Anda di halaman 1dari 185

Republika e Kosoves

Republika Kosova - Republic of Kosovo


Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Infrastruktures
Ministarstvo Infrastrukture
Ministry of Infrastr ucture

Nr. 22{3 /2012


Date: 23.08.2012
Sekretari i Pergjithshem i Ministrise se Infrastr uktures,
Ne mbeshtetje te nenit 145 (paragrafi 2), te Kushtetutes se Republike s se Kosoves, Duke marre
parasysh nenin 38 te Ligjit nr. 03/ L-189 per administraten shteterore te Republikes se Kosoves,
(Gazeta Zyr tare, Nr. 82, 21tetor 2010), d uke u bazuar ne nenin 17 (paragrafi 5 dhe paragraH 6) te
Rregullores nr. 02/ 2011 per fushat e pergjegjesise administrative te Zyres se Kryeministrit dhe
Ministrive (22.03.2011), ne pajtim me nenin 5 (paragrafi 5.4. c) te Rregullores 2001/19 per Degen
e Ekzekutivit, nenit 257 te Ligjit nr. 02/ L-70 per Sigurine ne Komunikacionin Rrugor,
neneve 15, 17, 21, 22, 29 34, 38, 126 te Ligjit nr. 04/L-065, per te Drejta t e autorit dhe te drejtat e
peraferta, Vendimit nr. 1878, date 17.07.2012, merr:

V EN D IM

I. Pyetjet per testimin e kandidateve per dhenien e provimit per shofer per ka tegorine "8"
jane publike dhe publikohen ne ueb faqen e ministrise.
II. Ndalohet <;do lloj forme e publikimit, kopjimit dhe shperndarjes pa autorizimin e
ministrise.
III. . Te gjithe personat fizike dhe juridik te cilet deshirojne t'i perdorin pyetjet per
qellime komerciale apo forma t'jera per perfitime, jane te obliguar te paraqesin
kerkese ne ministri per aprovim.
IV. Ministria cakton shumen per kompensim, e cila paguhet ne xhirollogarine e ministrise.
V. Vend imi hyn ne fuqi diten e nenshkrimit.

Vendimi t'iu dergohet:


1. Kabinetit te ministrit
2. Depa rtamentit te automjeteve
3. Arhives
PROVIMI PËR PATENTË SHOFERI
1 Situatat në komunikacion
001

1001. Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese, a ju lejohet


kthimi djathtas?

Jo.

Po, unë kam përparësi kalimi në raport me këmbësorët të cilët


janë duke kaluar rrugën.

X Po, por duhet dhënë përparësi kalimi këmbësorëve të cilët janë


duke kaluar rrugën.

1002. Çfarë paraqesin shenjat e komunikacionit?

Kufizim të shpejtësisë së lëvizjes.

X Afërsinë e kthesës në të majtë.

X Ndalim tejkakalimi për të gjitha mjeteve motorike, përveç


motoçikletave pa rimorkio anësore.

1003. A ju lejohet lëvizja drejt në këtë situatë?

X Po.

Jo.

Po, por duhet pritur ndrrimin e dritave në semafor.

1004. A lejohet ndalja e veturës për të biseduar me këmbësorë


në këtë situatë?

Po.

Po nëse biseda e tyre nuk zgjatë më shumë se 3 minuta.

X Jo.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFERI
1 Situatat në komunikacion
002

1005. Si do të veproni në këtë situatë?

X Do të ndalem para vijës së ndaljes.

Rruga është e lirë, do të vazhdoj lëvizjen pa u ndalur.

Me shenjë akustike (buri) do t’i lajmëroj biçiklistit të largohet


nga rrruga.

1006. A lejohet ndalja e mjetit në rrugë, në këtë situatë?

Po.

Po, çdo herë në rrugë në vendbanim.


3.5 m
X Jo.

1007. Si do të veproni në këtë situatë?

X Do të vazhdoj lëvizjen pa u ndalur por me kujdes të shtuar.

Me shpejtësi të rritur do të vazhdojë lëvizjen.

Do të ndalem dhe do t`i jap përparësi kalimi autobusit.

1008. Si do të veproni në këtë situatë?

X Do të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes dhe do të rris kujdesin.

X Do të jem i gatshëm të reagojë në rast nevoje.

Do të përdori shenjën akustike (burinë) që këmbësorët të


largohen nga rruga.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFERI
1 Situatat në komunikacion
003

1009. Në cilat drejtime lejohet lëvizja e mjeteve në këtë situatë?

X Drejt.

X Djathtas.

Majtas.

1010. A ju lejohet tejkalimi i kolonës së mjeteve?

Po.

Po, sepse nuk ka mjete nga kahja e kundert dhe me


shenja nukë është e ndaluar.

X Jo.

1011. A duhet vendosur trekëndëshin e sigurisë, pas


mjetit motorik të ndalur në defekt, në autostradë?

Po në largësi prej 30 - 50 metra pas mjetit të ndalur.

Jo.

X Po në largësi prej 100 metra pas mjetit të ndalur.

1012. Cilat veprime ju ndalohen në autostradë?

Lëvizja me shpejtësi deri në 130 km/h.

X Lëvizja me shpejtësi mbi 130 km/h.

X Kthimi gjysmërrethor.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFERI
1 Situatat në komunikacion 004

1013. A lejohet ndalja ose parkimi i mjetit në këtë situatë?

Po.

Po, nëse nuk paraqet pengesë për pjesëmarrësit tjerë në


komunikacion.

X Jo.

1014. Si duhet të veproni në këtë situatë?

X Do të ndalem për t’i dhënë përparësi kalimi këmbësorit.

Do të vazhdojë lëvizjen pa u ndalur.

Me shenjë akustike (buri) do të lajmërojë këmbësorin


të largohet nga rrruga.

1015. Me rastin e tejkalimit të biçikletës, sa duhet të jetë distanca


anësore e sigurisë?

Nuk duhet të jetë më e vogël se 2 metra.

Nuk duhet të jetë më e vogël se 1.5 metra.

X Nuk duhet të jetë më e vogël se 1 metër.

1016. Si duhet të veproni në këtë situatë?

X Do të mbajë distancë të mjaftueshme të sigurisë.

Do të përdori shenjën akustike (burin) për t’u larguar nga


rruga kafshët

X Do të zvoglojë shpejtësinë e lëvizjes, sipas nevojes


do të ndalem.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFERI
1 Situatat në komunikacion 005

1017. Si do të veproni në këtë situatë?

Do të ndalem.

X Do të vazhdojë lëvizjen drejtë ose djathtas.

Do të vazhdojë lëvizjen vetëm majtas.

1018. Cilat veprime janë të lejuara në këtë pjesë të rrugës?

Lëvizja me shpejtësi mbi 80 km/h.

X Lëvizja me shpejtëse deri në 80 km/h.

X Tejkalimi.

1019. A lejohet parkimi i mjetit në trotuar, në këtë situatë?

X Jo.

Po.

Po, sepse nuk është duke i penguar këmbësorët.

1020. Cilat veprime ju ndalohen në këtë situatë?

X Ndalja dhe parkimi i mjetit.


X Tejkalimi.

Lëvizja me shpejtësi deri në 40 km/h.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
1 Situatat në komunikacion
006

1021. Vetura para jush ka dhënë tregues drejtimi për t’u kthyer
majtas, a ju lejohet tejkalimi, në këtë situatë?

X Jo.

Po.

Po, pasi nuk është e ndaluar me shenime rrugore.

1022. Sa duhet të jetë diatanca e sigurisë, gjatë lëvizjes në rrugë të


mbulluar me borë?

Së paku 1 sekondë.

Së paku 2 sekonda.

X Së paku 3 sekonda.

1023. A. jeni të obliguar për t’i dhënë përparësi kalimi këmbësorit?

X Po.

Jo, me shenjë akustike (buri) do ta lajmërojë këmbësorin


dhe do të vazhdojë lëvizjen pa u ndalur.

Jo,

1024. A i lejohet shoferit parkimi i veturës në këtë situatë?

Po.

Po ditën dhe pranë shtëpisë së tijë.

X Jo.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
1 Situatat në komunikacion
007

1025. Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë?

X Levizja drejt duke respektuar semaforin.

X Lëvizja djathtas duke mos respektuar semaforin por shenjën


e komunikacionit

Lëvizja drejt dhe djathtas çdo herë duke respektuar vetëm


semaforin.

1026. Çfarë lajmëron shenja e komunikacionit?

Fillimin e rrugës së rezervuar për komunikacionin e automjeteve.

Mbarimin e autostradës.

X Autostradën.

1027. Si duhet të veproni në këtë situatë?

X Do të respektoj shenjat e komunikacionit.


X Do t’i jap përparësi kalimi mjeteve të cilat lëvizin në kryqëzim.

Kam përparësi kalimi në raport me mjetet që lëvizin në kryqëzim.

1028. Pse distanca e sigurisë duhet të jetë më e gjatë, gjatë lëvizjes


në rrugë me borë?

X Rruga e frenimit është më e gjatë.

X Rruga e e ndaljes është më e gjatë.

Rruga e reagimit është më e gjatë.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
1 Situatat në komunikacion
008

1029. A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?

X Jo.

Po.

Po rruga nga kahja e kundër është e lirë.

1030. Si do të veproni në këtë situatë?

Do të vazhdojë lëvizjen pa u ndalur.

Do të përdori shenjën akustike dhe nuk do të ndalem.

X Do t’ju jap përparësi kalimi këmbësorëve.

1031. Autobusi është ndalur në vendndalje, në rrugë jashtë zonave


të banuara, çka duhet të keni parasysh?

Do të ndalem dhe do të pres derisa autobusi t’i pranojë të


gjithë udhëtarët.

X Në udhëtar të cilët mundë të dalin para autobusit.

X Me shpejtësi të zvogëluar dhe kujdes të shtuar do ta vazhdojë


lëvizjen.

1032. Në. cilat raste lejohet përdorimi i shiritit nr. 1 në


autostradë?

Për lëvizjen e mjeteve të cilat nuk mund të lëvizin me


shpejtësi mbi 60 km/h.

Për tejkalim të automjetve të cilat lëvizin shumë ngadal. 3 2 1

X Për ndalje emergjente në rast të defektit në automjet.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
1 Situatat në komunikacion 009

1033. Gjatë lëvizjes në autostradë si në këtë situatë, nëpër cilin


shirit të komunikacionit duhet të lëvizni?

Në shiritin nr 1.

X Në shiritin nr 2.
3 2 1
Në shiritin nr 3.

1034. Si duhet të veproni në këtë situatë?

Do të ndalem.

X Do të lëvizi me kujdes të shtuar.

Këmbësorët janë duke lëvizur në trotuar, prandaj do të rris


shpejtësinë e lëvizjes.

1035. Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë?

Kthimi majtas.

Kthimi gjysmërrethor.

X Lëvizja drejt.

1036. A ju lejohet tejkalimi i motoçikletës në këtë situatë?

Po.

X Jo.

Po, nese nuk i rrezikoj këmbësorët.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
1 Situatat në komunikacion
010

1037. Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar e lëvizjes


në autostradë?

X 130 km/h.

120 km/h.

110 km/h.

1038. Si duhet të veproni në këtë situatë?

Do të ndalem para vendkalimit të këmbësorëve, për t’i dhënë


X përparësi kalimi këmbësorit.

Do të vazhdojë lëvizjen pa u ndalur, këmbësori është duke lëvizur


shumë ngadal.

Do të vazhdojë lëvizjen pa u ndalur, këmbësori po qëndron


i ndalur në rrugë.

1039. Çfarë kujdesi duhet të keni në këtë situatë?

X Në përshtatje të shpejtësisë për shkak të kthesës.

X Nuk do të lëvizi me shpejtësi më të madhe se 40 km/h.

Në kthesë të rrezikshme nga ana e majtë.

1040. Çfarë kujdesi duhet të keni në këtë situatë?

Në kthesë të rrezikshme majtas.

Në kthesë të rrezikshme djathtas.

X Në kryqëzim me rrugën e dorës së dytë në këndë të drejtë.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
1 Situatat në komunikacion
011

1041. Në çfarë duhet të llogaritni në këtë situatë?

Në pjesën e rrugës ku jemi të rrezikuar nga shembja e gurëve


nga ana e majtë.

X Në pjesën e rrugës ku ndalohet tejkalimi i mjeteve motorike.

X Në pjesën e rrugës ku jemi të rrezikuar nga shembja e gurëve


nga ana e djathtë.

1042. Si duhet të veproni në këtë situatë?

Do të ndalem për t’i dhënë përparësi kalimi mjetit i cili vjen nga
X kahja e kundërt e lëvizjes.

Do të vazhdoj lëvizjen para mjetit i cili vjen nga kahja e kundërt


e lëvizjes.
X Do të respektoj shenjat e komunikacionit.

1043. Si duhet të veproni në këtë situatë?

Do të vazhdojë lëvizjen para veturës së kuqe.

X Do ti jap përparësi kalimi veturës së kuqe.

Në këtë situatë duhet respektuar rregulla e krahut të djathtë.

1044. Fëmija vrapon në rrugë, si do të veproni në këtë situatë?

Do të vazhdojë lëvizjen pa u ndalur.

Do të përdori shenjën akustike (burinë) dhe vazhdojë lëvizjen.

X Do të ndalem.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
1 Situatat në komunikacion 012

1045. A lejohet ndalja ose parkimi i mjetit në këtë situatë?

Po.

X Jo.

Po, pasi që vetura i ka ndezur të gjithë treguesit e drejtimit. 2.5 m

1046. A ju lejohet tejkalimi i dy mjeteve njëkohësisht?

Jo në asnjë rast.

X Po, nëse rruga nga kahja e kundërt është e lirë dhe me shenja të
komunikacionit nuk është e ndaluar.

Jo.

1047. Fëmijët ndodhen pranë rrugës, si duhet të veproni në këtë


situatë?

X Do të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes.

X Do të kem kujdes të veçant, të mos i rrezikoj fëmijët.

Nuk do të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes pasi që fëmijët


janë në skajin e rrugës.

1048. Jashtë vendbanimit, pas mjetit të ndalur në defekt, në çfarë


distance duhet të vendoset trekëndëshi i sigurisë?

Prej 100 metra.

Prej 15 - 25 metra.

X Prej 30 - 50 metra.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFERI
1 Situatat në komunikacion
013

1049. Si do të veproni në këtë situatë?

Do të ndalem mbrapa autobusit dhe të pres deri sa të niset


nga vendndalja e tij.

Do të vazhdojë lëvizjen pa ndonjë kujdes të veçant, pasi


që autobusi është i ndalur në vendaljen për autobus.
BUS
X Do të vazhdojë lëvizjen me kujdes të shtuar.

1050. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?

Në vendkalimin hekurudhorë pa mbrojtës ose gjysmëmbrojtës.

X Në vendkalimin hekurudhorë me mbrojtës ose gjysmëmbrojtës.

X Në vendkalimin hekurudhorë të rregulluar me shenja ndriçuese.

1051. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?

X Përparësia e kalimit gjatë përballëkalimit është rregulluar me


shenja të komunikacionit.

Jam i obliguar të ndalem për t’i dhënë përparësi kalimi


mjetit i cili lëvizë nga kahja e kundërt.
Kam përparësi kalimi në raport me mjetin i cili lëvizë nga
X kahja e kundërt.

1052. Si duhet të veproni në këtë situatë?

Do të vazhdojë lëvizjen pa u ndalur, pasi që rruga është e lirë.

X Do të ndalem tek vija e të pamurit.

Do të ndalem para shenjës vetëm në rast rreziku.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
1 Situatat në komunikacion
014

1053. A ju lejohet tejkalimi i veturës nga ana e djathtë, në këtë


situatë?

Jo.

X Po.

Tejkalimi nga ana e djathtë nuk lejohet në asnjë rast.

1054. A ju lejohet ndalja ose parkimi i mjetit në këtë situatë?

Po.

Po, nëse nuk i pengojmë pjesëmarrësit tjerë të komunikacionit.

X Jo.

1055. Në cilat drejtime ju lejohet lëvizja , në këtë situatë?

X Drejt.

X Djathtas.

Majtas.

1056. Çfarë kujdesi duhet të keni në këtë situatë?

Unë kam përparësi kalimi në raport mjetet të cilat lëvizin


në kryqëzim me rrethrrotullim.
X Unë kryqëzohem me rrugën me të drejtë përparësie kalimi.

X Mjetet të cilat lëvizin në kryqëzim me rrethrrotullim kanë


përparësi kalimi.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
1 Situatat në komunikacion 015

1057. A ju lejohet tejkalimi i veturës në këtë situatë?

Po, pasi që nuk ka komunikacion nga kahja e kundërt.

X Jo.

Po, pasi që nuk e kam të ndaluar me shenja vertikale


të komunikacionit.

1058. A ju lejohet lëvizja në shiritin e komunikacionit për mjetet


e transportit publik të udhëtarve?

Po.

X Jo.

Po, nëse shiriti është i lirë.

1059. A lejohet lëvizja e këmbësorëve në autostradë?

Po, nëse dukshmëria është e mirë.

Po majtas në kahje të lëvizjes së automjeteve.

X Jo, në asnjë rast.

1060. Nga cila anë ju lejohet anashkalimi në këtë situatë?

X Majtas.

X Djathtas.

Vetëm majtas.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
1 Situatat në komunikacion 016

1061. A .ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?

X Jo.

Po.

Po, nëse nga kahja e kundërt rruga është e lirë.

1062. N.garkesa (barra) e cila transportohet me veturë, a është


shënuar drejt?

Po, nëse transporti kryhet në vendbanim.

Po.

X Jo.

1063. S.i duhet të veproni në këtë situatë?

Do të përdori shenjën akustike ( burinë ) për ta paralajmëruar


këmbësorin të largohet nga rruga.

Do të vazhdojë lëvizjen pa u ndalur.

X Do të ndalem për t’i dhënë përparësi kalimi këmbësorit.

1064. Si duhet të veproni në këtë situatë?

X Do të lëvizi me shpejtësi të zvogëluar.

Do të rris kujdesin, në rast frenimi rruga e frenimit është


X më e gjatë.

Do të vazhdoj lëvizjen duke e rritur shpejtësinë pasi që


rruga është e lirë.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
1 Situatat në komunikacion
017

1065. A .ju lejohet kthimi majtas në këtë situatë?

X Po.

Jo.

Jo, me shenjë të komunikacionitn ndalohet kthimi majtas,

1066. A. ju lejohet tejkalimi në këtë situatë ?

Jo.

X Po.

Jo, me sinjalizim horizontal është e ndaluar.

1067. N.ë çka do të llogaritni në këtë situatë?

Në kthesë të rrezikshme majtas.

Në afërsi të vendkalimit hekurudhor pa mbrojtëse


X ose gjysmëmbrojtëse.

Në afërsi të vendkalimit hekurudhor me mbrojtëse


ose gjysmëmbrojtëse.

1068. A ju lejohet tejkalimi i qerres në këtë situatë?

Po, nëse nuk rrezikon dhe pengon pjesëmarrësit tjerë në


X komunikacion.

Jo.

Po, vetëm gjatë lëvizjes në vendbanim.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
1 Situatat në komunikacion
018

1069. Si.do të veproni në këtë situatë?

X Do të ndalem para vendkalimit të këmbësorëve.

Do të vazhdojë lëvizjen pa u ndalur.

Me shenjë akustike do ti paralajmëroj këmbësorët,


për prezencën time.

1070. A. lejohet ndalja ose parkimi i automjetit në fushën për


orientimin e komunikacionit rrugor ?

X Jo.

Po.

Po, nëse i ka ndezur të gjithë treguesit e drejtimit.

1071. A. lejohet lëvizja e biçiklistëve në autostradë?

Po në shiritin për ndalje emergjente.

Po në shiritin e djathtë në kahje të lëvizjes .

X Jo, në asnjë rast.

1072. Si duhet vepruar shoferi i veturës, derisa jeni duke e tejkaluar?

X Nuk i lejohet rritja e shpejtësisë së lëvizjes.

Të lëviz sa më afër mesit të rrugës.

Të rrisë shpejtësinë e lëvizjes.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
1 Situatat në komunikacion 019

1073. A ju lejohet lëvizja në këtë situatë?

X Po djathtas duke ju dhënë përparësi kalimi të gjithë pjesëmarrësve


në komunikacion.

Jo.

Po, djathtas, drejtë ose majtas.

1074. Si do të veproni në këtë situatë?

X Do të rris kujdesin dhe do të vazhdojë lëvizjen me shpejtësi


të zvogëluar.

Do të përdori shenjën akustike (borinë) dhe do ta vazhdojë


lëvizjen me shpejtësi të njëjtë.

Pasi që këmbësorët nuk gjenden në rrugë, duhet të vazhdojë


me shpejtësi të njëjtë.

1075. S.i do të veproni në këtë situatë?

Do të rris shpejtësinë e lëvizjes, fillon komunikacioni në


autostradë. DALJE

X Do të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes, përfundon komunikacioni


në autostradë.

Do të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes, përfundon komunikacioni


në rrugë magjistrale.

1076. Në çfarë duhet të llogaritni në këtë situatë?

X Në kryqëzim me rrethrrotullim.

X Mjetet të cilat lëvizin në rrethrrotullim kanë përparësi.

X Në kryqëzim, ku lejohet tejkalimi.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
1 Situatat në komunikacion
020

1077. A ju lejohet lëvizja këmbësorëve, nëpër autostradë?

Po.

X Jo.

Po në shiritin për ndalje emergjente.

1078. Në cilat raste duhet vendosur dy trekëndësha të sigurisë,


si në foto?

Me rastin e ndaljes së veturës në rrugë për shkak të defektit.

Me rastin e ndaljes së kolonës së mjeteve në rrugë për shkak


X të defektit.

Me rastin e ndaljes së mjetit në rrugë i cili bart materie të


X rrezikshme në rrugë për shkak të defektit.
! !

1079. C.ili duhet të jetë kujdesi juaj në këtë situatë?

X Do të zvogëloj shpejtësinë e lëvizjes.

X Do të përshtati shkallën e transmisionit.

X Nuk do të frenoj vrullshëm.

1080. A ju lejohet tejkalimi i tramvajit në këtë situatë?

Jo.

X Po, nga ana e djathtë.

Po, nga ana e djathtë apo e majtë.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
1 Situatat në komunikacion 021

1081. Si do të veproni në këtë situatë?

Nëse nuk ka tren, mund të vazhdoj lëvizjen pa u ndalur.

X Do të ndalem para shenjës STOP.

Do të vazhdojë lëvizjen pa u ndalur, por me shpejtësi të zvogëluar.

1082. Çfarë paraqesin shenjat e komunikacionit?

Drejtim i obliguar për vetura.

X Ndalje e detyruar.

X Vendkalimi i shënuar për këmbësorë.

1083. A ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?

Jo.

Tejkalimi i mjetit transporues është i ndaluar.

X Po.

1084. Çka duhet të keni parasyshë në këtë situatë?

Në rast frenimi rruga e frenimit do të jetë me e shkurtër.

Nuk do të lëvizi me shpejtësi të zvogluar sepse automjeti im


është i paisur me pneumatik dimëror M+S.
X Në rast frenimi rruga e frenimit do të zgjatet.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
1 Situatat në komunikacion 022

1085. A konsiderohet tejkalim lëvizja më e shpejt e mjetit në shiritin


e majt të rrugës me dy apo me shumë shirita të
komunikacionit në vendbanim?
X Jo.

Po.

Po, lëvizja më e shpejtë çdoherë konsiderohet tejkalim.

1086. Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese, si do të


veproni në këtë situatë?

X Do të ndalem para vendkalimit të këmbësorëve për t’u mundësuar


këmbësorëve kalimin e rrugës.

Më ndalohet kthimi majtas.

Mund të lëvizi djathtas.

1087. A. ju lejohet tejkalimi në këtë situatë?

X Jo.

Po.

Po, sinjalizimi horizontal e lejon tejkalimin.

1088. Si do të veproni nëse topi rrokulliset para jush?

X Do të zvogëlojë shpejtësinë dhe do të jem i gatshëm për frenim,


pasi që fëmijët mund të vrapojnë pas topit.

Do ta përdorë shenjën akustike (borinë) dhe do ta vazhdojë


lëvizjen me shpejtësi të njëjtë.

Pasi që fëmijët nuk gjenden në rrugë, mund të vazhdojë me


shpejtësi të njëjtë.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
1 Situatat në komunikacion
023

1089. Cilat veprime ju ndalohen në tunel?

X Kthimi gjysmërrethor.

X Lëvizja mbrapa.

X Ndalja dhe parkimi.

1090. Çfarë paraqesi shenjat e komunikacionit ?

X Ndalim ndalje.

Pjesën e rrugës ku ndalohet komunikacioni në të dy kahjet


e lëvizjes.

X ePjesën e rrugës ku komunikacioni zhvillohet në të dy kahjet


lëvizjes.

1091. Si duhet të veproni në këtë situatë?

Do të përdori shenjën akustike dhe vazhdojë lëvizjen.

X Do të zvoglojë shpejtësinë e lëvizjes.

X Do të rris kujdesin dhe nëse është e nevojshme do të ndalem.

1092. Si duhet shënuar automjeti i ndalur në autostradë, për


arsye defekti?

Duhet vendosur trekëndëshin e sigurisë në largësi prej


së paku 150 m, pas mjetit të ndalur.

X Duhet vendosur trekëndëshin e sigurisë në largësi prej


së paku 100 m, pas mjetit të ndalur.

X Duhet ndezur të gjithë treguesit e drejtimit.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
1 Situatat në komunikacion
024

1093. Gjatë lëvizjes në tunel, a duhet t’i përdorni dritat për


ndriçim të rrugës?

Jo, tuneli ka ndriçim të mirë.

Po, dritat për shënimin e automjetit (pozicionet).

X Po, dritat e shkurtra për ndriçim të rrugës.

1094. Çfarë paraqesin shenjat e komunikacionit ?

Ndalim ndalje dhe parkimi për të gjitha mjetet motorike.

Ndalim ndalje dhe parkimi për vetura.

X Ndalim ndalje dhe parkimi për mjete transportuese dhe autobusë.

1095. Si është duke vepruar shoferi i mjeti të kombinuar?

Drejt.

X Jo drejt.

Drejt pasi që biçiklisti lëvizë ngadalë.

1096. Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë?

X Më lejohet të vazhdojë lëvizjen vetëm drejt.

Më lejohet ndërrimi i shiritit nëse nuk pengohen mjetet prapa.

X Nuk më lejohet ndërrimi i shiritit.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
1 Situatat në komunikacion
025

1097. Në çka do të llogaritni në këtë situatë?

x Në kthesë të rrezikshme majtas.

x Në ndalim tejkalimi.

x Në përshtatshmëri të shpejtësisë para kthesës.

1098. Si do të veproni në këtë situatë?

x Do të ndalem para vendkalimit të këmbësorëve.

Do të vazhdojë lëvizjen pa u ndalur.

x Do të vazhdojë lëvizjen pasi të kalojnë këmësorët.

1099. Si.do të veproni në këtë situatë?

Do të vazhdoj lëvizjen pa u ndalur por me kujdes të shtuar.

Rruga është e lire dhe nuk do të ndalem.

x Do të ndalem para vijës ndalëse.

1100. A ju lejohet tejkalimi i qerres në këtë situatë ?

Jo.

Tejkalimi i qerrës është i ndaluar me sinjalizim.

x Po.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
1 Situatat në komunikacion 026

1101. Si do të veproni në këtë situatë ?

X Do të kaloj në shiritin e majtë.

X Do të përdori treguesin e drejtimit për ndrrim të shiritit.

Do të vazhdoj lëvizjen nëpër shiritin qe jam duke lëvizur.

1102. Vetura është duke kryer veprimin e tejkalimit si në foto ,


si e vlerësoni këtë situatë ?

X Jo drejt.

Drejt.

X Në kundërshtim me rregullat e komunikacionit.

1103. Si do të veproni në këtë situatë ?

X Jam i obliguar të vazhdoj lëvizjen vetëm drejtë.

Duhet të bëjë kthimin gjysëm rrethor.

Mundë të kthehem majtas apo djathtas.

1104. Çka paraqesin shenjat e komunikacionit, si në foto ?

X Udhëtregues mbi portal.

Mbarimin e Autostradës.

X Mbarimin e rrugës së rezervuar për mjetet motorike.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
1 Situatat në komunikacion
027

1105. Nga cila anë do të anashkaloni, në situatën si në foto ?

X Nga cila do anë e djathtë apo e majtë.

Vetëm nga ana e djathtë.

Vëtëm nga ana e majtë.

1106. Si duhet të veproni në këtë situatë?

Do të përdori shenjën akustike për të ja tërhequr vërejtjen


këmbësorve.

X Dë të ndalem,për t’i lëshuar këmbësorët.

Do të vazhdoj lëvizjen pa u ndalur fare.

1107. Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes në tunel?

X Në ndalim të kthimit gjysëmrrethor.

X Në ndalimin e ndaljes dhe parkimit.

X Në përdorimin e dritave të gjata.

1108. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?

X Në shenjë të lajmërimit.

X Më lejohet të lëvizi me shpejtësin e lëvizjes së këmbësorit.

X Në pjesën e rrugës ku fëmijët mundë të luajnë.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFERI
1 Situatat në komunikacion
028

1109. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?

X Në shenjë të lajmrimit.

Rreshtimin e mjeteve në bazë të vendbanimeve.

X Do të rreshtohem me kohë në shiritin adekuat.

1110. Cilat janë rreziqet e mundëshme gjatë ngasjes si në


këtë situatë?

X Zvogëlohet dukshmëria.

X Kontakti i gomave me rrugën zvogëlohet dukshëm.

Në rast të frenimit zgjatet rruga e reagimit.

1111. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?

Në shpejtësin më të vogël të lejuar.

X Në afërsi të vendkalimit për këmbësorë.

X Në kufizim të shpejtësis maksimale.

1112. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?

X Në ndalim tejkalimi të mjeteve motorike.

X Në distancën anësore të sigurisë.

X Në kujdes ndaj këmbësorëve.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
1 Situatat në komunikacion 029

1113. Si do të veproni në këtë kryqëzim?

X Do ti japë përparësi kalimi rrugës tërthore.

X Do të respektoj shenjën “Ndalje e detyruar”.

Do të kthehem majtas.

1114. Si duhet të veproj shoferi i veturës së bardhë,deri sa tejkalohet


nga mjeti tjetër ?

X Nuk i lejohet rritja e shpejtësis.

X Duhet të skajohet sa më afër skajit të djathtë të rrugës.

Duhet ti ndez të gjithë treguesit e drejtimit.

1115. Çka duhet keni parasysh në këtë situatë?

X Në kryqëzim me rreth rrotullim.

Unë lëvizi në rrugë me përparësi kalimi.

X Unë hyjë në rrugën me përparësi kalimi.

1116. Sipas situatës në foto,automjeti don të kyqet në rrugë, si duhet


vepruar në këtë rastë?

Ka përparësi kalimi ndaj biçiklisti.

X Duhet ti japë përparësi kalimi biçiklistit.

Duhet të respektoj rregullën e krahut të djathtë.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
1 Situatat në komunikacion
030

1117. Çka e karakterizon ngasjen në qytet?


x Intensiteti i dendur i komunikacionit.

Lëvizja me shpejtësi mbi 80 km/h.


x Struktura e ndryshme e pjesëmarrësve në komunikacion.

1118. Çka e karakterzon ngasjen në qytet?

Struktura e njejtë e pjesëmarësve në komunikacion.


x Kryqëzimet e shpeshta.

x Kyçjet dhe çkyçjet e shpeshta në komunikacion.

1119. Çka e karakterzon ngasjen në qytet?

x Hyrja e befasishme e këmbësorve në rrugë.


x Numri i madhë i biçiklistëve në rrugë.

x Zonat me dukshmëri të zvogluara.

1120. Si do të veproni kur doni të kyçeni në komunikacion nga


rruga e dheut, si në foto?

x Të sigurohemi se këtë veprim mund ta kryejm pa penguar të tjerët .

x Do të sinjalizoj me treguesit e drejtimit.

Do të respektoj rregullën e krahut të djathtë.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
1 Situatat në komunikacion
031

1121. Si do të veproni kur doni të kyçeni në komunikacion nga


rruga e dheut, si në foto?

x Do ti jap përparësi kalimi të gjitha mjeteve të cilat lëvizin


në rrugë.

Kamë përparsi kalimi ndaj mjeteve të tjera.

x Do të sinjalizojë me tregues të drejtimit.

1122. Si do të veproni kur doni të kyçeni në komunikacion nga


rruga e dheut, si në foto?
x Të sigurohemi se këtë veprim mund ta kryej pa penguar të tjer ët.

x Sinjalizojë me treguesit e drejtimit.

Duhet ti ndezi të gjithë treguesit e drejtimit..

1123. Jeni duke lëvizur prapa veturës ngjyrë hirit, çka do të keni
parasysh në këtë situatë ?

Duhet të ndalem para shenjës së komunikacionit.

x Do të vazhdojë lëvzjen pa u ndalur me kujdes të shtuar.

Në respektim të shenjës e jo semaforit.

1124. Çka paraqesin shenjat e komunikacionit në foto?

x Rrugën me përparësi kalimi.

Shtrirja e rrugës me përparësi kalimi.

x Vendkalimin e këmbësorëve.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
1 Situatat në komunikacion
032

1125. Jeni duke lëvizur parapa veturës ngjyrë hiri, çka duhet
të keni parasysh?

Do të ndalem para semaforit.

x Do të rrespektojë semaforin.

x Do të mbaj distancën e sigurisë.

1126. Në semafor janë të ndezura dritat me ngjyrë të kuqe dhe


të verdhë në të njëjtën kohë, si do të veproni?

x Do të përgatitem për nisje.

Do të vazhdojë lëvizjen pa u ndalur.

x Do të pres deri sa të ndezet drita e gjelbërt.

1127. Jeni rreshtuar në shiritin e djathtë, ndërsa dëshironi


të ktheheni majtas, si do të veproni?

Do të kthehem majtas, pasi të ndizet drita e gjelbër.

x Do të vazhdoj djathtas, pasi të ndezet drita e gjelbër.

Do të rreshtohem në shiritin e majtë nëse nuk


i pengoj mjetet prapa.

1128. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?

x Do të respektojë dritat e semaforit.

Do të respektojë shenjat e komunikacioni.

x Në këmbësorë të cilët mundë ta kalojnë rrugën.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
1 Situatat në komunikacion
033

1129. Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto?

