Anda di halaman 1dari 40

Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P

1. Murid melakukan simulasi pergerakan untuk menunjukkan


1.1.1 Mengenal nombor Kaitkan dengan situasi
penggunaan nombor positif dan nombor negatif.
positif dan nombor kehidupan sebenar seperti
2. Guru membuat kesimpulan umum mengenai nombor positif dan
negatif berdasarkan pergerakan ke kiri dan ke
nombor negatif.
situasi sebenar. kanan, ke atas dan ke bawah.

1. Murid menyatakan contoh situasi yang berkiatan dengan intger


1.1.2 Mengenal dan
positif dan integer negatif dalam kehidupan seharian.
memerihalkan integer.

1. Murid melengkapkan integer positif dan integer negatif pada garis


1.1.3 Mewakilkan integer
nombor.
pada garis nombor
dan membuat
perkaitan antara nilai
integer dengan
kedudukan integer
tersebut berbanding
integer lain pada garis
nombor.
1. Guru mempamerkan kad-kad nombor.
1.1.4 Membanding dan
2. Murid mengenalpasti dan menyusun kad-kad nombor mengikut
menyusun integer
tertib pada papan putih.
mengikut tertib.
3. Murid menerangkan perbandingan nilai antara kad-kad yang
disusun.
Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P
1. Guru mengarahkan pelajar membentuk kumpulan.
1.2.1 Menambah dan Kaedah lain seperti bahan
2. Guru mengedarkan cip-cip berwarna merah dan biru kepada
menolak integer konkrit (cip berwarna), bahan
setiap kumpulan.
menggunakan garis manipulatif maya dan perisian
3. Guru menunjukkan demonstrasi menambah dan menolak
nombor atau kaedah GSP.
menggunakan cip berwarna.
lain yang sesuai.
4. Murid mengaplikasikan keadah yang ditunjukkan oleh guru
Seterusnya membuat
mengikut kumpulan berdasarkan set soalan.
generalisasi tentang
5. Ahli kumpulan membentangkan hasil jawapan.
penambahan dan
penolakan integer.
1. Guru menerangkan peraturan untuk mendarab dan membahagi
1.2.2 Mendarab dan
dua integer.
membahagi integer
2. Murid mengaplikasikan kemahiran sifir dalam menjawab soalan.
menggunakan
pelbagai kaedah.
Seterusnya membuat
generalisasi tentang
pendaraban dan
pembahagian integer.
1. Guru mengingatkan kembali peraturan melibatkan operasi
1.2.3 Membuat pengiraan
gabungan ( BODMAS )
yang melibatkan
2. Guru membimbing murid menggunakan peraturan BODMAS
gabungan operasi
dengan tepat.
asas aritmetik bagi
3. Murid menyelesaikan masalah yang diberikan.
integer mengikut tertib
4. Sesi perbincangan jawapan.
operasi.
1. Murid meneroka hukum operasi aritmetik.
1.2.4 Menghuraikan hukum Jalankan aktiviti penerokaan.
2. Murid membentangkan hasil penerokaan.
operasi aritmetik iaitu
Hukum Identiti, Hukum
Kalis Tukar Tertib,
Hukum Kalis Sekutuan
dan Hukum Kalis
Agihan.
Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P
1. Murid menyelesaikan set soalan.
1.2.5 Membuat pengiraan Contoh pengiraan efisien yang
yang efisien dengan melibatkan Hukum Kalis 2. Sesi perbincangan.
menggunakan hukum Agihan:
operasi asas aritmetik. 2030 × 25 = (2000 + 30) × 25
= 50 000 + 750
= 50 750
Pengiraan yang efisien
mungkin berbeza antara
murid.
1. Murid menyelesaikan soalan yang berbeza mengikut kumpulan di atas
1.2.6 Menyelesaikan
masalah yang kertas mahjong dan membentangkan di hadapan kelas.
melibatkan integer.

1. Murid melengkapkan pecahan positif dan pecahan negatif pada


1.3.1 Mewakilkan pecahan
positif dan pecahan garis nombor.
negatif pada garis
nombor.
1. Guru mempamerkan kad-kad nombor.
1.3.2 Membanding dan
2.. Murid mengenalpasti dan menyusun kad-kad nombor mengikut
menyusun pecahan
tertib pada papan putih.
positif dan pecahan
3. Murid menerangkan perbandingan nilai antara kad-kad yang
negatif mengikut tertib.
disusun.
1. Guru mengingatkan kembali peraturan melibatkan operasi
1.3.3 Membuat pengiraan
gabungan ( BODMAS )
yang melibatkan
2. Guru membimbing murid menggunakan peraturan BODMAS
gabungan operasi
dengan tepat.
asas aritmetik bagi
3. Murid menyelesaikan masalah yang diberikan.
pecahan positif dan
4. Sesi perbincangan jawapan.
pecahan negatif
mengikut tertib
operasi.
Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P
1. Aktiviti Think -Pair-Share
1.3.4 Menyelesaikan
masalah yang
melibatkan pecahan
positif dan pecahan
negatif.
1. Murid melengkapkan perpuluhan positif dan perpuluhab negatif
1.4.1 Mewakilkan
perpuluhan positif dan pada garis nombor.
perpuluhan negatif
pada garis nombor.

1. Murid meneroka menggunakan kalkulator untuk menulis nombor


1.4.2 Membanding dan
menyusun perpuluhan perpuluhan daripada nombor pecahan.
positif dan perpuluhan 2. Murid melengkapkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif pada
negatif mengikut tertib. garis nombor.

1. Guru mengingatkan kembali peraturan melibatkan operasi


1.4.3 Membuat pengiraan
gabungan ( BODMAS )
yang melibatkan
2. Guru membimbing murid menggunakan peraturan BODMAS
gabungan operasi
dengan tepat.
asas aritmetik bagi
3. Murid menyelesaikan masalah yang diberikan.
perpuluhan positif dan
4. Sesi perbincangan jawapan.
perpuluhan negatif
mengikut tertib
operasi.
1. Aktiviti Think-Pair-Share
1.4.4 Menyelesaikan
masalah yang
melibatkan perpuluhan
positif dan perpuluhan
negatif.
1. Murid meneroka nombor nisbah.
1.1.1 Mengenal dan Nombor nisbah ialah nombor
Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P
memerihalkan nombor yang ditulis dalam bentuk
nisbah. p
pecahan, iaitu bagi dua
q
integer, p dan q, dengan q 0.

