Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran /Tahun : Pendidikan Kesihatan Tahun 5


Kelas : 5 Hikmah
Tema/Tajuk : Modul 2 : Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial
Tarikh : 16 Ogos 2018 (Khamis)
Masa : 11.10 – 11.40 pagi
Bilangan Murid : 20 Orang
Standard Kandungan : 2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal serta komunikasi berkesan dalam kehidupan
seharian
Standard pembelajaran : 2.3.3 Memahami cabaran yang dialami oleh remaja dalam perhubungan maya dan bukan maya.
2.3.4 Memahami perhubungan maya dan bukan maya secara sihat sesama remaja.
Pengetahuan Sedia Ada : Murid sedia maklum tentang cara berhubung dengan rakan serta saudara dengan sopan dan betul.
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Memahami cabaran yang dialami oleh remaja dalam perhubungan maya dan bukan maya.
2. Mengaplikasikan perhubungan maya dan bukan maya secara sihat sesame remaja.
Kriteria kejayaan : 1. Murid dapat menyenaraikan cabaran yang dialami oleh remaja dalam perhubungan maya dan bukan
maya.
2. Murid dapat bergaul dan berdialog dengan rakan secara berkesan dan sihat.

Sumber /BBM : ‘’Kad Radio Buruk’’, LCD


EMK : Kreatif dan inovatif
Penilaian PdP : Kerja berkumpulan
Langkah/ Isi Pembelajaran Aktiviti PdP Catatan
Masa
Permulaan Guru memulakan pengajaran dengan menunjukkan 1. Membantu murid bersedia untuk BBM
( 5 Minit) paparan ‘Berita Harian Online’ pada paparan LCD pembelajaran Pendidikan Kesihatan. LCD, Komputer
tentang isu semasa berkaitan remaja dan isu 2. Menarik minat murid terhadap sesi
semasa berkaitan perhubungan maya atau lebih pengajaran dan pembelajaran. TKP
dikenali sebagai perhubungan dalam talian. 3. Memberi gambaran awal kepada murid Visual
tentang perkara yang akan dipelajari
KB
Mengenalpasti
Perkembangan Langkah 1
(20 minit) Guru akan meminta setiap murid berdiri dan KB
1. Murid akan dapat mengenalpasti dan
memberitahu apakah cabaran yang dialami oleh Menjana
menjana idea masing-masing tentang
murid dalam perhubungan maya dan bukan maya Idea,Menghubungkait,
perkara yang dipelajari hari ini
mengenalpasti
2. Murid akan dapat melakukan
pembelajaran secara kendiri yang mana
TKP
dapat mengenalpasti dan
Verbalinguistik
menghubungkaitkan pelajaran hari ini
dan situasi sebenar dalam kehidupan
Nilai
seharian.
Prihatin

Fasa Imaginasi
KB
Langkah 2:
Guru memberi penjelasan tepat tentang cabaran 1. Guru melakukan kesimpulan Menghubungkait
remaja dalam perhubungan maya dan bukan maya berdasarkan isi-isi serta idea daripada
jawapan yang telah murid berikan pada
serta cara berhubung secara sihat.
langkah satu.
2. Meningkatkan dan mengukuhkan lagi
kefahaman murid tentang topik yang
dipelajari

Langkah 3 : Permainan ‘’Radio Buruk’’ 1. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan. Strategi PdP
2. Murid diarahkan untuk berada dalam Berpusatkan murid
1. Menilai tahap kefahaman murid . barisan mengikut kumpulan.
2. Memberikan peluang kepada murid untuk 3. Guru akan memberikan ‘’kad radio TKP
bertanya dan merujuk kepada guru tentang buruk’’ yang tertulis tentang isi pelajaran Verbalinguistik
pembelajaran hari ini. hari ini kepada setiap ketua kumpulan.
4. Ketua kumpulan diberikan masa 60 saat Fasa Tindakan
untuk menghafal isi pada kad radio
buruk Nilai
5. Setelah masa tamat, ketua kumpulan Keyakinan diri,
perlu bisik maklumat yang dihafal kerjasama
kepada rakan dibelakangnnya, begitu
juga seterusnya sehingga rakan
terakhir.
6. Rakan terakhir diminta menulis
maklumat tersebut
7. Guru akan memeriksa jawapan setiap
kumpulan.
8. Kumpulan yang menulis jawapan paling
betul dikira pemenang

Syarat Permainan
 Murid perlu berada dalam barisan.
 Sebarang komunikasi dalam nada
perlahan.
 Perkataan yang betul dikir sebagai 1
markah bagi setiap ayat.
Penutup Membuat rumusan pengajaran dan penerapan nilai 1. Membuat kesimpulan tentang sesi Strategi PdP
(5 minit) menerusi sesi soal-jawab. pengajaran dan pembelajaran bersama Pengajaran
1. Guru menanyakan murid tentang kandungan murid. berpusatkan nilai
pengajaran hari ini. 2. Menimbas kembali perkara yang
2. Murid menjawab soalan guru. dipelajari Kemahiran membuat
3. Menerapkan nilai bertolak-ansur dan kesimpulan.
rasional.
Fasa Penutup.

Anda mungkin juga menyukai