Anda di halaman 1dari 22

Cheltuielile sînt studiate de către contabilitatea financiară, datorită acestui fapt, pentru evidența lor se utilizează conturile contabilității

din clasa
7 ,,Cheltuieli” , și anume:
 711 ,,Costul vînzărilor”
 712 ,,Cheltuieli de distribuire”
 713 ,,Cheltuieli administrative”
 714 ,,Alte cheltuieli din activitatea operațională”
 721 ,,Cheltuieli cu active imobilizate”
 722 ,,Cheltuieli financiare”
 723 ,,Cheltuieli excepționale”
 731 ,,Cheltuieli privind impozitul pe venit”

Contabilitatea cheltuielilor se ţine după destinaţii (funcţii) pe următoarele grupe:

1) cheltuieli ale activităţii operaţionale;

2) cheltuieli ale altor activităţi;

3) cheltuieli privind impozitul pe venit.

În scopul prezentării informaţiilor, în notele la situaţiile financiare, cheltuielile se grupează potrivit naturii lor astfel:

1) cheltuieli materiale;

2) cheltuieli cu personalul;

3) cheltuieli privind amortizarea şi deprecierea;


4) alte cheltuieli.

Acestea sînt conturi de activ, în debitul lor se reflectă cheltuielile suportate (cu total cumulativ de la începutul anului), iar în credit – trecerea
cheltuielilor acumulate la sfîrşitul anului la contul 351 „Rezultat financiar total”. Aceste conturi nu au sold la sfîrşitul anului, deoarece rulajul debitor,
la sfîrşitul perioadei de gestiune, este trecut în sumă totală la contul 351 „Rezultat financiar total”.

Contul 711 ,,Costul vînzărilor” este destinat generalizării informației privind costul efectiv al produselor, mărfurilor vîndute și al serviciilor
prestate.În cursul perioadei de gestiune se întocmesc următoarele corespondențe:
 la costul efectiv al mărfurilor( anexa 9 „5-CI”:

Debit contul 711 ,,Costul vînzărilor” 2 292 400,00 lei


Credit contul 217 ,,Mărfuri” 2 292 400,00 lei
 la costul efectiv al produselor vîndute:

Debit contul 711 ,,Costul vînzărilor” 893 500,00 lei


Credit contul 216 ,,Produse” 893 500,00 lei
 la costul efectiv al serviciilor prestate( activitatea de bază sau auxiliară) (anexa 9
”5-CI”)

Debit contul 711 ,,Costul vînzărilor” - 2 579 200,00 lei


Credit contul 811 ,,Producția de bază”- - 2 066 200,00 lei
Credit contul 812 ,, Activitatea auxiliară”- 52 700,00 lei
La sfîrşitul perioadei de gestiune rulajul debitor al contului 711 „Costul vînzărilor” se reflectă în rîndul cu aceeaşi denumire 020 a “Situației de profit
şi pierdere”.
Contul 712 ,,Cheltuieli de distribuire” se utilizează pentru evidența cheltuielilor aferente vînzării produselor, mărfurilor și prestării serviciilor.
 Reflectarea cheltuielilor privind ambalarea şi comercializarea produselor, mărfurilor (anexa 4: ,,Situația de profit și pierdere”):

Debit contul 712 „Cheltuieli de distribuire” 1 133 365,00 lei

Credit contul 812 „Activităţi auxiliare” 1 133 365,00 lei

 Reflectarea cheltuielilor legate de participarea la tîrguri, expoziţii,

Debit contul 712 „Cheltuieli de distribuire”

Credit contul 241 „Casa”

Credit contul 242 „Conturi curente în valută naţională”

Credit contul 243 „Conturi curente în valută străină”

Credit contul 521 „Datorii comerciale curente”

Credit contul 226 „Creanţe pe termen scurt ale personalului”

Credit contul 532 „Datorii faţă de personal privind alte operaţii”

Credit contul 216 „Produse”

Credit contul 217 „Mărfuri”

