Anda di halaman 1dari 8

10000 tH§f¥gL«. (m.M.v©.351, ã¤Jiw, ehŸ 25.4.

94 k‰W«
muR mYty® Áw¥ò tU§fhy it¥ò ã (SPF) m.M.gštif v©. 429 ã (XŒÎ) Jiw ehŸ 15.9.2000).
7. Ϫj bjhif bgWtj‰F muR Cêa® thçRjhu® ãakd« brŒa
nt©L«. (muR foj« v©.24584/XŒñÂa«/85-1 ehŸ 4.5.85).
G.O.136 Finance (Pension) dt. 29.2.84; 8. x›bthU muR CêaU¡F« jå¤jåahf m£il ngz¥gl
nt©L« v‹w ãgªjid j‰nghJ Ú¡f¥g£L é£lJ. j‰nghJ
r«gs« tH§F« mYty®jh‹ KGikahd Ão¤j¤Â‰F¥ bghW¥
ghdt® Mth®. (m.M.v©.409 ã (XŒñÂa«) Jiw ehŸ 25.5.95).
G.O.Ms.No.429 Finance (Pension) dt. 15.9.2000 (effect 15.9.2000)
9. 148 jtizfŸ Ão¤j« Koªj mYty®fS¡F 12 rjÅj« t£o
tH§f¥gL«. (%. 5021+12% p.a. compounded annually +Govt. con-
tribution) (m.M.62 ã (XŒÎ) Jiw ehŸ 11.2.97).
1. khj« %.20 Åj« Cêaç‹ CÂa¤ÂèUªJ Ão¤j« brŒa¥gL«. 10. muR kh‹a¤ bjhif cjébgW« gŸë MÁça® k‰W«
Ϥbjhif 148 jtizfŸ MF« tiu Ão¡f¥gL«. gâ¡fhy¤Âš gâahs®fS¡F %.5000/-èUªJ %.10,000/-khf ca®¤j¥ g£LŸsJ.
Cêa® Ïw¡f neç£lhš Cêaç‹ g§F k‰W« t£oÍl‹ ÂU¥Ã¡ ÏJ 1.11.05 Kjš eilKiw¡F tªJŸsJ. (m.M.6
bfhL¡f¥gL«. gâæèUªJ XŒÎbg‰whš f£oa bjhif k‰W« gŸë¡fšé¤Jiw ehŸ 12.1.2006).
mj‰fhd t£oÍl‹ muR kh‹a« %.10,000 tH§f¥gL«. mYtyf¤ Áw¥ò nrkeyã - K®¢Á¤ bjhif (rªjhΫ, t£oÍ«)
jiytnu `Ï’ k‰W« `<’ ÃçÎ CêaU¡F Ϥbjhif tH§Fth®.
7/96 cl‹ 148 jtizfŸ Koªj ãiyæš m£ltizæš
2. XŒÎ¡F xU khj¤Â‰F K‹dnu Ïj‰fhd Ão¤j« ãW¤j¥gL«. f©LŸsgo tH§f¥gl nt©oa bjhif, Áw¥ò nrkey㤠£l¤Âš
(muR foj v©. 15811/ÃÁ/90-1 ã ehŸ 28.2.90). 31.7.96š 148tJ jtiz Ão¤j« brŒa¥g£L, ãiwΉWŸsJ.
3. ϤbjhifæèUªJ v›éj Ão¤jK« brŒa¡TlhJ. (m.M.v©. 865 Ï›thW 148 jtizfisÍ« 7/96š brY¤Â Ko¤jt®fëš 2009š
ãÂ, ehŸ 13.10.87). XŒÎbg‰whš, mt®fS¡F »il¡f¡Toa K®Τ bjhifæ‹ égu« ÑnH
4. j‰fhèf gâÚ¡f fhy¤Â‰F« tU§fhy it¥òã rªjh bjhif ju¥g£LŸsJ. (rªjh¤ bjhifÍ« t£o¤ bjhifÍ« k£Lnk
Ão¤j« brŒa nt©L«. (m.f.v©.128219/XŒÎ/ 90-1 ãÂ, ehŸ ju¥g£LŸsJ).
6.12.90).
31.07.1996 : 5,021
5. muR Cêa® fhzhkš nghdhš mt® brY¤Âa bjhifia t£oÍl‹
nr®¤J bfhL¡f¥gL«. (muR kh‹a« tH§f¥glhJ). 8/96 to 7/2009 Interest : 11,589
6. Rakhf gâæèUªJ XŒÎ vL¥gtU¡F«, k‰W« clš jFÂæ‹ik 8/2009 to 12/2009 Rs.=16610 X 8/100 X 5/12 : 554
fhuzkhf XŒÎ bgWgt®fS¡F« muR kh‹a bjhif 15.9.2000 Kjš Total : 17,164 + 10,000 = 27,164
8/2009 to 1/2010: 16610 X 8/100 X 6/12 = 664+16610+10000 = 27274
8/2009 to 2/2010: 16610 X 8/100 X 7/12 = 775+16610+10000 = 27385
8/2009 to 3/2010: 16610 X 8/100 X 8/12 = 885+16610+10000 = 27495
8/2009 to 4/2010: 16610 X 8/100 X 9/12 = 997+16610+10000 = 27607
8/2009 to 5/2010: 16610 X 8/100 X 10/12 = 1107+16610+10000 = 27717
8/2009 to 6/2010: 16610 X 8/100 X 11/12 = 1218+16610+10000 = 27828
8/2009 to 7/2010: 16610 X 8/100 = 1329+16610+10000 = 27929
Up to 31.07.1996 : 5,021
8/96 to 7/2010 : 12,918
Total : 17,939

