Anda di halaman 1dari 1

Awit Sa Santo Niño

      
C G7 C G7/D G7 C

     

      
 
1.O San - to Ni - ñong ma - ri - kit sang - gol na han - dog ng la - ngit. Gra
2.San - to Ni - ñong i - ni - i - big ding - gin ya - ring a - ming a - wit. Sa -
3.Ang a - ming da - la - ngin sa - 'Yo ka - mi ay pag - pa - la - in Mo. I-
4.Ma - hal na - ming San - to Ni - ño ma - pag - ma - hal na to - to - o. Da-

       
C G7 C G7/D G7 C

 
5

  
     
syang wa- lang ka - hu - li - lip sa a - min ay i - pa - ka - mit. I-
mo ng pu - so at hi - bik ka - lig - ta - san ay ma - ka - mit.
ad - ya sa mad - lang tuk - so sa sa - kit lin - dol at bag - yo.
ki - la, Ha - ri at ver - bo may pu - song ta - pat sa - gra - do.

              
F G7 C F G7 C

   
9

 


kaw ang Ni- ñong ma - ra - ngal, I - kaw ang S'yang ta - nging da - an. I-

        
13 C G7 C G7/D G7 C

  
        

  
kaw ang ka - to - to - ha - nan, I - kaw ang bu- hay at i - law.