Do të rris shpejtësi e lëvizjes.

x Do të vazhdojë lëvizjen me kujdes të shtuar, do të jam i gatshëm


për frenim.

x Do të rrisë distancën anësore të sigurisë.

1130. Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto?

Do të zvogëlojë distancën anësore të sigurisë

x Do të zvogëlojë shpejtësinë dhe do të jemi i gatshëm për frenim.

Duhet të ndalem në vend deri sa fëmijët të kalojnë

1131. Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto?

Do të zvogëlojë distancën anësore të sigurisë

x Do të zvogëlojë shpejtësin dhe do të jemi i gatshëm për frenim.

x Nëse nuk ka mjete nga prapa do të kalojë në shiritin e majtë.

1132. Gjatë ngasjes kemi hasur në situatën si në foto, çka duhet të


keni parasysh?

x Pas kthesës mund të gjindet ndonjë mjet i cili lëviz ngadal.

Frenimin e vrullshëm në mes të kthesës.

x Ndonjë mjet i cili lëviz në shiritin tonë.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
1 Situatat në komunikacion
034

1133.Çka duhet të keni parasysh situatën si në foto?

x Do të përshtati shpejtësinë e lëvizjes.

Do të frenoj vrullshëm në mes të kthesës.

x Në zvogëlim të dukshmërisë së rrugës.

1134.Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto?

Në rritje të shpejtësisë në hyrje të kthesës.

x Pasi kalimit të mesit të kthesës gradualisht e rrisë shpejtësinë

x Mund të bartet mjeti nëse shpejtësia është e pa përshtatshëm.

1135.Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto?

x Në përshtatje të shpejtësisë.

Mund të hasi në kafshët shtëpiake në rrugë.

x Paralajmërimi i rrezikut nga egërsirat në rrugë.

1136. Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes jashtë vendbanimit


në situatën si në foto?

x Në përshtatje të shpejtësis.

x Mund të hasi në egërsira në rrugë.

Vendi i rrezikut nga shenja është në distancë prej 50-100 m.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
1 Situatat në komunikacion
035

1137. Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes jashtë vendbanimit


në situatën si në foto?

x Në përshtatje të shpejtësis.

x Mund të hasi në egërsira në rrugë.

x Vendi i rrezikut nga shenja është në distancë prej 150-250 m.

1138. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?

x Mundë të dalë ndonjë këmbësor në mes mjeteve të parkuara.

x Nuk më lejohet lëvizja në shiritin rrugor për mjetet nga kahja


e kundërt.

Duhet të zvogëlojë distancën e sigurisë ndaj mjetit që lëviz


përpara..

1139. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?

x Mund të dalë ndonjë këmbësor në mes mjeteve të parkuara.

Më lejohet lëvizja në shiritin rrugor për mjetet nga kahja


e kundërt.

x Hapja e befasishme e dyerve nga mjetet e parkuara.

1140. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?

x Në distancë të siguris ndaj mjetit që lëviz para meje.

x Në përshtatje të shpejtësisë së lëvizjes.

x Hapja e befasishme e dyerve nga mjetet e parkuara.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
1 Situatat në komunikacion
036

1141. Cilat janë rreziqet gjatë ngasjes natën?

x Përdorimi i dritave të gjata nga mjetet që vijnë nga kahja e kund ërt.

x Lodhja e shoferit shfaqet më shpejtë.

Pëdorimi i dritave të shkurta.

1142. Cilat janë rreziqet gjatë ngasjes natën?

x Me vështërsi vrehen pjesëmarrësit në komunikacion.

x Zvoglohet fusha e të pamurit.

Rritet fusha e të pamurit.

1143. A paraqet ngasja natën rrezik?

x Po, për shkak mos përdorimit të dritave të shkurta


gjatë përballkalimit.

Jo, sepse zgjerohet fusha e të pamurit.

Jo, në asnjë rast pasi që ka më pak mjete në rrugë.

1144. Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto?

x Në ndalim tejkalimi.

x Në kolonën e mjeteve.

x Në distancë të mjaftueshme të sigurisë.


2 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 001

2001. Si quhet, sipërfaqja me rëndësi të përgjithshme për komunikacion, në të cilën mund të lëvizë çdo kush me
kushte të caktuara me ligj dhe të cilën organi kompetent e ka shpallë rrugë publike?

Rrugë publike
(Shkruaj me fjalë)

2002. Si quhet pjesa e sipërfaqes rrugore, e destinuar në rend të parë për lëvizjen e mjeteve rrugore?

Rrugë automobilistike (qarkulluese)


(Shkruaj me fjalë)

2003. Si quhet pjesa gjatësore e rrugës automobilistike, e destinuar për lëvizjen e mjeteve rrugore në një kahe, me
një apo me më shumë shirita komunikacionit?

Shirit rrugor
(Shkruaj me fjalë)

2004. Si quhet rruga pa sipërfaqe të ndërtuar rrugore dhe pa shtres rruge madje edhe në pikën e lidhjes
me rrugën publike ka sipërfaqe të ndërtuar rruge ?

Rrugë e pashtruar (rrugë dheu)


(Shkruaj me fjalë)

2005. Si. quhet sipërfaqa e rregulluar posaçërisht për lëvizjen e këmbësorëve, e cila nuk është në nivel me rrugën
automobilistike ose është e ndarë në mënyrë tjetër nga rruga?

Trotuar
(Shkruaj me fjalë)

2006. Si quhet pjesa e sipërfaqes së rrugës automobilistike e destinuar për kalimin e këmbësorëve nëpër shtresën në fjalë e
shënuar me shenja përkatëse ?

Vendkalim i këmbësorëve
(Shkruaj me fjalë)

2007. Si quhet mjeti motorik, i destinuar për bartjen e njerëzve që përveç ulëses së shoferit ka më së shumti tetë ulëse?

Veturë
(Shkruaj me fjalë)

2008. Si quhet mjeti motorik i destinuar për bartjen e personave dhe sendeve, masa më e madhe e lejuar e të cilit
nuk i kalon 3.500 kg?

Mjet i kombinuar (kombi)


(Shkruaj me fjalë)
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 002

2009. Si quhet mjeti bashkangjitës masa më e madhe e lejuar e të cilit nuk është më e madhe se 750 kg?

Rimorkio e lehtë
(Shkruaj me fjalë)

2010. Si quhet personi që në çfarëdo mënyre merr pjesë në komunikacionin rrugor?

Pjesëmarrës në komunikacion
(Shkruaj me fjalë)

2011. Si quhet pjesëmarrësi në komunikacion i cili në rrugë drejton mjetin rrugor?

Shofer
(Shkruaj me fjalë)

2012. Si quhet kalimi me mjetin rrugor pranë mjetit tjetër i cili nëpër të njëjtën rrugë lëvizë nga kahu i kundërt?

Përballëkalim
(Shkruaj me fjalë)

2013. Si quhet kalimi me mjet pranë mjetit tjetër rrugor, që lëviz në të njëjtin kah?

Tejkalim
(Shkruaj me fjalë)

2014. Si quhet kalimi me mjet pranë një mjeti të ndalur ose të parkuar apo pranë një objekti tjetër që gjendet në
shiritin e komunikacionit nëpër të cilën lëviz mjeti rrugor?

Anashkalim
(Shkruaj me fjalë)

2015. Si quhet çdo ndërprerje e lëvizjes së mjetit në rrugë në kohëzgjatje deri tre minuta ,përveç ndërprerjes e cila
bëhet për të vepruar sipas shenjës apo rregullës më të cilat rregullohet komunikacioni?

Ndalje
(Shkruaj me fjalë)

2016. Si quhet çdo ndërprerje e lëvizjes së mjetit në rrugë në kohëzgjatje më shumë se tre minuta, përveç ndërprerjes
e cila bëhet për të vepruar sipas shenjës apo rregullës më të cilat rregullohet komunikacioni?

Parkim
(Shkruaj me fjalë)
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 003

2017. Si quhet ndërprerja e lëvizjes kur mjeti është i papërdorshëm për shkak avarisë ose duhet të ndalet për ndonjë
arsye tjetër?

Ndalja emergjente
(Shkruaj me fjalë)

2018. Si quhet kthimi me mjet për 180 shkallë nga kahja e deritashme e lëvizjes për arsye të futjes në kahje të
kundërt të lëvizjes?

Kthimi gjysmë-rrethor
(Shkruaj me fjalë)

2019 Si quhet dokumenti publik të cilin e lëshon organi kompetent dhe i cili dëshmon të drejtën për ta drejtuar
kategorinë e caktuar të mjeteve?

Patentë shoferi
(Shkruaj me fjalë)

2020. S.i quhet grupi i organizuar i këmbësorëve të udhëhequr nga udhëheqësi ose komanduesi i tyre ?

Kolonë e këmbësorëve
(Shkruaj me fjalë)

2021. Si quhet.mjeti motorik dhe mjetet e bashkangjitura të cilat në komunikacion rrugor marrin pjesë si tërësi?

Bashkësia e mjeteve
(Shkruaj me fjalë)

2022. Si quhet mjeti rrugor që ka së paku dy rrotë dhe që lëviz vetëm me fuqinë e shoferit?

Biçikletë
(Shkruaj me fjalë)

2023. Si quhet sipërfaqja në të cilën kryqëzohen ose lidhen (bashkohen), dy a më shumë rrugë si dhe sipërfaqja e gjerë
e kom; unikacionit (sheshet etj), e cila krijohet në kryqëzimin, përkatësisht me lidhjen e rrugëve?

Kryqëzim
(Shkruaj me fjalë)

2024. Si quhet pjesa e rrugës automobilistike e destinuar për çkyçje të mjeteve nga rrjedha e komunikacionit
në rrugë?
Shiriti i komunikacionit për ngadalësim
(Shkruaj me fjalë)
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 004

2025. Cilat mjete mund t’i drejtoni me patentë shofer të kategorisë B ?


x Veturën.
x Mjetin e kombinuar(kombi) deri 3.500 kg.

x Traktorin.

2026. . ilat kushte duhet plotësuar shoferi i cili drejton mjetin motorik në rrugë?
C
x Të ketë patentë shofer valid.

Mjeti motorik duhet të jetë i ri.

x Të jetë i aftë në pikëpamje psiko-fizike për ta drejtuar mjetin.


2027. Sa është mosha minimale e personit për drejtimin e mjeteve të kategorisë “B” ?
16 vjeç.

x 18 vjeç.

19.vjeç.

2028. Cilat kushte duhet plotësuar shoferi i cili drejton mjetin motorik në rrugë?

x Të mos jetë i lodhur dhe i sëmur.

x Të ketë njohuri dhe shkathtësi të nevojshme.

x Të mos jetë nën ndikimin e alkoolit.

2029. Sa është mosha minimale e personit për drejtimin e mjeteve të kategorisë “T”?
x 1. 6 vjet.

18 vjet.

21 vjet.

2030. Cilat mjete mund t’i dretoj shoferi i cili posedon patentë shoferin e kategorisë “B” ?
x Mjetet e kategorisë T.

Mjetet e kategorisë B+E .

x Mjetet e kategorisë M.

2031. Cilat kushte duhet plotësuar shoferi i cili drejton mjetin motorik në rrugë?
x T’i bartë pajisjet ndihmëse të cilat janë të shënuar në patentë shofer (syza,protez...etj).

x Të mos jetë nëndikim të narkotikëve.

Të ketë telefonin mobil me veti.

2032. Sa është mosha minimale e personit për drejtimin e mjeteve të kategorisë “B+E” ?

16 vjeç
18 vjeç.

x 19 vjeç.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 005

2033. Cilat mjete mund t’i drejtoni me patentë shofer të kategorisë B?


x Veturën.

Motoçikletën.

x Traktorin.
2034. Cilat kushtet duhet plotësuar shoferi i cili drejton mjetin motorik në rrugë?
x Të mos e ketë të ndaluar të drejtuarit e mjetit nga organi kompetent.

Mjeti duhet të jet i siguruar KASKO.

x Të jetë i aftë në pikëpamje psiko-fizike për ta drejtuar mjetin.

2035. Sa është mosha minimale e personit për drejtimin e mjeteve të kategorisë “M” ?
x 16 vjeç.

18 vjeç.

19 vjeç.

2036. Cilat kushte duhet plotësuar shoferi i cili drejton mjetin motorik në rrugë?

x Të mos jetë i lodhur dhe i sëmuar.

Të posedoj të gjitha kategorit.

x Të mos jetë nën ndikimin e alkoolit.

2037. Cilat pajisje nuk lejohen të përdoren gjatë ngasjes?


x Telefonin mobil nëse duhet të përdoret me dorë.
Pajisjet ndihmëse të shënuar në patentë shofer ( syza,proteza...etj)

x Çdo pajisje që zvogëlon mundësin e reagimit.

2038. . ka të drejtë t’i drejtoj mjetet e kategorisë B1, shoferi i cili posedon kategorinë B?
A
Jo.

x Po .

Nuk parashihet me rregullat e komunikacionit.

2039. Cilat kushte duhet plotësuar shoferi i cili drejton mjetin motorik në rrugë?.
x T’i bartë pajisjet ndihmëse të cilat janë të shënuar në patentë shofer.

x Të mos jet në ndikimin e medikamenteve që ndikojnë negativisht në ngasje.

Të ketë telefonin mobil me veti.

2040. Sa është mosha minimale për drejtimin e pavarur të biçikletës në rrugë?

16 vjet.

x 14 vjet.
12 vjet.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 006

2041. Cilat janë obligimet e pjesëmarrësit në komunikacion?


x Të veproj sipas shenjave të komunikacionit.

x Të veproj sipas rregullave të komunikacionit.

x Të veproi sipas urdhrave të personit të autorizuar.

2042 . Cilat janë obligimet e shoferit?


x Mjetin ta ketë teknikisht në rregull.
Mjetin duhet ta ketë me ndërrues automatikë.

x Mjetin duhet ta ketë të regjistruar.

2043. Cilat janë obligimet e pjesëmarrësit në komunikacion?


x Të veproj sipas shenjave të komunikacionit edhe nëse domethënia e tyre ndryshojnë nga rregullat e komunikacionit.

x Të veproj sipas semforëve edhe nëse domethënia e tyre ndryshojnë nga shenjat e komunikacionit

Të veproi sipas nevojës së tijë personale.

2044. Cilat janë obligimet e shoferit?.


Ta ket mjetin të pajisur me sistemin GPS.

Të ketë mjetin të pajisur me sisitem ABS të frenimit.

x Të mos bëjë gara shpejtësie.

2045. Ç. ka është më rëndësi për shoferin që ngasja të jetë e sigurtë?

x T. ë njoh rregullat e komunikacionit.

x Njohuri për lëvizjen e mjetit.

x Njohuri për aftësit e tijë personale.


2046. Ç. ka kuptohet me kulturë në komunikacion?

x Respektimi i ndërsjellë në komunikacion.

x Toleranca ndaj pjesëmarrësve në komunikacion.

Agrisviteti i pjesëmarrësve në komunikacion.

2047. Me çka vlerësohen marrëdhëniet e ndërsjella të pjesëmarrësve në komunikacion?


x Me shkallën e kulturës në komunikacion.

Me agresivitet ndaj pjesëmarrësve të tjerë.

x Me mirëkuptim të ndërsjellë.
2048. Çka ndikon në sjelljen e pjesëmarrësve në komunikacion?
x Veçorit personale.

x Njohurit e përgjithëshme në komunikacion.

x Arsimimi.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 007

2049. Çfare duhet të jetë sjellja e shoferit ndaj pjesëmarrësve tjerë?


x Me përgjegjësi.

Me agresivitet.

x Me tolerancë.

2050. Në çka duhet përqëndruar vëmendjen shoferi gjatë ngasjes ?

x Në këmbësorë.

Në reklama të cilat gjenden përgjatë rrugës.

x Në shenjat e komunikacionit.
2051. Cilët shofer e rrezikojnë sigurinë në komunikacionin rrugor?
x Shoferët që mbivlerësojnë aftësit e tyre.
Shoferët që janë tolerant ndaj gabimeve të të tjerëve.

x Shoferët nën ndikimin e medikamenteve të cilat ndikojn negativisht në ngasje.

2052. Cilat janë parimet e ngasjes defanzive (mbrojtëse)?


x Të kuptoni mënyrën e mbrojtjes dhe të reagoni me kohë.

x Të jeni tolerant ndaj gabimëve të të tjerëve.

Të lëvizni vetëm ditën.

2053. Cilat janë parimet e ngasjes defanzive (mbrojtse)?


x Të vëreni mundësinë e aksidentit.

x Reagoni me kohë.

Çdo herë të frenohet vrullshëm.

2054. Ç. ka e karakterizon sigurinë e shoferit në komunikacionin rrugor?


x Dituria.
x Teknika e mirë e ngasjes.

x Vendimmarrja e drejtë.

2055. Cilat janë parimet e ngasjes defanzive ?


x Parashikimi i zhvillimit të situatave në komunikacion.

x Shmangëja e aksidentit për shkak të shkeljeve të rregullava të komunikacionit nga pjesëmarrësit e tjerë.

Ngasja me mjet të ri.

2056. Çka e karakterizon sigurinë e shoferit në komunikacionin rrugorë?

x Kultura në komunikacionin rrugor.

x Zotësia e parashikimit të situatës.

Ngasja me shpejtësi maksimale.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 008

2057. Cilat janë gabimet për të cilat merret përkohsisht patentë shoferi?
x Ngasja nën ndikim të alkoolit.

x Hyrja në kryqëzim deri sa është e ndezur drita e kuqe në semafor.

Nëse nuk e përdor rripin e sigurisë.

2058. A mund të shfuqëzohet patentë shoferi?


Jo, në asnjë rast.

x Po, nëse arrin numrin e pikave negative të parapara.

Nuk parshihet me rregullat e komunikacionit.

2059. Si duhet të paralajmrohen pjesëmarrësit e tjerë në komunikacion?


x Me kohë.
Me telefon mobil.

x Me tregues të drejtimit.

2060. Cilët faktorë ndikojnë pozitivisht në aftësinë e parshikimit të situave të rrezikshme në komunikacionin rrugor
?
x Përvoja.

x Njohurit.

Alkooli.

2061. Çka e karakterizon sjelljen e rrezikshme në komunikacionin rrugor?


x .Kujdesi i pamjaftueshëm .

x Hyrja në situata të rrezikshme.

Sjellja e mirë në komunikacion.

2062. Ç
. ilët janë shoferët e rrezikshëm ?
x Shoferët agresiv.

x Shoferët të cilët i mbivlerësojnë aftësitë e tyre.

Shoferët e kujdesëshëm.

2063. Si mund shoferi që me sjelljet e tijë të ndikoj pozitivisht në sigurinë rrugor?


x Duke ngasur në mënyrë defanzive (mbrojtëse).

Duke mos insistuar me çdo kusht në të drejtën e tijë

x Duke insistuar me çdo kusht në drejtën e tijë.


2064. Cilat veprime ndikojn negativisht në sigurinë e komunikacionit rrugor?

x Insistimi me çdo kusht në të drejtën e përparësis kalimit.

x Reagimi i pamenduar.

Kujdesi i shtuar.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 009

2065. Çka ju mundëson dija dhe përvoja në komunikacionin rrugorë ?


Çdo herë të ngas mjetin me shpejtësi maksimale që zhvillon vetura .

x Tolerancën ndaj pjesëmarrësve tjerë.

x Vendimmarrja e drejtë në situat e rrezikhme.

2066. Çka duhet të kenë parsysh shoferët e rinjë dhe pa përvojë?

x Si sillen në komunikacion.

x Të mos i mbivlersojnë aftësitë personale të tyre.

x Të mos nënqmohet rreziku në rrugë.


2067. Çka është me rëndësi për shoferin gjatë ngasjes?
x T’i dalloj çdo sjellje të gabuar të pjesëmarrësve tjerë edhe të vetat.
x T’i përmisojë gabimet e të tjerëve.
T'i shikoj reklamat të cilat gjinden pran skajit të rrugës.

2068. Me cilat pajisje komunikojnë pjesëmarrësit në komunikacion?


x Me treguesit e drejtimit.

Me telefon mobil.

x Dritat e frenimit, (stop dritat).

2069. Cilat janë parimet e ngasjes defanzive (mbrojtëse)?


x .Me kohë dhe në mënyrë të qartë i paralajmroni pjesëmarrësit tjerë.

Nxitimi i vrullshëm.

Mos respektimi i rregullave të komunikacionit.

2070. Cilat janë parimet e nagsjes defanzive (mbrojtëse)?


x Kujdesi ndaj pjesëmarrësve tjerë në komunikacion.

Përdorimi i telefonit mobil për komunikim me pjesëmarrësit tjerë.

x Përdorimi i dritave në mënyrë të drejtë.

2071. Si komunikojnë pjesëmarrësit në komunikacion?


x Me dorë.

x Me ndezjen e të gjithë treguesëve të drejtimit.

x Me shenja paralajmëruese të zërit ose dritës.

2072. Çka ndikon në sjelljen e personit në komunikacionin rrugor?


x Gjendja psiko-fizke.

x Lodhja.

Vetëm gjinia.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 010

2073. Cilat veprime të shoferit rrezikojn sigurinë në komunikacionin rrugor?

x Ngasja nën ndikimin e alkoolit.

Kujdesi i shtuar.

x Ngasja e ngadalshme e paarsyeshme.


2074. Cilat veprime të shoferit rrezikojn sigurinë në komunikacionin rrugor?
x Mospërshtatja e shpejtësisë.

Ngasja e mjetit teknikisht në rregull.

x Ngasja e ngadalshme e paarsyeshme.


2075. Cilat janë parakushtet që shoferi të marr vendim të drejtë dhe të reagon me kohë?

x T’i njohë rregullat e komunikacionit.

x T'i parasheh veprimet e pjesëmarrësve të tjerë.


Ngasja nën ndikimin e alkoolit.

2076. Çka është më rëndësi të dijnë shoferët e rinjë dhe ata pa provojë?

x Si të reagohet në situatat e rrezikshme.

x Si të reagohet shpejtë e sakë .

Si të nisen vrullshëm.

2077. C. ilat janë parimet e shoferit të mirë dhe të sigurtë?


Mos përshtatja e shpejtësis.

Telefonon shpeshë me telefon mobil.

x I parasheh veprimet e të tjerëve dhe të veta.

2078. Pse shoferët e rinjë edhe ata pa provoj e rrezikojnë sigurinë në komunikacionin rrugor?
x Mungesa e përvojës.

x Mos njohja e shkaqeve të cilat ndikojnë që të vijë deri te aksidenti.

x Mbivlerësimi i aftësive personale.

2079. Cilat janë parimet e shoferit të mirë dhe të sigurtë?


x Përshtatja e shpejtësis.
Telefonon shpeshë me telefon mobil.

x I parasheh veprimet e të tjerëve dhe të veta.

2080. Pse shoferët e rinjë edhe ata pa provoj e rrezikojnë sigurinë në komunikacionin rrugor?
x Mungesa e përvojës.

Gjatë ngasjes nëpër kthesa nuk i ndez të gjithë treguesit e drejtimit.

x Mbivlerësimi i aftësive personale.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFERI
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 011

2081. Cila është ngjyra bazë e shenjave të rrezikut?


E kuqe.

x E bardhë.

E kaltërt.

2082. Sa është distanca e vendosjes së shenjës së rrezikut nga vendi i rrezikut në rrugë jashtë vendbanimit?
x Prej 150 deri 250 metra.

Prej 50 deri 150 metra.

Prej 50 deri 100 metra.

2083. Ç’fare është ngjyra bazë e simboleve te shenjat e rrezikut? .


x E zezë.

E verdhë.

E kuqe.

2084. Ç’farë forme kanë shenjat e rrezikut?


Rrethit.

x Trekëndëshit.
Katrorit.

2085. Cilat nga shenjat e rrezikut vendosen drejpërdrejt para vendit të rrezikut?

x Shenja” Punimet në rrugë”.

x Shenja “Komunikacioni zhvillohet në dy kahje”.


Shenja “Kthesë e rrezikshme majtas”.

2086. Në sa nën grupe ndahen shenjat e urdhrave të prera?

x Kufizimit.

x Ndalimit.

x Obligimit.

2087. Kur fillon vlefshmëria e shenjave të urdhrave të prera?


x Nga vendi i vendosjes së shenjës.
Në distancë prej 150 deri 250 metra.

Nuk parashihet me rregulla të komunikacionit.

2088. Ç’far forme kanë shenjat e urdhrave të prera?

x Rrethit

Katërkëndëshit.

Katrorit.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 012

2089. Ç’fare është ngjyra bazë e shenjave të ndalimit?

x E bardhë.

E zezë.

E kaltër.
2090. Cilat shenja të urdhrave të prera që nuk e kan formën e rrethit?
Shenja “Ndalim kthimi majtas”.

x Shenja “Ndalje e obligueshme”.

x Shenja “Kryqëzim me rrugën me përparësi kalimi”.


2091. Ç’fare është ngjyra bazë e shenjave të obligimit?
E bardhë.

E zezë.

x E kaltër

2092. Deri ku vlejnë shenjat e urdhrave të prera?


x Deri te kryqëzimi i parë.

x Deri sa nuk shfuqizohet me tabelë plotësuese.

Çdo herë në largësi deri 150 metra.

2093. Ç'farë ju njoftojnë shenjat e lajmërimit?


x Rrugën nëpër të cilën lëvizni.

x Objekte e rëndësishme.

x Shërbimet e ndryshme.
2094. Ç’farë forme kanë shenjat e lajmërimit?
x Katrorit.

x Rrethit.

Trekëndëshit.

2095. Si dallohen shenjat e komunikacionit ?

x Sipas ngjyrës.

x Sipas simboleve.

x Sipas formës.
2096. Ç’ka është më rëndësi për shoferin sa i përket shenjave të komunikacionit?
x Ti vërej me kohë.

x Ti dallojë.

x Të veproj sipas domethënies së tyre.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 013

2097. Ç’farë domethenie ka ngjyra e kuqe në semafor?


x Ndalim kalimi.
Kalimi i lirë.

Kalim i lirë, por me kujdes të shtuar

2098. Ç'farë domethenie ka ngjyra e verdhë e panderprerë? .


x Ndalim kalimi përveq mjeteve të cilat nuk mund të ndalen në mënyrë të sigurtë.
Çdo herë kalimi i lirë.

Semafori nuk funksionon.

2099. Çfarë janë shenjat që i jep personi i autorizuar?


x Me duar.

x Me pozitë te trupit.
Me telefon mobil.

2100. Cilat janë shënimet gjatësore ne rrugë?


x Vija e plotë gjatësore ndarëse.

Vija kufizuese.

Vendkalimi i shënuar për këmbësorë.

2101. Cilat janë shënimet gjatësore në rrugë?


x Vija e plotë e dyfishtë.

x Vija e dyfisht e ndërprerë.

x Vija e dyfisht e kombinuar.

2102. Cilat janë shënimet tërthore në rrugë?


x Vija e ndaljes.

x Vendkalimi i këmbësorëve.

Vija e plotë gjatësore.

2103. Cila janë shënimet tërthore ne rrugë?


x Vendkalimi i biçiklistëve.

x Vija ndalëse e ndërprerë.

x Vija e ndaljes.

2104. Çfarë janë shenjat që i jep personi i autorizuar?


x Me duar.

x Me pozitë të trupit

x Me dritë.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 014

2105. Çka është me rëndësi te perceptimi i mirë i situatës në komunikacionin rrugorë?


x Dallimi i ngjyrave.

x Adaptimi i syve nga në dritë dhe erësirë (terë).


Komunikimi në telefon.

2106. Çka ndikon në zvogëlimin e fushes së dukshmerisë?


x Shpejtësia e madhe e lëvizjes.

Shpejtësia e vogël e lëvizjes.

x Alkooli.

2107. Çka ndikon në zvogëlimin e fushes së dukshmerisë?

x Ngasja natën.
Shpejtësia e vogël e lëvizjes.

x Alkooli.

2108. Si duhet të jetë radhitja e veprime për të vështruar komunikacionin nga prapa?

x Shiqimi në pasqyren (e brendshme, jashtme), këndi i vdekur dhe ndezja e treguesve të drejtimit.

Treguesin e drejtimit, këndi i vdekur, shiqimi në pasqyre.

Vetëm shiqimi në pasqyre dhe dhënia e treguesit të drejtimit.

2109. Çka ndikon në zvogëlimin e fushes së dukshmerisë? .


x Ngasja nëpër mjegull.

x Shpejtësia e madhe e lëvizjes.

x Alkooli.
2110. Çka është me rëndësi te perceptimi i mirë i situatës në komunikacionin rrugorë?

x Gjërsia e fushës së dukshmëris.

x Dallimi i ngjyrave.
Ngasja nën ndikimin e alkoolit.

2111. Në çka duhet përqëdruar vëmendjen shoferi gjatë ngasjes?

x Në këmbësorë.

x Në shenja të komunikacionit.

x Në distancën e mjaftueshme të sigurisë.


2112. Çka ndikonë në zvogëlimin e fushës së dukshmërisë?

x Shpejtësia e madhe e lëvizjes.

x Alkooli.

x Droga.
2 PYETJET NGA RREGULLAT E PËRGJITHSHME TË KOMUNIKACIONIT
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
SHOFERI
27

2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 015

2113. Kur
1109. Në duhet
cilat rastetazgjatet
rritni distancën e sigurisë kur lëvizni njeri pas tjetrit?
rruga e reagimit?
x Nëseshpejtësia
Nëse shoferi është
është ielodhur
madhe..

x Nëse rruga është e rrëshqitëshme.


Mos kujdesi
Vetëm
Pritja enëse lëvzini brenda vendbanimit.
rrezikut.
2114. N
. gaçka
1110. Nga çkavaret
varet rruga
distanca ndërmjet
e frenimit ? mjeteve?

x NgaNga shepjtësia e lëvizjes


kushtet atmosferike.

x Nga gjendja
Nga ngjyra ee rrugës.
automjetit.

x Lloji ngarkesa
Nga dhe gjendja e pneumatikëve.
në mjet.
2115. N
.. gacilat
1111. Në çkaraste
varet zgjatet
distancarruga
në mese mjeteve gjatë ngasjes?
reagimit?
x Nga Nësekushtet
rruga atmosferike.
është e mbuluar me borë.

Pakujdesia
Vetëm nga tipie dhe
shoferit.
lloji i mjetit.

x Lodhja
Nga e shoferit
gjendja e rrugës.

1112.. SiÇ
2116 ..ka duhet
mund të të keni parasysh
evitohet sa i pas
aksidenti përket distancës
reagimit ? së sigurisë nëse rruga është e rrëshqitëshme?
x Distanca e sigurisë duhet rritur.
Me frenim.
Distanca
Me kthime sigurisë
të mjetitduhet zvogëluar
djathtas .
ose majtas .
Rruga e rrëshqitëshme
Duke folur me telefonnuk ka ndikim në distancën e sigurisë.
dore.

2117. Kur duheni ta rritni distancën e sigurisë kur lëvzini njëri pas tjetrit?
1113. Në cilat.raste zgjatet rruga e frenimit?
x Shpejtësia
Në rrugë meeborë.
lëvizjes është e madhe.

x Në pjesën
Paisjet e rrugës të jo
sinjalizuese ndotur me baltë.
në rregull.
Vetëmështë
Rruga gjatë ngasjes brenda vendbanimit.
e rreshqitshme .
2118. Në cilat raste duhet rritur distanca e sigurisë?
1114. Në cilat raste zgjatet rruga e ndaljes?
x Shpejtësia e lëvizjes
Nëse rruga është është e madhe.
e rreshqitëshme.
Lodhja e shoferit.
Nëse rruga është e terur.

x Pneumatikët
Nëse zhvillohet(gomat) nuke janë
shpejtësia me presion adekuat.
madhe.
2119. Kur
Nga. duheni ta rritni
çka varet rruga distancën
e frenimit?e sigurisë kur lëvzini njëri pas tjetrit?
1115.
x TNë . rrugë me borë.

x Në pjesën e rrugës të ndotur me baltë.

x Nëse shpejtësia e lëvizjës është e madhe.


2120. Sa .duhet
1116. Nga të jetë distanca
cili moment ndërmjet
fillon rruga dy veturave të cilat tërheqin kamp- shtëpiza të cilat lëvzin njera pas tjetrës
e frenimit?
(në pjesën e rrugës ku lejohet tejkalimi)?
Së paku 60 m.

Së paku 80 m.

x Së paku 100 m.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 016

2121. Si mund të përcaktohet distanca ndërmjet mjeteve gjatë ngasjes?


Sipas nevojës së shoferit.

x Me shenja të komunikacionit.

x Me rregulla të komunikacionit.
2122. Në cilat raste ekziston rreziku nga aksidenti për shkak mos mbajtjes së distancës?
x Nëse rruga është me shi.

Nëse rruga është e terur.

x Lëvizja me shpejtësi të madhe.


2123. Nga çka varet distanca në mes mjeteve gjatë ngasjes?
Vetëm nga shpejtësia e lëvizjes.

x Lloji dhe gjendja e rrugës.

x Lloji dhe gjendja e pneumatikëve.

2124. Në cilat raste ekziston rreziku nga aksidenti për shkak mos mbajtjes së distancës?

x Nëse rruga është me shi.

x Mos kujdesi gjatë ngasjes.

Nëse automjeti nuk është i paisur me GPS.

2125. Nga çka varet distanca ndërmjet mjeteve?


x Ngarkesa e mjetit

x Gjendja e rrugës.

x Kushtet atmosferike.
2126. Në cilat raste ekziston rreziku nga aksidenti për shkak mos mbajtjes së distancës?
Nëse rruga është e terur.

Nëse shpejtësia e lëvizjes është e vogël.

x Nëse shpejtësia e lëvizjes është e madhe.

2127. Me çka përcaktohet distanca ndërmjet mjeteve gjatë ngasjes?

x Me rregullat e komunikacionit.

x Me shenjat e komunikacionit.
Me person të autorizuar.
2128. Sa duhet të jetë distanca ndërmjet veturës e cila tërheqë kamp shtëpizën dhe kamionit mbi 3.5 tona, të cilët
lëvzinin njëri pas tjetrit (në pjesën e rrugës ku lejohet tejkalimi)?
Së paku 60 metra.

Së paku 80 metra.

x Së paku 100 metra.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 017

2129. Në cilat raste zgjatet rruga e reagimit?

x Nëse shoferi është i lodhur.

x Nga mos kujdesi.

Pritja e rrezikut.
2130. Nga çka varet rruga e frenimit?

x Nga shepjtësia e lëvizjes

Nga koha e reagimit.

x Nga lloji dhe gjendja e pneumatikëve.