www.tngou.org
8/2010 (One Month) : 17939 X 8/100 X 1/12 = 120+17939+10000 = 28059
8/2010 to 9/2010: 17939 X 8/100 X 2/12 = 239+17939+10000 = 28178
8/2010 to 10/2010 : 17939 X 8/100 X 3/12 = 359+17939+10000 = 28298
8/2010 to 11/2010 : 17939 X 8/100 X 4/12 = 478+17939+10000 = 28417
8/2010 to 12/2010 : 17939 X 8/100 X 5/12 = 598+17939+10000 = 28537

taJ KÂ®éš XŒÎbg‰wt®fS¡F« 30.8.93èUªJ Ra XŒÎ


bg‰wt®fS¡F« 30.4.94èUªJ clš jFÂæ‹ik fhuzkhf XŒÎ
bg‰wt®fS¡F« rªjh¤ bjhif mj‰Fça t£o M»at‰Wl‹ muR¥
g§F¤ bjhifÍ« »il¡F«.
ÏJ jéuΟs mid¤J ne®ÎfëY« (gâ¡fhy¤Âš kuzkil jš
c£gl) rªjh¤bjhifÍ« mj‰Fça t£oÍ« k£Lnk »il¡F«.
(m.M.v©.351 ã¤Jiw ehŸ 25.4.94).
muR Cêa® gâæèU¡F« nghJ Ïwªjhš, mt® Ïwªj khj¤Â‰Fça
Áw¥ò nrkey㢠rªjhit¥ Ão¤j« brŒtš jhkj« ÏU¥ÃD« Tl,
mªj khj¤Â‰F«, t£o mDk¡f¥gL«. (muR foj« v©. 59152/
XŒñÂa«/ 94-1 ã (XŒñÂa«)¤ Jiw, ehŸ 26.12.94).
1.8.2000 Kjš bghJ nrkeyã nrä¥Ã‰F tH§f¥gL«. t£o é»j
khd 11 rjÅj« T£Lt£o (Compound Interest) Áw¥ò nrkey ã¡F«
më¡f muR Mizæ£LŸsJ. (m.M.62 ã (XŒñÂa«) Jiw ehŸ
11.2.97).
jäœehL muR XŒñÂa FL«g¥ ghJfh¥ò ã £l¤Â‹ Ñœ %.40
khjªnjhW« Ão¡f¥g£L, Xuh©o‰F¥ ÃwF XŒñÂa« bgWgt® Ïwªjhš
%.25,000 ju¥gL«. (m.M.762 ã (XŒñÂa«) Jiw, ehŸ 31.12.96).
jäœehL muR Cêa® Áw¥ò tU§fhy ã k‰W« gâ¡bfhil £l«
2000 v‹w £l« muR Miz v«.v°.504 ehŸ 2.11.2000‹ go
Jt§f¥g£L 148 jtiz Koªjt® khj« %.50-« òÂat®fŸ %.70/-«
brY¤Âl Koth»ÍŸsJ.

www.tngou.org
22. 148 jtizfŸ f£o Ko¤j mYty®fS¡fhd Áw¥ò tU§fhy it¥òãÂ
m£ltiz (khj jtiz %.50/-)
TAMILNADU GOVERNMENT EMPLOYEE’S SPECIAL PROVIDENT FUND-CUM-GRATURRY SCHEME, 2000
Table for the existing Employees who have already subscribed 148 Instalments and who are currently subscribing to the existing Tamil Nadu
Government Employees’ Special Provident Fund-cum-Gratuity Scheme (1984)
(G.O.Ms.No.504 Finance (Pension) Dept. dated 2.11.2000 & Govt.Letter No.75910/Pension/2000-2/dt.2.11.2000)
CALCULATION OF FUTURE VALUE OF SUBSCRIPTION MADE @ Rs.50/- PER MONTH
Monthly Deduction: Rs. 50/- Rate of Interest: 11% p.a
Interest Calculation: For Subscription - on Monthly basis and for Opening Blance in beginning of a year- on Annual basis.
Deduction and Creidt: At the end of Every Month of Subscription.

