Anda di halaman 1dari 3

Mata Pelajaran : Reka Bentuk Dan Teknologi

Tahun : 4 Al-Razi

Bilangan : 31 orang

Tarikh / Hari : 22 Oktober 2018 / Isnin

Masa / Minit : 9.45 – 10.45 petang (60 minit)

Bidang Pembelajaran : Sains Rumah Tangga

Tajuk : 6. Sains Rumah Tangga

Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah melihat jenis-jenis bahan hiasan artikel jahitan di rumah dan di kedai

Standard Kandungan : 6.1 Menghasilkan Artikel Jahitan

Standard Pembelajaran : 6.1.11 Menghias artikel jahitan menggunakan bahan hiasan yang dipilih.

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

i. Murid dapat menghias artikel jahitan menggunakan bahan hiasan yang dipilih.

Pentaksiran : (a) Penilaian pelajar dilakukan sacara pemerhatian terhadap kolaborasi semasa aktiviti pelajar

(b) Menilai hasil kerja pelajar

Elemen Merentas Kurikulum : 1. Keusahawanan

EK 4- Merancang sesuatu projek dengan teliti

2. Kreativiti dan inovatif – boleh mencipta.

3. Nilai murni - bekerjasama dan bersabar.

Nilai dan Sikap : Menjaga keselamatan, Tolak ansur, Bersungguh-sungguh


Kemahiran Berfikir : Menjana idea, mereka cipta,

Elemen Abad ke 21 : Kolaborasi , Komunikasi, Kreativiti

Sumber/Bahan Bantu Mengajar : Alatan Menjahit, Bahan Menjahit, Aktikel Jahitan

LANGKAH / MASA ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN CATATAN


Set Induksi Gambaran awal berkaitan dengan tajuk 1. Guru menunjukkan satu contoh artikel yang telah siap Nilai dan Sikap
(5 minit) pengajaran pada hari ini dihias Prihatin
2. Murid disoal dengan soalan : Kemahiran Berfikir
a. Apakah yang perlu kamu lakukan untuk menghias Membuat analisis
artikel jahitan ini
3. Murid memberikan pendapat dan guru merumuskan
pendapat yang diberikan dan mengaitkan dengan
topik pada hari ini
Pengenalan : Penerangan tentang alatan dan bahan yang 1. Murid diajukan dengan soalan apakah alatan dan
Langkah 1 diperlukan untuk menghias artikel jahitan tersebut bahan yang diperlukan bagi menjahit artikel ini? Bahan Bantu Mengajar
(10 minit) 2. Guru menerangkan secara terperinci tentang alatan Alatan dan Bahan Jahitan
dan bahan yang diperlukan serta prosedur Strategi:
keselamatan sepanjang melakukan kerja amali Berpusatkan Guru

Perkembangan : Proses memilih bahan hiasan yang sesuai untuk 1. Guru menyediakan bahan-bahan hiasan di hadapan
Langkah 2 artikel jahitan masing-masing untuk dipilih oleh murid-murid Nilai dan Sikap
(10 minit) 2. Murid-murid diberi kebebasan untuk memilih sendiri Kreativiti, Analisis
bahan hiasan yang mereka minati

Pengukuhan : Aktiviti Pengukuhan: 1. Murid dikehendaki mengeluarkan artikel jahitan KBAT:


Langkah 3 Aktiviti Amali masing-masing Kreativiti dan kolaborasi
(30 minit) 2. Murid diminta untuk memasang bahan hiasan pada Strategi:
artikel jahitan masing-masing Berpusatkan Murid
3. Guru memberikan bimbingan yang terperinci dengan
bergerak ke setiap kumpulan bagi memastikan
semua murid dapat melakukan kerja amali dengan
betul
Penutup Membuat rumusan 1. Guru menunjukkan beberapa hasil kerja pelajar Kemahiran Berfikir
(5 minit) dihadapan Membuat perkaitan
2. Murid diminta memberikan pendapat tentang hasil KBAT:
kerja yang telah dilakukan Kerjasama
3. Guru membuat rumusan secara keseluruhan

Refleksi :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….