Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN .

1. Mata Pelajaran : Bahasa Melayu


2. Tahun : 4 Bestari
3. Bilangan Murid : 34 orang
4. Tarikh : 15 Oktober 2018
5. Hari : Isnin
6. Masa : 11:00 hingga 12:00 tengah hari
7. Tema : Lestarikan Bumi Kita
8. Tajuk : Kata Adjektif
9. Kemahiran Fokus : Aspek Tatabahasa

10. Standard Kandungan :

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

11. Standard Pembelajaran :

5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif mengikut konteks dengan betul.

12. Objektif Pengajaran :

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:

i) mengenal pasti dan menggariskan pelbagai jenis kata adjektif yang terdapat dalam lirik
lagu.

ii) membina ayat menggunakan kata adjektif mengikut konteks dengan betul.

13. Sistem Bahasa :

i. Tatabahasa : Kata adjektif


ii. Kosa kata : renek, malar hijau

14. Pengisian Kurikulum (Elemen Merentas Kurikulum) :


i. Ilmu :Pendidikan Moraldan Muzik .
ii. Pendidikan Alam Sekitar: Bertanggungjawab terhadap kebersihan diri dan
persekitaran.
iii. Nilai : Kerjasama, hormat-menghormati, kebersihan, kerajinan, peka,
bertanggungjawab.
iv. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi : Paparan video

v. Elemen Keusahawanan:
E.K 1: 1.1 Bertanggungjawab terhadap keputusan: menyiapkan tugasan sehingga
selesai.
E.K 2: 2.2 Memerhati persekitaran dengan sengaja dan bertujuan: menyenaraikan
dan mengumpul maklumat.
E.K 5: 5.1 Prinsip tanggungjawab sosial: menjaga kebersihan bilik darjah
15. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran (Kepelbagaian Kaedah dan Teknik) :
i. Kemahiran Berfikir : Merumus, menjana idea, menghubung kait, mengaplikasikan,
menganalisis, mencipta.
ii. Pembelajaran Koperatif : Menyelesaikan tugasan secara berkumpulan.
iii. Kecerdasan pelbagai : Verbal-linguistik, interpersonal, intrapersonal, muzik,
kinestetik.
iv. Belajar Cara Belajar: Mengumpul maklumat dan memproses maklumat dalam lirik
lagu dan petikan teks.
v. Pembelajaran konstruktivisme : Menggunakan pengetahuan baharu berdasarkan
pengalaman sedia ada murid.
16. Bahan Bantu Mengajar dan Bahan Bantu Belajar :
Bil Jenis Bilangan
1. LCD 1
2. Komputer Riba 1
3. Pembesar Suara 1
4. Video 1
5. Kad Permainan Bahasa 6
6. Kertas Sebak 6
7. Dadu 6
8. Lembaran kerja (Pengayaan & Pemulihan)

17. Pengetahuan sedia ada : Murid pernah belajar tentang penggunaan kata adjektif pada
peringkat awal.
Langkah / Isi pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Catatan
Masa Pembelajaran
Set Induksi  Audio Lagu  Murid diperdengarkan BBB: Audio, lembaran lirik
‘Jagalah Alam Ini’ audio lagu ‘Jagalah Alam lagu, pembesar suara,
(5 Minit) kertas Mahjung.
Ini’ dengan melihat guru
bernyanyi dan lirik lagu di Ilmu: Pendidikan Moral,
hadapan kelas. Muzik, PAS
 Nyanyi bersama
 Murid mendengar dan KP: Interpersonal, verbal
 Soal Jawab
melihat lirik lagu dengan linguistik, naturalis.
1) Bagaimanakah teliti.
cara menyayangi KB: Menghubung kait
alam sekitar?  Murid diberikan lembaran
lirik lagu. BCB: Mendengar dengan
2) Apakah yang akan
 Murid dan guru bernyanyi berkesan
berlaku kepada alam
sekitar jika tiada bersama.
Pembelajaran
langkah pencegahan  Murid dan guru bersoal Kontekstual: .
dilakukan?
jawab mengenai lirik lagu Menghubungkaitkan
Jangkaan jawapan amalan menjaga alam
tersebut dan mengaitkan
murid: sekitar dalam kehidupan
dengan tajuk pelajaran. seharian.
1) Tidak membuang
sampah merata-rata/ Nilai Murni
Buang sampah dalam Kebersihan, kerjasama,
tong sampah/ peka, bertanggungjawab.
menjaga kebersihan
persekitaran. E.K 5: 5.1

2) Bencana Alam

Merosakkan flora
fauna.