YEAR
Month 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs.
1 50 687 1394 2179 3050 4017 5091 6283 7606 9074 10704 12512 14520 16749 19222 21968
2 100 743 1457 2249 3128 4104 5187 6390 7725 9206 10851 12676 14702 16951 19447 22218
3 151 800 1520 2319 3206 4190 5284 6497 7844 9339 10999 12840 14885 17153 19672 22468
4 203 857 1584 2390 3285 4278 5381 6605 7964 9473 11147 13005 15068 17356 19897 22718
5 255 915 1648 2461 3364 4366 5479 6714 8085 9606 11295 13170 15251 17560 20123 22969
6 307 973 1712 2533 3443 4454 5577 6823 8206 9741 11445 13335 15435 17764 20350 23221
7 360 1031 1777 2605 3524 4543 5675 6932 8327 9876 11594 13501 15619 17969 20577 23472
8 413 1090 1843 2678 3604 4632 5774 7042 8449 10011 11744 13668 15804 18174 20804 23725
9 467 1150 1909 2751 3685 4722 5874 7152 8572 10147 11895 13835 15989 18379 21032 23978
10 521 1210 1975 2825 3767 4812 5974 7263 8694 10283 12046 14002 16175 18585 21261 24231
11 576 1271 2042 2899 3849 4903 6075 7375 8818 10420 12197 14170 16361 18791 21490 24485
12 631 1332 2110 2973 3931 4995 6176 7487 8942 10557 12349 14339 16547 18998 21719 24739

www.tngou.org
TAMILNADU GOVERNMENT EMPLOYEE’S SPECIAL PROVIDENT FUND-CUM-GRATURRY SCHEME, 2000
YEAR
Month 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs.

1 25016 28399 32154 36322 40950 46085 51786 58113 65137 72934 81589 91195 101858 113693 126831
2 25293 28706 32496 36702 41371 46554 52306 58691 65779 73647 82380 92073 102833 114776 128033
3 25571 29015 32838 37083 41794 47023 52827 59270 66421 74359 83171 92952 130809 115859 129235
4 25849 29324 33181 37464 42217 47492 53349 59848 67064 75073 83963 93831 104785 116943 130438
5 26127 29633 33525 37845 42640 47962 53870 60428 67707 75787 84756 94711 105761 118027 131642
6 26407 29943 33869 38227 43064 48433 54393 61007 68350 76501 85549 95591 106739 119112 132846
7 26686 30253 34213 38609 43488 48904 54915 61588 68994 77216 86342 96472 107716 120197 134050
8 26966 30564 34558 38992 43913 49375 55439 62168 69639 77931 87136 97353 108694 121282 135255
9 27247 30875 34903 39375 44338 49847 55962 62750 70284 78647 87931 98235 109673 122368 136460
10 27528 31187 35249 39759 44764 50320 56487 63331 70929 79363 88726 99117 110652 123455 137666
11 27809 31499 35596 40143 45190 50793 57011 63691 71575 80080 89521 100000 111631 124542 138873
12 28091 31812 35943 40528 45617 51266 57536 64496 72222 80798 90317 100883 112611 125629 140079

Note: The figures are rounded to the nearest Rupee (mid point 50)
0th year is the year in which the scheme starts and the first year is the year following the 0th year
Payments into the scheme are made at the end of every month and outflow are also assumed to be at the end of every month
Interest is calculated for atleast one month eventhough the outflow may take place any day of a month
i.e., the interest is paid for full month even if payment is made before the end of month.
148 jtizfŸ f£o Ko¤j mYty®fS¡fhd Áw¥ò tU§fhy it¥òã m£ltiz
(khj jtiz %.70/-)
TAMILNADU GOVERNMENT EMPLOYEE’S SPECIAL PROVIDENT FUND-CUM-GRATURRY SCHEME, 2000
TABLE FOR THOSE RECRUITED ON OR AFTER 1.10.2000
CALCULATION OF FUTURE VALUE OF SUBSCRIPTION MADE @ Rs.70/- PER MONTH
Monthly Deduction: Rs. 70/- Rate of Interest: 11% p.a
Interest Calculation: For Subscription - on Monthly basis and for Opening Blance in beginning of a year- on Annual basis.
Deduction and Creidt: At the end of Every Month of Subscription.

YEAR
Month 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs.