 Reflectarea cheltuielilor legate de încărcare, descărcare, transportarea produselor, mărfurilor, publicitate (anexa 5);

Debit contul 712 „Cheltuieli de distribuire” 52 012,50 lei

Credit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”

Credit contul 533 „Datorii privind asigurările”


Credit contul 812 „Activităţi auxiliare”

Credit contul 521 „Datorii comerciale curente” 52 012,50 lei

Credit contul 539 „Alte datorii pe termen scurt”

 Reflectarea cheltuielilor privind retribuirea muncii:

Debit contul 712 „Cheltuieli de distribuire”

Credit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”

Credit contul 533 „Datorii privind asigurările”

 Trecerea la cheltuieli a valorii de bilanț a obiectelor de mică valoare și scurtă durată în valoare de pînă la ½ din plafonul stabilit pentru o unitate:

Debit contul 712 „Cheltuieli de distribuire”

Credit contul 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”

 Calcularea uzurii obiectelor de mică valoare și scurtă durată utilizate la ambalarea, încărcarea și descărcarea produselor și mărfurilor vîndute:

Debit contul 712 „Cheltuieli de distribuire”

Credit contul 214 „Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată”.

La sfîrşitul perioadei de gestiune rulajul debitor al contului 712 „Cheltuieli de distribuire” se reflectă în rîndul cu aceeaşi denumire 050 a “Situației de
profit şi pierdere”.

Contul 713 „Cheltuieli administrative” se foloseşte pentru evidenţa cheltuielilor legate de conducerea, organizarea şi deservirea entității în
ansamblu. În decursul anului de gestiune cheltuielile generale şi administrative se reflectă prin formula contabilă:
 la suma amortizării imobilizărilor necorporale și mijloacelor fixe:

Debit contul 713 – la suma totală a cheltuielilor administrative;

Credit contul 113 „Amortizarea imobilizărilor necorporale”

Credit contul 124 „Amortizarea mijloacelor fixe”

 la valoarea materialelor, obiectelor de inventar folosite pentru necesităţile generale ale entității (anexa 12):

Debit contul 713 – la suma totală a cheltuielilor administrative 215,83 lei

Credit contul 211 „Materiale”

Credit contul 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată” 215,83 lei

Credit contul 214 „Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată”.

 la suma serviciilor bancare, telefonice, juridice, de audit, poştale, telegrafice achitate contra mijloace băneşti:

Debit contul 713 – la suma totală a cheltuielilor administrative

Credit contul 241 „Casa”

Credit contul 242 „Conturi curente în valută naţională”

Credit contul 243 „Conturi curente în valută străină”

 la suma cheltuielilor generale şi administrative efectuate prin intermediul titularilor de avans cu sau fără acordarea avansului:

Debit contul 713 – la suma totală a cheltuielilor administrative

Credit contul 226 „Creanţe pe termen scurt ale personalului”


Credit contul 532 „Datorii faţă de personal privind alte operaţii”

 la calcularea salariilor aparatului de conducere şi deservire a entității şi a contribuţiilor de asigurări sociale şi medicale aferente acestor
salarii(anexa 4: ,,Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură”):

Debit contul 713 – la suma totală a cheltuielilor administrative 3 779 972,00 lei

Credit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” 2 969 297,00 lei

Credit contul 533 „Datorii privind asigurările” 810 675,00 lei

 la costul serviciilor prestate de secţiile auxiliare proprii şi de către terţi (anexa 10):

Debit contul 713 – la suma totală a cheltuielilor administrative 272,60 lei

Credit contul 812 „Activităţi auxiliare”

Credit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” 272,60 lei

Credit contul 544 „Alte datorii curente”

 la calcularea taxelor şi impozitarea ce urmează a fi achitate în buget, cu excepţia impozitului pe venit, TVA şi accize:

Debit contul 713 – la suma totală a cheltuielilor administrative

Credit contul 534 ,,Datorii față de buget”

La sfîrşitul perioadei de gestiune rulajul debitor al contului 713 „Cheltuieli administrative” se reflectă în rîndul cu aceeaşi denumire 060 a “Situației
de profit şi pierdere”.

