergerak Balas
Terhadap 4.1.1 Menyatakan tumbuhan Menyatakan bahagian Bahagian tumbuhan yang
Rangsangan bergerak balas terhadap 1 tumbuhan yang bergerak bergerak balas terhadap
rangsangan melalui balas terhadap rangsangan. rangsangan seperti:
pemerhatian menerusi (i) Akar bergerak balas
pelbagai media. terhadap air.
(ii) Akar bergerak balas
4.1.2 Menghubungkait bahagian terhadap graviti.
tumbuhan yang bergerak (iii) Pucuk bergerak balas
Memerihalkan proses
balas dengan jenis 2 terhadap cahaya.
fotosintesis.
rangsangan. (iv) Daun sesetengah
tumbuhan bergerak
4.1.3 Membuat kesimpulan balas terhadap
bahagian tumbuhan yang sentuhan.
bergerak balas terhadap
rangsangan dengan
menjalankan penyiasatan.
Menjelaskan dengan contoh
4.1.4 Menjelaskan pemerhatian 3 gerak balas bahagian
tentang tumbuhan gerak tumbuhan terhadap
balas terhadap rangsangan rangsangan.
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan secara
kreatif.

53
KSSR SAINS TAHUN 4

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
4.2 Fotosintesis Murid boleh: Nota:
Menaakul kepentingan
4.2.1 Menyatakan maksud 4 fotosintesis terhadap Fotosintesis merupakan
fotosintesis. hidupan. proses tumbuhan
membuat makanan
4.2.2 Menyenaraikan keperluan dengan sendiri.
tumbuhan semasa proses
fotosintesis. Hasil fotosintesis ialah
kanji dan oksigen.
4.2.3 Menyatakan hasil Menguji hipotesis bahawa
fotosintesis melalui 5 tumbuhan bergerak balas
pemerhatian menerusi terhadap rangsangan. Cadangan Aktiviti:
pelbagai media.
Menyediakan simulasi
4.2.4 Menaakul kepentingan proses fotosintesis
fotosintesis terhadap dengan menggunakan
hidupan. TMK.
Berkomunikasi secara
4.2.5 Menjelaskan pemerhatian kreatif dan inovatif tentang
tentang fotosintesis melalui 6 kepentingan gerak balas
lakaran, TMK, penulisan tumbuhan dalam membantu
atau lisan secara kreatif. proses fotosintesis.

54
KSSR SAINS TAHUN 4

TEMA

SAINS FIZIKAL

TAJUK

5.0 SIFAT CAHAYA


6.0 BUNYI
7.0 TENAGA

55
KSSR SAINS TAHUN 4

5.0 SIFAT CAHAYA


STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
5.1 Cahaya Murid boleh:
Bergerak Lurus
5.1.1 Menyatakan cahaya
bergerak lurus dengan
menjalankan aktiviti.
Menyatakan cahaya
5.1.2 Membanding dan
1 bergerak lurus, boleh
membezakan bayang-
dipantulkan dan dibiaskan.
bayang yang terhasil
apabila cahaya dihalang
oleh objek lutsinar,
lutcahaya dan legap dengan
menjalankan aktiviti.

5.1.3 Mengeksperimen untuk


menentukan faktor yang
mempengaruhi saiz dan
bentuk bayang-bayang.
Melakar gambar rajah sinar
5.1.4 Menjelaskan pemerhatian 2 yang menunjukkan pantulan
tentang cahaya bergerak cahaya pada cermin.
lurus melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan secara
kreatif.

56
KSSR SAINS TAHUN 4

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
5.2 Pantulan Murid boleh: Nota:
Cahaya
5.2.1 Menyatakan cahaya boleh Aplikasi pantulan cahaya
dipantulkan dengan dalam kehidupan harian
menjalankan aktiviti. Memberi contoh situasi seperti periskop, cermin
dalam kehidupan harian muka dan lain-lain.
5.2.2 Memerihalkan kegunaan 3 yang menunjukkan cahaya
pantulan cahaya dalam bergerak lurus, boleh
kehidupan harian. dipantulkan dan dibiaskan.

5.2.3 Melukis gambar rajah


sinar yang menunjukkan
pantulan cahaya pada
cermin.

5.2.4 Menjelaskan pemerhatian


tentang pantulan cahaya
melalui lakaran, TMK,
Menaakul kepentingan sifat
penulisan atau lisan 4
cahaya dalam kehidupan
secara kreatif.
harian.

