Anda di halaman 1dari 60

Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

Panduan Merawat Untuk Muallij Muda

Pengantar
Perubatan
Islam
Dan
Petua Melayu

Klinik Muallij Islamiah


http://klinik-muallij.blogspot.com/
oleh: Mua’llij Mustakim bin Mohd Najib Al-Kelantani
13 Jun 2010 (30 Jamadilakhir 1431)

1
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

KONSEP PERUBATAN ISLAM

Konsep Perubatan Islam mempunyai sebab musabab. Pencipta sebab itu ialah Allah, al-Khaliq, yang
berkuasa melakukan sesuatu. Apabila ia hendak menjadikan sesuatu dan berkata:

∩∇⊄∪ ãβθä3uŠsù ä. …çµs9 tΑθà)tƒ βr& $º↔ø‹x© yŠ#u‘r& !#sŒÎ) ÿ…çνãøΒr& !$yϑ¯ΡÎ)

Yasin: 82. Sesungguhnya keadaan kekuasaannya apabila ia menghendaki adanya sesuatu, hanyalah ia
berfirman kepada (hakikat) benda itu: " Jadilah engkau! ". maka ia terus menjadi.

ASAS PERUBATAN

Asas Perubatan Asas perubatan ada dua, iaitu penjagaan diri dan rawatan. Penjagaan diri lebih baik
daripada merawatnya. Allah s.w.t. melarang orang yang beriman daripada membinasakan dirinya

∩⊇∈∪ tÏΖÅ¡ósßϑø9$# =Ïtä† ©!$# ¨βÎ) ¡ (#þθãΖÅ¡ômr&uρ ¡ Ïπs3è=öκ−J9$# ’n<Î) ö/ä3ƒÏ‰÷ƒr'Î/ (#θà)ù=è? Ÿωuρ «!$# È≅‹Î6y™ ’Îû (#θà)Ï Ρr&uρ

Al-Baqarah: 195. dan belanjakanlah (Apa Yang ada pada kamu) kerana (menegakkan) ugama Allah, dan
janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke Dalam bahaya kebinasaan (dengan bersikap
bakhil); dan baikilah (dengan sebaik-baiknya Segala usaha dan) perbuatan kamu; kerana Sesungguhnya
Allah mengasihi orang-orang Yang berusaha memperbaiki amalannya.

tidak kira sama ada pembinasaan itu melibatkan pemakanan yang memberi mudarat, yang terlarang,
berlebihan dan sebagainya. Allah s.w.t. menyuruh setiap orang itu makan dan minum, tetapi melarang
daripada mengambilnya berlebihan .

…ã&é#à2é& $¸ Î=tFøƒèΧ tíö‘¨“9$#uρ Ÿ≅÷‚¨Ζ9$#uρ ;M≈x©ρâ!÷êtΒ uö+xîuρ ;M≈x©ρá÷è¨Β ;M≈¨Ψy_ r't±Σr& ü“Ï%©!$# uθèδuρ *

uΘöθtƒ …絤)ym (#θè?#uuρ tyϑøOr& !#sŒÎ) ÿÍνÌyϑrO ÏΒ (#θè=à2 4 7µÎ7≈t±tFãΒ uö+xîuρ $\κÈ:≈t±tFãΒ šχ$¨Β”9$#uρ šχθçG÷ƒ¨“9$#uρ

∩⊇⊆⊇∪ šÏùÎô£ßϑø9$# =Ïtä† Ÿω …絯ΡÎ) 4 (#þθèùÎô£è@ Ÿωuρ ( ÍνÏŠ$|Áym

Al-Anam: 141. dan Dia lah (Allah) Yang menjadikan (untuk kamu) kebun-kebun Yang menjalar
tanamannya dan Yang tidak menjalar; dan pohon-pohon tamar (kurma) dan tanaman-tanaman Yang
berlainan (bentuk, rupa dan) rasanya; dan buah zaiton dan delima, Yang bersamaan (warnanya atau
daunnya) dan tidak bersamaan (rasanya). makanlah dari buahnya ketika ia berbuah, dan keluarkanlah
haknya (zakatnya) pada hari memetik atau menuainya; dan janganlah kamu melampau (pada apa-apa
jua Yang kamu makan atau belanjakan); Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang Yang
melampau.

2
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

Rasulullah s.a.w. ada bersabda: (Perut itu ialah tempat penyakit. Keperluan pada makanan itu ada tiga
tahap iaitu semata-mata untuk keperluan, mencukupi dan berlebihan. Rasulullah s.w.t. memberitahu
bahawa makanan itu mencukupi dengan suapan kecil yang menguatkan tulang belakang, ataupun
makan memenuhi satu pertiga daripada ruang perut, satu pertiga lain untuk air manakala yang bakinya
untuk bernafas. Inilah kaedah utama yang paling memberi manfaat pada penjagaan badan, kerana perut
itu tumpuan penyakit.

Penyakit selalunya berdasarkan perkara berikut:

1. Perut
2. Kebersihan
3. Penyakit Berjangkit
4. Penyakit Jasmani - dalam quran ada sebut tentang sopak, buta, demam dan lain-lain.
5. Penyakit Rohani - 43 kali disebut dlm quran tentang penyakit hati
6. Gangguan makhluk halus

Sesetengah ahli tafsir menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan kalimah yang tersebut dalam ayat
al-Quran yang akan ditanya oleh Allah terhadap hambanya pada hari kiamat kelak ialah kesihatan.

∩∇∪ ÉΟŠÏè¨Ζ9$# Çtã >‹Í≥tΒöθtƒ £è=t↔ó¡çFs9 ¢ΟèO

at-Takathur: 8. selain dari itu, Sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu, tentang Segala nikmat
(yang kamu telah menikmatinya)!

KIFARAH

Kifarah adalah balasan Allah di dunia akibat dosa yang dilakukan oleh seorang hambanya, juga ujian-
ujian Allah itu boleh berlaku, yang mungkin melibatkan kematian orang yang dikasihi, kehilangan harta
benda ataupun penyakit, tidak kira sama ada penyakit tersebut berlaku dalam tempoh masa yang lama
ataupun sekejap bergantung kepada ketentuan (qada') Ilahi atau buat selama-lamanya sehingga mati.
Selagi ketentuan (qada') bagi sakit itu belum menepati qada' Allah, maka sakit (kifarah) tadi tidak akan
sembuh biarpun pelbagai usaha dilakukan oleh manusia jelas di.sini membuktikan bahawa ada di antara
penyakit itu akan sembuh dengan sendiri biarpun tanpa usaha manusia untuk mendapatkan
kesembuhan ataupun tidak akan sembuh biarpun banyak usaha untuk menyembuhkannya telah
dilakukan. Sesungguhnya, apabila Allah s.w.t. itu mengaishi seseorang hamba Ia akan mengujinya. Dan
apabila Ia mengujinya, sama ada dengan menurunkan penyakit dan sebagainya, Allah akan memberikan
kesabaran. Dalam menghadapi cubaan seperti ini, kesabaran adalah paling utama.

∩⊇⊃∪ 5>$|¡Ïm Îö+tóÎ/ Νèδtô_r& tβρçÉ9≈¢Á9$# ’®ûuθム$yϑ¯ΡÎ)

Az-Zumar: 10. Sesungguhnya orang-orang Yang Bersabarlah sahaja Yang akan disempurnakan pahala
mereka Dengan tidak dihisab".

3
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

AJAL DITENTUKAN OLEH ALLAH

Allah s.w.t. yang menentukan ajal. Apabila tiba masa, Allah akan memerintahkan malaikat maut
mencabut nyawa seseorang, menepati masa yang telah ditetapkan. Ketika itu malaikat akan tahu
ketentuan ajal seseorang, dan tidak mengetahui sebelum itu. Hujah ini membuktikan bahawa ramalan-
ramalan ahli-ahli nujum yang memperkatakan tentang ketentuan ajal, adalah bertentangan dengan
ajaran Islam. Begitu juga dengan mereka yang terlibat dengan rawatan, jangkaan hayat itu boleh diagak,
sembuh atau tidak sembuh berdasarkan pengalaman dan kajian kepakaran, namun ketentuan ajal tetap
di tangan Tuhan.

KISAH SAHABAT NABI MERAWAT DENGAN SURAH AL-FATIHAH

Dalam sebuah hadis daripada Abu Said al-Khudri r.a. ia menjelaskan adanya satu kumpulan sahabat
Rasulullah s.a.w. yang keluar pergi musafir. Di tengah perjalanan mereka telah singgah di sebuah
perkampungan Badwi. Mereka telah meminta makanan, tetapi penduduk kampung tersebut enggan
memberinya. Dengan takdir Allah s.w.t., tidak lama setelah itu, ketua kampung berkenaan telah
disengat binatang. Mereka telah berusaha untuk mengubatinya tetapi gagal. Sesetengah daripada
mereka mencadangkan agar mereka meminta pertolongan daripada kumpulan orang Islam yang singgah
di kampung tadi. Mungkin mereka boleh membuat sesuatu untuk merawat.

Mendengarkan harapan yang begitu tinggi terhadap mereka, sebahagian daripada orang Islam tadi
memberitahu bahawa mereka boleh menolongnya, tetapi oleh kerana penduduk tersebut pernah
menolak permintaan mereka sebelum itu, mereka tidak akan menolongnya kecuali setelah berjanji
memberi upah. Rombongan itu bersetuju atas permintaan tadi untuk memberi beberapa ekor kambing.
Orang Islam yang berkenaan datang menemui ketua kaum yang sedang sakit, lalu dihembusnya dengan
air ludah pada tempat yang sakit tadi sambil membaca: "AlhamdulilLah". Dalam satu riwayat lain
disebutkan bahawa doa yang dibaca ialah Surah al-Fatihah lalu perawat tadi mengumpulkan air
ludahnya dan dihembuskan, menyebabkan pesakit beransur sembuh.

Dalam satu riwayat lain, dijelaskan bahawa upah yang diberi ialah tiga puluh ekor kambing. Keterangan
hadis ini memperlihatkan bahawa Surah al-Fatihah itu amat besar fadilatnya, di antaranya ialah untuk
merawat pesakit akibat terkena racun, seperti disengat kala jengking, lipan dan sebagainya. Dijelaskan
juga dalam keterangan hadis ini bahawa perawat, dengan izin Allah berjaya melakukan rawatan dengan
membaca Ummu al-Qur'an (Surah al-Fatihah). Kalau difikiri dari segi logiknya, terlalu sukar untuk
menerima hakikat, bahawa pesakit boleh sembuh hanya dengan bacaan Surah al-Fatihah dan sedikit
hembusan air ludah. Setiap orang Islam boleh dikatakan tahu membaca Surah al-Fatihah, tetapi untuk
meyakinkan bahawa bacaan yang dituturkan membolehkan seorang pesakit, seperti sakit terkena gigit
kala jenking ataupun lipan boleh sembuh, sering dirasakan seupama sesuatu yang sukar diterima. Malah
kita sendiri mungkin tidak yakin bahawa usaha seperti ini boleh berjaya. Tetapi, kesembuhan seperti ini
bukan sesuatu yang mustahil, kerana Allah s.w.t. itu maha berkuasa, tidak digagahi oleh sesuatu, apabila
Ia menghendaki sesuatu, Ia berkata: jadilah maka jadilah (Surah Yasin: 82).

4
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

APAKAH DIA RAWATAN ISLAM DAN APAKAH ASAS-ASASNYA?

Rawatan Islam adalah suatu ikhtiar penyembuhan penyakit, jasmani dan rohani yang diasaskan diatas
hukum syarak oleh orang yang ahli (mahir) dengan kaedah-kaedah rawatan yang diluluskan oleh hukum
syarak yang dilakukan semata-mata kerana Allah s.w.t.

Manusia adalah makhluk Allah yang di ciptakanNya dalam keadaan lemah (Ar Rum : 54) amat
memerlukan pertolongan terutama dari Allah (Fathir : 15), bagi mengatasi segala permasalahan
kehidupan yang ditempuhi sepanjang hidup, baik didunia mahupun di akhirat.

Diantara permasaalahan yang dihadapi oleh manusia adalah masalah penyakit. Sama ada yang bersifat
tabii (NATURAL) atau diluar tabii (SUPER NATURAL). Kedua-duanya wujud dan berlaku didalam
kehidupan manusia. Apabila berlaku maka usaha mengatasinya perlu untuk kesejahteraan manusia itu.

Umat Islam mendapat anugerah Allah yang tidak ternilai, iaitu Al Quranul Karim. Sebagai panduan dalam
semua aspek penghidupan untuk kebaikan dunianya mahupun akhiratnya. Al Quran adalah petunjuk
(hidayah) dalam segala-galanya. Allah berfirman dalam surah Al Anaam ayat 38 bermaksud :

4 &óx« ÏΒ É=≈tGÅ3ø9$# ’Îû $uΖôÛ§sù $¨Β 4 Νä3ä9$sVøΒr& íΝtΒé& HωÎ) ϵø‹ym$oΨpg¿2 ç+ÏÜtƒ 9È∝¯≈sÛ Ÿωuρ ÇÚö‘F{$# ’Îû 7π−/!#yŠ ÏΒ $tΒuρ

∩⊂∇∪ šχρç|³øtä† öΝÍκÍh5u‘ 4’n<Î) ¢ΟèO

38. dan tidak seekor pun binatang Yang melata di bumi, dan tidak seekor pun burung Yang terbang Dengan kedua
sayapnya, melainkan mereka umat-umat seperti kamu. tiada Kami tinggalkan sesuatu pun di Dalam Kitab Al-Quran
ini; kemudian mereka semuanya akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka (untuk dihisab dan menerima balasan).

Maksud ayat tersebut mengikut setengah-setengah mafassiruun : Al Quran itu adalah kitab Allah yang
sempurna didalamnya ada panduan dan petunjuk dalam semua hal yang diperlukan oleh manusia. Sama
ada secara langsung atau tidak. Jelas nyata atau samar. Manusialah yang mesti menerokainya bagi
mendapat panduan itu. Merujuk perihal penyakit dan rawatannya, Al Quran menyentuh secara jelas
nyata dalam ayat 82 surah Al Isra’ yang bermaksud

∩∇⊄∪ #Y‘$|¡yz ωÎ) tÏϑÎ=≈©à9$# ߉ƒÌ“tƒ Ÿωuρ   tÏΖÏΒ÷σßϑù=Ïj9 ×πuΗ÷qu‘uρ Ö!$x Ï© uθèδ $tΒ Èβ#uöà)ø9$# zÏΒ ãΑÍi”t∴çΡuρ

82. dan Kami turunkan Dengan beransur-ansur dari Al-Quran Aya-ayat suci Yang menjadi ubat penawar dan
rahmat bagi orang-orang Yang beriman kepadanya; dan (sebaliknya) Al-Quran tidak menambahkan orang-orang
Yang zalim (disebabkan keingkaran mereka) melainkan kerugian jua.

Ahmad Mustaffa Al Maraaghi dalam tafsirnya (15:86) ketika mentafsirkan ayat diatas antara lain
menyebut :

5
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

“Sesunggohnya Allah menurunkan Al Quran dan menjadikannya penawar kesembuhan dari berbagai
penyakit. Itulah rahmat Allah kepada hambanya”

Perihal Al Quran menjadi penawar dan penyembuh penyakit disebut Allah beberapa kali dalam ayat-ayat
yang berlainan. Antaranya surah Fussilat atat 44 bermaksud :

(#θãΖtΒ#u šÏ%©#Ï9 uθèδ ö≅è% 3 @’Î1ttãuρ @‘Ïϑygõƒ−#u ( ÿ…çµçG≈tƒ#u ôMn=Å_Áèù Ÿωöθs9 (#θä9$s)©9 $|‹Ïϑygõƒr& $ºΡ#uöè% çµ≈oΨù=yèy_ öθs9uρ

šχ÷ρyŠ$uΖムšÍׯ≈s9'ρé& 4 ‘¸ϑtã óΟÎγøŠn=tæ uθèδuρ Öø%uρ öΝÎγÏΡ#sŒ#u þ’Îû šχθãΨÏΒ÷σムŸω šÏ%©!$#uρ ( Ö!$x Ï©uρ ”W‰èδ

∩⊆⊆∪ 7‰‹Ïèt/ ¥β%s3¨Β ÏΒ

44. dan kalaulah Al-Quran itu Kami jadikan (bacaan) Dalam bahasa asing, tentulah mereka akan berkata: "Mengapa
tidak dijelaskan ayat-ayatNya (dalam bahasa Yang Kami fahami)? Patutkah Kitab itu berbahasa asing sedang Rasul
Yang membawanya berbangsa Arab?" Katakanlah (Wahai Muhammad): "Al-Quran itu, menjadi (cahaya) petunjuk
serta penawar bagi orang-orang Yang beriman; dan sebaliknya orang-orang Yang tidak beriman, (Al-Quran itu)
menjadi sebagai satu penyakit Yang menyumbat telinga mereka (bukan penawar); dan ia juga merupakan gelap-
gelita Yang menimpa (pandangan) mereka (bukan cahaya Yang menerangi). mereka itu - (dengan perbuatan
melarikan diri dari ajaran Al-Quran, tidak ubahnya seperti) orang-orang Yang diseru dari tempat Yang jauh
(Masakan mereka dapat mendengar Dengan betul atau melihat Dengan nyata)".

Dalam Surah Yunus ayat 57 bermaksud :

tÏΨÏΒ÷σßϑù=Ïj9 ×πuΗ÷qu‘uρ “Y‰èδuρ Í‘ρ߉AÁ9$# ’Îû $yϑÏj9 Ö!$x Ï©uρ öΝà6În/§‘ ÏiΒ ×πsàÏãöθ¨Β Νä3ø?u!$y_ ô‰s% â¨$¨Ζ9$# $pκš‰r'¯≈tƒ

∩∈∠∪

57. Wahai umat manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran Yang menjadi nasihat pengajaran
dari Tuhan kamu, dan Yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin Yang ada di Dalam dada kamu, dan juga
menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan, serta membawa rahmat bagi orang-orang Yang beriman.

Didalam Al Quranul Karim terdapat 6 ayat yang menyebut secara jelas dan nyata perkataan Syifaa yang
bermakna kesembuhan penyakit. Sehingga dikenali ayat-ayat itu dengan ayat-ayat “As syifa”” (Aayaatus
Syifa’), ayat-ayat penyembuh.

Al Imam Al Qurtubi ketika menyebut tafsiran ayat syifa’ itu antara lain menyebut (10 : 316) yang
bermaksud :

ADA DUA KESEMBUHAN YANG BOLEH DIPEROLEHI DARI AL QURAN

1 Kesembuhan penyakit-penyakit hati nurani seperti kekufuran, kefasikan,kedegilan menerima hidayah.


Bongkak, takbur, ujub dan lain-lain.

6
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

2 Kesembuhan dari penyakit-penyakit fizikal yang nyata.

Abi Said Al Khudri meriwayatkan hadith yang mafhumnya :

Kami diutuskan oleh Rasullullah s.w.s. untuk suatu misi dakwah seramai 30 orang. Kami memasuki
sebuah perkampungan Arab. Malangnya kami tidak dilayan malah dihambat keluar dari kampong itu.
Kami berkhemah diluar kampong. Pada malamnya ketua kampong tersebut disengat kala jengking.
Kerana berbagai usaha merawat telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil, maka mereka mendatangai
kami meminta di ikhtiar kesembuhan. Abu Said segera menjawab : Saya boleh ikhtiar dengan syarat
dibanyar upahnya. Mereka setuju sekiranya sembuh maka 30 ekor kambing sebagai upahnya.

Abu Said Al Khudri segera pergi dan menjampi ketua kampong yang disengat kala jengking itu denga Al
Fatihah 7 kali. Sembuh serta merta. Apabila diserahkan 30 ekor kambing sebagai upahnya, ada
dikalangan mereka yang mempersoalkan sesame sendiri, wajarkah diambil kambing-kambing tersebut.
Mereka merujuk kepada Rasulullah s.a.w.