2131 Në cilat raste zgjatet rruga e reagimit?
Nëse rruga është e mbuluar me borë.

x Nga pakujdesia e shoferit.

x Nga lodhja e shoferit


2322. S. i mund të evitohet aksidenti pas reagimit?
x Me frenim.

x Me kthim të mjetit djathtas ose majtas.

Duke folur me telefon mobil.

2133. Në cilat.raste zgjatet rruga e frenimit?

x Nëse shpejtësia e lëvizjes është e madhe.

Nëse paisjet sinjalizuese jo në rregull.

x Nëse rruga është e rrëshqitshme .

21354. Në cilat raste zgjatet rruga e ndaljes?

x Nëse shpejtësia e lëvizjes është e madhe.

x Nga lodhja e shoferit.

x Nëse pneumatikët (gomat) nuk janë me presion adekuat.

2135. N.ga çka varet rruga e frenimit?

x Nga kushtet atmosferike.

x Nga gjendja e rrugës.

Nga lodhja e shoferit.

2136. N.g a cili moment fillon rruga e frenimit?


x Nga momenti i reagimit në komandën e frenimit.
Nga momenti i vërejtjes së pengesës

Nga momenti i ndërrimit të shpejtësisë.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 018

2137. Për sa herë do të rritet rruga e frenimit nëse shpejtësia rritet dyfishë?

x 4 herë.
2 herë.

3 herë.

2138. Si quhet rruga prej momentit të vërjetjës së rrezikut e deri te ndalja e plotë e mjetit?
Rruga e frenimit.

Rruga e reagimit.

x Rruga e ndaljes.
2139. Në cilat raste zgjatet rruga e ndaljes?
Nëse rruga është e terur.

x Nëse rruga është e mbuluar me borë.

x Nëse shoferi është i lodhur.


2140. Nga çka varet koha e reagimit?
x Nga lodhja e shoferit.

x Nga koncentrimi i shoferit.


Nga gjendja e rrugës.

2141. Çka ndikon në rritjen e rrugës së frenimit?


Lodhja e shoferit.

x Pneumatikët me presion jo adekuat.

x Rruga e mbuluar me borë .

2142. Çka ndikon në rritjen e rrugës së frenimit?


Lodhja e shoferit.

x Ngarkesa në mjet.

x Rruga e mbuluar me akull.


2143. Si quhet rruga prej momentit të shtypjes së frenit punues e deri te ndalja e plotë e mjetit?
Rruga e reagimit.

x Rruga e frenimit.

Rruga e ndaljes.

2144. Sa është koha mesatare e reagimit te shoferi?


x 1 sekond.

3 sekonda.

5 sekonda.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 019

2145. Çka duhet të keni parasyshë kur ju afroheni një kryqëzimi me rrugë me rëndësi të njëjtë?

x Respektimin e rregullës së krahut të djathtë.

x Tramvaji ka përparësi kalimi pa marrë parsysh nga cila anë vjen.

Do ti jap përparësi kalimi mjeteve të cilat vijnë nga krahu i majt.


2146 Pse është me rendësi që shoferi paraprakisht të njoftohet për kryqëzim me shumë shirita për një drejtim?

x Që me kohë të rreshtohet në atë shirit që don të kaloj kryqëzmin.

Vetëm që mund të zhvillojë shpejtësi të mëdha.

x Që mos pengohet pa nevojë rrjedhja normale e komunikacionit.


2147. A ju lejohet hyrja në kryqëzim deri sa në semafor është e ndezur drita e kuqe?

x Po, vetëm nëse me shenjën e dhënë nga personi i autorizuar e kam kalimin e lirë.

Po, nëse nuk ka pjesëmarrës tjerë në rrugë.

Po, nëse nuk rrezikohen pjesëmarrësit tjerë në rrugë.

2148. Në cilat kryqëzime mjetet nën përcjellje ku janë intervenim kanë përparësi kalimi ?

x Në kryqëzim të rregulluar me shenja të komunikacionit.

x Në kryqëzim të rrugëve me rëndësi të njëjtë.

x Në kryqëzim me rreth rrotullim.


2149. Si duhet vepruar kur ju afroheni kryqëzimit i cili është rregulluar me semaforë?
x Do të përshtati shpejtësinë.

x Do të vërtetoj se cila dritë është e ndezur në semafor.


Do të respektoj rregullën e krahut të djatht.

2150. Kur në kryqëzim duhet të jepni përparësi kalimi mjetit që vjen nga krahu i majtë i juaj?
Nëse kryqëzimi është i rrugëve me rëndësi të njëjtë.

x Nëse para meje ekziston shenja “ndalje e obligueshme”.

x Nëse në semafor është e ndezur drita e kuqe.

2151. Në kryqëzim të rrugës së dheut me rrugën me asfaltë, a vlenë rregulla e krahut të djathtë?
Po.

x Jo.

Po,vetëm jashtë vendbanimit.

2152. Në cilat raste në kryqëzim nuk respektohet semafori?


Nëse kryqëzimi është i rregulluar me shenja të komunikacionit.

x Nëse kryqëzimin e rregullon personi i autorizuar.


Në rastet urgjente.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 020

2153. Ndaj cilave mjete nuk aplikohet rregulla e krahut të djathtë në kryqëzim të rrugëve me rëndësi të njëjtë?
x Tramvajit.

x Ndihma e shpejtë kur është në intervenim .


Autobusit.

2154. Si duhet vepruar shoferi i mjetit i cili i afrohet kryqëzimit?


x Do të rrisë kujdesin.

x Të vërtetoj mënyrën e rregullimit të përparësisë së kalimit .

x Shpejtësinë do t’ia përshtati kushteve dhe rrethanave të kryqëzimit.


2155. Ndaj cilave mjete nuk aplikohet rregulla e krahut të djathtë në kryqëzim të rrugëve me rëndësi të njëjtë? .
x Tramvajit.

x Ndihma e shpejtë kur është në intervenim .

Mjetet për bartjen e materjeve të rrezikshme

2156. Në kryqëzim jeni duke lëvizur në rrugën me përparësi kalimi, në cilat raste nuk ju lejohet të hyni në kryqëzim
?
x Nëse në semafor ndriçon drita e gjelbër.

x Nëse polici më ka dhënë shenjën për ndalje.

x Nëse ka ngecur (bllokue) komunikacioni në kryqëzim.

2157. Para kryqëzimit është vendosur shenja “STOP” , nuk ka vijë ndalse, çka duhet të keni parasyshë?
Duhet të ndalem para shenjës “STOP”.

x Duhet të ndalem në “Vijën e të pamurit”.

x Duhet t’i jap përparësi kalimi rrugës tërthore”.

2158. Si duhet vepruar shoferi i mjetit i cili në kryqëzim kthehet majtas?


x Duhet t’i lëshojë mjetet që vijnë nga kahu i kundërt dhe kthehen djathtas.

x Duhet t’i lëshoj mjetet që vijjnë nga kahu i kundërt dhe lëvizinë drejtë.

x Të jep treguesin e mjatë të drejtimit.

2159. Para kryqëzimit është vendosur shenja “STOP” , ku ekziston edhe vijë ndalse, çka duhet të keni parasyshë?
Do të vazhdojë lëvizjen pa u ndalur fare.

Duhet të ndalem së pari te “Vija e të pamurit”.

x Pasi të ndalem te “Vija ndalëse” sipas nevojës ndalna te “Vija e të pamurit”.


2160. Para kryqëzimit është vendosur shenja “STOP” , ku ekziston edhe vijë ndalse, çka duhet të keni parasyshë?
Do të vazhdojë lëvizjen pa u ndalur fare.

x Duhet t’i jap përparësi kalimi rrugës terthore.

x Pasi të ndalem te “Vija ndalëse” sipas nevojës ndalna te “Vija e të pamurit”.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 021

2161. Si mund të jetë i rregulluar komunikacioni në kryqëzim?


x Me shenja të komunikacionit.

x Me semafor.
Nga cilido pjesëmarrës në komunikacion.
2162. Si duhet vepruar shoferi i mjetit i cili i afrohet kryqëzimit?
x Të lëvizë me kujdes të shtuar .

x Të vërtetoj mënyrën e rregullimit të përparësisë së kalimit.


Duhet të lëvizë me shpejtësi maksimale që e zhvillonë vetura.

2163. Në cilat kryqëzime vlejnë rregullat e krahut të djathtë ?


.Në kryqëzim i rregulluar me shenja të komunikacionit.

x Në kryqëzim të rrugëve me rëndesi të njëjtë .

Vetëm në kryqëzime të rregulluar me semafor.

2164. Si mund të jetë e rregulluar përparësia e kalimit ?

x Me rregullën e krahut të dajthtë .

x Me semafor.

x Me shenja të komunikacionit.

2165. Cilat shenja e rregullojnë përparësinë e kalimit?


x .Shenja “ Ndalje e obligueshme”.

Shenja “ komunikacioni zhvillohet në të dy kahje”.

x Shenja “ kryqëzim me rrugën me përparësi kalimi”.


2166. Si duhet vepruar shoferi i mjetit i cili në kryqëzim kthehet majtas?

x Duhet t’i lëshojë mjetet që vijnë nga kahu i kundërt dhe kthehen djathtas.

x Duhet t’i lëshoj mjetet që vijjnë nga kahu i kundërt dhe lëvizinë drejtë.

Duhet t’i lëshoj vetëm mjetet që lëvizin drejtë.

2167. Si duhet vepruar shoferi i tramvajit i cili kthehet nga rruga dytësore në rrugën kryesore?
x Duhet t’ jep përparësi mjeteve të cilat lëvizin në rrugën kryesore.

x Duhet respektuar shenjën e komunikacionit.


Ka përparësi kalimi ndaj mjeteve që lëvizin në rrugën kryesore.

2168. Në cilat raste nuk duhet të ndalum para shenjës STOP?


x .Nëse në semafor është e ndezur drita e gjelbër.

x Nëse polici na ka dhënë shenjën për kalim të lirë.


Nëse nuk ka pjesëmarrës tjerë në rrugë.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 022

2169. S.i njoftoheni se jeni duke lëvizur në rrugën kryesore?


x Në bazë të shenjës së komunikacionit.

Në bazë shiritave të komunikacionit.

Në bazë të numrit të mjeteve.


2170. Si e dini se jeni duke lëvizur në rrugën dytësore?
x Në bazë të shenjës “Ndalje e obligueshme .

x Në bazë të shenjës “ Kryqëzim me rrugën me përparësi kalimi”.


Në bazë të gjerësis së rrugës’.

2171. Në cilat kryqëzime tramvaji ka përparësi kalimi pamarrë parasyshë nga cila anë vjen?
x Në kryqëzim të rrugëve me rëndësi të njëjtë.
Në kryqëzim të rregulluar me semafor .

Vetëm në kryqëzime të rregulluar me polic.

2172. Si duhet vepruar shoferi i cili afrohet kryqëzimit?


x Të lëvizë me atë shpejtësi që mund të ndalet e t’i lëshoj mjetet që kan përparësi kalimi.

x Të vërtetoj mënyrën e rregullimit të përparsisë së kalimit.


x Të rreshtohet me kohë në shiritin nëpër të cilin do të lëshoj kryqëzimin.

2173. Në cilat raste nuk lejohet të hyni në kryqëzim edhe nëse në semafor është e ndezur drita e gjelbër?
x Nëse duhet të ndalem në kryqëzim ku ka ngecur komunikacioni.

x Nëse polici jep shenjen të ndalem.


Vetëm nëse lëvizë në rrugën dytësore.

2174. Si është radhitja e dritave në semafor nga lartë- poshtë?


E kuqe, e gjelbër, e verdhë.

E gjelbër, e verdhë, e kuqe.

x E kuqe, e verdhë, e gjelbër.

2175. A i lejohet shoferit të hyjë në kryqëzim në rast se dendësia është e till që ai me mjet do të ndalje në kryqëzim?
x Jo, edhe në rast se ai lëvizë në rrugën me përparësi kalimi.

x Jo, edhe në rast se në semafor është e ndezur drita e gjelbër.


Po.

2176. Çka jeni të obliguar kur i afroheni kryqëzimit?


x Vërtetoj mënyrën e rregullimit të komunikacionit në kryqëzim.

x Të lëvizi me kujdes të shtuar që i përgjigjet kushteve në kryqëzim.


Çdo herë rritja e shpejtësisë që të mos pengohen mjetet që lëvizin prapa.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 023

2177. Çka nuk i lejohet këmbësorit?

x Lëvizja ose qendrimi në rrugë.

x Vrapimi i paarsyeshëm.

Lëvizja nëpër trotuar.


2178. Cilët janë pjesmarrësit më të rrezikuarit në komunikacionin rrugor?
x Fëmijët.

x Personat e verbër.
Shoferet e mjeteve transportuese.

2179. A i lejohet këmbësorit të kalojë rrugën jashtë vendkalimit të këmbësorëve?


Po çdo herë.

x Po, nëse vendkalimi është më largë se 100m nga vendi ku do të kaloj rrugën.
Jo në asnjë rastë.

2180. Ç. ka nuk i lejohet këmbësorit?


x Kalimi i rrugës ku dukshmëria e rrugës është e kufizuar.

Levizja nëpër shtegun për këmbësor.

x Ecja përgjatë vijës hekurudhore.


2181. Çka nuk i lejohet këmbësorit në rrugë?
x Lëvizja ose qëndrimi në rrugë.

x Ndalja pa arsye gjatë kalimit të rrugës.

x Hyrja në rrugë prapa mjetit që kufizon dukëshmërin e rrugës.


2182. Si reagojnë fëmijët në rrugë?
x Në të shumtën e rasteve nuk janë të vetëdijshëm për rrezikun në komunikacion.

x Reagojnë pa parashikim dhe spontanisht.

Çdo herë në pajtim me rregullat e komunikacionit.

2183. Si do ta indetifikoni personin e verbër në komunikacion?


x Me shkopi të bardhë.

Me kapele të bardhë .

Me këpucë te bardhë.

2184. Si do të veproni kur personi i verbër e kalon rrugën?


x Do të rrisë kujdesin.

x Do të ndalem dhe do të mundësoj kalimin e rrugës personit të verbër.


Do t’ia tërheqi vërejtjen me shenja akustike.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 024

2185. Çka i ndalohet biçiklisitit?

x Të ngasë pa e mbajtur timonin së paku me një dorë.

Të lëvizë nëpër shtegun e biçikletave.

x Të lëvizë njëri pranë tjetrit.


2186. A duhet ta bartë helmetën mbrojtëse shoferi dhe personi i cili bartet në çiklomotor?

x Po.

Jo.

Po vetëm jashtë vendbanimit.

2187. Çka i ndalohet biçiklistit?


x Gjatë ngasjes të mbahet ose të tërhiqet nga mjeti tjetër.

Ta bartë helmetën mbrojtëse.

x Të lëvizin njëri pranë tjetrit.


2188. A lejohet transporti i personave në mjetin bashkangjitës të ciilin e tërheqë çiklomotori?

x Jo.
Po.

Nuk parashihet me rregulla.

2189. A i lejohet shoferit të çiklomotorit bartja e personit i cili është nën ndikimin e alkoolit?
.P o.

x Jo.

Vetëm nëse personi është i moshës madhore.

2190. Cilat janë kufizimet për shoferët e rinjë gjatë dy viteve të para të posedimit të patentë shoferit?

x Nuk i lejohet të lëvizin me shpejtësi më të madhe 110 km/h në autostradë.

x Nuk i lejohet ta kryejnë transportin e organizuar të fëmijëve.

Nuk i lejohet ngasja natën.

2191. Cilat janë kufizimet për shoferët e rinjë gjatë dy viteve të para të posedimit të patentë shoferit?

x Nuk i lejohet të lëvizin me shpejtësi më të madhe 70 km/h në rrugët magjistrale.

x Nuk i lejohet ta kryejnë transportin e organizuar të fëmijëve.

x Nuk i lejohet fare përdorimi i alkoolit.


2192. Shoferi i biçikletës a duhet ta bartë helmeten mbrojtëse gjatë ngasjes?
.Jo në asnjë rast.

x Po, nëse është më i ri se 16 vjeç.


Po, nëse është më i vjetër se 18 vjeç.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 025

2193. Si duhet vepruar shoferi i mjetit kur tejkalohet nga mjeti tjetër?

x Të largoj mjetin kah skaji i djthtë i rrugës.

x Nuk i lejohet të rrisë shpejtësinë.

Duhet të ndalet vend.

2194. Cilat mjete nuk lejohen të tejkalohen?


Vetëm mjetet të cilat bartin materie të rrezikshme.

x Mjetet nën përcjellje kur janë intervenim (detyrë).

x Kolonën e mjeteve.

2195. A lejohet të tejkalohet mjeti në kryqëzim i cili ka sinjalizuar për kthim djathtas?
Po, vetëm brenda vendbanimit.

x Po, nëse gjatë tejkalimit nuk kalohet në shiritin rrugorë për mjetet që lëvzin nga kahu i kundërt .

Jo, në asnjë rast.


2196. Si duhet vepruar shoferi i cili synon që më mjet të filloj tejkalimin?
x Duhet sinjalizoj me treguesin e drejtimit.
Duhet të zhvillojë së paku dyfishin e shpejtësisë së mjetit që tejkalohet.

x Të vështroj komunikacionin nga prapa.

2197. A duhet të sinjalizojë shoferi pas tejaklimit gjatë kthimit në shiritin në të cilin ka lëvizur para tejkalimit?

x Po.
Jo.

Po, vetëm jashtë vendbanimit.

2198. Nga cila anë tejkalohet tramvaji i cili lëvizë në mesë të rrugës një kahëshe?

x Nga ana e djathtë.

x Nga ana e majtë.

Vetëm nga ana e djathtë.

2199. Nga çka varet gjatësia e rrugës së tejkalimit?

x Nga shpejtësia e mjetit i cili tejkalohet.

x Nga shpejtësia e mjetit i cili tejkalon.

Nga tipi i mjetit.


2200. Ku është i ndaluar tejkalimi?

x Aty ku ndalohet me shënime rrugore.

x Aty ku ndalohet me rregulla të përgjithshme të komunikacionit.

x Në vendkalimin e biçiklistëve.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 026

2201. A lejohet tejkalimi, në kryqëzim me rrethrrotullim?

x Po.
Jo.

Po, vetëm motoçikletat pa rimorkio anësore.

2202. Në cilat vende është i ndaluar tejkalimi?

x Në vendkalimin e biçiklistëve.

x Aty ku ndalohet me shenjë të komunikacionit.

Në të gjitha kryqëzimet.

2203. Si duhet vepruar shoferi i cili tejkalohet?

x Nuk i lejohet ta rrisë shpejtësinë e lëvizjes në kohën derisa tejkalohet.


Mund ta rrisë shpejtësinë e lëvizjes.

x Në rast rreziku të drejtëpërdrejt duhet ta zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes.


2204. A lejohet tejkalimi i mjeteve drejtëpërdrejt para dhe në kryqëzim?
Jo në asnjë rast.

x Po, në kryqëzim me rrethrrotullim .

Po në të gjitha kryqëzimet.

2205. Nga cila anë tejkalohet tramvaji i cili lëvizë në mes të rrugës dykahëshe?
Nga ana e majtë.

x Nga ana e djathtë.

Varësisht nga dendësia e komunikacionit .

2206. Kur nuk i lejohet shoferit të fillojë tejkalimin e mjetit?

x Nëse shiriti nëpër të cilin mendon ta bëjë tejkalimin nuk është i lirë.

x Nëse është i ndaluar me shenjë të komunikacionit.

x Nëse pas tejkalimi nuk mund të kthehet përsëri në shiritin që ka lëvizur.

2207. A lejohet tejkalimi i kolonës së mjeteve?

x Jo.
Po.

Po në rrugë jashtë vendbanimit.

2208. Ku është i ndaluar tejkalimi?

x Aty ku ndalohet me shënime rrugore.

x Aty ku ndalohet me rregulla të përgjithshme të komunikacionit.

Në rrugë një kahëshe.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 027

2209. Në cilat raste ndalohet tejkalimi?


x Drjetëpërdrjet para dhe në vendkalimin e biçiklistëve.

x Në vendkalimin e këmbësorëve i pa rregulluar me semafor apo me polic.

x Mjetin që është duke lëvizur në drejtim të njëjtë por është ndalur që t’i lëshoj këmbësorët.
2210. A i lejohet shoferit të tejkaloj mjetin tjetër drejtpërdrejt para dhe në kryqëzim?

x Po, mjetin që lëvizë në rrugë me përparësi kalimi

x Po, në kryqëzim i cili është rregulluar me semafor apo nga polici.

Jo, në asnjë rast.

2211. A lejohet të tejkalojm në pjesën e rrugës të kufizuar me vijë të plotë gjatësore?


x Po,mjete të cilat në rrugë të rrafshët nuk mund të zhvillojnë shpejtësi mbi 30 km/h

Po,mjete të cilat në rrugë të rrafshët nuk mund të zhvillojnë shpejtësi mbi 40 km/h

Jo,në asnjë rast.

2212. .Cilat mjete nuk lejohen të tejkalohen?


x Kolonen e mjeteve

x Mjeti i cili është ndalur për të lëshuar këmbësorët.

x Mjetet nën përcjellje kur janë në intervenim.

2213. A lejohet. tejkalimi në afërësi të qafë malit?


x Jo nëse rruga ka vetëm një shirit të komunikacionit për një kahje.
Po vetëm nëse nuk ka mjete tjera në rrugë.

x Po, nëse rruga ka së paku dy shirita të komunikacionit për një kahje .

2214. A lejohet tejkalimi i traktorit në pjesën e rrugës ku është e kufizuar me vijë të plotë gjatësore?
Jo.

x Po, nëse nuk pengohen ose rrezikohen pjesëmarrësit tjerë.


Po, vetëm jashtë vendbanimit.

2215. S.a duhet të jetë distanca anësore gjatë tejkalimit të mjeteve me dy rrota?

x Së paku 1 m.
Së paku 1.5 m.

Së paku 2.0 m.

2216. N
. ë cilat kryqëzime lejohet tejkalimi?

x Në kryqëzim i cili rregullohet nga personi i autorizuar.

x Në kryqëzim me rethrrotullim

x Në kryqëzim i cili rregollohet me semafor.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 028

2217. A lejohet tejkalimi në kryqëzim i cili është rregulluar me shenjë të komunikacionit?

x Po nëse lëvizë në rrugë me përparësi kalimi


Jo, në asnjë rast.

Po, vetëm në rrugë me komunikacion në një kahje.

2218. Si duhet vepruar shoferi para se të filloj tejkalimin?


x Te bindet se tejkalimin mund ta bëjë në mënyrë të sigurt.

x T’i lajmrojë me kohë me shenjën përkatëse pjesëmarrësit tjerë të komunikacionit.

x Që rruga të ketë hapsirë të mjaftueshme për ta kryer tejkalimin.

2219. Si duhet vepruar shoferi para se të fillojë tejkalimin?

x Të bindet se shoferi i mjetit para tij nuk e ka filluar tejkalimin.

x Të bindet që shiriti rrugor nëpër të cilin ka ndërmend të bëjë tejkalimin është i lirë.

x Të bindet se me shenjë të komunikacionit nuk e ka të ndaluar tejkalimin.

2220. Cilat mjete lejohen të tejkalohen në kryqëzim të rrugëve me rëndësi të njëjtë?


Të gjitha mjetet.

x Biçikleta .

x Motoçikleta pa rimorkio anësore.

2221. Cilat drita përdoren natën gjatë tejkalimit?

x Dritat e shkurtëra.

x Pas mbarimit të tejkalimit mund të përdoren dritat e gjata.

Dritat e gjata që të shihet rruga më mirë .

2222. A lejohet tejkalimi para dhe në vendkalim të këmbësorëve?


Jo në asnjë rast.

x Po nëse kryqëzimi është i rregulluar me semafor.

x Po nëse kryqëzimi është i rregulluar me person të autorizuar.

2223. Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë tejkalimit?

x Kalohet në shiritin e komunikacionit të paraparë për mjetet që lëvizin nga kahu i kundërt.

x Nën vlerësimi i shpejtësisë së mjetit i cili vjen nga kahu i kundërt.

x Shoferi i mjetit i cili tejkalohet mund ta rris shpejtësinë e lëvizjes.

2224. Si duhet vepruar gjatë kohës deri sa ju tejkalon mjeti tjetër?

x Mjeti të largohet kah skaji i djathtë i rrugës.

x Nuk lejohet rritja e shpejtësisë.

Nuk jam i obliguar ti përcjell veprimet e shoferit që tejkalon.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 029

2225. Cilat janë obligimet e shoferit para tejaklimit?

x Të sigurohet se shoferi i mjetit që lëvizë prapa tij nuk e ka filluar tejkalimin.

x Shoferi para tijë në të njëjtin shirit të komunikacionit nuk ka sinjalizuar që të tejkaloj ndonjë mjet tjetër.

x Rruga të ketë hapsirë të mjaftueshme që të kryhet tejkalimi.


2226. A i lejohet shoferit të mjetit të rrisë shpejtësinë gjatë kohës derisa tejkalohet nga mjeti tjetër?
Po.

x jo.

Po, në rrugë jashtë vendbanimit.

2227. Cilat janë obligimet e shoferit para dhe gjatë tejkalimit?

x Të vështrohet komunikacioni nga prapa.

x Të sigurohet mos po vjen ndonjë mjet nga kahu i kundërt.

x Ta mbaj distancën anësore të sigurisë.


2228. Ku ndalohet tejkalimi?
x Aty ku ndalohet me rregulla të komunikacionit
Në kryqëzim me rrethrrotullim.

x Në kryqëzim me rëndësi të njëjtë përveç mjeteve me dy rrota pa rimorkio anësore.

2229. Si është i rregulluar anashkalimi?


x Me rregullat e komunikacionit.
Sipas nevojes së shoferit.

x Me shenjë të komunikacionit .
2230. Cilat rreziqe mund të paraqitën gjatë anashkalimit?
x Mund të vijë mjeti nga kahu i kundërt.

x Hapja e befasishme e dyerëvetsë mjetit të ndalur ose të parkuar.

x Mos mbatja e distancës anësore të sigurisë.

2231. N.ga cila anë mund ta anashkaloj shoferi ishullin për këmbësor i cili gjindet në mesë të rrugës njëkahëshe?

x Nga ana e djathtë.

x Nga ana e majtë.

Vetëm nga ana e mjatë.

2232. Cilat janë obligimet e shoferit para anashkalimit?


Të ndez të gjithë treguesit e drejtimit.

x Të sigurohet mos po vjen ndonjë mjet nga kahu i kundërt.

x Ta mbaj distancën anësore të sigurisë.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 030

2233. Si është i rregulluar përballkalimi?

x Me shenja të komunikacionit.

x Me rregulla të komunikacionit.
Sipas marrëveshjes së shoferëve.

2234. Në rrugë me pjerrtësi gjatësore, në të cilin përballkalimi është i pamundur, cili mjet duhet të lëvizë prapa?
x Mjeti i lehtë i cili takohet me mjetin e kategorisë më të lartë (rëndë).
Kamioni ku takohet me veturen.

x Vetura ku takohet me kamionin.

2235. Kur mjetet vijnë në kryqëzim nga kahja e kundërt dhe kthehen majtas nga cila anë përballkalohen?
Nga ana e majtë e tyre.

x Nga ana e djathtë e tyre.

Nga cila do anë.

2236. Në rrugë me pjerrtësi gjatësore, në të cilin përballkalimi është i vështirsuar, cili mjet duhet të lëvizë prapa?
x Vetura ku takohet me bashkësinë e mjeteve.
Vetura e cila tërheq kamp-shtëpizen kur takohet me autobusin.

x Vetura ku takohet me kamionin.

2237. A rregullohet përballkalimi me shenja të komunikacionit? .


x Po.
jo.

Po,vetëm mbrenda vendbanimit.

2238. Në rrugë me pjerrtësi gjatësore, në të cilin përballkalimi është i pamundur, cili mjet duhet të lëvizë prapa? .
x Mjeti i lehtë i cili takohet me mjetin e kategorisë më të lartë (rëndë).

x Kamioni ku takohet me veturen e cila terheq kampshtëpizen.

x Vetura ku takohet me kamionin.

2239. Në rrugë me pjerrtësi gjatësore takohen mjetet e kategori së njejtë, cili mjet duhet të lëvizë prapa për ta mundësuar
përballkalimin?

x Mjeti i cili lëvizë teposhtëze.

Mjeti i cili lëvizë përpjetëze.

Mjeti i cili lëviz më shpejt.

2240. Si është i rregulluar përballkalimi?

x Me semafor.

x Nga personi i autorizuar.

x Me rregullat e komunikacionit
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 031

2241. Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar brenda vendbanimit nëse me shenjë nuk është përcaktuar ndryshe?

x 50 km/h
60 km/h.

80 km/h.
2242. Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar në rrugë rajonale?
60 km/h

70 km/h.

x 80 km/h.
2243. Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar në rrugë të rezervuar për mjete motorike?
.80 km/h

100 km/h.

x 110 km/h..
2244. Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar në rrugë të shpejta?
80 km/h

x 100 km/h.

110 km/h

2245. Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar në autostradë?


x 130 km/h
100 km/h.

110 km/h .

2246. Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar në rrugë magjistrale ?


70 km/h

x 80 km/h.

110 km/h

2247. Sa është shpejtësia më e vogël e lejuar në rrugë të rezervuar për mjete mororike?
.50 km/h

x 60 km/h.

40 km/h.

2248. Sa është shpejtësia më e vogël e lejuar në autostradë?


4.0 km/h

50 km/h.

x 60 km/h.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 032

2249. A lejohet shpejtësia më e madhe se 50 km/h brenda vendbanimit?


Jo, në asnjë rast .

x Po, me shenjë të komunikacionit deri 80 km/h.

Po, me shenjë të komunikacionit vetëm deri 60 km/h.

2250. Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar për mjetin i cili terheq mjetin tjetër në defekt?

x 40 km/h.
50km/h.

60km/h.

2251. Sa është shpejtësia më e madhe e lejuar për veturën e cila terheq kamp-shtëpizën?
70 km/h.

x 80 km/h.

90 km/h.

2252. Si përcaktohet shpejtësia e lëvizjes?

x Me shenja të komunikacionit.

x Me rregulla të komunikacionit.

x Sipas kategorive të mjeteve.


2253. Si përcaktohet shpejtësia e lëvizjes?

x .Me shenja të komunikacionit.

x Me rregulla të komunikacionit.
Sipas marrveshjes së shoferëve.
2254. Kur shoferi duhet ta zvoglojë shpejtësinë e lëvizjes?

x Kur i afrohet vendndaljeve për autobus (kur autobusi është i ndalur).

x Kur kalon nga pjesa e ndriçuar në pjesën e pandriçuar të rrugës.

x Kur i afrohet kryqëzimit.

2255. Si duhet përshtatur shpejtësinë e lëvizjes?

x Sipas dendësisë së komunikacionit.

x Sipas kushteve të komunikacionit.

x Sipas kushteve dhe dukshmërisë së rrugës.


2256. Si duhet përshtatur shpejtësinë para kthesave në rrugë?

x Sipas ashpërsis së kthesës.

Sipas nevojës së shoferit.

x Sipas dukshmëris së kthesës.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 033

2257. Si duhet përshtatur shpejtësinë e lëvizjes?

x Sipas kushteve atmosferike.

x Kushteve dhe dukshmërisë së rrugës.

Ngjyrës së automjetit.
2258. Si duhet përshtatur shpejtësinë brenda vendbanimit?

x Sipas rregullave të komunikacionit që vlejnë brenda vendbanimit.

x Sipas shenjave të komunikacionit.

x Sipas kushteve dhe rrethanave të përgjithëshme në rrugë.


2259. Si duhet përshtatur shpejtësinë e lëvizjes?

x Dukshmërisë (pamjes) së rrugës.

x Ngarkesës së mjetit.

x Aftësive personale të shoferit

2260. Kur duhet ta zvogëloni shpejtësinë gjatë ngasjes?


x Gjatë erërave të forta anësore.
Në shiritin për nxitim.

x Nëse pjesa e rrugës është e ngushtë dhe pa dukshme.

2261. Kur shoferi posaçerisht duhet ta zvoglojë shpejtësinë?

x .Nëse ka hasur në trekëndëshin e sigurisë i cili është i vendosur në rrugë.

x Kur i afrohehet vendkalimit hekurudhor.

x Nëse në rrugë ka fëmijë.

2262. Kur shoferi posaçerisht duhet ta zvoglojë shpejtësinë?

x Kur i takoni ose i hasni mjetet me përparësi kalimi.

x Gjatë përballkalimit natën kur mjeti nga kahu i kundërt i ka të ndezura dritat e gjata.

Ç’do herë gjatë ngasjes jashtë vendbanimit.


2263. Pse nuk i lejohet shoferit ngasja me shpejësi shumë të vogël se sa parashihet me shenjë të komunikacionit?

x Pa nevojë pengohet rrjedhja e komunikacionit.

x Mundet të vijë deri te përpalsja e mjetit prapa në ate përpara.

Nxit pjesëmarrësit e tjerë të hyjnë në tejkalime të rrezikshme.

2264. Ku duhet ta zvogëloni shpejtësinë e lëvizjes?

x Në pjesën e rrugës ku paralajmërohet për shembje gurësh.


x Në pjesën e rrugës kur parlajmrohet ngushtim rruge nga dy anët.
Në shiritin për nxitim.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 034
2265. Ku ndalohet ndalja e mjetit ?

x Aty ku ndalohet me shenjë të komunikacionit.

x Aty ku ndalohet me rregulla të komunikacionit.


Çdo herë brenda vendbanimit.

2266 . Ku ndalohet ndalja e mjetit?


x Në tunel.

Në vendin ku ekziston hyrja apo dalja nga garazha.

Në vendparkim.

2267. Ku ndalohet parkimi i mjetit ?


Në rrugë pa dalje.

x Në vendin ku mbulohet shenja e komunikacionit.

x Në kryqëzim.
2268. Ku ndalohet ndalja e mjetit?
x Në distancë më të vogël se 5 metra para vendkalimit të këmbësorëve.

x Në nën kalime dhe mbi kalime .

x Mbi binaret e tramvajit.

2269. Ku ndalohet parkimi i mjetit ?


x .Në vendndalje të autobusëve.

x Në vendin ku ekziston hyrja apo dalja nga garazha.

Në vendparkim.

