Anda di halaman 1dari 95

DONGENG jeung DANGIANG KARUHUN

Oleh

Ukur Jamri
Ini adalah perjalanan KABUYUTAN Sang MAHA (RADJA / RAMA)

Jangan tinggalkan Sejarah. Jangan tinggalkan Leluhur,

Tidak ada lagi yang bisa mengangkat Martabat kita selain dari apa2 yang pernah
dikerjakan oleh orang tua kita "GURU RATU WONG ATUO KARO"

PERTAHANKAN KABUYUTAN .

PERTAHANKAN " PANCA SILA "

Hung...

Jut turun ti galunggung cat mancat ti wisesa

Tangtung aing Ratu Galuh Rengkak aing Radja SUNDA

Ti kenca SANG RAMA WIDJAJA Ti katuhu SRI DJAJA BUPATI

Ret Wangkeng SADJAGAT KABEH..!!!!

NAON ATUH AMPARAN NA SUPAYA NANJEUR TAJEUR DIPALAGAN

Saupama dibandungan eta para satria anu peperangan dipalagan KURU SETRA, teu
saeutik anu galugur padahal lamun ditingali kurang kumaha gagah sakti mandraguna na
saperti Bisma, Guru Drona, Karna, Prabu Salya jeung rea2 deui contoh para sinatria anu
akhirna gugur alatan Teu nincak dina amparan NILAI anu HAQ.

Bisma, sakti mandra guna tapi gugur dipalagan lantaran poek teu bisa ningali BEUNEUR,
perangna ka medan jurit ngan ukur keur ngabelaan Nagara Hastina anu dijero nagara
hastina eta pangeusina KURAWA anu hirup salah jeung sarakah.

Guru Drona, sakti mandra guna, guru sakabeh kurawa jeung pandawa tapi gugur dipalagan
lantaran NYAAH DULANG ka anak na aswatama, drona poek teu bisa ningali BEUNEUR ,
ngabela anak nuturkeun anak anu reureujeungan jeung nu salah.

Karna, sakti mandra guna, diangkat panglima perang ku suyudana oge gugur dipalagan
lantaran EGO, hayang aya pengakuan satria sanajan anak pakatik, tepi ka tega
ngalepaskeun nyawa demi kahormatan anu semu, karna poek teu bisa ningali nilai
BEUNEUR anu sajati.

Prabu Salya, sakti mandra guna anu ngagem ajian cakra birawa anu lamun naon wae
karagap kuleungeuna ancur jadi lebu, oge gugur dipalagan kuru setra, lantaran poek
kahalangan ku SUMPAH, sieun dirina ngalanggar sumpah kaluar tina ajen SATRIA bari
eta sumpah teu dilandasan nilai BEUNEUR nu sadjati.

Paribasa sepuh2 urang dilembur dina raraga patarema rasa (silaturahmi)

Sok ngariung dina amparan/samak maksadna mah panginten saampar/samaksud.

Upami ku urang dilenyepan ngandung harti dina kahirupan babarengan urang kudu dina
amparan anu bisa ngawadahan kabehanana, pon kitu deui lamun urang ngaguar karuhun –
Ka sajarahan-nana nya kudu dina amparan tatanan Nagara (tata nagara) lain dina tata
salira.

Tata salira /Ajaran/ jati diri hakekatna mah pribadi, agama islam rek sakumaha
pemelukna loba hampir 90%, angger we kasebutna mah hiji, agama budha hiji, agama
hindu hiji, nasrani hiji, kepercayaan hiji, jadi urang teh ngan limaan ngariung dina
amparan Nagara, meureun supaya akur urang nyarita ngaguar karuhun/ atawa sajarah
teh dina amparan TATA NEGARA anu wujud na “BERKETUHANAN” yang Maha Esa.

Sakumaha anu sok ditulis dina SAJARAH loba pisan nerangkeun kasajarahan nu
diwarnaan ku ego ajaran ngagedekeun salah sahiji warna kayakinan contoh loba pisan nu
ditulis teh Kerajaan Islam, Demak, Cirebon, Banten, Para Wali, nu akhirna mah benang
sajarahna teu kapanggih da geus kapiheulan empati buta, ngaleutikeun /nganisbikeun
peranan sajarah saacana kulantaran lain islam.

Rek dikumaha2keun oge moal bisa dirobah kanyataan nagara urang pernah diwarnaan ku
islam ,budha, hindu, atawa nusaacana pisan SUNDA.

Amparan anu bisa ngawujudkeun benang sajarah Rantai Kanagaraan ti mimiti SALAKA
NAGARA, TARUMA NAGARA, PUNTA NAGARA, BANJAR NAGARA, PADJADJARAN
NAGARA, NAGARA PAKUAN, NAGARI PARAHYANGAN, INDONESIA

Loba pisan babad sajarah jeung sarsilah anu lungsur tisababaraha kawargian
disabunderen tatar sunda saperti kawargian- rukun wargi (sumedang, sukapura, ciamis,
cianjur, sukabumi, kuningan, garut, limbangan, bogor ) anu lolobana meunang nulis
orientalis walanda, saperti HOLE, anu lamun diteuleuman ku urang eta tulisan atah pisan,
teu logis ceuk barudak ayeunamah.

Lain kuring suudhon kana tulisan eta, meureun matak nulisna kitu oge, da beda cara muka
sajarahna (beda falsafah sajarahna) maranehna nulis berdasarkeun kana akademis ilmiah
ceuk barat anu falsafah sajarahna kana materialisme (EGO), samentara babad sajarah
urang falsafahna “MORALITAS” anu nyangking dina TULISAN (tutur jeung lisan) anu
kudu dibedah ku methodologi SUNDA saperti
Sapta Panta – Panca Niti – Sastra Jendra- Martabat Aksara jeung Kamandalaan
(Landscafe Culture).

Disagigireun teu nyaho kana methodologi Sunda meureun manehna mah nulis teh da boga
kapentingan pribadi (da dikumaha2 oge anu nulis sajarah mah Jendral anu meunang
perang).

Mangga Uningakeun saeutik pisan sajarah anu nyaritakeun lalakon karuhun urang
Padjadjaran lolobanamah anu kabaca teh timimiti ngadeug Karajaan Demak, Cirebon,
Banten, Sumedang, Mataram-Jogja dugi ka Netherlan Indie,Jeung teu saeutik dongeng
sajarah anu ngobodor saperti lalakon prabu siliwangi rek disundatan, surya kancana
mumul make binokasih tungtungna dipake ku geusan ulun, dipati ukur diteuteuk janggal,
dina lalakon Singosari 7 turunan silih paehan marebutkeun bikang (siga raja anu biadab
jeung euweuh deui awewe), adi jeung dulur – baraya marebutkeun tahta di bebenjokeun
ku walanda.

Eta radja2 urang (karuhun Sunda)teh katingalina meni siga KEBO pisan.

Geus WAKTUNA ayeuna urang sararea anu mikanyaah ka ieu nagara jeung bangsa
ngabeberes ngalelempeng sajarah BEDAH KABUYUTAN tibirit Leuwi.

Anu aya dina dongeng. Dongeng hartina TULISAN = tutur jeung lisan para Radja Resi
atawa Guru Ratu bacaan anu lain dina aksara tapi anu ngaraksa adat jeung budaya
(kebajikan) dina waktu harita.

Dangiang hartina LALAKON (lalakuan)= culture landscafe anu aya dina hiji mandala,
numawi satiap mandala gaduh kalungguhan anu benten2, Dina hiji mandala oge aya
sababaraha sub culture landscafe anu masing2 beda keur kahirupan masyarakatna .

contoh diwilayah jawa barat anu kasebut Mandala Agung, eta dangiang watek dina
kaagungan pamimpin kaadilan jeung kamanusaan, dina kahirupan ngolah jeung ngageroh
masyarakatna mere pangaruh kana kaluhungan elmu dina prak2kanana nincak dina
hakekat, geus lain dina triyak tapi nincak dina wastu.

Loba ngaran daerah diwewengkon jawa barat make istilah (ci) saperti, cihanjuang,
cibodas, cibeureum, cihideung anu watek kamasyarakatna mere kalungguhan anu beda2
tapi sanajan beda2 mere gurat kana kaelmuan jeung kabajikan

CI =cahaya jero (dangiang) lalakon anu ditetepkeun (diaranan) ku Karuhun.


LINGGA – YONI (Kabuyutan).

Kabuyutan dalam istilah harfiah adalah petilasan leluhur (pendahulu) yang telah
memberikan jalan kepada kita untuk menapakan langkah dibumi ini. Leluhur
adalah asal muasal kita atau PURWA DAKSINA,

Babad Dalam LEGENDA ;

PURWA/ wiwitan/ adalah SALAKA DOMAS, SAGARA (lautan cimani – didalam


djati diri) SAGARA dalam warna PUTIH (darah putih/ cibodas)

DAKSINA/ jalan/ adalah SALAKA NAGARA, NUSA KENDENG (nu-sa kandungan


/rahim didalam djati diri) NUSA KENDENG dalam warna MERAH (darah merah/
cibeureum)

PURWA/ SAGARA dilambangkan (PARAHU) yang mengangkut 4 loka, (Patandjala,


Garga, Manisri, Purusha)

Patandjala dilambangkan dengan Lembu (djawa dwipa) Garaga dilambangkan


dengan Anjing (waruna dwipa) Manisri dilambangkan dengan Kera/ lutung (simhala
dwipa) Purusha dilambangkan dengan Harimau (swarna dwipa)

DAKSINA/ NUSA KENDENG/ WATU GUNUNG dilambangkan INTAN / TIRAM


yang membawa 2 datuk RESI dan RASA

RESI (pikiran) yang dilambangkan Paksi/Manuk (SWARA) RASA yang


dilambangkan Gajah (DANI/ LIMAN)

Purwa Daksina yang melahirkan (marga lantaran) NAGARA (DEWA/ dewek) yang
dilambangkan dengan KRETA (Kereta)

“ KUTAI KARTA NAGARA “ yang mengemban 3 mahkota (TRI TANGTU) RESI –


RAMA – RATU. PRABU SINDULA – DEWI WAYUNGYANG- TUMANG
(MULAWARMAN)

AJI SAKA sang Tumenggung (Tumang) yang mendirikan TARUMA NAGARA


Seorang Pemuda yang mendapat didikan ilmu pengetahuan lahir maupun batin,
ajisaka berasal dari keturunan bangsawan kerajaan ASOKA, setelah selesai
dalam menyelesaikan pendidikan keperwiraan di gunung salak, aji saka menerima
tugas dari ayahnya Raksa Sagara (Dewa Warman) yang bergelar Purba Hyang
Kara. Untuk meneruskan kepemimpinan di salaka domas, menggantikan posisi
ayahnya karena sudah waktunya untuk moksa dari Karesian Salaka Domas.

Salaka Domas adalah KABUYUTAN melambangkan hukum dan ilmu yang bernama
GAPURA SAGARA di Sunda Besar terletak di ujung kulon, di Pulau Panaitan.
Pulau panaitan pada waktu itu merupakan sah bandar pelabuhan. Dari berbagai
negara singgah di PANAITAN.

Dalam melaksanakan tugas kenegaraan Ajisaka menjalin kekerabatan dengan


penguasa Nusa Kendeng yang pada waktu itu dipimpin oleh manik maya. Manik
maya adalah pamanya juga, masih ada ikatan keluarga dengan ibunda ajisaka yang
bernama saraswati (dewi wayungyang).

Manik maya adalah putra dari Sang watu gunung yang dikenal sebagai Aki tirem,
nama aki tirem berasal dari nama ikan tiram (sejenis kerang) karena beliau
sebagai bandar ikan tiram dilabuan banten dan sebagai kepala suku adat di
daerah tersebut.

Aki tirem memiliki 2 orang anak, laki-laki dan perempuan, anak perempuannya
bernama saraswati diambil istri oleh dewa warman dan berganti nama menjadi
dewi wayungyang (Jawa Ayu Hyang), sedangkan adik nya yang bernama sang
manik maya oleh dewa warman dinobatkan sebagai ratu penguasa Salaka Nagara
di GUNUNG SALAK yang bergelar Prabu Kendan Sindula Hyang.

Prabu sindula sang manik maya selama bertahta di gunung salak mempunyai dua
orang anak, yaitu Galuh Kandiawati (perempuan) yang disebut dayang sumbi dan
adiknya laki-laki bernama Jalu Kandiawan yang dikenal dengan nama Dewata
cengkar.

Untuk melangsungkan sebuah ke-Negara-an maka ajisaka meminang galuh


kandiawati untuk dijadikan mayang sunda (Dayang Sunda) PERMAISURI
NEGARA “RATU” di Taruma Nagara di Gunung Malabar di Hulu Sungai Citarum.
Setelah melangsungkan pernikahan ajisaka bergelar TUMENGGUNG (Tumang).
Dan istrinya galuh kandiawati bergelar Ratu Galuh MAYANG SUNDA.

Adik Galuh Kandiawati yang bernama Jalu Kandiawan dinobatkan oleh Ajisaka
menjadi wali ratu (Ka-ratu-an) di Medang dengan gelar “Dewata Cengkar” sebagai
wali Ratu Galuh berkedudukan di Gunung Manglayang.
Wilayah kekuasaan Taruma Nagara (Pataruman) adalah wilayah SUNDA BESAR
yaitu : Swarna Dwipa (Sumatra), Waruna Dwipa (Kalimantan-Sulawesi), Simhala
Dwipa (Seluruh kepulauan yang ada dilautan Pasifik), dan Djawa Dwipa (pulau
djawa dan nusa tenggara).

BUHUN = PRABU SINDULA (sang Manik Maya)

Buhun = Buana (Alam Dunya) anu disilibkeun “PRA BU SIN DU LA”

PRA = Sir (Sri Bima)=Tumang / Adji Saka BU = Budi (Punta) = Galuh Kandiawati / Dayang
Sumbi SIN = Cipta (Nara Yana) = Jalu Kandiawan / Dewata Cengkar DU = Rasa (Madura)
= Sangkuriang / Dapunta Hyang LA = Perasaan (Sura Dipati) = Patandjala / Punta Hyang

PRA – BU – SIN – DU – LA

PRA = Para / Langit/ Hurip BU = Bumi / Awak SIN = Sinar/ Sukma/ Cipati DU = Duta /
Rasa LA = Laku /Jadi/ Perasaan

Prabu sindula sang manik maya selama bertahta di gunung salak mempunyai dua orang
anak, yaitu Galuh Kandiawati (perempuan) yang disebut dayang sumbi dan adiknya laki-
laki bernama Jalu Kandiawan yang dikenal dengan nama Dewata cengkar.

Untuk melangsungkan sebuah ke-Negara-an maka ajisaka meminang galuh kandiawati


untuk dijadikan mayang sunda (Dayang Sunda) PERMAISURI NEGARA “RATU” di
Taruma Nagara di Gunung Malabar di Hulu Sungai Citarum. Setelah melangsungkan
pernikahan ajisaka bergelar TUMENGGUNG (Tumang). Dan istrinya galuh kandiawati
bergelar Ratu Galuh MAYANG SUNDA.

Adik Galuh Kandiawati yang bernama Jalu Kandiawan dinobatkan oleh Ajisaka menjadi
wali ratu (Ka-ratu-an) di Medang dengan gelar “Dewata Cengkar” sebagai wali Ratu Galuh
berkedudukan di Gunung Manglayang.

Wilayah kekuasaan Taruma Nagara (Pataruman) adalah wilayah SUNDA BESAR yaitu :
Swarna Dwipa (Sumatra), Waruna Dwipa (Kalimantan-Sulawesi), Simhala Dwipa (Seluruh
kepulauan yang ada dilautan Pasifik), dan Djawa Dwipa (pulau djawa dan nusa tenggara).
PULAU DJAWA (NUSA KENDENG)

Nusa Kendeng (Nusa Kandungan/ Rahim dalam surti jati diri), adalah merupakan tempat
melahirkan para pemimpin calon raja2 dari 4 dynasti (Sandjaja, isora, isana dan
sailendra), yang ditempa dalam sistem KEMANDALAAN dan tatanan tri tangtu.

Pulau Djawa/ Nusa Kendeng adalah lembaga institusi alam (Binaya Panti Djanna Loka),
tempat yang terpilih oleh Para GURU RATU, dan RADJA RESI, untuk mendjadikan
seorang MAHA RADJA ( RAMA )

Geger dan Gunung adalah pusat2 kemandalaan NUSA KENDENG.

Dina carita sang kuriang maehan si tumang laju atina didahar = Neundeun harti
kakuasaan tumang (Ramana / Aji saka/) anu dina waktu harita Raja Pataruman/ SUNDA
(Jati Luhur) anu kakawasaan sakuliah SUNDA BESAR pungkas semet walungan Citarum
anu disilokakeun ditambakna /dibendungna walungan citarum pikeun lalayaran jeung
indungna dayang sumbi = neundeun harti ngadeugkeun awal pamarentahan GALUH (Jati
handap)

Anu saterus na ku Galuh Kandiawati Mayang Sunda (Dayang sumbi) dipihapekeun eta
pamarentahan galuh teh kanu jadi adina Raden Jalu Kandiawan (Dewata Cengkar) anu
saterusna dibere ngaran Karajaan MEDANG di Kendan, jadi galuh teh sabeuneurna Wali
Nagara.

Dina carita disebutkeun sangkuriang kabeurangan bogoh kaindung = neundeun harti


kapiheulaan ku pamanna nyangking nagara galuh, kabeurangan datangna srangenge=
hartina datangna SURYA/ Sindula bapana dayang sumbi anu nangtukeun pamarentahan
galuh kudu dipasrahkeun ka Jalu kandiawan, anu saterusna kajadian ieu teh amor disebut
GEGER SUNTEN (Geger Sunda)

BANDJAR NAGARA (MATARAM)

Satuntasna lalakon Punta Nagara laju disusul jaman BANDJAR NAGARA anu kakocap
jaman MATARAM dina carita sajarah mah, nya ngadegna Medang Kamulan (Ka-INDRAN-
an) Sri Bima – Punta – Narayana – Madura – Suradipati.

Tugur lulugu Mataram nyaeta WASTA-na Rakean Djamri anu dina WASTU “ Maha Radja
Sandjaja” Prabu Barma Widjaja Guru Resi KARANG KAMULAN Taradju Djawa Dwipa.

Medang Kamulan (Midangna Kamulya-an) dina Kaindraan disilihana kupara Maha Radja
1.Sri Maha Radja Panangkaran (sang TAMPERAN/ Rahyang Banga)

2.Sri Maha Radja Panunggalan (sang MANAH-RA/ Radja Pataruman)

3.Sri Maha Radja Garung (sang GURU MINDA /Lutung Kasarung)

4.Sri Maha Radja Pikatan (sang Bandung Banda Wasa/ Radja Syailendra)

5.Sri Maha Radja Kayu Wangi (sang Maha Guru di Parahyangan)

Lamun dina jejer Waruga Djati – Waruga Djagatmah lalakon BANDJAR NAGARA teh
meureun nyaritakeun lalakona angen-angen PANCA DRIA wudjud urang anu disilibkeun
BANDA-RA (BENDE-RA) tina kecap “BANDJAR”.

RA – didieu ngandung harti saripati anu lungsur tina GURUH-na hawa dunya saparantos
dimulyakeun saluyu jeung pangabutuhna Wujud Urang (NAGARA), saparantos
ngalangkungan panyaringna KARA-NG KAMULYA-AN (Bandjar- Sari).

"DUA SINATRIA TEDAK PADJADJARAN"

Dharma Wangsa sareng Dharma siksa, 2 sinatria tangtungan Radja Sunda jeung Ratu
Galuh anu ngaheuyeuk NAGARA PADJADJARAN,dina jaman ka-agungan Nagara anu
kakocap GALUNGGUNG (Galuh Hyang Agung).

Dharma Siksa teh jenengan nuju alitna mah RD. Anu Sapati Putrana Tunggul Ametung ti
Kendedes, samentawis Dharma Wangsa jenengan nuju alitna RD. Djaja Katwang (Toh
Djaja) teureuh Ken Arok tibojona Ken Umang.

Dua sinatria eta ngadegkeun galur aturan anu tegas keur KAHURIPAN di masyarakat,
nyaeta ATURAN DARIGAMA jeung ATURAN NAGARA anu saterusna jadi Dasar
Nagara atawa Filosofis Bangsa anu kasebut “NAGARA KARTA GAMA”

Nagara Padjadjaran ngadeg satuntasna jaman BANDJAR NAGARA (Mataram) jaman


padjadjaran ieu anu ngawengku “SUMEDANG LARANG” nyaeta(Pandjalu – Djenggala –
Kadiri – Daha) anu kasebut Galunggung;

Hakekatna Padjadjaran teh meureun “Alam Elmu” = GALUNGGUNG Galeuhna NU Agung


(Padjadjaran=Pedaran/ Tempat adjaran) anu ngawengku PANDJALU = Kama/ Syahwat,
DJENGGALA= Nafsu, KADIRI= Rasa, DAHA= Suwung. Anu gumulung dina KAHURIPAN
(Sumedang Larang).

Alpukah djasana Maha Radja Resi Dharma siksa sinareng Maha Radja Resi Dharma
Wangsa nurunkeun ajaran "Moral Bangsa" KARTA GAMA KARTA NAGARA (AGAMA-
DARIGAMA) anu ditulisna dinaTatanan Nagara dina prilaku kahuripan berbangsa-
bernagara (geus dina laku lain dina teori deui).

Dua Maha Radja Resi anu kasebut tadi mere pepeling keur nusapenderieun dina
tulisan(tutur – lisan) AMANAT GALUNGGUNG sarta KITAB WARUGA DJATI.Ageman
anu kudu pageuh supaya DJAJA TANJER DIBUANA mageuhan KABUYUTAN (Nagara)
ulah karebut kubatur.

MANDALA AGUNG – MANDALA WANGI

Dua kamandalaan anu pernah kahontal dinagara padjadjaran dijaman Kasiliwangian


kurang leuwih dina abad 15,

Dijaman ratuna Rd Pamanah rasa, keur posisi dimajalengka (leuwi munding)

Dijaman resina Rd salalangu keur posisi dicikundul (cibaligung),

Jeung dijaman ramana Rd Pitara wangi suta keur posisi di karta rahayu (limbangan).

Mandala Agung = mandala anu pangluhurna nyaeta hate rahayat (AMANAT RAKYAT),

Gelar Prabu Siliwangi hartina ratu geus unggah dina lalangit nagara anu pangluhurna tur
pangsakralna (mandala agung) teu saetik gogoda halangan harungan jurig jeung demit,
pamohalan setan, iblis barakasakan anu ngageugeuh dimandala agung.

Mandala Wangi = Hasil tatapa dimandala Agung nyaeta Kaadilan jeung Kamanusaan
(SUNDA),

Gelar Maha Radja hartina SUDA (fana) boh ratu atawa resi geus ngagulung jadi hiji
RAMA AGUNG (masyarakat HIDENG jeung SURTI)

PAKU DJADJAR – PAKUAN PADJADJARAN

Satuntasna Djaman PADJADJARAN NAGARA laju dina lalakon Nagara PAKU DJADJAR
anu landasan ka-nagaraana “PANCA PANDAWA NGEMBAN BUMI” dina falsafah bangsa
“NAGARA KERTA BUMI”.

Ngadeugna PAKU DJADJAR kaunggeul dina BATU TULIS Lawang Gintung anu
diadeugkeun ku Niskala Wastu Kancana Andaya Ningrat/ sang BUNI SORA/ Batra Guru
Dijampang. Satuntasna kajadian perang BUBAT.
Anu salajengna nyalikeun Ningrat Kancana/ Prabu Anggalarang/sang Dewa Niskala dina
Kalungguhan RATU di Paku Djadjar, samentawis Kalungguhan RESI dicepeng ku Rahyang
Kancana/ Prabu Susuk Tunggal sang Haliwungan.

Ngadegna PAKU DJADJAR teu kungsi lila alatan ayana kajadian PERANG COGREG di
BADIGUL, alpukahna NANGGANAN (Amuk Murugul) hayang jadi RAMA AGUNG, nyieun
talajag ngadu dombakeun perang sadudulur antara Anggalarang jeung Susuk Tunggal.
Anu kajadian akhirna tina kajadian perang eta nurunkeun Anggalarang tina posisi RATU
jeung nurunkeun susuk tunggal tina posisi RESI, laju ngangkat WASTU KANCANA
putrana Prabu Wangi suwargi dina Kalungguhan RAMA AGUNG dina gelar “SRI PADUKA
MAHA RADJA PRABU GURU DEWATA PURANA RATU HADJI DIPAKUAN
PADJADJARAN SANG RATU KARANTEN RAKEAN LAYARAN WANGI”

Jeung mindahkeun pusat pamarentahan ti LAWANG GINTUNG Bogor ka Sumedang


Larang anu saterusna dina lalakon jaman “PAKUAN PADJADJARAN” anu mawa falsafah
berbangsa jeung bernegara “NAGARA KARTA RAHAYU”

PAKUAN ngandung harti PAKU- na (PANCER) atawa anu MAKU, jadi Pakuan Padjadjaran
hartosna PANCER na PADJADJARAN. Anu n gadeg satuntasna lalakon PAKU DJADJAR
di Lawang Gintung Bogor.

NAGARA KARTA RAHAYU atawa PAKUAN PADJADJARAN ieu anu kakocap jaman ka-
SILIH WANGIan anu salajengna posisi RAMA AGUNG silih dilungguhan ku 3 Munding,
nyaeta Munding Laya Dikusumah, Munding Wangi, Munding Kawati (Munding Sari).

Anu masing-masing ngagaduhan gelar dina ka Maha Radjaan.

1.Munding Laya Dikusumah dina Gelar “ SRI PADUKA MAHA RADJA PRABU GURU
GANTANGAN SANG SRI DJAJA DEWATA”

2.Munding Wangi dina Gelar “ SRI PADUKA MAHA RADJA PRABU GURU DEWATA
PRANA SANG PRABU GURU RATU DEWATA”

3.Munding Kawati/ Munding Sari dina Gelar “ TUMENGGUNG CAKRA BUWANA


WANGSA GOPARANA SANG PRABU WALANGSUNGSANG”

NAGARI PARAHYANGAN 1525 di LIMbANGAN Dina jaman (Galih pakuan – Suda


Larang – Imba Nagara – Suka Pura)

Satuntasna Tumenggung Cakra Buwana Wangsa Goparana Sang Walangsungsang lungsur


tina Ka-Maha Radjaan jaman PAKUAN PADJADJARAN (KaSilihwangian). Pangagung
Nagara laju diteraskeun kupara putrana /para Rakean SILIHWANGI anu 3 (Munding
Laya, Munding wangi,Munding Kawati), dina Lalakon Kanagaraan GALEUH PAKUAN
(NAGARI PARAHYANGAN) 1525 di LIMbANGAN anu diadegekeun ku putrana Munding
Laya Dikusumah anu jenengan PRABU LIMAN SANDJAJA dina gelar “ BAGENDA SRI
MANGANTI SENAPATI HING ALAGA SANG RATU SAKTI MANGAMBETAN” anu sok
kocap kasebat dina tutulisan sajarahmah RATU SAKTI.

Dina carita sepuh- sepuh mah Liman Sandjaja teh sok disebat BUYUT GALEUH
PAKUAN / Dangiang Limbangan/Sawung Galing/Kidang Pananjung/SUNAN PANCER.

Saterasna LIMAN SANDJAJA/ Dangiang Limbangan teh ngangkat nujanten raina


LIMAN SANDJAJA KUSUMAH putrana Munding Wangi janten Bupati GALIH PAKUAN
di Limbangan (1525-1550) dina gelar kanagaraan “ TUMENGGUNG LIMAN SANDJAJA
KUSUMAH SURYA KANCANA SANG RATU PENGGING” anu salajengna kakocap
SUNAN CIPANCAR ratu GALIH PAKUAN. (Bupati didieu sanes Bawahan Gubernur tapi
Radja Agung/ DALEM).

Laju Liman Sandjaja ngangkat nujanten putrana anu jenengan Djaja Ningrat/ Nata
Manggala janten Bupati di SUDA LARANG dina gelar “ TUMENGGUNG CAKRAWATI
WANGSA NAGARA SANG NUSA MULYA” anu kocap dina dongeng para sepuhmah
PRABU KARA SEDA Sang RANGGA WULUNG/ Sunan Cipicung BUYUT SUDA LARANG,
dina jaman Mataram Islam.

Dina waktos DJAJA NINGRAT ngalungguhan Ka-Tumenggung-an/ Ratu Agung anjena


ngadegkeun IMBANAGARA sareng SUKAPURA anu dilungguhan ku para putrana anu
jenengan Rangga Gading sareng Rangga Gede.

Rangga Gading janten Ratu IMBANAGARA dina gelar “ TUMENGGUNG SECAPATI


PANATAYUDA SANG WIRA BANGSA” anu kocap kasebat WANGSA DITA 1. (Dalem
Batu Karut).

Rangga Gede Janten Ratu SUKAPURA dina gelar “ SULTAN AGUNG NYAKRA
KUSUMAH SYAIDIN ABDURAHMAN” anu kocap kasebat WANGSA DITA 2.

DAYEUH LUHUR – DAYEUH KOLOT – DAYEUH MANGGUNG

Dina lalakon Kanagaraan NAGARI PARAHYANGAN,satuntasna jaman PAKUAN


PADJADJARAN, ngadeug GALEUH PAKUAN – GALIH PAKUAN – SUDA LARANG.

1.Galeuh Pakuan dilungguhan ku Prabu Liman Sandjaja “ BAGENDA SRI MANGANTI


SENAPATI HING ALAGA SANG RATU SAKTI MANGAMBETAN” anu sok kocap
kasebat SUNAN PANCER dina tutulisan sajarah disebut “RATU SAKTI.”
Prabu Liman Sandjaja kagungan Patih anu Jenengan Rd.Demang Wira Suta Adipati Djaja
Dibrata anu sok Kakocap “Djaja Perkosa” Salajengna “GALEUH PAKUAN” ngadeg dina
kalungguhan DAYEUH LUHUR.

2.Galih Pakuan dilungguhan ku Prabu Liman Sandjaja Kusumah “TUMENGGUNG LIMAN


SANDJAJA KUSUMAH SURYA KANCANA SANG RATU PENGGING” anu salajengna
kakocap SUNAN CIPANCAR. Prabu Liman Sandjaja Kusumah kagungan Patih (putrana
kuajen) anu jenengan Rd.Wira Angun-angun Djaja Nagara /Radja Bandjaran/anu sok
kakocap “Dalem Sang Tohaan” Salajengna “GALIH PAKUAN” ngadeg dina kalungguhan
DAYEUH KOLOT.