Mendengar kisah itu Rasulullah s.a.w. bertanya Abu Said . “Dimana kamu mendapat maklumat Al
Fatihah itu adalah jampi (ruqyah)?” Jawabnya : “ Ya Rasulullah, hati kecilku berbisik berbuat demikian”.
Jawab Rasulullah “Ada dikalangan manusia memakan upah menjampi penyakit dengan jampi yang tidak
benar (batil) sedang kamu mengambil upah dari jampi yang benar (Sidq). Ambillah upah itu dan berilah
kepadaku satu habuan daripadanya”

Daripada Abi Umamah diriwayatkan hadith Rasulullah s.a.w. menyebut yang bermaksud :

“ Al Fatihah bermenfaat dengan izin Allah untuk mengikhtiarkan kesembuhan dari penyakit kulit, kusta,
gila, batuk kering, demam, sakit perut dan sebagainya”

Aishah binti Abi Bakar r.a. meriwayatkan hadith seperti yang terdapat dalam Sahih al Bukhari bahawa
Rasulullah s.a.w. merawat dirinya ketika sakit dengan ayat-ayat al Quran. Apabila baginda sakit agak
tenat sebelum kewafatannya. Baginda meminta daku (Aishah) membacakan ayat-ayat al Muawwizaat
(Tiga Qul) lalu aku berbuat demikian dan menyapukan nya ke Rasulullullah.

Urwah bin Azzubair, pernah meriwayatkan hadith diatas daripada Azzuhri lalu bertanya kepadanya
bagaimana caranya rawatan tersebut. Jawab Azzuhri dibaca ayat-ayat al Quran tersebut lalu ditiup
ditangan yang dibaca dan disapu kemuka pesakit.

Aishah r.a. dalam satu riwayat lain telah menyatakan bahawa beliau pernah membaca ayat-ayat al
Quran ditangan Rasululullah s.a.w. lalu menyapunya kemuka Rasulullah dengan mengharapkan
keberkatan yang lebih daripada tangan tersebut.

7
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

KONSEP PENGUBATAN ISLAM

Pengubatan Islam berkonsepkan wahyu Ilahi yang diambil daripada petunjuk Al Quran dan Al Sunnah
dikenali sebagai ATTIBBUN NABAWI (Pengubatan Nabi Muhammad s.a.w.)

Bertitik tolak dari sistem perubatan yang berkonsepkan wahyu, maka ianya adalah suatu ibadah yang
dilakukan untuk mencari keredaan Allah, kerana yang menyuruh kita mencari kesembuhan apabila
mendapat penyakit ialah Allah. Firman Allah yang bermaksud : (As-Syuaara’ : 80)

∩∇⊃∪ ÉÏ ô±o„ uθßγsù àMôÊÌtΒ #sŒÎ)uρ

80. "Dan apabila Aku sakit, maka Dia lah Yang menyembuhkan penyakitku;

Rasullullah s.a.w. bersabda yang bermaksud :

“Berubatlah wahai hamba Allah sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit melainkan
(bersamanya) diturunkan ubat. Diketahui oleh orang yang berusaha mencarinya dan tidak diketahui oleh
orang yang jahil (tidak berbuat apa-apa): (Hadith riwayat Abu Daud dan Al Tarmizi)

Apabila usaha yang bersungguh-sungguh dilakukan sehingga melibatkan penyelidikan-penyelidikan dan


pengembangannya kerana mentaati perintah Allah maka dengan sendirinya usaha itu menjadi suatu
ibadah. Kerana hakikat ibadah itu adalah kepatuhan kepada segala perintah Allah dengan penuh
kerelaan.

Mencari ubat yang sesuai dengan penyakit dan mengusahakan bersungguh-sungguh untuk
dianugerahkan oleh Allah kesembuhan yang menjadi milikNya sahaja merupakan suatu kerja murni yang
diusahakan oleh hamba bagi merialisasikan makna ibadah kerana akur kepada qada dan qadar Allah.

Dalam usaha membantu dan menolong pesakit, Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud :

“Sesiapa yang berkemampuan menolong saudaranya (yang sakit) bagi menyembuhkannya maka
hendaklah dia lakukan : (Hadith riwayat Jabir bin Abdullah)

Daripada konsep sebegini maka bolehlah dikatakan bahawa sesiapa sahaja yang beriman dengan Allah
dan melibatkan dirinya dalam sistem pengubatan kerana mentaati perintah dan mengharapkan redha
Allah, maka prinsip itu adalah islamik dan boleh dikatakan pengubatan Islam.

Ulamak Hadith (Muhaddithun) telah mengumpul semua petunjuk Rasulullah s.a.w. dalam kitab-kitab
mereka. Pengumpul-pengumpul hadith seperti Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, An- Nasaai’, Ibnu Majjah,
At Tirmidhzi dan lain-lain telah mengkhususkan satu bab dalam kitab-kitab hadith mereka dengan
menamakan Bab At-Tadaawi (bab pengubatan penyakit.)

8
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

Pengarang-pengarang kitab termasyhur telah mengkhususkan Kitab yang diberi judul “ AT-THIBBUN
NABAWI” oleh ratusan penulis antaranya:

Abu Bakar As-Sunni (364 Hijrah)


Abu Nuaim Al-Asbahaani (430 Hijrah)
Al-Hafidz Shamsuddin Az-Zahabi (748 Hijrah)
Ali Abdul Karim Al-Hamawi (720 Hijrah)
Abul Abbas Jaafar bin Muhammad (430 Hijrah)
Jallaluddin As-Sayuti (911 Hjrah)
Hibatuddin Said BinIbrahim (560 Hijrah)
Khairuddin Hadhzor bin Mahmud (948 Hijrah)
As-Sayyid Salleh bin Abdul Aziz Al-Mardini (1123 Hijrah)
As-Shihab Al-Qastalanaani
Al-Habib An-Nisaaburi
Muhammad Assafti Uzzainabi
Ibnu Abi A’sim
Abul Hassan Ali bin Musa
Dhiyauddin Al-Maqdisi dan lain-lain lagi banyaknya.

Dalam Al-Quraanul Karim terdapat banyak ayat-ayat yang menyebut penyakit rohani dan jasmani.
Begitu juga dalam As-Sunnah banyak didapati Hadith-hadith nabi yang menyentuh tentang penyakit dan
pengubatannnya. Inilah petunjuk yang dijadikan konsep pengubatan Islam .

PERIHAL PENYAKIT

Berasaskan kepada petunjuk Al-Quran as-Sunnah, Ulamak-ulamak Islam yang membicarakan perihal
penyakit dan pengubatannya, telah menjelaskan bahawa umumnya penyakit terbahagi kepada dua
bahagian

Pertama: Penyakit Kerohanian (Amraadzul Qulub)


Kedua: Penyakit Kejasmanian (Amraadzul Abdaan)

Pernah juga disebut sebagai Tibbur Ruhaani atau Tibbul Arwah dan Tibbul Abdaan atau Thibbul Ajsam.

Amraadzul Qulub terdapat dalam Al-Quran begitu banyak seawal Ayat 10 dalam Surah Al-Baqarah , Allah
Subhanahu Wataa’la berfirman yang bermaksud ,

“Dalam hati-hati mereka (Qulubihim) ada penyakit”

Ayat ini tidak merujuk kepada penyakit hati secara fizikal , tetapi hati yang bersifat rohani atau disebut
hati nurani, kerana sambungan ayat itu seterusnya membawa erti ,

9
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

“(Seandainya tidak segera dirawat) maka Allah menambahkan lagi penyakit tersebut dan bagi mereka
seksa yang amat pedih disebabkan mereka berdusta (dengan Allah)”

Ayat ini menjelaskan bahawa orang yang berdusta adalah berpenyakit hati nurani yang perlu dirawat
segera . Kalau terlambat atau langsung tidak dirawat maka penyakit tersebut akan bertambah kronik.
Akhirnya (sekiranya dia meninggal) neraka Allah menunggu sebagai pembalasan,

Penyakit-penyakit kerohanian (Amraadzul Qulub) amat banyak yang disebut oleh Al-Quran dengan
menyebut jenis-jenis penyakit yang berlainan, antaranya :

Sihir (disebut sebanyak 54 kali didalam AL-Quran)


Gila (Majnun) 11 Kali
Al-Ain (Al-Ain) 1 kali
Penyakit-penyakit kerohanian (Amraadzul Qulub) 40 Kali

Sedangkan Al-Quran menyebut penyakit-penyakit jasmani sepintas lalu dan tidak banyak berulang
seperti perkataan berikut :-

1. Al-Akma (Buta mata) (Surah An-Nur 61)


2. Al-A’raj 2 kali (Tempang/Cacat Anggota) (Surah An-nur 61)
3. Pekak/Bisu (Al-Baqarah -18)
4. Mandul (Al-Imran 40)
5. Mardza – Pesakit Fizikal (Al-Baqarah 196)

Hal sedemikian menggambarkan bahawa penyakit-penyakit kerohanian adalah lebih serius berbanding
dengan penyakit fizikal, jika dilihat dari aspek gambaran istilah penyakit itu dalam Al-Quranul Karim.

Mungkin sebab utamanya kerana penyakit fizikal mudah dikesan oleh pesakit berkenaan atau oleh
perawat (doktor) yang merawatnya. Adapun penyakit-penyakit spritiual (kerohanian) seperti penyakit
yang disebabkan oleh sihir Al-‘ain , hati batu, kemurungan, hasad, bongkak takabbur, degil, riyak dan
seumpamanya tidak mudah dikesan lebih-lebih lagi yang terkena penyakit itu enggan mengubati dirinya.

Penyakit-penyakit kerohanian perlu diubat secara kerohanian; antaranya adalah dengan penggunaan
pendekatan keagamaaan. Bermunajat kepada ALLAH, bertaubat, bertahajjud, Qiyamulllail, membaca AL-
QURAN, menggunakan ayat –ayat kesembuhan untuk merawat dan sebagainya.

AL-QURAN DAN PENGUBATAN PENYAKIT

ALQuranul Karim bukanlah Kitab pengubatan. Ianya Kitab Hidayah dari Allah untuk manusia agar
beriman dan bertakwa kepada-Nya. Seawal ayat Kedua dalam Surah Kedua Al-Quran (Al-Baqarah) Allah
berfirman yang bermaksud:

10
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

“ Kitab (Al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya. Ia memberi petunjuk kepada orang-orang bertakwa”

Kitab-kitab Allah adalah Kitab yang paling sempurna, tidak ada kebatilan padanya. Ianya lengkap
sempurna. Segala-galanya disentuh oleh Al-Quran tanpa meninggalkan apa-apa pun untuk panduan
manusia.

Mengenai pengubatan penyakit, Al-Quran menyebut yang bermaksud :

“ dan kami menurunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh (syifa) dan rahmat bagi orang
yang beriman dam Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang yang zalim selain kerugian jua”

Ayat itu terlalu luas maknanya. Salah satu aspek yang boleh difahami, bahawa ada dua jenis
kesembuhan dari ayat Al-Quran :

1. Kesembuhan dari penyakit-penyakit fizikal yang diistilahkan “Syifa’”kerana sifat syifa’ itu yang mudah
dilihat iaitu penyakit fizikal dan kesembuhan pun boleh dilihat.

2. Kesembuhan dari penyakit-penyakit kerohanian yang diistilahkan “Rahmah”. Rahmah agak sukar
dilihat seperti penyakit-penyakit kerohanian tidak mudah dilihat kerana ia tersembunyi di dalam diri
manusia. Kesembuhannya pun tidak dapat dilihat dengan mudah.

Oleh yang demikian ada dalam Al-Quranul Karim ayat-ayat penyembuh yang boleh digunakan sebagai
ikhtiar kesembuhan samada untuk penyakit jasmani mahupun rohani.

Khusus mengenai istilah Syifa’ yang bererti kesembuhan penyakit, Al-Quranul Karim menyebut sebanyak
enam kali yang dikenali sebagai Ayat Syifa’ (Ayaatus Syifa’) iaitu ayat-ayat yang bermaksud seperti
berikut:

1. (Al-Isra’ 82)

  tÏΖÏΒ÷σßϑù=Ïj9 ×πuΗ÷qu‘uρ Ö!$x Ï© uθèδ $tΒ Èβ#uöà)ø9$# zÏΒ ãΑÍi”t∴çΡuρ

82. dan Kami turunkan Dengan beransur-ansur dari Al-Quran Aya-ayat suci Yang menjadi ubat penawar dan
rahmat bagi orang-orang Yang beriman kepadanya;

2. (Fussilat 44)

š ( Ö!$x Ï©uρ ”W‰èδ (#θãΖtΒ#u šÏ%©#Ï9 uθèδ ö≅è% 3

44. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Al-Quran itu, menjadi (cahaya) petunjuk serta penawar bagi orang-orang
Yang beriman;

11
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

3. (An-Nahli 69)

ϵŠÏù …çµçΡ≡uθø9r& ì#Î=tFøƒ’Χ Ò>#uŸ° $yγÏΡθäÜç/ .ÏΒ ßlãøƒs† 4 Wξä9èŒ Å7În/u‘ Ÿ≅ç7ß™ ’Å5è=ó™$$sù ÏN≡tyϑ¨W9$# Èe≅ä. ÏΒ ’Í?ä. §ΝèO

3 Ĩ$¨Ζ=Ïj9 Ö!$x Ï©

69. kemudian makanlah dari Segala jenis bunga-bungaan dan buah-buahan (yang Engkau sukai), serta Turutlah
jalan-jalan peraturan Tuhanmu Yang diilhamkan dan dimudahkannya kepadamu". (dengan itu) akan keluarlah dari
Dalam badannya minuman (madu) Yang berlainan warnanya, Yang mengandungi penawar bagi manusia (dari
berbagai-bagai penyakit).

4. (As-Syuaara’ 80)

∩∇⊃∪ ÉÏ ô±o„ uθßγsù àMôÊÌtΒ #sŒÎ)uρ

80. "Dan apabila Aku sakit, maka Dia lah Yang menyembuhkan penyakitku;

5. (At-Taubat 14)

∩⊇⊆∪ šÏΖÏΒ÷σ•Β 7Θöθs% u‘ρ߉߹ É#ô±o„uρ

14. dan ia akan memuaskan hati orang-orang Yang beriman.

6. (Yunus 37)

Ÿ≅ŠÅÁø s?uρ ϵ÷ƒy‰tƒ t÷t/ “Ï%©!$# t,ƒÏ‰óÁs? Å3≈s9uρ «!$# Âχρߊ ÏΒ 3“utIø ムβr& ãβ#uöà)ø9$# #x‹≈yδ tβ%x. $tΒuρ

∩⊂∠∪ tÏΗs>≈yèø9$# Éb>§‘ ÏΒ ÏµŠÏù |=÷ƒu‘ Ÿω É=≈tGÅ3ø9$#

37. dan bukanlah Al-Quran ini sesuatu Yang boleh diada-adakan oleh Yang lain dari Allah; tetapi Al-Quran itu
diturunkan oleh Allah untuk membenarkan Kitab-kitab Yang diturunkan sebelumnya, dan untuk menjelaskan satu
persatu hukum-hukum Syarak Yang Diwajibkan (atas kamu); tidak ada sebarang syak dan ragu-ragu pada Al-Quran
itu tentang datangnya dari Allah, Tuhan Yang mencipta dan mentadbirkan sekalian alam.

Perkataan syifa’ dalam kamus “Al-Munjid” berakar kata dari syafiya, syifa’ bermakna kesembuhan dari
sesuatu penyakit atau Allah Ta A’la menyembuhkan si pulan daripada penyakitnya.

Ketika membuat tafsiran ayat-ayat Syifa’ khasnya ayat 82 Surah Al-Isra’ ,Al-Maraaghi menyebut bahawa
Qataadah berkata ;

“Sesungguhnya Allah menjadikan Al-Quran itu penyembuh penyakit dan rahmat bagi orang yang
beriman”(tafsir Al-Maroghi 15:86)

12
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

Membaca ayat-ayat Al-Quran tertentu sebagai ikhtiar penyembuhan kepada penyakit dengan
penumpuan kepada kesakitannya adalah disepakati Ulamak tentang keharusannya kerana jelas daripada
ayat tadi yang menyebut ayat sebagai perantaraan untuk penyembuhan.

PRA-SYARAT MENJADI PERAWAT

Menuntut Ilmu

Nabi Muhammad SAW bersabda bermaksud: "Kelebihan orang yang berilmu berbanding abid samalah
seperti kelebihan bulan purnama berbanding segala bintang."(Sunan Abu Daud dan at-Tirmizi)

Kelebihan dinyatakan Rasulullah itu ternyata disebabkan manfaat ilmu disampaikan oleh orang berilmu.
Dalam konteks perbincangan kita, golongan guru khususnya.

Imam Syafie r.a dalam syairnya telah menggariskan syarat-syarat untuk menuntut ilmu sebagai berikut:

‫أخي لن تنال العلم اال بسته ؛ ذكاء وحرص واجتھاد وبلغة وصحبة استاذ وطول زمان‬
“Saudaraku, kamu sekali-kali tidak berupaya mencapai ilmu kecuali dengan enam perkara; cerdik, aktif
mencari ilmu, tekun berusaha, kehidupan yang memadai, mengakrabi ustaz (ilmuan) dan masa yang
panjang.

Imam Al-Syafie pernah mengungkap: "Bersabarlah kamu dalam perjalanan jauh demi menemui gurumu,
sesungguhnya lautan ilmu itu diperoleh menerusi perjalanan kamu menemuinya. Sesiapa yang tidak
berasa kepahitan menuntut ilmu sedetik, ia pasti menelan kehinaan dek kejahilan sepanjang hayatnya."

BETULKAN NIATMU MENUNTUT ILMU

Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu: “Kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah
lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan
beramal saleh, dan tidak diperoleh pahala itu, kecuali oleh orang- orang yang sabar. Al Qashas 28:80

TIGA SYARAT UNTUK BERJAYA MENUNTUT ILMU

1) Jaga hubungan dengan Allah SWT


“Peliharalah hubungan kamu dengan Allah nescaya Allah akan memelihara kamu”(Hadis Sohih)

2) Jaga Adab & hubungan kamu sesama manusia ( terutama pensyarah-pensyarah anda ) untuk
mendapatkan keberkatan dalam menuntut ilmu.

3) Pelihara waktu yang diberikan Allah dan gunakan sebaik-baiknya

13
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

Èd,ysø9$$Î/ (#öθ|¹#uθs?uρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# (#θè=Ïϑtãuρ (#θãΖtΒ#u tÏ%©!$# ωÎ) ∩⊄∪ Aô£äz ’Å∀s9 z≈|¡ΣM}$# ¨βÎ) ∩⊇∪ ÎóÇyèø9$#uρ

∩⊂∪ Îö9¢Á9$$Î/ (#öθ|¹#uθs?uρ

1. Demi Masa!
2. Sesungguhnya manusia itu Dalam kerugian -
3. kecuali orang-orang Yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan Dengan
kebenaran serta berpesan-pesan Dengan sabar.

“Masa sekiranya kamu tidak gunakan pada jalan kebaikan nescaya kamu akan gunakan pada jalan
kejahatan” (Hadis)

PRA SYARAT SEBAGAI PERAWAT

1. Hendaklah memiliki 6 sifat seperti yang disebut dalam Syair Imam Shafie iaitu;

i. Kecerdikan – Boleh memahami ilmu yang dipelajari, boleh menghafal doa-doa dan bukanlah seorang
yang benak.

ii. Sensitiviti kepada Ilmu – Suka dan berminat mempelajari ilmu dan boleh memelihara (menyimpan)
ilmu dan menjaga amanah ilmu dengan baik.

iii. Mempunyai Pendapatan – Mempunyai wang, harta dan bukan orang yang miskin.

iv. Mempunyai kesungguhan – bersungguh-sunguh dan berterusan dalam belajar ilmu pengubatan
bukan sambil lewa sahaja.

v. Rakan seperguruan adalah saudara kita – Jangan ada cemburu-mencemburui, benci membenci
sebaliknya tanamkanlah sifat hormat-menghormati dan kasih sayang.

vi. Memerlukan masa – iaitu hendaklah sentiasa bersabar dalam menuntut ilmu dan berubat kerana
masa penantian yang panjang.