2270. Ku ndalohet ndalja e mjetit?


x Në kryqëzim.

x Në shiritin për biçikleta .

x Në afërësi të qafë malit (kurriz).

2271. Ku është ndaluar parkimi i mjetit?

x Në vendkalimin e këmbësorëve.

x Në mbi kalime.

x Në distancë më të vogël se 15 m, para dhe prapa shenjës “vendndalje e autobusëve”.


2272. Ku është e ndaluar ndalja e mjetit?
x Në nën dhe mbi kalime.

x Në afërsi të qafë malit.


Në largësi prej 15 m, prej vendkalimit hekurudhor.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 035

2273. Ku ndalohet ndalja e mjetit?

x Në distancë më të vogël se 15 m nga tuneli.

Në distancë më të vogël se 15 m, para dhe prapa shenjës “ vendndalje e autobusëve”.

x Në kryqëzim.
2274. Ku ndalohet parkimi i mjetit?
x . ë vendin ku ekziston hyrja apo dalja nga parkingu..
N

x Në distancë më të vogël se 15 m, para dhe prapa shenjës “ vendndalje e autobusëve”.

x Në vendndalje të autobusëve.
2275. Ku ndalohet ndalja e mjetit?
Në vendbanim.

x Në vendkalimin hekurudhor.

x Në kthesa të padukshme.

2276. Ku ndalohet ndalja e mjetit?

x Në autoudhë.

x Në qaf malit.
Në rrugë brenda vendbanimit.

2277. Në çfarë distance para vendkalimit të këmbësorëve ndalohet ndalja e mjetit?


x 5 m.

10 m.

15 m.
2278. Në çfarë distance para kryqëzimi ndalohet ndalja e mjetit?

x 5 m.

10 m.

15 m.

2279. Në çfarë distance para dhe prapa shenjës “vendndalje e autobusëve” ndalohet parkimi i mjetit?
5 m.

10m.

x 15 m.
2280. Ku ndalohet parkimi i mjetit?
Në vendparkim.

x Në vendndalje të autobusëve.

x Nëse mjeti i parkuar do të pa mundësonte daljen apo hyrjen në vendparking.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 036

2281. Si duhet vepruar kur mjeti parkohet në teposhtëze?

x Rrotat e para kthehen kah skaji i djathtë i rrugës.

x Ndërruesi i shpejtësisë vihet në pozicion për ngasje prapa.

x Aktivizohet freni i parkimit.


2282. Ku ndalohet ndalja e mjetit?.
x . bi ura.
M

x Në distancë më të vogël se 5 m para vendkalimit të këmbësorëve.


Në vendndalje të autobusëve.

2283. Si duhet vepruar kur mjeti parkohet në përpjetëze?


x .Rrotat e para kthehen kah mesi i rrugës.

x Ndërruesi i shpejtësisë vihet në pozicion për ngasje përpara.

x Aktivizohet freni i parkimit


2284. K
. u ndalohet parkimi i mjeti?
Në rrugë pa dalje.

x Ku pengohet hyrja apo dalja nga parkingu.

x Në sipërfaqe të zgjeruar jashtë shiritit të komunikacionit i paraparë për mjetet e transportit publik.

2285. Si duhet vepruar kur mjeti parkohet në teposhtëze?


x Rrotat e para kthehen kah skaji i djathtë i rrugës.
Rrotat e para kthehen nga mesi i rrugës.

x Aktivizohet freni i parkimit.


2286. Ku. ndalohe ndalja?
Para grazhës.

x Në vendet e rezervuar për parkimin e mjetit të personave me invaliditet.

x Në shiritin për biçikleta.

2287. Si duhet vepruar kur mjeti parkohet në përpjetëze?


Rrotat e para kthehen kah skaji i djathtë i rrugës.

x Rrotat e para kthehen nga mesi i rrugës.

x Aktivizohet freni i parkimit.


2288. Ku ndalohet parkimi i mjetit?

x Para hyrjes në obor të shtëpisë.

x Në vendndalje të autobusëve.

x Në vendkalimin për biçikleta.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 037

2289. Si është i rregulluar komunikacioni në vendkalimin hekurudhorë?

x Me shenja të komunikacionit .

x Me person të autorizuar

x Me pajisje ndriçuese që paralajmëron ardhjen e trenit.


2290. Çka paralajmron drita e kuqe në vendkalimin hekurudhor?
x Ardhjen e trenit.

x Lëshurjen e barrirave ( mbrojtëset) ose gjysëm barriera.


Lëvizjen e lirë nëpër vendkalimin hekurudhor.

2291. S.i do të veproni nëse gjysëm barrierat kan filluar të ngritën?


Me shpejtësi të rritur ta kaloj vendkalimin hekurudhor në pjesën e majtë të rrugës .

x Duhet të ndalet para vendkalimit hekurudhor deri sa përfundon ngritja e gjysëm barrierave.

Nëse nuk ka mjet nga kahu i kundërt e kaloj vendkalimin hekurudhor nga ana e majtë e rrugës.
2292. Kur mund ta kaloni vendkalimin hekurudhor pa mbrojtëse me dritë të kuqe, pasi që treni ka kaluar?
x Atëherë kur drita e kuqe fiket.
Pasi ka kaluar treni do të kaloi pa u fikur drita e kuqe.

Menjëher si të fillojnë të lëvizin mjetet nga kahu i kundërt.

2293. Në koh.ën kur afroheni vendkalimit hekurudhor, fillojnë të lëshohen mbrojtset, si do të veproni?
Nëse nuk shihet treni do të kaloj sa më shpejtë nëpër vendkalim hekurudhor.

x Do të ndalem para vendkalimit hekurudhor.

Nëse nuk ka mjete nga kahu i kundër me shpejtësi të rritur do të kaloi vendkalimin hekurudhor .

2294. Në cilat raste jeni të detyruar të ndalni para vendkalimit hekurudhor?


x Nëse para vendkalimit hekurudhor është shenja “Ndalje e obligueshme”.

x Nëse barrierat kanë filluar të lëshohen.

x Nëse janë të ndezura dritat e kuqe.

2295. S.i është i rregulluar vendkalimi hekurudhorë?

x Me shenja të komunikacionit .

x Me barriera (mbrojtëse) dhe gjysëm mbrojtëse.

x Me pajisje ndriçuese që paralajmëron ardhjen e trenit .

2296. Si. duhet të kaloni vendkalimin hekurudhor pa shenja të komunikacionit?


Duhet rritur shpejtësinë e sa më parë të kalohet vendkalimi hekurudhor.

x Duhet më parë të bindet se nuk ka tren, e pastaj me kujdes të shtuar të kalohet vendkalimi hekurudhor.
Duhet me shpejtësi të njëjtë që të kalohet vendkalimi hekurudhor.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 038

2297. Cilat mjete nuk lejohen të lëvizin në autostradë?

x Mjetet që nuk mund të zhvillojnë shpejtësi mbi 60 km/h.

x Biçikleta.
Të gjitha mjetet transporuese.
2298. S.i do të njoftoheni se jeni duke lëvizur nëpër autostradë?
Në bazë të shiritave të komunikacionit.

x Në bazë të shenjave të komunikacionit.

Në bazë të gjerësisë së rrugës.


2299 . Cilat veprime ndalohen në autostradë?
Tejkalimi.

x Lëvizja në kahun e kundër në të njëjtin shirit rrugorë.

x Kthimi gjysëmrrethor.

2300. Cilat veprime nuk lejohen në autostradë?


Ndalja në rast defektit në shiritin për ndalje emergjente.

x Ndalja për pushim në shiritin për ndalje emergjente .

x Lëvizja prapa.

2301. .Si do të veproni gjatë çkyçjes nga autostrada?


x Duhet sinjalizuar me treguesin e djathtë të drejtimit.

x Të kaloni në shiritin për ngadalsim.

x Sipas nevojës të zvogëlohet shpejtësia e lëvizjes .

2302. S. i do të veproni gjatë kyçjes në autostradë?


x Duhet shfrytëzuar shiritin për nxitim.

x Duhet ti japë përparësi kalimi automjeteve të cilat lëvizin nëpër autostradë.


Duhet të ndalem çdo herë para hyrjes nëpër autostradë.

2303. C
. ilat veprime nuk lejohen në autostradë?
x Lëvizja me shpejtësi më të madhe se 130 km/h.

x Kthimi gjysëmrrethor.

x Lëvizja prapa.
2304. Si duhet vepruar gjatë ngasjes nëpër autostradë?
x Duhet vështruar komunikacionin nga prapa.

x Ta mbajë distancen e sigurisë ndaj mjetit që lëvizë përpara.


Gjatë gjithë kohës ta shfrytëzoj shiritin e mjatë të skajshëm për lëvizje.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 039

2305 . Gjatë ngasjes në autostradë keni kaluar gabimisht daljen e dëshiruar si do të veproni?
Do t’i ndezi të gjithë treguesit e drejtimit dhe me ngasje prapa do të lëvizi deri te dalja.

x Do të vazhdoj ngasjen deri te dalja tjetër.

Do të bëjë kthimin gjysëm rrethor dhe do të kthehem prapa.


2306 . Pas një kohe ngasje të gjatë, doni të dilni nga autostrada, çka duhet pasur parasyshë?
x Të kontrollohet shpejtësia.

x Zvoglimin e shpejtësisë e bëni në shiritin për ngadalsim.

x Daljen nga autostrada të sinjalizoni me treguesin e drejtimit.


2307. Cilat mjete motorike kanë përparësi kalimi gjatë kyçjes në autostradë?

x Mjetet motorike të cilat lëvizin nëpër autostradë .

Mjetet motorike të cilat kyçen në autostradë.

Respektohet rregulla e krahut të djathtë.

2308. Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes në autostradë?


x Ndërrimi i shiritave për shkak mos shikimit në këndë të vdekur.

x Mos mbajtja e distancës së sigurisë .

x Lodhja dhe monotonia.

2309. Si duhet ngasur nëpër autostradë?


x Në shiritin e djathtë të skajshëm nëse nuk është i zënë në kolonë.

x Kohë pas kohe të vështron komunikacionin nga prapa.


Shoferit me përvoj i lejohet të ngas me shpejtësi maksimale që zhvillon vetura .

2310. Cilat veprime ndalohen në autostradë?

x Shpejtësia më e madhe se 130 km/h.

x Shpejtësia më e vogël se 60 km/h.


Tërheqja e mjetit në defekt natën.

2311. Pse aksidentet zingjirore janë më të shpeshta në autostradë?

x Mos mbajtja e distacës së sigurisë te shpejtësitë e mëdha.

x Frenimi i vrullshëm.

x Mos kujdesi.
2312. Nëse vjen deri te ngecja në autostradë, si duhet të sillen shoferët e mjeteve motorike në kolona? .
x Duhet skajuar djathtas dhe majtas, duke lënë mesin e lirë për mjetet me përparësi kalimi.
Mund të ngasin nëpër shiritin për ndalje emergjente deri te dalja e parë.

Mund të bëjnë kthimin gjysëm rrethor dhe të ngasin deri te dalja.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 040

2313. Cilat mjete nuk lejohen të lëvizin në rrugë të rezervuar për mjete motorike?

x Mjetet që nuk mund të zhvillojnë shpejtësi mbi 60 km/h.

x Biçikletat.

Motoçikletat.
2314. Si njoftoheni se jeni duke lëvizur nëpër rrugë të rezervuar për mjete motorike ?
Në bazë të shiritave të komunikacionit

x Në bazë të shenjave të komunikacionit.

Në bazë të gjerësisë së rrugës.


2315. Cilat veprime ndalohen në rrugë të rezervuar për mjete motorike?
x Lëvizja prapa.

Tejkalimi.

x Kthimi gjysëmrrethor.

2316. Cilat veprime nuk lejohen në rrugë të rezervuar për mjete motorike?

x Lëvizja me shpejtesi më vogël se 60km/h

x Kthimi gjysëm rrethor.

x Lëvizja prapa.

2317. Si do të veproni gjatë çkyçjes nga rruga e rezervuar për mjete motorike?
x Duhet sinjalizuar me treguesin e drejtimit.

x Duhet vështruar komunikacionin nga prapa.

x Do të përshtati shpejtësin e lëvizjes .


2318. Si do të veproni gjatë kyçjes në rrugë të rezervuar për mjete motorike?
Do të kyçem pa dhënë treguesin e drejtimit nëse nuk ka mjete prapa meje.

x Duhet ti japë përparësi kalimi automjeteve të cilat lëvizin nëpër rrugë të rezervuar.
Duhet të ndalem çdo herë para hyrjes në rrugë të rezervuar për mjete motorike.

2319. Cilat veprime nuk lejohen në rrugë të rezervuar për mjete motorike?
x Lëvizja me shpejtësi më të vogël se 60 km/h.

x Kthimi gjysëmrrethor.
Anashkalimi.

2320. Si duhet vepruar gjatë ngasjes nëpër rrugë të rezervuar për mjete motorike?

x Duhet kontrolluar komunikacionin nga prapa.

x Ta mbajë distancen e sigurisë ndaj mjetit që lëvizë përpara.

x Para çdo veprimi më parë të bindet se nuk i pengon dhe rrezikon pjesëmarrësit tjerë.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 041

2321 Cilat veprime nuk lejohen në tunel?


x Ndalja dhe parkimi i mjetit.

Përdorimi i dritave të shkurtëra.

x Kthimi gjysëmrrethor.
2322. Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes në tunel?
x Mos përshtatja e shpejtësis.

x Zvogëlimi i dukshmërisë.

x Mos adaptimi i syve nga drita në errësirë.

2323. Cilat veprime nuk lejohen në tunel?


x Lëvizja prapa.

x Kthimi gjysëmrrethor.

Ndezja e dritave të shkurta.

2324. Si do të veproni nëse keni hasur shenjën afërsia e tunelit?

x Duhet përshtatur shpejtësinë e lëvizjes sipas nevojës të zvogëlohet.

x Ti përdorim dritat e shkurta për ndriqimin e rrugës.


Nëse tuneli është i ndriquar nuk kam nevojë ti ndezi dritat.

2325. Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes nëpër tunel?

x Në adaptim të syve nga drita në errësirë

x Në zvogëlim të dukshmëris.
x Mund të hasni në ndonjë mjetë të pa ndriçuar.
2326. A lejohet lëvizja prapa në tunel?
Po.

x Jo.
Po në tunel të ndriquar.

2327. A duhet ti përdorni dritat e shkurta në tunel gjatë ditës?


x Po.

Jo.

Jo, në tunel me ndriçim.


2328. Cilat veprime ndalohen në tunel?
x Përdorimi i dritave të gjata.
x Kthimi gjysëmrrethor.
.
x Lëvizja prapa.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 042

2329. Cilat rregulla nuk i zbatojn mjetet nën përcjellje kur janë në intervenim?
x Kufzimin e shpejtësisë.

x Rrezikimin e komunikacionit.
Tejkalimit.
2330. Si duhet vepruar shoferi i mjetit i cili hasë mjetet nën përcjellje?
x Duhet të ndalet.

x Duhet vepruar sipas urdhërit të personit të autorizuar.

Duhet ti ndezë të gjithë treguesit e drejtimit.

2331. A i zbatojnë rregullat e komunikacionit mjetet nën përcjellje?


x Jo, gjatë kohës kur janë në intervenim.
Jo në asnjë rast.

Po çdo herë.

2332. Cilat janë mjete me përparësi kalimi ?


x Mjeti i zjarrfikësve.

Mjeti për mirëmbajtjen e rrugëve.

x Mjeti i policisë.

2333. Si duhet vepruar shoferi i mjetit i cili takon mjetin me përparësi kalimi?
x Te ndalet sipas nevojes.

x Të veproj sipas urdhrave të personit të autorizuar.

x Natën ti përdorë dritat e shkurta .


2334. A ju lejohet mjeteve me përparësi kalimi kur janë në intervenim ndërprerja e kolonës së këmbësorëve?
Jo .

x Po.

Po, vetëm në rrugë jashtë vendbanimit.

2335. Kur konsiderohen se janë mjete me përparësi kalimi?


x Nëse me pajisjet e veqanta japin sinjale me drita dhe zëri me intezitet të ndryshueshëm.

Çdo herë kur marrim pjesë në komunikacion.

Çdo herë gjatë ngasjes natën.

2336. Ç’far sinjali të zërit japin mjetet me përparësi kalimi?


Me intezitet të pa ndryshuar.

x Me intezitet të ndryshuar.
Varet nga lloji dhe tipi i mjetit.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFERI
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 043

2337. Sa mjete bashkangjitëse mund të tërhiqen në rrugë magjistrale?

x Dy për transportë të ngarkesës.

x Një për transport të personave.

Varësisht nga fuqia e motorit.


2338. A lejohet tërheqja e mjetit bashkangjitë?
Jo në asnjë rastë.

x Po nëse nuk zvogëlohet stabiliteti i tij.

x Po nëse pajisjet sinjalizuese të mjetit bashkangjites janë në rregull.

2339. Sa mjete bashkangjitëse mund të tërhiqen në autostradë?


. y për transportë të ngarkeses.
D

Dy për transportë të personave.

x Një për transport të ngarkesës.

2340. Si duhet të vendoset ngarkesa në mjetë?


x Të mos ja zvogëloj shoferit pamjen e rrugë.

x Të mos zvogëloj stabilitetin e mjetit .

x Të mos e vështirësoj drejtimin e mjetit.

2341. Deri sa metra lejohet ngakesa të kaloj pjesën e përparme të mjetit?


x Deri 1m.
Deri 1.5m.

Deri 2 m.

2342. Nëse ngarkesa në veturë kalon pikë më të skajshme më teper se 1m në anën e pasme, si duhet të shënohet?
Me trekëndësh të sigurisë.

x Me pëlhur të kuqe.

Me tabele 50x50cm.

2343. Si duhet të sistemohet ngarkesa në mjet ?


x Të mos krijojë zhurmë të tepër.

x Të mos i mbuloj targat e regjistrimit.

x Të mos e dëmtoj rrugën.


2344. A duhet të shënjizohet ngarkesa gjatë transporit natën?
Jo.

x Po, sipas rregullave të parapara.


Po vetëm jashtë vendbanimit.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFERI
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 044

2345. A lejohet tërheqja e mjetit motorik?


Jo në asnjë rastë .

x Po nëse është në defekt.


Po nëse është mbetur pa karburant.
2346. Ku duhet të vendoset trekëndëshi i sigurisë gjatë tërheqjes së mjetit në defekt?
x Në mjetin tërheqës.

x Në mjetin që tërhiqet.
Vetëm në mjetin tërheqës.

2347. A lejohet tërheqja e mjeteve me dy rrota?

x Jo.
Po.

Po, vetëm biçikletave.

2348. Si mund të terhiqet mjeti motorik i cili është në defekt?

x Me litar.

x Me lidhje të ngurtë (big).

x Duke mbeshtetur ose varur në mjetin terëheqës.

2349. A lejohet tërheqja e mjetit me defekt natën?


x .P o , sipas rregullave të parapara .

Jo në asnjë rast .

Po, vetëm në relacione të shkurtëra..


2350. A lejohet tërheqja e mjetit defekt në autostradë?
Jo në asnjë rastë.

x Po, nëse defekti ka ndodhur gjatë ngasjes në autostradë.

x Po deri te dalja e parë nga autostrada.

2351. A lejohet tëreheqja e bashkësis së mjeteve të ngarkuar në defekt?


Jo në asnjë rastë.

x Po deri te vendi i parë për ngarkim-shkarkim.


x Po, në raste të jashtëzakonshme deri te vendi ku mund të mënjanohet defekti.

2352. Cilat mjete në defekt nuk lejohen të tërhiqen në litar?


x N
. ëse nuk funksionon sistemi i frenimit .

x Nëse nuk funksionon sistemi për drejtimit.


Nëse nuk funksionon pajisja për sinjalizim me zë (boria).
PROVIMI PËR PATENTË SHOFERI
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 045

2353. Si duhet vepruar shoferi në rast të mjetit në defekt në autostradë?


x Të vendos trekëndëshin e sigurisë në distancë së paku 100 m pas mjetit.

x Ti ndezë të gjithë treguesit e drejtimit.


Ta ndezë treguesin e djathtë të drejtimit.
2354. Çka duhet të keni parasysh nëse gjatë ngasjes keni hasur në dy trekëndësha të sigurisë të vendosur në rrugë?
x Në ndalje të mjetit që bartë materie të rrezikshme .

x Në ndalje të kolonës së mjeteve.


Në ndalje të veturës.

2355. Si duhet vepruar shoferi në rast të mjetit në defekt në rrugë magjistrale?

x Të vendos trekëndëshin e sigurisë në distancë 30 deri 50m pas mjetit.

x Ti ndezë të gjithë treguesit e drejtimit


Ta ndezë treguesin e djathtë të drejtimit.

2356. Cilat mjete në defekt nuk lejohen të tërhiqen me lidhje të fortë (bigë) ?
x Mjeti i cili e ka sistemin e drejtimit jashtë funksionit.

Amortizerët nuk janë në gjendje të rregullt.

Mjeti i cili nuk i ka në rregull pajisjet paralajmëruse të zërit (boria).

2357. Si duhet vepruar shoferi në rastë të mjetit në defekt në autostradë?

x Ti ndezë të gjithë treguesit e drejtimit.

x Mjetin ta ndalë në shiritn për ndalje emergjente.

Të ndezë treguesin e majtë të drejtimit.


2358. Si duhet vepruar shoferi i mjetit në defekt brenda vendbanimit?

x Të vendos trekëndëshin e sigurisë në distancë të duhur pas mjetit.

x Ti ndezë të gjithë treguesit e drejtimit.

x Ta ndalë mjetin pranë skajit të djathtë të rrugës ose jashtë rrugës.


2359. A lejohet terëheqja e mjetit në defekt ditën në rastë të zvogëlimit të dukshmëris?
Jo në asnjë rastë.

x Po sipas rregullave të parapara.

Po vetëm brenda vendbanimit.

2360. A lejohet terëheqja e mjetit me defekt nëse sistemi i drejtimit nuk funksionon?
Jo në asnjë rastë.

x Po, duke mbështetur ose varur në mjetin tërheqes.


Po, me lidhje të fortë (bigë).
PROVIMI PËR PATENTË SHOFERI
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 046

2361. Cilët persona nuk lejohen të ulen në ulësen e përparme të vetures?


x Personat nën ndikimin e alkoolit.

x Fëmijet më të ri se 12 vjet .
Personat e moshuar.
2362. Cilat veprime nuk ju lejohen udhëtarve gjatë ngasjes?
x Dalin me pjesë të trupit jashtë mjetit.

x Ulen në dritare.
Komunikojnë ndërmjet veti.

2363. Si duhet shënuar mjeti i cili transporton fëmijë?


Me pëlhurë të kuqe.

x Me tabele përkatëse.
Me trekëndësh të sigurisë.

2364. Kur duhet të vendoset rripi i sigurisë?

x Gjatë ngasjes brenda vendbanimit .

x Gjatë ngasjes jashtë vendbanimit.

Vetëm nëse zhvillohet shpejtësia mbi 50 km/h.

2365. Cilët persona janë të liruar nga përdorimi i rrypit të sigurisë?


Të gjithë personat e moshuar.

x Gruaja shtatëzënë, kur shtatëzania shihet.

x Nëse posedon certifikatë mjekësore me të cilën lirohet nga përdorimi i rripit.

2366. Cilët persona duhet të përdorin rrypin e sigurisë në veturë?


x Personat në ulëset e përparme.

x Personat në ulëset e pasme nëse janë të instaluara rripat e sigurisë.

Vetëm personat që janë nën ndikimin e alkoolit.

2367. Kush është përgjegjës nëse personi nuk e ka përdorur rripinë e sigurisë?
Çdo herë shoferi.

x Shoferi nëse personi është i mitur.

x Personi nëse është i moshës madhore.


2368. Cilët persona nuk lejohen të barten në ulësen e përparme të vetures?
x .Fëmija më i ri se 12 vjet.

Personi mbi 12 vjet.

Personat e moshuar.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 047

2369. Në cilat raste përdoren dritat e shkurtëra?

x Gjatë përballkalimit

x Gjatë ngasjes në tunel.


x Gjatë kohës deri sa kalon pranë kolonës së organizuar të këmbësorve.
2370. Cilat dritat përdoren gjatë ngasjes nëpër mjegull?
Dritat e gjata.

x Dritat e shkurtëra.

x Dritat për mjegull.


2371. Në cilat raste natën, në mjetin e parkuar nuk ka nevojë të jenë të ndezura dritat për shënimin e mjetit?
x Në vendet e ndriçuar.

x Në vendparkim.

x Në mjetin e parkuar jashtë rrugës.


2372. Cilat dritat përdoren për ndriçimin e rrugës gjatë ngasjës në tunel të ndriçuar?

Dritat e gjata.

x Dritat e shkurtëra.

Dritat e pozicionit.

2373. Për çka shërbejnë dritat e pozicionit?


Për ndriçimin e rrugës.

x Për shënimin e mjetit.


Për ndriçimin e rrugës gjatë ngasjes prapa.

2374. Si aktivizohet drita për ndriçimin e rrugës gjatë ngasjes prapa?


Me ndërpresë të veçantë.

x Automatikisht me vendosjen e ndërruesit të shpejtësisë për ngasje prapa.


Me komand të njëjtë me treguesit e drejtimit.

2375. Ç’farë ngjyre jep drita për ngasje prapa?


Kuqe.

Verdhë.

x Bardhë.

2376. Çfarë ngjyre japin dritat e gjata për ndriçimin e rrugës?


Të kaltërta.

x Të bardha.

Të kuqe.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 048

2377. Nën cilat kushte zvogëlohet kontakti (puthitja) e rrotave me rrugë?

x Nëse rruga është e lagur.

Nëse rruga është e terur.

x Nëse rruga është e mbuluar me borë.


2378. Në cilat vende rruga mund të jetë me baltë dhe e rrëshqitshme ?

x Në afërsi të punimeve në rrugë.

x Në kryqëzime me rrugën e dheut.


Në pjesën e rrugës ku lëvizin shumë mjete.

2379. Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes në rrugë të drejtë e të gjatë?
x Humbet ndjenja për shpejtësinë.

x Lodhja dhe monotonia.


x Shoferin e nxitë për shpejtësi.
2380. Nën cila kushte zvogëlohet kontakti (puthitja) i rrotave me rrugë?

x Nëse rruga është me baltë.

x Nëse rruga është e mbuluar me gjethe.


Nëse rruga është e terur.

2381. Cilat forca ndikojnë në mjet?


x Forca tërheqëse.

x Forca centrifugale.

x Forca e frenimit.
2382. Cilat karakteristika të rrugës ndikojnë në rritjen e sigurisë në komunikacionin rrugor?

x Sinjalizimi i rregullt.

Rruga me sipërfaqe të rrëshqitshme.

x Pjerrtësia tërthore e përcaktuar drejtë.

2383. Cilat forca ndikojnë në mjet?


x Forca anësore.

x Forca e fërkimit.
Vetëm forca centrifugale.

2384. A ndikon rruga në sigurinë e komunikacionit rrugore?


Jo.

x Po.
Jo, nëse mjeti është i pajisur me sistemin ESP dhe ABS.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 049

2385. A është e lejuar që shoferi ta zvogëlojë shpejtësinë me frenim të vrullshëm?


Jo në asnjë rast.

Po nëse nuk ka pjesëmarrës tjerë në komunikacion.

x Po, në rast rrezikut të drejtpërdrejtë.


2386 Cilët treguesit të drejtimit ndizën gjatë ngasjes prapa ?
Të majtë.

Të djathtë.

x Të gjithë treguesit e drejtimit.


2387. Cila drita aktivizohen me rastin e përdorimit të frenit punuës?
Drita e parkimit.

Dritat e pozicionit.

x Dritat e frenimit.
2388. Çka duhet të keni parasysh gjatë kyçjes nga garazha në rrugë?
Do t’i japi përparësi kalimi vetëm krahut të djathtë.

x Duhet t’i lëshojë të gjitha mjetet që lëvzin nëpër rrugë.

x Duhet t’i lëshojë këmbësoret që lëvizin nëpër trotuar.

2389. Nè cilat. raste përdoren të gjithë treguesit e drejtimit?


x Gjatë tërheqjës së mjetit në defekt.

x Nëse mjeti lëvizë për gjysëm më pak se sa shpejtësia që është paraparë për atë pjesë të rrugës.

x Gjatë ngasjes prapa.

2390. A duhet respektuar urdhëresen e policit nëse domethënia e tij ndryshon nga shenjat e komunikacionit?
Jo.

x Po.

Varsisht nga dendësia e komunikacionit.

2391. Ku është e ndaluar ngasja prapa?


x Në kthesa të padukshme.

Çdo herë në rrugë jashtë vendbanimit.

x Në tunel.
2392. Nga çka mund të lind një rrezik në komunikacion?
x Nga kyçja e dritave të gjata, me çrast pengohet komunikacioni.

Nëse mjeti nuk është i doganuar

x Mos përshtatja e shpejtësisë.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 050

2393. Çka duhet të keni parasysh nëse rruga është e rrëshqitshme?

x Mos frenimi i vrullshëm.

x Përshtatja e shpejtësisë.
Zvogëlimin e kohës së reagimit.

2394 . Cilat janë shkaqet nëse gjatë frenimit vëreni se mjeti i juaj bartet anashë?
Timoni ka hap të lirë në kufijët e lejuar.

x Sipërfaqja e rrugës nuk është e njejtë.

x Freni punues nuk vepron si duhet.


2395. Si duhet vepruar nëse fëmija ndalet i pavendosur në vendkalim të këmbësorëve?
Do t’i sinjalizoj me shenjë aukustike dhe do të vazhdoj lëvizjen.

Fëmija është i obliguar të më jepë përparësi kalimi.

x Do ta ndal mjetin dhe fëmijës do të ja mundësoj kalimin e rrugës.


2396. Si do të veproni nëse në afërsi të rrugës nëpër të cilën ju lëvizni gjenden fëmijët?
Me shenjë aukustike do ti lajmëroj fëmijët dhe do të vazhdoj lëvizjen.

Do të vazhdoj lëvizjen me shpejtësi të rritur .

x Do të zvogëloj shpejtësinë dhe me kujdes të shtuar do vazhdoj lëvizjen.

2397. Si duhet vepruar shoferi i cili kthehet në rrugën anësore në hyrjen e se cilës nuk ekziston vendkalimi i këmbësorve?

x Duhet të lëvizë me kujdes të shtuar.

x Duhet t’i lëshojë këmbësorët.


Ka përparësi në raport me këmbësorët pasi që nuk ekziston vendkalimi i këmbësorëve .

2398. Si do të veproni nëse punëtori i autorizuar gjatë punimeve në rrugë ngrit flamurin e gjelbërt?
Do të ndalem dhe të respektoj urdhërat e punëtorit.

x Do të vazhdojë lëvizjen pa u ndalur.

Nuk jam i obliguar ti respektoj urdhërat e punëtorit.

2399. Si duhet vepruar shoferi i cili ndërron shiritin e komunikacionit?

x Të paralajmroj veprimin me tregues të drejtimit.

x Të shikojë në këndin e vdekur.

x Të bindet se nuk i pengon dhe i rrezikon pjesëmarrësit tjerë në komunikacion.


2400. Në cilat raste shoferi duhet ngasur mjetin me kujdes të shtuar?
x Para kolonës të organizuar të fëmijëve.

x Afër shkollave.

x Para vendkalimit të këmbësorëve.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFERI
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 051

2401. Cilat hapësira (zona) duhen të jenë të lira nëse vjen deri te ngecja në rrugë?
x Vendkalimi i këmbësorve.

x Vendkalimi hekurudhor.

x Kryqëzimet e rrugëve.
2402. Si duhet të veproj shoferi me sendet të cilat i hasë në rrugë?
Është i obliguar ti largoj nga rruga.

x Nëse ka mundësi ti largoj nga rruga.

x Me shpejtësi të zvogëluar ti anashkaloj sendet nëse nuk ka mundësi ti largoj ato.


2403. Ndaj cilëve pjesëmarrës të komunikacionit duhet pasur kujdes të shtuar?
x Personat me aftësi të kufizuar.

x Fëmijëve.
Ndaj shoferëve të mjeteve transportuese të rënda.

2404. A lejohet hapja e dyerve në mjetin e ndalur ose të parkuar?


Jo në asnjë rastë.

x Jo, nëse me atë veprim pengohen pjesmarrësit tjerë.


Po pavarësisht se a i pengojn të tjerët.

2405. Pse duhet të kemi kujdes të shtuar ndaj personave të moshuar?


x Mund ta kenë të dobësuar shikimin dhe ndëgjimin.

Për shkak të agresivitetit të tyre.

x Mund ti nënvlerësojnë situatat në komunikacion.


2406. Si do të veproni në rastin e kyçjes në komunikacion nga vendparkimi që gjendet përgjatë rrugës?

x Do të vështroj komunikacionin nga prapa.

x Do të shikoj në këndin e vdekur.

x Do të kyç treguesin e drejtimit

2407. Si do të veproni në afërsi të rrugës, në trotuar ku luajnë fëmijët me top?


Do të përcjelli vetëm lëvizjen e topit dhe do të vazhdojë lëvizjen me shpejtësi të njëjtë.

x Do të zvogëloj shpejtësinë dhe do të rris kujdesin ndaj fëmijëve.

x Do të jam i gatshëm për frenim.


2408. Cilat janë obligimet e shoferit?
x Të mos hedhë mbeturina nga mjeti në rrugë.

x Të mos bëjë gara shpejtësie.

x Nëse has sendet në rrugë nëse ka mundësi t’i largoj, nëse jo atëherë do t’i lajmroj policinë.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFERI
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 052

2409. Si do të veproni nëse gjatë ngasjes natën,në rrugë është e ndalur kafsha e egër?

x Do t’i ndezi dritat e shkurtëra.

x Nëse më lejon rrethanat në rrugë do të anashkalojë me kujdes të shtuar.


Do të ngas me dritat e gjata dhe me shpejtësi të rritur pasi kafsha e egër do të ma liroj rrugën.

2410. A pengon përdorimi i telefonit mobil gjatë ngasjes?


x Po.

Jo .

Pa ndikim te shoferët me përvojë


2411. Çfarë zëri aukustik duhet ti japë mjeti?
Shum zëra intesitetesh të ndryshëm.

x Një zë intesiteti i pa ndryshuar.

Varet vetëm nga tipi i mjetit.

2412. A i lejohet shoferit ta ndërprej kolonën e këmbësorve ?


x Jo, kolonën e fëmijëve.

