Anda di halaman 1dari 22

KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

SK LIDONG BELURAN

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK)


TAHUN 1

STANDARD STANDARD
MINGGU TEMA / UNIT CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
M1
2–4
Januari
M2
7 – 11 MINGGU TRANSISI MURID TAHUN 1
Januari
M3
14 – 18
Januari
TEMA 1 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mengajuk, dan menyebut KB-Mengecam,
M4 KELUARGA PENYAYANG respons perkataan, frasa dan ayat yang Membandingbezakan,
21 – 25 mengandungi pelbagai bunyi;
Januari i) vokal Pembelajaran Masteri
UNIT 1 : ii) konsonan
M5 Keluargaku Sayang EMK-Nilai Murni, Baik
28 2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.1 Membaca dengan sebutan Hati, Rajin, Kasih
Januari yang betul; Sayang, Kerjasama
– i) vokal
01 ii) konsonan
Februari
3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis;
i) huruf
M6
04 - 08 CUTI TAHUN BARU CINA
Februari
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)
SK LIDONG BELURAN

TEMA 1 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mengajuk, dan menyebut KB-Mengecam,
KELUARGA PENYAYANG respons perkataan, frasa dan ayat yang Mengenal Pasti,
mengandungi pelbagai bunyi; Membandingbezakan,
i) vokal Menghubungkaitkan,
UNIT 2 : ii) konsonan Menjanakan Idea
Bergembira Dengan Keluarga iii) diftong
iv) vokal berganding KP – Muzik

2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.1 Membaca dengan sebutan Pembelajaran Masteri/
M7
yang betul; Pembelajaran
11 - 15
iii) suku kata Konstruktivisme –
Februari
Bercerita
3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis;
M8
ii) suku kata EMK-Nilai Murni –
18 - 22
iii) perkataan Hormat-Menghormati,
Februari
Bersyukur, Kerjasama,
4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.2 Menyanyikan dengan sebutan Kebersihan Fizikal Dan
kesantunan bahasa dalam bahan dan intonasi yang betul; Mental, Kasih Sayang,
sastera. i) lagu kanak-kanak Hemah Tinggi

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.1 Memahami, mengenal pasti


menggunakan golongan kata dan menggunakan golongan kata
mengikut konteks mengikut konteks;
i) kata nama am
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)
SK LIDONG BELURAN

TEMA 1 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mengajuk, dan menyebut KB-Mengecam,
KELUARGA PENYAYANG respons perkataan, frasa dan ayat yang Menghubungkaitkan
mengandungi pelbagai bunyi; Pembelajaran Masteri
UNIT 3 : v) digraf
Bercuti Di Kampung vi) konsonan bergabung EMK-Nilai Murni,
M9
Kerjasama, Menghargai
25
2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.1 Membaca dengan sebutan Tradisi, Patriotisme,
Februari
yang betul; Menghargai Sejarah
-
iv) frasa
01
v) perkataan
Mac
vi) ayat
3.1 Asas menulis
3.1.1 Menulis secara mekanis;
iv) frasa
v) ayat
TEMA 2 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami dan KB-Menjanakan Idea,
MASYARAKAT MUHIBAH respons Memberikan respons terhadap ; Menghubungkaitkan,
i) Soalan Menganalisis,
UNIT 4 : Mencirikan
Rakan Sekelas 2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan
M10 yang betul, intonasi yang sesuai, KP – Kinestetik
04 - 08 dan memahami;
Mac i) perkataan dua suku kata dan tiga Pembelajaran Kotekstual
suku kata
M11 EMK-Nilai Murni –
11 - 15 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis Hemah Tinggi, Kasih
Mac ayat yang bermakna i) perkataan, Sayang, Baik Hati

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.1 Memahami, mengenal pasti


menggunakan golongan kata dan menggunakan golongan kata
mengikut konteks mengikut konteks;
ii) kata nama khas
iii) kata ganti nama
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)
SK LIDONG BELURAN

TEMA 2 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami dan KB- Menegecam,
MASYARAKAT MUHIBAH respons Memberikan respons terhadap; Menghubungkaitkan,
ii) Suruhan Menjanakan Idea,
UNIT 5 : Menganalisis
Tolong-Menolong 2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan
yang betul, intonasi yang sesuai, KP- Interpersonal,
dan memahami; Verbal Linguistik
ii) frasa
Pembelajaran
M12 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis Kontekstual
18 - 22 ayat yang bermakna ii) frasa
Mac EMK-Nilai Murni-
4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.1 Melafazkan pantun dengan Kerajinan, Tolong-
kesantunan bahasa dalam bahan intonasi yang betul; Menolong, Semangat
sastera. i) pantun dua kerat Bermasyarakat