57
KSSR SAINS TAHUN 4

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
5.3 Pembiasan Murid boleh: Nota:
Cahaya
5.3.1 Menyatakan cahaya boleh Peristiwa atau fenomena
dibiaskan melalui yang menunjukkan
pemerhatian menerusi cahaya boleh dibiaskan
pelbagai media. Membuat kesimpulan seperti:
5 tentang faktor yang (i) Kedudukan duit
5.3.2 Menjelas melalui contoh mempengaruhi saiz dan syiling dalam air.
cahaya boleh dibiaskan bentuk bayang-bayang. (ii) Bentuk pensel dalam
dengan menjalankan gelas berisi air.
aktiviti.

5.3.3 Memerihalkan
pembentukan pelangi
dengan menjalankan
aktiviti.

5.3.4 Menjelaskan pemerhatian


tentang pembiasan cahaya Berkomunikasi secara kreatif
melalui lakaran, TMK, dan inovatif tentang inovasi
penulisan atau lisan secara alat yang mengaplikasikan
kreatif. 6 sifat cahaya bagi
menyelesaikan masalah
dalam kehidupan harian.

58
KSSR SAINS TAHUN 4

6.0 BUNYI
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
6.1 Bunyi Murid boleh: Nota:

6.1.1 Menyatakan bunyi dihasilkan Bunyi boleh dihasilkan


oleh getaran dengan Menyenaraikan cara untuk melalui tiupan, ketukan,
menjalankan aktiviti. 1 petikan, gesekan dan
menghasilkan bunyi.
tepukan.
6.1.2 Memerihalkan bunyi bergerak
ke semua arah. Contoh fenomena bunyi
boleh dipantulkan seperti
6.1.3 Memberi contoh fenomena gema, sonar, radar dan
dalam kehidupan harian yang ultra sonik.
menunjukkan bunyi boleh
dipantulkan. Menyatakan bunyi
2
dihasilkan oleh getaran.
6.1.4 Memerihalkan bunyi yang
berfaedah dan bunyi yang
memudaratkan dalam
kehidupan harian.

6.1.5 Menjana idea untuk


menyelesaikan masalah bagi
mengurangkan pencemaran
bunyi. Mengitlak bunyi bergerak ke
3
semua arah.

59
KSSR SAINS TAHUN 4

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Menjelaskan melalui contoh


fenomena yang
4
menunjukkan bunyi boleh
dipantulkan.

Menyelesaikan masalah
bagi mengurangkan
5
pencemaran bunyi dalam
kehidupan harian.

Berkomunikasi secara
kreatif dan inovatif tentang
6 kesan bunyi dalam
kehidupan harian serta
mempersembahkannya.

60
KSSR SAINS TAHUN 4

7.0 TENAGA
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
7.1 Sumber dan Murid boleh: Nota:
Bentuk Tenaga
7.1.1 Menyatakan maksud Bentuk tenaga seperti
tenaga. Menyenaraikan sumber tenaga suria, tenaga
1 tenaga dan bentuk tenaga. haba, tenaga kimia,
7.1.2 Memerihalkan pelbagai tenaga elektrik, tenaga
sumber tenaga melalui kinetik, tenaga bunyi,
pemerhatian menerusi tenaga keupayaan,
pelbagai media. tenaga cahaya dan
tenaga nuklear.
7.1.3 Menjelaskan dengan
Memerihalkan sumber
contoh pelbagai bentuk tenaga yang boleh dibaharui
tenaga. 2
dan sumber tenaga yang
tidak boleh dibaharui.
7.1.4 Menjelaskan melalui
contoh perubahan bentuk
tenaga dalam kehidupan
seharian.

7.1.5 Mengitlak tenaga tidak


boleh dicipta dan tidak
boleh dimusnahkan tetapi
boleh berubah bentuk. Menjelas dengan contoh
3
perubahan bentuk tenaga.
7.1.6 Menjelaskan pemerhatian
tentang sumber tenaga
dan bentuk tenaga
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan
secara kreatif.

