Anda di halaman 1dari 10

KSSR Tahun 2 (SEMAKAN 2017)

SK LIDONG BELURAN

RANCANGAN TAHUNAN MATEMATIK (SK)


TAHUN 2
STANDARD STANDARD
MINGGU TEMA / UNIT CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
1.1.1 Menamakan nombor hingga 1000:
TEMA : NOMBOR DAN (i) Membaca sebarang nombor yang
M1 OPERASI diberi dalam perkataan.
2–4 1.1 Nilai Nombor. (ii) Menyebut sebarang nombor yang
Januari TAJUK : NOMBOR BULAT diberi dalam bentuk angka.
HINGGA 1000 (iii) Memadan angka dengan namanya Sebutkan nombor secara betul. 235
dalam perkataan. disebut sebagai “dua ratus tiga
1.1.2 Menentukan nilai nombor hingga puluh lima” bukan “dua tiga lima”.
1000: Gunakan perwakilan objek,
(i) Menunjukkan kuantiti bagi nombor gambar, garis nombor dan abakus
TEMA : NOMBOR DAN
yang diberi. 4:1.
M2 OPERASI
(ii) Memadankan kumpulan objek
7 – 11 1.1 Nilai Nombor.
dengan nombor.
Januari TAJUK : NOMBOR BULAT
(iii) Membandingkan nilai dua nombor.
HINGGA 1000
(iv) Menyusun kumpulan objek
mengikut tertib menaik dan tertib
menurun.
TEMA : NOMBOR DAN
M3 1.2 Menulis
OPERASI 1.2.1 Menulis nombor dalam angka dan
14 – 18 nombor.
TAJUK : NOMBOR BULAT perkataan.
Januari
HINGGA 1000
M4 Membilang satu-satu hingga
21 – 25 TEMA : NOMBOR DAN 1.3.1 Membilang nombor. sepuluh-sepuluh dan seratus-
Januari OPERASI 1.3 Rangkaian seratus secara tertib menaik dan
- TAJUK : NOMBOR BULAT nombor. 1.3.2 Melengkapkan sebarang rangkaian menurun dengan menggunakan
01 HINGGA 1000 nombor. pelbagai objek, gambar, garis
Februari nombor dan abakus 4:1.
M5 TEMA : NOMBOR DAN 1.4 Nilai tempat. Menggunakan pelbagai perwakilan
1.4.1 Menyatakan nilai tempat dan nilai
28 Januari OPERASI nilai tempat dan abakus 4:1 bagi
digit bagi sebarang nombor.
– TAJUK : NOMBOR BULAT menyatakan nilai tempat dan nilai
HINGGA 1000 digit.
KSSR Tahun 2 (SEMAKAN 2017)
SK LIDONG BELURAN

1.4.2 Mencerakin sebarang nombor


mengikut nilai tempat dan nilai digit.
M6
04 - 08 CUTI TAHUN BARU CINA
Februari
Anggaran dibuat dengan
M7 TEMA : NOMBOR DAN menyatakan kuantiti
11 - 15 OPERASI 1.5.1 Memberi anggaran bilangan objek berdasarkan set rujukan dan
1.5 Menganggar
Februari TAJUK : NOMBOR BULAT yang munasabah. menggunakan perkataan ‘lebih
HINGGA 1000 kurang’, ‘kurang daripada’ dan
‘lebih daripada’.
TEMA : NOMBOR DAN 1.6
M8 Pembundaran boleh dilakukan
OPERASI Membundarkan 1.6.1 Membundarkan nombor bulat
18 - 22 dengan menggunakan garis
TAJUK : NOMBOR BULAT nombor hingga ratus terdekat.
Februari nombor dan pelbagai strategi.
HINGGA 1000
M9
Pola nombor secara tertib
25 TEMA : NOMBOR DAN
1.7.1 Mengenal pasti pola bagi siri menaik dan menurun satu-satu
Februari OPERASI 1.7 Pola nombor
nombor yang diberi. hingga sepuluh-sepuluh dan
- TAJUK : NOMBOR BULAT
seratus-seratus.
01 Mac HINGGA 1000
TEMA : NOMBOR DAN Pola nombor secara tertib
OPERASI 1.7 Pola nombor. 1.7.2 Melengkapkan pelbagai pola menaik dan menurun satu-satu
TAJUK : NOMBOR BULAT nombor yang mudah. hingga sepuluh-sepuluh dan
M10
HINGGA 1000 seratus-seratus.
04 - 08
TEMA : NOMBOR DAN
Mac 1.8 Penyelesaian 1.8.1 Menyelesaikan masalah yang
OPERASI
masalah. melibatkan situasi harian. -
TAJUK : NOMBOR BULAT
HINGGA 1000
M11 TEMA : NOMBOR DAN 2.1 Tambah Melakukan proses penambahan.
2.1.1 Menambah dua nombor hasil
11 - 15 OPERASI dalam lingkungan Gunakan objek, gambar, garis
tambah dalam lingkungan 1000.
Mac TAJUK : OPERASI ASAS 1000. nombor, abakus 4:1 dan
pengiraan secara mental untuk
M12 TEMA : NOMBOR DAN 2.1 Tambah
2.1.2 Menambah tiga nombor hasil mewakilkan pengiraan tambah.
18 - 22 OPERASI dalam lingkungan
tambah dalam lingkungan 1000.
Mac TAJUK : OPERASI ASAS 1000.
KSSR Tahun 2 (SEMAKAN 2017)
SK LIDONG BELURAN