4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.1 Mencipta secara terkawal dan


dengan menyerapkan keindahan dan mempersembahkan;
kesantunan bahasa serta i) pantun dua kerat
mempersembahkannya secara
kreatif.
M13
25 - 29 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
Mac
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)
SK LIDONG BELURAN

TEMA 2 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami dan KB- Menegecam,
MASYARAKAT MUHIBAH respons Memberikan respons terhadap ; Menghubungkaitkan,
iii) Suruhan Menjanakan Idea,
UNIT 5 : Menganalisis
Tolong-Menolong 2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan
yang betul, intonasi yang sesuai, KP- Interpersonal,
dan memahami; Verbal Linguistik
ii) frasa
Pembelajaran
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis Kontekstual
M14
ayat yang bermakna ii) frasa
01 – 05
EMK-Nilai Murni-
April
Kerajinan, Tolong-
4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.1 Melafazkan pantun dengan Menolong, Semangat
kesantunan bahasa dalam bahan intonasi yang betul; Bermasyarakat
sastera. i) pantun dua kerat

4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.1 Mencipta secara terkawal dan


dengan menyerapkan keindahan dan mempersembahkan;
kesantunan bahasa serta i) pantun dua kerat
mempersembahkannya secara
kreatif.
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)
SK LIDONG BELURAN

TEMA 2 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami dan KB-Menjanakan Idea,
MASYARAKAT MUHIBAH respons Memberikan respons terhadap ; Menghubungkaitkan,
iv) Pesanan Mengecam, Mencirikan
UNIT 6 :
Buku Segalanya 2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan Pembelajaran
yang betul, intonasi yang sesuai, Kontekstual
dan memahami;
iii) ayat KP-Kajian Masa Depan,
Konstruktivisme, Verbal
M15 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis Linguistik
08 – 12 ayat yang bermakna iii) ayat
April EMK-Nilai Murni-
4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.1 Melafazkan pantun dengan Hemah Tinggi, Baik Hati,
M16 kesantunan bahasa dalam bahan intonasi yang betul; Tanggungjawab,
15 – 19 sastera. ii) pantun empat kerat Semangat
April Bermasyarakat,
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.1 Memahami, mengenal pasti Kerjasama
menggunakan golongan kata dan menggunakan golongan kata
mengikut konteks mengikut konteks; Catatan :
iv) penjodoh bilangan 19 April (Good Friday)

5.1.2 Memahami, mengenalpasti


dan menggunakan kata kerja
mengikut konteks ;
i) kata kerja aktif transitif
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)
SK LIDONG BELURAN

TEMA 3 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang KB- Menaakul,
PENTINGKAN KEBERSIHAN maklumat dan idea bagi pelbagai betul dan intonasi secara Menghubungkaitkan,
DAN KESIHATAN tujuan bertatasusila. Menjanakan Idea

UNIT 7 : 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami, dan KP- Interpersonal,
Telitinya Rizal menaakul bahan grafik dan bukan menaakul bahan untuk
M17 grafik mendapatkan; BCB- Merujuk Kamus
22 – 26 i) kosa kata
April Pembelajaran
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.2 Membina dan menulis Konstruktivisme /
M18 ayat yang bermakna jawapan pemahaman berdasarkan Kontekstual
29 soalan;
April i) bertumpu EMK-Nilai Murni –
- Kebersihan Fizikal Dan
03 5.1 Memahami fungsi dan 5.1.2 Memahami, mengenalpasti Mental,
May menggunakan golongan kata dan menggunakan kata kerja Prihatin,Rasional,
mengikut konteks mengikut konteks ; Kebersihan
ii) kata kerja pasif
Catatan :
5.1.3 Memahami, mengenal pasti 1 May (Hari Pekerja)
dan menggunakan kata adjektif
mengikut konteks.
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)
SK LIDONG BELURAN

TEMA 3 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat KB- Menaakul,
PENTINGKAN KEBERSIHAN maklumat dan idea bagi pelbagai daripada bahan Menghubungkaitkan,
DAN KESIHATAN tujuan Menjanakan Idea,
Mencirikan, Mengecam
UNIT 8 : 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami, dan KP-Interpersonal
Menu Sihat menaakul bahan grafik dan bukan menaakul bahan untuk
grafik mendapatkan; Pembelajaran
ii) idea tersurat Konstruktivisme /
M19 Kontekstual
06 - 10
May 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis BCB- Bacaan Intensif,
ayat yang bermakna iii) ayat Mencatat Nota