61
KSSR SAINS TAHUN 4

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
7.2 Sumber Tenaga Murid boleh: Nota:
Boleh Dibaharui
dan Sumber 7.2.1 Menjelaskan dengan contoh Menaakul kepentingan Sumber tenaga boleh
Tenaga Tidak sumber tenaga boleh langkah penjimatan dibaharui ialah sumber
4
Boleh Dibaharui dibaharui dan tenaga tidak penggunaan tenaga untuk tenaga yang boleh dijana
boleh dibaharui melalui kelestarian sumber tenaga. secara berterusan.
pemerhatian menerusi
pelbagai media. Sumber tenaga tidak
boleh dibaharui ialah
7.2.2 Menjana idea kepentingan Menjalankan aktiviti untuk sumber tenaga yang
penggunaan sumber tenaga 5 membuktikan perubahan terhad dan tidak boleh
secara berhemah. bentuk tenaga yang berlaku dijana semula.
dalam kehidupan seharian.
7.2.3 Menjelaskan pemerhatian Tenaga yang boleh
tentang sumber tenaga dibaharui juga berpotensi
boleh dibaharui dan sumber sebagai tenaga masa
tenaga tidak boleh dibaharui depan.
melalui lakaran, TMK,
Berkomunikasi secara
penulisan atau lisan secara
kreatif dan inovatif tentang
kreatif.
6 inovasi dalam penggunaan
sumber tenaga pada masa
depan.

62
KSSR SAINS TAHUN 4

TEMA

SAINS BAHAN

TAJUK

8.0 BAHAN

63
KSSR SAINS TAHUN 4

8.0 BAHAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD STANDARD
TAHAP CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
8.1 Sumber Asas Murid boleh: Nota:
Bahan
8.1.1 Menjelaskan melalui Memadankan bahan
1 Sumber Bahan Contoh
contoh sumber asas dengan sumber asas. asas Objek
bagi bahan yang
digunakan untuk Tumbuhan kayu meja
membuat objek. kapas baju
getah tayar
8.1.2 Mengelaskan objek
Mencirikan objek Haiwan kulit beg
berdasarkan sumber
2 berdasarkan jenis tangan
asasnya.
bahan dan sumber bulu baju sejuk
asas. sutera selendang
8.1.3 Menjelaskan
pemerhatian tentang Batuan logam paku
sumber asas bahan tanih cermin
melalui lakaran, kaca
TMK, penulisan atau Petroleum plastik baldi
lisan secara kreatif. kain payung
sintetik
Mengelaskan objek
3 berdasarkan bahan
atau sumber asas.

64
KSSR SAINS TAHUN 4

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
8.2 Sifat Bahan Murid boleh: Nota:

8.2.1 Memerihalkan sifat bahan Sifat bahan seperti:


dengan menjalankan (i) Menyerap air dan kalis
aktiviti. Mengitlak sifat bahan air.
4 dengan menjalankan (ii) Terapung dan
8.2.2 Mereka cipta objek dengan penyiasatan. tenggelam.
mengaplikasikan (iii) Mengalirkan arus
pengetahuan tentang sifat elektrik.
bahan. (iv) Kebolehan penembusan
cahaya.
8.2.3 Menaakul pemilihan jenis (v) Mengalirkan haba.
bahan yang digunakan (vi) Kekenyalan.
dalam mereka cipta objek.

8.2.4 Menjelaskan pemerhatian


tentang sifat bahan melalui Membuat inferens tentang
lakaran, TMK, penulisan penggunaan bahan setiap
5
atau lisan secara kreatif. bahagian pada suatu
objek.

65
KSSR SAINS TAHUN 4

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Mereka cipta objek


dengan mengaplikasikan
pengetahuan tentang sifat
bahan dan
6
mempersembahkan
secara kreatif dan inovatif.

66
KSSR SAINS TAHUN 4

TEMA

BUMI DAN SAINS ANGKASA

TAJUK

9.0 BUMI

67
KSSR SAINS TAHUN 4

9.0 BUMI
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
9.1 Graviti Bumi Murid boleh: Nota:

9.1.1 Memerihalkan daya Menyatakan Bumi berputar Graviti bumi ialah daya
tarikan graviti bumi pada paksinya dan pada masa yang menarik objek ke arah
berdasarkan 1 Bumi.
yang sama beredar mengikut
pemerhatian dengan orbitnya mengelilingi Matahari.
menjalankan aktiviti. Kesan daya tarikan graviti
bumi:
9.1.2 Mengitlak bahawa semua (i) Objek jatuh ke bawah.
objek di Bumi boleh (ii) Objek berada pada
berada pada kedudukkannya.
kedudukannya dengan
2 Menjelaskan tentang daya Objek di Bumi berada pada
menjalankan aktiviti.
graviti bumi. kedudukannya boleh
9.1.3 Menjelaskan ditunjukkan dengan
pemerhatian tentang menggunakan glob bumi.
tarikan graviti bumi
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan
secara kreatif.