3.Suda Larang dilungguhan ku Djaja Ningrat Nata Manggala “ TUMENGGUNG


CAKRAWATI WANGSA NAGARA SANG NUSA MULYA” anu kakocap SUNAN
CIPICUNG.

Djaja Ningrat sateuacan Ngalungguhan TUMENGGUNG CAKRAWATI WANGSA


NAGARA di Suda Larang anjeuna ngalungguhan heula dikaradjaan TALAGA anu kagungan
gelar “PRABU KARA SEDA” Prabu Kara Seda Putrana Ratu Sakti(Liman Sandjaja ti Bojo
Prameswari INTEN DEWATA)

Dina tahun 1579-1580 kajantenan peperangan anu disebat “PERANG TALAGA” antara
CIREBON – SUMEDANG LARANG (Talaga), Alpukahna Nila Kendra (Dalem Condre) ti
Cirebon palay ngalungguhan Posisi Rama (Galeuh Pakuan) anu harita dicepeng ku RATU
SAKTI (liman Sandjaja) anu akhirna tiasa dipareman ku PATIH galeuh Pakuan Djaja
Perkosa Adipati Djaja Dibrata.

“ TUMENGGUNG CAKRAWATI WANGSA NAGARA SANG NUSA MULYA” ngadegkeun


IMBANAGARA sareung SUKAPURA anu dilungguhan kupara putrana RANGGA GADING
(Ratu) sareng RANGGA GEDE (Patih) salaku posisi Karatuan Galuh,anu salajengna ngadeg
dina posisi “DAYEUH MANGGUNG”

“BELANDA”

Kata Belanda tidak sama dengan NETHERLAND, karena sangat berbeda jauh waktunya.
Netherland didirikan pada tahun 1814 oleh Navoleon Bonaparte. sementara BELANDA
didirikan pada tahun 1602 adalah merupakan persekutuan dagang asal erofa yang
memiliki monopoli untuk perdagangan di Asia. Yang dikenal dengan istilah V.O.C
(Vereenigde Oostindische Compagnie).
BELANDA asal dari kata B – LAND (tanah sewa) Eigendom Verpounding diwilayah
PAKUAN PADJADJARAN (Indonesia sekarang).

V.O.C terdiri dari 17 negara erofa yang disebut HERREN SEVENTEN, mereka menyewa
tanah untuk perdagangan rempah2 kepada Maha Radja Pakuan Padjadjaran,

Ditiap keradjaan- keradjaan dibuat benteng-benteng penyimpanan hasil pertanian,


mereka dipimpin oleh seorang gubernur jendral untuk bisa berhubungan dengan radja-
radja diwilayah PAKUAN PADJADJARAN.

Rd, Kiansantang ngudag2 RAMA dugi Ka PAMEUNGPEUK

Dina sakaol carita sepuh2 urang limbangan ngalalakonkeun Rd Liman Sandjaja Kusumah
(sunan Cipancar) sareng Rd. Liman Sandjaja (sunan Panceur). Duanana satria putra
padjadjaran teudak Ratu Galuh sinareng Radja Sunda, sarsilahna kieu : "Rd Pitara wangi
suta/ wastu kancana/ RAMA Hyang Agung, kagungan putra Munding Wangi/ Rd
Salalangu, laju Rd salalangu kagungan putra Rd liman sandjaja Kusumah/ Rd Kerta manah
(sunan Cipancar - Ratu Galuh), anu sok awor kasebat "DALEUM LIMBANGAN"

Salajengna : " Rd Anggalarang/ Ningrat Kancana kagungan putra Munding Laja


dikusumah/ Rd Pamanah Rasa, laju Rd Pamanah Rasa kagungan Putra Rd Liman Sandjaja/
Rd Kerta Djaja (Sunan Panceur – Radja Sunda) anu sok awor kasebat "DANGIANG
LIMBANGAN"

Dua satria padjadjaran Liman Sandjaja Kusumah sareng Liman Sandjaja nyangking tugas
pamarentahan salaku ratu galuh sareng nyangking tugas Kaulamaan salaku radja sunda
dinagara PADJADJARAN, dina waktos harita eyangna (Wastu Kancana) anu nyangking
RAMA HYANG AGUNG masih JUMENENG keneh ngabandungan para putuna ngolah
nagara jeung somah.

Dicaritakeun dina sakaol lalakon daleum limbangan (sunan cipancar) diparentah ku Sultan
Cirebon Pangeran Santri (Kean Santang) kudu ngalaksanakeun sholat jumaah dimasjid
Cirebon sarta lamun kabeurangan meunang hukuman kudu nelasan pati ku duhung
sorangan. Eta parentah Sultan Cirebon teh geus tangtu moal kacumponan sarta geus
pasti bakal meunang hukuman anu berat, kumargi jarak ti limbangan ka cirebon teh jauh
lamun dibatas ku waktu sholat jumaah, da pasti wae lamun indit subuh oge datang ka
cirebon teh geus tangtu telat keur ngalaksanakeun sholat jumaah.

Sunan Cipancar (Daleum Limbangan) bingung manahna lajeng wae nyumpingan nu janten
eyangna RAMA HYANG AGUNG (Wastu Kancana), Saatos nepangan nu eyangna Sunan
Cipancar kenging wejangan lajeng bingah manahna sareng kenging kakiatan batin anu
pohara ludengna mayunan parentah Sultan Cirebon.

Tapi sanaos kitu RAMA HYANG AGUNG nyaram sunan Cipancar mios ka cirebon laju
miwarang nu janten rakana Liman Sandjaja (Sunan Pancer) anu mios ka cirebon kanggo
nyumponan parentah Sultan Cirebon kumargi ieu soal agama (akidah) bagian raka hidep
sangem Eyangna.

Pondok carita Sunan Pancer kairing para ponggawa mios rek ngalaksanakeun solat jumaah
di masjid cirebon parentah Sultan, sadongkapna dicirebon sunan pancer tos teu
kabagean waktu shalat jumaah lantaran telat kaberangan, nya tangtuna bakal meunang
hukuman anu berat nelasan pati .

Sultan Cirebon katingali pameunteuna bungah kulantaran dina pangemutna dalem


limbangan geuning teu boga kasaktian teu bisa ngalaksankeun parentahna. Sadaya para
jamaah dimasjid cirebon sareng pangiringna (para ponggawa) sunan pancer parantos
reuwas da pasti dina pikirna dalem limbangan bakal nelasan pati.

“Assalamualaikum warohmatulloh” ..........dina payuneun lawang masjid cirebon Sunan


Pancer uluk salam............” Waalaikum salam warohmatulohi wabarokatuh “ sadaya jamaah
masjid nuhadir ngawaler .

Sultan Cirebon Ngandika,: yayi gening kabeurangan salirateh teu ngalaksanakeun


parentah kaula solat jumaah didieu ?!,....

“Sadaya-daya pangersa abdi parantos ngaikhtiaran supados tiasa sumping dina waktosna
sholat jumaah didieu samalih ti lemburteh abdi mios waktos subuh keneh, nanging
geuning dina waktosna pribados sareng para ponggawa nembe dugi kawilayah sumedang
pendak sareng waktos shalat jumaahteh, nya akhirna pribados ngalaksanakeun sholat
jumaah disumedang wae, salajengna abdi neraskeun perjalanan ka cirebon nepangan
pangersa !

Sultan Cirebon ngandika deui,: eeeh naha kitu ? apan parentahna oge kudu sholat jumaah
dimasjid cirebon lain di sumedang ? naha salira poho ? tah kumaha lamun kabeurangan
hukuman nana ?

Sunan Panceur ngandika ,” Sadaya –daya gusti sumangga nyanggakeun bade diteukteuk
janggal diwalang-walang da buktosna kieu bari tungkul ngaluarkeun duhungna
disanggakeun ka Sultan Cirebon.

Sultan Cirebon ngandika,: eee eee lain kitu aturan hukumanna ” anjeun kudu nelasan pati
sorangan kuduhung anjeun sorangan...!!!
Sunan Pancer manahna ngageter (nahan amarah) da puguh sinatria ahli silat ahli taohid
putra siliwangi didikan Munding laya dikusumah bari pok nyarios :

“Punten gusti aturan dina agama islam numana kudu miheulakeun parentah manusa (sholat
dicirebon) samentara parentah Alloh numaha kawasa geus miheulaan waktuna sholat
jumaah pas diwilayah sumedang, jeung deui saha manusana anu geus nyaho kana agama
kudu maehan sorangan ...? mangga ieu nyanggakeun ieu duhungna abdi ikhlas paeh dina
dampal panagan pangersa........!!! nyarios kitu teh bari muka duhung tina sarung na.

(Keur sinatria teudak Padjadjaran, cadu ngasupkeun deui duhung kana sarungna lamun
can nguyup geutih musuh)

Sultan Cirebon kacida ngarenjagna kumargi ningal dina duhung eta aya kalimah ‘LA IKRA
HAPIDIN” jeung dina sabeulahna deui aya kalimah “SALAMUN KAOLAM MIRROBI
ROHIM’.....sarta anjeuna apal kana watek satria padjadjaran lamun geus ngaluarkeun
sanjata pasti disasarkeun kamusuhna.

Harita keneh Sultan Cirebon ngadepruk leuleus menta dihampura sarta diaku baraya..

“Tah kitu anu katampi ku simabdi dongeng tisepuh2 limbangan waktu harita kuring keur
diajar ikro, duka teuing beuneur heunteunamah ngan kukuring dile3unyeupan aya intisari
anu disilibkeun tina dongeng eta,

Jadi meureun Sultan Cirebon teh hayang nundukeun daleum limbangan supaya ngiblat ka
anjeuna otomatis secara politik posisi RAMA HYANG AGUNG pindah ka Sulta Cirebon
(KIAN SANTANG), samentara pameungpeuk hartina doktrin (anu nutupan)

Jadi MAUNG dileuweung pameungpeuk hartina jelema anu geus teu make deui pamikirna
poek da katutupan (dipeungpeukan).

Sihoreng geuning anu jadi maung teh lain PRABU SILIWANGI......!!!!

KUNAON “ KABUYUTAN” URANG DIUDAG –UDAG

Tidjaman mimiti PADJADJARAN ngadeug 1292 ku Dharma Siksa (Galunggung) jeung ku


Dharma Wangsa (Sumedang) anu kasebut “TALAGA SOKAWAYANA” hakekat-na “
NAGARA ” (Kabuyutan tea)....

Geus djadi inceuran bangsa deungeun nuhayang NGAWASA kabuyutan ieu....!! Naon
Sababna...

Lamun Bisa ngawasa KABUYUTAN urang maranehna djadi RADJA DIRADJA didunya,
rek teu kitu kumaha “ Kabuyutan / Nagara ”Urang teh ASET DUNYA, timimiti Sumber
daya alam, Manusa-na, Budaya Masyarakat Adat-na anu awis moal aya tandingan di
wilayah mana oge didunya ieu.

PEPERANGAN DIPONEGORO

Jalan post anyer-panarukan membuat perdagangan laut pantai utara hancur sehingga
terjadilah pemberontakan2 yang menyebabkan perang Jawa, Jalan Post anyer-panarukan
pada dasarnya membangun kembali tatanan ke mandalaan negara pajajaran, dimana pada
saat itu mandala agung (Jawa barat) oleh Wira Jibja, mandala jati (jawa tengah) oleh
Prana jibja dan mandala seba (Jawa timur) oleh Jibja yuda. sehingga perekonomian
dagang diseluruh pulau jawa dapat terkendali dan dipusatkan dibatavia,

Di jawa tengah Prana jibja mendapat serangan pemberontakan dari pesisir pantai utara
dengan berita sejarah patok jalan post anyer- panarukan yang dibangun oleh daendles
melintasi masjid sehingga PANGERAN DIPONOGORO mengangkat senjata ?

Pada waktu itu Kerajaan2 Islam menguasai perdagangan pantai utara seperti Cirebon,
banten, sunda kelapa, tuban, tangkil, dll

Perang Jawa pada hakekatnya perang antara kerajaan2 islam yang ada dipesisir pantai
utara dengan negara pajajaran memperebutkan kekuasaan ekonomi yang melimpah ruah
di pulau jawa, karena kekuatan ekonomi alat untuk melumpuhkan kedaulatan negara.

Pangeran diponegoro ditangkap oleh kapten deckok pada saat perjanjian damai dan
dibuang ke sulawesi...?

atau sebenarnya diamankan dari pemberontakan. karena kemudian beliau menjadi bupati
bandung yang ke 3 dengan gelar Wira Nata Kusumah III yang disebut Angga dirja 2

Amanat ti sepuh : GEGER MANDALAWANGI

dina huluwotan hiji walungan anu ngamuara ka tutugan gunung guntur

nu ayeuna kasebat situs korobokan nya didinya ngadeug kabupatian TIMBANGANTEN


ku raden suramanggala (anu katelah Sunan Panceur) tedak pajajaran teureuh Munding
laya dikusumah, anjeuna ngadeugkeun Kamandalawangian saatos tutupna Sumedang
larang (Mandala Agung).

tug dugi kaayeuna pisan jaman republik sabeuneurna diamparan ku Kamandala wangian,
hakekatna mah mandala agung ge geus aya dijero mandala wangi (nya katelah Silih Wangi
tea) galeuhna Sumedang Larang
anu engkena dipasrahkeun ka rayina surya kancana anu ngadeug di limbangan (Kabupatian
Limbangan) anu katelah sunan Cipancar.

2 DUTA KENEGARAAN NAGARI PARAHYANGAN DIUTUS KE INGGRIS.

IMBANAGARA yang menduduki posisi “KARATUAN GALUH” dipimpin oleh Rd.Djalaludin


Muhamad Surawangsa Rakean Wangsa Nata/ “Tumenggung Secapati Panata Yudha Sang
Wira Bangsa” / Rangga Gading/ Syech Nuryayi/ “UDJANG MAHA RADJA KATETEK
ING MATARAM” beliau adalah cucunya RATU SAKTI / Liman Sandjaja Buyut Galeuh
Pakuan.

KESULTANAN BANTEN yang menduduki posisi “KARESIAN SUNDA” dipimpin oleh


“Adipati Suria Kusumah Yudha Nagara” / Rangga Megat Sari /Syech Abdul Mufakir
“SULTAN AGEUNG TIRTA YASA” beliau adalah cucunya WASTU DEWA sang Dharma
KinKin, Radja Tanjung Singguru/ “BUDJANGGA MANIK”.

Pada tahun 1682, Imba Nagara dan Kesultanan Banten (Keratuan dan Karesian) NAGARI
PARAHYANGAN mengirimkan “ DUTA KENEGARAAN” yaitu 2 PATIH (utusannya),
mereka adalah,

1.Rd, Ahmad Djaja Sedana Suria dipradja /Aria Wiraradja sepuh Wangsa Redja
“Tumenggung Senapati Wira Yudha sang Patra Laga “ (Dalem Singa Parana) PATIH
IMBANAGARA di Suka Pura.

2.Rd, Naya Wangsa Pradja Suria Nagara /Pangeran Wangsa Kerta (Penyusun Naskah
Sejarah “Kitab Wangsa Kerta”) PATIH KESULTANAN BANTEN di Cirebon.

Untuk pergi ke Inggris (British)mengadakan Perjanjian Hubungan Dagang yang kemudian


disebut E.I.C (East India Company)

Ke 2 Patih Utusan Nagari Parahyangan tersebut dikenal dengan Ngabehi Naya Wipradja
dan Ngabehi Djaja Sedana oleh Keratuan Inggris beliau diangakat menjadi “ KNIGHT”
yang dianugrahi gelar SIR Abdul dan SIR Ahmad.

PADA JAMAN PADJADJARAN NAGARA ADA 312 KERADJAAN

Pada Jaman Kemaharadjaan “PADJADJARAN NAGARA, ada 312 Kerajaan diseluruh


bumi Dwi Pantara, yang meliputi keradjaan – Keradjaan di Swarna Dwipa (Sumatra),
Waruna Dwipa (Kalimantan), Simhala Dwipa (Kepulauan di laut india dan cina selatan),
Djawa Dwipa dan Nusa Panida (Jawa sampai NTT).
Setelah terjadi SKANDAL BUBAT pada tahun 1357, keradjaan-keradjaan yang berada
dibawah naungan Maha Radja Padjadjaran menjadi 212 keradjaan, sebagian keradjaan
tersebut memisahkan diri, karena ingin menguasai perdagangan laut internasinal.

Dalam sejarah Padjadjaran Negara mengalami 7 Kali peperangan gempuran baik dari luar
maupun dalam, yang sudah berhianat ingin merebut Ke-Maha Radjaan Padjadjaran.

Peperangan-Peperangan tersebut mengakibat terjadinya perubahan sistem dan


kebijakan politis baik dalam dan luar negeri sampai sekarang terbentuknya “NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.

7 peperangan tersebut diantaranya adalah:

1. Perang Pamalayu

2. Pemberontakan Gerombolan KUTI di Madja pahit dan Skandal Bubat

3. Perang Paregreg 1415 – 1425

4. Perang Cogreg Badigul 1425

5. Perang Galuh 1482

6. Perang Palimanan 1520

7. Perang Talaga 1579 – 1580

Sebelum Negara Republik Indonesia ini lahir ke dunia, sebelumnya dikandung oleh IBU
PERTIWI dalam didikan dan tempaan kesejarahan yang sangat panjang. Negara Republik
Indonesia memiliki seorang ayah sangat terhormat di Dunia beliau adalah “ Sang Maha
Radja PADJADJARAN “

PRASASTI (M.O.U)

Perjanjian Saragosa , ditandatangani 22 April 1529, adalah perjanjian antara Spanyol


dan Portugis yang menentukan bahwa belahan bumi bagian timur dibagi di antara kedua
kerajaan tersebut dengan batas garis bujur yang melalui 297,5 marine leagues atau 17°
sebelah timur Kepulauan Maluku.

Perjanjian ini adalah kelanjutan dari Perjanjian Tordesillas yang membagi belahan bumi
barat di antara Spanyol dan Portugal diprakarsai oleh Paus, yang meminta kebijakan
Maharadja Padjadjaran di Timur untuk kemakmuran masyarakat ekonomi dunia yang
dilakukan oleh Portugis dan Spanyol.
Oleh karena itu, dibuatlah perjanjian ini. Dalam perjanjian ini dicapai hasil yang lebih
rinci dari dua belah pihak, Spanyol dan Portugis. Adapun kesepakatan yang dicapai
adalah:

1.Bumi dibagi atas dua pengaruh, yaitu pengaruh Spanyol dan Portugis.

2.Wilayah yang dikuasakan pada Spanyol membentang dari Meksiko ke arah barat sampai
kepulauan Filipina dan wilayah yang dikuasakan pada Portugis membentang dari Brazil ke
arah timur sampai kepulauan Maluku. Daerah di sebelah barat garis saragosa adalah
wilayah yang dikuasakan dapa Portugis. Dan daerah di sebelah selatan timur saragosa
adalah wilayah yang dikuasakan pada Spanyol.

Perjanjian Tordesilllas adalah suatu perjanjian yang ditandatangani diTordesillas pada 7


Juni 1494 antara Spanyol dan Portugal yang menentukan bahwa belahan bumi bagian
barat dibagi di antara kedua kerajaan tersebut dengan batas garis bujur yang sepanjang
suatu meridian 1550 km sebelah barat kepulauan Tanjung Verde (lepas pantai barat
Afrika), sekitar 39°53'BB.

Wilayah sebelah timur dimiliki oleh Portugis dan sebelah barat oleh Spanyol. Perjanjian
ini diratifikasi oleh Spanyol pada 2 Juli dan Portugis pada 5 September

Padrao Sura Wisesa 1522 adalah Prasasti (Perjanjian) Portugal kepada Maha Radja
Pakuan Padjadjaran yang diwakili oleh Sunda Pakuan atau Padrao Sunda Kelapa yang
berbentuk Perjanjian Hak Sewa Tanah Pertanian – Perdagangan Prasasti ini menandai
perjanjian Kerajaan (Sunda Pakuan) – Kerajaan Portugal yang dibuat oleh utusan dagang
Portugis dari Malaka yang dipimpin Enrique Leme. Dan memperbolehkan Portugis
membuat benteng di Sunda Kelapa.

Perdagangan Portugis diwilayah Pakuan Padjadjaran (1512–1850)yang kemudian


selanjutnya diganti Oleh Inggris East India Company ( E.I.C ) yang di akhir jaman
menjadi Defend Council.

Sementara perdangan dengan Kerajaan Spanyol mulai masuk kewilayah padjadjaran yang
disebut Heren Seventen (17 negara erofa yang bergabung) yang kemudian dikenal
dengan VOC (1602-1800), yang lebih populer disebut BELANDA (B – Land) Eigendom
verponding (Tanah Sewa). Diakhir jaman Spanyol diganti oleh Perancis datang nya
Daerndles dan diganti oleh Amerika yang kemudian menjadi Security Concil.

BANDA INDUNG (BANDUNG) ASET NEGARA INDONESIA dari

abad ke 15 -16, setelah jaman Nerara Pakuan Padjadjaran (Maha Radja Wastu Kancana),
abad kedatangan Eropa dalam Hubungan Bilateral Perdangan Dunia.
Ha = Hindia Belanda (E.I.C - V.O.C ) 1522 - 1602

Na = Netherland (Daendles) 1811)

Ca = China Van Java (jepang 1942)

Ra = Republik 1945

Ka = Komunis 1948 - 1965

Da = Down (Djatuh) 1967

Ta = Tentara 1969

Sa = Sawawa (reformasi 1997)

Wa = Ware House (K.P.K. 2005)

La = Lenglang (leungit ................)

Pa = PRASASTI (pejanjian / M.O.U. 1945+70 = 2015)

Dja = Djawa

Ja = Jang Dipertuan Agung (Rama)

Nja = Njakrawati wangsa Nagara (Ratu)

Ma = Murba ning Paramarta

Ga = Gemah Ripah Loh jinawi

Ba = Bandjaran Wangi

Nga = Ngersakeun, Ngertakeun Hirup - Hurip Djaja di Buana (Resi)

KEKAYAAN NEGARA PADJADJARAN (Bank Swiss) TILEM

DI PARAHYANGAN.

Tilem nya Prabu Silihwangi (Maha Radja Padjadjaran), Tilem - nya

aset DUNIA yang selama ini menjadi rebutan Negara - Negara Adi Kuasa (dalam
fragmen Perang Dunia).

Aset Dunia dibangun oleh sebuah Perjanjian antara timur dan barat (antara PAUS di
barat dengan MAHA RADJA PADJADJARAN ditimur.
Moneter dan Ekonomi dunia berjalan diatas PERJANJIAN (Prasasti)

Barat dan Timur yang dimulai dengan Perjanjian Tordesilas, Saragosa, Padrao
Surawisesa, yang kemudian BARAT dan TIMUR membentuk “Internasional Company”
yang disebut E.I.C dan V.O.C

Yang dikuasakan oleh BARAT pertama kali kepada Kerajaan Spanyol

dan Kerajaan Portugis sebagai perintis pelaksana PERDAGANGAN DUNIA, dimana di


belahan Timur dikuasan kepada Kerajaan SUNDA PAKUAN di Sunda Kelapa.

Maha Radja Padjadjaran pada waktu itu adalah SURAWISESA berkedudukan di Sindang
Kasih Majalengka (Leuwi Munding).

Kursi kebesaran Maha Radja Surawisesa disebut BANGKU (tempat duduk) maka
selanjutnya Kebesaran Maha Radja Surawisesa populer dibarat dengan sebutan BANKu
SWISESA (Bank Swiss).

Dongeng PRABU KERTA BHUMI Radja Madja Pait.

BRAWIDJAJA, Prabu Kerta bhumi (Bhre Kertabhumi) raja pamungkas Majapahit


kagungan PERMAISURI anu jenengan Ratu Dwarawati (Dewa- Ra- Wati) wedalan Ratu
Campa (Sumatra – Sunda Pakuan) ti Permaisuri eta kagungan putra anu jenengan Munding
Laya Di Kusumah.

Prabu Kerta Bhumi nyaeta Dewa Niskala atawa Rd. Angga Larang putra Niskala Wastu
Kancana (sang BUNI SORA).

Kumargi nikah ka istri ti Cina dianggap nikah istri larangan, laju anjeuna jujuluk RD,
ANGGA LARANG.

Prabu Kertabhumi nikah ka putri selir ti Cina waktos sateuacan janten raja di Madja
Pahit. (anu marentah dina tahun 1474-1478).

Saparantos Dewasa Rd. Munding Laya Di Kusumah nikah ka Putri Maha Radja
Padjadjaran Wastu Kancana nyaeta Nyai Ambet Kasih (Buni Kasih) anu salajengna
ngagaduhan kalungguhan janten lambang Mahkota “ BINOKASIH ” Lambang Ka- MAHA
RADJA-an.

Nami asli selir ti Cina eta jenengana Siu Ban Ci, putri Tan Go Hwat sareng Siu Te Yo ti
Gresik. Tan Go Hwat salah sahiji saudagar kaya anu oge gaduh kalungguhan ulama anu
kagungan gelar Syaikh Bantong.
Kumargi kebijakan Politik harita kedah ngantunkeun istri larangan akhirna Prabu
Brawijaya mirak selir Cina, anu saterasna eta selir cina ditikah ku salah sawios Bupati
Cina anu jenengan Swan Liong nyaeta Arya Damar atawa Arya Dilah bupati di Palembang,
Putri Cina saatos nikah sareng Arya Damar kagungan putra Raden Patah sareng Raden
Kusen atawa Kin San (Kian San Tang).

Raden Patah (Jin Bun) lahir dina taun 1455, Rd Kin San lahir dina taun 1456.

Dongeng: " MBAH PANDJANG - MBAH DJANGKUNG "

Legenda misteri mbah PANDJANG, anu kocap dikaramat-keun ditatar sunda.Tokoh


sadjarah anu mawa "Lalakon Panjang" dina kahirupan Politik Ka Nagaraan dugi kadangeut
ieu, saha mbah Pandjang ....?

Mbah Pandjang nyaeta PRABU KERTA BHUMI radja Madjapait pamungkas

anu satuntas diserang ku Girindra Wardhana (Rd.Baribin) jeung Pasukan Demak Harita
anu dipimpin langsung ku Rd patah, laju Prabu Kerta Bhumi nyingkir ka Galuh (Kawali).

Prabu Kerta Bhumi dilungguhkeun ku Ku Hyang Buni Sora (NISKALA WASTU


KANCANA) ramana kuanjeun Di Madjapait (dina posisi Galuh Pakuan =
KARATUAN),kanggo ngagentos Prabu Di Wastu (Djaja Nagara1 anu pupus diracun ku
TANCA, oge kumargi rai-na Prabu Di Wastu anu jenengan Prabu Wangi (Djaja Nagara
II) anu sateuacana nyilihan Prabu Di Wastu di Madja Pait pupus gugur dibubat akibat
ulah Gadjah Mada.

Prabu Kerta Bhumi jujuluk Prabu Anggalarang/ Dewa Niskala/ Ningrat Kancana, anu
ngalihkeun kota pamarentahan Madjapait ti Ujung Galuh (Jawa Timur) ka Galuh (Kawali)
kumargi diserang ku GirindraWardhana sareng Rd Patah ti Demak.

Teu kungsi lila di Galuh Kota pamarentahan teh dialihkeun deui ka BOGOR di PAKU
DJADJAR, kumargi diserang ku pasukan Cirebon anu dipimpin langsung ku Djaja Antea/
KIN SAN (Kian Santang).

Perjalanan Panjang Karatuan GALUH anu kudu dipertahankeun ulah karebut ku musuh
(KABUYUTAN kudu dipertahankeun) sareng diperjuangkeun dugi kasalametna.

Prabu Kerta Bhumi/ Rd Angga larang nelah dina Kalungguhan Kebesaran Patriot ngabela
jeung ngajaga lemah cai tina sagala hal rongrongan musuh anu salajengna Prabu Kerta
Bhumi kocap disebut "EMBAH PANDJANG " (Panjang Lalakon).
Prabu Kerta Bhumi Kagungan Putra ti Permaisuri Dwara Wati (Putri Campa) anu jenengan
Munding Laya Di Kusumah anu jujuluk

" SURAWISESA "

Saatos mangkat dewasa Sura Wisesa Nikah Ka putri Ambet Kasih (Buni Kasih) Putra
Maha Radja Padjadjaran " WASTU KANCANA " anu salajengna Sura Wisesa Ngagentos
kalungguhan Wastu kancana Janten Maha Radja Padjadjaran anu gelar SRI BADUGA
MAHA RADJA PRABU GURU GANTANGAN SANG SRI DJAYA DEWATA (SILIH
WANGI)

Di Jaman Prabu Silih Wangi ieu ayana Kerja sama Bilateral-Ekonomi Perdagangan sareng
negara negara barat anu harita diwakilan ku (Portugis - Spanyol) dina perdagangan
Rempah- rempah anu sanes kanten.

Di bangsa barat anu daratang kadieu Prabu Silih Wangi kocap disebut Rd, Jang
Dipertuan Agung/ Aden Haigh / Aden Djangkung (Tinggi) anu salajengna sok disebut "
DEN HAGG " (MBAH DJANGKUNG)

Dongeng :

MBAH DJAMBRONG - MBAH TUMPANG

(NU NGAGEUGEUH BANDUNG KULON)

Djambrong = Djampe Pelet Baruang Kondang,

Tumpang = Tipu Garut Bohong Tarogong.

Digambarkeun na Djambrong / Djabrig meureun tara dicukur,

nyilokakeun (UKUR) atawa Radja Ukur.

Ari Tumpang nyaeta tokoh anu Numpang anu jadi minantuna Radja Ukur (Tohaan /
Mitoha).

Lamun aya kecap Bandung Kulon, meureun kudu aya Bandung Kidul,

Bandung Wetan jeung Bandung Kaler, laju dimana ari PUSEUR-na Bandung.........!!!!

Dina tatanan Nagara Baheula/ Purba nu kasebut Padjadjaran tea, PUSEUR-na Bandung
nyaeta " LEUWI SIPATAHUNAN " nu-aya diwewengkon BANDJARAN ayeuna wilayah
LEBAK WANGI (Baheula).

Saha ari Mbah Djambrong jeung Mbah Tumpang,.....?


2 Tokoh Kanagaraan ieu anu sok dilalakonkeun digambarkeun JURIG,..!!! Tukang Baruang
Cohagna mah Jahat tukang guna-guna nyieun panyakit ngondangna oge kudu make
SURUTU ADIPATI (SURUTU KUBA), Beer Hideung,Endog SOANG, Cikopi pait- Cikopi
amis, Deuweugan Kalapa jeung PAIS LELE.