3.2.3 Mencatat maklumat tentang EMK-Nilai Murni-


sesuatu perkara. Kesederhanaan,
Rasional, Kebersihan
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami, mengenal pasti Fizikal Dan Mental,
menggunakan golongan kata dan menggunakan kata tugas Prihatin, Kasih Sayang
mengikut konteks mengikut konteks;
i) kata hubung gabungan
iii) kata seru
M20
13 - 17 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
May
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)
SK LIDONG BELURAN

TEMA 3 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan KB-Menaakul,
PENTINGKAN KEBERSIHAN respons memberikan respons terhadap; Menghubungkaitkan,
DAN KESIHATAN i) soalan Sintesis, Memadankan

UNIT 9 : 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami, dan KP-Kinestetik


Kita Cergas menaakul bahan grafik dan bukan menaakul bahan untuk
grafik mendapatkan; Pembelajaran
iii) idea tersirat Kontekstual

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.2 Membina dan menulis BCB-Bacaan Insentif
M21 ayat yang bermakna jawapan pemahaman berdasarkan
20 - 24 soalan; EMK-Nilai Murni –
May ii) bercapah Kebersihan Fizikal Dan
Mental,Rasional,
4.1 Mengaplikasikan unsur 4.1.1 Bercerita dan menuturkan Kegigihan, Kerjasama
keindahan dan kesantunan bahasa dialog yang mengandungi gaya
dalam bahan sastera. bahasa yang indah;
i) Simpulan bahasa

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami, mengenal pasti


menggunakan golongan kata dan menggunakan kata tugas
mengikut konteks mengikut konteks;
ii) kata perintah
M22
27 - 31
May
CUTI PENGGAL PERTAMA
M23
03 - 07
Jun
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)
SK LIDONG BELURAN

TEMA 4 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan KB-Menaakul, Membuat
KESELAMATAN respons memberikan respons terhadap; Inferens, Mengecam,
ii) Suruhan Menjanakan Idea
UNIT 10 :
Pastikan Selamat 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti
karya sastera dan bukan sastera kandungan teks bahan sastera dan KP- Interpersonal,
bukan sastera; Verbal Linguistik
M24 i) cerita
10 - 14 Pembelajaran
Jun 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.4 Menulis secara imlak; Kontekstual,
ayat yang bermakna i) perkataan Konstruktivisme

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami, mengenal pasti EMK-Nilai Murni –
menggunakan golongan kata dan menggunakan kata tugas Berwaspada,
mengikut konteks mengikut konteks; Berhati-hati,
iv) kata sendi nama Bertanggungjawab
v) kata arah
TEMA 4 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan KB-Mengecam,
KESELAMATAN respons memberikan respons terhadap; Menghubungkaitkan,
iii) Pesanan Menjana Idea
UNIT 11 :
Kita Selamat Di Sini 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti Pembelajaran
karya sastera dan bukan sastera kandungan teks bahan sastera dan Kontekstual,
M25 bukan sastera; Konstruktivisme,
17 - 21 ii) pantun Pembelajaran Luar Bilik
Jun Darjah
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.4 Menulis secara imlak;
ayat yang bermakna iii) ayat Ilmu-Pendidikan Jasmani
Dan Kesihatan
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami, mengenal pasti
menggunakan golongan kata dan menggunakan kata tugas EMK-Nilai Murni –
mengikut konteks mengikut konteks; Menjaga Keselamatan
ii) kata perintah Diri, Mematuhi
iv) kata sendi nama Peraturan, Berwaspada
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)
SK LIDONG BELURAN