Contul 714 „ Alte cheltuieli din activitatea operaţională” este destinat pentru evidenţa cheltuielilor activităţii operaţionale a entitățiii care nu
intră în componenţa costului vînzărilor, cheltuielilor comerciale şi cheltuielilor generale şi administrative ale entității.
La suma altor cheltuieli operaţionale se întocmeşte formula contabilă:

 la suma dobînzilor aferente creditelor şi împrumuturilor primite(anexa 4: ,,Situația de profit și pierdere”):

Debit contul 714 „ Alte cheltuieli din activitatea operaţională” – la suma totală a altor cheltuieli operaţionale
3 844 880,00 lei

Credit contul 411 „Credite bancare pe termen lung”

Credit contul 412 „Credite bancare pe termen lung pentru salariaţi”

Credit contul 413 „Împrumuturi pe termen lung ”

Credit contul 511 „Credite pe termen scurt”

Credit contul 512 „Credite bancare pe termen scurt pentru salariaţi”

Credit contul 513 „Împrumuturi pe termen scurt”

 la valoarea materialelor, activelor biologice, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, documentelor băneşti vîndute:

Debit contul 714 „ Alte cheltuieli din activitatea operaţională” – la suma totală a altor cheltuieli operaţionale

Credit contul 211 „Materiale”

Credit contul 212 „Active biologice circulante”

Credit contul 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”

Credit contul 246 „Documente băneşti”


 la valoarea de bilanţ a materialelor, activelor biologice, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, producţiei în curs de execuţie, produselor,
mărfurilor, mijloacelor băneşti din casierie, documentelor băneşti depistate lipsă în urma inventarierii:

Debit contul 714 „ Alte cheltuieli din activitatea operaţională” – la suma totală a altor cheltuieli operaţionale

Credit contul 211 „Materiale”

Credit contul 212 „Active biologice circulante”

Credit contul 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”

Credit contul 215 „Producţie în curs de execuţie”

Credit contul 216 „Produse”

Credit contul 217 „Mărfuri”

Credit contul 241 „Casa”

Credit contul 246 „Documente băneşti”

 la costul rebutului definitiv

Debit contul 714 „ Alte cheltuieli din activitatea operaţională” – la suma totală a altor cheltuieli operaţionale

Credit contul 811 „Activitatea de bază”

Credit contul 812 „Activităţi auxiliare”

 la suma cheltuielilor legate de remedierea rebuturilor:

Debit contul 714 „ Alte cheltuieli din activitatea operaţională” – la suma totală a altor cheltuieli operaţionale
Credit contul 211 „Materiale”

Credit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”

Credit contul 533 „Datorii privind asigurările”

Credit contul 811 „Activitatea de bază”

Credit contul 812 „Activităţi auxiliare”

 la suma totală a penalităţilor, amenzilor, despăgubirilor plătite sau care urmează a fi plătite:

Debit contul 714 „ Alte cheltuieli din activitatea operaţională” – la suma totală a altor cheltuieli operaţionale (anexa 6)
1084,46 lei

Credit contul 242 „Conturi curente în monedă naţională”

Credit contul 243 „Conturi curente în valută străină”

Credit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” 1084,46 lei

Credit contul 544 „Alte datorii curente”

 la suma creanţelor personalului, creanţelor privind veniturile calculate şi altor creanţe pe termen scurt a căror termen de prescripţie a expirat;

Debit contul 714 „ Alte cheltuieli din activitatea operaţională” – la suma totală a altor cheltuieli operaţionale

Credit contul 226 „Creanţe pe termen scurt ale personalului”

Credit contul 234 „Alte creanţe pe termen scurt”

Credit contul 211 „Materiale”


Credit contul 212 „Active biologice circulante”

Credit contul 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”

Credit contul 215 „Producţie în curs de execuţie”

La sfîrşitul perioadei de gestiune rulajul debitor al contului 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională” se reflectă în rîndul cu aceeaşi
denumire 070 a “Situației de profit şi pierdere”.