1.1.2 Membuat pengiraan


yang melibatkan 1. Murid dapat menghuraikan konsep nisbah pengangka adalah mewakili
gabungan operasi kuantiti yang pertama dan penyebut adalah kuantiti kedua.
asas aritmetik bagi
nombor nisbah
mengikut tertib
operasi.
1. Murid menyelesaikan masalah KBAT yang melibatkan nombor nisbah.
1.1.3 Menyelesaikan
masalah yang
melibatkan nombor
nisbah.

1.Murid menentukan faktor bagi nombor bulat dan menyenaraikan faktor


2.1.1 Menentu dan
menyenaraikan faktor bagi sesuatu nombor.
bagi nombor bulat, 2.Guru menerangkan maksud faktor sesuatu nombor bulat.
dan seterusnya 3.Guru memberi soalan dan murid menyelesaikan masalah
membuat generalisasi
tentang faktor.
1.Guru meminta murid menyenarai nombor perdana dari 1 hingga 50
2.1.2 Menentu dan
menyenaraikan faktor 2.Guru menyatakan factor bagi suatu nombor dan murid dikehendaki
perdana bagi suatu memilih nombor perdana daripada senarai faktor tersebut.
Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P
nombor bulat dan
seterusnya
mengungkapkan
nombor tersebut
dalam bentuk
pemfaktoran perdana.
Pertimbangkan juga kes yang 1. Guru menerangkan maksud factor sepunya.
2.1.3 Menerang dan
menentukan faktor melebihi tiga nombor bulat. 2. Murid menyenaraikan faktor bagi 2 nombor bulat.
sepunya bagi nombor 3. Murid mengeluarkan nombor-nombor yang sama daripada senarai
bulat. faktor 2 nombor yang diberi

Gunakan pelbagai kaedah 1.Guru mengulangi kaedah mencari Faktor sepunya bagi 2 dan 3 nombor
2.1.4 Menentukan FSTB
bagi dua dan tiga termasuk pembahagian bulat
nombor bulat. berulang dan penggunaan 2.Murid memilih nombor factor yang terbesar daripada senarai Faktor
pemfaktoran perdana. sepunya.
3.Guru menerangkan kaedah Pembahagian berulang untuk mendapat
FSTB.

1.Guru memberi beberapa contoh soalan kbat


2.1.5 Menyelesaikan
masalah yang 2.Murid diminta membentuk kumpulan dan menjalani aktiviti round table
melibatkan FSTB. bagi menyelesaikan masalah

2.2.1 Menerang dan Pertimbangkan juga kes yang 1.Murid menentukan gandaan bagi nombor bulat dan menyenaraikan
menentukan gandaan gandaan bagi sesuatu nombor.
Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P
sepunya bagi nombor melebihi tiga nombor bulat. 2.Guru menerangkan maksud gandaan sesuatu nombor bulat
bulat. 3.Guru menerangkan maksud gandaan sepunya.
4.Murid menyenaraikan gandaan bagi 2 nombor bulat.
5.Murid mengeluarkan nombor-nombor yang sama daripada senarai factor
2 nombor yang diberi.

Gunakan pelbagai kaedah 1.murid menyatakan gandaan bagi dua dan tiga nombor dan murid
2.2.2 Menentukan GSTK
bagi dua dan tiga termasuk pembahagian memilih nombor gandaan sepunya daripada senarai gandaan tersebut.
nombor bulat. berulang dan penggunaan 2.Murid memilih nombor gandaan sepunya yang terkecil
pemfaktoran perdana.

2.2.3 Menyelesaikan 1.Guru memberi beberapa contoh soalan kbat


masalah yang 2.Murid diminta membentuk kumpulan dan menjalani aktiviti round table
melibatkan GSTK. bagi menyelesaikan masalah

3.1.2 Menentukan sama 1.Murid menyelesaikan dengan kaedah pembahagian berulang.


Nombor kuasa dua sempurna
ada suatu nombor 2.Murid menulis sebagai pendaraban dua kumpulan nombor yang
ialah 1, 4, 9, ...
adalah kuasa dua sama.
sempurna. 3.Murid membentang hasil kerja sama ada nombor yang diberi
adalah kuasa dua sempurna atau tidak.
4.Guru membuat kesimpulan dengan menyenaraikan nombor kuasa
dua sempurna ialah 1,4,9,………

3.1.3 Menyatakan Hubungan dinyatakan


1.Murid meneroka dengan membuat penyenaraian hasil kuasa dua
Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P
hubungan antara berdasarkan hasil penerokaan. nombor negatif dan positif.
kuasa dua dan punca 2.Murid membentang dan menerangkan hasil penyenaraian.
Punca kuasa dua suatu
kuasa dua. 3. Murid mengaitkan hubungan punca kuasa dua ialah sonsangan
nombor bernilai positif dan
bagi kuasa dua..
negatif.
4.Guru membuat satu kesimpulan tentang hubungan kuasa dua dan
punca kuasa dua
5.Guru membuat penegasan punca kuasa dua suatu nombor
bernilai positif dan negatif.
3.1.4 Menentukan kuasa
1.Murid menghitung kuasa dua suatu nombor dengan mendarab
dua suatu nombor
suatu nombor dengan nombor itu sendiri
tanpa dan dengan
2.Murid menggunakan kalkulator untuk menyemak jawapan.
menggunakan alat
teknologi.

3.1.5 Menentukan punca Hadkan kepada:


1.Guru memberi soalan meliputi kuasa dua sempurna, pecahan dan
kuasa dua suatu perpuluhan
a) kuasa dua sempurna
nombor tanpa 2.Murid menghitung punca kuasa dua bagi nombor kuasa dua
menggunakan alat b) pecahan dengan keadaan sempurna .
teknologi. pengangka dan 3.Murid menghitung pecahan dengan keadaan pengangka dan
penyebutnya adalah kuasa penyebutnya adalah kuasa dua sempurna
dua sempurna 4.Murid menghitung pecahan yang boleh dipermudahkan kepada
pecahan yang pengangka dan penyebutnya adalah kuasa dua
c) pecahan yang boleh sempurna.
dipermudahkan kepada 4.Murid menghitung perpuluhan yang boleh ditulis dalam bentuk
pecahan yang pengangka kuasa dua perpuluhan yang lain.
dan penyebutnya adalah 5.Guru membincangkan jawapan bersama pelajar
kuasa dua sempurna

d) perpuluhan yang boleh


ditulis dalam bentuk kuasa
dua perpuluhan yang lain.
Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P

3.1.6 Menentukan punca


1.Murid menggunakan kalkulator untuk mencari jawapan dengan
kuasa dua suatu
menekan simbol punca kuasa dua dan diikuti dengan soalan
nombor positif dengan
yang diberi.
menggunakan alat
teknologi.