M13
25 - 29 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
Mac
M14 TEMA : NOMBOR DAN 2.2 Tolak dalam Gunakan pelbagai strategi
2.2.1 Menolak dua nombor dalam
01 – 05 OPERASI lingkungan 1000. pengiraan bagi melakukan proses
lingkungan 1000.
April TAJUK : OPERASI ASAS penolakan.
Gunakan objek, gambar, garis
M15 TEMA : NOMBOR DAN
2.2 Tolak dalam 2.2.2 Menolak dua nombor dari satu nombor, abakus 4:1 dan pengiraan
08 – 12 OPERASI
lingkungan 1000. nombor dalam lingkungan 1000. secara mental untuk mewakilkan
April TAJUK : OPERASI ASAS
pengiraan tolak.
Fakta asas melibatkan pendaraban
nombor satu digit dengan satu
digit.
M16 TEMA : NOMBOR DAN Pendaraban sebagai penambahan
2.3 Darab dalam 2.3.1 Mendarab dalam lingkungan fakta
15 – 19 OPERASI berulang.
lingkungan 1000. asas
April TAJUK : OPERASI ASAS Gunakan pelbagai strategi bagi
membina dan menyatakan fakta
asas darab.
Gunakan objek, gambar, garis
nombor, abakus 4:1 dan pengiraan
M17 TEMA : NOMBOR DAN secara mental untuk mewakilkan
2.3 Darab dalam 2.3.2 Mendarab nombor satu digit pengiraan darab.
22 – 26 OPERASI
lingkungan 1000 dengan 10. Mengaitkan hukum kalis tukar
April TAJUK : OPERASI ASAS
tertib:
a×b=b×a
M18 TEMA : NOMBOR DAN 2.4 Bahagi dalam 2.4.1 Membahagi dalam lingkungan fakta Fakta asas bahagi melibatkan tanpa
29 OPERASI lingkungan 1000. asas. baki dan berbaki.
April TAJUK : OPERASI ASAS Membahagi dengan nombor satu
- digit dan 10.
03 May
KSSR Tahun 2 (SEMAKAN 2017)
SK LIDONG BELURAN

Pembahagian sebagai pengongsian,


pengumpulan, tolak berturut-turut
dan songsangan darab.
TEMA : NOMBOR DAN Gunakan pelbagai strategi bagi
M19 2.4 Bahagi 2.4.2 Membahagi sebarang nombor dua
OPERASI membina dan menyatakan fakta
06 - 10 dalam digit dengan 10.
TAJUK : OPERASI ASAS asas bahagi.
May lingkungan 1000.
Gunakan objek, gambar, garis
nombor, abakus 4:1 dan pengiraan
secara mental untuk mewakilkan
pengiraan bahagi
M20
13 - 17 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
May
Menyelesaikan masalah harian yang
melibatkan dua nombor.
2.5.1 Mereka cerita masalah tambah,
Menggunakan langkah-langkah
tolak, darab dan bahagi dalam lingkungan
penyelesaian masalah seperti
TEMA : NOMBOR DAN 2.5 Penyelesaian 1000.
M21 berikut:
OPERASI masalah.
20 - 24 Memahami masalah.
TAJUK : OPERASI ASAS 2.5.2 Menyelesaikan masalah tambah,
May Merancang strategi penyelesaian.
tolak, darab dan bahagi yang melibatkan
Melaksanakan strategi.
situasi harian.
Menyemak jawapan.
Gunakan simulasi atau model
situasi.

