Anda di halaman 1dari 4

STANDARD 4

1
PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (SEKOLAH)
KALI KE

Nama Sekolah SK PUCHONG JAYA 2 Kod Sek BBA8274


Nama Guru ABDUL AZIZ BIN AHMAD No. KP 790512105455
Tarikh 15 MEI 2018 Masa 10.30 - 11.30 PAGI
Mata Pelajaran SAINS Kelas 6 RASIONAL
Bilangan Murid 34 Hadir 25
Tajuk BUDAYA MALAYSIA
Pencerap MAZNAH BINTI ZAINI
(Nama dan Jawatan) GURU BESAR

ASPEK TUMS KRITERIA ASPEK WAJARAN % SKOR

Guru bertindak sebagai perancang untuk


Guru Sebagai memastikan kesediaan dan persediaan yang rapi
4.1
Perancang
4.1.1
dalam melaksanakan Pembelajaran dan
10 75.06 7.51
Pemudahcaraan (PdPc).

4.2.1 Guru bertindak sebagai pengawal pelaksanaan 10 81.25 8.13


Guru Sebagai
4.2 PdPc untuk memastikan kelancaran proses
Pengawal
4.2.2 pembelajaran mengikut perancangan. 5 76.56 3.83

Guru bertindak sebagai pembimbing untuk


Guru Sebagai membolehkan murid menguasai pengetahuan,
4.3
Pembimbing
4.3.1
kemahiran dan mengamalkan nilai berdasarkan
15 85.00 12.75
objektif pelajaran.

Guru sebagai
4.4.1 Guru bertindak sebagai pendorong untuk 25 81.25 20.31
4.4 meningkatkan motivasi dan kemahiran insaniah
Pendorong
4.4.2 (soft skills) murid 5 85.94 4.30
Guru Sebagai Guru berperanan sebagai penilai untuk mengesan
4.5
Penilai
4.5.1
tahap penguasaan murid
10 73.75 7.38

Murid bertindak sebagai pembelajar aktif untuk


Murid Sebagai
4.6
Pembelajar Aktif
4.6.1 menguasai pengetahuan dan kemahiran serta 20 81.25 16.25
mengamalkan nilai positif.

JUMLAH KESELURUHAN 100 80.44

TARAF PENCAPAIAN SEDERHANA 50 – 79.99 0


CEMERLANG 90 – 100 0 LEMAH 20 – 49.99
BAIK 80 – 89.99 ü SANGAT LEMAH 0 – 19.99

ULASAN : TTGN PENCERAP

PENGAJARAN YANG MENARIK DAN BANYAK MELIBATKAN MURID


STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (SEKOLAH) KALI KE 1

ASPEK TUMS TAHAP TINDAKAN (TT) SKOR RUBRIK TAHAP KUALITI (TK)
4.1 TT TK
Guru merancang pelaksanaan PdPc dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor)
i. menyediakan RPH yang mengandungi objektif yang boleh diukur i. mengikut pelbagai aras keupayaan murid
dan aktiviti pembelajaran yang sesuai 1 4
4
ii. menentukan kaedah pentaksiran dalam PdPc 1 4 ii. mengikut peruntukan masa yang ditetapkan

iii. menyediakan ABM/BBM/BBB/TMK 1 4 iii. dengan mematuhi ketetapan kurikulum/arahan yang berkuat kuasa.
4.1.1
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 12 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 4 2.67 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 100.00 66.75 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 75.06 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

4.2 TT TK
Guru mengawal proses pembelajaran dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor)
i. mengelola isi pelajaran/skop pembelajaran yang dirancang 1 4 4
i. dengan menepati objektif pelajaran
ii. mengelola masa PdPc selaras dengan aktiviti pembelajaran 1 4 ii. mengikut pelbagai aras keupayaan murid/ pembelajaran terbeza
iii. memberi peluang kepada penyertaan aktif murid. 1 4 iii. secara berterusan dalam PdPc.
4.2.1
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 12 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 4 3.00 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 100.00 75.00 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 81.25 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

TT TK
Guru mengawal suasana pembelajaran dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor)
i. mengawasi komunikasi murid dalam PdPc 1 4 i. secara berhemah/mengikut kesesuaian

ii. mengawasi perlakuan murid dalam PdPc 1 4 4 ii. secara menyeluruh meliputi semua murid

iii. menyusun atur kedudukan murid 1 4 iii. secara berterusan dalam PdPc/mengikut keperluan aktiviti pembelajaran.