1.Murid membuat anggaran sehingga mendapat anggaran terbaik.


3.1.7 Menganggar Bincangkan cara membaiki
2.Guru membincangkan cara membaiki anggaran sehingga
anggaran sehingga mendapat
(i) kuasa dua mendapat anggaran terbaik; sama ada dalam bentuk julat,
anggaran terbaik; sama ada
suatu nombor, nombor bulat atau ketepatan yang dinyatakan
dalam bentuk julat, nombor
bulat atau ketepatan yang
(ii) punca kuasa dinyatakan.
dua suatu nombor.

3.1.8 Membuat generalisasi Generalisasi dibuat


tentang pendaraban 1.Guru membahagikan murid kepada beberapa 4 kumpulan .
berdasarkan hasil penerokaan. 2.2 kumpulan meneroka pendaraban yang melibatkan punca kuasa
yang melibatkan
dua nombor yang sama.
(i) punca kuasa 3.2 kumpulan meneroka pendaraban yang melibatkan punca kuasa
dua nombor yang dua nombor yang berbeza.
sama, 4.Wakil setiap kumpulan membentangkan hasil penerokaaan dan
membuat generalisasi
(ii) punca kuasa
dua nombor yang
berbeza.

3.1.9 Mengemukan dan


1. Guru memberi 2 soalan berbeza kepada setiap
menyelesaikan
kumpulan.
masalah yang
2. Dengan teknik “gallery walk’ setiap pelajar mendengar
melibatkan kuasa dua
hasil penyelesaian masalah bagi kumpulan lain.
dan punca kuasa dua.
Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P
3. Guru membincangkan jawapan bersama pelajar.

1. Murid meneroka- sekurang-kurangnya dua kaedah,


3.2.1 Menerangkan maksud Teroka pembentukan kuasa
salah satu ialah penggunaan bahan konkrit. Guru berperanan
kuasa tiga dan kuasa tiga dengan pelbagai kaedah
sebagai fasilitator untuk memastikan objektif SP tercapai.
tiga sempurna. termasuk penggunaan bahan
2. Murid bentang hasil penerokaan dan terangkan
konkrit.
maksud kuasa dua dan kuasa dua sempurna. /Murid
terangkan maksud kuasa tiga dan kuasa tiga sempurna
berdasarkan hasil penerokaan.
3. Guru membuat satu kesimpulan umum tentang
maksud kuasa tiga dan kuasa tiga sempurna berdasarkan
hasil penerokaan semua murid.
3.2.2 Menentukan sama Nombor kuasa tiga sempurna
1. Murid menggunakan kaedah hasil tambah bagi
ada suatu nombor ialah 1, 8, 27, ...
nombor ganjil bagi menentukan samada suatu nombor yang
adalah kuasa tiga
diberi adalah kuasa tiga sempurna.
sempurna.
2. Guru membuat kesimpulan dengan menyenaraikan
nombor kuasa dua sempurna ialah 1,8,27,………

3.2.3 Menyatakan Hubungan dinyatakan


1. Murid meneroka dengan membuat penyenaraian hasil
hubungan antara berdasarkan hasil penerokaan.
kuasa tiga nombor
kuasa tiga dan punca
3. Murid membentang dan menerangkan hasil penyenaraian.
kuasa tiga.
4. Murid mengaitkan hubungan punca kuasa tiga dan kuasa
tiga.
5. Guru membuat satu kesimpulan tentang hubungan kuasa
tiga dan punca kuasa tiga
3.2.4 Menentukan kuasa
1 Murid menghitung kuasa tiga suatu nombor dengan mendarab
tiga suatu nombor
nombor itu sendiri sebanyak dua kali.
tanpa dan dengan
1. Murid menggunakan kalkulator untuk menyemak
menggunakan alat
jawapan.
Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P
teknologi.
3.2.5 Menentukan punca Hadkan kepada:
1.Guru memberi soalan meliputi kuasa tiga sempurna, pecahan
kuasa tiga suatu
a) pecahan dengan keadaan dan
nombor tanpa
pengangka dan perpuluhan.
menggunakan alat
penyebutnya adalah kuasa 2 .Murid menghitung punca kuasa tiga bagi nombor kuasa tiga
teknologi.
tiga sempurna, sempurna .
1 Murid menghitung pecahan dengan keadaan pengangka dan
b) pecahan yang boleh penyebutnya adalah kuasa tiga sempurna
dipermudahkan kepada 2. Murid menghitung pecahan yang boleh
pecahan yang pengangka dipermudahkan kepada pecahan yang pengangka dan
dan penyebutnya adalah penyebutnya adalah kuasa tiga sempurna.
kuasa tiga sempurna, 3. Murid menghitung perpuluhan yang boleh ditulis
dalam bentuk kuasa tiga perpuluhan yang lain
c) perpuluhan yang boleh 4. .Guru membincangkan jawapan bersama pelajar
ditulis dalam bentuk kuasa
tiga perpuluhan yang lain.
1 Murid menggunakan kalkulator untuk mencari jawapan dengan
3.2.6 Menentukan punca
menekan simbol punca kuasa tiga dan diikuti dengan soalan
kuasa tiga suatu
yang diberi.
nombor dengan
menggunakan alat
teknologi.

3.2.7 Menganggar Bincangkan cara membaiki


1 Murid membuat anggaran sehinggan mendapat anggaran terbaik.
anggaran sehingga mendapat
(i) kuasa tiga 1. Guru membincangkan cara membaiki anggaran
anggaran terbaik; sama ada
suatu nombor, sehingga mendapat anggaran terbaik; sama ada dalam
dalam bentuk julat, nombor
bentuk julat, nombor bulat atau ketepatan yang dinyatakan.
bulat atau ketepatan yang
(ii) punca kuasa dinyatakan.
tiga suatu nombor.

3.2.8 Menyelesaikan
1. Guru memberi 2 soalan berbeza kepada setiap kumpulan.
Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P
masalah yang 2. Dengan teknik “gallery walk’ setiap pelajar mendengar
melibatkan kuasa tiga hasil penyelesaian masalah bagi kumpulan lain.
dan punca kuasa tiga. 3. Guru membincang jawapan dengan murid.