1 70 962 1952 3051 4271 5625 7128 8796 10648 12704 14985 17517 20328 23448 26912 30756
2 141 1041 2040 3149 4380 5747 7263 8946 10815 12889 15192 17747 20583 23731 27226 31105
3 212 1120 2128 3247 4489 5868 7398 9097 10982 13075 15398 17976 20838 24015 27541 31455
4 284 1200 2217 3346 4600 5991 7534 9248 11150 13262 15606 18207 21094 24299 27857 31806
5 356 1281 2307 3446 4710 6114 7671 9400 11319 13449 15814 18438 21351 24584 28174 32157
6 430 1362 2397 3546 4822 6238 7808 9552 11488 13637 16023 18670 21608 24870 28491 32509
7 504 1444 2488 3647 4934 6362 7946 9706 11658 13826 16232 18902 21866 25156 28808 32862
8 578 1527 2580 3749 5047 6487 8085 9859 11829 14015 16442 19135 22124 25443 29127 33215
9 654 1611 2672 3851 5160 6613 8225 10014 12000 14205 16653 19369 22384 25731 29446 33569
10 730 1695 2766 3954 5274 6739 8365 10169 12172 14396 16864 19603 22644 26019 29766 33924
11 806 1779 2859 4058 5389 6866 8506 10325 12345 14588 17077 19839 22904 26308 30086 34279
12 884 1865 2954 4163 5505 6994 8647 10482 12519 14780 17289 20074 23166 26598 30407 34635

www.tngou.org
TAMILNADU GOVERNMENT EMPLOYEE’S SPECIAL PROVIDENT FUND-CUM-GRATURRY SCHEME, 2000
YEAR

Month 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs.

1 35022 39760 45017 50583 57331 64521 72503 81362 91197 102113 114229 127678 142607 159177 177570
2 35411 40191 45496 51385 57922 65178 73232 82171 92095 103110 115337 128908 143972 160693 179253
3 35799 40622 45976 51918 58513 65834 73961 82981 92994 104109 116445 130138 145338 162210 180937
4 36189 41055 46456 52451 59105 66492 74691 83792 93894 105107 117554 131369 146705 163727 182621
5 36579 41488 46937 52985 59698 67150 75421 84603 94794 106107 118663 132601 148072 165245 184306
6 36970 41922 47418 53519 60291 67808 76152 85414 95695 107107 119773 133833 149440 166763 185992
7 37361 42356 47901 54055 60886 68468 76884 86227 96597 108108 120884 135066 150809 168282 187678
8 37753 42791 48383 54591 61480 69128 77617 87040 97499 109109 121996 136300 152178 169802 189365
9 38146 43227 48867 55127 62076 69789 78350 87853 98402 110112 123108 137535 153548 171323 191052
10 38539 43664 49351 55664 62672 70450 79084 88668 99306 111115 124221 138770 154919 172844 192741
11 38934 44101 49836 56202 63269 71112 79819 89483 100210 112118 125335 140006 156290 174366 194430
12 39329 44539 50322 56741 63866 71775 80554 90299 101116 113122 126449 141242 157662 175888 196119

Note: The figures are rounded to the nearest Rupee (mid point 50)
0th year is the year in which the scheme starts and the first year is the year following the 0th year
Payments into the scheme are made at the end of every month and outflow are also assumed to be at the end of every month
Interest is calculated for atleast one month eventhough the outflow may take place any day of a month
i.e., the interest is paid for full month even if payment is made before the end of month.
Áw¥ò tU§fhy it¥òã m£ltiz (khj jtiz %.20/-)
TAMILNADU GOVERNMENT EMPLOYEE’S SPECIAL PROVIDENT FUND-CUM-GRATUITY SCHEME - AMOUNT PAYABLE
1. Employees Subscription:
Amount : Rs.20 per month 4. Amount payable to
Duration : 12 years and 4 months or till a retiring employee : Shown monthwise in the following tables.
Suberannuation whichever is earlier. Note: The columns and rows of the tables represent the years and months respectivey.
2. Interest: For example:
First stage : 8% compounded monthly Column 0 Row: 1 pertains to 0 year 1 month.
Second stage : 9% compounded annually Column 0 11 pertains to 0 year 11 months.
3. Govt. Contribution : Rs. 5,000 at the point of retirement. Column 1 Row 0 pertains to 1 years 0 month
YEAR
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
MONTH
Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs.
0 -- 5249 5519 5811 6127 6470 6841 7242 7677 8149 8659 9212 9810 10322 10801
1 5020 5271 5542 5836 6155 6499 6873 7277 7715 8190 8703 9260 9862 10359 10842
2 5040 5292 5566 5862 6182 6529 6905 7312 7753 8231 8748 9308 9915 10397 10883
3 5060 5314 5590 5887 6210 6560 6938 7348 7792 8272 8793 9357 9967 10435 10924
4 5081 5337 5613 5913 6238 6590 6971 7383 7830 8314 8838 9406 10021 10472 10965
5 5101 5359 5638 5939 6266 6621 7004 7419 7869 8356 8884 9455 10058 10513 11020
6 5122 5381 5662 5966 6295 6651 7037 7455 7908 8399 8930 9505 10096 10554 11054
7 5143 5404 5686 5992 6323 6682 7071 7492 7948 8441 8976 9555 10133 10596 11099
8 5164 5426 5711 6019 6352 6714 7105 7528 7987 8484 9022 9605 10171 10637 11144
9 5185 5449 5736 6046 6381 6745 7139 7565 8027 8527 9069 9656 10207 10678 11189
10 5206 5472 5760 6073 6411 6777 7173 7602 8067 8571 9116 9707 10246 10719 11233
11 5227 5495 5785 6100 6440 6808 7208 7640 8108 8614 9164 9758 10284 10760 11278