TEMA 4 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang KB-Menjanakan Idea,
KESELAMATAN maklumat dan idea bagi pelbagai betul dan intonasi secara Menghubungkaitkan
tujuan. bertatasusila.
M26 UNIT 12 : Pembelajaran
24 - 28 Selamat Di Jalan Raya 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti Kontekstual
Jun karya sastera dan bukan sastera kandungan teks bahan sastera dan
bukan sastera; KP- Verbal Linguistik,
M27 iii) lagu kanak-kanak Muzik
01 - 05
Julai 3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan Ilmu -PKJR
naratif dan bukan naratif secara;
i) terkawal EMK-Nilai Murni –
Berhati-Hati, Mematuhi
Peraturan, Berwaspada
TEMA 5 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat KB-Menaakul,
NEGARAKU TERCINTA maklumat dan idea bagi pelbagai daripada bahan. Mengecam,
tujuan. Menghubungkaitkan,
UNIT 13 : 2.2.1 Membaca, memahami, dan Mengenal Pasti
M28 Budaya Kita 2. 2 Membaca, memahami, dan menaakul bahan untuk
08 - 12 menaakul bahan grafik dan bukan mendapatkan; Pembelajaran
Julai grafik i) kosa kata Konstruktivisme /
Kontekstual
M29 3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan KP- Interpersonal
15 - 19 hasil penulisan daripada aspek;
Julai i) ejaan EMK-Nilai Murni –
Menghargai Tradisi,
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami, mengenal pasti Menghargai Budaya,
pembentukan kata mengikut konteks dan menggunakan kata terbitan Kesyukuran
mengikut konteks;
ii) kata berimbuhan akhiran
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)
SK LIDONG BELURAN

TEMA 5 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan KB-Menaakul,
NEGARAKU TERCINTA respons memberikan respons terhadap; Meghubungkaitkan,
i) soalan Menganalisis,
UNIT 14 : Menyesuaikan,
Milik Kita 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami, dan Mengkonsepsi,
menaakul bahan grafik dan bukan menaakul bahan untuk Membuat Inferens
grafik mendapatkan;
ii) idea tersurat Kecerdasan Pelbagai,
M30 Pembelajaran
22 - 26 3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan Kontekstual
Julai hasil penulisan daripada aspek;
ii) tanda baca PK- Mengaplikasi
M31
29 4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.3 Melagukan dengan sebutan KP-Logik Muzik,
Julai kesantunan bahasa dalam bahan dan intonasi yang betul ; Naturalis
- sastera i) Syair -irama Selendang Delima
02 EMK-Nilai Murni-
Ogos 5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.2 Memahami, mengenal pasti Menghargai Alam
pembentukan kata mengikut konteks dan menggunakan kata majmuk Sekitar, Cinta Akan
mengikut konteks; Negara, Patriotisme,
i) kata majmuk rangkai kata bebas Muafakat,

5.2.3 Memahami, mengenal pasti


dan menggunakan kata ganda
mengikut konteks.
i) kata ganda
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)
SK LIDONG BELURAN

TEMA 5 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan KB-Menaakul,
NEGARAKU TERCINTA respons memberikan respons terhadap; Menghubungkaitkan,
iii) pesanan Menjana Idea
UNIT 15 :
Sikap Yang Baik 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.2 Membaca, memahami, dan Pembelajaran
karya sastera dan bukan sastera mempersembahkan karya sastera. Kontekstual

KP-Interpersonal,
M32 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.2 Membina dan menulis Kinestetik
05 - 09 ayat yang bermakna jawapan pemahaman berdasarkan
Ogos soalan; EMK-Nilai Murni –
i) bertumpu Menghargai,
ii) bercapah Kerjasama,Hemah
Tinggi, Baik Hati,
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami dan mengenal
mengikut konteks. pasti jenis ayat mengikut konteks;
i) ayat penyata
ii) ayat tanya dengan kata tanya
M33
12 - 16 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA
Ogos
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)
SK LIDONG BELURAN

TEMA 6 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan KB-Menjana Idea,
SAINS, TEKNOLOGI DAN respons memberikan respons terhadap; Membuat Kesimpulan,
INOVASI iii) pesanan Mencirikan

UNIT 16 : 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami, dan Pembelajaran


M34
Sains Dan Kita menaakul bahan grafik dan bukan menaakul bahan untuk Konstruktivisme
19 - 23
grafik mendapatkan;
Ogos
iii) idea tersirat KP-Interpersonal
M35
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis EMK-Nilai Murni –
26 - 30
ayat yang bermakna i) perkataan, Hormat-Menghormati,
Ogos
ii) frasa Rasional, Kesyukuran,
Bertanggungjawab
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami dan mengenal
mengikut konteks. pasti jenis ayat mengikut konteks;
iii) ayat perintah
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)
SK LIDONG BELURAN