Cheltuielile altor activităţi se contabilizează ca majorare a cheltuielilor curente concomitent cu majorarea datoriilor curente, amortizării
imobilizărilor necorporale şi corporale, diminuarea stocurilor, creanţelor, costurilor activităţilor de bază şi/sau auxiliare. Pentru evidenţa acestor cheltuieli
este destinat contul 721 „Cheltuieli cu active imobilizate”. Pe parcursul perioadei de gestiune efectuarea acestor cheltuieli se reflectă prin formula
contabilă:

 la valoarea contabilă a imobilizărilor pe termen lung ieşite:

Debit contul 721 „Cheltuieli cu active imobilizate”– la suma totală a cheltuielilor cu imobilizările

Credit contul 111 „Imobilizări necorporale în curs de execuție”

Credit contul 112 „Imobilizări necorporale”

Credit contul 121 „Imobilizări corporale în curs de execuţie”

Credit contul 122 „Terenuri”

Credit contul 123 „Mijloace fixe”

Credit contul 125 „Resurse minerale

 la suma cheltuielilor aferente ieşirii imobilizărilor pe termen lung:


Debit contul 721 „Cheltuieli cu active imobilizate”– la suma totală a cheltuielilor cu imobilizările

Credit contul 211 „Materiale”

Credit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”

Credit contul 533 „Datorii privind asigurările”

Credit contul 812 „Activităţi auxiliare”

Credit contul 521 „Datorii comerciale curente”

 la valoarea de bilanţ a activelor imobilizate, constatate ca lipsuri cu ocazia inventarierii:

Debit contul 721 „Cheltuieli cu active imobilizate”– la suma totală a cheltuielilor cu imobilizările

Credit contul 111 „Imobilizări necorporale în curs de execuție”

Credit contul 112 „Imobilizări necorporale”

Credit contul 121 „Imobilizări corporale în curs de execuţie”

Credit contul 123 „Mijloace fixe”

Pentru evidenţa cheltuielilor activităţii financiare este destinat contul 722 „Cheltuieli financiare”. Pe parcursul perioadei de gestiune cheltuielile
activităţii financiare se reflectă prin formula contabilă:

 achitarea sau calcularea plăţii (dobînzii) pentru imobilizările primite în arendă finanţată:

Debit contul 722 „Cheltuielile activităţii financiare” – la suma totală a cheltuielile financiare
2,65 lei
Credit contul 242 „Conturi curente în monedă naţională”

Credit contul 243 „Conturi curente în valută străină”

Credit contul 521 „Datorii comerciale curente” 2,65 lei

Credit contul 544 „Alte datorii curente”

 la suma diferenţelor nefavorabile de curs valutar aferente mijloacelor băneşti, creanţelor şi datoriilor (anexa 6: ,,Anexă la situația de profit și
pierdere”):

Debit contul 722 „Cheltuielile activităţii financiare” – la suma totală a cheltuielile financiare;
2 685 998,00 lei

Credit contul 221 „Creanţe comerciale”

Credit contul 223 „Creanţe ale părţilor afiliate”

Credit contul 224 „Avansuri acordate curente”

Credit contul 241 „Casa”

Credit contul 243 „Conturi curente în valută străină”

Credit contul 244 „Alte conturi bancare”

Credit contul 226 „Creanţe ale personalului”

Credit contul 411 „Credite bancare pe termen lung”

Credit contul 511 „Credite pe termen scurt”


Credit contul 521 „Datorii comerciale curente”

Credit contul 522 „Datorii curente faţă de părţile afiliate”

Credit contul 523 „Avansuri primite curente”

Credit contul 532 „Datorii faţă de personal privind alte operaţii”

Credit contul 544 „Alte datorii curente”

