Anda di halaman 1dari 10

SEK.MEN.

KEB SERI PERMAISURI


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
REKA BENTUK TEKNOLOGI
TINGKATAN DUA

2019
STANDARD STANDARD PRESTASI
BULAN MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN
KANDUNGAN (SELEPAS SELESAI TOPIK)

Murid boleh: TAHAP


1.0 P
TAFSIRAN  Menonton rakaman video.
1.1.1 Mengenal pasti masalah:
PENGENALPASTIAN Tayangan video berkaitan reka 1/1 - Tahun
(i) bukan inventif Menyatakan maksud masalah bukan
MINGGU 1 MASALAH produk yang dihasilkan 2019
(ii) inventif inventif dan inventif dengan membuat
01/01 – 1 menggunakan kaedah triz.
04/01
1.1 Mengenalpasti hubungkait antara produk dengan
a) Perbincangan kumpulan. Rabu mula
masalah 1.1.2 Menerangkan proses objek dari segi fungsinya
b) Membina carta konsep. persekolahan
penyelesaian masalah bukan
Menerangkan proses penyelesaian c) membuat pembentangan
inventif dan inventif 2
masalah inventif

1.2.1 Membuat hubungkait antara Membina model fungsi menggunakan


lukisan sistem fungsi dan membuat  Menonton rakaman video
produk dengan objek dari segi
1.0
3
rumusan dengan memberi satu contoh  Perbincangan kumpulan sumbang
fungsinya.
percanggahan fizikal. saran hubungkait antara produk dan
MINGGU 2 PENGENALPASTIAN
objek
07/01 – MASALAH 1.2.2 Melukis sistem fungsi
11/01 Menganalisis percanggahan fizikal  Melukis sistem fungsi
1.2 Analisis fungsi 4
pemisahan ruang dan masa  Membina model fungsi
JAN 1.2.3 Membina model fungsi
 Membuat pembentangan
dengan menggunakan garisan
Menjustifikasikan cadangan  Menyediakan dokumentasi
interaksi
5 perubahan reka bentuk dalam bentuk
jadual.
1.3.1 Mengenal pasti dan  Mengumpul maklumat melalui
menganalisis percanggahan Menghasilkan lakaran perubahan
internet berkaitan percanggahan
fizikal. 6 produk berdasarkan masalah inventif
1.0 secara kreatif. fizikal.
1.3.2 Mencadangkan pemilihan
PENGENALPASTIAN prinsip inventif.  Memilih objek bermasalah dan
MINGGU 3 MASALAH memahami fungsi asas.
1.3.3 Menjustifikasikan cadangan
14/01 –
18/01
1.3 Pencanggahan perubahan reka bentuk  Melakar bahagian produk yang
fizikal berdasarkan pemilihan bermasalah inventif.
prinsip inventif.  Membuat pembentangan.
1.3.4 Menghasilkan lakaran produk
 Membuat rumusan.
berfokuskan bahagian yang
 Menyediakan dokumentasi
mempunyai masalah inventif.
2.1.1 Mengenal pasti teknologi
TAHAP  Menonton tayangan video atau
pembuatan produk. TAFSIRAN
P multimedia mengenai teknologi
MINGGU 2.0 APLIKASI pembuatan konvensional dan
2.1.2 Menghuraikan proses Menyatakan teknologi yang
4 TEKNOLOGI moden 21/1 - Hari
pembuatan produk 1 digunakan dalam reka bentuk
21/01 – 2.1 Teknologi  Perbincangan kumpulan Thaipusam
25/01
berdasarkan teknologi pembuatan
Pembuatan Sumbangsaran
pembuatan konvensional
 Membuat ulasan Membuat
dengan pembuatan moden. Menjelaskan proses pembuatan
2 pembentangan
produk.
2.1.3 Membanding beza teknologi
pembuatan konvensional Menghasilkan lakaran 3D dan model
dengan pembuatan moden yang mempunyai maklumat yang
MINGGU 2.0 APLIKASI 3
dalam proses penghasilan lengkap iaitu dari segi prinsip,
5 TEKNOLOGI ½ - Hari
produk elemen, bahan dan ukuran.  Menonton video lakaran model 3D
28/01 – 2.1 Teknologi Wilayah
01/02  Membuat lakaran bersama
Pembuatan Menganalisis bahan yang sesuai
2.1.4 Membuat lakaran model 3D
bermaklumat. 4 dan lakaran untuk membuat model
3D.