3.2.9 Menjalankan
1. Murid membuat pengiraan melibatkan penambahan, penolakan,
pengiraan yang
pendaraban, pembahagian dan gabungan operasi tersebut ke
melibatkan
atas kuasa dua, punca kuasa dua, kuasa tiga dan punca kuasa
penambahan,
tiga.
penolakan,
1. Guru membincang jawapan bersama murid.
pendaraban,
pembahagian dan
gabungan operasi
tersebut ke atas kuasa
dua, punca kuasa
dua, kuasa tiga dan
punca kuasa tiga.
4.1.1 Mewakilkan
hubungan antara tiga
kuantiti dalam bentuk
a : b : c.

4.1.2 Mengenal pasti dan Contoh nisbah setara dalam


menentukan nisbah konteks geometri:
setara dalam konteks
berangka, geometri
atau situasi harian.

1:2 2:4

4.1.3 Mengungkapkan Termasuk yang melibatkan


Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P
nisbah dua dan tiga pecahan dan perpuluhan.
kuantiti dalam bentuk
termudah.

4.2.1 Menentukan Jalankan aktiviti penerokaan.


hubungan antara
Libatkan pelbagai situasi
nisbah dan kadar.
seperti laju, pecutan, tekanan
dan ketumpatan.
Libatkan pertukaran unit.
Kadar ialah kes khas nisbah
yang melibatkan dua ukuran
yang berbeza unit.
4.3.1 Menentukan Jalankan aktiviti penerokaan.
hubungan antara
Libatkan situasi kehidupan
nisbah dan kadaran.
sebenar.

4.3.2 Menentukan nilai Gunakan pelbagai kaedah


yang tidak diketahui termasuk pendaraban silang
dalam suatu kadaran. dan kaedah unitari.

4.4.1 Menentukan nisbah Libatkan situasi kehidupan


tiga kuantiti apabila sebenar.
dua atau lebih nisbah
dua kuantiti diberi.

4.4.2 Menentukan nisbah


Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P
atau nilai yang
berkaitan apabila
diberi
(i) nisbah dua
kuantiti dan nilai
satu kuantiti.
(ii) nisbah tiga kuantiti
dan nilai satu
kuantiti.

4.4.3 Menentukan nilai


yang berkaitan
dengan suatu kadar.

4.4.4 Menyelesaikan
masalah yang
melibatkan nisbah,
kadar dan kadaran,
termasuk membuat
anggaran.

4.5.1 Menentukan Jalankan aktiviti penerokaan.


hubungan antara
peratusan dan nisbah.

4.5.2 Menentukan Libatkan pelbagai situasi.


peratusan suatu
kuantiti dengan
Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P
mengaplikasikan
konsep kadaran.

4.5.3 Menyelesaikan
masalah yang
melibatkan perkaitan
antara nisbah, kadar
dan kadaran dengan
peratusan, pecahan
dan perpuluhan.

1.1.1 Menggunakan huruf Huruf sebagai pemboleh ubah.


untuk mewakilkan
Libatkan situasi kehidupan
kuantiti yang tidak
sebenar.
diketahui nilai.
Seterusnya
menyatakan sama
ada pemboleh ubah
itu mempunyai nilai
yang tetap atau nilai
yang berubah dengan
memberi justifikasi.

1.1.2 Menerbitkan
ungkapan algebra
berdasarkan
ungkapan aritmetik
yang mewakili suatu
situasi.
Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P

1.1.3 Menentukan nilai


ungkapan algebra
apabila nilai
pemboleh ubah diberi
dan membuat
perkaitan dengan
situasi yang sesuai.

1.1.4 Mengenal pasti


sebutan dalam suatu
ungkapan algebra.
Seterusnya
menyatakan pekali
yang mungkin bagi
sebutan algebra.

1.1.5 Mengenal pasti


sebutan serupa dan
sebutan tidak serupa.

5.2.1 Menambah dan


menolak dua atau
lebih ungkapan
algebra.

5.2.2 Membuat generalisasi Hubung kaitkan pendaraban


tentang pendaraban berulang dengan kuasa dua
berulang ungkapan atau lebih.
Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P
algebra.

5.2.3 Mendarab dan


membahagi ungkapan
algebra yang
mengandungi satu
sebutan.

1. Murid meneroka – sekurang-kurangnya dua kaedah, salah satu


6.1.1 Mengenal pasti Jalankan aktiviti penerokaan
ialah penggunaan bahan konkrit. Guru berperanan sebagai
persamaan linear yang melibatkan ungkapan
fasilitator untuk memastikan objektif SP tercupai.
dalam satu pemboleh dan persamaan algebra.
6. Murid bentang hasil penerokaan dan terangkan maksud
ubah dan
ungkapan algebra dan persamaan algebra berdasarkan hasil
menghuraikan ciri-ciri
penerokaan.
persamaan tersebut.
7. Guru membuat satu kesimpulan umum tentang maksud
ungkapan dan persamaan algebra.
1 Murid meneroka beberapa situasi berkaitan persamaan linear.
6.1.2 Membentuk
2. Murid membentuk persamaan linear dalam satu
persamaan linear
pembolehubah.
dalam satu pemboleh
3. Guru membuat satu kesimpulan umum cara
ubah berdasarkan
membentuk persamaan inear dari suatu situasi.
suatu pernyataan
atau situasi, dan
sebaliknya.
1 Murid mencuba kaedah cuba jaya dan pematahbalikan untuk
6.1.3 Menyelesaikan Pelbagai kaedah seperti cuba
menyelesaikan persamaan linear.
persamaan linear jaya, pematahbalikan, dan
1. Murid mengaplikasi kefahaman tentang konsep
dalam satu pemboleh pengaplikasian kefahaman
kesamaan.
ubah. tentang konsep kesamaan.
2. Guru mengukuhkan konsep penyelesaikan
persamaan linear.
Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P
1. Murid membentuk persamaan linear daripada masalah yang
6.1.4 Menyelesaikan
ditemui menggunakan ” I think”.
masalah yang
2. Murid menyelesaikan persamaan linear itu
melibatkan
3. Guru membimbing murid menyemak jawapan yang diperolehi.
persamaan linear
dalam satu pemboleh
ubah.
1. Murid meneroka persamaan linear dalam dua pembolehubah.
6.2.1 Mengenal pasti Nyatakan bentuk umum
2. Murid menghuraikan ciri-ciri persamaan tersebut.
persamaan linear persamaan linear dalam dua
3. Guru mengukuhkan pemahaman murid mengenai persamaan
dalam dua pemboleh pemboleh ubah, iaitu ax + by =
linear dalam dua pembolehubah.
ubah dan c.
menghuraikan ciri-ciri
persamaan tersebut.
1. Murid membentuk persamaan linear dalam dua pembolehubah
6.2.2 Membentuk
berdasarkan situasi yang ditemui.
persamaan linear
2. Murid menerangkan contoh situasi daripada persamaan linear
dalam dua pemboleh
dalam dua pembolehubah.
ubah berdasarkan
3. Guru memastikan kefahaman murid betul.
suatu pernyataan
atau situasi, dan
sebaliknya.
1.Murid menentukan dan menjelaskan penyelesaian yang mungkin
6.2.3 Menentu dan
bagi persamaan linear dalam dua pembolehubah.
menjelaskan
2 Guru membimbing murid menyelesaikan masalah persamaan
penyelesaian yang
linear dalam dua pembolehubah.
mungkin bagi
persamaan linear
dalam dua
pembolehubah.
1. Murid mewakilkan persamaan linear dalam dua pembolehubah
6.2.4 Mewakilkan Termasuk kes (x, y) apabila
secara graf.
persamaan linear
1 x tetap dan y berubah, 2. Guru membimbing murid melukis graf linear dan
dalam dua pemboleh
mentafsirkannya.
ubah secara graf.
e) x berubah dan y tetap.
Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P
Libatkan semua sukuan sistem
Cartes.