2 Tokoh (Karuhun) ieu nyaeta ahli politik strategi (Dangiang Bandung) nu kasebut
KUNCEN (Kunci Nagara) Padjadjaran.anu neundeun sagala rupa RUSIAH jeung kakayaan
Nagara.PADJADJARAN.

Bandung Kulon baheula anu jadi PUSAT PAMARENTAHAN dijaman Nagri PAKU
SARAKAN (anu mageuhan Lemah Cai).di Gunung PANCIR......!!!

COGREG DI BADIGUL,

Satuntasna Karatuan (Galuh- Pakuan) Madjapait dialih-keun Ka Bogor dina Kalungguhan “


PAKU DJADJAR “ ku Rd. Angga Larang/ Prabu Kerta Bhumi Pihak kerajaan Islam masih
terus ngudag ngudag Kabuyutan SUNDA , anu laju Demak sareng Cirebon ngadeg di
Banten sareng di Djaja Karta.

Kajadian Cogreg dibadigul antara Nangganan (sultan Hasanudin) jeung Susuk Tunggal/
Sang Haliwungan anu harita ngalungguhan (Sunda –Pakuan) di Lampung.

Susuk Tunggal datang ka Bogor kapuseur Pamarentahan Paku Djadjar di Bogor keur
nyalametkeun Karatuan Galuh Pakuan (Rd. Angga larang),ku margi RATU teu meunang
kajamah kumusuh .(KABUYUTAN Kudu dijaga, lamun karebut ku musuh bakal HINA –
BAU saperti Kulit Lasun Dijarian).

Anu akhirna PAKU DJADJAR (Karatuan) pon kitu deui SUNDA PAKUAN asup
kapuseurna NAGARA Tilem di “PAKUAN PADJADJARAN” tutup- na jaman ke PRABUAN
anu ganti lalakon dina jaman “ KABUPATIAN” lain Bupati handapeun Governor (Bupati
didieu hartina Radja / Ratu).

Pakuan Padjadjaran anu jadi Puseur Nagara, dugi kadangeut ayeuna oge jadi misteri
dimana patempatanana, aya nunyebut di Sumedang, aya oge nunyebut di Bogor, aya
nunyaritakeun di Garut, di Cianjur, di Subang, di Suka Bumi, di Tasik, di Panjalu, di
Ciamis..........

PEK TEH TEUING...!!!

PADJADJARAN teu pernah kajajah ku karajaa Islam atawa karebut kukarajaan Banten,
Padjadjaran Tilem di Nagara-Na Radja jeung Ageuman-Na, heunteu NINGGALKEUN
TAPAK (hartina teu ninggalkeun nanaon) komo Ninggalkeun Karuksakan ahlak di nagara.
Padjadjaran ngantunkeun WAWANGI NYAMBUANG SABUANA, Padjadjaran Pemilik
Keadilan jeung Kamanusaan sang MAHA RADJA.anu WELAS ASIH anu kantos
Nangtungkeun ADIL PARAMARTA ditanah HINDUSTAN ieu.....!!!!!

MAMA HOER “ Jago CiMande

Didaerah pakidulan cililin, cianjur, sukabumi, bogor, dumugi ka daerah Banten kocap
kacaritakeun jago SILAT jurus Ci Mande anu katelah “ Mama Hoer “ ari lalakona mama
hoer sajaba jago silat teh katelah sok ngubaran Patah Tulang.

Kuring meunang dongeng MAMA HOER teh waktu kuring baheula sok rajeun ka daerah
Bogor pedah aya baraya jauh anu keur ngobong diditu nya kuring sok katugasan
nganteran bekelna (karunya) bisi katalangsara maklum aya didaerah batur.

Loba pisan pesen jeung atikan anu aya dina dongeng Mama Hoer anu dipulungan
diantawisna HARTI anu di sebut SILAT jeung JURUS geuning eusina-mah

" Silaturahmi, Jujur jeung Lurus", anu nerangkeun Rag-Rag-na dina Silat lain kugoreng na
USIK jeung ULIN tapi KULAKU jeung PAMOLAH sorangan anu Goreng (Rubuh Kulakuna
Ragrag ku ahlakna)

Geuning hartosna PATAH TULANG teh, urang kudu bisa nyambungkeun deui
BABARAYAAN anu geus pararotong alatan Usik dina Ulin-na sanajan geus BUBUK
cohagna-mah “ Kudu bisa ngubaran saacan bisa meureup CEUNAH.....!!!”

Saha ari Mama Hoer,.......

Mama Hoer jenengan aslina eyang Rangga, anu baheula kocap kasebut RANGGA
GADING, nyaeta Adipati Ukur/ Rd.Djalaludin Muhamad Surawangsa / Udjang Maha
Radja Katetek ing Mataram, didaerah pakidulan Garut mah anjeuna katelah syekh
Nuryayi (Eyang Nuryayi).

Rangga Gading kagungan bojo Putrina Radja Ukur (Dalem Santohaan) anu katelah Nyi
Ageng Ukur (Dewi Maha Radja Imbanagara). Adipati Ukur ngadeg janten Ratu
IMBANAGARA di Suka Ratu (dina posisi Karatuan Galuh Pakuan) anu kagungan gelar “
Tumenggung Secapati Panata Yudha Sang Wira Bangsa “

Saatosna lengser tina karatuan anjeuna ditugaskeun kuNAGARA dina karesian anu
ngadeg janten Radja-Resi dina kalungguhan “ Sunan Wali Bungsu Al Ulama Djalaludin
Muhamad bin Achmad Mahdi “

Dongeng: “ EYANG CAKRA..............!!!!


Saha ari “ Eyang Cakra “ anu sumare di GUNUNG SEPUH ............!!!

Kajadian Bancang Pakewuh di Majapait anu dilakukeun ku Pasukan Sunda ti INDRA PURA
(Palembang) anu dipimpin ku HANG TUAH (Buni Sora) Patih Sunda anu katelah “ MAHA
PATI ANAPAKEN “.

Datangna Pasukan Sunda ti Indra Pura ngarurug Puseur kota Madja Pait akibat gugurna
Maha Radja Sunda “PRABU WANGI” alatan “ SKANDAL BUBAT “ anu dilakukeun ku
Gadjah Mada, antukna nimbulkeun amarahna sakabeh Radja-Radja nu aya di Nagara
Padjadjaran. Anu akhirna sakabeh Radja –Radja Mufakat pada miangkeun Pasukana ka
Puseur Kota Madja Pait kalawan dipimpin ku para Radjana kuanjeun keur ngahukuman
Gadjah Mada jeung anu geus hianat ka Nagara.

Sakabeh tentara Pasukan Gadjah Mada nu aya di Madja Pait paburisat teu mampu nahan
serangan Tentara Sunda anu kacida rea-na. Loba tentara Madja pait anu dipimpin ku
Gadjah Mada perlaya, sebagian deui kabur nyalametkeun diri masing masing kadaerah
KULON jeung kadaerah KALER . Karaton Madja Pait diubrak-abrik, Putra Mahkota
Madja Pait anu jenengan INU KERTA PATI (Hayam Wuruk atawa anu kocap katelah
Susuk Tunggal), disalametkeun ku MAHA PATI ANAPAKEN / Buni Sora.

Kaayaan Madja Pait waktu harita dikawasa ku urang TIONGHOA PERANAKAN anu
tadina geus ngayakeun hubungan dagang jeung Madja Pait jaman RATU Djaja Nagara I
atawa anu katelah Djoko Dolok (Prabu Di Wastu). Prabu Djaja Nagara I tiwas alatan
diracun ku TANCA nyaeta tabih Tionghoa anu dibawa ku Gadjah Mada ka Istana.

Karatuan Madjapait harita disilihan kunu janten rai-na nyaeta Djaja Nagara II anu
katelah jenengan “PRABU WANGI” Maha Radja Sunda di Galuh anu sok di-landih sang “
KALA GEMET”, kumargi anu janten Putra Mahkota Madja Pait Rd. Inu Kerta Pati teu
kabujeng dilantik RATU ku Maha Radja Prabu Wangi.

Prabu Wangi teu kungsi lila nyilihan Ratu Madja Pait kumargi Gugur di Palagan Bubat
akibat rekayasa Skandal Gadjah Mada anu dibantu kupasukan tentara Kahuripan
bawahan Madja Pait anu lolobana urang tionghoa peranakan anu pernah daratang
kapadjadjaran dina Expedisi pimpinan Macheng Ho.

Patih Gadjah Mada kabur nyalametkeun maneh, Arya Damar tokoh sentral pimpinan
tionghoa peranakan di Tuban perlaya sedengkeun Damar Wulan putrana Arya Damar
Kabur kadaerah kulon sekitar Gunung Lawu .

Kanggo nyilihan Karatuan Galuh (Madja Pait) Maha Pati Sunada Rd. Anapaken Netepkeun
Ratu Madja Pait Prabu Kerta Bhumi putrana Kuanjen anu sakaligus ngalihkeun Puseur
Pamarentaha Kota Madja Pait ti Ujung Galuh (Kediri) ka Galuh di Kawali, anu engke
Katelah “ RADJA GALUH “.
Samentawis Rd. Inu Kerta Pati (Hayam Wuruk) ditetepkeun ngalungguhan Karesian
Sunda di “ LAMPUNG “ kocap katelah “sang SUSUK LAMPUNG”anu sok kasebat “ RATU
SUNDA “. Rd, Inu Kerta Pati kagungan bojo putrina Maha Pati Anapaken anu jenengan
Dewi Ratna Ningrum, rai teges Prabu Kerta Bhumi.

Rd, Inu Kerta Pati sareng Dw.Ratna Ningrum Kagungan Putra Pameget anu Jenengan “
Munding Sari “ anu oge sok katelah Raden Walang Sungsang.

Satuntas na ngalungguhan Ka-Resi-an di Lampung Rd.Inu Kerta Pati mulih deui Kapuseur
Padjadjaran di Para Hyangan anu lajeng kagungan gelar PRABU MULIH.

Saatos janten Ratu Madja Pait di Singa Pura (Cirebon ayeuna) Rd Walang Sung Sang
kagungan gelar “ Tumenggung CakraBuana Wangsa Goparana Sang Prabu Walang
Sungsang “ Anu dina carita sepuh-sepuh urang sunda mah sok disebat “ EYANG CAKRA “
di Gunung Sepuh (silib Ka-SEPUH-an anu AGUNG) “ Ratu Madja Pait ”:.

SUBANG LARANG (SUNDA) – SUMEDANG LARANG (GALUH)

Satuntasna Djaman PAKU DJADJAR (di Bogor) salaku Galuh Pakuan, jeung djaman
INDRA PURA salaku Sunda Pakuan (di Lampung). Ngadeug djaman Kasilih Wangian anu
dilungguhan Ku Maha Radja “Sri Baduga Maha Radja Prabu Silih Wangi Sang Sri Djaja
Dewata (Sura Wisesa / Munding Laya Di Kusumah) di SUMEDA LARANG (Mandala
Agung).

Salajengna Ka-RATU-an (GALUH) di lungguhan ku Rakean Munding Sari /Rd. Hidayat


Marta Singa /Walang Sung- Sang dina posisi Bupati Pakung Wati Penguasa Cirebon
(Padjadjaran Tengah) anu disebat Lurah Agung GAGAK KARANCANG.

Ka- RESI-an (SUNDA) dilungguhan ku Rakean Munding Wangi/ Rd. Salalangu di


SUBANG LARANG, dina posisi Bupati Cikundul anu disebat GAGAK LUMAYUNG.

Dina djaman “ PAKUAN PADJADJARAN” (Ka- Silih Wangian) Nagara bisa kasebut
jaman KARTA RAHARDJA GEMAH RIPAH LOH JINAWI (Loba katon seueur ketan).

Ka-3 Pamimpin Kasilih Wangian “ Munding Laya, Munding Wangi, jeung Munding Sari “
Ngababakan anyar dina Ka-Nagara-an PADJADJARAN, Ngayak Menak ngaheuyeuk
Dayeuh ngadidik PIRATUEUN jang saterusna dina Binayapanti ka Mandalaan anu tangtu.

Anu Salajengna ka-3 pamimpin SILIH WANGI ngecagkeun KASILIH WANGIAN


lajeung Ngadegkeun Kabupatian dina Kamartabatan “ RADJA AGUNG” jeung “RATU
AGUNG” keur mingpin dulur, baraya jeung somah-somah anu daratang ka Padjadjaran
ngadon Usaha Ngajar, Agama jeung Daragang.
Anu saterusna mah engke Ngembang Usaha dina Hubungan Dagang jeung Nagara Nagara
Eropa anu kasebut V.O.C jeung E.I.C anu dipercantenkeun diluluguan ku RADJA TALAGA
Prabu Kara Seda anu salajeungna sok kocap disebat EYANG PATINGGI (mbah
Djangkung)

Dongeng: MBAH MALIM (KIARA CONDONG)

Dina lalakon akhir jaman PADJADJARAN sa-acan nincak jaman -

NEGARA REPUBLIK, ngalaman jaman nudisebut NAGARI BANDUNG (Bandungan – Leuwi


Sipatahunan).

Anu kantos dilungguhan ku 5 BUPATI dina gelar “ WIRANATA KUSUMAH “

Sumur Bandung (Bupati Bandung ) anu munggaran jenengan Rd. Ibrahim Prawira Dirdja
/Angga Dirdja III /Pangeran Djati djadjar/ Rd. Wira Djibdja anu gelar “ Wira Nata
Kusumah I di Krapyak (Dalem Gadjah Timbanganten).

Sumur Bandung II (Bupati Bandung II) jenengan Rd. Abubakar Djibdja Yudha/ Angga
Diraksa/ Pangeran Cakra Kusumah/ Rd. Ardisela anu gelar “ Wira Nata Kusumah II di
KAUM anu katelah Daleum Kaum.

Sumur Bandung III (Bupati Bandung III) jenengan Rd. Umar Ardhi Suta/ Prana
Djibdja/ Pangeran Dipa Negara/ Angga Diredja II anu gelar “ Wira Nata Kusumah III
di Karang Anyar (Dalem Karang Anyar)./Regent Bandung.

Dina Sumur Bandung IV aya saeutik lalakon rame waktu istren Kanjeung Bupati, kumargi
aya Sesepuh masyarakat ti Limbangan anu teu Panuju Kanjeng Bupati diistrenan ku
Walanda harita, margina anjeuna parantos janten Wedana Bupati di TOMO anu
salajengna kedah ngagentos BUPATI Bandung III dina kalungguhan Wira Nata Kusumah
IV, tanpa kudu aya campur tangan Walanda.

Saha Sumur Bandung IV (Bupati Bandung IV) nyaeta anu katelah MBAH MALIM anu
jenengan “ ARIA MARTA NEGARA “ (Dalem Tegal Lega).

Sebutan MALIM neundeun silib “ Mualim Limbangan “ Mualim = Pamimpin KIARA


CONDONG, neundeun silib - siloka Ngiuhan /ngalindungi jelema leutik / CONDONG ka
RAKYAT .

Salajengna Sumur Bandung V(Bupati Bandung V) “ Aria Adipati Wira Nata Kusumah V
(Dalem Hadji)/ Regent Bandung.
Dongeng na:..........” EYANG PATINGGI “

Djaman Kolonialis nyaeta jaman Neatherland (Perancis) taun 1800-an anu harita
datangna Marskal Daendles (anu kocap disebut Mas Galak), di Nagara urang harita bisa
kasebut keur jaman werit (balangsak), NAGARA Digadekeun kana PANGKAT Pupulasan.

Beda jeung keur jaman Belanda (Hindia-Belanda) jaman hubungan dagang antara
Padjadjaran (Hindustan) jeung urang-urang eropa (Heren Seventeen). Hindustan lain
harti agama Hindu, tapi tanah Hindustan (Padjadjaran) anu kiwari disebut Indonesia.

Asupna BELANDA (Company), Perusahaan Perdagangan International numimiti di dunya


aya di Nagara urang. Sepak terjang V.O.C (Company) sabenerna-mah ngikis nagari-nagari
anu geus teu mikolot (Baha) Ka Padjadjaran, Alpukahna ku ayana Perjanjian2 jeung
Nagari2 (Karajaan /Kasultanan) nu aya di Nagara Padjadjaran.

1.Perjanjian Bongaya, tahun 1666.

Isi : Raja Hasanuddin dari Makassar menyerah kepada VOC

2.Perjanjian Jepara, tahun 1676.

Isi : Sultan Amangkurat II Raja Mataram harus menyerahkan pesisir Utara Jawa jika
VOC menangk dalam pemberontakan Trunojoyo

3.Perjanjian Gianti, tahun 1755.

Isi : Kerajaan mataram dibagi menjadi dua bagian yaitu Yogyakarta dan Surakarta.

4.Perjanjian Salatiga, tahun 1757.

Isi : Surakarta dibagi menjadi dua bagian yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran.

5.Perjanjian Kalijati, tahun 1942.

Isi : Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang.

6.Perjanjian Linggarjati, tanggal 25 Maret 1947.

Isi :

- Belanda mengakui kedaulatan RI atas Sumatra, Jawa, dan Madura.

- Belanda dan RI akan bekerja sama membentuk Negara Indonesia Serikat.

7.Perjanjian Renville, tanggal 17 Januari 1948.


Isi : RI mengakui daerah-daerah yang diduduki Belanda pada agresi 1 menjadi daerah
Belanda.

8.Perjanjian Roem Royen, tanggal 7 Mei 1949.

Isi : - Pemerintah Indonesia akan dikembalikan ke Yogyakarta.

- Indonesia dan Belanda akan segera mengadakan perundingan Konferensi Meja Bundar
(KMB).

9.Pernjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB), tanggal 23 Agustus 1949

Isi :

- Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat.

- Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan.

10.Perjanjian New York, tanggal 15 Agustus 1962.

Isi :

- Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB.

- Akan diadakan penentuan pendapat masyarakat Irian Barat.

11.Perjanjian Bankgok, tanggal 11 Agustus 1966.

Isi : RI menghentikan konfrontasi dengan Malaysia.

Perjanjian – Perjanjian V.O.C eta, hakekat-na mareman Kerajaan atawa kesultanan ku


ayana “ HAK OCTROY - V.O.C. ” anu dibere wewenang ku “EYANG PATINGGI“ dina taun
1602.

Saha ari " Eyang Patinggi "....................!!!!!

Eyang Patinggi nyaeta Owner (Pemilik Kebijakan) anu nangtukeun batas waktu “ Hak
Sewa Tanah” jeung jalana Perdagangan Internasional anu jaman harita kasebut V.O.C
jeung E.I.C di Nagara Padjadjaran.
(DINASTI 28 Oktober 1928)

(PRASASTI 1 juni 1945)

(TRUSTY 17 agustus 1945)

Sumpah Pemuda adalah tonggak utama dalam sejarah berdirinya Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

"Sumpah Pemuda" adalah keputusan Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tanggal,
27-28 Oktober 1928 di Jakarta, Keputusan ini menegaskan kesepakatan mengakui satu
"tanah air Indonesia", satu "bangsa Indonesia", dan satu "bahasa Indonesia".

Para Pemuda yang berserpakat adalah perwakilan dari pada Nagari – Nagari (daerah)
seperti young java, young ambon, young celebes, dimana merupakan manisfestasi dari
DINASTY (Kerajaan dan Kesultanan), yang DIPIMPIN oleh satu “SUMPAH PEMUDA”
yang merupakan manisfestasi sakral ke- MAHA RADJA -an.

Manisfestasi Ke-MAHA RADJA- an (Rama Agung) harus menjadi Sumber Hukum Dasar,
Negara dan Filosofis Bangsa, beliau adalah sang Baginda "PANCASILA “ Yang lahir pada
tanggal 1 juni 1945, yang sekaligus merupakan PRASASTI.

SUKARNO adalah manisfestasi RATU, yang mengemban Trusty (Dipercaya) membawa


Ke-Ratu-an (Pemerintahan) kearah Kemanusiaan dan Keadilan.yang tercatat dalam
sejarah pada tanggal 17 Agustus 1945.

KUDJANG

Kudjang adalah Simbol Pemegang Kekuasaan tertinggi Negara PADJADJARAN di


Mandala Agung (lembaga tertinggi negara). Lembaga tertinggi Negara tesebut berada
diwilayah PARAHYANGAN di pulau Djawa bagian barat yang dibatasi oleh dua sungai
besar yaitu CITARUM dan CIMANUK dari jaman ke jaman Sejarah Kenegaraan.

Kudjang hanya dipegang oleh MAHA RADJA, sang pimpinan tertinggi dari keradjaan-
keradjaan yang ada di wilayah Negara Padjadjaran (Indonesia sekarang).

Maha Radja yang pernah memegang KUDJANG didalam sedjarah Kenegaraan


adalah :

1 Sri Maha Radja Purnawarman Radja Sunda Sembada/ Maha Radja Taruma Nagara
Desa (Dwi Pantara) sang GURU HYANG.
2.Sri Maha Radja Tarusbawa Radja Sunda Sembada/ Maha Radja Guru Cupu Nagara
(Djawa Dwipa) sang Tritusta Patandjala.

3.Sri Djaja Naga Punta Hyang/ Batara Guru Galunggung Rahyang-ta Sempak Wadja/
Ratu Gunung Puntang/ sang GARGA.

4.Maha Prabu Barma Widjaja/ Guru Resi Karang Kamulyaan/ Ratu Galuh Bandjaran
Sari(Taradju Djawa Dwipa)sang Rakean Djamri Prabu Sandjaja.

5.Maha Radja Resi Dharma Siksa (Makuta Wangsa Nagara Galunggung) sang kuwu
tumapel Anusapati.

6.Maha Radja Purahita/ Niskala Wastu Kancana Andaya Ningrat/ Hyang Hadji Purwa
Wisesa (Batara Guru diDjampang) sang Buni Sora.

7.Sri Paduka Maha Radja Prabu Guru Gantangan Sang Sri Djaja Dewata/ Rd. Somadulah
Surawisesa Munding Laya Dikusumah/ Brawidjaja ke V/ sang Buyut Sura sowan.

8.Sri Paduka Maha Radja Prabu Guru Dewata Prana sang Prabu Guru Dewata/ Rd.
Salalangu Laya Kusumah/ Rakean Munding Wangi.

9.Tumenggung Cakra Buwana Wangsa Goparana sang Prabu Walangsungsang/ Rd. Hidayat
Marta Singa rakean Munding Sari

10.Tumenggung Sri Manganti Sang Mangambetan Senapati Hing Alaga/ Rd. Abdul Djabar
Sutawidjaja sang Aria Suramanggala/ Prabu Liman Sandjaja/ Dangiang Limangan.

SISTEM CARACTER LAND SCAPE TANAH DJAWA (DANGIANG) NUSA KENDENG


(P.DJAWA)

Sajarah di urang teu bisa disaruakeun cara macana jeung bangsa2 lain nu aya di dunya
ieu, saperti sajarah Mesir Kuno, India, Akadia, Babilon, Persia, Sumeria, Cina, Mongolia,
Yunani jeung rea2 deui anu ditarulis ku orientalis kitu ayana( saenyana) saperti dina
Ensiklopedi Britanica atw Americana.

Saliwatmah di urang teu bisa dipercaya tulisan sajarah kuno teh da loba ku tamsil jeung
silib, siga ngaran2 Radja oge ku sato Anjing, Lutung, Ciung, Gajah, Liman, Wanara,
Bagong, Buaya, Buta, Manuk , patempatanana oge leuweung, leuwi, situ, gunung, jeung
loba dongeng nu nyaritakeun sato kawin jeung manusa, Raja silih paehan marebutkeun
keris jeung sabangsana, anu saliwat mah siga dongeng.

Laju kunaon kabeh eta carita lolobana dinusa Djawa, lantaran Nusa Jawa awal Peradaban
mimiti aya manusa anu melek di Dunya anu dilambangkeun KU HAYAM DJAGO, silib sato
anu mimiti waras ningali meletekna PANON POE, ari Panon Poe silib CAANG / TERANG/
NGARTI (Peradaban). Numatak p Jawa disilibkeun dina Iket diwetan (Bali) jawerna
diharep ditengah (Jawa tengah) aya bendulan siga endog BLANGKON, dikulon Jawa
barat BUNTUT na barangbang semplak.

Sakaol deui aya nunyaritakeun pulau djawa teh dibagi 3 djadi SOANG, MERI jeung
ENTOG, nya meureun dicicingan ku Para Sang Hyang silib SOANG, dicicingan Ku
masyarakat nu resep abring-abringan silib MERI, dicicingan ku para manusa2 pendatang
nu beuki dahar siga Antaga (Togog) silib ENTOG.

Tatanan di Nusa Djawa mibanda sistem waris ti alam (WARUGA DJAGAT), pon kitu
tatanan pamarentahan (Tata Nagara) mibanda waris WARUGA DJATI anu sistem eta
lamun diteuleuman berulang- ulang kajadiana kitu jeung kitu eta DANGIANG NUSA
KENDENG.

Ieu salah sahidji conto sistem anu kungsi didawam keun ku kolot ka kuring,dina SANDI:
0 – 9 – 1 – 4 – 5 – 3 – 7 – 10 – 0

O – Saka, MULA WARMAN , (awal manusa)

Salaka Domas – Salaka Nagara

- AKI TIREM (Guru Resi Watu Gunung/ Ratu Sungging Purba Hyang Kara) Radja Salaka
Domas (SUNDA WIWITAN)

- ADJI SAKA 1, Radja Guru Dewa Warman

9 – Salapan, Dewa Warman (Dewa Warman 1 – 9 )

TARUMA NAGARA

1 – Hidji,

TUMANG (Adji saka 2/Maha Radja Resi Wisnu Gopa) Radja TARUMA HYANG, anu
disilibkeun ANDJING.

4 – Opat,
1.Sang Hyang Tambleg Meneng (Ratu Nusa Kendeng). 2.Prabu Guru Sindula Hyang (Radja
Kendan). 3.Guru Resi Dewata Cengkar (Radja Medang). 4.Mayang Sunda Galuh Kandiawati
(Ratu Nusa Djawa).

TARUMA NAGARA DESA

5 – Lima,

1.SANG KURIANG (Nandi Swara/ Adji Saka 3/Sri Maha Radja Purna Warman/ Sang
Guru Hyang/ Radja Sunda Sembada/Maha Radja Taruma Nagara Desa DWIPANTARA).

2.Sri Maha Radja Tarus Bawa (Tri Tusta Radja Sunda Sembawa/Maha Radja Guru Cupu
Nagara DJAWA DWIPA).

3.PURUCA (Sri Djaya Naga Dapunta Hyang/Radja Resi SRIWIJAYA/Bagawat Sadjala


djala/ Radja di Bukit Siguntang PALEMBANG/SWARNA DWIPA)

4.GARGA (Sri Djaya Naga Punta Hyang/ Batara Guru Galunggung/ Rahyang-ta SEMPAK
WADJA/ Saung Galah/ Ratu Gunung Puntang Malabar/ WARUNA DWIPA).

5.MAISTRI (Sana HA – Sana WA)Dewi Ratu Kidul/ Nyai Roro Kidul/SIMHALA DWIPA.

PUNTA NAGARA (CUPU NAGARA)

3 – Tilu,

1.Raden Daniswara (Resi Kendayun/ Adjar Sukaresi/ Rahyang-ta MANDI MINYAK


Galuh/ Radja Layu Watang/ Gunung Cupu NUSA DJAWA.

2.Rabuyut Sawal.

3.Rakean Djambri/ Prabu Sanjaya/Maha Prabu Barma Widjaja/Guru Resi KARANG


KAMULAN/ Ratu Galuh Bandjaran Sari/ TARADJU DJAWA DWIPA.

BANDJAR NAGARA (KAHURIPAN/ MEDANG KAMULAN) MATARAM 1 SRI BIMA –


PUNTA – NARAYANA – MADURA – SURADIPATI

7 – Tujuh,

1.Sri Maha Radja Panangkaran/ Rahyang Banga/ TAMPERAN 2.Sri Maha Radja
Panunggalan/ Sang Manah-Ra/ Radja Pataruman. 3.Sri Maha Radja Garung/ Sang Guru
Minda. 4.Sri Maha Radja Pikatan/ BANDUNG BANDA WASA/ sang Guna Darma. 5.Sri
Maha Radja Kayu Wangi/ BALA PUTRA DEWA. 6.ANUSAPATI/ Maha Radja Resi
Dharma Siksa/Kuwu Tumapel/ Makuta Wangsa Nagara. 7.TOH DJAJA/ Maha Radja
Resi Dharma Wangsa/ Sri Katon/ Djaja Katwang/ Makuta Wangsa Nagara.

PADJADJARAN NAGARA – GALUNGGUNG

NAGARA KERTA GAMA – NAGARA KERTA BUMI – NAGARA KERTA RAHAYU ( dina
djaman SUMEDANG LARANG, PANJALU, KADIRI, DJENGGALA,DAHA)

10 – Sapuluh,

1.Sri Djaja Bupati/ Dharma Suci/ Prabu Daha/Para Hadjian Sunda. 2.PRABU Djaja Baja/
Raga Mulya/ Pararaton Galuh. 3.PRABU Erlangga Ratu KADIRI. 4. Aria Wira RADJA/
Maha Prabu Kerta Radja-sa/Radja Djenggala/ Patih Madjapait. 5. Rd. Widjaja/ Maha
Prabu Kerta Radja-sa Nagara/Ratu Agung Hudjung Galuh/ Radja 1 Madjapait
KADIRI/Hibar Buana Tadji Malela. 6. Prabu Lingga Wastu/ Rd. Djaja Nagara/ Ratu
GALUH PAKUAN Taradju/ Maha Prabu Djaja Nagara 1/Radja Madjapait 2 KADIRI.
7.Maha PATI Anapaken/Hyang Twah Purba Sora/Buni Sora/ Hadji Surawisesa/ Batara
Guru di Djampang/Niskala Wastu Kancana Andaya Ningrat. 8.Prabu Lingga Buana/ Rd.
Kala Gemet/Radja SUNDA PAKUAN pandjalu/Prabu Djaja Nagara 2/Radja Madjapait 3
KADIRI/ Maha Radja Prabu Wangi/ Prabu Diwastu/Radja Agung PADJADJARAN
Kawali. 9.Ningrat Kancana/ Prabu Angga Larang/Dewa Niskala/Ki gedeng Tapa/Ki gedeng
Singapura 1.Rahyang Kancana/ Prabu Susuk Tunggal/ Sang Haliwungan. 10.Wastu
Kancana Wangi Suta/Sri Paduka Maha Radja Prabu Guru Dewata Purana Ratu Hadji Di
Pakuan Padjadjaran Sang Ratu Karanten Layaran Wangi/Kigedeng Sindang Kasih.