2.0 APLIKASI  Membuat analisis berjadual


MINGGU Menjustifikasi prinsip dan elemen
TEKNOLOGI 2.1.5 Menganalisis lakaran model 5 berdasarkan produk yang 4-8/2 - Cuti
6 reka bentuk model 3D.
2.1 Teknologi 3D. dihasilkan Tahun Baru
04/02 –
8/02 Pembuatan 2.1.6 Membuat acuan model 3D.  Tunjuk cara membuat acuan Cina
Membuat kemasan model 3D dan
FEB memperinci ujian bagi mengukur model mudah
6 tahap keberkesanan model yang
dibina dan menjana idea untuk
2.1.7 Membuat model 3D produk yang lebih efisien.  Menghasilkan model
berdasarkan proses kerja:  Menonton tayangan video atau
(i) Secara acuan multimedia mengenai teknologi
MINGGU 2.0 APLIKASI (ii) Menggunakan pen 3D pembuatan konvensional dan
moden, proses pembuatan 17/2-
7 TEKNOLOGI
produk, lakaran model 3D dan Merentas
11/02 – 2.1 Teknologi 2.1.8 Membuat kemasan model 3D
15/02 kemasan menggunakan Desa
Pembuatan menggunakan electro static
dan electro platting electrostatic dan electroplating
a) Perbincangan kumpulan
b) Membuat ulasan
c) Membuat pembetangan
2.1.9 Menilai model 3D yang telah
MINGGU 2.0 APLIKASI
dihasilkan.
8 TEKNOLOGI 18/2 - Cuti
2.1.10 Menjana idea untuk  Menghasilkan laporan projek
18/02 – 2.1 Teknologi Peristiwa 1
22/02 penghasilan reka bentuk
Pembuatan
produk yang lebih efisien.

2.2.1 Mengenal pasti komponen


MINGGU 2.0 APLIKASI
mekanikal.
9 TEKNOLOGI  Melayari laman sesawang yang
2.2.2 Menjelaskan bagaimana
25/02 – 2.2 Reka Bentuk berkaitan sistem mekanikal.
01/03 sistem mekanikal berfungsi
Mekanikal
pada produk yang dipilih.
MINGGU
10 UJIAN KEMAJUAN 1
04/03 –
08/03
MAC 2.0 APLIKASI 2.2.3 Menghasilkan lakaran 3D reka
MINGGU
11 TEKNOLOGI bentuk gajet yang
11/03 – 2.2 Reka Bentuk menggunakan komponen
15/03 Mekanikal sistem mekanikal yang dipilih.

MINGGU 2.0 APLIKASI


2.2.4 Menganalisis kesesuaian
12 TEKNOLOGI
komponen yang digunakan
18/03 – 2.2 Reka Bentuk
22/03 untuk membina gajet.
Mekanikal

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (23- 31 MAC 2019)


TAHAP
2.2.5 Membuat rumusan kekuatan TAFSIRAN
P
dan kelemahan komponen
MINGGU 2.0 APLIKASI Mengetahui nama komponen
sistem mekanikal yang dipilih
13 TEKNOLOGI  Menghasilkan gajet mekanikal
untuk membina gajet. 1 mekanikal dan fungsinya yang
01/04 – 2.2 Reka Bentuk berfungsi
05/04 Mekanikal terdapat dalam sesuatu produk.
2.2.6 Membina gajet mekanikal
berfungsi. Menerangkan sistem mekanikal
2 yang terdapat dalam gajet yang
13/4 - Hari
dipilih. Anugerah
Memberi contoh bagaimana Cemerlang
komponen dalam sistem mekanikal
3
berfungsi berdasarkan kepada
produk yang dipilih
Menganalisis fungsi komponen
2.0 APLIKASI 4 sistem mekanikal pada sesuatu
MINGGU
TEKNOLOGI 2.2.7 Memberi cadangan untuk  Perbincangan kumpulan
14 produk
2.2 Reka Bentuk penambahbaikan kepada  Amali
APRIL 08/04 –
12/04 Mekanikal sistem tersebut berdasarkan Memberi justifikasi kepada  Menghasilkan laporan
pandangan murid. 5 komponen sistem mekanikal yang
dipilih.
Membina gajet mekanikal berfungsi
dan mencadangkan
6
penambahbaikan setelah pengujian
ke atas kefungsian dibuat.