2. Hendaklah memberhentikan segala bentuk amalan pengubatan yang bercanggah dengan syariat Islam
seperti penggunaaan tangkal (walaupun tangkal itu menggunakan ayat-ayat al-Quran), ilmu pengasih,
ilmu penunduk dan seumpamanya.

3. Jangan melibatkan diri dengan Ilmu Tariqat atau kebatinan yang ada keraguan terhadapnya seperti
Ahmadiah, Martabat-7, Qadiani dan seumpamanya, kalau dah sertai hendaklah ditinggalkan dengan
segera.

14
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

4. Hendaklan meletakkan diri kita mampu dan boleh untuk berhadapan dengan segala bentuk ujian dan
cabaran.

SYARAT-SYARAT UTAMA MENJADI PERAWAT YANG BAIK

1. Iltizam dengan Ilmu Pengubatan yang dipelajari – iaitu dengan sentiasa beramal dan berdamping
dengannya setiap hari.

2. Mempraktikkan ilmu pengubatan yang telah dipelajari, selalu memberikan khidmat sukarela di klinik-
klinik darussyifa’ dengan memberi rawatan kepada pesakit yang memerlukan bantuan.

3. Jangan campur adukkan ilmu yang diharuskan dengan ilmu yang dilarang iaitu jangan berbohong atau
menyebutkan perkara-perkara yang tidak betul ketika merawat umpamanya mengatakan penyakit itu
adalah disebabkan sihir atau perbuatan khianat oleh orang tertentu.

4. Ada keyakinan pada diri sendiri dan ikhlas bahawa ilmu yang disampaikan oleh guru adalah benar dan
tidak meyalahi syarak.

5. Tidak boleh melangkah larangan atau etika yang telah ditetapkan oleh Darussyifa’ contohnya tidak
boleh menetapkan bayaran kepada pesakit.

6. Hendaklah setiasa berdisiplin dalam semua hal seperti dalam pengubatan, kehidupan, beribadat,
berzikir dan seumpamanya.

7. Bersungguh-sungguh dalam mengubat, berubat dan mencari kesembuhan.

10 PERINSIP ASAS RAWATAN ISLAM


(Pesanan ini disampaikan oleh Tuan Guru Dato’ Dr. Haron Din)

1. Ada penyakit , ada ubat.

2. Allah yang menjadikan penyakit , Dialah yang menjadikan ubatnya.

3. Kesembuhan bukan milik sesiapa, hanya milik Allah Ta’ala.

4. Manusia boleh berusaha, insya’ Allah kalau kena dengan ubatnya, Allah Ta’ala akan sembuhkan.

5. Al-Quran adalah panduan dan penghubung kepada kesembuhan penyakit.

6. Doa’-doa’ dan bacaan-bacaan adalah ikhtiar yang menjadi sebab untuk sembuh penyakit.

15
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

7. Rawatan dengan bacaan ataupun doa’, telah diijmakkan harus oleh para ulama’, malah digalakkan
dengan tiga syarat;

i. Dengan membaca Al-Quran (dengan bacaan yang betul).


ii. Dengan bacaan-bacaan (selain daripada Al-Quran) yang diketahui maknanya.
iii. Dengan mengiktikadkan bahawa Allah ta’ala sahaja yang akan menyembuhkan.

8. Bahan ubat hendaklah daripada bahan yang halal dan harus (jangan menggunakan bahan-bahan yang
haram seperti benda yang najis, tangkal dan seumpamanya)

9. Tidak boleh berputus asa dalam berikhtiar untuk mencari ubat dan kesembuhan.

10. Keyakinan kepada diri sendiri, ubat yang dibuat, doa yang dibaca dan ikhtiar yang betul, pasti Allah
Ta’ala akan menyembuhkan.

PENGIJAZAHAN

1. Kita semua manusia biasa yang serba kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah SWT, Tuan Guru
mempunyai kekurangan begitu juga anak murid mempunyai kekurangan masing-masing. Justeru itu
sebagai rakan seperguruan hendaklah saling tampung menampung kelemahan dan kekurangan rakan
seperguruan yang lain. Kelemahan rakan jangan sekali-kali dibongkar atau dibesar-besarkan. Kalau rakan
tersilap memberi ubat atau rawatan hendaklah kita cuba menutup kesilapan itu dihadapan pesakit
dengan cara yang hikmah, jangan sampai mengaibkan rakan.

2. Berlajar ilmu pengubatan perlu mendapatkan ijazah dari guru kerana itu adalah warisan yang diterima
oleh guru daripada semua gurunya termasuk daripada bondanya sendiri. Sebagai mengambil contoh
Imam As-Shafie juga ketika berguru dengan Imam Waqi’ mendapatkan ijazah daripada gurunya setelah
tamat belajar. Ketika Imam As-Shafie belajar dengan Imam Malik, dia tidak dibenarkan memberi fatwa
oleh Imam Malik sehingga ia diijazahkan. Justeru itu kesimpulannya tidak cukuplah belajar ilmu
pengubatan hanya dengan membaca buku sahaja.

PERTAHANAN DIRI

Pendinding atau benteng pertahanan perlu diamalkan sebelum menjadi perawat. Bentengi diri sendiri,
ahli keluarga, kediaman dan lain-lain lagi.

1. Al-Muawwizat (An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas). Diajar oleh jibril apabila Rasullulah disihir dengan sikat
oleh perempuan yahudi. Benteng pertahanan manusia. Sebelum tidur dan selepas solat fardu.

CARA
1. Lunjurkan kaki ke arah Qiblat
2. Mengangkat dua tangan seperti berdoa

16
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

3. Baca ayat-ayat Muawwizat sehingga selesai (tidak termasuk membaca Surah Al-Fatihah)
4. Tarik nafas kemudian tiup pada tapak tangan sehingga habis nafas
5. Tarik sikit nafas kemudian tahan nafas sambil menyapu tapak tangan keseluruh anggota badan yang
boleh dicapai kecuali anggota sulit.
6. Lakukan sekali sebelum tidur & selepas solat subuh setiap hari

2. Ayat Kursi – Kisah Abu Hurairah dengan jin yang mencuri harta zakat dan telah disahkan oleh
Rasullullah. Benteng diri, rumah dan harta.

CARA
1. Baca Ayatul Kursi dengan 9 wakaf
2. Untuk melindungi diri sendiri: selepas baca ayatul kursi tiup disekeliling mengikut pergerakan tawaf
kaabah, dengan niat melindung diri.
3. Untuk melindungi rumah: baca ayatul kursi sambil berjalan mengelilingi rumah (mengikut
pergerakan seperti tawaf kaabah). Berjalan sama ada didalam atau diluar rumah.

3. Ayat Yasin 1-9 berdasarkan kisah Nabi dikepung oleh orang Quraish.

CARA
1. Untuk memegar diri, keluarga dan harta benda
2. Berdiri disatu penjuru rumah (katakan dihadapan rumah sebelah kanan) sambil menghadap penjuru
rumah satu lagi iaitu dikiri rumah. Baca surah Al-fatihah diikuti Surah Yaasin ayat 1~9. Sambil baca,
sambil berjalan menuju kepenjuru rumah satu lagi. (Ikut arah Tawaf Kaabah). Baca kombinasi ini di
setiap penjuru iaitu sampai bertemu penjuru yang mula-mula. Jumlahnya 4 kali. Akhir sekali baca
kombinasi ini sambil mengisyarat mendinding keseluruhan bumbung rumah.

4. Ayat Berkubu

Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Aku berkubu dengan kubu Tiada Tuhan
yang disembah melainkan Allah dan nabi Muhamad RasululLah.

CARA
1. Berdiri menghadap kiblat (ke arah barat). Baca ayat ini kemudian tiup sehingga habis nafas ke
hadapan sambil menoleh kanan ke kiri.
2. Pusing ke arah kiri (sekarang berdiri ke arah selatan), Baca ayat ini kemudian tiup sehingga habis
nafas ke hadapan sambil menoleh kanan ke kiri.

17
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

3. Lakukan perkara yang sama untuk arah timur dan utara


4. Berpaling semula ke arah kiblat, baca lagi kemudian tiup kebawah sehingga habis nafas. Baca lagi
kemudian tiup kearah atas sehingga habis nafas
5. Akhir sekali (bacaan yang ke-7), baca ayat ini kemudian tarik nafas dan tahan nafas seberapa lama
yang boleh kemudian hembus.

5. Ayat Pengerak

Dengan nama Allah, yang tidak memberikan mudarat sesuatu dibumi juga dilangit dan Dia maha
mendengar lagi maha mengetahui.

CARA
1. Bila hendak pergi kesesuatu tempat yang berisiko atau merbahaya, atau bermusafir atau balik
kampung atau hendak membuat sesuatu perkerjaan yang berisiko atau pulang kerumah daripada
melakukan sesuatu perkerjaan yang berisiko, maka baca ayat ini tujuh kali.
2. Jika bacaan tersekat-sekat atau ada gangguan ketika membaca ayat ini, berehat dahulu. Setelah
berehat baca lagi sehingga tujuh kali bacaan lancar baru teruskan perjalanan atau perkerjaan tersebut.

ZIKIR ASAS MUALLIJ/PERUQYAH

Amalan zikir mestilah diamalkan oleh para pengamal perubatan Islam dan amalan ini dibekalkan kepada
pesakit-pesakit yang sedang dalam rawatan atau yang telah dirawat sebagai pembenteng daripada
segala bentuk penyakit zahir atau gangguan jin dan syaitan serta manusia. Di sini dicadangkan agar
dijadikan Asas Zikir 17 Mustaqim sebagai zikir harian atau juga hizib-hizib seperti Hizib Nawawi, Hizib An-
Nashr, Ratib Haddad, Wirid Latif Imam Haddad dan lain-lain lagi.

AMALAN SELEPAS SOLAT

a) al-fatihah sebanyak 20 kali tiap-tiap selesai solat bermakna ada 100 kali bacaan dan jika hendak buat
lebih dari itu lebih bagus.
b)Zikir Asma ul Husna
- Ya Bari’ 213 kali
- Ya Khabir 100 kali
-Ya Dzahir 100 kali
-Ya Batin 100 kali
c) Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas 3 kali

18
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

d) Ayat Kursi 3 kali


e) Selawat Nabi 100 kali
f) Baca Asas Zikir
g) Zikir di bawah – 100 kali

(Daripada hadis riwayat Bukhori dan lain-lain)

Maksudnya:Tiada Tuhan melainkan Allah,Maha Esa,Tiada sekutu bagi-Nya,Bagi-Nya kekuasaan dan puji-
pujian,dan Dia Maha Berkuasa Atas Segala Sesuatu,Maha Suci Allah,Dan Segala Puji Bagi Allah,dan tidak
ada Tuhan melainkan Allah,dan Allah Maha Besar,tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah
Yang Maha Tinggi,ampunkanlah aku.

ASAS ZIKIR

Terdapat 30 jenis asas zikir yang diamalkan oleh ana sendiri dan 15 darinya adalah milik Tuan Guru
Haron Din Darussyifa’. Dikeluarkan berasingan dari tajuk buku ini.

Tambahan amalan selepas solat dipecahkan seperti berikut:

Solat Maghrib
1) Al-Baqarah ( 285-286)

Ÿω Ï&Î#ß™â‘uρ ϵÎ7çFä.uρ ϵÏFs3Íׯ≈n=tΒuρ «!$$Î/ ztΒ#u <≅ä. 4 tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$#uρ ϵÎn/§‘ ÏΒ Ïµø‹s9Î) tΑÌ“Ρé& !$yϑÎ/ ãΑθß™§9$# ztΒ#u

Ÿω ∩⊄∇∈∪ ç+ÅÁyϑø9$# šø‹s9Î)uρ $oΨ−/u‘ y7tΡ#tø äî ( $oΨ÷èsÛr&uρ $uΖ÷èÏϑy™ (#θä9$s%uρ 4 Ï&Î#ß™•‘ ÏiΒ 7‰ymr& š÷t/ ä−Ìhx çΡ

÷ρr& !$uΖŠÅ¡®Σ βÎ) !$tΡõ‹Ï{#xσè? Ÿω $oΨ−/u‘ 3 ôMt6|¡tFø.$# $tΒ $pκöTn=tãuρ ôMt6|¡x. $tΒ $yγs9 4 $yγyèó™ãρ ωÎ) $²¡ø tΡ ª!$# ß#Ïk=s3ãƒ

Ÿω $tΒ $oΨù=Ïdϑysè? Ÿωuρ $uΖ−/u‘ 4 $uΖÎ=ö6s% ÏΒ šÏ%©!$# ’n?tã …çµtFù=yϑym $yϑx. #\ô¹Î) !$uΖøŠn=tã ö≅Ïϑóss? Ÿωuρ $oΨ−/u‘ 4 $tΡù'sÜ÷zr&

šÍÏ ≈x6ø9$# ÏΘöθs)ø9$# ’n?tã $tΡöÝÁΡ$$sù $uΖ9s9öθtΒ |MΡr& 4 !$uΖôϑymö‘$#uρ $oΨs9 öÏ øî$#uρ $¨Ψtã ß#ôã$#uρ ( ϵÎ/ $oΨs9 sπs%$sÛ

∩⊄∇∉∪

19
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

2) Bismillahirrahmanirrahim 786 kali

∩⊇∪ ÉΟŠÏm§9$# Ç≈uΗ÷q§9$# «!$# ÉΟó¡Î0

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

3) Surah Yaasin

Solat Isyak
1) Baca surah Ar-Rahman/As-Shoffat/Al-Jin/Al-Waqiah/Ad-Dukhan atau
2) Baca Ayat Ruqyah. Dikeluarkan berasingan dari tajuk buku ini.

Solat Subuh.
1) Al-Mathurat - Dikeluarkan berasingan dari tajuk buku ini.
2) At-taubah ayat 128-129

šÏΖÏΒ÷σßϑø9$$Î/ Νà6ø‹n=tæ ëȃÌym óΟšGÏΨtã $tΒ Ïµø‹n=tã ͕tã öΝà6Å¡à Ρr& ôÏiΒ Ñ^θß™u‘ öΝà2u!%y` ô‰s)s9

>u‘ uθèδuρ ( àMù=2uθs? ϵø‹n=tã ( uθèδ ωÎ) tµ≈s9Î) Iω ª!$# š_É<ó¡ym ö≅à)sù (#öθ©9uθs? βÎ*sù ∩⊇⊄∇∪ ÒΟŠÏm§‘ Ô∃ρâu‘

∩⊇⊄∪ ÉΟŠÏàyèø9$# ĸöyèø9$#

128. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari golongan kamu sendiri (iaitu Nabi
Muhammad s.a.w), Yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan Yang ditanggung oleh
kamu, Yang sangat tamak (inginkan) kebaikan bagi kamu, (dan) ia pula menumpahkan perasaan belas
serta kasih sayangnya kepada orang-orang Yang beriman.
129. kemudian jika mereka berpaling ingkar, maka Katakanlah (Wahai Muhammad): "Cukuplah bagiku
Allah (yang menolong dan memeliharaku), tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia;
kepadanya Aku berserah diri, dan Dia lah Yang mempunyai Arasy Yang besar."

3) Hizib Nawawi. Dikeluarkan berasingan dari tajuk buku ini.

Solat Zohor
1) Baca surah Al-Jin

Solat Asar
1) Baca Al-Mathurat

20
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

PETUA RAWATAN PENYAKIT JASMANI

Menghindari Penyakit - Makan sedikit garam dan sesudu madu kemudian minum segelas air suam pada
waktu pagi. Selain dapat menghindari penyakit, ia juga dapat membersihkan jantung dan paru-paru.
Menahan nafas ketika minum air dapat mengekalkan kesihatan badan.

Kaedah merawat dengan petua, mestilah disertai dengan Bacaan Bismillah 3 kali, A-Fatihah, Al-
Muawwizat, Selawat Syifa, Selawat Tafrijiah dan Doa Kesembuhan. Terdapat pelbagai jenis doa
kesembuhan hadis nabi tetapi di sini eloklah kita tumpukan pada dua jenis doa kesembuhan untuk
digunakan iaitu doa kesembuhan biasa dan doa kesembuhan melibatkan penyakit panas.

1. Doa kesembuhan 1

2. Doa Kesembuhan Penyakit Panas (demam dan lain-lain)

ِ ‫ص ِغي َْر ِمنْ شِ َّد ِة ْال َح ِري‬


،‫ْق‬ َّ ‫ َوعِ رْ َق ُه ال‬،‫ َو َع ْظ َم ُه ال َّدقِي َْق‬،‫اللھم ارْ َح ْم ِج ْلدَ هُ الرَّ ِقي َْق‬
،‫ وال ُن ْت ِت ِنيْ ْال َف َم‬،‫س‬ َ ‫ َفالَ َتصْ دَ عِ ي الرَّ ْأ‬،‫العظيم‬
ِ 6
ِ ‫ت ِبا‬ِ ‫ت آ َم ْن‬ ِ ‫ إنْ ُك ْن‬،‫دَم‬ ُ
ٍ ‫يا أ َّم م ِْل‬
َ ً ‫< إِلَھا‬
‫آخ َر‬ ِ ‫ َو َت َحوَّ لِي َع ْن ُه إِلَى َم ِن ا َّت َخ َذ َم َع‬،‫وال َت ْش َر ِبي ال َّد َم‬.
Ya Allah! Kasihanilah kulitnya yang lembut, tulangnya yang halus dan uratnya yang sempit daripada
terlalu panas. Wahai Ummi Mildam (nama asal sakit demam), jikalau engkau sesungguhnya
beriman dengan Allah yang Maha Agung, maka janganlah kau sakit kepala, janganlah kau pahitkan
mulut dan janganlah kau minum darah. Berpindahlah darinya kepada orang yang menyekutukan
Allah dengan tuhan yang lain.

21
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

3. Bismillah 5

4. Doa Ilaj Ilahi Muallij

22
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

5. Doa Bismillah

6. Selawat Syifa

Terjemahan:
“Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Muhammad s.a.w. yang menyembuhkan hati-hati,
penawarnya dan kesejahteraan badan, kesembuhan juga cahaya penglihatan dan berilah rahmat
keberkatan dan kesejahteraan atas keluarga dan sahabatnya”

23
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

7. Selawat Tafrijiah

Maksudnya: “Ya Allah, berikanlah selawat dan keselamatan yang sempurna kepada penghulu kami,
Muhammad, yang dengannya akan terlerai pertikaian hidup, hilang segala kesedihan, dipenuhi segala
apa yang diperlukan, tercapai segala keinginan dan hasil yang baik (husnul Khatimah), tersiramilah hati
yang gersang dengan perantaraan wajahnya yang mulia. Dan semoga dilimpahkan pula kepada
keluarganya, para sahabatnya sebanyak ilmu-Mu.”

PETUA TRADISIONAL DAN KAEDAH RAWATAN

1. NAFAS
Penyakit asma
a) Tiga ekor anak burung pipit/ciak rumah, disembelih dan dibuat sup.
b) Amalkan minum madu lebah sewaktu baru bangun tidur.
c) Bela belut. Lurutkan lendir belut dengan beras dan keringkan beras itu, dan buat bubur untuk
makanan setiap hari.
d) Kelapa tumbuh/kelapa benih. Dibaca al-Fatihah, selawat syifa dan doa kesembuhan 1. Minum airnya.

Kanak -kanak Sesak Nafas


Siang belut seperti ikan dan digoreng tanpa dibuang kulitnya. Berikan pada kanak-kanak yang
mengalami sesak nafas.