TEMA 6 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur dengan sebutan KB-Menjana Idea,
SAINS, TEKNOLOGI DAN maklumat dan idea bagi pelbagai yang betul dan intonasi secara Mengkategorikan,
INOVASI tujuan. bertatasusila. Mencirikan,
Menganalisis
UNIT 17 : 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca dan mengenal
Teknologi Dan Kita karya sastera dan bukan sastera pasti kandungan teks bahan Pembelajaran
sastera dan bukan sastera; Konstruktivisme,
i) cerita Kontekstual

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis KP- Interpersonal
ayat yang bermakna iii) ayat
EMK-Nilai Murni-
M36 4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.1 Melafazkan pantun dengan Menghargai Teknologi,
02 - 06 kesantunan bahasa dalam bahan intonasi yang betul; Kesyukuran, Kreativiti
September sastera. ii) pantun empat kerat Dan Inovasi, Rasional

4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.1 Mencipta secara terkawal


dengan menyerapkan keindahan dan mempersembahkan;
dan kesantunan bahasa serta ii) pantun empat kerat
mempersembahkannya secara
kreatif.

5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.2 Memahami, mengenal pasti


mengikut konteks. dan menggunakan bentuk ayat
mengikut konteks.
i) ayat tunggal
ii) ayat majmuk
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)
SK LIDONG BELURAN

TEMA 6 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat KB-Merumus,


SAINS, TEKNOLOGI DAN maklumat dan idea bagi pelbagai daripada bahan. Menghubungkaitkan,
INOVASI tujuan. Menyelesaikan Masalah,
Menganalisis
UNIT 18 : 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca dan mengenal
Hebatnya Inovasi karya sastera dan bukan sastera pasti kandungan teks bahan Pembelajaran
sastera dan bukan sastera; Berasaskan Projek,
ii) pantun Konstruktivisme,

M37 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis KP-Muzik
09 - 13 ayat yang bermakna iii) ayat
September EMK-Nilai Murni-
4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.2 Menyanyikan dengan Kreativiti Dan Inovasi,
kesantunan bahasa dalam bahan sebutan dan intonasi yang betul; Menjaga Kebersihan,
sastera. ii) lagu rakyat Kerajinan

5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.2 Memahami, mengenal pasti


mengikut konteks. dan menggunakan bentuk ayat
mengikut konteks.
i) ayat tunggal
ii) ayat majmuk
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)
SK LIDONG BELURAN

TEMA 7 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan KB-Menjana Idea,
LINDUNGI ALAM respons memberikan respons terhadap; Menghubungkaitkan,
i) soalan Mengecam
UNIT 19 :
Sayangi Alam 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca dan mengenal Pembelajaran
karya sastera dan bukan sastera pasti kandungan teks bahan Kontekstual
sastera dan bukan sastera;
iii) lagu kanak-kanak KP-Interpersonal,
Kinestetik
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.2 Membina dan menulis
M38 ayat yang bermakna jawapan pemahaman berdasarkan BCB- Bacaan Intensif
16 - 20 soalan;
September i) bertumpu EMK-Nilai Murni –
Kelestarian Alam Sekitar,
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.2 Memahami, mengenal pasti Kerjasama, Prihatin
pembentukan kata mengikut dan menggunakan kata majmuk
konteks mengikut konteks;
i) kata majmuk rangkai kata bebas

5.2.3 Memahami, mengenal pasti


dan menggunakan kata ganda
mengikut konteks.
i) kata ganda
M39
23 - 27 UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH
September
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)
SK LIDONG BELURAN

TEMA 7 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan KB- Membuat Inferens,
LINDUNGI ALAM respons memberikan respons terhadap; Menghubungkaitkan,
ii) suruhan Menjana Idea,
UNIT 20 :
Flora Dan Fauna 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.2 Membaca, memahami, dan Pembelajaran
M40 karya sastera dan bukan sastera mempersembahkan karya sastera. Kontekstual
30
September 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.3 Mencatat maklumat tentang BCB-Mencatat
- ayat yang bermakna sesuatu perkara Maklumat
04
Oktober 5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami, mengenal pasti KP-Kinestetik
menggunakan golongan kata dan menggunakan kata tugas
mengikut konteks mengikut konteks; EMK-Nilai Murni-Kasih
i) kata hubung gabungan Sayang, Semangat
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami dan mengenal Bermasyarakat,
mengikut konteks. pasti jenis ayat mengikut konteks; Menghargai Alam,
i) ayat penyata Bersyukur
M41 TEMA 7 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, dan KB-Menjana Idea,
07 - 11 LINDUNGI ALAM respons memberikan respons terhadap; Menghubungkait,
Oktober iii) pesanan Penilaian, Mengenal
UNIT 21 : Pasti
Bersihkan Alam 2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca dan mengenal
karya sastera dan bukan sastera pasti kandungan teks bahan Pembelajaran
sastera dan bukan sastera; Kontekstual,
i) cerita Konstruktivisme