21/4 - Hari
 Menonton tayangan video dan Sukan
TAHAP power point yang berkaitan Tahunan
MINGGU 2.0 APLIKASI 2.3.1 Mengenal pasti dan TAFSIRAN
P dengan elemen sistem elektrik.
15 TEKNOLOGI menjelaskan elemen system
Menyatakan elemen yang terdapat  Sumbangsaran mengenai tenaga
15/04 – 2.3 Reka Bentuk elektrik iaitu sumber, 1
19/04 dalam sistem elektrik. yang boleh diperbaharui:
Elektrik medium, beban dan kawalan.
a) Perbincangan kumpulan.
Menerangkan fungsi setiap elemen
2 b) Membuat ulasan.
sistem elektrik
c) Membuat pembentangan
2.3.2 Menunjuk cara reka bentuk
2.0 APLIKASI litar peralatan elektrik: Membuat pengiraan parameter
MINGGU
elektrik bagi memastikan sumber,
16 TEKNOLOGI (i) Keselamatan; 3 medium, beban dan kawalan sesuai
22/4 - Cuti
22/04 – 2.3 Reka Bentuk (ii) Kedudukan peranti dalam digunakan dalam reka bentuk gajet Peristiwa 2
26/04 Elektrik litar yang dihasilkan.
(iii) Sambungan litar.
Menganalisis parameter voltan,
2.3.3 Membuat pengiraan 4 arus, rintangan dan kuasa pada satu
parameter elektrik dalam gajet elektrik.
reka bentuk litar
MINGGU 2.0 APLIKASI  Perbincangan kumpulan
17 TEKNOLOGI Memberi justifikasi kepada produk  Membuat ulasan 01/05 - Hari
2.3.4 Menghasilkan lakaran reka
29/04 – 2.3 Reka Bentuk 5
sistem elektrik yang dipilih dari sudut  Membuat pembentangan Pekerja
bentuk litar elektrik yang
03/05 Elektrik kesesuaian reka bentuk dan  Melayari laman sesawang
akan dibuat. keselamatan.

Membina gajet yang berfungsi dan


6 memenuhi kriteria reka bentuk litar
2.3.5 Menganalisis elemen system elektrik.
MINGGU 2.0 APLIKASI  Sumbang saran 6/5 - Awal
elektrik pada gajet yang akan
18 TEKNOLOGI  Perbincangan kumpulan Ramadahan
dihasilkan.
MEI 06/05 – 2.3 Reka Bentuk  Membuat pembentangan 11/5 - (Sabtu)
2.3.6 Membina gajet elektrik
10/05 Elektrik  Membuat rumusan perbandingan LDP 2
berfungsi
MINGGU
19 19/5 (Ahad)
13/05 –
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
Wesak
17/05

MINGGU 2.0 APLIKASI 20/5- Cuti


20 TEKNOLOGI 2.3.6 Membina gajet elektrik Wesak
20/05 –
 Menghasil gajet litar elektrik
2.3 Reka Bentuk berfungsi 22/5- Nuzul
24/05 berfungsi
Elektrik Quran
CUTI PERTENGAHAN TAHUN (25/5- 9/6) ( 16 HARI ) * 05 – 06 /06 Hari Raya Puasa

2.3.7 Membuat pengujian dan


MINGGU 2.0 APLIKASI
penilaian kefungsian gajet. 10/6 ( Isnin)
21 TEKNOLOGI  Membuat sambungan dan
2.3.8 Mencadang penambahbaikan Cuti Hari Raya
10/06 – 2.3 Reka Bentuk menguji litar
ke atas reka bentuk gajet Puasa
14/06 Elektrik  Menghasilkan laporan projek
yang telah dibina