1. Murid membentuk persamaan linear serentak berdasarkan


6.3.1 Membentuk Gunakan perisian untuk
situasi harian.
persamaan linear meneroka kes yang
2.Murid mewakilkan persamaan linear serentak dalam dua
serentak berdasarkan melibatkan garis:
pembolehubah secara graf dan menjelaskan maksud persamaan
situasi harian. 1 Bersilang (penyelesaian linear serentak.
Seterusnya unik)
3 Guru mengukuhkan pemahaman murid tentang persamaan linear
mewakilkan 1. Selari (tiada penyelesaian)
serentak dalam dua pembolehubah secara graf.
persamaan linear
serentak dalam dua 2. Bertindih (penyelesaian
pemboleh ubah tak terhingga)
secara graf dan
menjelaskan maksud
persamaan linear
serentak.
1. Murid menyelesaikan persamaan linear serentak dalam dua
ii.a.i. Menyelesaikan Libatkan kaedah graf dan
pembolehubah menggunakan pelbagai kaedah.
persamaan linear algebra (penggantian,
2. Guru mengukuhkan kaedah penyelesaian persamaan linear
serentak dalam dua penghapusan).
srentak.
pemboleh ubah
Gunakan alat teknologi untuk
menggunakan
meneroka dan menyemak
pelbagai kaedah.
jawapan.

1.Murid memahami situasi dalam masalah yang ditemui


ii.a.ii. Menyelesaikan
menggunakan “ I think”.
masalah yang
2. Murid membentuk persamaan linear serentak.
melibatkan
3. Murid menyelesaikan persamaan linear serentak itu.
persamaan linear
4. Guru membimbing murid menyelesaikan masalah
serentak dalam dua
yang melibatkan persamaan linear serentak dalam dua
pemboleh ubah.
pembolehubah.
Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P

7.1.1 Membanding nilai Gunakan garis nombor untuk


nombor, memerihal mewakilkan hubungan
ketaksamaan dan ketaksamaan, ‘>’ , ‘<’ , ‘≥’ dan
seterusnya ‘≤’.
menerbitkan
ketaksamaan Libatkan nombor negatif.
algebra.

7.1.2 Membuat Jalankan aktiviti penerokaan.


generalisasi tentang
ketaksamaan yang Sifat akas  jika a < b, maka b
berkaitan dengan > a.
(i) sifat akas dan
Sifat transitif  jika a < b < c,
transitif, maka a < c.
songsangan
terhadap Songsangan terhadap
penambahan penambahan  jika a < b,
dan pendaraban, maka −a > −b.

(ii) operasi asas Songsangan terhadap


aritmetik. pendaraban  jika a < b,
1 1
maka > .
𝑎 𝑏

Operasi asas aritmetik: apabila


7.2.1 Membentuk ditambah, ditolak, didarab atau
ketaksamaan linear dibahagi kedua-dua belah.
berdasarkan suatu
situasi kehidupan
harian, dan
Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P
sebaliknya.

7.2.2 Menyelesaikan Boleh menggunakan garis


masalah yang nombor untuk menyelesaikan
melibatkan masalah.
ketaksamaan linear
dalam satu pemboleh
ubah.
7.2.3 Menyelesaikan
ketaksamaan linear
serentak dalam satu
pemboleh ubah.

8.1.1 Menentu dan Pelajar menentu dan menerang kekongruenan tembereng garis dan
menerangkan kekongruenan sudut berdasarkan daripada contoh tembereng
kekongruenan garis dan kekongruenan sudut.
tembereng garis dan
kekongruenan sudut.
1. Pelajar diminta menggangar sudut yang diberikan oleh guru dan
8.1.2 Menganggar dan
menerangkan bagaimana cara anggaran diperoleh
mengukur saiz
2. Pelajar diminta mengukur beberapa saiz sudut .
tembereng garis dan
sudut serta
menerangkan cara
anggaran diperoleh. ( aktiviti dilakukan secara berpasangan)

8.1.3 Mengenal, 1. Pelajar meneroka bagi mengenalpasti , membanding beza dan


membanding beza menerangkan sifat sudut pada garis lurus,sudut reflex dan satu
Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P
dan menerangkan putaran lengkap.
sifat sudut pada garis ( aktiviti dalam buku teks secara berkumpulan)
lurus, sudut refleks,
dan sudut putaran
lengkap.
8.1.4 Memerihalkan sifat Jalankan aktiviti penerokaan. 1. Daripada aktiviti penerokaan yang dilakukan,pelajar
sudut pelengkap, menghuraikan sifat sudut pelengkap, sudut penggenap dan
sudut penggenap sudut kojugat.
dan sudut konjugat.
8.1.5 Menyelesaikan 1. Secara berkumpulan, pelajar menyelesaikan masalah berkaitan
masalah yang sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat
melibatkan sudut berdasarkan edaran yang diberikan dan membentangkan hasil
dapatan.
pelengkap, sudut
penggenap dan sudut
konjugat.

