Anda di halaman 1dari 3

Mata Pelajaran : Reka Bentuk Dan Teknologi

Tahun : 4 Al-Razi

Bilangan : 31 orang

Tarikh / Hari : 18 Oktober 2018 / Khamis

Masa / Minit : 12.15 – 01.15 petang (60 minit)

Bidang Pembelajaran : Sains Rumah Tangga

Tajuk : 6. Sains Rumah Tangga

Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah melihat jenis-jenis bahan hiasan artikel jahitan di rumah dan di kedai

Standard Kandungan : 6.1 Menghasilkan Artikel Jahitan

Standard Pembelajaran : 6.1.9 Menyatakan jenis bahan hiasan seperti butang, renda dan riben.

6.1.10 Memilih bahan hiasan mengikut artikel jahitan.

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

1. Menyatakan jenis bahan hiasan


2. Memilih bahan hiasan mengikut artikel

Pentaksiran : (a) Penilaian pelajar dilakukan sacara pemerhatian terhadap kolaborasi semasa aktiviti pelajar

(b) Menilai hasil kerja pelajar

Elemen Merentas Kurikulum : 1. Keusahawanan

EK 4- Merancang sesuatu projek dengan teliti

2. Kreativiti dan inovatif – boleh mencipta.

3. Nilai murni - bekerjasama dan bersabar.


Nilai dan Sikap : Menjaga keselamatan, Tolak ansur, Bersungguh-sungguh

Kemahiran Berfikir : Menjana idea, mereka cipta,

Elemen Abad ke 21 : Kolaborasi , Komunikasi, Kreativiti

Sumber/Bahan Bantu Mengajar : Alatan Menjahit, Bahan Menjahit, Aktikel Jahitan

LANGKAH / MASA ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN CATATAN


Set Induksi Gambaran awal berkaitan dengan tajuk 1. Guru menunjukkan dua contoh artikel (satu artikel Nilai dan Sikap
(5 minit) pengajaran pada hari ini dihias, satu artikel tanpa hiasan). Prihatin
2. Murid diminta membanding beza artilkel jahitan Kemahiran Berfikir
3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk Membuat analisis
pelajaran hari ini.
Pengenalan : Penerangan tentang jenis bahan hiasan yang 1. Guru menunjukkan pelbagai jenis bahan hiasan.
Langkah 1 diperlukan untuk artikel jahitan tersebut 2. Murid memberikan pendapat tentang jenis bahan Bahan Bantu Mengajar
(10 minit) hiasan yang diperlukan untuk artikel jahitan mereka Alatan dan Bahan Jahitan
3. Guru menerangkan pelbagai jenis bahan hiasan dan Strategi:
kesesuaiannya dengan artikel. Berpusatkan Guru

Perkembangan : Penerangan dan tunjuk cara menghias artikel 1. Guru menunjukkan demostrasi kaedah yang betul
Langkah 2 untuk memasang hiasan jahitan Nilai dan Sikap
(10 minit) 2. Murid ditanya jika terdapat sebarang pertanyaan atau Kreativiti, Analisis
masalah

Pengukuhan : Aktiviti Pengukuhan: 1. Murid dikehendaki duduk dalam kumpulan dan KBAT:
Langkah 3 Aktiviti Kumpulan (Peta i-Think) dibekalkan dengan kertas mahjung dan marker Kreativiti dan kolaborasi
(30 minit) 2. Murid dikehendaki untuk membuat peta i-think Strategi:
tentang jenis-jenis hiasan jahitan secara berkumpulan Berpusatkan Murid
Penutup Membuat rumusan 1. Guru menunjukkan beberapa hasil kerja pelajar Kemahiran Berfikir
(5 minit) dihadapan Membuat perkaitan
2. Murid diminta memberikan pendapat tentang hasil KBAT:
kerja yang telah dilakukan Kerjasama
3. Guru membuat rumusan secara keseluruhan

Refleksi :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….