www.tngou.org
YEAR
Month 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs.
0 11323 11892 12512 13188 13925 14728 15604 16558 17599 18732 19968 21315 22784 24384 26129 28031 30103
1 11368 11941 12565 13246 13988 14797 15679 16640 17688 18830 20074 21431 22910 24522 26279 28194 30281
2 11412 11989 12618 13304 14051 14866 15754 16722 17777 18927 20180 21546 23036 24659 26428 28357 30459
3 11457 12038 12672 13362 14115 14935 15829 16804 17886 19024 20286 21662 23161 24796 26578 28519 30636
4 11502 12087 12725 13420 14178 15004 15904 16885 17955 19121 20392 21777 23287 24933 26727 28682 30814
5 11550 12140 12783 13483 14247 15079 15986 16975 18052 19227 20507 21903 23424 25083 26890 28860 31007
6 11599 12193 12841 13546 14315 15154 16068 17064 18149 19333 20623 22029 23562 25232 27053 29038 31201
7 11648 12246 12899 13609 14384 15229 16149 17153 18247 19439 20738 22155 23699 25382 27216 29215 31395
8 11697 12299 12956 13673 14453 15304 16231 17242 18344 19545 20854 22281 23836 25531 27379 29393 31588
9 11746 12353 13014 13736 14522 15379 16313 17331 18949 19651 20969 22406 23973 25681 27542 29571 31782
01 11794 12406 13072 13799 14591 15454 16395 17420 18538 19757 21085 22532 24110 25830 27705 29748 31975
11 11843 12459 13130 13862 14660 15529 16477 17509 18635 19862 21200 22658 24247 25980 27868 29926 32169
Month 32 33 34 35 36 37 38 39
0 32363 34825 37510 40435 43625 47101 50890 55020
1 32556 35036 37740 40686 43898 47399 51215 55374
2 32750 35247 37970 40937 44171 47697 51539 55728
3 32944 35458 38200 41188 44445 47995 51864 56082 1.8.2003 Kjš 8% Mf
4 33137 35669 38430 41438 44718 48292 52189 56436 t£oFiw¡f¥g£LŸsJ.
5 33348 35899 38680 41712 45016 48617 52543 56822 (m.M.v©.280 ã ehŸ
6 33559 36129 38931 41985 45314 48942 52897 57207 22.8.2003)
7 33770 36360 39182 42258 45611 49267 53251 57593
8 33981 36590 39433 42532 45909 49591 53604 57979
9 34192 36820 39683 42805 46207 49916 53958 58365
01 34403 37050 39934 43078 46505 50241 54312 58750
11 34614 37280 40185 43351 46803 50565 54666 59136
40 years 59522
gofŸ 8) 13770 - 14509 1600 1100 880 660 260
9) 14510 - 15999 1800 1240 1000 760 280
1. Å£L thlif¥go k‰W« muR FoæU¥òfŸ
10)16000 - 17299 2000 1380 1120 860 300
(1) fzt‹/ kidé ÏUtçš ah® bgaçš muR¡ FoæU¥ò brŒa¥g£L
ÏU¡»‹wnjh mtU¡F k£L« H.R.A ãW¤j¥gL«. (m.M. 429 11) 17300 - 19529 2200 1480 1240 900 320
ã¤Jiw ehŸ 25.5.94) 12) 19530 - 20089 2400 1600 1360 1000 340
(2) kiy¥Ãunjr§fS¡F (Tribal Area) Ïlkh‰w« brŒa¥gL« muR 13) 20090 - 21019 2600 1700 1400 1000 360
Cêa® jh‹ éU«ò« tiu giHa Ïl¤Âš muR FoæU¥Ãš 14) 21020 - 21579 2800 1800 1400 1000 380
tÁ¡fyh«. Mdhš rYit thlif bfhL¡f nt©L«. (m.M. 986
15) 21580 - 22139 2900 1800 1400 1000 400
Å£Ltr ehŸ 18.7.1988)
16) 22140 - 24999 3000 1800 1400 1000 400
(3) ãiyahd r«gs« th§»¡ bfh©oU¥gt®fS¡F« mt®fŸ gâòçÍ«
Cçš tH§f¥gL»w Fiwªjg£r Å£Lthlif¥goæš Fiwªjg£r 17) 25000 and above 3200 1800 1400 1000 400
Å£L thlif¥goahf tH§f¥gL«(muR Miz foj v©. 115940/
Ã.Á./ehŸ 29.10.1990). Note : In cases where the revised rate of House Rent Allowance falls short of double
the rate in the existing quantum of HRA due to revised Pay Ranges, in such cases the
(4) Accommodation Controller xJ¡»ÍŸs Å£oš FoæU¥gt®fŸ
quantum of HRA shall be actually doubled.
Ïlkh‰w« brŒa¥g£lhš Ïu©L Ïl§fëš vš Å£L thlif¥go
Fiwnth mªj¤ bjhifna tH§f¥gL«. (m.M.307 g.ã.Ó. thlifÆšyh kidfËš FoÆU¥nghU¡F Å£L thlif¥go:
ehŸ24.5.89). G.O. Ms. 234 Finance (PC) Dept. dt. 1.6.2009
Å£L thlif¥go: G.O. Ms. 234 Finance (PC) Dept. dt. 1.6.2009 STATEMENT - II
REVISED RATES OF HOUSE RENT ALLOWANCE HRA - RENT FREE QUARTERS
Amount of House Rent Allowance (Rupees per Mensum) Amount of House Rent Allowance (Rupees per Mensum)