Sesak Nafas
Campurkan satu biji telur ayam kampung dengan satu sudu kecil serbuk kopi. Parut dua biji bawang
merah. Campurkan semua bahan tadi dengan satu liter air, kemudian minum setiap pagi sebelum
sarapan.

Lelah

24
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

1. Rebus beberapa biji bawang merah yang kecil sehingga lembut. Kisar dan tapis airnya. Minum
seminggu sekali.
2. Rebus sehingga lembut beberapa biji bawang merah kecil. Kisar sehingga hancur. Tapis airnya.
Amalkan meminumnya seminggu sekali.

2. KEPALA
Sakit Kepala
a) Buat air dan baca. Al-Fatihah, Selawat Syifa, Al-Waqiah: 11

∩⊇∪ tβθèùÍ”∴ムŸωuρ $pκ÷]tã tβθã㣉|Áムω

19. mereka tidak merasa pening kepala dan tidak pula mabuk Dengan sebab menikmatinya.

b) Baca doa kesembuhan penyakit panas pada air. Basahkan kepala dan basahkan kain, Ikatkan kain
putih di kepala pada waktu zohor dan baring ke arah kiblat sambil zikir hingga air tadi kering. Jangan
kejutkan jika dia tertidur dan kejutkan jika hampir pukul 6 petang untuk solat asar.

c) Dengan inai. Air daun inai dibalut dikain dan tidur sama kaedah b.

d) Ramas beberapa helai daun sirih di dalam mangkuk yang berisi air. Kemudian basahkan kepala
dengan air dan daun sirih tersebut sambil memicit-micit kepala selama 15 minit.

e) Tumbuk enam helai daun sawi hingga lumat. Campurkan dengan sedikit garam, lumurkan serta
gosokkan perlahan-lahan pada dahi dan pelipis.

f) Ramas asam jawa sebesar telur ayam dengan secawan santan lalu tapis. Kemudian basahkan kepala
dengan air suam lalu bungkus. Biarkan seketika dan kering di kepala, barulah basuh bersih. Rasa sakit
akan berkurangan dan rambut jadi lembut.
g) Tumbuk dua atau tiga helai daun setawar hingga lumat. Kemudian tempekkan di kepala dan balutkan.
Biarkan semalaman.

h) Rebus beberapa biji kulit manggis dengan tiga gelas air. Biarkan sehingga airnya tinggal satu gelas
sahaja. Tapis dan buangkan hampasnya. Berkumur setiap hari tapi jangan sampai terminum pula airnya.

Bunuh Kutu
Tumbuk tiga atau empat ulas bawang putih hingga lumat. Gaul dengan tiga sudu minyak kelapa.
Lumurkan pada rambut rata-rata dan biarkan selama 15 minit. Kemudian sikat dengan penyikat kutu.

Maigrain
Berusahalah berjumpa dengan doctor kesihatan, usaha dengan memakan ubat ubatan yang
dinasihatkan oleh doktor mengikut rawatan secara klinik. Namun dalam kaedah pengubatan Islam ialah
dengan berikhtiar dengan berbagai cara iaitu :-

25
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

1. Al-Fatihah
2. Selawat Syifa’
3. Al-Hasyr : 21-24

ã≅≈sVøΒF{$# šù=Ï?uρ 4 «!$# ÏπuŠô±yz ôÏiΒ %YæÏd‰|ÁtF•Β $Yèϱ≈yz …çµtF÷ƒr&t©9 9≅t6y_ 4’n?tã tβ#uöà)ø9$# #x‹≈yδ $uΖø9t“Ρr& öθs9

uθèδ ( Íοy‰≈y㤱9$#uρ É=ø‹tóø9$# ÞΟÎ=≈tã ( uθèδ ωÎ) tµ≈s9Î) Iω “Ï%©!$# ª!$# uθèδ ∩⊄⊇∪ šχρã©3x tGtƒ óΟßγ¯=yès9 Ĩ$¨Ζ=Ï9 $pκæ5ÎôØtΡ

ßÏΒ÷σßϑø9$# ãΝ≈n=¡¡9$# â¨ρ‘‰à)ø9$# à7Î=yϑø9$# uθèδ ωÎ) tµ≈s9Î) Iω ”Ï%©!$# ª!$# uθèδ ∩⊄⊄∪ ÞΟŠÏm§9$# ß≈oΗ÷q§9$#

ß,Î=≈y‚ø9$# ª!$# uθèδ ∩⊄⊂∪ šχθà2Îô³ç„ $£ϑtã «!$# z≈ysö6ß™ 4 çÉi9x6tGßϑø9$# â‘$¬6yfø9$# Ⓝ͓yèø9$# Ú∅Ïϑø‹yγßϑø9$#

ÞΟŠÅ3ptø:$# Ⓝ͕yèø9$# uθèδuρ ( ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’Îû $tΒ …çµs9 ßxÎm7|¡ç„ 4 4o_ó¡ßsø9$# â!$yϑó™F{$# ã&s! ( â‘Èhθ|Áßϑø9$# ä—Í‘$t7ø9$#

∩⊄⊆∪

21. sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya Engkau melihat Gunung itu khusyuk
serta pecah belah kerana takut kepada Allah. dan (ingatlah), misal-misal Perbandingan ini Kami kemukakan kepada
umat manusia, supaya mereka memikirkannya.
22. Dia lah Allah, Yang tidak ada Tuhan melainkan dia; Yang mengetahui perkara Yang ghaib dan Yang nyata; Dia
lah Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
23. Dia lah Allah, Yang tidak ada Tuhan melainkan dia; Yang Menguasai (sekalian alam); Yang Maha Suci; Yang
Maha Selamat sejahtera (dari Segala kekurangan); Yang Maha melimpahkan Keamanan; Yang Maha pengawal
serta Pengawas; Yang Maha Kuasa; Yang Maha kuat (menundukkan segala-galanya); Yang Melengkapi Segala
KebesaranNya. Maha suci Allah dari Segala Yang mereka sekutukan dengannya.
24. Dia lah Allah, Yang menciptakan sekalian makhluk; Yang mengadakan (dari tiada kepada ada); Yang
membentuk rupa (makhluk-makhlukNya menurut Yang dikehendakiNya); bagiNyalah nama-nama Yang sebaik-
baiknya dan semulia-mulianya; bertasbih kepadanya Segala Yang ada di langit dan di bumi; dan Dia lah Yang tiada
bandingNya, lagi Maha Bijaksana.

4. Al-Mukminuun : 115-118

ωÎ) tµ≈s9Î) Iω ( ‘,ysø9$# à7Î=yϑø9$# ª!$# ’n?≈yètGsù ∩⊇⊇∈∪ tβθãèy_öè? Ÿω $uΖøŠs9Î) öΝä3¯Ρr&uρ $ZWt7tã öΝä3≈oΨø)n=yz $yϑ¯Ρr& óΟçFö7Å¡yssùr&

…çµç/$|¡Ïm $yϑ¯ΡÎ*sù ϵÎ/ …çµs9 z≈yδöç/ Ÿω tyz#u $·γ≈s9Î) «!$# yìtΒ äíô‰tƒ tΒuρ ∩⊇⊇∉∪ ÉΟƒÌx6ø9$# ĸöyèø9$# >u‘ uθèδ

∩⊇⊇∇∪ tÏΗ¿q≡§9$# çö+yz |MΡr&uρ óΟymö‘$#uρ öÏ øî$# Éb>§‘ ≅è%uρ ∩⊇⊇∠∪ tβρãÏ ≈s3ø9$# ßxÎ=ø ムŸω …絯ΡÎ) 4 ÿϵÎn/u‘ y‰ΖÏã

26
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

115. "Maka Adakah patut kamu menyangka Bahawa Kami hanya menciptakan kamu (dari tiada kepada ada) sahaja
Dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu? dan kamu (menyangka pula) tidak akan dikembalikan kepada
kami?"
116. maka (dengan Yang demikian) Maha Tinggilah Allah Yang Menguasai seluruh alam, lagi Yang tetap benar;
tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan Yang mempunyai Arasy Yang mulia.
117. dan sesiapa Yang menyembah Tuhan Yang lain bersama-sama Allah, Dengan tidak berdasarkan sebarang
keterangan mengenainya, maka Sesungguhnya hitungannya (dan balasan amalnya Yang jahat itu) disediakan di sisi
Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang Yang kafir tidak akan berjaya.
118. dan berdoalah (Wahai Muhammad Dengan berkata): "Wahai Tuhanku, berikanlah ampun dan kurniakan
rahmat, dan sememangnya Engkaulah sahaja sebaik-baik pemberi rahmat!"

5. Muawwizat
6. Al-Waqiah : 19

∩⊇∪ tβθèùÍ”∴ムŸωuρ $pκ÷]tã tβθã㣉|Áムω

mereka tidak merasa pening kepala dan tidak pula mabuk Dengan sebab menikmatinya.

7. Doa pilihan

Bahan-bahan rawatan
1. Air zam-zam atau air mineral
2. 3 helai kain putih lebar dua inci sepanjang 3 kaki (boleh ikat kepala)

Kaedah rawatan
Amalan ini elok dijalankan selepas solat Zuhur. Adalah lebih mujarab sekiranya air yang digunakan ialah
air zam zam tetapi sekiranya tiada bolehlah digunakan air biasa.

Pegang kepala dengan dua belah tangan dan setiap kali (daripada tujuh kali ) selesai membacanya,
picitlah kepala dan apabila tiba kali ketujuh picitlah secara isyarat seolah olah membuang penyakit itu
daripada kepala.
Air yang di doakan tadi hendaklah diminum dan disapukan di kepala hingga basah kuyup. Ambil
selembar kain putih dan dibasahkan dengan air doa tadi kemudian diikat pada kepala dan berbaringlah
dengan selesa hingga kering air di kepala dan sepanjang berbaring itu banyaklah berzikir kepada Allah
sebaik baik zikir ialah tasbih Nabi Yunus semasa berada di dalam perut ikan

Hendaklah dibuat tiga hari berturut-turut menggunakan kesemua kain. Jika perlu ulangan maka bawalah
bahan yang sama di atas untuk didoakan semula.

3. PERUT
Sakit Perut

27
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

a) Letak tgn dan baca bismillah 3 kali. Alfatihah, selawat syifa dan doa kesembuhan 7 kali. Letak tgn dan
baca bismillah 3 kali. Kombinasi ini juga ditiup pada air dan sapu diperut hingga kering.

Senggugut

Senggugut memang perkara biasa yang dialami oleh wanita. Namun terdapat cara yang senang untuk
mengatasi senggugut. Campurkan halia yang telah ditumbuk dengan serbuk lada hitam. Kuantiti sama
banyak antara kedua-dua bahan. Makan dalam 1 atau 2 minggu sebelum haid . Cara nak telan tu tak
kisahlah macam mana pun. Boleh gunakan kapsul kosong lebih kurang 2 biji sekali makan. Tapi kenalah
cepat menelannya sebelum ia lembik . Sekali makan anda tidak akan dapat senggugut selama 3 bulan
berturut-turut.

a) Minum air rebusan rumpun jarum emas atau rumput rempah padang atau rumput cengkih padang
semasa kedatangan haid atau sebelumnya.

b) Tumbuk secekak daun cili padi, tujuh biji jintan manis hingga lumat. Campurkan dengan dua sudu
besar air masak. Perah dan tapis. Amalkan meminumnya tiga kali sehari selama tiga hari.

c) Lenyek nasi sehingga lumat. Selepas itu campurkan dengan garam jantan atau garam biasa sehingga
sekata. Gentelkan sebesar ibu jari dan embunkan semalaman. Makan pada pagi esoknya. Tidak perlu
dikunyah. Lakukan selama tiga malam.

d) Campurkan sedikit gula melaka dengan air kelapa. Sewaktu didatangi haid, minum dua kali sehari
dalam masa tiga hari.

e) 9 biji pinang tua dibakar hingga jadi arang dan ditumbuk halus dan dicampur air untuk diminum
selama 9 hari dari mula datang haid.

f) Kunyit ditumbuk lumat, buat bulat-bulat dan tanamkan di dalamnya dengan garam jantan (garam
besar) dan telan.

g) Segenggam halia ditumbuk dan dimasukkan ke dalam segelas air dan dibiarkan mendap baru minum 3
jam sekali.

Perut Masuk Angin


Jika anda terkena senak perut dan selalu sendawa angin minumlah air rebusan ini :-
1. Rebus empat atau lima tangkai cili kering (tangkainya sahaja), dua ulas bawang putih bersama tiga
cawan air. Campurkan sedikit halia bersama rebusan tersebut. Minumlah beberapa kali.

28
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

2. Amalkan meminum air rebusan daun mengkudu dan halia.


3. rebus buah mata kucing bersama halia dan gula melaka (ikut cita rasa anda). Apabila suam, minumlah
airnya setiap hari. Lebih elok diminum selepas makan nasi.

Melegakan Cirit Birit


1. Jika anda mengalami cirit-birit untuk melegakan dengan cepat, ambil satu cawan teh o pekat
kemudian diminum.
2. Hancurkan beberapa helai daun ketumbit hingga lumat. Tempelkan pada perut dan balutkan dengan
kain
3. Kunyah daun jambu batu dan buah jambu batu yang masih muda dan kecil. Amalkan selagi anda
mengalami cirit-birit.

Gastrik
1. Parut satu inci kunyit hidup dan perahkan airnya. Kemudian campur dengan tiga sudu madu lebah dan
satu biji telur ayam. Amalkan meminumnya dua kali seminggu. Anda akan rasa perbezaannya.
2. Parut dan perah kunyit tua sebesar ibu jari. Air perahan kunyit itu dicampur dengan kuning telur ayam
kampung. Kacau sebati kemudian minum. Ulangi meminumnya beberapa hari dan anda akan terhindar
dari sakit pedih ulu hati.
3. Campurkan buah tamar dengan sedikit susu kambing atau susu lembu asli yang segar. Kemudian
minumnya dua kali sehari.

Sakit Perut Berak Darah


Akar Mempelas licin, Akar Senduduk, Kaskas. Rebus minum airnya

Sukar Buang Air Besar


Kupas kentang lalu dihiris. Tempelkan hirisan tersebut pada bahagian pinggang dan dubur anda. Biarkan
hingga warna kentang menjadi kelabu atau kering, berbeza dari warna asalnya.

Bayi Sukar Buang Air Besar


Ramas beberapa helai daun keledek. Ambil lendir tersebut dan sapukan pada perut bayi. Biarkan ia
kering. Lakukan dua atau tiga kali sehari

Daun Sirih Ubat Kembung Perut


Kebiasaannya bayi berusia enam bulan ke atas mengalami kembung perut, cara yang paling mudah
mengubatinya ialah : Layurkan dua helai daun sirih. Setelah itu barutkan pada perut bayi.

Elak Keracunan Udang atau Ketam


Sebelum memasak, rebus dahulu udang/ketam dengan sedikit arang kayu. Biarkan selama lima minit.
Kemudian masaklah mengikut kesukaan anda.

Mengubati Kecacingan

29
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

Tumbuk beberapa potong pinang kering. Kemudian rendam dalam air panas. Campurkan dengan air
panas. Minum setiap hari sehingga sembuh.

Cacing Kerawit
Kisar lobak merah dengan air masak. Kemudian tapis dan minum setiap hari

Kejang Perut
Tumbuk beberapa helai daun betik. Perah airnya dan minum sekali sehari. Amalkan seminggu dua kali.

4. HIDUNG
Selesema
1. Ambil secawan air didihan beras (sewaktu mendidih). Biarkan suam barulah diminum. Amalkan selalu
sehingga rasa gatal atau kering pada tekak itu sembuh.
2. Letakkan sedikit kapur sirih, dua titik minyak kayu putih di atas sehiris limau. Panggang dan perah
airnya. Kemudian minum sekali sehari.
3. Selesema pada musin hujan atau panas terik boleh diubati dengan cara membasahkan ubun-ubun
kepala. Ulangi beberapa kali.
4. Mandilah dengan air suam pada waktu petang dan elakkan mandi malam. Amalkan minum air halia
seminggu sekali

Bayi Selesema
Sapukan sedikit minyak kelapa pada hidung bayi. Biarkan kering. Jika tidak sembuh, dapatkan rawatan
selanjutnya dari pakar/doktor.

Resdung
Hiris tiga biji bawang merah. Ambil dua helai daun sirih dan secubit biji sawi. Masukkan ke dalam bekas
bersama air mendidih. Kemudian wapkan ke muka anda. Amalkan selalu.

Merawat Hidung Berdarah


Layurkan sehelai daun sirih. Gulungkan menjadi kecil dan sumbatkan pada hidung yang berdarah. Pada
waktu yang sama, ambillah ketulan ais lalu dibungkus ke dalam kain atau tuala. Kemudian letakkan di
atas dahi.

Sesak Nafas
Petua 1:
Minyak Lenga 1 camca besar, Manisan Lebah camca besar, Lada Hitam 20 biji, Garam Jantan 1 camca
besar dan Bawang Merah 1 ulas
Dicampur dan diminum sesudu.

Petua 2:
Kulit Serapat 1 genggam, Pucuk Sintuk 7 pucuk, Pucuk Putat Akar 7 pucuk, Pucuk Samak 7 pucuk

30
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

Buah Manjakani 5 biji, Kapur Barus 1 ketul, Kunyit Hidup 1 ketul dan Pokok (pucuk) Mengkula. Direbus
untuk diminum atau tumbuk semuanya untuk dibuat serbuk atau maajun.

5. LUKA
Luka Bersalin
Bagi ibu-ibu yang baru bersalin, petua untuk menyembuhkan luka dengan cepat seperti berikut :-
1. Rebus segenggam daun jambu batu muda sehingga mendidih. Apabila suam, gunakan air ini untuk
mencuci di bahagian sulit. Lakukan dua atau tiga kali sehari hingga luka sembuh.
2. Ikan haruan dipotong dan dicuci bersih. Rebus bersama halia, beberapa biji lada hitam dan sedikit
garam. Makan bersama nasi atau dibuat sup.
3. Rebus gamat dengan air yang banyak hingga mendidih. Sejukkan dan minum airnya atau sapukan di
tempat yang luka.

Tersusuk Duri
1. Sapukan getah betik ke tempat yang tertusuk duri tersebut. Insya-Allah pada pagi esoknya sakit akan
sembuh dan duri akan keluar dengan sendirinya.
2. Celupkan sebiji bawang merah ke dalam sedikit minyak masak. Kemudian bakar hingga hangus.
Tampalkan di tempat yang kena duri tersebut.

Merawat Luka
1. Kunyah daun rumput atau daun senduduk sehingga lumat. Kemudian tempekkan pada luka tersebut.
Darah akan cepat berhenti dan tidak akan keluar lagi.
2. Parut anggaran 6 sm halia bersama sebiji bawang besar, dan campurkan dengan sedikit garam halus.
Letakkan pada luka dan balutkan dengan kain bersih. Memang agak pedih sedikit tetapi hasilnya akan
memuaskan.
3. Lap dahulu bahagian yang terluka dengan kain basah. Ambil sebatang kulit kayu manis dan tumbuk
sehingga lumat. Campurkan setitik madu lebah. Sapukan pada bahagian yang luka.
4. Ramas segenggam daun turi. Setelah itu gosokkan pada bahagian yang luka. Lakukan beberapa kali
sehingga kesan luka hilang.
5. Apabila luka akibat terkena pisau dan mengalami pendarahan yang lama, siramkan sedikit minyak
tanah pada luka. Darah akan terhenti dan tidak akan terasa pedih lagi.

Sakit Disengat Lebah


Tumbuk asam jawa dengan sedikit air. Tampalkan pada tempat yang disengat lebah. Jika tidak sembuh,
dapatkan rawatan lanjut dari doktor.

Jadam Legakan Bengkak


Campurkan sedikit jadam sebesar ibu jari kaki ke dalam air perahan sebiji limau nipis. Panaskan sehingga
jadam itu cair. Kemudian sapukan pada bahagian bengkak dan balut dengan daun pisang atau kertas
plastik. Biarkan semalaman.

