Anda di halaman 1dari 1

SAZNAJ I TI PONEŠTO O VIJEĆU UČENIKA SVOJE ŠKOLE

TEMELJI VIJEĆA UČENIKA:


MreSVUBiH - ujedinjeno jelo Savjeta/Vijeća učenika srednjih škola Bosne i Hercegovine.
MreSVUBlH je zajedničko ime za mreže Savjeta/vijeća učenika koje se osnivaju u Bosni i Hercegovini. Program osnivanja mreža vijeća/savjeta učenika u
Bosni i Hercegovini sprovodi OKC Banjaluka uz podršku vladinih ins tucija iz oblas obrazovanja i međunarodnih donatorskih organizacija. Mreže
vijeća/savjeta učenika predstavljaju model uključivanja populacije srednjoškolaca u proces donošenja odluka na kantonalnom, en tetskom i državnom
nivou. Proces umrežavanja srednjoškolaca omogući će stvaranje legi mnog jela koje na nivou Bosne i Hercegovine predstavlja i zastupa interese i potrebe
te prava i obaveze ove populacije.

- Mreža SavjetaA/ijeća učenika Bosne i Hercegovine (mreSVUBiH) umrežava Savjete/Vijeća učenika svih srednjih škola na nivou Bosne i Hercegovine
- Predstavlja i zastupa interese svih srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini
- Jačanjem kapaciteta srednjoškolske populacije stvara uslove za ak vno učešće srednjoškolaca u procesu donošenja odluka na svim nivoima, te
doprinosi razvoju društva jednakih mogućnos u procesu pomirenja.
- MreVUŽ čine sve škole na nivou Hercegbosanske županije, uključujući i našu školu -Vijeće učenika čine dva predstavnika iz svakog odjela, te
profesor-koordinator

CILJEVI MreVUŽ-a:

Osnovni cilj mreVUŽ-a je zastupanje i promoviranje interesa, prava i potreba srednjoškolske populacije. Svojim ak vnos ma mreVUŽ želi poboljša
trenutni položaj srednjoškolaca kroz:

- Uključivanje srednjoškolaca u procese donošenja odluka na svim nivoima vlas koje su od interesa za mlade;
- Razvijanjem efikasnih mehanizama, suradnje sa relevantnim vladinim ins tucijama koje su zadužene za obrazovanje i mlade
- Povezivanje i razvoj suradnje vijeća učenika svih srednjih škola
- Po canje ak vizma i volonterstva među srednjoškolcima

AKTIVNOSTI VIJEĆA UČENIKA (1. polugodište)


1. Trening VU
- Vijeća učenika redovno se sastaju svake godine na zajedničkom kantonalnom sastanku, tj.treningu predsjednika VU na kojem se razmjenjuju
iskustva, mišljenja i iznose problemi u školama pojedinačno.

2. JDJS (Jedno dijete, jedan slatkiš)


- Ovom akcijom su članovi VU sakupljali novac za pake će koji su namijenjeni za
djecu sa posebnim potrebama u OŠ „Drvar“. Prikupljanje novca
je trajalo 8 dana i učestvovali su svi učenici škole, a pored njih i profesori.
- Ukupno je skupljeno 97,50KM, te je kupljeno 9 pake ća. Da bismo ovo učinili
još ljepšim, pozvali smo Djeda Mraza koji je uručio ove pake će djeci i uveličao ovu
humanitarnu akciju.

3. Anketa
- Anke rali smo 50 učenika i 10 profesora. Cilj ove ankete je da se provjeri koliko su
profesori, odnosno učenici informisani o radu VU i da li žele
da unesu neke promijene u rad VU.

E
PLANIRANE AKTIVNOSTI VIJEĆA UČENIKA (2. polugodište)

1. Plakat

I J EĆ
- Jedna od naših planiranih akcija jeste i ovaj plakat. Cilj ove akcije je da Vas informišemo o tome šta je mreSVUBIH (mreža savjeta vijeća učenika
BiH), mreVUK/Ž (mreža vijeća učenika kantona/županije) i o akcijama VU u našoj školi.

V
- Zbog nega vnih komentara na predhodnoj anke , nadamo se da ste sada malo više informisani.

A
2. Anketa

K
- Ponovo će se anke ra 50 učenika i 10 profesora sa m da je tema ove ankete „Zastarjelost plana i programa u školi“.

I
- MreSVUBIH želi da u toku narednih godina koliko toliko promijeni i poboljša nastavni plan i program, te se nadamo da ćete ovu anketu shva

N
ozbiljno.

E
3. Ostavi trag
- Cilj ove akcije je da VU ostavi trag u svojoj školi, ali naravno, da škola od toga ima korist. Na primjer, da se napravi klupa ispred škole na kojoj

Č
će bi urezano VU 2015/16 (šta god da uradimo, moramo ureza „VU 2015/16“ da ostane kao trag od nas).
4. Zaigraj za mreVUK

U
- Ova akcija je u 5. mjesecu i do sada se odrađivala svake godine. Cilj akcije je da se skupe, po mogućnos , članovi VU svih škola u kantonu u
jednom gradu (u našem slučaju Livno) i da se taj jedan dan održavaju razna sportska takmičenja i druženja.