NAGARA PAKUAN (PAKU DJADJAR / PAKUAN PADJADJARAN)

0 – SUWUNG/ TILEUM/ Suda Larang/Aya dina Teu Aya.

Munding Laya Di Kusumah/ Sri Djaja Dewata/ SILIWANGI 1. Munding Wangi/Prabu


Ratu Dewata/ SILIWANGI 2. Munding Sari/ Prabu Cakra Buana/ SILIWANGI 3.
Lamun ditengetkeun Dangiang nusa KENDENG hiji sistem anu berulang malikan deui dina
Jaman NAGARI PARAHYANGAN (limbangan).anu ngadeg dina taun 1525, sarua mibanda
SANDI: 0 – 9 – 1 – 4 – 5 – 2 – 7 – 10 – 0

0 – SILIHWANGI (Tileum / Suwung/SUDA LARANG).

Galeuh PAKUAN – Galih PAKUAN

SUNAN PANCEUR/ Rd. Abdul DjabarSuta Widjaja/ Aria Sura Manggala/ Tumenggung
Sri Manganti Senapati Hing Alaga Sang Mangambetan/Prabu Liman Sandjaja.

SUNAN CIPANCAR/Rd. Adipati Kerta Manah/ Suria Kancana/ Tumenggung Liman


Sandjaja Kusumah sang Ratu Pengging.

9 – Salapan,

9 Bupati Limangan ( Bupati Limangan 1 – 9)

MATARAM (TALAGA)

1 – Hidji,

TUMENGGUNG Cakra Wati Wangsa Nagara/ Syeh Siti Jernar/ Prabu KARA SEDA anu
oge disilibkeun “ ANDJING “ dina dongeng Para Wali./ Aria Nata Manggala/ Djaja
Ningrat.

4 – Opat,

1.Dharma KIN-KIN/ Budjangga Manik/ Sultan PADJANG Hadi Widjaja. 2.Rd. Wira
Angun-Angun/ Dalem Santohaan/ Syech Kobul/Aria Hasta Mangggala/Radja UKUR/
Dalem Bandjaran. 3.SUNAN DEMANG/ Rd.Brata Kusumah/Djaja Perkosa/Yudha
Manggala. 4.Rd.Ayu PURBA DJATI
MATARAM 3 (IMBANAGARA)

5 – Lima,

1.Rangga WULUNG. 2.Rangga GADING/ Wangsa Dita 1/Tmg. Secapati Panata


Yudha/Aria Wangsa Nata/ Dalem Batu Karut/ Sultan Agung Mas Rangsang/Udjang
Maha Radja Katetek Ing Mataram. 3.Rangga GEDE/Wangsa Dita 2/Aria Wira
Dadaha/Dalem Suka Pura/Sultan Agung Nyakra Kusumah syaidin Abdurachman. 4.Rangga
MEGAT SARI/Adipati Suria Kusumah/Pangeran Djaga Baya/Sultan Ageng Tirta yasa.
5.Rangga BUNGSU/Dalem Hadji/Pangeran Wangsa Kerta/Sultan Banten

PARAKAN TELU (SUKA PURA)

3 – Tilu,

1.Tmg. PATRA KUSUMAH Wangsa Pradja/Aria Suria Pringga/ Suria Nagara/ Dalem
Parakan Muncang/Kanjeng Uyut Salinggih/Dalem Kaum Limbangan. 2.Tmg. Senapati Wira
Yudha/PATRA LAGA/Aria Wiraradja Sepuh Singa Parna/Rd.Ahmad Djaja Sedana Suria
Dipradja. 3.Tmg.Kuda Reksa Suria DiPradja/Wangsa DiRadja/Dalem Kasip/Yudha
Nagara II/Demang Djaja Seda.

NAGARI BANDUNGAN (BANDUNGAN) Sumur Limngan – Sumur Bandung – Leuwi


Sipatahunan

7 – Tudjuh,

1.Dalem Cangkuang Sumeren Rd. Abdul Manaf/ Syech MAHMUD. 2.Tmg.Surya Pradja
Wangsa Kusumah/Rangga Angga Kusumah/Rd. Ilyas Djiwa Merta/Dalem Limbangan
Sumeren/Yudha Nagara 3/Wangsa Kusumah 1. 3.Tmg. Cakra Purba-Ta Wangi
Sagara/Aria Djiwa Nagara 1/Rd. Abdul Rodjak Suta Pradja/Dalem Limangan Panutup.
4.Tmg. Pringga Kusumah Wangsa Pradja/Dalem Bintang Parahyangan/Pangeran Djati
Nagara/Rd. Usman Ardi Kusumah/Aom Djamu/Eyang Tambak Baya/Angga Diredja 1.
5.Dalem Gadjah Timanganten/Pangeran Djati Djadjar/Rd.Ibrahim Prawira Diredja/Nata
Prdja/Wira Djibdja/Angga Diredja 3. 6.Pangeran Cakra Kusumah/Ardi Sela /Djibdja
Yudha/Rd.Abubakar Djibdja Yudha/ Angga Direksa. 7.Pangeran Dipa Negara/Rd. Umar
Ardi Suta/Prana Djibdja/Dalem Karang Anyar/Angga Diredja 2.
Menuju NAGARA REPUBLIK INDONESIA

10 – Sapuluh,

1.Aria Marta Negara /WIRA NATA KUSUMAH IV 2.Aria Adipati WIRA NATA
KUSUMAH V (Dalem Hadji/ Aom Muharam) 3.Gusti Pangeran Haryo (GPH) Hamengku
Buwono ke IX/ Sulta Djogdjakarta Hadiningrat/ Radja Mataram. 4.IR.SUKARNO
PRESIDEN RI 1. 5.DJENDRAL SUHARTO PRESIDEN RI 2. 6.PROF.DR. BJ. HABIBIE
PRESIDEN RI 3. 7.GUSDUR PRESIDEN RI 4. 8.MEGAWATI PRESIDEN RI 5.
9.DJENDRAL.DR.SUSILO BAMBANG YUDOYONO PRESIDEN RI 6. 10 Ir. Joko
Widodo PRESIDEN RI 7.

SIAPA PEMILIK NEGARA INDONESIA INI ?

Lamun ceuk cocokologi mah SIGARET teh meureun SIGER TENGAH tea, salah sahiji
falsafah hirup urang “ Padjadjaran Tengah “

MARLBORO, ulah paboro-boro da engke ge bakal di BORO ku nu BOGA-NA (Nagara)

BAKO, meureun maksudna mah BAHAN POKOK, bagian nu UTAMI tina hakekat Nagara
nyaeta KABUYUTAN anu ayeuna disebut “ PANCA SILA “

Baheula eta Kabuyutan teh anu mangrupakeun “ MASYARAKAT ADAT “

Yang menjadi salah satu PILAR NEGARA INDONESIA adalah IKRAR SUMPAH
PEMUDA, yang menyatakan adanya TANAH, BANGSA, dan BAHASA Indonesia.

Dan siapa pemiliki Tanah, Bangsa dan Bahasa adalah " MASYARAKAT dan ADAT...........!!!!
Bukan Pemerintah, Bukan Golongan, Bukan Agama, Bukan Ormas ataupun Partai Politik
tapi " MASYARAKAT ADAT " yang ada dari dulu sejak jaman Kerajaan sampai
REPUBLIK

" MASYARAKAT ADAT " adalah:

1. penduduk asli (orang asli);

2. kaum minoritas yang menjaga kabuyutan, adat, agama leluhur dan galur sedjarah

3. kaum tertindas atau termarginal karena identitas mereka yang berbeda dari
indentitas yang dominan di suatu negara atau wilayah.

4. masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki jejak sejarah dengan
masyarakat sebelum masa invasi dan penjajahan, yang berkembang di daerah mereka,
menganggap diri mereka beda dengan KOMUNITAS LAIN yang sekarang berada di
daerah mereka atau bukan bagian dari komunitas tersebut.

5. Mereka bukan merupakan bagian yang dominan dari masyarakat dan bertekad untuk
memelihara, mengembangkan, dan mewariskan daerah leluhur dan identitas etnik mereka
kepada generasi selanjutnya; sebagai dasar bagi kelangsungan keberadaan mereka
sebagai suatu suku bangsa, seenjalankan nilai 3- Ketunggalan (ASIH, ASAH, ASUH)
untuk 2- Sakembaran (Masyarakat dan Pemimpin) sesuai dengan pola budaya, lembaga
sosial dan sistem hukum mereka.

Pada hakekatnya masyarakat adat adalah sisa- sisa laskar PADJADJARAN yang masih
mempertahankan dan mempercayai akan datangnya suatu saat Radja mereka yaitu "
PRABU SILIHWANGI " sebagai pemilik NEGARA...

DANGIANG (Culture Landscafe)

Situs Jati Luhur = geus leungit, situs Jati Handap = geus rek dileungitkeun

deui wae.

Deudeuh teuing teu aya pisan nubumela kana data sejarah bangsa jeung nagara
PADJADJARAN. padahal moal aya nagara indonesia lamun teu aya Padjadjaran.

Jati Luhur = muarana situs SUNDA (pataruman) diluhur hartina Bapa

Jati Handap = muarana situs MEDANG (mataruman) dihandap hartina indung.

Baheula aya sababaraha situs anu kakerem ku waduk jati luhur spt cikareo, leuweung
karaton, guha anjing, kandang uncal, paseban djst.

nya nuterakhir leungit situs sunda anu pentingteh RANCA MAYA.

ayeuna situs jati handap rek dileungit keun oge, lamun jaditeh aya lima belas (15) situs
anu bakal kakerem spts, ciwangi, astana gede nupaling utami.

Muara2 situs sunda jeung galuh ieu tangtosna neundeun DANGIANG anu teumeunang
dileungitkeun sajabana neundeun bukti data sejarah bangsa jeung nagara purba anu
saacan ayana negara indonesia.

Nya ari deungeun2 mah kahayangna dileungitkeun tutungkusan teh.......!!

Nya hartina Kabuyutan teh geus kagadabah dirurujit (Karebut batur)


PROKLAMASI 1905.......

Proklamasi Kemerdekaan Nagara Republik Indonesia sa- kanyaho kuring maca dina buku2
sajarah teh dina tahun 1945, tegesnamah (poe juma’ah tanggal 17 agustus 1945), kitu
deui sarua pisan jeung dina rekaman sora anu dideklarasikeun ku Soekarno – Hatta rag-
rag dina tahun 1945.

Tapi naha dina lembaran duit saratus rebu (anu beureum) aya teks proklamasi dina tahun
1905, atuh meureun umur Soekarno teh harita kakara 4 tahun, tapi eta teks proklamasi
geus aya malahan ditanda tangan ku Soekarno, naha salah cetak.......................?????

Sanajan enya-na salah cetak naha meni terus-terusan euweuh nu nga-udit jeung anehna
euweuh anu nanyakeun hal eta...............!!! Atawa memang aya 2 proklamasi .......?
proklamasi saha, jeung dina kajadian naon lamun enya aya proklamasi dina tahun
1905.........!!!

Lamun seug dileunyeupan eta proklamasi anu aya dina duit saratus rebu (anuu beureum)
teh saeunggeus dina tahun 1997, ari sa-acanamah asa euweuh.....................!!!!, jeung apan
ari duit teh tanda legitimasi mata uang hiji Nagara anu sah................................................!!!!

KISAH SIR ABDUL DAN SIR ACHMET

Saturday, 26 Jan 2013 | 20:44:16 WIB

Kisah tentang kunjungan Duta Besar Banten ke London, Inggris tahun 1682 banyak
ditulis para sejarawan dan wartawan tempo dulu. Dari penelitian Dr. Claude Guillot, ahli
filologi EFEO, sebuah lembaga penelitian Prancis yang mengkaji sejarah serta
kebudayaan di Timur Jauh mengungkapkan pula tentang kunjungan tersebut.

Dalam buku "The Sultanate of Banten" terbitan Gramedia diceritakan tentang sambutan
yang meriah kedatangan kedua duta besar tersebut ke London.

Kedua duta besar setelah turun dari kapal yang membawanya ke London, dibawa ke
istana dengan menumpang kereta kuda Sri Baginda Raja Inggris yang ditarik enam ekor
kuda. Sepanjang jalan dari pelabuhan menuju istana, warga kota menyabut kedatangan
misi diplomatik itu dengan meriah. Peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April
1682.

Berita tentang kedatangan Duta Besar Banten ke Inggris dimuat dalam koran berbahasa
Inggris dan Belanda. Di dalam media cetak itu disebutkan, kedua duta besar itu bernama
Kiyai Ngabehi Nayawipraya alias Sir Abdul dan Kiayi Ngabehi Jajasedana alias Sir
Achmet. Namun, berita tersebut baru beredar luas ketika sejarawan Fruin Mees
menceritakan kembali peristiwa itu pada 1924.

Artikel Fruin Mees yang ditulis surat kabar di London waktu itu berjudul tentang kisah
perjalanan duta besar pertama yang pernah datang ke Inggris dari bagian dunia di timur.
Judul aslinya "Een Bantamsch Gezantschap naar England 1682".

Setelah tiga setengah bulan berada di London, Sir Abdul dan Sir Achmet mampu
berbicara bahasa Inggris. Ketika kembali ke Banten, kedua duta besar itu, pamitan
kepada Raja Charles II tanggal 5 Juli 1682. (Lukman Hakim/KB)**

Sir abdul dan Kiayi Ngbehi adalah PATIH dari Sukapura dan Imbanagara yang pada
waktu itu kedudukan PATIH ada dikesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon yaitu Naya
Wangsa (Naya Wipraja) dan Wangsa Naya (Djaja Sedana) atas suruhan “
PADJADJARAN “ yang pada waktu itu ada di SUKAPURA (sunda pakuan) dan
IMBANAGARA/ SUKARATU (galuh pakuan), yang dalam cerita rakyat terkenal dengan
kekeramatan sekh muhyi dan sekh djafar sidik, waktu sepulang dari LUAR NEGRI (luar
negri untuk rakyat pada waktu itu TANAH ARAB/ naik Hadji).

TIMANA ATUH HUTANG2 TEH ASALNA.......!!!!!

V.O.C jeung E.I.C anu tadina daragang kalawan hade jeung daria mimitina-mah hartina
nincak dina aturan anu geus disaluyuan kudua belah pihak, (Padfjadjaran - V.O.C - E.I.C)
tapi lantaran kabeh nagari-nagari anu dibawah PADJADJARAN, berkebang asal tina
perdagangan eta laju ngalaku persaingan harga (anu memang dihaja diulinkeu ku V.O.C),
tungtung-na menta bantuan eta nagari2 teh ka V.O.C sangkan meunang dina perang
(Perang Harga hasil perdagangan REMPAH2) anu akhirna loba nginjeum duit ka V.O.C anu
tanggon-na tanah wilayat digadekeun, anu ujung2na-mah jadi urusan pusat NAGARA
(Padjadjaran) anu tepi kadieunakeun dijajah ekonomi ditantukeun harga ku V.O.C dina
perjanjian jeung Padjadjaran nu disebut “ HAK OCTROY “ terus kadieunakeun beuki
meuweuh dina perjanjian Gianti, salatiga, bongaya, kalijati, linggar djati tepi terakhir
perjanjian New York ku Pak Harto.................!!

OWNER (PEMILIK)

DINASTI adalah Ke-Maha Radjaan yang memiliki kewenangan hukum terhadap kerajaan-
kerajan dibawahnya.

Maha Radja adalah KEPALA NEGARA.


Keradjaan adalah Ke-datu-an (masyarakat adat) yang memiliki hukum adat dan budaya
adat. Kerajaan atau Kadatuan dipimpin oleh seorang DATUK atau RADJA.

Dalam pengaturan suatu wilayah Ke- Maha Radja-an (NEGARA), maka diangkat seorang
RATU sebagai kepala Pemerintahan di wilayah Negara (Ke-maha Radjaan) tersebut.

TRUSTY adalah Ratu atau PEMERINTAH dalam hal ini mulai dari Presiden, Mentri,
gubernur, Bupati (Wali Kota), Camat, Lurah adalah PEMBANTU yang dipercaya mengatur
jalanya Pemerintahan Negara, sementara pemilik Negara adalah para DATU atau
RADJA.

PRESIDEN bukan Kepala Negara, tapi Kepala Pemerintahan (RATU).

PRASASTY adalah perjanjian kesepakatan dalam hal ini adalah Undang Undang aturan
jalanya Pemerintahan yang sudah di-sepakati oleh para pemilik Negara (yaitu radja-
radja atau para Datuk) demi Kesejahteraan dan Kemakmuran BANGSA.

DONGENG KOLOT

Di Nusa Kendeng (Pulo Djawa) digelarkeun Tatanan NAGARA anu engke kocap disebut
PADJADJARAN.

Mimiti aya anu disebut SUNDA PAKUAN watesna ti walungan Citarum ka tebeh kulon
terus mentas ka pulau ANDALAS (sumatra), ka pulo BARUNA (kalimantan), ka pulo
BESI (sulawesi), laju mentas laut tepi kahiji pulo anu disebut SAILON.

Sunda Pakuan (Ka-Datuan Sunda) di adeugkeun ku SRI DJAJA BUPATI anu museur
dihidji Puncak gunung anu aya Talaga anu disebut TALAGA BARUNA (Talaga Waruna).

TALAGA WARNA nyurupkeun kana ajaran Ageman Sunda ayana opat warna silib siloka
ayana opat WANGSA (Wangsa Sandjaja, Wangsa Isora, Wangsa Isana jeung Wangsa
Sailondra).

Bareng jeung ngadegna Sunda Pakuan, di-adegkeun oge GALUH PAKUAN anu watesna ti
mimiti walungan Cimanuk katebeh wetan terus ka-Ujung-na Galuh (Djawa Timur), laju
mentas ka Pulo Dewata tug nepi ka Pulo Timor (Sunda Paneda).

Galuh Pakuan (Ka-Ratuan Galuh) di adegkeun ku PRABU KERTA NAGARA (Sri Djaja
Bupati ku anjen) dihidji PASIR (Tegalan) anu laju eta Tegalan disebut KADIRI (di Ujung
Galuh).

KADIRI...!!! meureun neundeun HARTI gumulung-na (NUNGGAL) eta opat WANGSA dina
hidji Wadah anu disebut NAGARA.
Sedengkeun Wewengkon antara Walungan Citarum jeung Walungan Cimanuk jadi PUSER-
na NAGARA anu disebut PAKUAN PADJADJARAN anu muser di hiji Gunung anu disebut
GUNUNG LINGGA.

Eta Gunung Lingga anu sok kocap disebut MANDALA AGUNG.

Dongeng Kolot oge :

SUNDA teh SUSUNan Di nu Aya (Anu Boga)

laju teang atuh saha .........................???

Ratu Galuh DJAWA-bana (Anu Ngurus).

Sunda teh nu BOGA, Djawa RATU-na

SRI BADUGA MAHARAJA SULTAN ACHMAD AL MISRI adalah Wangsa Muhamad/


Pangeran Papak

SRI BADUGA MAHARAJA SULTAN ABUL MUFACHIR MOEHAMMAD ALIOEDDIN


AL MISRI adalah Syeh Abdul Manaf (Mahmud)

SULTAN bukan RATU GALUH Penguasa PAKUAN PADJADJARAN (Kesultanan Setara


dengan OTONOMI DAERAH)........................!!!!!

AWAL MANIPULASI SEJARAH BANGSA SUNDA NUSANTARA

Pada awal berdirinya negara Amerika Serikat (4 Juli 1776), maharaja Sunda Nusantara,
SRI BADUGA MAHARAJA SULTAN ABUL MUFACHIR MOEHAMMAD ALIOEDDIN
AL MISRI memberikan pinjaman keuangan/ kolateral (ribuan ton emas) kepada negara
Amerika Serikat. Beliau merupakan raja pertama yang mengakui kemerdekaan Amerika
Serikat yang dipimpin presiden pertama, George Washington.

Beliau juga turut membantu dalam pembangunan gedung pemerintahan AS, “White
House”. Oleh karena itulah bentuk gedung pemerintahan AS, “White House” serupa
dengan Istana Bogor (salah satu istana Maharaja Sunda Nusantara).

Mundurnya Inggris bukan lantaran menangnya tentara Amerika, tetapi karena desakan
Sultan Alioeddin kepada administratur benua Amerika yaitu Kerajaan Inggris, dalam
upaya Sultan ingin menggembalikan pemerintahan Bangsa Malay-Indian (dari arsip kuno
yang ditemukan, wilayah Amerika sebenarnya merupakan kerajaan bawahan dari
kemaharajaan Sunda Nusantara). Raja Inggris, George III terguncang jiwanya atas
kemerdekaan Amerika Serikat, dan menaruh dendam kepada kemaharajaan Sunda
Nusantara.

Pada tanggal 10 Mei 1810, pasukan kemaharajaan Sunda Nusantara dibawah pimpinan
SRI BADUGA MAHARAJA SULTAN ACHMAD AL MISRI dapat mengalahkan pasukan
laut Kerajaan Perancis dibawah komando Herman Williem Daendels, yang hendak
menyerang wilayah kedaulatan kemaharajaan Sunda Nusantara. H.W. Daendels beserta
pasukannya menyerah tanpa syarat dan H.W Daendels dipenjarakannya. H.W. Daendels
adalah perwakilan dari kerajaan Perancis (ketika itu Belanda masih dijajah oleh
Perancis).

Maharaja Sultan Achmad Al Misri, berkedudukan di Istana Merdeka, Istana Cipanas,


Istana Bogor, dan Istana Serosowan Banten.

Kekalahan tentara laut Perancis dibawah komando Daendels oleh Baginda Sultan Achmad
diperingati dengan rasa syukur. Sultan Achmad yang pernah bersekolah di Inggris
mengundang sahabatnya Thomas Stanford Raffles untuk merayakannya, karena
menganggap Inggris adalah musuh bebuyutan Perancis. Beliau beranggapan bahwa
Inggris akan merasa senang bila kemaharajaan Sunda Nusantara berhasil memukul
Perancis dan menawan panglimanya. Namun ternyata T.S. Raffles membawa tugas misi
khusus dari Raja Inggris, George IV, yang masih dendam pada maharaja Sunda
Nusantara atas kemerdekaan negara Amerika Serikat. T.S. Raffles ditugaskan untuk
membunuh Sultan Achmad, menghancurkan kemaharajaan Sunda Nusantara, dan
membebaskan H.W. Daendels. Karena H.W. Daendels adalah bangsawan De’Orange yang
masih sepupu keluarga Buckingham, dan ketika itu Perancis telah kalah oleh Inggris.

T.S. Raffles mengajak Sultan Achmad untuk berkeliling wilayah Nusantara, dengan
tujuan Pulau Banda (bagian kepulauan Sunda Kecil, penghasil pala terbaik di dunia).
Ketika itu Sultan Achmad hanya dikawal pasukan kecil saja, karena tujuannya hanya
sekedar jalan-jalan. Sultan Achmad tidak menyadari bahwa ajakan sahabatnya itu
sebenarnya adalah jebakan, karena sebelum keberangkatan, T.S. Raffles telah
memerintahkan pasukan AL nya untuk menunggu di Laut Banda.

Begitu sampai di laut Banda, rombongan Sultan Achmad dikepung oleh pasukan AL
Inggris yang telah siap dengan persenjataan lengkap. Sultan Achmad tidak berdaya,
kemudian diikat dan ditinggalkan begitu saja oleh T.S Raffles di sebuah pulau kosong,
dengan tujuan agar mati. Kapal kebesaran Sultan Achmad diambil alih oleh T.S. Raffles
dengan tujuan agar dia dapat kembali ke pusat kerajaan Sunda Nusantara tanpa
dicurigai oleh pasukan kerajaan Sunda Nusantara.

Inilah sebabnya ketika rombongan kapal kebesaran Sultan Achmad (yang telah dikuasai
T.S. Raffles) beserta kapal pasukan AL Inggris kembali ke pelabuhan Sunda Kalapa tak
ada perlawanan, karena mengira mereka adalah rombongan Sultan Achmad dan
sahabatnya T.S. Raffles.

Siasat ini menyebabkan T.S. Raffles beserta pasukannya yang telah siap dengan
persenjataan lengkap, dapat dengan mudah menduduki pusat kerajaan Sunda Nusantara.
Setelah menguasai pusat pemerintahan kerajaan, selanjutnya T.S. Raffles mengambil
alih beberapa wilayah strategis hingga sampai Malaka dan Singapura. Untuk melicinkan
kepentingan politiknya, T.S. Raffles juga menghilangkan bukti sejarah lainnya dengan
menghancurkan Istana Surosowan Banten.

Kemudian pada tahun 1816, T.S. Raffles menyerahkan pendudukan (Annexation)


administratif kolonial di wilayah Sunda Nusantara kepada Kerajaan Belanda (sahabat
kerajaan Inggris) di Semarang, dan Herman William Daendels diangkat menjadi
Gubernur Jenderal Hindia Belanda. T.S. Raffles berhasil membebaskan H.W. Daendels
dan membuat perjanjian yang intinya mengangkat Daendels sebagai Gubernur Jenderal
Hindia Belanda dengan syarat mengikuti seluruh skenario rekayasa dan membungkam
siapa saja yang mengetahui sejarah ini selanjutnya.

Maka dimulailah kekejaman penjajahan Belanda sebagai kepanjangan Kerajaan Inggris.


Peristiwa ini menjadi awal pemalsuan sejarah Sunda Nusantara selama +/- 200 tahun.

Sejak saat itu, ribuan ton emas dijarah, yang digunakan untuk modernisasi England &
pembangunan persemakmuran negara jajahannya (Kanada, Australia, Singapura,
Hongkong, Afrika Selatan dst).

Keluarga kerajaan-kerajaan di Nusantara dibantai dan dirampok. Arsip (bukti-bukti)


pemerintahan dimusnahkan dan diambil untuk dihilangkan. Sebagian besar arsip yang
menuliskan sejarah bumi dan pemerintahan masih disimpan di Mahkamah Internasional di
Den Haag dan Universitas Leiden, Amsterdam.

Inilah sebabnya Mahkamah Internasional berada di Belanda, karena sejarah aset dunia
tersimpan disana beserta literatur pendukungnya.

Hilangnya kepempinan nasional Sunda Nusantara, menyebabkan kerajaan-kerajaan


dibawah konfederasi Kemaharajaan Sunda Nusantara menjadi terpecah belah. Sejak
saat itu, banyak terjadi perlawanan kepada pemeritah kolonial Hindia Belanda, ditandai
dengan meletusnya Perang Pattimura (Maluku, 1817), Perang Paderi (Sumatera Barat,
1821-1837), Perang Diponegoro (Jawa Tengah, 1825-1830), dll.

Namun perlawanan dari kerajaan-kerajaan ini dapat dipatahkan oleh Belanda, karena
tidak ada persatuan lagi.
Para raja-raja yang soleh dan mau bekerjasama dengan Belanda, diperdaya dengan
menyimpan harta emas mereka di Bank Zurich, Jerman, dimana harta Kesultanan
Nusantara (Cirebon, G.Pakuan, Banten, Deli, Riau, Kutai, Makasar, Bone, Goa, Luwuk,
Ternate, dll,) dalam nilai ratusan trilyun Dollar Amerika (dalam bentuk emas, logam
mulia, berlian, dsb) di simpan di Bank Zurich, Jerman.

Kemudian karena kekalahan Jerman pada PD I (1911-1914), maka harta tersebut diambil
paksa oleh pemenang, Pihak Sekutu, yang selama perang banyak dibiayai oleh organisasi
Yahudi. Inilah sebabnya kenapa Jerman benci Yahudi. Kemudian harta-harta tsb.
dipercayakan untuk disimpan di negeri Belanda. Namun ketika Belanda kembali terjajah
oleh Jerman pada Perang Dunia ke II, maka harta tsb. menjadi tercerai berai, dan
sebagian digunakan oleh NAZI untuk membiayai perang mereka. Kekalahan Jerman di
perang dunia ke II menyebabkan aset tersebut kemudian dibagi kepada negara Sekutu
(dalam hal ini Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, Belanda).

Pada tahun 1934, Sultan Paku Buwono X memberikan bantuan jaminan keuangan
(kolateral) kepada Liga Bangsa Bangsa (LBB) di Amerika Serikat, dengan tujuan
membantu kebangkrutan ekonomi dunia. Liga Bangsa Bangsa (LBB) adalah cikal bakal dari
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Tercatat emas yg diberikan 57.169 ton emas 24
karat, yg kemudian diAKUI oleh pihak AS dalam perjanjian “The Green Hilton
Agreement” & disaksikan Sri Paus (Vatikan).

Paska proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (17 Agustus 1945), para Sultan/ Raja
(konfederasi) dibawah Kemaharajaan Sunda Nusantara mendukung pemerintah Republik
Indonesia dibawah kepemimpinan presiden pertama Ir. Soekarno, dengan syarat beliau
juga bersedia memulihkan Kekaisaran Sunda Nusantara (maksudnya tetap mengakui
keberadaan para Sultan/Raja di wilayah Sunda Nusantara, sebagaimana halnya di
Malaysia atau Inggris). Presiden Soekarno setuju syarat tsb., dan oleh karena itu beliau
juga diberi tahu mengenai aset bangsanya yang dipergunakan oleh bangsa lain dan
digelapkan.

Beliau juga diamanahkan oleh para Sultan/Raja Sunda Nusantara untuk berusaha
mengembalikan aset bangsa tsb.

Atas hal tersebut maka Ir. Soekarno mengirim surat rahasia ke PBB, dan menyampaikan
gugatan kepada negara Sekutu untuk mengembalikan aset bangsa tsb. dalam rangka
pembangunan kembali bangsa Sunda Nusantara. Ingat uang kita sebelum Rupiah
menggunakan nama SEN (SN=Sunda Nusantara).

Labrakan Ir. Soekarno kepada berbagai ketidakadilan dan imperialisme dunia, karena
beliau menyadari bahwa “Indonesia” adalah “SUPER POWER” sesungguhnya dan
pemegang amanah dunia.
Gugatan Ir. Soekarno baru disambut baik, ketika Amerika Serikat dipimpin oleh
presiden John F. Kennedy, dengan harapan AS mendapat dukungan Ir. Soekarno dalam
perlawanan menghambat komunisme. Pada tahap awal disetujui pengembalian aset bangsa
Sunda Nusantara pada tahun 1963, dengan ditandatanganinya perjanjian “Green Hilton
Agreement”, yaitu pengembalian 57.147 ton emas kepada rakyat Republik Indonesia
(pemilik sah) melalui pemerintahan Republik Indonesia sebagi pengemban amanah
Kekaisaran Sunda Nusantara (Imperium of Zhunda Nuswantara), dengan disaksikan Sri
Paus, yang banyak mengetahui sejarah aset dunia.