1. Pelajar membina tembereng garis mengikut ukuran yang diberi


8.1.6 Membina Gunakan
2. Pelajar membina pembahagi dua sama serenjang pada satu
(i) tembereng garis,
a) jangka lukis dan alat tepi tembereng garis yang sama.
(ii) pembahagi dua lurus sahaja, 3. Pelajar membina garis serenjang kepada suatu garis lurus.
sama serenjang 4. Pelajar membina garis selari
suatu tembereng b) sebarang alat geometri,
garis,
(iii) garis serenjang c) perisian geometri
kepada suatu
garis lurus, untuk pembinaan.
(iv) garis selari
dan menerangkan rasional
langkah-langkah
Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P
pembinaan.
8.1.7 Membina sudut dan Gunakan sudut 60 sebagai 1. Pelajar membina sudut 60 dan pembahagi dua sama sudut
pembahagi dua sama contoh pertama bagi mengikut langkah-langkah yang ditunjukkan.
sudut serta pembinaan yang
menerangkan menggunakan jangka lukis dan
rasional langkah- alat tepi lurus sahaja.
langkah pembinaan.
1. Pelajar mengkaji ciri sudut yang dibentuk oleh garis bersilang.
8.2.1 Mengenal pasti,
2. Pelajar melukis sudut bertentangan bucu dan sudut
menerangkan dan
bersebelahan pada garis bersilang ternasuk garis serenjang.
melukis sudut
bertentang bucu dan
sudut bersebelahan
pada garis bersilang,
termasuk garis
serenjang.

8.2.2 Menentukan nilai 1. Pelajar menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis
sudut yang berkaitan bersilang apabila sudut lain diberi.
dengan garis
bersilang apabila nilai
sudut lain diberi.

8.2.3 Menyelesaikan 1. Secara berkumpulan, pelajar menyelesaikan masalah berkaitan


masalah yang garis bersilang berdasarkan edaran yang diberikan dan
melibatkan sudut membentangkan hasil dapatan.
yang berkaitan
dengan garis
bersilang.
Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P

1.3.1 Mengenal, 1. Pelajar melukis dan menerangkan garis selari dan garis rentas
menerangkan dan lintang.
melukis garis selari
dan garis rentas
lintang.
1.3.2 Mengenal, 1. Pelajar mengenalpasti melukis dan menerangkan sudut-sudut
menerangkan dan yang terhasil dari garis selari dan garis rentas yang dibina.
melukis sudut
sepadan, sudut
selang-seli dan sudut
pedalaman.
1. Pelajar dibimbing bagi menentukan sama ada dua garis lurus
8.3.3 Menentukan sama
adalah selari atau sebaliknya berdasarkan sifat-sifat sudut yang
ada dua garis lurus
berkaitan dengan garis rentas lintang.
adalah selari
2. Pelajar berbincang kes secara berkumpulan apabila sudut
berdasarkan sifat-
berselang seli dan sudut sepadan tidak sama
sifat sudut yang
berkaitan dengan
garis rentas lintang.

8.3.4 Menentukan nilai 1. Pelajar mencari nilai sudut apabila nilai sudut lain di beri.
sudut yang berkaitan
dengan garis selari
dan garis rentas
lintang apabila nilai
sudut lain diberi.
Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P

8.3.5 Mengenal dan 1. Pelajar melakukan aktiviti untuk mengenal sudut dongak dan
mewakilkan sudut sudut tunduk,
dongak dan sudut
tunduk dalam situasi
kehidupan sebenar.

8.3.6 Menyelesaikan Termasuk yang melibatkan 1. Pelajar menyelesaikan masalah berdasarkan lakaran
masalah yang sudut dongak dan sudut gambarajah mewakili situasi
melibatkan sudut tunduk.
yang berkaitan
dengan garis selari
dan garis rentas
lintang.

9.1.1 Menyatakan hubung Jalankan aktiviti penerokaan.


kait antara bilangan
sisi, bucu dan
pepenjuru poligon.
9.1.2 Melukis poligon,
melabel bucu
poligon dan
menamakan poligon
tersebut
Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P
berdasarkan bucu
yang telah dilabel.
1.2.1 Mengenal dan Sifat geometri termasuk
menyenaraikan sifat bilangan paksi simteri.
geometri bagi
pelbagai jenis segi Libatkan pelbagai kaedah
tiga. Seterusnya penerokaan seperti
mengkelaskan segi penggunaan perisian dinamik.
tiga berdasarkan
sifat geometri.
1.2.2 Membuat dan Gunakan pelbagai kaedah
mengesahkan termasuk penggunaan perisian
konjektur tentang dinamik.

i. hasil tambah sudut


pedalaman,

ii hasil tambah sudut


pedalaman dan
sudut peluaran
bersebelahan,

iii hubungan antara


sudut peluaran dan
hasil tambah sudut
pedalaman yang
bertentangan suatu
segi tiga.

1.2.3 Menyelesaikan
masalah yang
melibatkan segi tiga.
Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P

9.3.1 Menghuraikan sifat Sifat geometri termasuk


geometri bagi bilangan paksi simetri.
pelbagai jenis sisi
empat. Seterusnya Libatkan pelbagai kaedah
mengkelaskan sisi penerokaan seperti
penggunaan perisian dinamik.
empat berdasarkan
sifat geometri.
9.3.2 Membuat dan Gunakan pelbagai kaedah
mengesahkan termasuk penggunaan perisian
konjektur tentang dinamik.

i hasil tambah sudut


pedalaman suatu
sisi empat,

ii hasil tambah sudut


pedalaman dan
sudut peluaran
bersebelahan suatu
sisi empat, dan
hubungan antara
sudut yang
bertentangan dalam
segi empat selari.

9.3.3 Menyelesaikan
masalah yang
melibatkan sisi
empat.
Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P

9.3.4 Menyelesaikan
masalah yang
melibatkan gabungan
segi tiga dan sisi
empat.
10.1.1 Menentukan Pelbagai bentuk termasuk
perimeter pelbagai yang melibatkan garis lurus
bentuk apabila dan garis lengkung.
panjang sisi diberi
atau perlu diukur.

10.1.2 Menganggar
perimeter pelbagai
bentuk, seterusnya
menilai ketepatan
anggaran secara
membandingkannya
dengan nilai yang
diukur.

10.1.3 Menyelesaikan
masalah yang
melibatkan
perimeter.
Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P

10.2.1 Menganggar luas Termasuk penggunaan kertas


pelbagai bentuk grid bersisi 1 unit.
dengan
menggunakan
pelbagai kaedah.