Grade 1(b) Cities of Coimbatore


and Madurai and places around
them at a diestance not exceeding

Vellore, Dharmapuri, Salem,


Thanjavur,
Tirunelveli,
Erode,
Grade II(a) H.Q. Kanchipuram,

Uthagamandalam and Pudukotai


Grade 1(a) Chennai City and
places around the city at a
distance not exceeding 32 kms

Grade II(b) places other than those


Coimbatore and Madurai and
Grade 1(a) Chennai City and

diestance not exceeding 16

around 8 kms from town limits


Places in Grade-II and places
places around the city at a
distance not exceeding 32

places around them at a


kms from the city limits)

kms from the city limits

mentioned in coloumn (4)


Unclassified Places
Grade 1(b) Cities of

Places in Grade-III

16 kms from the city limits

Unclassified Places
Grade III Places
Pay Range
(Pay Band+ Pay Range

from the city limits)


Grade Pay (Pay Band+

Tiruchirapalli,
Grade Pay

Cuddalore,

Nagarcoil,
Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs.
Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs. Rs.
1) Upto 5299 500 300 240 160 120
2) 5300 - 6699 560 400 300 200 140 1) Upto 5299 660 460 400 340 260 200
3) 6700 - 8189 680 500 360 240 160 2) 5300 - 6699 720 560 460 400 300 220
4) 8190 - 9299 800 600 440 300 180 3) 6700 - 8189 840 660 520 460 340 240
5) 9300 - 10599 1000 720 540 380 200 4) 8190 - 9299 960 760 600 540 400 260
6) 10600 - 11899 1200 840 640 460 220 5) 9300 - 10599 1160 880 700 640 480 280
7) 11900 - 13769 1400 960 760 560 240 6) 10600 - 11899 1360 1000 800 740 560 300