2.4.1 Menyatakan maksud


Mikropengawal  Menonton klip video projek mini
(microcontroller) dan yang berfungsi. Sambutan
MINGGU 2.0 APLIKASI TAHAP
JUN
Pemprosesmikro TAFSIRAN  Menyediakan jadual atau peta raya RIMUP
22 TEKNOLOGI P
(Microprocessor). pemikiran mengenai nama, simbol dan Hari Guru
17/06 – 2.4 Reka Bentuk
21/06 2.4.2 Menjelaskan bahagian Menyatakan maksud dan bahagian- serta fungsi peranti input, unit ( Cuti
Elektronik
bahagian yang terdapat 1 bahagian yang terdapat dalam pemprosesan dan output. Peristiwa 3)
dalam mikropengawal mikropengawal (microcontroller).
(Microcontroller).
Menerangkan fungsi peranti yang
2.0 APLIKASI 2 terdapat dalam litar mikropengawal  Membaca dan menterjemah litar
MINGGU
23 TEKNOLOGI 2.4.3 Menghasilkan lakaran reka (microcontroller). skema dari segi nama, fungsi dan 29/6 - (Sabtu)
24/06 – 2.4 Reka Bentuk bentuk litar elektronik. Melakar reka bentuk litar elektronik bilangan komponen serta cara LDP 3
28/06 Elektronik 3 menggunakan mikropengawal sambungan
(microcontroller).

Menguji kefungsian litar yang


4 menggunakan mikropengawal  Menghasil gajet berfungsi
(microcontroller). menggunakan kawalan
MINGGU 2.0 APLIKASI
mikropengawal (microcontroller).
24 TEKNOLOGI 2.4.4 Membina litar simulasi yang 5/7- Hari
Membuat justifikasi kawalan atur  Contohnya kawalan lampu
01/07 – 2.4 Reka Bentuk berfungsi dengan perisian khas. Pelaporan
05/07 5 cara input dan output bagi melalui penderia
Elektronik
menyelesaikan masalah. sentuhan/penderia
JULAI
cahaya/penderia suhu
Membina litar elektronik kawalan
6 mikropengawal (microcontroller)
MINGGU 2.0 APLIKASI 2.4.5 Membuat penyambungan yang berfungsi.
25 TEKNOLOGI litar input dan litar output 13/7 – (Sabtu)
08/07 – 2.4 Reka Bentuk kepada mikropengawal LDP 4
12/07 Elektronik (Microcontroller).
2.4.6 Menulis pengaturcaraan
mudah berdasarkan
penyambungan litar input
MINGGU 2.0 APLIKASI dan litar output.
 Membuat sambungan
26 TEKNOLOGI 2.4.7 Membuat pengujian dan
 Menguji litar
15/07 – 2.4 Reka Bentuk penilaian kefungsian litar
19/07  Menghasilkan laporan projek
Elektronik elektronik.
2.4.8 Mencadangkan
penambahbaikan ke atas reka
bentuk litar elektronik.

TAHAP  Menonton klip video sistem


TAFSIRAN
P akuaponik.
Menyatakan maksud reka bentuk  Sumbangsaran mengenai reka
1
sistem akuaponik bentuk akuaponik dari segi
definisi, sistem pengairan, model
2.5.1 Menyatakan maksud dan Menerangkan kelebihan sistem
menerangkan reka bentuk 2 akuaponik dan perbandingan
2.0 APLIKASI akuaponik
MINGGU sistem yang boleh digunakan
akuaponik.
27 TEKNOLOGI
2.5.2 Menjelaskan kelebihan reka Melakar dan membina model reka dalam akuaponik.
22/07 – 2.5 Reka Bentuk 3
26/07 bentuk akuaponik. bentuk sistem akuaponik  Mengumpul dan membuat
Akuaponik
2.5.3 Mengenal pasti komponen perbincangan mengenai teknologi
akuaponik. Menganalisis model reka bentuk yang digunakan dalam akuaponik
4 sistem akuaponik selepas pengujian
dari segi ciri, komponen yang
dibuat
digunakan, kelebihan dan proses
Memberi justifikasi model reka yang berlaku dalam kitaran
5 bentuk akuaponik berdasarkan akuaponik.
elemen dan prinsip reka bentuk

MINGGU 2.0 APLIKASI Menghasilkan laporan lengkap 1 &2/8 -


6
28 TEKNOLOGI 2.5.4 Melakar reka bentuk system model reka bentuk sistem akuaponik. (UJIAN
OGOS
29/07 – 2.5 Reka Bentuk akuaponik bermaklumat BERTUTUR
02/08 Akuaponik PT3
2.0 APLIKASI PERCUBAAN
MINGGU
TEKNOLOGI 2.5.5 Menganalisis lakaran reka PT3
29
05/08 – 2.5 Reka Bentuk bentuk sistem akuaponik.
9/08 Akuaponik