4.2.2 iv. mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. 1 4


Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 4 16 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 4 2.75 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 100.00 68.75 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 76.56 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

4.3 TT TK
Guru membimbing murid dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor)
i. memberi tunjuk ajar/tunjuk cara/panduan menguasai isi
pelajaran/konsep/fakta berkaitan pelajaran 1 4 i. mengikut keperluan/pelbagai aras keupayaan murid.

ii. memberi tunjuk ajar/tunjuk cara/panduan menguasai kemahiran


dalam aktiviti pembelajaran 1 4 ii. dengan betul dan tepat.
4
iii. memandu murid membuat keputusan dan menyelesaikan masalah
dalam aktiviti pembelajaran 1 4 iii. secara berhemah.

iv. memandu murid menggunakan/ memanfaatkan sumber


4.3.1 pendidikan berkaitan pelajaran 1 4 iv. secara bersungguh-sungguh.
v. menggabung/merentas/mengaitkan isi pelajaran dengan
tajuk/unit/tema/nilai/kemahiran/mata 1 4
pelajaran lain dalam aktiviti pembelajaran.
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 5 20 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 4 3.20 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 100.00 80.00 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 85.00 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

4.4 Guru mendorong minda murid dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran TT TK


Tindakan dilaksanakan:
dengan: (1/0) (Skor)
i. merangsang murid berkomunikasi. 1 4 i. berdasarkan objektif pelajaran
ii. merangsang murid berkolaboratif dalam aktiviti pembelajaran. 1 4 ii. mengikut pelbagai aras keupayaan murid
iii. mengemukakan soalan yang menjurus ke arah pemikiran kritis
dan kreatif 1 4 iii. secara berterusan/tekal.
iv. mengajukan soalan/mewujudkan situasi yang menjurus ke arah 4
membuat keputusan dan 1 4
menyelesaikan masalah
v. mewujudkan peluang untuk murid memimpin 1 4
4.4.1 vi. menggalakkan murid mengemukakan soalan berkaitan isi
pelajaran. 1 4
vii. menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran
secara kendiri. 1 4
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 7 28 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 4 3.00 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 100.00 75.00 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 81.25 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

Guru mendorong emosi murid dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran TT TK


Tindakan dilaksanakan:
dengan: (1/0) (Skor)
i. memberi pujian/galakan terhadap perlakuan positif. 1 4 i. secara berhemah.
ii. memberi penghargaan terhadap hasil kerja/ idea yang bernas 1 4 4 ii. secara menyeluruh meliputi semua murid.
iii. memberi keyakinan dalam mengemukakan soalan/memberi
respons. 1 4 iii. berterusan/tekal.

4.4.2 iv. prihatin terhadap keperluan murid. 1 4


Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 4 16 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 4 3.25 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 100.00 81.25 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 85.94 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

4.5 TT TK
Guru melaksanakan penilaian dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor)
i. menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran dalam PdPc 1 4 i. berdasarkan objektif pelajaran

ii. menjalankan aktiviti pemulihan/pengayaan dalam PdPc. 1 4 ii. mengikut ketetapan/arahan pelaksanaan pentaksiran yang berkuat kuasa
4
iii. memberi latihan/tugasan berkaitan pelajaran. 1 4 iii. secara menyeluruh dari segi kecukupan, kecakupan dan meliputi semua murid

iv. membuat refleksi PdPc. 1 4 iv. secara berterusan/tekal/segera.