Cheltuieli excepţionale cuprind pierderile obţinute în urma producerii calamităţilor naturale, perturbărilor politice, modificării legislaţiei şi din
alte evenimente excepţionale. În decursul anului de gestiune aceste cheltuieli se acumulează în Debit contul 723 „Cheltuieli excepţionale” şi se reflectă
prin formula contabilă:

 la valoarea contabilă a activelor nimicite în rezultatul evenimentelor excepţionale:

Debit contul 723 „Cheltuieli excepţionale” – la suma totală a cheltuielilor excepţionale înregistrate de entitate;

Credit contul 111 „Imobilizări necorporale în curs de execuție”

Credit contul 112 „Imobilizări necorporale”

Credit contul 121 „Imobilizări corporale în curs de execuţie”

Credit contul 123 „Mijloace fixe”

Credit contul 211 „Materiale”

Credit contul 212 „Active biologice circulante”


Credit contul 213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”

Credit contul 215 „Producţie în curs de execuţie”

Credit contul 216 „Produse”

Credit contul 217 „Mărfuri”

Credit contul 241 „Casa”

Credit contul 242 „Conturi curente în valută naţională”

Credit contul 243 „Conturi curente în valută străină”

Credit contul 244 „Alte conturi bancare”

Credit contul 245 „Transferuri de numerar în expediţie”

Credit contul 246 „Documente băneşti”

 la suma cheltuielilor legate de lichidarea consecinţelor evenimentelor excepţionale.

Debit contul 723 „Cheltuieli excepţionale” – la suma totală a cheltuielilor excepţionale înregistrate de entitate;

Credit contul 211 „Materiale”

Credit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”

Credit contul 533 „Datorii privind asigurările”

Credit contul 241 „Casa”

Credit contul 812 „Activităţi auxiliare”


Credit contul 521 „Datorii comerciale curente”

Cheltuielile privind impozitul pe venit includ plăţile impozitului pe venit efectuate în decursul (sub formă de avansuri) şi la sfîrşitul anului de
gestiune. Pentru evidenţa acestor cheltuieli este destinat contul 731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit”.Astfel, în debitul acestui cont se reflectă
la sfîrșitul anului de gestiune cheltuieli efective aferente impozitului pe venit,calculate ținînduse cont de diferențele per-manente și temporare apărute
între venitul contabil și cel impozabil. În creditul contului se reflectă calcularea activelor amînate privind impozitul pe venit și trecerea la finele anului
sumelor la rezultatul financiar total. Drept temei pentru înregistrarea cheltuielilor ( economiilor) privind impozitul pe venit servesc nota de contabilitate
și Registrul de evidență la contul 731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit”.

 Achitarea impozitului pe venit în rate pe parcursul anului se reflectă prin formulele contabile:

Debit contul 225 „Creanţe ale bugetul”

Credit contul 242 „Conturi curente în valută naţională”

La sfîrşitul anului, după determinarea sumei efective a impozitului pe venit ce urma a fi achitată în buget se întocmeau următoarele formule contabile:

 la suma efectivă a impozitului pe venit ce urmează a fi achitată în buget (anexa 13):

Debit contul 731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit” 1 374 356,00 lei

Credit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” 1 374 356,00 lei

 trecerea în cont a impozitului pe venit achitat în rate (la entitatea “Trans Ager SRL” nu a fost înregistrată această operațiune economică:

Debit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul”

Credit contul 225 „Creanţe ale bugetului”

 achitarea datoriilor privind decontările cu bugetul


Debit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” 1 374 356,00 lei

Credit contul 242 „Conturi curente în valută naţională” 1 374 356,00 lei

Contabilitatea veniturilor se organizează și se ține cu ajutorul conturilor contabilității financiare din clasa 6 ,,Venituri” . Conform planului de
conturi, veniturile se reflectă în contabilitate și în situațiile financiare pe timpuri de activități ale entității. În aceste scopuri, conturile de venituri se
subdivizează în două grupe mari, și anume:

I. Venituri din activitatea operațională:

 611 ,,Venituri din vînzări”

 612 ,,Alte venituri din activitatea operațională”

II. Venituri din alte activități:

 621 ,,Venituri din operațiuni cu active imobilizate”

 622 ,,Venituri financiare”

 623 ,,Venituri excepționale”

Acestea sunt conturi de pasiv, în creditul acestor conturi se înregistrează cu total cumulativ de la începutul anului sumele veniturilor constatate în
conformitate cu SNC, iar în debitul lor- trecerea la sfîrșitul perioadei de gestiune a veniturilor acumulate la contul de rezultat finaciar. La finele anului
de gestiune conturile de venituri se închid prin trecerea veniturilor acumulate la contul 351 ,,Rezultatul fianciar total”. Conturile de venituri nu au
nicioadată solduri.

În cursul anului de gestiune veniturilor din vînzări se înregistrează prin formu-la contabilă:

 la suma încasărilor din vânzarea produselor, mărfurilor şi prestarea serviciilor (fără TVA şi accize) (anexa 4: ,,Sitația de profit și pierdere”):
Debit contul 241 “Casa”

Debit contul 242 “Cont curent în valută naţională”

Debit contul 243 “Cont curent în valută străină”

Credit contul 611 „Venituri din vînzări” 125 425 225,00 lei

 la valoarea mărfurilor livrate cumpărătorilor, părţilor legate şi personalului entității cu achitare ulterioară (anexa 11):

Debit contul 221 “Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale” 22 110,83 lei

Debit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” 4 422,17 lei

Debit contul 226 “Creanţe ale personalului”

Credit contul 611 „Venituri din vînări” 26 533,00 lei

În cursul anului de gestiune alte venituri operaţionale se înregistrează prin formula contabilă:

 la suma încasărilor (fără TVA şi accize) din vânzarea altor active curente (materiale, obiecte de mică valoare şi scurtă durată, producţiei în curs
de execuţie, titlurilor de valoare pe termen scurt etc.):

Debit contul 241 “Casa”

Debit contul 242 “Cont curent în valută naţională”

Debit contul 243 “Cont curent în valută străină”

Credit contul 612 „Alte venituri operaţionale”


 la valoarea de vânzare (fără TVA şi accize) a altor active curente realizate cumpărătorilor, părţilor legate, lucrătorilor entității, cu achitare
ulterioară:

Debit contul 221 “Creanţe comerciale”

Debit contul 223 “Creanţe ale părţilor afiliate”

Debit contul 226 “Creanţe pe termen scurt ale personalului”

Credit contul 612 „Alte venituri operaţionale”

 la valoarea plusurilor de valori materiale constatate cu ocazia inventarierii, precum şi la mărimea depăşirii valorii realizabile nete a acestora,
conform evaluării precedente în limitele valorii de intrare (costului lor):

Debit contul 211 “Materiale”

Debit contul 213 “Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”

Debit contul 215 “Producţia în curs de execuţie”

Debit contul 216 “Produse”

Debit contul 217 “Mărfuri”

Credit contul 612 „Alte venituri operaţionale”

 la suma amenzilor, penalităţilor, despăgubirilor calculate şi a altor sancţiuni pentru nerespectarea clauzelor contractelor încheiate, suma
pretenţiilor recunoscute de către cumpărători şi clienţi (anexa 4: ,,Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură):

Debit contul 234 “Alte creanţe pe termen scurt” 1 065 219,00 lei

Credit contul 612 „Alte venituri operaţionale” 1 065 219,00 lei


 la suma datoriilor pe termen scurt anulate în legătură cu expirarea termenului de prescripţie:

Debit contul 521 “Datorii comerciale curente”

Debit contul 522 “Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate”

Debit contul 532 “Alte datorii pe termen scurt faţă de personal”

Credit contul 612 “Alte venituri operaţionale”

La finele fiecărei perioade de gestiune rulajele creditoare cu total cumulativ de la în-ceputul anului ale conturilor 611 „Venituri din vînzări” şi 612 „Alte
venituri ope-raţionale”se reflectă pe rândurile respectiv 010 şi 040 ale “Situației de profit şi pierdere”.