M22
CUTI PENGGAL PERTAMA
27 - 31
May

M23
CUTI PENGGAL PERTAMA
03 - 07
Jun
KSSR Tahun 2 (SEMAKAN 2017)
SK LIDONG BELURAN

Gunakan bahan konkrit, gambar


3.1.1 Mengenal pasti dan menyebut
dan lipatan kertas bagi
TEMA : NOMBOR DAN pecahan wajar yang pengangkanya 1 dan
menerangkan konsep pecahan.
M24 OPERASI penyebutnya hingga 10.
3.1 Pecahan Menentukan pecahan wajar
10 - 14 TAJUK : PECAHAN DAN
wajar. daripada satu objek.
Jun PERPULUHAN 3.1.2 Menamakan pecahan wajar yang
Mewakilkan boleh dilaksanakan
pengangkanya hingga 9 dan penyebutnya
antaranya dengan cara melukis,
hingga 10.
melorek, menampal dan mewarna.
3.1.3 Mewakilkan gambar rajah mengikut
Menulis pecahan wajar apabila
TEMA : NOMBOR DAN pecahan yang diberi.
disebut dan mengikut lorekan
M25 OPERASI
3.1 Pecahan gambar rajah yang diberi.
17 - 21 TAJUK : PECAHAN DAN 3.1.4 Menulis pecahan wajar yang diberi.
wajar. Membanding berpandukan lipatan
Jun PERPULUHAN
kertas, papan pecahan dan gambar
3.1.5 Membanding nilai dua pecahan
rajah.
wajar yang diberi
3.2.1 Menukar pecahan persepuluh
kepada perpuluhan. Gunakan gambar rajah dan garis
TEMA : NOMBOR DAN nombor bagi menjelaskan konsep
M26 OPERASI 3.2.2 Menyebut perpuluhan sifar perpuluhan.
24 - 28 TAJUK : PECAHAN DAN 3.2 Perpuluhan. perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan Menulis perpuluhan apabila
Jun PERPULUHAN sembilan. disebut, mengikut lorekan pada
gambar rajah dan pada garis
3.2.3 Menunjuk nombor perpuluhan 0.1 nombor.
hingga 0.9. Membanding berpandukan lipatan
TEMA : NOMBOR DAN 3.2.4 Mewakilkan gambar rajah mengikut kertas, garis nombor dan gambar
M27
OPERASI perpuluhan diberi. rajah.
01 - 05 3.2 Perpuluhan
TAJUK : PECAHAN DAN
Julai
PERPULUHAN 3.2.5 Menulis perpuluhan yang diberi.
M28 TEMA : NOMBOR DAN 3.2.6 Membanding nilai dua perpuluhan Gunakan gambar rajah dan garis
08 - 12 OPERASI 3.2 Perpuluhan yang diberi. nombor bagi menjelaskan konsep
Julai TAJUK : PECAHAN DAN perpuluhan.
PERPULUHAN Menulis perpuluhan apabila
disebut, mengikut lorekan pada
gambar rajah dan pada garis
KSSR Tahun 2 (SEMAKAN 2017)
SK LIDONG BELURAN