Bengkak-bengkak di Badan

31
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

Parut sepotong kunyit hidup, bubuh sedikit kapur sirih dan air. Panaskan di atas api dan biarkan sejuk.
Setelah itu sapulah tempat yang bengkak dan gatal itu. Insya-Allah dalam masa 5 minit, ia akan sembuh.
6. KULIT
Memulihkan Rasa Gatal di Kemaluan

Rebus beberapa helai daun sirih dan daun inai. Biarkan sehingga mendidih dan warna air berubah
menjadi kekuningan. Tunggu hingga suam kemudian gunakan untuk membasuh kemaluan setiap kali
anda kencing atau rasa kurang selesa.

Hilangkan Rasa Pijar


1. Jangan basuh bahagian yang pijar. Sapukan dengan minyak kelapa. Biarkan seketika. Pijar pasti hilang.
2. Ambil seuncang daun teh yang belum digunakan dan rendamkan di dalam air batu buat seketika.
Kemudian tekapkan pada bahagian yang terasa pijar. Rendamkan berulangkali agar uncang teh itu
terasa sejuk.

Ruam
Bayi yang baru lahir biasanya mudah diserang ruam panas. Untuk menyembuhkan ruam panas ini,
gunakan kanji nasi . Caranya ialah :-
1. Masak nasi hingga menjadi bubur. Kemudian ambil sedikit dan letakkan ke dalam kain jarang. Ikat dan
picit hingga keluar kanjinya. Air kanji ini akan disapukan pada ruam panas.
2. Tumbuk ragi yang sederhana besar. Selepas itu diayak. Kemudian campurkan dengan bedak. Sapukan
pada kulit bayi.
3. Satukan sedikit tepung ubi atau sagu ubi hingga sebati.Sapukan pada kulit yang dipenuhi ruam. Ulangi
beberapa kali sehingga ruam itu sembuh.

Penawar Bisul
1. Ambil sedikit kapur makan dan sapukan di tempat yang ditumbuhi bisul. Lakukan selalu, Insya-Allah ia
akan hilang dan sembuh
2. Tumbuk bawang putih hingga hancur.Sapukan bawang putih ditempat yang kena bisul dan balutkan
supaya bawang putih tidak jatuh. Lakukan beberapa kali hingga bisul itu hilang.
3. Tumbuk beberapa tangkai pucuk daun semalu hingga lumat.Tampalkan pada keliling bisul. Biarkan
sehingga ia kering. Amalkan selalu sehingga bisul itu sembuh.
4. Rendam segenggam beras dan beberapa ketul kunyit hidup dengan air sejuk. Kemudian tumbuk
hingga hancur. Letakkan pada bisul sehingga ia kering.
5. Asah kulit buah delima yang basah. Campurkan dengan daun lidah buaya. Sapukan pada permukaan
bisul.

Berkudis
Cara untuk menyembuhkan anda yang berkudis ialah dengan menumbuk daun inai dan kemudian
tempekkan pada luka atau kudis tersebut.

Ketuat

32
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

1. Ambil abu ubat nyamuk. Bancuhkan dengan air. sapukan pada ketuat setiap hari. Dalam beberapa
hari ketuat akan hilang. Insya-Allah.
2. Sapukan sedikit kapur masak pada bahagian yang ditumbuhi ketuat. Biarkan ia kering beberapa minit
sehingga ketuat itu tanggal dengan sendirinya tanpa rasa sakit, pedih, juga tidak meninggalkan parut
yang hodoh.

Menghilangkan Kesan Gigitan Nyamuk


Bagi menghilangkan kesan daripada gigitan nyamuk dan menghilangkan gatal-gatal pada kulit,
campurkan garam dan air, jangan biarkan garam itu terlarut. Kemudian sental garam tadi di bahagian
yang kena gigitan. Selepas itu, anda tidak akan terasa gatal-gatal lagi dan kesan gigitan juga hilang.

Mengubati Kulit Terpercik Minyak Panas


1. Cara pertama : sapukan tempat tadi dengan minyak zaitun. Insya-allah kulit tidak akan melecur dan
tidak akan meninggalkan kesan.
2. Parut beberapa biji bawang merah. Tampalkan pada bahagian yang terkena minyak panas. Kemudian
dibalut dengan kain bersih. Biarkan beberapa hari barulah pembalut itu dibuka.
3. Masak lemak ayam dengan api yang sederhana. Sejukkan dan simpan dalam botol. Apabila terkena
minyak panas, sapukan lemak tersebut.

Hindari Bayi Dari Penyakit Kuning


Kadangkala bayi yang bbaru dilahirkan kelihatan kekuningan. Rebus daun bunga raya dan daun sirih
dengan air kelapa. Kemudian mandikan pada bayi.

Mengubati Gelgata
1. Layurkan beberapa helai daun sirih. Sapukan pada bahagian yang ditumbuhi gelgata.
2. Hancurkan beberapa helai daun kunyit. Kemudian sapukan pada bahagian yang terkena gelgata.

Apabila Terkena Air Panas


Gosok perlahan-lahan bahagian yang melecur dengan air sabun mandi. Lakukan sehingga bahagian yang
melecur tidak sakit lagi.

Bengkak Akibat Terjatuh


Campurkan asam jawa, garam dengan sedikit air. Sapukan ke tempat yang benjol atau bengkak. Dalam
masa beberapa minit bengkak akan menjadi susut.

Merawat Lebam Akibat Tercedera


Tumbuk hingga halus bawang merah, bawang putih dan daun jambu batu mengikut sukatan yang
tertentu. Setelah itu tempekkan pada bahagian yang lebam dan balutkan dengan kain yang bersih.
Biarkan lebih kurang 2 jam.

Melegakan Sakit Akibat Terkepit

33
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

Parut kelapa muda campur dengan cuka makan. Balut pada tempat yang sakit. Ulangi beberapa kali.
Sakit lebam tersebut akan berkurangan.

Menghilangkan Jerawat
Petua 1 : Ambil sedikit asam jawa dan beberapa inci kunyit hidup . Tumbuk kunyit itu dan campurkan
dengan asam jawa dan sedikit air . Setelah campuran itu sebati, sapu ratakan ke seluruh muka anda .
Biarkan kira-kira 20 minit . Kemudian
ketika anda mandi , basuhlah dengan bersih . Jika selalu diamalkan , muka anda akan sukar ditumbuhi
jerawat dan kulit menjadi lebih halus .

Petua 2 : Campurkan air limau nipis dengan satu sudu minyak masak . Sebelum tidur , sapukan
campuran tadi ke seluruh muka anda. Sekiranya anda merasa pedih , itu hanya sementara . Esoknya ,
ambil beberapa keping asam gelugur (asam keping) dan rendam dalam air panas . Setelah sejuk atau
suam , basuhlah muka anda dengan air itu . Ambil asam dan gosokkan ke seluruh muka anda . Kuatkan
gosokan anda pada tempat -tempat yang berparut. Bairkan beberapa minit ,
kemudian basuh dengan air biasa. InsyaAllah , muka anda akan menjadi licin dan bersih.

Petua 3 : Campur bedak sejuk dengan garam dan air asam jawa. Selawat pada Nabi 3 kali. Sapukan di
muka dan di tempat jerawat. InsyaAllah, jerawat akan beransur hilang.

Petua 4 : Hilangkan jerawat dengan sebungkus daun teh (masih hijau). Didihkan kemudian lekatkan ke
jerawat.

Petua 5 : Bersihkan muka. Kemudian cuci dengan air kelapa tua. Biarkan ia kering sendiri. Bilas dengan
air bersih. Amalkan 3 kali seminggu.

Petua 6 : Sejukkan sedikit kanji nasi. Sapukan pada jerawat dan biarkan ia kering di muka. Cuci dengan
air suam. Amalkan setiap hari sehingga jerawat berkurangan.

Petua 7 : Basuh muka dengan air basuhan beras. Setelah kering cuci dengan air bersih. Amalkan selalu.

Petua 8 : Campurkan putih telur (ayam lampung) bersama satu sudu tepung jagung dan minyak zaitun.
Gaul rata dan kemudian sapukan ke seluruh muka. Biarkan sehingga kering dan kemudian bilas dengan
air suam. Ia elok untuk kulit bermasalah dan boleh membantu mengatasi jerawat. Amalkan 2 kali
seminggu.

Petua 9 : Sapukan sedikit larutan tepung kanji bercampur air di sekeliling jerawat yang timbul. InsyaAllah
ia akan membantutkan pertumbuhan jerawat tanpa sebarang parut.

Menghilangkan Jeragat
Ambil sedikit kunyit hidup, sedikit tepung ubi, sebiji telur (ambil putih saja) dan 1/2 biji limau purut atau
limau nipis. Tumbuk lumat kunyit hidup , kemudian campurkan dgn tepung ubi dan putih telur. Kacau

34
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

sehingga sebati bersama perahan air limau. Sapukan pad kulit muka selama 20 minit sebelum mandi.
Petua ini bukan saja dapat menghilangkan jeragat malah dapat melicin dan menegangkan kulit muka.

Kayap
Akar Kemunting 1 genggam, Akar Temin 1 genggam, akar Mentajam 1 genggam, Akar Melur Akar 1
genggam dan Akar Bunga Raya Putih 1 genggam. Rebus dan minum airnya atau asah pada batu dan
sapu.

7. DEMAM
Rawatan Anak Demam Panas
Ramaskan hingga keluar lendir, lima helai daun bunga raya, dua helai daun rambutan dan sedikit daun
jambu batu dengan sedikit air. Sapukan pada dahi dan rambut anak.

Anak-anak Demam Berlarutan


Ramaskan beberapa helai daun pucuk bunga raya dan bawang. Lumurkan keseluruh kepala terutama
ubun-ubun kepala. Ulangi beberapa kali.

Demam Panas
Ramas semangkuk asam jawa dengan beberapa kuntum bunga raya. Selawat sebanyak tiga kali
kemudian sapukan ke kepala dan seluruh badan. Biarkan seharian.

Kurangkan Panas Badan Anak


Campurkan dua ulas bawang jantan dengan satu sudu cuka. Jaramkan di kepala anak anda.

Meredakan Demam Campak yang Menyerang Anak


1. Ramas segenggam daun Melur sehingga hancur bersama semangkuk air. Sapukan dari kepala
sehingga ke hujung kaki anak anda. Ulangi dua hingga tiga kali dalam sehari.
2. Segera beri minum air kelapa yang muda.

8. MULUT
Bibir atau Lidah Pecah Akibat Tergigit
1. Sapukan getah pokok sena yang berwarna merah ke tempat yang pecah. Dalam masa dua hari, luka
akan sembuh.
2. Sapukan garam atau marjerin cair pada tempat yang sakit. Rasanya agak pedih sedikit.
Cairkan Lendir di Tekak
Makan anggur tiga kali seminggu untuk mencairkan lendir di tekak.

Gusi Berdarah
Terdapat dua cara di sini untuk merawati gusi berdarah :
1. Ambil segelas air suam. Campur dengan setengah sudu teh garam. Kemudian berkumur. Lakukan
setiap kali bangun tidur selama tiga hari berturut-turut. Insya-Allah gusi tidak berdarah lagi.

35
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

2. Rebus dua helai daun bacang dan daun inai dalam periuk. Apabila mengelegak, campurkan sedikit
asam gelugur dan garam. Biarkan seketika. Apabila suam berkumurlah. Amalkan setiap pagi dan malam

Bibir Pecah Akibat Kepanasan


Campurkan segelas air kelapa muda dan sebiji telur ayam kampung. Kacau sehingga rata. Selepas itu,
minumlah ketika cuaca panas.

Hentikan Muntah
Muntah biasanya terjadi akibat salah makan. Ini akan menyebabkan badan penat dan terasa sakit.
Langkah yang sebaik-baiknya ialah mengambil buah pelaga yang ditumbuk halus dan dicampurkan
dengan air panas. Berikan kepada yang sedang muntah untuk diminum.

Melegakan Tekak Perit


Rendamkan sebiji buah kembang semangkuk dan rendamkan ke dalam sebuah mangkuk. Biarkan
seketika. Kemudian minum airnya.

Bengkak Pipi Akibat Sakit Gigi


Tumbuk lumat segenggam daun bunga raya. Letakkan pada pipi yang bengkak. Biarkan sehingga sakit
gigi lega.

Jika Terminum Racun


Minum air kelapa sebanyak yang boleh, kemudian segeralah dapatkan rawatan selanjutnya dari doktor.

Menghilangkan Rasa Gatal di Tekak


Perah tiga atau empat biji limau kasturi. Campurkan dengan sebiji garam jantan, minum tiga kali sehari.

Menyedapkan Suara
Jika suara anda mengalami gangguan, rawatilah dengan menyediakan secawan air pada waktu malam.
Biarkan semalaman dan kemudian apabila bangun pagi, minum air tersebut tanpa perlu membasuh
muka dahulu.

Tercekik Tulang
Kepal-kepalkan nasi, kemudian terus telan. Jika tidak berkesan, dapatkan rawatan seterusnya di
hospital.

Batuk
Batuk akan menyebabkan rasa sakit di perut dan gatal-gatal di kerongkong. Cubalah mengikut petua ini:
1. Ambil sedikit kerak nasi dan rendamkan dalam air suam. Apabila kerak nasi kembang, minum airnya.
Amalkan setiap pagi.
2. Rebus beberapa biji buah pisang masak. Setelah lembik campurkan santan secukupnya serta sedikit
garam dan perasa vanila. Setelah 20 minit, makanlah makanan tadi dengan mencampurkan sedikit gula.
Selain anda mendapat kenikmatan suara anda semakin pulih.

36
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

3. Tumbuk segenggam daun pegaga, hingga lumat dan tapis untuk mendapatkan airnya yang pekat.
Campurkan dengan gula dan embunkan selama satu malam. Minum dua kali seminggu.
4. Campurkan dua sudu teh madu lebah (pastikan ianya asli) dengan air suam. Kacau sehingga sebati.
Kemudian minum tiga kali sehari.
5. Kacang Hitam 100 gram, Susu Lembu 1 botol, Minyak Sapi 1 camca besar, Gula Batu 1 bungkus.
Dijadikan makjun

Mengubati Sakit Mulut


Anak anda mengalami sakit mulut. Rawatilah dengan cara berikut.
• Masak santan dari sebiji kelapa dengan satu cawan air.
• Bila hampir menjadi minyak, masukkan dua atau tiga tangkai daun pucuk manis sehingga warnanya
putih.
• Angkat dan sejukkan. Sapukan dalam mulut anak anda.

9. MATA
Menajamkan Penglihatan
1. Jika anda ingin menajamkan penglihatan, satu tindakan yang baik ialah dengan kerap memandang
sesuatu yang hijau.
2. Salah satu petua ialah memandang wajah orang yang kita sayangi seperti wajah ibu, suami, anak-anak
dan saudara sejenis dan elakkan memakan benda yang manis.
3. Bercelak ketika hendak tidur.
4. Kerap duduk mengadap kiblat.
5. Makan lobak putih selalu.

Menghilangkan Lebam Mata


Petua 1 : Teh uncang yg telah digunakan jangan buang. Lekap pada mata dan biarkan semalaman.
Lakukan 3 kali seminggu ketika hendak masuk tidur.
Petua 2 : Sapukan bahagian lebam itu dengan air perahan limau nipis. Lakukan beberapa kali.

Mengelakkan Kepedihan Ketika Mengupas Bawang


Mengupas bawang kadangkala memedihkan mata. Untuk mengelakkannya, rendamkan bawang
tersebut terlebih dahulu. Kemudian barulah dikupas kulitnya.

10. DADA
Memulihkan Sakit Jantung
Rebus beberapa tangkai bunga betik jantan bersama air dan sedikit gula. Minumlah air rebusan tersebut
sehari dua kali pada waktu pagi dan malam.

Menghindarkan Sakit Jantung


Elakkan tidur pada waktu siang. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 15 minit sehari.

Mengurangkan Tekanan

37
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

Ubat untuk anda mengurangkan tekanan ialah dengan mengambil air kelapa muda. Campurkan dengan
air perahan limau nipis. Minum dengan satu nafas sahaja.

Mententeramkan Jiwa
Cara untuk mententeramkan jiwa ialah dengan membaca al-Quran sekurang-kurangnya sekali sehari
pada waktu malam atau pagi.

11. BADAN
Gout
Kaedah Merawat Penyakit Gout. Bahan-bahan
1. Buah limau nipis yang sudah masak
2. Kapur sireh yang di buat daripada kulit kerang
3. Madu lebah asli
4. Kain pembalut

Kaedah rawatan
1. Bacakan ayat-ayat dibawah pada bahan-bahan diatas
2. Bacaannya
Al-Fatihah
Selawat Syifa'
Al-Hasyr : 21-24

ã≅≈sVøΒF{$# šù=Ï?uρ 4 «!$# ÏπuŠô±yz ôÏiΒ %YæÏd‰|ÁtF•Β $Yèϱ≈yz …çµtF÷ƒr&t©9 9≅t6y_ 4’n?tã tβ#uöà)ø9$# #x‹≈yδ $uΖø9t“Ρr& öθs9

uθèδ ( Íοy‰≈y㤱9$#uρ É=ø‹tóø9$# ÞΟÎ=≈tã ( uθèδ ωÎ) tµ≈s9Î) Iω “Ï%©!$# ª!$# uθèδ ∩⊄⊇∪ šχρã©3x tGtƒ óΟßγ¯=yès9 Ĩ$¨Ζ=Ï9 $pκæ5ÎôØtΡ

ßÏΒ÷σßϑø9$# ãΝ≈n=¡¡9$# â¨ρ‘‰à)ø9$# à7Î=yϑø9$# uθèδ ωÎ) tµ≈s9Î) Iω ”Ï%©!$# ª!$# uθèδ ∩⊄⊄∪ ÞΟŠÏm§9$# ß≈oΗ÷q§9$#

ß,Î=≈y‚ø9$# ª!$# uθèδ ∩⊄⊂∪ šχθà2Îô³ç„ $£ϑtã «!$# z≈ysö6ß™ 4 çÉi9x6tGßϑø9$# â‘$¬6yfø9$# Ⓝ͓yèø9$# Ú∅Ïϑø‹yγßϑø9$#

ÞΟŠÅ3ptø:$# Ⓝ͕yèø9$# uθèδuρ ( ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’Îû $tΒ …çµs9 ßxÎm7|¡ç„ 4 4o_ó¡ßsø9$# â!$yϑó™F{$# ã&s! ( â‘Èhθ|Áßϑø9$# ä—Í‘$t7ø9$#

∩⊄⊆∪

21. sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya Engkau melihat Gunung itu khusyuk
serta pecah belah kerana takut kepada Allah. dan (ingatlah), misal-misal Perbandingan ini Kami kemukakan kepada
umat manusia, supaya mereka memikirkannya.
22. Dia lah Allah, Yang tidak ada Tuhan melainkan dia; Yang mengetahui perkara Yang ghaib dan Yang nyata; Dia
lah Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

38
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

23. Dia lah Allah, Yang tidak ada Tuhan melainkan dia; Yang Menguasai (sekalian alam); Yang Maha Suci; Yang
Maha Selamat sejahtera (dari Segala kekurangan); Yang Maha melimpahkan Keamanan; Yang Maha pengawal
serta Pengawas; Yang Maha Kuasa; Yang Maha kuat (menundukkan segala-galanya); Yang Melengkapi Segala
KebesaranNya. Maha suci Allah dari Segala Yang mereka sekutukan dengannya.
24. Dia lah Allah, Yang menciptakan sekalian makhluk; Yang mengadakan (dari tiada kepada ada); Yang
membentuk rupa (makhluk-makhlukNya menurut Yang dikehendakiNya); bagiNyalah nama-nama Yang sebaik-
baiknya dan semulia-mulianya; bertasbih kepadanya Segala Yang ada di langit dan di bumi; dan Dia lah Yang tiada
bandingNya, lagi Maha Bijaksana.