4.5.1
v. menyemak/menilai hasil kerja/gerak kerja/ latihan/tugasan. 1 4
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 5 20 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 4 2.60 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 100.00 65.00 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 73.75 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

4.6 TT TK
Murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran dengan: Tindakan dilaksanakan:
(1/0) (Skor)
i. dengan pelibatan 90% hingga 100% murid bagi tindakan (i), (ii) dan (iii) dan
i. memberi respons berkaitan isi pelajaran. 1 4 pelibatan melebihi 50% murid bagi tindakan (iv), (v), (vi) dan (vii)
ii. berkomunikasi dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran. 1 4 ii. selaras dengan objektif pelajaran

iii. melaksanakan aktiviti pembelajaran secara kolaboratif. 1 4 iii. dengan yakin


4
iv. memberi respons yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan
kreatif berkaitan isi pelajaran. 1 4 iv. secara berhemah/saling menghormati/bersungguh-sungguh.

v. mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran 1 4


vi. mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan murid/ isu lokal/global 1 4
4.6.1 vii. membuat keputusan/menyelesaikan masalah berkaitan aktiviti
pembelajaran. 1 4
Tindakan dilaksanakan:
i. dengan pelibatan 70% hingga 89% murid bagi tindakan (i), (ii) dan (iii) dan pelibatan
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 7 28 3
melebihi 25% hingga 49% murid bagi tindakan (iv), (v), (vi) dan (vii)
ii. dengan memenuhi sekurang-kurangnya dua (2) daripada perkara (ii), (iii) atau (iv).
Tindakan dilaksanakan:
i. dengan pelibatan 40% hingga 69% murid bagi tindakan (i), (ii) dan (iii) dan pelibatan
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 4 3.00 2
10% hingga 24% murid bagi tindakan (iv), (v), (vi) dan (vii)
ii. dengan memenuhi sekurang-kurangnya satu (1) daripada perkara (ii), (iii) atau (iv).
Tindakan dilaksanakan:
i. dengan pelibatan 1% hingga 39% murid bagi tindakan (i), (ii) dan (iii) dan pelibatan
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 100.00 75.00 1
kurang daripada 10% murid bagi tindakan (iv), (v), (vi) dan (vii)
ii. dengan memenuhi sekurang-kurangnya satu (1) daripada perkara (ii), (iii) atau (iv).

Peratus TUMS 81.25 0 Tidak memenuhi mana-mana perkara di atas.

WAJAR
JENIS PENILAIAN : PENCERAPAN / PENILAIAN KENDIRI PENCERAPAN ASPEK TUMS % SKOR TARAF SKOR
AN
Nama guru ABDUL AZIZ BIN AHMAD No. KP 790512105455 4.1 Guru Sebagai Perancang 4.1.1 10 75.06 7.51

Tarikh 15 MEI 2018 M/Pel SAINS 4.2.1 10 81.25 8.13 CEMERLANG 90-100
4.2 Guru Sebagai Pengawal
Kelas 6 RASIONAL Masa 10.30 - 11.30 PAGI 4.2.2 5 76.56 3.83 BAIK 80-89.99 ü
Tajuk BUDAYA MALAYSIA 4.3 Guru Sebagai Pembimbing 4.3.1 15 85.00 12.75 SEDERHANA 50-79.99

Bilangan Murid 34 Hadir 25 4.4.1 25 81.25 20.31 LEMAH 20-49.99


4.4 Guru Sebagai Pendorong
4.4.2 5 85.94 4.30 SANGAT LEMAH 0-19.99
Tandatangan Guru
4.5 Guru Sebagai Penilai 4.5.1 10 73.75 7.38

4.6 Murid Sebagai Pembelajar Aktif 4.6.1 20 81.25 16.25

Nama Penilai MAZNAH BINTI ZAINI Jawatan GURU BESAR JUMLAH 80.44

Tanda Tangan
ULASAN PENGAJARAN YANG MENARIK DAN BANYAK MELIBATKAN MURID
Penilai