nombor.
Membanding berpandukan lipatan
kertas, garis nombor dan gambar
rajah.
TEMA : NOMBOR DAN
M29 Perbandingan berpandukan bahan
OPERASI 3.3 Pecahan dan 3.3.1 Membanding nilai pecahan dan nilai
15 - 19 konkrit dan, gambar rajah.
TAJUK : PECAHAN DAN Perpuluhan. perpuluhan yang diberi.
Julai
PERPULUHAN
TEMA : NOMBOR DAN
OPERASI 3.4 Penyelesaian 3.4.1 Menyelesaikan masalah yang
-
TAJUK : PECAHAN DAN masalah melibatkan situasi harian.
PERPULUHAN
M30
Menggunakan wang dalam situasi
22 - 26 4.1.1 Mengenal pasti mata wang
TEMA : NOMBOR DAN harian.
Julai Malaysia hingga RM100.
OPERASI 4.1 Wang kertas Mewakilkan nilai wang dengan
TAJUK : WANG dan duit syiling. menggunakan abakus 4:1.
4.1.2 Menentukan nilai wang hingga
Menggunakan gabungan wang
RM100.
dalam duit syiling dan wang kertas.
M31 4.2.1 Menambah dua nilai wang hasil
29 TEMA : NOMBOR DAN tambahnya hingga RM100.
Julai OPERASI 4.2 Tambah wang.
- TAJUK : WANG 4.2.2 Menambah tiga nilai wang hasil
02 Ogos tambahnya hingga RM100.
4.3.1 Menolak dua nilai wang dalam
M32 TEMA : NOMBOR DAN lingkungan RM100.
05 - 09 OPERASI 4.3 Tolak wang
Ogos TAJUK : WANG 4.3.2 Menolak dua nilai wang dari satu
nilai wang dalam lingkungan RM100.
M33
12 - 16 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
Ogos
M34 TEMA : NOMBOR DAN 4.4 Darab wang 4.4.1 Mendarab nilai wang dan hasil Mendarab dan membahagi nilai
19 - 23 OPERASI darabnya hingga RM100. wang.dengan nombor satu digit dan
Ogos TAJUK : WANG 10
KSSR Tahun 2 (SEMAKAN 2017)
SK LIDONG BELURAN

TEMA : NOMBOR DAN


4.5.1 Membahagi nilai wang dalam
OPERASI 4.5 Bahagi wang
lingkungan RM100.
TAJUK : WANG

Menggunakan situasi yang sesuai


TEMA : NOMBOR DAN 4.6.1 Menguruskan kewangan secara
4.6 Simpanan bagi menjelaskan berkaitan
OPERASI efektif sebagai asas kepada simpanan dan
M35 dan pelaburan. pengurusan kewangan dalam
TAJUK : WANG perbelanjaan.
26 - 30 lingkungan RM1000.
Ogos
TEMA : NOMBOR DAN
4.7 Penyelesaian 4.7.1 Menyelesaikan masalah harian
OPERASI
masalah. yang melibatkan situasi harian.
TAJUK : WANG
5.1.1 Mengenal tanda senggatan minit Mengenal tanda senggatan dan
pada muka jam. angka yang menandakan gandaan
lima minit pada jam analog.
TEMA : SUKATAN DAN
M36 5.1.2 Menyatakan dan menunjukkan Waktu dalam jam dan gandaan lima
GEOMETRI 5.1 Waktu dalam
02 - 06 waktu dalam jam dan minit. minit diperkenalkan dahulu.
TAJUK : MASA DAN WAKTU jam dan minit.
September Perkenalkan juga setengah dan suku
5.1.3 Menukar waktu dalam jam dan jam.
minit daripada perkataan kepada angka Jam analog dan jam digital boleh
dan sebaliknya. digunakan untuk mengenal jam dan
minit.
TEMA : SUKATAN DAN
5.1 Waktu dalam 5.1.4 Merekod waktu dalam jam dan Merekod termasuk aktiviti harian
GEOMETRI
jam dan minit. minit. mengikut waktu dalam jam dan
TAJUK : MASA DAN WAKTU
minit.
M37
TEMA : SUKATAN DAN
09 - 13 5.2 Perkaitan 5..2.1 Menyatakan perkaitan hari dengan
GEOMETRI
September dalam waktu. jam dan jam dengan minit.
TAJUK : MASA DAN WAKTU
TEMA : SUKATAN DAN
5.3 Penyelesaian 5.3.1 Menyelesaikan masalah yang
GEOMETRI
masalah. melibatkan situasi harian.
TAJUK : MASA DAN WAKTU
M38 TEMA : SUKATAN DAN 6.1 Panjang 6.1.1 Mengenal unit panjang Mengenal unit sentimeter dan
16 - 20 GEOMETRI meter dengan memerhati
September TAJUK : UKURAN DAN 6.1.2 Mengukur panjang senggatan pada pembaris dan pita
SUKATAN ukuran.
KSSR Tahun 2 (SEMAKAN 2017)
SK LIDONG BELURAN