Po, të gjitha kolonat.

x Jo, kolonën e funeralit.

2413. Jeni ndalur për t’i zbritur fëmijët nga vetura, çka duhet të keni parasyshë?
x Nuk i hapi dyert deri sa të sigurohem se nuk rrezikohen fëmijët.

x Zbritjen e fëmijëve do ta bëjë nga ajo anë që nuk lëvzin mjetet.

x Do t’i kam në mbikqyrje fëmijët deri sa të kalojn në pjesën e sipërfaqës ku nuk lëvizin mjetet.
2414. Cilat kolona shoferit nuk i lejohet t’i ndërpretë ?
x Të fëmijëve.
Vetëm të ushtarëve.

x Cilin do kolon të organizuar të këmbësorëve.

2415. A lejohet përdorimi i telefonit mobil gjatë ngasjes?


Po, çdo herë.

Jo, në asnjë rast.

x Po, nëse përdorimi i telefonit bëhet pa e përdorur me duar.

2416. Cilat janë shkaqet e mundshme që pengohet shikimi nga mjeti?

x Xhami erë mbrojtësi i ngrirë.

x Xhami erë mbrojtës i pa pastër.

x Ngrkesa në mjet e vendosur në mënyrë jo të rregullt.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 053

2417. A duhet me shenjë përkatëse të shënohet mjeti i cili drejtohet nga personi me aftësi të kufizuar?
Është obligative të shënohet me shenjë përkatëse.

x Mundet me kërkesen e tij personale.

Është obligative vetëm për vetura me ndërrues automatikë.


2418. A lejohet nisja e vrullëshme nga vendi?
x Jo, sepse krijohet zhurmë e pa nevojshme.

x Jo, dëmtohen pneumatikët (gomat) dhe ndotet ambienti.

Po.

2419. Çka duhet të keni parasyshë gjatë ngasjes në “Zonën e komunikacionit të qetë” ?
x . und të hasi në fëmijët duke luajtur me top në rrugë.
M

x Më lejohet lëvizja jo më shpejtë se shpejtësia e lëvizjës së këmbësorve.

Duhet t’i ndezi të gjithë treguesit e drejtimit.

2420. Në cilat raste në rrugë krijohen pengesat e rrezikshme dhe të pa arsyeshme?


x Nëse mjeti pa arsye lëvizë ngadalë.

x Nëse mjeti mbetë në rrugë pa karburantë.

x Nëse shoferi e ndal mjetin duke besiduar me tjetërin.

2421. Çfar kujdesi do të keni nëse tërhiqni rimorkion me masë mbi 750 kg , me veturë?
x Rimorkio duhet të jetë e regjistruar.
Rruga e reagimi do të rritet.

x Do të respektoj kufizimin e shpejtësis për bashkësin e mjeteve.


2422. Çfarë kujdesi do të keni nëse terhiqni rimorkion e lehtë me veturën e juaj?

x Do t’i kyçi paisjet sinjalizuese.

x Nuk do ta ngarkoj mbi masën më të madhe të lejuar.

Duhet patjetër të jetë i regjistruar.

2423. Çfarë kujdesi duhet të keni nëse me veturën e juaj e tërhiqni kamp-shtëpizën?
x .Nuk më lejohet të lëvzi me shpejtësi më të madhe se 80 km/h.

x Duhet ti kyçi paijsjet sinjalizues dhe frenuese.


Nuk më lejohet të lëvizi me shpejtësi më të madhe se 70km/h.

2424. Cilat mjete nuk lejohen të lihen në rrugë, trotuar dhe në brezin mbrojtës të rrugës?
Vetëm mjetet e regjistruara.

x Mjetet e papërdorura.

x Mjetet e paregjistruara.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFERI
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 054

2425. Cilat mjetet nuk lejohen të lihen në rrugë, trotuar dhe në brezin mbrojtës të rrugës?

x Mjetet e dëmtuara.

x Mjetet e papërdorura.

x Mjetet e paregjistruara.
2426. Për çka shërben pajisjet sinjalizuese te mjeti motorik?

x Për t’i paralajmruar pjesëmarrësit e tjerë për tejkalim.

x Për t’i paralajmruar pjesëmarrësit e tjerë për anashkalim.


x Për t’i paralajmruar pjesëmarrësit e tjerë për ndaljen e mjetit.
2427. Çka duhet të keni parasyshë gjatë ngasjës pran shkollës?
x Nxënsët pa kujdes mundë të kalojnë rrugën.

x Lëvizje në grupe të nxënësve.


.
Çdo herë nxënsit sillen konform rregullave të komunikacionit..

2428. Për çka shërben pajisjet sinjalizuese te mjeti motorik ?


x Pët t’i paralajmruar pjesëmarrësit tjerë për veprimet e tija me mjet .

Për stabilizimin e mjetit gjatë ngasjes.

Për dekorim.

2429. Cilat dokumente duhet ti ketë me vete shoferi gjatë ngasjes?

x Patentë Shoferin.

x Lejen e komunikacionit.

x Policën e sigurimit.
2430. Për çka shërben pajisjet sinjalizuese te mjeti motorik?
x Për t’i paralajmruar pjesëmarrës e tjerë për tejkalim.

Për t’i paralajmruar pjesëmarrës e tjerë gjatë ngasjes nëpër kthesa.

x Për t’i paralajmruar pjesëmarrës e tjerë për ndaljen e mjetit.

2431. Çka i ndalohet mjeti të ketë në pjesën e përparme?


x Drita ose materie që japin dritë me ngjyrë të kuqe.

Drita ose materie që japin dritë me ngjyrë të bardhë.

Tragen e regjistrimit.

2432. Çka i ndalohet mjeti të ketë në pjesën e pasme?


x Drita ose materie që japin dritë me ngjyrë të bardhë.
Drita ose materie që japin dritë me ngjyrë të kuqe.

Dritat e frenimit.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 055

2433. Cilat dokumente duhet ti ketë me vete shoferi gjatë ngasjes?

x Patentë Shoferin.

Librezën shëndetësore.

x Polisën e sigurimit.
2434. Në cilën anë shoferi obligohet të ngas mjetin?
x Në anën e djathtë të rrugës në kahe të lëvizjes.
Cilën do anë nëse rruga është e lirë.

Çdo herë në anën e majtë të rrugës në kahje të lëvizjës.

2435. Si duhet shoferi të ngas mjetin nëse shiritat janë të shënuar?


S.a më afër skajit të djathtë të rrugës.

Nëpër mesë të vijës ndarëse.

x Nëpër mesin e shiritit të komunikacionit.

2436. A i lejohet shoferi që me mjet të lëvizë mbi binarë në rrugët në nivel?

x Po, në qoftë se nuk pengon lëvizjen e tramvajit.


Jo, në asnjë rast.

x Po, nëse me shenja të komunikacionit nuk është përcaktuar ndryshe.

2437. A i lejohet shoferit t’i përdor shenjat paralajmëruse të zërit?


x Po, jashtë vendbanimit me rastin e tejkalimit, ku mosë dhënia e sinjalit kishte me shkaktuar aksident.
Po, për t’i tërhequr vërjetjen nëse ndonji pjesëmarrës nuk i respekton rregullat.

x Po, në qoftë se pranë rrugës gjendet fëmijët, të cilët nuk kushtojnë vëmendjen mjeteve në rrugë.
2438. A i lejohet shoferit t’i përdor shenjat paralajmruese të dritës?
x Po, natën.

Jo, në asnjë rast.

Po, vetëm ditën.

2439. A i lejohet shoferit t’i përdor shenjat paralajmruese të zërit?


x Po, nëse pranë rrugës gjenden fëmijët, të cilët nuk i kushtojnë vëmendjen mjeteve në rrugë.

x Po, në rrugë jashtë vendbanimit para arritjes në kurriz, ku përballkalimi është i vështirësuar.

Jo, në asnjë rast.

2440. A i lejohet shoferit t’i përdor shenjat paralajmruese të dritës?


x Po, ditën nëse i përshtaten më mirë rrethanave.

Jo, në asnjë rastë.

x Po, natën.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 056

2441. Si duhet frenuar në teposhtëze të gjatë?


Pa ndërrprerë me frenin punues.

x Me motor kohë pas kohe me frenim punue.


Vetëm me frenin ndihmës.

2442 . Kur do të ndalet mjeti motorik me rastin e frenimit me frenin punues?


x Varet me ç’farë force shtypet freni punues.

x Pas një intervali të caktuar kohor.


Varsisht nga sistemi i drejtimit.
2443. Cili është shkaku që timoni gjatë ngasjes terheq anash?
Sistemi i frenimit nuk është në rregull.

x Shtypja jo e njëjët e ajrit në pneumatik (goma).


Paisjet sinjalizuese janë në rregull.

2444. Cilat janë shkaqet nëse gjatë frenimit mjeti bartet anash?

x Mos frenimi i njëjët i rrotave.

x Shtypja në pneumatik (goma) nuk është i njëjtë.


Lëvizja me shpejtësi të vogël.

2445. Cilat janë shkaqet që gjatë ngasjes timoni i mjetit tërheq anash?
x Shtypja jo e njëjtë në pneumatik (goma).

x Erërat e mëdha anësore.

Sistemi i frenimit jo në rregull.

2446. Si do të veproni nëse gjatë ngasjes ju pëlcet goma e parë?


Do të frenoj vrullshëm.

x Do ta mbaj timonin nën kontroll dhe do të frenojë jo vrullshëm derisa ndalet mjeti.

Do ta rrisë shpejtësinë e lëvizjës.

2447. Cilat janë shkaqet e mundshme që gjatë frenimit të vrullshëm mjeti bartet anash?

x Shtypja në pneumatik (goma) nuk është e njëjtë.

x Njëra rrotë frenon më tepër se tjetra.

x Rruga e rrëshqitshme.
2448. Si do të veproni nëse gjatë ngasjes ju pëlcet goma e parë?
Duhet të ndalem në vend.

x Do ta mbaj nën kontroll timonin.

x Do të frenoj jo vrullshëm deri sa ndalet mjeti.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 057

2449. Ç. ka e karakterizon ngasjen në qytet?

x Kryqëzimet e shpeshta.

x Struktura e ndryeshme e pjesëmarrësve në komunikacion.

x Intensiteti i dendur i komunikacionit.

2450. S
. i njoftoheni se hyni në rrugën një kahëshe?
Në bazë të ndriçimit rrugorë.

x Në bazë të shenjës së komunikacionit.


Në bazë të gjerësisë së rrugës.

2451. Çka e karakterizon rrugën një kahëshe?


x Siguria më e madhe.

x Mos ngecje të komunikacionit.

Lëvizja e mjeteve nga kahja e kundërt

2452. Si d
. o të veproni kur autobusi kyçet në rrugë nga vendndalja e autobusëve (brenda vendbanimit)?
Do të lëvizë me kujdes të shtuar.

x Do t’ia mundësoj kyçjen e autobusit.


Unë kam përparësi kalimi në raport me autobusin.

2453. C.ilat veprime nuk lejohen në rrugë një kahëshe?


x .Lëvizja në kahje të kundërt.

x Kthimi gjysëm rrethor.


Tejkalimi.

2454. Si. të ngasni nëpër valë të gjelbërt?

x Me kohë planifikoni shiritin për kyçje në valë të gjelbër.

x Shpejtësin përshtatni sipas shnejës së paraparë.


Me shpejtësin maksimale që mund të zhvilloj vetura.

2455. Cil.a rreziqet mund të shfaqen në rrugë një kahëshe me shumë shirita?
x Ndërrimit të shiritave.

x Mosdhënja e treguesve të drejtimit nga pjesëmarrësit tjerë.

x Mos përcjellje e shenjave për rreshtim nga pjesëmarrësit tjerë.


2456. Brenda vendbanimit rruga ka dy shirita për një kahje, si do ta ngasni veturën?
x Cilin do shirit nëse nuk pengohen mjetet tjera.

Vetëm shiritin e majtë.

Sipas dëshirës dhe nevojave personale.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 058

2457. A lejohet ndërrimi i shiritit nëse është vija e plotë gjatësore para kryqëzimit?
x Jo.

Po.

Po, nëse nuk pengohen mjetet që lëvizin prapa.

2458. Si do të veproni nëse gabimisht jeni rreshtuar në kryqëzim?


x . uhet ta lëshoj kryqëzimin sipas shigjetave në atë shirit që jam rreshtuar.
D
Do të lëvizë prapa dhe do të ndërroj shiritin.

Nëse nuk ka mjete tjera do të ndërroj shiritin.

2459. Si bëhet kthimi majtas nga rruga një kahëshe nëse me shenjë nuk është paraparë ndryeshe?
Nga shirit i djathtë i skajshëm .

Nga mesi i rrugës.

x Nga skaji i majtë i rrugës

2460. Si bëhet kthimi djathtas nga rruga një kahëshe nëse me shenjë nuk është paraparë ndryeshe?

x Nga shirit i skajshëm i djathtë.

Nga cili do shirit nëse janë të lirë.

Nga mesi i rrugës.

2461. Si bëhet kthimi majtas nga rruga dy kahëshe nëse me shenjë nuk është paraparë ndryshe?
Nga skaji i majtë i rrugës.

x Nga shirit i cili shtrihet përgjatë vijës së mesit të rrugës.


Nga shiriti i skajshëm i djathtë.

2462. Si bëhet kthimi djathtas nga rruga dy kahëshe nëse me shenjë nuk është paraparë ndryshe?
x Nga shirit i skajshëm i djathtë.

Nga cili do shirit nëse janë të lirë .

Nga mesi i rrugës

2463. Si do ngasni në rrugë me tre shirita, komunikacioni zhvillohet në dykahje?


Mund të shfrytëzoj cilin do shirit.

x Do të shfrytëzoj shiritin e mesëm varsisht sipas shenjave në rrugë.

x Nuk më lejohet ta shfrytëzoj shiritin e skajshëm të majtë.

2464. Si do të ngasni në rrugë me tre shirita, komunikacioni zhvillohet në dy kahje?


x Për ngasje do të shfrytëzoj shiritin e djathtë të skajshëm.

x Shiritin e mesëm për tejkalim ose për kthim majtas, nëse më lejojn shënimet në rrugë .

x Nuk më lejohet ta shfrytëzoj shiritin e skajshëm të majtë.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFERI
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 059

2465. A duhet të sinjalizoni me tregues drejtimi kur të ç’kyçeni nga kryqëzim me rreth rrotullim?
Jo.

x Po.
Varsisht se a ka mjete tjera në kryqëzim.

2466. Si do të rreshtoni në kryqëzim me rreth rrotullim me tre shirita i cili ka tri dalje ?
x Shiritin e skajshëm të djathtë për dalje të parë.

x Shiritin e mesëm për dalje të dytë.

x Shiritin e skajshëm të majtë për dalje të tretë.

2467. Si duhet vepruar gjatë çkyçjes nga kryqëzim me rreth rrotullim?


x Të sinjalizoni me kohë veprimin .

x Përcjellni me kujdes kushtet e komunikacionit.

Duhet ndezur të gjithë treguesit e drejtimit gjatë ç’kyçjes nga kryqëzimi.

2468. Cilat janë rreziqet e mundëshme kur autobusi është i ndalur në vendndalje e ju jeni duke lëvizur përballë?

x Mund të ndal ndonjë udhëtarë prapa autobusit .

x Ndonjë udhëtar mund të vrapoj për të hyrë në autobusë.


Rreziqet mund të paraqiten vetëm natën

2469. Çka e ka.rakterizon ngasjen jashtë vendbanimit?


x Shpejtësia e madhe.

x Tejkalimet e shpeshta.
Shpejtësia e vogël.

2470. Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë kyçjes dhe ç’kyçjes në rrugë jashtë vendbanimit?
x Mos vështrimi i komunikacionit nga prapa.

x Hamendja gjatë kyçjes apo ç’kyçjes


Mos ndezja e të gjithë treguesit të drejtimit gjatë kyçjes apo ç’kyçjes.

2471. Si duhet vepruar gjatë ç’kyçjs nga rruga kryesore jashtë vendbanimit?

x Të vështrohet komunikacioni nga prapa.

x Me kohë të paralajmërohet veprimi.

x Të zvoglohet shpejtësia.
2472. Si duhet vepruar gjatë kyçjes në rrugën kryesore jashtë vendbanimit?
x Duhet të lëshohen të gjitha mjetet që lëvzinin në rrugën kryesore (me përparësi kalimi).

x Duhet vlerësuar drejtë distancën dhe shpejtësin e mjeteve.

Duhet t’i ndezim të gjithë treguesit e drejtimit.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFERI
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 060

2473. Në cilat vende më së shpeshti formohet kolona?

x Në dalje të autostradës.

x Në përpjetëze sidomos ku lëvizin mjetet transportuese.

x Gjatë kohës së verës ku lëvizën mjetet bujqësore.


2474. Si duhet ngasur në kolonë?
x Të mbahet distanca e sigurisë.

x Nuk tejkalohet.

Duhet ndezur treguesin e djathtë të drejtimit.


2475. Cilat janë rreziqet gjatë ngasjes në kolonë?
x Frenimi i vrullshëm.

x Hyrja në tejkalim e ndonjë mjetit.


Kujdesi i shtuar.

2476. Cilat veprime duhet shmangur gjatë ngasjes në kolonë?


x Frenimin e vrullshëm.

Kthimi djathtas ose majtas për dalje nga kolona .

x Nxitimin e vrullshëm.

2477. Në cilat vende nuk lejohet kthimi gjysëm rrethor?


x Në rrugë një kahëshe.

x Në kryqëzime të pa dukshme.

Në rrugë pa dalje.

2478. Çka duhet të keni parasysh para se të filloni ta bëni kthimin gjysëm rrethor?

x Me kohë e paralajmroj veprimin me tregues të drejtimit.

Duhet t’i ndezi të gjithë treguesit e drejtimit.

x Me kohë kaloi në shiritin adekuat për të bërë kthimin gjysëm rrethor.


2479. Në cilat vende është i ndaluar kthimi gjysëm rrethor?
x Në vendkalimin hekurudhorë.

x Në kthesa të ngushta e padukshme.

x Në kryqëzim të padukshëm.
2480. A duhet të jepni treguesin e drejtimit gjatë kthimit gjysëm rrethor?
x Po.

Jo.

Po, vetëm nëse ka mjet që lëvizin prapa.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFERI
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 061

2481. Si do të veproni para se të ndërroni shiritin e komunikacionit?


x Duhet vështruar komunikacionin nga prapa.

x Me kohë e paralajmrojë veprimin me tregues të drejtimit.

x Duhet shikuar në këndin e vdekur.


2482. Në cilat raste përdoret treguesi i drejtimit?
x Gjatë kyçjes në komunikacion.

Gjatë ngasjes nëpër kthesa.

x Gjatë ndërrimit të shiritit të komunikacionit.

2483. Në cilat raste përdoren të gjithë treguesit e drejtimit?

x Gjatë ngasjes mbrapa.

x Kur tërheqim mjetin në defekt.


Gjatë anashkalimit.

2484. Me çka i paralajmëron biçiklisti veprimet nëse nuk i ka treguesit e drejtimit?


Me telefon mobil.

x Me dorë.
Me pëlhurë të kuqe.

2485. A i lejohet ndërrimi i shiritit të komunikacionit, kur ai është i kufizuar me vijë të ndërprerë?

x Po, nëse nuk pengon mjetet që lëvizin nga prapa.


Jo, në asnjë rast.

x Po, duhet ta jap treguesin e drejtimit.


2486. Si paralajmërohen pjesëmarrësit në komunikacion?

x Me duar.

x Me dritat e frenimit.
x Me pajisje paralajmëruse të zërit (buria).

2487. Në cilat raste nuk lejohet ndërrimi i shiritave para kryqëzimit?


x Nëse shiriti nëpër të cilin lëvizini është i kufizuar me vijë të plotë gjatësore.

x Nëse pengohen mjetet që lëvzin prapa.


Nëse nuk mundet të zhvillojë shpejtësinë maksimale për atë pjesë të rrugës.

2488. A i lejohet ndërrimi i shiritit të komunikacionit, kur ai është i kufizuar me vijë të plotë para kryqëzimit?
Po, nëse nuk pengon mjetet që lëvizin nga prapa.

x Jo.
Po, duhet ta jap treguesin e drejtimit.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFERI
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 062

2489. Si duhet përshtatur shpejtësinë para kthesës?


x Ashpërsisë (rrezës) së kthesës.

Vetëm dukshmërisë së kthesës .

x Sipas gjendjes së rrugës.

2490. Si duhet ngasur në kthesa?

x Me shpejtësi të përshtatshme .
Duhet frenuar vrullshëm në mesë të kthesës.

x Pasi të kalohet mesi i kthesës graudalisht të rritet shpejtësia.

2491. Si duhet përshtatur shpejtësinë e lëvizjës para kthesës në rrugë?


x Sipas ashpërsisë (rrezës) së kthesës.

x Sipas dukshmërisë së rrugës.


Sipas nevojës së shoferit.

2492. Cilave veprime duhet shmangur gjatë ngasjes në kthesa të dyfishta?

x Lëvizja në shiritin e paraparë për mjetet nga kahja e kundërt.

x Frenimin e vrullshëm.

x Nxitimin e vrullshëm.
2493. Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes në kthesa?
x Prerja e kthesës.

x Ngasja me shpejtësi të madhe.


Nëse nuk sinjalizon me treguesit e drejtimit gjatë ngasjes në kthesa.

2494. Pse ngasja në kthesa është e rrezikshme?


x Vepron forca centrifugale.

x Kthesa është e padukshme.

x Mjeti mund të rrëshqas sidomos nëse rruga është e rrëshqitshëme.

2495. Si duhet përshtatur shpejtësinë para kthesës në rrugë ? .


Vetëm sipas tipit të mjetit.

x Sipas llojit dhe gjendjes së penumatikëve (gomave).

x Ashpërsisë (rrezës) së kthesës.


2496. Kur duhet përshtatur shpejtësinë gjatë ngasjes në kthesa?
x Para kthesës.

Çdo herë pasi të kalohet mesi i kthesëss.

Vetëm drejtpërdrejt para kthesës.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFERI
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 063

2497. Çka duhet pasur parasysh gjatë ngasjes në përpjetëze?


x Me kohë e vëjmë ndërruesin në shkallën përkatëse të tramsionit.

x Duhet përshtatur shpejtësinë e lëvizjes.

x Mund të hasim në mjet që lëvizë ngadal.


2498. Si duhet verpruar shoferi ku prapa tij është formuar kolona më shumë se 5 mjete?
Duhet ta ndezë treguesin e majtë të drejtimit.

x Duhet të ndalet në vendin e parë të përshtatshëm.

Duhet ta vazhdojë lëvizjen deri te parkingu i parë për tue ndal.

2499. Çka duhet të keni parasyshë gjatë ngasjes në përpjetëze të gjatë?

x . und të ngritet temperatura e motorit.


M
Zvogëlohen shpenzimet dukshëm.
Duhet frenuar vazhdimisht me frenin punuës.
2500. Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes në përpjetëze të gjata?

x Në zvoglim të rrugës së frenimit.

Në zvoglim të rrugës së reagimit.

x Nxitimi zvogëlohet.

2501. Cilat veprime duhet shmangur gjatë ngasjes në teposhtëze të gjata?


x Frenimin e vrullshëm.

x Mos përdorimi i frenit punuës vazhdimisht.

x Nxitimin e vrullshëm.
2502. Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes në teposhtëze të gjatë?

x Nëse përdoret shkalla e vogël e transmisionit, frenimi me motor është më i madhe

Nëse përdoret shkalla e madhe e transmisionit frenimi me motor është më i madh.

x Nëse frenojm vazhdimisht mund të nxehen pllakat frenuese.

2503. Si mund të kuptohet se është zgjedhur shpejtësia adekuate në teposhtëze të gjatë?

x Shpejtësia përafërsishtë mbetet e njejtë, pa e përdor frenin punues.

Rritet nxitimi

Duhet të frenojm vazhdimidht për të mbajtur shpejtësinë.

2504. Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes në teposhtëze të gjatë?


Nxitimi zvogëlohet.

x Nxitimi rritet.

x Rruga e ndaljes rritet.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 064

2505. Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes natën?


x Lodhja te shoferi shfaqet ma shpejtë.

x Zvogëlohet fusha e të pamurit.


Rritet fusha e të pamurit.
2506. Si duhet vepruar nëse mjeti i cili vjen përball i ndezë dritat e gjata?
x Shikimi orjentohet kah skaji i dajthtë i rrugës.

Duhet ndezur dritat e gjata.

x Zvogëlohet shpejtësia.
2507. Si ndikon lodhja gjatë ngasjes natën?
x Zvogëlon aftësit për ngasje.

Rritë aftësinë për ngasje.

x Humbet koncentrimi për kontrollimin e situatës në rrugë.


2508. Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes natën?
x Nga përdorimi i dritave të gjata të mjetit i cili vjen përballë.

Nga përdorimin e dritave të shkurtëra.

x Zvogëlohet fusha e të pamurit.


2509. Si duhet vepruar gjatë ngasjes natën?

x .P ërcjelljen e kahjeve treguesve të cilët tregojnë trasen e rrugës.

x Shpejtësinë duhet përshtatur dukshmërisë së rrugës.


Të zhvillohet shpejtësia makimale që e zhvillon vetura.

2510. Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes natën?

x Me vështërsi vërehen pjesëmarrësit në komunikacion.


Nëse nuk sinjalizohet me treguesit e drejtimit gjatë ngasjes nëpër kthesa.

x Lodhja e shoferit shfaqet më shpejtë.

2511. Pse ngasja natën është e rrezikshme?


x Me vështërsi vlerësohet distanca mes mjeteve.

x Me vështërsi vlerësohet shpejtësia e mjeteve tjera.

x Me vonesë mund të vërehen pjesëmarrsit në rrugë.


2512. Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes natën?
Për shkak të rritjes së fushës së pamurit.

x Lodhja shfaqet më shpejtë.

x Këmbësoret vërehen me vështërsi.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 065

2513. Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes nëpër mjegull?


x Zvogëlohet fusha e të pamurit.

Rritet fusha e të pamurit.

x Vështirë vërehen pjesëmarrësit tjerë në komunikacion.


2514. Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes nëpër mjegull?
x Vështirë vlerësohet distanca e sigurisë.

Nëse përdoren dritat e shkurtra për ndriçimin e rrugës.

x Vështirë vlerësohet gjerësia e rrugës.


2515. Si duhet ngasur gjatë mjegullës?
x Duhet zvogëluar shpejtësinë.

Me shpejtësinë maksimale që zhvillon vetura.

x Me kujdes të shtuar.

2516. Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes në borë?

x Mos nxitimi i vrullshëm.

x Në përdorim të pajisjeve dimërore.


Ndërrimi i shpejtësisë bëhet me kujdes.

2517. Cilat janë rreziqet gjatë ngasjes nëpër borë?


x Kontakti i gomës me rrugën zvogëlohet.

x Në rast frenimit rritet rruga e ndaljes.

x Mund të mbulohen shënimet në rrugë.


2518. Çka duhet të kenë parasysh gjatë ngasjes nëpër borë?

x Mund të vije deri te rrëshqitja e mjeti sidomos në kthesë.

x Manipulimi me timon duhet të jetë i kujdeshëm.

Rruga e frenimit do të shkurtohet.

2519. Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes nëpër borë?


x Mbatja e drejtimit vështirsohet.

Ngasja me shpejtësi të vogël.

x Në rast frenimit rruga e ndaljes zgjatet.


2520. Në cilat vende të rrugës mund të ketë akull?

x Mbi ura.

x Në vende nën hije të rrugës nëse posaçërisht rruga kalon në vise malore.

x Mbi dhe nën kalime.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 066

2521. Si duhet vepruar gjatë ngasjes në pjesën e rrugës të mbuluar me akull?


x Timoni lëvizët lehtë.

Të frenohet vrullshëm.

x Nuk nxitohet vrullshëm.


2522. Çka duhet të keni parasysh nëse rruga ështè e mbuluar me akull?

x Nisja e mjetit bëhet në mënyrë graduale.

x Në rast frenimit rritet rruga e ndaljes.

x Në rrëshqitje ose bartje të mjetit.


1253. Kur shiu ka ndikim më të madhë në zgjatjen e rrugës së frenimit?
Pas disa orë të reshur shiut kur asfalti pastrohet.

Pa ndikim nëse asfalti është i ri.

x Mënjëherë pas shiut të parë kur asfalti ende është i përlyer (pluhur, vaj, gjethe etj).
2524. Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes nëpër shi?
x Zvogëlimi i dukshmërisë.

Rritet kontakti ndërmjet rrotave dhe rrugës.

x Zgjatet rruga e frenimit.


2525. Çka duhet të keni parasyshë gjatë ngasjes nëpër shi?

x .Mos frenimi i vrullshëm.

Nxitimin e vrullshëm.

x Shfaqja e pykës ujore (akuaplaning).

2526. Nën cilat kushte mund të shfaqet pyka ujore (akuaplaning)?

x Nëse në rrugë ka ujë dhe lëvizim me shepjtësi të madhe.

Nëse në rrugë ka ujë dhe lëvizëm me shpejtësi të vogël.

Vetëm nëse rruga është e rrëshqitshme.

2527. Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes në shi?

x Në rrugë të rrëshqitëshme.

x Në përdorimin e dritave të shkurtëra.


Në ndezjen e të gjithë treguesve të drejtimit.

2528. Si duhet vepruar nëse gjatë ngasjes është formuar pyka ujore (akuaplaning)?
x Sipas nevojës lirohet papuqja e gasit.

x Duhet shmangur manovrimet e vrullshme me timon.


Duhet rritur shpejtësinë që të kalohet sa më shpejtë pjesa e rrugës me ujë.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFERI
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 067

2529. Cilat vende lajmrohen më së shpeshti erërat anësore?


Vetëm në rrugët malore.

x Në dalje të tunelit.

x Në ura.

2530. Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes kur fryen erërat e forta anësore?
x Vështir mbahet drejtimi i mjetit.

x Humbet stabiliteti i mjetit.

Rreziqet paraqiten vetëm gjatë ngasjes së mjeteve me dy rrota.

2531. Si duhet vepruar nëse gjatè ngasjes fryen erërat e mëdha anësore?

x Duhet zvogluar shpejtësinë.

x Timonin mbahet me kujdes.

x Të rritet distanca anësore e sigurisë sidomos ndaj mjeteve me dy rrota.


2532. Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes me diell të fortë?

x Lodhja e shoferit shkaktohet më shpejtë.

x Me vështërsi vërhen rreziqet në rrugë.

x Adaptimi i vështirë syve në dritën e fortë të diellit.

2533. Si ndikon dielli i fortë në ngasje?


.P ozitivisht.

x Negativisht.

Pa ndikim.

2534. Si duhet vepruar shoferi gjatë ngajes me ndikim të diellit të fortë?


x Duhet përshtatur shpejtësinë sipas nevojës zvogëlohet.

x Duhet t’i përdor mbrojtësit e diellit.


Duhet rritur shpejtësinë e sa më parë të arrijë në cak.

2535. Çka duhet të keni parasyshë gjatë ngasjes nëpër akull?


x Në rrugë të rrëshqitshme.

x Në bartje apo rrëshqitje të mjetit.

x Mos frenim të vrullshëm.


2536. Si do të veproni nëse gjatë ngasjes keni hasur një shtresë të madhe ujit?
x Timoni duhet ta mbajm me kujdes.

Do të rrisë shpejtësinë sa më shpejtë të kaloi shtresën e ujit.

x Do të zvogloj shpejtësin dhe do të ngas me kujdes të shtuar.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFERI
2 Rregullat e komunikacionit dhe sigurisë 068

2537. Cilët janë shkaktarët më të shpeshtë të aksidenteve në komunikacionin rrugorë?


x Tejkalimi i shpejtësisë së lëvizjës.

Kujdesi i shtuar.

x Mos mbatja distanca së sigurisë ndaj mjetit që lëvizë përpara.


2538. Si duhet vepruar shofer i cili ka qenë pjesëmarrës në aksident me persona të vdekur?
x Duhet të lajmroj institucionet shëndetsore dhe policinë.

x T’i ruaj gjurmët ekzistuese në vendin e aksidentit.

x Mjeti nuk lejohet të lëviz nga vendi i aksidentit.


2539. Cilët janë shkaktarët më të shpeshtë të aksidenteve në komunikacionin rrugorë ?
x Mos respektimi i përparësisë kalimi.

x Gabimet gjatë tejkalimit.

x Ndërrimi i shiritit në mënyrë jo të rregullë.


2540. Si duhet vepruar shoferi i cili haset në vendin e aksidentit ku ka persona të lënduar?

x Nëse është e nevojshme t’i bart të lëndurit deri te institucioni më i afërmi shëndetsorë.

x T’i lajmroj institucionet shëndetësore dhe policinë.


Duhet të vazhdoj lëvizjen duke anashkaluar vendin e aksidentit.

2541. Cilët janë shkaktarët më të shpeshtë të aksidenteve në komunikacionin rrugorë?


x .Mos përshtatja e shpejtësisë së lëvizjës.

x Mos respektimi i rregullave nga pjesëmarrësit tjerë.

Respektimi i përparësisë së kalimit.

2542. Si veprojnë shoferët e mjeteve që është shkaktuar aksident me dëme të vogëla materiale?
x Mund të mirëkuptohen në mesë veti.
T’i largojnë mjetet nga rruga.

Jani të obliguar të presin policinë.

2543. Si duhet vepruar shoferi pjesëmarrës i aksidentit më dëme të mëdha materiale?


x Nuk i lejohet lëvizja e mjetit nga vendi i aksidentit.

x Duhet të ruhen çdo gjurmë që ka të bëjë me aksidentin.


T’i merr të gjitha masat e sigurisë që mos të vijë deri te rreziqet tjera në rrugë.

2544. Për cilat akisdente plotësohet formulari -” Informacioni Evropian”?


Në rast të aksidenteve me të lënduar.

Në rast të aksidenteve me dëme të mëdha materiale.

x Në rast të aksidentit me dëme të vogëla materiale.


3 Shenjat e komunikacionit
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
3 Shenjat e komunikacionit 001
006

3001. Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?


X Rrezikun e përgjithëshëm në rrugë.

Komunikacioni zhvillohet në një kahje.

X Ndalon komunikacionin në një kahje.

3002. Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?


Afërsinë e kthesës së rrezikshme majtas.

X Afërsinë e kthesës së rrezikshme djathtas.

X Qafë mali.

3003. Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?


X Kthesë e rrezikshme djathtas. .
X Afërsinë e kthesës së rrezikshme majtas.