10.2.2 Menerbitkan rumus Jalankan aktiviti penerokaan


luas segi tiga, segi yang melibatkan bahan konkrit
empat selari, atau penggunaan perisian
lelayang dan dinamik.
trapezium
berdasarkan luas
segi empat tepat.

10.2.3 Menyelesaikan
masalah yang
melibatkan luas segi
tiga, segi empat
selari, lelayang,
trapezium dan
gabungan bentuk-
bentuk tersebut.

10.3.1 Membuat dan


mengesahkan
konjektur tentang
perkaitan antara
Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P
perimeter dan luas.

10.3.2 Menyelesaikan
masalah yang
melibatkan
perimeter dan luas
segi tiga, segi empat
tepat, segi empat
sama, segi empat
selari, lelayang,
trapezium dan
gabungan bentuk-
bentuk tersebut.
1. Guru menyediakan gambar-gambar berkaitan tumbuh-tumbuhan.
11.1.1 Menerangkan Jalankan aktiviti mengisih dan
maksud set. 2. Murid diminta untuk mengelaskan tumbuh-tumbuhan mengikut
mengklasifikasi termasuk
perbezaan yang mereka lihat pada gambar.
yang melibatkan situasi
3. Contohnya : tumbuhan berbunga dan tidak berbunga.
kehidupan sebenar.
4. Kemudian kaitkan dengan situasi di dalam kelas seperti jantina
pelajar dan lain-lain.

1. Murid diminta mengelaskan rakan-rakan mereka mengikut ciri-ciri


11.1.2 Menghuraikan suatu Termasuk set kosong dan
set dengan yang mereka lihat pada rakan mereka.
simbolnya, { } dan .
menggunakan: 2. Contoh: murid mengelaskan rakan-rakan sekelas mengikut bulan
(i) perihalan, Libatkan penggunaan kelahiran.
(ii) penyenaraian, dan tatatanda set. 3. Murid menyenaraikan nama rakan mengikut bulan kelahiran
(iii) tatatanda pembina dengan menggunakan tatatanda set
set. Contoh tatatanda pembina set:
{ }
A = {x: x ≤ 10, x nombor
genap} 4. Bagi bulan yang tidak mempunyai ahli dinyatakan sebagai set
Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P
kosong , .

1. Satu set permainan pengelasan haiwan mengikut kumpulan


11.1.3 Mengenal pasti Perkenalkan simbol  dan .
sama ada suatu (mamalia).
objek adalah unsur 2. Contoh : murid diberi senarai nama haiwan (flash card).
kepada suatu set 3. Murid mengenal pasti haiwan mamalia dan bukan mamalia.
dan mewakilkan 4. Haiwan yang termasuk dalam kumpulan mamalia adalah unsur.
hubungan tersebut 5. Manakala haiwan yang tidak termasuk adalah bukan unsur.
dengan simbol.
6. Guru memperkenalkan symbol unsur,  dan bukan unsur, .

1. Contoh : murid menyenaraikan nama-nama haiwan mamalia


11.1.4 Menentukan Perkenalkan simbol n(A).
bilangan unsur bagi dalam set di atas dan menyatakan bilangan.
suatu set dan 2. Symbol n(A) diperkenalkan dan diterangkan penggunannya.
mewakilkan
bilangan unsur
dengan simbol.

1. Murid mengelas semula haiwan mamalia kepada ciri lain seperti


11.1.5 Membanding beza
dan menerangkan haiwan berkaki empat.
sama ada dua atau 2. Murid mengenal pasti haiwan mamalia dan haiwan berkaki empat
lebih set adalah adalah termasuk dalam unsur yang sama dan dikenali sebagai
sama, dan set sama.
seterusnya
membuat
generalisasi tentang
kesamaan set.

1. Guru memberikan satu situasi kepada murid dan meminta


11.2.1 Mengenal pasti dan Perkenalkan simbol untuk set
menghuraikan set mereka mengelaskan mengikut ciri-ciri yang diberi.
semesta (), pelengkap bagi
semesta dan 2. Contoh : murid membahagikan rakan sekelas mengikut
suatu set (A’) dan subset ().
pelengkap bagi persatuan Sejarah dan Matematik. Murid yang tidak termasuk
Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P
suatu set. dalam persatuan ini dikira sebagai pelengkap bagi kelas
berkenaan.
3. Murid mengenal pasti set semesta, set pelengkap dan subset.

1. Guru mengunakan kelas sebagai gambar rajah Venn bagi


11.2.2 Mewakilkan
(i) hubungan suatu menerangkan kepada pelajar berdasarkan contoh di atas.
set dengan set
semesta, dan
(ii) pelengkap bagi
suatu set
dengan gambar
rajah Venn.
1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk
11.2.3 Mengenal pasti dan
menghuraikan menghuraikan subset yang mungkin bagi suatu set berdasarkan
subset yang contoh di sekeliling mereka.
mungkin bagi suatu 2. Murid membentangkan hasil penerokaan mereka.
set.

1. Hasil kerja kumpulan di atas, murid mewakilkan contoh yang


11.2.4 Mewakilkan suatu
subset dengan dipilih dalam bentuk gambar rajah Venn.
gambar rajah Venn. 2. Murid membentangkan hasil perbincangan kepada rakan
sekelas.
3. Kaedah Galery walk boleh digunakan dalam pembelajaran ini.
Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P

1. Guru membekalkan satu set bahan bagi setiap kumpulan (unsur


11.2.5 Mewakilkan
perkaitan antara set, bagi satu set semesta) dan murid diminta mengelaskan unsur
subset, set semesta mengikut ciri yang telah ditetapkan.
dan pelengkap bagi 2. Murid membincangkan tugasan yang diberi secara berkumpulan
suatu set dengan dan mebentangkan hasil kerja mereka.
gambar rajah Venn.