Doa Mengecilkan Bengkak

3. Bancuhkan kapur dan air limau yang diperah dan telah didoakan dan disapukan pada kawasan
bengkak.
4. Sapukan madu lebah asli diatas sapuan kapur
5. Balut balutan itu seharian atau semalaman. Jika di balut pada waktu pagi, dibuka pada waktu malam .
Jika di balut pada waktu malam, dibuka pada pagi keesokan harinya
6. Berdoa dan bermunajatlah kepada Allah

Peringatan1. Kapur dan air limau tadi akan memanaskan kawasan yang bengkak.

Membanyakkan Air Susu Badan Selepas Bersalin


Jika anda mengalami masalah kekurangan air susu badan terutama selepas bersalin, amalkan petua ini:-
1. Sapukan sedikit minyak kelapa pada daun sirih. Kemudian layurkan pada api sehingga layu. Setelah
suam, tekapkan pada buah dada. Lakukan setaip hari.
2. Rebus beberapa helai daun betik yang sederhana muda. Air rebusan tersebut hendaklah diminum dua
hingga tiga kali sehari.
3. Parut lobak putih dan kisar hingga halus. Campurkan dengan satu gelas air suam. Minum dua kali
sehari.
4. Rebus jantung pisang dan makan sebagai ulam dengan nasi.

Mandul
Cubalah untuk mengatasi kemandulan dengan berusaha makan taugeh mentah dan rojak nanas
seminggu sekali. Lakukan sehingga sekitar lima bulan.

Keputihan
1. Makan sekuntum bunga siantan (menjarum) bersama dengan daun sirih. Sebagai ulam pula,
makanlah kuntum bunga inai putih. Amalkan setiap hari.
2. Rendamkan lima tangkai bunga cempaka dalam air panas. Tutup dan biarkan semalaman. Minum
airnya setiap hari di waktu pagi dan petang. Bunga itu boleh direndamkan berulang-ulang hingga rasa
pahitnya hilang.

39
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

3. Rebus secekak daun pegaga dengan akarnya sekali.Campurkan sedikit garam. Minum dua kali sehari
sehingga sembuh.
Mengatasi Mual Ketika Mengandung
Jangan minum air lain setiap hari kecuali air suam.

Mengemukkan Anak-anak Yang Kurus


Jika anak anda kurus, cubalah rawatinya dengan memberi air beras yang mendidih. Amalkan memberi
minuman ini selama seminggu.

Menyegarkan Badan
Mandi haid, selain dari mandi dengan air biasa, elok juga mandi dengan air yang telah diramas daun
bidara untuk kesegaran badan. Caranya :
• Sebelum mandi, mestilah berwudhuk dengan sebaiknya.
• Sesudah mandi, sediakan perca kain atau kapas yang sudah diwangikan dengan minyak wangi atau
kasturi.
• Lalu digosokkan di dinding kemaluan.

Memulihkan Tenaga Lelaki


1. Kisar satu batang lobak merah, ibu kunyit sebesar jari dan setengah gelas air. Tapis dan campurkan
dengan kuning telur ayam kampung. Setelah itu campurkan pula gula batu dan satu sudu makan madu.
Minum tiga kali seminggu.
2. Makan sebiji telur ayam kampung dengan madu setiap hari. Kemudian diikuti dengan meminum akar
kayu.
3. Makan sebiji limau selama 3 hari setiap malam. Disamping itu sapukan campuran minyak zaitun,
seulas bawang putih dan 7 biji lada hitam ke zakar. Puasa seks tiga hari.

Ubat Pitam
Ambil Daun Pucuk manis. Ramas sedikit pucuk manis dengan air. Embunkan semalaman. Pada
keesokkan paginya, lumurkan di kepala. Lakukan beberapa kali.

Menghilangkan Rasa Lenguh dan Letih


1. Buah anggur basah jika dimakan selalu dapat menghilangkan rasa lenguh dan letih.
2. Gosokkan dua daun sirih yang agak muda pada tapak tangan hingga mengeluarkan air. Sapukan pada
bahagian yang lenguh. Lakukan sekerap yang mungkin sehingga hilang lenguh-lenguh tersebut.

Melawas Kencing
1. Kisar dua potong nanas yang kurang masak dengan dua gelas air. Tapis dan minum dua kali sehari.
2. Rebus secekak daun pegaga. Tinggalkan sehingga menjadi dua gelas air. Minumlah sekali sehari.

Batu Karang
1. Al-Fatihah
2. Selawat Syifa’

40
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

3. Selawat Tafrijiyyah
4. Al-Hasyr : 21-24

ã≅≈sVøΒF{$# šù=Ï?uρ 4 «!$# ÏπuŠô±yz ôÏiΒ %YæÏd‰|ÁtF•Β $Yèϱ≈yz …çµtF÷ƒr&t©9 9≅t6y_ 4’n?tã tβ#uöà)ø9$# #x‹≈yδ $uΖø9t“Ρr& öθs9

uθèδ ( Íοy‰≈y㤱9$#uρ É=ø‹tóø9$# ÞΟÎ=≈tã ( uθèδ ωÎ) tµ≈s9Î) Iω “Ï%©!$# ª!$# uθèδ ∩⊄⊇∪ šχρã©3x tGtƒ óΟßγ¯=yès9 Ĩ$¨Ζ=Ï9 $pκæ5ÎôØtΡ

ßÏΒ÷σßϑø9$# ãΝ≈n=¡¡9$# â¨ρ‘‰à)ø9$# à7Î=yϑø9$# uθèδ ωÎ) tµ≈s9Î) Iω ”Ï%©!$# ª!$# uθèδ ∩⊄⊄∪ ÞΟŠÏm§9$# ß≈oΗ÷q§9$#

ß,Î=≈y‚ø9$# ª!$# uθèδ ∩⊄⊂∪ šχθà2Îô³ç„ $£ϑtã «!$# z≈ysö6ß™ 4 çÉi9x6tGßϑø9$# â‘$¬6yfø9$# Ⓝ͓yèø9$# Ú∅Ïϑø‹yγßϑø9$#

ÞΟŠÅ3ptø:$# Ⓝ͕yèø9$# uθèδuρ ( ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’Îû $tΒ …çµs9 ßxÎm7|¡ç„ 4 4o_ó¡ßsø9$# â!$yϑó™F{$# ã&s! ( â‘Èhθ|Áßϑø9$# ä—Í‘$t7ø9$#

∩⊄⊆∪

21. sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya Engkau melihat Gunung itu khusyuk
serta pecah belah kerana takut kepada Allah. dan (ingatlah), misal-misal Perbandingan ini Kami kemukakan kepada
umat manusia, supaya mereka memikirkannya.
22. Dia lah Allah, Yang tidak ada Tuhan melainkan dia; Yang mengetahui perkara Yang ghaib dan Yang nyata; Dia
lah Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
23. Dia lah Allah, Yang tidak ada Tuhan melainkan dia; Yang Menguasai (sekalian alam); Yang Maha Suci; Yang
Maha Selamat sejahtera (dari Segala kekurangan); Yang Maha melimpahkan Keamanan; Yang Maha pengawal
serta Pengawas; Yang Maha Kuasa; Yang Maha kuat (menundukkan segala-galanya); Yang Melengkapi Segala
KebesaranNya. Maha suci Allah dari Segala Yang mereka sekutukan dengannya.
24. Dia lah Allah, Yang menciptakan sekalian makhluk; Yang mengadakan (dari tiada kepada ada); Yang
membentuk rupa (makhluk-makhlukNya menurut Yang dikehendakiNya); bagiNyalah nama-nama Yang sebaik-
baiknya dan semulia-mulianya; bertasbih kepadanya Segala Yang ada di langit dan di bumi; dan Dia lah Yang tiada
bandingNya, lagi Maha Bijaksana.

5. Al-Baqarah : Ayat 60

$YΖøŠtã nοuô³tã $tFt⊥øO$# çµ÷ΖÏΒ ôNtyfx Ρ$$sù ( tyfy⇔ø9$# š‚$|ÁyèÎn/ >ÎôÑ$# $oΨù=à)sù ϵÏΒöθs)Ï9 4†y›θãΒ 4’s+ó¡oKó™$# ÏŒÎ)uρ *

tωšø ãΒ ÇÚö‘F{$# †Îû (#öθsW÷ès? Ÿωuρ «!$# É−ø—Íh‘ ÏΒ (#θç/uõ°$#uρ (#θè=à2 ( óΟßγt/uô³¨Β <¨$tΡé& ‘≅à2 zΟÎ=tã ô‰s% (

∩∉⊃∪

60. dan (ingatlah) ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka Kami berfirman: "Pukulah
batu itu Dengan tongkatmu", (ia pun memukulnya), folalu terpancutlah dari batu itu dua belas mata air;

41
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

Sesungguhnya tiap-tiap satu puak (di antara mereka) telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. (dan
Kami berfirman): "Makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu, dan janganlah kamu merebakkan bencana
kerosakan di muka bumi".

6. Doa Menghidar Syaitan


7. Ayatul-Kursi
8. Doa pilihan untuk sembuhkan batu karang
9. Al-Mukminuun : 115-118

ωÎ) tµ≈s9Î) Iω ( ‘,ysø9$# à7Î=yϑø9$# ª!$# ’n?≈yètGsù ∩⊇⊇∈∪ tβθãèy_öè? Ÿω $uΖøŠs9Î) öΝä3¯Ρr&uρ $ZWt7tã öΝä3≈oΨø)n=yz $yϑ¯Ρr& óΟçFö7Å¡yssùr&

…çµç/$|¡Ïm $yϑ¯ΡÎ*sù ϵÎ/ …çµs9 z≈yδöç/ Ÿω tyz#u $·γ≈s9Î) «!$# yìtΒ äíô‰tƒ tΒuρ ∩⊇⊇∉∪ ÉΟƒÌx6ø9$# ĸöyèø9$# >u‘ uθèδ

∩⊇⊇∇∪ tÏΗ¿q≡§9$# çö+yz |MΡr&uρ óΟymö‘$#uρ öÏ øî$# Éb>§‘ ≅è%uρ ∩⊇⊇∠∪ tβρãÏ ≈s3ø9$# ßxÎ=ø ムŸω …絯ΡÎ) 4 ÿϵÎn/u‘ y‰ΖÏã

115. "Maka Adakah patut kamu menyangka Bahawa Kami hanya menciptakan kamu (dari tiada kepada ada) sahaja
Dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu? dan kamu (menyangka pula) tidak akan dikembalikan kepada
kami?"
116. maka (dengan Yang demikian) Maha Tinggilah Allah Yang Menguasai seluruh alam, lagi Yang tetap benar;
tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan Yang mempunyai Arasy Yang mulia.
117. dan sesiapa Yang menyembah Tuhan Yang lain bersama-sama Allah, Dengan tidak berdasarkan sebarang
keterangan mengenainya, maka Sesungguhnya hitungannya (dan balasan amalnya Yang jahat itu) disediakan di sisi
Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang Yang kafir tidak akan berjaya.
118. dan berdoalah (Wahai Muhammad Dengan berkata): "Wahai Tuhanku, berikanlah ampun dan kurniakan
rahmat, dan sememangnya Engkaulah sahaja sebaik-baik pemberi rahmat!"

Bahan-bahan rawatan
1. Air
2. Lobak putih : 3 biji
3. Gula batu

Kaedah rawatan
Dibacakan Asas 10 dan surah serta doa yang tertentu pada semua bahan di atas. Lobak putih akan
dibuat jus serta dicampurkan gula batu. Cara menyediakan dengan membersih lobak dan memotong
halus dan dimasukkan dalam blender bersama gula batu dikisar sehingga lumat. Campuran perlu ditapis
dan dimasukkan dalam 3 botol untuk tiga biji lobak yang dikisar itu dan diletakkan dalam peti ais. Perlu
diminum oleh pesakit selama 3 hari berturut-turut setiap pagi. Maknanya sebiji setiap hari sehingga
habis.

Segarkan Saraf
Rebus daun serai wangi, daun pandan dan daun nangka. Biarkan airnya kering sehingga menjadi satu
cawan. Amalkan meminumnya seminggu sekali.

42
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

Berkhatan Cepat Sembuh


Rebus beberapa helai daun jambu batu dalam periuk kecil. Biarkan sehingga mendidih. Campurkan
dengan air sejuk dan basuh kemaluan dengan air itu.

Penawar Kencing Manis


Kaedah 1: Daun Tin dan Daun betik kering yang gugur di tanah (bukan atas pokok). Masuk dlm botol.
Masuk air panas dan doa
- Al-fatihah
- Doa hadis
- Doa Ilaj ilahi
Dan diminum.

Kaedah 2: Kulit buah teja direbus dan dibuat minum

Kaedah 3: Pisang berangan dan batang bakawali. Masukkan batang bakawali kedalam pisang dan telan
(bagi mengelakkan rasa pahit bakawali)

1. Cabut sebatang bunga matahari. Bersihkan dan potong kira-kira satu inci dari bahagian akarnya.
Rebus sehingga airnya tinggal satu gelas sahaja. Tapis dan minum sekali seminggu.
2. Kisar beberapa helai daun mengkudu sehingga lumat. Rebus sehingga airnya tinggal kira-kira secawan.
Minum tiga hari berturut-turut.
3. Diambil Jerangau dan dimakan dengan sirih pisang.

Sakit Kuning
Hiris nipis-nipis sedikit rebung. Kemudian rebus sehingga mendidih. Amalkan meminum air rebusan
tersebut. Ulangi sehingga sembuh.

Senang Bersalin
Supaya mudah bersalin, telanlah sebiji telur ayam kampung mentah setiap pagi seminggu sebelum
waktu untuk melahirkan anak.

Batu Karang
Buang kulit sebiji kelapa muda (hijau). Kemudian bakar kulit ini selama 15 minit. Ambil air dan isinya dan
bancuhkan dengan tiga biji telur ayam kampung kemudian di minum.

12. KAKI
Bengkak Kaki Waktu Hamil
Bersihkan taugeh besar, buang semua batangnya.Rebus di dalam kuali. Masukkan satu gelas air ke
dalamnya. Apabila telah suam, minum airnya. Ulangi sehingga bengkak tersebut surut.

Mengubat Kaki Terseliuh

43
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

Tumbuk kunyit dan panaskan bersama minyak. Sapukan pada tempat yang sakit. Kemudian balutkan
dengan daun tembaga suasa.

Cengkam Kuku Yang Bernanah


Gunting cili di bahagian hujung cili kering. Kemudian salaikan pada api dalam tempoh lebih kurang lima
saat, jangan sampai hangus. Selepas itu titiskan minyak perlahan-lahan ke bahagian kuku yang bengkak.
Anda akan terasa panas dan sakit sedikit, tetapi hanya sebentar dan akan kembali seperti sediakala.

Ubat sakit lutut dan Bengkak Sendi


Bahan-bahan yang diperlukan:
1- Satu sudu kapor sirih
2- Satu biji limau nipis (perah ambil airnya)
3- Satu sudu madu lebah
4- Air
Gaul semua bahan-bahan tadi dan sapu di tempat yang sakit kemdian dibalut sebelum tidur
Doa yang perlu dibaca:
1- Al Fatihah
2- Selawat Syifa’
3- Surah al Hasyr ayat 21-23
4. Doa bengkak

Ertinya :
“Ya Allah yang mengecilkan segala yang besar dan membesarkan segala yang
kecil, kecilkanlah apa yang ada padaku ini”(H.R. Al Hakim)

13. DARAH
Mengelakkan Kelesuan Ketika Haid
Cara untuk mengatasinya ialah :-
• Rebus sedikit ketumbar, kunyit hidup, asam jawa dan sedikit gula merah. Biarkan mendidih.
• Setelah sejuk, minumlah dua kali sehari.

Menambahkan Darah
Cara-cara untuk menambahkan darah (yang hilang) dalam badan anda ialah :
1. Bersihkan dan tumbuk akar bayam duri. Campurkan air dan perah serta tapis. Kemudian
campurkan lagi dengan kuning telur, madu dan segelas santan. Masukkan sedikit garam kemudian
kacau. Amalkan meminumnya setiap pagi sebelum makan selama 10 hari berturut-turut. Sekiranya anda
sering buang air atau sakit perut, hentikan dahulu dan ulangi meminumnya sehingga sakit perut hilang.
2. Amalkan memakan sayur bayam merah yang direbus.
Penawar Batu Karang

44
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

Didihkan sebatang pokok matahari bersama akarnya. Biarkan sehingga airnya tinggal kira-kira satu gelas.
Setelah sejuk, tapis dan minum seperti air teh dan ulangi sehingga beberapa hari.

Kurang Darah Akibat Kemalangan


Tumbuk dua kerat lempoyang sebesar ibu jari, sedikit kunyit hidup dan sedikit gula merah. Rebus
dengan tiga gelas air.

Tekanan darah tinggi atau hipertensi


Doa yang dibaca
1. ASAS 10
2. Doa demam panas.

ِ ‫ص ِغي َْر ِمنْ شِ َّد ِة ْال َح ِري‬


،‫ْق‬ َّ ‫ َوعِ رْ َق ُه ال‬،‫ َو َع ْظ َم ُه ال َّدقِ ْي َق‬،‫اللھم ارْ َح ْم ِج ْلدَ هُ الرَّ ِقي َْق‬
،‫ وال ُن ْت ِت ِنيْ ْال َف َم‬،‫س‬ َ ‫ َفالَ َتصْ دَ عِ ي الرَّ ْأ‬،‫العظيم‬ِ 6
ِ ‫ت ِبا‬ِ ‫ت آ َم ْن‬ ِ ‫ إنْ ُك ْن‬،‫دَم‬ ُ
ٍ ‫يا أ َّم م ِْل‬
َ ً ‫< إِلَھا‬
‫آخ َر‬ ِ ‫ َو َت َحوَّ لِي َع ْن ُه إِلَى َم ِن ا َّت َخ َذ َم َع‬،‫وال َت ْش َر ِبي ال َّد َم‬.
Ya Allah! Kasihanilah kulitnya yang lembut, tulangnya yang halus dan uratnya yang sempit daripada
terlalu panas. Wahai Ummi Mildam (nama asal sakit demam), jikalau engkau sesungguhnya
beriman dengan Allah yang Maha Agung, maka janganlah kau sakit kepala, janganlah kau pahitkan
mulut dan janganlah kau minum darah. Berpindahlah darinya kepada orang yang menyekutukan
Allah dengan tuhan yang lain.

3. Tambahan Doa

Bahan rawatan
1. Kelapa muda 3 biji

Kaedah rawatan
Dibacakan rangkaian Asas 10 dan doa pilihan untuk penyakit darah tinggi ke atas 3 biji kelapa muda.
Kelapa tersebut hendaklah diratakan di bahagian atas serta bawah supaya mudah didirikan. Buatkan
lubang kecil di atas kelapa sehingga nampak air kelapa untuk dibacakan doa.

Kesemua kelapa tersebut hendaklah dipanaskan sehingga mendidih. Caranya, letakkan tudung periuk
atas dapur gas anda dan letakkan kelapa muda tadi di atas tudung periuk, panaskanlah dengan api yang
sederhana sehingga air kelapa tersebut mendidih. Kemudian sejukkan dahulu dan hendaklah pula
diembunkan daripada malam sehingga subuh di kawasan luar rumah yang terbuka. Setelah siap
diembunkan, maka bolehlah dibuat minum pagi tersebut. Mestilah dilakukan pada tiga hari berturut-
turut maknanya setiap biji bagi setiap malam. Mengikut pengalaman pesakit, darah tinggi akan menurun
selepas melakukan amalan ini. Digalakkan supaya amalan ini dibuat secara berkala setiap bulan dan
sebagainya.