X Kthesa të njëpasnjëshme.
3004. Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?

Rrezikun e përgjithshëm në rrugë.

X Kthesë të njëpasnjëshme e para në të djathtë.

Kthesë të njëpasnjëshme e para në të majtë.

3005. Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?


X Ngushtim rruge.

Komunikacioni zhvillohet në dy kahje të lëvizjes.

Punimet në rrugë.

3006. Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?


X Ngushtim rruge nga krahu i djathtë.

Ngushtim rruge nga krahu i majtë.

X Rrëshqitje gurësh.
3007. Në cilin grupë të shenjave bënë pjesë kjo shenjë e komunikacionit?
X Urëdhërave të prera.

X Të rrezikut.

Të lajmërimit.

3008. Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?


X Afërsinë e pjesës së rrugës ku përgjatë rrugës është e dëmtuar bankina.

Afërsinë e rrugës së rrëshqitshme.

Ngricat ne rruge.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
3 Shenjat e komunikacionit 002

3009. Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?


X Rrugën me gunga.

Rrugën e rrëshqitshme.

Afërsinë e bregut.

3010. Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?


X Vendkalimin hekurudhor të pa siguruar.

Stacionin e autobusëve.

Ndalim komunikacioni për tramvaj.

3011. Në cilin grup të shenjave bënë pjesë kjo shenjë?


Të urdhërave të prera.

Të lajmërimit.

X Të rrezikut.

3012. Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?


Shembje gurësh nga ana e majtë.

X Shembje gurësh nga ana e djathtë.

Rrugën me gunga.

3013. Çka tregon kjo shenjë?


X Afërsinë e vendkalimit të shenuar për këmbësorë.
Shtegun për këmbësorë.

Vendkalimin për këmbësorë.

3014. Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?


X Afërsinë e fëmijëve në rrugë.

Afërsinë e vendkalimit të shenuar për këmbësorë.

Shtegun për fëmijë.

3015. Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?


X Biçiklistët në rrugë.

Ndalim komunikacioni për biçiklist.

Shtegun për biçiklist.

3016. Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?


Egërsirat në rrugë.

X Kafshët në rrugë.

Pjesën e rrugës ku ndalohet lëvizja e kafshëve.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
3 Shenjat e komunikacionit 003

3017. Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?


X Egërsirat në rrugë.

Kafshët në rrugë.

Vendin ku ndalohet kalimi i egërsirave.

3018. Cilit grup të shenjave i takon kjo shenjë e komunikacionit?


Të urdhërave të prera.

Të lajmërimit.

X Të rrezikut.

3019. Çka duhet të keni parasysh te kjo shenjë e komunikacionit?


X Kryqëzimin e rregulluar me semafor.

X Do të përshtati shpejtësin e lëvizjes.

Vendkalimin hekurudhor.

3020. Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?


Ngushtimin e rrugës nga ana e djathtë.

X Ngushtimin e rrugës nga ana e majtë.

Rrugën me komunikacion një kahësh.

3021. Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?


Afërsinë e bregdetit.

X Urën lëvizëse.

Rrugën jo të rrafshët.

3022. Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?


X Afërsinë e bregdetit.

Urën lëvizëse.

Rrugën jo të rrafshtë.

3023. Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?


X Përplasje gurësh.
Rrugë e rrëshqitshme.

Rrugë jo e rrafshët.

3024. Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?


X Afërsinë e pistës së aeroplanëve.

Afërsinë e stacionit të trenave.

Vendin ku gjindet aeroporti.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
3 Shenjat e komunikacionit 004

3025. Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit,dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
X Afërsinë e vendkalimit hekurudhor.

Të lajmërimit.

X Të rrezikut.

3026. Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?


X Teposhtëze e rrezikshme.

Përpjetëze e rrezikshme.

Kthesa të rrezikshme.

3027. Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?


X Afërsinë e kryqëzimit me rrethrrotullim.

Afërsinë e kryqëzimit me shenja ndriçuese.

Afërsinë e kryqëzimit të rregulluar me person të autorizuar.


3028. Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Komunikacioni zhvillohet në një kahje.

X Komunikacioni zhvillohet në dy kahje.

Rrugën me përparësi kalimi .

3029. Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?


X Pjesën e rrugës ku egziston rreziku nga kolona e ndalur e mjeteve në rrugë.

Distancën në mes mjeteve.

Rrezikun në pjesën e rrugës ku mundë të ketë ngrica në rrugë.


3030. Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?

X Afërsinë e vendkalimit hekurudhor me mbrojtëse ose gjysëmmbrojtëse.

Afërsinë e vendkalimit hekurudhor pa mbrojtëse ose gjysëmmbrojtëse.

Afërsinë e vendkalimit për tramvaj.

3031. Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?


X Lidhjen e rrugës dytësore me rrugën kryesore nën këndin e ngusht nga krahu i majtë.

Lidhjen e rrugës dytësore me rrugëm kryesore nën këndin e ngusht nga krahu i djathtë.

Lidhjen e rrugës dytësore me rrugëm kryesore nën këndin e drejt nga krahu i majtë.

3032. Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?


X Rrugën e tramvajit.

Stacionin hekurudhor.

Stacionin e autobusëve.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
3 Shenjat e komunikacionit 005

3033. Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?


X Vendin ku egziston rreziku i rrëshqitjes, përmbytjes së mjeteve.

Parkimin e mjetit në trotuar.

Afërsin e vendit ku ka rrezik nga rrëshqitja e gurëve në rrugë.


3034. Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
X Kalimin e rrugës përtej hekurudhës me një palë binar.

Kalimin e rrugës përtej hekurudhës me dy palë binarë.

Kryqëzimin e rrugës me rëndësi të njejtë.

3035. Çka lajmëron kjo shenjë e komunikacionit?


X Ardhjen e trenit.

X Kalimin e hekurudhës të rregulluar me shenja ndriçuese.

Kalimin e hekurudhës pa u ndalur

3036. Çka paraqet kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Të lajmrimit.

X Afërsin e vendkalimit hekurudhor pa mbrojtëse ose gjysëm mbrojtëse.

Afërsin e vendkalimit hekurudhor me mbrojtëse.

3037. Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?


X Rrezik nga zjarri.

Kampin për pushim.

Lulishte.

3038. Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?


X Erërat anësore.

Pistën e aeroplanëve.

Ndalon përdorimin e burisë.

3039. Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?


Kryqëzimin e rrugës kryesore nën këndin e drejt.

Ngushtim rruge.

X Kryqëzim të rrugëve me rëndësi të njejtë.

3040. Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?


X Kryqëzimin e rrugës dytësore me rrugën kryesore nën këndin e drejtë.

Ngushtim rruge nga dy anët.

Kryqëzim i rrugës me rëndësi të njejtë.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
3 Shenjat e komunikacionit 006

3041. Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?


Vendkalimin hekurudhor me një palë binar.

Vendkalimin hekurudhor me dy palë binarë.

X Vendkalimin hekurudhor me mbrojtëse ose gjysëmmbrojtëse.


3042. Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Shtegun për këmbësor.

Ndalim komunikacioni për këmbësor.

X Afërsinë e pjesës së rrugës në të cilën lëvizin këmbësorët.

3043. Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
X Vendkalimin hekurudhor me mbrojtëse ose gjysmëmbrojtëse.

Të urdhërave të prera.

X Të rrezikut.
3044. Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Vendkalimin hekurudhor.

Afërsi bregdeti.

X Tunelin apo galerinë në rrugë.

3045. Çka paralajmëron kjo shenjë e komunikacionit?


Kryqëzimin e rrugëve me rëndësi të njejtë.

X Afërsin e kryqëzimit me rrethrrotullim.

Zhvillimin e komunikacionit në dy kahje.

3046. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?


Pjesën e rrugës e cila është jo e rrafshët.

Pjesën e rrugës ku gurët mund të bien (shemben) në rrugë.

X Pjesën e rrugës në të cilën egziston rreziku i papritur nga ngrica.

3047. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?


X Punimet në rrugë.

Përpjetëz e rrezikshme.

Teposhtëze e rrezikshme.

3048. Çka paraqet kjo shenjë dhe në cilin grup bëjnë pjesë?
X Të rrezikut.
X Përpjetëz e rrezikshme.

Teposhtëze e rrezikshme.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
3 Shenjat e komunikacionit 007
3101. Çka paraqet kjo shenjë e komunikacionit?
X Ndalje e obligueshme.

Ndalim komunikacioni në dy kahje.

Dogana.

3102. Çka paraqet kjo shenjë e komunikacionit?


Ndalje e obligueshme.

X Kryqëzim me rrugën me përparësi kalimi.

Rrugën me përparësi kalimi.

3103. Çka paraqet kjo shenjë e komunikacionit?


X Ndalim komunikacioni në dy kahje.

Ndalim komunikacioni në një kahje.

Rrugë një kahëshe.

3104. Çfarë domethënie ka kjo shenjë e komunikacionit?


Ndalim komunikacioni në dy kahje.

X Ndalim komunikacioni në një kahje.

Mbarim i të gjitha ndalesave.

3105. Çka ndalon kjo shenjë e komunikacionit?


X Komunikacionin për të gjitha mjetet me veprim motorik,përveq motoçikletave pa rimorkio anësore.

Komunikacioni për të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion.

Komunikacionin për cisterna.

3106. Çka ndalon kjo shenjë e komunikacionit?


Komunikacionin për të gjitha mjetet me veprim motorik.

X Komunikacioni për autobus.


Komunikacionin për tramvaj.

3107. Çka ndalon kjo shenjë e komunikacionit?


Komunikacionin për të gjitha mjetet me veprim motorik.

Komunikacioni për autobus.

X Komunikacionin për mjetet transportuese-kamion.


3108. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Ndalim komunikacioni për të gjitha mjetet me veprim motorik.

Ndalim komunikacioni për mjete që bartin materie te rrezikshme.

X Ndalim komunikacioni për cisterna.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
3 Shenjat e komunikacionit 008

3109. Çka paraqet kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pjesën e rrugës ku lejohet lëvizja e këmbësorëve.

X Të urdhërave të prera.

X Ndalim komunikacioni për këmbësorë.

3110. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?


X Ndalim komunikacioni për mjetet të cilat tejkalon gjerësin e caktuar.
Ndalim komunikacioni për mjetet të cilat tejkalon lartësin e caktuar.

Ndalim komunikacioni për mjetet të cilat tejkalon masën e caktuar.

3111. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?


Ndalim komunikacioni për mjetet të cilat tejkalon gjerësin e caktuar.

X Ndalim komunikacioni për mjetet të cilat tejkalon lartësin e caktuar.

Ndalim komunikacioni për mjetet tek të cilat tejkalon masën e caktuar.


3112. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Ndalim komunikacioni për mjetet të cilat tejkalon gjerësin e caktuar.

Ndalim komunikacioni për mjetet të cilat tejkalon lartësin e caktuar.


X Ndalim komunikacioni për mjetet të cilat tejkalon masën e caktuar.

3113. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?


Ndalim komunikacioni për mjetet të cilat tejkalon gjerësin e caktuar.

Ndalim komunikacioni për mjetet të cilat tejkalon lartësin e caktuar.

X Ndalim komunikacioni për mjetet të cilat tejkalon ngarkesën boshtore të caktuar.

3114. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?


Ndalim komunikacioni për mjetet të cilat tejkalon gjerësin e caktuar.

Ndalim komunikacioni për mjetet të cilat tejkalon lartësin e caktuar.


X Ndalim komunikacioni për mjetet të cilat tejkalon gjatësin e caktuar.

3115. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?


Ndalim komunikacioni për mjetet të cilat tejkalon gjerësin e caktuar.

X Distancën më të vogël në mes mjeteve në levizje.

Ndalim komunikacioni për mjetet të cilat tejkalon gjatësin e caktuar.

3116. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?


Ndalim kthimin djathtas.

X Ndalim kthimin majtas.


X Ndalim kthimin gjysëmrrethor.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
3 Shenjat e komunikacionit 009

3117. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?


Ndalim komunikacioni për veturat të cilat bartin ngarkesën mbi veturë.

X Ndalim komunikacioni për mjete që bartin materie te rrezikshme.

Pjesën e rrugës ku duhet të lëvizin veturat.


3118. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit, në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
X Ndalim komunikacioni për të gjitha mjetet motorike të cilat tërheqin mjetet bashkangjitëse.

X Të udhërave të prera.

Të lajmrimit.

3119. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?


X Ndalim komunikacioni për traktor.

Pjesën e rrugës ku duhet të lëvizin traktorët.

Ndalim komunikacioni për gjysëm rimorkio.

3120. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?


X Ndalim komunikacioni për moped-çiklomotor.

Vendkalimin për biçikleta.

Ndalim komunikacioni për biçikleta.

3121. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?


Shtegun për biçikleta.

Ndalim komunikacioni për motoçikleta.

X Ndalim komunikacioni për biçikleta.


3122. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
X Ndalim komunikacioni për biçiklet dhe moped.

Pjesën e rrugës ku biçikletët lëvizin në grupe.

Ndalim komunikacioni për çiklomotor.

3123. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?


X Ndalim komunikacioni për qerre. Ndalim

komunikacioni për kalorës. Pjesën e

rrugës ku duhet të lëvizin qerret.

3124. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?


X Ndalim komunikacioni për të gjitha mjetet motorke.

Ndalim komunikacioni për biçiklet.

Komunikacionin e mjeteve të përziera.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
3 Shenjat e komunikacionit 010

3125. Çka ndalon kjo shenjë e komunikacionit?


X Kthimin djathtas.

Kthimin majtas.

Kthimin gjysëmrrethor.

3126. Çfar na ndalon kjo shenjë e komunikacionit?


Kthimin djathtas.

Kthimin majtas.

X Kthimin gjysëmrrethor.

3127. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?


X Kufizimin maksimal të shpejtësis.

Shpejtësin më të vogël të lejuar.

Shpejtësin që rekomandohet për atë rrugë.

3128. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?


X Ndalim tejkalimi për të gjitha mjetet me veprim motorike.

Në lejim të tejkalimit.

Ndalim komunikacionit për automjete.

3129. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?


Ndalim tejkalimi për të gjitha mjetet motorike përveq motoçikletës pa rimorkio anësore.

Përballkalimin.

X Ndalin tejkalimi për mjetet transportuese-kamion.


3130. Çka ndalon kjo shenjë e komunikacionit?
X Kalimi pa u ndalur-dogana.

Kalimi pa u ndalur-pagesa rrugor.

Kalimi pa u ndalur-policia.

3131. Çka ndalon kjo shenjë e komunikacionit?


Kalimi pa u ndalur-dogana.

Kalimi pa u ndalur-pagesa rrugor.

X Kalimi pa u ndalur-policia.

3132. Çka paraqet kjo shenjë e komunikacionit?


Kahje të detyrueshme.
X Anashkalime te obliguara.

Rrugën njëkahëshe.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
3 Shenjat e komunikacionit 011

3133. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?


Pjesën e rrugës ku lejohet përdorimi i shenjave akustike.

Pjesën e rrugës ku ndalohet parkimi i mjeteve.

X Ndalon dhënjen e shenjave akustike-zërit.


3134. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
X Përparësi kalimi për mjetet nga kahja e kundërt.

Përparësi kalimi në raport me mjetet nga kahja e kundërt.

Ndalim komunikacioni në këtë rrugë.

3135. Çka ndalon kjo shenjë e komunikacionit?


X Ndalje dhe parkimin.

Tejkalimin e mjeteve.

Vetëm parkimin.

3136. Çka ndalon kjo shenjë e komunikacionit?


Ndaljen dhe parkimin.

Tejkalimin e mjeteve.

X Parkimin.

3137. Çka ndalon kjo shenjë e komunikacionit?


Ndaljen dhe parkimin në ditët qift.

Ndaljen dhe parkimin në ditët tekë.

X Ndalim parkimi në ditët tekë.


3138. Çka ndalon kjo shenjë e komunikacionit?
Ndaljen dhe parkimin në ditët qift.

Ndaljen dhe parkimin në ditët tekë.

X Ndalim parkimi në ditët qiftë.

3139. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?


Përdorimin e radarit.

Ndalimin e shenjave akustike.

X Ndalimin e fotografimit.

3140. Çka na tregon kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
X Shpejtësin më të vogël të lejuar.

X Të urdhërave të prera.

Rekomandim të shpejtësis.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
3 Shenjat e komunikacionit 012

3141. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?


X Pajisjet dimërore obligative.

Goma rezervë obligative.

Paisjet rezerve obligative.

3142. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?


X Shtegu për biçiklist.

Vendkalimin për biçiklist.

Ndalim komunikacioni për biçiklist.

3143. Çka tregon kjo shenjë?


X Shtegun për këmbësor.

Vendkalimin e shenuar për këmbësor.

Ndalim komunikacioni për këmbësor.


3144. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
X Shtegun për këmbësor dhe biçikleta.

Vendkalimin e shenuar për këmbësor dhe biçikleta.

Ndalim komunikacioni për këmbësorë.

3145. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?


X Shtegun për kalorës.

Vendkalimin për kalorës

Ndalim lëvizjen për kalorës

3146. Çka tregon kjo shenjë ?


Rrugën njëkahëshe.

X Drejtimi i obliguar..

Anashkalim i obliguar djathtas.

3147. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?


Rrugën njëkahëshe.

X Drejtimin e obliguar djathtas.

Ndalim komunikacioni në këtë rrugë.


3148. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Rrugën njëkahëshe.

X Drejtimin e obliguar majtas.

Ndalim komunikacioni në këtë rrugë.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
3 Shenjat e komunikacionit 013

3149. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?


X Drejtim i obliguar.

Anashkalimin në rrugë.

Rrugën një kahëshe.

3150. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?


X Drejtim i obliguar.

Anashkalimin në rrugë.

Rrugën një kahëshe.

3151. Në cilat drejtime ju lejohet të lëvizni sipas shenjës në foto?


X Drejt.

X Majtas.

Djathtas.

3152. Si do të veproni nëse hasni në këtë shenjë të komunikacionit?


Më lejohet lëvizja vetëm djathtas.

X Më lejohet lëvizja drejt ose djathtas.

Më lejohet lëvizja majtas.

3153. Si do të veproni nëse hasni në këtë shenjë të komunikacionit?


Do të vazhdoj lëvizjen drejtë.

X Duhet të vazhdojë lëvizjen majtas ose djathtas.

Duhet të vazhdojë lëvizjen vetem majtas.

3154. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?


X Anashkalimin e obliguar djathtas.

Anashkalimin e obliguar majtas.

Drejtimin e obliguar djathtas.

3155. Çka paraqet kjo shenjë e komunikacionit?


Anashkalim i obliguar djathtas.

X Anashkalim i obliguar majtas.

Drejtimin e obliguar djathtas.

3156. Çka paraqet kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilën grup të shenjave bënë pjesë?
X Kryqëzimin me rreth rrotullim.

X Të urdhrave të prera.

Afërsin e kryqëzimit me rreth rrotullim.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
3 Shenjat e komunikacionit 014
3201. Çfarë na lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
X Kufizimin e shpejtësis maksimale në Republikën e Kosovës.

X Kufizimin e shpejtësis sipas llojit të rrugëve.

X Obligimin e ndezjes së dritave të shkurtëra kur mjeti merr pjes në komunikacion.

3202. Çka paraqet kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup tëshenjave bënë pjesë?
Shtegun për këmbësor.

X Vendkalimin e shenuar për këmbësor.

Të urdhrave të prera.

3203. Çka na tregon kjo shenjë e komunikacionit?


Shtegun për biçilklist.

X Vendkalimin për biçiklis.t

Ndalimin e lëvizjes për biçiklist.


3204. Çka na tregon kjo shenjë e komunikacionit?
X Vendin e rrugës në të cilën fëmijët lëvizin shpesh ose në numër të madhe.

Shtegun për këmbësor.

Vendkalimin e shenuar për këmbësor.

3205. Çka na tregon kjo shenjë e komunikacionit,dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
X Nënkalim in ose mbikalimin për këmbësor.

Të ndalimit.

X Të lajmrimit.
3206. Çka na tregon kjo shenjë e komunikacionit?
X Rrugën me komunikacion një kahëshe.
Rrugën me komunikacion dy kahëshe.

Ndalim komunikacioni në këte rrugë.

3207. Çka na tregon kjo shenjë e komunikacionit?


X Hyrjen në rrugën me komunikacion një kahje.

Rrugën me komunikacion dy kahje.

Ndalim qarkullim i në këte rrugë.

3208. Çka paraqet kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilën grup të shenjave bënë pjesë?
Të obligim it.

X Rrugën me përparësi kalimi.


X Të lajmërimit.
PROVIMI PËR PATENTË
PATENTË SHOFER
SHOFER
3 PROVIMI PËR
Shenjat
Shenjate ekomunikacionit
komunikacionit
015

3209. Çka duhet të keni parasysh te kjo shenjë e komunikacionit?


Rrugën me përparësi kalimi.

X Mbarimin e rrugës me përparësi kalimi.

Ndalje të detyrueshme.

3210. Çka na lajmron kjo shenjë e komunikacionit?


X Emrin e vendbanimit.

Mbarimin e vendbanimit.
Rrugën me përparësi kalimi.

3211. Çka na lajmron kjo shenjë e komunikacionit?


Emrin e vendbanimit.

X Mbarimin e vendbanimit.

Rrugën me përparësi kalimi.

3212. Në cilin grup të shenjave bënë pjesë kjo shenjë e komunikacionit?


Të rrezikut.

X Të lajmrimit.
Të urdhërave të prera.

3213. Në cilin grup të shenjave bënë pjesë?


Të rrezikut.

X Të lajmrimit.
Të urdhërave të prera.

3214. Çka na lajmron kjo shenjë e komunikacionit?


X Vendin ku mbaron kufizimi i shpejtësis.

Vendin ku fillon kufizimi i shpejtësis.

Vendin ku fillon vendbanimi.

3215. Çka na lajmron kjo shenjë e komunikacionit?


Vendin ku mbaron kufizimi i shpejtësis maksimale të lejuar për atë rrugë.

X Vendin ku mbaron shpejtësia më e vogël e lejuar për atë rrugë.

Vendin ku mbaron shpejtësia e rekomanduar përë atë rrugë.

3216. Çka na lajmron kjo shenjë e komunikacionit?


Vendin ku fillon përdorimi i shenjave akustike.
X Vendin ku mbaron ndalimi i dhënjes së shenjave akustike.

Vendin ku mbaron ndalimi i përdorimit te aparatit fotografik.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
3 Shenjat
Shenjateekomunikacionit
komunikacionit 016

3217. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?


X Vendin ku mbarojnë të gjitha ndalesat në atë rrugë.

Ndalim komunikacioni në dy kahje.

Ndalim parkimi.

3218. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?


X Mbarimin e ndalimit të përdorimit të paisjeve dimërore.

Mbarimin e ndalimit të përdorimit të gomës rezervë.

Puntorin për riparimin e gomave.


3219. Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
X Mbarimin e shtegut për biçikleta.

Vendkalimin për biçikleta.

Ndalim komunikacioni për biçikleta.

3220. Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?


Ndalim komunikacioni për këmbësorë.

X Mbarimin e shtegut për këmbësorë.

Fëmijët në rrugë.

3221. Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?


Pjesën e rrugës ku ndalohet kalërimi.

Shtegun për kalorës.

X Mbarimin e shtegut për kalorës.


3222. Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
X Fillimin e zonës ku është e kufizuar shpejtësia.

Mbarimin e zonës ku është e kufizuar shpejtësia.

Zonën ku ndalohet ndalja dhe parkimi i mjeteve.

3223. Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?


Fillimin e zonës ku është e kufizuar shpejtësia.

X Mbarimin e zonës ku është e kufizuar shpejtësia.

Zonën ku ndalohet ndalja dhe parkimi i mjeteve.

3224. Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?


X Mjetin për ndihmë në rrugë.

Punëtori për riparimin e mjetit.

Autolarjen.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
3 Shenjat ee komunikacionit
Shenjat komunikacionit
Shenjat e komunikacionit 017

3225. Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?


X Fillimin e zonës së komunikacionit të qetë.

Mbarimin e zonës së komunikacionit të qetë.

Zonën e vendparkimit të kufizuar.

3226. Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?


Fillimin e zonës së komunikacionit të qetë.

X Mbarimin e zonës së komunikacionit të qetë.

Zonën e vendparkimit të kufizuar.

3227. Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?

X Fillim shiriti i komunikacionit për mjete të ngadalshme.

Mbarimin e shiritit për komunikacion të mjeteve të ngadalshme.

Mbarim i rrugës njëkahëshe.


3228. Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
X Mbylljen (reduktimin) e shiritit të komunikacionit.

Fillimin e shiritit të komunikacionit.

Hyrjen në autostradë.

3229. Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?


Kufizimin maksimal të shpejtësisë.

Shpejtësin më të vogël të lejuar.

X Rekomandimin e shpejtësis.
3230. Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Mbarimin e kufizimit maksimal të shpejtësis.

Mbarimin e shpejtësis më të vogël të lejuar.

X Mbarimin e shpejtësis së rekomanduar.

3231. Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?


X Spitalin.

Ndihmën e shpejtë.

Kryqin e kuq ndërkombëtar.

3232. Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?


Spitalin.
X Institucionin e ndihmës së shpejtë mjekësore.

Kryqin e kuq ndërkombëtar.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
3 Shenjat e komunikacionit 018

3233. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
X Aeroportin.

Të urdhërave të prera.

X Të lajmrimit.

3234. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?


X Portin, limanin përkatësisht trajektin.

Lumin mbi të cilen kalon rruga.

Urën lëvizëse.

3235. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?


X Objektet rrugore (tunel, etj).

Lumin mbi të cilin kalon rruga.

Qafë malin.

3236. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
X Shtëpit malore.

Të urdhërave të prera.

X Të lajmrimit.

3237. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
X Aparat për shuarjen e zjarrit.

X Të lajmrimit.

Të urdhërave të prera.
3238. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
X Punëtori për riparimin e mjeteve.

X Të lajmërimit.

Të urdhërave të prera.

3239. Çka paraqet kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
X Fillimin e autostradës.

Të lajmërimit.

Urë mbi lumë.

3240. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?


Fillimin e autostradës.

X Mbarimin e autostradës.

Urë mbi lumin.


PROVIMI PËR
PROVIMI PËR PATENTË
PATENTË SHOFER
SHOFER
3 Shenjat e komunikacionit
Shenjat
Shenjateekomunikacionit
komunikacionit 019
3241. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
X Stacionin policor.

Të rrezikut.

X Të lajmërimit.

3242. Cilit grup të shenjave i takon kjo shenjë e komunikacioni?


Të rrezikut.

Të urdhërave të prera.

X Të lajmrimit.

3243. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
X Kohëzgjatjen e parkimit.
Të urdhërave të prera.

X Të lajmrimit.
3244. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
X Vendin ku gjinden kabinat e telefonit.

Të rrezikut.

X Të lajmrimit.

3245. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
X Vendin ku gjinden pika të karburanteve në rrugë.

Të urdhërave të prera.

X Të lajmrimit.
3246. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Shiritin për ndalje emergjente

X Vendin ku mund të merren informatat e nevojshme në rrugë.

Vendparkimin e ardhëshëm
.
3247. tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Çka
X Vendndaljen për autobus.

Vendndaljen për tramvaj.

Vendndaljen për trena.

3248. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?


Vendndaljen për autobus

X Vendndaljen për tramvaj

Vendndaljen për trena


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
3 Shenjat e komunikacionit
Shenjat e komunikacionit 020

3249. Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?


X Shiritin e komunikacionit për mjetet e transportit publikë të udhëtarëve.

Mbarimin e shiritit të komunikacionit për mjetet e transportit publikë të udhëtarve.

Shiritin për ndalje emergjente.

3250. Çka tregon kjo shenjë ?


X Përparësi kalimi në raport me mjetet e kahjes së kundërt.

Kahjen e obliguar.

Ndalimin e komunikacionit.

3251. Çka duhet të keni parasysh te kjo shenjë e komunikacionit?


X Numrin e rrugës ndërkombëtare.

Rrugën magjistrale.

Rrugën rajonale.

3252. Çka duhet të keni parasysh te kjo shenjë e komunikacionit?


Numrin e rrugës ndërkombëtare.

X Rrugën magjistrale.
Rrugën rajonale.

3253. Çka duhet të keni parasysh te kjo shenjë e komunikacionit?


Numrin e rrugës ndërkombëtare.

Rrugën magjistrale.

X Rrugën rajonale.

3254. Çka na lajmron kjo shenjë e komunikacionit?


Drejtim të obliguar.

X Udhëtregues.
Autostradën.

3255.Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
X Fillimin e tunelit.

Të rrezikut.

X Të lajmrimit.

3256.Çka na lajmron kjo shenjë e komunikacionit?


X Qafëmalin.

Monumentin historik.

Punimet në rrugë.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
3 Shenjat e komunikacionit
Shenjat e komunikacionit 021
3257. Çka lajmëron kjo shenjë e komunikacionit?
Fillimin e autostradës.

Ndalim komunikacioni për vetura.

X Rrugën e rezervuar për komunikacionin e mjeteve motorike.

3258. Çka lajmëron kjo shenjë e komunikacionit?


Mbarimin e autostradës.

Ndalim komunikacioni për vetura.

X Mbarimin e rrugës së rezervuar për komunikacionin e mjeteve motorike.

3259. Çka lajmëron kjo shenjë e komunikacionit?


X Rrugën pa dalje.

Vendparkim për automjete.

Stacionin për ndihmë të parë.

3260.Çka lajmëron kjo shenjë e komunikacionit?


X Rrugën në të cilën duhet të lëviz mjeti deri te ky kryqëzimi për kthim majtas.

Rrugën pa dalje.

Ndalim qarkullimin në këtë rrugë.

3261. Në cilin grup të shenjave bënë pjesë kjo shenjë e komunikacionit?


Të urdhërave të prera.

Të rrezikut.

X Të lajmrimit.

3262. Çka lajmëron kjo shenjë e komunikacionit?


X Rreshtimin e mjeteve.

Rreshtimin e mjeteve sipas emrave të vendbanimeve.

Ndalim kthimin majtas dhe djathtas.

3263. Çka lajmëron kjo shenjë e komunikacionit?


X Fillimin e shiritit të komunikacionit për mjetet e transportit publikë të udhëtarve.

Mbarimin e shiritit të komunikacionit për mjetet e transportit publikë të udhëtarve.

Rreshtimin e mjeteve në kryqëzim.

3264. Çka lajmëron kjo shenjë e komunikacionit?


Fillimin e shiritit të komunikacionit për mjetet e transportit publikë të udhëtarve.

X Mbarimin e shiritit të komunikacionit për mjetet e transportit publikë të udhëtarve.

Rreshtimin e mjeteve në kryqëzim.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
3 Shenjat e komunikacionit 022

3265. Çka duhet të keni parasysh te kjo shenjë e komunikacionit?


X Vendin e punimeve në rrugë.

X Anashkalim i obliguar nga ana e majtë.

Drejtim i obliguar djathtas.

3266. Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?


X Emrin e lumit përtej të cilës kalon rruga.

Emrin e vendbanimit përtej të cilit kalon rruga.

Emrin e portit apo limanit nëpër të cilin kalon rruga.

3267. Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?


X Rreshtimin e mjeteve sipas emërtimit të vendbanimeve.

Fillimin e shiritit për mjetet e transportit publikë të udhëtarve.

Ndalim kthimin majtas.

3268. Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?


X Daljen nga autostrada.

Daljen nga rruga magjistrale.

Daljen nga vendbanimi.

3269. Çka tregon kjo shenjë?


X Rrugë me komunikacion një drejtimëshe.

Përparësi kalimi në raport me mjetet nga kahja e kundërt.

Të lajmërimit.

3270. Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?


X Emërtimet e rrugëve.

Hyrjen në Republikën e Kosovës.

Vendbanimin.

3271. Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?


Kryqëzimin e rrugës me shenja ndriçuese të komunikacionit

Kryqëzimin e rrugës me rëndësi të njejtë

X Kryqëzim me rrethrrotullim

3272. Çka lajmron kjo shenjë e komunikacionit?


X Ndalimin e hyrjes të llojit të caktuar të mjeteve në autostradë.

Lejimin e hyrjeve të llojit të caktuar të mjeteve në autostradë.

Ndalimin e hyrjes të të gjitha mjeteve motorike në autostradë.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
3 Semaforët 023
3301. Si do të veproni kur i ofroheni kryqëzimit dhe në semafor ndriçon drita e kuqe?
X Do ti respektoj dritat e semaforit.

X Do të ndalem.

Do të vazhdoj pa u ndalur fare.

3302. Cila dritë ndizet në semafor pas dritës së verdhë të pandërprerë?


Drita e gjelbër.

X Drita e kuqe.

Drita e verdhë vezulluese.

3303. Çfarë domethënje kanë dritat e ndezura si në foto?

X Përgaditje për nisje.

Së shpejti do të ndizet drita e kuqe.

X Së shpejti do të ndizet drita e gjelbër.


3304. Çfarë do të thotë drita e verdhë vezulluese në semafor?
Kalim i lirë.

X Kalim i lirë, por me kujdes të shtuar.

X Në këtë rastë duhet respektuar rregullat e tjera të përparësis kalimit në kryqëzim.

3305. Çfar domethënje ka ndezja e dritës së gjelbër në semafor?


Ndalim kalimi.

X Kalim i lirë.

Semafori nuk funksionon.

3306. Çka do të thotë ndezja e dritës së kuqe së bashku me shigjetën plotësuese në semafor?
Kalimin e lirë për mjetet që lëvizin drejtë.
X Kalim i lirë por me kujdes të shtuar në drejtim të shigjetës.

Ndalim kalimi në të gjitha drejtimet.

3307. Sipas kësaj situate, a ju lejohet këmbësorve kalimi i rrugës?


Jo.

X Po.

Po,vetëm personave të moshuar.

3308. Çfarë lajmron drita e semaforit si në foto?


X Ndalim kalimi për këmbësor.

Kalim i lirë për këmbësor.

Semafori nuk funksionon.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
3 Personi i autorizuar 024

3401. Çfarë do të thotë dora e ngritur lartë e policit,si në foto?

X Ndalim kalimi për të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion.

Ndalim kalimi vetëm për këmbësorët.

Kalim i lirë për të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion.

3402. Cilët pjesëmarrës e kanë kalimin e lirë sipas pozitës


së policit?

X Pjesëmarrësit që lëvizin në drejtim të krahëve.

Pjesëmarrësit që lëvizin në drejtim të shpinës.

Pjesëmarrësit që lëvizin në drejtim të gjoksit.