Sayangnya rencana ini tidak berjalan baik, karena terjadi pembunuhan terhadap
presiden John F. Kennedy, pada tahun 1964. Diduga pembunuhan ini dilakukan oleh
organisasi rahasia Yahudi, yang menguasai ekonomi dan menyetir arah politik negeri AS
hingga saat ini (Presiden John F. Kennedy tidak mau bekerjasama dengan organisasi ini).

Paska pembunuhan presiden John F. Kennedy, di bumi Nusantara juga terjadi gerakan
penggulingan presiden Soekarno pada tahun 1965, yang diduga didalangi oleh CIA
(dibawah kendali organisasi rahasia Yahudi). Kekayaan aset Nusantara masih banyak
tersimpan di 93 account di bank-bank utama didunia (ciri negaranya berbendera merah
dan putih menandakan sumber asetnya).

Organisasi rahasia Yahudi ini diduga hingga saat ini masih menjalankan misinya dalam
rangka membentuk tatanan dunia baru di bawah kepemimpinan Yahudi, dengan menguasai
sektor keuangan dunia (IMF), bisnis persenjataan, bisnis media dan sistem informasi,
serta bisnis strategis lainnya. Pemalsuan sejarah bangsa-bangsa di dunia, termasuk
bangsa Sunda Nusantara juga didalangi oleh organisasi tersebut. Oleh karena itulah
90% bangsa kita tidak percaya akan cerita sejarah kebesaran bangsanya karena distorsi
informasi ini, dan sebagian lagi tidak mau tahu karena lebih mengejar materi.

Marilah kita simak Doktrin Zionisme (Protocol VI) yang menyatakan:

“Kehancuran kekuasaan akan terjadi setelah orang-orang berilmu (aristocrat) kaum 'the
goyim' jatuh statusnya menjadi kaum proletar bersamaan dengan kredit negara-negara
yang semakin meningkat, karena ketergantungan mereka yang sangat besar kepada
kegiatan monopoli berskala besar, yang kita bangun, yang menjadi sumber penghasilan
mereka. Di satu sisi, promosi Pemerintahan Super sebagai pelindung dan pemberi
kesejahteraan kepada mereka, kita terus tingkatkan.

Kelompok aristocrat non Yahudi masih tetap berbahaya bagi kita, karena mereka masih
berstatus memiliki tanah-tanah pertanian yang bisa memenuhi kebutuhan mereka.
Berbagai cara kita kembangkan agar tanah-tanah itu jatuh ke tangan kita dan kita
kuasai, yaitu dengan cara:
1. Menaikkan beban tanah tersebut dengan cara menaikkan hutang mereka, dengan
jaminan tanah-tanah mereka yang menyebabkan kepemilikan tanah terikat kepada kita
dan pemiliknya akan tunduk tanpa syarat;

2. Kita bikin sulit kehidupan orang-orang berilmu (aristocrat) kaum non Yahudi yang
akhirnya mereka akan musnah, karena kaum aristocrat mereka terbiasa dengan
kehidupan yang mudah dan mewah;

3. Aktivitas spekulasi kita naikkan untuk mengembangkan kegiatan industri dan


perdagangan, sehingga kegiatan industri akan semakin menguat;

4. Dengan kegiatan industri yang menguat, kita sedot sumberdaya manusia dan modal
(finansial) dari tanah-tanah pertanian tersebut dan akhirnya, ke dua sumberdaya tadi
akan berpindah tangan ke kita berupa akumulasi harta kekayaan, sehingga kaum
aristocrat non yahudi akan jatuh statusnya menjadi kaum proletar;

5. Gaya hidup mewah kita perkenalkan kepada kaum aristocrat non Yahudi, yaitu dengan
kita naikkan taraf pendapatan mereka, tetapi mereka harus membeli kebutuhan pokok
dengan harga yang tinggi, karena berkurangnya hasil-hasil pertanian dan peternakan;

6. Kita ajarkan faham anarkis dan mabuk-mabukan kepada kaum buruh non Yahudi
sebagai kaum terpelajarnya mereka yang akan mengurangi kegiatan industri dan
menyempitnya lapangan pekerjaan.

Akhirnya, kaum aristocrat non Yahudi akan tunduk kepada kita hanya agar eksistensi
mereka tetap dihargai dan mereka tidak menyadari bahwa kita tetap akan memusnahkan
mereka. Kita samarkan proses keseluruhan ini dengan istilah meningkatkan produktivitas
buruh melalui teori-teori politik ekonomi yang para ahli ekonomi kita ajarkan terhadap
kegiatan-kegiatan tersebut.”

Pada era pemerintahan Ir. Soekarno, beliau begitu lantang mengumandangkan politik
“BERDIKARI” atau Berdiri Dengan Kaki Sendiri, bahwa bangsa Sunda Nusantara harus
dapat mandiri, jangan tergantung kepada negara lain. Pada bulan Agustus 1965, beliau
mengatakan “go to hell with your aid” sebagai kata talak/perceraian dengan IMF serta
Bank Dunia dan memutuskan membangun Nusantara secara mandiri. Sayangnya politik
”BERDIKARI ini tidak berlangsung lama, karena pada bulan September 1965 terjadi
kudeta berdarah terhadap presiden Soekarno (kudeta ini diduga melibatkan CIA).
Selanjutnya dimulailah rezim orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto, yang kebijakan
politiknya dekat dengan kepentingan Amerika Serikat.

Bagaimana dengan kondisi negeri kita saat ini?? Sudahkah bangsa kita hidup dan
berkehidupan seperti yang tercantum dalam doktrin Zionisme di atas...??? Bila kita tidak
segera menyadarinya, maka bangsa kita akan menjadi jongosnya bangsa-bangsa adi kuasa
dan akan menjadi kepanjangan tangan dari negara-negara adi kuasa/kaya (istilahnya
negara donor)

TUTUPNA KAMAHA RADJAAN SUNDA Sri Baduga Maha Radja Prabu Siliwangi dina
taun (1525) di KARTA RAHAYU (Sumedang Larang) anu laju digentos Jadi
KABUPATIAN dina makom (Rama Agung). Alatan ditanah Jawa jeung Jawi geus robah
jadi KASULTANAN (otonomi daerah)

Ti wangkid harita aya 9 BUPATI (Rama Agung / MAHA RADJA) ti taun 1525 -
1814.........!!!!

SRI BADUGA MAHA RADJA KAISAR SUSUHUNAN SYARIEF HIDAYATULLOH

AL MISRI, nyatana gelar DJINBUN (Raden Patah) dina saah jadi SUSUHUNAN di
CIREBON anu sakaligus nyieun STIGMA ka-putrana Rahyang Kantjana Sang Susuk
Tunggal Haliwungan nyaeta anu jenangan:

“Raden Syarif Hidayatullah Martasinga” alias Rakean Munding sari alias “Sunan
Pabuaran” alias “Sang Walangsungsang Tjakrabuana” alias” Wangsa Gopaprana” .alias “Rd
Syarif Hidayatullah “

disebut “Siliwangi III “ dina gelar (Tumenggung Tjakrabuana Wangsa Goparana Sang
Prabu Walangsungsang”) alias “ “Soenan Pabuaran” di kuta “Tjibalagung “ Jonggol Subang
Larang. Alias “ Sunan Gunung Djati “ Sang Wiralodra.

Istilah BUPATI dina tatanan Purba (Padjadjaran) teu sarua jeung BUPATI ayeuna anu
dina harti dibawah GUBERNUR jeung PRESIDEN. Tapi istuning ngagentos istilah MAHA
RADJA nyumput dina tatanan Kesultanan anu dijieun mimiti ku JINBUN (Rd. Fatah) anu
engke kadieunakeun disebut BRAWIDJAJA ka-5, Anu gelarna " SRI BADUGA
BAGINDA MAHARADJA KAISAR SUSUHUNAN SARIEF HIDAYATULLOH AL MISRI
"sementara putrana Trenggono, kadieunakeun disebut " SRI BADUGA BAGINDA
MAHARADJA SUSUHUNAN SYARIEF MAULANA HASANUDIN AL MISRI/
MAULANA SABAKINKING"

SUNDA PAKUAN jeung GALUH PAKUAN (dina Padjadjaran Anyar)

SUNDA PAKUAN nu-nyangking NAGARA, nu ngayakaeun Hubungan jeung Nagara-nagara


sejen nyatana YUDHA MANGGALA atawa Ksatria (Tentara- Defend jeung Security)
dibawah PATI / Radja/ Resi (Panglima) anu Tunduk Ka Maha Radja (Manisfestasi KA-
DAULATAN)

GALUH PAKUAN, Pamarentah anu nyangking Administrasi Nagara nyatana NATA


MANGGALA dibawah TUMENGGUNG/ Ratu (Gubernur) anu tunduk ka Maha Radja.

MAHA RADJA nyatana SURA MANGGALA (Kadaulatan Rakyat)

AING TEU PANTES DJADI RADJA LAMUN SOMAH MASIH LAPAR JEUNG
SANGSARA (Ceuk Prabu Siliwangi samemeh Tilem).

Somah = Hartina lain RAHAYAT PADJADJARAN, tapi Semah (deungen- deungen) anu
harita geus loba ngadon daragang jeung mili hirup di tanah Djawa jeung Tanah Djawi.

Lapar = Hartina lain TEU BISA DAHAR, tapi teu mampu HIRUP dina TATANAN Pranata
Nagara Padjadjaran (Aturan Hirup jeung Kahirupan anu bisa balik dina
KASAMPURNAAN, Sampurna hirupna sampurna rasana sampurna ragana)

SUBANG LARANG – SUMEDANG LARANG – SUDA LARANG

SUBANG LARANG = Makom SUNDA PAKUAN di Mandala Agung

Nyatana mandala PAMINGPIN pang luhurna dina Pranata Nagara Padjadjaran

Dina gelar RADJA AGUNG atawa RADJA RESI.

Arya Wira Radja, dina abiseka “ SANGGA BUANA “ Radja Resi SUNDA anu mimiti
ngadegkeun SUBANG LARANG Pakeun para Radja Resi Sunda di Mandala Agung.

SUMEDANG LARANG = Makom GALUH PAKUAN di Mandala Agung

Nyatana mandala PAMINGPIN pangluhurna dina Pranata Nagara Padjadjaran

Dina gelar RATU AGUNG atawa TUMENGGUNG.

Raden Widjaja, dina abiseka “ HIBAR BUANA “ Ratu Agung GALUH anu mimiti
ngadegkeun SUMEDANG LARANG Pakeun para Tumenggung (Ratu Agung) Galuh di
Mandala Agung.

SUDA LARANG = Makom Utami dina KA-SILIWANGI-AN keur Sunda Pakuan jeung
Galuh Pakuan anu dugi di Mandala WANGI nyatana mandala Nu- UTAMI dina Pranata
Nagara Pakuan Padjadjaran dina gelar MAHA PRABU SILIWANGI atawa SRI BADUGA
MAHA RADJA (RADJA DIRADJA).
Raden Pamanah Rasa (Sura Wisesa), anu mimiti ngadegkeun SUDA LARANG dina abiseka
“ SRI BADUGA MAHA RADJA PRABU SILIWANGI GURU GANTANGAN SANG SRI
DJAJA DEWATA “

Sang Maha Radja ngecag-keun KA- AGUNGAN (Suda) Mahkuta DI- SIMPEN, di
Mandala Agung lajeng naek KA- MANDALA WANGI di raksukan MANUSA AGUNG
(Maung).

SYEKH MUHYI - jeung - SYEKH DJAFAR SIDIQ

Dua tokoh ieu aya dina jaman lalakon SUKA-RATU (Imbanagara), jeung SUKA-PURA
salaku Ka-Ratuan Galuh jeung Ka-Resian Sunda dina tahun 1680-an .

Dina ngajaleunkeun Nagara jeung Pamarentahan, Oge dina hubungan dagang kaluar
(hubungan bilateral) dilaksana-keun ku mantri luar jeung mantri jero (anu waktu harita
dijabat ku masing-masing patih-na nu aya diwilayah Kasultanan Cirebon jeung Banten).

Patih Suka-Ratu/ Imbanagara jenengan-na Naya Wipraja (Naya Wangsa) di-Kasultanan


Cirebon, sedengkeun Patih Suka-Pura anu jenengana-na Djaja Sedana (Wangsa Naya) di-
Kasultanan Banten.

Dua patih ieu nuju jeneng janten Sultan Cirebon jeung Sultan Banten kantos diutus ku
Suka-Ratu jeung Suka-Pura (NAGARA) kanggo nyumpingan pangulem ti kerajaan Inggris
anu harita keur di-ratuan ku Charles II, tujuana-mah keur ngabadamikeun hungan
dagang antara Padjadjaran anu harita dina jaman (Suka-Ratu Suka Pura) jeung kerajaan
Inggris.

Ngabadamikeun dina hal PERJANJIAN anu aya patula patalina.jeung Kabuyutan


(Kampung Naga) .!!

Kajadian lalakon ieu dijadikeun hiji CARITA (dongeng).

Syekh Muhyi (Ratu- Imbanagara) balap lumpat jeung Syekh Jafar Sidik (Resi- Suka
Pura) dilaut samulang-na balik ti Arab, Syekh Muhyi eleh kulantaran teuleum jalan jero
cai, laju timbul heula ka-darat kulantaran ka-tirisan dijero cai., laju Udud Heula supaya
ulah tiris teuing, atuh kajadiana udud heula eta ngalantarankeun eleh-na ku Syekh Jafar
Sidik anu jalan mapak sancang.......!!

Ngaran -ngaran (alias) Patih-Patih SUKAPURA- SUKARATU di CIREBON

jeung BANTEN
PATIH CIREBON : Naya Wangsa / Naya Wipradja /Rd. Suryanagara I / Pangeran Jaga
Baya/ Rangga Bungsu/ Pangeran Wangsakerta (Penyusun naskah sejarah Kitab Wangsa
Kerta), Sultan Haji/ Dalem Haji

(Sultan Banten I ).

PATIH BANTEN : Wangsa Naya / Djaja Sedana/ Rd. Abdul Muffakir Suryakusumah/
Yudanagara I/ Rangga Megatsari/ Surya Kusuma Bupati Limangan V / Sultan Ageng
Tirtajasa (Sultan Banten II),

KISAH SIR ABDUL DAN SIR ACHMET

Saturday, 26 Jan 2013 | 20:44:16 WIB

Kisah tentang kunjungan Duta Besar Banten ke London, Inggris tahun 1682 banyak
ditulis para sejarawan dan wartawan tempo dulu. Dari penelitian Dr. Claude Guillot, ahli
filologi EFEO, sebuah lembaga penelitian Prancis yang mengkaji sejarah serta
kebudayaan di Timur Jauh mengungkapkan pula tentang kunjungan tersebut.

Dalam buku "The Sultanate of Banten" terbitan Gramedia diceritakan tentang sambutan
yang meriah kedatangan kedua duta besar tersebut ke London.

Kedua duta besar setelah turun dari kapal yang membawanya ke London, dibawa ke
istana dengan menumpang kereta kuda Sri Baginda Raja Inggris yang ditarik enam ekor
kuda. Sepanjang jalan dari pelabuhan menuju istana, warga kota menyabut kedatangan
misi diplomatik itu dengan meriah. Peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 April
1682.

Berita tentang kedatangan Duta Besar Banten ke Inggris dimuat dalam koran berbahasa
Inggris dan Belanda. Di dalam media cetak itu disebutkan, kedua duta besar itu bernama
Kiyai Ngabehi Nayawipraya alias Sir Abdul dan Kiayi Ngabehi Jajasedana alias Sir
Achmet. Namun, berita tersebut baru beredar luas ketika sejarawan Fruin Mees
menceritakan kembali peristiwa itu pada 1924.

Artikel Fruin Mees yang ditulis surat kabar di London waktu itu berjudul tentang kisah
perjalanan duta besar pertama yang pernah datang ke Inggris dari bagian dunia di timur.
Judul aslinya "Een Bantamsch Gezantschap naar England 1682".

Setelah tiga setengah bulan berada di London, Sir Abdul dan Sir Achmet mampu
berbicara bahasa Inggris. Ketika kembali ke Banten, kedua duta besar itu, pamitan
kepada Raja Charles II tanggal 5 Juli 1682. (Lukman Hakim/KB)***
BRAWIDJAJA (BARA WIDJAJA)

RADEN WIDJAJA, Ratu Madja Pait anu MUNGGARAN di KADIRI (dina posisi Galuh
Pakuan).

BRAWIDJAJA =gelar Radja/ Resi Sunda Pakuan (dina posisi subage PATI) Galuh
Pakuan, maka nujadi BRAWIDJAJA I nyatana Arya Wira Radja (Bupati Sampang)

Para BRAWIDJAJA (1- 5 ) :

1. Arya Wira Radja

2. Arya Ana Paken (Buni Sora)

3. Prabu Kertabhumi (Angga Larang)

4. Rd. Munding Laya Di Kusumah

5. Rd. Sura Manggala

BOGOR (LAWANG GINTUNG)

Pernah jadi Puseur Galuh Pakuan (PAKU DJADJAR) di jaman Prabu Kerta Bhumi, ngan
teukungsi lila alatan aya COGREG dipalagan BADIGUL peperangan antara SUSUK
TUNGGAL (Susuk Lampung) jeung NANGGANAN (Damar Wulan) nu datang ti
BATEN.Damar Wulan barayana Arya Damar ti Palembang.

Kajadian Cogreg di BADIGUL ngajadikeun Lawang Gintung CACAD HUKUM keur Puseur
Galuh Pakuan. Akhirna dipindahkeun ka Mandala Agung Sumedang Larang Anu Kantos
diadegkeun ku Prabu Tadji Malela (Rd. Widjaja)

TIMANGANTEN (KROBOKAN)

BRAWIDJAJA V nyatana Rd. Suramanggala anu ngadegkeun TIMANGANTEN Putrana


Rd. Sura Wisesa (Munding Laya Di Kusumah). Timanganten ngawalan diadegkeuna
KABUPATIAN LIMBANGAN kanggo neuraskeun Sumedang Larang anu kantos
diadegkeun ku PRABU TADJI MALELA (Rd. Widjaja) kumargi gentos Jaman dina alam
Ka-Islaman (Ka-sultanan).

Radja Timanganten Rd.Sura Manggala disebat oge Rd. Handelawangi (Dangiang


Limangan) di Galeuh Pakuan Pasir Huut.
Bupati Limangan Rd. Liman Sandjaja Kusumah disebat oge Rd.Kerta Manah (Sunan
Tjipantjar) di Galih Pakuan Pasir Astana Limangan.

ANGGA DIRDJA (Rangga DI Radja)

Aya 3 ANGGA DI RADJA dina PAKU SARAKAN (Mageuhan Lemah Cai) anu masih
NGADEGKEUN NAGARA diJaman Akhir Pakuan Padjadjaran (Nagari Bandung), nyatana ;

1. ANGGA DIRDJA ka-1 (Djati Nagara)

2. ANGGA DIRDJA ka-2 (Djati Wangi)

3. ANGGA DIRDJA ka-3 (Djati Djadjar).

Ka- 3 Angga Dirdja anu Nyepeng Kalungguhan TRITANGTU dina KABUYUTAN. Tug
kakiwari......!!!!

Bergelar : " WIDJAJA KUSUMAH "

3 Maha Radja (Rama Agung) anu kagungan gelar Widjaja Kusumah

1. Rd.Widjaja (Prabu Tadji Malela)

2. Rd.Pitara Wangi Suta (Wastu Kantjana, Sri Baduga Maha Radja Prabu Guru Dewata
Purana Ratu Hadji Di Pakuan Padjadjaran Sang Ratu Karanten Layaran Wangi)

3. Rd. Liman Sandjaja Kusumah (Tumenggung Liman Sandjaja Kusumah Surya Kantjana
Sang Ratu Pengging).

Ka-3 Maha Radja (Rama Agung) ieu anu linggih di PAKUAN PADJADJARAN.

TEUAYA DEUI KA- MAHA RADJA-AN .....di Simpen di Mandala Agung ...!!!

Sa- eunggeus Kukumpulan Padjadjaran di BUNGA RUNGKUP sampeureun anu


UNGGAH.....ka Bunga Rungkup.

KILAS BALIK SANUKRI (1)

UPAYAKEUN.....!! dina memeres sagala rupana ulah ngajadikeun UDAR TALI


PERSATUAN BANGSA, Upayakeun ngaluruskeun deui SADJARAH BANGSA keur
ngadeuheus-keun kana SADJATI-NA BANGSA.
Perjalan Sejarah SUNDA (Sunda Gede jeung Sunda Leutik) nyatana keur mere hiji
gambaran ayana Sajarah Perjalanan Bangsa anu kungsi hirup DJAJA LANA DIBUANA di
daratan Sunda anu kakocap disebut BANGSA DWIPANTARA.

Dina dataran Sunda 78 juta taun katukang Dangkalan Sunda (Buana Sunda) masih keneh
ngahiji jeung daratan India (Asia) tepi ka New Guinea (Pulo Irian). Laju ayana kajadian
alam salila kurun waktu harita ayana gempa bumi vulkanis jeung tektonis, leeh-na
gumpalan es dikutub bumi, pamanasan sacara global, pengaruh gaya tarik bumi, bulan
jeung panon poe, ngageser-na lapisan kulit bumi, anu akhirna ngabentuk ka-ayaan bumi
saperti ayeuna.

Kurang leuwih dina taun 78 masehi Ngadeg Karajaan Sunda Wiwitan anu disebut
SALAKA DOMAS anu di Radjaan ku Hadji Raksa Gapura Sagara (Prabu Sungging Purba
Hyang Kara). GAPURA SAGARA aya dihiji pulo anu kasebut PULO PANAITAN (Ujung
Kulon) wilayah Jawa Barat ayeuna.

Laju dina taun130 masehi diadegkeun NAGARA di Nusa Kendeng (Djawa Dwipa) anu
disebut SALAKA NAGARA anu di Radjaan ku AKI TIREM (Guru Resi Watu Gunung ) di
Labuan Banten anu laju puseur-na (ibu kota) pindah ka Gunung Salak dina jaman Maha
Radja Resi Wisnu Gopa (Radja Taruma Hyang) di Djawa Dwipa anu kakocap Radja Mula
Warman.

Karajaan Sunda eta terus maju ngagedean tepi kana abad ka-4 kakocap dina sebutan
TARUMA NAGARA DESA anu di Radjaan ku SRI MAHA RADJA PURNA WARMAN
Sang Guru Hyang /Radja Sunda Sembada anu diwaktu harita geus dikenal tepi kadaratan
Cina. Puseur Taruma Nagara ayana di Gunung Malabar. (Pindahna Puseur Nagara ti
Sagara/ Lautan ka Daratan /Gunung dijaman Taruma Nagara).

Sa-eunggeus Taruma Nagara laju kakocap deui dina jaman PUNTA NAGARA atawa
TJUPU NAGARA dina abad ka-5, anu dirajaan ku Maha Radja Guru Tjupu Nagara
Tarusbawa (TRI-TRUSTA) Radja Sunda Sembawa. Puseur Punta Nagara aya di Gunung
Puntang Ciwidey Bandung Kidul ayeuna.

Laju maju deui jaman BANDJAR NAGARA. Puseur Bandjar Nagara di Gunung
Galunggung. Anu laju engke disebut GALUH kurang leuwih dina taun 723 M.

Karajaan Sunda maju ngembang katebeh wetan ngayak menak ngaheuyeuk dayeuh.
Sebutan awal karajaan Galuh nyatana MEDANG KAMULAN anu dirajaan ku DJALU
KANDIAWAN (Resi Guru Dewata Tjengkar), laju diteraskeun kuputrana anu jenengan
Rd. Daniswara RESI KANDA AYUAN/ Adjar Suka Resi Rahyang-Ta/ Mandi Minyak Layu
Watang, laju diteraskeun Ku Sempak Wadja (Rd. Djatnika) laju engke dibawa ka Wetan
ku RAKEAN DJAMRI (Sandjaja) jadi MATARAM.
Dinasti MATARAM (Sandjaja/ Maha Prabu Barma Widjaja /Guru Resi Karang
Kamulyaan/ Ratu Galuh Bandjaran Sari /Taraju Djawa Dwipa) anu laju nurunkeun Para
Ratu-an Galuh (PARARATON).

Nyatana Sri Maha Radja Panangkaran (Rahyang Banga), Sri Maha Radja Panunggalan
(Sang Manarah/ Radja Pataruman), Sri Maha Radja Garung (Sang Guru Minda),Sri Maha
Radja Pikatan (Bandung Banda Wasa), Sri Maha Radja Kayu Wangi (Ken Arok).

Laju Nagara Maju deui dina jaman NAGARA PADJADJARAN anu diadegkeun ku Maha
Radja Resi Dharma Siksa (Anu Sapati) Sang Kuwu Tumapel anu kagungan gelar MAKUTA
WANGSA NAGARA GALUNGGUNG,

Laju diteraskeun ku Maha Radja Resi Dharma Wangsa (Toh Djaja) (Sri Katon / Djaja
Katon) laju Sri Djaja Bupati (Maha Radja Resi Sunda Pakuan), Laju Prabu Djaja Baja
(PARARATON GALUH).

Laju Nagara maju deui Jaman SUMEDANG LARANG anu diadegkeun ku PRABU
WIDJAJA KUSUMAH I (Prabu Tadji Malela/ Rd. Widjaja/ Ratu Agung Madja Pait I) di
KADIRI. (Sang KEMBANG WIDJAJA KUSUMAH).

NAGARA LOBA KATON LOBA KETAN DJAJA DIBUANA........................!!!!

KILAS BALIK SANUKRI (2)

Padjadjaran Nagara anu disebut oge GALUNGGUNG (Galuh Hyang Agung) anu laju dina
jaman Puncak-na disebut SUMEDANG LARANG (Pandjalu – Kadiri – Djenggala – Daha).

Padjadjaran Nagara diadegkeun ku Maha Radja Resi Dharma Wangsa (Sunda) jeung
Maha Radja Resi Dharma Siksa (Galuh).

Maha Radja Resi Dharma Wangsa kagungan Putra SRI DJAJA BUPATI (Dharma Sutji)
anu janten PRABU DAHA (Para Hadjian Sunda).

Maha Radja Resi Dharma Siksa kagungan Putra SRI DJAJA BAJA (Dharma Agung/
Raga Mulya) anu janten RADJA KADIRI (Para Ratu-an Galuh).

Sateuacan Rd.Widjaja janten Radja Madja Pait di Kadiri, diselangan heula ku teureuh
Udayana (Sunda Yana) ti Bali anu jenengan PRABU AIR LANGGA (Ratu Kadiri), kumargi
Rd. Widjaja masih keneh alit masih diasuh kunu janten Akina Prabu Dharma Siksa di
Galunggung.
Laju dina Waktosna Rd. Widja naek tahta Janten Ratu Agung Hudjung Galuh (Madja
Pait) di Kadiri dina Gelar Maha Prabu Kerta Radjasa Nagara, Ratu Agung HIBAR BUANA
TADJI MALELA.

Sri Djaya Bupati anu teuaya sanes RADJA KARTA NAGARA kagunga Putra anu jenengan
Arya Wira Radja / Prabu Djenggala anu gelar Maha Prabu Kerta Radjasa janten Maha
Pati Madja Pait (BARA WIDJAJA I) Radja Agung SANGGA BUANA RANGGA MALELA.

Rd. Widjaja (Ratu Agung Madja Pait) Kagungan Putra 2 (dua) nyatana 1. Rd. Djaja
Nagara (I) anu gelar PRABU LINGGA WASTU Ratu Galuh Pakuan Taradju- (Radja
Madja Pait ka-2) Anu janten PATI-na di Madja Pait nyatana Putra-na Arya Wira Radja
anu jenengan Rd. Andaya Ningrat (Arya Anapaken) Sang Hyang Buni Sora (Hyang Twah
Purba Sora / BARA WIDJAJA II).

Putra Rd. Widjaja anu ka-2 jenengan Rd. Kala Gemet PRABU LINGGA BUANA Radja
Sunda Pakuan Pandjalu (sok disebat oge Prabu Djaja Nagara II). Anu gelar Maha Radja
Prabu Wangi (Prabu Diwastu) Radja Agung Padjadjaran diKawali.

Laju Nagara maju jaman NAGARA PAKUAN dina jaman Lawang Gintung PAKU DJADJAR
(Nagara Kertabhuni) – PAKUAN PADJADJARAN (Nagara Karta Rahayu). Dina lalakon
para putra-na PADJADJARAN anu kocap disebut PANTJA PANDAWA NGEMBAN
BUMI............!!!

KILAS BALIK SANUKRI (3)

KIDUNG SUNDAYANA......!!!

Kaayaan Madja Pait waktu harita geus loba dikawasa ku urang- urang TIONGHOA
PERANAKAN anu mawa Agama Islam anu ngayakeun hubungan dagang jeung Madja Pait.

Rd.Djaja Nagara (I ) gelar Prabu Lingga Wastu (Djoko Dolok).RATU MADJA PAIT- 2
tiwas diracun ku TANCA, tabib Tionghoa anu dibawa ka Istana Madja Pait ku Gadjah
Mada.

Karatuan Madjapait harita disilihan ku rai-na nyatana Djaja Nagara (II) alias (Rd. Kala
Gemet) anu gelar PRABU WANGI Maha Radja Sunda di Galuh.

Putra Mahkota Madja Pait Rd. Inu Kerta Pati (Hayam Wuruk) teu kabujeng di-istrenan
jadi RATU MADJA PAIT ku Maha Radja Prabu Wangi, nyatana kedah nikah sareng
putri-na kuanjeun anu jenengan DYAH PITALOKA (Citra Resmi).
Prabu Wangi nuju nyilihan jadi Ratu Madja Pait (III) teu kungsi lila lantaran Gugur di
Palagan Bubat akibat rekayasa Skandal Gadjah Mada anu dibantu kupasukan tentara
Kahuripan bawahan Madja Pait anu lolobana urang urang tionghoa peranakan anu pernah
daratang kapadjadjaran dina Expedisi pimpinan Macheng Ho.

Kajadian bancang pakewuh Peperangan di Palagan Bubat di Majapait anu dilakukeun ku


Pasukan GAJAH MADA ti Kahuripan jeung dibantu ku pasukan ISLAM urang –urang
Tionghoa, nimbulkeun amarah sakabeh Radja-Radja nu aya di Nagara Padjadjaran. Anu
akhirna sakabeh Radja –Radja mufakat pada miangkeun Pasukana ka Puseur Kota Madja
Pait kalawan dipimpin ku para Radjana kuanjeun keur ngahukuman Gadjah Mada jeung
Pasukan Islam Tionghoa anu geus hianat ka Nagara.