45
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

Kurangkan Penyakit Darah Tinggi


1. Ramas asam jawa dengan segelas air panas. Kemudian campurkan satu sudu gula merah ke dalam air
asam jawa. Minum dan bawa berehat.
2. Tumbuk secekak daun bunga raya hingga lumat. Bancuh dengan segelas air. tapis dan minum setiap
hari.
3. Campurkan isi kelapa muda dengan air limau nipis. Minum dua kali sehari. Amalkan selalu.
4. Amalkan memakan belimbing besi setiap hari.
5. Ambil Cekur 1 jemput, Rumput Halia 1 jemput, Kunyit Terus 1 jemput, Kulit Maimuk 1 jemput, Bunga
Tanjung Putih dan Merah 1 jemput, Pokok Terung Pipit 1 jemput, Halba 1 jemput dan Cabai Pintai 7 biji.
Direbus dan diminum airnya.

Mabuk Kenderaan
1. Minum tiga sudu besar madu lebah asli yang dicampurkan dengan sedikit garam sebelum memulakan
perjalanan.
2. Kupas ubi keledek yang berwarna kuning. Makan mentah-mentah apabila terasa loya semasa dalam
perjalanan.

14. TELINGA
Telinga Dimasuki Serangga
1. Tutup hidung dan telinga yang tidak dimasuki semut. Hembuskan nafas sekuat-kuatnya sehingga
serangga keluar.
2. Masukkan minyak kelapa pada telinga yang dimasuki semut.

15. BARAH
Mengubati Barah
Petua 1: DOA YANG DIBACA

1. Wirid Asas 10
2. Al-Muawwizat
3. Al-Baqarah : 60

$YΖøŠtã nοuô³tã $tFt⊥øO$# çµ÷ΖÏΒ ôNtyfx Ρ$$sù ( tyfy⇔ø9$# š‚$|ÁyèÎn/ >ÎôÑ$# $oΨù=à)sù ϵÏΒöθs)Ï9 4†y›θãΒ 4’s+ó¡oKó™$# ÏŒÎ)uρ *

tωšø ãΒ ÇÚö‘F{$# †Îû (#öθsW÷ès? Ÿωuρ «!$# É−ø—Íh‘ ÏΒ (#θç/uõ°$#uρ (#θè=à2 ( óΟßγt/uô³¨Β <¨$tΡé& ‘≅à2 zΟÎ=tã ô‰s% (

∩∉⊃∪

60. dan (ingatlah) ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka Kami berfirman: "Pukulah
batu itu Dengan tongkatmu", (ia pun memukulnya), folalu terpancutlah dari batu itu dua belas mata air;
Sesungguhnya tiap-tiap satu puak (di antara mereka) telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. (dan

46
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

Kami berfirman): "Makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu, dan janganlah kamu merebakkan bencana
kerosakan di muka bumi".

4. Al-Qalam : 1-2

∩⊄∪ 5βθãΖôfyϑÎ/ y7În/u‘ Ïπyϑ÷èÏΖÎ/ |MΡr& !$tΒ ∩⊇∪ tβρãäÜó¡o„ $tΒuρ ÉΟn=s)ø9$#uρ 4 úχ

1. Nuun. Demi Pena dan apa Yang mereka tulis, -


2. Engkau (Wahai Muhammad) - Dengan sebab nikmat pemberian Tuhanmu - bukanlah seorang gila (sebagaimana
Yang dituduh oleh kaum musyrik, bahkan Engkau adalah seorang Yang bijaksana).

5. Al-Imran : 26-27

‘ΑÉ‹è?uρ â!$t±n@ tΒ –“Ïèè?uρ â!$t±n@ £ϑÏΒ šù=ßϑø9$# äíÍ”∴s?uρ â!$t±n@ tΒ šù=ßϑø9$# ’ÎA÷σè? Å7ù=ßϑø9$# y7Î=≈tΒ ¢Οßγ¯=9$# È≅è%

( È≅øŠ©9$# ’Îû u‘$yγ¨Ψ9$# ßkÏ9θè?uρ Í‘$yγ¨Ψ9$# ’Îû Ÿ≅øŠ©9$# ßkÏ9θè? ∩⊄∉∪ փωs% &óx« Èe≅ä. 4’n?tã y7¨ΡÎ) ( çö+y‚ø9$# x8ωuŠÎ/ ( â!$t±n@ tΒ

∩⊄∠∪ 5>$|¡Ïm Îö+tóÎ/ â!$t±n@ tΒ ä−ã—ös?uρ ( Çc‘y⇔ø9$# zÏΒ |MÍh‹yϑø9$# ßlÌ÷‚è?uρ ÏMÍh‹yϑø9$# š∅ÏΒ ¢‘y⇔ø9$# ßlÌ÷‚è?uρ

26. Katakanlah (Wahai Muhammad): "Wahai Tuhan Yang mempunyai Kuasa pemerintahan! Engkaulah Yang
memberi Kuasa pemerintahan kepada sesiapa Yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah Yang mencabut Kuasa
pemerintahan dari sesiapa Yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga Yang memuliakan sesiapa Yang Engkau
kehendaki, dan Engkaulah Yang menghina sesiapa Yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja
adanya Segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
27. "Engkaulah (Wahai Tuhan) Yang memasukkan waktu malam ke Dalam waktu siang, dan Engkaulah Yang
memasukkan waktu siang ke Dalam waktu malam. Engkaulah juga Yang mengeluarkan sesuatu Yang hidup dari
benda Yang mati, dan Engkaulah Yang mengeluarkan benda Yang mati dari sesuatu Yang hidup. Engkau jualah Yang
memberi rezeki kepada sesiapa Yang Engkau kehendaki, Dengan tiada hitungan hisabnya".

6. As-Shaffaat : 1-10

>§‘ ∩⊆∪ Ó‰Ïn≡uθs9 ö/ä3yγ≈s9Î) ¨βÎ) ∩⊂∪ #·ø.ÏŒ ÏM≈uŠÎ=≈−G9$$sù ∩⊄∪ #\ô_y— ÏN≡tÅ_≡¨“9$$sù ∩⊇∪ $y |¹ ÏM≈¤ ¯≈¢Á9$#uρ

∩∉∪ É=Ï.#uθs3ø9$# >πuΖƒÌ“Î/ $u‹÷Ρ‘‰9$# u!$uΚ¡¡9$# $¨Ζ−ƒy— $¯ΡÎ) ∩∈∪ É−Ì≈t±yϑø9$# cUu‘uρ $yϑåκs]÷at/ $tΒuρ ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$#

∩∇∪ 5=ÏΡ%y` Èe≅ä. ÏΒ tβθèùx‹ø)ãƒuρ 4’n?ôãF{$# Z∼yϑø9$# ’n<Î) tβθãè£ϑ¡¡o„ ω ∩∠∪ 7ŠÍ‘$¨Β 9≈sÜø‹x© Èe≅ä. ÏiΒ $Zàø Ïmuρ

∩⊇⊃∪ Ò=Ï%$rO Ò>$pκÅ− …çµyèt7ø?r'sù sπx ôÜsƒø:$# y#ÏÜyz ôtΒ ωÎ) ∩∪ ë=Ϲ#uρ Ò>#x‹tã öΝçλm;uρ ( #Y‘θãmߊ

1. Demi (hamba-hambaKu) Yang berbaris Dengan berderet-deret -


2. (hamba-hambaKu) Yang melarang (dari kejahatan) Dengan sesungguh-sungguhnya -

47
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

3. (hamba-hambaKu) Yang membaca kandungan Kitab Suci;


4. (Sumpah Demi sumpah) Sesungguhnya Tuhan kamu hanyalah satu -
5. Tuhan (yang mencipta serta mentadbirkan) langit dan bumi dan Segala Yang ada di antara keduanya, dan Tuhan
(yang mengatur) tempat-tempat terbit matahari.
6. Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit Yang dekat (pada penglihatan penduduk bumi) Dengan hiasan
bintang-bintang.
7. dan (Kami pelihara urusan langit itu) Dengan serapi-rapi kawalan dari (masuk campur) tiap-tiap Syaitan Yang
derhaka;
8. (dengan itu) mereka tidak dapat memasang telinga mendengar (percakapan malaikat) penduduk langit, dan
mereka pula direjam (dengan api) dari Segala arah dan penjuru,
9. untuk mengusir mereka; dan mereka pula beroleh azab seksa Yang tidak putus-putus.
10. kecuali sesiapa di antara syaitan-syaitan itu Yang curi mendengar mana-mana percakapan (malaikat), maka ia
diburu dan diikuti (dengan rejaman) api Yang menjulang lagi menembusi.

7. Doa Mengecilkan Bengkak

8. Doa pilihan untuk sembuhkan barah

Bahan-bahan rawatan
1. Air
2. Kangkung liar (dalam secekak)
3. Kunyit putih
4. Tambahan (minyak zaiton jika diperlukan)

Kaedah rawatan
Dibacakan Asas 10 dan surah serta doa yang tertentu pada semua bahan di atas. Kangkung liar
hendaklah ditumbuk halus dengan dicampur air doa, kemudian hendaklah ditampal dibahagian luar
sakit barah. Manakala kunyit putih pula hendaklah direbus sehingga kering separuh air dari bekas,
dibuat minum pagi dan malam.

Petua 2: Akar Kemunting 1 genggam, Akar Temin 1 genggam, akar Mentajam 1 genggam, Akar Melur
Akar 1 genggam dan Akar Bunga Raya Putih 1 genggam. Rebus dan minum airnya atau asah pada batu
dan sapu.

Bengkak Kerana Barah


Ambil kapur dan buat tanda ‘X’ sambil berdoa dengan Doa bengkak:

Ertinya :
“Ya Allah yang mengecilkan segala yang besar dan membesarkan segala yang

48
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

kecil, kecilkanlah apa yang ada padaku ini”(H.R. Al Hakim)

Menghidap Barah Rahim


Untuk mengubati barah rahim, rebus dan minum air benalu teh yang tumbuh di dataran tinggi (750
meter dari aras laut). Amalkan selama tiga bulan.

Petua Mengelakkan Barah


1. Minumlah air rendaman daun teh (hijau atau hitam, tetapi bukan herba) kerana ia mengandungi
antioksidan. Ia boleh mencegah sel kanser daripada berkembang.
2. Makanlah tomato kerana ia penuh dengan vitamin C, yang boleh membantu mencegah kerosakan sel.
3. Makan kacang soya, kerana phytoestrogen di dalam kacang soya mungkin menolong melindungi
daripada kanser payu dara dan prostat.
4. Makan sayur brokoli, kobis, dan bunga kobis kerana sayur-sayuran ini mengandungi bahan melawan
kanser. Juga mengandungi pelbagai zat yang lain.
5. Campurkan halia dan bawang di dalam makanan kerana ia juga mengandungi bahan-bahan melawan
kanser.
6. Jangan ketinggalan memakan oren, lemon dan lain-lain bauh sitrus yang mengandungi bahan-bahan
meransang sel-sel kebal membunuh kanser. Mengandungi vitamin C yang banyak.
7. Jangan ketinggalan juga memakan anggur merah kerana ia mengandungi bahan yang menghalang
pengeluaran enzim oleh badan yang digunakan oleh sel kanser.
8. Makan makanan tinggi serat seperti beras yang boleh menolong mengurangkan risiko beberapa jenis
kanser.
9. Dapatkan omega - 3 asid lemak yang terdapat di dalam minyak ikan kerana ia membantu melawan
kanser payu dara, prostat dan pankreas.
10. Juga dapatkan hasil tenusu rendah lemak yang boelh mengurangkan risiko kanser payu dara, bawah
usus, prostat, rahim dan pankreas.

16. TULANG
1. Ubat Patah Tulang
Petua 1: Ambil kacang adas giling halus-halus kemudian masukkan kapur batu bersamaan banyak dan
jadam dipukul dengan telur putih apabila berpudi sapukan ke tempat yang patah itu diikat baik-baik.

Petua 2: Diambil telur ayam dan buang kuningnya ambil putihnya sahaja. Diramas dengan tanah
liat hingga sebati dan ditampal pada bahagian patah. Jika berasa sejuk menandakan ianya mujarab.

Menghilangkan Bisa-bisa Tulang


1. Masukan sedikit garam ke dalam air suam. Rendamkan kaki ke dalamnya selama 15 minit. Lakukan 3
kali seminggu.
2. Rebus ayam muda dengan kacang merah sehingga mendidih. Setelah sejuk, minum air tersebut.
Amalkan meminumnya selama dua minggu.
3. Ambil satu sudu cuka makan, taungkan sedikit pada tapak tangan. Gosokkan pada bahagian yang
sakit. Biarkan selama setengah jam. Kemudian bersihkan dan mandi seperti biasa.

49
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

ATAU
1. Campurkan biji kani, halia, akar kayu dengan air. Rebus kesemua bahan tadi sehingga mendidih.
Dalam keadaan masih panas(suam), minum air rebusan tersebut. Amalkan setiap hari.
2. Minumlah air rebusan daun pegaga setiap hari. Selain daripada direbus, daun pegaga juga boleh
dibuat ulam. Makanlah bersama garam dan lada hitam yang ditumbuk halus.

17. LUMPUH DAN STROKE (ANGIN AHMAR)

1. Disiplin Asas 10
2. Surah Al-An’am : Ayat 36
3. Surah Al-Anbiyaa’ : 30
4. Doa pilihan
5. Tambahan doa rihul ahmar

BAHAN RAWATAN 1
1. Lada hitam (1/2 kilo)
2. Akar betik (9 potong setiap 1 inci)
3. Pasir pantai (1/2 kilo)
4. 3 beg uncang kain

KAEDAH RAWATAN 1
Dibacakan doa pada bahan rawatan, kemudian lada hitam,akar betik dan pasir yang ada dibahagikan
sama rata kepada 3 bahagian. Masukkan setiap bahagian ke dalam 3 uncang kain yang disediakan tadi.
Sediakan dapur api/gas yang dialas dengan penutup periuk dengan api yang perlahan. Hendaklah
meletakkan ketiga-tiga uncang tersebut di atas tudung periuk yang agak panas tadi. Kemudian ambillah
secara bergilir-gilir setiap uncang yang dipenuhi tiga bahan campuran rawatan tadi untuk
dituamkan/disapukan pada bahagian tubuh yang mengalami sakit lumpuh satu persatu, lakukanlah
dalam tempoh masa setengah jam pagi dan malam setiap hari.

BAHAN RAWATAN 2
1. Halia (besar penumbuk)
2. Lengkuas (besar penumbuk)
3. Minyak tanah (botol kecil anggaran 15ml)

KAEDAH RAWATAN 2
Halia dan lengkuas hendaklah dikisar halus menggunakan blend untuk mendapatkan pati minyak yang
boleh ditapiskan terlebih dahulu. Pati minyak daripada tapisan kedua-dua bahan tadi perlu dicampurkan
dengan sedikit minyak tanah untuk dijadikan minyak sapuan kepada bahagian tubuh yang lumpuh.
Hendaklah disapukan setiap pagi,petang dan malam pada kadar yang berpatutan supaya tidak terlalu
panas atau memudaratkan fizikal pesakit pula.

18. LAMBAT DAPAT ZURIAT

50
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

Dalam kaedah pengubatan Islam pula terdapat himpunan ayat serta doa pilihan untuk diamalkan setiap
pasangan agar dipermudahkan usaha memperolehi zuriat. Pada masa yang sama dapat juga di"scan"
sama ada pasangan atau salah seorang ada gangguan ataupun tidak. Berikut diturunkan kaedah
pengubatan Islam oleh As-Syifa’ Melaka, mudah-mudahan dengan sedikit pengalaman serta usaha kita
semua akan dimakbulkan doa bagi mereka yang berhajat.

Doa Yang Dibaca :


1. Al-Fatihah
2. Disiplin Asas 10
3. Al-Anbiya’ : Ayat 30
4. Al-Anbiya’ : Ayat 89
5. Ali-Imran : Ayat 38
6. Doa

Bahan-bahan rawatan
1. Susu Kuda atau
2. Air Hujan Malam Jumaat atau
3. Kelapa Muda 3 biji,kismis 1/2/ kilo dan susu lembu segar (1 liter)
4. Lain-lain(jika perlu)

Kaedah rawatan
Dibacakan ayat serta doa kepada bahan yang dibawa. Susu kuda dan air hujan malam jumaat dibuat
minum dan mandi bagi pasangan. Jika guna bahan ke-3, isteri perlu meminum air kelapa muda selama 3
hari berturut-turut manakala suami pula memakan campuran kismis dan susu segar yang telah dimasak
menjadi umpama makjun untuk dimakan sedikit sebelum tidur. Perlulah berjumpa ustaz untuk
mengetahui kaedah pengubatan yang tertib.

19. SELUSUH
Selusuh memang dikenali dikalangan masyarakat wanita melayu apabila tiba saat-saat hampir untuk
melahirkan anak. Air yang didoakan itu boleh dibacakan sendiri oleh suami ataupun pengamal
pengubatan Islam yang dikenali. Dengan berkat bacaan doa serta ikhtiar maka hanya kepada Allah jua
agar para isteri yang akan melahirkan zuriat agar dipermudahkan urusan kelahiran si anak kecil yang
bakal menjadi mujahid serta mujahidah pada masa akan datang.
Amalan Air Selusuh atau Minyak Selusuh ini memang tiada riwayatnya didalam al-Quran mahupun
hadith. Setiap amalan yang bukan merupakan 'ibadat' atau diluar skop ibadat hukumnya adalah MUBAH
(Harus). Jika dilihat dari segi content amalan tersebut seperti do'a agar kelahirannya mudah dengan
bacaan2 yang tidak menyanggahi syara'; seperti TIDAK melakukan tawassul kepada Fatimah, 'Aisyah,
Maryam dsb, HANYA memohon kepada Allah swt semata-mata dengan Asma' wa Sifatnya, dan tidak
mempunyai kepercayaan2 tertentu, tidaklah ia menjadi satu kesalahan.
DOA YANG DIBACA

51
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

1. Al-Fatihah
2. Selawat Syifa’

3. Al-Hasyr : 21-24
4. Doa Selusuh

Terjemahan : "Ya Allah, dengan hak Maryam, juga hak hamba yang diturunkan kepadanya surah
Maryam, ringankanlah daripadanya (sebut nama pesakit dan nama ibunya) penderitaan bersalin,
dengan rahmatMu, wahai Tuhan yang amat mengasihani dari segala-galanya".

5. Doa Pemudah

"Tuhanku, permudahkanlah dan jangan Kau sukarkan kerana Engkaulah yang maha memudahkan,
segala yang susah adalah mudah bagiMu, Ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan, dengan
rahmatMu, ya Arhamar Rahimin".

BAHAN-BAHAN
1. Air (jika air zam-zam lagi baik)

52
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

KAEDAH PENGUBATAN
Dibacakan semua rangkaian doa di atas ke atas air. Hendaklah diberi minum air kepada isteri seeloknya
seminggu sebelum dijangkakan bersalin. Boleh disapu ke atas perut selepas waktu asar sambil berdoa
agar Allah SWT mempermudahkan urusan kelahiran si anak.

20. ANAK DEGIL


Anak degil atau keras hati atau tidak mendengar kata pastilah meruntun jiwa ibu yang mengandung
serta melahirkannya. Tidak pasti di mana punca masalah ini berlaku tetapi kata pepatah kalau nak
melentur buluh biarlah dari rebung jika dan besar patah jadinya. Namun begitu berdasarkan
pengalaman masalah anak menjadi degil dan sebagainya kemungkinan disebabkan prosedur didikan
yang diterima, pengaruh kawan dan sekitarnya, pertembungan alam remaja ke dewasa, kurang ilmu dan
didikan agama, tidak melakukan amalan wajib seorang muslim, mengikut hawa nafsu muda dan ada juga
disebabkan oleh gangguan jin dan syaitan.