3403. A ju lejohet kalimi këmbësorve, si në këtë situatë?

Jo.

X Po.

X Kjo situatë parashihet me rregullat e komunikacionit.

3404. Çfarë domethënie ka pozita e policit?

X Pjesëmarrësit të cilat vijnë nga ana e krahëve të policit e kanë


kalimin e lirë.

Kalim i lirë për të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion.

X Këmbësorëve iu ndalohet kalimi.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
3 Personi i autorizuar 025

3405. Çfarë domethënie ka shenja e policit si në foto?

Pjesëmarrësit e komunikacionit duhet ta shpejtojnë lëvizjen


e mjetit të tyre.

X Pjesëmarrësit e komunikacionit duhet ta ngadalësojnë


lëvizjen e mjetit të tyre.

Pjesëmarrësit e komunikacionit duhet ta ndalin mjetin të tyre.

3406. Si do të veproni kur ju takon mjeti si në foto?

Do të vazhdoj lëvizjen me kujdes të shtuar që mos ta POLICIA

pengoj automjetin.

X Duhet të ngadalësojmë shpejtësinë.

X Duhet të skajohem në anën e djathtë të rrugës dhe të ndalem. Policia

3407. Ç’domethënie ka pozita e policit?

X Pjesëmarrësit që vijnë në drejtim të krahëve e kanë


kalimin e lirë.

X Pjesëmarrësit që vijnë prapa shpinës policit duhet të ndalen.

X Pjesëmarrësit që vijnë përballë policit duhet të ndalen.

3408. Ç’domethënie ka pozita e policit si në foto?

X Mjetet që vijnë në drejtim të krahëve e kanë kalimin e lirë.

X Këmbësorëve iu lejohet lëvizja.

X Mjetet që vijnë përballë apo prapa shpinës së polici duhet


të ndalen.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
3 Personi i autorizuar 026

3409. Cilët pjesëmarrës në komunikacion e kanë kalimin


e lirë sipas pozitës së policit?
Mjetet që vijnë nga krahu i djathtë i policit.

X Mjetet që vijnë nga krahu i majtë i policit.

Mjetet të cilat vijnë përball dhe prapa shpinës së policit.

3410. Çfarë domethënieje ka shenja e dhënë nga polici si


në foto?

Rritje e shpejtësisë së lëvizjes.


X Ngadalësim i shpejtësisë së lëvizjes.

Ndalje e obligueshme.

3411. Çfar domethënie ka shenja e dhënë nga polici si


në foto?
X Pjesëmarrësit duhet ta shpejtojnë lëvizjen e tyre.

Pjesëmarrësit e duhet ta ngadalësojnë lëvizjen e tyre.

Pjesëmarrësit e komunikacionit duhet ta ndalin mjetin të tyre.

3412. Çdo të thotë dora e ngritur lartë e policit?

Urdhëresa e policit vlen vetëm për motoçikleta.

Pjesëmarrësit e komunikacionit duhet të lëvizin me


kujdes të shtuar.

X Ndalim komunikacioni për të gjithë pjesëmarrësit në


komunikacion.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
3 Personi i autorizuar
027

3413. Çfarë tregon pozita e policit?

X Kalimin e lirë e kanë pjesëmarrësit e komunikacionit


të cilët vijnë në drejtim të krahëve.

X Kamioni e ka kalimin e lirë.

Kamioni e ka të ndaluar kalimin.

3414. Në cilat drejtime ju ndalohet të lëvizni sipas pozitës


së policit?

X Djathtas.

X Drejt.

X Majtas.

3415. A duhet të respektojn shenjën e dhënë nga polici të


gjithë pjesëmarrësit në komunikacion?

Po,vetëm mjetet me dy rrota.

Jo, pasi që polici nuk mundë të jap shenja nga mjeti.

X Po.

3416. Çfarë domethënieje ka pozita e policit si në foto?

Ndalim komunikacioni për të gjithë pjesëmarrësit.

X Kalim të lirë për të gjithë pjesmarrësit që lëvizin në drejtim


të krahëve të policit.

Të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion duhet ta rrisin


shpejtësin e lëvizjes.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
3 Shenjat (shenimet) rrugore 028

3501. Çfarë paraqet vija e ndërprer në rrugë?

X Lejon tejkalimin.

X Ndarjen e shiritave të komunikacionit.

Ndalon tejkalimin.

3502. Çfarë paraqet vija e plotë në rrugë?

Lejon tejkalimin e mjeteve motorike.

X Ndarjen e shiritave të komunikacionit.

X Ndalon tejkalimin e mejteve motorike.

3503. Çfarë paraqet vija e dyfishtë e kombinuar?

X Ndarjen e shiritiva të komunikacionit.

X Lejon tejkalimin nga ana ku shtrihet vija e ndërprer gjatësore.

X Ndalon tejkalimin nga ana ku shtrihet vija e plotë gjatësore.

3504. Çfarë paraqet vija e dyfishtë e plotë?

X Ndarjen e shiritave të komunikacionit.


X Ndalon kalimin e mjeteve mbi vija.

Lejohet tejkalimi i mjeteve mbi vija.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
3 Shenjat (shenimet) rrugore 029
3505. Per cka sherbejn vijat e dyfishta të nderprera?

X Ndarjen e shiritave të komunikacionit.

X Për komunikacion në kahje të ndryshme të lëvizjes, ku komunikacioni


rregullohet me semafor.
Tregojnë rrugën njëkahëshe.

3506. Si do të veproni në situatën si në foto?

X Do të ndalem.

Do të vazhdoj lëvizjen me kujdes pa u ndalur.

X Do ti respektoj shenimet rrugore.

3507. Si do të veproni në situatën si në foto?

Duhet të ndalem para vijës tërthore.

X Do të vazhdojë me kujdes të shtuar dhe sipas nevojës do të ndalem.

X Do ti respektojë shenimet rrugore.

3508. Çka paraqet shenja në foto?

X Në kryqëzimin e ardhëshëm mund të vazhdojmë lëvizjen drejtë.

X Në kryqëzimin e ardhshëm mund të vazhdojmë lëvizjen djathtas.

Ndalim kthimin djathtas.


3 Shenjat e komunikacionit 030
3601. Cila shenjë ju tregon afërsin e vendkalimit për këmbësorë?

X
3602. Cila shenjë ndriçuese ju tregon shiritin e lirë për lëvizje?

X
3603. Cila shenjë ndriçuese ju njofton se duhet ta ndërroni shiritin e komunikacionit?

X
X

3604. Cila shenjë ndriçuese ju ndalon lëvizjen përgjat shiritit mbi të cilën është vendosur shenja?

X
3605. Cila shenjë e komunikacionit na ndalon komunikacionin në një kahje të lëvizjes?

3606. Cila shenjë lajmëron kufizimin maksimal të shpejtësisë?

X
3607. Cilat nga shenjat bëjnë pjesë në grupin e shenjave të lajmërimit?

X X
3608. Cila shenjë tregon rrugën njëkahëshe ?

X
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
3 Shenjat e komunikacionit 03 1
3609. Cila shenjë lejon përparësin e kalimit për mjetet nga ana e kundërt?

X
3610. Cila shenjë paralajmron afërsin e kryqëzimit me rreth rrotullim?

X
3611. Cila shenjë paralajmron afërsin e vendit ku shpesh herë fryejn erërat anësore?

X
3612. Cilashenjë paralajmron afërsin e vendit ku mundë të ketë ngrica në rrugë?

X
3613. Cila shenjë paralajmron përpjetëzën e rrezikshme?

X
3614. Cilashenjë tregon kryqëzimin me rrugën sekondare në këndë të drejt nga dy anët?

X
3615. Cila shenjë paralajmron në afërsin e ktheses në të djathtë?

X
3616. Cila shenjë ndalon kthimin majtas?

X
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
3 Shenjat e komunikacionit 032
3617. Cila shenjë na lajmron fillimin e rrugës së rezervuar për komunikacionin e automjeteve?

3618. Cila shenjë ndalon komunikacionin për të gjitha mjetet motorike, perveç motoçikletave pa rimorkio anësore?

X
3619. Cila shenjë na tregon se nuk lejohet ngasja me shpejtësi më të vogël se sa është paraparë me shenjë?

3620. Cilit udhëtregues ju tregon rrugën magjistrale?

X
3621. Cila shenjë nadalon komunikacionin për të gjitha mjetet me veprim motorik?

3622. Cila shenjë i takon grupit të shenjave të rrezikut?

X
3623. Cila shenjë tregon ndalim kthimin djathtas?

3624. Cila shenjë tregon ndalim komunikacionin për mjetet transportuese?

X
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
3 Shenjat e komunikacionit 033
3625. Cila shenjë nuk ju lejon lëvizjen drejt?

X
3626. Cila shenjë nuk ju lejon lëvizjen majtas?

X
3627. Cila shenjë tregon mbarimin e shpejtësis më të vogël të lejuar?

X
3628. Cila shenjë i takon grupit të shenjave të urdhërave të prera?

X
3629. Cila shenjë lajmëron rrugën magjistrale?

X
3630. Cila shenjë lajmron rekomandimin e shpejtësis?

X
3631. Cila shenjë ndalon komunikacionin në dy kahje?

X
3632. Cila shenjë ju detyron të bëni kthimin gjysëm rrethor?

X
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
3 Shenjat e komunikacionit 034
3633. Cila shenjë e komunikacionit na obligon të vazhdojmë lëvizjen vetëm drejt?

3634. Pas cilës shenjë na lejohet lëvizja djathtas?

X X
3635. Cila shenjë e komunikacionit tregon kufizimin maksimal të shpejtësisë?

3636. Cila shenjë e komunikacionit tregon se jeni duke lëvizur në rrugën një kahëshe?

X
3637. Cila shenjë i takon shenjave të grupit të urdhërave të prera?

X X
3638. Cila shenjë lajmëron se komunikacioni zhvillohet në të dy kahjet?

3639. Cila shenjë i takon grupit të shenjave të lajmërimit?

X
3640. Cila shenjë e komunikacionit ndalon kthimin gjysëm rrethor?

X
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
3 Shenjat e komunikacionit 035
3641. Cila shenjë lajmëron fillimin e autostradës?

3642. Cila shenjë ndalon komunikacionin për mjetet transportuese-kamion?

X
3643. Cila shenjë i takon grupit të shenjave të urdhërave të prera?

X X

3644. Cili udhëtregues ju tregon rrugën për në autostradë?

X
3645. Cila shenjë nadalon komunikacionin për transportit publikë-udhëtarëve?

3646. Cila shenjë i takon grupit të shenjave të urdhërave të prera?

X X

3647. Cila shenjë tregon shtrirjen e rrugës djathtas?

3648. Cila shenjë tregon ndalim komunikacionin për mjetet motorike të cilat tërheqin mjetet bashkangjitëse?

X
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
4 Kryqëzimet 001

4001. Si duhet të jetë rradhitja e kalimit në kryqëzim?

X Biçiklisti, unë, vetura e kuqe.

Biçiklisti, vetura e kuqe, unë.

Vetura e kuqe, unë, biçiklisti.

4002. Në cilat drejtime ju lejohet lëvizja?

X Drejtë.

Majtas.

X Djathtas.

4003. Cili pjesëmarrës duhet të lëvizë i fundit nëpër kryqëzim?

STOP

Vetura e kuqe.

Biçiklisti.

X Unë.

4004. Si duhet të jetë rradhitja e kalimit në kryqëzim?


STOP

Unë, mjeti transportues, biçiklisti.


STOP
X Biçiklisti, unë, mjeti transportues.

Mjeti transportues, unë, biçiklisti.

M
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
4 Kryqëzimet 002

4005. Si do të veproni në këtë situatë?

Do të vazhdojë lëvizjen i pari nëpër kryqëzim.

X Do t’u japë përparësi kalimi biçiklistave.

Në këtë kryqëzim më ndalohet kthimi djathtas.

4006. Si duhet vepruar në këtë situatë?

Do të vazhdojë lëvizjen i pari.

X Do t’i japë përparësi kalimi krahut të djathtë.

X Vetura e gjelbër kalon e para.

4007. Në cilat drejtime ju lejohet lëvizja në këtë situatë?

X Drejt ose majtas.

Drejt ose djathtas.

Vetëm djathtas

7008. Si do të veproni në këtë situatë?

X Do të ndalem para kryqëzimit për t’i dhënë përparësi kalimi


veturës së policisë.

X Do të ndalem para kryqëzimit për t’i dhënë përparësi kalimi


veturës së verdhë.

Do të ndalem para kryqëzimit për t’i dhënë përparësi kalimi


veturës së kuqe.
M
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
4 Kryqëzimet 003

4009. Si duhet vepruar në këtë situatë?

X Do të vazhdojë lëvizjen para veturës së kuqe.

Do të vazhdojë lëvizjen pas veturës së kuqe.

Përparësia e kalimit është e rregulluar sipas kategorive të mjeteve.

4010. Si duhet vepruar në këtë situatë?

Unë kam përparësi kalimi në raport me këmbësorët.

Këmbësorëve u ndalohet kalimi përtej rrugës.

X Do të ndalem dhe t’u jap përparësi kalimi këmbësorëve.

4011. Si duhet vepruar në këtë situatë?

X Unë do të vazhdojë lëvizjen i pari.

X Kamioni do të lëvizë i dyti nëpër kryqëzim.

X Biçiklisti kalon i fundit nëpër kryqëzim.

4012. Si do të veproni kur në semafor është e ndezur drita e verdhë


vezulluese (me ndërprerje)?

Do të ndalem dhe të pres ndërrimin e dritës në semafor

Lëvizjen do të vazhdojë me kujdes të shtuar, sipas nevojës do


X të ndalem.

Unë lëviz në rrugë me përparësi kalimi.

M
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
4 Kryqëzimet 004

4013. Si duhet vepruar në këtë situatë?

X Do të respektojë përparësinë e kalimit të krahut të djathtë.

Do të vazhdojë lëvizjen i pari nëpër kryqëzim.

X Vetura e kuqe do të lëvizë e fundit nëpër kryqëzim.

4014. Si duhet vepruar në këtë situatë?

Do të ndalem për t’u dhënë përparësi kalimi mjeteve.

X Do ta vazhdojë lëvizjen i pari nëpër kryqëzim.

X Vetura e kaltër do të vazhdojë lëvizjen para biçiklistit.

4015. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?


X X
X X X

X Lëvizjen nëpër shiritin 3 dhe 4 e kam të ndaluar.

X Unë jam i obliguar nga shiriti 2 të kaloj në shiritin 1.

Unë mund ta shfrytëzoj cilindo shirit për lëvizje.


4 3 2 1

4016. Si duhet të jetë radhitja e kalimit në kryqëzim?

Unë, kamioni, vetura e kuqe. M

Vetura e kuqe, kamioni, unë.

X Vetura e kuqe, unë, kamioni.

M
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
4 Kryqëzimet 005

4017. Si duhet vepruar në këtë situatë?

X Do të vazhdojë lëvizjen para veturës së verdhë.

Do të vazhdojë lëvizjen pas veturës së verdhë.

X Në këtë situatë respektohen rregullat e krahut të djathtë.

4018. Si duhet vepruar në këtë situatë?


S TOP

X Do të ndalem para shenjës STOP dhe do t’i japë përparësi


kalimi biçiklistit. STOP
S TOP

Biçiklisti vazhdon lëvizjen pas meje.

X Unë kam përparësi kalimi kalimi në raport me veturën e kaltër.

4019. Çfarë domethënieje ka drita e verdhë e pandërprerë


në semafor?

Ndalim kalimi, përveç mjeteve të cilat nuk mund të ndalen në


X mënyrë të sigurt para semaforit.

Kalimi i lirë.

Së shpejti në semafor do të ndizet drita e kuqe.

4020. Si është e rregulluar e drejta e përparsisë së kalimit në


këtë situatë?

Me shenja të komunikacionit.

Me marrëveshje në mes të pjesëmarrësve në komunikacion.

X Me rregulla të përgjithshme të komunikacionit.

M
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
4 Kryqëzimet 006

4021. Si duhet vepruar në këtë situatë?

X Vetura e kaltër lëvizë e fundit nëpër kryqëzim.

X Këmbësori lëvizë i pari nëpër kryqëzim.

Unë lëvizi i pari nëpër kryqëzim.

4022. Si duhet vepruar në këtë situatë?


STOP

Do të vazhdojë lëvizjen i pari.

Do t’i japë përparesi veturës së kuqe dhe do të lëvizi


para biçiklistit.

X Vetura e kuqe dhe biçiklisti kanë përparësi kalimi.

4023. Çfarë domethënieje ka drita e verdhë e pandërprerë


në semafor?

Ndalim kalimi përveç mjeteve të cilat nuk mund të ndalen në


X mënyrë të sigurt para semaforit.

Kalimi i lirë.

X Së shpejti në semafor do të ndizet drita e kuqe.

4024. Si do të veproni në këtë situatë?

X Do t’i jap përparësi kalimi biçiklistit.

X Do të vazhdojë lëvizjen para veturës së kaltër.

Do të vazhdoj pas veturës së kaltër.

M
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
4 Kryqëzimet 007

4025. Si duhet vepruar në këtë situatë?

X Vetura e verdhë lëviz e para.

Unë lëviz i pari.

X Duhet respektuar rregulla e krahut të djathtë.

4026. Vetura e kuqe dëshiron të kthehet majtas, a është


rreshtuar drejtë?

X Po.

Jo.

Jo, shenjat e komunikacionit i ndalojnë një rreshim të tillë.

4027. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?

Kryqëzimin me rrugën me përparësi kalimi.


X
X Kryqëzimin e rrugëve me rëndësi të njëjtë.

X Në këtë kryqëzim respektohet rregulla e krahut të djathtë.

4028. Si do të veproni nëse në semafor ndriçon drita e verdhë


vezulluese (me ndërprerje)?

Do të ndalem dhe do të pres ndezjen e dritës së gjelbër.

Do të vazhdojë lëvizjen me kujdes të shtuar, sipas nevojës


X do të ndalem.

Drita e verdhë vezulluese me jep përparësi kalimi.

M
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
4 Kryqëzimet 008

4029. Si duhet vepruar në këtë situatë?

Do të vazhdojë lëvizjen i pari.

X Do t’i japë përparësi kalimi biçiklistit.

X Do të vazhdojë lëvizjen para motoçiklistit.

4030. Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë?

Lëvizja drejt, djathtas ose majtas.

X Lëvizja djathtas ose majtas.

Lëvizja drejtë.

4031. Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?

Unë, vetura e verdhë, biçiklisti.

X Biçiklisti, unë, vetura e verdhë.

Biçiklisti, vetura e verdhë, unë.

4032. Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese (me ndërprerje),


si do të veproni?

Do të ndalem para shenjës.

X Do të vazhdojë lëvizjen para veturës së kuqe.

Vetura e kuqe do të vazhdojë lëvizjen e para.

M
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
Kryqëzimet

4033. Si duhet vepruar në këtë situatë?

X Do t’i japë përparësi kalimi biçiklistit.


Do t’i japë përparësi kalimi kamionit.

X Do të vazhdojë lëvizjen para kamionit.

4034. Si duhet vepruar në këtë situatë?

Do të lëvizë pas veturës së kuqe.

X Do të lëvizë para veturës së kuqe.


Përparësia e kalimit është e rregulluar me rregullën e
X krahut të djathtë.

4035. Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?


ZJARRËFIKSAT

Unë, këmbësori,kamioni.

X Kamioni, këmbësori, unë.


Këmbësori, unë, kamioni.

4036. Si do të veproni në këtë situatë, kur në semafor


ndriçon drita e verdhë vezulluese?

Do të vazhdojë lëvizjen i pari nëpër kryqëzim.

X Do të ndalem për ta lëshuar veturën me përparësi kalimi.

X Do të vazhdojë lëvizjen me kujdes të shtuar, pasi të ketë kaluar


vetura me përparësi kalimi.

M
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
4 Kryqëzimet 010

4037. Si duhet të jetë radhitja e kalimit në kryqëzim?

Unë, biçiklisti, vetura e kuqe.

Biçiklist, vetura e kuqe, unë.

X Vetura e kuqe, biçiklisti, unë.

4038. Si duhet vepruar në këtë situatë?

X Do të vazhdojë lëvizjen pas veturës së verdhë.

Do të vazhdojë lëvizjen para veturës së verdhë.

X Do t’i respektojë rregullën e krahut të djathtë.

4039. Si duhet vepruar në këtë situatë?

STOP

X Duhet respektuar shenjat e komunikacionit.

Unë vazhdojë lëvizjen i pari.

X Vetura e kuqe dhe biçiklisti kanë përparësi kalimi.

4040. Si duhet vepruar në këtë situatë?

Do të vazhdojë lëvizjen i pari.

X Do të respektojë përparësinë e kalimit të mjetit në


intervenim (policisë).

X Do të lëvizë i fundit.

M
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
Kryqëzimet

4041. Si duhet vepruar në këtë situatë?

Do të vazhdojë lëvizjen i pari.

Vetura e gjelbër lëviz nëpër shtrirje të rrugës me të drejtë


X përparësie kalimi.

X Do të ndalem për t’i dhënë përparësi kalimi veturës së gjelbër.

4042. Si duhet vepruar në këtë situatë?

Do të vazhdojë lëvizjen para biçiklistit.

X Do të ndalem për t’i dhënë përparësi kalimi biçiklistit.

Unë e kam të ndaluar kthimin djathtasnë këtë kryqëzim.

4043. Vetura e kuqe kthehet majtas, a është rreshtuar drejtë?

Po.

X Jo.

Jo, shenjat e komunikacionit i ndalojnë kthimin majtas.

4044. Si duhet vepruar në këtë situatë?

Do të ndalem për t’i dhënë përparësi kalimi veturës së verdhë.

X Do të vazhdoj lëvizjen para veturës së verdhë.

X Do të respektoj rregullat e përghithshme të komunikacionit.

M
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
Kryqëzimet

4045. Si duhet vepruar në këtë situatë?

X Do të vazhdojë lëvizjen para veturës së kaltër.

X Do të respektojë rregullën ekrahut të djathtë.

Do të vazhdojë lëvizjen pas veturës së kaltër.

4046. Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese, si do të


veproni në këtë situatë?

Jam i obliguar të ndalem para vijës së ndërprer.

Do të vazhdojë lëvizjen me kujdes të shtuar dhe sipas nevojës


X do të ndalem.

X Do t’i respektojë shenjat e komunikacionit.

4047. Çka do të thotë nëse në semafor është e ndezur drita e


gjelbër vezulluese (me ndërprerje)?

X Paralajmëron shoferin se së shpejti do të përfundojë kalimi i lirë.

Ndalje e menjëhershme.
Semafori nuk funksionon

4048. Si duhet vepruar në këtë situatë?

Unë kam përparësi kalimi në raport me këmbësorin.

X Do të ndalem dhe do t’i japë përparësi kalimi këmbësorit.

X Unë kam përparësi kalimi në raport mekamionin.

M
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
Kryqëzimet

4049. Si duhet vepruar në këtë situatë?

STOP
Do të vazhdojë lëvizjen pa u ndalur.
Duhet të ndalem, pastaj do të vazhdojë lëvizjen me kujdes
X të shtuar.

X Duhet t’i respektojë shenjat e komunikacionit.

4050. Si duhet vepruar në këtë situatë?

Do të vazhdojë lëvizjen para veturës së kuqe.

X Vetura e kuqe lëviz e para.


Kthimi majtas është i ndaluar, jamë i obliguar të vazhdojë
lëvizjen drejt.

4051. Si duhet të jetë rradhitja e kalimit në kryqëzim?

Vetura e policisë, unë, vetura e verdhë, vetura e kuqe.

X Vetura e policisë, vetura e verdhë, unë, vetura e kuqe.


Vetura e policisë, vetura e kuqe, vetura e verdhë, unë.

4052. Si është rregulluar përparësia e kalimit në këtë situatë?

Në bazë të kategorive të mjeteve.

Me shenja të komunikacionit.

X Me rregullën e krahut të djathtë.

M
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
Kryqëzimet

4053. Si duhet vepruar në këtë situatë?

X Motoçilisti lëviz i pari.

Unë lëviz i fundit.

X Vetura e verdhë lëviz e fundit.

4054. Aju lejohet lëvizja në këtë situatë?

STOP
X Po drejtë, majtas ose djathtas.

Jo.
Po, vetëm drejtë.

4055. Si duhet vepruar në këtë situatë?

ZJARRËFIKSAT

Do të vazhdojë lëvizjen i pari.

X Jam i obliguar t’i japi përparësi kalimi automjetit të zjarrëfiksëve.

X Jam i obliguar t’i japi përparësi kalimi këmbësorit.

4056. Si duhet vepruar në këtë situatë?


ST OP

X Vetura e kuqe lëvizë e para.


Unë lëviz i pari.

X Do të respektojë shenjat e komunikacionit.

M
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
Kryqëzimet

4057. Si duhet vepruar në këtë situatë?


STOP

X Unë kam përparësi kalimi në raport me biçiklistin.


Unë do të ndalem për t’i dhënë përparësi kalimi biçiklistit.

X Në këtë kryqëzim respektohet rregulla ekrahut të djathtë.

4058. Ajeni të obliguar të kujdeseni për këmbësorin?

X Po çdo herë.
Jo, sepse nuk është duke lëvizur në mënyrë të drejt.

X Po edhe pse këmbësori nuk është duke lëvizur në mënyrë të drejt.

4059. Në semafor ndriçon drita e gjelbër, si duhet të veproni në


këtë situatë?
STOP

Do të ndalem për të respektuar shenjën stop.

Do të ndalem për të respektuar rregullin e krahut të djathtë.

X Do të vazhdojë lëvizjen pa u ndalur.

4060. Si do të veproni në këtë situatë?

X Do t’i japë përparësi kalimi veturës së gjelbër.

Do të lëvizë i pari pasi që jam duke hyrë në rrugë


me përparësi kalimi.

X Do të lëvizë i fundit.

M
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
4 Kryqëzimet 016

4061. Si duhet vepruar në këtë situatë?

Do të vazhdojë lëvizjen para veturës së verdhë.

X Do të vazhdojë lëvizjen pas veturës së verdhë.

X Do të respektojë përparësinë e kalimit të krahut të djathtë.

1062. Si duhet vepruar në këtë situatë?

Unë lëviz i pari.

X Vetura e kuqe lëviz e para.

Vetura e kaltër lëviz e para.

4063. Si duhet vepruar në këtë situatë?

X Biçiklisti do të lëvizë i dyti.

Vetura e kaltër lëviz e para.

X Unë do të lëvizë i pari.

1064. Në cilat drejtime ju lejohet të lëvizni në këtë situatë?

X Drejt.

X Djathtas.

Majtas.

M
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
4 Kryqëzimet 017

4065. Si duhet vepruar në këtë situatë?

STOP

Unë kam përparësi kalimi në raport me biçiklistin.

X Biçiklisti lëviz i pari.

Unë lëviz nëpër rrugë me përparësi kalimi.

4066. Si do të veproni në këtë situatë?

X Do të respektoj përparësinë e kalimit të krahut të djathtë.

X Unë lëviz i fundit.

Unë lëviz i pari.

4067. Si duhet vepruar në këtë situatë?

X Do të lëvizë pas veturës së kuqe.

Do të lëvizë para veturës së kuqe.

X Do t’i respektojë rregullën e krahut të djathtë.

4068. Çfarë domethënie kanë dritat e ndezura në semafor?

Kalimi është i lirë.

X Përgatitje për nisje.

X Së shpejti do të ndizet drita së gjelbër.

M
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
4 Kryqëzimet 018

4069. Si duhet vepruar në këtë situatë?

X Do të vazhdojë lëvizjen para veturës së verdhë.

Do t’i japë përparësi kalimi veturës së verdhë, pasi që e mbanë


drejtimin e lëvizjes.

X Do t’i respektojë rregullën e krahut të djathtë.

4070. Si duhet të jetë rradhitja e kalimit në këtë situatë?

Vetura e kuqe, unë, biçiklisti.

Biçiklisti, vetura e kuqe, unë.

X Biçiklisti, unë, vetura e kuqe.

4071. Si duhet vepruar në këtë situatë?

Do të vazhdojë lëvizjen pas veturës së kuqe.

X Do të vazhdojë lëvizjen para veturës së kuqe.

X Do t’i respektojë shenjat e komunikacionit.

4072. Si duhet të jetë radhitja e kalimit nëpër kryqëzim?

Unë, tramvaji, biçiklisti.

X Biçiklisti, tramvaji, unë.

Tramvaji, biçiklisti, unë.

M
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
4 Kryqëzimet 019

4073. Si duhet të jetë rradhitja e kalimit në kryqëzim?

Unë, biçiklisti, kamioni.

X Biçiklisti, unë, kamioni.

Kamioni, biçiklisti, unë.

4074. Si do të veproni në këtë situatë?

Do të vazhdojë lëvizjen pa u ndalur.

Duhet të respektojë domethënien e shenjës së komunikacionit.

X Do të respektojë domethënien e semaforit.

4075. Si do të veproni në këtë situatë?

X Do të vazhdojë lëvizjen pa u ndalur.

Do të ndalem para shenjës.

X Do të respektojë domethënien e semaforit.

4076. Si duhet vepruar në këtë situatë?

X Unë lëvizi i pari.

X Kamioni lëvizë i dyti.

Biçiklisti lëviz i pari.

M
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
4 Kryqëzimet 020

4077. Si duhet vepruar në këtë situatë?

Unë do të lëvizi pas veturës së verdhë.

X Unë do të lëvizi para veturës së verdhë.

X Në këtë situatë respektohet rregulli i krahut të djathtë.

4078. Si do të veproni në këtë situatë, në semafor ndriçon


drita e verdhë vezulluese?
STOP
Do të vazhdojë lëvizjen pa u ndalur.

X Duhet të ndalem.

X Do të respektojë shenjën stop.

4079. Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?

Unë, vetura e kaltër, këmbësori.

Unë, këmbësori, vetura e kaltër.

X Këmbësori, unë, vetura e kaltër.

4080. Si duhet vepruar në këtë situatë?

Do të lëvizë pas veturës së kuqe.

X Do të lëvizë para veturës së kuqe.

X Do t’i respektojë rregullën e krahut të djathtë.

M
PROVIMI PËR PATENTË SHOFERI
4 Kryqëzimet 021

2081.Si duhet të jetë radhitja e kalimit të mjeteve në këtë kryqëzim?

X 1 2 1

2 1 2

2082.Cili nga pjesëmarrësit në këtë kryqëzim lëviz i pari ?

1 2 1

X 3 3

2083.Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?

1 3 2

3 1 2 3
2
1
X 2 1 3

2084.Si duhet të jet radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?

1 2

X 2 1
PROVIMI PËR PATENTË SHOFERI
4 Kryqëzimet 022

2085.Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?

2 1 3
2 3

X 2 3 1
1

1 3 2

2086.Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?

X 3 1 2
2
1
2 1 3
3

3 2 1

2087.Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?

1 2

X 2 1 1

2088.Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?

X 2 4 1 3 2
4
3

3 1 4 2 1

1 2 4 3
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
5 Faktorët që ndikojnë në ngasje, Eko-ngasja dhe njohurit për mjetet motorike 001

5001. Cilët faktor ndikojnë negativisht në gjendjen psiko fizike te shoferi?


X Smundjet akute dhe kronike.
Pushimi i rregullt.

X Të ushqyerit jo në rregull.
5002. Si ndikonë alkoholi te aftësia e shoferit gjatë ngasjes?
X Zgjatë kohën e reagimit.
X Zvogëlon fushën e dukshmërisë.

Rritë aftësinë e ngasjes.

5003. Cilët faktorë ndikojnë negativisht në gjendjen psiko-fizike të shoferit?


X Alkooli.
X Lodhja.

Pushimi i gjatë.

5004. Me çka përcaktohet sasia e alkoolit në gjak ?


Me taksimetër.

X Me anë të alkotestit.

X Me analizë të gjakut dhe urinës.

5005. Cilët faktorë ndikojnë negativisht në gjendjen psiko-fizike të shoferit?


Pushimet e rregullta.

X Zhurma dhe vibracionet.


X Klima e papërshtatshme .
5006. Cilët faktorë ndikojnë negativisht në aftësinë e shoferit për ngasje?
X Lodhja.
Pushimet e shpeshta.

X Pagjumësia.

5007. Si ndikon alkooli te shoferi?


X Shoferi i mbivlerëson aftësinë e tij personale.
Shoferi i vlerëson situatat në komunikacion jo drejtë.

X Shoferi reagon shumë shpejtë.


5008. Cilët faktorë ndikojnë negativisht në gjendjen psiko -fizike të shoferit?
X Klima e pa përshtatshme në mjet.

X Zhurma dhe vibracionet.


X Lodhja e shoferit.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
5 Faktorët që ndikojnë në ngasje, Eko-ngasja dhe njohurit për mjetet motorike 002

5009. Si ndikon alkooli gjatë ngasjes?


X Rritë vetë besimin.
Situatat në komunikacion i vlerëson në mënyrë të drejtë.

X Nxit dëshirën për shpejtësi të madhe.

5010. Si ndikon alkooli gjatë ngasjes?


Pozitivisht.

X Negativisht.

Pandikim.

5011. Cilat janë gabimet më të shpeshta të shoferëve nën ndikimin e alkoolit?


X Mos respektimi i shpejtësisë.

X Tejkalimet jo të rregullta.
X Mos respektimi i përparësisë së kalimit.

5012. Si ndikon pirja e duhanit nga ana e shoferit gjatë ngasjes?

X Pavolitshëm, duke krijuar monoksid karboni.


Pa ndikim.

X Negativisht.

5013. Si paraqitet lodhja gjatë ngasjes?


X Gradualisht.
Befasisht.

Befasisht, vetëm te shoferët e vjetër.

5014. A kanë ndikim negativ të gjitha medikamentet (barërat) te shoferi gjatë ngasjes?
Po të gjitha.

Jo,në asnjë rast.

X Po, vetëm ato që nuk lejohen te përdoren para dhe gjatë ngasjes.

5015. Si ndikon temepratura e lartë në kabinën e shoferit?


Pa ndikim.

X Negativisht.

Pozitivisht

5016 . Si ndikonjnë narkotikët (droga) në aftësitë e shoferit?


I vlerëson drejt situatat në komunikacion.

X Nxitë dëshirën për tejkalim.

X Zvogëlon aftësitë e vlerësimit të situatave në komunikacion.