Menulis ukuran panjang yang diberi


dalam sentimeter dan meter
dengan menggunakan simbol cm
dan m.
Mengukur dan menandakan jarak
dalam unit cm dan m. Mengukur
dan merekod ukuran panjang objek
6.1.3 Menganggar panjang dalam unit cm dan m.
Melakar dan melukis garis lurus
mengikut ukuran yang diberi dalam
unit cm dan m.
Menganggar panjang objek dalam
unit sentimeter dan meter dan
bandingkan anggaran dengan
ukuran sebenar
M39
23 - 27 UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH
September
Mengenal unit kilogram dan unit
gram dengan memerhati senggatan
pada alat penimbang.
Mengenal jisim dalam unit gram
dan kilogram. Menulis jisim yang
M40
TEMA : SUKATAN DAN 6.2.1 Mengenal unit jisim diberi dalam gram dan kilogram
30
GEOMETRI dengan menggunakan simbol g dan
September
TAJUK : UKURAN DAN 6.2 Jisim 6.2.2 Menimbang objek. kg.
-
SUKATAN Menimbang dan merekod objek
04
6.2.3 Menganggar jisim yang jisimnya dalam gram dan
Oktober
kilogram.
Menganggar jisim sesuatu objek
dalam unit gram dan kilogram dan
bandingkan anggaran dengan
timbangan sebenar.
M41 TEMA : SUKATAN DAN 6.3 Isi padu 6.3.1 Mengenal unit isi padu cecair. Mengenal unit militer dan liter
07 - 11 GEOMETRI cecair. dengan memerhati senggatan pada
KSSR Tahun 2 (SEMAKAN 2017)
SK LIDONG BELURAN

silinder penyukat.
Mengenal isi padu cecair dalam unit
militer dan liter. Menulis isi padu
cecair yang diberi dalam mililiter
dengan menggunakan simbol mℓ
dan liter dengan menggunakan
TAJUK : ISIPADU DAN 6.3.2 Menyukat isi padu cecair.
simbol ℓ.
Oktober CECAIR
Menyukat, menanda dan
6.3.3 Menganggar isi padu cecair.
merekodkan isi padu cecair yang
ditentukan dalam mililiter dan liter.
Menganggar isi padu cecair dalam
unit mililiter dan liter dan
bandingkan dengan sukatan
sebenar.
TEMA : SUKATAN DAN
M42
GEOMETRI 6.4 Penyelesaian 6.4.1 Menyelesaikan masalah yang
14 - 18
TAJUK : ISIPADU DAN masalah. melibatkan situasi harian.
Oktober
CECAIR
7.1.1 Mengenal pasti bentuk tiga dimensi
berdasarkan huraian ciri-cirinya.
M43 TEMA : SUKATAN DAN 7.1 Bentuk tiga Bentuk tiga dimensi melibatkan
7.1.2 Mengenal pasti bentuk asas bagi
21 - 25 GEOMETRI dimensi. kubus, kuboid, piramid tapak segi
bentuk tiga dimensi
Oktober TAJUK : RUANG empat sama, silinder dan kon.
7.1.3 Mengenal pasti pelbagai bentangan
bentuk tiga dimensi
M44 7.2.1 Mengenal pasti bentuk dua dimensi
28 TEMA : SUKATAN DAN berdasarkan huraian ciri-cirinya. Bentuk dua dimensi melibatkan segi
7.2 Bentuk dua
Oktober GEOMETRI empat sama, segi empat tepat, segi
dimensi.
- TAJUK : RUANG 7.2.2 Melukis bentuk asas bagi bentuk tiga dan bulatan.
01 dua dimensi.
November TEMA : SUKATAN DAN 7.3 Penyelesaian 7.3.1 Menyelesaikan masalah yang
GEOMETRI masalah. melibatkan situasi harian.
TAJUK : RUANG
KSSR Tahun 2 (SEMAKAN 2017)
SK LIDONG BELURAN

Mulakan satu senggatan pada paksi


TEMA : STATISTIK DAN
8.2.1 Membaca dan mendapatkan mengufuk (paksi-x) dan paksi
KEBARANGKALIAN 8.2 Carta palang.
maklumat dari carta palang. mencancang (paksi-y) mewakili satu
TAJUK : PENGURUSAN DATA
unit.
Gunakan perbendaharaan kata yang
TEMA : STATISTIK DAN 8.3.1 Menyelesaikan masalah melibatkan mudah bagi menjelaskan tajuk,
8.3 Penyelesaian
KEBARANGKALIAN situasi harian. petunjuk, paksi mengufuk dan paksi
masalah
TAJUK : PENGURUSAN DATA mencancang pada carta palang.

M45
04 - 08 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
November
M46
11 - 15 SUKAN SEKOLAH
November
M47
18 - 22 MAKeP
November