Sakabeh tentara Pasukan Gadjah Mada nu aya di Madja Pait paburisat teu mampu nahan
serangan Tentara Sunda anu kacida rea-na. Loba tentara KAHURIPAN anu dipimpin ku
Gadjah Mada perlaya, sebagian deui kabur nyalametkeun diri masing masing kadaerah
KULON jeung kadaerah KALER . Karaton Madja Pait diubrak-abrik.

Patih Gadjah Mada kabur nyalametkeun maneh, Arya Damar jeung putrana Damar Wulan
tokoh sentral Pimpinan Tionghoa peranakan di Tuban lumpat jeung pasukana kadaerah
Kulon (Banten).

Dina ka ayaan DARURAT Niskala Wastu Kantjana Maha Pati Sunda Arya Anapaken (Buni
Sora) ngagantikeun posisi Ratu Madja Pait oge sakaligus ngagantikeun Maha Radja Sunda
dina gelar MAHA RADJA PURA HITA .

Dina kabijakan politik Arya Anapaken Maha Pati Sunda anu parantos gelar MAHA
RADJA PURA HITA, netepkeun Rd, Angga Larang (Putrana kuanjen) nyilihan Karatuan
Galuh (Madja Pait) anu gelar Prabu Kerta Bhumi.

Samentawis Rd. Inu Kerta Pati (Hayam Wuruk) ditetepkeun ngalungguhan Karesian
Sunda di LAMPUNG kocap katelah SUSUK LAMPUNG anu sok kasebat “ RATU SUNDA
“.

Rd. Angga Larang (Prabu Kertabhumi) nyatana RADJA MADJA PAIT Pamungkas
mindahkeun PUSEUR Kota Madjapait ti ka-DIRI ka-Galuh kumargi diserang ku Girindra
Wardhana (Rd.Baribin) jeung Pasukan Islam Demak anu harita dipimpin langsung ku Rd
Patah (Jin Bun). Ka-Sultanan Demak diadegkeun ku TROWULAN urut karadjaan
Madjapait.

Teu kungsi lila Kota Radja Madja Pait di-Galuh (Kawali) dipindahkeun deui ku Prabu Kerta
Bhumi ka BOGOR alatan diserang ku pasukan Cirebon anu dipimpin langsung ku Djaja
Antea/ Kinsan (Kian Santang).
Sa-Eunggeus Puseur Kota Madja Pait di Bogor, laju disebut PAKU DJADJAR

Perjalanan Panjang KARATUAN GALUH anu dipertahankeun tina serangan serangan


musuh dugi kasalametna mangrupakeun KIDUNG SUNDAYANA....!!

Prabu Kerta Bhumi Kagungan Putra ti Permaisuri Dwara Wati (Putri Campa) anu jenengan
Munding Laya Di Kusumah.

COGREG DI BADIGUL,

Satuntasna Karatuan Galuh- Pakuan (Madja Pait) dialih-keun Ka Bogor dina Kalungguhan “
PAKU DJADJAR “ku Prabu Kertabhumi.

Urang-urang Peranakan Tionghoa anu mawa Agama Islam Pimpinan Para Wali ti Demak,
Cirebon Jeung Banten masih terus ngudag ngudag KABUYUTAN SUNDA (Ka-ratuan
Galuh jeung Ka-datuan Sunda)

Anu laju Gabungan Pasukan Demak sareng Cirebon Ngadeg di Banten jeung di Sunda
Kalapa (Djajakarta) dibawah Pimpinan NANGGANAN anu kocap disebut AMUK
MURUGUL (Maulana Hasanudin) nyerang ka PAKU DJADJAR (Karaton Madja Pait).

Rd. Inu Kerta Pati (Hayam Wuruk) anu Jeneng RATU SUNDA (Prabu Susuk Lampung/
Susuk Tunggal) miangkeun Pasukana Angkatan Perang Sunda ka Paku Djadjar (Bogor)
ngabantos nu janten RAI-na (Prabu Kertabhumi).

Susuk Tunggal (Susuk Lampung) datang ka Bogor kapuseur Pamarentahan Paku Djadjar
di Bogor keur nyalametkeun Karatuan Galuh Pakuan (Rd. Angga larang),kulantaran KA-
RATU-AN (Kabuyutan) teu meunang kajajah (Karebut) kumusuh.

Kajadian COGREG Perang Gede di Badigul antara Pasukan Nangganan alias Amuk Murugul
(Maulana Hasanudin) jeung Susuk Tunggal alias Susuk Lampung (Sang Haliwungan)
nganyatakeun CACAD HUKUM keur patempatan KARATUAN GALUH di PAKU
DJADJAR.

Maha Pati Sunda anu gelar Maha Radja Pura Hita (Arya Anapaken- Sang Buni Sora)
negeskeun dina kabijakan politik harita PAKU DJADJAR (Karatuan-Galuh) jeung
Kadatuan SUNDA PAKUAN akhirna TILEM asup kapuseurna NAGARA PADJADJARAN
ka- SUMEDANG LARANG (Limangan).

Laju Ngalungsurkeun Radja Galuh Prabu Kertabhumi (Paku Djadjar) jeung


Ngalungsurkeun Ratu Sunda Prabu Susuk Tunggal. Lajeng ngangkat putrana Maha Radja
Sunda suwargi Prabu Wangi nyatana Rd. Wastu Kancana Wangi suta dina Kalungguhan
Maha Radja dina gelar “Sri Paduka Maha Radja Prabu Guru Dewata Purana Ratu Hadji Di
Pakuan Padjadjaran Sang Ratu Karanten Rakean Layaran Wangi “ di KARTA RAHAYU.
Pakuan Padjadjaran anu jadi Puseur NAGARA PADJADJARAN teu pernah kajajah ku
karajaan Islam (Banten). Padjadjaran TILEM (diTilemkeun) ku Radjana jeung Adjaran-
na tug kakiwari anu lajeng ngalalakon dina jaman KA-SILIWANGIAN di Mandala Wangi.

KILAS BALIK SANUKRI (4)

NAGARA KARTA RAHAYU

(Djaman Kasiliwangian)

Pakuan Padjajaran lumaku ti awal ngadegna Ratu Agung Sumedang Larang anu diratuan
ku Prabu Tadjimalela (Prabu Widjaja Kusumah) di hiji kuta anu di sebut kuta Lingga di
Mandala Agung Parahyangan

Incuna Prabu Tajimalela (Widjaja Kusumah) anu gelar Sunan Rumenggong alias
Djajakusumah, nutupkeun istilah Pakuan Padjajaran (Sumedang larang) kalawan
netepkeun ajaran Kasiliwangian pikeun pamungkas tutupna Mandala Agung di
Parahyangan.(Jawa Barat ayeuna).

Sunan Rumenggong (Prabu Djajakusumah) putra Lingga Buana (anu gugur di palagan
Bubat taun 1357 m).

Sunan Rumenggong saterusna ngajarkeun kabijakan katilu urang murid-muridna. Nyatana


masing-masing:

ka-1.putra-na Ningrat Kantjana, ka-2. putrana Sunan Rumenggong kuanjeun (Wastu


Kantjana alias Djajakusumah), ka-3. Putrana Rahyang Kantjana (Susuk Tunggal Sang
Haliwungan alias Sang Ratu Permana Di Puntang).

Putrana Ningrat Kantjana alias Anggalarang alias Prabu Dimuntur alias Adipati
Kertabhumi nyatana anu jenengan Raden Samadulah Surawisesa (Rakeyan MundinglajaDi
Kusumah/ Radja sunu Pamanahrasa/ mantu Sunan Rumenggong).

Putra Wastu kantjana alias Sunan Rumenggong nyatana anu jenengan Raden Batik
Panganginan (Rakeyan Munding Wangi) anu gelarna Sunan Tjikundul/ Wiratanudatar alias
Sri Patuakan alias Dalem Salalangu Layakusumah.

Putra Rahyang Kantjana alias Susuk Tunggal Sang Haliwungan nyatana anu jenangan
Raden Syarif Hidayatullah Martasinga alias Rakean Mundingsari alias Sunan Pabuaran
alias Sang Walangsungsang Tjakrabuana alias Wangsa Gopaprana.

Dina akhir perjalanan Ka-Nagaraan di Mandala Agung masing-masing para Rakeyan anu
tilu urang ieu nampi gelar ti Sunan Rumenggong ku gelar PRABU SILIWANGI.
Rd.Samadullah disebut Siliwangi (1) anu gelar Sri Baduga Maharadja Prabu Guru
Gantangan Sang Sri Djajadewata alias Soenan Pagulingan di kuta Pangeureunan
Sumedang Larang (Mandala Agung).

Rd Batik Panganginan disebut Siliwangi (2) anu gelar Sri Baduga Maharadja Prabu guru
Dewataprana Sang Prabu Ratudewata alias Sunan Patuakan alias Dalem Tjikundul Wira
Tanudatar.

Rd. Syarif Hidayatullah disebut Siliwangi (3) anu gelar Tumenggung Tjakrabuana
Wangsa Gopaprana Sang Prabu Walangsungsang alias Sunan Pabuaran di kuta
Tjibalagung Jonggol Subang Larang. Alias Sunan Gunung Djati Sang Wiralodra.

Akhir perjalanan tiluanana murid Sunan Rumenggong ieu (Siliwangi I,II,III) ngantunkeun
mandala Agung (Sumedang Larang - Soebang Larang ) meuntas walungan Cimanuk ka
tebeh wetaneuna-na, anu saterusna ngalinggihan wilayah lega anu di sebut Suda Larang..

Diwilayah Suda Larang Siliwangi I , madepokan di kuta Dukuh Tonggoh dikawasan Gunung
Sadakeling kalawan jujuluk Dalem Kara-Ha anu disarengan ku Pangiringna anu di-jujuluk
ku jenengan Rangga Kusumah, Pager Alam, sareng Geleger Sakti.

Diwilayah Sudalarang, Siliwangi III madepokan di kuta Bunga Rungkup kawengku ku ajen
pangaweruh Gunung Tjakraboeana Di makom-na Siliwangi III iyeu sering di jujuluk Ki
Ageng Tapa (Dalem Pandjang Martasinga) Sunan Rohmat (Dalem Godog, Suci) jeung
seueur deui jujuluk na sapertos Sunan Gunung Djati I (kyai Carbon Girang) dikampong
Arab.

Masih di wilayah lega Suda Larang Siliwangi II kantos madepokan di Dukuh tonggoh di
Gunung Sadakeling nyarengan Siliwangi ka I Anjeuna nganggo sandi asma Rangga
Kusumah salaku pangiring utama Siliwangi ka I.

Nanging saestuna dina Kabijakan Sunda Siliwangi II mah tetep aya dikawasan patilasan
Sumedang Larang di hiji kuta anu dirahasiahkeun ku sesebutan Simpen di wilayah Gunung
Bongkok kawasan Wana Kusumah.

DJAMAN KABUPATIAN LIMANGAN

Sarengsena tilu Prabu Siliwangi lumaku nutupkeun jaman Pakoean Padjadjaran di Karta
Rahayu mandala agung, saterusna netepkeun Nagara anyar anu disebut LIMANGAN
Sakaligus muka mandala anyar anu disebut Mandala Wangi ngaganti mandala Agung
samemehna.

Mandala Wangi kawasan kadaulatan Nagara Purba anu leuwih lega tibatan mandala Agung
anu ngan saukur wilayah lega sa-sumedang larang.
Tapi Mandala Wangi legana ngawengku sakabeh wilayah Jawa Barat kiwari. Kadaulatan
wilayah Mandala Wangi teh tug saterusna sapanjang jaman aya dina kaabadian.

Ngadegna Mandala Wangi eta di puseurkeun di kabupatian anyar anu disebut


LIMANGAN anu dirungrum ku tilu dinasti katurunan 3- Prabu Siliwangi. Anu
ngalungsurkeun 9 Bupati Limangan (1525 – 1831).

TIMBANGANTEN.

Ti mimiti ngadegna Mandala Wangi ngaganti katut neruskeun Mandala Agung di Jawa
Barat geus jadi ciri yen Puseur Nagara Purba Padjajaran teh di sebut ku sajarah-na
GALEUH PAKUAN – GALIH PAKUAN di kabupatian Limangan.

Istilah “Galeuh“ ngaganti neruskeun istilah “SUNDA PAKUAN“ jaman Pakuan Padjajaran
di Mandala Wangi. Istilah “Galih” ngaganti neruskeun istilah “GALUH PAKUAN”
Samemehna.

Istilah “LIMANGAN” nyatana nuduhkeun ayana KA-PAMIMPINAN Dua Urang


RAKEYAN (Pangeran / Radja putra) dina martabat DJATI DIRI (Kamanusaan jeung ka
adilan ) di Nagara sajajar dina kadaolatanana (Ulama-Umaro lan Ulil Amri).

Dua Rakeyan eta nyatana LIMAN SANDJAJA jeung LIMAN SANDJAJA KUSUMAH =
(Liman’Hyang-an = Limangan). Jadi harti sajatina nuduhkeun kamandirian dua liman
(Gajah = Pamimpin) anu jadi para bupati di kadaolatan PARAHYANGAN khususna
kadaolatan Mandala Wangi umumna (Jawa Barat).

Pakarang “KUDJANG” teh lambang kadaolatanana para pamingpin anu nyaah ka


“Ibupertiwi” lan “Nusapersada”. Sajujurna lamnang kudjang teh syarat jeung filsafat
kukuna bima anu di sebut pancanaka.

PARA HYANGAN

Para Bupati Limanga sajatina “Ratu Agung Parahyangan” anu berdaolat di sagemblengna
Wilayah Karajaan Mandala Wangi (Jawa Barat) PATARUMAN.

Wilayah Jawa Tengan, Jawa Timur Jeung Nusa Tenggara (Soenda Ketjil) masing-masing
disebut Mandala Djati, Mandala Seba, Mandala Kasoengka, katilu wilayah eta baheula
disebut MATARAM.

Di luhur dijelaskeun yen KABUPATIAN TIMBANGANTEN ngadeg sakali kalina anu


mangrupakeun Jambatan atawa Rawayan ngadegna kabupatian LIMANGAN 1525 M.

Samemeh 1525 M “Bupati Timbanganten” alias Raja ka-I Mandalawangi di Gunung Agung
( Gunung Goentoer) anu jenengan Rd Hande Abdoel Djabar Soeramanggala, Putra
Siliwangi I, sakaligus mantu Siliwangi III, Bodjona anu jenengan Nyi Putri Intendewata
salaku Ratu Timbanganten di kuta Korobokan anu ka asup wilayah kabuyutan Situ
Bagendit (Bagenda indit) atawa napak tilasna Rd. Hande ka sakabeh Pulo Djawa
Ngawengku Nusa Tenggara.

Ti Timbanganten Rd Hande Abduldjabar Suramanggala ngajugjug Mandala Djati (Jawa


Tengah), terus ka Mandala Seba (Jawa Timur) ahirna ka Mandala Kasungka (
NusaTenggara/ ti Bali dugi ka Timor), Sakabehna disebut MATARAM.

Di Mandala Djati disarengan ku mertuana Ki Gedeng Pamanahan (Prabu Cakrabuana), Rd


Hande Abduldjabar Suramanggala dijenengkeun jadi Raja Mataram III di kota Gede
Kalawan nganggo gelar Prabu Sutawidjaja salaku dinasti MEDANG KARA.

Di Mandala Djati Prabu Sutawidjaja ngadegkeun Kasultanan Padjang (Padjajaran Hyang)


di wilayah pendudukan Kasultanan Demak. Salaku Pendiri Kasultanan Padjang mantena
ngadamel Batu tulis anu dipidamel di Kuta Grobogan ngangkat Rakeyan Wastudewa
(Djaka Tingkir) alias Bujangga Manik salaku Bupati Medang Kamulan (Mataram I) dina
jabatan Sultan Padjang anu gelar Adipati Hadiwidjaja alias (Darma Kingkin).

Laju miang deui ka Mandala Seba (Jawa Timur) Prabu Sutawidjaja (Rd. Hande)
ngadegkeun anjeun salaku Raja Tanjung Singguru kalawan netepkeun hiji kuta anu
disebut Grobokan keneh. Laju deui ngadegkeun kabupaten Panaraga dina Wilayah
Madjapahit. Salaku Raja Majakerta di kabupaten Panaraga, mantena jeneng dina gelar
Karta Widjaja alias (Sawung Galing).

Laju ngangkat Rakeyan Surya Kantjana (Pangeran Pengging) salaku Raja Mataram II
(Maja Pahit) dina gelar Marta Widjaja ngagentos Kartawidjaja (Kalungguhan anjeuna).

Di Nusa Tenggara Mandala Kasungka (Soenda Kecil) oge midamel Kuta Grobogan di pulau
Bali. Eta kuta pikeun dieusian ku Rakeyan Wastudewa (Bujangga Manik) dugi ka Lombok.
salaku Ka-Sultanan Mataram oge.

Mulih ti perjalanan Ngalanglang Mataram, Rd Hande (Prabu Sutawidjaja) di kuta Gede

Jeneng salaku Mataram Agung dina gelar PANEMBAHAN SENAPATI ING ALAGA.

Ti kuta Gede, Jawa Tengah Sang Panembahan Senapati hing alaga mulih ka Pakoean anu
taya lian nu-dimaksud Pakeoan Padjajaran alias (Sumedang Larang) di kawasan
kadaolatan anu di sebut Mandala Agung.

Di Mandala Agung pikeun samentara netepkeun hiji tempat KABUYUTAN anu di sebut
PANTJER NAGARA eta kabuyutan dijadikeun kuta anu disebut “DUKUH”piken
netepkeun dirina jadi SUNAN PANTJER dina Gelar Handelawangi “BAGENDA SRI
MANGANTI PANEMBAHAN SENAPATI HING ALAGA SANG RATU SAKTI
MANGAMBETAN”.

Padukuhan Sunan Pantjer di Mandala Agung Sumedang larang saterusna kurahayat


balarea dilandih “Bagenda” bae lantaran robah pungsi lain karatuan tapi kadatuan
(kadaton).

Dangiang Limangan Sunan Pantjer (Rd. Handelawangi) 1521 -1525

PASIR HUUT = Radja Timanganten (GALEUH PAKUAN)

9 BUPATI LIMANGAN (GALIH PAKUAN) 1525 – 1831.

1.Sunan Tjipantjar (Djaja Kusumah / Adipati Kartamanah) 1525- 1550

2.Sunan Tjipitjung ( Djajaningrat/ Tmg Tjakrawati ) 1550 - 1582

3.Sunan Demang (Djajaperkosa/ Tmg Djiwamerta) 1582 - 1625

4.Wangsadita I (Wangsa Naya/ Ki Ageng Tirtayasa) 1625 -1744

5.Sunan Walibungsu (Wirawangsa/ Tmg Setjapati) 1744 - 1752

6.Dalem Kaum (Wangsaradja/ Tmg Patrakusumah) 1752 - 1763

7.Dalem Kasip (Wangsadiradja/ Tmg Suradipradja) 1763 - 1790

8.Dalem Sumeren (Wangsa Kusumah I) 1790 - 1791

9.Dalem Panutup (Wangsa Kusumah II) 1805 – 1813

Laju pindah ka Garut dina gelar Adipati Adiwidjaja (1813 – 1831)

KILAS BALIK SANUKRI - (5)

SUMUR- BANDUNG

(Bandungan - Garut)

Kecap SUMUR neundeun Harti PAMIMPIN (RATU) dina Djati diri - Djati nagara

(Kaadilan jeung Kamanusa-an) Dina sandi : BANDJAR WANGI – BATU WANGI – LEBAK
WANGI.

Rengse dina jaman Para Bupati (9-Bupati Limangan) sanapas jeung jaman ngadegna awal
pamarentahan Gubernur Jendral Hinda Belanda anu dipimpin ku Deandels, ngagantikeun
Jaman Pamarentahan VOC (tujuh investor ) Eropa di Batavia anu sa-memehna, V.O.C.anu
geus bangkrut.

Dina Awal pamarentahan Hindia Belanda Gubernur Jendral Deandels, muncul Tilu Urang
Angga Diredja putrana Para Bupati Limangan nyatana Rd.Usman Ardi Kusumah
(Anggadiredja I), Ali Basah Natapradja (Anggadiredja II/ Wiranatakoesoemah I) jeung
Rd Umar Ardisuta (Anggadiradja III/ Pranadjibja).

Sagigireun Tilu Anggadiredja oge ngarojong dua Santana nyatana Abubakar Angga
Diraksa (Wiranatakoesoemah II Djibjajoeda), sareng Bagoes Rangin (Ardi sela/
Wiranagara).

Anggadiredja I Saterusna di sebut Pangeran Djati Nagara (Sumur Limangan)

Anggadiredja II Saterusna di sebut Pangeran Djati Djadjar (Sumur Bandung I)

Anggadiredja III Saterusna di sebut Pangeran Dipa Negara (Sumur Bandung III)

Anggadiraksa Saterusna di sebut Pangeran Djati Wangi (sumur Bandung II )

Anggaraksa Saterusna di sebut Pangeran Papak /Pangeran Ahmad (Sumur Suci)

Arya Marta Nagara Wira Nata Kusumah IV (Ratu-4 Sumur Bandung)

Arya Adipati Wira Nata Kusumah V Dalem Hadji (Ratu-5 Regent Bandung)

SANUKRI dilahirkeun tina PERJALANAN SEJARAH NAGARA anu panjang.....!!!

Dimimitian diadegkeun-na NAGARA dina taun 78m Salaka Domas- Salaka Nagara, laju
Taruma Hyang- Taruma Nagara, laju Puntang- Tjupu Nagara, Bandjar Sari- Bandjar
Nagara (Pataruman – Mataram), laju Galunggung- Padjadjaran, laju Paku Djadjar-
Kertabhumi, Laju Pakuan Padjadjaran- Karta Rahayu, laju Galeuh Pakuan- Galih Pakuan,
laju Suka Pura- Imbanagara, laju SUMUR BANDUNG - NAGARI BANDUNG (Bandungan
Garut), laju lahir ANJEUN SANUKRI.......!!!

PANTJA PANDAWA NGEMBAN BUMI

PANDAWA, Silib Para Putra Padjadjaran anu ngemban MISI Ngayak Menak Ngaheuyeuk
Dayeuh Magehan Nagara. Dina Jaman Nagara Kertabhumi (PAKU DJADJAR) - jeung
dina jaman Nagara Karta Rahayu (PAKUAN PADJADJARAN)

satuntasna Kajadian SKANDAL BUBAT.


Sandi ;PANDAWA nyatana MUNDING LAYA DIKUSUMAH, MUNDING WANGI,
MUNDING KAWATI lan KEBO KENONGO, KEBO ANABRANG anu sami- sami mawa
TUGAS MISI NAGARA...!

SUNAN GUNUNG DJATI

RD. MARTA SINGA nyatana Syarif Hidayatullah alias SUNAN GUNUNG DJATI alias
Sunan Pabuaran alias Sang Walangsungsang Tjakrabuana alias Wangsa Gopaprana.

Rd. Marta Singa Putrana Prabu Kertabhumi, BRAWIDJAJA- III (Maha Pati Madjapait)
ti bojo padmi (BODJO ANOM) anu jenengan RATNA WULAN (Subang Larang).

Sunan Gunung Djati kagungan putra anu pangageungna jenengan Rd. Dharma Kinkin
(Budjangga Manik) atawa Rd. Hadiwidjaja Sultan Padjang (Padjadjaran Agung) waktos
dipercanten ngalungguhan KARATON di Mandala Djati ngagentos Kasultanan DEMAK
(Rd. Patah).

Rd. Dharma Kinkin kagungan putra anu jenengan Rd. DJIWA MERTA (Djaja Perkosa) anu
kantos ngalungguhan RADJA AGUNG Sumedang Larang, Bupati Limangan ka-3 (1582 –
1625) Masehi ngandung harti MAHA RADJA anu ka-3.

Rd. Djiwa Merta (Djaja Perkosa) kagungan putra anu jenengan Rd. Abdul Mufakir Surya
Kusumah alias Wangsa Naya alias Wangsa Dita (I ) anu janten Sultan Ageung Tirtayasa
(Sultan Banten) dina posisi ngalungguhan PATI di Karadjaan Sunda (Sunda Pakuan), Laju
ngadeg RADJA AGUNG Sumedang Larang, Bupati Limangan ka-5 (1744 – 1752) masehi,
anu ngandung harti Unggah dina Ka- MAHA RADJAAN.

Kalungguhan MAHA RADJA anu Ka-6 ( Radja Agung Sumedang Larang -VI) gentos deui
dina taun 1752 – 1763 Ku WANGSA RADJA (Tumenggung Patra Kusumah) putrana Rd.
Wira Wangsa (Sunan Wali Bungsu).

Ahli waris tahta Ka-Maha Radjaan anu ka-7 (Radja Agung Sumedang Larang-VII) lungsur
ka WANGSA DIRADJA (Tumenggung Suradipradja) anu katelah KUDA REKSA (Dalem
Kasip) dina taun 1763 – 1790 masehi, buyutna Sunan Tjipantjar Adipati Kertamanah
(Djaja Kusumah anu janten Radja Agung Sumedang Larang ka-I dina taun1525 – 1550).

Laju Radja Agung Sumedang Larang anu Ka-8 / Bupati Limangan VIII (Ka- Maha Radjaan
ka-8) nyatana WANGSA KUSUMAH (I) taun 1790 – 1805 masehi anu jenengan Rd. Ilyas
Djiwa Merta (Tumenggung Surya Pradja Wangsa Kusumah) alias Yudha Nagara III,
putrana Wangsa Naya (Rd. Abdul Mufakir), putuna Djaja Perkosa.
Radja Agung Sumedang Larang anu terakhir ka-9 (BUPATI LIMANGAN PANUTUP) anu
ngandung harti “ KAMAHA RADJAAN “ anu panutup dina taun 1805 – 1831 dilungguhan
ku- Rd H.Djalal Abdul Rodjak Sutapradja WANGSA KUSUMAH (II)TUMENGGUNG
TJAKRAPURBATA WANGSANAGARA alias DJIWA NAGARA (I).anu kocap populer
DJAKSA RUDJAK GADUNG (Eyang Djaksa).

KA-SULTANAN BANTEN = (Wakil Dagang Padjadjaran).

Ayana bancang pakewuh PEPERANGAN didaratan Eropa ngarurugna Karajaan Perancis


anu dipimpin ku Navoleon Bonaparte, mangrupakeun akibat runtuhna

Perdagangan Multi Internasional anu katelah V.O.C (B-Land) dina taun 1795-1808.
Mutlak B-Land (V.O.C) dibawah kakuasaan Perancis.

Sanafas jeung kajadian didunya (Eropa), di Padjadjaran anu harita dilungguhan ku Maha
Radja (Radja Agung Sumedang Larang Ka-8) nyatana Rd. Ilyas Djiwa Merta (Wangsa
Kusumah I) putrana Rd. Abdul Mufakir (Wangsa Naya). Anu berdaulat pinuh anu
kakawasaana nyakup SUNDA GEDE –SUNDA LEUTIK dugi ka New Guinea (Asia
Tenggara). Kanyataan Sajarah Kamaha Radjaan SUNDA anu populer PADJADJARAN
(DAULAT) teupernah dijajah teupi ka ayeuna....!!

Kasultanan Banten waktu harita ngalungguhan Wakil Perdagangan Padjadjaran jeung


V.O.C (B-Land) anu dijabat ku Rd. Wira Nagara alias Angga Raksa alias Pangeran Papak
(PANGERAN AHMAD).

Akibat PEPERANGAN anu nyita loba biaya Perang Kerajaan Perancis, dina taun 1810
Kerajaan Perancis datang ka wilayah Padjadjaran ngayakeun hubungan dagang jeung Ka-
Sultanan Banten dijaman Sultan Ahmad (Pangeran Papak). Maka dina taun harita keneh
1810 di tanda tangan Perjanjian Dagang Internasional Antara Padjadjaran anu diwakilan
ku Kasultanan Banten jeung Kerajaan Perancis di SUNDA KALAPA .

SUNAN PAGULINGAN

RD. SOMADULOH SURAWISESA, nyatana Rakeyan Munding Laya Dikusumah alias Guru
Gantangan alias DJAJA DEWATA alias Sunan Pagulingan.

Rakeyan Munding Laya (Sunan Pagulingan) putrana PRABU KERTABHUMI,


BRAWIDJAJA ka-III ti bojo Prameswari (BOJO SEPUH) anu jenengan Subang
Karantjang (RATNA NINGRUM).
Rd. Munding Laya kagungan putra anu jenengan Rd. Abdul Djabar Suramanggala alias
Liman Sandjaja (SUTAWIDJAJA) anu ngadegkeun MATARAM (Islam)

KABUYUTAN

(Persepsi)

Amanat ti-KARUHUN anu kudu dijaga SAPAPANJANG-NA saumur ngadegna NAGARA.


Supaya Djaja Lana Dibuana, lamun Kabuyutan KAREBUT ku-batur (kudeungeun-
deungeun), maka HIRUP BAKAL, HINA, BAU. Leuwih bau batan bangke KULIT LASUN
dijarian.........!!!

Naon ari KABUYUTAN..........

Kabuyutan nyatana GALUNGGUNG (Galuh Hyang Agung) atawa KARATON NUSA


KENDENG anu baheula diadeugkeun, ditapaan ku PRABU SINDULA saumur hirupna
MUJAS MEDI ka-Sang Hyang Tunggal neda asih-na. Sangkan KARATON (Ka-Ratu-an) di
Nusa Kendeng (DJAWA) di ratuan ku TURUNAN ANJENA sapanjang jaman.

GALUNGGUNG atawa KARATON (Ka-Ratu-an) ayana diantara SUNDA LEUTIK jeung


SUNDA GEDE, nyatana PULO DJAWA nuaya diantara Sunda Panida (tipulo Bali teupi
Kapulo Timor) jeung Sunda Gede (Pulo Sumatra, Malaka, Madagaskar, Syiam, Filipina,
Kalimantan, Sulawesi, Maluku, tepi ka New Guinea) ayeuna.

Galunggung (RATU AGUNG) Lambang kamulyaan SUNDA (NAGARA).

Hartina lamun Galuh (Djawa) nuaya diantara Sunda Leutik jeung Sunda Gede karebut ku
BATUR, Neundeun harti RATU GALUH dijajah BATUR atawa DEUNGEUN, maka
SUNDA TILEM SALILANA..............!!!!

Lamun SUNDA TILEUM hartina EUWEUH MAHA RADJA SUNDA teh....!!

GALUH (Galunggung) lain NUSANTARA lain oge SUNDA NUSANTARA.