3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan KP- Interpersonal


naratif dan bukan naratif secara;
i) terkawal BCB-Bacaan Intensif

5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami dan mengenal EMK-Nilai Murni –
mengikut konteks. pasti jenis ayat mengikut konteks; Hemah Tinggi, Berjimat
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)
SK LIDONG BELURAN

iii) ayat perintah Cermat, Menghargai


iv) ayat seruan Alam, Kerajinan
TEMA 8 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur dengan sebutan KB-Membuat
EKONOMI, maklumat dan idea bagi pelbagai yang betul dan intonasi secara Keputusan, Mensintesis,
KEUSAHAWANAN DAN tujuan. bertatasusila. Mengenalpasti,
PENGURUSAN KEWANGAN Membandingbezakan
2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami, dan
UNIT 22 : menaakul bahan grafik dan bukan menaakul bahan untuk Pembelajaran
Wang Dalam Kehidupan grafik mendapatkan; Kontekstual
ii) idea tersurat
iii) idea tersirat KP-Logik Matematik,
Bacaan Intensif,
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan Interpersonal
M42
hasil penulisan daripada aspek;
14 - 18
i) ejaan EMK-Nilai Murni –
Oktober
Keusahawanan,
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memaha,mengenal pasti dan Prihatin, Rasional,
pembentukan kata mengikut menggunakan kata terbitan Bertanggungjawab
konteks mengikut konteks;
i) kata berimbuhan awalan
ii) kata berimbuhan akhiran

5.2.2 Memahami, mengenal pasti


dan menggunakan kata majmuk
mengikut konteks;
i) kata majmuk rangkai kata bebas
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)
SK LIDONG BELURAN

TEMA 8 : 1.2 ertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat KB-Menjana Idea,
EKONOMI, maklumat dan idea bagi pelbagai daripada bahan. Memadankan,
KEUSAHAWANAN DAN tujuan. Mengenal Pasti,
PENGURUSAN KEWANGAN Menganalisis
2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti
UNIT 23 : karya sastera dan bukan sastera kandungan teks bahan sastera dan Pembelajaran
M43 Peniaga Berjaya bukan sastera; Kontekstual
21 - 25 ii) pantun
Oktober KP-Interpersonal,
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan
hasil penulisan daripada aspek; EMK-Nilai Murni –
ii) tanda baca Prihatin,
Berdikari,Kerjasama
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami dan mengenal
mengikut konteks. pasti jenis ayat mengikut konteks;
i) ayat penyata
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)
SK LIDONG BELURAN

TEMA 8 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat KB-Menilai, Membuat
EKONOMI, maklumat dan idea bagi pelbagai daripada bahan. Keputusan,
KEUSAHAWANAN DAN tujuan. Menghubungkaitkan,
PENGURUSAN KEWANGAN Menjana Idea,
2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.2 Membaca, memahami, dan Mencirikan
UNIT 24 : karya sastera dan bukan sastera mempersembahkan karya sastera.
Mengurus Belanja KP-Interpersonal,
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.3 Mencatat maklumat tentang Kinestetik, Logik
M44 ayat yang bermakna sesuatu perkara. Matematik
28
Oktober 4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.1 Mencipta secara terkawal dan BCB- Bacaan luncuran
- dengan menyerapkan keindahan mempersembahkan;
01 dan kesantunan bahasa serta iii) syair –irama Selendang Delima EMK-Nilai Murni –
November mempersembahkannya secara Keusahawanan,
kreatif. Rasional, Kasih Sayang,
Berjimat Cermat
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.2 Memahami, mengenal pasti
mengikut konteks. dan menggunakan bentuk ayat
mengikut konteks.
i) ayat tunggal
ii) ayat majmuk

M45
04 - 08 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
November
M46
11 - 15 SUKAN SEKOLAH
November
M47
18 - 22 MAKeP
November
CATATAN : Elemen Merentas Kurikulum (EMK) perlu disisipkan mengikut kesesuaian tema / unit
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)
SK LIDONG BELURAN

Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) hendaklah ditulis seperti biasa