www.tngou.org
7) 11900 - 13769 1560 1120 920 860 660 320 MwhtJ CÂa kh‰w« gçªJiu mkšgL¤Âajhš bg‰WtU«
Å£L thlif¥go FiwªJ éLkhdhš giHa r«gs é»j¤Âš
8) 13770 - 14509 1760 1260 1040 980 760 340
bg‰WtU« Å£L thlif¥goæ‹ ÏU kl§»id¥ bgw
9) 14510 - 15999 1960 1400 1160 1100 860 360 mDk¡f¥g£LŸsJ. òJ¢ r«gs¤Âš ÏUkl§»‰F rkkhf ÏJ
10)16000 - 17299 2160 1540 1280 1220 960 380 tU«tiu Ï«khÂç bg‰w tuyh«.
11) 17300 - 19529 2360 1640 1400 1340 1000 400 thlifæšyh¡ FoæU¥Ãš cŸst® éL¥Ãš brštij¤
12) 19530 - 20089 2560 1760 1520 1460 1100 420 bjhl®ªJ Å£il fhè brŒjhš mtU¡F Å£L thlif¥go
tH§f¥gL«. (m.M. 490 ã®thf« ehŸ 23.9.1983). thlif Ïšyh
13) 20090 - 21019 2720 1860 1560 1500 1100 440 FoæU¥Ãš ÏU¥gt® <£oa éL¥ig¢ ru© brŒjhš, Å£L
14) 21020 - 21579 2960 1960 1560 1500 1100 460 thlif¥go tH§f¥gL«. (m.M.v«.v°. 777, ã¤Jiw ehŸ 7.9.1983).
15) 21580 - 22139 3060 1960 1560 1560 1100 480 muR¡F brhªjkhd FoæU¥Ãš ÏU¥gt® Ïlkh‰w«
16) 22140 - 24999 3160 1960 1560 1560 1100 480 brŒa¥g£lhš fšé M©L KoÍ« tiu FoæU¥Ãš tÁ¡fyh«.
(m.M. 102 Å£Ltr ehŸ 11.3.1982 k‰W« foj v©. 166 Å£L
17) 25000 and above 3160 1960 1560 1560 1100 480
tr ehŸ 3.3.1984).
Note : In cases where the revised rate of House Rent Allowance falls short of double bghJ¥gâ¤Jiw FoæU¥Ãš tÁ¥gt® XŒÎ bg‰wËdU«
the rate in the existing quantum of HRA due to revised Pay Ranges, in such cases the _‹W khj« tiu mnj FoæU¥Ãš tÁ¡fyh«. (m.M. 931 bghJ
quantum of HRA shall be actually doubled. ehŸ 18.6.1993)
Accommodation Controller mt®fshš tH§f¥g£l Å£oš
fhŠÁòu«, ntÿ®, j®kòç, nry«, flÿ®, jŠrhñ®, ÂU¢Á,
FoæU¥gt® kh‰w¥g£lhš, MW khj« tiu mnj Å£oš ÏU¡fyh«.
ÂUbešntè, ehf®nfhéš, <nuhL, cjfk©ly« k‰W« òJ¡nfh£il
Ï¡fhy¤Âš giHa Ïl« mšyJ òÂa Ïl« Ïš Fiwthd Å£L
M»ait kht£l¤ jiyefu§fshf¡ fUj¥gL«.
thlif¥go »il¡F«. (m.M. 307 ã ehŸ 24.5.1989)
Ïuhkehjòu« k‰W« Átf§if M»ait »nuL - 1 Ïl§fshf
fUj¥gL«. Mdhš nk‰go fhy¤Â‰F Concessional thlif mšyJ Eco-
br‹idia¢ R‰¿ÍŸs 32 ».Û. mšyJ kJiuia¢ R‰¿ÍŸs nomical thlif Ïš vJ Fiwnth mJ Ão¤j« brŒa¥gL«. (nk
16».Û öu¤Â‰FŸ vjhtJ gŠrha¤J ôåa‹ mikÍkhdhš mªj 31 fšé M©o‹ KothfΫ, #]iy Kjš V¥uš tiu fšé
gŠrha¤J ôåaD¡F£g£l mid¤J »uhk§fS¡F«, Å£Lthlif¥ M©lhfΫ fUj¥gL«) (m.M.307, ã®thf¤Jiw ehŸ 25.5.1989).
go tH§f¥gL«.
muR¡F brhªjkhd FoæU¥Ãš cŸstU¡F Å£L thlif¥go 2. efu <£L¥go
»il¡fhJ. nkY«, Ñœ¡f©l bjhif thlifahf¥ Ão¤j« (murhiz v©. 234 ã¤Jiw ehŸ 1.6.2009)
brŒa¥gL«. (m.M. 234 ã¤Jiw ehŸ 1.6.2009) CÂa tu«ò 1(a) br‹idÍ« 1(b) nfhit, kJiu, ÂU¢Á,
mj‹ efu ÂUbešntè
CÂa é»j« »nuL I(a) »nuhL »nuL Ïju všiyæèUªJ efu§fS« mj‹ efu
»nuL I(b) II III Ïl§fŸ 32 ».Û¡F všiyæèUªJ
R‰¿ÍŸs öu« 16».Û¡F R‰¿ÍŸs öu«
1. 6000 - 10190 1.5% 1.5% 1% 1%
2. 10200 - 18599 3% 3% 3% 2% 8000¡F¡ Ñœ 180 90
3. 18600- ¡Fnkš 4% 4% 4% 3% 8001 - 12000 250 130
12001 - 1600 400 200
16001« nkY« 600 360