Langkah 1 Aktiviti 1: BBB: LCD, Komputer


 Penerangan Riba, Lembaran lirik lagu
(20 Minit) Kata Adjektif  Murid diberi penerangan
mengenai kata adjektif Ilmu: Pendidikan Moral,
PAS
menggunakan video.
 Murid diberikan contoh KP: Interpersonal, verbal
ayat yang menggunakan linguistik, naturalis.
 Lembaran lirik kata kerja KB: Menganalisis,
lagu
menjana idea
Aktiviti 2
 Murid membaca lembaran BCB: Mengumpul dan
lirik lagu ‘Jagalah Alam Ini’ memproses maklumat.
dengan senyap.
 Berdasarkan lirik lagu
tersebut, murid mengenal Nilai Murni
pasti dan menggariskan Kerajinan, peka,
kata adjektif. bertanggungjawab.
 Murid dan guru menyemak
bersama jawapan dan E.K 1: 1.1
 Semak membetulkan secara E.K 2: 2.2
jawapan langsung jika terdapat Penilaian objektif (i)
bersama kesalahan.

Langkah 2 Aktivti 1 BBB: Lembaran kertas ,


kertas sebak, pen marker.
(20 Minit)  6 kumpulan :  Setiap seorang ahli
 Berlian Ilmu: Pendidikan Moral,
kumpulan diberikan
 Intan PAS
 Delima lembaran kertas untuk
 Zamrud menulis ayat yang dibina KP: Interpersonal,
 Suasa bersama ahli kumpulan. intrapersonal, verbal
 Emas linguistik, naturalis.
 Setiap murid dalam
kumpulan perlu membina KB: Menganalisis,
satu ayat yang menjana idea,
menghubung kait
mengandungi kata adjektif
dan mengkategorikannya BCB: Mengumpul dan
dalam ruang disediakan di memproses maklumat.
kertas sebak.
Nilai Murni
 Pembentangan Kerajinan, kerjasama,
Aktiviti 2 :
kumpulan peka, bertanggungjawab,
mendengar arahan.
 Murid membaca ayat yang
dibina
E.K 1: 1.1
 Secara bergilir, setiap
kumpulan membentangkan E.K 2: 2.2
ayat yang telah dibina. Penilaian objektif (ii)

 Murid dan guru menyemak


bersama ayat yang telah
dibina dan
membetulkannya jika
terdapat kesilapan.
Langkah 3 Permainan Bahasa  Murid dikelompokkan BBB: Kad Manila. Dadu

( 10 Minit) dalam enam kumpulan.


Ilmu: Pendidikan Moral,
 Murid diedarkan sekeping PAS
kad manila permainan
bahasa. KP: Interpersonal, verbal
linguistik, naturalis.
 Murid dalam kumpulan
akan menjawab soalan KB: Menganalisis,
yang disediakan secara menjana idea

bergilir gilir menggunakan


BCB: Mengumpul dan
dadu. memproses maklumat.
 Ahli kumpulan akan bergilir
Nilai Murni
-gilir bermain dan menulis
Kerajinan, peka,
jawapan mereka di atas bertanggu
Aktiviti Penilaian kad manila tersebut.
PAK21 : Permainan
 Ahli yang tidak dapat
Bahasa.
menjawab soalan tidak
boleh bermain untuk satu E.K 1: 1.1
Bertanggungjawab
pusingan.
terhadap keputusan:
menyiapkan tugasan
Penilaian
sehingga selesai
- Aktiviti Pengayaan

Murid membina ayat


menggunakan kata adjektif
yang diberikan.

- Aktiviti Pemulihan
Murid menulis semula kata
kata adjektif berdasarkan
ayat yang diberi.

Penutup Kognitif  Murid diberikan puzzle


 Rumusan isi  Beberapa orang murid
Ilmu: Pendidikan Moral,
(5 Minit) pelajaran Muzik, PAS
dipilih untuk merumuskan
nilai murni tentang KB: Merumus
Sosial Kepentingan Menjaga menghubung kait
• Pujian atas
Alam Sekitar. Nilai
kerjasama
yang diberikan  Guru memuji setiap murid kerajinan,kebersihan,berta
kepada guru atas kerjasama yang nggungjawab
dan rakan. diberikan ketika
melaksanakan aktiviti.