Veniturilor din operațiuni cu active imobilizate se înregistrează în cursul anului de gestiune prin formulele contabile:

 la sumele încasate din vânzarea activelor pe termen lung (fără TVA şi accize);

Debit contul 241 “Casa”

Debit contul 242 “Cont curent în valută naţională”

Debit contul 243 “Cont curent în valută străină”

Credit contul 621 „Venituri din operațiuni cu active imobilizate”

 la valoarea de vânzare a activelor pe termen lung ieşite (fără TVA şi accize) cu achitare ulterioară:

Debit contul 223 “Creanţe ale părţilor afiliate”

Debit contul 226 “Creanţe pe termen scurt ale personalului”

Credit contul 621 „Venituri din operațiuni cu active imobilizate”


 la valoarea plusurilor de active pe termen lung constatate cu ocazia inventarierii

Debit contul 111 “Imobilizări necorporale în curs de execuție”

Debit contul 121 “Imobilizări corporale în curs execuţie”

Debit contul 123 “Mijloace fixe”

Credit contul 621 „Venituri din operațiuni cu active imobilizate”

 la valoarea materialelor rezultate din lichidarea mijloacelor fixe care depăşeşte valoarea rămasă, calculată anticipat:

Debit contul 211 “Materiale”

Credit contul 621 „Venituri din operațiuni cu active imobilizate”

În cursul anului de gestiune veniturile din activitatea financiară se înregistrează prin formulele contabile:

 la valoarea activelor primite cu titlu gratuit de la alte persoane juridice şi fizice;

Debit contul 111 “Imobilizări necorporale în curs de execuție”

Debit contul 121 “Imobilizări corporale în curs de execuţie”

Debit contul 122 “Terenuri”

Debit contul 123 “Mijloace fixe”

Debit contul 211 “Materiale”

Debit contul 213 “Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”

Debit contul 217 “Mărfuri”


Credit contul 622 „Venituri financiare”

 la suma veniturilor din diferenţele de curs valutar aferente conturilor valutare şi operaţiunilor în valută străină:

Debit contul 221 “Creanţe comerciale”

Debit contul 223 “Creanţe ale părţilor afiliate”

Debit contul 224 “Avansuri acordate curente”

Debit contul 241 “Casa”

Debit contul 243 “Cont curent în valută străină”

Debit contul 226 “Creanţe ale personalului”

Debit contul 521 “Datorii comerciale curente”

Debit contul 522 “Datorii curente faţă de părţile afiliate”

Debit contul 534 “Datorii față de buget”

Credit contul 622 „Venituri financiare”

 la suma subvenţiilor primite din buget; primelor, premiilor, precum şi a încasărilor de la alte persoane sub formă de sume sponsorizate, conform
contractelor de neangajare în concurenţă;

Debit contul 241 “Casa”

Debit contul 242 “Cont curent în valută naţională”

Debit contul 243 “Cont curent în valută străină”


Credit contul 622 „Venituri financiare”

În cursul anului de gestiune veniturile excepţionale se înregistrează prin formulele contabile:

 la valoarea activelor şi suma mijloacelor băneşti primite de la organele de stat, persoanele juridice şi fizice pentru recuperarea pierderilor din
evenimentele excepţionale:

Debit contul 211 “Materiale”

Debit contul 213 “Obiecte de mică valoare şi scurtă durată”

Debit contul 217 “Mărfuri”

Debit contul 241 “Casa”

Debit contul 242 “Cont curent în valută naţională”

Debit contul 243 “Cont curent în valută străină”

Credit contul 623 „Venituri excepţionale”

 la sumele de primit de la companiile de asigurări pentru recuperarea pierderilor din evenimentele excepţionale:

Debit contul 234 “Alte creanţe curente”

Credit contul 623 “Venituri excepţionale”