www.tngou.org
APPENDIX – III ca®Î 1.1.2006 -¡F¥ ÃwF 50 rjÅj« ca®Î.
(See paragraph—8 of the order) 5. Fë®fhy¥go
REVISED RATE OF CITY COMPENSATORY ALLOWANCE
kiy thêl cau« (MSL) é»j« ca®ªj
(Rupees per month)
msÎ
Sl. EMPLOYEES IN THE Chennai City and Cities of Coimbatore, 1000 Û Kjš 1499 Û tiu CÂa¤Âš 5% %. 250
No. PAY RANGE areas around the Madurai, Salem, 1500 Û¡F nkš CÂa¤Âš 10% %. 350
City at a distance not Tiruchirappalli and
6. bjhGnehŒ / Áw¥ò bjhGnehŒ gofŸ
exceeding 32 Kms. Tirunelveli areas around
from the them at a distance not V‰fdnt cŸs go¡F ÏU kl§F
City limits. exceeding 16 Kms. 7. vG¤J¥go
from the City limits. khj¤Â‰F %. 120
Rs. Rs Rs. 8. kU¤Jt¢ bryÎ ÂU«g¥ bgWjš
1. Below 8000 180 90 ÂU¤j¥g£l CÂa¤Âš 30 rjÅj« xU tUl¤Â‰F (Pay+GP)
2. 8001—12000 250 130 9. Ãiz¤ bjhif¡fhd go
3. 12001—16000 400 200
Ãiz¤bjhif f£L« muR CêaU¡F ÑnH F¿¥Ã£LŸsthW
4. 16001 and above 600 360 Ãiz¤bjhif¡fhd go tH§f¥gL«. (m.M.236 ã ehŸ 1.6.2009)
Note : In cases where the revised rate of City Compensatory Allowance falls short of 1. %. 500¡F Fiwthd Ãiz¤bjhif %. 10
double the rate in the existing quantum of CCA. due to revised Pay Ranges, in such cases 2. %. 500 Kjš %. 599 tiu %. 20
the quantum of CCA shall be actually doubled. 3. %. 600 Kjš %. 4999 tiu %. 30
4. %. 5000 K« mj‰F nkš %. 40
3. Ïju¥ gofŸ
10 clš CdK‰wt®fS¡F ngh¡Ftu¤J¥go
murhiz v©. 234 ã¤Jiw (CÂa¡FG) ehŸ 1.6.2009-š Ñœ murhiz 236 ã ehŸ 1.6.2009
F¿¤jthW gofŸ kh‰¿ mik¡f¥gL»‹wd. mid¤J¥ gofS«
1. clš CdK‰wtU¡F khjªnjhW« %. 300, 1.6.2009 Kjš ÂU¤Â
1.6.2009 Kjš kh‰¿aik¡f¥gL»wJ. tH§f¥gL»‹wJ. r«gªj¥g£l muR kU¤Jtkidæš clš
CdK‰wt®fŸ nehŒ¥Ãçé‹ kU¤Jt mÂfhç Ïj‰F rh‹wë¡f
1. ryit¥go nt©L«. f© gh®it 3/60 mšyJ Ïu©L f©fëY« 100 Fiwthf
bréèaU¡F khjªnjhW« %. 75 f© gh®it cŸst®fS¡F Ϫj¥go »il¡F«.
Ïju muR CêaU¡F khjªnjhW« %. 30 2. éL¥ò¡fhy«, gâna‰Ãil¡fhy« k‰W« j‰fhèf¥ gâÚ¡f¡ fhy«
M»at‰¿‹ nghJ Ï¥go »il¡fhJ. Jiw¤jiyt® Ïj‰fhd
C®Â X£LeU¡F ryit¥go 1.2.06 Kjš %. 30èUªJ %. 60
x¥òjiy tH§Fth®. j‰fhèf CêaU¡F« Ï¥go »il¡F«. (muR
Mf ca®¤j¥g£LŸsJ. (m.M. 236 ã (gofŸ) Jiw ehŸ 1.6.2009). foj v©. 1450524/Ã.Á-1/89-1 ã ehŸ 3.1.1989)
2. kiy¥go %. 900 3. X£Lbkh¤j r«gs« th§F»‹wt®fS¡F« Ï¥go »il¡F«. (muR
3. ijaš go foj v©. 150262/Ã.Á.1/89-1 ã ehŸ. 3.1.90)
4. mYtyf tshf¤Ânyna tÁ¡F« Cêa®fS¡F Ϫj¥go »il¡fhJ.
xU n#ho %. 200
(muR foj« v©. 59719/Ã.Á.1/90-1 ã ehŸ 6.8.90)
4. Ï‹dšgo 5. muR¥ ngh¡Ftu¤J¡ fHf¥ ngUªJfëš gaz« brŒa gh° it¤JŸs
Cêa®fS¡F« Ϥbjhif »il¡F«. (muR foj v©. 93612/ÃÁ/93-1
1.1.2006-¡F K‹d® ca®¤Â tH§f¥g£lt®fS¡F 100 rjÅj«
ã¤Jiw, ehŸ 13.6.1994).

www.tngou.org