Bahan rawatan
1. Air mineral
2. Sedikit garam
3. Sedikit beras
4. Sedikit gula
5. Makanan kering kesukaan anak

Doa rawatan
1. Asas 10
2. Thoha : 1-5

t,n=y{ ô£ϑÏiΒ WξƒÍ”∴s? ∩⊂∪ 4y´øƒs† yϑÏj9 ZοtÅ2õ‹s? ωÎ) ∩⊄∪ #’s+ô±tFÏ9 tβ#uöà)ø9$# y7ø‹n=tã $uΖø9t“Ρr& !$tΒ ∩⊇∪ µÛ

∩∈∪ 3“uθtGó™$# ĸöyèø9$# ’n?tã ß≈oΗ÷q§9$# ∩⊆∪ ’n?ãèø9$# ÏN≡uθ≈uΚ¡¡9$#uρ uÚö‘F{$#


1. Taa' Haa.
2. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu (Wahai Muhammad) supaya Engkau menanggung kesusahan.
3. hanya untuk menjadi peringatan bagi orang-orang Yang takut melanggar perintah. Allah
4. (Al-Quran) diturunkan dari (Tuhan) Yang menciptakan bumi dan langit Yang tinggi.
5. Iaitu (Allah) Ar-Rahman, Yang bersemayam di atas Arasy.

3. Ali-Imran : 103-104

t÷t/ y#©9r'sù [!#y‰ôãr& ÷ΛäΖä. øŒÎ) öΝä3ø‹n=tæ «!$# |Myϑ÷èÏΡ (#ρãä.øŒ$#uρ 4 (#θè%§x s? Ÿωuρ $Yè‹Ïϑy_ «!$# È≅ö7pt¿2 (#θßϑÅÁtGôã$#uρ

ª!$# ßÎit6ムy7Ï9≡x‹x. 3 $pκ÷]ÏiΒ Νä.x‹s)Ρr'sù Í‘$¨Ζ9$# zÏiΒ ;οtø ãm $x x© 4’n?tã ÷ΛäΖä.uρ $ZΡ≡uθ÷zÎ) ÿϵÏFuΚ÷èÏΖÎ/ Λäóst7ô¹r'sù öΝä3Î/θè=è%

53
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

tβöθyγ÷Ζtƒuρ Å∃ρã÷èpRùQ$$Î/ tβρããΒù'tƒuρ Îö+sƒø:$# ’n<Î) tβθããô‰tƒ ×π¨Βé& öΝä3ΨÏiΒ ä3tFø9uρ ∩⊇⊃⊂∪ tβρ߉tGöκsE ÷/ä3ª=yès9 ϵÏG≈tƒ#u öΝä3s9

∩⊇⊃⊆∪ šχθßsÎ=ø ßϑø9$# ãΝèδ y7Íׯ≈s9'ρé&uρ 4 Ìs3Ψßϑø9$# Çtã


103. dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (ugama Islam), dan janganlah kamu bercerai-berai;
dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan (semasa jahiliyah dahulu), lalu Allah
menyatukan di antara hati kamu (sehingga kamu bersatu-padu Dengan nikmat Islam), maka menjadilah kamu
Dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam Yang bersaudara. dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka
(disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah), lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu (disebabkan nikmat
Islam juga). Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keteranganNya, supaya kamu mendapat
petunjuk hidayahNya.
104. dan hendaklah ada di antara kamu satu puak Yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan
Islam), dan menyuruh berbuat Segala perkara Yang baik, serta melarang daripada Segala Yang salah (buruk dan
keji). dan mereka Yang bersifat demikian ialah orang-orang Yang berjaya.

4. As-Syura : 19

∩⊇∪ Ⓝ͓yèø9$# c”Èθs)ø9$# uθèδuρ ( â!$t±o„ tΒ ä−ã—ötƒ ÍνÏŠ$t7ÏèÎ/ 7#‹ÏÜs9 ª!$#
19. Allah Maha lembut tadbirNya (serta melimpah-limpah kebaikan dan belas kasihanNya) kepada hamba-
hambaNya; ia memberi rezeki kepada sesiapa Yang dikehendakiNya (menurut peraturan Yang telah ditetapkan),
dan Dia lah Yang Maha Kuat, lagi Maha Kuasa.

5. At-Taubah : 128-129

šÏΖÏΒ÷σßϑø9$$Î/ Νà6ø‹n=tæ ëȃÌym óΟšGÏΨtã $tΒ Ïµø‹n=tã ͕tã öΝà6Å¡à Ρr& ôÏiΒ Ñ^θß™u‘ öΝà2u!%y` ô‰s)s9

ĸöyèø9$# >u‘ uθèδuρ ( àMù=2uθs? ϵø‹n=tã ( uθèδ ωÎ) tµ≈s9Î) Iω ª!$# š_É<ó¡ym ö≅à)sù (#öθ©9uθs? βÎ*sù ∩⊇⊄∇∪ ÒΟŠÏm§‘ Ô∃ρâu‘

∩⊇⊄∪ ÉΟŠÏàyèø9$#
128. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari golongan kamu sendiri (iaitu Nabi Muhammad
s.a.w), Yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan Yang ditanggung oleh kamu, Yang sangat tamak
(inginkan) kebaikan bagi kamu, (dan) ia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-
orang Yang beriman.
129. kemudian jika mereka berpaling ingkar, maka Katakanlah (Wahai Muhammad): "Cukuplah bagiku Allah (yang
menolong dan memeliharaku), tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia; kepadanya Aku berserah diri,
dan Dia lah Yang mempunyai Arasy Yang besar."

6. Al-A’raf : 43

54
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

$tΒuρ #x‹≈yγÏ9 $uΖ1y‰yδ “Ï%©!$# ¬! ߉ôϑptø:$# (#θä9$s%uρ ( ã≈pκ÷ΞF{$# ãΝÍκÉJøtrB ÏΒ “ÌøgrB 9e≅Ïî ôÏiΒ ΝÏδÍ‘ρ߉߹ ’Îû $tΒ $uΖôãt“tΡuρ

$yδθßϑçGøOÍ‘ρé& èπ¨Ψyfø9$# ãΝä3ù=Ï? βr& (#ÿρߊθçΡuρ ( Èd,ptø:$$Î/ $uΖÎn/u‘ ã≅ߙ①ôNu!%y` ô‰s)s9 ( ª!$# $uΖ1y‰yδ ÷βr& Iωöθs9 y“ωtFöκs]Ï9 $¨Ζä.

∩⊆⊂∪ tβθè=yϑ÷ès? óΟçGΨä. $yϑÎ/


43. dan Kami cabutkan Segala dendam dan hasad dengki dari hati mereka, (di Dalam syurga) Yang mengalir
beberapa sungai di bawah (tempat) masing-masing, dan mereka pula bersyukur Dengan berkata: "Segala puji
tertentu bagi Allah Yang telah memberi hidayah petunjuk untuk (mendapat nikmat-nikmat) ini, padahal Kami tidak
sekali-kali akan memperoleh petunjuk kalau Allah tidak memimpin Kami (dengan taufiqNya); Sesungguhnya telah
datang Rasul-rasul Tuhan Kami Dengan membawa kebenaran". dan mereka diseru: "Itulah syurga Yang diberikan
kamu mewarisinya Dengan sebab apa Yang kamu telah kerjakan".

7. Ya-Latiff : 100 kali


8. Ya-Wadud : 100 kali

Kaedah rawatan
Dibacakan Asas 10 dan doa dengan ayat-ayat pelembut ke atas bahan-bahan di atas. Bahan-bahan tadi
boleh dicampurkan ke dalam air minuman untuk seisi keluarga atau anak-anak, dicampurkan dalam
periuk nasi ketika mula mamasak nasi. Garam, gula, beras pula dicampur didalam bekas di rumah untuk
kegunaan seisi keluarga. Moga akan lembutlah hati anak-anak semua berkat usaha dan ikhtiar yang
dilakukan. InsyaAllah.

KONSEP PASANGAN DALAM PERUBATAN

Beberapa atau 18 contoh yang boleh dilihat melalui petua orang-orang tua dihuraikan cara rawatannya
berdasarkan kaedah di atas. Kaedah ini disebut dalam masyarakat kita sebagai petua.

1. Bisa kala jengking atau lebah atau tebuan

Sesiapa yang terkena sengatannya hendaklah mengambil minyak dari badannya. Binatang tersebut
hendaklah dibunuh terlebih dahulu. Minyak itu dikeluarkan dari badannya melalui proses dipanaskan
api. Minyak tersebut disapu pada tempat sakit tersebut untuk membuang bisanya. Ertinya penyakit dan
ubat sama-sama berada di dalam badan binantang tersebut.

2. Bisa ikan keli

Bisa sengatan ikan-ikan seperti keli dan lain-lainnya boleh ditawarkan dengan cara melumurkan lendir
ikan tersebut pada tempat terkena sengatan itu. Ini bererti sebagaimana yang telah diterangkan di atas,
penyakit dan ubat sama-sama berada di dalam badan haiwan tersebut.

3. Bisa duri pokok tujuh bilah

55
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

Duri pokok tujuh bilah menyimpan racun yang bahaya kepada sesiapa yang tersusuk durinya. Bisa duri
pokok tujuh bilah boleh dimatikan dengan cara menggosok-gosokkan tempat sakit tersebut pada daun
pokok tersebut. Air yang keluar dari daun tersebut akan menghisap bisa tersebut dan menawarkannya
sehingga ia tidak mampu lagi memudharatkan orang tersebut. Maka, kesimpulannya juga sama seperti
di atas iaitu penyakit dan penawar berkumpul pada pokok yang sama.

4. Bisa duri kelapa sawit

Boleh di atasi dengan menggosokkan tempat yang sakit pada buahnya yang berminyak itu. Ertinya
minyak yang terdapat pada buah tersebut dapat menawarkan bisa durinya.

5. Bisa getah ipoh.

Bisanya boleh ditawarkan dengan meminum air rebusan akar pokok tersebut yang tertanam di bawah
tanah dan mengadap matahari naik.

6. Bisa daun bebaru

Seperti juga bisa getah pokok ipoh, bisa daun bebaru boleh ditawarkan dengan meminum air rebusan
akar pokok tersebut yang tertanam di bawah tanah dan mengadap matahari naik.

7. Bisa ampai-ampai

Bisa atau rasa gatal ampai-ampai boleh dihilangkan dengan mengambil pasir yang terdapat di dasar laut,
tempat bermainnya ampai-ampai tadi, disapukan pada tempat yang gatal itu.

8. Panas buah durian.

Rasa panas dalam badan akibat terlampau banyak makan durian dapat dihilangkan dengan cara
meminum air dalam kulitnya. Kulitnya yang berduri itu dijadikan gelas meminum air tersebut.

Dikiaskan dari teori durian inilah juga, kita mendapati sesetengah orang-orang soleh dikalangan orang-
orang tua mengamalkan meminum air sisa makanan yang terdapat didalam pinggan mereka seseudah
mereka makan. Ini kerana mereka mempercayai banyak penyakit yang boleh datang memudaratkan
dirinya berpunca dari makanan itu. Berdasarkan kaedah ini mereka menyimpulkan bahawa mudharat itu
boleh ditawarkan atau di atasi melalui cara tersebut.

9. Terkena minyak menggoreng yang panas.

Parut yang terjadi akibat terkena minyak panas boleh dihilangkan melalui cara menyapukan sisa minyak
goring yang telah terpakai pada tempat tersebut pada waktu malam atau pagi sesudah mandi. Ertinya

56
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

minyak yang panas itu membawa mudharat pada badan tetapi apabila disapukan minyak berbisa yang
sejuk akan menawarkan mudharat tersebut.

Dari sini lahirlah pula satu petua untuk orang yang perjalanan angina di mukanya tersekat atau
tersumbat iaitu menggunakan minyak sisa bergoreng tadi sebagai alat pencuci muka. Minyak tadi akan
membuka lompang-lompang dikulit dan daging yang tersumbat itu dan membetulkan semula perjalanan
anginnya kepada system asal.

Demikianlah halnya orang yang mengalami masalah keguguran rambut akibat banyak menggunakan
minyak berkolestrol tinggi bolehlah menjadikan sisa minyak tadi sebagai minyak rambut untuk
mengatasi masalah keguguran rambut. Orang yang mengalami masalah resdung di mana mukanya akan
menjadi gatal setiap kali makan keropok atau ikan goreng juga boleh menggunakan bahan yang sama
untuk tujuan rawatan. Minyak tersebut disapukan di sekeliling tempat yang gatal di bahagian luar dan
dalamnya bertujuan untuk menarik gatal akibat bisa makanan tersebut.

10. Rasa panas akibat makan daging kambing

Bagi masyarakatArab, mereka telah biasa makan daging kambing dengan kauntiti yang banyak. Kadang-
kadang seseorang atau dua orang mereka memadai memakan seekor kambing. Bagi mereka, mereka
tidak mempunyai sebarang masalah panas dalam badan sesudah memakannya sebagaimana
kebanyakan orang dalam masyarakat kita yang akan mengalami panas bahagian dalam badan.

Rahsianya ialah kerana sesudah mereka memakan daging kambing, mereka mengamalkan meminum
susu kambing pula. Daging dan susu adalah pasangan yang sama-sama berada dalam badan kambing.

11. Sesetengah penyakit kulit.

Berdasarkan pengalaman banyak binatang yang mempunyai masalah sakit kulit, umpamnya kucing
berkurap yang tidak tahu pergi ke hospital itupun, mereka akan menjilat badan mereka dengan lidah
mereka untuk mengurangkan kesakitan akibat masalah kulit yang dihadapinya. Maka sebab itulah
dipetuakan banyak penyakit kudis boleh dirawati dengan disapukan air liur basi sesudah bangun dari
tidur waktu pagi.

12. Sakit tangan dan kaki.

Dalam kaedah rawatan urut refleksologi, diajarkan bilaman seseorang tersalah urut sama ada di
sebabkan jatuh, rebah atau sebagainya lagi di bahagian kaki, maka bahagian yang pertama perlu diurut
ialah tempat yang sepertinya pada bahagian tangan. Demikianlah juga sebaliknya sekiranya yang
tersalah urat itu ialah bahagian tangan, maka yang sepatutnya diurut ialah bahagian yang sepertinya
pada anggota kaki.

57
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

Ini kerana Maha Kaya Allah S.W.T. telah menjadikan suis kaki terletak pada tangan manakala suis tangan
pula pada kaki.

13. Sakit kaki

Setengah sakit yang terasa di bahagian kaki seperti lenguh lutut, sakit tumit, lenguh-lenguh kaki sebelah
sama ada bahagian kanan atau kiri atau sebagainya lagi, ubatnya ialah dengan membiasakan berjalan
kaki di atas rumput yang dipenuhi embun waktu pagi. Mungkin ada orang bertanya mengapa sakit
demikin dipetuakan ubatnya begitu? Jawabnya kerana tapak kaki dan bumi yang dipijak oleh tapak kaki
itu adalah dua kembar. Dalam erti kata lain, pasangan tapak kai secara semulajadinya adalah bumi.

Kebenaran adalah penawar manakala kesesatan merupakan penyakit. Manusia yang mencari petunjuk
adalah manusia yang mencari penawar dalam hidupnya manakala manusia yang menuruti kesesatan
adalah mereka yang meracunkan diri mereka sendiri supaya musnah dan binasa.

14. Kanak-kanak yang degil dan sawan.

Bagi kanak-kanak yang degil dan sawan, satu petua yang seringkali kita dapati amat mustajab ialah
memandikan anak tersebut dengan air wudhuk atau mandian ibubapanya. Bagi anak lelaki, hendaklah
ibunya memandikan dia bersamanya.

Ia bermaksud air mandiannya jatuh terkena badan anaknya ketika mereka mandi bersama-sama.
Demikianlah sebaliknya, jika anak itu perempuan, hendaklah bapanya memandikannya dengan air
mandianya bersama-sama. Asasnya teori ini menghuraikan bahawa sesetengah penyakit anak, ubatnya
boleh didapati pada ibu bapanya.

15. Gout.

Kepada mereka yang menghadapi sakit jenis ini, disarankan kepada keluarganya agar mendemahkannya
dengan garam kasar. Garam ini hendaklah digoreng terlebih dahulu di dalam kuali tanpa minyak
sehingga panas. Setelah panas, ia hendaklah dibalut dengan kain dan didemah ke tempat yang sakit
tersebut. Ini kerana dipercayai bahawa penyebab penyakit tersebut adalah berpunca dari makanan laut
seperti udang, sotong dan sebagainya lagi.

Maka garam yang asalnya juga datang dari laut didapati boleh mengurangkan dan meredakan sakit
tersebut. Sebab itulah disarankan kepada penderita penyakit ini supaya mendemahkan badan mereka
dengan garam kasar yang digoreng tanpa minyak. Kesimpulannya, penyakit ini datang dari laut, maka
penawarnya juga mestilah datang dari laut juga.

16. Kanser payudara

58
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

Kanser payudara berpunca dari lebihan susu yang tidak dikeluarkan. Sisa-sia susu yang berlebihan ini
menutupi perjalanan darah dan angina lender dalam badan. Bilamana perjalanan di highway tersebut
telah disekat, sisa-sisa tadi mengepung darah lendir yang melalui kawasan tersebut. Maka sel-sel sel-sel
tersebut akan mati dalam keadaan yang tidak sempurna.

Maka berlakulah satu pertarungan dalam badan yang dinamakan kanser. Satu kaedah yang diakui
mustajab oleh beberapa pesakit yang telah menjalani kaedah ini secara tekun ialah dengan cara
menyapukan susu ke tempat sakit tersebut. Susu tersebut hendaklah dilumurkan ke seluruh tempat
sakit tersebut. Disamping itu penderita hendaklah selalu mengamalkan meminum susu kambing atau
lembu secara berterusan.

BERDOA
Kesemua kerja penyembuhan dengan petua mestilah disertai dengan wirid dan doa penyembuhan
seperti di muka surat 21-24 dan yang telah disertakan sekali dalam tajuk-tajuk tertentu. Ini kerana
konsep Al-Quran sebagai penyembuh dan penawar mestilah seiring dengan petua perubatan yang
dilaksanakan agar mendapat berkat dan rahmat dariNya.

59
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah
Pengantar Peubatan Islam dan Petua Melayu

Rujukan:
Selain Al-Quranul Karim dan Hadis-hadis, rujukan buku ini juga dari sumber berikut:

1. Al-Ilaj fi ar-Ruqo, Sheikh said Al-Qahthani.


2. Hukmu as-sihr wa al-kahanah, Sheikh Abdul Aziz bin Baz
3. As-Sihr wal ‘ain wa Ar-ruqyah Minhuma, Fahd bin Sulaiman al-Qadhi
4. Ash Shorimul Battar fit Tashoddi lis Saharotil Asyroori. Sheikh Wahid Abdul Salam al-Bali
5. Wiqoyatul Insaan minal Jinni wasy Syaithon. Sheikh Wahid Abdul Salam al-Bali
6. http://klinik-muallij.blogspot.com Ustaz Mustakim bin Mohd najib
7. http://www.darussyifa.org/ TG Ustz Haron Din Al-Hafiz
8. Ikhtiar Penyembuhan Penyakit: TG Ustz Haron Din Al-Hafiz
9. Mengubati penyakit dengan Al-Quran oleh Ridha Az Zarkaawi
10. Berubat dengan Al-Quran oleh Abdul Mun’im Qindil
11. Mengubati Sihir dengan Al-Quran dan As-Sunnah oleh Salehhudin Mahmud.
12. Sistem Al-Quran dalam Pengubatan oleh Usamah Al-Iwadhi.
13. Pengubatan daripada AL-Quran dan As-sunnah oleh Abdul Latif Al-Baghdadi.
14. Pengubatan didalam Al-Quran dan As-Sunnah oleh Mohammad Mahmud Abdullah
15. Kesembuhan Penyakit dengan Doa oleh Mohammad Mahmud Abdullah.
16. Mengubati Penyakit dengan Air dan Doa oleh Darul Hadhzarah.
17. Hadis-Hadis Perubatan : Pengantar Kepada Petua Tradisional Oleh Hanafi Rahman El-Fesfanji

60
Bahan Ilmiah Muallij Islamiah