Anda di halaman 1dari 1

Anexa nr.

6
ConŃine ..... pagini
Dată în faŃa mea, azi
....................
Lucrător desemnat
.......................................
Posesor legitimaŃie nr. ..../............

CONTINUARE DECLARAłIE

Subsemnatul(a)
................................................................................................., posesor al CI/BI
seria ....., număr ............... eliberat la data .................... de .............................
CNP ..................................................... cu privire la evenimentul din data de
....................., în care au fost implicaŃi numiŃii …………………….....................
……………………………………………………………………………………
………
declar următoarele:

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..........
.................................................................................................................................
..........
.................................................................................................................................
..........
.................................................................................................................................
...........