GALUNGGUNG

(Nusa Kendeng)

Nusa Kendeng kiwari ngarana PULO DJAWA Ka-Ratu-an SUNDA (NAGARA).

Pulo DJAWA mangrupakeun Pranata Ka-Maha Radja-an SUNDA anu metakeun 7 Ka-
Mandalaan dina ngayak menak ngasuh ratu pakeun ngadeg MAHA RADJA..
MANDALA KASUNGKA (wilayah Sunda Leutik atawa Sunda Panida).

MANDALA SEBA (wilayah Djawa Timur)

MANDALA DJATI (wilayah Djawa Tengah)

MANDALA SAMAR (wilayah Djawa Barat)

MANDALA AGUNG (wilyah Pamarentahan)

MANDALA WANGI (wilayah Pamingpin)

MANDALA PUNTANG (wilayah Ka-Maha Radja-an).

7 Ka-Mandalaan anu kudu dilaku ku Calon PARA PAMINGPIN atawa RATU pakeun
Ngadegna MAHA RADJA ADIL (Maha Radja Sunda).

SUNDA = Hartina NAGARA

GALUH = Hartina RATU (Pamimpin)

NUSANTARA = Kasultanan dina abad 17 anu diluluguan ku KASULTANAN BANTEN

Nusantara BEDA PISAN jeung Galunggung (Widjaja Kusumah)

NUSANTARA nyoko ka Almisri (MESIR), Lain Ka DJAWA (Ratu Galuh).

Nusantara anu Ngayakeun hubungan DAGANG jeung V.O.C (B-Land) anu ujung2 na ditipu
ku V.O.C Ratusan Coletral Emas anu Nilaina teu leutik....anu HAK-na NAGARA (Rakyat
SUNDA)

SADJARAH

(PERSEPSI)

Sajarah NAGARA diurang hakekatna mangrupakeun PERJALANAN HIJI bangsa anu


nyambung teupi kakiwari. Lain sajarah anu potong-potong sakumaha anu kaunggeul dina
carita sajarah anu pernah ditulis jeung diajarkeun disakola.

Lalakon sajarah anu katulis pangkolotna timimiti taun 78m anu kaunggeul nyatana Salaka
Nagara, laju Taruma Nagara (Sunda Sembada), Cupu Nagara (Sunda Sembawa), Bandjar
Nagara (Mataram I), Padjadjaran Nagara (Galunggung), Nagara Pakuan (Karta Rahayu),
Sumedang Larang (Mataram II), Nagari Bandung (Parahyangan), Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Tangtu aya SISTEM keur maca sajarah anu sakitu PANJANG-NA.

Karuhun urang geus mere hiji totonden lamun ngaji ULAH KALUAR TINA DIRI (Ulah
euceuk jeung beja) tapi sakabeh DATA, bukti anu aya boh tutulisan atawa artefak kudu
jadi bahan ANALISA ANYAR anu KAHARTI KU PIKIR KARAMPA KU RASA
KAHONTAL KU AKAL (Sajarah kudu LOGIS). Maklum Nagara urang jadi tempat
liliwatan bangsa-bangsa sejen anu teu saeutik NYARATET KAJADIAN anu aya di
NAGARA URANG anu tangtu pasti beda KANYAHO-NA jeung teu saeutik anu boga
kapeuntingan PRIBADI (terutama POLITIK).

Maca Sajarah ngandung harti MACA NAGARA jeung BANGSA.

Maca Perjalanan Nagara jeung Bangsa hartina maca POLITIK.

Maca Politik hartina nganyahokeun NUKAWASA nyekel NAGARA.

WALI SONGO

(Naga Sembilan)

Runtagna Karatuan Galuh (Madja Pait) di KADIRI nyatana dilakukeun ku NAGA 9 (Wali
Songo), Laju ngadegkeun Kasultanan Demak sarta ngangkat Rd. Patah (Jinbun) putrana
Arya Damar.

Madjapait mangrupakeun KA-RATU-AN (KARATON) Padjadjaran (Galuh Pakuan) di


KADIRI, kuayana Pemberontakan Orang-orang Islam anu harita aya di sapanjang basisir
pantai utara pulau Jawa TUBAN, GRESIK, CIREBON, SEMARANG, SUNDA KALAPA,
BANTEN, laju ku Alpukahna Maha Pati Padjadjaran (Sunda Pakuan) HYANG BUNISORA
(Rd. Anapaken) KARATON Madja pait dipindahkeun Ka KAWALI sarta ngajenengkeun
putrana Rd. Angga Larang/ Ningrat Kancana/ Dewa Niskala anu gelar PRABU KERTA
BHUMI (Brawidjaja-3), Kulantaran Radja Madjapait Prabu Diwastu (Djaya Nagara I)
tiwas diracun, laju diselangan ku Rai-na Prabu Wangi (Djaya Nagara II) tiwas oge di
Palagan BUBAT.

Putra Mahkota (Pangeran) Maja pait Rd. Inu Kertapati (Hayam Wuruk) dibantun ka
Sunda Pakuan lajeng Jeneng RATU SUNDA anu gelar SUSUK LAMPUNG.
Putra Mahkota (Rakeyan) Padjadjaran Rd. Pitara Wangi Suta (Wastu Kancana)
disalametkeun dibantun Ka BINAYA PANTI di jampang keur ngagentoskeun engke nu
janten (Ramana Suwargi) MAHA RADJA PADJADJARAN.

NAGA-9 (Wali Songo) masih terus NGUDAG Karatuan Galuh (Madja Pait) anu
Mangrupakeun KABUYUTAN SUNDA anu kudu dijaga tepi ka akhir jaman.

Sa-eunggeus aya dikawali KARATON Madjapait diserang deui ku DJAJA ANTEA (Kian
Santang) dulurna Rd. Patah (Jinbun) ti cirebon anu dibantu ku Rd. Baribin (GIRINDRA
WARDANA)ti daerah Dawuan.

KARATON Madjapait dipindahkeun deui ka BOGOR (anu ngaran PAKU DJADJAR). Tapi
teu kungsi lila di bogor diserang deui ku SULTAN HASANUDIN sareng MAULANA
YUSUF ti Banten.

KARATON Madjapait akhirna dipindakeun Ka- PUSEUR-NA NAGARA nyatana


PARAHYANGAN di SUMEDANG LARANG.

KARATUAN (Karaton) salilana teu PERNAH KAREBUT KU MUSUH secara DE-YURE


(HUKUM) ANEGLENG aya dina Waktu jeung Djaman anu Kasamper ku Incuna
SANUKRI................!!!!!

SUKSESI MENGKOLNA SEDJARAH

(Nyatana BUKTI Runtagna KADIRI)

Runtagna KADIRI (Madjapait) =Simbol Leungitna DJATI DIRI (Madja-Pati = NAFSU/


Pati-HA)

Kajadian Tragedi BUBAT 1337m. Carita Sajarah nuliskeun DOGDAG-na SUNDA jeung
DJAWA, padahal

Penyerbuan PASUKAN ISLAM anu dipimpin WALI SONGO (Naga-9) anu Laju
Ngadegkeun Nagara dina pola KASULTANAN.

SUNDA = Padjadjaran nyatana NAGARA

DJAWA = Madjapait KARATUAN SUNDA


KARATUAN PADJADJARAN

MADJAPAIT = Karatuan Padjadjaran (Galuh Pakuan) runtag ku NAGA -9 nyatana WALI


SONGO anu laju ngadegkeun KASULTANAN -KASULTANAN anu dimimitian ngadegna
Kasultanan DEMAK, laju CIREBON, BANTEN, jeung JOGYA- SURAKARTA.

Runtagna MADJAPAIT ngandung harti TILEM-na PADJADJARAN.

NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) nyatana PADJADJARAN ANYAR.......!!!

SUNDA PAKUAN Kiwari nyatana MILITER (Tentara Nasional Indonesia).anu kukuh


teguh nyekel SILIHWANGI subage PATIH (Panglima) GALUH (Presiden)

NUSANTARA LAIN PADJADJARAN

Kecap NUSANTARA anu mimiti aya Kaluar tina sasangeum GADJAH MADA anu hayang
ngarurug NEGARA KESATUAN PADJADJARAN

SUNDA Lain NUSANTARA......!!!

SUNDA Kadatuan (Karesian) PADJADJARAN.

NUSANTARA (NAGA-9) anu Ngadeugkeun KASULTANAN (Pola pamarentahan ISLAM-


Politik) Lain ISLAM Rahmatan lil Alamin

DJATI NAGARA

(Tata Nagara)

GALUH PAKUAN:

1.Mandala Kasungka (KAHURIPAN) dina gelar PATI (Pangdam ayeuna)

2.Mandala Puntang (MADJAPAIT/ DJENGGALA) dina gelar RATU AGUNG


/TUMENGGUNG (PRESIDEN, Kepala Pamarentah ayeuna)

3.Mandala Seba (KADIRI /KARATUAN) dina gelar RATU (Gubernur ayeuna)

SUNDA PAKUAN:

4.Mandala Djati (DAHA /KARESIAN) dina gelar RESI (DPR,DPA,MA,BPK)

5.Mandala Samar (KAWALI/ PANJALU) dina gelar RADJA RESI (Wali Nagara/Majelis
Agung)
6.Mandala Agung (GALUNGGUNG) dina gelar MAHA PATI (Pangab ayeuna)

PAKUAN PADJADJARAN:

7.Mandala Wangi nyatana NAGARA/ RAHAYAT

dina gelar SRI BADUGA MAHA RADJA PRABU SILIHWANGI

PADJADJARAN mah tara ngontrak-ngontrakeun tanah (EIGENDOM)

Saeunggeus dijieun Otonomi Daerah dina bentuk Ka-Sultanan dina jaman NUSANTARA
ku Demak (Wali Songo = Naga 9).

Laju daratang urang-urang eropa jeung pulitik ADU DOMBA-na, meureun ELEH dina
PERANG Para Sultan teh ku B-Land laju nyieun PERJANJIAN anu tangtu ngarugikeun
pihak para sultan saperti Perjanjian BONGAJA, GOA, GIANTI, SALATIGA jeung rea
deui.

Salaka Nagara- Taruma Nagara- Tjupu Nagara -Bandjar Nagara- PADJADJARAN


NAGARA, mangrupakeun 5 Jaman Ka-NAGARA-an anu BAGDJA jeung DAULAT.

Dina Jaman PAKUAN PADJADJARAN dimana Karatuana (Karatona) anu nyatana GALUH
PAKUAN (Madjapait) tilem, Nagara ngalaman BAGJA teu DAULAT ku ayana Jaman
NUSANTARA anu nyatana Bangsa Asing (WALI SONGO) anu ngadedkeun Ka-
SULTANAN.

Jaman V.O,C Nagara ngalaman Teu BAGJA teu DAULAT

Dugi ka titik posisi padjadjaran mimiti nu aya euweuh na lain akhir tinu hiji perjalanan,
tapi nembe ngawitan na kalebet aya tinu hiji sistem tatanan nu di kehendaki ku Gusti,
bancang pakewuh jeung nu disajeuroeun atw jeung nu disaluareun, eta panguji Gusti,
kanggo ngukur neupi kamana bisa mertahankeun posisi kaayaan padjadjaran mimiti
(posisi caang nu masih aya antarana), sangkan bisa neupi kanu posisi kaayaan Padjadjaran
Anyar nu aya euweuh na (caang na geus euweuh aling-aling nu jadi antara na, Anjeun
nyatana kuring, kuring nyataning anjeun keneh). . . Kajadian proses Nusantara mangrupa
perjalanan nu teu bisa di euweuh keun ayana, teu bisa disalahkan ayana, kusabab eta
Nusa nu jadi Antara ngalahir ilahar Padjadjaran Anyar, , , Nusantara : Nusa nu jadi
Antara luhur neupi ka handap, bapak neupi ka indung, langit neupi ka bumi, Padjadjaran
mimiti neupi ka Padjadjaran Anyar, ummi neupi ka tajali, gerhana bulan neupi ka gerhana
matahari, 3 nu diluhur neupi ka 3 nu nu dihandap, teu apal neupi kanyaho, kacaangan
neupi ka caang sorangan (manunggal jeung nu Boga caang). . . Sajaroh nu di siloka keun ku
wujud tangkal, aya di ciptakeun Gusti sangkan jadi perhatosan pikeun urang sadayana
tiasa mikaterang ka Gusti na, apal ka Gusti na mangka bakal apal kanu sistem tur tatanan
nu hade tur bener sarta dipikaridho ku Gusti, sistem nu mawa salamet kasalametan lahir
bathin dunya akherat, sampurna pamikir sampurna paningali sampurna pangdangu di
gumulung keun kunu jadi antarana nyatana sampurna rasa na, dipanceran ku sampurna
ruh na, nu sampurna alatan teupi kanu titik kasucian nu ngajadi caang na nu poek jeung
ayana nu euweuh . . . Lajeungkeun kasepuhan Djamri Ukur

DJAMAN - KASULTANAN

(Otonomi Daerah Baheula)

Runtagna Karatuan MADJAPAIT anu mangrupakeun Karaton-na Padjadjaran

nyata Leungitna Nagara Kesatuan anu diganti ku pola otonomi daerah kuayana
KASULTANAN - KASULTANAN anu satingkat jeung BUPATI ayeuna.

Jaman Kasultanan EUWEUH MAHA RADJA, numatak digaley ku BELANDA (V.O.C)


diadu DOMBA parebut idangan jeung PANGKAT.

Nya-eta pisan KIMASTANU

(Harta Amanah anu diparebutkeun.

TEUREUH RD. WIDJAJA

(Radja Madjapait Ka-1)

Rd Widjaja kagungan putra anu ka-1, nyaeta Prabu Diwastu atawa Djaja Nagara1 RATU
GALUH (Radja Madjapait ka-2, di-Ujung Galuh).

Rd.Djaja Nagara 1, Kagungan Putra jenengan Rd. INU KERTAPATI atawa Hayam Wuruk.

Putra Rd.Widjaja anu 2 nyaeta Prabu Wangi atawa Djaja Nagara 2 MAHA RADJA
SUNDA di GALUH, anu Kagungan 2putra, nyaeta DYAH PITA LOKA jeung WASTU
KANTJANA.
GUNUNG LINGGA

(Lingga Wesi - Lingga Wastu - Lingga Buana)

LINGGA WESI nyatana Sang BUNI SORA (Niskala Wastu Kantjana) anu nyangking
kalungguhan MAHA PATI SUNDA di Malaka.

Waktu harita RATU GALUH nyaeta Radja Madjapait ka-2 jenengan LINGGA WASTU
(Djaja Nagara-1) anu Gelar PRABU DIWASTU di Ujung Galuh.

Sedengkeun LINGGA BUANA (djaja Nagara-2) anu Gelar PRABU WANGI di Galuh anu
jeneng MAHA RADJA SUNDA.

ARYA WIRA RADJA

(Bupati Sampang)

Anu ngasuh DJAKA SUSURUH (Rd. Widjaja) keur di Mandala Kasungka di SAMPANG
(Madura) Sa-acan jadi RADJA MADJAPAIT di KADIRI (Mandala Seba).

ARYA WIRA RADJA anu jadi BARA-na WIDJAJA (Rd. Widjaja) atawa PATI-na
Widjaja (waktu Rd. Widjaja keur djadi Radja Madjapait di KADIRI).

MEUREUN tidieu mimiti aya kecap BRAWIDJAJA (BARA - WIDJAJA) anu ngandung
harti PATI-NA WIDJAJA.

TEUREUH ARYA WIRARADJA

(Brawidjaja - I Di Madura)

ARYA WIRA RADJA kagungan putra anu jenengan ARYA ANAPAKEN anu katelah BUNI
SORA atawa Niskala Wastu Kantjana atawa Lingga Wesi atawa Lingga Hyang anu jeneng
dina kalungguhan MAHA PATI SUNDA (sang Aki Kolot)di MALAKA.

ARYA ANAPAKEN (Niskala Wastu Kantjana) kagungan putra Dewa Niskala/ Rd. Angga
Larang/ Ningrat Kantjana anu katelah PRABU KERTA BHUMI (Radja Madjapait).
BRAWIDJAJA

(Radja Sunda)

BRAWIDJAJA (Bara-Widjaja)= Neundeun harti PATI-na WIDJAJA.

WIDJAJA mangrupakeun gelar RATU GALUH di-Mandala Seba (Madjapait)

WIDJAJA KUSUMAH nyatana mangrupakeun gelar RATU GALUH di-Mandala Agung


(Sumedang Larang)

BRAWIDJAJA gelar RADJA atawa RESI SUNDA waktu ngalalakon subage PATI-na
WIDJAJA di-Mandala Seba.

WIRA NATA KUSUMAH gelar RADJA atawa RESI SUNDA waktu ngalalakon subage
PATI-na WIDJAJA KUSUMAH di-Mandala Agung (Parahyangan)

BRAWIDJAJA I,II,III,IV,V

Gelar Radja atawa Resi SUNDA, nyatana 1. Brawidjaja I (Arya Wira Radja), 2.
Brawidjaja II (Arya Anapaken), 3. Brawidjaja III (Angga Larang/ Dewa Niskala/
Ningrat Kantjana/ Prabu Kertabhumi), 4.Brawidjaja IV (Surawisesa/ Munding Laya
Dikusumah/ Rd.Pamanah Rasa), 5.Brawidjaja VI (Rd.Sura Manggala/ Rd. Handelawangi/
Sutawidjaja/ Panembahan Senapati/ Liman Sandjaja)

Prabu Adji Putih alias Prabu Tadji Malela alias Rd. Widjaja alias Hibar Buana. Tembong
Agung nami sanes Sumedang Larang anu diadegkeun ku Prabu Tadji Malela (Rd. Widjaja).

DUA BOJO PRABU KERTABHUMI

(Bojo Anom sareung Bojo Sepuh)

PRABU KERTA BHUMI anu wastana Rd. Angga Larang atawa Dewa Niskala atawa
Ningrat Kancana atawa Prabu Dimuntur atawa RadjaTandjung Singguru di KADIRI alias
Ki Gedeng Singapura I (Penguasa Cirebon).

Burakna Karaton Madjapait, kuayana kajadian tiwasna Para Putra Rd. Widjaja Radja
Madjapait ka-2 Djaja Nagara I (Lingga Wastu), sareng tiwasna Radja Panyelang
Madjapait Ka-2 Djaja Nagara II (Lingga Buana). Anu akhirna Maha Pati Sunda Rd.
Anapaken sang Buni Sora (Lingga Wesi-Lingga Hyang) Penguasa Sunda Pakuan di Malaka
otomatis ngadegkeun KAMAHA RADJAAN keur nyalametkeun Galuh Pakuan nyatana
Karatuan Madjapait jeung nyalametkeun Ka-Maha Radjaan Sunda, Anjeuna (Buni Sora)
ngadeg MAHA RADJA PURA HITA anu hartina Maha Radja Panyelang Penguasa Tunggal
di Sunda Pakuan jeung di Galuh Pakuan ( di Nagara Padjadjaran).

Salajengna Ngadegkeun putrana kuanjen Rd. Angga Larang subage Ratu Madjapait
Panyelang anu kocap disebut RADJA GALUH (sanes RATU GALUH kumargi teureuh
Sunda) anu gelar PRABU KERTA BHUMI.

Salajengna Rd. Anapaken Buni Sora Nyalametkeun Putrana Lingga Wastu (Radja
Madjapait ka-2) anu jenengan RD. INU KERTA PATI atawa Hayam Wuruk dijenengkeun
Radja Sunda Panyelang anu kocap disebut RATU SUNDA (sanes Radja Sunda kumargi
teureuh Galuh) anu gelar PRABU SUSUK TUNGGAL atawa SUSUK LAMPUNG.

Salajengna oge Rd. Anapaken Buni Sora nyalametkeun Putrana Lingga Buana (Maha Radja
Sunda, Radja Madjapait Panyelang) anu jenengan RD.PITARA WANGI SUTA atawa
Wastu Kantjana dibantun ka BINAYA PANTI DJAMPANG diwuruk ku anjena pikeun
janten MAHA RADJA SUNDA ngagentos anjeuna subage Maha Radja Panyelang (PURA
HITA).

Kabijakan Politik harita ti Maha Radja Purahita Sang Buni Sora, Prabu Kerta Bhumi
kedah ngalihkeun puseur kota ti Kadiri (Mandala Seba) ka Galuh Ciamis (Mandala Agung).
Kumargi puseur dayeuh Madjapait di Kadiri teu Kondusif.

PRABU KERTA BHUMI kagungan 2, Bojo anu sepuh jenengan RATNA NINGRUM atawa
anu sok disebat SUBANG KARANTJANG anu ngalungsurkeun putra pameget jenengan
RD. SOMADULOH SURAWISEA anu kocap Rakeyan Munding Laya Dikusumah.

Bojo anu Anom jenengan RATNA WULAN atawa anu sok disebat SUBANG LARANG anu
ngalungsurkeun putra pameget oge jenengan RD. MARTA SINGA anu kocap Rd. Walang
Sungsang (Ki Gedeng Singapura II).

NEULEUMAN ADJARAN

(Padjadjaran Anyar)

Adjaran PADJADJARAN anyar, nyatana " PANTJA SILA " anu Benang Beureumna
angger ngaganteng tikawit SALAKA NAGARA.

1. Ketuhanan, nyatana SUNDA (Sunda Pakuan)

2. Kemanusiaan, nyatana GALUH (Galuh Pakuan).

3. Persatuan, nyatana NAGARA


4. Kerakyatan nyatana Kadaulatan NAGARA (Padjadjaran/ Sajajar)

5. Kaadilan, nyatana Sang MAHA RADJA AGUNG.

3 KANTJANA putra 3 LINGGA

Wastu Kantjana (Raden Pitara)

Ningrat Kantjana (Rd.Angga Larang)

Rahyang Kantjana (Rd.Inu Kertapati)

1.Wastu Kantjana putrana LINGGA BUANA (Maha Radja Sunda).

2.Ningrat Kantjana putrana LINGGA WESI (Maha Pati Sunda).

3.Rahyang Kantjana putra LINGGA WASTU (Radja Madjapait Ka-2)

3 KANTJANA ieu dilungguhkeun dina Ka-Nagaraan ku LINGGA WESI dina posisi


(subage Maha Radja Purahita)

SUTA WIDJAJA

(Panembahan Senapati Ing Alaga)

Ngadeugkeun MATARAM subage KARATON GALUH mimiti di Mandala Agung (di


Krobokan) tutugan Gn. Guntur (GARUT)..

Laju Nga-GEDE-keun(ngalebarkeun) KARATUAN MATARAM di Mandala Djati (Jawa


Tengah) nyatana di GROBOGAN kota Gede disarengan kunu janten mertuana nyaeta Rd.
Marta Singa alias Rd. Syarief Hidayatulloh (Sn. Gunung Djati) alias Ki Ageng Pamanahan.

Laju terus ngalebarkeun oge tepi Ka Mandala Seba (Jawa timur) jeung Mandala
Kasungka (Wilayah NTB-NTT) kocap disebut oge Grobogan di Kota Mataram.

Di Mandala Djati oge ngalungguhkeun nujanten Rai sabrayna nyatana Rd.Wastu Dewa
alias Rd.Dharma Kin Kin alias Rd. Hadiwidjaja alias Rd.Baribin janten Sultan Padjang
Patilasan Demak

Laju di Mandala Seba ngalungguhkeun nujanten Rai Sabray-na oge anu jenengan Rd.
Kerta Manah alias Liman Sandjaja Kusumah alias Surya Kancana janten Sultan Pengging
di patilasan TROWULAN.
NJI ENDIT

(Inten Dewata)

Putrana MUNDING SARI atawa MUNDING KAWATI alias Sunan Gunung Djati ti Garwa
Anom anu jenengan Subang Larang alias Rara Santang alias Ratna Wulan. Inten Dewata
garwa-na Rd. Suramanggala atawa SUTAWIDJAJA anu ngadegkeun Karatuan Galuh
(MATARAM) anu kagungan gelar BAGENDA SRI MANGANTI SANG MANGAMBETAN
anu kocap sisebut RATU SAKTI.

Rd. Suramanggala sateuacan ngadegkeun MATARAM langkung tipayun ngadegkeun


TIMANGANTEN anu jujuluk Rd. Handelawangi anu kocap disebut DANGIANG
LIMANGAN (Liman Sandjaja).

SARKATI

(Dewi Lara Sati)

Putrana Rd. Anapaken HYANG BUNI SORA (Lingga Wesi), oge nujanten rai-na Rd.
Angga Larang (PRABU KERTA BHUMI) Radja Madjapait Ka-3 (Panyelang).

SARKATI (Dewi Lara Sati) garwana RD. INU KERTA PATI (Hayam Wuruk) anu janten
RADJA SUNDA (Panyelang) dina gelar PRABU SUSUK TUNGGAL.

Pertikahan Dewi Larasati sareng Rd. Inu Kertapati kagungan PUTRA anu jenengan Rd.
Marta Singa alias Syarief Hidayatulloh alias MUNDING SARI alias MUNDING
KAWATI (alias Sunan Gunung Djati)

MUNDING KAWATI

(Munding Sari)

Garwana Rd. Marta Singa (Sunan Gunung Djati). Penguasa Cirebon alias (Ki Gedeng
Singapura II), anjeuna ngalungguhkeun nujanten bojo dina Kadudukan PAKUAN WATI
(Pakung Wati).

Pertikahan Muding Sari sareng Rd.Marta Singa Kagungan 2 PUTRA nyaeta 1. WASTU
DEWA (Budjangga Manik) alias Rd. Hadiwidjaja, 2. INTEN DEWATA (Bojona Rd.
Handelawangi alias SUTAWIDJAJA).
BINOKASIH (Buni Kasih)

BUNIKASIH (Ambet Kasih) nyaeta Putrina RAMA HYANG AGUNG (Rumenggong)


Nyatana Sri Baduga Maha Radja Prabu Guru Dewata Purana Ratu Hadji Dipakuan
Padjadjaran Rakeyan Layaran Wangi alias WASTU KANTJANA putrana Lingga Buana
Maha Radja Sunda suwargi.

BUNIKASIH garwa Munding Laya Dikusumah anu gelar SRIBADUGA MAHA RADJA
PRABU SILIHWANGI

(Meureun) BUNIKASIH asal Mahkota BINOKASIH.

NAGARA KARTA RAHAYU

(Djaman Kasilih Wangian)

Satuntasna Jaman NAGARA KERTA BHUMI (Paku djadjar) anu dirajaan Ku Rd. Angga
Larang (Prabu Kertabhumi) di-Bogor.

Ngadeug NAGARA KERTA RAHAYU anu diadegkeun Ku-SUNAN RUMENGGONG (Rama


Hyang Agung) anu nyatana Wastu Kantjana putra-na Lingga Buana Maha Radja Sunda
suwargi, di Gunung Batara Guru laju kocap disebut SUMEDANG LARANG anu museur di-
Limangan (Galeuh Pakuan).

MUNDING SARI

(Munding Kawati)

Nyatana PEWARIS TAHTA Karatuan Madjapait dina Kalungguhan PAKUAN WATI


(Pakung Wati) anu disarengan kucarogena Rd. Dalem Marta Singa (SUNAN GN. DJATI)

MUNDING SARI putri-na Rd. INU KERTA PATI (Hayam Wuruk) ti Bojo anu jenengan
SARKATI (Lara Sati) putrina Hyang Buni Sora (Maha Pati Sunda).

MAHKOTA Keratuan Madjapait salajengna lungsur ka INTEN DEWATA (Putra


pangageungna) Munding Sari.
RUMENGGONG

(Rama Hyang Agung)

Kajadian bancang pakewuh PEPERANGAN di BADIGUL anu kocap disebut PERANG


COGREG di Badigul anu dicaritakeun ku dongengna peperangan antara SUNDA PAKUAN
anu dipimpin Prabu Susuk Tunggal (RAHYANG KANTJANA) alias Rd. Inu Kerta Pati
jeung GALUH PAKUAN anu dipimpin Prabu Kertabhumi alias NINGRAT KANTJANA (Rd.
Angga Larang).

Satuntasna Kajadian Perang Bubat KARATON MADJAPAIT dialihkeun ka Galuh Ku


Prabu Kerta Bhumi (Brawidjaja III) anu laju boga gelaran RADJA GALUH.

Tapi teu kungsi lila Karaton Madjapait di Galuh kulantaran diserang ku pasukan (Islam)
DJAJA ANTEA alias DJAKA SEMBUNG (Kian Santang) ti Cirebon Hilir Anu laju
ngajadikeun Karaton Madjapait dipindahkeun deui Ku Prabu Kerta Bhumi kawilayah
SAGARA BANTEN (Bogor ayeuna) anu katelah PAKU DJADJAR.

Sa-eunggeus di Bogor PAKU DJADJAR (Karaton Madjapait) diserang deui ku Pasukan


Banten (Islam) anu dipimpin ku NANGGA LARANG (Nangganan) anu taya lain SULTAN
HASANUDIN alias Kian Santang alias ARYA DAMAR. Kadjadian serangan pasukan ti-
Banten (Islam) ka Karaton Madjapait (Paku Djadjar) nga-akibatkeun Sakabeh
KADATUAN (Karesian) SUNDA nuaya di-tatar Sunda (Wilayah Indonesia ayeuna)
AMARAH laju miangkeun pasukan-pasukana anu dipimpin ku Prabu Susuk Tunggal alias
RAHYANG KANTJANA (Rd. Inu Kerta Pati) keur ngabantosan Prabu Kerta Bhumi
(Nujanten rai-na) subage RATU MADJAPAIT.

Perang Cogreg di Badigul sabenerna PERANG antara Pasukan Islam Banten NANGGA
LARANG (Nangganan) nyatana SULTAN HASANUDIN jeung Pasukan Sunda anu
dipimpin ku Prabu SUSUK TUNGGAL .

Dina Ka-ayaan Bancang pakewuh eta NISKALA WASTU KANTJANA atawa Hyang Buni
Sora MAHA PATI SUNDA anu parantos kagungan gelar MAHA RADJA PURAHITA nga-
istrenan WASTU KANTJANA (Rd. Pitara Wangi Suta) putrana Lingga Buana Maha
Radja Sunda (Suwargi) janten Rama Hyang Agung (Sunan Rumenggong) dina gelar:

" SRI BADUGA MAHA RADJA PRABU GURU DEWATA PURANA RATU HADJI
DIPAKUAN PADJADJARAN SANG RATU KARANTEN RAKEAN LAYARAN WANGI ".