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA (10/08 – 18/08)- 9 hari *11 – 12 /08 – Raya Qurban

MINGGU 2.0 APLIKASI


19 & 20/8
30 TEKNOLOGI 2.5.6 Membina model reka bentuk  Menghasil model reka bentuk
UJIAN LISAN
19/08 – 2.5 Reka Bentuk sistem akuaponik sistem akuaponik
23/08 MENDENGAR
Akuaponik

2.5.7 Menilai model reka bentuk


MINGGU 2.0 APLIKASI
sistem akuaponik.
31 TEKNOLOGI 31/8 -
2.5.8 Mencadangkan penambah  Menghasilkan laporan projek
26/08 – 2.5 Reka Bentuk Merdeka
30/08 baikan reka bentuk sIstem
Akuaponik
akuaponik yg lebih efisien.
 Menonton klip video penggunaan
2.0 APLIKASI 2.6.1 Mentakrifkan reka bentuk TAHAP alatan dan perkakasan untuk
MINGGU TAFSIRAN
mereka bentuk makanan. 2/9 - Cuti
32 TEKNOLOGI makanan P
Sempena
02/09 – 2.6 Reka Bentuk 2.6.2 Menjelaskan kepentingan  Menjustifikasikan pemilihan
06/09 Menyatakan maksud dan kepentingan reka Maal Hijrah
Makanan rekabentuk makanan 1 elemen dan prinsip dalam reka
bentuk makanan
bentuk makanan.
2.6.3 Mengaplikasikan
MINGGU 2.0 APLIKASI  Mereka bentuk makanan dengan
SEPT penggunaan alatan dan 09/09 – Hari
33 TEKNOLOGI Menerangkan kategori alat dan perkakasan
perkakasan dalam proses 2 cara memotong, membentuk dan Keputeraan
09/09 – 2.6 Reka Bentuk dalam proses reka bentuk makanan
13/09 penyediaan reka bentuk mengukir Agong
Makanan
makanan
16/09 – Hari
MINGGU 2.0 APLIKASI 2.6.4 Melakar serta
Melakar reka bentuk dan pembungkus
 Menghias dan menghidang hasil Malaysia
34 TEKNOLOGI menjustifikasikan reka 3
makanan 17/09 – hari
16/09 – 2.6 Reka Bentuk bentuk dan pembungkusan reka bentuk makanan.
20/09 Penutupan
Makanan makanan
Patriotik
MINGGU 5.0 APLIKASI Menganalisis kesesuaian elemen dan
 Membungkus, melabel, 28/9 - Hari
35 TEKNOLOGI 2.6.5 Menghasilkan reka bentuk 4
prinsip dalam reka bentuk makanan ASRESIASI
23/09 – 2.6 Reka Bentuk dan pembungkus makanan mempamerkan dan menjual
27/09 SPM
Makanan
Menjustifikasikan pemilihan elemen dan
5
2.0 APLIKASI
prinsip dalam lakaran reka bentuk makanan  Mengadakan lawatan
MINGGU
36 TEKNOLOGI 2.6.6 Menilai reka bentuk makanan pembelajaran
Menghasilkan reka bentuk dan PPT 3
30/09 – 2.6 Reka Bentuk yang dihasilkan 6  Mengadakan pertandingan reka
04/10 pembungkusan makanan
Makanan bentuk makanan.

MINGGU
37 12/10 - Hari
OKT 07/10 –
ULANGKAJI PELAJARAN
Sukan Negara
11/10
MINGGU
38
14/10 –
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
18/10
MINGGU
39 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 25/10 Cuti
21/10 – Deepavali
25/10
MINGGU
40 28 7 29/10
28/10 –
PERBINCANGAN SOALAN PEPERIKSAAN
Cuti Deepavali
01/11
MINGGU
04/11 – SPM
41
04/11 –
PERBINCANGAN SOALAN PEPERIKSAAN 9/11 – Maulidur
Rasul
08/11
NOV
MINGGU
42
11/11 –
AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS
15/11
MINGGU
43 20/11 –
18/11 –
AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS Maulidur Rasul
22/11
CUTI AKHIR TAHUN (23/11/2018– 01/01/2020) - 40 hari 11/12 – Keputeraan Sultan Selangor, 25/12 – Krismas