3 Memerihalkan kesan putaran


Bumi.

68
KSSR SAINS TAHUN 4

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
9.2 Putaran dan Murid boleh: Nota:
Peredaran Bumi
Kesan putaran Bumi pada
9.2.1 Menyatakan Bumi berputar
pada paksinya dan pada paksinya:
masa yang sama beredar
mengikut orbitnya (i) Kejadian siang dan
Menaakul kepentingan daya malam;
mengelilingi Matahari. 4
graviti bumi. (ii) Kedudukan Matahari
9.2.2 Memerihalkan putaran dan kelihatan seperti
peredaran Bumi dari aspek berubah-ubah;
arah dan tempoh. (iii) Perubahan panjang
dan arah bayang-
9.2.3 Memerihalkan kesan bayang.
putaran Bumi pada
paksinya dengan
Merumus tentang putaran Cadangan aktiviti:
menjalankan aktiviti.
dan peredaran Bumi
menggunakan lakaran Galakkan penggunaan
9.2.4 Menjelaskan pemerhatian 5
grafik. TMK untuk melihat
tentang putaran dan
peredaran Bumi melalui peredaran dan putaran
lakaran, TMK, penulisan Bumi.
atau lisan secara kreatif.

69
KSSR SAINS TAHUN 4

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Berkomunikasi secara
kreatif dan inovatif tentang
kesan lain yang disebabkan
6
oleh putaran dan peredaran
Bumi.

70
KSSR SAINS TAHUN 4

TEMA

TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI

TAJUK

10.0 MESIN

71
KSSR SAINS TAHUN 4

10.0 MESIN

STANDARD STANDARD PRESTASI


STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
10.1 Tuas Murid boleh: Nota :

10.1.1 Mengenal pasti beban, Reka bentuk model


Memberi contoh bagi
fulkrum dan daya pada 1 merangkumi pelbagai mesin
setiap jenis mesin
tuas dengan menjalankan ringkas dan fungsinya dapat
ringkas.
aktiviti. dijelaskan.

10.1.2 Mengitlak hubung kait jarak


beban dari fulkrum dengan Cadangan aktiviti:
daya yang diperlukan.
Memerihalkan mesin Galakkan penggunaan TMK
10.1.3 Menjelaskan pemerhatian ringkas yang terdapat untuk melihat hubungkait
2
tentang tuas melalui dalam satu mesin jarak beban dari fulkrum
lakaran, TMK, penulisan kompleks. dengan daya.
atau lisan secara kreatif.

Mengitlak hubungkait
jarak beban dari fulkrum
3 dengan daya yang
diperlukan.

72
KSSR SAINS TAHUN 4

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
10.2 Mesin Murid boleh: Nota :
Ringkas dan
Mesin 10.2.1 Menjelas dengan contoh Menjana idea untuk Jenis mesin ringkas iaitu
Kompleks jenis dan kegunaan menyelesaikan masalah yang tuas, gear, takal, baji, skru,
4
mesin ringkas dengan melibatkan penggunaan satah condong serta roda
menjalankan aktiviti. mesin. dan gandar.

10.2.2 Menyelesaikan masalah Contoh masalah dalam


dengan menggunakan kehidupan harian seperti
dua atau lebih mesin mengangkat dan
ringkas. Berkomunikasi untuk memindahkan beban yang
5 menunjukkan kepentingan berat.
10.2.3 Merumuskan maksud penciptaan mesin yang lestari.
mesin kompleks. Mesin kompleks terdiri
daripada gabungan lebih
10.2.4 Menjelaskan daripada satu mesin
pemerhatian tentang ringkas.
mesin ringkas dan mesin
kompleks melalui Mereka bentuk satu model
lakaran, TMK, penulisan mesin kompleks dan
atau lisan secara kreatif. mempersembahkan secara
6 kreatif dan inovatif.