Kadjadian COGREG di Badigul akhir-na direngsekeun ku alpukahna KA-PAMIMPINAN


Sunan Rumenggong WASTU KANTJANA (Nu-janten Rai-na) ngaliren nujanteun Raka-
Rakana nyatana NINGRAT KANTJANA lungsur tina Karatuan Madjapait (Paku Djadjar)
oge ngalungsurkeun RAHYANG KANTJANA (Prb. Susuk Tunggal) tina Karesian Sunda.
Laju salajengna SUNDA PAKUAN sareng GALUH PAKUAN dihijikeun dina PANANGAN
Anjeuna (Sunan Rumenggong) anu Ngadeg NAGARA KARTA RAHAYU di Gunung
BATARA GURU diwewengkon GARUT KALER.

NANGGA LARANG

(Lain Angga Larang)

NANGGA LARANG alias NANGGANAN nyatana ARYA DAMAR alias Kean Santang alias
Sultan Hasanudin Pimpinan Pasukan Islam BANTEN anu ngarurug KARATUAN GALUH
(Paku Djadjar) di Bogor (Ayeuna)

Serangan Pasukan Islam Banten anu kasebut PERANG COGREG nyatana kalanjutan tina
PERANG BUBAT jeung PERANG GALUH (Poronggol) anu dilakukeun ku DJAJA ANTEA
alias DJAKA SEMBUNG (ngaran Kian Santang di-Cirebon).

Naon anu jadi alpukahna sabenerna PEPERANGAN eta nyatana ngudag-2 KABUYUTAN

LEBAK WANGI

(Kabuyutan Sumur Bandung I)

SUMUR BANDUNG, neundeun harti Pangagung NAGRI PARAHYANGAN.

Lebak Wangi Kabuyutan ANGGA DIRDJA 3 anu jenengan IBRAHIM WIRA DJIBJA
(Maha Radja Sunda) satuntasna lalakon Ka-Nagaraan BANDJAR WANGI (Bupati
Limangan Panutup 1811-1831) anu jenengan Wangsa Kusumah II nyatana Rd. Abdul
Rodjak Suta Pradja (Djaksa Rudjak Gadung)'

Anu Salajengna Lungsur Ka LEBAK WANGI.

Dikabuyutan Lebak Wangi diteundeun Lambang Ka-Agungan Nagara anu disebut GOONG
RENTENG anu ngandung harti Simbol Perjalanan Ka-Nagara-an timimiti ngadeg SALAKA
NAGARA dumugi NAGARI PARAHYANGAN (Sumur Bandung).

Sing Awas jeung Waspada Ulah Karebut ku- DEUNGEUN- DEUNGEUN

LAMUN TEUHAYANG BAU SIGA BANGKE KULIT LASUN DIJARIAN..


KARATUAN MATARAM

(Panembahan Senapati)

Karatuan MATARAM anu diadegkeun ku Panembahan Senapati SUTAWIDJAJA

Mangrupakeun ngadegna deui KARATON GALUH PAKUAN anu sa-acana ngaran


MADJAPAIT anu runtag ku pasukan ISLAM DEMAK.

SUTAWIDJAJA alias Rd.Suramanggala alias Rd.Handelawangi alias Liman Sandjaja alias


Sawunggaling nyaeta putrana Rd.Somaduloh Surawisesa atawa Munding Laya Dikusumah
(BRAWIDJAJA IV).

Rd.Somaduloh Surawisesa putrana Rd.Angga Larang alias Ningrat Kantjana alias Dewa
Niskala alias Walangsungsang alias Cakra Buana alias Prabu Kerta Bhumi (BRAWIDJAJA
III).

Rd. Angga Larang (Prabu Kerta Bhumi) putrana Arya Anapaken alias Hyang Buni Sora
alias Niskala Wastu Kantjana alias Lingga Wesi alias Maha Pati Sunda alias Maha Radja
Pura Hita (BRAWIDJAJA II).

Rd. Suramanggala (Sutawidjaja) kagungan BOJO anu jenengan INTEN DEWATA


putrana Munding Sari (Munding Kawati).

Munding Sari putrana Rd. Inu Kerta Pati alias Rahyang Kantjana alias Hayam Wuruk alias
PRABU SUSUK TUNGGAL.

Hayam Wuruk alias Rahyang Kantjana alias Prabu Susuk Tunggal putrana Lingga Wastu
alias Djaja Nagara I (RADJA MADJAPAIT II).

Pertikahan Inten Dewata sareng Sutawidjaja mangrupakeun ngadegna deui Karatuan


Galuh dina ngaran MATARAM.

SUTA WIDJAJA nyatana terah SUNDA PAKUAN sedengkeun INTEN DEWATA


nyatana terah GALUH PAKUAN, subage pewaris tahta Madjapait

KEDATON SURASOWAN

(Kadaton Sunda Pakuan)

Perjalanan Rd. Pamanah Rasa angkat ka- Karawang ngadeuheus Syekh Kuro alias Ki
Gedeng Muntala Rasa (alis Damar Wulan) anu tujuana rek diajar (NGADJI).
Nyi Subang Larang (Ratna Wulan) bojo-na nu anom PRABU CAKRA BUANA alias Munding
Sari alias Walang Sung Sang nyatana Putri-na Syekh Bentong alias Damar Wulan alias
Ki- Gedeng Muntala Rasa alias (Syekh Kuro) ..

Sa-rengsena NGADJI (meng-KADJI) wilayah Sunda Pakuan anu kantos diduduki Arya
Damar atawa Kian Santang alias (Sultan Hasanudin) laju ngadeugkeun deui kadaton
SURASOWAN.

ADI PATI DJAJA NINGRAT

(Rd. Ahmad Mahdi Surasuta)

Alias Arya Nata Manggala alias Rangga Wulung alias Giri Kusumah alias Kara Seda (Radja
Talaga) alias Rd. Nurcahya alias Sunan Cipicung.

Nyaeta putrana Panembahan Senapati SUTAWIDJAJA (Ratu Mataram) tigarwa


Permaisuri INTEN DEWATA.

DJAJA NINGRAT jujuluk dina Ka-Adipatian Rd.Ahmad Mahdi Sura Suta nuju dikaraton
Mataram di-wewengkon Gunung Guntur (Karang Hawu) Sa’apan.

Adipati Djaja Ningrat kagungan 2-bojo anu jenengan RATU PURBAWATI alias Dewi
Sagaranten (Ratu Sokawayana) teureuh Sunda ti PADJAMPANGAN.

sareng bojo anom anu jenengan HARIS BAJA (Putri Sumedang).

Saatos Nujanten ramana SUTAWIDJAJA mios ka Mandala Agung (Sumedang Larang)


dina gelar BAGENDA SRI MANGANTI RATU SAKTI SANG MANGAMBETAN dina
Kalungguhan Maha Radja di Pakuan Padjadjaran, DJAJA NINGRAT diistrenan dina
Kalungguhan subage RATU GALUH dina gelar SULTAN AGUNG NYAKRA KUSUMAH
SAIDIN PANATA GAMA.

Sabada janten Sultan Agung (Ratu Galuh) laju anjeuna mios Ka-Mandala Samar (Sunda
Pakuan) dina Kalungguhan BUPATI GIRI DJAJA (Dalem Sokawayana),laju mangkat deui
masih dina misi Mandala Samar janten PRABU GENTER BHUMI (Syekh Genter Bhumi),
laju Ka-Mandala Puntang jenten Radja Talaga PRABU KARA SEDA, laju ngalungguhan
Kadaton Medang Kara dina gelar GIRI KUSUMAH.

Satuntasna lalakon Ka-Nagara-an di Mandala Samar laju anjeuna mangkat Ka-Mandala


Agung (Sumedang Larang) dina Ka-lungguhan BUPATI LIMANGAN II dina gelar
TUMENGGUNG TJAKRAWATI WANGSA NAGARA SANG NUSA MULJA
Laju terakhir mangkat ka Suda Larang (Mandala Wangi) dina Ka-lungguhan SUNAN
TJIPITJUNG (Syekh Nur Tjahja) alias SYEKH SITI DJENAR (Syekh Lemah Abang).

2 BODJO ADIPATI DJAJA NINGRAT

(Bodjo Anom – Bodjo Sepuh)

PURBAWATI alias Dewi Sagaranten teureuh SUNDA PAKUAN (Padjampangan) Bodjo


anu sepuh Adipati Djaja Ningrat (Sultan Agung Nyakra Kusumah Syaidin Panata Gama).

Ti-bodjo anu Sepuh Adipati Djaja Ningrat Kagungan putra pameget anu jenengan Rd.
Djalaludin Muhammad Surawangsa alias Rakeyan Wangsa Dita alias Rangga Gading alias
Mas Rangsang alias Syekh Nuryayi alias Adipati Wiraha alias ADIPATI UKUR.

Ti-bodjo anu Anom anu jenengan HARIS BAJA (Teureuh Sumedang), Adipati Djaja
Ningrat Kagungan putra pameget oge anu jenengan Rd. Sura Diwangsa alias Adipati
Sukapura alias Rangga Gede alias Mas Djolang (DALEM SAWIDAK).

Kadua putra Adipati Djaja Ningrat ieu Rangga Gading sareng Rangga Gede diasuh kunu
janten Eyangna anu katelah EYANG BATARA anu teuaya sanes SUTAWIDJAJA alias
SUNAN PANCER (Dangiang Limangan), dina dongeng wetan disebut DANANG
SUTAWIDJAJA

SULTAN AGUNG

(Radjana Sultan)

1. Sultan Agung Nyakra Kusumah Syaidin Panatagama (Djaja ningrat)

2. Sultan Agung Nyakra Kusumah Syaidin Abdurrahman (Rng. Gede)

3. Sultan Agung Udjang Maha Radja Katetek ing Mataram (Rng.Gading)

Djaja ningrat, nyatana Kara Seda

(Radja Talaga)

Rangga Gede, nyatana Suradiwangsa (Dalem Sawidak)

Rangga Gading, nyatana Surawangsa (Dipati Ukur)


TANDJUNG SINGGURU

(Karatuan Galuh Pakuan)

Tandjung Singguru nyaeta KARATON GALUH PAKUAN dijaman PRABU KERTA BHUMI
alias Ningrat Kantjana alias Dewa Niskala alias Angga Larang.

Prabu Kerta Bhumi nyelangan jadi ratu galuh pakuan nyatana lain di-Madjapait deui
saeunggeus Kadjadian bubat tapi di TANDJUNG SINGGURU (Kulantaran Karaton
Madjapait geus cacad HUKUM) dipake subage PUSEUR PAMARENTAHAN.

KABUYUTAN SUNDA – jeung GALUH

(Tandjung Singguru – Bunga Rungkup)

Sarengsena kajadian PERANG COGREG di-badigul Lawang Gintung BOGOR antara


Nangga Larang atawa Arya Damar alias Kian Santang (Sultan Hasanudin) jeung Prabu
Susuk Tunggal atawa Rd. Inu Kerta Pati (Hayam Wuruk) subage Ratu Sunda.

Prabu Susuk Tunggal nyatana ngabantos nyalametkeun KARATUAN GALUH

anu dilungguhan kunu janten rai-na Prabu Kerta Bhumi subage Radja Galuh

di-Paku Djadjar (Bogor) tina serangan Pasukan Islam Banten anu dipimpin

Sultan Hasanudin alias Kian Santang (alias Arya Damar).

Arya Damar mukim diwewengkon Leuwi Damar disarengan ku-2 sinatria nyatana Rangga
Lawe (alias Liman Sondjaja alias Arief Muhamad) sareng Rd. Trenggono alias Maulana
Yusuf.

Akibat ayana Peperangan dipalagan BADIGUL (Lawang Gintung) ngajadikeun

Puseur KARATUAN GALUH (di-Paku Djadjar Bogor) Cacad Hukum (Teupantes)


dijadikeun Puseur Pamarentahan deui, anu akhirna dipindahkeun Ka-Sumedang Larang
anu ngadeg dina Kalungguhan NAGARA KARTA RAHAYU di Gunung Batara Guru (di-
wewengkon Garut Kaler).

Ku-kabijakan politik Sunan Rumenggong (Rama Hyang Agung) alias Wastu Kantjana anu
Lungguh dina Ka-Maha Radja-an dina Gelar Sri Baduga Maha Radja Prabu Guru Dewata
Purana Ratu Hadji Dipakuan Padjadjaran Sang Ratu Karanten,
ngalungsurkeun nujanten Raka-Rakana PRABU KERTA BHUMI sareng PRABU SUSUK
TUNGGAL lungsur tina kadudukan subage RADJA GALUH jeung RATU SUNDA anu laju
engke disilihan Kupara Putrana nyatana “ SILIHWANGI ”

Prabu Susuk Tunggal mulih Ka-Kabuyutan TANDJUNG SINGGURU dina Gelar RATU
PERMANA DIPUNTANG, diwewengkon Gunung Guntur,laju Prabu Kerta Bhumi mulih Ka-
Kabuyutan BUNGA RUNGKUP dina Gelar PRABU CAKRA BUANA Sang
WALANGSUNGSANG diwewengkon Gunung Sada Keling.

BONDAN KEDJAWEN

(Raden Djaja Dibrata)

Adipati Djaja Dibrata alias Djaja Perkosa Teureuh PRABU SUSUSK TUNGGAL alias Rd.
Inu Kerta Pati (alias Hayam Wuruk) Putra Mahkota Kesultanan Padjang anu jujuluk Rd.
Benowo, Radja Tandjung Singguru (Ratu Galuh) di-Mandala Seba (Djawa Timur), ladju
mangkat Ka-Mandala Djati (Djawa Tengah) Lungguh Demang Rd. Wira Suta (di
Mataram).

Laju tilem ti-Mandala Djati mangkat Ka-Mandala Samar (Djawa Barat) Lungguh dina
Kalungguhan Balung Tunggal anu jujuluk RAKEAN RAGA SUCI tokoh PERANG
PAREGREG Ksatria Padjadjaran anu 24 Kali Peperangan teu pernah eleh di-medan laga
Sapanjang Pantai Utara Djawa tepi Wilayah Sunda Panida.

Laju mangkat Ka-Mandala Agung jeneng Radja Agung Sumedang Larang (Bupati Limangan
Ka-3) dina gelar “ TUMENGGUNG DJIWA MERTA DJAJA PERKOSA SANG ARIA
YUDHA MANGGALA “ alias Sayang Hawu (Sang Hyang Hawa).

Laju Mangkat Ka-Mandala Wangi (Suda Larang) dina Asma Eyang Djagat Sakti alias
Sunan Demang di-Kabuyutan Dayeuh Luhur Galih Pakuan (Limangan).

GADJAH MADU-(RA)

(Bara Widjaja Ka-I)

BRAWIDJAJA = BARA WIDJAJA hartina Bara-na Widjaja atawa Pati-na Widjaja.

Brawidjaja Ka-1njaeta MAHA PATI SUNDA nyaeta ARYA WIRA RADJA (Bupati
Sampang) Madura.

GADJAH = Ngalambang-keun PATI atawa BARA atawa NJAWA (Sunda)


WIDJAJA = Hartina Djiwa (Djawa)

Widjaja Kusumah = Hartina Djiwa anu parantos Moksha (Suwung) gelar KARATUAN
GALUH (Ratu Madjapait).

Karatuan Galuh dilambangkeun NAGA (Nagara)

NAGARA

(Kabuyutan)

Ngadeg Kulantaran ayana SUNDA jeung GALUH atawa (DAHA jeung DIRI).

SUNDA = nyatana Hirup jeung Ruh anu sifatna BATIN (Adjaran/ Agama).

GALUH = nyatana Raga jeung Hurip sifatna LAHIR (Padjadjaran/ Kerta).

NAGARA = nyatana ADEG atawa DJIWA (wudjud) anu sifatna Sutji kalawan Bersih teu
meunang KA-ASUPAN Jurig, Jin, Iblis. anu bakal jadi KASURUPAN teu eling dibumi
alam (Poho Purwa Daksi-na).

JIN,IBLIS,SETAN NGAWUDJUD

(Dina Adjaran Di Padjadjaran)

Adjaran = Agama anu sok Ka-tempatan (IBLIS) anu nutupan jalana kana DIRI keur
panggih

jeung GUSTI-NA (Anu Sadjati)

Padjadjaran = Kerta atawa Djagat Leutik anu sok Ka-tempatan (JIN jeung SETAN) anu
ngadeg dina DIRI ngaku apal jeung nyaho ka GUSTI (Anu Sadjati).

KI AGENG PAMANAHAN

(Rd. Dalem Marta Singa)

Nyatana Rakeyan MUNDING SARI alias Sunan Pabuaran alias Walang Sung Sang alias
TJAKRA BUANA alias WANGSA GOPARANA.

Nyaeta Putra-na RAHYANG KANTJANA alias Susuk Tunggal Sang Haliwungan alias "
HAYAM WURUK "
Ki Ageung PAMANAHAN Nyarengan nujanten Mantuna Ki Ageng GIRING ngadegkeun
MATARAM di Mandala Djati (Djawa Tengah).

Ki Ageng GIRING nyatana PANEMBAHAN SENOPATI.alias Danang (Dangiang)


Sutawidjaja.

SUTAWIDJAJA alias Liman Sandjaja alias Rd. Suramanggala Nyatana

Putrana SURAWISESA alias Munding Laya Dikusumah,

Putuna ANGGALARANG alias Dewa Niskala alias Ningrat Kantjana.

Buyutna Rd. Anapaken Andaya Ningrat alias Buni Sora alias SUNAN GIRI

RATU PEMBAYUN

(Ratna Woelan)

Nyaeta Rara Santang alias Subang Larang Putrana Ki Gedeng Muntala Rasa (alias
DAMAR WOELAN). Bojona Syarief Hidayatulloh Sunan Gunung Djati alias Munding Sari
alias Munding Kawati.

Munding Sari (Munding Kawati) Putrana Hayam Wuruk, Putuna Lingga Wastu alias Djaja
Nagara-I (Radja Madjapait Ka-2) suwargi.

RATU PEMBAYUN alias Rara Santang Rai-na ARYA DAMAR alias Rd. Kian Santang
nyaeta MINANTU (Pembayun) Brawidjaja Ka-III Prabu Susuk Tunggal alias Hayam
Wuruk nu Janten RATU SUNDA di Lampung.

Ratna Woelan Kagungan Putra Istri anu jenengan INTAN DEWATA (Dewi Krobokan),
sareng kagungan putra kawalon anu jenengan Dharma Kin-Kin alias Wastu Dewa (Ti-bojo
sepuh Sunan Gunung Djati anu jenengan Ratna Ningrum)

DJATI KASILIH KUDJUNTI

(Mandala DJati diceukeul Walanda)

Djawa Timur (Mandala Seba), Djawa Tengah (Mandala Djati), Djawa Barat (Mandala
Wangi).

Di djawa barat (Mandala Wangi) daerah anu Daulat hartina Rakyat Djawa barat
SILIHWANGI, Walanda TEU-KAWASA dina taneuh jadi ngan bisa NGONTRAK
(Eigendom Verfonding atawa Wearfach).
Di Djawa Tengah-mah Kawasa teupi kabisa Ngadeugkeun KASTIL (Karaton) Lambang
Kakawasaan-na.

Walanda (Belanda = B-Land) datang tahun 1602 M (anu nyatana 7 investor Erofa, nyaeta:
Spanyol, Portugis, Perancis, Inggris, Jerman, Itali, Belgia)

anu saterusna jadi SEKUTU jeung NAZI anu terus tepi kaayeuna marebutkeun harta
hasil tina perdagangan rempah-rempah anu jadi Harta Amanah

PARAHYANGAN

(Mandala Wangi)

Sang Ratu Agung di Parahyangan BERDAULAT.............!!!

Disagembleng-na Wilayah Karadjaan Mandala Wangi atawa (Jawa Barat) alias wilayah
Pataruman.

Wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur Jeung Nusa Tenggara (Sunda Kecil) masing-masing
disebut Mandala Djati, Mandala Seba, Mandala Kasungka, katilu wilayah eta baheula
disebut Mataram atawa (Mataraman) .

Rd.Hande Abdul Djabar Suramanggala di mandala Djati kalayan disarengan ku mertua-na


anu jenengan Ki Gedeng Pamanahan alias Prabu Cakrabuana, jeneng jadi Raja Mataram
III di kota Gede Kalawan nganggo gelar Prabu Sutawidjaja salaku dinasti Medangkara.

Masih di Mandala Djati, Prabu Sutawidjaja ngadegkeun kasultanan Padjang di wilayah


pendudukan Kasultanan Demak.

Salaku pendiri Kasultanan Padjang anjeuna ngadamel Batu tulis di kuta Grobogan laju
ngangkat saderekna Rakeyan Wastudewa alias Djaka Tingkir alias Rd. Baribin alias
Bujangga Manik salaku Sultan Padjang anu gelar Adipati Hadiwidjaja alias Darma Kingkin
(Baheula Wilayah Medang Kamulan atawa Mataram I).

Laju Prabu Sutawidjaja miang ka Mandala Seba (Jawa Timur), ngadeg salaku Raja
Tandjung Singguru kalawan netepkeun hiji kuta anu disebut Grobokan keneh. Laju
ngadegkeun deui kabupaten Panaraga di wilayah Madjapahit Salaku Raja Majakerta di
kabupaten Panaraga, anu jeneng dina gelar Karta Widjaja alias Sawung Galing.

Prabu Sutawidjaja laju ngagentos Kartawidjaja (Kalungguhan anjeuna) nyatana Ku-


ngangkat saderekna anu jenengan Rakeyan Surya Kantjana alias Pangeran Pengging
salaku Sultan (di Wilayah Madjapahit atawa Mataram II) dina gelar Marta Widjaja.
Di Nusa Tenggara (Mandala Kasungka atawa Sunda Ketjil), Prabu Sutawidjaja oge nyieun
kuta Grobogan (di pulau Bali) pikeun dieusian ku saderek-na oge anu jenengan Rakeyan
Wastudewa atawa Budjangga Manik anu wilayahna dugi ka Lombok, ngadeg salaku Ka-
Sultanan Mataram.

Samulihna ti Perjalanan ngalanglang Mataram, Rd Hande alias Prabu Sutawidjaja Jeneng


salaku Radja Mataram Agung dina gelar Panembahan Senapati hing alaga.

Ti kuta Gede (Jawa Tengah) Sang Panembahan Senapati hing alaga mulih ka Pakuan anu
dimaksud nyaeta Pakuan Padjajaran alias Sumedang Larang di kawasan Kadaulatan
Parahyangan anu di sebut MANDALA WANGI (anu baheula disebut Mandala Agung).

Di Mandala Wangi netepkeun hiji tempat kabuyutan anu di sebut Pantjer Nagara eta
kabuyutan dijadikeun kuta atawa Dukuh piken netepkeun dirina jadi Sunan Pantjer dina
Gelar Handelawangi, anu populer dina jujuluk Bagenda Sri Manganti Panembahan
Senapati Hing Alaga Sang Ratu Sakti Mangambetan.

Padukuhan Sunan Pancer di-Mandala Wangi (di Mandala Agung) Sumedang Larang
disebut kurahayat balarea BAGENDA.

MAHKOTA BINOKASIH

(Mahkota Maha Radja)

Karaton Galuh (Madjapait) satuntasna dialihkeun Ku- Hyang Buni Sora kakulon Ka-
wilayah Sagara Banten (Bogor-ayeuna) dina Kalungguhan “ PAKU DJADJAR “ di-Radjaan
ku Prabu Kerta Bhumi (Radja Galuh) putrana Hyang Buni Sora.

SULTAN MAULANA HASANUDIN Pimpinan Pasukan Ke-Sultanan Banten nyaeta Arya


Damar alias Kian Santang nyerang PAKU DJADJAR rek ngarebut Kabuyutan Sunda
(Karatuan Galuh).

Pasukan Ka-Sultanan Banten gabungan pasukan Demak jeung Cirebon anu museur di leuwi
damar.

Inu Kerta Pati alias Hayam Wuruk alias Sang Haliwungan anu Jeneng Ratu Sunda gelar
Prabu Susuk Lampung atawa Susuk Tunggal miangkeun Pasukan Perang Sunda ka Paku
djadjar ngabantu nu janten Rai-na (Prabu Kertabhumi).

Pasukan Sunda anu dipimpin Susuk Tunggal atawa Susuk Lampung sadatangna ka-puseur
Paku Djadjar Perang Gede dipalagan Badigul jeung Pasukan Banten anu dipimpin
Nangganan alias Maulana Hasanudin.
Kajadian Peperangan di Badigul ieu ngajadikeun Cacad Hukum keur Karatuan Galuh atawa
PAKU DJADJAR, kulantaran masyarakat umum nyangka PERANG DULUR antara Sunda
jeung Galuh (antara Susuk Tunggal jeung Angga Larang)

Maha Pati Sunda Hyang Buni Sora ramana Prabu Kerta Bhumi ngangkat putra Lingga
Buana (Maha Radja Sunda) suwargi nyeta WASTU KANTJANA jeneng RAMA AGUNG
(Rumenggong) anu gelar “Sri Paduka Maha Radja Prabu Guru Dewata Purana Ratu Hadji
di Pakuan Padjadjaran Sang Ratu Karanten Layaran Wangi “

Kabijakan politik RAMA AGUNG harita Karatuan- Galuh jeung Kadatuan -Sunda akhirna
di TILEM-keun anu hartina Prabu Susuk Tunggal jeung Prabu Kerta Bhumi Lungsur tina
jabatan RADJA GALUH jeung RATU SUNDA, ka-dua Dinasti Sunda jeung Galuh di-
cepeng ku Rama Agung, laju Karatuan sareng Kadatuan dialihkeun ka-Puseur NAGARA ka
Parahyangan nyaeta SUMEDANG LARANG.

“Sri Paduka Maha Radja “ Wastu Kantjana ngadegkeun NAGARA di Sumedang Larang
anu jenengan KARTA RAHAYU.

Wastu Kantjana Sang Maha Radja (Rama Hyang Agung), kagungan Putra dua Istri jeung
Pameget subage Putra Mahkota (Padjadjaran).

Putra pangageungna anu istri jenengan BUNI KASIH atawa BUNI WANGI anu nikah ka
MUNDING LAYA DIKUSUMAH putrana Rd. Angga Larang atawa anu disebat RADJA
GALUH atawa Prabu Kerta Bhumi.

Sa-badana Munding Laya Di Kusumah Nikah Kaputra Maha Radja Padjadjaran nyaeta
Wastu Kantjana Sang Rama Agung Lungsur tina Ka-Maha Radja-an anu laju kocap
disebat Geusan Ulin Kumawula ka Nagara (GEUSAN ULUN), digentos ku-nu janten
mantuna Munding Laya Di Kusumah anu parantos nikah ka Buni Kasih (Nganggo BUNI
KASIH) anu kagungan gelar “ Sri Baduga Maha Radja Prabu Guru Gantangan Sang Sri
Djaja Dewata”.

Jadi (meureun) MAHKOTA BINOKASIH teh Putri Maha Radja Padjadjaran anu kedah
dipigarwa SARAT (Citra Resmi) janten Maha Radja Padjadjaran nyatana BUNI KASIH
bojona Munding Laja Di Kusumah.

Anu salajengna Mahkota Ka-Maha Radja-an teh Lungsur ka putra-na Munding Laya Di
Kusumah anu jenengan Rd. Suramanggala alias Liman Sandjaja alias Danang Sutawidjaja
(Dangiang Liman Sandjaja) anu nikah ka INTEN DEWATA putrina Sunan Gunung Djati
alias Ki Ageng Pamanahan alias Munding Sari atawa Munding Kawati.

Salajeng-na Mahkota Ka-Maha Radja-an Padjadjaran sabadana SUTAWIDJAJA lungsur


deui kaputrana anu jenengan Rd. Ahmad Mahdi Surasuta nyaeta ADI PATI DJAJA
NINGRAT alias Arya Nata Manggala alias Rangga Wulung alias Giri Kusumah alias Kara
Seda (Radja Talaga) alias Rd. Nurcahya putrana Panembahan Senapati SUTAWIDJAJA
(Ratu Mataram) ti garwa Permaisuri

INTEN DEWATA.

DJAJA NINGRAT jujuluk dina Ka-Adipatian Rd.Ahmad Mahdi Sura Suta nuju dikaraton
Mataram di-wewengkon Gunung Guntur (Karang Hawu) Sa’apan.

Adipati Djaja Ningrat kagungan bojo anu jenengan RATU PURBAWATI alias

Dewi Sagaranten (Ratu Sokawayana) teureuh Sunda ti PADJAMPANGAN.

Saatos nujanten ramana SUTAWIDJAJA mios ka Mandala Agung (Sumedang Larang)


dina gelar BAGENDA SRI MANGANTI RATU SAKTI SANG MANGAMBETAN dina
Kalungguhan Maha Radja di Pakuan Padjadjaran, DJAJA NINGRAT diistrenan dina
Kalungguhan subage RATU GALUH dina gelar SULTAN AGUNG NYAKRA KUSUMAH
SAIDIN PANATA GAMA.

Sabada janten Sultan Agung (Ratu Galuh) laju anjeuna mios Ka-Mandala Samar (Sunda
Pakuan) dina Kalungguhan BUPATI GIRI DJAJA (Dalem Sokawayana),laju mangkat deui
masih dina misi Mandala Samar janten PRABU GENTER BHUMI (Syekh Genter Bhumi),
laju Ka-Mandala Puntang jenten Radja Talaga PRABU KARA SEDA, laju ngalungguhan
Kadaton Medang Kara dina gelar GIRI KUSUMAH.

Satuntasna lalakon Ka-Nagara-an di Mandala Samar laju anjeuna mangkat Ka-Mandala


Agung (Sumedang Larang) dina Ka-lungguhan BUPATI LIMANGAN II dina gelar
TUMENGGUNG TJAKRAWATI WANGSA NAGARA SANG NUSA MULJA

Laju terakhir mangkat ka Suda Larang (Mandala Wangi) dina Ka-lungguhan SUNAN
TJIPITJUNG (Syekh Nur Tjahja) alias Syekh Siti Djenar.

BUJANGGA MANIK

(Raden Baribien)

WASTU DEWA (alias Rd. Baribien) Putrana Rd. Marta Singa alias Syarief Hidayatulloh
(Sn. Gunung Djati) tigarwa SEPUH anu jenengan Ratna Ningrum.

Jeneng Sultan PADJANG dina gelar HADIWIDJAJA (di Mandala Djati) wewengkon
BANYUMAS (ayeuna).

Laju Jeneng Sultan di MATARAM (Nusa Tenggara) diwewenkon Mandala Kasungka.


BUJANGGA MANIK, anu nyatetkeun Perjalanan SADJARAH NAGARA Padjadjaran.
Kagungan Putra anu jenengan Rd.Djaja Di Brata (alias Sunan Demang alias DJAJA
PERKOSA).