12.1.1 Menjana soalan 1) Murid dibahagi kepada beberapa kumpulan dan diberi tajuk
Gunakan pendekatan inkuiri
statistik dan kajian/kes yang berbeza
mengumpul data statistik untuk tajuk ini.
yang relevan.
Inkuiri Statistik 2) Murid meneroka pelbagai kaedah untuk mengumpul data seperti
temubual, tinjauan, eksperimen dan pemerhatian. Guru
1. Mengemukakan/Merumusk berperanan sebagai fasilitator untuk memastikan objektif SP
an masalah (kehidupan tercapai.
sebenar) Merancang dan *Elemen Kewangan – CK 1
mengumpulkan data -menjelaskan perbezaan pendapatan yang diperolehi
2. Mengorganisasikan data - mengenalpasti sumber pendapatan yang diperolehi

3. Memaparkan/Mewakilkan
data
3) PAK 21 (Gallery Walk)
4. Menganalisis data Pelajar menampal hasil kerja di dinding untuk dilihat oleh ahli
kumpulan yang lain.
5. Mentafsir dan membuat
Pelajar boleh menulis komen tentang hasil kerja kumpulan lain di
kesimpulan
atas sticker note dan menampal di atas hasilan kerja itu.
6. Mengkomunikasikan hasil
Soalan statistik – soalan yang
Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P
boleh dijawab dengan
mengumpul data dan terdapat
keragaman/ kebolehubahan
dalam data tersebut.

Libatkan situasi kehidupan


sebenar.

Pengumpulan data
menggunakan pelbagai
kaedah seperti temu
bual, tinjauan,
eksperimen dan
pemerhatian.

1) Pelajar diberi pendedahan/penjelasan berkaitan data kategori


12.1.2 Mengklasifikasikan Data numerik – diskret atau
atau data numeric.
data kepada data selanjar
kategori atau data
2) Guru memberi beberapa jenis jadual supaya pelajar dapat
numerik dan
membezakan data kategori atau data numeric.
membina jadual
kekerapan.
3) Seterusnya, guru membina jadual kekerapan yang kosong dan
meminta pelajar (ke hadapan kelas-secara bergilir-gilir) untuk
mengisi jadual tersebut berdasarkan data yang diberi.
Guru membimbing pelajar untuk membina jadual kekerapan
tersebut.
Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P
1) Guru menerangkan jenis-jenis carta/graf yang boleh digunakan
12.1.3 Membina perwakilan Perwakilan data termasuk
sebagai perwakilan data. Contohnya, carta palang, carta pai,
data bagi data tak pelbagai jenis carta palang,
graf garis, plot titik dan plot batang dan daun.
terkumpul dan carta pai, graf garis, plot titik
*Plot Batang dan Daun :
menjustifikasikan dan plot batang-dan-daun.
-digunakan untuk memerihal taburan suatu set data.
kesesuaian suatu
Plot titik – dot plot - nilai cerapan ditunjukkan dalam dua bahagian iaitu batang dan
perwakilan data.
daun.
Plot batang-dan-daun – stem
and leaf plot 2) PAK 21
THREE STRAY, ONE STAY
Gunakan pelbagai kaedah
Hasil kerja ditampal dan seorang ahli kumpulan akan tinggal di
untuk membina perwakilan
situ untuk memberi penerangan. Ahli lain boleh bergerak untuk
data termasuk perisian.
melihat/menyoal hasil kumpulan lain.

PEMBENTANGAN HASIL SENDIRI


Pelajar membuat pembentangan untuk mempersembahkan hasil
dapatan kepada keseluruhan kelas.
Boleh dilaksanakan dengan pelbagai cara dan bahan.
Pelajar boleh menggunakan perisian untuk mempersembahkan
graf/carta yang diperolehi.

3) Pelajar diminta menyenaraikan jenis carta/graf yang terlibat


dalam pewakilan data dengan menggunakan peta i-think.
Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P

contoh:
*Peta Buih
- boleh digunakan untuk menyenaraikan jenis carta/graf.

*Peta Buih Berganda


- boleh digunakan untuk menyatakan persamaan & perbezaan
antara dua carta/graf.

1) Pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap


12.1.4 Menukar satu
kumpulan diberikan perwakilan data yang berbeza (histogram
perwakilan data
dan polygon kekerapan).
kepada perwakilan
lain yang sesuai
2) Setiap kumpulan dikehendaki menukar perwakilan data.
serta memberi
Contohnya histogram ditukarkan kepada polygon kekerapan.
justifikasi.

3) Setiap wakil kumpulan diminta membentangkan hasil kerja


kumpulan masing-masing.

4) Kumpulan yang lain diminta memberi komen atau pendapat bagi


Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P
hasil kerja kumpulan yang berlainan.

Libatkan histogram dan 1) Pelajar ditayangkan dengan sebuah video.


12.1.5 Mentafsir pelbagai
poligon kekerapan.
perwakilan data
2) Sebelum itu pelajar diberi penerangan oleh guru apa yang perlu
termasuk membuat
diperhatikan dalam video tersebut (tajuk pemerhatian).
inferens atau
Contoh: Pengangkutan yang digunakan untuk ke sekolah/pejabat.
ramalan.

3) Pelajar diminta untuk mentafsir maklumat yang dikumpul ke


dalam bentuk jadual serta graf (histogram dan polygon
kekerapan)

4) Guru meminta pelajar menyenaraikan kepentingan membuat


perwakilan data.
Pelajar diuji kefahaman berkaitan keseluruhan bab ini dengan
menggunakan perisian Kahoot (persembahan Prezi).
Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P

12.1.6 Membincangkan
kepentingan
mewakilkan data
secara beretika bagi
mengelakkan
kekeliruan.

13.1.1 Mengenal pasti dan


mendefinisikan
hipotenus bagi
sebuah segi tiga
bersudut tegak.

Jalankan aktiviti
13.1.2 Menentukan
penerokaan dengan
hubungan antara
melibatkan pelbagai
sisi segi tiga
kaedah termasuk
bersudut tegak.
penggunaan perisian
Seterusnya
dinamik.
menerangkan
Teorem Pythagoras
merujuk kepada
hubungan tersebut.
Tentukan panjang sisi
13.1.3 Menentukan
dengan
panjang sisi yang
mengaplikasikan
tidak diketahui bagi
Teorem Pythagoras.
(i) sebuah segi tiga
Standard Pembelajaran Catatan Langkah P&P
bersudut tegak.
(ii) gabungan
bentuk
geometri.

13.1.4 Menyelesaikan
masalah yang
melibatkan Teorem
Pythagoras.

13.2.1 Menentukan sama


ada suatu segi tiga
adalah segi tiga
bersudut tegak dan
memberi justifikasi
berdasarkan akas
Teorem Pythagoras.

13.2.2 Menyelesaikan
masalah yang
melibatkan akas
Teorem Pythagoras.
Nota:

RPH ini adalah sebagai rujukan guru-guru sahaja. Langkah-langkah dalam pdp adalah sebagai cadangan. Guru-guru boleh menggunakan kaedah
PAK- 21 dalam langkah-langkah p&p mengikut kesesuaian Standard Pembelajaran.