73
KSSR SAINS TAHUN 4

PANEL PENGGUBAL

1. Dr. Rusilawati binti Othman Bahagian Pembangunan Kurikulum


2. Hajah Zainon binti Abd Majid Bahagian Pembangunan Kurikulum
3. Kamarul Azlan bin Ahmad Bahagian Pembangunan Kurikulum
4. Kumutha a/p Krishnamoorthy Bahagian Pembangunan Kurikulum
5. Nuraini binti Abu Bakar Bahagian Pembangunan Kurikulum
6. Wan Noorhayati binti Wan Zainulddin Bahagian Pembangunan Kurikulum
7. Enchum binti Ibrahim IPG Kampus Ipoh, Perak
8. Fathaiyah binti Abdullah IPG Kampus Raja Melewar, Negeri Sembilan
9. Makrof bin Md Daud IPG Kampus Perempuan Melayu, Melaka
10. Mohd Azizi bin Yahaya IPG Kampus Perempuan Melayu, Melaka
11. Dr. Tay Chong Seng IPG Kampus Tun Hussein Onn, Johor
12. Adonie binti Adnan SK Bandar Sunway Semenyih, Selangor
13. Aszoura binti Muhamed Salleh SK Dato Abu Bakar Baginda, Selangor
14. Magdalina binti Chuaidi SK Bukit raja, Selangor
15. Mazlaily binti Zakaria SK Seri Kelana, Negeri Sembilan
16. Noorul Aisyah binti Abdul Ghafar SK Kajang, Selangor
17. Nor Azlan bin Halias SK Bandar Rinching, Selangor
18. Norhaslinda binti Rahmat SK Batu Sembilan, Selangor
19. Puspa a/p Ramiah SK Bukit Maluri, Wilayah Persekutuan
20. Puteri Hanizah binti Megat Amaddin SK Melekek, Melaka
21. Rais bin Abdul Aziz SK Batu Lanchang, Pulau Pinang
22. Siti Aminah binti Ahmad SK Batu Belah, Selangor

75
KSSR SAINS TAHUN 4

23. Siti Hawa binti Yaacob SK Kemuning, Melaka


24. Siti Rozita binti Yahya SK Ulu Semenyih, Selangor
25. Siti Roha binti Abd. Karim SK Kayu Ara Pasong, Johor
26. Suzlipah binti Sanusi SK Seri Permai, Pulau Pinang
27. Thenmoly a/p Rajan SJKT Vivekananda, Wilayah Persekutuan
28. Zuliana binti Zam Zam SK Putrajaya, Presint 9(2), Wilayah Putrajaya

TURUT MENYUMBANG

1. Prof. Madya Dr.Rohaida binti Mohd Saat Universiti Malaya


2. Prof. Madya Dr.Tajulariffin bin Sulaiman Universiti Putra Malaysia
3. Mohd Nazrul bin Husain Jabatan Pendidikan Negeri Selangor
4. Farid bin Jamburi SK Simpang Renggam, Johor
5. Fatul Muin binti Azizan SK Kuala Kilil, Kedah
6. Hafiz Zakin bin Hamdan SMK Seri Perak, Perak
7. Hayati binti Saad SK Jati, Perak
8. Komathi a/p Letchamanan SJKT Tun Sambanthan, Perak
9. Lye Soon Fung SJKC Chi Ming, Johor
10. Nantha Kumar a/l Sivaperumal SJKT Pusat Telok Datok, Selangor
11. Nurhatizah binti Zulrahman SK Kantan Permai, Selangor
12. Nuruhaslin binti Zainol SK Putrajaya Presint 9(2). Wilayah Putrajaya
13. Tan Chee Yan SJKC Subang, Selangor
14. Zalina binti Ariffin SK Bandar Rinching, Selangor

76
KSSR SAINS TAHUN 4

PENGHARGAAN

Penasihat
Shazali bin Ahmad - Pengarah

Datin Dr. Ng Soo Boon - Timbalan Pengarah(STEM)

Dr. Mohamed bin Abu Bakar - Timbalan Pengarah(Kemanusiaan)

Penasihat Editorial
Mohamed Zaki bin Abd. Ghani - Ketua Sektor
Haji Naza Idris bin Saadon - Ketua Sektor
Mahyudin bin Ahmad - Ketua Sektor
Dr. Rusilawati binti Othman - Ketua Sektor
Mohd Faudzan bin Hamzah - Ketua Sektor
Fazlinah binti Said - Ketua Sektor
Mohamed Salim bin Taufix Rashidi - Ketua Sektor
Haji Sofian Azmi bin TajulArus - Ketua Sektor
Paizah binti Zakaria - Ketua Sektor
Hajah Norashikin binti Hashim - Ketua Sektor

77
KSSR SAINS TAHUN 4

Penyelaras Teknikal Penerbitan dan Spesifikasi


Saripah Faridah Binti Syed Khalid
Nur Fadia Binti Mohamed Radzuan
Mohamad Zaiful bin Zainal Abidin

Pereka Grafik
Siti Zulikha Binti Zelkepli