5
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER

Faktorët që ndikojnë në ngasje, Eko-ngasja dhe njohurit për mjetet motorike 003

5017. Si ndikojnë vibracionet dhe zhurma e mjetit në aftësitë e shoferit?


X Shkaktojnë lodhjen e shoferit.
Rrit aftësinë për ngasje.

Eviton lodhjen e shoferit.

5018. Cilët janë faktorët që shkaktojnë lodhjen e shoferit?


X Ushqimi jo i rregullt.

X Vibracionet ( dridhjet) e mjetit motorik.


Pushimet e shpeshta.

5919. Cilat pije nuk lejohet të konsumohen drejtëpërdrejtë para dhe gjatë ngasjes?
Çajin e nxehtë.

X Pijet alkoolike.
Pijet e gazuar joalkoolike.

5020. Si ndikon pirja e duhanit tek shoferi gjatë ngasjes?


X Mund të humbet koncentrimi.
Më mirë i vlerëson situatat në komunikacion .

X Duke ndezur cigaren mund të mos vërej ndonjë situatë të rrezikshme në rrugë.

5021. Si ndik.on temperatura e ulët në kabinen e shoferit?


Rrit aftësinë për ngasje.

Pandikim.

X Negativisht.
5022. Cilët faktorë ndikojnë negativisht në aftësinë e shoferit gjatë ngasjes?
X Lodhja.
Dëgjimi i radios me zë të ulët.

X Zhurma, vibracionet (dridhjet).

5023. Si do të veproni nëse gjatë ngasjes natën jeni i lodhur?


Duhet të dëgjoj radion me zë të lartë.

X Do të parkoj mjetin dhe të pushojë.


Do të vazhdoj ngasjen duke biseduar me bashkëudhëtarë.

5024. Çfarë rreziku paraqet pirja e duhanit gjatë ngasjes?


X Krijohet monoksid karboni, dobësohet koncentrimi.
X Gjatë ndezjes së cigarës mund të shkaktohen gabime.

Rritë koncentrimin.
5 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER

Faktorët që ndikojnë në ngasje, Eko-ngasja dhe njohurit për mjetet motorike 004

5025. Si evitohet lodhja gjatë ngasjes në relacione të gjata?


X Me pushim.

Duke përdorur ushqim të bollshëm drejpërdrejt para ngasjes.

Vetëm duke biseduar me bashkëudhëtarë.

5026. Cilët janë faktorët që zvoglojnë aftësinë e shoferit për ngasje?


X Pirja e duhanit.

X Përdorimi i narkotikëve.
Pushimi gjatë.

5027. Cilët faktorë shkaktojnë lodhjen e shoferit?


Pushimet e shpeshta.

X Temperatura e lartë.

X Zhurma e madhe në mjet.


5028. Si evitohet lodhja gjatë ngasjes në relacione të gjata?
X Duke bërë pushime të shpeshta.
Duke pirë kafe, pa bërë pushime.

X Duke u ajrosur me ajër të pastër.

5029. Cilët faktorë zvoglojnë aftësinë e shoferit gjatë ngasjes?


X Lodhja.
X Pagjumësia.
X Përdorimi i drogës .

5030. Cilët faktorët zvoglojnë negativisht në aftësinë e shoferit gjatë ngasjes?


X Ushqim jo i rregullt.

X Gjendja jo e mirë psikike.


X Pirja e duhanit në mjet.

5031. Nën cilat kushte do të veproj alkooli më shpejtë te shoferi?


X Nëse shoferi është i lodhur.
X Nëse shoferi konsumom alkool në lukth të zbrazët.

Vetëm te shoferët e moshuar.

5032. Si mund të ndikojë alkoholi tek shoferi? .


X Zvogëlon aftësinë për ngasje.

Zgjat kohën e reagimit.

X Zvogëlon fushën e dukshmërisë.


5
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER

Faktorët që ndikojnë në ngasje, Eko-ngasja dhe njohurit për mjetet motorike 005

5033. Si ta ruajm ambientin gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe të kursehet karburanti?


Ngasja me shpejtësi maksimale.

X Me kohë të ndërrohen shpejtësitë.

X Gjatë pritjeve të gjata të fiket motori.


5034. Cilat janë masat për ruajtjen e ambientit?
X Të kontrollohet sasia e CO, e gazrave dalëse.
X Ndërrimi i vajit të bëhet në vende të paraparë.

X Mjetin e pastroni në vendet e parapara.

5035. Çka e karakterizon ngasjen ekonomike?


X Qëndrueshmëria e gjatë e mjetit.
Shpenzimet maksimale të karburantit.

X Shpenzimet minmale të karburantit.


5036. Çka e karaktreizon Eko-ngasjen?
X Ngasja në mënyrë të njëtrajshme.
X Mos ngasja me ngarkesë të panevojshme në bagazh.
Ngasja me numër maksimal të rrotullimeve të motorit

5037. Si rruhet ambijenti gjatë ngasjes (Eko-ngasja)dhe kursehet karburanti?


X Gradualisht jepni gaz.

X Mos nxitoni vrullshëm.


X Mos përdorimi i mjetit në relacione të shkurtëra .
5038. Si të ruhet ambienti?

X Mos lejimi i rrjedhjes së vajit nën mjetin motorik.


X Shfrytëzoni atë karburant që parasheh prodhuesi.
X Hedhja e gomave të harxhuar në vende përkatëse.

5039. Çka e karakterizon Eko-ngasje?

X Shmanguni ngasjes kur komunikacioni është i dendur.


X Ngasja me numër të rrotullimeve optimale.
Ngasja vetëm natën.
5040. Çka e karakterizon Eko-ngasje?

X Ngasja me numër të mesëm të rrotullimit.


X Me kohë ndërrohen shpejtësitë.
X Gjatë pritjeve të gjata të fiket motori.
5
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER

Faktorët që ndikojnë në ngasje, Eko-ngasja dhe njohurit për mjetet motorike 006

5041. Si duhet ruajtur ambijentin gjatë ngasjes (Eko-ngasja)?


Duke nxituar vrullshëm.

Me ngasje maksimale të shpejtësisë.

X Me ngasje racionale.

5042. Çka e karakterizon ngasjen ekonomike?


X Shpenzimet minimale të karburantit.
Ngasja me numër maksimal të rrotullimeve.

X Zgjatja e afatit të qëndrueshmërisë së mjetit motorik.

5043. Si mund të ruhet ambijentin gjatë ngasjes -Eko- ngasja?


X Ngasja me numër optimal të rrotullimeve të motorit.
X Gjatë pritje të gjata të fiket motori.
Ngasja me numër maksimal të rrotullimeve të motorit.

5044. A ndikon katalizatori në ruajtjen e ambientit gjatë ngasjes?


X Po.

Jo.

Po, vetëm te mjetet motorike të reja.

5045. Si të ruhet ambijenti gjatë ngasjes dhe kursehet karburanti?


Ngasja me shpejtësi maksimale .

X Me kohë të ndërrohen shpejtësitë.

X Ngasja pa nxitim dhe frenim të vrullshëm .


5046. Çka e karakterizon Eko-ngasjen?
X Ngasja racionale.

Ngasja me nxitim dhe frenim të vrullshëm.

X Ngasja me zgjidhje optimale të shpejtësisë.

5047. Si duhet ta ruajmë ambijentin gjatë ngasjes dhe të kursejm karburant ?


X Nisja dhe nxitimi në mënyr graduale.
X Me rastin e blerjes së mjetit t’i keni parasysh harxhimet e karburantit.

Të ngasim me numër maksimal të rrotullimeve të motorit.

5048. Si duhet ta ruajmë ambijentin gjatë ngasjes dhe të kursejmë karburantin?


X Te drita e kuqe në semfaor ngadalësojm me kohë mjetin.

X Me kohë të ndërrohen shkallët e transmisionit.

X Pneumatikët (gomat) të kenë shtypjen e paraparë.


5
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER

Faktorët që ndikojnë në ngasje, Eko-ngasja dhe njohurit për mjetet motorike 007

5049. Si ruhet ambienti?


X Rregullisht të mirëmbahet mjeti motorik.

X Sistemi për lirimin e gazrave të jetë në rregull.


Duke ngasur mjetin motorik me shpejtësi makimale.

5050. Si ruhet ambienti?


X Duke mos hedhur mbeturinat në rrugë.
Duke e ngasur mjetin me shpejtësi maksimale.

X Duke e ngasur mjetin në mënyrë racionale.

5051. Cila mënyrë e ngasjes i rritë shpenzimet e karburantit?


X Nisja e vrullshëm e mjetit.

X Ngasja me numër maksimal të rrotullimeve të motorit.

X Frenim dhe nxitimi i shpeshtë.


5052. Kur do të rriten shpenzimet e karburantit?
X Nëse pneumatikët (gomat) janë me shtypje të ulët.

Vetëm gjatë ngasjes natën.

X Gjatë ngasjes me shpejtësi shumë të madhe.

5053. Cilat pajisje mund ta mbrojnë ambientin?


X Katalizatori.
X Sistemi i lirimit të gazrave të djegur në motor në rregull.

Jastaku i ajrit (Air bag).


5054. Çka e karakterizon Eko-ngasjen?
X Ndërrimi me kohë i shkallës së transmisionit.
X Ngasja me numër optimal të rrotullimeve të motorit.

Ngasja me shpejtësi shumë të vogël.

5055. Çka ndikon në rritjen e shpenzimve të karburantit?

X Shtypja në goma e pamjaftueshëm.

X Mënyra jo e rregullt e ngasjes.


X Kualiteti i dobët i karburantit.
5056. Cilat janë përparësit e mjetit të pajisur me katalizator?
Zvogëlohet zhurma e motorit.

X Filtron gazërat e liruar nga motori.


Zvoglohen harxhimet e karburantit.
5
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER

Faktorët që ndikojnë në ngasje, Eko-ngasja dhe njohurit për mjetet motorike 008

5057. Cila mënyrë e ngasjes ndikon në kursimin e karburantit dhe të mbrohet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasje)?
Frenimet e shpeshtë.

X Nisja dhe nxitimi të bëhet në mënyrë graduale.

X Ngasja racionale.
5058. Çka do të ndikoj në shpenzim të madh të karburantit?
X Ngasja me ngarkesë të panevojshme.
X Ngasja me rrotullime të mëdha të motorit.

Ngasja me filter të ri të ajrit.

5059. Si ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?


Nëse mjeti i ndalur i jepim gas.

Nëse amortizaterët nuk janë në rregull.

X Me gas të vogël niseni.

5060. Çka duhet kontrolluar te mjeti motorik që të kursehet karburanti ?


X Shtypjën e ajritë në pneumatikë (gomat).
X Filterin e ajrit.

Pajisjet sinjalizuese.

5061. Cilës mënyrë të ngasjes duhet shmangur që të kursehet karburanti?


X Ngasjen në relacione shumë të shkurtëra.
X Ngasja me ngarkesë të panevojshme.

X Ngasjen me shpejtësi shumë të madhe.


5062. Në cilat raste fiket motori, që të ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe të kursehet karburanti?
X Nëse para vendkalimit hekurdhor duhet pritur gjatë.
X Nëse duhet pritur gjatë në kolon e cila është e ndalur.
Nëse ndalem para shenjës STOP.

5063. Si ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?


X Në përpjetëze e vejëm ndërruesin në shkallë adekuat të transmisionit.

Në teposhtëze duhur fikur motori.


X Në teposhtëze të vejëm ndërruesin në atë shpejtësi pa pasur nevojë të frenojm vazhdimisht.

5064. Cila mënyrë e ngasjes e ruan ambientin gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?
X Të niseni qetë dhe të nxitoni ngadal.
X Me parashikim të ngasni dhe me kohë ta largoni këmbën nga papuqja e gasit.

X Të ngasni me numër të mesme të motorit.


5
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER

Faktorët që ndikojnë në ngasje, Eko-ngasja dhe njohurit për mjetet motorike 009
5065. Si ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?
X Në dritën e gjelbër të semaforit nuk nisum vrullshëm.
X Me ngasje racionale.

Mjeti duhet të jetë së paku tetë vite i ri.

5066. Çka e karakterizon ngasjen ekonomike?


X Kursim në të holla.
X Ambient të pastër.

Harxhimet e mëdha të karburantit .

5067. Si mund të ruhet ambijenti?


X Mirëmbatja e rregullt e mjetit motorik.

X Në vendet për pushim mos i hedhni mbeturinat.

X Larjen e mjetit e bëni në vendet e parapara për larje.


5068. Si ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti ?
X Ndërrimi me kohë i shpejtësive të lëvizjës.
Ndërruesin e shpejtësisë duhet të vejmë në pozicion “neutral” (lerë).

X Ngasja pa nxitim dhe frenim të vrullshëm.

5069. Çka duhet të keni parasysh që ngasja të jetë ekonomike?


X Njohuri për ngasjen e mjetit motorik.
Mjeti motorik duhet të jetë i ri.
X Shkathtësi dhe shprehi për ngasje.
5070. A ndikon ngasja e mjetit motorik në Ekologji?
X Po.

Jo.

Po, vetëm mjetet motorike të vjetra.

5071. Si ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?


Duhet fikur mjetin në teposhtëze që të kursehet karburanti.

X Duke shmangur ngasjen në kohën e ngarkesave në komunikacion.


X Duke hequr nga kulmi bartësin e bagazhit nëse nuk ka nevojë të përdoret.

5072. Si ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?


X Duke mos shpejtuar vrullshëm.
X Duke mos frenuar vrullshëm.

X Duke i dhënë gas kohë pas kohe dhe gradualisht.


5 PROVIMI PËR PATENTË SHOFER

Faktorët që ndikojnë në ngasje, Eko-ngasja dhe njohurit për mjetet motorike 010

5073. Si ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?


Duke i shtypur papuqen e gasit deri fund.

X Duke mos e drejtuar mjetin me shpejtësi maksimale.

X Gjatë ngasjes përmbaheni fushës së gjelbër të rrotullimeve të motorit.

5074. A ndikon ngasja e mjetit në Ekologji?


X Po, për shkak të lirimit të gazrave djegës nga motori (CO).
Jo.

X Po, por ndikim më të vogël ka nëse mjeti motorik është i pajisur me katalizator.

5075. Si ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?


X Në relacione të shkurtëra përdoreni mjetin e transportit publik.

X Nëse duhet pritur gjatë në kolon të fiket motori.

Nëse pritni për t’u ndezur drita e gjelbër në semafor duhet fikur motorin.

5076. Çka duhet të keni parasysh që të kemi Eko-ngasje ?


X Zgjedhjen e shpejtësisë.
X Mënyrën e drejtimit të mjetit motorik.

X Dinamikën e rrjedhjës së komunikacionit.

5077. Si ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?


X Pneumatikët (gomat) duhet të jenë me shtypje të paraparë.
X Mos ngasni me shpejtësi shumë të vogël.

X Duke shmangur ngasjen në distanca të shkurta.


5078. Çka e karakterizon ngasjen Ekonomike?

X Harxhimi i vogël i karburantit.


Ngasja vetëm me mjet të ri.

X Kursim në të holla.

5079. Cilat janë dëmet që ja shkakton komunikacioni ambientit?


X Dëmton pyjet, bimët etj .
X Ndotë ambientin (lirimi i gazrave, vajrave etj) .
Vetëm që e nxënë hapsirën për ndërtimin e rrugëve.

5080 . Si ruhet ambienti gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?


Nisja e vrullshëm nga vendi.

X Ndërrimi me kohë në shkallën adekuate të transmisonit (ndërruesi i shepjtësisë).

Duhet ngasur shumë ngadalë .


5 Faktorët që ndikojn në ngasje, Eko-ngas je dhe njohuritë për mjetet motorike
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
011

5 Faktorët që ndikojnë në ngasje, Eko-ngasja dhe njohurit për mjetet motorike


011
5081. Ç. ka shërben tabela kontrolluse (komanduese) në automjeti?
x Përcjell punën e motorit.

x Kilometrat e kaluar.
x Shpejtësinë e lëvizjës.
5082. .Kur duhet të kontrollohet shtypja e ajrit në pneumatik (goma)?
Vetëm gjatë sevisimit të mjetit.

Vetëm kur bëhet ndërrimi i tyre.

x Sipas rekomendimeve të prodhuesit.

5083. P.ër çfarë shërben tabela kontrolluese te automjeti?


Për kontrollimin e numrit të udhëtarëve në automjet.

x Për kontrollimin e pajisjeve ndriçuese.


x Për kontrollimin e pajisjeve sinjalizuese.

5084. Ç
. farë ndikimi kanë amortizerët e dëmtuar?
Shkurtohet koha e reagimit.

x Dobësohet stabiliteti i mjetit.


Rritet stabiliteti i mjetit.

5085. S. a mund të jetë hapi i lirë i lëvizjës së timonit?

x I lejuar në kufijët e caktuar.

x Deri 30 shkallë.
Deri 45 shkallë.

5086. Ç.ka nënkuptojmë me sistemin frenues të mjetet motorike?

x Frenin punues.

x Frenin e parkimit.

x Frenin ndihmës.

5087. C. ilat janë shkaqet e mundshme të dështimit të frenit punues hidraulik?

x Mungesa e sasisë së vajit.

x Prezenca e ajrit në sistemin frenues.

Pneumatiket e harxhuar.
5088. Cilat janë pasojat e shtypjes së ulët të ajrit në pneumatik (goma)?

x Zvogëlohet stabiliteti i mjetit.

x Dëmtohen pneumatikët.

x Rriten shpenzimet e karburantit.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
5 Faktorët që ndikojnë në ngasje, Eko-ngasja dhe njohurit për mjetet motorike 012

5089. C.ilat janë shkaqet që dobësohet bateria?

x Ndonjë defekt në sistemin elektrik.

x Nëse harrohen dritat kur parkohet mjeti.


Nëse ngasim me shpejtësi të vogël.
. ë cilat rrota vepron freni punues ?
5090. N
Vetëm në rrotat e para.

x Në të gjitha rrotat.
Vetëm në rrotat e prapame

5091. Për çka shërben sistemi frenues i mjetit?


x Për zvogëlimin e shpejtësisë së mjetit.

x Për ndaljen e tërsishme të mjetit.

x Për mos lëvizjen e mjetit kur është i ndalur apo i parkuar.


5092. Si do të njoftoheni se temperatura e motorit e ka kaluar kufirin e lejuar?

x Treguesi i temperatures në tabelen kontrolluese kalon në fushën e kuqe.


Motori do të fiket mënjëherë.

Motori punon me ritëm të njëjtë.

5093. Cilat janë shkaqet e mundshme të bllokimit të motorit?


x Mosfunksionimi i sistemit për ftohje.

x Mosfunksionimi i sistemit të lyrjes së motorit.


Ngasja në kushtet e vështira atmosferike .

5094. Si ndikon shtypja e ulët e ajrit në pneumatik (goma)?

x Rrit shpenzimet e karburantit.

Rritë kohën e reagimit.


x Zvogëlon stabilitetin e mjetit.

5095. Cilat janë shkaqet e mundshme nëse në tabelën kontrolluese ndizet drita e kuqe e temperaturës?
x Sasia e pamjaftueshme e ujit.

x Nuk funksionon sistemi i ftohjes.


Nuk funksionon sistemi i frenimit.
5096. Ç.k a duhet kontrolluar në pneumatikët (gomat) e mjetit?
x Thellësinë e vijave.

x Shtypjen e ajrit në pneumatik.

x Gjendjen fizike të tyre.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
5 Faktorët që ndikojnë në ngasje, Eko-ngasja dhe njohurit për mjetet motorike 013

5097. Cilat janë pajisjet sinjalizuese të automjetit?


x Pajisja për aktivizimin e të gjithëve treguesve të drejtimit.

Dritat e parkimit

x Dritat e frenimit.
5098. Si ndikon shtypja e ulët në pneumatik (goma)?
Rritë stabilitetin e mjetit

x Rritë shpenzimet e karburantit.

x Zvogëlon qëndrueshmërinë e pneumatikëve.


5099. Cilat pajisje ju mbrojnë prej lëndimeve gjatë aksidentit?
x Rripi i sigurisë.

x Mbështetësit e kokës.
Kutija e ndihmës së parë.
5100. Cilat pajisje mundësojnë shikueshmërinë nga mjeti?

x Xhami i përparëm (erë mbrojtës).

Trekëndëshi i sigurisë.

x Pasqyret.

5101. Cilat jan.ë shkaqet e mundshme që vjen deri te nxemja e motorit?

x Sasia e pamjaftueshme e lëngut për ftohje .

Mos funksionimi i GPS sistemit.

x Mos funksionimi i ventilatorit për ftohjen e lëngut .


5102. Çka duhet të kontrollohet te pneumatikët (gomat)?
Prodhuesin e pneumatikëve.

x Thellësin e vijave.

x Shtypjen e ajrit.

5103. Ç.k a mundëson ndërruesi i shpejtësisë?


Vetëm mbrotjen e ambientit.

x Lëvizjen e mjetit para dhe prapa

x Nisjen e mjetit nga vendi.


5104. Ç
. ka është me rëndësi të kontrollohet te timoni?
x Hapi i lirë i timonit.

Prodhuesi i timonit.

x Tërhqëja e timonit anash.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
5 Faktorët që ndikojnë në ngasje, Eko-ngasja dhe njohurit për mjetet motorike 014

5105. Çfarë mundëson friksioni te mjeti?

x Nisjen e ngadalshme të mjetit nga vendi.

x Ndaljen e mjetit pa e fikur motorin.

Mbatjen e drejtimit të mjetit në rrugë.


5106. Në cilat raste përdoret freni i parkimit ?
Çdo herë kur rritet shpejtësia.

x Gjatë nisjes në përpjetëze.

x Në rast parkimit (teposhtëze -përpjestëze).


5107. Cilat janë shkaqet e mundshme që vjen dei te nxemja e motorit?
x Pompa e ujit jo në rregull.

x Termostati jo në rregull.

Amortizerët e dëmtuar.

5108. Ç. ka nënkuptohet me pajisje dimërore te vetura?

x Gomat M+S.

x Zingjirët për borë.


Lopata.

5109. Si do të veprohet nëse në tabelën kontrolluese ndezet shenja e “vajit të motorit”?


Do ta vazhdojë lëvizjen deri te servisi i parë.

x Mënjiherë do ta ndërpresë ngasjen.

x Pasi të ndalem e të ftohet motori, do ta kontrollojë nivelin e vajit në motor .


5110. Cilat janë shkaqet e mundshme që në tabelën kontrolluese ndezet shenja e “vajit të motorit” ?

x Sasia e pamjaftueshme e vajit të motorit.

x Pompa e vajit nuk funksionon.

Katalizatori nuk funksionon.

5111. Kur bëhet ndrrimi i vajit në motor?


x Sipas udhëzimeve të prodhuesit të vajit.

Vetëm para kontrollimit teknik.

Vetëm para regjistrimit të automjetit.

5112. Çfarë ngjyre ka drita që ndizet në tabelën kontrolluese kur në automjet janë të ndezura dritat e gjata?
E kuqe.

E bardhë.

x E kaltër.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
5 Faktorët që ndikojnë në ngasje, Eko-ngasja dhe njohurit për mjetet motorike 015

5113. Çfarë ngjyre ka drita në tabelën kontrolluese kur në automjet janë të ndezura dritat e shkurtëra?
E bardhë.

x E gjelbër.

E kaltër.
5114. Cilat janë përparësit e sistemit ABS?
Frenon vetëm në rrotat e boshtit të përparëm.

x Në rast frenimit rrotat nuk bllokohen.

Për ruajtjen e stabilitetit gjatë ngasjes.

5115. Cilat janë pasojat e mundshme nëse shtypja në pneumatikë ( goma) është më e ulët se sa parashihet?
x Bartet mjeti dhe vështërsohet drejtimi.

x Zvogëlon shpenzimet e karburantit.

x Zvogëlohet qëndrueshmëria e tyre.


5116. Çka duhet kontrolluar te timoni për shkaqe sigurie?
x Lëvizjen e lirë te timoni.

Prodhuesin e timonit.

x Tërheqjen e timonit anash.

5117. Cilat janë shkaqet e mundshme që timoni dridhet gjatë ngasjes?


x Shtypja e ajrit në pneumatikët (gomave) në boshtin e përparme nuk është e njejët.

x Lëvizja e timonit mbi kufijët e lejuar.


x Rrotat e pa balancuara.
5118. Cilat janë shkaqet e mundshme që timoni tërheqë anash?
x Rrotat e pabalancuara.

Katalizatori jo në rregull.

x Erërat e forta anësore.

5119. Cilat janë pajisjet sinajlizues të automjetit?


x Dritat e frenimit.

x Pajisja për aktivizimin e të gjithëve treguesëve të drejtimit.

x Treguesit e drejtimit.
5120. Cilat janë pasojat e mundshme nëse amortizerët janë në defekt?
Mosfunksionimi i STOP dritave.

x Pa qëndrueshmëria e mjetit në kthesa.

x Komoditeti jo i mirë për pasagjerë gjatë ngasjes.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
5 Faktorët që ndikojnë në ngasje, Eko-ngasja dhe njohurit për mjetet motorike 016

5121. Cilat sisteme mundësojnë punën e motorit?


x Sistemi për lyrje.

x Sistemi për ftohje.

x Sistemi për lirimin e gazrave djegës të motorit.


5122. Kur duhet të ndrrohet vaji dhe filteri i vajit?
x Rregullisht siç e parasheh prodhuesi.

Vetëm gjatë kontrollimit teknik.

Vetëm para ngasjes në relacione të gjata.

5123. Për çka shërben sistemi elektrik te automjeti?


Ruan stabilitetin e mjetit gjatë ngasjes.

x Mundëson funksionimin e pajisjeve ndriçuese.

x Mundëson funksionimin e pajisjeve sinjalizuese.


5124. Çka është e obligueshme të kontrolloni te sistemi i ftohjes?

x Sasinë e lëngut për ftohje në rezervar.

x Funksionimin e ventilatorit për ftohjen e lëngut.


Pajisjet ndriçuese.

5125. Për çka shërben sistemi mbështetës (amortizerët)?


x Për shuarjen e lëkundeve në pjesën e rrugës jo të rrafshtë.

x Komoditeti është më i mirë gjatë ngasjes.


Për ndezjen e motorit kur koha është e ftoftë .

5126. Sa duhet të jetë thellësi e pneumatikëve (gomave) të cilat konsiderohen pajisje dimërore?
1mm.

2 mm.

x 4 mm.
5127. Cilat pajisje mundësojnë shikueshmërinë e mirë nga mjeti?

x Xhami i përparëm (erë mbrojtës).

x Fshisat për pastrimin e xhamit erë mbrojtës.

x Pasqyret.
5128. Për çka shërben freni ndihmës te mjeti?
Për rritje të efikasitetit të frenit punues.

Për mos lëvizje të mjetit të ndalur apo parkuar.

x Për ndalje të mjetit në rast dështimit të frenit punues.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
5 Faktorët që ndikojnë në ngasje, Eko-ngasja dhe njohurit për mjetet motorike 017

5129. Cilat mjete regjistrohen kur marrin pjesë në komunikacionin rrugorë?

x Vetura.

x Traktori.

x Mjetet bashkangjitëse më të rënda se 750 kg.

5130. A duhet të regjistrohet rimorkio e lehtë kur merr pjesë në komunikacionin rrugor?
Po.

x Jo, por duhet ta ketë numrin e targave të mjetit terheqës.

Nuk parashihet me rregulla të komunikacionit.

5131. Për çka shërben kontrollimi teknik i mjeteve?


x Për të konstatuar gjendjen teknike të mjeteve.

Për dekorim të mjeteve.

x Verifikimi i pajisjeve dhe pajimeve të mjetit.

5132. Si bëhen kontrollimet teknike?


x Të rregullta.
x Të jashtëzakonshme.

x Periodike.
5133. Në cilat raste dergohet mjeti në kontrollë të jashtëzakonshëm?

x Nëse mjeti ka marr pjesë në aksident me fatalitet.

x Nëse ekziston dyshimi i bazuar se nuk është në gjendje teknike në rregull.


Nëse mjeti ka marr pjesë në aksident me dëme të vogla materiale.

5134. Çfarë janë llojet e sigurimeve të mjeteve?

x Sigurimi i obliguar nga përgjegjësia e mjetit.

Nuk parashihet me rregullat e komunikacionit.

x Sigurimi KASKO.
5135. Kush mund ta kryej kontrollimin teknik të mjeteve?
.Çdo sevis i mjeteve motorike

x Qendrat e kontrollit teknik të lincencuara.


Mekaniku profesionist.

5136. Në cilat raste dërgohet mjeti në kontroll të jashtëzakonshëm?

x . ëse mjeti ka marr pjesë në aksident me fatalitet.


N

x Nëse ekziston dyshimi i bazuar se nuk është në gjendje teknike në rregull.

x Nëse mjeti ka marr pjesë në aksident me dëme të mëdha materiale.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
5 Faktorët që ndikojnë në ngasje, Eko-ngasja dhe njohurit për mjetet motorike 018

5137 . Për çka shërben mbështesi i kokës në ulsën e shoferit?


Për parandalimin e aksidentit.

x Për parandalimin e lëndimeve në rast aksidentit.


Për dekor.
5138. Pse duhet të përdoret rripi i sigurisë në veturë?

P.ër parandalimin e aksidentit.

x Për parandalimin e lëndimeve në rast aksidentit.

Për dekor.

5139. Cilat pajisje ju mbrojnë nga lëndimi në rast aksidentit?

x Rripat e sigurisë.

x Jastëku mbrojtës (Air bag).

x Mbështetësit e kokës.
5140. Cilat janë shkaqet e mundshme nëse gjatë ngasjes ndizet drita kontrolluese e alterantorit?

x Rripi i alteranatorit nuk është në rregull.

x Alteranatori nuk funksionon.

Është zbritur niveli i lëngut për pastrimin e xhamit të përparëm.

5141. Çka ju preferohet të kontrollohet në mjet para se të ndizet motori?


x .Sasinë e lëngut për ftofjen e motorit.

x Sasinë e vajit në motor.

x Shtypjen e ajrit në pneumatik (goma).


5142. A lejohet ndryshimi i forcës frenuese te rrotat e boshtit të njëjët gjatë përdorimit të frenit punues?
Jo në asnjë rast.

Po, deri 30 %.

x Po, deri 20%.


5143. Pse nuk ju preferohet që vazhdimisht të frenoni vetëm me frenim punues?

x Mund të vij deri te nxemja e pllakave frenuese.

Vjen deri te nxemja e frenit ndihmës.

Vjen deri te nxemja e frenit parkues.

5144. Për çka shërben sistemi ndriçues te automjeti?


Për frenim të automjetit.

Për lirimin e gazrave nga automjeti.

x Për ndriçimin e rrugës.


PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
5 Faktorët që ndikojnë në ngasje, Eko-ngasja dhe njohurit për mjetet motorike 019

5145. A konsumohen pneumatikët (gomat) me shtypje të ulët?


Po, në mesë të pneumatikëve.

x Po, në dy anët e pneumatikëve.


Jo.

5146. Si duhet të jenë pneumatikë (gomat) në të njëjtin bosht?


x Të njëjta sipas llojit.

Të njëjta sipas prodhuesit.

x Të njëjta sipas bartjes dhe dimensioneve.


5147. A konsumohen pneumatikët (gomat) me shtypje të lartë?
x Po, në mesë të pneumatikëve.

Po, në dy anët e pneumatikëve.

Jo.

5148. Cili është roli i pneumatikëve (gomave)?

x Kontaktin e rrotave me sipërfaqën e rrugës.

Për dekor.

x Rritë komoditetin e ngasjes.

5149. Çfarë kujdesi duhet pasur sa i përket pneumatikëve ( gomave)?

x .Në rrotat e boshtit të njëjtë duhet të jenë pneumatikët të njëjtë.

x Rregullisht të kontrollohet shtypja e pneumatikëve.

x Pneumatikët duhet të jenë me dimensione sipas udhëzimeve të prodhuesit.


5150. Në çfarë largësie ndriçojnë rrugën dritat e gjata?
Prej 40 - 80 metra.

Prej 80 - 120 metra.

x Së paku 100 metra.


5151. A janë të njëjta efektet e frenimit, të frenit punues dhe ndihmësi?

x Jo.
Po.

Varsisht nga konstrukcioni i mjetit.

5152. A pamundëson sistemi ABS blokimin e rrotave gjatë frenimit të vrullshëm?


Jo.

x Po.
Varet vetëm nga lloji i mjetit.
PROVIMI PËR PATENTË SHOFER
5 Faktorët që ndikojnë në ngasje, Eko-ngasja dhe njohurit për mjetet motorike 020

5153. Cilat janë sistemet themelore në mjetin motorik që janë më rëndësi për siguirinë në komunikacionin rrugor?
x Sistemi për drejtim.

x Sistemi për ndalje (frenim).

x Sistemi për ndriçim.


5154. Cili është roli i ESP -Programi Elektronik i Stabilitetit?
x Për ruajtjen e stabilitetit në kthesa të ashpëra.

Rregullon sistemin për ndriçim.

Për ndaljen e mjetit nëse dështon freni punues.

5155. A mund të pajisjen mjetet motorike me teknologji bashkohore?


x Po, kompjuteri i cili e përcjell punën e motorit.

x Po, GPS (Global Positioning System).


Jo.

5156. Cilat janë pajisjet e obligueshme që duhet të ketë vetura?

x Trekëndëshi i sigurisë.

x Poqat rezervë.

x Litari për tërheqje.


5157. Në çfarë largësie ndriçojnë rrugën dritat e shkurtra?

x .P rej 40 - 80 metra.

Prej 80 - 120 metra.

Së paku 100 metra


5158. Në cilat raste përjashtohet e drejta e kompensimit në rast aksidentit?

x Personi i cili e ka drejtuar mjetin pa patentë shofer valid.

x Personi i cili e ka drejtuar mjetin nën ndikimin e alkoolit.

x Personi i cili ka drejtuar mjetin nën ndikimin e drogës apo të narkotikëve tjerë.

5159. Për çka shërben “kartoni i gjelbër” ?


x Për sigurimin e mjetit për udhëtim jashtë vendit.

Për kryrjen e kontrollit teknik të mjetit.

Për sigurimin e mjetit vetëm brenda vendit.


5160. Parimisht cila dëme që i ka shkaktuar mjeti i mbulon sigurimi nga autopërgjegjësia?

x Dëmet që mjeti u shkakton të tjerëve.


Të gjithëve pa marr parsysh shkaktarin e shkaktimit të aksidenitit

Vetëm dëmet që janë shkaktuar në mjetin më të ri se dy vite.